iurivlq LisrESi runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HasraNrsi i Fivat Say : B M.4J t... Konu : Teklife Davet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iurivlq LisrESi runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HasraNrsi i Fivat Say : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Davet"

Transkript

1 T.C. SAGLIK BAKANLIGT runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HsrNrsi Sy : B M.4J t... Konu : Teklife Dvet Syrn : Kurumumuzun ihtiycr oln Sultne CENGIZ igin beyin cerrhi mlzemesi hmr iqi strn Lncktrr. ilgilendiginiz tkdirde hrig {'9Yr fiyt teklifinizi en geg irih ve st 09:30 kdr gondermenizi, teklifinizde teslimt siiresinin de bildirilmesini uzlricederim. Strn lm trih ve sti : :30 Teklif bgvuru yeri Teslimt yeri : Btmn B0lge Devlet Hstnesi Teklif tiirii : Tiim Klemlere Teklif verilmesi Zorunludur : Btmn Bdlge Devlet Hstnesi ihle Odsr iurivlq LisrESi Slr Ml / Hizmet Adr Miktn Birimi i Birim I High Flexhem Screw 6 ADET f VIDADANViDAYA ADET BAGLANTI 3 AQILANDIRILABILIR RIJID 4 ADET PLAK 4 AqILANDIRMA SOKETi 2 ADET 5 SPONGY FLEX GREFT 6OX5O ADET mm 6 Cortex fset flizyon impltl 2 ADET Genel Toplm(KDV HriE): EK: Teknik $rtnme i Fivt Toplm Fiyt Strn lmnrn ypicgr birim : Btmn B0lge Devlet Hstnesi B$tbipligi NOTLAR: Yzrmtz syrslnm teklif mektupln iizerine mutlk yzrlmsr gerekmektedir. I ) Teklif zrfl rr fi rm trfind bizzt verilecektir. 2) Teklif edilen mlzemelere it orijinl ktlog vr ise teklif mektuplrr igerisinde getirilmesi gerekmektedir. 3) $rtlt teklifler ve Tiirk Lirsr hricinde verilen fiytlr delerlendirmeye hnmycktrr. 4) Teslimt siiresi teklif mektuplnnd mutlk belirtilecektir. Teslimt siiresi de[erlendirmelerde tercih nedeni olrk kullnrlbilecektir. Teslimt siiresi Mli Yrl Sonunu gegen teklifler deserlendirmeye lmmycktrr. 5) Ortopedi ve Beyin Cenhi mlzemelerinde, meliytt kullnrln mlzeme miktrln belli olmdrlr igin; teklifler "Birim Fiyt" iizerinden I det igin verilecek. Sonrsrnd; meliytt kullnrln mlzeme miklrln nispetinde belgelerde diizenleme yprlck ve bun uygun gekilde fturlndrrrlcktrr. 6) Firmlr teklif ettikleri tiriinlerin UBB kodlrrnr fiyt verdikleri iiriinlerin ynlrnyzicklrdrr. 8)Yiiklenicinin bildireceti bnk hesbrn4 ml teslimine miitekiben muyene kbul igleminden sonr4 Slhk Kurumll Ddner Sermye Symnhlr Btmn Symnhk Miidiirl0sii trfindn rideme srrsrn gdre tideme yprlcktrr. 9) Sdz konusu mhn teslim siiresi siprig trihinden itibren.... (...) giindiir. l0)ml teslimfi siireci 3(iig) giindiir. Giiltepe Mh.Efltun Cd.No : Tefefon t Fx I72070 BATMAN : E-post :

2 HIGH FLEX IIEMISPHERICAL POLYAXIAL srablllzasyon sett TEKNIK 9ARTNAME5I sistem ce vey FDA klite stndrilrrndn en zbirine ship olmtrdrr. setin vid ugrrrnr,serf-tping serf drifling ozeiligine ship ormrrdr. Hemisphericl I vid.lr vidjbgr eksenine gcir! ner y<irie ykgrk 30o tek yone 90o(hrgh flex) gr ypbirecek gekirde oizyn "oirrig 6tmtrorr.'-"- O o o P.i:l"tq"- setin igerisinde bulunn Rgrtnorrbiten sokeiler ve plklr birbirterine kilitlenebitmelidir. sistemde setin igerisindetrnsvers b$lyrcrlr rod igin grlndrnlbilir,uzyrp krslbilir Sii,lil*Tjllrdrr'vid isin viddn vidy srtndrrrribilir'otrk o"oiiiiiu"i,isro" Setin rodlrr 5.Smm vey 6.Omm olbilir. sette gerekti$inde kullnrtmk ozere rigid plklr ve prk bglntr prlrrd hzrr bulundurulmhdrr. vid boylrr peditric ve erigkin hstlrd kullnrm uygun boylrd otmldrr. Kullnrm setinde vid nut'rri igin tork nhtn ormrrdrr. Sistemdeki el tefleri silikon siph otmhdrr.,;:ffif -i vidtr segimini kolylgtrrmk igin Anodizing sistemiyle renklendiritmig ;5,H,fi:i'3#*:[?l'* test rporln olmltdtr.rporlrd hrsh flex ozeiligi ire test edirdiginin Urunler s$hk br-1nl1ilnon onylr olmhdrr ve Medul sisteminde o/o1006deme kpsmrndgdrunmelidir. '.-- Teklif edilen urunlerin numune'leri ile bio-meknik test rporlrr teklifle birlikte sunutm,drr. Teklif veren firmlr.meliytlr igin her st set burundurcklnnr ve istem olmsr hlinde ynr gun set'leri..h-zlr hioe y"tt itit"r" tesrim ejecekleri,ni thut etmelidirler Sette Plklr Acr verebiten sokeiler tulunmhdrr. ".6$

3 rtrnlutr{ vr pmr rncer ruzyon impr.tnrt sisrrmi rernix Ozellixlen: 1' Sistem Fcet stbilizsyonu ve FUzyon igin tsrlnmrg olmhdtr.lmplntrn n hmmddesi peek ve tttnnrum olup, izeri 6zel nii tefnit<le zirkonyum kph dizynrd olmhdrr. 2. Alt ve Ust yuzeylerinde geri grkmyr Onleyecek gekil ve grd digler bulunmhdrr. 3' lmplntlrrn kendisi direk grfi ve MR'd rdyo opkt olmh ve implntsyon sonrsl rdyolojik olrk implnt'rn rk stntnnt g6sterebilecek ozellikte rdyolojik mrker bulunmhd r r. 4. Titnyum fset implntlrr lso 5832/3 ve ASTM F136 kriterleri dhitinde 1. klite titnyum mlzemeden Uretilmig olmtrdrr. 5. Peek implnt oprsf Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK)dn iml edilmig ve Brgkh ve expendble modelleri de bulunmlldrr. 6. lmplntlrrn Uzerinde greft yerlegtirebilmek igin bogluklr bulunmldrr. 7. lmplntlr orijinl steril pkefler igerisinde olmhdrr. 8' lmplntlr 6l9U olrk 2,0-2,5 mm ve 3,0 mm yuksekliklerinde olmhdrr. Ayrlc set igerisinde uygun olguyu bulmk igin deneme enstrumnlrr bulunmlrdrr. 9. Sistem kph (miniml invziv) vey grk cerrhi uygulmy olnk s!lmhdrr Sistemdeki implntlr tmmen trbbi titnyumdn (T 6AL4V ELI) iml edilmig ve kullntln peek implntlr d invibio peek optim mteryelinden yprlmrg olmldrr. Ameliytt uygulnck oln her turlu titnyum implnt, tkm-grkrtm seleri, TSE,lso, ce ve FDA gibi klite kreditsyonun ship olmhdrr. Tum titnyum implntlr ISO 5832t3 ve ASTM F136 kriterleri dhilinde titnyum mlzemeden uretilmig olmhdlr. Peek implnt otrk Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) Invrblo'dn iml edilmig Vucut igine yerlegtirilen her ttlrlu implnt, post opertif d6nemde, BT, mnyetik rezonns (MRl)' tomogrfi, r6ntgen, ultrsound cihzlrr ile etkilegim ypmml ve uyumlu olmhdrr. Hstnln klinik tkibinip$lybilmek igin tum Lirunler uzerinde uretici firm logosu, lot numrst ve CE ko*sffifuftyzrh olmsr gerekmektedir. ^**t)o+tr\t"" *-4W:' \) \ -r$' r0' tlz

4 SPONGY FLEX l- %100 Equine kynkh olmhdr, 2- igerisinde higbir gekilde bovine, porcine, insn kynkh vey sentetik igermemelidir, 3- So$uk zincir gereksinimi olmdn, od srckhsrnd muhfzedilebilmelidir. 4- Kesinlikle 25 Kgy gmm rgmr ile steril edilmig olmhdr, 5- Qift steril mblj igerisinde olmhdrr, mblj tizerinde lot numrsl, son kullnm trihi, brkod bilgilerinin olmsr gerekmektedir, 6- Kullmm dmrti en z 4 (d6rt) yrl olmhdrr, 7- CE,TUV,FDA,EATB vey AATB belgelerinden en z birine ship olmldrr, 8- ISO Klite belgesine ship olmhdrr, q- uriin enzimtik dentijen ydntemiyle yrrgtrnlmrg olmhdrr 1 0- Uriin spongioz y prdolmhdr, f 1-Urtin sud gekil bozuklulun ugrmmhdrr, kesilerek qekillenebilmelidir, 12- Urtin osteoindtiktif dzellikte olmhdrr, l3-urtin ggrdki ebtt ship olmhdrr; 60mmx50mmx3mm &"---$.!.): \r$ e!$r'- r^: v- ^ - vf.-^ {s f^ }" ' ^:re) - 41i9.

5 6. 7. Kullnrlck her turlu implntln olsr kompliksyonu sonucu dogck ysr tzmin bedeli, uretici firmnrn grntisi kpsmrnd ormrrdrr. filr" ';::,;fl,,o1i.*.'* ve cerrhl egitim tmrs betse shibi bir personet hztr 1' Teklif veren firmnln meliyt esnsrnd kullndr!r implnlrrn Mrksr tescilli olm', tum teknik testleri, bio uyumluluk testteri, dinmik J" y,pr"nr/yglndrrm tesgeri yetki belgeli bgrmsrz bir kreditsyon kurumu trfrndn yprrmrg ormrrdrr. 2' Kullnrln tum mlzemelerin ubb kodu, sgk onyr, EKAP kydr ve sghk Bknhgr onyt olmhdrr. 3' Kullnrln urttne it prospektus, meliyt setleri ile birlikte metiyttn 6nce ilgili cerrh teslim edilmelidir. 4' Uretici firmnrn TS OHSAS / lg sgligr ve Gtivenligi y6netim sistemine ship olmst,uluslrrst klite ve belgelendirme girreiitrfrndn veriien belgesini ibrz edebilmesi gerekmektedir... 5' Teklif veren firm tlep edildi$inde strgr yprln urun ile ilgili yetki betgesini ibrz edebilmeli, strg sonrsr hizmet ve sorumruru$u yukrenebilmeridir. 6' sistem 20 ytl grnti ve bu grnti suresi bittikten sonr 20 ytl boyunc tkm- grkrm setlerini ve UrUn stok grntisi verilmelidir. 7 ' sistemin kullntmt ile ilgili e$itim Turkiye'deki yetkili firm trfrndn verilmetidir. 8' llgili sisteme ve implntlr it referns listesi ve diser hngi hstnelerde kg yrldrr uygulndr$rnr gdsteren ddktimnlr teklif dosysrnd sunulmlrdrr. 9' Teklif veren firmlr sistemin teknik grtnmeye uygunlugunu orjinl belgeler, ktlog, prospekttis,vs. ile belgelemelidirler. 10' Mlzeme temini uhdesinde kln firm, setlerini meliyt trihinden bir gun 6nce ilgili doktor demo yprk uygunluk lmsr gerekmektedir. Teknik ozellikleri uygun olmyn setler kbul edilmeyecektir. Setlerde tum implntlrrn her olgusu bulundurulmlrdrr. Eksik idir. implnt ve enstrumnlr uygunsuzluk sebeb : "*$kw t., C*udo, 2/2

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Amaç: SAĞLIK TESİSLERİNİN TIBBİ CİHAZLAR PIYASA GÖZETİM VE DENETİM (PGD) VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TALİMAT (Rev.2) Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi cihazlara

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ TABİBLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ALANYA BELEDİYESİ TABİBLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU LNY BELEDİYESİ TBİBLİĞİ HİZMET ENVNTERİ TBLOSU SIR NO KURUM KODU STNDRT DOSY PLNI KODU DI TNIMI DYNĞI MEVZUTIN DI VE MDDE NUMRSI HİZMETTEN YRRLNNLR SUNMKL GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLRIN/BİRİMLERİN DI MERKEZİ

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı