T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE TALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN D LLER HELEN K D LLER KLAS K YUNANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...65 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR...124

8 700 SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...144

9 000 GENEL KONULAR Karaba, Solmaz Filiz - Hande Mimaro lu Özgen - Hüseyin Özgen. Bir Akar, Erkan. Sanal Topluluklar n Bir Türü Olarak Sosyal A Siteleri- Bir Pazarlama letiflimi Kanal Olarak flleyifli. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Baran, Ahmet - Yavuz K la z - Adem Kelefl. Bulan k Uzman Sistem Yaklafl m ile Yeflil Kart Baflvuru De erlendirme Sistemi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 360, 000 Cengiz, Emrah - Ahmet fiekerkaya. nternet Kullan c lar n n nternet Al fl- Verifle Yönelik Sat n Alma Karar Süreçlerinin ncelenmesi ve Kullan m Yo unluklar Aç s ndan S n fland r lmas Üzerine Bir Araflt rma. Öneri 9(33) , ss. ng. ve Türkçe özet. letiflim Arac Olarak Web Siteleri: Türkiye'deki Otel Web Sitelerinin Etkinli i Üzerine Bir Araflt rma. Öneri 9(33) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (2) K yamet Senaryolar Bilim ve Teknik 43(506) , ss SA Özdemir, Muzaffer - Cengiz Akbulak - H. Hülya Y ld r m. Görüntü Fark Alma Metodu ve Beklenti Maksimizasyonu Algoritmas ile Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park Orman Alanlar ndaki Mekansal De iflimin Analizi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 000 Ya murlu, Asl. E-Halkla liflkiler ve Bakanl k Uygulamalar. Selçuk Erdem, Ayhan. Türkiye'de Akaryak t Sektöründeki Da t m Firmalar n n CRM Uygulamalar n n Web Siteleri Üzerinden ncelenmesi. Selçuk letiflim 6(2) , Türkçe ve ng. özet SB , 000 ss. 000 (1) Hablemito lu, fiengül - Filiz Y ld r m. Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak "Facebook" Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC , 300 letiflim 6(2) , Türkçe ve ng. özet SB , B BL YOGRAFYA ss. 010 (1) Köker, Eser. Ünsal Oskay' n Kronolojik ve Aç klamal s. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss SA , 920 1

10 010 (2) Besler, Senem - lke Oruç. Türkiye'de Turhan, Salih. Cumhuriyetten ve Yaz l Bas nda Kad n Yöneticiler. Günümüze Türkü Kitaplar. Türk Anadolu Üniversitesi Sosyal Yurdu 30(269) , ss. Bilimler Dergisi 10(1) , 1960 SB ss. Türkçe ve ng. özet. 010, SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 070 (2) Halaç, Eren - Egemen fien - Ahmet Ang n. Oyuncak Kütüphanesi. Standard 49(572) , ss SB , 020 Enserov, Vefal. Sovyetler Birli i Dönemi ve Sonras nda Azerbaycan'da Haber Ajanslar. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB GENEL ANS KLOPED K ESERLER 030 (1) Kocaman, Ahmet. Sözlüklere Yeniden Bakarken. Türk Dili Dergisi 23(136) , 5. s SA (3) Kutlu, Tezcan Özkan - Onur Bekiro lu. Türkiye'de Yurttafl Gazetecili i Ba lam nda nternet Habercili i: Bianet Örne inde Kentsel Dönüflüm Projesiyle lgili Haberlerin Analizi. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Ar, Osman. Yitik Hazineler Gülhane'de. Mimar ve Mühendis (52) , ss. 070 (4) Uca, Alaattin. Erzurum'da Milli Mücadele Döneminde Yay nlanan Albayrak Gazetesi'ndeki lânlar. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (42) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 140 (1) Ayd n, Hakan. Sakarya Savafl 'nda Anadolu'da Yeni Gün. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB BEL RL FELSEF OKULLAR Zengin, Hatice Sevgi. Postmodern Elefltiri. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss. 2

11 150 PS KOLOJ 150 (5) Özen, Üstün - M. Burçin Korukçu Sar c. Yaln zl k Olgusu ve Sanal 150 (1) Akgün, Serap - Arzu Araz. Anlaflmazl klar m z Çözebiliriz: Bir Çat flma Çözümü E itim Program Tan t m. Do ufl Üniversitesi Dergisi 11(1) , Türkçe ve ng. özet SA , 370 ss. 150 (2) Dirlik, Mutlu. Ölme-Ölümün ve Geride Kalanlar n Psikolojisi [Erol Göka'n n Ayn Adl Eseri Üzerine] Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss. Sohbetin Yaln zl n Paylafl m na Etkisi: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB SA (6) Özen, Yener. Kiflisel Sorumluluk Ba lam nda Kendi Kendine Analiz. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Edizler, Gaye. Karizmatik Liderlikte Duygusal Zeka Boyutuyla Cinsiyet Faktörüne liflkin Literatürsel Bir Çal flma. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) Günbeyi, Murat - Tarkan Gündo du. Polis Teflkilat n n " flkolik" Çal flanlar. Do ufl Üniversitesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Kahraman, Alaaddin. Günümüz Çal flanlar n n En Ciddi Sorunu "Mobbing" Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi 15(1) , ss SA , 650 fiahin, Veysel. O uz Atay' n Anlat lar nda Ben, Öteki ve Benlik. Türk Dili 98(697) , ss SA , (7) Türkben, Yaflar. Erol Güngör'ün Vicdan Anlay fl. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (42) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Çobano lu, Yavuz. Muhafazakâr Dünyan n Kutsal Efsanelerine Girifl: Fethullah Gülen'de Hoflgörü, Diyalog ve Ahlâk Düflüncesi. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA

12 170 (2) 297 slâm ve slâm'dan Güller, Ebru. Mimarl k Mesle i ve kaynaklanan dinler Etik. Standard 49(572) , ss SB , (1) 12 Ocak 1901-Surre Alay. Toplumsal Tarih (193) , 6-7. ss. 170 (3) 1994 SB 96 Gülsünler, Makbule Evrim. letiflim 297, Eti i ve Selçuk Üniversitesi letiflim Fakültesi Ö rencilerinin Mesleki Etik Kurallar na Bak fl. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Mert, Merter. Alfred Marshall, John Maynard Keynes ve ' ktisat ile Etik' liflkisi. Ekonomik Yaklafl m 21(74) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 330, (2) Aç kgöz, Reflat. Bireysel Geliflmenin ve Toplumsal Kalk nman n ki Kayna : Namaz ve Zekat. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Akbafl, Abdurrahman. Yafll l k ve Yafll lara Karfl Tutum. Diyanet (229) , ss SC (4) 200 D N Akkaya, Yunus. Yafll l k Üzerine. Diyanet (229) , 7-9. ss. 200 (1) 1969 SC 6 Küçük, Abdurrahman. " nsan 297 Haklar "n n Dinî Referanslar. Türkiz 1(1) , ss SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Taflp nar, smail. Yahudilik ve H ristiyanl kta badet ve Kurban n Merkezili i. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Alper, Hülya. mam Mâtürîdî'ye Göre badetlerin Gereklili i ve Rasyonel Temelleri. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Alt ntafl, Ramazan. badetlerin Kültürel Hayata Katk s : "Ramazan Ay Örne i" Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 4

13 297 (7) 297 (13) Ayd n, Kemal. Yafllanan Dünya ve Demiral, Türkiye. Diyanet (229) , ss SC SB , 300 Orhan. Köksüzlük Nereye Kadar? E itim Yaz lar (18) 2010, ss. 297 (8) 297 (14) Ayd n, M. fievki. Ö rencinin Din Dilekçi, E. Bekir. Gençlikte E itimine Gönüllü Kat l m. Diyanet (229) , ss. Peygamber Sevgisi. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SC SB (9) 297 (15) Bakkal, Ali. badetlerin Ekonomik Fonksiyonlar. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) 297 (10) Bozkurt, Eshabil. Hvâce shâk Ata ve Hadikatü'l-Ârifin simli Eseri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Can, Burhanettin. Gelece in Dünyas n nfla Edecek Nesil: Kuran Nesli. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SA SB (18) 297 (12) Demir, Zekiye. Anneme Mektup. Diyanet (229) , ss SC Erdem, Mustafa. nsan Haklar ve slam. Türkiz 1(1) , ss SA 25 Gençli in Hakk n Verenler. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB Görgülü, Ülfet. fiehir ve Mabet. Diyanet (229) , ss SC 6 300, (17) H d r, Özcan. Hayat- badet Dengesi ve badetlerin Bat Ülkelerindeki Anlam ve Önemi. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. fleri, Mustafa Said. badet: lahi Sevginin Zirvesi. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA

14 297 (19) 297 (26) Kalay, fierafeddin. Genç Sahabelerden Örnekler. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB SC Okumufl, Ejder. Ahlak E itiminin Vazgeçilmezli i. Diyanet (229) , ss. 297 (20) 297 (27) Karacoflkun, Mustafa Do an. Özkan, Senail. Mevlânâ'n n Aflk Ruhun âfle ve bâtesi: badetler. Felsefesi. Türkiye Günlü ü (100) Köprü (109) 2010, ss. 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (21) 297 (28) Karaman, Fikret. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Kabrini, Göz Mesafesinde Ziyaret Etmek. Diyanet (229) , ss SC fientürk, Lütfi. nsan Söyledi i Her Sözden Sorumludur. Diyanet (229) , ss SC (29) 297 (22) Tan, Muzaffer. Dua ve Dünyevileflme Karsl, brahim Hilmi. Hac: Allah'a Üzerine. Diyanet (229) , Erdiren Yolculuk. Diyanet (229) ss , ss SC SC (23) Taflp nar, smail. Yahudilik ve K z lkoca, Sezgin. Gençlik ve Manevi H ristiyanl kta badet ve Kurban n E itim. E itim Yaz lar (18) 2010, Merkezili i. Köprü (109) 2010, ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (24) Meriç, Ümit. "Kâinat badet Etmemiz için Var Edildi [Söylefli] Konuflan: Mustafa Gürkan Y k c, Köprü (109) 2010, ss SA SB (25) 297 (31) Nursi, Bediüzzaman Said. " badet Hal k'la abd Aras nda Pek Yüksek Bir Nispet ve fierefli Bir Rab tad r" Köprü (109) 2010, ss SA (30) Türkben, Ahmet. Gençlikte Ahlaki Derinlik. E itim Yaz lar (18) 2010, ss. Türkben, Ahmet. dealizmin ftihar Tablosu: As m' n Nesli. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB 28

15 297 (32) 300 (3) Üzüm, lyas. Hz. Peygamber'in Çiçe i ve Kopar lmas Hz. Hüseyin ve Kerbela. Diyanet (229) , ss SC (33) Yarg c, Atilla. Allah Sevgisinin En Güzel Tezahürü: badet ve Adalet ss. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (34) 300 (4) Y ld r m, Enbiya. Yaflama Tutunmak. Diyanet (229) , 4-6. ss SC (35) Y lmaz, Musa Kâz m. badetin Boyutlar. Köprü (109) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Alt ner, Ahmet Turhan. Yaflam Tarzanlar. Yemek ve Kültür (19) 2010, ss SB 470 Alt ntafl, Ramazan. badetlerin Kültürel Hayata Katk s : "Ramazan Ay Örne i" Köprü (109) 2010, Türkçe ve ng. özet. Aydemir, Olcay. stanbul'da Kentsel Bir Rönesans' n Teflvik Edilmesi için Bir Yöntem De erlendirmesi. Mimar ve Mühendis (52) , ss SB , SA SB (5) Bilgin, Nuri. Sosyal Bilimlere fiafl Bakmak. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (6) Bora, Tan l. Linç Aç l m. Birikim 300 (1) (249) , 3-6. ss. Ak, Ahmet fiahin. Bir Anadolu Türküsünün Tarihî ve Sosyal Analizi. Türk Yurdu 30(269) , ss SB SB (7) 300, 780 Boyac o lu, Ümit. Yaflanmam fl Gençlik. E itim Yaz lar (18) 2010, ss. 300 (2) 2001 SB 28 Aky ld z, Kaya. Büyüyen Çöl: Vatan, Türklük ve Kal c laflm fl Ola anüstü Hâl. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (8) Bulaç, Ali. Mardin Modeli. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss. 7

16 Çetindafl, Dilek. Yahya Kemal'in 300 (12) Duygu ve Düflünce Dünyas na Demiröz, Mehmet. Türkiye'de Annesinin Tesirleri. Atatürk fiehircilik Sorunlar n n Alt nda Yatan Üniversitesi Türkiyat Sebepler ve Çözüm Önerileri. Mimar Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi ve Mühendis (52) , (42) 2010, ss. Türkçe ve ss. ng. özet SB SA , 300 Da deviren, Musa. Dönerin F r lda Nerede Dönüyor? Yemek ve Kültür (19) 2010, ss SB , SA (9) Dalby, Andrew. "Patl canlar Hakk nda Konufltuk" Uluslararas Diplomasi ve Girit Usulü Beslenme. ngilizceden çeviren: Ceren Yalç n, Yemek ve Kültür (19) 2010, ss SB , SA (13) Diken, Bülent - Ali R za Taflkale. Bugün Nihilizm: Terör ve Teröre Karfl Savafl n Kesiflmeli Sentezi. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (14) Duman, Betül - Osman Alacahan. Sosyal Kaynaflma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (10) 300 (15) De iflimin Toplumsal ve Kültürel Dumas, Juliette. Hücre'den Saray'a: Sonuçlar. ktisat Dergisi ( Yüzy llarda Osmanl Konutlar. 512) , ss SA 47 Çeviren: Esra Atuk, Toplumsal Tarih (193) , ss SB , (11) Demira, Dilaver. Mekân n De iflimi ve Dilin Dönüflümü. Mimar ve Mühendis (52) , ss SB Demiral, Orhan. Köksüzlük Nereye Kadar? E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB , (16) "En Güzel Ö üt Örnek Olmakt r" [Söylefli] E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB (17) Eyice, Semavi. stanbullu Olmak Ayr Bir Kültürdür [Söylefli] Konuflan: Ali Reyhan Esen, Mimar ve Mühendis (52) , ss SB

17 300 (18) Hablemito lu, fiengül - Filiz F nd kç, lhami. Sanayileflmeden Y ld r m. Gençlerin Gözünden Sanal Sonra: Bilgi Toplumu. Mimar ve Bir Sosyal Kapital Olarak "Facebook" Mühendis (52) , 84. s SB Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC , (19) Göher, Feyzan M. Türkülerde Motifler. Türk Yurdu 30(269) , ss SB , 780 Gökulu, Gökhan. Kent Güvenli i Kentleflme ve Suç liflkisi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 360, (20) Görgülü, Ülfet. fiehir ve Mabet. Diyanet (229) , ss. 300 (24) "Hiçbir Gencimizin Kalabal klar çinde Yaln z Kalmas n stemiyoruz" E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB (25) Kara, Polat - Recep Korkut. Küresel(leflen) Göç ve çeri/d flar Göç Aras nda Türkiye. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB SC 6 300, (26) Karabacak, 300 (21) Gül, Zeki. zmir: çinden Selanik Mardin Hatt Geçen fiehir. Evrensel Kültür (217) , 4-8. ss. M. Emin. Çocuklar n Okul Baflar s n Art rmada Aileye Düflen Görevler. Diyanet (229) , ss SC SB (27) 300 (22) Gültekin, As m. "Gençler Kendi Dillerinden Anlamayanlar n Karfl s na Z rhlarla Ç k yorlar" [Söylefli] E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB SA (23) 300 (28) Güreflci, Ertu rul. Türkiye'de Kentten-Köye Göç Olgusu. Do ufl Üniversitesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Karagel, Döndü Üçeçam - Hulusi Karagel. Kadirli lçesi'nde Yaylac l k Faaliyetleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Karatafl, Veli. Gençli e ve Gençlikle lgilenenlere Tavsiyeler. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB

18 300 (29) 300 (35) Kazaz, Mete - Melek Çoban. Levi, Mario. Gül Böre inden Eski Bir Televizyon Haberleri ve Egemen Tat Kald. Yemek ve Kültür (19) Söylemin Yeniden Üretimi Sürecinde deoloji nfla Stratejilerinin Kullan m. 2010, 4-8. ss SB 470 Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (30) 2001 SB 28 K l ç, Ümit. XIX. Yüzy l n lk 300 Yar s nda Pasinler ve Köylerinin Demografik ve skân Yap s. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (42) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (31) K l nç, Ali R za. Sergiler ve Kültür Diplomasisi. Evrensel Kültür (217) , ss SB , (32) Kuran, brahim. Toplumsal Bilimlerde Kriz mi? Toplum ve Bilim (117) 2010, ss SA (33) Kut, Turgut. "A z Tad n n Geliflmesi Bir Sürece Ba l De il midir? [Söylefli] Konuflan: Y ld z C b ro lu, Yemek ve Kültür (19) 2010, ss. 300 (36) Mercan, Ahmet. Kuflaklar Aras çat flma ve liflkinin Mahiyeti. E itim Yaz lar (18) 2010, ss. 300 (37) Mocofl, Ebru. stanbul'u Nas l Satmal Evrensel Kültür (217) , ss SB SB SB , (34) Kutlu, Denizcan. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Sosyal Bilimlerde Bütünleflme. Evrensel Kültür (217) , ss SB (38) Nalbanto lu, Hasan Ünal. 'Gündelik Yaflam' Popülizminin Elefltirisi. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe özet SA (39) Nutku, Ulu. nsan n Kültür Varl. Bilim ve Ütopya 16(187) , ss. Türkçe özet 1995 SC (40) O uz, M. Öcal. Türkünün Ayd nlar Aras nda Yükselifli ve Düflüflü. Türk Yurdu 30(269) , ss. 300 (41) Okay, Ayla - Yeflim Güçdemir. Approach of Faculty of Communication, Publicity and Public Relations Department Students to Unesco Cultural Diversity Universal

19 Agreement. Selçuk letiflim 6(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB (42) Ö ün, Mehmet. fiehir Meselesi. Mimar ve Mühendis (52) , ss SB (43) Ökten, Sadettin. Osmanl Devleti Tabiata Yaratan' n Emaneti Olarak Bakard [Söylefli] Mimar ve Mühendis (52) , ss SB Özalp, Ahmet. Modern ile Postmodern Paradigman n Cumhuriyet Nosyonu Üzerine Etkileri. Ekonomik Yaklafl m 21(74) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 320, (44) Özbudun, Sibel. Claude Levi- Strauss'u Hat rlamak... Toplum ve Bilim (117) 2010, ss SA (45) Özdemir, lker. Ünsal Oskay' n Popüler Kültür Üzerine Düflünceleri. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss SA (46) Özsan, Gül. Beyo lu'nda ki Berber: ki Ayr Anlat Tipi ve ki Ayr Erkeklik. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (47) Öztabak, Muhammet. Ergenlikte Gerginlik. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB (48) Öztürk, Ali Osman. Almanya'daki Türk flçilerinin Türküleri Üzerine. Türk Yurdu 30(269) , ss SB , (49) Öztürk, Faruk. Türk Düflüncesinde Bir Ütopya: "Mesut Köy" Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC Palab y k, Hamit - Hikmet Yavafl - Murat Ayd n. Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul Sorunu: NIMBY Sendromu Üzerine Kritik Bir Literatür ncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (50) Philliou, Christine. Eflikteki Topluluklar: Osmanl Yönetimi'ndeki Fenerli Nüfuzun Çözümlenmesi. Toplumsal Tarih (193) , ss SB ,

20 300 (51) 300 (57) Salman, Gülberk Gültekin - Caner Giray. Bireylerin Futbol Taraftar Olmas n Etkileyen Güdüler ile Sadakat Aras ndaki liflki: Fenerbahçe Taraftarlar Üzerine Bir Uygulama. Öneri 9(33) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (52) 1999 SB 311 Savarin, Brillat. Çeflitler. 300 ngilizceden çeviren: Özge Aç kkol, Yemek ve Kültür (19) 2010, ss. 300 (59) 2005 SB SB (53) 300 Sevgisunar, M. Kemal. Cumhuriyetin lan ndan Günümüze Türkiye'de Siyasal ve Kültürel Hayatta Yaflanan De iflim ve Dönüflümler. E itim Bilim Toplum 7(25) , ss. fiehir ve Hayat Üzerine. Mimar ve Mühendis (52) , ss SB (58) fientürk, R dvan. Televizyon ve Magazin Kültürü. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. fiimflek, Ali. Kültür Profesyonelleri De iflirken... Evrensel Kültür (217) , ss. Tanyeli, U ur. Mimarl k Ba lam nda Sa ve Sol: Bir Konum Belirleme Denemesi. Arredamento Mimarl k (231) , 7. s SB SB , (60) 300 (54) Tao Wu, Chin. Kültürün Sezer, Sennur. Çocuk ve Adalet. Varl k 77(1228) , ss SB SB , Özellefltirilmesi [Söylefli] Evrensel Kültür (217) , ss. 300 (55) 300 (61) Sö ütlü, lyas. Türk Modernleflmesi Terkan, Banu. Siyasi Partilerin Sürecinde Mithat Pafla. Türkiye Kad na liflkin Söylem ve Politikalar Günlü ü (100) 2010, ss. (AKP ve CHP Örne i) Selçuk letiflim 6(2) , ss SB 149 Türkçe ve ng. özet SB , (56) Suher, H. Kemal - N. Bilge spir. Televizyon ve Gazetede Reklamdan Kaç nmay Etkileyen De iflkenler. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (62) Toker, Ayfle. Ergenlik Dönemi Sanc lar ve Genç-Aile liflkisi. E itim Yaz lar (18) 2010, ss SB 28 12

21 300 (63) 300 (68) Tümer, Gürhan. ki Baflkent: Y ld r m, Besim. Gazetecili in Ankara, Washington D.C. Yap (338) Dönüflümü: Yöndeflen Ortam ve , ss. ng. özet. Yöndeflik Gazetecilik. Selçuk letiflim 6(2) , ss SA , SB (64) Türk, Fahri. Boris Yeltsin Dönemi'nde Rus-Alman liflkileri [ ] Kültür ve Ekonomi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Türkçe ve ng. özet. Y ld z, Nurçin. Mehmet Mühenned Olunca. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss SB , (69) 300 (65) Yükseker, Deniz. Türkiye Toplumunu U ur, Gökhan. Dündn Bugüne Birarada Tutan Nedir? Toplumsal Anarflizm ve Anarflizmin Çözmesi Tutkal Olarak Borç ve Borçluluk. Gereken Sorunlar. Gazi Üniversitesi Toplum ve Bilim (117) 2010, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 12(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (66) Uyan k, Cahit. Dünya Nüfusu GENEL Milyara, Türkiye Nüfusu 100 Milyon STAT ST KLER Kifliye Do ru Gidiyor. Standard 49(572) , ss. 310 (1) 1962 SB 194 Yolsal, Handan. Mevsimsel 300 Düzeltmede Kullan lan statistiki Yöntemler Üzerine Bir nceleme. Yak c, Ali. Orta Asya'dan Avrupa Öneri 9(33) , ss. ng. ve Türkçe özet. çlerine Akan Sözlü Kültür Hazinesi: Türküler Türkünün Tarihçesi, Tan m, Türk Dünyas ndaki Yeri. Türk Yurdu 30(269) , ss SB , SB S YASAL B L MLER 300 (67) Yap c, Mücella. Kültür Baflkenti De il Kültür Endüstrisi Baflkenti [Söylefli] Evrensel Kültür (217) , ss SB (1) Akgönenç, Oya. Amerika'n n Afganistan Plan ve Stratejisi. Jeopolitik 9(72) , ss SB

22 320 (2) Comparing the Nation State of Europe Aktan, rfan. PKK Her "Tasfiyeden" to the State Nationalism in Turkey. Güçlenerek Ç k yor. Birikim (249) Süleyman Demirel Üniversitesi , ss. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 1975 SB 50 Dergisi 15(1) 2010, ss. 320 ng. ve Türkçe özet SA , 320 Aky ld z, Kaya. Büyüyen Çöl: Vatan, Türklük ve Kal c laflm fl Ola anüstü Hâl. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Benlisoy, Stefo. Fiyasko ve Umut Kopenhag Zirvesi'nden Geriye Kalan Ne? Birikim (249) , ss SB , (3) Arg n, fiükrü ve Sonras : Y k lan Duvarlar, Daralan Sokaklar ve Geri Çekilen Sol. Birikim (249) , ss SB (6) Bilge, Muhittin. deolojinin Siyasetinden Siyasetin deolojisine. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss SB (4) 320 (7) Ayan, Ergin. Avrasya'da De iflen Bilgin, P nar. Güvenlik Dengeler Üzerinde Oynanan Küresel Çal flmalar nda Yeni Aç l mlar: Yeni Oyunlar Global Tricks which on Güvenlik Çal flmalar. Stratejik Changing Balances in Eurasia. Ordu Araflt rmalar Dergisi 8(14) , Üniversitesi Sosyal Bilimler ss. Türkçe ve ng. özet. Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(1) 2010, 2002 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 320, SA (8) Bingöl, Y lmaz - Mustafa Çolak. 320 (5) Merkez-Çevre Teorisi Hâlâ Türk Ayd n, Mustafa. Contending Agendas Siyasetini Aç kl yor mu? Türkiye for the Black Sea Region: A Turkish Günlü ü (100) 2010, ss SB Alternative. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 8(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Bakan, Selahaddin - Fikret B rd fll. The Analysis of Nationalism, Statism, State Nationalism and State Economy in Turkey's Modernisation Process: 14 Bölükbafl, Deniz. Tarihi Gaflet: Ermenistan Ptotokolleri. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss SB

23 320 (10) 320 (16) Buksur, Abdullah. nsan Haklar ve Demir, Fevzi. Bir Türk- slam Avrasya Co rafyas. Türkiz 1(1) Ütopyas : Rufleni'nin Rüyas. Bilim , ss. ve Ütopya 16(187) , 2011 SA ss SC (11) Canöz, Kadir. Seçmen Tercihinde Aday maj n n Rolü: 29 Mart Yerel Seçimleri Öncesinde Konya Seçmeni Üzerine Bir Araflt rma. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Günlü ü (100) 1999 SB SB (12) 320 (18) Coflkun, Sevda Yaflar. nsan Haklar n n Hukuki Boyutu: Türkiye Merkezli Bir Çözümleme. Türkiz 1(1) , ss SA (19) 320 (13) Çanc, Haldun. H zl Dönüflümler Ça nda, Milliyetçi Düflüncenin Kökenlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi. Öneri 9(33) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , SB (20) 320 (14) Çelenk, Sevilay. Yasak Yas, Kesik Nefes. Birikim (249) , ss SB (17) Demirdö en, Ülkü (Demirtürk) NATO'nun Yeni Stratejisi ve Bar fla Destek Operasyonlar. Türkiye 2010, ss. Do an, Fikret. Bir Sol Partinin Siyah-Beyaz An Albümü. Birikim (249) , ss SB 50 Efe, Peri. Bir Osmanl Bürokrat : Aleksand r Karatodori Pafla Millet-i Rum'dan Bir Münevver: Aleksandros Karatheodoris. Toplumsal Tarih (193) , ss. Ery lmaz, Banu. Bir Söylem Olarak Milliyetçilik. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (15) Çubukçu, Mete. Kürt Aç l m : Alg lama, Aciliyet ve Yan lg. Birikim (249) , ss SB (21) Görmüfl, Alper. Cumhuriyet Mitinglerinden zmir Dellenmesine: "Laik-Kentli-Ça dafl" Kitle Ruhunun zinde... Birikim (249) , ss SB

24 320 (22) 320 (27) Güler, Ali. Demokrasi ve nsan Haklar Bak m ndan Küreselleflme, Merkezî-Millî Devlet ve Az nl k Haklar. Türkiz 1(1) , ss SA (23) Gündo du, Hüseyin. An Ottoman Scribe and Intellectual: Kâtib Çelebi and the Analysis of His Work "Düstûru'l-'Amel li-islâhi'l-halel" Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (24) Güney, Nurflin Ateflo lu. Nükleer Silahs zlanma: Engeller ve Yeni Nükleer Pazarl k Üzerine K sa Bir Analiz. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 8(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) 2003 SB 160 Güngör, U ur. Obama'n n Gözden 320 Geçirdi i Afganistan Stratejisi. Jeopolitik 9(72) , ss SB SB (26) 320 Gürgür, Nuri. DTP'nin Kapat lmas ve Etnik Fitnenin Gelece i. Türk Yurdu 30(269) , 3-7. ss SB SA , 320 Güz, Nurettin. Demokrasilerde Bas n Hürriyetine Müdahaleler ve Bunun Siyasi Sisteme Etkisi. Türkiz 1(1) , ss SA (28) nsel, Ahmet. Üç Tarihsel fiok ve Solun Gelece i. Birikim (249) , ss SB (29) Kavreliflvili, Roin. Türkiye-Gürcistan liflkileri (1921 Sonras Tarihî Süreç) Relationships Between Turkey Andgeorgia (After 1921 Historical Process) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Koç, Taylan. "Yönetiflim Sarmal nda Bir Kent: Adana" Üzerine [Yazar n Ayn Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: U ur Bülent Kaytanc, E itim Bilim Toplum 7(25) , ss. Türkçe ve ing. özet 320 (31) Koz, M. Sabri. Nihal Ats z'dan Pertev Naili Boratav'a Mektuplar n zinde... Toplumsal Tarih (193) , ss. Küçük, Abdurrahman. " nsan Haklar "n n Dinî Referanslar. Türkiz 1(1) , ss. 16

25 320 (32) 320 (38) Laçiner, Ömer. Sosyalizm Versus Özcan, Ufuk. S rad fl, Anakronik Bir Milliyetçilik. Birikim (249) , ss SB 50 Ütopya: Serbest nsanlar Ülkesinde. Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC (33) Macit, Mehmet. Bartholomeos Misyonunu Yerine Getirmeye Ça lfl yor. Türk Yurdu 30(269) , 13. s SB (34) Macit, Nadim. nsan Haklar ve Demokrasi Ba lam nda 'Aç l m Gündemi' Türkiz 1(1) , ss SA (35) Miskio lu, Ahmet. Türkiyemizde Olumsuz Durumlar. Türk Dili Dergisi 23(136) , 1-2. ss SA (36) Orhun, Oktay. Gölgesi Hep Do uya Düflen Duvar. Birikim (249) , ss SB SB (37) 320 Özalp, Ahmet. Modern ile Postmodern Paradigman n Cumhuriyet Nosyonu Üzerine Etkileri. Ekonomik Yaklafl m 21(74) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 320, (39) Özkan, Gökhan. So uk Savafl Sonras Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye-NATO-Rusya liflkileri ve Türk D fl Politikas 'na Yans malar. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (40) Özman, Aylin - Yavuz Y ld r m. Sosyalist Politika, Demokrasi ve Türkiye'de Yeni (Bir) Projenin mkanlar Üzerine. Birikim (249) , ss SB (41) Rûfleni. Rûfleni'nin Rüyas. Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC (42) Sar bay, Ali Yaflar. Demokrasinin Paradokslar. Türkiye Günlü ü (100) 2010, ss. 320 (43) Seçkin, Levent. Yeni Dünya Düzeni (Pax Americana) Bilim ve Ütopya 16(187) , 4-5. ss SC

26 320 (44) Tafllar Yerinden Oynarken... "2010 Sezginer, Murat. Türk Milliyetçilik Türkiye'sinde Siyaset, Ekonomi, Kurumlar" ktisat Dergisi ( ) , ss. Düflüncesinde Kad n ve Türk Kad n n n Seçme Seçilme Hakk n n Fikrî Temelleri. Türkiz 1(1) , ss SA , SA Terkan, Banu. Siyasi Partilerin Kad na liflkin Söylem ve Politikalar (AKP ve CHP Örne i) Selçuk 320 (45) Siyasetin De iflen Yap s. ktisat Dergisi ( ) , ss SA (46) fiahin, Köksal - Adnan Do ruyol. "Venedik Kriterleri" Demokrasi Aç s ndan Ne Anlama Geliyor? Türkiz 1(1) , ss SA fiimflek, Bahar. Duvar n Gölgesinde Sinema: Bellek ve Mit. Birikim (249) , ss SB , (47) Tanyeli, U ur. Mimarl k Ba lam nda Sa ve Sol: Bir Konum Belirleme Denemesi. Arredamento Mimarl k (231) , 7. s SB 5 320, (48) Tarakç, Nejat. Afganistan Savafl ndaki Dönüflüm: Terörden, Global Mücadeleye. Jeopolitik 9(72) , ss SB letiflim 6(2) , Türkçe ve ng. özet SB , 320 ss. 320 (49) Tu rul, Saime. Ritmik Beden, Belle in Ritmi: Bir 29 Ekim An s. Toplum ve Bilim (117) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (50) Tunç, Hasan. Bireysel ve Kolektif nsan Haklar Çerçevesinde Demokratikleflme Sorunu. Türk Yurdu 30(269) , ss SB (51) Ulusoy, Kadir. lkö retim Sosyal Bilgiler Ö retmen Adaylar n n Laiklik Kavram n n Ö retimi ile lgili Görüflleri. Millî E itim 39(185) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (52) Umar, Ömer Osman. Milli Mücadele Dönemi Atatürk'ün Ortado u Politikas. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

27 320 (53) 320 (58) Uslubafl, Fevzi. Afganistan Ç kmaz Y lmaz, Ensar Seçimlerinde ve ABD. Jeopolitik 9(72) , Öne Ç kan Baz Hususlar. Ordu ss. Üniversitesi Sosyal Bilimler 2002 SB 120 Enstitüsü Sosyal Bilimler 320 Araflt rmalar Dergisi 1(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (54) 320 Usta, Sad k. smail Gasp ral 'da Ütopya. Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC (55) Usta, Sad k. Türkiye Devrimi'nin Ütopyalar. Bilim ve Ütopya 16(187) , ss SC (59) Zaptç o lu, Dilek. Sovyetler Birli i'nde Bir "Peçeyi Kald rma" Harekat na liflkin Notlar "Hücum" Birikim (249) , SB EKONOM 330 (1) 320 (56) A ayev, Seymur. Do rudan Yabanc Yavuz, Celalettin. ABD'nin ve Sermaye Yat r mlar ve Ekonomik NATO'nun Yeni Afganistan Stratejisi. Büyüme liflkisi: Geçifl Ekonomileri Jeopolitik 9(72) , 4-9. ss. Örne inde Panel Efltümleflme ve Panel Nedensellik Analizleri. Gazi 2002 SB 120 Üniversitesi ktisadi ve dari 320 Bilimler Fakültesi Dergisi 12(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (57) Y ld r m, Kansu. Mülkiye'nin 150. Y l nda Bir Sempozyum: ["Günümüz Kapitalizminde S n f, Devlet ve Kimlik] Evrensel Kültür (217) , ss SB Y ld z, Sevil. Yay n Yapma Yasa Kararlar n n Türk Medyas na Yans mas. Selçuk letiflim 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , ss. 330 (2) Aksoyo lu, Volkan. Resmi Dairelerce Ödenen Fiyat Farklar nda Damga Vergisi Uygulamas. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 25(261) , ss SA Alio lu, Ahmet. "Güvenli Oyuncak, Standardlar Karfl layan Oyuncakt r" [Söylefli] Standard 49(572) , ss SB , 330,

28 330 (3) 330 (7) Alptekin, Nesrin. Analitik A Süreci Yaklafl m ile Türkiye'de Beyaz Eflya Sektörünün Pazar Pay Tahmini. Do ufl Üniversitesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Altan, Yakup. Kalk nma Planlar nda Türk Kamu Personel Rejimi. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Aral, Nihan - Taçnur Baygar - Muammer Kaplan. Current Situation and Hygiene Practices in Seafood Processing Plants in Aegean and Marmara Regions. Su Ürünleri Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Arpac, Altar Ömer. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak ktisadi Kamu Kurulufllar ile Dernek veya Vak flara Ait ktisadi flletmeler. Mali Çözüm 20(97) , ss SA (6) Ayd n, Faz l Y l Bütçe Gerekçesi ve Orta Vadeli Mali Plan ( ) Çerçevesinde Gelir Politikas De erlendirmesi. Vergi Sorunlar Dergisi 33(256) , ss SA Ayd n, Faz l. Engellilere Ait Tafl tlarda ÖTV stisnas. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 25(261) , ss SA Aygün, Fethi. Özel Okullarda Verilen E itim Hizmetinin Gelir veya Kurumlar Vergisi Aç s ndan De erlendirilmesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 25(261) , ss SA 5 330, (9) Aykaç, Ahmet. Orta Vadeli Program Hakk nda Görüfller. Mercek 15(57) , ss SB (10) Bakan, Selahaddin - Fikret B rd fll. The Analysis of Nationalism, Statism, State Nationalism and State Economy in Turkey's Modernisation Process: Comparing the Nation State of Europe to the State Nationalism in Turkey. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) Baflak, Levent. Uluslararas Kurulufllarca Türkiye'de Aç lan Temsilciliklerin Vergilendirilmesi Esaslar ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 25(261) , ss SA

29 330 (12) 330 (16) Baflak, Suna - Nail Öztafl. Güven A ba lar, Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Bafleren, Sertaç H. Do u Akdeniz Deniz Yetki Alanlar Uyuflmazl. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 8(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Birkan, Ayfle Özden. An Indicator of Monetary Conditions for Turkey. Ekonomik Yaklafl m 21(74) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA (17) Boyac o lu, M. Hikmet. Dünyada ve Türkiye'de Bu dayda Son Durum. Dünya G da 15(1) , ss SB , (18) 330 (13) Bülbül, M. O uzcan. Liberalization of the Turkish Natural Gas Market. Rekabet Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bayraktar, Yüksel. Kas m fiubat 2001 Krizi Sonras nda Al nan Önlemlerin Borç Kompozisyonuna Yans malar. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Biçer, Ramazan. Banka ve Finans Kurumlar ndan Sa lanan Kredilerin Grup fiirketlerine Kulland r lmas fllemlerinin Vergisel Boyutu. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 25(261) 2002 SA , , ss SA SA (19) Bülbül, Okan Güray - Furkan Emirmahmuto lu. Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar n n stihdam Etkisi: Türk Bankac l k Sektörü Örne i. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (15) 330 (20) Bilgin, Sibel - Ifl l Fulya Orkuno lu. Büyükkuflo lu, Burak. Çevresel Fiskal ve Ekstrafiskal Amaçlar Düzenlemelerin Rekabet Üzerine Ba lam nda 1970'lerden Günümüze Etkileri. Rekabet Dergisi 11(1) Çevre Vergileri. Gazi Üniversitesi , ss. Türkçe ve ng. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi özet. Dergisi 12(1) 2010, ss SA 10 Türkçe ve ng. özet SA

30 330 (21) Çetin, Günefl - Ramazan Gökbunar. Can, Ahmet Vecdi. Krizin Mükellef Haklar na Vergi daresi Muhasebesi ve Muhasebesinin Krizi. Çal flanlar n n Bak fl. Yönetim ve Mali Çözüm 20(97) , Ekonomi 17(1) 2010, ss ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (22) 330 (26) Cevizo lu, Hulki. Günümüzde Çal flma Yaflam nda Sosyal Politika htiyac. Mercek 15(57) , ss SB (23) Cihangir, Mehmet - Tu rul Kandemir. Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatland rma Modeli Arac l yla Saptanmas na Yönelik Bir Çal flma (Kas m 2000 ve fiubat 2001 Finansal Krizleri Üzerine De erlendirme ve Gözlemler) Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(1) 2010, ss. Demir, fieref. Kasa ve Ortaklar Cari Hesab nda Yüksek Miktarlarda Bakiye Bulunmas n n Olas Nedenleri ve Adat Yöntemi ile Faiz Hesaplamas. Vergi Sorunlar Dergisi 33(256) , ss SA Türkçe ve ng. özet SA (28) 330 Dinçeli, 330 (24) Civriz, Mücahit. Global Kriz Sonras Dünyada ve Türkiye'de Krizle Mücadele Kapsam nda Al nan Önlemler. Vergi Sorunlar Dergisi 33(256) , ss SA (25) Çermikli, A. Hakan - Harun Öztürkler. Dünya Enerji Tüketimi: Döneminde Enerji Tüketimindeki De iflim. Ekonomik Yaklafl m 21(74) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Dikici, Agâh. Dar Mükellef Kurumlar Taraf ndan Türkiye'de Elde Edilen Kâr Paylar n n Vergilendirilmesi ve Özel Bir Durum. Vergi Sorunlar Dergisi 33(256) , ss SA Nuriye. Damga Vergisinde Sorumluluk. Vergi Sorunlar Dergisi 33(256) , ss SA (29) Do an, Bahar Burtan. Ticaret Borsac l n n Dünyada ve Türkiye'deki Geliflim Süreçlerine Genel Bir Bak fl. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 330

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı