i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik"

Transkript

1 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik Tekerlek arasr geniglik Tekerlekler uzunluk A!rhk Yiik kapasitesi 770 LT hacim 1360 mm uzunluk 767 mm geniqlik 1340 mm yiikseklik 1260 mm yiikseklik 870 mm geniqlik 460 mm uzunluk 48 kg alrrhk 310 kg yiik kapasitesi i1 r- n -/a l2r -(.o''qg:do*

2 Masaiistii Spray Kaplama Cihazr Teknik $artnamesi l. Tetik mekanizmasl stepper motor olmahdrr. 2. Dalrtrcr iinitesinin kaprssilssi 50ml - 250m1'ye kadar olmahdrr. 3. Dagtna oram l - 10ml / sn olmahdrr. 4. X ytiniinde siiriicii hrzr l0-800mm / sn olmahdr. 5. Y ytiniinde siir0c[ hrzr I - 12mm / sn olmahdn. 6. ZikzakJr gstne fonksiyonu X - Y maksimum 200mm olmahdr. 7. Taban levhasrnrn boyutu I 50 X l50mm olmahdr. $. fsfan l6yha5rnrn srcakhlr maksimum 500oC olmaldrr. 9. Cihaz RS-232 seri port kullamlarak bilgisayara baflanabilmelidir. 10. Cihazm Ultrasonik Spra.y kafasr olmelrdr. 1 l. Cihazrn montaj ve e$itimi yetkili servis miihendisleri taxafindan Ucretsiz yaprtnahdr ve uygulama desteli verilmelidir. Cihaz, malzeme ve fabrikasyon hatalanna kargr 2 (iki) yrl siireyle garantili olmahdr. Garanti siiresi dahilinde ihtiyag halinde yedek parga sallaycr firma tarafindan iicretsiz olarak sa$lanmahdu. Garanti siireleri bitiminden sonra l0 yl stire ile Ucretli teknik servis ve yedek parga temin edilmelidir. Do--- Dc - 'Bic'a, -e,#l/) s5rv(.-.._

3 spin coatng ctrrazl rsknfi( $ARTNAr,csl l. Spin Coating cihazr Avnrpa veya Amerika mengeili olmahdr. 2. Spin Coating cihazr, substrat ytlzeyler tizerine slr kaplama materyallerini kaplamada kullamlabilmelidir. 3. Cihaz programlanabilir digital mikroiglemci kontol sistemli olmaldr. 4. Cihaz genig renkli Touchscreen LCD grafik ekrana sahip olmaltdr. 5. Touchscreen kontrol paneli kolay kullanrm ve progranlama iizelliline sahip olnaltdu. 6. Cihtzrn limitsiz programlama kapasitesi bulunmahdr. 7. Sistem de diinme hrzr, ddnme zamam, hzlanma oram gibi deligkenler programlanabilir olmahdr. E. LCD ekranda program agamalarr grafrk olarak ta izlenebilmelidir. 9. Spin hareketi saat ytiniinde, saat ydniiniin tersine ve su birikintisi ydniinde programlanabilmelidir. 10. Cihazrn hrdanduma ve yavaglama ivmesi maksimum rpm/sn ye kadar her kademe igin programlanabilmelidir. I 1. Cihazrn d6nme hrzr rpm arasmda kademesiz ( + I rpm ) olarak ayarlanabilir olacaktr. 12. Spin hrzr hassasiyeti +0.1 rpm olmahdr. I 3. Dtinme zamam limitsiz arahkta ve + 0, I sn kademelerde ayarlanabilmelidir. 14. Cihaz i9 gapr en az 202 mm gapmda silindirik kase gektinde iglem hazresine sahip olacaktr. 15. Cihaz maksimum 160 mrn gaprnda dairesel ve 100x100 mm kare ytizeylerdeki pargalarr kaplayabilecek kapasitede olmahdr. 16. Sistem mm gaprnda yiizeyler igin uygun olan 45 mm gapmda dolal polypropilenden mamul vakum (chuck) alttagrna sahip olacaktr. 17. Cihazla birlikte saglanan alttas (chuc$ d6nen $aft iizerinde silikon, cam veya germenyum gibi ince, planar yaprdaki substatlarrn maksimum ddnme hzmda tutulmasrnda kullanrlmalrdu. 18. Cihaz aynca (W' -2" ) q4pnda parjalan tutnak igin small fiagment adaptoriine sahip olmahdr. 19. Cihazda opsiyonel olarak deligik ebatlardaki pargalan tutnak igin chuck adaptdrleri bulunmah ve istenildilinde llcreti kaqrhlrnda ahnabilmelidir. 20. Cihazda istele balt olarak dofal polypropilenden mamul i9 haaesinin iglem srasrnda veya sonrasmdaki kirlenmeleri Onlemek amacryla PVC astar bulunmall kapak ve i9 gdvdeye uyumlu 25 adetlik set halinde iicretsiz verilmelidir. 21. Sistemin kapalr ag*ken ddnmesini iinleyen emniyet sistemi olacaktn. 22. Kapak kimyasallara direngli ECTFE den mamul olmah ve orta bdllimde grnnga iglemi igin 52 mm gaprnda dairesel agrkhk bulunmahdr. 23. Cihaz giiglii asit ve bazlar dahil olmak iizere diter kimyasallarla gahgmaya elverigli olacakbr. 24. Cihazm dq yapsr dotal polypropilen konstriiksiyondan mamul olacaktr. 25. Cihazla birlikte kuru tip diaframh vakum pompasr saslanmahdr. 26. Vakum pompasr 65 kpa (-19 inchhg) giiciinde olmahdr. 27. Cihaz V, Y,50/60IIz otomatik segilebilir gtig gereksinimine sahip olmahdr. 28. Cihaan giig tiiketimi maksimum 500 W olmahdr. 29. Maksimum gekilebilir akrm 5A/2,5A olmahdr. 30. Cihaz 3 adet serbest programlanabilir glkrga sahip olmah, nominal swichleme kapasitesi 0.5 A/125 VAC - 0.3AI60VDC olmahdr. 31. Cihaz ayarlanabilir dispense sistemine sahip olmahdr. Gerekli gmnga ve aksesuarlar starter kit olarak verilmelidir. 32. Cihazlabirlikae cihaza uygun gnnga ve grmga adaptiirii iicretsiz verilmelidir 33. Cihaz harici USB g*r9rna sahip olmaldr. 34. Cihazn I,5 mt NPP drain hortumu bulunmah ve drain baflanhsr I " M-NPT ohnahdr. -g-!3 r-,

4 @ SAF SU CLHAZITEKMK $ARTNAMESi. Cihaz ithal mah olmahdrr.. Cihazm tiim ig ylizeyi ve rsrtrcr ekipmanlan paslanmaz gelikten mamiil olmahdrr. o Cihaz tam otomatik olup elektrik ve su kesilmelerine kargr otomatik olarak kapanmahdu.. Cihazrn kapasitesi 4 Lt./saat olmahdr.. Cihazrn 8 litrelik paslanmaz gelikten mamul yedek bir tankr olmahdrr. o Cihazrn saf su kalitesi 2.3ps./cm, (20 oc de) iletkenliline sahip olmahdrr. o Cihazrn musluk suyu girigi bir selenoid valf ile kontrol edilmeli, musluk suyundaki bastng azaltp gofalmalarrna kargr stabiliteyi safilamahdrr.. Cihazrn sogutma suyu ihtiyacr 48 Lt./saat olmahdrr. o Cihazrn distile su muslulu tinde olmah ve iki pozisyonlu gakgabilmelidir.(siirekli veya basrp gekmeli.) o Cihazrn yedek tankr doldulunda cihaz distilasyonu otomatik olarak kesmeli, su eksildilinde ise otomatik olarak distilasyona devam etmelidir. o Cihazrn iginde bir kirlilik dedektiirii olmah, Cihazrn temizlenmesi gerektifiinde kullantcty pilot lambasr ile uyarmahdr. o Cihazrn agma kapama diiymesi iin tarafinda ve pilot lambah olmah. o Cihaz gift duvarh olmah, drg duvan da elektrostatik toz boyah olmahdrr. o Cihaz masa iistii veya duvar montajh kullanrlabilmelidir. o Cihaz rn elektriksel baflanfilarr istege baeh olarak 50 /60 Hz,220 V 3ph,380 V 3pH olabilmelidir. Yrd,Dog.Dr lrlehmet SEZG N tu kff7

5 Hrz AYARLT VORTEKS TEKNiK $ARTNAMESI 1- Cihaz ithal mah olmahdrr. 2- Cihaz;;n drq ytizeyindeki toz kaplama boyasr mikobiyolojik koruma igin BioCote koruma sistemine sahip olmah ve bu vazgegilmez dzellik olmahdrr. 3- Cihazn hm arahg dev/dakika arasrnda ayarlanabilir olmahdrr. 4- Cihazn salmrm mesafesi 4.2 mm olmahdrr. 5- Cihaz taksimath hrz ayar diifimesine sahip olmahdrr. 6- Cihaz hem manuel hem de otomatik gahgma moduna sahip olmahdr ve hangi konumda gah$ttgml rgrkh uyarr sistemi ile belirtmelidir. 7- Cihazrn giicti 20 W olmahdrr. 8- Cihaza istenildi[inde I ad standart mikroplate, I adet 500 ml kapasiteye kadarki beher ve erlenler igin yuvarlak kdpiik, I adet 8x0.2 ml, 8x0.5ml ve 16xl.5ml miko santriffij tiip tutabilen dikdortgen kdpiik ve I adet de kullanrcrnrn istedili dlgiide delik agabileceli dikd6rtgen kiipiik atagmandan olugan aksesuar paketi verilmelidir. 9- Cihaz220 Y 50 Hz gehir cereyanr ile gahgabilmelidir. l0- Cihaz her tiirlii fabrikasyon hatalarma kargr 2 yrl siire ile iicretsiz, 10 yrl si,ire ile iicretli servis ve yedek parga garantili olmahdrr. trd.0o0.dr, l,lehmer SEZGiil t-\ u^ kff.o

6 ISITICILI MANYETIK KARISTIRICI TEKNiK SARTNAMESi: 1. Cihaz ithal mah olmahdrr. 2. Cihamt drg yiizeyindeki toz kaplama boyasr mikrobiyolojik koruma igin BioCote koruma sistemine sahip olmah ve bu vazgegilmez tizellik olmaldtr. 3. Cihazrn slcakhk ve kanetrrma ayan iki ayrr kontrol tinitesi ile yaprlmahdrr. 4. Cihazrn hassas tst kontrolii igin mikroiglemcili srcakhk kontrol sistemine sahip olmahdrr. 5. Kangtrrma kapasitesi en az 15 lt.(su igin) olmahdrr. 6. Hrz arahlr dev/dakika arasrnda olmakdrr. 7. Cihazn tabla srcakh[r 50'C nin iizerine grktr$rnda kontrol panelinde kullanrcryr uyaran bir rglk sistemi olmah ve bu l$lk cihazm rsrtma sistemi kapatrlsa bile srcaklk 50'C nin altlna diigmeden bu rgrk sdnmemelidir. 8. Cihazm tsrtrct tablast kimyasal maddelere dayanrkh seramikten yapllmrg olmah ve ebafi en az 150x150 mm olmahdrr. 9. Cihann rstma giicii 500 watt olmahdrr. 10. Cihazrn maksimum tabla srcakhir 450"C ye kadar rsrnabilmelidir Qahgma voltajr 230 V,50 Hz olmahdrr. 12. Cihaz her tiirlii fabrikasyon hatalanna kargr 2 yrl siire ile iicretsiz,l0 yrl siire ile iicretli servis ve yedek parga garantili olmahdrr. Yrd.I)oq.Dr, filehmet SEZGIl, t//'gyf-'

7 LABORATUARTIpI ph METRE TEKNIK $ARTNAMESI Sistemi olugturacak sabit ph Metre cihazr teknik <izellikleri aqa[rda agrklanan gekilde olmahdrr. l. Cihaz mikroprosesdr kontrollii dijital gdstergesi ve masa tistti tip olma[&r. 2. Cihazrn ekamnda okuma modlan, standart segimi ve okuma delerleri gdriilebilmelidir. 3. Cihaz ph, milivolt ve srcakhk dlgumii yapabilmelidir. 4. cihaz yatay gekilde konuldupu taktirde esimli gdstergesi kargrdan kullamcrya net bir okuma saflamahdrr. Srcakhk ekranda siirekli okunmahdrr y 150 Hz ile gal;mah. Aynca 4 adet 1,5 V pil ile gahqmah. Agrk unutulup iglem yaprlmadrlr takdirde otomatik olarak kapanmah. 6. Cihazla iig noktah kalibrasyon yaprlabilmelidir. 7. Ekranda kalibrasyon durumunu gdstermelidir. 8. Laboratuar galtgmalannda kullamlabilir olmahdrr. 9. Cihaz 6l9iim arahsrnda otomatik srcakhk diizeltrnesi yaprlabilmelidir. l0. Cihazla en az 3 noktah kalibrasyon yaprlabilmelidir. I 1. Son kalibrasyon delerini hafizasrnda saklayabilmelidir. 12. Cihaz iizerinde bulunan "Auto Read" tugu ile numunenin ph defierini ekranda sabitleyebilmelidir. 13. Cihaan 6l9iim arahlr ph -2, ,999 ph / + 0,005 ph mv -1200, ,0 mv / + 0,3 mv mV / + I mv Srcakhk oc -5, ,0 / + 0,1 oc 14. Srcakhk gdstergesi olarak oc ya da of segilebilir olmah. 15. Sensdr girig direnci 5 x 1013 ohm'dan biiyiik olmal, girig akrmr I x -r2a Clbzm boyutlat 240 x 190 x 80 mm, aprhlr yallagrk olarak 1 kg olmahdrr 17. Cihaz en azlp 43 koruma srmfina sahip olmahdrr. 18. Uretici firmamn ISO 9001, cihazrn CBbelgesi olmahdr 19. Orijinal kullanma krlavuzu ve "Test Sertifasr" cihaz ile birlikte verilmelidir. 20. Cthaz Qin vb Uzakdo[u iilkelerinde iiretilmemiq olmahdrr. 21. Satrcr firma Tiirkiye distribiitttru olmah ya da distribi,ittir firmadan yetki belgesi almrq olmahdrr. 22. cihaz srcakhk 6l9er kombine ph elektrodu, tampon soliisyonl an (4,7), saklama soliisyonu (KCl), elektrot standr ile komple verilmelidir. 23. cihaz fabrika ve montaj hatalanna karqr en az 3 yrl ucretsiz, l0 yrl siireyle de iicreti mukabil servis ve yedek parga garantili olmahdr. 24. Beraberinde Tiirkge kullanma krlavuzu olmahdr., r0,dog,dr, It{ehmet SEZGil,l tl!'f-

8 SoGUTUCU (BUZDOLABD TEKNIK $ARTNAMESi 1. Buzdolabr gift kaprh veya tek kaprh ve tek / gift gelcneceli olmahdr. 2. Toplam biiriit hacmi minimum 500 Litre olmahdr. 3. Solutma sistemi no frost olmahdrr. 4. OoC Bdlmesi v 40 Litre, so!'utucu b6lme hacmi minimum 300 Litre olmahdtr. 5. Dondurucu bdlmesi gekmece geklinde, gekmece sayrsr minimum bir olmahdrr. 6. Dondurucu bdlme hacmi minimum 140 Litre olmahdr. 7. Kapr agrk alarmr olmahdrr. 8. GiinlUk 25' C Enerji Sarfiyatr (kwh/24h)(cl) dan fazla olmamahdrr. 9. Aydrnlatma tipi igerde, yandan LED olmahdrr. 10. Ambalajsrz yiikseklik minimum cm, ambalajsrz derinlili minimum 65.0 cm, ambalajsrz geniglik minimum 62.0 cm, ambalajsrz alrrhk minimum kg olmahdlr. I 1. Ekonomik gahgma modu olmahdrr. Yr..l^grt g.,^.5el c-snln,'v1

9 HASSAS TERAZi TEKNiK SARTNAMESi Kapasite: 220 gr Hassasiyet: 0,0001 gr / 0,1 mg Dara Alanr: 220 gr DoFusalhk +: 0,2 mg Cevap Siiresi: 10 sn Ekan Tipi: FLD & LCD Ebat WD/H: 21 0 / mm Kefe Yaprsr: Cr-Ni Paslanmaz 80 mm dairesel Kalibrasyon Tipi: Tam otomatik, dahili zaman ayarh kalibrasyon Riizgarhk : 260 mm, 3 Farkh ytlnden siirgiilii ve kapakh Net afirrhk: 6,9 kg High-Tech Force Magnetic Sistem I. Slnlf Modern goriintim Siiper esneklik 5 Modem operasyon tugu Spesifi k iqletim sistemi Modern dizayn, gelik kasa Extemal kalibrasyon Terazide istenen ti.im entegre uygulamalar FLD veya LCD ekran Aqrn yiik ve hava akrmtna kargi ileri teknolojik koruma Diinya gaprnda servis intemet yoluyla upgrade imkanr Ttim uygulama programlan ile MA Ucuz ve stoktar yedek parga, genig servis alr Saat ve tarih iizellili Bus sistemi ve barcode scanner, ikinci ekan, smart box, 8 kablo ba[lanfist 4 giri$li input-output box (ops) Balint programr ile datalann Windows'a transferi (ops) Analog data grkr$r (ops) Ek interface'ler RS422, RS485, 20MAc.l.(ops) Parga sayrmr, o% v.b. 23 iqlem Net toplam, artrg, GLP Anti-tehft, hrrsrzhla karqr taqrnmazltk IP65 ve ICM koruma sistemleri (ops) Hava akrmrna ve sarsrnttya karqr 6zel dijital koruma Akii ile gahqabilme (ops) Led rgrkh ytik kapasitorii -1.r.0". o c. \1o\\-_=_1 qlr6-s\^^t

10 LABORATUARTiTi pn METRE TEKNiK $ARTNAMESi 1 Cihaz mikroprosesdr kontrollii dijital gdstergesi ve masa fistii tip olmahdr. 2. Cihazrn ekranrnda okuma modlarr, standart segimi ve okuma delerleri gdriilebilmelidir. 3. Cihaz yatay gekilde konuldulu taktirde e[imli gdstergesi karqrdan kullamctya net bir okuma sa$lamahdrr. Srcakhk ekranda siirekli okunmahdrr 4. Cihaz ph, mili volt, iletkenlik ve srcakhk dlgiilrnti yapabilmelidir. 5. Laboratuar gahgmalanndakullamlabilir olmahdrr. 6. Cihaz iilgtim arahgmda otomatik srcakhk diizeltmesi yaprlabilmelidir. 7. Cihazla en az iki noktah kalibrasyon yaprlabilmelidir. 8. Cihaz iizerinde bulunan "Auto Read"' tugu ile numunenin ph de[erini ekranda sabitleyebilmelidir. 9. Cihazrn 6l9iim arahgr ph mv I 0. Cihazrn do!rululu ph mv ph mY ph +0.3mV Srcakhk +0.1 K 1 l.srcaklrk 6l9iim alrahlt en az -20oC ve oC olmahdrr. 12. Uretici firma ISO 9001 CE velveya TSE sertifikasyonuna sahip olmahdrr. 13. Orijinal kullanma krlaruzu ve "Test Sertifikasr" cihaz ile birlikte verilmelidir Y 150 Hz ile gahgmah. Ayrca 4 adet 1.5 V pil ile gahqmah saat gahqma 6mrii olmahdrr. Agtk unutulup I saat iglem yaprlmadrlr takdirde otomatik olarak kapanmahdrr. 15. Cihaz srcakhk tilger kombine 2 adet ph elektrodu, srcakhk probu, direng/iletkenlik probu, standr, 3 adet tampon soltsyonlan (ph4,7, 9) ve 3 adet saklama soltisyonu (KCl) ile takrm olarak verilmelidir. 16. Cihaz her tiilrlii fabrikasyon hatalarrna karqr 2 yrl iicretsiz servis, 5 yrl siire ile iicretli servis ve yedek parga garantili olmahdrr.,r-/rg f).r,.- o,-..-*..:*) fl7ua{ i/.on/ra,;

11 n0xr,n rurunr-lstrrucr rpxnix s.lntnapmsi 1. Sistem modiiler olmahdr, dikey kondenserli olmahdrr. 2, Sistem "quick action jack" modiilii elekfiiksel kuwetle kolayca hareket etmeli elektrik gittilinde ise ttim aparat otomatik olarak yukan kaldrrrlabilmektedir. 3, Sistem aliiminlum aksamr kimyasallara dayamkh ve uzun dmiirlii olmahdrr. 4. Sistem Ddnme hrzr rpm olmahdrr. 5. Isrtma banyosu dijital gdstergeli olmah set edilen deler ile anlrk srcakhg gdstermelidir. 6. Sistem, Isrtma banyosu ile infrared arabirimine sahip olmahdrr. Banyo srcakh[r anhk olarak vakum kontroliinden gdriilebilmelidir. Bdylece kontroldr banyo srcakh[rna giire uygulamasr gereken vakurnu otomatik olarak ayarlamahdrr. 7. Isttma banyosu kordonsuz olmal, kettle prensibine gdre gahgmah, tagrnabilmeli ve kolay temizlenmelidir. 8. Sistem srcakhk dlgiim arahst +20 C C olmahdrr. Kolay temizleme amagh paslanmaz gelikten imal edilmig olmahdrr. Aynca su banyosu yap banyosu olarak da kullamlabilmelidir. 9, Isrtma Banyosu iizerinde bulunan ddner di.ilme sayesinde banyo dzellili su banyosundan, ya! banyosuna kolayca de[iqtirilebilmelidir. 10. Su banyosu olarak kullamldrfrnda giivenlik dzellili olarak banyo srcakh$ 95 C nin i.izerine grkmamaldrr. 11. istenildili takdirde cam aksesuarlann hepsi plastik ve cam bileqiminde olmahdrr. 12. Buhar ve srvr temasma maruz kalan tiim pargalar 3.3 mm kahnhlrnda borosilikat cam veya tefl ondan yapllml$ olmahdlr. 13. Cihaz 50m1.'den 4 litreye kadar farkl kapasitelerde buharlagtrrma ve toplama balonlan ile kullamlmaya miisait olmaltdrr. 14. Sistem standart olarak I litrelik toplama balonu ve I litrelik buharlastrma balonu igermelidir. 15. Sistemde geligtirilmig tek paxga buhar tuzaer ile gapraz kontaminasyonlar 6nlenmelidir. 16. Tek parga klips ile buharlaqtrrma balonu ile bahar tuzafir kolayca ballanmahdrr. buharlaqma balonu yalpalama yapmamahdrr. 17. Sistem fazla yer tutmamah,tabaru 0,13 m2'lik hacme sahip olmahdrr. 18. Sistem 16 - l8 kg alrrhlrnda olmahdrr. 19. Sistem 550mm en,575 mm boy,415mm derinlile sahip boyutlarda olmahdrr.,4:w

12 20. Sistem su banyosu ile 1360W gtice sahip olmahdrr. 21, Su banyosu srcakhlr +2 C hassasiyette olmahdrr. 22. Banyo hacmi 4-5 litre olmahdrr. 23. Banyo alrrhlr 4000 gram olmalrdrr. 24. Banyo boyutlari 285mm en,240mm boy, 300 mm derinlikte olmalidir. 25. Sistemin cam aksamr, plastik kaplamah korumah olmah olmahdrr. 26, Cihaz laboratuarda Rotary Evaporatdrlerde tat iyeyi saglamak amaclyla kullamlmahdrr. Rotary Evaporatdrler igin optimum dizayna sahip olmahdrr. Ayrrca aym amag dahilinde baqka cihazlarla birlikte de kullamlabilmelidir. 27. Geligmig diyafram sayesinde, <10 mbar altma inebilmeli, yiiksek akrg hrzr 1.8 m3/ saat olmahdrr. 28. Pompa htz kontrollii olmahdrr. Set edilen vakum da hrz kontroli.i sayesinde, yavaglayarak enerji tiiketimini, giiriiltiiyti en aza indirgemeli ve pompamn gahqma dmriilnii uzatmahdrr. 29. Cihazn iki yan tarafindaki pencerelerle yatay yerlegtirilmiq diyaframlan gdrebilecek gekilde dizayn edilmig olmahdrr. 30. Yatay hareket eden diyaframlar etkin kiitle dengesi yaratmah, titregimleri azaltrnal ve pomparun gah$ma dmriinii uzatmahdlr. 31. Tihegimi ve sesi en aza indirmek, pompayl mekanik etkilerden ve gerresel etkilerden korumak igin tamamr PP kaph, aliiminyum kasasr olmahdrr. 32. Kolay kullamm igin iist tararafinda tutacak yardrmr ile kolayca tutulabilmelidir cm*20 cm lik taban alaru ile kiigiik olmah yer kaplamamahdr. 34. Cihaz istenen vakuma vakum kontrol iinitesi en hrzh siirede ulagmal ve yiiksek kaynama noktah gdziiciilerle gahqrldrlrnda zamandan tasarruf sallamahdrr. 35. Arka da bulunan aktif fan sayesinde pompa motorundan bagrmsrz gahgarak etkin so[utma yapabilmelidir. 36. Diiqtik vakumlarda, giivenlik dzellili olarak, diyaframlarda olugan su buharlarmt kurutmak igin gaz serbesteleme anahtarr olmahdrr. 37. Diyafram kafasr cam lanmn krrrlmasrru dnlemek igin, PEEK malzemede olmah, DURAN borosilikat cam ile miikemmel esneklik ile gahpmahdrr. 38. Pompa depremlere ve hrrsrzhklara kargr koruma mekanizmasr olmah masaya sabitlenebilmelidir. 39. Pompa yiizey srcakhlr 35oC nin altrnda olmahdrr. 40. Pompa alrrhg 5,4 kg dan fazla olmamahdrr. 41. Cihazrn gahgtr dlgl oftamm slcaldl$ +5o- 40 0C arasrnda olmahdrr. 42. Pompa su trompuna gdre daha az giiriiltii olmahdrr, gahqma masrafirun indirgemeli, saatte 500 lt su tasarufu saflamahdrr. 43, Cihaz2m. vakum hortumu, 1.5m. giig kablosu ve kullamm krlavuzu ile birlikte komple verilmelidir. 44. Cihaz 230V, Hz. Akrmla gahsmah ve cihazrn giig tiiketimi 210W olmahdrr. 45. Pompa baktm igin kullamcr tarafindan kolayllkla agrlabilmeli, gerekli servis araglan pompa igeresinde mevcut olmahdrr. 46. Firma garanti siiresinin bitimini takiben minimum 10 yrl iicreti kargrhlrnda yedek parga ve servis hizmetini vermeyi taahhtit etmelidir. 47. Sistemi meydana getiren iinitelerin herbiri 1 yrl siireli tiretim garantisini igermelidir. 48. Vakum kontrol iinitesi modiiler olmah hem rotary ile hemde vakum pompasr ile ballanabilmelidir. /$ 2

13 49. Vakum kontrol iinitesi uzaktan gdriillebilmeli geniq dijital g6stergeli ve kolay kullamma sahip olmahdrr. 50. Aym anda hem analog hem dijital iki gegit gdsterime sahip olmahdrr. 51' Ekan iizerinde rsrtma banyosunun srcakhlr anhk olarak izlenebilmeldir, bu srcakhfia gereken vakumlarr otomatik olarak hesaplamahdr. Giivenlik dzellikleri olarak, solutma suyunun ve vakum pompasmrn gahgrp gahgmadrlr gtiriilebilmelidir. 52. istenilen set delerde vakum ayarlama fonksiyonu olmahdrr. 53. Birden fazla vakum sistemini kontrol eden "Lab Vac" 6zelli$ olmahdrr. 54. Vakum degerlerini set etmek igin "Timer" zaman ayar fonksiyonu olmahdrr. 55. Srk kullarulan 43 solvent igin tammlanmrg vakum delerleri ile "solvent Library" solvent kitaph& meniis[ olmafidrr. 56. Programlama mentisiinde klavye dzelli$i olmah program ismi yazmaya, deliqtirmeye olanak saglamahdrr. 57. Distilasyon sonlandr[rnda Alarm fonksiyonu olmah, sistemi otomatik sonlandrrmah, ekranda bittigini gdsteren uyan mesajr vermelidir. 58. Entegre basrng serbestleme mekanizmasr ve *2 mbar hassasiyetinde seramik diyafram ile gevrili kapasitif basrng sensdrii bulunmahdrr. 59, Kolay kurulum sihirbazr sayesinde kontrol ekramndaki talimatlarla kurulum gergeklegebilmelidir. 60. Yeni arabirimlerle USB, RS 485, RS 232 gibi, kullammr mevcut olmah, PC ile beraber galtgabilmelidir. Cihaz rotary evaporat6rlere, agrk ve kapah refluks sistemlerine su tiiketimini engellemek ve geri kazamm oramm artrrmak igin kolayhkla ballanabilmelidir. 61. Cihaz sabit 10 oc 'da so[utma yapabilmelidir. 62. Cihazrn pompa basmcr en az 0.6 bar olmahdrr. 63. Cihazrn pompa akrg hrzr el az 2.5 L/dakika olmahdrr. 64. Cihazrn so[utucusunda kullamlan gaz ozon tabakasrna zarar verneyen, R l34a (1,1,1,2- Tetrafl oretan) olmahdrr. 65. Su banyosu hacmi en az 3 lihe olmahdrr. 66. Cihazrn giig tiiketimi en fazla 850 Watt olmahdrr. 67. Cihazn 15 "C 'da solutma kapasitesi en az 500 Watt olmahdrr. 68, Cihaz 220Y l50hz qebeke ceryam ile gah$maya uygun olmaltdrr. 69, Cihaz fabrikasyon hatalarma karqr 2 yrl garantili olmahdrr. 70. Cihaz ayru anda 2 adet rotary evaporatdre baglanabilmelidir. 71. Cihaz rctary evaporatdr tarafindan kontrol edilmeli otomatik olarak agrlmah ve iglem bittilinde otomatik olarak kapanmahdrr. Bdylece istenilen siire girilerek ayarlama yaprlabilmelidir. 72. Cihazlann tamamr ayru marka olmahdrr. -m**

14 MASA USTU gok AMA9LI SoGUTMALI SANTRIFUJ TEKNiK $ARTNAMESI '1. Cihaz laboratuvar ve oda kogullarrnda galtgabilecek ve masa UstU tip olmaltdtr. 2. Cihaan ig ve drg yiizeyleri paslanmaya kargt elektrostatik toz boyah olmalrdrr. 3. Cihazrn haznesi paslanmaz gelikten imal edilmig olmaltdtr. 4. Kapak 6meklerin yerlegtirilmesine ve grkartrlmasrna engel olmayacak gekilde agllmalrdrr. Kapak kilitli olmah, kapak agrkken ba9[k dainmemeli ve baghk donerken kapak agrlmamahdrr. Kapak agtkken lgrkh sinyal ile kullanrcryr uyarmaltdtr. Cihazrn kapalr agrlmadr!r durumlarda manuel olarak mudahale edilebilmelidir. 5. cihazrn maksimum kapasitesi agrh rotorlar igin 24x1.i12 ml, 30x'15 ml ve agrlrr rotor igin 4x200 ml olmahdrr. 6. Cihazrn maksimum hz 24x1.512 ml. agtlt rotor igin ' rpm, 30x15 ml. agrh rotor igin rpm, agrlrr rotor igin rpm olmalrdrr ve rotorlar cihazla birlikte temin edilmelidir. 7. Cihazrn maksimum santrifuj guca 24x1.512 ml. agrh rotor igin,18.405xg, 30x15 ml. agrl rotor igin 3.007x9, agrlrr rotor igin 3.045x9 olmaltdtr. 8. Cihaz programlanabilir mikroi$lemcili kontrol sistemine sahip olacak ve biitun kontrol ve igletme elemanlan bir pano iizerinde toplanmrg olmahdrr. 9. Cihazda program numarast, hrz, zaman, hrzlanmaffrenleme orant ve srcakhk programlanabilecek ve tum bu de!erler igin dijital g6stergeler olmaltdtr. 10. Cihazda kullantlacak rotor tipi de programlanabilmelidir. yanltg rotor segilmesi durumunda, cihaztn Uzerindeki rotorun izin verilen maksimum htztnt gegmeyecek sistemi olmahdrr. 11. Hrz rpm arasrnda 10 rpm arahklarla ayarlanabilmelidir. '12. SantrifUj siiresi 1-99 dakika arasrnda 'l dakika arahklarla ayarlanabilmelidir. Ayrrca siiresiz gahgma igin hold pozisyonu bulunmalrdrr. 13. Rotorun hrzlanma ve frenlemesi en az 10 kademeli olarak programlanabilmelidir. 14. Cihazda en az 10 adet program hafrzasr olmahdrr. 15. Cihazda segilen hrz degerine kargrhk rcf de$eri istendilinde g6riilebilmelidir. Aynca RCF de$eri girilerek galtgabilme 6zelligi mevcut olmahdrr. 16. Cihazda -9'C ile +40"C arastnda 1'C hassasiyette srcakhk ayar arah$r olmahdrr. 17. Cihazn panosu Uzerinde sooutma igleminin yaprldtlrnr gosteren LED lamba olmaldlr. 18. Cihazda kullanrlan gaz ve izolasyon malzemesi CFC igermemelidir. 19. Cihaz dengesiz yuklemeleri hissedebilmeli ve b6yle bir durumda galtgmastnr durdurarak kullanrcryr uyarmahdrr. 20. Cihazrn motoru baklm gerektirmeyen induksiyon tipte olmahdrr. 21. Cihazn kapagrnda, hrz OlgUmil yapabilmek igin gdzetleme camr bulunmahdrr. 22. Motor agrn rsrnmasl, hrz okuma anzast, kapak agtk ve dilgaik voltaj arrzasr durumlannda kullanrcryr uyaran ve galtgmayt durduran hata mesajlarr olmaltdtr. 23.Cihaz230Y - 50 Hz gebeke gerilimi ile gahgmahdrr. 24. Cihazla birlikte TUrkge yaztlmtg krlavuz kitapgllr ve garanti belgesi verilmelidir. 25. Cihazrn TS EN belgesi olmahdrr. 26. lmalatgr firmanrn ISO 9001, ISO Kalite Belgesi, Sanayi Bakanhgr Satrg Sonrasr Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmahdrr. 27. Cihaz CE igareti tagrmaldrr. -{rj.doc. "Dr. qe-er UAJ

15 SOGUTMALI QALKALAMALI inkubator TEKNIK $ARTNAMESI 1. Cihaz biyolojik ktiltiirlerin farkh srcakhklarda kullammr igin uygun olmahdrr. 2. Cihazm yiiksek kalite LCD dijital gtistergesiyle, hassas tuz kontrolti sallanmahdr. 3. Cihazdaki solutucunun akrlh kontrolii ile kompresd,rlere agrn yiik binmesi engellenmelidir. 4. Cihazn srcakhk arahlr 10'C-60 oc arasmda olmahdrr. Srcakhk do!rululu 37'C'de +0.2 oc olmahdrr. Srcakhk dafirhmr 37 "C'de +0.5 'C olmahdr. 5. Cihazrn galkalama llzl rpm olmahdrr. 6. Cihaz 25 mm'lik orbital hareketle galkalama iqlemi yapmahdrr. 7. Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayrcr fonksiyonu bulunmahdrr. Aynca siirekli galqma fonksiyonu da bulunmahdrr. 8. Cihazrn kaprsr agrldrlrnda galkalama, rsrtma ve sogufina otomatik olarak durmahdr. 9. Cihaan igi paslanmaz gelik olmahdrr. 10. Cihazda bulunana platform deligik ebatlardaki flasklar igin uygun olmahdr. 11. Cihazda aqrrr srcakhk, yiiksek akrm, hata dedekttlr sensdrti ve szrntrya kargr koruma sistemleri olmahdrr 12. Cihazda srcaklk ve zaman delerleri igin hafiza fonksiyonu olmahdr. 13. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman de[eri sona ulagtr[rnda alarmla kullamcryr uyarmahdrr 14. Cihazrn i9 boyutlan 570 x 465 x 470 mm(g x d x y), drg boyutlarr 9L6 x730 x 683 mm (gxdxy)olmahdrr. 15. Cihazla birlikte delikli platform verilmelidir. 16. Cihaz 35 adet 50- l00ml veya 16 adet ml veya l2 adet ml erlenleri galkalayabilme kapasitesine sahip olmahdrr. 17. Cihaz AC 220 Y, 50 Hz qehir cereyam ile galryabilmelidir. 18. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmahdrr. 19. Teklif veren firma tiretici firmadan almmrg Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmaldr. Toplayrcr veya aracl firmalardan ahnmrg Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir. 20. Cihaz ithal eden firmanrn funxaf onayh ISO 9001:2008 belgesi bulunmahdrr ve bu belge ihale dosyasrna eklenmelidir. 21. Cihaz fabikasyon ve iggilik hatalarrna kargr 2 yrl ticretsiz garantili ve bu stire bitiminden sonra l0 yrl siire ile yedek parga ve servis garantili olmahdrr.' 22. Teklif veren ithalatgr firmamn TSE Yeterlilik bulunacaktrr. Yrr'f.g/{ fins(l ec!ct'truml

16 rsrrrcrlr MANYETiK KARr$TrRrCr (TEKLi) TEKNiK $ARTNAMESi l. Cihaz tekli termostatik manyetik rsttlcr ve kangtrrrcr olmahdrr. 2 Cihaz kangtrrma ve rsrtma gdrevlerini hem birlikte hem de tek tek yapabilmelidir. 3. Isr ayan kontrollii olmahdrr. 4. Cihaz en az 2 litreye kadar olan srvrlan kanqtrrabilmelidir. 5.Cihazrn Inzr en az dev/dak. arastnda ayarlanabilmelidir. 6. Cihaz luz kontrollii olmahdrr. 7. Cihaz en az oc arasrnda srcakhk ayan yaprlmahdrr. 8. Cihaz termokupple'nda bir aksakhk oldulu takdirde rsltmayl otomatik olarak durdurabilmelidir. 9. Cihazrn rsrtma plakasr rsryr iyi ileten ve en az 135 X 135 mm ebadmda aliiminyumdan imal edilmelidir Volt 50 Hz ile gahgmahdrr. 11. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarrna karqr 2 yl garantili olmah, 10 yl siire ile ticretli servis ve yedek parga garantili olmahdu. l2.uretici firma ISO 9001, CE velveya TSE sertifikasyonuna sahip olmahdrr. z[,,q,,-1--, Dc'- t') v;,t: tl (anta.)

17 Ceketli (Mantolu) Isrttct Teknik $artname o Cihaz ektraksiyon iqlemine uygun olup, ddrt adet 250 ve 1000 ml'lik balon kapasitesine sahip olmahdrr. o Cihaz masa iistti ve laboratuar koqullannda kullanrma uygun olmahdrr. o Manto srcakhklan 450 ' C ye kadar manuel olarak ayarlanabilir olmahdu.. r Her bir mantonrm tsrtma iglemi birbirinden balrmsrz olarak yaprlabilmelidir. o Cihazrn kenarlarrnda flasklarr tutturmaya yarayan yiikseklipi ve agrsr ayarlanabilen askrlar bulunmahdrr. o Cihazrn iist yiizeyi solvent ve korozif kimyasallara karqr mukavemetli AISI 304 Paslanmaz gelik olmaltdr. o Ayar diiemeleri her bir mantonun 6n panelinde yer almakta ve rsrtma iqleminin regiilasyonunu gdsteren lglkh uyarrsr bulunmahdr. o Cihazrn boyutl at 18x76x25 cm (yiikseklik x uzunluk x derinlik). o Cihazrn aerrh[r 12 kg olmahdrr.. Cihazrn gtig tiiketimi 1100 W olmahdrr.,,3dffiflbdls

18 Srcak hava tabancasr l.cihaz; elektrikli 2000 Watt olmahdrr. 2. Cihaz sabit Elektronik Sistemli olmahdrr. 2. Cihaz en az 2 yrl garanti siiresine sahip olmahdrr. -r'/r,i4 ooc. olrmry xbin$ r$nm l(nrylb! ffi Balkant

19 IT ETtiv TEKNiK $ARTNAMESi f. i9 hacmi 108 lt ve ig boyutlarr 560 x 480 x 400 mm (geniqlik x )'iikseklik x derinlik) olmahdrr. 2. Cihaz oda srcakhel + 5 C ile +300 C derece arasmda ayarlanabilmelidir. 3. Cihaz gok fonksiyonlu dijital PID gostergeli olmahdrr ve gd,sterge yilksek gdztiniirliiklt TFT renkli ekran olmahdrr. 4. Cihann dijital kontrol panelinden srcakhk, havalandrrma agrkhlr, program zamam, dil gibi parametreler ayarlanabilmelidir. 5. Cihazda srcakhk ayarr C veya F cinsinden ayarlanabilir olmahdrr. 6. Cihazda dijital zaman ayarlayrcr bulunmahdrr ve 1 dakikadan 99 gin,23 saate kadar ayarlanabilmelidir. 7. Cihazda setpoint bekleme dzelligi olmahdr ve bdylece ayarlanan srcakhla gelmeden istenilen gahgma siiresi baglamamahdrr. 8. Cihazda rsr dengesi fonksiyonu olmaldr ve bu sayede alt ve iist rsrtma bdlgeleri arasmdaki rsr dalrhmr + o/o 50 I - % 50 arahlrnda ayarlanabilmelidir. 9. Cihazda kayrth 3 adet segilebilir srcakhk deleri segilerek, kontrol panelinden cihazrn kalibrasyonu yaprlabilmelidir. 10. Cihazrn dijital ekrarunrn ayarlanabilme kararhh[r 0.1 C olmahdrr Cihazda kullamcr haftahk gahgma programr olugturabilmelidir. 12. Cihazda ayarlanan programlar herhangi bir giig kesintisi durumunda hafvaya almmahdrr. 13. Isrtrcrlar gahqma gemberinin d6rt bir yanrna yerle$tirilmi$ olmah ve etkin bir rsrtrna saelarnahdr. Bu rsrtrcrlar aym zamanda raf takmak amacrylada kullamlabilmelidir. 14. Maksimum srcakhk sapmasr 0.5 %,maksimum srcakhk de[igimi 2 %o den fazla olmamahdrr. 15. Cihazda gift yiiksek srcakhk korumasr olmahdr. Ayarlanabilir elektronik yiiksek srcakhk korumasr ve mekanik srcakhk limifleyici olmak iizere. Mekanik limitleyici cihaan, nominal slcakhgm yaklagrk 20 C iizerine grkmasr durumunda otomatik olarak devreye girmeli ve rsltrnayl kesmelidir. 16. Cihaz 6n panelinde rsrtmarun yaprldr[rm belirten ikaz rgrlr vardrr. 17. Qahgma gemberi ve drg krsmr paslanmaz gelikten imal edilmiq olmahdrr. Elektrostatik toz boya igermemelidir. 18. Cihaz, 2 adet paslanmaz gelikten raf cihazla birlikte verilmelidir. 19. Cihazrn maksimum raf kapasitesi 5 olmahdrr. Cihazrn toplam ytikleme kapasitesi 175 kg olmahdrr. 20. Uretici firma tarafindan hazrrlanmrg 160 C de kalibrasyon sertifikasl cihazla birlikte verilmelidir. 21. Firma, teklif mel(ubunda teklif etti[i cihaan marka ve modelini belirtmelidir. 22. Cihaz 220 Y oltl 50 Hz ile gahgmahdrr. 23. CihazISO900l veya CE sertifikasrna sahip olmahdrr. 24. Teklif veren firma teklif ettiei cihaza ait TS ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmahdrr. 25. Teklif edilen cihaz,n 2 yrl iicretsiz, iicreti kargrhgrnda 10 yrl yedek parga ve servis garantisi olmahdrr. 26. Teklif veren firma iiretici firmadan ahnmrq Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmaltdtr. Toplayrcr veya aracr firmalardan ahnmrg Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir. {rct \o a \. {b 1^, qc-atr-

20 ultrasonir ranyo rrxnix garrnaunsi l. cihaz laboratuvar arag gereglerinin tam olarak temizlenebilmesi igin kullamlmahdrr. 2. Tiim yiizeyleri etkili bir gekilde temizleyebilmelidir. 3. Cihaznhazne kapasitesi 2,75 lt olmahdr. 4. Cil:azn hazne ebatlan 240x137x I 00 mm olmahdrr. 5. Cihaz i9i paslanmaz gelikten yaprlmrg olmahdrr. 6..cihaz, hazne ebadrna uygun, bir adet paslanmaz gelik sepeti ve plastik kapalr ile komple olmahdrr. 7. Cihazda sweep, degas ve pulse modlan olmahdr. 8. Cihazda gtvenlik agrsrndan 12 saatlik gahgma olmaltdrr. sonucu otomatik kapanma dzellili 9. cjhazda giivenlik agrsrndan srcakhk 90c ye ulaqtrlrnda otomatik kapanma iizelligi olmahdrr. l0. Cthaz 37 kllz ve 80 khz olmak iizere iki frekansta kullarulabilmelidir. 11. cihazda set edilen srcakhlr ulagrldrlrnda otomatik baglama modu olmaftdrr. 12. Cihazrn giicii 250 W olmahdrr. 13. Cihaz rsrtmah olmah, gahqma srcakhpr +30oC derece ile +gooc derece arasr ayarlanabilmelidir Y150 Hz ile gahqmahdrr. 15. Cihaz ISO 9001 veya CE sertifikastna sahip olmahdr. 16. Teklif veren firma teklif ettili cihaza ait TS ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine ve Sanayi Ticaret Bakanl[r Satrq Sonrasr Hizmetleri yeterlilik belgesine sahip olmahdrr. 17. Teklif edilen cihazrn 2 yrl iicretsiz, iicreti kargrlsrnda 10 yrl yedek parga ve servis garantisi olmahdrr. 18. Teklif veren firma i.iretici firmadan ahnmrg Ttirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmahdrr. Toplayrcr veya aracl firmalardan atnmrq Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir. ----E * / -/ru.''fl- //" I ooc.drieut6flr$l$gr Kimya B0[nr086tanr JrJ..D"q. # DrAU faaai Pelau

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

NOT: KISMl TEKLIF VERILEBiLIR.

NOT: KISMl TEKLIF VERILEBiLIR. 14.02.2013 tarihinde saat 10.35'da - i.u.muhendislik R^l^ujtte^i Kimya Bolumii Fiziksel Kimya Anabi/im Da/mm ogrenci laboratuarlarmda kullanilifiap^uzere 5 kalem cihaz (1 adet Spektrofotometre, 1 adet

Detaylı

NOT: KISMI TEKLIF VERILEBILiR.

NOT: KISMI TEKLIF VERILEBILiR. 14.02.2013 tarihinde saat 10.40'da - i.u.miihendislik Fakiiltesi Kimya Bolumii Analitik Kimya Anabilim Dalimn ogrenci laboratuarlarmda kullanilmak iizere 4 kalem cihaz (1 adet Kiil Firmi, 2 adet Isitici

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

İ.T.K Bülten. Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6. 13 Kasım 2007

İ.T.K Bülten. Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6. 13 Kasım 2007 İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6 13 Kasım 2007 Su banyoları, Yağ banyoları Çalkalamalı banyolar İmmersiyon tipi ısıtıcılar İmmersiyon tip ısıtıcılar için paslanmaz çelik ve şeffaf polikarbonat banyolar

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

,,","SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J.

,,,SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J. T.C. 9ANKR KARATEKiN iiniversites ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANL6 KONU Tekliflerin istenmesi 27.10.2015 Universitemiz Kimya M0hendisligi BdlUmUnde ku antlmak Uzere asaorda cinsi, miktafl ve dzelliklei

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE GENEL ÖZELLİKLERİ UV VIS ve VIS seçenekleri Diagnostik testleri yaparak analiz güvenliğini

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını...

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını... İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 1 14 Eylül 2007 Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk......en iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını......şimdi de her bütçeye

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

Laboratuvardaki Gücünüz

Laboratuvardaki Gücünüz Laboratuvardaki Gücünüz Laboratuvar Cihazları Teknik Servis Kalibrasyon ANALİTİK VE YARI ANALİTİK TERAZİLER HASSAS TERAZİLER 0,01 g hassasiyete sahip, 6 kg tartım kapasitesine kadar çıkabilen hassas teraziler

Detaylı

Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli

Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli NEM ANALİZİ VE KÜL TAYİN SİSTEMLERİ Precisa prepash 340 Serisi 3 kat daha verimli 3 yeni prepash 340 serisi modli yüksek kalitede termogravimetrik analiz sunar ve önemli özellikleri benzersiz bir kombine

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

OT 40 L / 90 L. Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri

OT 40 L / 90 L. Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri OT 40 L / 90 L Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri STANDARTLARIN ÜZERİNDE GÜVENLİK Şifre korumalı çalışma, servis ve kalibrasyon menüleri Kapak emniyet sistemi - Hücre basınç altındayken kapak açılamaz.

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ 1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt. 2. Cihazın en az 48 cm x52 cmx85 cm ölçülerinde. 3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ye set

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular DF / FR SERİSİ Derin Dondurucular Numune Saklamak İçin En Uygun Çözümler En çok kullanılan kutu ve tüpler için raflar Plazma torbası veya flask gibi farklı numuneler için çekmeceli raflar PLAZMA İÇİN ÇEKMECELİ

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit.

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit. Bu seri, üstü granit tablalı ve 700 mm derinliğinde 3 model soğutmalı tezgahtan oluşur. Tümünde soğutmalı bir bölüm vardır ve 1780 mm uzunluğundandır. kodlu model iki kapı ve altı çekmeceli; kodlu model

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

Şok Soğ./Dond. - 7/15 kg

Şok Soğ./Dond. - 7/15 kg Şok soğutma, pişmiş yemeğin sıcaklığını bakteri oluşumuna imkan vermeyecek bir süre içinde +90C'den +3C'ye düşürmektir. Electrolux şok soğutucular, yemeğin göbek ısısını +90C'den +3C'ye 90 dakikadan daha

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

"iwry. V.fb.b"- d"p-a*t-'th^t{l. '4.u'- r',lxj

iwry. V.fb.b- dp-a*t-'th^t{l. '4.u'- r',lxj '4.u'- r',lxj $izim Masasr Teknik Sartnamesi 1. Qizim masasr ayalt metal profil malzemeden imal edilmis olmahdtr' 2. Qizim masast ayaptnda 2 adet agl ve y0kseklik ayarlama kolu bulunmaltdtr' 3. Qizim masasrnr

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler OT 150/150D Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C)

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -156 C CRYO Çift kompresör teknolojisi RS232 bağlantır arayüzü 0.1 C hassasiyetinde soğutma Kullanıcı şifresi ile güvenlikli setpoint sistemi

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

OT 100V. Dik Tip Buharli Sterilizatör

OT 100V. Dik Tip Buharli Sterilizatör OT 100V Dik Tip Buharli Sterilizatör İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon işleminin

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

gekilde "Teknik $artnameye Cevaplar" dcikiimanr ve tekrrik dokiiman veya kataloglar teklif teklifler delerlendirme drgr brrakllacaktrr.

gekilde Teknik $artnameye Cevaplar dcikiimanr ve tekrrik dokiiman veya kataloglar teklif teklifler delerlendirme drgr brrakllacaktrr. GENET HUKUMLER Universitesi Beytepe KampUsU Rektdrltik Binasr 5. Katta bulunan bilinnselaragtrrmalar birimine teslim edilecektir. 2- Teklif edilen mala iligkin olarak teknik gartnamede yer alan her bir

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

Ankastre 2015 Fırsatları

Ankastre 2015 Fırsatları Ankastre 2015 Fırsatları Tezhip Desen Ankastre 7063 Multi Turbo Fırın 927 3518 Siyah Cam Ocak 598 8655 Davlumbaz 793 0+6 Fonksiyon Low-e iç cam sayesinde el yakmayan ön cam ısısı Siyah cam özelliği 60

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler OT SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE ARIZA TESPİT SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

Dijital buzdolapları lt

Dijital buzdolapları lt Bu sayfada ayrıntılar verilen modeller, performans ve verimlilik konusunda mükemmel standartlar sunan 600 litrelik fan soğutmalı buzdolaplardır. Bu buzdolapların; farklı malzeme seçenekleri (304 AISI,

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0,

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0, oro (0,5-10110 MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/100-1000m1 PiPe ETI tler iqin) 1. 2. 3. 4. Pipetler surekli piston vuruglu ve ayarlanabilir hacimli olacakttr. pipeler ergonomik dizayna sahip olmalr

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER made in DENMARK MARS CLASS II & MARS PRO CLASS II MARS CLASS II KABİNİ Çift filtre sistemi 110mm lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle karşı %99,999

Detaylı

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten, ray üzerine monte sepet sistemi. Tüm emniyet cihazlarına sahiptir.

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten, ray üzerine monte sepet sistemi. Tüm emniyet cihazlarına sahiptir. Electrolux 900 Serisi modüler pişirme ekipmanları, büyük restoran ve otel mutfakları ile kurumsal catering şirketlerinin ağır iş amaçlı pişirme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bu serinin

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

400 litre Dijital Buzdolapları

400 litre Dijital Buzdolapları Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK 2015/2 fiyat listesi ESTY ile gelen MUTLULUKLAR... DAVLUMBAZLAR ESTY 2015 ESTY ile gelen FERAHLIK... Zamanımızın büyük bir bölümü mutfaklarımızda geçiyor. Kim mutfağının

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

360 Dönebilir Gövde. Problemsiz Hava Temizleme

360 Dönebilir Gövde. Problemsiz Hava Temizleme LABmax Dispenser Cam ile teknolojinin buluştuğu sıvı dağıtım cihazı LABmax. - Çok hızlı ayarlanabilir - İleri teknoloji ile dağıtım - 121 C otoklavlanabilir - 360 dönebilir gövde - Kimyasallara en yüksek

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Dijital dondurucular - 600 lt

Dijital dondurucular - 600 lt Bu sayfada ayrıntları verilen modeller, performans ve verimlilik konusunda mükemmel standartlar sunan 600 litrelik fan soğutmalı buzdolaplardır. Bu buzdolapların; farklı malzeme seenekleri (304 AISI, 430

Detaylı