Zafer Kalkınma Ajansı KURUMSAL STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zafer Kalkınma Ajansı KURUMSAL STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 Zafer Kalkınma Ajansı KURUMSAL

2 SUNUŞ Strateji kavramı, askeri alanda savaşlarda yararlanılan bir olgu olarak ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda işletmelerin rekabet gücünün anahtarı konumuna gelmiştir. Günümüzde ise, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına kadar geniş bir perspektife yayılmakta ve yol haritasını belirleyici bir kavram olarak değerlendirilmektedir. 21. yüzyılda sadece işletmeler için değil, kamu kurum ve kuruluşları için de strateji gereklidir ve stratejik plan hazırlamak kamu kurumları için yasal bir yükümlülüktür. Stratejik planlar, kamu kurumlarının amaç, hedef ve faaliyetlerini belirgin hale getirirken, aynı zamanda onlara hız, dinamizm ve işlerlik kazandırmaktadır. Özellikle stratejik planların kamuoyuna duyurulması ve paylaşılması da, stratejilerin getirdiği sorumlulukların bilincinde olarak kamu kurumlarının faaliyetlerini yürütürken ve hizmetlerini sunarken daha özenli, daha kaliteli hareket etmelerini sağlamaktadır. Dr. Yılmaz ÖZMEN Zafer Kalkınma Ajansı i 5449 Sayılı Kanun la kurulan kalkınma ajansları da hem kamu kurumu hem özel sektör kuruluşu özellikleri sergilemekle birlikte, temelde kamu hizmeti sunmaktadır. TR33 Bölgesi nin kalkınması için hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı da stratejik yol haritasını belirlemiş ve böylece çağa uygun, dinamik ve kaliteli hizmet anlayışını benimsediğini ortaya koymuştur. Zafer Kalkınma Ajansı nın stratejik planı incelendiğinde, kendi yapısını objektif değerlendirebilen ve geleceğini şekillendirmede cesur davranabilen kurumsal bir yapıya ve personele sahip olduğu görülmektedir. Planda belirlenen stratejiler birbirleriyle uyum içinde ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Stratejik planın hazırlanmasında olduğu gibi, uygulanmasında da başarılı olunacağı inancıyla Kurumsal Stratejik Plan ın Ajans a ve Bölge ye hayırlı olmasını dilerim. 3

3 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ Zafer Kalkınma Ajansı Kuruluşu, Faaliyetleri ve Gelişimi Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Gelişimi Ajans ın Kuruluşu Ajans ın Faaliyetleri ve Gelişimi Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Ajans ın Yapısı Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu lik İç Denetim Yatırım Ofisleri lik Birimleri Ajans ın İnsan Kaynakları Kurum Kültürü Teknolojik Yapı Mali Durum Mali Kaynaklar ve Bütçe Bina ve Varlıklar Güçlü ve Zayıf Yönler Çevre Analizi Ajans ın Faaliyette Bulunduğu Dış Çevre Ajans ın Faaliyette Bulunduğu TR33 Bölgesi Fırsatlar ve Tehditler GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaç, Hedef ve Faaliyetler Performans Göstergeleri Sorumluluk Dağılımı BİRİM SÜREÇLERİ

4 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma ajanslarının ana görev ve amacı 5449 sayılı kanunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak tanımlanmıştır. Ajansların bu hedefine ulaşmasındaki ana yol gösterici dokümanlar ulusal planlar ve bölge planlarıdır. Bu bağlamda bölge planı, bölgenin zayıf ve güçlü yönlerini tespit eden, bu yönler ışığında eksikliklerin nasıl giderilebileceğini ve potansiyellerin nasıl değerlendirilebileceğini ortaya koyan, bölgenin yol haritası niteliğinde stratejik bir dokümandır. Bölge planları, varılmak istenen hedefi ve nasıl varılması gerektiğini belirtir ve bölgedeki kamu, özel sektör, STK lar başta olmak üzere tüm paydaşların bu hedeflere varmadaki görev ve sorumluluklarını tanımlar. Kalkınma Ajansları da bu paydaşlardan biri olmakla birlikte, ajansları diğer paydaşlardan ayıran 3 ana husus mevcuttur. İlk husus, ajansların kanundan aldıkları paydaşlar arası koordinasyon görevleri olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle ajanslar sadece bölge planlarında kendilerine verilmiş olan görevleri yapmakla değil, diğer kurumların görevlerini takip etmekle, sürecin izlenmesi/değerlendirmesiyle ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamakla da yükümlüdürler. Ajansları bölgedeki diğer kurumlardan ayıran ikinci husus, planın hazırlanma sürecinde aldıkları görevdir sayılı kanunda bölge planı hazırlama ve hazırlatma yetkisine sahip Kalkınma Bakanlığı, bu yetkisini kullanarak ajanslara dönemi bölge planlarını hazırlama görevi vermiştir. Bu sayede ajanslar, uygulanma sürecindeki koordinasyondan sorumlu oldukları planların hazırlanma sürecinde de koordinasyonu sağlamışlardır. Üçüncü ve son husus ise, Ajansların kuruluş kanunda da açıkça ifade edilen Bölgesel Kalkınma kavramını temel almasıdır. Bölgesel Kalkınmanın çok boyutlu bir kavram olması ve çok sayıda sektör, gelişme ekseni ve paydaşa bağlı olması sebebiyle ajanslar (diğer paydaşlar kendi faaliyet alanlarının faydasını düşünerek hareket ederken veya bu şekilde hareket etmeleri beklenirken) bölgede tüm sektör ve paydaşların menfaatlerini düşünmekle ve bölgenin uzun vadede bütüncül kalkınmasını sağlamakla sorumludurlar. Ajansları diğer kurumlardan ayıran bu farklılıklar, ajansların faaliyetlerine de yansımaktadır. Zafer Kalkınma Ajansı, bir taraftan kuruluş ve kurumsallaşma sürecini tamamlarken, bir taraftan da görevlerini zaman ve maliyet etkin bir yaklaşımla yerine getirebilmek adına uygulanması gereken stratejileri sistematik bir yaklaşımla ortaya koyan Kurumsal Stratejik Plan ı tamamlamıştır. Kurumsal Stratejik Plan ın amacı, yukarıda da bahsedildiği üzere bölgesel kalkınma alanında diğer kurumlardan ayrılan ve kendine özgü görev ve sorumlulukları bulunan Ajans ın, bu görevleri yerine getirmek amacıyla ortaya konması gereken faaliyetleri tanımlamak ve hedefler belirleyerek kurumsal motivasyonu üst düzeye çıkarmak ve Ajans ın kendini değerlendirmesine olanak sağlamaktır. Diğer taraftan bu faaliyetlerin tamamının maliyet etkinlik ilkesiyle hayata geçirilebilmesi, ancak kurumsallaşma sürecini tamamlamış bir ajansla mümkün olacağından, Stratejik Plan da kurumsallaşmayla ilgili amaç ve faaliyetlere de yer verilmiştir. Ancak bu faaliyetlerin tamamının maliyet etkinlik ilkesiyle hayata geçirilebilmesi, kurumsallaşma sürecini tamamlamış bir ajansla mümkün olabilecektir. Stratejik Plan ın hazırlanması sürecinde, Plan ın müdahale düzeyini belirlemek amacıyla ulusal plan hiyerarşisindeki kademeler ve Ajans ın bu hiyerarşideki müdahale alanları incelenmiş; ulusal 6 ölçekten başlanarak 2 si kurum üstü, 2 si ise kurumsal düzeyde olmak üzere 4 farklı eylem düzeyi belirlenmiştir. Stratejik Plan ın sadece kurumsal eylem düzeyine ilişkin tedbirleri içermesi esas alınmıştır.* Bu düzeylerden 1.si, ulusal kalkınma planları ve bu planların güdümünde hazırlanan sektörel master planlardır. 2. düzey, bu planlarda yer verilen kararların bölge ölçeğinde uygulanabilmesi için Bölge Planı nda tanımlanan strateji ve eylemleri kapsamaktadır. 3. düzey, Bölge Planı nda yer verilen stratejilerin hayata getirilmesi için gerekli olan kapasitelerin oluşturulması amacıyla ajans tarafından ortaya konulacak strateji ve eylemlerdir. 4. düzey eylemler ise, ajansın 3. düzeyde belirtilen kapasiteleri oluşturacak düzeye gelmesi amacıyla kurumsal yapısına ilişkin olarak atması gereken adımları kapsamaktadır. Kurumsal Stratejik Plan da, üç tanesi 3. düzey (Bölge Planı nda yer verilen stratejilerin hayata getirilmesi için gerekli olan ve bölgedeki farklı kapasitelerin oluşturulması amacıyla ajans tarafından ortaya konulacak strateji ve eylemler); üç tanesi de 4. düzey (ajansın kurumsal yapısına ilişkin olarak atması gereken adımlar) olmak üzere toplamda 6 adet amaç belirlenmiştir. Planın ana amacı ise Kurumsallaşmanın Sağlanarak Bölgesel Kapasitelerin Oluşturulması ve Arttırılması olarak tanımlanmıştır. Ana Amaç: Kurumsallaşma Sağlanarak Bölgesel Kapasitelerin Oluşturulması ve Arttırılması 3. Düzey Amaçlar: - Bölge ye Yerli ve Yabancı Yatırımların Çekilmesi - Ajans ın Kalkınmadaki Koordinatör Rolünün Yerleşik Kılınarak Paydaşlararası İşbirliklerinin Güçlendirilmesi - Mekanizmalarının Etkin Kullanımının Sağlanması 4. Düzey Amaçlar: - Ajans ın Tanınırlığının Artırılması - Bölgesel Planların Hazırlanması ve Uygulanmasında Koordinasyonun Sağlanması - Ajans ın Kurumsallaşmasının Sağlanması 3. ve 4. düzeyde yer alan amaç, hedef ve faaliyetler; faaliyetlere ilişkin uygulama detayları, Ajans içi sorumluluk dağılımı ve performans göstergelerine Stratejik Plan içerisinde yer verilmiştir. Stratejik Plan ın hayata geçirilmesi, gerek bölgedeki sosyal ve ekonomik kapasitelerin arttırılmasında Ajans ın verimliliğini arttırmak suretiyle bölgesel stratejilerin hayata geçirilmesinin önünü açacak, gerekse Ajans ın kurumsal kapasitesinin maliyet etkin şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır. Kurumsal Stratejik Plan ın hazırlanma sürecinde en üst düzeyde katılımcılık sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ajans vizyon ve misyonunun belirlenmesi amacıyla öncelikle bir anket çalışması yapılmış ve yer alabilecek önemli (kilit) kavramlar belirlenmiştir. Söz konusu kavramlar ve Ajans ilkeleri ışığında, mevzuatın belirlediği görev ve yetkilerin dışına çıkılmayacak şekilde, uzmanlar tarafından öneri vizyon ve misyon cümleleri üretilmiştir. başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantılarında söz konusu öneriler üzerine tartışılmış ve fikir birliği sağlanarak; 7

5 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan Ajans Misyonu; TR33 Bölgesi nin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla; Bölge dinamiklerini harekete geçirmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak, bölgedeki kaynakların yerinde ve etkin kullanımını gerçekleştirmek, girişimcilik ve inovasyonu özendirerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ; Ajans Vizyonu; Bölgenin kalkınması için dinamik bir takım ruhuna sahip, kaliteli hizmet sunan, öğrenen ve öğreten, başlattığı her girişimi zaferle taçlandıran bir ajans olmak olarak belirlenmiştir. 2. Düzey Amaçlar Ajans vizyon ve misyonunun belirlenmesi akabinde, Ajans ın dönemindeki tüm faaliyetlerinin odaklanacağı ana amacının belirlenmesi için başkanlığında ve birim başkanları düzeyinde toplantılar düzenlenmiş, Ajans ın dönemindeki ana amacı Bölgesel Kapasitelerin Oluşturulması ve Arttırılması olarak belirlenmiştir. Ana amacın belirlenmesi sonrasında planın hazırlanmasından sorumlu olan Planlama ve Ar-Ge Birimi, birimler arası toplantılar düzenleyerek tüm birimlerin hedef ve amaçlarını ortaya koymuştur. Ajans birimleri, bu hedef ve amaçlara ulaşmak adına gerçekleştirecekleri faaliyetleri tanımlayarak in onayına sunmuşturlar. in onayının ardından, ajans misyon, vizyon, amaç, hedefleri ve öngörülen faaliyetler önce Kalkınma Kurulu nun görüşlerine, daha sonra da Yönetim Kurulu nun onayına sunularak kesinleşmiştir. Kesinleşen faaliyetler Yönetim Kurulu onayı sonrasında detaylandırılarak tüm faaliyetler için sorumlu ve ilgili birimler tanımlanmış; hedef bazlı performans göstergeleri öngörülmüştür. Söz konusu görev tanımları, performans göstergeleri ve maliyetler, dönemsel olarak birimlerin ve ajansın performansının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. 4. Düzey Amaçlar 3. Düzey Amaçlar *Bölge Planı Ajans tarafından hazırlanmakla birlikte, hayata geçirilmesinde Ajans ın sorumlu kurumlardan sadece biri olması ve etki alanı itibariyle kurumüstü bir doküman olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan Bölge Planı nın hazırlanma süreci ise Ajans ın koordinasyonunda olduğundan kurum içi eylem düzeyine dahil edilmiştir. 8 9

6 Zafer Kalkınma Ajansı DURUM ANALİZİ

7 1. DURUM ANALİZİ 1.1 Zafer Kalkınma Ajansı Kuruluşu, Faaliyetleri ve Gelişimi Zafer Kalkınma Ajansı nın ilgili mevzuat ve günümüze kadar yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda kuruluşu ve gelişimi aşağıda Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Gelişimi Bölgesel kalkınma, geçmişte olduğu gibi, merkezi yönetimle hükümetin müdahalesine dayanan tavandan-tabana bir yaklaşım yerine; yerel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) nın kurulması öngörülmüştür. Bölgesel Kalkınma Ajansları, kalkınmada aracı ve sürükleyici bir örgütlenmedir. Başta AB ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede uygulama örnekleri bulunan BKA nın, çeşitli yöntemlerle geri kalmış bölgelerin kalkınmasını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir (TUTAR, DEMİRAL, 2007: 65). Sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyo-ekonomik imkanlarını geliştirmek amacıyla kurulan BKA nın farklı tanımları bulunmaktadır. Bu tanımlardan birine göre BKA, bir ülkenin belli bir coğrafi bölgesi içerisindeki özel ve kamusal tüm şirketler, yerel otoriteler ile STK lar arasında işbirliği sağlayarak, o bölgenin ekonomik kalkınmasını hedefleyen ve yasal bir hükme dayanarak kurulan yapılardır. Başka bir tanıma göre ise BKA, bölgenin içsel dinamiklerini hareket geçirmek ve temel amaç olarak KOBİ leri teknoloji, kaynak ve bilgi bakımından desteklemek amacıyla kurulmuş aracı kurumlardır. EU- RADA ya göre ise BKA, sektörel ve genel kalkınma sorunlarını belirleyen, bunların çözümüne Zafer Kalkınma Ajansı nın durum analizi kapsamında, Ajansın kuruluşu, günümüze kadar yürütülen faaliyetleri ve gelişimi, paydaş analizi, kurum içi analiz ve çevre analizine yer verilmektedir. Kurum içi analiz sonucunda Ajans ın güçlü ve zayıf yönleri, çevre analizine göre de fırsatlar ve tehditler kısmı oluşturulmuştur. açıklanmakta, ayrıca kalkınma ajanslarının dünyada rollerine ve gelişimine değinilmektedir. yönelik olanakları ve çözümleri saptayan, bu çözümleri geliştiren projeleri destekleyen kurumlardır (TUTAR, DEMİRAL, 2007 : 68). BKA, merkezi ve yerel hükümetin bölgesel ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere temel yönlendirici çalışmaları dışında, içinde bulunduğu bölgeyi temel alan, bölgesel aktörler tarafından finanse edilen kurumlar olarak da tanımlanmaktadır (ÖZMEN, 2008 : 329). Verilen tanımlardan anlaşıldığı üzere bu kurumlar, üst kurul olarak bilinen düzenleme ve denetleme kurumları benzeri kamu karar gücünü kamu organlarından alıp özel sektör ve STK lardan oluşan tüzel kişilere paylaştıran yönetişimci kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır (TUTAR, DEMİRAL, 2007: 68). Buna göre Bölgesel Kalkınma Ajansları, belirli bölgeyi kapsayacak biçimde bölgesel aktörlerin katılımı ile oluşturulan kurumlardır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, ekonomik gelişmenin daha ileri götürülmesi ve bölgesel yenilenme, işletmelerin verimliliğini ve rekabet etme gücünü arttırma, işgörenlerin gelişmesini destekleme ve yetenekleri artırma ve son olarak sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunmak amacıyla kurulmaktadır (ÖZMEN, 2008: ). BKA nın gelişimine bakıldığında Dünyadaki uygulamalarının 1930 lu yıllara kadar uzandığı görülmektedir. BKA, ilk olarak 1933 yılında Tennessee ValleyAuthority nin kurulmasıyla ABD de başlamıştır (ÖZMEN, 2008:331). ABD de, sivil toplum temsilcileri tarafından oluşturulan bu Kalkınma Ajansları yatırım, istihdam gibi kalkınmaya ilişkin konularda görüşler belirtmekte, bu doğrultuda projeler üretmekte ve yatırımcıları yönlendirmektedir. Avrupa da Ajans ın Kuruluşu Zafer Kalkınma Ajansı, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Zafer Kalkınma Ajansı nın temel amacı, 5449 sayılı kuruluş kanununun birinci maddesinde bütün kalkınma ajansları için ortak bir biçimde ifade edildiği üzere; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini da benzer işlevleri yerine getirmek üzere Kalkınma Ajansları kurulmuştur (KÜÇÜK, 2007 : 495). Avrupa ülkelerinde 2. Dünya Savaşı ndan sonraki dönemden itibaren ilk olarak yıkılan Avrupa yı yeniden imar etmek ve genel olarak da bölgesel ekonomik gelişmeyi sağlamaya yönelik olarak kullanılmaktadır (ÖZMEN, 2008 : 328). geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır sayılı Kalkınma Ajansları nın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesine göre Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumluklar aşağıdaki gibidir: 12 13

8 a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak. Bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Ajans a tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak Ajans ın Faaliyetleri ve Gelişimi Ajansın ilk Yönetim Kurulu Toplantısı 2009 yılının Ağustos ayında Yönetim Kurulu Başkanı Kütahya Valisi Sayın Şükrü Kocatepe Başkanlığında gerçekleştirilmiş, toplantıda Ajans ın ismi Ege Kalkınma Ajansı, kısaltması ise EKA olarak belirlenmiştir yılı Ekim ayındaki 3. Yönetim Kurulu Toplantısında Ajans ın ismi Kuzey Ege Kalkınma Ajansı, kısaltması ise KEKA olarak değiştirilmiştir yılı Ekim ayında ise, Ajans a yönelik farkındalık çalışmalarını hızlandırmak ve mali destek programları öncesinde daha Bölge ye g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. k) Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. l) Ajans ın faaliyetleri, mali yapısı ve Ajans la ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. özgü ve akılda kalıcı bir isim kazandırmak için Ajansın ismi Yönetim Kurulu tarafından Zafer Kalkınma Ajansı olarak değiştirilmiştir. İlk Kalkınma Kurulu Toplantısı 2009 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir yılı sonu itibariyle 6 kez toplanmış olup tüm toplantılara %50 nin üzerinde katılım sağlanmıştır. Ajans, ayrıca Kalkınma Kurulu nu daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşturmak amacıyla Sektörel Gelişim İhtisas Komisyonu ve Kentsel ve Sosyal Altyapı İhtisas Komisyonu isimleri altında 2 adet üst komisyon kurmuş ve İhtisas Komisyonlarının belirlediği konu başlıklarında il bazlı araştırma yapmak üzere Teknik Komisyonlar oluşturmuştur. Teknik Komisyonlar, her ilde Sektörel Gelişim İhtisas Komisyonu altında tarım, turizm, sanayi ve Kentsel ve Sosyal Altyapı İhtisas Komisyonu altında kentsel ve sosyal altyapı teknik komisyonu olmak üzere toplam 20 adettir. Teknik Komisyonlar bugüne kadar kadar 38 kez toplanmış, toplantıların sonuçları İhtisas Komisyonları ve Kalkınma Kurulu na raporlanmıştır. Kuruluşundan 2010 yılı Şubat ayına kadar geçen süre zarfında Kütahya Valilik Binasında çalışmalarını sürdüren Ajans, aynı yılın Nisan ayında ise Yönetim Kurulu tarafından hizmet binası olarak belirlenen Kütahya il merkezinde bulunan METEM Tesisleri nin 4. Katına taşınmıştır. Yatırım Ofisleri de, ofis bulma ve tefriş çalışmalarını 2011 yılı içerisinde tamamlamış ve hizmet vermeye başlamışlardır. Ajans yeni hizmet binası için arsa temini çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans, 2009 yılı içerisinde personel alım ilanına çıkmış, 4 Ocak 8 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 17 uzman ve 2 destek personeli istihdam edilmiştir yılının Kasım ayında, mevcut personele ek olarak 2 destek personeli daha istihdam edilmiştir. Ajans mevcut i Sayın Dr. Yılmaz Özmen ise 2010 yılının Eylül ayında göreve başlamıştır. Ajans, 17 Şubat 2011 tarihinde 13 uzman, 4 destek personeli alımı için yeniden ilana çıkmış, mülakatlar sonucunda 9 uzman ve 4 destek personeli göreve başlamıştır tarihinde gerçekleştirilen son personel alımıyla birlikte Ajansta görev yapan uzman sayısı 24, destek personeli sayısı ise 6 olmuştur. Her personel alımı sonrasında, Ajans personeline, göreve başlamalarını takiben Bölge illerinden gelen kurum temsilcilerinden Bölgeyi ve kurumları tanımaya yönelik eğitimler verilmiştir. Yine bu süre zarfında, Bölge illerine kısa ziyaretler gerçekleştirilerek uzman personelin Bölge aktörleriyle tanışması amaçlanmıştır. Sonrasında ise ilgili birimler tarafından oryantasyona tabi tutulmuşlardır. Ajans, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının (Kalkınma Bakanlığı) verdiği yetkiyle 2010 yılı Nisan ayından itibaren TR33 Bölgesi Bölge Planı hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Temmuz ayına kadar geçen süreçte Bölge nin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla sektörel çalışma ve analizler yapılmıştır. Ayrıca, bu süreç içerisinde, üst ölçekli plan ve politikalar ile Bölge illerine ilişkin hazırlanmış mevcut plan ve programlar incelenmiştir. Temmuz ayı içerisinde ise 4 ilde sektörel çalıştaylar düzenlenmiş, ayrıca çok sayıda paydaşla yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ekim ve Kasım aylarında DPT ile gerçekleştirilen istişare toplantılarından sonra TR33 Bölge Planı na son hali verilerek Müsteşarlığın onayına sunulmuştur. Bölge Planı, 29 Kasım 2010 tarihinde DPT tarafından onaylanmış ve 2011 yılı içerisinde basılarak Bölge deki paydaşlara dağıtılmıştır. Bölge Planı nı yerel paydaşlara anlatabilmek ve tanıtımını sağlayabilmek amacıyla Bölge Planı Tanıtım Broşürü ayrıca bastırılmıştır. Ajans, 2011 yılı içerisinde Bölge Planı ön hazırlıklarına başlamış olup, planda yer verilecek uygulanabilir öncelik ve hedeflerin tespitine yönelik yapılması gerekli analizler belirlenmiştir. Bölgesel işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacı doğrultusunda, Ajans ve Bölge üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalanmış, ayrıca Bölge üniversiteleri hocalarından oluşan Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu kurularak toplantılar gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, Bölge OSB lerinin yaşadıkları sıkıntıları 14 15

9 belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla OSB Zirveleri gerçekleştirilmiştir. Bu zirvelerin sonucunda OSB Eylem Planı ve OSB Raporu dokümanları Ajans tarafından üretilmiştir. Bunlara ilaveten Bölge illerinin farklı kurumlar tarafından hazırlanmış Çevre Düzeni Planlarının entegre edilebilmesi amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup, ÇDP lerin aralarındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ajans, TR33 Bölgesi nde önemli ulaşım ve lojistik yatırımlarının gündeme geldiği ve hayata geçmeye başladığı, Türkiye nin sanayi yapısının yüksek katma değerli ve teknoloji temelli ürünlere yöneldiği içinde bulunduğumuz dönemde, Bölge yi artan erişilebilirliğin ve yaşanan ekonomik değişimin yaratacağı fırsatlardan en üst düzeyde faydalanan bir çekim ve yenilikçilik merkezine dönüştürme amacıyla Zafer Cazibe Merkezini projesini başlatmış olup, Türkiye nin ilk bölgesel havaalanı olan Zafer Havaalanı çevresi örnek uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Ajans, rutin olarak hazırlanan Çalışma Programı, Faaliyet Raporu gibi dokümanların yanında, İletişim ve Tanıtım Stratejisi, Yatırım ve Tanıtımı Stratejisi dokümanlarını hazırlamıştır yılı Aralık ayı itibarıyla, kurumsallaşma sürecini daha profesyonel kılmak adına Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlanmış ve Stratejik Plan ın birim görev tanımlarını içeren ilk taslağı sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı nda onaylanmıştır. Yönetim Kurulu ndan alınan yetki çerçevesinden Stratejik Plan ı geliştirme çalışmaları devam ettirilerek Plan a son hali 2011 yılı Eylül ayı içerisinde verilmiştir. Stratejik Plan da yer verilen amaç ve hedefler doğrultusunda iş süreçleri de belirlenmiş olup, Plan la birlikte sunulmaktadır. Ajans ın tanınırlığının arttırılması amacıyla tanıtım filmi yaptırılmış, ayrıca Ajans periyodik yayını olan Martı dergisinin ilk sayısı 2011 yılı Kasım ayında yayımlanmıştır. Dergi içerik olarak yönetim kurulu üyelerimizle röportaj, kalkınma kurulu üyelerimizle röportaj, makaleler, Bölge den bir firma tanıtımı, Bölge den bir sivil toplum kuruluşu tanıtımı, Bölge den belde/ilçe tanıtımı ve turizm başlıklarından oluşmakta olup, derginin 2. sayısı 2012 Şubat ayında basılacaktır. Ajans, kurumsallaşma adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Evrak yönetim sisteminin bir parçası olan ve Başbakanlık tarafından 2005 yılında yayınlanmış 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Genelgesi 13 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla, M-files programının kullanımına paralel olarak uygulamaya konulmuştur. Ajans ın teknik altyapısını güçlendirmek adına server alımı sağlanmış ve kurum içi paylaşımlar yerel ağ üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Yatırım Ofisleri tarafından Ajansın ulusal ve uluslararası yatırımcılara destek amaçlı yatırım portalı oluşturularak kullanıma sunulmuştur. İdari ve Mali Yönetim Birimi tarafından Performans Yönetim Sisteminin kurulabilmesi için 2011 yılında birim bazında süreç analizleri ve iş analizleri tamamlanmıştır yılı içerisinde de performans değerlendirme kriterleri belirlenerek sistemin uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Strateji Belgesi hazırlanmasına başlanmış olup 2012 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Ajans, uzman personelinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiş ve uzman personelin bu eğitimlere katılımı sağlanmıştır. Ajans, 2010 yılından başlayarak mali destek ve teknik destek mekanizmalarını hayata geçirmiştir yılı Ekim ayında Mali Programları öncesinde Bölge de proje yazma beceri ve kapasitesini geliştirmek amacıyla teknik destek çağrısına çıkılmıştır. Çağrının ilk döneminde başvurusu uygun bulunan toplam 32 kurumla sözleşme imzalanmıştır. 1 Haziran 2011 tarihinde 950 Bin TL bütçeli 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı (2011 DFD) çağrısına çıkılmış yapılan değerlendirmeler sonucunda 16 proje desteklenmiştir. Bunun yanında 2010 yılında TL bütçeli ve 2011 yılında TL bütçeli teknik destek programlarına çıkılmış; 2010 yılında 55 proje, 2011 yılında da 69 proje olmak üzere 2011 yılı sonu itibariyle toplam 124 teknik destek projesi desteklenmiştir. 11 Aralık 2010 tarihinde TL bütçeli Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Programı adıyla proje teklif çağrısına çıkmış, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 67 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Ajans tarihinde de kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik bütçeli Sürdürülebilir Kırsal Kentsel Altyapı Mali Programı (SÜKAP) ve özel sektöre yönelik TL Bütçeli Odak Sektörler Mali Programı (ODAK) adıyla proje teklif çağrılarına çıkmıştır. Başvurular 2011 yılı sonu itibariyle devam etmektedir

10 1.2 Paydaş Analizi Bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi, ancak kurumsal yapıda yer alan paydaşların sürekli işbirliği ve iletişim içerisinde olmaları ve paydaşlar arasında eşgüdüm sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede, Ajans ın yol haritası niteliğinde olan Bölge Planı nda da, kararların hayata geçirilmesine ilişkin paydaşlara yer verilmiştir. Plan da yer verilen bölgesel paydaşlar aşağıda kısaca özetlenmektedir. Merkezi İdare Temsilcileri: Bölge Planı nı kararlarının hayata geçirilebilmesi için merkezi idarenin gücünü kullanan valilik ve kaymakamlıkların desteği çok önemlidir. Bu kapsamda Ajans ın yapacağı işlerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için valilik ve kaymakamlıklarla olan iletişimin sürekli ve sağlıklı olması elzemdir. Ajans Yönetim Kurulu nda 4 ilin valilerinin yer alması ve dönüşümlü olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor olmaları bu çerçevede bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Belediyeler: 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesine göre belediyeler İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Bu kapsamda Belediyeler, özellikle çevre yönetimi ve kentsel altyapının geliştirilmesi konularında Bölge Planı nın uygulamaya geçirilmesini sağlayan en önemli kurumlar arasında yer almaktadır. Ajans, Bölge Planı kapsamında mekânsal gelişim kararlarına da girdi sağlamakta olup, mücavir alan sınırları içerisinde planlama ve imar yetkisine sahip yerel yönetim kurumlarıyla her aşamada işbirliği yapılması hayati öneme haizdir. İl Özel İdareleri: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6. maddesine göre; il özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; sağlık, gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görev ve yetkilidir. İl genelini kapsayan yetkileri de göz önünde bulundurulduğunda, İl Özel İdareleri, Plan ın hayata geçirilmesinde en önemli paydaşlar arasındadır. Mücavir alan dışında Belediyeler gibi planlama ve imar yetkisine sahip olan İl Özel İdareleri, bölgesel kalkınmaya ilişkin kararların hayata geçirilmesinde en önemli paydaşlar arasındadır. Üniversiteler: Bölge deki Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin temel bileşenleridir. Özellikle Ar-Ge ye dayalı katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için geliştirilecek projelerde aktif rol almaları ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde çok önemli görevlerinin bulunması, TR33 Bölgesi nin iktisadi gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Plan ın uygulama sürecinde de üniversitelerle işbirliğine özel önem verilecek ve Plan ın başarıyla uygulanması için bölge deki akademik birikim ile özel sektör birikimi bir araya getirilecektir. Medya Kuruluşları: Ajans ın yapacağı tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması noktasında çok önemli bir yeri olan medya kuruluşları ile iletişim son derece önemlidir. Zafer Kalkınma Ajansı faaliyetleriyle ilgili yapılacak tanıtım ve iletişim stratejilerini İletişim ve Tanıtım Stratejisi dokümanıyla açıklamakta olup İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin birincil hedef kitlesi TR33 Bölgesi ndeki paydaşlarının tümü, ikincil hedef kitlesi ise bölge dışında yer alan diğer paydaşlarıdır. Bu kapsamda Bölge deki medya temsilcileri birincil hedef kitle, ulusal medya kuruluşları ise ikincil hedef kitle olarak belirlenmiştir. Medya kuruluşları, Ajans faaliyetlerinin tanıtılması konusunda ciddi rol oynayacaktır. Ajans, Bölge Planı vizyon ve amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı tüm faaliyetlerinde medya kuruluşları ile en verimli şekilde çalışacaktır. Medya kuruluşları ile sağlıklı iletişim kurularak, Ajans faaliyetlerinin doğru bir şekilde ve zamanında paydaşlara aktarılması sağlanacaktır. Kamuoyu oluşturmadaki etkileri de göz önünde bulundurularak medya kuruluşları ile iletişime özel önem verilecektir. Sivil Toplum Kuruluşları: Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilen sivil toplum kuruluşları, kamuoyunu yönlendirmede büyük etkilere sahiptir. Bölgesel politikaların belirlenmesi sürecinde de aktif rol alan sivil toplum kuruluşlarının, söz konusu politikaların hayata geçirilmesi aşamalarında önemli görevler üstlenmeleri ve aynı zamanda gözlemci kuruluş olmaları, bölgesel paydaşlar arasında eşgüdüm sağlanması bakımından elzemdir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Ajans ın daha büyük kitlelerle iletişim sağlaması mümkün olacaktır. Sanayi Bölgeleri: Bölge deki planlı sanayi bölgeleri kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olup Plan hazırlık sürecinde sanayi bölgeleri yönetimi ziyaret edilmiş, çalıştaylara katılımları sağlanmış ve bu sayede Bölge nin sanayi yapısının doğru bir şekilde analiz edilebilmesi sağlanmıştır. Plan ın başarılı bir şekilde uygulanması için sanayi bölgeleri ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. Sanayi bölgeleriyle sürekli istişare halinde bulunulması, Bölge ye gelecek yatırımların doğru mekanlara kanalize edilebilmesi açısından da önem arz etmektedir. Özel Sektör Kuruluşları: Özel sektör için yol gösterici niteliğe haiz olan Bölge Plan ın uygulama aşamasında da Plan amaçları doğrultusunda özel sektör kuruluşları ile gerekli işbirliği yapılacaktır. Ayrıca, Ajans ın pek çok görev ve faaliyetini yerine getirmesi aşamasında, bölgede ekonominin temelini oluşturan özel sektör kuruluşları ile eşgüdümlü olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Ajans Kalkınma Kurulu: Kalkınma Kurulu Ajans ın danışma organıdır. Kurul, Bölge deki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden 100 temsilci ile, Ajans çalışmalarının katılımcılık ve takip edilebilirlik esaslarına göre devam etmesinde önemli rol oynamaktadır. Kalkınma Kurulu, ileriki süreçlerde de danışmanlık organı niteliğini sürdürerek bölgesel politikaların belirlenmesinde ve uygulanması aşamalarını bölgenin benimsemesi açısından önemli rol oynayacaktır. Finans Kuruluşları: Ekonomik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından finans kuruluşları çok önemlidir. Finans kuruluşları özellikle işletmelerin sigorta, kredi ve bankacılık ihtiyaçlarını karşıladığı için büyük öneme sahiptir. Bölge potansiyellerinin kalkınmaya maksimum fayda sağlaması için finans kuruluşları ile koordineli çalışmalar yapılması ve işbirliğine gidilmesi önemlidir. Bölge Halkı: Bölge halkı Plan ın bizzat sahibi olup Plan ın uygulanması aşamasında doğrudan etkilenecek en geniş paydaş kesimidir. Bu nedenle bölge halkını Ajans faaliyetleri hakkında sürekli bilgilendirilecek ve Ajans hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanmaları için çalışmalar gerçekleştirilecektir

11 1.3 Kurum İçi Analiz Kurum içi analiz kapsamında Ajans ın yapısı, insan kaynakları, kurum kültürü, teknolojik yapısı ve mali yapısına yer verilerek sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ortaya konulmaktadır. d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak Ajans ın Yapısı Kalkınma ajanslarının teşkilat yapısı, organların görev ve yetkileri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun (Kabul Tarihi: ) ile belirlenmiştir. Zafer Kalkınma Ajansı karar ve onama organı olarak görev yapan Yönetim Kurulu, danışma organı niteliğindeki Kalkınma Kurulu, icra makamı olan lik bünyesindeki Birimler ve doğrudan e bağlı çalışan Yatırım Ofisleri aracılığı ile faaliyetlerini yürütmektedir. f) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. h) Ajans a yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek Kalkınma Kurulu Zafer Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini temsilen 100 üyeden oluşmaktadır. b) Ajans ın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri ilgili mevzuata göre şu şekilde sıralanmaktadır; a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak lik Yönetim Kurulu Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan 16 kişilik bir heyetten meydana gelmektedir. Mevzuat gereği Yönetim Kurulu Başkanlığı alfabetik sıraya göre her yıl başka bir bölge ilinin valisi tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ilgili mevzuata göre şu şekilde sıralanmaktadır; a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. Genel sekreterlik Ajans ın icra organı olup,genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumlu tutulmuştur. İlgili mevzuata göre genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, 20 21

12 f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. g) lenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak veyurt dışı temaslarda bulunmak Yatırım Ofisleri Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumlu tutulmuş olup, ilgili mevzuata ve Yatırım ve Tanıtımı Strateji Belgesi ne göre görev ve yetkileri şunlardır; f) Bölgenin yatırım imkanlarının (ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde ulusal ve uluslararası) etkin tanıtımını yapmak. g) Yatırımcı hedefleme yaklaşımı çerçevesinde bölgeye yatırımcı çekmek. h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek İç Denetim m) Ajans ın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a göre ajanslarda iç denetim yapılır. İç denetimde; Ajans ın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporları yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulur. Zafer Kalkınma Ajansı iç denetim için henüz personel istihdamında bulunmamıştır. Gelecek dönemde iç denetçi alınması planlanmaktadır. a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak. d) Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkında 5449 Sayılı Kanunundaki 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. h) Uygulanan projelerin etkinliğini arttırmak. i) Bölgede oluşturulmuş ve oluşturulacak sektörel kümelenmelerde aktif rol almak. j) Başbakanlık Türkiye Yatırım ve Tanıtım Ajansı ile koordineli işbirliği içinde olmak. k) Bölgeye özgü sektörel raporlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak. l) Bölgedeki paydaşlar ile Ajans arasında ilişkileri geliştirmek. m) İş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Zafer Kalkınma Ajansı nın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin her birinde yatırım destek ofisi kurulmuş olup, Kütahya da 1 kişi, Afyonkarahisar ve Uşak ta 2 şer kişi ve Manisa da 3 kişi olmak üzere top- e) Bölgenin yatırım olanaklarına ilişkin bilgiler- lam 8 ajans uzman personeli görevlendirilmiştir. le sürekli güncellenen bir bilgi bankası oluş- Yatırım Ofisleri, fiziki mekan temini ve tef- turmak. rişi süreçlerini tamamlayarak faaliyete geçmiştir lik Birimleri 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları na göre genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile genel sekreterlik bünyesinde çalışma birimleri kurulur ve Kalkınma Bakanlığı na bildirilir. Çalışma birimleri arasındaki işbölümü, genel sekreter tarafından belirlenerek, yönetim kurulunun onayına sunulur ve Kalkınma Bakanlığı na bildirilir. Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı nda Tanıtım ve Koordinasyon Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Planlama ve Ar-Ge Birimi, Program Yönetimi Birimi, İdari ve Mali Yönetim Birimi olmak üzere 5 adet çalışma birimi oluşturulmuştur

13 i) Tanıtım ve Koordinasyon Birimi (TKB) Tanıtım ve Koordinasyon Birimi (TKB) nin ana fonksiyonları dış ilişkiler, organizasyon, basın ve halkla ilişkilerdir. Bu kapsamda TKB Ajans ın paydaşlarıyla olan ilişkilerinin koordinasyonundan, Ajans ın tanıtım faaliyetlerinden ve organizasyonlardan sorumludur. TKB nin yetki ve görevleri şunlardır: Planlama ve Ar-Ge Birimi araştırmaları ve çalışmalarının uygulamaya konulmasına yönelik, bu birimle koordineli olarak, çalıştay, konferans, sempozyum gibi etkinlikleri planlamak ve hayata geçirmek, Bölgesel kalkınmayı hızlandırıcı stratejik işbirliği ağlarının (sanayi-üniversite, kamuözel sektör, kamu-sivil toplum vs.) oluşturulmasının planlanmak ve hayata geçirmek, Paydaş veritabanını kontrol etmek ve güncellemek, ii) İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), proje izleme ve değerlendirme ile iç kontrol sistemi olmak üzere temelde iki fonksiyona sahiptir. İDB, bölge plan ve programları çerçevesinde Ajans tarafından desteklenen proje ve faaliyetler ile yürütülen hibe programlarının izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. Bu kapsamda İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; Diğer birimlerle işbirliği içinde, Bölge Planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerini belirlemek, Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek, Ajansın bölge aktörleri (kamu, üniversite, STK, özel sektör, toplum) ile kurumsal iletişimi etkin kılmak, söz konusu iletişimden hareketle kalkınmaya yönelik stratejik işbirliği önerileri getirmek, Ajansın bölgesel kalkınma ile ilgili tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına Bölgesel paydaşlar arasında uyum ve eşgüdüm sağlamak, Ajansın kurumsal tanıtımını etkin şekilde yapmak, basınla ilişkileri yürütmek, kurumsal kimliğini bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, YDO ların yapacak olduğu yatırım tanıtımı görevlerini yerine getirmede kolaylaştırıcılık ve koordinasyon görevlerini üstlenmek, Ajansın web sayfasını oluşturmak ve güncelliğini sağlamak. in talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak, PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için İMYB ye bildirmek, Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, İç kontrol ve bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak, Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek, Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak, Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajans ın internet sitesinde yayınlamak, Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda İMYB yi bilgilendirmek, Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/ veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için İMYB ye görüşünü iletmek, Ajans ın desteklediği ve bölgede uygulanan ulusal kaynaklı projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek, Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, iii) Planlama ve Ar-Ge Birimi (PAGB) Planlama ve Ar-Ge Birimi (PAGB), bölgesel planların hazırlanma sürecini koordine eden ve yürüten, bölge ölçeğinde sektörel ve tematik analiz ve araştırmalar gerçekleştiren gerektiğinde eylem planları hazırlayan, ulusal strateji ve planların bölge ölçeğinde koordinasyonunu sağlayan ve alt ölçekli planların hazırlanması PAGB/PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak, Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu ve Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek, Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında Başvuru Rehberlerinin hazırlığına destek vermek, Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı na sunulmak üzere e raporlamak, Bütçe ve yıllık çalışma programlarının gerçekleşme oranlarını izlemek ve değerlendirmek, Stratejik planının gerçekleşme oranını izlemek, performans göstergelerini takip etmek ve değerlendirmek. sürecinde destek görevini üstlenen birimdir. PAGB nin görev ve yetkileri şunlardır: Bölgede ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 24 25

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER T.C. TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 4 ŞEKİLLER... 4 KISALTMALAR... 5 SUNUŞ... 6 A. GENEL BİLGİLER... 8 A.1. Misyon ve Vizyon... 8 A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı