Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi"

Transkript

1 Baðcý ve Aydýn ailelerinin mutlu günü Ayný zamanda AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Leyla Baðcý'nýn kýzlarý Fatma Merve ile Aysel Ramazan Ortaçay'ýn oðullarý Ahmet Aydýn Ortaçay hayatýný birleþtirdiler. Genç çiftler Onlar "Rabbimiz, bize göz aydýnlýðý olacak eþler ve nesiller baðýþla; bizi takva sahiplerine öncü yap" derler ( Furkan74) ayetinin yer aldýðý baskýlý davetiye ile davet ettikleri Anteras Düðün Salonunda geçtiðimiz cumartesi günü seçkin çok sayýdaki davetliler huzurunda evlendiler. 3 TE "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasý tanýtýldý 4TE 12 OCAK 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Mehmet Karadað güven tazeledi Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Genel Kurulu yapýldý. Cumartesi günü Buhara Erkek Öðrenci Yurdunda gerçekleþtirilen genel kurul Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.divan Baþkanlýðýna Mustafa Aydýn Hoþbaþ ve katip üyeliklerine ise... 5 De Samanyolu Koleji'nden "Çalýþan Gazeteciler Günü" ziyareti "Mehmet Akif Ýnan'ýn ortaya koyduðu ilkeler Yeni Türkiye'nin yol haritasýdýr" Memur-Sen Konfederasyonu kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan, Eðitim-Bir-Sen tarafýndan düzenlenen, "Doðumunun 75. Vefatýnýn 15. yýlýnda Mehmet Akif Ýnan" Sempozyumuyla anýldý.sempozyumda "Kuvveden Fiile, Sendikacý Mehmet Akif Ýnan" oturumunun baþkanlýðýný Çorum Milletvekili ve TBMM... 7 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþen Cahit Baðcý'nýn kýzýnýn düðün töreninde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Gazeteciler ýþýk ve Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu ile görüþme imkaný buldu. 5 TE Vanelli'de buluþtu Samanyolu Koleji öðretmen ve öðrencileri gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutladýlar.edebiyat öðretmeni Murat Ayrancý, Biyoloji öðretmeni Mehmet Erbay ve öðrenciler... 6 DA MHP Merkez Ýlçe'den 10 Ocak tebriði Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla Vanelli Pastanesi'nde etkinlik düzenledi. Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen etkinliðe Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, dernek üyeleri ile gazeteciler katýldý. 4 De Belediyeden "Muhabirin Gözünden" fotoðraf sergisi 6 DA Çorum Belediyesi 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle geçtiðimiz cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonun da Çorum da görev yapan... 5 DE Buharaevler MTAL öðrencileri "Kitap Okuyan Bilir"de derece yaptý 2 DE 4 DE

2 2 HÜMÖD'den kutlama ziyareti Ýmsâk : 05:24 Güneþ : 06:56 Öðle : 11:55 Ýkindi : 14:19 Akþam : 16:42 Yatsý : 18:07 AJANDA Haiti depremi (Ölü sayýsý 230 bini geçti) (2010) - Enerji Tasarrufu Haftasý - Osmanlý Meclîs-î Mebûsaný'nýn son devre toplantýsý (1920) Ýslâmýn beþ þartýndan biri yapýlmazsa, Ýslâmiyet eksik olur. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Kýsa adý HÜMÖD olan Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer ve beraberindeki heyet gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak 10 Ocak Gazeteciler günü kutlamasýnda bulundular. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Hasan Aktan ve üyelerden Yunus Demir ile Barýþ Yýldýzoðlu'da ziyarette hazýr bulundu. Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, gazetecilik mesleðinin zorluðuna deðinerek, "Yaz, kýþ, soðuk, kar ve buz demeden haber toplanmasýndan tutunuz, zor þartlarda gazete daðýtýmýna kadar çok zor bir meslek icra ediyorsunuz. Diðer yandan en fazla sorumluluk isteyen öncelikli bir meslek olmasý da mesleðinizin önemini ayrýca ortaya koyuyor. Çorum adýna hayýrlý ve güzel haberler yapýlmasý temennisi ile tüm çalýþan gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyoruz" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL MHP Merkez Ýlçe'den 10 Ocak tebriði Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ettiler. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan gazetecilerin zor þartlar altýnda çalýþtýklarýný ifade ederek, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Ziyarete MHP Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Kemal Kýroðlu ile Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray'da katýldý. Bahadýr YÜCEL Buharaevler MTAL öðrencileri "Kitap Okuyan Bilir"de derece yaptý Günün Þiiri Ýstanbul Ýstanbul Olalý Uzanýp Kanlýca nýn orta yerinde bi taþa Gözümün yaþýný yüzdürdüm Hisar a doðru Yapacak hiçbir þey yok gitmek istedi gitti Hem anlýyorum hem çok acý tek taraflý bitti Bi lodos lazým þimdi bana bi kürek Zulada birkaç þiþe yakut yer gök kýrmýzý Söverim gelmiþine geçmiþine ayýpsa ayýp Düþer üstüme akþamdan kalma sabah yýldýzý Ah Ýstanbul Ýstanbul olalý Hiç görmedi böyle keder Geberiyorum aþkýndan Kalmadý bende gururdan eser Ne acý ne acý insan kendine ne kadar yenik Bulunmadý ihanetin ilacý yürek koca bir karadelik Yapacak hiçbir þey yok gönül bu sevdi Yeni bir ten yeni bir heyecan bilirim üstelik Sezen Aksu ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Türkiye genelinde yapýlan "Kitap Okuyan Bilir" yarýþmasýnda Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sýnýf öðrencileri Özlem Rabia Gökkuþ 4. Elif Þahin 5. Hilal Dilara Topal 7. ve Nihal Gökoðlu 9. oldular. Öðrenciler Ýl genelinde ilk 10 derecenin 4'ünü alarak hem bireysel, hemde okul olarak yarýþmada büyük baþarý elde ettiler. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Lisesi Müdürü Sabriye Esen yaptýðý açýklamada, "Yarýþma kapsamýnda öðrencilerimiz Mehmet Akar'ýn "Benefþe" ve Erdal Budak'ýn "Bilimin Ýlham Kaynaðý" eserlerini okuyarak yarýþmaya katýldýlar. Yarýþma ile ilgili 6 Aralýk'ta sýnav yapýldý. Öðrencilere 80 soru soruldu. Sýnav sonucunda ilk 10'a giren dört öðrencimizi kutluyor ve emeði geçen öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" dedi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2915 2,2974 EUR 2,7156 2,7206 STERLiN 3,4769 3,4829 JPY YENi 1,9342 1,9393 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BUHARA ECZANESÝ TEL: MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI SULAR ECZANESÝ TEL: ATA AÝLE HEKÝMLÝÐÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Baðcý ve Aydýn ailelerinin mutlu günü Ayný zamanda AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Leyla Baðcý'nýn kýzlarý Fatma Merve ile Aysel Ramazan Ortaçay'ýn oðullarý Ahmet Aydýn Ortaçay hayatýný birleþtirdiler. Genç çiftler Onlar "Rabbimiz, bize göz aydýnlýðý olacak eþler ve nesiller baðýþla; bizi takva sahiplerine öncü yap" derler ( Furkan74) ayetinin yer aldýðý baskýlý davetiye ile davet ettikleri Anteras Düðün Salonunda geçtiðimiz cumartesi günü seçkin çok sayýdaki davetliler huzurunda evlendiler. Genç çiftlerin nikah þahitliklerini ise TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Bakanlardan Cevdet Yýlmaz, Fikri Iþýk, Grup Baþkan vekili Mustafa Elitaþ, AK Parti Genel Sekreteri Haluk Ýpek, Kahramanmaraþ Milletvekili ve ayný zamanda Parlementerler Birliði Gn Bþk Nevzat Pakdil ve damadýn amcasý Basri Ortaçaç yaptýlar. Düðüne katýlan diðer siyasi ve bürokrat isimler arasýnda TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, MEB eski Bakaný Ömer Dinçer, Bayýndýrlýk eski Bakaný Mustafa Demir, milletvekillerinden Murat Yýldýrým, Tufan Köse MEB Bakan Yardýmsýsý Orhan Erdem, Vali Ahmet Kara, ayrýca deðiþik Ýllerden 40 kadar milletvekilinin yaný sýra Ankara'da görev yapan Çorumlu bürokratlardan Davut Güney, Rektör Reha Metin Alkan ile çok sayýda Çorumlu bürokrat, iþ adamý ve siyasetçiler ile birlikte Alaca, Ortaköy, Boðazkale, Bayat, Dodurga,Osmancýk belediye baþkanlarý ve ilçe baþkanlarý düðünde yer aldýlar. Tek Yýldýz ailesi olarak genç çiftleri tebrik eder ömür boyu mutluluklar dileriz. Bahadýr YÜCEL Belediyeden su sayaçlarý için don uyarýsý! Cahit Baðcý nýn Kýzýnýn düðüne Çorum dan katýlan çok sayýdaki davetlinin düðün dönüþlerinde ki mola yeri Sumgurlu Ocaklý tesisleri oldu. Çorum Belediyesi, son günlerde yaþanan aþýrý soðuklar nedeniyle su sayaçlarýnda görülebilecek don olaylarýna karþý vatandaþlarý uyardý. Havalarýn iyice soðuduðu ve özellikle gece - 20'lere kadar düþen hava sýcaklýklarý nedeniyle su sayaçlarýnda donmalar meydana gelebileceðini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, su sayaçlarýnýn donmamasý için tedbir alýnmasý gerektiðini ifade etti. Sayaçlarýn donmamasý için izolasyon malzemesi kullanýlmasý gerektiðini, donan su sayaçlarýna ise kesinlikle sýcak su ve ateþle müdahale edilmemesi gerektiðinin altýný çizen Zahir, "Hemþehrilerimiz, su sayaçlarý donduðu takdirde herhangi bir müdahalede bulunmadan 185 numaralý su arýza hattýný arayýp bilgi verebilirler" dedi. Ömer Arslan "Kariyer Günleri"ne konuk oldu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneðinin ortaklaþa uyguladýklarý "Deðerler Eðitimi Projesi" kapsamýnda kariyer günleri etkinlikleri devam ediyor. Kariyer günlerinin bu seferki konuðu Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan oldu.anadolu Ýmam Hatip Lisesi Pansiyonunda yapýlan programda konuþan ve ayný zamanda kendiside Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan Ömer Arslan, Ýmam Hatip okullarýnýn toplum açýsýndan öneminden bahsetti. Ýmam Hatip Lisesi mezunu olmaktan gurur duyduðunu dile getiren Arslan, "Ýnsan yaptýðý iþi severek yapmalý. Sevmeyerek yapýlan çalýþmalar verimli olmuyor. Bu açýdan Ýmam Hatip mezunlarýnýn bulunduklarý makamlarda baþarýlý olmasýnýn sýrrý, onlarýn iþlerini severek yapmasýdýr. Bu okullar geçmiþte çok baþarýlý mezunlar vermiþtir. Bundan sonrada ülkemizin maddi ve manevi imarýnda Ýmam Hatip Okullarý önemli görevleri ifa edeceklerdir" dedi. Programdan sonra Okul Müdürü Hüseyin Kýr okul hakkýnda Ömer Arslan'a bilgi verdi. Sýnýrdaki 500 bin Suriyeli tehlikede! Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý, Türkiye sýnýrýna yakýn yerlerde kamplarda kalan savaþ maðduru 500 bin Suriyeli'nin aðýr kýþ þartlarýyla boðuþtuðunu ve salgýn hastalýklarýn kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. Türkiye sýnýrýna yakýn yerlerdeki Atme, Kerama ve Bab-Ul Selam'da oluþturulan kamplarda Suriye'de devam eden iç savaþtan kaçan çoðu kadýn ve çocuk olmak üzere 500 bin Suriyeli yaþadýðýný dile getiren Özkabakçý, "35 bin civarýnda Suriyeli, Atme'deki kamplarda derme çatma çadýrlarda ve saðlýksýz koþullarda mücadele ediyor, buna dondurucu soðuklarýn da eklenmesi yaþam þartlarýný daha da aðýrlaþtýrmakta. Suriyeli savaþ maðduru kardeþlerimiz donma tehlikesiyle karþý karþýya. Son günlerdeki aþýrý yaðýþýn meydana getirdiði çamur deryasýnda yaþama tutunmaya çalýþan Suriyelileri daðlardaki karýn meydana getirdiði dondurucu soðuk vuruyor. Kamplarda 500 bin Suriyeli yaþýyor. Yaðýþla beraber meydana gelen sel çadýrlara doluyor, fýrtýna nedeniyle çadýrlar uçuyor. Ülkedeki iç savaþtan kaçan halk periþan durumda. Laðýmla beraber gelen pis sular donma tehlikesinin yanýnda saðlýksýz yaþam oluþturuyor. Hijyenden yoksun, yetersiz beslenmenin de eklenmesi ile salgýn hastalýk kaçýnýlmaz. Kamplardaki yaþam koþullarý ve dondurucu soðuklar ise en çok kýþlýk ayakkabý ve kýyafetleri olmayan çocuklarý etkiliyor. 200 binin üzerinde çocuðun yaþadýðý kamplarda geçen yýl 10 çocuk, soðuktan donarak yaþamýný yitirmiþti. Çorumlu hayýrseverlerden ocak ayý sonunda yola çýkacak olan Suriye yardým týrýna destek olmalarýný istiyoruz. En acil ihtiyaç un ve kuru gýda" ifadelerini kullandý.

4 4 "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasý tanýtýldý Çorum'da Peygamber Yolu Derneði tarafýndan projelendirilen "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasýn bu yýlki tanýtýmý yapýldý. Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsýna, çok sayýda kiþi katýldý. Burada konuþan ÇESDER Baþkaný Erhan Þahin, Fahr-i Kâinat Hz. Muhammed (SAV)'in, insanlýk semasýna bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlattýðýný söyledi. O'nun getirdiði mesajlarýn bir huzur kaynaðý olduðunu ifade eden Þahin, insanlýða yeniden bu huzuru götürmenin yegane çaresinin de O'nu ve O'nun getirdiði nuru tanýtabilmek olduðunu belirtti. Þahin ''Ýslamiyet'in maalesef terörle anýlmaya çalýþýldýðý þu dönemde, dinimizin aydýnlýk yüzü Peygamber Efendimiz (SAV)'in hayatýný öðrenmek daha bir anlam kazanýyor, çünkü þefkat güneþi olan Peygamber Efendimiz âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir ve bu rahmetten bütün canlýlar istifade etmiþtir. O'nun hayatýný, güzel ahlâkýný, af, hoþgörü ve sulh yörüngeli yaþamýný, insanlarla olan iliþkisini, sözlerini, yaptýklarýný, olaylara karþý duruþunu, Ýslam'ý yayma çabalarý sýrasýnda yaþadýðý zorluklarý ve bunlar karþýsýndaki sabrýný, þefkatini öðrenmek ve hayatýmýza taþýmak tek gayemizdir'' dedi. Peygamber Yolu Derneði'nin, Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' kampanyasýný geçen yýl baþlattýðýný hatýrlatan Erhan Þahin, ÇESDER olarak Çorum ayaðýný kendilerinin yürüttüðünü ifade etti. Beynin sýrlarýndan biri; epilepsi Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu, dünya nüfusunun yaklaþýk yüzdü 1'ini etkileyen sara hastalýðýnýn (epilepsi) beynin sýrlarýndan biri olduðunu, erkek ve kadýnlarda eþit olarak görüldüðünü söyledi. Uzmanlar, bilim ve teknoloji alanýnda atýlan önemli adýmlara raðmen insan beyninin hala birçok sýr barýndýrdýðýný, bu sýrlardan birinin de halk arasýnda 'sara hastalýðý' olarak da bilinen epilepsi olduðunu belirtiyorlar. Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu kýsa süreli beyin fonksiyon bozukluðuna baðlý olan ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayýlmasý sonucu ortaya çýkan epilepsi ile ilgili yaptýðý açýklamada Ýnsan beyninin 100 milyardan fazla hücrenin birbiriyle kurduðu sonsuz olasýlýkta baðlantý üzerine kurulmuþ, saniyede milyonlarca bitlik iþlem kapasitesine sahip muhteþem bir bilgisayara benzetilebileceðini ifade eden Develioðlu, "Bu kadar yoðun elektriksel baðlantý ve devrenin olduðu sistemde her gün yaþanan küçük aksaklýklar bizler farkýna varmadan giderilir. Ancak zaman zaman aksaklýk belirli bir eþik deðeri aþarsa beyin kabuðunun ilgili bölgesinde sýra dýþý bir elektriksel aktivite oluþur. Bu elektriksel aktivite, ilgili beyin kabuðu bölgesinin temsil ettiði vücut bölgesinde kasýlma, kriz gibi sýra dýþý iþlev veya konuþmada durma, gözlerin bir noktaya sabitlenmesi gibi var olan iþlevin yapýlamamasý durumu ile sonuçlanýr. Bu tabloya týpta 'epilepsi' adý verilir ve bu durum halk arasýnda 'sara hastalýðý' olarak bilinir" dedi.epilepsinin, dünya nüfusunun yaklaþýk yüzdü 1'ini etkileyen bir hastalýk olduðuna iþaret eden Develioðlu, hastalýðýn erkek ve kadýnlarda eþit olarak görüldüðünü kaydetti. Epilepsi nöbetlerinin herhangi bir yaþta ortaya çýkabildiðini, ancak sýklýkla en gençler ile en yaþlýlarý etkilediðini dile getiren Develioðlu, epilepside belirli bir oranda genetik yatkýnlýk bilinmekle birlikte direkt olarak anne-babadan çocuða geçen bir hastalýk olmadýðýnýn altýný çizdi.epilepsi hastalarýnda bilincini kaybedip düþme, tüm vücudun kasýlmasý ve aðzýndan köpük gelmesi gibi durumlarýn görülebileceðini aktaran Develioðlu, "Ancak çoðu zaman hastalarda bilinç yerindeyken belirli bir vücut bölgesinde kasýlma, Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu silkelenme, þekil deðiþtirme, konuþmada duraksama, algýlamada bozulma, aðýz þapýrdatma, aranma, hayal görme veya sýra dýþý davranýþlar gösterme ile seyreden nöbetler de görülür" diye konuþtu. "EPÝLEPSÝ HASTALARI DA HAMÝLE KALABÝLÝR" Epilepsi hastalarýnýn büyük kýsmýnýn erken ve doðru tedavi ile saðlýklý bir hayat sürebileceklerine dikkat çeken Dr.Develioðlu, baþlý baþýna epilepsinin genel olarak yaþam kýsýtlayan veya sakat býrakan bir tablo olmadýðýnýn altýný çizdi. Çoðu hastanýn ilaç tedavisi ile tamamen rahatladýðýný ve doktorun uygun gördüðü sürenin sonunda ilacýnýn kesilebildiðini anlatan Develioðlu, toplumda çok merak edilen konulardan birinin de epilepsi hastalarýnýn hamile kalýp kalamayacaklarý olduðunu kaydetti. Özel birkaç týbbi durum haricinde epilepsi hastalarýnýn genel olarak hamile kalabildiklerini söyleyen Develioðlu, "Epilepsi hastalarý doktor kontrolü altýnda saðlýklý bir hamilelik ve doðum süreci yaþayabilirler. Bazý hastalarýn ilaçlarý doktor tarafýndan hamilelikte kesilebilir. Ancak genel olarak ilaç kesimi kararý ve nasýl kesileceði mutlaka doktor kontrolünde gerçekleþtirilmelidir. Hamilelikte hangi ilaçlarýn kullanýlabileceði ve dozlarý konusunda doktora danýþýlmalýdýr. Keza loðusalýk döneminde de doktor kontrolünde ilaç kullanýlabilir. Anneden bebeðe geçen birkaç özel durum dýþýnda her epileptik annenin bebeðine hastalýk geçmesi beklenmez" ifadelerini kullandý. Epilepsi krizi geçiren birinin uygun bir yere yan olarak yatýrýlmasý ve hemen Acil servisin aranmasý gerektiðini dile getiren Develioðlu, hastaya müdahale konusunda þu önerilerde bulundu: "Çenesinde kasýlma varsa dilini ýsýrmamasý için diþlerinin arasýna kaþýk sapý, kalem gibi uygun bir malzeme yerleþtirin. Hasta kasýlýrken rahat nefes alýp vermesi için kravat, eþarp gibi nefes almayý zorlaþtýrabilecek eþyalarý uzaklaþtýrýn. Hastaya soðan koklatmayýn. Hastayý apar topar kendi aracýnýzla hastaneye götürmeye çalýþmayýn. Hastaya kriz esnasýnda ilaç içirmeye çalýþmayýn. Parmaðýnýzý hastanýn aðzýna sokmaya çalýþmayýn." ZMO'dan "Baþak Gecesi" Gazeteciler Vanelli'de buluþtu Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla Vanelli Pastanesi'nde etkinlik düzenledi. Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen etkinliðe Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, dernek üyeleri ile gazeteciler katýldý. Programda Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk birer konuþma yaparak, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Kent Haber Gazetesi Muhabiri Ebru Çalýk ve Çorum Haber Gazetesi Muhabiri Onur Mülazým'a da dernek tarafýndan plaket takdim edildi. Öte yandan programda Çorum Haber eski Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü merhum Mustafa Yolyapar da unutulmadý. Yolyapar, anýsýna hazýrlanan ve üzerinde 'Daima aramýzdasýn' yazýlý plaket Çorum Haber Gazetesi Haber Yönetmeni Volkan Sýnayuç'a verildi. -"GAZETECÝLÝK BÝR MESLEK OLMANIN YANINDA BÝR SANAT- TIR"- Programda konuþan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, tüm basýn mensuplarýna görevlerinde baþarýlar diledi. Demirci, daha güzel ve daha baþarýlý günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunmasý temennisinde bulundu. Gazeteciliðin meslek olmanýn yaný sýra sanat ve sevgi olduðunu belirten Demirci, gazetecilerin ayný zamanda kamu görevi yaptýklarýný, tüm haberlerin kamuoyuna yansýtýldýðýný vurguladý. Demirci, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm gazetecilerin gününü kutluyorum. Ayrýca aramýzdan ayrýlan merhum Mustafa Yolyapar anýsýna bir plaket hazýrladýk. Yolyapar'ý sevgi ve saygý ile anýyoruz. Öte yandan iki gazeteci arkadaþýmýza bir programda yaþadýklarý acý bir olay sebebi ile plaket takdim etmek istedik. Onlarýn da her zaman yanlarýnda olacaðýmýzý bilmelerini istedik. Tekrar tüm gazetecilerin gününü kutluyor, görevlerinde baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. "GAZETECÝLER MES- LEKLERÝNÝ YAPARKEN ENGEL TANIMIYOR" Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk ise tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladýðýný belirterek, baþarýlar diledi. Bolluk, gazetecilerin aðýr kýþ þartlarýnda dahi görevlerini en iyi þekilde yapmak için engel tanýmadýklarýný vurguladý. Bolluk, "Tüm meslektaþlarýmýzýn çalýþan gazeteciler günü kutlu olsun. Arkadaþlarýmýza görevlerinde baþarýlar diliyorum" dedi. -YOLYAPAR, UNUTUL- MADI- 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla düzenlenen programda Çorum Haber eski Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü merhum Mustafa Yolyapar unutulmadý. Üzerinde 'Daima aramýzdasýn' yazýlý plaket Çorum Haber Gazetesi Haber Yönetmeni Volkan Sýnayuç'a verildi. ÇALIK VE MÜLAZIM'A MESLEK ONUR PLA- KETÝ Gittikleri bir haberde haksýz bir muameleye maruz kalan Kent Haber Gazetesi Muhabiri Ebru Çalýk ve Çorum Haber Gazetesi Onur Mülazým, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði tarafýndan plaket ile ödüllendirildi. Haber Servisi Tarýmsal öðretimin baþlangýcýnýn 169. yýldönümünü nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliði "Baþak Gecesi" etkinliði düzenledi.vadi Restaurantta yapýlan programa Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Ziraat Mühendisleri, stk ve siyasi parti temsilcileri katýldý. ADD, Gazeteciler Gününü kutladý Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle tüm gazetecilerin gününü kutladý. Demirer, geçtiðimiz hafta sonu dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Bir kamu görevi olan gazeteciliðin hakkýyla yapýlabilmesi için siyasal ve ekonomik baskýlardan uzak demokratik düþünce özgürlüðünün gerçekten var olduðu bir ortam gereklidir" dedi. Demirer, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Gazeteciliðin ne denli meþakkatli bir meslek olduðunu sanýrým bilmeyenimiz yoktur. Gazetecilik yaþadýðýmýz günlerde daha güç bir meslek durumuna gelmiþtir. Tutuklanan, yargýlanan, saldýrýya uðrayan gazeteci haberleri adeta sýradanlaþmýþ; basýn özgürlüðü içi boþaltýlmýþ bir kavram haline gelmiþtir. Bir kamu görevi olan gazeteciliðin hakkýyla yapýlabilmesi için siyasal ve ekonomik baskýlardan uzak demokratik, düþünce özgürlüðünün gerçekten var olduðu bir ortam gereklidir. Hem gazeteciler hem de tüm toplum için özgürlük gereklidir, demokrasi gereklidir. Gazetecilerin düþüncelerinden ve yaptýðý haberlerden ötürü yaþamýný yitirmediði özgürce mesleklerini uygulayabildikleri ortama bir an önce kavuþabilmeleri dileklerimle; muhabirinden düzeltmenine basýmevi çalýþanýndan, yöneticisine tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor bu baðlamda baskýlardan uzak, özgür ve güvenli bir yaþamýn özgürlüklerle mümkün olabildiðini yineler, mutlu, baþarýlý, saðlýklý bir yaþam dilerim." Yasin YÜCEL

5 Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi 5 Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþen Cahit Baðcý'nýn kýzýnýn düðün töreninde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri ýþýk ve Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu ile görüþme imkaný buldu. Milletvekili Cahit Baðcý'nýn kýzýnýn düðün töreninde Bakanlar Fikri Iþýk ve Cevdet Yýlmaz'ýn yaný sýra Müsteþar Madenoðlu ile de görüþme imkaný bulan Prof.Dr. Rektör Alkan, üniversitedeki çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Alkan, Üniversite yapýlan destekler adýna teþekkür ederken üniversite adýna talepleri de iletmeyi ihmal etmedi.hitit Üniversitesi'nin kabuðunu kýrdýðýný dile getiren Rektör Alkan, baþta yerleþke sorunu olmak üzere, yaþanan sorunlarýn artýk tek tek çözüme kavuþmaya baþladýðýný söyledi. Üniversiteye verilen desteklerin artýk meyvelerini vermeye baþladýðýný dile getiren Alkan, kendilerine duyulan güven ve üniversitenin her geçen yýl geliþmesine verdikleri katkýyla, desteklerden dolayý milletvekilleri, sivil toplum kuruluþlarýna teþekkür etti. Bakan Cevdet Yýlmaz ise, üniversitedeki geliþmeleri yakýndan takip ettiðini belirtti. Hitit Üniversitesi'nde yapýlan çalýþmalardan dolayý memnuniyetini dile getiren Bakan Yýlmaz, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her konuda destek olmaya hazýr olduklarýný açýkladý.hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn görüþme imkaný bulduðu Bilim Sanayi ve Teknoloji Barkaný Fikri Iþýkla bir araya gelerek, Teknokent ve Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) hakkýnda bilgi verdi. Bakan Iþýk, Teknokent ve HÜBTUAM'la ilgili çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini söyledi. Bakan Iþýk, her iki merkezin faaliyete geçmesiyle bölgede bir açýlýmýn saðlanacaðýný belirtti. Teknokent ve HÜBTUAM'ýn Çorum'un yaný sýra bölgeye hitap edeceðini dile getiren Bakan Iþýk, Çorum'un sahip olduðu ekonomik ve sanayi altyapýsýnýn da buna müsait olduðunu sözlerine ekledi.rektör Alkan ise, kentte üniversite-kamu, üniversite-sanayi iþbirliðini daha üst seviyelere yükseltmek için çalýþmalarýnýn da devam ettiðini ifade etti. Nadir YÜCEL Mehmet Karadað güven tazeledi Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Genel Kurulu yapýldý. Cumartesi günü Buhara Erkek Öðrenci Yurdunda gerçekleþtirilen genel kurul Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Divan Baþkanlýðýna Mustafa Aydýn Hoþbaþ ve katip üyeliklerine ise Halil Ýbrahim Aþgýn ile Erdal Karakaþ'ýn getirildiði genel kurulun açýlýþ konuþmasýný Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av Mehmet Karadað yaptý.mehmet Karadað, sözlerine 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle, gazetecilerin iþin en önemli yükünü ve çilesini çektiklerini belirtip gazeteciler gününü kutlayarak baþladý. Konuþmasýnda son iki yýlda yapýlan faaliyetlerden bahseden Karadað, "Buhara Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdun da 150 öðrenciye hizmet verildi. Yurt binamýzýn ýsý yalýtýmý, ýþýklý tabelasý ve banyo tuvaletleri komple yenilendi ayrýca bütün katlarý halý ile döþendi" dedi. Halka yönelik konferanslarda düzenlendiðini belirten Karadað, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý desteði ile "81 Ýlimizi temsilen 81 genç Tarihiyle Buluþuyor konulu proje hayata geçirildi. Baþta Kýrgýzistan'dan gelen öðrenciler olmak üzere diðer ülkelerden gelen öðrencilere ev sahipliði yapýldý. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý zaman zaman ziyaret edildi. STK'larý desteði ile kurulan Ýnsani Deðerler Hizmet Platformu ve Milli Ýrade Platformunda yer aldýk ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi için çarþý içinde Þube Merkezi tutuldu" diyerek sözlerini tamamladý.divan Baþkaný Aydýn Hoþbaþ ise 1951 yýlýnda 68 mümtaz insanýn emeði ile kurulan Ýlim Yayma Cemiyeti'nin günümüzde hizmet halkasýný her geçen gün daha da geniþlettiðini ifade ederek, "Ýlim Yayma Cemiyeti, vatanýný ve milletini seven, milli ve manevi deðerleri benimseyen gençlerin yetiþmesi için gayret gösteren en köklü sivil toplum kuruluþlarýndan biridir. Allah kuruculardan ve hizmet eden, destek veren herkesten razý olsun" þeklinde kaydetti. Yönetim kurulu faaliyet raporu, mali raporlar, denetim kurulu raporunun okunup ibra edilmesinin ardýndan genel kurulu sona erdi. Yönetim Kurulu Mehmet Karadað baþkanlýðýnda, Bekir Yýldýrým, Veysel Yetik, Mustafa Tuzcu, Orhan Horan, Ahmet Tuna ve Abidin Ayaþ'tan oluþtu. Denetim kurulu asýl üyeliklerine ise Nezir Kýlýç, Gökhan Bilgili, Hasan Demirer seçildi. Genel Merkez Genel Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Karadað, Mustafa Aydýn Hoþbaþ, Bekir Yýldýrým ve Veysel Yetik getirildi. Müþavere Heyetinde ise þu isimler yer aldý: Mustafa Aydýn Hoþbaþ, Ahmet Akçay, Arif Ersoy, Ahmet Týðlý, Ayhan Boyraz, Bahadýr Þimþek, Halil Ýbrahim Aþgýn, Hüseyin Kýlýç, Hüseyin Kýsacýk, Ýsmail Tekçam, Kerim Mandýralýoðlu, Mehmet Yakar, Mehmet Ömer Bostancý, Mustafa Bilgin, Mustafa Lek, Mustafa Sungur, Ömer Kýlýç, Rumi Berkiroðlu, Süleyman Kýdýþ ve Talip Bektaþ.Yönetim kurulunun belirlenmenin ardýndan ise temennilere geçildi. Ýlim Yayma Cemiyeti üyesi, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý söz alarak, kýz yurdu açýlmasýnýn önemine vurgu yaptý ve üzerlerine düþecek bir görev olduðunda desteklerini esirgemeyeceklerini belirterek yeni Yönetim Kuruluna baþarýlar diledi. Daha sonra söz alan MUSÝAD Þube Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu birlik ve beraberlik için de çalýþmanýn önemine vurgu yaptý. Ýlim Yayma Cemiyeti'nin öðrencilik yýllarýnda kendisine vermiþ olduðu desteði hiç unutmadýðýný dile getiren Bekiroðlu, kendisinin de Ýlim Yayma Cemiyeti'ne ihtiyaç hasýl olduðunda yardýma her zaman hazýr olduðunu söyledi. Akabinde söz alan Ahmet Ölçer ise yeni Yönetim Kuruluna baþarýlar diledi. Ölçer, iki yýl süre ile Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulunda bulunmanýn kendisi için büyük bir onur olduðunu kaydetti.son olarak söz alan Mehmet Karadað, yeni Yönetim Kurulu'nun göreve baþlamasýyla ilk hedeflerinin bir kýz yurdu yapýlmasý olduðunu ifade etti. Belediyeden "Muhabirin Gözünden" fotoðraf sergisi Çorum Belediyesi 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle geçtiðimiz cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonun da Çorum da görev yapan gazetecilerin eski ve yeni fotoðraflarýnýn yer aldýðý "Muhabirin Gözünden" konulu bir fotoðraf sergisi açtý. Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde gerçekleþtirilen serginin açýlýþýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ve muhabirler katýldý. Serginin açýlýþ konuþmasýný Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü birer konuþma yaptýlar. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, "Bugün münasebeti ile gazetecilere böyle bir sergiyi düzenleyen belediyemize baþka baþkanýmýz olmak üzere belediye çalýþanlarýna teþekkür ederim. Her günümüz bundan daha güzel olsun diyerek gününüzü kutluyorum" dedi. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ise "Bu güzel günde bizleri böyle bir etkinlikle þereflendiren sayýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcüye teþekkür ediyorum. Hepimizin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýðý konuþmada, "Bugün vesilesiyle sizleri kutluyorum bu serginin biz sadece hazýrlýklarýný yapýyoruz. Ýþin esas yükü emeðin büyüðü siz gazeteci arkadaþlarýmýza ait. Bu yükü çeken arkadaþlarýmýza sizlerin huzurunda teþekkür ediyorum. Tüm ölmüþ gazetecilere rahmet yaþayanlara saðlýklý uzun ömürler diliyorum" dedi. Fotoðraf sergisinde basýn mensuplarýný yalnýz býrakmayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sergi açýlýþýný da basýn mensuplarýna yaptýrdý. Sergi açýlýþýný da kendisi görüntüleyen Külcü, fotoðraf makinesi ile hünerlerini konuþturdu. Sergi açýlýþý kokteyl ile sona erdi. Yasin YÜCEL Baðýmsýz Denetçilik eðitimi sona erdi Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýnda (SMMMO) verilen Baðýmsýz Denetçilik eðitimleri dün sona erdi. Resmi Gazete'de yayýmlanan Baðýmsýz Denetim Yönetmeliði'nin Geçici 1'inci maddesi kapsamýna giren YMM ve SMMM unvanlý meslek mensuplarýnýn ayný madde kapsamýnda geçiþ dönemi eðitimlerinin yapýlmasý konusunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu tarafýndan, Ankara Üniversitesi'ne "Geçiþ Dönemi Eðitimlerine Baþlama Yetkisi" verilmiþti. Bu yetki kapsamýnda, Çorum'da müracaat eden ve mesleðinde 15 yýlýný tamamlayýp, Lisans mezunu olan 71 Serbest Muhasebeci Mali Müþavir eðitimlere katýldý. Katýlýmcýlar eðitim sürecinin sonunda Baðýmsýz Denetçilik belgesi almaya hak kazanacaklar. Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda verdiði bilgide "Sermaye Piyasasý, Bankacýlýk, Sigortacýlýk ve Özel Emeklilik, Muhasebe Standartlarý, Denetim, Kurumsal Yönetim Ýlkeleri ve Finansal Yönetim" derslerini içeren ve 24 Aralýk'ta baþlayan eðitimlerin 11 Ocak 2015 tarihinde sona erdiðini söyledi. SMMMO 1 ve 2 Nolu eðitim salonlarýnda yapýlan eðitimler 84 saat sürdü. Eðitimlere, eðitimden olarak Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim görevlileri Doç.Dr. Selçuk Kendirli, Yard.Doç.Dr. Cihat Savsar ve Kýrýkkale Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim görevlisi Yrd.Doç.Yusuf Dinç katýldý. Haber Servisi

6 6 "Çorum basýný örnek alýnacak konumda" Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý (BASK) Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Baðýmsýz Büro Çalýþanlarý Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ ve Baðýmsýz Eðitim Sendikasý Ýl Temsilcisi Yüksel Tavukcý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'yi ziyaret ederek basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler gününü kutladýlar. Ziyarette konuþan BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, "Öncelikle Çorum'da gazetecilik mesleðini zorlu günlerden bugünlere taþýyan, çýkar gözetmeden bu çileli yolda görev yapan gazete sahipleri, yazý iþleri müdürleri, muhabirler, karikatüristler, basýmcýlar, yazarlar, teknik personel, gazete daðýtýcýlarý ve tüm gazete çalýþanlarýna þehrimize kattýklarý deðerler için ayrý ayrý teþekkür ediyoruz. Baðýmsýzlýk ve fikir özgürlüðünün toplumun her kesimine yayýlmasýnda önemli rol oynayan ve objektif bakýþ açýsýyla toplumun yeni kazanýmlar elde etmesine aracý olan gazetecilik mesleði gibi onurlu bir mesleðin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacaðýna inancýndayýz. Çorum ilinde yayýn yapan gazete, radyo ve televizyonlarýmýzýn beþer ve onar yýllýk dönemlerde köklü yatýrýmlar yaparak bugünkü seviyesine geldiðini görmekteyiz. Öncelikle ilimiz, sonrasýnda ise bölgemiz ve ülkemiz adýna örnek olacak bu davranýþlar fikri kalkýnmayý da doðrudan etkilemektedir. Bu vesile ile Çorum'da çalýþan gazeteciler, basýn çalýþanlarý, habercilik noktasýnda birbirinden ayrýlmayan bir kardeþ olarak gördüðümüz televizyon ve radyo habercilerinin de 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz" dedi. BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam Çorum'da pek çok sivil toplum kuruluþu bulunduðunu ancak bunlarýn bir çoðunun birbirinden ayrý hareket ettiðini belirterek þunlarý söyledi: "Ýlimizde bulunan sivil toplum kuruluþlarýnýn þehrimizin zenginliði olduðunu düþünüyoruz. Ancak bu kuruluþlar birbirinden ayrý hareket ettikleri için ortak karar ve büyük atýlýmlar konusunda yetersiz kalýyorlar. Þehrin kazanýmlarýný artýrmak için sivil toplum kuruluþlarýnýn birbirlerini daha yakýndan tanýmalarýný ve projelerinde güç birliði yapmalarýný temenni ediyoruz." Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ise Çorum ilinde gazetecilik anlamýnda gelinen noktanýn son derece sevindirici olduðunu ancak abone kültürünün þehirde tam olarak yerleþmediðini belirtti. Nüfus olarak Çorum ilinden daha düþük illerde sanayicisi, esnafý ve tüm kesimleriyle halkýn yerel basýna daha fazla sahip çýktýðýný belirten Demirci, "Þehrin tanýtýmý, kalkýnmasý ve kültür yaþamý yönünden basýnýmýzýn katkýsý yüksektir. Ancak bu katkýyý saðlayan gazetelerin gerek abone sayýlarý, gerekse reklam gelirleri yönünden yeterli desteði de göremediði aþikardýr. Basýn çalýþanlarýnýn özverili mesaileri ve katkýlarý ile bugünlere gelen Çorum basýnýný daha iyi yerlere taþýmak için tüm halkýmýzýn, sanayicilerimizin, kurumlarýn ve esnafýmýzýn bu konuda duyarlýlýklarýný bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Samanyolu Koleji'nden "Çalýþan Gazeteciler Günü" ziyareti Samanyolu Koleji öðretmen ve öðrencileri gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutladýlar. Edebiyat öðretmeni Murat Ayrancý, Biyoloji öðretmeni Mehmet Erbay ve öðrenciler Ýbrahim Eroðlu ile Zeynep Rana Erbay ziyarette tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ettiler. Yýlmaz MERT Parlamenterler Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ýstanbul'da toplandý Yüzlerce parlamenter Ýstanbul'dan dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Müslümanlarýn onur ve namusu olduðu ve hiçbir þekilde taviz verilmeyeceðine dair güçlü bir mesaj verdiler. Baþkanlýðýný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn yaptýðý Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu, Türk Arap Ýliþkileri Merkezi ve Uluslararasý Müslüman Parlamenterler Platformu'nun birlikte gerçekleþtirdiði Kudüs ve Mescid-i Aksa temalý uluslararasý buluþma ve toplantý Ocak 2015 tarihlerinde Ýstanbul Avcýlar Hilton Oteli'nde gerçekleþtirildi. Programa Türkiye ve yurtdýþýndan çok sayýda parlamenter iþtirak etti. Programa Türkiye'den Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Baþbakan Eski Yardýmcýsý, Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah Ýþler, AK Parti Mali Ýþler Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu üyeleri ve AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Tanrýverdi, Mehmet Özyürek, Muzaffer Çakar, Murtaza Yetiþ ve Harun Karaca, CHP Milletvekili Hamza Çebi, Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Temel Karamollaoðlu katýldýlar. Yurtdýþýndan Dünya Parlamenterler Birliði Baþkaný Dr. Nasýr Elsane, Aksa Forumu Hazýrlýk Komitesi Baþkaný Abdulmecid Munasýra ile çok sayýda ülkeden parlamenterler iþtirak etti. Arap ve Ýslam ülkelerinden yaklaþýk 150 parlamenterin katýlýmýyla, Filistin'de yaþanan son geliþmelerin ele alýndýðý "Direniþten Özgürlüðe Filistin", "Tehdit ve Çatýþmalar arasýnda Aksa", "Ýmar ve Abluka Arasýnda Gazze" gibi baþlýklar iki gün sürecince gerçekleþtirilen oturumlarda ayrýntýlý olarak tartýþýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Kudüs'ün Müslüman'ýn kutsalý ve öz malý olduðunu söyleyerek Kudüs konusunda hiçbir tavizin kabul edilmeyeceðinin altýný çizdi. Yýldýrým Filistin meselesinin Ýslam dünyasýnýn ortak meselesi olduðunu vurgulayarak, "Filistin halkýnýn dünya genelinde en çok þiddete maruz kalan halktýr" deðerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Filistin iliþkilerinin kardeþlik üzerine kurulu olduðunu ifade eden Yýldýrým, Mescid-i Aksa konusunda ise tek vücut halinde harekete geçilmesi gerektiðini dile getirdi. -"FÝLÝSTÝN'ÝN BAÐIMSIZ OLMASI ÝÇÝN DESTEÐÝMÝZÝ SÜRDÜRÜYORUZ"- Bu anlamda Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'ndan faydalanýlmasý gerektiðine iþaret eden Yýldýrým, "Asýrlarca birlikte yaþadýktan sonra Müslümanlar ve Hristiyanlara yapýlanlar, Kudüs'te adeta bir kabus halini aldý" dedi. Dinler savaþý konusunda da uyarýda bulunan Yýldýrým, Müslümanlar'ýn hedef alýnmaya baþladýðý bu günlerde Batý'nýn Ýslamafobiyi önlemek amacýyla giriþimlerde bulunmasý gerektiðini kaydetti. Halk tarafýndan seçilen parlamenterler olarak Ýsrail ve Ýslamafobinin karþýsýnda durmalarý gerektiðine dikkati çeken Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Türkiye olarak, Filistin'in 1967 sýnýrlarýnda baðýmsýz devlet olmasý için desteðimizi sürdürüyoruz. Bu durum dünya barýþýna da katký saðlýyor. Uluslararasý toplumun da bunun için çalýþmasý gerek. Filistin'in her platformda hakkýný elde etmesi için tüm parlamentolarla iletiþim halindeyiz." Filistin davasýnýn ümmetin ortak davasý olduðuna dikkat çeken Yýldýrým konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Yüzyýllar boyunca üç dinin barýþ içerisinde yaþadýðý topraklar siyonizmin doymak bilmeyen heveslerine kurban edilemez. Baðýmsýz ve egemen devlet çatýsý altýnda özgürce yaþamayý amaçlayan davasýnda Filistin halkýyla dayanýþma içerisinde olmak zorundayýz. Türkiye'nin iþgal ve kýsýtlamalara karþý onurlu mücadelesinde Filistin Devleti ve halkýna verdiði güçlü desteði buradan bir kez daha teyit etmek isterim. Ýþgal devleti Ýsrail, Filistin topraklarýndaki mütecaviz eylemlerini her geçen gün daha da yoðunlaþtýrmaktadýr. Ýsrail'in, baþta Kudüs ve Harem-i Þerif olmak üzere Filistin topraklarýnýn tarihi, beþeri, kültürel ve dini dokusunu deðiþtirme hedefi güttüðü açýktýr. Ýþgal güçlerinin Ýslam'ýn ilk kýblesi ve üçüncü kutsal mekaný Mescid-i Aksa'nýn kutsiyetini ayaklar altýna alan barbarca saldýrýsý Ýsrail'in ihlallerini çok ciddi bir boyuta taþýmýþtýr.ýsrail'in Müslümanlarýn hassasiyetlerini hiçe sayan bu aþaðýlayýcý uygulamalarý dinler arasý bir çatýþmayý tetikleme potansiyeli taþýmaktadýr. Nitekim bölgede ibadethanelere ve sivillere yönelik müessif saldýrýlar devam etmektedir. Müslümanlar'ýn ibadethanelerine karþý dünyanýn her yerinde saldýrýlar artmaktadýr. Batý dünyasý Ortaçað karanlýðýna sürüklenmektedir. Ýslam ülkelerinin ve uluslararasý toplumun kýnamadan öteye geçerek Ýsrail'e ve Ýslamofobi'ye karþý somut adýmlar atmasýnýn zamaný gelmiþtir.hep söyledik, yine tekrarlýyorum: "Ýsrail barbarlýðý dünyayý teröre sürüklemektedir" Bugün de þunu ifade etmeliyim ki: Ýsrail barbarlýðý ile Avrupa barbarlýðý artýk birbirini besler hale gelmiþtir. Maalesef dünya planlý bir þekilde dinler arasý çatýþmaya sürüklenmektedir. Bu noktada bu toplantýnýn önemi büyüktür.her birimiz ülkelerinde seçilmiþ parlamenterler olarak Ýsrail barbarlýðýna ve yükselen Ýslamofobia'ya karþý gerekli tavrý koymalýyýz. Dünya barýþýnýn yolu Ýsrail iþgalinin sona ermesinden ve baðýmsýz Filistin devletinden geçmektedir.baðýmsýz Filistin devleti için hem bireysel, hem de kolektif olarak iþbirliði halinde çalýþmalýyýz.kudüs ve Harem-i Þerif'in korunmasýnda, Ýslam dünyasýnýn tek vücut halinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu iþbirliði ve dayanýþmanýn tesisi bakýmýndan Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nýn özel bir sorumluluðu bulunmaktadýr.seçilmiþler olarak bizler gerek hükümetler nezdinde, gerekse sivil iradeler nezdinde Filistin davasýna daha güçlü katký saðlamalýyýz. Kudüs ile Harem-i Þerif'in statüsünün Ýslam âlemi bakýmýndan bir kýrmýzý çizgi teþkil ettiði mesajýný güçlü þekilde tüm dünyaya vermeliyiz. Buradan da ifade ediyorum ki: Ýsrail iþgalci ve terörist bir devlettir. Ýsrail, yasadýþý yerleþim uygulamalarýný uluslararasý toplumun tüm uyarýlarýna raðmen sürdürmektedir.bu durum bölgede gerginliði daha da artýrmaktan baþka hiçbir amaca hizmet etmemektedir." Filistin meselesinin dünya için bir turnusol kaðýdý görevi yürüttüðünü kaydeden Yýldýrým sözlerini þöyle bitirdi: "Ýsrail uluslararasý toplum tarafýndan yalnýzlaþtýrýlmalýdýr. Ýsrail'e karþý Türkiye olarak ortaya koyduðumuz tepkinin dünya için bir milat olmasý gerekiyor. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Davos'da ezberleri bozan One Munit çýkýþý, Mavi Marmara gibi bir destan ümmetin uyanýþý için milat olmalýdýr.mavi Marmara'ya uluslararasý hukuku katlederek yapýlan saldýrý sonrasýnda Ýsrail'e üç þart koþtuk.gazze ablukasý derhal sona erdirilecek. Mavi Marmara için özür dilenecek. Ailelere tazminat ödenecek.bunlar gerçekleþmeden Türkiye ile Ýsrail iliþkilerinin normale dönmesi mümkün deðildir. Biz Müslümanlar olarak davamýza hakkýyla sahip çýkmadýðýmýz sürece sonuç almamýz mümkün deðildir. Bunun için Müslümanlar aralarýndaki iþbirliðini güçlendirmek zorundadýrlar. Müslümanlar olarak Filistin davasýna birlik içinde sahip çýkmaz isek baþkalarýndan medet beklememiz sadece kendimizi kandýrmak olacaktýr. Filistin davasýnýn çözümü Ýslam Birliði'nden geçmektedir. Müslümanlar her açýdan birlikte hareket etmenin hukukunu oluþturmalýdýrlar. Yüzyýllarca kan akan Avrupa bugün birlik olabiliyorsa, Yüce Yaradan'ýn "ümmet olun" dediði Müslümanlar arasýndaki bu ayrýlýklar nedendir?bu soruyu herkesin kendisine sormasý gerekiyor.o sebeple gerek bireyler olarak, gerekse ülke yönetimleri olarak bir sorgulama içerisine girmek zorundayýz.ýslam toplumu tek yumruk olduðu takdirde Müslümanlar'ýn çektiði acýlar da son bulacaktýr.filistin ve Kudüs özgürlüðüne kavuþacaktýr.son söz olarak þunu söylemeliyim ki; Batý'nýn bizler arasýna çizdiði sýnýrlar sadece haritalarýn üzerinde kalmalýdýr.bizler birbirimize ümmet olma bilinci ile sarýlmalýyýz. O sýnýrlarý zihinlerimizden kaldýrmalýyýz.ancak o vakit sorunlarýmýzý kolaylýkla aþabiliriz. Hep birlikte Kudüs'e doðru siyasi bir coðrafya oluþturmak zorundayýz. Parlamenterler olarak bu siyasi coðrafyanýn oluþumunda öncü rol oynamalýyýz.bu siyasi coðrafyanýn tesisi için Ýslam Birleþmiþ Milletler Teþkilatý, Ýslam Ortam Pazarý, Ýslam Ortak Savunma Paktý, Ýslam Eðitim ve Kültür Birliði, Ýslam Ortak Para Birim vb. tüm alternatifleri artýk tüm coðrafyalarda konuþmak ve bu noktada duyarlý bir had oluþturmak zorundayýz. Ayrýlýkta azap, birlikte rahmet vardýr."

7 7 "Mehmet Akif Ýnan'ýn ortaya koyduðu ilkeler Yeni Türkiye'nin yol haritasýdýr" Memur-Sen Konfederasyonu kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan, Eðitim-Bir-Sen tarafýndan düzenlenen, "Doðumunun 75. Vefatýnýn 15. yýlýnda Mehmet Akif Ýnan" Sempozyumuyla anýldý. Sempozyumda "Kuvveden Fiile, Sendikacý Mehmet Akif Ýnan" oturumunun baþkanlýðýný Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaparken, konuþmacý olarak da Memur-Sen Konfederasyonu eski Genel Baþkaný Fatih Uðurlu, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Þükrü Karatepe ve Memur-Sen Konfederasyonu kurucu üyesi Þevket Sezer katýldý. Merhum Mehmet Akif Ýnan ile yaþanmýþlýklarýn, dostluklarýn ve hatýralarýn yanýnda sanatý, nesri, þiiri ve düþünce yapýsýnýn anlatýldýðý sempozyumda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da hatýralarýný anlattý. Salim Uslu yaptýðý konuþmada "Memur - Sen Konfederasyonu ve Eðitim-Bir-Sendikasýna vefakârlýklarý nedeniyle teþekkür ve tebrik ediyorum. Yeni neslin tanýmasý gereken bir þairi, lideri anmak suretiyle önemli bir vefakârlýk örneði gösterdiler. Akif Hoca Memur-Sen'in bir genel baþkaný deðildi. Memur-Sen hareketinin, Memur hareketinin Lider'iydi. Bir mücadele adamý, dava insaný, bir gönül adamý, bir düþünce ehli ama en önemlisi de bütün bunlarýn hangi yol haritasýyla hayata geçirileceðine inanmýþ bir sivil toplumcu idi" dedi. Mehmet Akif Ýnan'ýn destansý mücadelesini, duruþunu, inanmýþ ve adanmýþlýðý ruh temellerini ve ilkelerini açýða çýkarýp kendine yol haritasý çýkartmakta sayýsýz fayda olduðunu kaydeden Uslu, "Þu kýsacýk ömrümüzde ölümün konuðu olduðumuz gerçeðini bilerek ve vicdanýmýzý ayak sesini duyarak yaþamak ve onun gibi "ilahi karara teslimim duanýzý beklerim" diyerek hoþ bir seda ile önde giden olarak arakadan gelenlere saðlam bir ufuk, doðru bir çizgi býrakmak hepimize nasip olsun inþallah. O bir akýl, bir bilge kiþi, bir soylu hayatý yaþamýþ ve bu dünyada bir garip mümin olarak yaþamýþ ve asýl vatanýna, sevdiklerinin yanýna haþrolmak üzere gitmiþtir. Mevlam rahmet eylesin mekaný cennet olsun. Akif Hocanýn ortaya koyduðu performans, ilkeler, bize býraktýðý eserler, hatýralar hepsi bugünkü Türkiye'nin, Yeni Türkiye'nin bize gösterdiði, emanet edilmiþ önemli bir yol haritasýdýr. Ekonomik göstergeler, parasal deðerler hepsi kurulabilir ama onun medeniyet tasavvurunu gerçekleþtirmek, medeniyet kavgasý içerisinde yer almak bizler için asli ve öncelikli bir görevdir" þeklinde kaydetti. Eðitim Bir Sen Baþkaný Ahmet Özer, sempozyuma katýlým ve desteklerinden dolayý Salim Uslu'ya teþekkür plaketi takdim etti. Baþkan Çatma alt yapý çalýþmalarý için vatandaþlardan sabýr istedi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Çavuþ Mahallesi sakinleri ile sohbet etti. Mahallelinin sorunlarýný dinleyen Çatma, göreve baþladýðý günden bu yana yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler verdi.ýlçede devam eden alt yapý çalýþmalarýnýn 2016 yýlý içerisinde bitirileceðini söyleyen Çatma, vatandaþlardan bu konu hakkýnda biraz daha sabýr istedi. Þehir þebeke suyunun ihalesinin yapýldýðýný, çalýþmalarýn önümüzdeki aylarda baþlayacaðýný aktaran Çatma, bu çalýþmanýn da 1.5 yýl gibi bir süreyi kapsayacaðýný belirtti. Þehir þebekesinin deðiþmesi ile birlikte Ýskilip'in asbestli borulardan kurtulacaðýnýn altýný çizen Çatma, yapýlacak yeni depolarla da birlikte vatandaþlarýn tertemiz su içeceðine dikkat çekti. Ýkipýnar Köyü'nün altýnda yapýlmasý planlanan 23 milyon liralýk gölet projesi ile Ýskilip'in sulanamayan hiçbir arazisinin kalmayacaðýna dikkat çeken Çatma, "Gölet projemizle Ýskilip'in sulanamayan yeri kalmayacak. Kuruçay, Uludere, Baðözü, Kanara vs. bu bölgelerin hepsini sulayacak, Ýkipýnar Köyü'nün altýna 23 trilyonluk gölet yapacaðýz" ifadelerini kullandý. Müteahhit firmadan kaynaklanan sorun ile yapýmý duran 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin yapým iþinin yeniden ihale edildiðini söyleyen Çatma, inþaat çalýþmalarýna mart-nisan ayý gibi yeniden baþlanacaðýný belirtti. Ýskilip'in kanalizasyonunu, yaðmur suyunu, elektriðini, þehir þebeke suyunu, doðalgazýný bitirmiþ Türkiye'nin nadir ilçelerinden birisi olacaðýnýn altýný çizen Çatma, "Allah nasip ederse bu günde Çankýrý Yolu'nun ihalesi var. Ýskilip için þu da gerekli dediðiniz her þeyi 5 yýl içerisinde Allah'ýn izni ile memleketimize kazandýracaðýz. Sizlerden sadece alt yapý çalýþmalarýna biraz daha sabýr göstermenizi istiyorum. Kanalizasyonunu, yaðmur suyunu, elektriðini, þehir þebeke suyunu, doðalgazýný bitirmiþ Türkiye'deki nadir ilçelerden birisi olacaðýz. 23 adet Hacý Ali Suyu çeþmesinin hepsi akýyor. Þu anda yunaklarýmýzýn da hepsi akýyor. Hava þartlarý nedeni ile yetiþtiremediðimiz Þeyh Yavsi yunaðýmýz kaldý" dedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Organize Bölgesinin (OSB) tanýtýmýný yaparak yatýrýmcýyý ilçeye davet edeceklerini söyledi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý Bahri Sezen, Ahmet Yýlmaz, Sefa Karslý ve Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Dizdaroðlu ile Sungurlu Gündem gazetesini ziyaret etti. Þahiner, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlayarak, belediye olarak her zaman basýnýn yanýnda olduklarýný söyledi. Þahiner, "Sungurlu Gündem Gazetesinin çizgisinin Sungurlu olduðunu biliyorum. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada fikir birliði yaparak, birlikte çalýþacaðýz" dedi. Þahiner, ziyaretinde belediye çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Þahiner, Sungurlu'dan göçü önlemek için istihdam sahalarýnýn açýlmasý gerektiðini belirterek, bunun içi OSB'ye yatýrýmcýlarýn davet edilmesi gerektiðini söyledi. Belediye olarak OSB'yi tanýtýp yatýrýmcýyý davet etmek için önümüzdeki günlerde çalýþmalara baþlayacaklarýný anlatan Þahiner, "Türkiye'de sanayisi geliþmiþ kentleri ziyaret edeceðiz. Gittiðimi þehirlerde Ticaret ve Sanayi Odalarý, Belediye Baþkanlarý ve OSB müdürleri ile görüþeceðiz. OSB'mizi tanýtýp yatýrýmcýlarý davet edeceðiz. Ýlkini Ocak tarihlerinde Bursa'ya yapacaðýmýz gezide Ticaret Odasýnýn meclis toplantýsýna katýlacaðýz. Burada OSB hakkýnda üyelere bilgi verip, Avcýlar kaçak avcýlardan þikayetçi Çorum Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði Avcý Baþý Fýrat Yýldýz, yaptýðý açýklamada, keklik ve tavþan avýnýn 4 Ocak 2015 tarihi itibarý ile kapandýðýný ancak özellikle köylerdeki belgesiz avcýlarýn kural tanýmadan avlanmaya devam ettiklerini belirtti.ruhsatlý ve belgeli avcýlarýn konuya daha duyarlý davrandýklarýný ve av kurallarýna uyduklarýný dile getiren Yýldýz, "Ancak olumsuz hava koþullarýnda çaresiz kalan hayvanlar bencil, vicdansýz bohcacý tabir edilen eli tüfekli kiþiler tarafýndan katlediliyor. Yaban hayat koruma ve kontrol çalýþmalarý yetersiz kalýyor.konu ile direkt ilgili olan Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü yapýlan þikayetleri deðerlendirme konusunda kesinlikle yetersiz kalýyor. Edindiðimiz bilgilere göre koruma kontrol ekibi yetersiz bulunan müdürlük yapýlan þikayetleri deðerlendirme konusunda yetersiz kalýyor. Özellikle duyarlý vatandaþlar tarafýndan yapýlan þikayetlere bile müdahale edilemiyor. Komþu illerimizde nüfus ve toprak yüzölçümü dikkate alýndýðýnda Orman Müdürlüðünde konuyla ilgilenen ekiplerin çok daha fazla sayýda iken Çorum gibi büyük bir yaban hayatý alanýnda yalnýzca 1-2 ekibin koruma-kontrol görevi yapmasý yetersiz kalýyor. Yaban hayatýmýzýn ve gün geçtikçe azalan yabani hayvanlarýn korunmasý ve sayýlarýnýn artýrýlmasý açýsýndan daha duyarlý olunmasýný, koruma-kontrol iþlerinin sýklaþtýrýlmasýný istiyoruz" dedi. "Sungurlu OSB'nin tanýtýmýný yapacaðýz" ilçemize yatýrým yapmaya davet edeceðiz" dedi. Belediye olarak OSB'ye yatýrým yapacak yatýrýmcýya her türlü destek vereceklerinin altýný çizen Þahiner, "Siyaset yapmadan Sungurlu'ya hizmet edeceðiz. Hizmetlerimizi Allah rýzasý için yapacaðýz. Baþka Sungurlu yok. Sungurlu bugüne kadar çok þey kaybetti. Artýk kaybettiklerini yerine koyma zamaný Sivil Toplu Kuruluþlarý, siyasiler birlikte göçü önlemek için bir araya gelerek iþ sahalarý açacaðýz." þeklinde konuþtu. Sungurlu'ya yapýlmasý gereken stadyum ile ilgili eski yönetimin 3,5 senedir yapmadýðýný yaparak, dosyayý tamamlayarak Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya sunduðunu anlatan Þahiner, geçtiðimiz günlerde Spor Bakanlýðýndan bir mühendisin gelerek stadyumun yapýlacaðý yerde incelemelerde bulunduðunu kaydetti. Þahiner, en kýsa zamanda projenin hazýrlanarak stadyumun ilçeye kazandýrýlacaðý müjdesini verdi. Diðer taraftan TOKÝ konutlarýnýn olduðu bölgeye büyük bir spor kompleksi kazandýracaklarýný belirten Þahiner, Spor Bakanlýðý ile giriþimlerde bulunarak ilçeye çeþitli spor tesisleri kazandýracaklarýný bildirdi. Osmancýk Eðitim Bir Sen yaptý Baysan A.Þ yeni yönetimini seçti Baysan Bayatlýlar A.Þ. yapýlan genel kurulda yeni yönetim kurulunu üyelerini seçti. Genel kurulda Yönetim Kurulu Baþkan Hüseyin Saðdýç, Baþkan Yardýmcýsý Þeref Köse, Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Þahin, üye Fatih Kara ve Üye Necati Aðlamaz olarak belirlendi. Genel Kurulda konuþan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, 2009 yýlý öncesinde büyük sýkýntýlar içerisinde olan Baysan A.Þ'yi derleyip toparlayýp o sýkýntýlarýn içerisinden çýkarýp bu süreçte bir resmi kurum kimliðine kavuþturduklarýný belirtti. Ünlü, "Belediye olarak her zaman yanýnda olduk ve olmaya devam edeceðiz. Baysan A.Þ'nin her zaman bekçisiyiz, eski güzel günleri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz" dedi. Eski yönetime yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý teþekkür eden Ünlü, yeni yönetimi de bundan sonraki görevlerinde baþarýlar diledi. Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði okul ve kurum istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mahmut Tökel, sendikacýðýn öneminden ve ilçe kongresi ve sonrasýnda geliþen olaylarla ilgili okul ve kurum temsilcilerine bilgiler verdi. Üyelerden aldýklarý güçle Osmancýk'ýn eðitim kalitesini yükseltmeye çalýþtýklarýný belirten Tökel, "Bizler, medeniyet ihya ve inþacýsý merhum Mehmet Akif Ýnan'ýn kurmuþ olduðu bir sendikanýn mensubuyuz. Bizim de amacýmýz ülke eðitiminin daha iyi yerde olmasý için mücadele etmek. Bu konuda hiç kimsenin baskýsýna ve tehdidine aldýrmadan iþimizi en iyi þekilde yapacaðýz. Yakýn bir zamanda gerçekleþen ilçe kongremizde bütün baskýlara raðmen görevin tekrar yönetim kurulumuza verilmesi bizleri memnun ve bahtiyar etmiþtir. Bütün üyelerimizin teveccühüyle bu görevin tarafýmýza verilmesi bizi ayrýca gururlandýrmýþtýr. Bizler bu zamana kadar yaptýðýmýz gibi bundan sonra da hiç kimsenin payandasý olmadan, ilkelerimiz doðrultusunda hareket ederek, üyelerimizin her türlü haklarýný korumaya devam edeceðiz. Sizler bizim elimiz ayaðýmýzsýnýz, sizlerin iþyerlerinizdeki çalýþmalarýnýz bizi daha da ileriye götürecektir. Her bir üyemiz medeniyetimiz için kendini geliþtirerek çalýþmak zorundadýr. Bizim davamýz büyük Türkiye ve Anadolu medeniyeti davasýdýr. Üzerimize atýlan sarý sendika ve siyasete payanda olma yaftasýnýn son dönemde geliþen olaylarla ne kadar mesnetsiz olduðu ortaya çýkmýþtýr" diye konuþtu.

8 YAÞAM Obeziteden korunma ve genç 8 kalmanýn sýrrý Týbb-ý Nebevî de Annem izin vermedi Yaþlý karý koca eski günleri yad ediyorlarmýþ. Nine dedeye demiþ ki hadi ilk tanýþtýðýmýz zamanlarda olduðu gibi seninle yarýn saat 2 de sinemanýn önünde buluþalým ve felekten bir gün çalalým.. Dede tamam diyor ve ertesi gün sinemanýn Kelime Avý önünde gidiyor saatlerce bekliyor ama nine gelmiyor. Buna çok kýzan dede eve geliyor o da ne nene oturmuþ aðlýyor. Dede: - Ya hatun saatlerce bekledim neden gelmedin niye aðlýyorsun. Gözü yaþlý Nine: - Annem izin vermedi.. :) Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Küresel Doktorlar Uluslararasý Anadolu Saðlýk Federasyonu nun (USAF) düzenlediði Týbb-ý Nebevî Sempozyumu nda Peygamber Efendimiz in (sas) uyguladýðý ve ümmetine tavsiye ettiði týbbi uygulamalar masaya yatýrýldý. Sempozyumun açýlýþ konuþmasýný USAF Genel Baþkaný Doç. Dr. Ekrem Yeter yaptý. Peygamber Efendimiz in uyguladýðý ve ümmetine tavsiye ettiði týbbi uygulama ve tavsiyelerinden oluþan Týbb-ý Nebevî nin kaynak itibarýyla Hz. Âdem e kadar uzandýðýný belirten Yeter, Týbb-ý Nebevî, bireyin sadece fiziksel ve ruhsal saðlýðýný deðil, toplum içindeki sorumluluklarýný, yiyip içmesinden temizliðine, giyimine, uyumasýna, evlenmesi ve cinsel yaþamýna, iþ hayatýna kadar hemen her þeyi ilgi sahasýna alýr. dedi. Peygamberimiz in hem kendisi hem de çevresindekilerin saðlýðý bozulunca çeþitli tedavi yollarý ve tavsiyelerde bulunduðunu aktaran Yeter, Týbb-ý Nebevî, aðýrlýklý olarak koruyucu hekimlik tarzýnda yani hastalanmadan hastalýklardan korunma yöntemleri üzerine yoðunlaþmýþtýr. diye konuþtu. Týbb-ý Nebevî de tavsiye edilen zencefil, çörekotu, kekik, incir, zeytinyaðý gibi gýdalarýn bugün modern týbbýn da kabul ettiði çok güçlü antioksidan ve immün sistemini güçlendirici etkiye sahip olduðunu belirtti. Týbb-ý Nebevî nin yaratýlýþa uygun hareket etmek olduðunu belirten Yeter, Peygamberimiz in Biz acýkmadan yemek yemeyiz, yemek yediðimizde de sofradan doymadan kalkarýz. Senede bir kez hacamat yaptýrýrýz. hadisinin günümüzde obeziteye karþý bir reçete, genç ve saðlýklý kalmanýn sýrrý olduðunu vurguladý. Týbb-ý Nebevî þiþmanlýktan korur Týp Açýsýndan Týbb-ý Nebevî konulu sunum yapan Prof. Dr. Ýrfan Yýlmaz, Týbb-ý Nebevî de pislikten ve þiþmanlýktan kaçýnma þeklinde iki temel uyarý vardýr. diye konuþtu. Peygamberimiz in Ýnsanda 360 eklem vardýr, her bir eklem için bir sadaka vermek gerekir. hadisindeki rakamýn tesadüfen söylenmediðini belirten Yýlmaz, Bir týpçý arkadaþýmýz merak etti tek tek saydý ve insan vücudunda 360 eklem olduðunu ortaya koydu. Bu çok mucizevi bir bilgidir. þeklinde konuþtu.týbb-ý Nebevî ye son zamanlarda büyük bir merak olduðunu söyleyen Prof. Yýlmaz, Ancak son zamanlarda bazý kimseler, bilinçli olarak hadisleri uydurarak insanlarýn zaaflarýndan istifade ediyor. Örneðin lahana suyunu tavsiye ederken bunun hadislerde geçtiðini söylüyor. Birisi yine turp hakkýnda hadis uydurmuþ. Bunlar iþin þarlatanlarý ve maalesef para tuzaklarý. dedi. Yediklerimiz nesillerimizi etkiliyor Sempozyumda Doç. Dr. Serkan Çakýr da helal gýda konusunda önemli uyarýlarda bulundu. Helal ve temiz olandan yiyiniz. ayetinin önemli bir ölçü olduðuna dikkat çeken Çakýr, Yediklerimiz nesillerimizi etkiliyor. Helâle hassasiyet gösterilmediði takdirde vebal altýnda olduðumuzu hatýrlatmak istiyorum. dedi. Katký maddelerinin çoðunun yurtdýþýndan geldiðini aktaran Çakýr, Menþei domuz veya helal kesilmeme ihtimali olan sýðýr gibi hayvanlar olabilir. Bu hususta dikkat etmek gerek. diye konuþtu. Çakýr, katký maddelerinin son yýllarda aþýrý bir þekilde tüketilmesi ile özellikle kanser ve kýsýrlýk vakalarýnýn arttýðýna dikkat çekti. Týbb-ý Nebevî ye uydum ve zarar gördüm, diyen yoktur! Týbb-ý Nebevî de Metod ve Yaklaþým Problemi konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Beþir Gözübenli, Týbb-ý Nebevî ile ilgili geçmiþten günümüze muazzam bir bilgi birikimi olduðunu aktardý. Prof. Gözübenli, Konu bu kitaplarda geçmiþten günümüze tanýtýlmýþtýr. Ancak halen çeþitli kütüphanelerde Týbb-ý Nebevi ile ilgili bir çok yazma eser var. dedi. Týbb-ý Nebevî deyince pek çoðunun aklýna genellikle hastalýklarýn tedavisi kapsamýndaki tavsiyeler geldiðini belirten Gözübenli, Dolayýsýyla insanlarýn beklentisi de bu yönde oluyor. Oysaki Týbb-ý Nebevî ye dair hadislerin önemli bir kýsmý hýfzýssýhha yani saðlýðýn korunmasý ile ilgilidir. Ancak bazý hastalýklar ilgili müþahede, tedavi ve tavsiyeler de vardýr. Ama esas saðlýðýn korunmasýdýr. diye konuþtu. Bu konuda yüzlerce hadis olduðunu söyleyen ilahiyatçý, hadiselerin büyük çoðunluðunun sahih olduðunu belirtti. Týbb-ý Nebevî de anlatýlan konularýn sadece saðlýkla sýnýrlý olmadýðýný dile getiren Prof. Gözübenli, hadislerde hayatýn her alanýna iliþkin mesajlar olduðunu vurguladý. Gözübenli, Týbb-ý Nebevî de anlatýlanlara uydum ve zarar gördüm diyen yoktur. ifadelerini kullandý. Yerli Dizi 22:30 21:45 19:55 Þimdi Onlar Düþünsün Malatya'da çiðköftenin kralý olan Aziz Keklik, annesi Saniye ve kardeþi Reyhanla kendi halinde yaþayýp giderken; Ýstanbul da holding ortaðý olan amcasýnýn vefatýyla bir anda sosyetenin ortasýna düþüyor. Cemiyet hayatýnýn tanýnmýþ simalarýndan Aytekin Eren ise çiðköfteci bu yeni ortaðý kendisine yakýþtýrmaz ve türlü planlarla Ýstanbul a gelmesini engellemek ister. Engellemesin de ne yapsýn çünkü hem holdingi hem de kýzý Senem elden gidecektir. Aytekin hamlesini yapar ve Londra'dan Pamir i çaðýrýr. Sinema Casino Jack Casino Jack, politikanýn her türlü kirine bulaþmýþ gerçek bir karakteri, Washington da lobicilik faaliyetleriyle uðraþan Jack Abramoff u konu alýyor. Abramoff un bulaþtýðý büyük yolsuzluk davasý, kendisiyle birlikte birçok kiþiyi de yakarken iþin sonu cinayete kadar varýr.saat : 22:30-00:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Biyografi, Komedi,Suç) Oyuncular : Kevin Spacey, Ruth Marshall, Graham Greene, Hannah Endicott-Douglas Yönetmen : George Hickenlooper Sinema Ateþ Ateþe Yoðun bir iþ gününün ardýndan itfaiyeci Jeremy Coleman ve çalýþma arkadaþlarý bir þeyler içmeyi kararlaþtýrýrlar. Jeremy, tesadüfen bir kazaya tanýk olur, Neo-Nazi Hagan gözlerinin önünde acýmasýzca öldürülür. Jeremy canýný zor kurtardýktan sonra, Hagan'ýn iþlediði son suçu öðrenen Dedektif Mike Cella, kaza ile ilgilenmeye baþlar. Sonuç olarak, Jeremy ve Talia'nýn hayatlarý tehlikeye girer. Talia, Hagan ýn adamlarýndan biri tarafýndan aðýr yaralanýr, Jeremy ise tanýk koruma programýndan kaçar ve Long Beach, CA ya giderek Hagan'ý devirmek üzere rakip çetelerden biriyle iþbirliði yapar. Ferhat Göçer Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi ve Devlet Konservatuarý Þan Bölümünü bitirmesinin ardýndan Devlet Opera ve Balesi'nde iki yýl sözleþmeli olarak çalýþtý. Doktor olarak tayininin çýktýðý Þanlýurfa'da, mecburi hizmetini yerine getirmek üzere ayrýlýr. Ýstanbul a döndüðünde Haydarpaþa Numune Hastanesi nde Genel Cerrah olarak göreve baþlayan Göçer, kendine müzikte yeni bir hedef belirlemiþtir: "Türk Müziðini aldýðý klasik eðitim ile birleþtirip, dünyaya tanýtmak." Bu hedefi doðrultusunda çalýþmalarýna ve genel cerrahlýða bugün de devam etmektedir.ferhat Göçer, dünya opera repertuarýndan günümüz þarkýlarýna, napolitanlardan þansonlara, rembetikolara; Türk Sanat Müziði nin seçkin eserlerinden, halk müziðimizin örneklerine, Hafif Batý Müziði nin nostaljik parçalarýndan günümüz müziðine kadar farklý müzik türlerini seyircisiyle buluþturmaktadýr. Ferhat Göçer in kurduðu ve Türkiye nin tek þahsa özel senfoni orkestrasý olan Metropol Senfoni Orkestrasý ile konserler veren sanatçýnýn kendi adýný taþýyan ilk albümü 2005 yýlýnýn Eylül ayýnda yayýnlandý senesinde ikinci albümü olan 'Yolun Açýk Olsun' ile ödül kazandý.ferhat Göçer, Anadolu Aryalarý adlý projesi ile Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a, Gaziantep ten Ýzmir e uzanan konserler gerçekleþtirdi. Türk Müziðinin dünyaya açýlmasýnda öncü role sahip olmak isteyen Ferhat Göçer; Gino Castelli, Alessandro Safina, Al Bano, Patrizio Buene, Emma Shaplin ve Michael Bolton ile verdiði konserler ile farklý ülkelerin müziklerine uzanan köprüler kurdu. Ferhat Göçer, son yýllarda çýkardýðý albümlerindeki þarkýlarla birçok televizyon kanalýnda ve internet sitesinde listelerde 1.sýrayý zorlamayý baþarmýþtýr. ISPANAKLI HAMBURGER Malzemeler 750 gr ýspanak Yarým su bardaðý zeytinyaðý 1 baþ soðan Yeteri kadar tuz, karabiber, kýrmýzý biber 200 gr kaþar peyniri 4-5 adet yumurta Yemeðin Tarifi Hamburger ekmeklerini ortadan eþit þekilde keserek ikiye ayýrýn. Üzerine tereyaðý sürüp fýrýn tepsisine dizin. lspanaklarý ayýklayýp yýkayýn, irice doðrayýn. Bir tencereye zeytinyaðýný koyup ýsýnýnca içine ince kýyýlmýþ soðaný ilave edip hafifçe kavurun. Sonra ýspanaklarý ekleyin. Bir iki defa karýþtýrdýktan sonra tuz, karabiber, kýrmýzý biber koyup ateþi kýsarak ýspanaklar yumuþayýncaya kadar piþirin. Ateþten alýn.bir kapta kýrýlmýþ yumurtalarý kaþar peyniri rendesi ile iyice çýrparak ýspanaklara ilave edin. Bu karýþýmý hamburger ekmeklerinin üzerine yerleþtirin fýrýnlayýn. Üzerini domatesle süsleyin ve servise sunun. Yetmiþ iki millet kendi sýrrýný bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çýkaran bir ney gibiyiz. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Banka Ýþi 21:45 Ateþ Ateþe 23:40 Yabani 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Bitirim Ýkili 21:50 Haber Saati 22:50 Kýlýbýk 02:30 Bu Tarz Benim 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:30 Casino Jack 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Ulan Ýstanbul 23:15 Takip Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Yerli Dizi Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Þimdi Onlar Düþünsün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Yetim Gönüller

9 TEKNOKENT tamamlanma aþamasýnda 9 Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Türkiye'de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB- Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkaný Bülent Karadayý ile Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Onur, Mustafa Yaðlý, ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Kayýlý, Muharrem Sarýaslan, Yurdagül Sivri, Ahmet Çenesiz, Süleyman Duduoðlu ve Organize Sanayi Müdürü Yaþar Þahin, kesin kabul iþlemleri tamamlanarak kýsa bir süre içerisinde hizmete girecek olan Teknokent binasýna binasýný gezerek, Teknokent Müdürü Doç.Dr. Ýrfan Kurtbaþ'tan bilgi aldýlar. Ziyaretin ardýndan deðerlendirmelerde bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, TSO ile Hitit Üniversitesi'nin birçok çalýþmaya imza attýðýný, Üniversite ile Oda'nýn yan yana olduðu en önemli projenin, Teknokent Projesi olduðunu söyledi. Teknokent, bilim adamlarý ile sanayicilerin bir araya geldiði özel bir alan olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Çorum iþ dünyasý olarak Teknokent'i; üniversite-sanayi iþbirliðinin ileri bir boyutu olmasý anlamýnda önemsiyoruz. Ýlimizdeki mevcut sanayi kültürünün, akademik bakýþ açýsýyla harmanlanacaðý Teknokent'in, ilimizin üretim yapýsýný çok uç noktalara taþýyacaðýna inanýyorum. Ancak bu elbette, sanayicilerimizin Teknokent'e sahip çýkmasý ile mümkün olabilecektir. Ne kadar çok sanayicimiz, iþ adamýmýz Teknokent'te yer alýrsa, burada ne kadar çok bilimsel çalýþma, Ar-Ge çalýþmasý yürütülürse, Teknokent'imiz de o kadar verimli ve faydalý olabilecektir. Dolayýsýyla Firmalarýmýz, Ar-Ge çalýþmalarýna önem vermeli ve mutlaka Teknokent'in içerisinde yer almalýdýr" dedi.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da bilgi çaðýnýn yaþandýðý günümüzde, toplumlarýn geliþmiþlik düzeylerinin temel kriterlerinden birinin, ülkelerin sahip olduklarý teknoloji olduðuna dikkat çekerek kendi teknolojisini üretme ve ihraç etme ile markalaþma, firmalarýn küresel ekonomide kalýcý olmalarýnýn en önemli unsurlarýndan birisi haline geldiðini açýkladý. Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasýnda doðrudan iliþki olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde oluþturan teknokentin öneminden hareketle Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inþa edilen teknokentin bir sanayi þehri olan ilimizde sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmelerin öncüsü, lokomotifi olacaðýný, Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin uzun vadeli kalkýnmanýn temelini inþa edeceðini ifade etti. Haber Servisi Kaldýrým ortasýnda aydýnlatma direði Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Cadde üzerinde kaldýrýmýn ortasýnda duran aydýnlatma direði özellikle görmek engelliler için tehlike oluþturuyor. Vatandaþlar ise tepkilerini dile getirerek YEDAÞ'ýn gerekli düzenlemeyi yapmasýný istiyorlar. Reha Metin Alkan, Sobacý'yý kutladý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevine atanan Uzm. Dr. Ömer Sobacý'yý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Üniversite ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda yapýlan afiliasyon anlaþmasý sonrasýnda uyum içerisinde yürütülen baþarýlý çalýþmalarýn bundan sonrada artarak devam edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Ortaya konan bu sinerji, ilimizin saðlýk alanýnda kýsa sürede büyük atýlýmlar kaydetmesine vesile oldu" diyerek yapýlan gayretli çalýþmalar sonucunda oluþan güç birliði ile Týp Fakültesinin her geçen gün daha da geliþtiðini açýkladý. Üniversitedeki geliþmelerin oldukça memnuniyet verici ve gözle görülür bir þekilde olduðunu ifade ederek yapýlan bu baþarýlý çalýþmalar beraberinde Týp Fakültesinin de her geçen daha da büyüdüðünü belirten Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, bu olumlu geliþmelere kendilerinin de ellerinden geldiði kadar katký saðlayacaðýný belirterek gerçekleþtirmiþ olduðu ziyaretten dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkürlerini iletti. Son 60 yýlýn en düþük hava sýcaklýðý yaþanýrken, Sibirya soðuklarýna raðmen YEDAÞ'ýn kar timleri durmak bilmedi. Ýlk gün 1386 noktada arýza ile karþýlaþan timler, 72 saat aralýksýz çalýþýp 5 ilde adeta 60 yýlýn yükünü test etti. Genel Müdür Türkoðlu, "Arkadaþlarýmýzý kutluyorum. Canlarýný ortaya koydular" dedi. Türkiye'yi etkisi altýna alan ve son 40 yýlýn en düþük sýcaklýklarýnýn yaþandýðý Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hayatý adeta felç eden kar yaðýþý, kýrsaldaki 1,5 metreyi geçen kar yüksekliði, buzlanma nedeniyle adeta can pazarýna döndü. YEDAÞ ekipleri ilk kar yaðýþýnýn ardýndan kriz masasý oluþturarak, tüm bölgeye müdahale etmeye baþladý ve 72 saat içinde, arýzalarýn yüzde doksanlýk kýsmýný giderdi. Kesintisiz enerjiyi 60 yýlýn en soðuk kýþýnda saðlamak için mücadele veren kar timlerini ilk kutlayan da krizi bizzat yöneten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu oldu. Samsun Meteoroloji Müdürlüðü'nce yapýlan açýklamayla birlikte 5 ilde birden ön çalýþmalarýný baþlatan YEDAÞ Genel Müdürlüðü, kar yaðýþýyla birlikte harekete geçti. Sibirya'dan gelen soðuk hava dalgasýnýn tüm illeri ve özellikle kýrsal alanlarý etkisi altýna almasýyla direkler devrildi, enerji hatlarý buz tuttu, ilk gün 1386 noktada arýza meydana geldi. Açýlan köy yollarýna anýnda müdahale edip, enerji veren arýza timleri, açýk olmayan yollara da kendi araç ve gereçleriyle girmek için mücadele baþlattý. Bazý noktalara yaya olarak çýkan YEDAÞ kar arýza timi, zaman zaman 120 santimi bulan karý aþtý, kýrsaldaki köylüyü enerjisine kavuþturdu. Adeta 60 yýllýk bakýmsýz eneri hatlarýný test eden ve yenileyen YEDAÞ ekibi, gece ayazýnda hem çalýþtý hem de ateþ yakarak ýsýndý. Son bir haftadýr tüm toplantýlarýný iptal ederek, Samsun'da kalan ve sorumluluk alanýndaki 5 ilde de 'Kriz Masasý' oluþturan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu da ekiplerini Osmancýk'taki basýn mensuplarý 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Ulusoy Asya Tesisleri tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi.programa Osmancýk Haber Sahibi Orhan Güçlü, Osmancýk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Bilal Çevrim, Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk, Ýhlas Haber Ajansý Muhabiri Ýsmail Kabakdere, Anadolu Ajansý Muhabiri Emrah Akýllý, Osmancýk Gazetesi Sahipleri Fatih Kýlýnç ve Özkan Özçelik katýldý. Ulusoy Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba, öz veri ile çalýþan Osmancýk basýný ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduðunu belirterek gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü tebrik etti.osmancýk Haber Sahibi Orhan Güçlü de YEDAÞ ekiplerinin soðuk ve karla mücadelesi sürekli kontrol ederek krizi kendi kontrol etti. Kar Arýza Timleri'nin çalýþmalarýný ve bir yandan da can güvenliðini saðlamak için hiç aralýksýz irtibat masasýnda bulunan Türkoðlu, takviye ekiplerle 72 saat aralýksýz çalýþma yapýlmasýný saðladý. Son 24 saatte 5 ilde kalan 119 köye de kar üzerinde yaya olarak ekipler girmek için çalýþmasýný sürdürüyor. Türkoðlu, "Bazý illerimizde 60 yýla yakýn, bazý illerde de 25 ila 30 yýla yakýn zamandýr böylesine düþük hava sýcaklýðý derecesi ölçülmediði bildirildi. Orta Karadeniz'de son yýllarýn en soðuk geceleri yaþandý. Bu ülke genelini etkisi altýna alan olumsuz hava koþullarýna 'doðal afet' diyebiliriz. Ýl Valilikleri koordinasyonundaki Karayollarý Ýl Müdürlükleri, Ýl Özel Ýdare, AFAD Müdürlükleri ve Belediyelerle ortak çalýþma yaptýk. Zaman zaman da YEDAÞ olarak kar üstünde yaya ekipler oluþturduk. Ýlk kar yaðýþýnýn kent merkezlerine ve kýrsala düþmesiyle birlikte 5 bölgede toplamda 1386 mahalle ve köye enerji verilemedi. Yollarý açýlan noktalara anýnda girdik. Muhtarlarýn ihbarlarý üzerine öncelik vererek, kar arýza timlerini yönlendirdik. Arýzanýn þeklini belirtmeleri bizlerin iþini kolaylaþtýrdý. Direk yýkýlan yerlere anýnda direk ulaþtýrdýk. Tüm muhtarlara da bu konuda gösterdikleri yardýmlar nedeniyle teþekkür ediyorum" dedi. Sorumluluk alaný 5 ilde kar fýrtýnasý ve çýð düþmelerinin deva ettiðini de ifade eden Türkoðlu þöyle devam etti: 60 yýldýr bölgede görülmemiþ kar ve buzla mücadele ederek, görev yapan YEDAÞ Kar Arýza Timleri'ni kutluyorum. Tüm bölgede 585 kiþiden oluþan 195 Arýza Timi ile sahadaydýk. Bir hafta içinde enerjisiz köy býrakmamak için çözüm ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte yoðun tempo içinde çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Canlarýný ortaya koyarak çalýþan arkadaþlarýmýz, büyük bir baþarýya imza atmýþlardýr. Bölgemizde yolu açýk olup ta elektrik olmayan tek nokta býrakmadýk. Diðerleriyle ilgili çalýþmalarýmýzda aralýksýz sürüyor." Osmancýk'ta Gazeteciler Günü kutlandý gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ancak bu iþin çok meþakkatli bir meslek olduðunu söyledi. Gazetecilerin kamuoyuna haber aktarýrken birçok güçlükle karþýlaþtýklarýný belirten Güçlü, basýnýn gelecek yýllarda daha iyi þartlarda görev yapabilmesini temenni ettiðini ifade etti. Güçlü, Gazeteciler Günü Programýndan dolayý Ulusoy Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba'ya ilçe basýný adýna teþekkür etti. Kültür Memur Sen'den 10 Ocak kutlamasý Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Haber alma hakký, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Basýnýn, gücünü halktan alarak, tarafsýz ve baðýmsýz bir þekilde haber ve yayýn yapma, toplumu doðru bilgilendirme, elde ettiði haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansýtma, toplumu eðitme ve aydýnlatma gibi çok anlamlý ve önemli görevleri vardýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Bayrak, "Basýn mensuplarý, deðerlerimize sahip çýkmalý, kaynaðý belli olan haberleri dile getirerek toplumla paylaþmalý, geliþmeleri takip etmelidir. Topluma ýþýk tutmalý, toplumun deðerlerine karþý hassas olmalý, nicelikten ziyade niteliðe önem vermelidir. Çorum'da görev yapan basýn mensuplarýmýzýn görevlerini ifa ederken bu deðerlere hassasiyet gösterdiklerine Kültür Memur Sen olarak gönülden inanýyoruz. Bu nedenle Kültür Memur Sen Ýl Yönetim Kurulu olarak Ýlimiz Çorum'da görev yapan tüm basýn çalýþanlarýnýn '10 Ocak Basýn Çalýþanlarý Günü'nü içtenlikle kutlayarak, saðlýk, huzur, baþarý ve mutluluklar temenni ederiz" dedi.

10 Rektör Alkan'dan Zehir'e tebrik 10 Reha Metin Alkan, Sobacý'yý kutladý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne Hastane Yöneticisi olarak atanan Týp Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Þimdiye kadar mesleki olarak yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarýn idari olarak ta devam edeceðine inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Hastane Yöneticisi olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Almýþ olduðu desteklerin motivasyonunu daha da artýrdýðýný belirterek görevini layýkýyla yapmak için elinden gelen gayreti göstereceðini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ise hastanenin baþarýlý çalýþmalarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný açýkladý. Kent Konseyi Çocuk Meclisinden "Peygamber Sevgisi" etkinliði Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafýndan "Peygamber Sevgisi" konulu program düzenledi. Mevlid Kandili' ne istinaden Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafýndan hazýrlanan program Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ve kurs eðitmenlerinin katkýlarýyla Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde düzenlendi. Programda þiir dinletisi ilahi dinletisi ve Peygamber efendimizi(s.a.v)anlatan kýsa hikayeler anlatýldý. Programa, Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Necip Fazýl Gençlik Merkezi Koordinatörü Mahmut Yabacýoðlu, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran Hakyemez, Necip Fazýl Gençlik Merkezi Ýdarecisi Atakan Tetik katýldý. Programda þiir dinletisi ilahi dinletisi Peygamber efendimiz (sav)ile ilgili kýssalara yer verildi. Berat Kaan Ýgeç "Þefkat Peygamberi" adlý þiiri, Ayþe Þura Ýgeç "Sevgili þiirini Meryem iþli "Ebedi Sevgili" adlý þiiri, Deniz Alacalý "O bir hayvanseverdi" adlý hikayeyi, Eren Erkan "Hasan ve Hüseyin" adlý hikayeyi, Alihan Tahtacý "Yetim Çocuk" adlý hikayeyi, Ahmet Uçar Hz. Muhammed'in ümmet sevgisi ile ilgili hazýrlamýþ olduðu konuþmayý okudu. Furkan Yýlmaz ve Elif Çýplak "O gece senden gelen" þiirini birlikte okurken Muhammed Doðan neyiyle onlara eþlik etti. Ülkü Zurnacý önderliðinde korodaki çocuklar Ahmet Tarýk Hakyemez, Emirhan Berber, Samet Tarhan, Ahmet Taha Senel, Eren Erkan, Ömer Yalçýnkaya birbirinden güzel ilahileri ney def ve ud eþliðinde seslendirdiler. Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinden olan Ahmet Uçar, Ýslam'ýn barýþ dini, hoþgörünün de Hz. peygamberin sünneti olduðunu hatýrlatarak Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevine atanan Uzm. Dr. Ömer Sobacý'yý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Üniversite ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda yapýlan afiliasyon anlaþmasý sonrasýnda uyum içerisinde yürütülen baþarýlý çalýþmalarýn bundan sonrada artarak devam edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Ortaya konan bu sinerji, ilimizin saðlýk alanýnda kýsa sürede büyük atýlýmlar kaydetmesine vesile oldu" diyerek yapýlan gayretli çalýþmalar sonucunda oluþan güç birliði ile Týp Fakültesinin her geçen gün daha da geliþtiðini açýkladý. Üniversitedeki geliþmelerin oldukça memnuniyet verici ve gözle görülür bir þekilde olduðunu ifade ederek yapýlan bu baþarýlý çalýþmalar beraberinde Týp Fakültesinin de her geçen daha da büyüdüðünü belirten Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, bu olumlu geliþmelere kendilerinin de ellerinden geldiði kadar katký saðlayacaðýný belirterek gerçekleþtirmiþ olduðu ziyaretten dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkürlerini iletti. Gazeteciler haber alma özgürlüðüne katkýda bulunuyorlar Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Gazetecilik gece gündüz, her türlü imkânsýzlýk ve zorlu þartlarda yerine getirilen kutsal bir meslektir" diyerek açýklamasýna baþlayan Çatma, "Doðru, gerçek ve tarafsýzlýk ilkesi ile topluma bilgi iletme tanýtým, kamuoyu oluþturma, herkesin ve her kurumun görüþ ve düþüncelerini açýklama gibi son derece önemli görevlere sahip olan gazeteciler olarak insanýn temel haklarýndan biri olan haber alma özgürlüðüne katkýda bulunan özel bir mesleði yerine getirmektesiniz. Ýskilip'imizin tanýtýmýna ve hizmetlerimizin topluma iletilmesinde aracýlýk etmenizden dolayý teþekkür ediyorum. Bu vesile ile "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü" en içten dileklerimle tebrik ediyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, "MÝT, market saldýrýsýnda adý geçen Hayat Boumeddienne ile ilgili Fransa'yý daha önce uyarmýþtý" þeklindeki soruya cevap verdi. Davutoðlu, "Türkiye hangi ülkeler olursa olsun herhangi bir terör faaliyeti söz konusu ise her zaman çok yakýn iþbirliði içinde oldu. Dolayýsýyla bu terör saldýrýsý sonrasýnda da istihbarat birimlerimiz arasýnda çok kapsamlý istiþareler gerçekleþtiriliyor" dedi.baþbakan Davutoðlu, yaþanan terör saldýrýlarýn ardýndan Paris'te düzenlenecek yürüyüþe katýlmak üzere Fransa'ya gitti. Esenboða Havalimaný'ndaParis ziyaretine iliþkin açýklamalarda bulanan Davutoðlu, "Dayanýþma yürüyüþüne bizzat katýlarak daha önce üzerinde durduðumuz teröre karþý dayanýþma ilkemizi Paris'te de göstermiþ olacaðýz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum; Türkiye her türlü terör saldýrasýna karþý en net tavrýný almýþ, en aktif dayanýþmayý göstermiþ ülkelerden biridir. Terörde çok can kaybetmiþ bir ülke olarak bundan farklý bir tutum takýnmamýz söz konu deðildir. Ayrýca bu anma merasimine çok sayýda dünyadan liderler katýlacak. Bu vesile ile ortak olarak terör saldýrýsýna karþý tutumumuzu dünyaya bir kez daha göstermiþ olacaðýz. Yine bu çerçevede terörün dini, etnik ve mezhebi kimliði olamaz. Terör kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn hangi gerekçe ile yapýlýrsa yapýlsýn bir insanlýk suçudur. Nitekim bu terör saldýrýsýnda hayatýný kaybedenler arasýnda Müslüman bir poliste bulunmaktadýr. Dolayýsýyla bu saldýrýyý genelde Ýslam dünyasýna özelde Avrupa'da ki Müslümanlara yönelik bir karþý kampanyaya dönüþtürmek isteyen çevrelere karþýda en güçlü mesajý vermek olacaktýr. Bu saldýrýyý istismar ederek BBP lideri Destici: Çözüm süreci taslaðýný niye gizliyorsunuz? BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Ankara Ýl Kongresi'ne katýldý. Burada konuþan Destici, Fransa'da bir mizah dergisine yapýlan saldýrýyý deðerlendirdi. Fransa'nýn idamý konuþmaya baþladýðýný belirten Destici, "Bir günde iki terör saldýrýsý oldu, Fransa idamý konuþuyor. Biz 30 yýldýr, 30 bin insanýmýzý kaybettik. Binlerce þehidimiz var ve bunlarý, bu vatan hainlerini, çocuklarý öldürenleri idam etmeyip de ne biz ne yaðacaðýz? Bunlarý besleyecek miyiz? Büyük Birlik Partisi iktidarýnda idam geri gelecek ve bunlara hak ettiði cezayý vereceðiz. Bunlarýn hepsi hikaye; Avrupa Birliði'ymiþ, geri gelmezmiþ, konamazmýþ, geri gelmezmiþ, bunlar boþ sözler; bak Fransa tartýþýyor. 'Ýdamý geri getiremeyiz AB ile anlaþmamýz var' diyen iktidar, kendi ile Avrupa'dan bir eleþtiri gelince ne yapýyor, 'AB'yi tanýmayýz' diyor. Sen kendin için tanýmýyorsun Avrupa'yý, ben þehidim için tanýmýyorum Avrupa'yý. Ben 3 yaþýnda kaçýrýlýp öldüren Fatýma tanýmayacaðým ve o hainleri idam edeceðiz." ifadelerini kullandý. 'HAÝNLERÝN BÝLDÝÐÝNÝ BU AZÝZ TÜRK MÝLLETÝNDEN NÝYE Davutoðlu: Ýstihbarat birimleri arasýnda kapsamlý istiþareler yapýlýyor SAKLIYORSUNUZ?' Çözüm süreci nedeni ile hükümete yüklenen Destici konuþmasýna þöyle devam etti: "PKK çýktý 'þunlarý yapmazsak müzakere taslaðýný açýklarýz' diyorlar. Bizim iktidardan, hükümetten hiç ses yok. Aynen evlenecek kýza sorar ya babasý 'istiyor musun kýzým?' Baþýný eðer hiç sesi çýkmaz. Ne derler Anadolu'da sükut ikrardan gelir. Ýktidarýn, hükümetin sükutundan þunu anlýyoruz; demek ki bir pazarlýk var, demek ki bir müzakere var. Yoksa çýkýn adam gibi PKK'nýn sözcülerine dönün 'siz ne diyorsunuz kardeþim, bir müzakere de yok, taslak da yok' deyin. Yüreðiniz yetiyorsa söyleyin, bize söylemeyin. PKK'lýlara söyleyin. Biz millet adýna soruyoruz. Þimdi anlaþýlýyor ki söyleyemediðinizden, ses çýkaramadýðýnýzdan demek ki bir müzakere var, demek ki bir pazarlýk var. Biz ne olduðunu tahmin edebiliyoruz; Özerklik var. Bebek katili, Ýmralý canisi baþta olmak üzere bütün PKK'lýlara af var. Ana dilde eðitim var. Suriye'nin kuzeyinde PYD kýlýfý altýnda PKK devleti kurmak var. Buradan soruyorum, Sayýn Müslümanlara dönük bir kampanya baþlatýlmasýna da en güçlü mesajý vermiþ olacaðýz" dedi. -"KAPSAMLI ÝSTÝÞARELER GERÇEKLEÞTÝRÝLÝYOR"- "Hayat Boumedienne'n Türkiye'de MÝT tarafýndan takip edildiði iddialar doðru mudur?" sorusuna Davutoðlu, "Türkiye hangi ülkeler olursa olsun herhangi bir terör faaliyeti söz konusu ise her zaman çok yakýn iþbirliði içinde oldu. Dolayýsýyla bu terör saldýrýsý sonrasýnda da istihbarat birimlerimiz arasýnda çok kapsamlý istiþareler gerçekleþtiriliyor. Bu çerçevede Fransa'dan bize intikal eden bilgiler ile bizdeki bilgiler karþýlaþtýrýlmasý süreci devam ediyor. Bir kez daha vurgulamak isterim; istihbarat birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz tam bir iþbirliði var. Biz sadece Fransa ile deðil dünyanýn neresinde olursa olsun hangi ülkeye dönük olursa olsun herhangi bir terör riski söz konusu olduðunda her türlü iþbirliðini gösterdik. Bu çerçevede de iþbirliðimiz devam ediyor. Baþbakan'a soruyorum; bu müzakere taslaðýnýn içerisinde özerklik var mý, yok mu? Cevap ver. Bu müzakere taslaðýný içerisinde Öcalan'a af var mý, yok mu? Cevap ver. Müzakere taslaðýnýn içerisinde ana dilde eðitim söz verdiniz mi, vermediniz mý? Müzakere taslaðýnýn içerisinde Suriye'nin kuzeyinde PYD kýlýfý altýnda PKK'ya bir devlet kurduruyor musunuz, kurdurmuyor musunuz? Çýkýn millete, bize açýkça bunun cevabýný verin. Hainlerin bildiðini, eli kanlý katillerin bildiðini, bizden bu aziz Türk milletinden niye saklýyorsunuz? Niye gizliyorsunuz? Çýkýn söyleyin. Millet sizin gerçek yüzünü görsün.

11 2 AÐUS- 12 OCAK 2015 PAZARTESÝ 11 Þaka'nýn faturasý aðýr olacaktý Sebatspor ligden çekildi Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta Çorum belediyespor'un rakiplerinden olan ve ligin ikinci hafta maçýnda deplasman da karþýlaþacaðý Sebat Proje Akçaabat, ligdeki kötü gidiþatlarý nedeniyle ligin ikinci yarýsýna çýkmama kararý aldý. Bozüyükspor ile birlikte ligden çekilen 2 takým olan sebatspor ligin ikinci yarýsýnda maçlarýna çýkmadýðý takdirde 3. Lig 1. Grupda Bozüyükspordan sonra küme düþen ikinci takým oldu. 1.5 yýl önce þampiyonluk hedefiyle yola çýkan Akçaabat Spor Kulübü, ilk sezonunu hayal kýrýklýðýyla tamamlarken, bu sezon baþýnda da hedefin uzaðýnda kalan Kýrmýzý- Beyazlýlar ligden çekilme kararý aldý Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan ancak ligin ilk yarýsýný 18 puanla alt sýralarda tamamlayan Trabzon Akçaabat Spor Kulübü ligden çekilme kararý aldý. Ýlk yarýnýn sona ermesinin ardýndan baþarýsýzlýðýn faturasý futbolculara kesilirken, 2. Ocak'ta yönetimin yaptýðý toplantýnýn ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýný alt yapýdan gelen futbolcularla devam kararý alýnmýþtý. Bu anlamda hazýrlýklarýný kendi tesissilerinde sürdüren Kýrmýzý-Beyazlýlarda geçtiðimiz Cuma günü yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda þok bir karar alýndý. Cuma günü Panagia Otel'de basýn toplantýsý düzenleyen Trabzon Akçaabat Spor Kulübü Yönetim Kurulu, ligden çekilme kararýný açýkladýlar. Kulüp Baþkaný Zeki Öztürk; "Son birkaç toplantýda istiþare etmiþ olduðumuz kulübümüzün geleceði ile ilgili konu üzerinde nihai karar aldýk" dedi. Kulüp basýn sözcüsü Alper Bektaþ konuþmayý sürdürürken; "Son birkaç aydýr üzerinde yönetimde baþkanýmýz ve arkadaþlarýmýzla konuþtuðumuz bir konuydu. Ligden çekilme kararý aldýk. Ýkinci yarýya çýkmama kararý aldýk. Onunla ilgili süreçte gerekli olan iþlemleri yapacaðýz. Kýsa ve net olarak ikinci yarýda olmayacaðýz. Ligden çekiliyoruz. O anlamda yasal olarak yapmamýz gereken üzerimize düþen yükümlülükleri önümüzdeki dönem yerine getireceðiz" diye konuþtu. Basýnýn ligden çekilme gerekçesiyle ilgili sorusuna yanýt veren Baþkan Öztürk; "Baþarýsýzlýðýmýzdan dolayý böyle bir kararý aldýk. Ama ben þahsen her zaman amatörün yanýnda olduðum için baþta altyapý takýmýmýz olmak üzere amatördeki bütün futbolcularýmýzý gitmek istedikleri kulüplere lisansýný çýkartarak o kulüplere intikalini saðlayýncaya kadar yanlarýndayýz. Bundan sonra ben de amatörün yanýnda olacaðým ancak profesyonel anlamda bugün noktayý koymuþ oluyoruz. Yönetim kurulundaki bütün arkadaþlarýmýn bir telefonla burada olmalarýný Sebat aþkýndan kaynaklandýðýný biliyorum, kendilerine teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. (Spor servisi) Ýncedal ve Çapanoðlu futbol konuþtu Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ile Çorumspor eski teknik direktörlerinden Mustafa Çapanoðlu, Antalya kampýnda bir araya geldi. Ayný otelde kamp yapan iki tecrübeli teknik adam geçtiðimiz Cumartesi günü yan yana gelerek Türk futbolu üzerine fikir alýþveriþinde bulundular. Halen 2.Lig takýmlarýndan Bandýrmaspor'u çalýþtýran Mustafa Çapanoðlu, Çorum'a sevgi ve saygýlarýný gönderirken, Ýncedal'a da baþarý diklerinde bulundu. Gurbetçi Emrah Çorum Belediyespor'un geçtiðimiz Cumartesi günü sabah yaptýðý antrenmanda üzücü bir olay yaþandý. Kýrmýzý-Siyahlý futbolcular çabukluk ve kuvvet çalýþmasý sonrasý yardýmcý antrenörlerden Rýfký Ekenler'i Çankýrýspor'un bayan baþkaný Sevda Karaali de Belediyespor kampýný ziyaret etti. Geçtiðimiz Cuma günü Belediyespor Kulüp Baþkaný ve yönetici Mustafa Mertek ile ayný uçakta Anyalya'ya gelen Karaali, kendi takýmýnýn kamp yaptýðý otele geçmeden önce Belediyespor'un kamp yaptýðý otele geldi. Burada kulüp baþkaný Zeki Gül, Mustafa Mertek ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ile bir süre sohbet eden Çankýrýspor kulüp baþkaný havaya atmaya baþladýlar. Ekenler'in birkaç defa havaya atýlmasý sonrasý ise üzücü bir olay yaþandý. Ekenler yere indirilmek üzereyken kaleci Utku'nun dizi genç çalýþtýrýcýnýn beline geldi. Bir anda acýlar içinde kalan Ekenler'e ilk müdahale kulüp masörü Ali Köseer tarafýndan yapýldý. Saha kenarýna alýnan Rýfký Ekenler, antrenmanýn geri kalan bölümlerinde çalýþmaya devam edemezken, otelde dinlenmeye çekildi. Ekenler'in belinde önemli bir þey olmadýðý ve ilaç tedavisinin ardýndan çalýþmalarýna devam edeceði belirtildi. (Spor servisi) Bayan baþkandan ziyaret Sevda Karaali, baþarý dileklerinin ardýndan Çankýrýspor'un kamp yaptýðý otele geçti. Gençler umut vaad ediyor deneniyor Ýkinci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da yaptýðý kampla sürdüren Çorum Belediyespor'da gurbetçi futbolcu Emrah Çavdar, denenmeye alýndý. Almanya'nýn Düsseldorf VfB 03 Hilden takýmýnda forma giyen golcü futbolcu13 Kasým 1993 doðumlu. Geçtiðimiz Cumartesi günü kampa katýlan bu futbolcuyla ilgili karar Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn vereceði rapor doðrultusunda netlik kazanacak. Çorum belediyespor'un kampýna katýlan altyapý oyuncularý Burak Yýldýrým ve Murat Akar, Ýncedal'ýn gözüne girmek için çaba sarf ediyorlar. 3 Ocak'tan bu yana Antalya'da devam eden kampta bulunan U19 takým oyuncularý Burak ve Murat, kendilerine verilen görevi en iyi þekilde yapmaya gayret gösteriyorlar. Ýki futbolcunun da performansýndan memnun olduðunu ifade eden Ýncadal ise, altyapýnýn tüm kulüpler için çok önemli olduðunu ve imkanlar dahilinde kampa getirilecek futbolcu sayýsýnýn daha da çok olabileceðini söyledi. Hasan Ali de yalnýz býrakmadý Çorumspor'un eski futbolcularýndan Hasan Ali Acar da Belediyespor'un kampýný ziyaret edenler arasýnda yer aldý. Bir dönem Kýrmýzý-Siyahlý forma altýnda mücadele eden ve aktif futbol yaþantýsý sonrasý Antalya'ya yerleþen Hasan Ali, Cumartesi günü sabah yapýlan antrenmanda birlikte çalýþtýklarý kulüp masörü Ali Köseer ve malzemeci Cafer Uçar ile bir süre sohbet etti. Çorum'a selam ve sevgilerini gönderen Hasan Ali Acar, Çorum Belediyespor'a da baþarý dileklerinde bulundu.

12 12 OCAK 2015 PAZARTESÝ Zonguldakspor'un kampýn da yangýn çýktý Öte yandan Zonguldakspor'un kamp yaptýðý Otel'de yangýn paniði yaþandý. Zonguldakspor'un önceki gün Altay ile yaptýðý hazýrlýk maçý sýrasýnda Otel'in Bar kýsmýnda çýtan yangýn paniðe sebep oldu. Yangýn büyümeden kýsa bir sürede söndürülürken, Zonguldakspor kafilesinin kaldýðý odalar ise, otel personeli tarafýndan deðiþtirildi. 2 hazýrlýk maçý daha yapýlacak Kýrmýzý-Lacivertli ekip Salý günü Beylerbeyi, Perþembe günü ise Tekirova ile birer hazýrlýk maçý daha yaparak ikinci yarý hazýrlýk kamp çalýþmalarýný tamamlayýp, ikinci yarýnýn ilk maçýný deplasmanda oynayacak olan Zonguldak Kömürspor bu maçýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþlayacak. (Spor servisi) Belediyespor, Van büyükþehiri 'Buruþ'turdu: 1-0 Orta alanda Van Büyükþehir ataðý baþlarken Eray ortaladý Murathan Buruþ doksana taktý Çorum Belediyespor Antalya da yaptýðý kamp çalýþmalarý çerçevesinde hazýelýk maçlarýona devam ediyor. Dün Van Büyükþehir belediyespor ile karþýlaþan Çorum belediyespor, rakibini maçýn ilk yarýsýnýn 40. Dakikasýnda Murathan Buruþ'un attýðý tek gol ile maðlup ederek ikinci hazýrlýk maçýný kazandý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal, ligin ikinci yarýsýnda da ki oyun taktiðini, yapýlan hazýelýk maçlarýnda takýma uygulatmaya çalýþýyor. Futbolcularýn ise, antrenmanalrda yapmýþ olduðu çalýþmalarýnda sahaya yansýmasý sonunda ortaya futbol adýna güzel tablolar çýkarken Çorum belediyespor ikinci yarý için þampiyonluk yolunda ümit vaad ediyor. Teknik direktör yavuz Ýncedal, Van Büyükþehir belediyespor karþýsýnda takým kadrosunda bulunan tüm futbolculara forma þansý verirken futbolcularýn maç performanslarýnýda yakýndan takip ederek ligin ikinci yarýsýnda daha mücadeleci, koþan, pres yapan, rakip ceza alanýnda son vuruþlarda etliki olabilecek posizyonlarda takýmýn lider golcü eksikliðini de yapýlacak olan golcü transferi ile tamamlayýp sezonun ikinci yarýsýna sorunsuz bir belediyespor ile þampiyonluk mücadelesi yolunda rakipleri ile puan savaþýna hazýr getirmek için tün hesaplarý kamp hazýrlýk çalýþmalarýnda takýma monte ediyor. Kamp çalýþmalarýnda belediyespor futbol takýmýna kazandýrýlýkmaç için götürülen futbolcular da hazýelýk maçlarýnda forma þansý bularak teknik heyetin gözüne girmeye çalýþýyorlar. Gurbatçi Emrah ile birlikte çorumspor da futbol oynayan ve Pazar spor'a transfer olan Belediyespor ikinci hazýrlýk maçýndan da galip ayrýldý Belediyespor savunmasýnda Ýmam rakibe gol þansý vermedi samet de dün yapýlan van Büyükþehirspor maçýnda sahada mücadele eden isimler oldu. Karþýlaþmayý kulüp baþkaný Zeki Gül ve Mustafa Mertek de izlediler. Zeki gül dün oynanan maç sonrasýnda kamp yapýlan otelden ayrýlarak Çorum'a döndü. DAKÝKA 7: Saðdan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, Bilal'ýn pasýnda topla ceza sahasýnda buluþan Muhammed Fatih iyi vuramayýnca savunma araya girip tehlikeyi uzaklaþtýrdý. DAKÝKA 13: Van Büyükþehir Belediyespor ataðýnda, ceza yayýna kadar sokulan Nesip'in sert þutunda top az farkla üstten auta çýktý. DAKÝKA 21: Çorum Belediye ataðýnda Muhammed Fatih ceza sahasý dýþýndan þansýný denedi ancak çerçeveyi tutturamadý, aut. DAKÝKA 40 (GOL): Çorum Belediyespor'un golü geldi. Saðdan geliþen atakta, Eray sol kanada mükemmel bir ters top attý, çaprazdan ceza sahasýna giren Murathan ön direðe sert vurdu, top çataldan filelerle buluþtu. DAKÝKA 45: Çorum Belediye ikinci gole çok yaklaþtý. Turgay'ýn pasýnda topla buluþan Ali, ceza sahasýnda karþý karþýya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Ýlk yarý belediyespor'un 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 51: Soldan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, Nedim'in uzun pasýna hareketlenen Emrah Akar, ceza sahasýna girer girmez sert vurdu, top az farkla auta çýktý DAKÝKA 60: Çorum Belediye ataðýnda, Burak Seres'in pasýna hareketlenen Eray ceza sahasýnda kaleci ile karþý karþýya kaldý, vuruþunda top auta çýktý. DAKÝKA 71: Bu kez orta sahadan atýlan pasta gurbetçi Emrah Çavdar kaleci ile karþý karþýya pozisyonda topu auta gönderdi. Özel maçýn geride kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca ilk yarýda 40. Dakikada Murathan Buruþ'un attýðý tek gol ile Çorum belediyespor van Büyükþehir belediyespor'u 1-0 maðlup etti. SAHA: Emirhan 4 No'lu Saha. HAKEMLER: Yasin Duran, Levent Meriç, Ahmet Ünlü. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Osman Kaç, Eray, Ýmam, Nedim (Dk. 70 Burak Yýldýrým), Murathan (Dk. 65 Sefa Karaahmetoðlu), Bilal (Dk.61 Furkan), M.Akif (Dk.61 Okan), Ali (Dk. 46 Samet Bayrak), Emrah Akar, Turgay (Dk. 57 Burak Seres), Muhammed Fatih (Dk. 55 Emrah Çavdar) VAN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Murat Güney, Selahattin (Dk. 46 Medeni), Orhan (Dk.46 Yakup), Murat Yýldýrým (Dk. 46 Havar), Nesip (Dk. 46 Murat Berge), Salih, Murat Kurnaz (Dk. 46 Furkan), Ýbrahim (Dk. 46 Sercan), Ozan (Dk. 46 Ali), Adem (Dk. 46 Mesut), Hidayet (Dk.46 Emrah) GOL: Dk. 40 Murathan Buruþ. Ali Kireþ rakibini geçmeye çalýþýrken Antrenmanda ayaðýný burkan ve iki gün antrenmanalara çýkmayan Akif, Van karþýsýnda forma giydi Baþkan'dan yakýn markaj Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül, Antalya kampýnda futbolcularla yakýndan ilgileniyor. Geçtiðimiz Cuma günü akþam saatlerinde takýmýn kamp yaptýðý otele gelen Gül, futbolcularla yakýndan ilgilendi. Yönetici Mustafa Mertek ile birlikte Antalya kampýna gelen Gül, Cumartesi sabah yapýlan antrenmaný da izlemeyi ihmal etmedi. Dün oynanan Van Büyükþehir Belediyespor maçýný izleyen Gül, akþam saatlerinde teknik heyet ve futbolcular ile vedalaþarak kamptan ayrýldý. (Spor servisi)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TEKNOKENT bitiyor Türkiye de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi.

TEKNOKENT bitiyor Türkiye de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi. Çorum'a havaalaný yapýlsa da bir görseniz!... MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ýn geçtiðimiz günlerde Yozgat, Rize ve Trakya'ya havaalaný yapýlacaðýný duyurmasýnýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı