:Wry** or,qu. : lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots"

Transkript

1 Sayt Konu : lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r<intgen cihazr ve bilgisayarh radyografi sistemigin yaklaqrk maliyetinin tespitine gerek duyulmuqtur. yaklagrk maliyete o1-uk izere, agasrda cinsi, miktarr ve dzellikleri belirtilen malzemelerin "ru, KDV harig birim fiyatlamnrn en geg ts iarihine kadar Miidi.irltifiimiize bildirilmesini rica ederim. S. No MALZEMENN CiNSi MiKTAR or,qu BiRiMi I Tek Tiip Tek Masa Rdntgen Cihazt l Adet 2 Bilgisayarh Radyografi Sistemi l Adet BiRiM FIYATI TL :Wry** Dr.Musa $AI{N KDV r{ariq Toplam FIYAT TL EK : Teknik $artname (5 SaYfa) (0428) 2r2l0 3s-53 Fa><: (0428) e-posta : eov.tr, Elektronik a! : gov'tr

2 TEK TUP TEK MASARoNTGEN CIHAZIVE BILGISAYARLI RADYOGRAFI SISTEMI (CR) rernir $anrnnunsi 1.KONU: Tunceli Halk Sa[1gr Miidiirlii[ti'ntin ihtiyacr olan yiiksek frekansh genel amagh 2 adettek Ttip Tek Masa Rontgen Cn*tve2 adibilgisayarh Radyografi (CR) sistemi reknik $artnamesidir. 2. HERBiR SISTEM A$AcIDAri tlnirnlerden OLU$UR. Ytiksek frekansh (HF) X-Ray Jeneratdrii.. Bukili yiizer masa. Tiip taqryrcr statif. [ 4rn tiipi.i, kolimatorii ve ytiksek gerilim kablolart. Bukili Akcifer Statifi. X-Ray Gridleri. Bilgisayarh radyografi (CR) Taraytctst. Hasta kayrt ve ig istasyonu. Fosfor Plakah kasetler. Kesintisiz gtig kaynafir (U.P.S) Teklif edilen cihazalann biiton pargalan (aksesuarlar harig) tek bir firmantn sorumlulufunda olmahdrr. 3. V AZGF;QLLMIIFjZ TrBBi VE TEKN rk 6 ZFILirr,nn 3.1. Kumanda Masasr Riintgen Jeneratiirii: Cihaznkumanda *ururiu. yiiksek gerilim trafosu Ttirkiye genelindeki qebeke gerilimine (380 V.50 Hz) uygun olup qebeke geriliminjeki defiqimleri en az'l+o/ol0 kompanse edecek diizene[e sahip olacaktu Jeneratdriin giicii en az 50 kw ve 150 kv khz yiiksek frekans tekni[i olmahdrr Rdntgen jeneratorii gift fokiislti tiipii beslemelidir. Foktis segimi kumanda masasl iizerinden YaPrlmahdr Radyografi iahqmalannda ky ma, s(zaman) ve mas de[erleri ile gahqma teknikleri kumanda masasl i.izerinden segilebilmelidir' Gtig limitlerini agan de[erleiin segilmesine otomatik blokaj devresi izin vermemelidir' Ayirca kumanda panelindi operatorii uyancl olarak ne tiir hatantn oldufunu gosteren hata mesaj larr izlenebilmelidir' 3.I.6. Radyografi de[erleri aqa[rda verilen arahklar igerisinde segilebilmelidir. Radyografide: kv : kv arasrnda kademelerle ayarlanmahdrr' ma : ma arasrnda kademelerle ayarlanmahdrr' S (zaman): 0,001-6 sn. arasmda kademelerle ayarlanmahdr. mas : 0,5-800 mas arasmda kademelerle ayarlanmahdrr. 3.I.7. Sistemde gocuk ve yetiqkin hastalar igin konvansiyonel gekimleri yapmakta kullamlabilecekapr (Anatomik olarak programlanabilen radyografi) programlan olmahdrr BUKiLi YUZER MASA: igin yeterli btiytikltikte olmak, 3.2.L Masa tistii dtiz ve genel radyografi tetkikleri masa kenarlarmda bant tutucu oluklar bulunmahdrr' Masa f,neyi en az boylamasma+l-40 cm.enlemesine +/- l0 cm. hareket edecektir Masadaki buki otomatik olup grid gizgi yogunlu[u en az 35 gizgilcm. grid oram l0:1

3 olmaldr. Buki masa boyunca hareket edecek ve istenilen her konumda sabitlenebilecekrir' Bukide 35x43 dahil 18x24,24x30,30x40, 35x35 cm standart boy kasetler kullanllabilmelidir Masa tablasr rgrn gegirgenli[i en gok 1 mm A1 eq de[erinde olmahdrr' Bu dzellikler orijinal kataloglar ile teyid edilecektir TUPTA$TYICISTATiF: Ti.ip taqryrcr statif yere mone nylar tizerinde hareket etmeli ve fren tertibatryla istenilen her konumda sabitlenebilmelidir. Raydan grkmastnt <inleyen dtizene[e sahip olma[ ve devrilmesini engelleyecek dnlemler almmahdrr' Ttip kenli ekseni etrafinda +l-g0 derece ddnebilmelidir. Ttip masa yiizeyinden itibaren ll0cm.yiiksekli$e kadar istenilen her konumda sabitlenip tiipiin biitiin hareketleri (agafr-yukarr v! kendi ekseni etrafinda) kolayca yaprlmah ve istenilen her konumda sabitlenebilmelidir Tiip taqryrcr statif qelik halath olmahdrr. Dikey eksendeki hareket yaylankapah olmahdrr' fup-buti merkezleme iqlemi otomatik olmahdrr' 3.4. BUKiLi AKCiGER STATiFi: Ayakta buki'li tetkikler igin kullamlacak olan dikey buki, her boy kaseti almahdrr' (35x43 Dahil) Buki statifi yere bir kaide i.izerine giivenle monte edilerek kullamlabilmelidir Buki sistem'i aqa$r yukafl hareketli ve fren tertibath olmahdrr' Buki, motor hareketli grid oranl 10:1 ve grid gizgi yopunlusu 35 grzgilcm olmaldrr.buki krsa ve uzun stireli rdntgen gekimlerinde sessiz ve hrzh gekilde hareket etmeli, grid tizerindeki kurqun gizgiler film iizerinde gdrtinmemelidir' 3.s. X-I$IN ruplnni, KOLiMAToR YUKSEK CNNiIiIVT KABLOLARI X-Iqrn tiipleri doner anodlu ve gift fo ti olmahdrr. Ve aqafrdaki ozellikleri taqrmahdrr'. Uygulanacak maksimum kv nazl25ky. Anod disk gapt irtilmelidir. Kiigtik foki.is boyutu fazla0.6mm.. Ktigiik foktis giicii belirtilmelidir. Biiyiik fokiis boyutu enfazlat,2mm. Biiyiik foktis gticii belirtilmelidir. Anot rsr kapasitesi en az 150 khu. Haube rsr kapasitesi en az 1250 khu. Anot yapr maddesi belirtilmelidir. Anot rotasyon hrzr 50 Hz'de en az 8000 rpm Haubenin limiti agacak gekilde halinde tup koruyucu bir emniyet sistemi olmahdrr Haube <intine monte edilen koli el ile kumandak ve zaman ayarh rqrk tertibatrna sahip olmahdrr Anod so[utma kapasitesi en az 30 /d olmahdrr. 4. HERBiR RONTGEN CLTI/^ZI i AKSESUARLAR sirtixrn verilecek YEDEK PARQA ve

4 . 1 Adet kurqun <inliik. I Adet tiroid koruyucu. I Adet gonad koruyucu 5. BILGiSAYARLI RADYOGRAFi SiSTNVTi 5.1 BiLGISAYARLI RADYOGRAFi TARAYICISI Tarayrcr iinite, 35x43 cffi, 35x35 cffi, 24x30 cm,l8x24 cm'lik radyografik plakalart okuyabilmelidir Fosfor plakamn bulundufu kasetin tarama iqlemi bifiifinde otomatik olarak fosfor plaka, barkod bilgileri silinerek gekime haztr vaziyette grkrq haznesine geri verilmelidir Tarayrcr i.inite genel amagh X-Ray fosfor plakalanm 5 pixel/mm ve 10 pixel/mm'de tarayabilmelidir Tarayrcr iinitenin kaset yiikleme boliimii en az l'li(tekli) ve okuma standart tararna modunda saatte en az 40 adet olmahdrr' Tarayrcr timtenin gri skala tarama rezolusyonu en az 12 bit olmahdrr' Tarayrcr finite igindeki anatomik prosesing programlan gerekti[inde kullamcr tarafindan de[i gtirilebilmelidir HASTAKAYIT i$ isu.syonu Hasta kayrt ve iqi istasyonu ayil zamanda hasta tarumlama istasyonu olarak da kullamlabilmeli.10. bu iqlem iiin gereken yazrym ve donamm sistem dahilinde bulunmahdrr. Hasta kayrt ig istasyonu DICOM 3,0 uyumlu olmah ve DICOM Print scu 6ze11i[ine 5.2.r. sahip olmahdrr Hasia kayrt iq istasyonu birden fazlatarayrcryr desteklemelidir. Hasta kayrt ig istasyonunda bulunan yazihm'tarayrcr tiniteden gelen gdrtinttileri otomatik olarakiqlemelidir. Hasta tammlama esnasrnda yanhq seqilen gekim parametreleri konsol iq istasyonunda dtizeltilebilmelidir. Hasta kayrt ig istasyonu yazrhm paketinde pencele ayarlart, anotasyon veya metin kutusu, hrzh baskr,,.pro..rring, flip/rotate ve manuel shutter, DICOM print, DICOM store, kontrast ve parlakhk <izellikleri bulunmahdrr' Tarayrcr tiniteden gelen g<irtintiiler hasta kayrt iq istasyonuna, aktanldrktan sonra film ve monit<ir aracrh[r ile g<iriintiilenmeye hazt hale gelmelidir. 5.2.g. Fosfor plakalir tizerindeki bariod vasrtasryla hasta demografik ve tetkik bilgileri otomatili olarak fosfor plaka ile eqleqtirilmelidir' g.9. CR sistemine ba[1 uygun yaz{rmla gahgacak olan gciriintii iizerine gerekli olan her ttirli.i gahqm ayaiz,ln rerlc"k oian bilgisayar ortamr 1024x768 matrix goziiniirliiklii en az 15 ing ekrandan oluqmahdrr. 5.Z.1;.CR sistemi windodlevel ayarlamasr drgrnda, yumuqak doku ve kemik dokuyu aynt anda g<isterebilecek ay arlartaya sahip olmahdrr' 5.2.lL Hasta bilgilerinin Cit sistemine eklenmesi, hasta gdriinttilerinin seqilerek goriilmesi ve basma iqlemleri bu monitorler tizerinden yaprtabilmelidir. Monit<ir, bastm iqlemleri srasrnda goriinti.ilerin kontrast ve rqrk ayarlan, g<iri.intii iizerine pozisyonlama yon bildiren R/L yazrlmastna ve film iizerine agrklama yazrlmasrna imkan vermelidir' 5.Z.I2.CR sisteminde, iqlenen gdruntiilerin ve heniiz gdriintiisii oluqturulmamrq ancak difer bilgileri olan hastalann listelenebilece[i, goriintilsii olan hastalann gdri.inti.ilerinin ekr-ana getirilebilece[i, hasta-kaset bilgi eqleqtirmesi ve film basma iqlemleri yerel oda cin izlemepanelinden, bilgisayan ve monitdrti vasttastyla yaprlabilmelidir' s.z.l3.bu istasyontar uzbrinde CR ekraru itzeine girilmig hasta listesi gdriintiilenebilmelidir' Hasta demografik bilgileri HIS/RIS'den temin edilebilece[i gibi bu istasyonlardan

5 manuel olarak girilebilmelidir. BaSlantr DICOM r;tandardrnda olmahdrr' s.z.l;.hasta kayrt ve kalite kontrol irffinunda tek filme en az 4 (d1rt) adete kadar birden fazla g6riintii basrlabilmelidir Hasta kayrt ve kalite kontrol istasyonun da hafva kapasitesi en az gdriintii 0peg, DICOM formatrnda) olmaltdrr Bilgisayarh Radyoloji sistemi yerel a$ D-ICOM_3-'0 uyumlu olmahdrr ve sisteme ba$t tiim modalite, tarayrcr, ku*"ru film basmi cihaz;, P+CS sistemi, cd robotu ve iq irturyortu.r tizerinden birbiriyle iletiqim halinde olmahdm. iletiqim kurulumu yiiklenici firma tarafindan ticretsiz yaprlmahdrr KASET VE FOSFOR PLAKALAR En az 3 adet 35x43 Inm, en az 3 adet 24x3r0 mm ve en az 2 adet 18x24 mm fosfor plakah kasetemin edilecektir' Kasetlerin her birinde hasta bilgilerinin tiisim, Yaq, vs') ve yaprlacak gekimin ozelliklerinin gekimden once bilgisayar vasrtasryla yi.iklenmesine yarayan barkod sistemi bulunmahdrr. Kasetler drq darbelere dayamkh olmahdrr. Diiqm.e garpmalardagrlmayr onleyici gift kilit ).J.J. sistemi bulunmahdrr Kasetler anti statik igyaprya sahip olmahdrr' 5.3.s. Fosfor plakalarrn gri skala rezolusyonu 12bit olmahdrr' Tiim kaset ve fosfor plakalar en az kullamm garantisine sahip olmahdrr' 35'000 s.3.6. gekim oncesinde saptanacak artefaktlar nedeniylle kasetler yenileriyle defiqtirilecektir' 6. KEsiNrisiz ctiq KAYNAGT (u.p.s.) 6.1. Teklif edilen bilgisayarh rrintgen sisteminde, yeterli sayrda sistemi erl az 30 dakika online gahqtrraca kesintisiz g-tig t uy"u[r bylunmahdrr; b<iylece elektrik kesilmesinde dahil okuyucu galqmasrm hafizis*a"ti biigileri kaybetmeden sonlandrrabilmelidir' 7. TEKNiK $ARTNEME GENEL nuxtiulnni 7.1. isrnnir,nn BELGELER...!1-1-:r^^^x.. 7.l.l. isteklilerin teklifleri ile birlikte cihazrn trtrbr ve teknik dzelliklerinin goriilebilecefit orijinal ve Tiirkge gevirili teknik dokiimanlan (,Ienerator, tiip, prospektiisleri vs') vermeleri gerekmektedir. edecek kiqileriin, firmarun yetkili yoneticileri tarafindan 1.t.2. ihale satrcr firmalarr temsil vs.) imzalarrrn ve kaqelenen yetki belgeleri teklif (Firma sahibi,ortaklan,miidiir dosyalarrnda bulunacaktrr ihaleyi alan firma cihazn teslim srrasrnda her cihaz igin apr dokiimanlardan birer takrm vermelidir.ayrrca bir adet Tiirkge kullamm krlawzu ile cihazrn mekanik, elektrik ve elektronik devre qemalanru igeren servis krlavuzu verilmelidir' TiirkiyeAtom Enerjisi r,rrumunaan almmrq ithal lisans belgesi ve X- rqrnh cihazlar igin bakrm, onarlm, montaj ve de[igtirme lisans belgeleri teklifler ile birlikte sunulacaktr' s. TEKNiK SERViS, GARANTi Vn vnnek PARQA g.1. Cihazlar(sistem) enazikiyrl garantili olacak, bu garanti tiretici firma veya Tiirkiye temsilcisi tarafindan veiilecektir. Bu siire igerisinde cihazlarniki kez rutin bakrmlart yaprlacaktrr. g.z. Garanti siiresince bakrm, onarlm ve yedek pargadan higbir ticret talep edilmeyecektir" Anzabildirimden sonra 4g saat iginde cihazimtidahale edilecek ve cihaz en geq 10 giin iginde fonksiyonlan ile gahqtrrrlacaktrr. Awah geqen siire garanti siiresinde

6 sayilmayacak belirlenen siireyi aqan her grin igin anza nedeniyle olugan hizmet kaybr fi rmaya cezai mtieyyide olarak uygulanacaktrr Teklif veren firmalar sdz konusu cihaz igin teknik servis imkanlarrnr ve teknik alt yapr durumunu TSE veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanhgr Satrq Sonrasr Hizmet yeterlilik Belgesile belgeleyecektir. Bu belge gegerlilik tarihi.dolmamrg belge olacaktrr. 8'4' Teknik servis ve yedek parga garanti belgeleri, Uretici firmanin yetki verdipi Tiirkiye temsilcisi tarafindan ihaleden sonra noter tasdikli olarak verilecektir. 8'5' Teklif edilen. cihazlat ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasma kayrtl olacaktrr. ihaie aqamasmda ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna kaydr olmayan cihazlar ve firmalar ihale drqr brrakrlacaktrr. 9. KABUL VE MUAYENE 9'r' 9'2' 9'3' Cihazlarn kabul ve muayeneleri idarece belirlenen komisyon tarafindan yaprlacaktrr. Kontrol ve _ muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum cjzelliklerin uygunlusu kontrol edilecektir.ayrrca yedek parga, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve saylmt yaprlacaktrr. Kabul ve muayene srrasmda firmalardan ciha:nn teknik ozellikleri ve performansma iliqkin testlerin yaprlmasr istenildiginde gerekli personel ve deste$i firmalar ticretsiz olarak saplayacaktrr. Kabul ve muayenede oluqabilecek kaza ve hasarlarda ytiklenici sorumludur. Yiiklenici fittu fabrikada yaprlan en son testlere ait raporlan (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edecektir. 10. MONTAJ VE EGiTiM Ytiklenici firma, clhazlan ticretsiz olarak monte edlecek ve trim malzeme ve aksesuarlarr gahqrr ile durumda teslim edecektir.montaj igin gerekli t{im malzeme ve masraflar firma tarafindan karqrlanacaktrr. Ytiklenici firma, cihazrnkullarumt, bakrmr ve olasr arrzalartngiderilmesi ile kalibrasyomrna iliqkin kendi elitilmiq personeli tarafindan idarenin belirleyece[i en az 2 elemana en az 2 siireyle i.icretsiz elitim verecektir. 'on 11. TEKLiFLERiN HAZIRLANMASI VE DEGERLENDiRiLMESI 11'1' Teklif veren firmalar qartname maddelerine ayn ayrl ve Trirkge olarak qartnamedeki srayagcirecevapvereceklerdir'bucevaplar,,..'... ; ; "':;,", " "Model cihazt teklifimizin gartnameye Uygunluk Belgesi" baqhlr altrnda teklif T)r n firmanm baghkh kagrdrna yazrlmrq ve yettili nqi tarafindan imzalanmrg olmahdrr. Teknik gartnamede istenilen <jzelliklerin hangi dokumanda g<irtilebileceei belirtilecek ve doktiman tizerinde teknik gartnamede maddesi iqaretlenmif olacaktrr. ll'2' $artnameye uygunluk belgesi hanrlanayan ve qartnamede istenilen teknik <jzellikleri sallamayan fi rmalann teklifl eri de$erlendirmeye almmayacaktr. l1'3. Teklifleri de[erlendirme komisyonu gerekli gdrdiifii -hangi hallerde demonstrasyon isteyebilir.firmalar demonstrasyonu nasrl ve gartlarda sa$layacaklarrnr bildireceklerdir Bu qartnamede belirtilmeyen htikiimler konusunda iclari gartname htiktimleri gegerlidir.

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Proje no: VĐD-2014/02 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:1

Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 15 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:1 1 GİRİŞ TAM EKİPMANLI SUDA KURTARMA ARACI ALIMI (GA4.29) ZEYİLNAME NO: 1 Orijinal ihale

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı