i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik"

Transkript

1 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik Tekerlek arasr geniglik Tekerlekler uzunluk A!rhk Yiik kapasitesi 770 LT hacim 1360 mm uzunluk 767 mm geniqlik 1340 mm yiikseklik 1260 mm yiikseklik 870 mm geniqlik 460 mm uzunluk 48 kg alrrhk 310 kg yiik kapasitesi i1 r- n -/a l2r -(.o''qg:do*

2 Masaiistii Spray Kaplama Cihazr Teknik $artnamesi l. Tetik mekanizmasl stepper motor olmahdrr. 2. Dalrtrcr iinitesinin kaprssilssi 50ml - 250m1'ye kadar olmahdrr. 3. Dagtna oram l - 10ml / sn olmahdrr. 4. X ytiniinde siiriicii hrzr l0-800mm / sn olmahdr. 5. Y ytiniinde siir0c[ hrzr I - 12mm / sn olmahdn. 6. ZikzakJr gstne fonksiyonu X - Y maksimum 200mm olmahdr. 7. Taban levhasrnrn boyutu I 50 X l50mm olmahdr. $. fsfan l6yha5rnrn srcakhlr maksimum 500oC olmaldrr. 9. Cihaz RS-232 seri port kullamlarak bilgisayara baflanabilmelidir. 10. Cihazm Ultrasonik Spra.y kafasr olmelrdr. 1 l. Cihazrn montaj ve e$itimi yetkili servis miihendisleri taxafindan Ucretsiz yaprtnahdr ve uygulama desteli verilmelidir. Cihaz, malzeme ve fabrikasyon hatalanna kargr 2 (iki) yrl siireyle garantili olmahdr. Garanti siiresi dahilinde ihtiyag halinde yedek parga sallaycr firma tarafindan iicretsiz olarak sa$lanmahdu. Garanti siireleri bitiminden sonra l0 yl stire ile Ucretli teknik servis ve yedek parga temin edilmelidir. Do--- Dc - 'Bic'a, -e,#l/) s5rv(.-.._

3 spin coatng ctrrazl rsknfi( $ARTNAr,csl l. Spin Coating cihazr Avnrpa veya Amerika mengeili olmahdr. 2. Spin Coating cihazr, substrat ytlzeyler tizerine slr kaplama materyallerini kaplamada kullamlabilmelidir. 3. Cihaz programlanabilir digital mikroiglemci kontol sistemli olmaldr. 4. Cihaz genig renkli Touchscreen LCD grafik ekrana sahip olmaltdr. 5. Touchscreen kontrol paneli kolay kullanrm ve progranlama iizelliline sahip olnaltdu. 6. Cihtzrn limitsiz programlama kapasitesi bulunmahdr. 7. Sistem de diinme hrzr, ddnme zamam, hzlanma oram gibi deligkenler programlanabilir olmahdr. E. LCD ekranda program agamalarr grafrk olarak ta izlenebilmelidir. 9. Spin hareketi saat ytiniinde, saat ydniiniin tersine ve su birikintisi ydniinde programlanabilmelidir. 10. Cihazrn hrdanduma ve yavaglama ivmesi maksimum rpm/sn ye kadar her kademe igin programlanabilmelidir. I 1. Cihazrn d6nme hrzr rpm arasmda kademesiz ( + I rpm ) olarak ayarlanabilir olacaktr. 12. Spin hrzr hassasiyeti +0.1 rpm olmahdr. I 3. Dtinme zamam limitsiz arahkta ve + 0, I sn kademelerde ayarlanabilmelidir. 14. Cihaz i9 gapr en az 202 mm gapmda silindirik kase gektinde iglem hazresine sahip olacaktr. 15. Cihaz maksimum 160 mrn gaprnda dairesel ve 100x100 mm kare ytizeylerdeki pargalarr kaplayabilecek kapasitede olmahdr. 16. Sistem mm gaprnda yiizeyler igin uygun olan 45 mm gapmda dolal polypropilenden mamul vakum (chuck) alttagrna sahip olacaktr. 17. Cihazla birlikte saglanan alttas (chuc$ d6nen $aft iizerinde silikon, cam veya germenyum gibi ince, planar yaprdaki substatlarrn maksimum ddnme hzmda tutulmasrnda kullanrlmalrdu. 18. Cihaz aynca (W' -2" ) q4pnda parjalan tutnak igin small fiagment adaptoriine sahip olmahdr. 19. Cihazda opsiyonel olarak deligik ebatlardaki pargalan tutnak igin chuck adaptdrleri bulunmah ve istenildilinde llcreti kaqrhlrnda ahnabilmelidir. 20. Cihazda istele balt olarak dofal polypropilenden mamul i9 haaesinin iglem srasrnda veya sonrasmdaki kirlenmeleri Onlemek amacryla PVC astar bulunmall kapak ve i9 gdvdeye uyumlu 25 adetlik set halinde iicretsiz verilmelidir. 21. Sistemin kapalr ag*ken ddnmesini iinleyen emniyet sistemi olacaktn. 22. Kapak kimyasallara direngli ECTFE den mamul olmah ve orta bdllimde grnnga iglemi igin 52 mm gaprnda dairesel agrkhk bulunmahdr. 23. Cihaz giiglii asit ve bazlar dahil olmak iizere diter kimyasallarla gahgmaya elverigli olacakbr. 24. Cihazm dq yapsr dotal polypropilen konstriiksiyondan mamul olacaktr. 25. Cihazla birlikte kuru tip diaframh vakum pompasr saslanmahdr. 26. Vakum pompasr 65 kpa (-19 inchhg) giiciinde olmahdr. 27. Cihaz V, Y,50/60IIz otomatik segilebilir gtig gereksinimine sahip olmahdr. 28. Cihaan giig tiiketimi maksimum 500 W olmahdr. 29. Maksimum gekilebilir akrm 5A/2,5A olmahdr. 30. Cihaz 3 adet serbest programlanabilir glkrga sahip olmah, nominal swichleme kapasitesi 0.5 A/125 VAC - 0.3AI60VDC olmahdr. 31. Cihaz ayarlanabilir dispense sistemine sahip olmahdr. Gerekli gmnga ve aksesuarlar starter kit olarak verilmelidir. 32. Cihazlabirlikae cihaza uygun gnnga ve grmga adaptiirii iicretsiz verilmelidir 33. Cihaz harici USB g*r9rna sahip olmaldr. 34. Cihazn I,5 mt NPP drain hortumu bulunmah ve drain baflanhsr I " M-NPT ohnahdr. -g-!3 r-,

4 @ SAF SU CLHAZITEKMK $ARTNAMESi. Cihaz ithal mah olmahdrr.. Cihazm tiim ig ylizeyi ve rsrtrcr ekipmanlan paslanmaz gelikten mamiil olmahdrr. o Cihaz tam otomatik olup elektrik ve su kesilmelerine kargr otomatik olarak kapanmahdu.. Cihazrn kapasitesi 4 Lt./saat olmahdr.. Cihazrn 8 litrelik paslanmaz gelikten mamul yedek bir tankr olmahdrr. o Cihazrn saf su kalitesi 2.3ps./cm, (20 oc de) iletkenliline sahip olmahdrr. o Cihazrn musluk suyu girigi bir selenoid valf ile kontrol edilmeli, musluk suyundaki bastng azaltp gofalmalarrna kargr stabiliteyi safilamahdrr.. Cihazrn sogutma suyu ihtiyacr 48 Lt./saat olmahdrr. o Cihazrn distile su muslulu tinde olmah ve iki pozisyonlu gakgabilmelidir.(siirekli veya basrp gekmeli.) o Cihazrn yedek tankr doldulunda cihaz distilasyonu otomatik olarak kesmeli, su eksildilinde ise otomatik olarak distilasyona devam etmelidir. o Cihazrn iginde bir kirlilik dedektiirii olmah, Cihazrn temizlenmesi gerektifiinde kullantcty pilot lambasr ile uyarmahdr. o Cihazrn agma kapama diiymesi iin tarafinda ve pilot lambah olmah. o Cihaz gift duvarh olmah, drg duvan da elektrostatik toz boyah olmahdrr. o Cihaz masa iistii veya duvar montajh kullanrlabilmelidir. o Cihaz rn elektriksel baflanfilarr istege baeh olarak 50 /60 Hz,220 V 3ph,380 V 3pH olabilmelidir. Yrd,Dog.Dr lrlehmet SEZG N tu kff7

5 Hrz AYARLT VORTEKS TEKNiK $ARTNAMESI 1- Cihaz ithal mah olmahdrr. 2- Cihaz;;n drq ytizeyindeki toz kaplama boyasr mikobiyolojik koruma igin BioCote koruma sistemine sahip olmah ve bu vazgegilmez dzellik olmahdrr. 3- Cihazn hm arahg dev/dakika arasrnda ayarlanabilir olmahdrr. 4- Cihazn salmrm mesafesi 4.2 mm olmahdrr. 5- Cihaz taksimath hrz ayar diifimesine sahip olmahdrr. 6- Cihaz hem manuel hem de otomatik gahgma moduna sahip olmahdr ve hangi konumda gah$ttgml rgrkh uyarr sistemi ile belirtmelidir. 7- Cihazrn giicti 20 W olmahdrr. 8- Cihaza istenildi[inde I ad standart mikroplate, I adet 500 ml kapasiteye kadarki beher ve erlenler igin yuvarlak kdpiik, I adet 8x0.2 ml, 8x0.5ml ve 16xl.5ml miko santriffij tiip tutabilen dikdortgen kdpiik ve I adet de kullanrcrnrn istedili dlgiide delik agabileceli dikd6rtgen kiipiik atagmandan olugan aksesuar paketi verilmelidir. 9- Cihaz220 Y 50 Hz gehir cereyanr ile gahgabilmelidir. l0- Cihaz her tiirlii fabrikasyon hatalarma kargr 2 yrl siire ile iicretsiz, 10 yrl si,ire ile iicretli servis ve yedek parga garantili olmahdrr. trd.0o0.dr, l,lehmer SEZGiil t-\ u^ kff.o

6 ISITICILI MANYETIK KARISTIRICI TEKNiK SARTNAMESi: 1. Cihaz ithal mah olmahdrr. 2. Cihamt drg yiizeyindeki toz kaplama boyasr mikrobiyolojik koruma igin BioCote koruma sistemine sahip olmah ve bu vazgegilmez tizellik olmaldtr. 3. Cihazrn slcakhk ve kanetrrma ayan iki ayrr kontrol tinitesi ile yaprlmahdrr. 4. Cihazrn hassas tst kontrolii igin mikroiglemcili srcakhk kontrol sistemine sahip olmahdrr. 5. Kangtrrma kapasitesi en az 15 lt.(su igin) olmahdrr. 6. Hrz arahlr dev/dakika arasrnda olmakdrr. 7. Cihazn tabla srcakh[r 50'C nin iizerine grktr$rnda kontrol panelinde kullanrcryr uyaran bir rglk sistemi olmah ve bu l$lk cihazm rsrtma sistemi kapatrlsa bile srcaklk 50'C nin altlna diigmeden bu rgrk sdnmemelidir. 8. Cihazm tsrtrct tablast kimyasal maddelere dayanrkh seramikten yapllmrg olmah ve ebafi en az 150x150 mm olmahdrr. 9. Cihann rstma giicii 500 watt olmahdrr. 10. Cihazrn maksimum tabla srcakhir 450"C ye kadar rsrnabilmelidir Qahgma voltajr 230 V,50 Hz olmahdrr. 12. Cihaz her tiirlii fabrikasyon hatalanna kargr 2 yrl siire ile iicretsiz,l0 yrl siire ile iicretli servis ve yedek parga garantili olmahdrr. Yrd.I)oq.Dr, filehmet SEZGIl, t//'gyf-'

7 LABORATUARTIpI ph METRE TEKNIK $ARTNAMESI Sistemi olugturacak sabit ph Metre cihazr teknik <izellikleri aqa[rda agrklanan gekilde olmahdrr. l. Cihaz mikroprosesdr kontrollii dijital gdstergesi ve masa tistti tip olma[&r. 2. Cihazrn ekamnda okuma modlan, standart segimi ve okuma delerleri gdriilebilmelidir. 3. Cihaz ph, milivolt ve srcakhk dlgumii yapabilmelidir. 4. cihaz yatay gekilde konuldupu taktirde esimli gdstergesi kargrdan kullamcrya net bir okuma saflamahdrr. Srcakhk ekranda siirekli okunmahdrr y 150 Hz ile gal;mah. Aynca 4 adet 1,5 V pil ile gahqmah. Agrk unutulup iglem yaprlmadrlr takdirde otomatik olarak kapanmah. 6. Cihazla iig noktah kalibrasyon yaprlabilmelidir. 7. Ekranda kalibrasyon durumunu gdstermelidir. 8. Laboratuar galtgmalannda kullamlabilir olmahdrr. 9. Cihaz 6l9iim arahsrnda otomatik srcakhk diizeltrnesi yaprlabilmelidir. l0. Cihazla en az 3 noktah kalibrasyon yaprlabilmelidir. I 1. Son kalibrasyon delerini hafizasrnda saklayabilmelidir. 12. Cihaz iizerinde bulunan "Auto Read" tugu ile numunenin ph defierini ekranda sabitleyebilmelidir. 13. Cihaan 6l9iim arahlr ph -2, ,999 ph / + 0,005 ph mv -1200, ,0 mv / + 0,3 mv mV / + I mv Srcakhk oc -5, ,0 / + 0,1 oc 14. Srcakhk gdstergesi olarak oc ya da of segilebilir olmah. 15. Sensdr girig direnci 5 x 1013 ohm'dan biiyiik olmal, girig akrmr I x -r2a Clbzm boyutlat 240 x 190 x 80 mm, aprhlr yallagrk olarak 1 kg olmahdrr 17. Cihaz en azlp 43 koruma srmfina sahip olmahdrr. 18. Uretici firmamn ISO 9001, cihazrn CBbelgesi olmahdr 19. Orijinal kullanma krlavuzu ve "Test Sertifasr" cihaz ile birlikte verilmelidir. 20. Cthaz Qin vb Uzakdo[u iilkelerinde iiretilmemiq olmahdrr. 21. Satrcr firma Tiirkiye distribiitttru olmah ya da distribi,ittir firmadan yetki belgesi almrq olmahdrr. 22. cihaz srcakhk 6l9er kombine ph elektrodu, tampon soliisyonl an (4,7), saklama soliisyonu (KCl), elektrot standr ile komple verilmelidir. 23. cihaz fabrika ve montaj hatalanna karqr en az 3 yrl ucretsiz, l0 yrl siireyle de iicreti mukabil servis ve yedek parga garantili olmahdr. 24. Beraberinde Tiirkge kullanma krlavuzu olmahdr., r0,dog,dr, It{ehmet SEZGil,l tl!'f-

8 SoGUTUCU (BUZDOLABD TEKNIK $ARTNAMESi 1. Buzdolabr gift kaprh veya tek kaprh ve tek / gift gelcneceli olmahdr. 2. Toplam biiriit hacmi minimum 500 Litre olmahdr. 3. Solutma sistemi no frost olmahdrr. 4. OoC Bdlmesi v 40 Litre, so!'utucu b6lme hacmi minimum 300 Litre olmahdtr. 5. Dondurucu bdlmesi gekmece geklinde, gekmece sayrsr minimum bir olmahdrr. 6. Dondurucu bdlme hacmi minimum 140 Litre olmahdr. 7. Kapr agrk alarmr olmahdrr. 8. GiinlUk 25' C Enerji Sarfiyatr (kwh/24h)(cl) dan fazla olmamahdrr. 9. Aydrnlatma tipi igerde, yandan LED olmahdrr. 10. Ambalajsrz yiikseklik minimum cm, ambalajsrz derinlili minimum 65.0 cm, ambalajsrz geniglik minimum 62.0 cm, ambalajsrz alrrhk minimum kg olmahdlr. I 1. Ekonomik gahgma modu olmahdrr. Yr..l^grt g.,^.5el c-snln,'v1

9 HASSAS TERAZi TEKNiK SARTNAMESi Kapasite: 220 gr Hassasiyet: 0,0001 gr / 0,1 mg Dara Alanr: 220 gr DoFusalhk +: 0,2 mg Cevap Siiresi: 10 sn Ekan Tipi: FLD & LCD Ebat WD/H: 21 0 / mm Kefe Yaprsr: Cr-Ni Paslanmaz 80 mm dairesel Kalibrasyon Tipi: Tam otomatik, dahili zaman ayarh kalibrasyon Riizgarhk : 260 mm, 3 Farkh ytlnden siirgiilii ve kapakh Net afirrhk: 6,9 kg High-Tech Force Magnetic Sistem I. Slnlf Modern goriintim Siiper esneklik 5 Modem operasyon tugu Spesifi k iqletim sistemi Modern dizayn, gelik kasa Extemal kalibrasyon Terazide istenen ti.im entegre uygulamalar FLD veya LCD ekran Aqrn yiik ve hava akrmtna kargi ileri teknolojik koruma Diinya gaprnda servis intemet yoluyla upgrade imkanr Ttim uygulama programlan ile MA Ucuz ve stoktar yedek parga, genig servis alr Saat ve tarih iizellili Bus sistemi ve barcode scanner, ikinci ekan, smart box, 8 kablo ba[lanfist 4 giri$li input-output box (ops) Balint programr ile datalann Windows'a transferi (ops) Analog data grkr$r (ops) Ek interface'ler RS422, RS485, 20MAc.l.(ops) Parga sayrmr, o% v.b. 23 iqlem Net toplam, artrg, GLP Anti-tehft, hrrsrzhla karqr taqrnmazltk IP65 ve ICM koruma sistemleri (ops) Hava akrmrna ve sarsrnttya karqr 6zel dijital koruma Akii ile gahqabilme (ops) Led rgrkh ytik kapasitorii -1.r.0". o c. \1o\\-_=_1 qlr6-s\^^t

10 LABORATUARTiTi pn METRE TEKNiK $ARTNAMESi 1 Cihaz mikroprosesdr kontrollii dijital gdstergesi ve masa fistii tip olmahdr. 2. Cihazrn ekranrnda okuma modlarr, standart segimi ve okuma delerleri gdriilebilmelidir. 3. Cihaz yatay gekilde konuldulu taktirde e[imli gdstergesi karqrdan kullamctya net bir okuma sa$lamahdrr. Srcakhk ekranda siirekli okunmahdrr 4. Cihaz ph, mili volt, iletkenlik ve srcakhk dlgiilrnti yapabilmelidir. 5. Laboratuar gahgmalanndakullamlabilir olmahdrr. 6. Cihaz iilgtim arahgmda otomatik srcakhk diizeltmesi yaprlabilmelidir. 7. Cihazla en az iki noktah kalibrasyon yaprlabilmelidir. 8. Cihaz iizerinde bulunan "Auto Read"' tugu ile numunenin ph de[erini ekranda sabitleyebilmelidir. 9. Cihazrn 6l9iim arahgr ph mv I 0. Cihazrn do!rululu ph mv ph mY ph +0.3mV Srcakhk +0.1 K 1 l.srcaklrk 6l9iim alrahlt en az -20oC ve oC olmahdrr. 12. Uretici firma ISO 9001 CE velveya TSE sertifikasyonuna sahip olmahdrr. 13. Orijinal kullanma krlaruzu ve "Test Sertifikasr" cihaz ile birlikte verilmelidir Y 150 Hz ile gahgmah. Ayrca 4 adet 1.5 V pil ile gahqmah saat gahqma 6mrii olmahdrr. Agtk unutulup I saat iglem yaprlmadrlr takdirde otomatik olarak kapanmahdrr. 15. Cihaz srcakhk tilger kombine 2 adet ph elektrodu, srcakhk probu, direng/iletkenlik probu, standr, 3 adet tampon soltsyonlan (ph4,7, 9) ve 3 adet saklama soltisyonu (KCl) ile takrm olarak verilmelidir. 16. Cihaz her tiilrlii fabrikasyon hatalarrna karqr 2 yrl iicretsiz servis, 5 yrl siire ile iicretli servis ve yedek parga garantili olmahdrr.,r-/rg f).r,.- o,-..-*..:*) fl7ua{ i/.on/ra,;

11 n0xr,n rurunr-lstrrucr rpxnix s.lntnapmsi 1. Sistem modiiler olmahdr, dikey kondenserli olmahdrr. 2, Sistem "quick action jack" modiilii elekfiiksel kuwetle kolayca hareket etmeli elektrik gittilinde ise ttim aparat otomatik olarak yukan kaldrrrlabilmektedir. 3, Sistem aliiminlum aksamr kimyasallara dayamkh ve uzun dmiirlii olmahdrr. 4. Sistem Ddnme hrzr rpm olmahdrr. 5. Isrtma banyosu dijital gdstergeli olmah set edilen deler ile anlrk srcakhg gdstermelidir. 6. Sistem, Isrtma banyosu ile infrared arabirimine sahip olmahdrr. Banyo srcakh[r anhk olarak vakum kontroliinden gdriilebilmelidir. Bdylece kontroldr banyo srcakh[rna giire uygulamasr gereken vakurnu otomatik olarak ayarlamahdrr. 7. Isttma banyosu kordonsuz olmal, kettle prensibine gdre gahgmah, tagrnabilmeli ve kolay temizlenmelidir. 8. Sistem srcakhk dlgiim arahst +20 C C olmahdrr. Kolay temizleme amagh paslanmaz gelikten imal edilmig olmahdrr. Aynca su banyosu yap banyosu olarak da kullamlabilmelidir. 9, Isrtma Banyosu iizerinde bulunan ddner di.ilme sayesinde banyo dzellili su banyosundan, ya! banyosuna kolayca de[iqtirilebilmelidir. 10. Su banyosu olarak kullamldrfrnda giivenlik dzellili olarak banyo srcakh$ 95 C nin i.izerine grkmamaldrr. 11. istenildili takdirde cam aksesuarlann hepsi plastik ve cam bileqiminde olmahdrr. 12. Buhar ve srvr temasma maruz kalan tiim pargalar 3.3 mm kahnhlrnda borosilikat cam veya tefl ondan yapllml$ olmahdlr. 13. Cihaz 50m1.'den 4 litreye kadar farkl kapasitelerde buharlagtrrma ve toplama balonlan ile kullamlmaya miisait olmaltdrr. 14. Sistem standart olarak I litrelik toplama balonu ve I litrelik buharlastrma balonu igermelidir. 15. Sistemde geligtirilmig tek paxga buhar tuzaer ile gapraz kontaminasyonlar 6nlenmelidir. 16. Tek parga klips ile buharlaqtrrma balonu ile bahar tuzafir kolayca ballanmahdrr. buharlaqma balonu yalpalama yapmamahdrr. 17. Sistem fazla yer tutmamah,tabaru 0,13 m2'lik hacme sahip olmahdrr. 18. Sistem 16 - l8 kg alrrhlrnda olmahdrr. 19. Sistem 550mm en,575 mm boy,415mm derinlile sahip boyutlarda olmahdrr.,4:w

12 20. Sistem su banyosu ile 1360W gtice sahip olmahdrr. 21, Su banyosu srcakhlr +2 C hassasiyette olmahdrr. 22. Banyo hacmi 4-5 litre olmahdrr. 23. Banyo alrrhlr 4000 gram olmalrdrr. 24. Banyo boyutlari 285mm en,240mm boy, 300 mm derinlikte olmalidir. 25. Sistemin cam aksamr, plastik kaplamah korumah olmah olmahdrr. 26, Cihaz laboratuarda Rotary Evaporatdrlerde tat iyeyi saglamak amaclyla kullamlmahdrr. Rotary Evaporatdrler igin optimum dizayna sahip olmahdrr. Ayrrca aym amag dahilinde baqka cihazlarla birlikte de kullamlabilmelidir. 27. Geligmig diyafram sayesinde, <10 mbar altma inebilmeli, yiiksek akrg hrzr 1.8 m3/ saat olmahdrr. 28. Pompa htz kontrollii olmahdrr. Set edilen vakum da hrz kontroli.i sayesinde, yavaglayarak enerji tiiketimini, giiriiltiiyti en aza indirgemeli ve pompamn gahqma dmriilnii uzatmahdrr. 29. Cihazn iki yan tarafindaki pencerelerle yatay yerlegtirilmiq diyaframlan gdrebilecek gekilde dizayn edilmig olmahdrr. 30. Yatay hareket eden diyaframlar etkin kiitle dengesi yaratmah, titregimleri azaltrnal ve pomparun gah$ma dmriinii uzatmahdlr. 31. Tihegimi ve sesi en aza indirmek, pompayl mekanik etkilerden ve gerresel etkilerden korumak igin tamamr PP kaph, aliiminyum kasasr olmahdrr. 32. Kolay kullamm igin iist tararafinda tutacak yardrmr ile kolayca tutulabilmelidir cm*20 cm lik taban alaru ile kiigiik olmah yer kaplamamahdr. 34. Cihaz istenen vakuma vakum kontrol iinitesi en hrzh siirede ulagmal ve yiiksek kaynama noktah gdziiciilerle gahqrldrlrnda zamandan tasarruf sallamahdrr. 35. Arka da bulunan aktif fan sayesinde pompa motorundan bagrmsrz gahgarak etkin so[utma yapabilmelidir. 36. Diiqtik vakumlarda, giivenlik dzellili olarak, diyaframlarda olugan su buharlarmt kurutmak igin gaz serbesteleme anahtarr olmahdrr. 37. Diyafram kafasr cam lanmn krrrlmasrru dnlemek igin, PEEK malzemede olmah, DURAN borosilikat cam ile miikemmel esneklik ile gahpmahdrr. 38. Pompa depremlere ve hrrsrzhklara kargr koruma mekanizmasr olmah masaya sabitlenebilmelidir. 39. Pompa yiizey srcakhlr 35oC nin altrnda olmahdrr. 40. Pompa alrrhg 5,4 kg dan fazla olmamahdrr. 41. Cihazrn gahgtr dlgl oftamm slcaldl$ +5o- 40 0C arasrnda olmahdrr. 42. Pompa su trompuna gdre daha az giiriiltii olmahdrr, gahqma masrafirun indirgemeli, saatte 500 lt su tasarufu saflamahdrr. 43, Cihaz2m. vakum hortumu, 1.5m. giig kablosu ve kullamm krlavuzu ile birlikte komple verilmelidir. 44. Cihaz 230V, Hz. Akrmla gahsmah ve cihazrn giig tiiketimi 210W olmahdrr. 45. Pompa baktm igin kullamcr tarafindan kolayllkla agrlabilmeli, gerekli servis araglan pompa igeresinde mevcut olmahdrr. 46. Firma garanti siiresinin bitimini takiben minimum 10 yrl iicreti kargrhlrnda yedek parga ve servis hizmetini vermeyi taahhtit etmelidir. 47. Sistemi meydana getiren iinitelerin herbiri 1 yrl siireli tiretim garantisini igermelidir. 48. Vakum kontrol iinitesi modiiler olmah hem rotary ile hemde vakum pompasr ile ballanabilmelidir. /$ 2

13 49. Vakum kontrol iinitesi uzaktan gdriillebilmeli geniq dijital g6stergeli ve kolay kullamma sahip olmahdrr. 50. Aym anda hem analog hem dijital iki gegit gdsterime sahip olmahdrr. 51' Ekan iizerinde rsrtma banyosunun srcakhlr anhk olarak izlenebilmeldir, bu srcakhfia gereken vakumlarr otomatik olarak hesaplamahdr. Giivenlik dzellikleri olarak, solutma suyunun ve vakum pompasmrn gahgrp gahgmadrlr gtiriilebilmelidir. 52. istenilen set delerde vakum ayarlama fonksiyonu olmahdrr. 53. Birden fazla vakum sistemini kontrol eden "Lab Vac" 6zelli$ olmahdrr. 54. Vakum degerlerini set etmek igin "Timer" zaman ayar fonksiyonu olmahdrr. 55. Srk kullarulan 43 solvent igin tammlanmrg vakum delerleri ile "solvent Library" solvent kitaph& meniis[ olmafidrr. 56. Programlama mentisiinde klavye dzelli$i olmah program ismi yazmaya, deliqtirmeye olanak saglamahdrr. 57. Distilasyon sonlandr[rnda Alarm fonksiyonu olmah, sistemi otomatik sonlandrrmah, ekranda bittigini gdsteren uyan mesajr vermelidir. 58. Entegre basrng serbestleme mekanizmasr ve *2 mbar hassasiyetinde seramik diyafram ile gevrili kapasitif basrng sensdrii bulunmahdrr. 59, Kolay kurulum sihirbazr sayesinde kontrol ekramndaki talimatlarla kurulum gergeklegebilmelidir. 60. Yeni arabirimlerle USB, RS 485, RS 232 gibi, kullammr mevcut olmah, PC ile beraber galtgabilmelidir. Cihaz rotary evaporat6rlere, agrk ve kapah refluks sistemlerine su tiiketimini engellemek ve geri kazamm oramm artrrmak igin kolayhkla ballanabilmelidir. 61. Cihaz sabit 10 oc 'da so[utma yapabilmelidir. 62. Cihazrn pompa basmcr en az 0.6 bar olmahdrr. 63. Cihazrn pompa akrg hrzr el az 2.5 L/dakika olmahdrr. 64. Cihazrn so[utucusunda kullamlan gaz ozon tabakasrna zarar verneyen, R l34a (1,1,1,2- Tetrafl oretan) olmahdrr. 65. Su banyosu hacmi en az 3 lihe olmahdrr. 66. Cihazrn giig tiiketimi en fazla 850 Watt olmahdrr. 67. Cihazn 15 "C 'da solutma kapasitesi en az 500 Watt olmahdrr. 68, Cihaz 220Y l50hz qebeke ceryam ile gah$maya uygun olmaltdrr. 69, Cihaz fabrikasyon hatalarma karqr 2 yrl garantili olmahdrr. 70. Cihaz ayru anda 2 adet rotary evaporatdre baglanabilmelidir. 71. Cihaz rctary evaporatdr tarafindan kontrol edilmeli otomatik olarak agrlmah ve iglem bittilinde otomatik olarak kapanmahdrr. Bdylece istenilen siire girilerek ayarlama yaprlabilmelidir. 72. Cihazlann tamamr ayru marka olmahdrr. -m**

14 MASA USTU gok AMA9LI SoGUTMALI SANTRIFUJ TEKNiK $ARTNAMESI '1. Cihaz laboratuvar ve oda kogullarrnda galtgabilecek ve masa UstU tip olmaltdtr. 2. Cihaan ig ve drg yiizeyleri paslanmaya kargt elektrostatik toz boyah olmalrdrr. 3. Cihazrn haznesi paslanmaz gelikten imal edilmig olmaltdtr. 4. Kapak 6meklerin yerlegtirilmesine ve grkartrlmasrna engel olmayacak gekilde agllmalrdrr. Kapak kilitli olmah, kapak agrkken ba9[k dainmemeli ve baghk donerken kapak agrlmamahdrr. Kapak agtkken lgrkh sinyal ile kullanrcryr uyarmaltdtr. Cihazrn kapalr agrlmadr!r durumlarda manuel olarak mudahale edilebilmelidir. 5. cihazrn maksimum kapasitesi agrh rotorlar igin 24x1.i12 ml, 30x'15 ml ve agrlrr rotor igin 4x200 ml olmahdrr. 6. Cihazrn maksimum hz 24x1.512 ml. agtlt rotor igin ' rpm, 30x15 ml. agrh rotor igin rpm, agrlrr rotor igin rpm olmalrdrr ve rotorlar cihazla birlikte temin edilmelidir. 7. Cihazrn maksimum santrifuj guca 24x1.512 ml. agrh rotor igin,18.405xg, 30x15 ml. agrl rotor igin 3.007x9, agrlrr rotor igin 3.045x9 olmaltdtr. 8. Cihaz programlanabilir mikroi$lemcili kontrol sistemine sahip olacak ve biitun kontrol ve igletme elemanlan bir pano iizerinde toplanmrg olmahdrr. 9. Cihazda program numarast, hrz, zaman, hrzlanmaffrenleme orant ve srcakhk programlanabilecek ve tum bu de!erler igin dijital g6stergeler olmaltdtr. 10. Cihazda kullantlacak rotor tipi de programlanabilmelidir. yanltg rotor segilmesi durumunda, cihaztn Uzerindeki rotorun izin verilen maksimum htztnt gegmeyecek sistemi olmahdrr. 11. Hrz rpm arasrnda 10 rpm arahklarla ayarlanabilmelidir. '12. SantrifUj siiresi 1-99 dakika arasrnda 'l dakika arahklarla ayarlanabilmelidir. Ayrrca siiresiz gahgma igin hold pozisyonu bulunmalrdrr. 13. Rotorun hrzlanma ve frenlemesi en az 10 kademeli olarak programlanabilmelidir. 14. Cihazda en az 10 adet program hafrzasr olmahdrr. 15. Cihazda segilen hrz degerine kargrhk rcf de$eri istendilinde g6riilebilmelidir. Aynca RCF de$eri girilerek galtgabilme 6zelligi mevcut olmahdrr. 16. Cihazda -9'C ile +40"C arastnda 1'C hassasiyette srcakhk ayar arah$r olmahdrr. 17. Cihazn panosu Uzerinde sooutma igleminin yaprldtlrnr gosteren LED lamba olmaldlr. 18. Cihazda kullanrlan gaz ve izolasyon malzemesi CFC igermemelidir. 19. Cihaz dengesiz yuklemeleri hissedebilmeli ve b6yle bir durumda galtgmastnr durdurarak kullanrcryr uyarmahdrr. 20. Cihazrn motoru baklm gerektirmeyen induksiyon tipte olmahdrr. 21. Cihazn kapagrnda, hrz OlgUmil yapabilmek igin gdzetleme camr bulunmahdrr. 22. Motor agrn rsrnmasl, hrz okuma anzast, kapak agtk ve dilgaik voltaj arrzasr durumlannda kullanrcryr uyaran ve galtgmayt durduran hata mesajlarr olmaltdtr. 23.Cihaz230Y - 50 Hz gebeke gerilimi ile gahgmahdrr. 24. Cihazla birlikte TUrkge yaztlmtg krlavuz kitapgllr ve garanti belgesi verilmelidir. 25. Cihazrn TS EN belgesi olmahdrr. 26. lmalatgr firmanrn ISO 9001, ISO Kalite Belgesi, Sanayi Bakanhgr Satrg Sonrasr Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmahdrr. 27. Cihaz CE igareti tagrmaldrr. -{rj.doc. "Dr. qe-er UAJ

15 SOGUTMALI QALKALAMALI inkubator TEKNIK $ARTNAMESI 1. Cihaz biyolojik ktiltiirlerin farkh srcakhklarda kullammr igin uygun olmahdrr. 2. Cihazm yiiksek kalite LCD dijital gtistergesiyle, hassas tuz kontrolti sallanmahdr. 3. Cihazdaki solutucunun akrlh kontrolii ile kompresd,rlere agrn yiik binmesi engellenmelidir. 4. Cihazn srcakhk arahlr 10'C-60 oc arasmda olmahdrr. Srcakhk do!rululu 37'C'de +0.2 oc olmahdrr. Srcakhk dafirhmr 37 "C'de +0.5 'C olmahdr. 5. Cihazrn galkalama llzl rpm olmahdrr. 6. Cihaz 25 mm'lik orbital hareketle galkalama iqlemi yapmahdrr. 7. Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayrcr fonksiyonu bulunmahdrr. Aynca siirekli galqma fonksiyonu da bulunmahdrr. 8. Cihazrn kaprsr agrldrlrnda galkalama, rsrtma ve sogufina otomatik olarak durmahdr. 9. Cihaan igi paslanmaz gelik olmahdrr. 10. Cihazda bulunana platform deligik ebatlardaki flasklar igin uygun olmahdr. 11. Cihazda aqrrr srcakhk, yiiksek akrm, hata dedekttlr sensdrti ve szrntrya kargr koruma sistemleri olmahdrr 12. Cihazda srcaklk ve zaman delerleri igin hafiza fonksiyonu olmahdr. 13. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman de[eri sona ulagtr[rnda alarmla kullamcryr uyarmahdrr 14. Cihazrn i9 boyutlan 570 x 465 x 470 mm(g x d x y), drg boyutlarr 9L6 x730 x 683 mm (gxdxy)olmahdrr. 15. Cihazla birlikte delikli platform verilmelidir. 16. Cihaz 35 adet 50- l00ml veya 16 adet ml veya l2 adet ml erlenleri galkalayabilme kapasitesine sahip olmahdrr. 17. Cihaz AC 220 Y, 50 Hz qehir cereyam ile galryabilmelidir. 18. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmahdrr. 19. Teklif veren firma tiretici firmadan almmrg Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmaldr. Toplayrcr veya aracl firmalardan ahnmrg Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir. 20. Cihaz ithal eden firmanrn funxaf onayh ISO 9001:2008 belgesi bulunmahdrr ve bu belge ihale dosyasrna eklenmelidir. 21. Cihaz fabikasyon ve iggilik hatalarrna kargr 2 yrl ticretsiz garantili ve bu stire bitiminden sonra l0 yrl siire ile yedek parga ve servis garantili olmahdrr.' 22. Teklif veren ithalatgr firmamn TSE Yeterlilik bulunacaktrr. Yrr'f.g/{ fins(l ec!ct'truml

16 rsrrrcrlr MANYETiK KARr$TrRrCr (TEKLi) TEKNiK $ARTNAMESi l. Cihaz tekli termostatik manyetik rsttlcr ve kangtrrrcr olmahdrr. 2 Cihaz kangtrrma ve rsrtma gdrevlerini hem birlikte hem de tek tek yapabilmelidir. 3. Isr ayan kontrollii olmahdrr. 4. Cihaz en az 2 litreye kadar olan srvrlan kanqtrrabilmelidir. 5.Cihazrn Inzr en az dev/dak. arastnda ayarlanabilmelidir. 6. Cihaz luz kontrollii olmahdrr. 7. Cihaz en az oc arasrnda srcakhk ayan yaprlmahdrr. 8. Cihaz termokupple'nda bir aksakhk oldulu takdirde rsltmayl otomatik olarak durdurabilmelidir. 9. Cihazrn rsrtma plakasr rsryr iyi ileten ve en az 135 X 135 mm ebadmda aliiminyumdan imal edilmelidir Volt 50 Hz ile gahgmahdrr. 11. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarrna karqr 2 yl garantili olmah, 10 yl siire ile ticretli servis ve yedek parga garantili olmahdu. l2.uretici firma ISO 9001, CE velveya TSE sertifikasyonuna sahip olmahdrr. z[,,q,,-1--, Dc'- t') v;,t: tl (anta.)

17 Ceketli (Mantolu) Isrttct Teknik $artname o Cihaz ektraksiyon iqlemine uygun olup, ddrt adet 250 ve 1000 ml'lik balon kapasitesine sahip olmahdrr. o Cihaz masa iistti ve laboratuar koqullannda kullanrma uygun olmahdrr. o Manto srcakhklan 450 ' C ye kadar manuel olarak ayarlanabilir olmahdu.. r Her bir mantonrm tsrtma iglemi birbirinden balrmsrz olarak yaprlabilmelidir. o Cihazrn kenarlarrnda flasklarr tutturmaya yarayan yiikseklipi ve agrsr ayarlanabilen askrlar bulunmahdrr. o Cihazrn iist yiizeyi solvent ve korozif kimyasallara karqr mukavemetli AISI 304 Paslanmaz gelik olmaltdr. o Ayar diiemeleri her bir mantonun 6n panelinde yer almakta ve rsrtma iqleminin regiilasyonunu gdsteren lglkh uyarrsr bulunmahdr. o Cihazrn boyutl at 18x76x25 cm (yiikseklik x uzunluk x derinlik). o Cihazrn aerrh[r 12 kg olmahdrr.. Cihazrn gtig tiiketimi 1100 W olmahdrr.,,3dffiflbdls

18 Srcak hava tabancasr l.cihaz; elektrikli 2000 Watt olmahdrr. 2. Cihaz sabit Elektronik Sistemli olmahdrr. 2. Cihaz en az 2 yrl garanti siiresine sahip olmahdrr. -r'/r,i4 ooc. olrmry xbin$ r$nm l(nrylb! ffi Balkant

19 IT ETtiv TEKNiK $ARTNAMESi f. i9 hacmi 108 lt ve ig boyutlarr 560 x 480 x 400 mm (geniqlik x )'iikseklik x derinlik) olmahdrr. 2. Cihaz oda srcakhel + 5 C ile +300 C derece arasmda ayarlanabilmelidir. 3. Cihaz gok fonksiyonlu dijital PID gostergeli olmahdrr ve gd,sterge yilksek gdztiniirliiklt TFT renkli ekran olmahdrr. 4. Cihann dijital kontrol panelinden srcakhk, havalandrrma agrkhlr, program zamam, dil gibi parametreler ayarlanabilmelidir. 5. Cihazda srcakhk ayarr C veya F cinsinden ayarlanabilir olmahdrr. 6. Cihazda dijital zaman ayarlayrcr bulunmahdrr ve 1 dakikadan 99 gin,23 saate kadar ayarlanabilmelidir. 7. Cihazda setpoint bekleme dzelligi olmahdr ve bdylece ayarlanan srcakhla gelmeden istenilen gahgma siiresi baglamamahdrr. 8. Cihazda rsr dengesi fonksiyonu olmaldr ve bu sayede alt ve iist rsrtma bdlgeleri arasmdaki rsr dalrhmr + o/o 50 I - % 50 arahlrnda ayarlanabilmelidir. 9. Cihazda kayrth 3 adet segilebilir srcakhk deleri segilerek, kontrol panelinden cihazrn kalibrasyonu yaprlabilmelidir. 10. Cihazrn dijital ekrarunrn ayarlanabilme kararhh[r 0.1 C olmahdrr Cihazda kullamcr haftahk gahgma programr olugturabilmelidir. 12. Cihazda ayarlanan programlar herhangi bir giig kesintisi durumunda hafvaya almmahdrr. 13. Isrtrcrlar gahqma gemberinin d6rt bir yanrna yerle$tirilmi$ olmah ve etkin bir rsrtrna saelarnahdr. Bu rsrtrcrlar aym zamanda raf takmak amacrylada kullamlabilmelidir. 14. Maksimum srcakhk sapmasr 0.5 %,maksimum srcakhk de[igimi 2 %o den fazla olmamahdrr. 15. Cihazda gift yiiksek srcakhk korumasr olmahdr. Ayarlanabilir elektronik yiiksek srcakhk korumasr ve mekanik srcakhk limifleyici olmak iizere. Mekanik limitleyici cihaan, nominal slcakhgm yaklagrk 20 C iizerine grkmasr durumunda otomatik olarak devreye girmeli ve rsltrnayl kesmelidir. 16. Cihaz 6n panelinde rsrtmarun yaprldr[rm belirten ikaz rgrlr vardrr. 17. Qahgma gemberi ve drg krsmr paslanmaz gelikten imal edilmiq olmahdrr. Elektrostatik toz boya igermemelidir. 18. Cihaz, 2 adet paslanmaz gelikten raf cihazla birlikte verilmelidir. 19. Cihazrn maksimum raf kapasitesi 5 olmahdrr. Cihazrn toplam ytikleme kapasitesi 175 kg olmahdrr. 20. Uretici firma tarafindan hazrrlanmrg 160 C de kalibrasyon sertifikasl cihazla birlikte verilmelidir. 21. Firma, teklif mel(ubunda teklif etti[i cihaan marka ve modelini belirtmelidir. 22. Cihaz 220 Y oltl 50 Hz ile gahgmahdrr. 23. CihazISO900l veya CE sertifikasrna sahip olmahdrr. 24. Teklif veren firma teklif ettiei cihaza ait TS ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmahdrr. 25. Teklif edilen cihaz,n 2 yrl iicretsiz, iicreti kargrhgrnda 10 yrl yedek parga ve servis garantisi olmahdrr. 26. Teklif veren firma iiretici firmadan ahnmrq Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmaltdtr. Toplayrcr veya aracr firmalardan ahnmrg Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir. {rct \o a \. {b 1^, qc-atr-

20 ultrasonir ranyo rrxnix garrnaunsi l. cihaz laboratuvar arag gereglerinin tam olarak temizlenebilmesi igin kullamlmahdrr. 2. Tiim yiizeyleri etkili bir gekilde temizleyebilmelidir. 3. Cihaznhazne kapasitesi 2,75 lt olmahdr. 4. Cil:azn hazne ebatlan 240x137x I 00 mm olmahdrr. 5. Cihaz i9i paslanmaz gelikten yaprlmrg olmahdrr. 6..cihaz, hazne ebadrna uygun, bir adet paslanmaz gelik sepeti ve plastik kapalr ile komple olmahdrr. 7. Cihazda sweep, degas ve pulse modlan olmahdr. 8. Cihazda gtvenlik agrsrndan 12 saatlik gahgma olmaltdrr. sonucu otomatik kapanma dzellili 9. cjhazda giivenlik agrsrndan srcakhk 90c ye ulaqtrlrnda otomatik kapanma iizelligi olmahdrr. l0. Cthaz 37 kllz ve 80 khz olmak iizere iki frekansta kullarulabilmelidir. 11. cihazda set edilen srcakhlr ulagrldrlrnda otomatik baglama modu olmaftdrr. 12. Cihazrn giicii 250 W olmahdrr. 13. Cihaz rsrtmah olmah, gahqma srcakhpr +30oC derece ile +gooc derece arasr ayarlanabilmelidir Y150 Hz ile gahqmahdrr. 15. Cihaz ISO 9001 veya CE sertifikastna sahip olmahdr. 16. Teklif veren firma teklif ettili cihaza ait TS ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine ve Sanayi Ticaret Bakanl[r Satrq Sonrasr Hizmetleri yeterlilik belgesine sahip olmahdrr. 17. Teklif edilen cihazrn 2 yrl iicretsiz, iicreti kargrlsrnda 10 yrl yedek parga ve servis garantisi olmahdrr. 18. Teklif veren firma i.iretici firmadan ahnmrg Ttirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmahdrr. Toplayrcr veya aracl firmalardan atnmrq Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir. ----E * / -/ru.''fl- //" I ooc.drieut6flr$l$gr Kimya B0[nr086tanr JrJ..D"q. # DrAU faaai Pelau

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi STERiL ENJEKTOR DispOSABLE TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapdml~ 2. Her ye~it igne ueuna, katetere,

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Ürün Kataloğu 2011/2012

Ürün Kataloğu 2011/2012 Ürün Kataloğu 2011/2012 Doku Takip Cihazları Doku Gömme Cihazları Mikrotomlar Kriyostatlar Su Banyosu & Lam Isıtıcı Boyama Sistemleri Kapama Cihazı Sitosantrifüj biçimli tasarım. dinamik gelenek. SLEE

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com KATALOG 2015/2016 www.dimsandental.com Dimsan Diş Deposu, 1996 yılında Ankara da kurulmuştur. On yılı aşkın süre içinde önce Ankara merkez, sonra İstanbul şubesini açarak siz değerli diş hekimlerimize,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ANKASTRE / SOLO ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ 2014/15 GELECEĞE YÖNELİK BİR VİZYON. GEÇMİŞTEN GELEN DENEYİM. BUGÜNÜN YARATICI ÇÖZÜMLERİ. Yenilik demek sınırların aşılması demek. Ama gerçek değeri bunun da ötesinde:

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:1

Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 15 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:1 1 GİRİŞ TAM EKİPMANLI SUDA KURTARMA ARACI ALIMI (GA4.29) ZEYİLNAME NO: 1 Orijinal ihale

Detaylı

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh.

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. Dün, bugün, yarın, hep sizlerle... E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. M. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulmuştur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, 3 tesis

Detaylı

DELUXE 9800S ÖKO LINE ISLAK-KURU SU FİLTRELİ VAKUM SÜPÜRGESİ. 1 Peşin + 6 Taksit. 128,50 t. Toplam: 899,50 t. 1 Peşin + 6 Taksit.

DELUXE 9800S ÖKO LINE ISLAK-KURU SU FİLTRELİ VAKUM SÜPÜRGESİ. 1 Peşin + 6 Taksit. 128,50 t. Toplam: 899,50 t. 1 Peşin + 6 Taksit. Haziran - Temmuz 2014 KAMPANYALAR DELUXE 9800S ÖKO LINE ISLAK-KURU SU FİLTRELİ VAKUM SÜPÜRGESİ 997,50 t 899,50 t 128,50 t Toplam: 899,50 t SMART S 350 ÖKO POWER 968,80 t 787,50 t 112,50 t Toplam: 787,50

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

doğru teşhis için : medibim

doğru teşhis için : medibim doğru teşhis için : medibim Değerli Müşterimiz; Medibim; Biyomedikal & Klinik Mühendisliği Medikal Cihaz Teknolojileri ve Sağlık Bilişim alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. TSE-12426 MEDİKAL ISO9001:2008

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı