Güven veren kalite...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güven veren kalite..."

Transkript

1 Güven veren kalite... Reliable quality...

2 Güven veren kalite... Reliable quality... Kalite politikam z Quality policy Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek, To manufacture reliable and high quality products, Üretimde verimlili i sa lamak, To achieve efficiency in production, Tüm çal flanlar n, sürekli olarak kalite sisteminin gelifltirilmesi ve iyilefltirmesi faaliyetlerine kat l m n sa lamak, To ensure that all our employees continuously involve in all efforts intended to develop and improve of our quality system, Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karfl lamak, sürekli iyilefltirme çal flmalar ile müflteri memnuniyetini art rmak, To meet our customers needs and expectations, increase customer satisfaction through continuous improvement activities, Topluma ve çevreye sayg l olmak, To show respect to the public and the environment, Ülke ekonomisine katk da bulunmak. To contribute to national economy. Sat fl alanlar Sales area Yedek parça Replacement market %57 %42 %1 Endüstriyel ve mimari Industrial and architectural Ana otomotiv sanayi OEMs Trust Firma bilgileri Company profile Toplam alan Total land owned: m 2 Kapal alan Roofed facility: m 2 Ana üretim Main production: Nakil araçlar emniyet camlar, endüstriyel camlar, mimari camlar (lamine ve temperli) Safety glasses for motor vehicles, industrial glasses, architectural (laminated and tempered) Standartlar Production Standards: ISO/TS 16949:2002 (SGS) / ISO-EN-9001:2008 (TSE-TURKEY) / ISO14001:2004 (SGS) OHSAS 18001:2007 (SGS) / ECE-R43-E6 (BELGIUM) / ECE-R43-E37 (TURKEY) / DOT-739 (USA) GOST (UKRAINE & RUSSIA) / TSE TS 917

3 Olimpia Oto Camlar / Auto Glass Oto Cam Sektöründe 1964 ten bugüne bir kalite gelene i. A tradition of Quality in the Auto Glass industry since 1964 so far. Olimpia, otomotiv ana sanayine orijinal parça ve yenileme pazar na eflde er ürün üreten, Türkiye'de sektörünün en eski, köklü ve önde gelen kurulufllar ndan birisidir. Üretim aflamas nda, 45 y l aflan bilgi birikiminin getirdi i uzmanlaflm fl kadrosu ile dünyan n en geliflmifl teknolojilerine sahip makine ve ekipmanlar n kullanan, bünyesinde ISO/TS Kalite Yönetim Sistemi'ni, ISO/TS-16949/2002 Otomotiv Endüstrisi Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayan, Birleflmifl Milletler'in ECE-R43 ve Avrupa Birli i'nin 92/22/EEC Motorlu Araçlar Emniyet Cam Güvenlik Homologasyonlar ve Amerika K tas Ülkeleri için DOT standartlar nda üretim yapan, konusu ile ilgili bünyesinde kurulu Türkiye'nin en geliflmifl laboratuarlar nda gerekli test ve deneyleri yapabilen bir kurulufltur. Gebze ve Ankara'da kurulu bulunan 2 üretim tesisinde, genç ve dinamik kadrosu ile birlikte, dünya markalar ile rekabet edebilecek bilgi birikimi ve teknoloji düzeyine ulaflm fl, bunun devaml l n sa lamak için sürekli geliflen ve yenilenen bir yap içerisinde kaliteli, güvenilir, verimli ve çevreye sayg l üretim yapmay misyon edinmifl bir kurulufl olan Olimpia, ISO Çevre Yönetim Sistemi ile çevre duyarl l n belgelemifl, iflyeri ve çal flanlar n n güvenli i içinde OHSAS Sistemi'ni uygulamaktad r. Ço unlu u Avrupa olmak üzere, üretiminin %50'sine yak n k sm n 5 k ta da 30'u aflk n ülkeye ihraç eden, Avrupa'da yerleflik ana otomotiv üreticilerine kalitesini kabul ettirmifl ve bu firmalar n tedarikçisi olmufl bir kurulufltur. Ço unlu u firma bünyesine ba l olarak kurulmufl bulunan bölge müdürlükleri ile tüm Türkiye'ye ürünlerini ulaflt ran, yayg n montaj servis istasyonlar ile 365 gün - 24 saat, ihtiyaç halinde ve flartlar n uygun olmas halinde mobil hizmet vererek, kendi ürünlerinin yan nda; Türkiye yetkili bayisi oldu umuz fiiflecam - Trakya Otocam Fabrikas üretimi olan Lameks, Duracam markal di er yerli oto cam ürünleri, ithal oto cam ürünleri ve Türkiye distribütörü oldu u dünyan n en büyük oto cam yap flt rma komponentleri üreticilerinden olan LJF-Bostik (Total) ile birlikte DOW ürünleri ile oto cam yap flt r c lar n ülke genelinde son tüketiciye ulaflan, üretim aflamas nda oldu u gibi hizmet noktas nda da kaliteden asla taviz vermeyen, müflteri memnuniyetini firma kültürü haline getirmifl bir kurulufltur. Olimpia is one of the oldest rooted and leading companies in its industry in Turkey, manufacturing original parts and products equivalent to renewal parts for the key automotive industry. It is a company that employs a staff of expert persons, reinforced by knowledge of over 45 years and also world's most state-of-the-art machines and equipment for its production facilities; implements ISO/TS Quality Management System and ISO/TS-16949/2002 Automotive Industry Quality Management System; carries out production activities under UN's DOT standards of ECE-R43; EU's 92/22/EC - Safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers; and Americas' DOT Standards, and conducts necessary tests and experiments in the most advanced laboratories of Turkey established in its own facilities. Olimpia is a company, which has attained a knowledge and technology level that can compete with worldwide brand marks thanks to its young and dynamic staff at 2 production facilities established in Gebze and Ankara; and has undertaken a mission to perform high-quality, reliable, effective and environmentally-conscious production activities in an ever-growing and renewing structure so as to sustain such a level, has already proved its environmentally consciousness by obtaining an ISO Environment Management System certification and currently implements the OHSAS System for the workplace and worker safety. It is also a company which exports almost 50% of its production volume to over 30 countries throughout 5 continents, particularly in Europe, and proved its quality to automotive manufacturers established in Europe and it has thus become a supplier of such companies. It is a company which delivers its products all around Turkey with its network of regional offices established mostly within the structure of the company ; reaches the end user all around the country with its own products as well as a wide range of products including other domestic auto products branded Lameks and Duracam manufactured by fiiflecam - Trakya Otocam Factories, of which we act as an authorized dealer in Turkey, and also imported glass products, and DOW products and auto glass adhesives, together with LJF- Bostik (Total), one of the world's largest manufacturers in field of auto glass adhesive components; and it always stands firm on quality both in stages of production and service and it further conveys customer satisfaction into a company culture. OEM Referanslar m zdan baz lar Some of our OEM references O CAM Kurumsal Corporate

4 Oto cam nda fark yaratan marka Olimpia. Olimpia: a brand making a difference in auto glasses. Üretim aflamalar Production Herfley Jumbo ebatl cam n stoktan al narak CNC kesime girmesi ile bafllar. Bu aflamada hatas z ve minimum fire ile çal fl lmaktad r. Delik ve çapak makinalar m zda iflleme devam edilir. Entegre serigraf hatt m zda cam ile boyan n en uyumlu birlikteli i sa lan r. Bu aflamada özel haz rlad m z bilgisayar ile film haz rlamadan kal p haz rlama ve PLC bask ya kadar tüm ifllemler tesislerimizde yaplmaktad r. The production starts by the transfer of Jumbo-size glasses from the stock to CNC shape cutting machines. At this stage, the work is done defectlessly and with minimum waste. The process continues on our perforating and edge finishing machines. The most harmonious togetherness of glass and paint is ensured on our fully integrated serigraphy machine. In this phase, by using our specifically designed computer system, all the process, from the preparation of films to the preparation of molds and PLC printing, is carried out at our own plant.

5 Dünya standartlar nda teknoloji ve kapasiteye sahip olan Olimpia, üretiminin tüm aflamalar nda sahip oldu u bu gücü sonuna kadar kullanmaktad r. With its technology and production capacity in global standards, Olimpia employs its technological power in all the stages of production to the fullest extent. Experience Oto cam nda 45 y l aflk n süredir hizmet veren Olimpia, Avrupa da yerleflik ana otomotiv üreticilerine kalitesini kabul ettirmifl bir kurulufltur. / Olimpia, which has been providing services to the auto glass sector for over 45 years, is a company acknowledged for its high quality by main European automobile manufacturers. Üretime lamine hatlar m zda devam edilir. PLC kontrollü lamine cam bükme f r nlarm z hatas z flekillendirme yapmaktad r. fiekillenen camlar, özel flartland r lm fl laminasyon odam zda %100 kontrol edilerek PVB ile birlefltirilir. Lamine camlar son kontrol yap ld ktan sonra sevke haz rlan r. The production continues on our lamination lines. Our PLC-controlled lamination bending furnaces perform defect-free shaping. All glasses thus shaped are fully controlled in our specifically climatized lamination chamber and then amalgamated with PVB. After a final quality control, laminated glasses are prepared for packaging and delivery O CAM Üretim Production

6 Kontrol + teknoloji = kalite Control + technology = quality Kalite kontrol Quality Control ECE Regülasyon 43 normlar na göre yap lan testler: Görünüfl ve kal nl k tayini Optik testler: Optik sapma, Görme distorsiyonu, Ifl k geçirgenli i. Camlar; bilya darbesine, kafa darbesine, delinmeye, fl a (radyasyon), rutubet ve s ca a, kaynamaya ve termal floka karfl dayan kl l k testlerine tabi tutulur. Tests performed in conformity with ECE Regulation 43 norms: Determination of appearance and thickness Optical tests: Optical deviation, Visual distortion, Light permeability. Glasses are tested for resistance against impacts of balls and head, perforation, light (radiation), humidity and high temperature, boiling, and thermal shock.

7 Kaliteli, güvenilir, verimli ve çevreye sayg l üretim yapmay misyon edinmifl olan Olimpia, üretiminin her aflamas nda bu kriterler do rultusunda kalite kontrol yapmaktad r. Dedicated to performing high quality, reliable and efficient production by showing utmost respect for the environment, Olimpia applies quality control in every stage of production in line with those criteria. Quality Temperli camlar için parçalanma testleri yap lmaktad r. / Tempered glasses are tested for their breakage strength O CAM Kontrol Control

8 OLIMPIA OTO CAMLARI SAN.VE T C.A.fi. Gebze Fabrika / Gebze Factory stanbul Cad. 562 Sk. No Gebze, Kocaeli, Türkiye Tel : +90(0) pbx Fax : +90(0) Ankara Fabrika / Ankara Factory Tezcan Sok. No Siteler, Ankara, Türkiye Tel : +90(0) / Fax : +90(0) O CAM 6 226

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry 10-13. 4. 2014 TÜYAP, Istanbul / Turkey Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry The Turkish market is booming: Now

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Bridging Continents for Global Oral Health Exhibition Catalogue Exhibition Catalogue FDI 2013 Table of Content Welcome

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı