HALKNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 HALKNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu SÖZLEġME, Merkezi Kanal Mah. Yasemin Cad. Nil Apt. 7/7 Kepez ANTALYA adresinde bulunan HALKNET Bilgisayar Elektronik Telekomünikasyon Sanayi Ticaret Limited ġirketi ile adresinde mukim... Arasında imzalanmıģtır. Bu SÖZLEġME de HALKNET Bilgisayar Elektronik Telekomünikasyon Sanayi Ticaret Limited ġirketi HALKNET, ise ABONE" olarak anılacaktır. ĠĢbu SÖZLEġME de, HALKNET ve ABONE, birlikte TARAFLAR, tek baģlarına ise TARAF olarak isimlendirilmiģlerdir. 2-TANIMLAR Bu SözleĢme de geçen, ABONE: HALKNET'in sunmakta olduğu HĠZMETLER ve bu HĠZMETLER ile ilintili KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER den yararlanmak üzere, iģbu SÖZLEġME yi bizzat veya vekili aracılığıyla imzalayarak SÖZLEġME hükümlerine uymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kiģiyi, ADĠL KULLANIM: HĠZMET in türüne bağlı olarak HALKNET tarafından belirlenmiģ miktarı aģmayan kullanımı, AKTĠVASYON / BAĞLANTI: HĠZMET in HALKNET tarafından ilk tesis edilmesi iģlemi, ALTYAPI SAĞLAYICI: Aksi özel olarak belirtilmedikçe HALKNET ĠletiĢim Aġ. yi, DEVĠR: ABONE nin SÖZLEġME yi bir baģka kiģiye devretmek istemesi durumunda HALKNET tarafından gerçekleģtirilen iģlemiģ FATURA DÖNEMĠ: BaĢlangıç ve bitiģ tarihi HALKNET tarafından belirlenen, faturalamaya esas aylık ücretlendirme dönemini, HĠZMET(LER): HALKNET tarafından ABONE lerine mevcut durumda sunulan ve ileride sunulacak olan ve iģbu SÖZLEġME nin her bir Eki nde ayrıca belirtilen özellikleri tanımlanmıģ bulunan hizmet ve / veya hizmetlerin tümünü ve / veya her birini, KATMADEĞERLĠSERVĠS(LER): HĠZMETLER e ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmıģ nitelikte olan, HALKNET in kendisinin veya üçüncü kiģiler aracılığıyla, HĠZMET üzerinden ve / veya HĠZMET in yanında ABONE ye sunacağı diğer ücretli / ücretsiz hizmetleri, KISMĠ AYLIK KULLANIM ÜCRETĠ: FATURA DÖNEMĠ içinde ABONE olunması hız arttırımı veya tarife değiģikliği yapılması durumunda iģlem tarihinden FATURA DÖNEMĠ sonuna kadar olan dönem için alınan veya FATURA DÖNEMĠ içinde KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER den birinin satın alınması ve / veya üye olunması durumunda iģlem tarihinden FATURA DÖNEMĠ sonuna kadar olan dönem için alınan ücreti, KURUM: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nu, MÜCBĠR SEBEPLER: HĠZMET in sağlanmasına engel teģkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, lokavt, grev, yangın, savaģ, seferberlik ve olağanüstü hal ve benzeri olağan veya olağanüstü sebepler, resmi makam veya yetkili mercilerin iģin yapılmasını engelleyici veya geciktirici kararlarım ve ALTYAPI SAĞLAYICI dan kaynaklanan herhangi bir nedeni, MÜġTERĠ KANALLARI; HALKNET tarafından belirlenen SATIġ NOKTALARI, çağrı merkezi, kurumsal internet sitesi (www.halknet.net) ve HALKNET tarafından belirlenerek müģterilerin hizmetine sunulabilecek olan kanalları, NAKĠL: ABONE nin HĠZMET i ve bu HĠZMET e bağlı diğer HĠZMETLER i mevcut adresinden bir baģka adrese taģınmasını istemesi durumunda GÖONET tarafından gerçekleģtirilen iģlemi, ÖNCEKĠ ABONELĠK SÖZLEġMESĠ: TARAFLAR ın iģbu SÖZLEġME nin imzalanmasından önce akdettikleri, HĠZMETLER den herhangi birisinin aboneliğine iliģkin hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği sözleģmeyi,

2 PAKET: ABONE ye HALKNET tarafından Hız, kota, konuģma süresi vb. HĠZMET özelliklerine göre, farklı ücretler üzerinden sunulan kullanım seçeneklerini, SATIġ NOKTASI / NOKTALARI: HALKNET adına abonelik sözleģmesi yapmaya yetkili olan gerçek ve / veya tüzel kiģileri, SÖZLEġME: HALKNET ile ABONE arasında imzalanmıģ iģbu HALKNET ABONELĠK SÖZLEġMESĠ ni ve HĠZMETLER e iliģkin özel hükümler içeren EKLER i, TAHSĠLAT BĠRĠMLERĠ: Fatura bedellerini tahsil etmek üzere HALKNET tarafından yetkilendirilmiģ bulunan gerçek kiģi veya tüzel kiģiler ile HALKNET tahsilat servislerini, TARĠFE: HALKNET in SÖZLEġME kapsamında sunacağı HĠZMETLER in ve ücretli KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER in karģılığı olarak ABONE den alacağı, BAĞLANTI ücreti, sabit ücret, konuģma ücreti, hat kirası ve benzeri değiģik ücret kalemlerinden birisi veya bir kaçını ifade eder. 3- SÖZLEġME NĠN KONUSU Bu SÖZLEġME nin konusu, ABONE ye sunulan HĠZMET ile ilgili olarak TARAFLAR ın karģılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 4.1. HALKNET, sunduğu HĠZMET ten ABONE nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE, bu HĠZMET in karģılığı olarak TARĠFE sinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. ABONE, HALKNET tarafından kendisine uygulanacak mevcut PAKET lere, TARIFE lere ve bunlarda meydana gelebilecek değiģikliklere adresi üzerinden ulaģabilecektir. HALKNET, ayrıca, TARĠFE değiģikliklerini yürürlüğe girmeden önce, ABONE Terine duyuracaktır HALKNET, KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLERĠ değiģtirmek, kaldırmak, yenilemek ve KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER in TARĠFE lerinde değiģiklik yapmak hakkını saklı tutar. KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER hakkında detaylı bilgilendirme MÜġTERĠ KANALLARI üzerinden yapılmaktadır TARAFLAR, ABONE nin tercih ettiği TARĠFELER i de içeren, talep ve onaylarının açıkça belirtildiği, imzasını taģıyan, her bir HĠZMET için ayrı ayrı olarak düzenlenen sözleģme eklerinin SÖZLEġME de yer alan Ģartların gerçekleģmesi kaydıyla, imzalandıkları tarihler itibariyle söz konusu HĠZMET e ABONE olunduğunu göstereceğini; HĠZMET in sunulmasında esas teģkil edeceğini; sözleģme eklerinin iģbu SÖZLEġME nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve zaman zaman ihtiyaç doğrultusunda HALKNET tarafından güncellenebileceğini kabul ve beyan eder ABONE nin iģbu SÖZLEġME nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgelerdeki ve / veya beyan ettiği bilgilerdeki değiģiklikler yazılı olarak ya da MÜġTERĠ KANALLARI aracılığıyla HALKNET e bildirilmedikçe, SÖZLEġME de bildirdiği bilgiler doğru kabul edilecektir. ABONE, bu bilgileri tam ve doğru vermekle ve değiģiklikleri bildirmekle yükümlüdür. ABONE tarafından ibraz edilen belgelere ve verilen bilgilere dayanarak yapılan iģlemler ve tebligat geçerli sayılacak ve geçerli bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracaktır HALKNET ABONE ye çağrı merkezi, internet adresi ve HALKNET tarafından bildirilecek diğer yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortam veya diğer iletiģim araçları üzerinden interaktif müģteri hizmetleri verecektir. HALKNET, interaktif müģteri hizmetlerinin verildiği bu kanalları değiģtirme, kaldırma ve teknolojik geliģmelere bağlı olarak yeni kanallar ekleme hakkına sahiptir. ABONE, interaktif müģteri hizmetleri sunumu için yeni kanallar talep etmeyecektir.

3 4.6. ABONE nin HĠZMETLER den faydalanmak için SATIġ NOKTALARI dıģındaki MÜġTERĠ KANALLARI üzerinden talepte bulunması halinde, ABONE, kendisine gönderilen veya kendisinden istenen belgeleri imzalar ve mevzuat gereği sunması gereken bütün bilgi ve belgeleri sağlar. Bu bilgi ve belgelerin SATIġ NOKTASI na ulaģması ve doğruluğunun teyit edilmesi kaydıyla ABONE nin HĠZMET talebi iģleme alınır. Ancak, hangi MÜġTERĠ KANALLARI ndan hangi HĠZMET lerin talebinin kabul göreceği HALKNET tarafından belirlenir ve adresinden duyurulur Mevcut ve daha sonra açılabilecek kanallar aracılığıyla gerçekleģtirilen abonelik iģlemlerinin SÖZLEġME ye tabi olacağını ABONE kabul ve beyan eder. Kanalların teknik yeterlilikleri ve / veya HALKNET tarafından belirlenen usuller çerçevesinde ABONE, TARĠFELER, HĠZMETLER, KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER e ve abonelik bilgilerine iliģkin taleplerini bu kanallar üzerinden iletebilir. Hangi kanallardan hangi abonelik iģlemlerinin yapılabileceği HALKNET tarafından belirlenir. Ancak ABONE, fatura adresi değiģtirme, nakil, devir, ünvan değiģikliği, IP adresi değiģikliği ve kullanıcı kimliği değiģikliği gibi isteklerini yazılı olarak HALKNET'e bildirecektir. ABONE HALKNET e ilettiği bilgilerin doğruluğunu; yönelttiği taleplerin kendi iradesini yansıttığını; iradesine bağlı doğacak sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. HALKNET in, onaya tabi olmaksızın ABONE yararına iģlem yapma hakkı saklıdır HĠZMET in kısıtlanması ya da durdurulması, TARĠFE de yer alan ücretlerin abonelik feshine kadar ABONE den alınmasına engel değildir ABONE, SÖZLEġME yi feshetmek istediği takdirde bu talebini, kimliğini ispatlaması koģuluyla, (i) yazılı Ģekilde SATIġ NOKTASI na bildirmesi üzerine; (ii) çağrı merkezi nde kayıt altına alınan ses kayıt sistemi üzerinden; (iii) üzerinden ABONE adına belirlenmiģ Ģifre ve benzeri güvenli yöntemler ile bildirmesi üzerine; veya (iv) KURUM tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle bildirmesi üzerine SÖZLEġME nin fesih süreci baģlayacaktır Çağrı merkezi aranarak ya da internet üzerinden yapılan fesih bildirimlerinde ABONE nin kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla HALKNET in belirleyeceği yöntemlerle ABONE güvenlik teyit iģlemine tabi tutulabilir. HĠZMET in durdurulmasını takip eden 10 gün içerisinde ABONE SATIġ NOKTASI na yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Süresinde bildirimde bulunmayan ABONE nin SÖZLEġME si sona ermemiģ sayılır ve ABONE ye hizmet sunumuna devam edilir HALKNET, ABONE nin aboneliğine son verme yönündeki SÖZLEġME nin 4.9 Maddesinde belirtilen yöntemlere uygun bildirimin yapıldığı andan itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde HĠZMET / HĠZMETLERĠ durdurur ve ABONE nin yazılı talebinin kendisine ulaģmasından itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde fesih iģlemini gerçekleģtirir. HALKNET, SÖZLEġME nin sona erdiğini, yazılı bildirimi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, ABONE ye yazılı olarak bildirecektir Aboneliğin baģladığı tarihten sonraki ilk FATURA DÖNEMÎ nde, KISMÎ AYLIK KULLANIM ÜCRETĠ de faturaya yansıtılacaktır. ABONE, MÜġTERĠ KANALLARI üzerinden PAKET veya TARĠFE değiģtirme talebinde bulunabilir. Aksine düzenleme yapılmadıkça ABONE nin MÜġTERĠ KANALLARI aracılığı ile TARĠFE ve / veya PAKET değiģikliğine iliģkin talebini HALKNET e ulaģtırdığı tarih itibariyle yeni TARĠFE ve / veya PAKET aktive edilecek ve bu tarih itibariyle ABONE nin tercih ettiği yeni TARĠFE ve / veya PAKET e iliģkin HALKNET tarafından belirlenmiģ ücret uygulanacaktır. ABONE tarafından,

4 TARĠFE ve / veya PAKET değiģikliği yapılan ayın fatura baģlangıç tarihinden TARĠFE ve / veya PAKET değiģikliğinin yapıldığı tarihe kadar olan dönem eski TARĠFE ve / veya PAKET üzerinden, TARĠFE ve / veya PAKET değiģikliğinin yapıldığı tarihten fatura kesim tarihine kadar olan dönem ise yeni TARĠFE ve / veya PAKET üzerinden ücretlendirilecektir. OluĢacak tutar farkı, TARĠFE ve / v e y a P A K E T değiģikliğinin yapıldığı ayı takip eden ilk FATURA DÖNEMĠ ne yansıtılacaktır. Herhalde, HALKNET HĠZMET e iliģkin TARĠFE, PAKET ve ücretleri değiģtirme hakkını saklı tutar ABONE tarafında HĠZMET in alımı için hatta bağlanacak cihazların ilgili mevzuata, ALTYAPI SAĞLAYICI tarafından yayımlanacak arayüz kriterlerine ve / veya HĠZMET için gerekli olan standartlara uygun olması gerekir. HALKNET, gerekli gördüğü hallerde ABONE cihazlarının teknik vasıflarını kontrol edebilecektir. ABONE, kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Onaysız cihaz kullanıldığının tespiti halinde, onaysız cihaz onaylı cihaz ile değiģtirilinceye kadar, HĠZMET HALKNET tarafından durdurulacaktır. Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklıklardan HALKNET sorumlu olmadığı gibi, ortaya çıkan zararlardan ABONE doğrudan sorumlu olduğunu kabul eder ABONE nin HALKNET tarafından temin edilen cihazlardan kaynaklanan ve yerinde destek gerektiren problemleri için HALKNET personeli veya HALKNET tarafından yetkilendirilmiģ firma tarafından yerinde destek hizmeti verilebilir. ABONE, yerinde destek hizmeti için gerekli kolaylığı sağlayacaktır. Destek hizmeti sırasında, cihazdaki problemin ABONE den kaynaklı olduğu tespit edilirse destek hizmeti karģılığında ABONE ye ücret yansıtabilecektir ABONE nin iģbu SÖZLEġME nin 4.28, 4.30 ve 4.31 maddelerine aykırı olarak veya hile veya muvazaa yoluna saparak HĠZMET ile ilgili herhangi bir iģlem yaptırdığının anlaģılması halinde, hileli veya muvazaalı iģlemle ilgili her türlü iģlem geçersiz sayılacak ve HALKNET iģbu SÖZLEġME yi tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshedebilecektir. Ayrıca HALKNET tüm zarar ve alacaklarını ABONE den tahsil edebilecektir. Söz konusu fesihten dolayı ABONE herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır HALKNET ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleģmeler için vergi, resim, harç ve fonlar, yasaların yükümlü kıldığı TARAF ça karģılanacaktır. Yasalarla böyle bir belirlemenin yapılmadığı durumlarda ise, HALKNET ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleģmelerden kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ABONE tarafından karģılanacaktır ABONE nin HĠZMET i kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti veya hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir Ģüphenin bulunması halinde ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla HALKNET, ABONE ye bilgi vermek suretiyle, aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktarda HĠZMET bedelini ara ödeme adı altında ABONE den talep edebileceği ve / veya ABONE yi bilgilendirmek suretiyle hizmeti kısıtlayabileceği veya durdurabileceği gibi ABONE ye yazılı bildirimle SÖZLEġME yi feshedebilir ABONE nin baģvuru sırasında ibraz ettiği belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlıģ olduğunun HALKNET tarafından tespit edilmesi veya öğrenilmesi durumunda, HALKNET tek taraflı olarak

5 yazdı bildirimle SÖZLEġME yi haklı sebeple feshedebilecektir Bina içi dağıtım Ģebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak yapımı ile bakımı ve onarımı ABONE sorumluluğundadır. ABONE nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi, gerekli koģulları (HĠZMET e uygun nitelikte cihaz, yazılım, donanım ve bilgisayarın temin edilememesi, adresin kapalı olması, adreste 18 yaģından büyük birinin bulunmaması, adresin yetersiz veya yanlıģ olması, ankastrenin bulunmaması, arızalı olması veya standartlara uygun olmaması gibi) sağlamaması nedeniyle HĠZMET ten yararlanılamamasından HALKNET sorumlu değildir. Söz konusu haller, HALKNET in ABONE den ilgili HĠZMET e iliģkin TARĠFE de yer alan ücretleri almasına engel değildir. ABONE, HALKNET in sunduğu bakım onarım hizmetleriyle ilgili bilgilere adresinden ulaģabilecektir ABONE, HALKNET den iģbu SÖZLEġME kapsamında aldığı tüm HĠZMETLER için tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla HĠZMET için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada her bir HĠZMET in bedeli ayrı ayrı gösterilecek ancak ABONE tarafından toplam bedel üzerinden tam olarak ödenecektir ABONE, HALKNET in kusurundan kaynaklanan nedenlerle SÖZLEġME ve EKLER inde belirtilen hizmet kalitesi seviyesini sağlayamaması hallerine yönelik tazminat ve / veya geri ödemeye iliģkin prosedüre ve bilgilere adresinden ulaģabilecektir ABONE, HALKNET den aldığı HĠZMETLER e iliģkin sorun, Ģikayet ve uzlaģmazlıklar hakkındaki çözüm prosedürüne adresinden ulaģabilecektir SÖZLEġME hükümleri HALKNET tarafından ABONE nin 1 (bir) ay öncesinden bilgilendirilmesi koģuluyla, tek taraflı olarak değiģtirilebilecektir. ABONE nin, aleyhine yapılan değiģiklikleri kabul etmemesi halinde, SÖZLEġME nin fesih tarihine kadar birikmiģ borçları dıģında hiçbir sorumluluğu olmaksızın, 1 ay içerisinde SÖZLEġME yi tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır MÜCBĠR SEBEP halleri, ALT YAPI SAĞLAYICI nın Ģebeke bakım onarım çalıģmaları, iģletme arızaları, ABONE lerin veya üçüncü kiģilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalıģmaları ve hukuki düzenlemelerden veya iģbu SÖZLEġME den kaynaklanan sebepler baģta olmak üzere, HALKNET in kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HĠZMETLER kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir veya durdurulabilir. HALKNET, belirtilen durumların yanında, kendisinin ALTYAPI SAĞLAYICI veya bir baģka kurum / kuruluģtan aldığı hizmetlerde oluģan aksamalar veya üçüncü Ģahıslarla kurum veya kuruluģların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle HĠZMET in sağlanamamasından ve altyapıda meydana gelen arıza ve aksaklıklar nedeniyle HĠZMET in sağlanmasında yaģanacak performans problemlerinden ve kayıplarından da sorumlu değildir. ABONE, söz konusu hallerde HALKNET den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır ABONE, iģbu SÖZLEġME den doğan haklarının kullanımına iliģkin özel ve gizli Ģifresini ve kullanıcı adını baģkasına kullandırmayacağını ve devredemeyeceğini, güvenli Ģekilde saklayacağını, Ģifrenin kaybedilmesi ya da üçüncü kiģilerce öğrenilmesi ihtimalinde derhal değiģtireceğini, aksi takdirde yapılan tüm iģlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder HALKNET den kaynaklanmayan nedenlerle oluģabilecek trafik artıģları sebebiyle, maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için, zararlı yazılımlara

6 karģı antivirüs (virüs koruyucu), antispam (istenmeyen mesaj engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi programlar ile cihazlar için gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve / veya ayarlarını yapmak ABONE sorumluluğundadır. Aksi halde, ABONE nin ve / veya 3. KiĢilerin uğrayacağı zararlardan HALKNET hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacaktır. ABONE, HALKNET tarafından sunulan ücretli / ücretsiz güvenlik hizmetlerine ait bilgilere ve diğer tüm duyurulara web adresinden ulaģabilecektir ABONE, HĠZMETLER e iliģkin aboneliği üzerinden yapılan tüm iģlemlerden ve ücretlendirmelerden sorumludur. ABONE, KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER i satın aldığında ve / veya KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER e üye olduğunda; söz konusu KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER i iptal ettirinceye kadar faturalanan ücreti ödemekle yükümlüdür ABONE, HĠZMET i amacı ve SÖZLEġME de belirtilen, Ģartlar dıģında kullanamaz. ABONE yararlandığı HĠZMET i ticaret amacıyla üçüncü Ģahıslara sunamaz. Aksine davrananların abonelik sözleģmeleri iptal edilir ABONE, SÖZLEġME den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ve / veya tüzel kiģiye HALKNET in yazılı onayı olmadıkça devredemez. HALKNET in onayı halinde, ABONE ve devralan, HĠZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karģılığı tahakkuk edecek tüm borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müģtereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını devir iģlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. Aksi halde devir, gerçekleģmeyecektir ABONE, HIZMET i sadece bağlantı adresinde kullanım hakkına sahip olup, bağlantı adresi dıģında üçüncü Ģahıslara, deneme amaçlı dahi olsa, kullandıramaz ABONE, HALKNET in bilgisi dıģında internet eriģim hızı ve / veya eriģim hattı üzerinde ve / veya HĠZMET in verilebilmesi için gerekli olan teçhizatlar üzerinde, HALKNET in verdiği HĠZMET i etkileyecek ek ve / veya değiģiklik yapamaz. Bu Ģekilde ek ve / veya değiģikliğin tespiti halinde, devre kapatılabilir, ek ve değiģiklikler kaldırılabilir. Bu durumda, ABONE, HALKNET in sorumlu olmadığını ve ALTYAPI SAĞLAYICI tarafından HALKNET in sorumlu tutulması halinde doğacak her türlü zarar ve ziyan ile yapılan her türlü masrafı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder HALKNET, iģbu SÖZLEġME ye konu HĠZMET açısından KURUM tarafından belirlenen hizmet kalitesi seviyelerine uyacaktır ABONE, HĠZMETLERĠ ve / veya KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLERĠ kullanırken kanunlara aykırı herhangi bir amaç güden ve / veya HALKNET in veya üçüncü Ģahısların zararına neden olabilecek toplu tanıtım, spam, sesli, yazılı veya görüntülü ileti vb. eylemlerde bulunamaz. Bu tür durumlarda, bu SÖZLEġME, HALKNET in tek taraflı yazılı bildirimiyle haklı sebeple feshedilir. Bu madde kapsamındaki ihlallerden doğan her türlü zararların tazmininden ABONE sorumludur ABONE nin iģbu SÖZLEġME kapsamında aldığı HĠZMET i istem dıģı elektronik posta (spam), sesli, yazılı veya görüntülü ileti vb. göndermek amacıyla kullandığı tespit edilirse, bu fiiller kanunlara veya ahlaka aykırı herhangi bir amaçla gerçekleģtirilmese ve HALKNET in ve üçüncü Ģahısların zararına neden olabilecek nitelikte olmasa dahi ABONE, HALKNET in uyarısı üzerine bu fiili sonlandırmak zorundadır. Aksi taktirde HALKNET, yazılı bildirimle SÖZLEġME yi feshedebilir. Bu durumda

7 ABONE HALKNET den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır ABONE, internet trafiğinde kaybolan ve / veya eksik aldığı / ilettiği verilerden veya web sitelerindeki verilere bağlı olarak uğradığı zararlardan dolayı HALKNET Ġ sorumlu tutmayacaktır ABONE, SÖZLEġME nin veya SÖZLEġME eki nin her hangi bir sebeple feshi veya süresinin bitmesi nedeniyle aboneliğine son verildiğinde, HALKNET'in talep ettiği Ģekilde HALKNET e ait teçhizatı aynen ve sağlam olarak geri vermekle veya bunların bedelleri veya tespit edilen zarar ve hasar karģılığı olarak HALKNET tarafından rayiç bedel üzerinden fatura edilecek tutarı ödemekle yükümlüdür ABONE, HALKNET in yeni servislerde gereken parametrelere iliģkin ayarlamalar, modem yazılım güncellemeleri, konfigürasyon değiģiklikleri, arıza desteği ve / veya gerekli gördüğü diğer durumlarda, ABONE ye temin ettiği modemleri uzaktan yönetme yetkisine sahip olduğunu ve söz konusu müdalelere peģinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder ĠĢbu SÖZLEġME, imzalanmasıyla birlikte, TARAFLAR arasında akdedilmiģ olan ÖNCEKĠ ABONELĠK SÖZLEġMESĠ/ SÖZLEġMELERĠ nin yerine geçer. ĠĢbu SÖZLEġME nin TARAFLAR arasında akdedilmiģ olan ÖNCEKĠ ABONELĠK SÖZLEġMESĠ / SOZLEġMELERĠ nin yerine geçmesi, TARAFLAR ın ÖNCEKĠ ABONELĠK SÖZLEġMESĠ / SÖZLEġMELERĠ nden kaynaklanan ve iģbu SÖZLEġME ile süregelen baģta alacak (faiz ve diğer fer ileriyle birlikte) ve dava haklan olmak üzere haklarını ve / veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz ABONE, iģbu SÖZLEġME de hüküm bulunmayan hallerde, HALKNET in düzenleme, uygulama, usul ve esaslarının geçerli olduğunu kabul eder ABONE nin almakta olduğu mevcut HĠZMETLER in bir veya bir kaçından kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda, yeni HĠZMET talebi, ancak söz konusu tüm borçlarının ferileri ile birlikte ödenmesinden sonra HALKNET tarafından değerlendirmeye alınacaktır Çıkabilecek bütün uyuģmazlıkların giderilmesinde, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya SÖZLEġME nin ifa edileceği yer mahkemesi veya SÖZLEġME nin yapıldığı yer mahkemesi veya ABONE nin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi ve bu yerlerdeki Ġcra Daireleri yetkilidir. 5- MALĠ HÜKÜMLER 5.1 HALKNET, HĠZMET in aktive edildiği tarih itibariyle HĠZMET i faturalandırmaya baģlayacaktır. ABONE, TARĠFE uyarınca tahakkuk ettirilecek ücretleri ve varsa KISMĠ AYLIK KULLANIM, AKTĠVASYON / BAĞLANTI, NAKĠL, DEVĠR ve benzeri iģlemler karģılığı alınan ücretleri faturanın son ödeme tarihine kadar ödeyecektir. HALKNET in taksit uygulaması olması halinde, peģin ve taksitli ödeme seçeneklerinde nihai tutarlar arasında fark bulunabilir. AKTĠVASYON/BAĞLANTI ücreti, ABONE den, kampanya v.s. nedenlerle aksi belirtilmedikçe bir defaya mahsus ilk faturada alınır. NAKĠL ve DEVĠR ücretleri her bir hizmetin NAKĠL ve DEVĠR iģleminde ayrı olmak üzere ABONE den alınacaktır HALKNET, tahakkuk ettirdiği faturayı son ödeme tarihinden önce ABONE ye ulaģacak Ģekilde gönderecektir. ABONE, ödemelerini faturanın kendisine ulaģmasını beklemek sizin yapmakla yükümlüdür. Faturanın kendisine ulaģmaması halinde, ABONE, SÖZLEġME eklerinde aksi belirtilmedikçe fatura bilgilerini HALKNET in MÜġTERĠ KANALLARI ndan öğrenebilecektir.

8 5.3. ABONE, fatura tutarlarını, HALKNET in belirleyeceği Ģekilde TAHSĠLAT BĠRĠMLERĠ ne ödeyecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, HALKNET tarafından uygulanacak ekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve düzenlenen faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak gecikme bedelini, ayrıca, bu SÖZLEġME nin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı değiģen oranlardaki avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ABONE, ödemeye iliģkin yükümlülüklerini adresine yapılan yazılı bildirimden sonra bildirim ile belirtilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde, HALKNET borcu hukuki yollarla tahsil etme, HĠZMETLERĠ kısıtlama, durdurma ve iģbu SÖZLEġME yi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshetme hakkına sahiptir Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE nin itirazının haklı bulunması durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE nin talebi doğrultusunda, itirazın çözümünü takip eden 15 (on beģ) iģ günü içinde ABONE ye iade edilecek ya da ABONE nin ilk düzenlenecek faturasından mahsup edilecektir ABONE, SÖZLEġME altında hak ve yükümlülüklerinin baģlama ve bitiģ tarihleri, HĠZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaģmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz HALKNET'in evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlarla karģılatılacaktır. ABONE nin itirazı ile HALKNET kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, HALKNET kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ile HALKNET arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda, ABONE nin baģka delillere baģvuramayacağı Ģeklinde yorumlanamaz. Ancak ABONE, HALKNET tarafından kayda alınmıģ her türlü evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 287. maddesi anlamında kesin delil teģkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet üzerinden yapmıģ olduğu iģlemlere iliģkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtlan kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder HALKNET, tahsilat riski gördüğü hallerde, baģvuru sahibinden veya ABONE den belli bir bedeli teminat adı altında ödemesini talep edebilir. ABONE nin sözkonusu teminat ödemesini yapmaması halinde HALKNET tarafından HĠZMET geçici olarak kısıtlanabilir, durdurulabilir, SÖZLEġME feshedilebilir ve / veya HĠZMETLER için yeni abonelik talebi reddedilebilir HALKNET, teknik olarak mümkün olması halinde, ABONE nin isteği üzerine, ücrete tabi ayrıntılı fatura düzenleyecektir. 6- SÖZLEġMENĠN FESHĠ 6.1. SÖZLEġME de yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen TARAF, SÖZLEġME ye aykırı davranmıģ olur ve diğer TARAF ça SÖZLEġME ve/veya EK(LER) i feshedilebilir. ĠĢbu SÖZLEġME yi TARAFLAR dan birinin herhangi bir sebele feshetmesi durumunda, TARAFLAR, HALKNET kayıtlarına göre doğmuģ tüm borçları ödemekle yükümlüdür ABONE nin SÖZLEġME den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle HALKNET tarafından SÖZLEġME nin durumunda, ABONE den peģin olarak tahsiledilen aylık ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, iģbu SÖZLEġME nin 5.3 maddesinde belirtilen tutarlar ve faizler ABONE den tahsil edilecektir. Tahsili gereken ücret ABONE

9 tarafından rızaen ödenmezse, yasal yollardan tahsil edilecektir Her bir EK müstakilen feshedilebilir. 7- SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ ĠĢ bu SÖZLEġME, TARAFLAR ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer, TARAFLAR dan biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. EKLER in hiç biri yürürlükte olmasa dahi iģbu SÖZLEġME yürürlükte kalır ancak EKLER den biri yürürlüğe girinceye kadar, TARAFLAR arasında hak ve yükümlülük doğurmaz. 8- EK(LER) ĠĢbu SÖZLEġME nin eklerini oluģturan ve HALKNET tarafından sunulan HĠZMETLER e iliģkin EK(LER), SÖZLEġME nin ayrılmaz bir parçasıdır. EKLER in herbiri, HĠZMET baģvuru aģamasında imzalanacak olup, HĠZMET özel hükümlerinde belirtilen Ģartlar saklı kalmak kaydıyla, imza tarihinde yürürlüğe girecektir. HALKNET, ABONE nin aktive etmek istediği HĠZMETLER ile ilgili EK(LER) için yapmıģ olduğunu baģvuruya göre iģlem tesis edecektir. SÖZLEġME nin yürülüğe girmesinden sonra meydana gelen değiģiklikler için Madde hükmü iģbu madde için de geçerlidir. Madde 7 hükmü saklıdır. 9- SÖZLEġME NĠN HALKNET TARAFINDAN DEVRĠ ĠĢbu SÖZLEġME, EK(LER)in tamamı, biri veya bir kaçı ile birlikte, HALKNET tarafından gerekli görülmesi halinde kısmen veya tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte herhangi bir 3. kiģiye, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, ABONE nin onayına yada iznine gerek olmaksızın devredilebilir. SÖZLEġME, EK(LER) in biri veya bir kaçı ile birlikte 3.kiĢiye devredildiği takdirde, devredilmeyen EK(LER), SÖZLEġME ile birlikte HALKNET ve ABONE arasında kalır. 10-SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI, TARİHİ VE İMZALANDIĞI YER İşbu Sözleşme, biri ABONE ye verilmek üzere 2(iki) nüsha olarak.../.../20... Tarihinde adresinde akdedilmiştir. Bu Sözleşme yi imzalamadan önce, Sözleşme de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim. ABONE / VEKİL AD : ABONE / VEKİL SOYAD : Şirket Kurum Ünvanı : (Sadece kurumsal müşteriler için doldurulacaktır.) Müşteri Hizmet No : HALKNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ ADINA İMZA ABONE / VEKİL İMZA

JOYNET ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

JOYNET ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ JOYNET ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, merkezi Şekerhane Mah. Şirin sokak No:18/B Alanya 07400 Antalya adresinde bulunan JOYNET Telekom.Hab.Tekn.Bil.Hizm.Rek.Eml.Tic.Ltd. Şirketi ile.

Detaylı

IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ. KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu,

IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ. KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ KISMİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ: FATURA DÖNEMİ içinde ABONE olunması hız artırımı veya tarife değişikliği yapılması durumunda işlem tarihinden FATURA DÖNEMİ sonuna kadar olan dönem

Detaylı

HRC TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

HRC TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ HRC TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, merkezi Ayrancı, Reşat Nuri Sok. Çankaya Park Evleri B/82 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC.

Detaylı

NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, merkezi Alpay caddesi, İlhan Sokak NO:12-A Bahçelievler / İSTANBUL adresinde bulunan ELEKTROHAT BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

Adil Kullanım Noktası: Altyapı sağlayıcısının belirlediği kullanım limitinden sonra internet hızını 3mbps değerine düşüren faktör,

Adil Kullanım Noktası: Altyapı sağlayıcısının belirlediği kullanım limitinden sonra internet hızını 3mbps değerine düşüren faktör, 1- Taraflar İşbu Sözleşme, Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti ( İşletmeci ) ile yukarıda bilgileri mevcut olan Abone arasında akdedilmiştir. Elektrohat Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Şükrüpaşa Mah. Keskin Sok. No:7/19 Merkez/EDİRNE 0 (850) 303 69 69

Şükrüpaşa Mah. Keskin Sok. No:7/19 Merkez/EDİRNE 0 (850) 303 69 69 ücretleri ABONE nin fatura borcundan düşecek ve kalan tutarı 15 (onbeş) gün içerisinde ABONE ye iade edecektir. 5.7.ABONE tarafında XDSL hattına bağlanacak cihazların Telekomünikasyon Kurumu tarafından

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 0266 606 06 10 xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ESKĠ KUYUMCULAR MAH. TEVFĠKSAĞLAMPAġA SK. FERAH ĠġHANI KAT:3 KARESĠ/BALIKESĠR adresinde bulunan DATABİR İNTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME

UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME 1. TARAFLAR İşbu Ek Sözleşme, Merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk

Detaylı

TC Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cuzdanı Sürücü Belgesi Pasaport ( )

TC Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cuzdanı Sürücü Belgesi Pasaport ( ) wwww.surnet.com.tr www.surnet.com.tr 0850 480 770850 68 480 77 68 BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : İl :. M / S : İlçe/Semt :.. MAC : Lokasyon :.. Accsess S/N : Blok :.. Kullanıcı Adı : Daire

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. TTNET A.Ş. nin ( İşletmeci ) 1000 Mbps ve altı hızlarda Metro Ethernet İnternet Devresi nde

Detaylı

NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR Bu sözleşme, merkezi Şenlikköy Mah. Çekmece Yolu Cad. Çekmece Çıkmaz Sok. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan ELEKTROHAT BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE HİZMETLERİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ KAMPANYA'NIN KOġULLARI: Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) telefon abonelerinin ("Abone"),

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No:1 Skyport Residence D:195 Kat:23 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde bulunan Nida Telekomünikasyon Hizmetleri

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Binet Telekomünikasyon Ltd.Şti. Abonelik Sözleşmesi

Binet Telekomünikasyon Ltd.Şti. Abonelik Sözleşmesi 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, Talatpaşa Mah. Konyalı Mektep Sok. No:12 :D1 adresinde bulunan BİNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. İle...... adresinde mukim... arasında imzalanmıştır. Bu SÖZLEŞME de, BİNET TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi

WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi 1-TARAFLAR Bu Sözleşme KABLOSUZ INTERNET TELEKOMUNİKASYON HIZMETLERI. Ticaret Limited Şirketi ile arasında imzalanmıştır. Bu sözleşme de KABLOSUZ INTERNET TELEKOMUNİKASYON

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ AİRNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. Sarıkaya Pasajı No:6/P67 Akçakoca DÜZCE Tel/Faks: 05062876189/05070951400

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO İnternet Türk Telekom Yalın internet ABONENİN TERCİH ETTİĞİ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ

Detaylı

TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

CANIM AİLEM KAMPANYASI _YENİ MÜŞTERİ 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CANIM AİLEM KAMPANYASI _YENİ MÜŞTERİ 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CANIM AİLEM KAMPANYASI _YENİ MÜŞTERİ 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET (ADSL) BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan Paket

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bulunan TÜRK TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. ile... adresinde mukim ABONE.

Detaylı

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone TTNET İnternet Hizmet No :... TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA PAKETLERİ PAKET KAMPANYALI FİYAT*

Detaylı

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME ABONELİK TÜRÜ : Yeni Abone İNTERNET HİZMET NO : TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay İNTERNET TARİFE ÜCRETİ KAMPANYALI FİYAT* İNDİRİM TUTARI** Yalın FİBERNET

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Katılım koşullarını sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN MÜŞTERİSİNE IPAD/IPHONE HEDİYE KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN MÜŞTERİSİNE IPAD/IPHONE HEDİYE KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN MÜŞTERİSİNE IPAD/IPHONE HEDİYE KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ PAKETLER HIZ AKN KAMPANYA İNDİRİM FİYATI BEDELİ TTNET FİBERNET Limitsiz

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: YENİ VE MEVCUT MÜŞTERİYE AÇIK PAKETLER PAKET İSMİ ULTRANET LİMİTSİZ 50

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya 15.11.2012-01.08.2015 tarihleri arasında geçerlidir. HD Konuşma Kampanyası kapsamında, mevcut fiber internet hizmetimi devam ettirerek

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA FR İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA FR İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA FR İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki

Detaylı

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ 3 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya kapsamında 27 ay taahhüt karşılığında

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI 1. TARAFLAR Kurumsal Online Hizmet Merkezi Üyelik Kuralları ( Kurallar ) Kurallar, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde mukim Türk Telekomünikasyon

Detaylı

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI İşbu Kapsam ve Taahhütname Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toplu SMS Sözleşmesi nin ( Ana Sözleşme ) ayrılmaz bir ekidir. Kampanya

Detaylı

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt karşılığında

Detaylı

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta,.. adresinde mukim RADĠKAL EĞĠTĠM KURUMLARI..A.ġ (Bu sözleģmede kısaca FRANCHİSE VEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. adresinde mukim A.ġ... (Bu sözleģmede

Detaylı

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 27 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 27 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ 3 AY BEDAVA KAMPANYASI 27 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan Internet leri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EVLİLİK KAMPANYASI NDAN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EVLİLİK KAMPANYASI NDAN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EVLİLİK KAMPANYASI NDAN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ İnternet Paketleri Bağlantı Hızı Aylık Kullanım AKN Kampanyalı

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ Tel : +90 212 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İşbu sözleşme, Sağlayıcı Firma Yetkili: Özlem ÖZTÜRK Adres: 3. Bölge G5 Cad. Kayabaşı Mah. Kat:3

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

2 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELIK TAAHHÜTNAMESİ

2 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELIK TAAHHÜTNAMESİ 2 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELIK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET DEĞİŞİM ZAMANI KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET DEĞİŞİM ZAMANI KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET DEĞİŞİM ZAMANI KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET KAMPANYA

Detaylı

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt karşılığında

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Samsung Galaxy Nexus Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) iģbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYFA 1 SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu SİNERJİ Kurumsal Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ),.../.../20... ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde yürürlüğe girmek üzere İstanbul da, Barbaros Mah. Mimar

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL 1. TARAFLAR İşbu Ek Protokol, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) abonesi olan mevcut tüzel veya

Detaylı

SELFY EVDE İNTERNET KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

SELFY EVDE İNTERNET KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ SELFY EVDE İNTERNET SI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ : :... :... Kampanyaya kapsamında sunulan internet paketleri; DAHİL OLUNAN PAKET KAPSAMINDAKİ BAĞLANTI HIZI AKN SONRASI HIZ* AKN AYLIK

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

12/24 AY TAAHHÜTLÜ MOBİL GENİŞ BANT 4.5G İNTERNET PAKETLERİ KURALLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Taahhütlü Uygulama Kuralları:

12/24 AY TAAHHÜTLÜ MOBİL GENİŞ BANT 4.5G İNTERNET PAKETLERİ KURALLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Taahhütlü Uygulama Kuralları: 12/24 AY TAAHHÜTLÜ MOBİL GENİŞ BANT 4.5G İNTERNET PAKETLERİ KURALLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Taahhütlü Uygulama Kuralları: 1-Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Mobil Data Jet Tarifesi nde bulunan

Detaylı

SELFY EVDE İNTERNET KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

SELFY EVDE İNTERNET KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ SELFY EVDE İNTERNET SI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ : :... :... Kampanyaya kapsamında sunulan internet paketleri; DAHİL OLUNAN PAKET KAPSAMINDAKİ BAĞLANTI HIZI AKN SONRASI HIZ* AKN AYLIK

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ NOKIA C5-03 CEP TELEFONU KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ NOKIA C5-03 CEP TELEFONU KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ NOKIA C5-03 CEP TELEFONU KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom telefon abonelerinin

Detaylı

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME ABONELİK TÜRÜ: Yeni Abone İNTERNET HİZMET NO : TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay / 12 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay / 12 ay İNTERNET KAMPANYALI FİYAT* İNDİRİM TUTARI** Yalın FİBERNET

Detaylı

AVEALILARA HIZLI İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVEALILARA HIZLI İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ ABONE AVEALILARA HIZLI İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: TAAHHÜT SÜRESİ KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay : 24 ay Kampanya Paketleri PAKET

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı