Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi The Evaluation of The Effectiveness of Artificial Urinary Sphincter Application in The Treatment of Post Prostatectomy Incontinence Orjinal Arastirma Başvuru: Kabul: Yayın: Gökhan Temeltaş 1, Mehmet Bilgehan Yüksel 1, Volkan Tatlı 1, Bilal Gümüş 1 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Özet Abstract Amaç: Prostat cerrahisi sonrası meydana gelen inkontinansı olan hastaların tedavisinde artifisiyal üriner sfinkter (AÜS) uygulamasının etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: PPİ nedeniyle tarihleri arasında AÜS uygulaması yapılmış olan 19 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. AÜS uygulaması yapılan hastaların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 6. aydaki fizik muayene, kuruluk sorgulaması (günlük ped tüketimi olarak) ve idrar kaçırma değerl Bulgular : Hastaların yaş ortalaması 61.8±5.2 yıl ve ortalama takip süresi 20.4±10.3 aydı. Günlük ped kullanım miktarı ve ICIQ-SF skoru sırasıyla preoperatif dönemde 4.73±1.75 ve 15.26±4.02 ve postoperatif dönemde ise 0.78±1.18 ve 1.82±0.41 olarak belirlendi. Bu sonuçlar karşılatırıldığında hem ped tüketimi h Sonuç : Komplikasyon oranlarını düşürüp başarı oranını yükseltecek yeni bir tedavi alternatifi bulununcaya kadar AÜS uygulaması PPİ tedavisinde en popüler tedavi olarak yerini korumaya devam edecek gibi görünmektedir. Purpose: We aimed to evaluate the effectiveness of artificial urinary sphincter (AUS) application in the treatment of post-prostatectomy incontinence (PPI). Method: The data of 19 patients who underwent AUS application between related to PPİ were retrospectively evaluated. The preoperative and postoperative parameters of a detailed physical examination, the inquiry of dryness (as daily pad consumtion) and the questionnaire of incontinence(iciq- SF) Results : The mean age and follow-up period were 61.8±5. years and 20.4±10.3 months. The preoperative and postoperative daily pad consumption account and ICIQ-SF score were 4.73±1.75 and 15.26±4.02, and 0.78±1.18 and1.82±0.41, respectively. The comparison of these results showed that daily pad consumption ac Conclusion : Until another treatment alternative can be developed to further improve the complication rate and success, the AUS seems to remain the most popular treatment of choice for PPI. Anahtar kelimeler: Prostatektomi, İnkontinans Artifisiyal üriner sfinkter Keywords: Prostatectomy, urinary sphincter Incontinence Artificial Giriş Prostatektomi sonrası idrar kaçırma (PPİ) benign prostat hastalıkları için uygulanan açık veya endoskopik prostat cerrahisinden ve prostat kanseri tedavisi için uygulanan radikal prostatektomi sonrası oluşabilen bir komplikasyon olup, hastaların yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. [1] PPİ'ı olan hastaların büyük çoğunluğunda izole veya detrüsör aşırı aktivitesi ile birlikte olan intrensek sfinkter yetmezliği temel neden olarak karşımıza çıkmaktadır. [2] Tedavi etkinliği ve etki süresi düşük olmasına karşın PPİ tedavisinde kullanılan konservatif tedavi yöntemleri arasında Kegel egzersizleri, absorban cihazlar, ilaç tedavileri ve elektrostimülasyon gibi cerrahi dışı tedaviler ile enjekte edilebilen üretral genişletici madde enjeksiyonları ve üretral askı operasyonları gibi minimal invaziv tedavi alternatifleri yer almaktadır. Buna karşın artifisiyal üriner sfinkter Sorumlu Yazar: Gökhan Temeltaş, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, Uncubozköy yerleşkesi, Merkez The Cystoscope 2013:1 (22-26) Sayfa 22

2 [3-5] (AÜS) uygulaması günümüzde PPİ cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. AÜS genellike şişirilebilir üretral manşet, rezervuar ve kontrol pompası olmak üzere üç parçalı bir yapıya sahiptir. Üretral manşet ve rezervuar farklı boyutlarda olabilmektedir. [3] AÜS uygulaması operasyon sırasında bazı ölçümlerin yapılmasını gerektiren karmaşık bir cerrahi işlemdir. Hastanın ek hastalıkları, daha önceki inkontinansa yönelik cerrahi uygulamaları ve radyoterapi uygulamaları gibi bazı faktörlerin AÜS uygulamasının başarısını olumsuz yönde etkilediği ve operasyon tekrarı gerekliliğini artırdığı bilinmekle birlikte, bu operasyonun sonuçları açısından cerrahın deneyimi de göz ardı edilemeyecek düzeyde önem arz etmektedir. [6] Bu çalışmada prostat cerrahisi sonrası oluşmuş ve diğer tedavi alternatiflerine yanıt alınamamış idrar kaçırması olan hastalarda kliniğimizde yapılmış olan artifisiyal üriner sfinkter tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler PPİ'ı olup bu nedenle tarihleri arasında kliniğimizde AÜS uygulaması yapılmış olan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma kapsamına sadece benign ya da malign prostat hastalıkları nedeniyle cerrahi tedavi yapılmış ve buna bağlı olarak inkontinans gelişmiş, cerrahi dışı anti-inkontinans tedavileri uygulanmış ancak fayda vermemiş olan hastalar ve bu nedenle AÜS uygulaması yapılmış hastalar dahil edildi. Bunakarşın nörojenik kökenli hastalıklar, prostat cerrahisi dışında yapılmış olan radyoterapi gibi diğer tedaviler olmak üzere başka nedenlere bağlı olarak oluşmuş inkontinansı olan hastalar ve cerrahi dışı tedavilerden fayda gören hastaların verileri çalışma kapsamı dışında bırakıldı. Tüm hastalara şişirilebilir üretral manşet, rezervuar ve kontrol pompası olmak üzere 3 ana parçadan oluşan AMS800 AÜS uygulaması yapıldı. Hastalar yapılacak operasyon ve olası komplikasyonları hakkında bilgilendirildikten sonra onamları alındı. Operasyon öncesi dönemde hastalar tam idrar tetkiki, hemogram, biyokimyasal inceleme ve kanama pıhtılaşma tetkikleri ile aktif bir enfeksiyon ya da kanama pıhtılaşma bozukluğu varlığı açısından değerlendirildi. Operasyon sabahı proflaktik amaçlı olarak başlanan 2. kuşak sefalosporin (Sefazol 1 gr IV 2*1), operasyon sonrası 3-5 gün boyunca devam edildi. Tüm hastalar spinal anestezi altında ve supin poziyonda hazırlandı. Üretral manşet ve kontrol pompasını yerleştirme amacıyla yapılan bir adet penoskrotal kesi ve rezervuarı yerleştirmek için gerçekleştirilen bir adet inguinal kesi olmak üzere 2 ayrı cilt kesisi yapıldı. Penoskrotal kesi sonrası uygulanan diseksiyonla bulber üretraya en yakın olan üretra segmenti belirlendi ve çevre dokular ile korpus kavenozumlardan izole edildi. Bu üretra segmentinin çevre çapı ölçüldü ve genelikle bu değerin 0.5 cm fazlası bir değer yerleştirilecek üretral manşetin ideal boyutu olarak kabul edilerek üretral manşet yerleştirildi. Skrotum kısmına yapılan diseksiyonla kontrol pompasının yerleştirileceği alan oluşturuldu ve bu alandaki dokulara sütürize edilerek kontrol pompası sabitlendi. İnguinal alandaki kesiden yapılan diseksiyonla rektus kılıfı altına oluşturulan alana rezervuar sabitlendi. Sonrasında üretral manşet ve rezervuar yeterli üretral kapanma sağlayacak basınçta sıvı ile doldurulduktan sonra tüm parçalar arasındaki ara bağlantılar birleştirilerek insizyonların kapatılması sonrası cerrahi işlem sonlandırıldı. Üretral manşetin boyutu, serbestlenen üretral segmentin çevre ölçüsüne göre değişebilmekle birlikte genellikle cm arasında ve rezervuar basıncı da cmh2o arasında değişmekteydi. AÜS uygulaması yapılan PPİ'lı hastaların operasyon sırasındaki, operasyon öncesi ve operasyondan sonraki 6. ayda yapılmış ve kayıt altına alınmış olan öykü, fizik muayene, kuruluk sorgulaması (günlük ped tüketimi olarak) ve idrar kaçırma değerlendirme sorgulaması (ICIQ-SF) sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek AÜS uygulamasına ait sonuçlarımızın tespit edilmesi hedeflendi. Operasyon başarı kriteri olarak operasyon sonrası tam kuruluk veya günlük 1 veya daha az ped kullanımı kabul edildi. Günlük birden fazla ped kullanımı operasyon başarısızlığı olarak kabul edildi. Ayrıca operasyon öncesi ve sonrasındaki verilerin karşılıklı olarak değerlendirilmesi sonucu AÜS uygulamasının PPİ tedavisindeki etkinliği ortaya koyulmaya çalışıldı. The Cystoscope 2013:1 (22-26) Sayfa 23

3 Bulgular PPİ tanısı nedeniyle 19 hastaya AÜS uygulaması yapıldı. Bu hastaların 16 (%84.2)' sı radikal prostatektomi ve 3 (%15.8)' ü transüretral prostat rezeksiyonu cerrahisi nedeniyle oluşmuş inkontinans şikayetine sahipti. Ortalama operasyon süresi 74.9± 8.52 dk olup, operasyon sırasında hiç bir hastada bir komplikasyonla kaşılaşılmadı. AÜS uygulamasında tüm hastalarda üretral manşet bulber üretra düzeyine yerleştirildi. Yerleştirilen üretral manşetin boyutuna bakıldığında 13 hastada 4 cm ve 6 hastada 4.5 cm ölçüsündeydi. Rezervuar basıncı ise 3 hastada cmh2o ve 16 hastada cmh2o düzeyindeydi. Hastaların idrar kaçırma düzeylerini ortaya koyma amacıyla değerlendirilmiş olan ped tüketim düzeyi ve ICIQ-SF skorunun sırasıyla preoperatif dönemde 4.73±1.75 ve 15.26±4.02 olduğu, aynı parametrelerin postoperatif dönemde ise 0.78±1.18 ve 1.82±0.41 olduğu görüldü. Bu sonuçlar karşılatırıldığında istatistiki olarak anlamlı şekilde farklı oldukları görüldü (P<0.05, P<0.05). Operasyon sonrası hastaların kuruluk düzeyleri değerlendirildiğinde 12 (%63.2) hastanın tam kuru, 2 (%10.5) hastanın sosyal kuru (günde 1 veya daha az ped tüketimi) olduğu, buna karşın 5 (%26.3) hastanın ise günde 1 ped ve üzerinde ped tüketimi olup idrar kaçırmaya devam ettiği belirlendi. AÜS uygulamasının başarı oranı %73.7 olarak tespit edildi. Operasyon sonrası meydana gelen komplikasyonlar arasında 2 hastada enfeksiyon, 2 hastada sfinkter protezine ait mekanik problem ve 5 hastada üretral erezyon- atrofi meydana gelmiştir. Enfeksiyon oluşan her iki hastada geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi ile düzelme sağlanmıştır. Mekanik problem ve üretral atrofi gelişen 7 hastada mevcut protez çıkarılıp, ilerleyen dönemde yeni sfinkter protezi takılması sonucu tedavi sağlanmıştır. Tartışma ve Sonuç Günümüzde PPİ benign veya malign prostat hastalıkları dolayısı ile yapılan açık veya endoskopik prostat cerrahilerinden sonra ortaya çıkabilen bir problemdir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda elde edilen veriler farklı hastalık türleri için farklı tekniklerle yapılan prostat cerrahisi sonrası oluşabilen PPİ sıklığının da farklı olacağını ortaya koymuştur. Bening prostat büyümesi tedavisi için uygulanan prostat cerrahileri sonrası PPİ sıklığının uygulanan operasyonun tipinden bağımsız olarak <%2 olduğu, bununla birlikte prostat kenseri tedavisi için uygulanan RRP sonrası %5-25 arsında olduğu ve bu hastaların operasyondan ortalama 1 yıl sonra %70-90'ının [7-9] spontan şekilde tam kuru hale geldiği bildirilmiştir. PPİ'ı olan hastaların büyük çoğunluğunda izole veya detrüsör aşırı aktivitesi ile birlikte olan intrensek sfinkter yetmezliği altta yatan temel neden olarak görülmesi birçok araştırmacıyı üretral rezistansı artıracak bir alet yapma çabasına yönelndirmiştir. [2] Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar günümüzde PPİ cerrahi tedavisinde artifisiyal üriner sfinkter (AÜS) uygulamasının altın standart tedavi yöntemi olarak kullanılır hale gelmesini sağlamıştır. [5] Ancak AÜS bu noktaya gelinceye kadar birçok farklı gelişim basmaklarından geçmiştir. AÜS'e prototip oluşturan ilk alet 1947 yılında Foley tarafından geliştirildi. Bu prototip şişirilebilen periüretral manşet ve buna bağlanıp hastanın cebinde taşınan bir pompa olmak üzere iki eksternal parçadan oluşmaktaydı. Bu aletin özellikleri ve kullanım şekli dolayısıyla hem başarısı hem de popülaritesi düşük kalmıştı. [10] Scott'ın 1972 yılında geliştirerek uyguladığı AÜS günümüzdeki modern AÜS uygulamasına temel teşkil etmiştir. [11] Bu gelişmeler araştırmacıları teşvik etmiş ve daha etkili AÜS'ler dizayn etmelerini sağlamıştır. Bu gelişim periyodunda başarıları düşük olan hacim bağımlı AÜS yerine başarısı daha iyi olan basınç ayarlı ilk AÜS Craggs tarafından geliştirilmiştir. [12] Bu AÜS sistemi kullanılarak yapılan uygulama sonuçları ise literatürde ilk kez Scott tarafından %79'luk bir başarı oranı ile rapor edilmiştir. [13] PPİ genellikle RRP sonrası 6-12 aylık dönemde spontan olarak gerilemesi ve/veya ortadan tamamen kalkması nedeniyle bu hastaların tedavisinde AÜS uygulamasının RRP operasyonundan sonra 6 ay ile 1 yıl arasında ertelenerek uygulanması önerilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda radikal prostatektomi sonrası oluşmuş inkontinans nedeniyle AÜS yapılması sonrası tam kuruluk oranlarının %27-75 ve sosyal kuruluk [14-18] oranlarının %75-87 arasında olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte PPİ inkontinansı olan tüm hastaları The Cystoscope 2013:1 (22-26) Sayfa 24

4 içeren çalışmalar ise inkontinans nedeniyle AÜS uygulaması yapılması sonrası hastaların %44-86'sının tam kuru [19, 20] ve %90-96'sının ise belirgin şekilde düzelme olan sosyal kuru hastalar olduğu rapor edilmiştir. Bizim çalışmamızda ise operasyon öncesi ve sonrasındaki idrara kaçırmanın düzeyini değerlendiren ped tüketimi ve ICIQ-SF skoru sonuçları kendi aralarında karşılıklı değerlendirildiğinde, hem ped tüketimi hem de ICIQ-SF skorunun operasyon sonrası dönemde anlamlı şekilde azaldığı görüldü. Bu açıdan bakıldığında bu sonuç operasyon sonrası dönemde idrar kaçırma düzeyinde anlamlı şekilde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda AÜS uygulaması sonrası hastaların %63.2'sinin tam kuru ve %10.5'inin sosyal kuru (günde 1 veya daha az ped tüketimi) olduğu, buna karşın hastaların %26.3'ünün ise günde 1 ped veya üzerinde ped tüketimi olup idrar kaçırmaya devam ettiği görüldü. Bu verilere operasyon başarısı açısından bakıldığında AÜS uygulamasının hastaların %73.7' sinde başarılı sonuçlandığı ve %26.3'ünde ise başarısız olduğu bulunmuştur. Bu veriler doğrultusunda sonuçlarımızın literatürdeki çalışmalarla uyumlululuk gösterdiği görüldü. PPİ tedavisinde AÜS uygulaması ile iyi sonuçlar alınmasına karşın, azımsanamayacak sıklıkta komplikasyonlarla da karşılaşılmaktadır. Bu komplikasyonlar kendi içinde mekanik ve mekanik olmayan komplikasyonlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Bu komplikasyonlar içerisinde enfeksiyon, üretral erezyon, sistem içinde sıvının kaçağına bağlı yetersiz fonksiyon, pompanın fonksiyon görmemesi, ve sistemde uygun görülen basıncın yetersizliğine bağlı yetesiz fonksiyon görme başlıcaları arasında sayılabilir. Mekanik arızaya bağlı AÜS'in fonksiyon bozukluğu görülmesi ve bu nedenle hastalara revizyon yapılma oranının %7 8 düzeyinde olduğu bildirilmiştir. [20] Enfeksiyon sıklığı % arasında bildirilmekte olup, en sık izole edilen etken mikroorganizma Stafilokokus Epidermidis'tir. [7,16] AÜS uygulamalarında yerleştirilen sfinkter protezinin geç dönemde aktive edilmesi yaklaşımının kullanıma girmesinden sonra belirgin şekilde azalan üretral erezyon görülme sıklığı ise %1-3 ve üretral atrofi görülme sıklığı ise %3-9 arasında olup, bu iki komplikasyon sıklıkla enfeksiyon, yapılan radyoterapi nedeniyle doku kan desteğinin bozulması, aşırı derecede yüksek üretral manşet basıncı oluşturulması, işlem sonrası üretral kateterizyasyon sırasında veya diğer aşamalarda üretranın travmatik hasarlanması gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. [19,21] Bizim çalışmamızda da %47.3 oranında komplikasyon oluştuğu ve bu komplikasyonlar nedeniyle revizyon uyulaması sıklığının %36.8 olduğu belirlendi. Operasyon sonrası meydana gelen komplikasyonlar arasında 2 (%10.5) enfeksiyon, 2 (%10.5) sfinkter protezine ait mekanik problem ve 5 (26.3) üretral atrofi yer almaktaydı. Bu veriler literatürdeki sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde bizim sonuçlarımızı oransal olarak daha yüksek kaldığı, ancak böyle bir sonucun hasta sayımızın azlığı dolayısıyla ortaya çıktığı düşünüldü. Komplikasyon oluşan bu hastaların farklı yöntemlerle tedavileri gerçekleştirildi. Enfeksiyon meydana gelen her iki hasta da geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi ile düzelme sağlanırken, mekanik problem ve üretral atrofi gelişen hastalarda mevcut protez çıkarılıp, ilerleyen dönemde yeni sfinkter protezi takılması sonucu tedavi sağlandı. Sonuç Günümüz klinik uygulamalarında PPİ inkontinans tedavisi için farklı tedavi alternatifleri olmasına karşın, yüksek orandaki komplikasyon sıklığına rağmen AÜS uygulaması sağladığı yüksek kuruluk ve yaşam kalitesi oranları ile hala en iyi tedavi alternatifi olarak yerini korumaya devam edecek gibi görünmektedir. Kaynaklar 1. Jonler M, Madsen FA, Rhodes PR, et al. A prospective study of quantification of urinary incontinence and quality of life in patients undergoing radical retropubic prostatectomy. Urology 1996;48: Ficazzola MA, Nitti VW. The etiology of post-radical prostatectomy incontinence and correlation of symptoms with urodynamic findings. J Urol 1998;160: Fishman IJ, Shabsigh R, Scott FB. Experience with the artificial urinary sphincter model AS800 in 148 patients. J Urol 1989;141: The Cystoscope 2013:1 (22-26) Sayfa 25

5 Powered by TCPDF ( e-issn: Lee R, Te AE, Kaplan SA, Sandhu JS. Temporal trends in adoption of and indications for the artificial urinary sphincter. J Urol 2009;181: Petrou SP, Elliott DS, Barrett DM. Artificial urethral sphincter for incontinence. Urology 2000;56: Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth International Consultation on Incontinence recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. Neurourol Urodyn 2010;29: Committee 17. Surgical treatment of urinary incontinence in men. In Abrams P, Khoury S, Wein A eds Incontinence. First International Consultation on Incontinence. Health Publication Ltd., 1999: Catalona WJ, Basler JW. Return of erections and urinary incontinence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. J Urol 1993;150: Weldon VE, Tavel FR, Neuwirth H. Continence, potency and morbidity after radical perineal prostatectomy. J Urol 1997;158: Foley FEB. Artificial sphincter. new device and operation for control of enuresis and urinary incontinence. J Urol 1947; 58 : Scott FB, Bradley WE, Timm GW, Kothari D. Treatment of incontinence secondary to myelodysplasia by an implantable prosthetic urinary sphincter. South Med J 1973; 66 : Craggs MD. An adjustable pressure regulated artificial urinary sphincter. J Physiol 1986; 377 : Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Treatment of urinary incontinence by an implantable prosthetic urinary sphincter. J Urol 1974;112: Gousse AE, Madjar S, Lambert MM, Fishman IJ. Artificial urinary sphincter for post-radical prostatectomy urinary incontinence: long-term subjective results. J Urol 2001; 166 : Gundian JC, Barrett DM, Parulkar BG. Mayo Clinic experience with the use of the AMS 800 artificial urinary sphincter for urinary incontinence following radical prostatectomy. J Urol 1989; 142 : Montague DK. The artificial urinary sphincter (AMS 800): experience in 166 consecutive patients. J Urol 1992; 147 : Perez LM, Webster GD. Successful outcome of artificial urinary sphincters in men with postprostatectomy urinary incontinence despite adverse implantation features. J Urol 1992; 148 : Fleshner N, Herschorn S. The artificial urinary sphincter for post-radical prostatectomy incontinence. Impact on urinary symptoms and quality of life. J Urol 1996; 155 : Litwiller SE, Kim KB, Fone PD, White RW, Stone AR. Post-prostatectomy incontinence and the artificial urinary sphincter: along-term study of patient satisfaction and criteria for success. J Urol 1996; 156 : Petrou SP, Elliott DS, Barrett DM. Artificial urethral sphincter for incontinence. Urology 2000; 56 : Elliott DS, Barrett DM. Mayo Clinic long-term analysis of the functional durability of the AMS 800 artificial urinary sphincter: a review of 323 cases. J Urol 1998; 159 : The Cystoscope 2013:1 (22-26) Sayfa 26

ABSTRACT Introduction: The short-term results of bulbourethral male sling operation in patients with postprostatectomy

ABSTRACT Introduction: The short-term results of bulbourethral male sling operation in patients with postprostatectomy NÖROÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ/Neurourology and Female Urology PROSTATEKTOMİ SONRASI İDRAR KAÇIRMA NEDENİYLE UYGULADIĞIMIZ BULBOÜRETRAL ERKEK ASKI AMELİYATI: ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ THE RESULTS OF BULBOURETHRAL

Detaylı

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali Görülme Sıklığı kadında % 4.5-53 erkekde %1.6-24 Üroloji ve Jinekoloji Polikliniklerine İdrar Kaçırma Yakınması Dışında

Detaylı

PROSTATEKTOMİ SONRASI İDRAR KAÇIRMALARINDA TRANSOBTURATOR ASKI OPERASYONU: 27 olguda sonuçlar i

PROSTATEKTOMİ SONRASI İDRAR KAÇIRMALARINDA TRANSOBTURATOR ASKI OPERASYONU: 27 olguda sonuçlar i Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (3): 121-126 121 KLİNİK ARAŞTIRMA PROSTATEKTOMİ SONRASI İDRAR KAÇIRMALARINDA TRANSOBTURATOR ASKI OPERASYONU: 27 olguda sonuçlar i TRANSOBTURATOR SLING OPERATIONS ON POST-PROSTATECTOMY

Detaylı

Güncel Artifisyel Üriner Sfinkter Tipleri

Güncel Artifisyel Üriner Sfinkter Tipleri Derleme Güncel Artifisyel Üriner Sfinkter Tipleri 37 Burhan Coşkun 1, Rahmi Onur 2 1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Özet Post prostatektomi

Detaylı

Çocuklarda kontinans cerrahisi. Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuklarda kontinans cerrahisi. Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuklarda kontinans cerrahisi Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuklarda inkontinans Mesane ve üreter Üretra Travma İatrojenik Nörojenik Ekstrofi vezikaepispadias

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

artmış detrüsör aktivitesi 56% sfinkterik yetersizlik 86% sadece sfinkter yetersizliği 40%

artmış detrüsör aktivitesi 56% sfinkterik yetersizlik 86% sadece sfinkter yetersizliği 40% www.kontinans.org artmış detrüsör aktivitesi 56% sfinkterik yetersizlik 86% sadece sfinkter yetersizliği 40% RRP %8.4 Stanford JL et all JAMA 2000 %5-48 (EAU guideline 2009) Hasta idrar kaçırma tanımı/bildirimi

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ile Gelen 50-80 Yaş Aralığındaki Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta Oranı PR.G1

Detaylı

Abstract. Özet. Giriş. Başvuru: 18.03.2014 Kabul: 27.04.2014 Yayın: 25.08.2014. Musa Saraçoğlu 1, Hakan Öztürk 1, Tarık Zengin 1

Abstract. Özet. Giriş. Başvuru: 18.03.2014 Kabul: 27.04.2014 Yayın: 25.08.2014. Musa Saraçoğlu 1, Hakan Öztürk 1, Tarık Zengin 1 Ürodinamik Çalışmaların Tedavinin Yönlendirilmesine Katkısı Nedir? What Are the Contribution of Urodynamic Studies to the Planning of the Treatment? Orjinal Arastirma Başvuru: 18.03.2014 Kabul: 27.04.2014

Detaylı

Aşırı aktif mesanede tedavi. Dr. Hakan Vuruşkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Aşırı aktif mesanede tedavi. Dr. Hakan Vuruşkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Aşırı aktif mesanede tedavi Dr. Hakan Vuruşkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı AŞIRI AKTİF MESANEDE TEDAVİ AAM Stres İnk. Miks Urge İnk. Ani sıkışma Sık idrar yapma Noktüri Tedavi

Detaylı

The relationships between preoperative urodynamic parameters and clinical outcomes in urinary stress incontinence

The relationships between preoperative urodynamic parameters and clinical outcomes in urinary stress incontinence Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı:4, (254-259) Üriner Stres İnkontinansda Sling Cerrahisi Öncesi Ürodinamik Değişkenlerin Preoperatif ve Postoperatif Klinik Yansımaları Yaşar Bozkurt

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Oluşan Đdrar Kaçırma Patogenezi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

Radikal Prostatektomi Sonrası Oluşan Đdrar Kaçırma Patogenezi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Derleme www.firattipdergisi.com Radikal Prostatektomi Sonrası Oluşan Đdrar Kaçırma Patogenezi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Rahmi ONUR a, Đrfan ORHAN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir

Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir İzzet Koçak-Adnan Menderes Üniv (Aydın) Fuat Demirel-Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Oğuz Mertoğlu- Tepecik EAH Dirençli stres üriner inkontinans Postoperatif

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Kadınlarda Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi

Kadınlarda Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi Derleme / Review DOI:10.4274/kiud.87597 J Female Funct Urol 2015;1-2-3-4:8-12 Artificial Urinary Sphincter Implantation in Women Barış Esen, Ömer Gülpınar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı TARİHÇE Anestezi altında hidrodistansiyon Sistolizis Parsiyel rizotomi Vajinal

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Total Tiroidektomi yapılan hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi

Total Tiroidektomi yapılan hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi Total Tiroidektomi yapılan hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi Op.Dr. Hüseyin Çelik Op.Dr.Sabri Özden Dr.Ahmet Erdoğan Doç.Dr.Barış Saylam Doç.Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Üriner İnkontinans Dile Getirilmeyen... Sorgulanması Gereken Bir Problem......Üriner İnkontinans Aşırı Aktif Mesane ve Üriner İnkontinans

Detaylı

OLGU SUNUMU. Doç.Dr. Egemen Eroğlu Çocuk Cerrahisi ABD

OLGU SUNUMU. Doç.Dr. Egemen Eroğlu Çocuk Cerrahisi ABD OLGU SUNUMU Doç.Dr. Egemen Eroğlu Çocuk Cerrahisi ABD 2017 F. K., 8y 11a, kız Başvuru Şikayeti İdrar yolu enfeksiyonu İdrar kaçırma Hikayesi Beş yaşından beri; Sık İYE idrar kaçırma Sık idrara çıkma (+)

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

İnkontinans. Minimal İnvazif. Girişimler. imler. Dr. İlker. Şen. Üroloji AD, Ankara. Her Boyutu İle

İnkontinans. Minimal İnvazif. Girişimler. imler. Dr. İlker. Şen. Üroloji AD, Ankara. Her Boyutu İle Radikal Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans Minimal İnvazif Girişimler imler Her Boyutu İle Üroloji, 30 Mayıs s 2009, Eskişehir Bölgesel B Toplantısı Dr. İlker Şen Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi

Detaylı

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme Cerrahi ne zaman gerekli Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar Dr Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Konservatif veya medikal tedavi faydalı olmazsa Urodinamik

Detaylı

Ders Yılı Dönem-V Üroloji Staj Programı

Ders Yılı Dönem-V Üroloji Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-V Üroloji Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 ÜROLOJİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim dalı başkanı Staj sorumluları Eğiticiler

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

Kadında Üriner İnkontinansta Temel Değerlendirme. Çetin ÇAM

Kadında Üriner İnkontinansta Temel Değerlendirme. Çetin ÇAM Kadında Üriner İnkontinansta Temel Değerlendirme Çetin ÇAM IUGA-ICS Joint Report on the Terminology for Female Pelvic Floor Dysfunction Öykü Semptomlar Urge Stres Mixed Urgency (aniden ortaya çıkan

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

HEMŞİ RMELİ ELMAS SÜRMELS. İbn-i i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı

HEMŞİ RMELİ ELMAS SÜRMELS. İbn-i i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı KADINLARDA İDRAR KAÇIRMADA CERRAHİ TEDAVİ ve HEMŞİ ŞİRELİK K BAKIMI ELMAS SÜRMELS RMELİ Ank. Ün.Tıp p Fak. İbn-i i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı TEMEL PRENSİP Vezikoüretral seğmentin normal pozisyon

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(4):709-713 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.254202 ARAŞTIRMA/RESEARCH Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde

Detaylı

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu BPH OLGU SUNUMLARI Dr. Ferruh Zorlu Olgu -1 Olgu -1 H.A., 50 Y İdrara sık çıkma ve idrar kalma hissi ( Bir yıldır) IPSS : 29 Depolama : 12, Boşaltım : 17 QoL : 5 FM: Glob yok PRM: Prostat gr 1 Benin, sfinkter

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUĞU: BULGULAR VE TEDAVİ ALGORİTMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUĞU: BULGULAR VE TEDAVİ ALGORİTMASI ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUĞU: BULGULAR VE TEDAVİ ALGORİTMASI Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya referanslar The standartization

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu?

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul AAM ANTİMUSKARİNİK AJANLAR KANIT Antikolinerjik ilaçları

Detaylı

T.C.Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul 4

T.C.Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul 4 ZKTB ÖZET : Amaç: En az üçüncü derece pelvik organ prolapsusu olan ve Gizli Stres İnkontinans tanısı konulan hastalarda prolapsus cerrahisi sonrasında ortaya çıkabilecek stres inkontinanstan korunmak için

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Deneysel Hayvan Modelinde Candida Tropicalis Peritonitinin Tedavisinde Kaspofungin ve Amfoterisin B Etkinliğinin Karşılaştırılması

Deneysel Hayvan Modelinde Candida Tropicalis Peritonitinin Tedavisinde Kaspofungin ve Amfoterisin B Etkinliğinin Karşılaştırılması Deneysel Hayvan Modelinde Candida Tropicalis Peritonitinin Tedavisinde Kaspofungin ve Amfoterisin B Etkinliğinin Karşılaştırılması Melis Demirci, Özlem Tünger, Kenan Değerli, Şebnem Şenol, Çiğdem Banu

Detaylı

Nozokomiyal SSS Enfeksiyonları

Nozokomiyal SSS Enfeksiyonları Nozokomiyal SSS Enfeksiyonları Nozokomiyal SSSİ En ciddi nozokomiyal enfeksiyonlardan biri Morbidite ve mortalite yüksektir. Nozokomiyal SSSİ Tüm HE %0.4 ünden sorumlu. En sık görülen formları: Bakteriyel

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin.

İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin. İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin. Hayatınızı kısıtlamayın! Bazı hastalıklar var ki günlük yaşantımızı büyük oranda etkileyip yaşam kalitemizi düşürüyor. Bu hastalıkların başında da enkotinans ya

Detaylı

Pelvik Organ Prolapsuslu Olgunun Değerlendirilmesi. Prof.Dr.Ateş KARATEKE İSTANBUL

Pelvik Organ Prolapsuslu Olgunun Değerlendirilmesi. Prof.Dr.Ateş KARATEKE İSTANBUL Pelvik Organ Prolapsuslu Olgunun Değerlendirilmesi Prof.Dr.Ateş KARATEKE İSTANBUL Hasta beklenti yönetimi Pre-operatif değerlendirme şunları kapsamalıdır Riskler Faydalar Tedavi isteğinin sebepleri sorgulanmalıdır.

Detaylı

DİRENÇLİ AAM TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ. Dr. Abdullah Demirtaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kayseri

DİRENÇLİ AAM TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ. Dr. Abdullah Demirtaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kayseri DİRENÇLİ AAM TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ Dr. Abdullah Demirtaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kayseri Aşırı Aktif Mesane Tanım: idrar yolu enfeksiyonu veya başka herhangi bir

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: ÖZET Amaç: Bu araştırma, radyoterapi alan kanser tanılı hastaların bakım vericilerinin bakım verme yükünü ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek ve bakım verme yükü ile yaşam kalitesi arasındaki

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUKLARIN İDAME TEDAVİSİNDE VE SONRASINDA YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine Zengin 4 mayıs 2018

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUKLARIN İDAME TEDAVİSİNDE VE SONRASINDA YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine Zengin 4 mayıs 2018 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUKLARIN İDAME TEDAVİSİNDE VE SONRASINDA YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine Zengin 4 mayıs 2018 Lösemiye bağlı Psikososyal Geç Etkiler Fiziksel Görünüm (Saç

Detaylı

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME Prof. Dr. Niyazi Aşkar EÜTF Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Ürodinamik inceleme Amaç: Alt üriner sistem dolum ve boşaltım fonksiyon bozukluklarını saptamaktır Ürodinamik tetkiklerin

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ

ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ Prostat kanserinin tedavisinde sık olarak uygulanan robotik radikal prostatektomi ameliyatında, cerrah tarafından yönetilen bir robot aracılığıyla

Detaylı

ÜRODİNAMİ. Prof. Dr. Taner Koçak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji AD.

ÜRODİNAMİ. Prof. Dr. Taner Koçak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji AD. ÜRODİNAMİ Prof. Dr. Taner Koçak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji AD. Ürodinami nedir? Aşağı üriner sistemin depolama ve boşaltma fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılan tetkiklere verilen addır.

Detaylı

Video-ürodinamik çalışmalar

Video-ürodinamik çalışmalar Video-ürodinamik çalışmalar Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Tanım Ürodinamik parametreler ile alt üriner sistemin eşzamanlı görüntülenmesidir Alt üriner sistem

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi Dr. Birgül SAY 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl.

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Sözlük Anlamları Diversiyon : saptırma, yoldan çevirme Heterotopik, : olmaması gereken bir yerde oluşmuş

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Genişlemiş Spektrumlu beta-laktamaz Üreten Escherichia coli veya Klebsiella pneumoniae ya

Detaylı

Radikal Perineal Prostatektomi Niçin?

Radikal Perineal Prostatektomi Niçin? Radikal Perineal Prostatektomi Niçin? Prof. Dr. Selami Albayrak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL TUD Aylık Bilimsel Toplantısı 25 Mart 2009 İSANBUL Perineal Yol Retropubik Yol RP : Anatomik

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

CERRAHİ PROFİ LAKSİ REHBERİ

CERRAHİ PROFİ LAKSİ REHBERİ CERRAHİ PROFİ LAKSİ REHBERİ ÖZEL MECİDİYEKÖY ÇEVRE HASTANESİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2014 Dokuman No: ENF.RHB.01 Yayın Tarihi:01.12.2009 Rev.No:01 Rev.TARİHİ:03.09.2014 Cerrahi profilaksi, operasyon

Detaylı

Mide Tümörleri Sempozyumu

Mide Tümörleri Sempozyumu Mide Tümörleri Sempozyumu Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi ve İORT Prof. Dr. Ahmet KİZİR İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü 17 Aralık 2004 İstanbul Neoadjuvan Radyoterapi Amaç : Lokal ileri hastalıkla

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Ambulatuar Ürodinami. Dr. İlker Şen

Ambulatuar Ürodinami. Dr. İlker Şen Ambulatuar Ürodinami Dr. İlker Şen Ürodinamik Çalışmalar Konvansiyonel ürodinamik çalışmalar - Suni dolum Ambulatuar ürodinamik çalışmalar - Doğal dolum - Günlük aktiviteler sırasında alt üriner sistemin

Detaylı

İNDİKATÖR (GÖSTERGE) İZLEM SORUMLU LİSTESİ

İNDİKATÖR (GÖSTERGE) İZLEM SORUMLU LİSTESİ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim BÖLÜM BAZLI Kalite Yönetimi Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Eksiksiz Doldurulan Mavi

Detaylı

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır?

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? İdrar kaçırma her türlü istem dışı idrarın tutulamaması yani kaçırma halidir. Bu durum,

Detaylı

Pelvik Taban Onarımında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? Hangi Olgulara? Nasıl? Dr. Yusuf Üstün

Pelvik Taban Onarımında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? Hangi Olgulara? Nasıl? Dr. Yusuf Üstün Pelvik Taban Onarımında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? Hangi Olgulara? Nasıl? Dr. Yusuf Üstün Özellikle 5.ve 6. dekatta POP cerrahisi Sonrası % 11-22 SUI oç POP & UI Birliktelik gösterebilir

Detaylı

Alt üriner yol semptomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda bozulmuş böbrek fonksiyonları

Alt üriner yol semptomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda bozulmuş böbrek fonksiyonları Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):147-152 147 Genel Üroloji General Urology Alt üriner yol semptomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda bozulmuş böbrek fonksiyonları

Detaylı

Stres Tipinde İdrar Kaçırması Olan Erkeklerde Cerrahi Tedavi

Stres Tipinde İdrar Kaçırması Olan Erkeklerde Cerrahi Tedavi Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 36 Stres Tipinde İdrar Kaçırması Olan Erkeklerde Cerrahi Tedavi Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Stres tipinde idrar kaçırması (SUI) yakınmalarınız varsa durumunuzu

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology

KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology STRES İNKONTİNANS CERRAHİ YAKLAŞIMLARDAN VAJİNAL DUVAR ASKI, TANSİYONSUZ VAGİNAL TAPE VE BURCH KOLPOSÜSPANSİYON YÖNTEMİNİN KLİNİK BAŞARI VE ÜRODİNAMİK BULGULAR AÇISINDAN

Detaylı

ADRENAL KİTLELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ YAKLAŞIM DENEYİMLERİMİZ

ADRENAL KİTLELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ YAKLAŞIM DENEYİMLERİMİZ ADRENAL KİTLELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ YAKLAŞIM DENEYİMLERİMİZ Ayşe Gizem Ünal, *Uğur Topal, İsmail Cem Eray Kubilay Dalcı, Orçun Yalav, Gürhan Sakman GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 24 NİSAN 2015

Detaylı

Çalışmalar göstermektedir ki idrar inkontinansı hayatı tehdit. Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim? DERLEME

Çalışmalar göstermektedir ki idrar inkontinansı hayatı tehdit. Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim? DERLEME Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim? Dr. Ahmet Rüknettin Aslan, Dr. Feridun Şengör S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Üroloji Kiniği, İstanbul DERLEME ABSTRACT Although

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr.

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. Gökhan Atış Olgu - 1 76 yaş, Erkek KAH (+), by-pass (+), Coraspin 100 mg alıyor,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI DÖNEM İÇİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI DÖNEM İÇİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI DÖNEM İÇİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : OKUL NUMARASI :. STAJ DÖNEMİ :. STAJ YAPTIĞI KURUM :. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

BİOFEEDBACK. Disfonksiyonel İşeme nedir?

BİOFEEDBACK. Disfonksiyonel İşeme nedir? BİOFEEDBACK Disfonksiyonel İşeme nedir? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki bozuklukları ifade

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Okan Baş, Taha Numan Yıkılmaz Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlanan erkeklerde en sık karşılaşılan

Detaylı

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Hamid Kabuli¹, A. Cem Dural¹, Cevher Akarsu¹, M. Gökhan Ünsal¹, İlkay Halıcıoğlu¹,Pınar Karakaya², Ravza Yılmaz³, Halil

Detaylı

Türkiye de Klinik Kalite Çalışmaları

Türkiye de Klinik Kalite Çalışmaları Türkiye de Klinik Kalite Çalışmaları Dr.Hasan GÜLER Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi(UHGSfam) Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu 1 Aralık 2017, İstanbul İçerik Sağlıkta

Detaylı

Erdem Özbek 1, Mehmet Bilgehan Yüksel 1, Bilal Gümüş 1. 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Abstract

Erdem Özbek 1, Mehmet Bilgehan Yüksel 1, Bilal Gümüş 1. 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Abstract Lokalize Prostat Kanserli Hastalarda Operasyon Öncesi Dönemdeki Erektil Fonksiyon Durumunun Ve Sinir Koruyucu Olmayan Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonunun Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisinin

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

KAPAK HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

KAPAK HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? KAPAK HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Prof.Dr. Batuhan Özay İstanbul MedicineHospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kapak hastalıkları hastalığın başvuru anındaki ciddiyeti ve hasta profiline

Detaylı