15 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI"

Transkript

1 Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K P L A N Ö RENME ALANI : NANÇ 1. ÜN TE : D N VE AHLAK HAKKINDA NELER B L YORUM? 4. SINIF 1. Dinî ifadelerin günlük konuflmalar - m zda nerede ve nas l kullan ld n fark eder. 2. Selamlaflman n iletiflimdeki önemini fark eder. 1. Günlük Konuflmalar m zda Dine liflkin fadeler 1.1. Bismillahirrahmanirrahim 1.2. Allah'a fiükür 1.3. Sevap ve Günah Kavramlar 1.4. Dilek ve Dualar m zda Dinî fadeler 1.5. Selamlafl - yoruz Akait kitaplar karfl - laflt rma [!] Günlük konuflmalar - m zda dinî ifadeler alt nda besmele, flükür, günah, sevap, helal, haram kavramlar, dilek ve dualar ile selamlaflmalar m zdaki dinî ifadeler üzerinde durulacakt r. [!] 2. kazan m ifllenirken günlük hayatta kullan lan selamlaflma ifadelerine de yer verilecektir. [!] 6 ve 7. kazan mlar ifllenirken Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali nin sözlerine de yer verilecektir. Mümkün oldu unca, ö rencilerin din ve ahlak hakkk ndaki somut deneyimlerinden hareketle konu s n rland r lacakt r. [!] Ö renciler konuflmaya cesaretlendirilmeli, elefltirilmemelidir. [!] De erler: Do ruluk ve dürüstlük, sevgi, sayg, hoflgörü empati, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma EK M 1. HAFTA EYLÜL 15 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

2 3. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i fiehadet in anlamlar n aç klar "Kelime-i Tevhit" ve "Kelime-i fiehadet"i Ö reniyoruz Akait kitaplar karfl laflt rma Mümkün oldu unca, ö rencilerin din ve ahlak hakkk ndaki somut deneyimlerinden hareketle konu s n rland r lacakt r. [!] Ö renciler konuflmaya cesaretlendirilmeli, elefltirilmemelidir. [!] De erler: Sevgi, sayg empati, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma, araflt rma Performans de erlendirme EK M 2. HAFTA 16 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

3 4. Din hakk nda bilgi sahibi olman n önemli oldu unu fark eder. 2. Dini Ö renmenin Önemi 5. Din ve ahlak kavramlar n tan mlar. 6. Dinin ahlakl olmay gerektirdi ini fark eder. 3. Din Güzel Ahlakt r Akait kitaplar Akait kitaplar karfl laflt rma Mümkün oldu unca, ö rencilerin din hakkk ndaki somut deneyimlerinden hareketle konu s n rland r lacakt r. [!] Ö renciler konuflmaya cesaretlendirilmeli, elefltirilmemelidir. [!] De erler: Do ruluk ve dürüstlük, sevgi, sayg, hoflgörü empati, araflt rma karfl laflt rma Mümkün oldu unca, ö rencilerin din ve ahlak hakk ndaki somut deneyimlerinden hareketle konu s - n rland r lacakt r. [!] Ö renciler konuflmaya cesaretlendirilmeli, elefltirilmemelidir. [!] De erler: Do ruluk ve dürüstlük, sevgi, sayg, hoflgörü empati, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma, araflt rma EK M EK M 2. HAFTA 17 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

4 7. Güzel söz söyleme ve güzel davran fl sergilemeye istekli olur Güzel Söz Söyleyelim 3.2. Güzel Davran fllarda Bulunal m 8. Sübhaneke duas n ezbere okur ve anlam n söyler. 4. Sübhaneke Duas ve Anlam Ünitenin de- erlendirilmesi ali lar lar ali lar lar Kur an me- Hadis kitap- Akait kitap- Kur an me- Hadis kitap- Akait kitap- karfl laflt rma karfl laflt rma Mümkün oldu unca, ö rencilerin din hakk ndaki somut deneyimlerinden hareketle konu s n rland r - lacakt r. [!] Ö renciler konuflmaya cesaretlendirilmeli, elefltirilmemelidir. [!] De erler: Do ruluk ve dürüstlük, sevgi, sayg, hoflgörü empati, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma, araflt rma [!] Ö renciler konuflmaya cesaretlendirilmeli, elefltirilmemelidir. [!] De erler: Do ruluk ve dürüstlük empati, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma, araflt rma 7. kazan m, özel e itim'in "(9) K zg nl k, öfke vb. davran fllar kontrol edebilme becerisi gelifltirir." kazan m ile iliflkilendirilir. 5. HAFTA EK M 18 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

5 Ö RENME ALANI : BADET 2. ÜN TE : TEM Z OLALIM 4. SINIF 1. slam dininin temizli e verdi i önemin fark nda olur. 2. badet ile temizlik aras nda iliflki kurar. 1.Dinim Temiz Olmam stiyor karfl - laflt rma, gezi ve gözlem Konu, dinin beden, elbise ve çevre temizli- ine verdi i önem, sa l ktemizlik iliflkisi ve manevi temizlikle s n rland r lacakt r. [!] Ö rencilerin somut deneyimlerini ö renme-ö retme sürecinde ifade etmeleri teflvik edilecektir. [!] Dinin temelini temizli- in oluflturdu u, temizli i bir bütün olarak ele almak gerekti i ve sa l k ile temizlik aras nda do rudan bir iliflkinin oldu u vurgulanacakt r. [!] De erler: Temizlik, sözünde durmak, güvenilirlik ve dürüstlük [!] Beceriler: Elefltirel düflünme ve sosyal kat l m KASIM 1. HAFTA 19 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

6 3. Beden ve giysi temizli ine özen gösterir Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutar m Sa l k ansiklopedisi 4. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir Çevremi Temiz tutar ve Korurum Sa l k ansiklopedisi karfl - laflt rma, gezi ve gözlem karfl - laflt rma, gezi ve gözlem Konu, dinin beden, elbise ve çevre temizli- ine verdi i önem, sa l ktemizlik iliflkisi ile s n rland - r lacakt r. [!] Ö rencilerin somut deneyimlerini ö renme-ö retme sürecinde ifade etmeleri teflvik edilecektir. [!] Temizli i bir bütün olarak ele almak gerekti i ve sa l k ile temizlik aras nda do rudan bir iliflkinin oldu u vurgulanacakt r. [!] De erler: Temizlik [!] Beceriler: Elefltirel düflünme ve sosyal kat l m 3. kazan m, sa l k kültürünün "(12) Bedenin bak m ve korumas n yapar." kazan m ile iliflkilendirilir. Projenin de erlendirilmesi 4. kazan m, sa l k kültürünün "(28) Sa l kl çevreyi oluflturabilmede öz sorumluluk gelifltirir." kazan m ile iliflkilendirilir. 4. kazan m, rehberlik alan n n "(9) Çevre duyarl l na sahip olur." kazan m ile iliflkilendirilir. KASIM 2. HAFTA 20 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

7 5. Beden ve çevre temizli inin sa l k aç s ndan önemini aç klar Temizlik Sa l m çin Önemlidir 6. Manevi temizli- in ne oldu unu kavrar. 7. Allah' n sevgisini kazanmada temizli in önemini yorumlar. 2. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak Sa l k ansiklopedisi Sa l k ansiklopedisi karfl - laflt rma, gezi ve gözlem karfl - laflt rma, gezi ve gözlem Konu, dinin beden ve elbise temizli ine verdi i önem, sa l k-temizlik iliflkisi ve manevi temizlik ile s n rland r lacakt r. [!] Ö rencilerin somut deneyimlerini ö renme-ö retme sürecinde ifade etmeleri teflvik edilecektir. [!] Dinin temelini temizli- in oluflturdu u, temizli i bir bütün olarak ele almak gerekti i vurgulanacakt r. [!] Temizli i bir bütün olarak ele almak gerekti i ve sa l k ile temizlik aras nda do rudan bir iliflkinin oldu u vurgulanacakt r. [!] 6. kazan m ifllenirken sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak gibi davran fllar n manevi temizlik oldu una vurgu yap lacakt r. [!] De erler: Temizlik, sözünde durmak, güvenilir ve dürüst olmak [!] Beceriler: Elefltirel düflünme ve sosyal kat l m 5. kazan m, sa l k kültürünün "(12) Bedenin bak m ve korumas n yapar." ve "(28) Sa l kl çevreyi oluflturabilmede öz sorumluluk gelifltirir." kazan mlar ile iliflkilendirilir. ARALIK 1. HAFTA KASIM 21 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

8 8. Fâtiha suresini ezbere okur ve anlam n söyler. 3. Faâtiha Suresi ve Anlam Ünitenin de- erlendirilmesi Sa l k ansiklopedisi karfl - laflt rma, gezi ve gözlem [!] Ö rencilerin somut deneyimlerini ö renme-ö retme sürecinde ifade etmeleri teflvik edilecektir. [!] De erler: Temizlik, sözünde durmak, güvenilir ve dürüst olmak [!] Beceriler: Elefltirel düflünme ve sosyal kat l m, araflt rma Grup çal flmas n n de erlendirilmesi ARALIK 2. HAFTA Ö RENME ALANI : HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 3. ÜN TE : HZ. MUHAMMED' TANIYALIM 4. SINIF 1. Hz. Muhammed'in do du u çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek aç klar. 1. Hz. Muhammed'in Do du u Çevreyi Tan yal m slam tarihi ve Siyer kitaplar ile aç klama kro- [!] Hz. Muhammed'in hayat ve do du u sosyal çevre dikkate al narak kronolojik olarak ifllenir. [!] De erler: Do ruluk ve dürüstlük, adalet [!] Beceriler: Mekân, zaman ve kronolojiyi alg lama, araflt rma ARALIK 22 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

9 2. Hz. Muhammed'in aile büyüklerini tan r. 2. Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tan yal m slam tarihi ve Siyer kitaplar ile aç klama kro- 3. Hz. Muhammed'in do umu, çocukluk ve gençlik y llar n özetler. 3. Hz. Muhammed'in Do umu, Çocukluk ve Gençlik Y llar 3.1. Do umu ve Çocukluk Hayat 3.2. Gençlik Hayat slam tarihi ve Siyer kitaplar ile aç klama kro- Konu, genel hatlar ile ele al nacakt r. [!] Konu, Hz. Muhammed'in hayat ve do du u sosyal çevre dikkate al narak kronolojik olarak ifllenir. [!] Gülün, Hz. Muhammed sevgisinin sembolü oldu u vurgulan r. [!] Etkinlikler yap l rken Hz. Muhammed'in hayat, ö rencilerin kavrayabilece i flemalarla verilecektir.[!] Konu, ö rencilerin alg layabilecekleri flemalarla verilecektir. [!] De erler: Sevgi ve sayg, do ruluk ve dürüstlük, adalet, sözünde durmak empati, mekân, zaman ve kronolojiyi alg lama, araflt rma Hz. Muhammed'in kimlik belgesinin doldurulmas OCAK 2. HAFTA 1. HAFTA ARALIK 23 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

10 Ü N ÜT EN L TEEN LD E NR D L M R Lfi M Y fi I L LY I K L LDI K E RPS L AP NL A N I 4. Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik y llar ndaki erdemli davran fllar ndan örnekler verir. 5. Hz. Muhammed'in çocukluk ve gençlik y llar ndaki davran fllar n kendi hayat ile iliflkilendirir. 4. Hz. Muhammed'in Çocukluk ve Gençlik Y llar ndaki Erdemli Davran fllar 6. Kevser suresini ezbere okur ve anlam n söyler. 5. Kevser Suresi ve Anlam Ünitenin de- erlendirilmesi slam tarihi ve Siyer kitaplar ile aç klama kro- Hz. Peygamberin çocukluk ve gençlik y llar ndaki erdemli davran fllar özellikle somut örnek olaylar verilerek ele al nacakt r. [!] Etkinlikler yap l rken Hz. Muhammed'in hayat, ö rencilerin kavrayabilece i flemalarla verilecektir. [!] Hz. Muhammed'in hayat, do du u sosyal çevre dikkate al narak kronolojik olarak ifllenir. [!] De erler: Sevgi ve sayg, do ruluk ve dürüstlük, adalet, sözünde durmak empati, mekân, zaman ve kronolojiyi alg lama, araflt rma slam tarihi ve Siyer kitaplar ile aç klama kro- [!] 6. kazan m ifllenirken Kevser in bir anlam n n da bolluk, bereket, soyun devam anlamlar na geldi ine ve Allah n Hz. Peygambere pek çok nimetler verdi ine, bu nimetlerden birinin de Hz. Peygamberin soyunu devam ettiren Hz. Fatma oldu una yer verilecektir. [!] De erler: Sevgi ve sayg empati, araflt rma Performans ödevinin de erlendirilmesi fiubat 2. HAFTA OCAK 2. HAFTA 24 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

11 Ö RENME ALANI : KUR'AN VE YORUMU 4. ÜN TE : KUR'AN-I KER M' TANIYALIM 4. SINIF 1. Kur'an' n, Allah taraf ndan insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap oldu unu aç klar. 1. Son lahî Kitap Kur'an- Kerim ile aç klama, meal kullan- krod rma, tan tma Bu ünitede konular, ayr nt lara inilmeden ele al nacakt r. [!] Ö rencilerin somut deneyimlerinden mümkün oldu unca yararlan lacakt r. [!] De erler: Sayg, hoflgörü, bilimsellik [!] Beceriler: Problem çözme, araflt rma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma, Kur'an- Kerim meali kullanma fiubat 2. Kur'an' n Hz. Muhammed'e indirilifl sürecini özetler. 2. Kur'an- Kerim'in Hz. Muhammed'e ndirilifli ile aç klama, meal kullan- krod rma, tan tma Kur'an- Kerim'in indirilifli, ayr nt lara inilmeden ele al nacakt r. [!] Kur'an- Kerim'in inifl süreciyle ilgili zaman fleridi oluflturulacakt r. [!] Ö rencilerin somut deneyimlerinden yararlan - lacakt r. [!] De erler: Sayg, hoflgörü, bilimsellik [!] Beceriler: Problem çözme, araflt rma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma, Kur'an- Kerim meali kullanma 25 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

12 3. Kur'an' n kitap hâline getirilmesi ve ço alt lmas ile ilgili süreci aç klar. 3. Kur'an- Kerim'in Kitap Hâline Getirilmesi ve Ço alt lmas 4. Kur'an' n iç düzenine iliflkin ayet, sure ve cüzün anlamlar n kavrayarak Kur'an'dan bunlara iliflkin örnekler gösterir. 4. Kur'an- Kerim'in ç Düzeni 4.1. Ayet 4.2. Sure 4.3. Cüz 5. Hz. Lokman n ö ütlerinden ç kar mlarda bulunur. 5. Bilge nsan: Hz. Lokman Ünitenin de- erlendirilmesi ile aç klama, meal kullan- krod rma, tan tma ile aç klama, meal kullan- krod rma, tan tma ile aç klama, meal kullan- krod rma, tan tma Kur'an n kitap hâline getirilmesi ve ço alt lmas na kadarki süreç, ayr nt lara inilmeden ele al nacakt r. [!] Kur'an n kitap hâline getirilme ve ço alt lma süreciyle ilgili zaman fleridi oluflturulacakt r. [!] 3. kazan m ifllenirken Hz. Ali nin Kur an a hizmetlerine ve katk lar na da yer verilecektir. [!] Ö rencilerin somut deneyimlerinden yararlan - lacakt r. [!] De erler: Sayg, hoflgörü, bilimsellik [!] Beceriler: Problem çözme, araflt rma, Kur'an mealini kullanma 2. HAFTA MART 1. HAFTA fiubat 26 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

13 Ü N TÜE N L ETNED L ER N LD M R fi L M Y I Lfi L YI K I L DL EI K R S P LPAL NA N I Ö RENME ALANI : AHLAK 5. ÜN TE : SEVG, DOSTLUK VE KARDEfiL K 4. SINIF 1. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç oldu unu fark eder. 2. Sevginin, yarat lm fllar n hayatlar n sürdürmedeki önemini aç klar. 1. Sevmek ve Sevilmek Bir htiyaçt r olay de- de erlendirme, akran de erlendirme Sevgi, dostluk ve kardefllik iliflkisi kurulacak ve ö renciler konuflturularak onlar n deneyimlerinden yararlan lacakt r. slam dininin sevgi, dostluk ve kardefllikle iliflkisi kurulacak ve ö renciler konuflturularak onlar n somut deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] Kur an dan Allah n sevgisini ifade eden isim ve s fatlar na iliflkin örnekler ve Hz. Muhammed in man etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmifl olmazs n z. gibi hadisleri kullan lacakt r. [!] De erler: Sevgi, bar fl, kardefllik, dostluk, güven, samimiyet [!] Beceriler: Elefltirel düflünme, araflt rma 1. kazan m, Atatürkçülük konular ndan (9) Atatürk'ün insan sevgisi ve evrensellik konular ndaki görüflleri ile iliflkilendirilir. MART 3 HAFTA 3. Sevginin Allah taraf ndan insanlara verilen bir nimet oldu unu örneklerle aç klar. 4. Sevgi ifadesi olan davran fllara örnekler verir. 2. Sevgi Allah' n Bize Verdi- i Bir Nimettir olay de- de erlendirme, akran de erlendirme N SAN 1. HAFTA 27 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

14 5. Allah n, yaratt klar n sevdi ine dair örnekler verir. 3. Allah Yaratt klar n Sever 6. Sevginin dostluk ve kardefllik bak m ndan önemini irdeler. 4. Dostluk ve Kardeflli in Temeli Sevgidir olay de- de erlendirme, akran de erlendirme olay de- de erlendirme, akran de erlendirme slam dininin sevgi, dostluk ve kardefllikle iliflkisi kurulacak ve ö renciler konuflturularak onlar n somut deneyimlerinden yararlan lacakt r. Genelde sevgi, dostluk ve kardefllik, özelde ise slam dininin bu de erlerle iliflkisi kurulacak ve ö renciler konuflturularak onlar n somut deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] Kur an dan Allah n sevgisini ifade eden isim ve s fatlar na iliflkin örnekler verilecektir. [!] Hz. Muhammed in man etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmifl olmazs n z. gibi hadisleri kullan lacakt r. [!] De erler: Sevgi, bar fl, kardefllik, dostluk, güven, samimiyet [!] Beceriler: Elefltirel düflünme, araflt rma, sosyal kat l m Okuma metnini de- erlendirme N SAN 2. HAFTA 1. HAFTA 28 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

15 7. slam'da sevgi ve bar fl n önemini örnekleri ile aç klar. 8. Dostça ve kardeflçe yaflamaya özen gösterir. 5. slam Dini Dostça ve Kardeflçe Yaflamay Ö ütler Ünitenin de- erlendirilmesi olay de- de erlendirme, akran de erlendirme Genelde sevgi, dostluk ve kardeflli in birbiriyle, özelde ise slam diniyle iliflkisi kurulacak ve ö renciler konuflturularak onlar n somut deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] Kur an dan Allah n sevgisini ifade eden isim ve s fatlar na iliflkin örnekler ve Hz. Muhammed in man etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmifl olmazs n z. gibi hadisleri kullan - lacakt r. [!] De erler: Sevgi, bar fl, kardefllik, dostluk, güven, samimiyet [!] Beceriler: Elefltirel düflünme, araflt rma, sosyal kat l m Okuma metnini de- erlendirme 8. kazan m, özel e itimin "(10) Baflkalar yla olumlu iliflkiler kurar." kazan m yla iliflkilendirilir. 8. kazan m, rehberli in (4) nsanlar n fikirlerine, duygular na ve ilgilerine sayg gösterir. kazan m ile iliflkilendirilir. N SAN 29 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

16 Ö RENME ALANI : D N VE KÜLTÜR 5. ÜN TE : A LE VE D N 4. SINIF 1. Ailenin birey ve toplum için önemini aç klar. 1. Aile Toplumun Temelidir de erlendirme Konular, ailenin önemi, aile içi iletiflim ve slam dininin aile ile ilgili ö ütleriyle s n rland r lacak ve ö rencilerin geçmifl deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] S n f içinde aile bireylerinden birini, birkaç n ya da tümünü kaybetmifl çocuklar n olabilece i dikkate al narak onlar n psikolojisini bozmayacak bir hassasiyetle yaklafl lmal d r. [!] Dinimizin kad na, çocu a karfl fliddet, ayr mc l k ve her türlü istismar yasaklad na vurgu yap l r. [!] S n fta, arkl problemlere sahip ya da anne babas boflanm fl ö renciler oldu u daima dikkate al nacakt r. [!] De erler: Sevgi, sayg, güven, dayan flma, flefkat, aile birli ine önem verme, özveri, hoflgörü, anlay fl, duyarl l k empati, problem çözme 1. kazan m, nsan Haklar ve Vatandafll k "(30) Aile kavram n n önemini fark eder." kazan m ile iliflkilendirilir. MAYIS 1. HAFTA 2. Anne ve babalar n, çocuklar n iyili- ini istedi inin fark nda olur. 2. Anne ve Babam Benim yili imi ster de erlendirme 2. HAFTA 30 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

17 3. Kardeflleriyle iyi geçinmeye istekli olur. 3. Kardefllerimle yi Geçinirim 4. Ailedeki sevgi, sayg ve yard mlaflman n, aile mutlulu- undaki önemini aç klar. 5. Aile içinde kendi sorumluluklar n yerine getirmeye istekli olur. 4. Ailemizde Birbirimize Sayg Gösterir, Yard m Ederiz? de erlendirme de erlendirme Konular, ailenin önemi, aile içi iletiflim ve slam dininin aile ile ilgili ö ütleriyle s n rland r lacak ve ö rencilerin geçmifl deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] S n f içinde aile bireylerinden birini, birkaç n ya da tümünü kaybetmifl çocuklar n olabilece i dikkate al narak onlar n psikolojisini bozmayacak bir hassasiyetle yaklafl lmal d r. [!] 4. kazan m ifllenirken Hz. Ali ve Cafer Sad k n sözlerine de yer verilecektir. [!] Dinimizin kad na, çocu a karfl fliddet, ayr mc l k ve her türlü istismar yasaklad na vurgu yap l r. [!] S n fta, arkl problemlere sahip ya da anne babas boflanm fl ö renciler oldu- u daima dikkate al nacakt r. [!] De erler: Sevgi, sayg, güven, dayan flma, flefkat, aile birli ine önem verme, özveri, hoflgörü, anlay fl, duyarl l k empati, problem çözme Okuma metnini de- erlendirme 5. kazan m, nsan Haklar ve Vatandafll k "(14) Sorumluluklar n evde ve okulda yerine getirir." kazan m ile iliflkilendirilir. MAYIS 31 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

18 6. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalar n n önemini aç klar. 7. Sorunlar n aile bireyleri ile birlikte çözer. 5. Ailemizde Birbirimizi Anlamal y z ve Sorunlar m z Birlikte Çözmeliyiz. de erlendirme 8. Kad nlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davran fllar n etkilerini fark eder. de erlendirme Konular, ailenin önemi, aile içi iletiflim ve slam dininin aile ile ilgili ö ütleriyle s n rland r lacak ve ö rencilerin geçmifl deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] S n f içinde aile bireylerinden birini, birkaç n ya da tümünü kaybetmifl çocuklar n olabilece i dikkate al narak onlar n psikolojisini bozmayacak bir hassasiyetle yaklafl lmal d r. [!] Dinimizin kad na, çocu a karfl fliddet, ayr mc l k ve her türlü istismar yasaklad na vurgu yap l r. [!] S n fta, arkl problemlere sahip ya da anne babas boflanm fl ö renciler oldu u daima dikkate al nacakt r. [!] De erler: Sevgi, sayg, güven, dayan flma, flefkat, aile birli ine önem verme, özveri, hoflgörü, anlay fl, duyarl l k empati, problem çözme 7. kazan m, özel e itimin "(10) Baflkalar yla olumlu iliflkiler kurar." kazan m yla iliflkilendirilir. 7. kazan m, rehberli in (4) nsanlar n fikirlerine, duygular na ve ilgilerine sayg gösterir. kazan m ile iliflkilendirilir. HAZ RAN 1. HAFTA MAYIS 32 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

19 9. slam dininin aile hayat na iliflkin prensiplerini aç klar. 6. Aile çi liflkilere Yönelik slam' n Ö ütleri Ünitenin de- erlendirilmesi de erlendirme Konular, ailenin önemi, aile içi iletiflim ve slam dininin aile ile ilgili ö ütleriyle s n rland r lacak ve ö rencilerin geçmifl deneyimlerinden yararlan lacakt r. [!] S n f içinde aile bireylerinden birini, birkaç n ya da tümünü kaybetmifl çocuklar n olabilece i dikkate al narak onlar n psikolojisini bozmayacak bir hassasiyetle yaklafl lmal d r. [!] Dinimizin kad na, çocu a karfl fliddet, ayr mc l k ve her türlü istismar yasaklad na vurgu yap l r. [!] S n fta, arkl problemlere sahip ya da anne babas boflanm fl ö renciler oldu u daima dikkate al nacakt r. [!] De erler: Sevgi, sayg, güven, dayan flma, flefkat, aile birli ine önem verme, özveri, hoflgörü, anlay fl, duyarl l k empati, problem çözme 7. kazan m, özel e itimin "(10) Baflkalar yla olumlu iliflkiler kurar." kazan m yla iliflkilendirilir. 7. kazan m, rehberli in "(4) nsanlar n fikirlerine, duygular na ve ilgilerine sayg gösterir." kazan m ile iliflkilendirilir. HAZ RAN 2. HAFTA 1. HAFTA 33 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 259

YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 259 YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 59 A TEMASI : OKUL HEYECANIM SINIF : 3 DERSLERLE A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. Okul Haz rl klar m z elefltirel

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 5

LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 5 L K Ö R E T M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 18.08.2010 tarih ve 93 say l karar ile 2011 2012 ö retim y l ndan bafllayarak 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

İlçemizde görev yapan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretimde çalışan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

İlçemizde görev yapan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretimde çalışan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2013-2014 eğitim-öğretim yılında derslerin kesimi tarihinden Temmuz ayının ilk iş gününe kadar İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI EYLÜL *Öğrencilerin sınıf arkadaģları ve sınıf rehber öğretmeni ile tanıģmaları, Sınıf YerleĢme Planının yapılması ve Sınıf

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İ L K Ö Ğ R E T İ M DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 4 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.10.2010 tarih ve 156 sayılı kurul kararı ile 2011-2012 öğretim yılından itibaren

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SUNUM AKIŞI. Köy Kültünü Tanıtma ve Yaşatma Müzesi. Seher BAYAT Proje Lideri 2008 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA KATILAN PROJE İLKÖĞRETİM OKULU BOLU

SUNUM AKIŞI. Köy Kültünü Tanıtma ve Yaşatma Müzesi. Seher BAYAT Proje Lideri 2008 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA KATILAN PROJE İLKÖĞRETİM OKULU BOLU Köy Kültünü Tanıtma ve Yaşatma Müzesi Seher BAYAT Proje Lideri SUNUM AKIŞI AMAÇLAR TANITIM MÜZE YERİ SUNUM AKIŞI SANAL MÜZE MÜZE OBJELERİ 1 Proje Tanıtımı Öğrenme Alanı : Geçmişimi Öğreniyorum Düzey Proje

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

e) 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

e) 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ANAOKULLARI YÖNERGESİ Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönerge, a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191. Maddesi, b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim

Detaylı

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4 ÜN TELEND R L YILLI PLN 28 LNI... LÖ RET OULU TET...6... SINIF ÜN TELEND R L fi YILLI PLNI 1. ÜN TE LT Ö RENE LNI ZNILR R D S PL NLER, Ç VE D ER LERLE TTÜRÇÜLÜ ULLNILN E T RÇ VE GEREÇLER Do ru, Do ru Parças

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı