EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname"

Transkript

1 EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun pazarlık yöntemiyle temini iģidir. 2- ĠHALEYĠ YAPAN : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü dür. Bundan sonra TMO olarak geçecektir. TMO irtibat adresi, telefon ve faks numaraları aģağıdadır; Adres : Müdafaa Caddesi No: Bakanlıklar /ANKARA Telefon no : Faks no : Ġnternet adresi : 3- TEKLĠF VERME YERĠ VE ġeklġ: Ġhale, 06/02/2013 günü saat 11:00 de TMO Genel Müdürlüğünde pazarlık yöntemine göre yapılacaktır. Teklif mektupları ihale günü saat 11:00 e kadar Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü HaberleĢme ġube Müdürlüğüne verilecektir. Ġhaleye teklif veren firma sayısının 10 (on) ve daha az olması durumunda tüm teklif sahipleri ile 10 (on) dan fazla olması durumunda ise en düģük teklif veren 10 (on) teklif sahibi ile pazarlık yapılacaktır. Teklifler; TMO depolarından dökme araç üstü teslim esasına göre alınacak buğday karģılığı olarak Ģartnamede vasıfları belirtilen çuvallı un, yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına kamyon üstü teslim esasına göre verilecektir. Teklifte; Ģartname ekinde (EK:1) belirtilen ve TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen ekmeklik buğdaylardan, her bir ton çuvallı un için kaç kg buğday talep edildiği, birim teklife göre talep edilen toplam buğday miktarı, teklif edilen toplam un miktarı, teklifin geçerlilik süresi, imalat ve yükleme yapılacak fabrika/fabrikalar ile günlük yükleme miktarları ( her ton için en az 150 ton olmak üzere) açıkça yazılacaktır. Tekliflerde Günlük yükleme miktarının her ton için 150 tonun üzerinde olması durumunda Kızılay ın talebine göre bu miktarı değiģtirmeye TMO yetkilidir. Ġhalede kısmi teklif verilmesi mümkün olup teklifler en az ton un için olmak üzere , , veya ton un için verilebilecektir. Belirtilen miktarların dıģında teklif verilmeyecektir. Teklifler yapılacak pazarlık sonucu en uygun tekliften baģlanılarak tona tamamlanana kadar sıralanarak değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin toplamının tonu aģması halinde TMO, tonu aģan teklif miktarını azaltmaya yetkilidir. Teklif miktarının TMO tarafından azaltılması halinde, teklif sahibinin birim teklifi azaltma sonucu belirlenecek miktar içinde aynen geçerli olacaktır. Teklif sahibi bu durumu peģinen kabul etmiģ sayılır, aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. 1

2 6.000 ton un üretimine tek fabrika için teklif verilecektir tonun üzerindeki tekliflerde birden fazla fabrika için teklif verilebilir. Birden fazla fabrika için verilen tekliflerde her fabrika için günlük yükleme miktarı teklif mektubunda belirtilecektir. Ġmalatın yapılacağı belirtilen fabrikaların tamamı teklif sahibine ait olacaktır. ġartlı teklifler ile faks, elektronik posta, telgraf yoluyla verilecek teklifler kabul edilmeyecektir. Ġhale üzerinde kalan firmalardan birinin sözleģmeyi imzalamaması durumunda en avantajlı bir sonraki teklifi veren ile bunun da mümkün olmaması durumunda daha sonraki teklif sahibi ile sözleģme imzalanabilecektir. 4- TEKLĠF SAHĠPLERĠNDEN ĠSTENĠLECEK BELGELER: A- DIġ ZARF ĠÇERĠSĠNDE YER ALACAK BELGELER A-I- Tüzel kiģilerin teklif vermesi halinde; * Ticaret Sicil Gazetesi, * Temsilcinin temsil ve ilzama yetkili olduğuna iliģkin 2013 yılına ait belge, * Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim Ġzin Belgesi, * Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge, * Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un üretimi için olacaktır), (EK:2), * Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına iliģkin taahhütname (EK:3), * SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:4) (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleģmiģ SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sözleģme imzalanmadan önce verilecektir.) Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. A-II- Gerçek kiģilerin teklif vermesi halinde; * Gerçek kiģinin noter tasdikli imza beyannamesi, vekâleten katılacaklar için 2013 yılına ait vekâletname ile vekil kiģinin noter tasdikli imza beyannamesi, * Nüfus hüviyet belgesi onaylı fotokopisi, * Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim Ġzin Belgesi, * Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge, * Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un üretimi için olacaktır), (EK:2), * Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına iliģkin taahhütname (EK:2), * SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:3) (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleģmiģ SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sözleģme imzalanmadan önce verilecektir.) Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Teklif sahibi un imalatını kendisine ait birden fazla fabrikada yapacaksa, bu maddenin A-I ve A-II de istenilen belgelere ilave olarak her bir fabrikaya iliģkin un üretim izin belgesi, halen faaliyette olduğunu gösterir belge ve TSE uygunluk belgelerini ayrıca ekleyerek imalat yapacağı fabrikaları ve günlük yükleme taahhütlerini teklif mektubunda belirtecektir. Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. A- III- Geçici Teminat: Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde (EK:5) de yer alan örneğe uygun olarak verilecektir. Nakit olarak Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılması halinde ise Vezne Makbuzu aslı dıģ zarf içerisine konulacaktır. 2

3 B- ĠÇ ZARF ĠÇERĠSĠNDE YER ALACAK BELGELER Üçüncü maddede belirtilen Ģartlara uygun, Ģartnamede belirtilen hükümlerin aynen kabul edildiğini belirten, teklif sahibinin unvan, adres, telefon, faks, isim, soyadı ve imzasını içeren teklif mektubu (EK:6). Ġhalede teklifler geliģ sırasına göre açılacak olup, topluca değerlendirilecektir. Teklif sahiplerinden gelen en uygun 10 (on) teklifle (birim çuvallı una karģılık en düģük miktarda buğday) komisyon tarafından ayrıca pazarlık yapılacaktır. 5-ĠHALEYE GĠREMEYECEK OLANLAR: Kanunla, Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Resmi gazetede yayınlanan yasaklama kararları ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve kuruluģlarla, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri yasaklanmıģ olanlar, TMO personeli ve Ġhale Komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kiģilerin eģ ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak TMO ihalelerine giremezler. Ġhalelerde kasıtlı durumları ya da yetersizlikleri tespit edilenler ile ihale üzerinde kalmasına rağmen mukavele akdetmeye gelmeyen veya mukavele akdedipte taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale onay makamınca bilahare yapılacak olan TMO ihalelerine 1 yıl süre ile alınmazlar. 6-ĠHALE DIġI BIRAKILMA SEBEPLERĠ a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iģleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, iģlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karģı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ vergi borcu olan. e) Ġhale tarihinden önceki beģ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. g) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiģ olan. i) 4734 sayılı Kamu Ġhaleleri Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 7- MAMUL MADDE, KALĠTESĠ VE MUAYENE ġartlari: Unun özellikleri: 1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir. 2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir. 3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır. 4- Protein en az % 10,5 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 5- Kül oranı kuru maddede en çok % 1,1 olmalıdır. 6- Rutubet en çok % 14,0 olmalıdır. 7- YaĢ gluteni en az % 28 olmalıdır. 8- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır. 3

4 TMO, belirtilen teknik özeliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol iģlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aģamada kontrol etmeye yetkilidir. Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir. Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, gözetmen ve/veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek unlar teslim alınmayacaktır. Bu iģlemin 3 (üç) ten fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleģmesi fesih edilerek teminatları irad kaydedilecektir. 8- PAKETLEME: Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında olacak Ģekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikiģli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, üretimden, taģıma iģlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiģ ve her biri en az 80 gr (1 cm 2 de 4x4 ilmik) ağırlığında olmalıdır. Her çuvala ekte yer alan (EK:7) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır. Üretici firma etiketi çuval ağzına dikiģ sırasında dikilecektir. 9- ÇUVALLI UNUN TESLĠM YERĠ VE MĠKTARI: Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına kamyon üstü teslim esasına göre olacaktır. Teklif edilen unun imalatına, yüklenici ile TMO arasında sözleģme imzalanmasını müteakip baģlanacaktır. Yüklemelere ise; 13/02/2013 tarihinde baģlanacak olup 24/03/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. Yüklemeler her ton için günlük en az 150 ton olacaktır. Yüklenici Kızılay ın göndereceği araçlara fabrikadan kamyon üstü olarak teslimat yapacaktır ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ve katları unun yüklemesi bildirilen son yükleme tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Ancak Kızılay a bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik değiģiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu peģinen kabul etmiģ sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yüklemeler esnasında TMO nun kalite kontrol onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiģ kabul edilmeyecektir. 10- BUĞDAY TESLĠMATLARI : TMO tarafından un karģılığı verilecek buğdaylar, yüklenicinin teklif ettiği çuvallı unun tamamının teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip EK: 1 listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak Ģekilde kamyon üstü dökme teslim esasına göre yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde her tonluk çuvallı unun teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip TMO tarafından her 1000 ton una karģılık ton buğday avans olarak verilebilecektir. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır. 11- CEZAĠ ġart: Yüklenici, sözleģmede belirtilen veya daha sonra TMO nun kendisine yazılı olarak bildireceği yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre, Kızılay ın göndereceği araçlara ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir. Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleģme TMO tarafından tek taraflı olarak feshedilerek, kesin teminat irad kaydedilir. Ayrıca, eksik teslimatlardan dolayı TMO nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karģılanacaktır. 4

5 Yüklenicinin TMO ve/veya Kızılay dan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO tarafından tutulacak tutanak doğrultusunda iģlem yapılır (ilgili günler için yükleme taahhüdü aranmaz). Yüklenici teklif mektubunda belirttiği fabrikası/fabrikaları dıģında herhangi bir fabrikaya imalat yaptıramaz. Bu durumun tespiti halinde sözleģme tek taraflı olarak feshedilerek, kesin teminat irad kaydedilir. 12- ÖDEME : Ġhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen Anadolu Kırmızı Sert buğdaylar ile ödenecek olup, 790 TL/ton (açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 7,5 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç) fiyatı baz alınacaktır. Un karģılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO ya ibraz edilmesi ve SGK ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiģ iģyerlerinden, yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim esasına göre yapılacaktır. ġartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO dan öğrenilebilecektir. 13- HESAP KESĠMĠ : SözleĢme konusu unların yüklenici tarafından, Kızılay araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleģecek olup buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir. Ġhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peģinen kabul etmiģ sayılır. 14- MÜCBĠR SEBEP : Olağanüstü hal, grev, lokavt, genel seferberlik, savaģ, yangın veya tabi afet gibi durumların meydana gelmesi halinde TMO ihale konusu buğdayı, yüklenici ise ihale konusu unu vermeyebilir. Bu durumların gerçekleģmesi halinde iģ tasfiye edilecek olup, her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar. 15- GEÇĠCĠ VE KESĠN TEMĠNAT: Geçici teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + maniplasyon dahil 797,5 TL/Ton [KDV hariç] baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluģacak tutarın en az % 3 ü oranında ve süresi, ihale tarihinden baģlamak üzere en az 1 (bir) ay süreli olacaktır. Kesin teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + maniplasyon dahil 797,5 TL/Ton [KDV hariç] baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluģacak tutarın en az % 6 sı oranında olacaktır. Ġhale üzerinde kalan kiģiler, firmalar, kurumlar veya kuruluģlar tebligat tarihini takip eden 2 (iki) iģgünü içerisinde kesin teminat ve gerekirse ek teminatını ibraz ederek sözleģmeyi imzalamak zorundadır. Tebligatlar teklif sahibinin teklif mektubunda belirttiği faks numarasına faks yoluyla yapılacaktır. Tedavülde olan Türk Parası, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satıģ değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir), bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, teminat olarak kabul edilir. Kesin teminat ve ek teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde süresi sözleģme imza tarihinden baģlamak üzere en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır. 5

6 16- TEMĠNATLARIN ĠADE ġartlari VE GELĠR KAYDEDĠLMESĠ HALLERĠ: Ġhale kararı kesinleģtikten sonra ihale üzerine kalan firma/ firmaların Ģartname ve sözleģme hükümlerine uygun olarak, süresi içinde kesin teminat ve gerekirse ek teminat vererek sözleģme imzalaması halinde, diğer teklif sahibi/sahiplerinin geçici teminatı sözleģme/sözleģmeler imzalandıktan sonra iade edilir. Süresi içinde yeterli tutardaki kesin teminatı vermeyen, sözleģme imzalamayan ya da Ģartname hükümlerine aykırı hareket eden firmanın geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir. SözleĢme yapan firma/firmalar tarafından, herhangi bir nedenle Ģartname ve sözleģme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu firmanın kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez. ĠĢ bitim tarihinde; hesapların karģılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma/firmalar tarafından hak ve alacağının kalmadığını belirten ibraname tanzim edilecektir. ĠĢi Ģartname ve sözleģme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma/firmalar tarafından, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan iliģiksizlik belgesinin TMO ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 17- VERGĠ VE HARÇLAR : Bu ihaleye istinaden yapılacak sözleģmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar teklif sahibine ait olacaktır. 18- KONTROL : Yüklenici tarafından verilecek çuvallı unun, bu Ģartnamede yer alan tüm Ģartlara ve özelliklere uygunluğu, TMO ve/veya TMO tarafından belirlenecek gözetmen tarafından kontrol edilir. TMO nun kalite kontrolü ve onayı; üretimin herhangi bir aģamasında ve/veya Kızılay ın göndereceği araçlara kamyon üstü olarak teslimat öncesinde esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiģ kabul edilmeyecektir. Yüklenici, gözetmenin ve/veya TMO nun yapacağı analizlere itiraz edemez. 19- OPSĠYON : Bütün teklifler ihale tarihinden sonraki 3. iģgünü saat 18:00 e kadar geçerli olacaktır. 20- ġartnamenġn TEMĠNĠ : Bu Ģartname TMO Genel Müdürlüğü ile bütün ġube Müdürlüklerinden ücretsiz alınabileceği gibi internet adresinden de temin edilebilir. 21- FAĠZ: Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iģ bu Ģartnamenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO nun bu Ģartnamede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar % 15 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır. 22- ĠHALE : Bu ihale 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp TMO Ġhale Yönetmeliği ne göre yapılmakta olup, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6

7 23- ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ : ĠĢ bu Ģartnamenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflar Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlüklerinde çözümlenecektir. EKLER 1- TMO stok listesi (1 sayfa) 2- TSE örnek belgesi(1 sayfa) 3- Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (1sayfa) 4- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname (1sayfa) 5- Teminat mektubu örneği (1 sayfa). 6- Teklif mektubu örneği (1 sayfa). 7- Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem (1 sayfa). 8- SözleĢme taslağı (4 sayfa). 7

8 ġube 1223 KODLU EKMEKLĠK BUĞDAY STOK LĠSTESĠ ĠĢyeri 2009 Mahsul Yılı EK: Mahsul Yılı Yerköy Doğankent Yerköy Sarıkaya Sorgun Yozgat Boğazlıyan Kayseri Sivas Himmetdede ġarkıģla TOPLAM GENEL TOPLAM

9 9 EK:2

10 EK:3 YASAKLI OLMADIĞINA DAĠR TAAHHÜTNAME. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANKARA Çuvallı ekmeklik buğday unu temini iģi ihalesine istekli olarak katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle iģ bu ihale Ģartnamesinin 5 inci maddesinde yer alan ihaleye girmeyecekler ve 6 ıncı maddelerinde yer alan ihale dıģı bırakılma nedenleri arasında bulunmadığımı/bulunmadığımızı beyan ederim/ederiz. Bu durumlarda değiģiklik olması halinde TMO ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz../ 02 / 2013 Adı Soyadı/Firma KaĢesi Ġmza(*) (*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanmalıdır. NOT: ġartname 4.A-1 ve 2 inci maddesinde belirtilen taahhütname (EK:3) 10

11 EK:4 SGK VE VERGĠ BORCU OLMADIĞINA DAĠR TAAHHÜTNAME. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANKARA 1- Çuvallı ekmeklik buğday unu temini iģinin ihalesine katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle SGK ve vergi borcumuzun olmadığını beyan ediyorum/ediyoruz. Bu durumda değiģiklik olması halinde, TMO ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz. 2- Ġhale üzerimizde kalması halinde sözleģmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibariyle SGK ve Vergi borcumuzun olmadığına iliģkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz. 3- Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve hakkımızda TMO tarafından öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum/ediyoruz../ 02 / 2013 Adı Soyadı/Firma KaĢesi Ġmza(*) (*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanmalıdır. NOT: ġartname 4.A-1 ve 2 inci maddesinde belirtilen taahhütname (EK:4) 11

12 EK-5 Teminat Mektubu örneği. GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA Tarih: No : Ġdarenizce ihaleye çıkılan ton çuvallı ekmeklik buğday unu teminine istekli sıfatıyla katılan... nın bu ihale ile ilgili Ģartname ve sözleģme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu Geçici Teminat tutarı olan.. TL sını (.) Bankamız/Kurumumuz garanti ettiğinden adı geçen Ģahıs/firma bahse konu sözleģme ve/veya Ģartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuģmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları nazari itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın/Kurumun imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka/Kurum ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. ĠĢbu teminat mektubu (ihale tarihi yazılacak) tarihinden itibaren tarihine kadar geçerlidir... ġubesi Yetkili Ġmzalar 12

13 EK-6 Teklif mektubu örneği. TEKLĠF MEKTUBU TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA KuruluĢunuz tarafından 25 kg lık çuvallar halinde ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday unu temini için açılan ihale kapsamında, ihale Ģartnamesinde vasıfları belirtilen buğday ununu yine Ģartnamede bildirilen esaslar çerçevesinde temin etmek istiyoruz. Bu itibarla aģağıdaki teklifimizin değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz. Teklifimiz 11/02/2013 tarihi, saat 18:00 e kadar geçerlidir. Adres:. Telefon:.. Faks:... Vergi Dairesi:. Vergi Numarası:. Tarih: Yetkili Ġmza: Firma kaģesi/ad-soyad TEKLĠF EDĠLEN TOPLAM UN MĠKTARI (En az ton olmak üzere , , veya ton olacak) BĠRĠM TEKLĠF 1 Ton Buğday Unu karģılığı talep edilen (1223 kodlu Anadolu Kırmızı Sert grubu ekmeklik) buğday miktarı (kilogram olarak belirtilecektir) TALEP EDĠLEN TOPLAM BUĞDAY MĠKTARI Birim teklife göre taahhüt edilen toplam un miktarına karģılık gelecek buğday miktarı (ton) yazılacaktır.. ton.. Kg Ton Teklif veren; aynı gerçek/tüzel kiģiliğe ait un imalatı ve yüklemesi yapılacak fabrika/fabrikaları (Ģirket ünvanı ve fabrika adresi) belirtecektir. Taahhüt edilen günlük yükleme miktarı (ton) TOPLAM 13

14 EK:7 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem 14

15 Ek- 8 SözleĢme taslağı ÇUVALLI EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT SÖZLEġME 1- TARAFLAR: Çuvallı Un Alıp Buğday Teslim Eden (TMO): Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müdafaa Caddesi No: Bakanlıklar/ANKARA MithatpaĢa Vergi Dairesi Vergi No: Faks: Çuvallı Un Teslim Edip Buğday Alan (Yüklenici): FĠRMA/ġAHIS ADI : ADRESĠ : FAKS NO : TELEFON NO : VERGĠ DAĠ. VE NO : Taraflar yukarıdaki adresleri tebligat adresi olarak kabul ederler. 2- SÖZLEġMENĠN KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun pazarlık yöntemiyle temini iģidir. 3- MAMUL MADDENĠN KALĠTESĠ: Unun özellikleri: 1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir. 2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir. 3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır. 4- Protein en az % 10,5 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 5- Kül oranı kuru maddede en çok % 1,1 olmalıdır. 6- Rutubet en çok % 14,0 olmalıdır. 7- YaĢ gluteni en az % 28 olmalıdır. 8- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır. 4- PAKETLEME: Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında olacak Ģekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikiģli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, üretimden, taģıma iģlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiģ ve her biri en az 80 gr (1 cm 2 de 4x4 ilmik) ağırlığında olmalıdır. Her çuvala ekte yer alan (EK:1) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır. Üretici firma etiketi çuval ağzına dikiģ sırasında dikilecektir. 15

16 5- TRAMPA EDĠLECEK BUĞDAY VE UN MĠKTARI : TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen Anadolu Kırmızı Sert grubu ekmeklik buğdaylardan, her 1 ton çuvallı un için... Kg buğday olmak üzere yüklenici tarafından sözleģme Ģartlarına uygun olarak; toplam.. Kg buğday karģılığı ton unun teslimidir. 6- KALĠTE VE MUAYENE ġartlari : TMO, belirtilen teknik özelliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol iģlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aģamada kontrol etmeye yetkilidir. Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir. Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, Gözetmen ve/veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek unlar teslim alınmayacaktır. Bu iģlemin 3 (üç) ten fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleģmesi fesih edilerek teminatları irad kaydedilecektir. 7- UNUN NAKLĠ VE TESLĠMĠ : Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına kamyon üstü teslim esasına göre olacaktır. Teklif edilen.. ton unun imalatına, yüklenici ile TMO arasında sözleģme imzalanmasını müteakip baģlanacaktır. Yüklemelere ise; tarihinde baģlanacak olup tarihine kadar yüklemeler tamamlanacaktır. Günlük yükleme miktarı ton için en az. ton olup yüklenici, TMO tarafından kendisine bildirilen kesin yükleme tarihlerini ve günlük yükleme miktarlarına göre Kızılay ın göndereceği araçlara fabrikadan kamyon üstü olarak teslimat yapacaktır. ton (+ %5 TMO opsiyonunda) unun yüklemesi bildirilen son yükleme tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Ancak Kızılay a bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik değiģiklik olması halinde yüklenici bu durumu peģinen kabul etmiģ sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Tarafıma/tarafımıza ait.adresinde yerleģik..un fabrikasından günlük.. ton ile.adresinde yerleģik..un fabrikasından günlük.. ton olmak üzere günlük toplam.. ton yüklenecektir. Yüklemeler esnasında TMO nun kalite kontrol onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiģ kabul edilmeyecektir. 8- CEZAĠ ġart: Yüklenici, TMO nun kendisine yazılı olarak bildirdiği kesin yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre, Kızılay ın göndereceği araçlara ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir. Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleģme TMO tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek, kati teminat irad kaydedilir. Ayrıca eksik teslimatlardan dolayı TMO nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karģılanacaktır. Yüklenicinin, TMO ve/veya Kızılay dan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO tarafından tutulacak tutanak doğrultusunda iģlem yapılır (ilgili günler için yükleme taahhüdü aranmaz). 16

17 Yüklenici kendi fabrikası/fabrikaları dıģında herhangi bir fabrikaya imalat yaptıramaz. Bu durumun tespiti halinde sözleģme tek taraflı olarak feshedilerek, kesin teminat irad kaydedilir. 9- BUĞDAY TESLĠMATLARI : TMO tarafından un karģılığı verilecek buğdaylar, ton (+ %5 TMO opsiyonunda) çuvallı unun teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip EK: 1 listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak Ģekilde kamyon üstü dökme teslim esasına göre yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde her tonluk çuvallı unun teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip TMO tarafından her 1000 ton una karģılık ton buğday avans olarak verilebilecektir. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır. 10- TEMĠNAT : Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Nakit Olması: Bu iģe iliģkin mal bedelinin % 6 sı oranındaki kesin teminat karģılığı.(.) TL, yüklenici tarafından Kurumumuz veznesine./02/2013 tarih,. no.lu makbuz karģılığında teminat olarak verilmiģtir. Teminat Mektubu Olması: Bu iģe iliģkin mal bedelinin % 6 sı oranındaki kesin teminat karģılığı..bankasına ait / /2013, no.lu, süre sonu../.2013 olan.(.) TL, teminat mektubu olarak verilmiģtir. 11- ÖDEME: Ġhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen Anadolu Kırmızı Sert buğdaylar ile ödenecek olup, 790 TL/ton (açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 7,5 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç) fiyatı baz alınacaktır. Un karģılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO ya ibraz edilmesi ve SGK ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiģ iģyerlerinden, yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim esasına göre yapılacaktır. ġartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO dan öğrenilebilecektir. 12- HESAP KESĠMĠ: SözleĢme konusu unların yüklenici tarafından, Kızılay araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleģecek olup, buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir. Ġhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peģinen kabul etmiģ sayılır. 13.TEMĠNATLARIN ĠADE ġartlari VE GELĠR KAYDEDĠLMESĠ HALLERĠ: SözleĢme yapan yüklenici tarafından, herhangi bir nedenle Ģartname ve sözleģme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez. 17

18 ĠĢ bitim tarihinde; hesapların karģılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma tarafından hak ve alacağının kalmadığını belirten ibraname tanzim edilecektir. ĠĢi Ģartname ve sözleģme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren yüklenici tarafından, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan iliģiksizlik belgesinin TMO ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 14-VERGĠ VE HARÇLAR: Yapılacak sözleģmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. 15- MÜCBĠR SEBEP: Olağanüstü hal, grev, lokavt, genel seferberlik, savaģ, yangın veya tabi afet gibi durumların meydana gelmesi halinde TMO ihale konusu buğdayı, yüklenici ise ihale konusu unu vermeyebilir. Bu durumların gerçekleģmesi halinde iģ tasfiye edilecek olup her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar. 16- FAĠZ UYGULAMASI: Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iģ bu sözleģmenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO nun bu sözleģmede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde, alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar % 15 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır. 17- SÖZLEġMENĠN DEVRĠ: Yüklenici, TMO nun yazılı izni olmadan iģi baģkasına devredemez. 18-ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ: Ġhale dokümanı Ģartname ve ekleri, bu sözleģmenin ayrılmaz parçası olup, iģbu sözleģmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların çözümü için Ankara mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 19- YÜRÜRLÜK: Bu sözleģme 19 maddeden ibarettir../02/2013 tarihinde bir nüsha olarak imzalanmıģ olup, imza tarihinde yürürlüğe girer. YÜKLENĠCĠ TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKLER : 1- Un Çuvalları üzerinde bulunacak amblem 2- Buğday stok listesi 18

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı