EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname"

Transkript

1 EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun pazarlık yöntemiyle temini iģidir. 2- ĠHALEYĠ YAPAN : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü dür. Bundan sonra TMO olarak geçecektir. TMO irtibat adresi, telefon ve faks numaraları aģağıdadır; Adres : Müdafaa Caddesi No: Bakanlıklar /ANKARA Telefon no : Faks no : Ġnternet adresi : 3- TEKLĠF VERME YERĠ VE ġeklġ: Ġhale, 06/02/2013 günü saat 11:00 de TMO Genel Müdürlüğünde pazarlık yöntemine göre yapılacaktır. Teklif mektupları ihale günü saat 11:00 e kadar Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü HaberleĢme ġube Müdürlüğüne verilecektir. Ġhaleye teklif veren firma sayısının 10 (on) ve daha az olması durumunda tüm teklif sahipleri ile 10 (on) dan fazla olması durumunda ise en düģük teklif veren 10 (on) teklif sahibi ile pazarlık yapılacaktır. Teklifler; TMO depolarından dökme araç üstü teslim esasına göre alınacak buğday karģılığı olarak Ģartnamede vasıfları belirtilen çuvallı un, yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına kamyon üstü teslim esasına göre verilecektir. Teklifte; Ģartname ekinde (EK:1) belirtilen ve TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen ekmeklik buğdaylardan, her bir ton çuvallı un için kaç kg buğday talep edildiği, birim teklife göre talep edilen toplam buğday miktarı, teklif edilen toplam un miktarı, teklifin geçerlilik süresi, imalat ve yükleme yapılacak fabrika/fabrikalar ile günlük yükleme miktarları ( her ton için en az 150 ton olmak üzere) açıkça yazılacaktır. Tekliflerde Günlük yükleme miktarının her ton için 150 tonun üzerinde olması durumunda Kızılay ın talebine göre bu miktarı değiģtirmeye TMO yetkilidir. Ġhalede kısmi teklif verilmesi mümkün olup teklifler en az ton un için olmak üzere , , veya ton un için verilebilecektir. Belirtilen miktarların dıģında teklif verilmeyecektir. Teklifler yapılacak pazarlık sonucu en uygun tekliften baģlanılarak tona tamamlanana kadar sıralanarak değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin toplamının tonu aģması halinde TMO, tonu aģan teklif miktarını azaltmaya yetkilidir. Teklif miktarının TMO tarafından azaltılması halinde, teklif sahibinin birim teklifi azaltma sonucu belirlenecek miktar içinde aynen geçerli olacaktır. Teklif sahibi bu durumu peģinen kabul etmiģ sayılır, aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. 1

2 6.000 ton un üretimine tek fabrika için teklif verilecektir tonun üzerindeki tekliflerde birden fazla fabrika için teklif verilebilir. Birden fazla fabrika için verilen tekliflerde her fabrika için günlük yükleme miktarı teklif mektubunda belirtilecektir. Ġmalatın yapılacağı belirtilen fabrikaların tamamı teklif sahibine ait olacaktır. ġartlı teklifler ile faks, elektronik posta, telgraf yoluyla verilecek teklifler kabul edilmeyecektir. Ġhale üzerinde kalan firmalardan birinin sözleģmeyi imzalamaması durumunda en avantajlı bir sonraki teklifi veren ile bunun da mümkün olmaması durumunda daha sonraki teklif sahibi ile sözleģme imzalanabilecektir. 4- TEKLĠF SAHĠPLERĠNDEN ĠSTENĠLECEK BELGELER: A- DIġ ZARF ĠÇERĠSĠNDE YER ALACAK BELGELER A-I- Tüzel kiģilerin teklif vermesi halinde; * Ticaret Sicil Gazetesi, * Temsilcinin temsil ve ilzama yetkili olduğuna iliģkin 2013 yılına ait belge, * Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim Ġzin Belgesi, * Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge, * Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un üretimi için olacaktır), (EK:2), * Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına iliģkin taahhütname (EK:3), * SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:4) (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleģmiģ SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sözleģme imzalanmadan önce verilecektir.) Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. A-II- Gerçek kiģilerin teklif vermesi halinde; * Gerçek kiģinin noter tasdikli imza beyannamesi, vekâleten katılacaklar için 2013 yılına ait vekâletname ile vekil kiģinin noter tasdikli imza beyannamesi, * Nüfus hüviyet belgesi onaylı fotokopisi, * Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim Ġzin Belgesi, * Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge, * Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un üretimi için olacaktır), (EK:2), * Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına iliģkin taahhütname (EK:2), * SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:3) (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleģmiģ SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sözleģme imzalanmadan önce verilecektir.) Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Teklif sahibi un imalatını kendisine ait birden fazla fabrikada yapacaksa, bu maddenin A-I ve A-II de istenilen belgelere ilave olarak her bir fabrikaya iliģkin un üretim izin belgesi, halen faaliyette olduğunu gösterir belge ve TSE uygunluk belgelerini ayrıca ekleyerek imalat yapacağı fabrikaları ve günlük yükleme taahhütlerini teklif mektubunda belirtecektir. Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. A- III- Geçici Teminat: Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde (EK:5) de yer alan örneğe uygun olarak verilecektir. Nakit olarak Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılması halinde ise Vezne Makbuzu aslı dıģ zarf içerisine konulacaktır. 2

3 B- ĠÇ ZARF ĠÇERĠSĠNDE YER ALACAK BELGELER Üçüncü maddede belirtilen Ģartlara uygun, Ģartnamede belirtilen hükümlerin aynen kabul edildiğini belirten, teklif sahibinin unvan, adres, telefon, faks, isim, soyadı ve imzasını içeren teklif mektubu (EK:6). Ġhalede teklifler geliģ sırasına göre açılacak olup, topluca değerlendirilecektir. Teklif sahiplerinden gelen en uygun 10 (on) teklifle (birim çuvallı una karģılık en düģük miktarda buğday) komisyon tarafından ayrıca pazarlık yapılacaktır. 5-ĠHALEYE GĠREMEYECEK OLANLAR: Kanunla, Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Resmi gazetede yayınlanan yasaklama kararları ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve kuruluģlarla, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri yasaklanmıģ olanlar, TMO personeli ve Ġhale Komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kiģilerin eģ ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak TMO ihalelerine giremezler. Ġhalelerde kasıtlı durumları ya da yetersizlikleri tespit edilenler ile ihale üzerinde kalmasına rağmen mukavele akdetmeye gelmeyen veya mukavele akdedipte taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale onay makamınca bilahare yapılacak olan TMO ihalelerine 1 yıl süre ile alınmazlar. 6-ĠHALE DIġI BIRAKILMA SEBEPLERĠ a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iģleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, iģlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karģı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ vergi borcu olan. e) Ġhale tarihinden önceki beģ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. g) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiģ olan. i) 4734 sayılı Kamu Ġhaleleri Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 7- MAMUL MADDE, KALĠTESĠ VE MUAYENE ġartlari: Unun özellikleri: 1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir. 2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir. 3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır. 4- Protein en az % 10,5 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 5- Kül oranı kuru maddede en çok % 1,1 olmalıdır. 6- Rutubet en çok % 14,0 olmalıdır. 7- YaĢ gluteni en az % 28 olmalıdır. 8- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır. 3

4 TMO, belirtilen teknik özeliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol iģlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aģamada kontrol etmeye yetkilidir. Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir. Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, gözetmen ve/veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek unlar teslim alınmayacaktır. Bu iģlemin 3 (üç) ten fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleģmesi fesih edilerek teminatları irad kaydedilecektir. 8- PAKETLEME: Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında olacak Ģekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikiģli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, üretimden, taģıma iģlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiģ ve her biri en az 80 gr (1 cm 2 de 4x4 ilmik) ağırlığında olmalıdır. Her çuvala ekte yer alan (EK:7) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır. Üretici firma etiketi çuval ağzına dikiģ sırasında dikilecektir. 9- ÇUVALLI UNUN TESLĠM YERĠ VE MĠKTARI: Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına kamyon üstü teslim esasına göre olacaktır. Teklif edilen unun imalatına, yüklenici ile TMO arasında sözleģme imzalanmasını müteakip baģlanacaktır. Yüklemelere ise; 13/02/2013 tarihinde baģlanacak olup 24/03/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. Yüklemeler her ton için günlük en az 150 ton olacaktır. Yüklenici Kızılay ın göndereceği araçlara fabrikadan kamyon üstü olarak teslimat yapacaktır ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ve katları unun yüklemesi bildirilen son yükleme tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Ancak Kızılay a bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik değiģiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu peģinen kabul etmiģ sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yüklemeler esnasında TMO nun kalite kontrol onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiģ kabul edilmeyecektir. 10- BUĞDAY TESLĠMATLARI : TMO tarafından un karģılığı verilecek buğdaylar, yüklenicinin teklif ettiği çuvallı unun tamamının teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip EK: 1 listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak Ģekilde kamyon üstü dökme teslim esasına göre yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde her tonluk çuvallı unun teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip TMO tarafından her 1000 ton una karģılık ton buğday avans olarak verilebilecektir. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır. 11- CEZAĠ ġart: Yüklenici, sözleģmede belirtilen veya daha sonra TMO nun kendisine yazılı olarak bildireceği yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre, Kızılay ın göndereceği araçlara ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir. Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleģme TMO tarafından tek taraflı olarak feshedilerek, kesin teminat irad kaydedilir. Ayrıca, eksik teslimatlardan dolayı TMO nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karģılanacaktır. 4

5 Yüklenicinin TMO ve/veya Kızılay dan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO tarafından tutulacak tutanak doğrultusunda iģlem yapılır (ilgili günler için yükleme taahhüdü aranmaz). Yüklenici teklif mektubunda belirttiği fabrikası/fabrikaları dıģında herhangi bir fabrikaya imalat yaptıramaz. Bu durumun tespiti halinde sözleģme tek taraflı olarak feshedilerek, kesin teminat irad kaydedilir. 12- ÖDEME : Ġhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen Anadolu Kırmızı Sert buğdaylar ile ödenecek olup, 790 TL/ton (açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 7,5 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç) fiyatı baz alınacaktır. Un karģılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO ya ibraz edilmesi ve SGK ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiģ iģyerlerinden, yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim esasına göre yapılacaktır. ġartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO dan öğrenilebilecektir. 13- HESAP KESĠMĠ : SözleĢme konusu unların yüklenici tarafından, Kızılay araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleģecek olup buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir. Ġhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peģinen kabul etmiģ sayılır. 14- MÜCBĠR SEBEP : Olağanüstü hal, grev, lokavt, genel seferberlik, savaģ, yangın veya tabi afet gibi durumların meydana gelmesi halinde TMO ihale konusu buğdayı, yüklenici ise ihale konusu unu vermeyebilir. Bu durumların gerçekleģmesi halinde iģ tasfiye edilecek olup, her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar. 15- GEÇĠCĠ VE KESĠN TEMĠNAT: Geçici teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + maniplasyon dahil 797,5 TL/Ton [KDV hariç] baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluģacak tutarın en az % 3 ü oranında ve süresi, ihale tarihinden baģlamak üzere en az 1 (bir) ay süreli olacaktır. Kesin teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + maniplasyon dahil 797,5 TL/Ton [KDV hariç] baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluģacak tutarın en az % 6 sı oranında olacaktır. Ġhale üzerinde kalan kiģiler, firmalar, kurumlar veya kuruluģlar tebligat tarihini takip eden 2 (iki) iģgünü içerisinde kesin teminat ve gerekirse ek teminatını ibraz ederek sözleģmeyi imzalamak zorundadır. Tebligatlar teklif sahibinin teklif mektubunda belirttiği faks numarasına faks yoluyla yapılacaktır. Tedavülde olan Türk Parası, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satıģ değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir), bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, teminat olarak kabul edilir. Kesin teminat ve ek teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde süresi sözleģme imza tarihinden baģlamak üzere en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır. 5

6 16- TEMĠNATLARIN ĠADE ġartlari VE GELĠR KAYDEDĠLMESĠ HALLERĠ: Ġhale kararı kesinleģtikten sonra ihale üzerine kalan firma/ firmaların Ģartname ve sözleģme hükümlerine uygun olarak, süresi içinde kesin teminat ve gerekirse ek teminat vererek sözleģme imzalaması halinde, diğer teklif sahibi/sahiplerinin geçici teminatı sözleģme/sözleģmeler imzalandıktan sonra iade edilir. Süresi içinde yeterli tutardaki kesin teminatı vermeyen, sözleģme imzalamayan ya da Ģartname hükümlerine aykırı hareket eden firmanın geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir. SözleĢme yapan firma/firmalar tarafından, herhangi bir nedenle Ģartname ve sözleģme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu firmanın kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez. ĠĢ bitim tarihinde; hesapların karģılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma/firmalar tarafından hak ve alacağının kalmadığını belirten ibraname tanzim edilecektir. ĠĢi Ģartname ve sözleģme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma/firmalar tarafından, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan iliģiksizlik belgesinin TMO ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 17- VERGĠ VE HARÇLAR : Bu ihaleye istinaden yapılacak sözleģmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar teklif sahibine ait olacaktır. 18- KONTROL : Yüklenici tarafından verilecek çuvallı unun, bu Ģartnamede yer alan tüm Ģartlara ve özelliklere uygunluğu, TMO ve/veya TMO tarafından belirlenecek gözetmen tarafından kontrol edilir. TMO nun kalite kontrolü ve onayı; üretimin herhangi bir aģamasında ve/veya Kızılay ın göndereceği araçlara kamyon üstü olarak teslimat öncesinde esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiģ kabul edilmeyecektir. Yüklenici, gözetmenin ve/veya TMO nun yapacağı analizlere itiraz edemez. 19- OPSĠYON : Bütün teklifler ihale tarihinden sonraki 3. iģgünü saat 18:00 e kadar geçerli olacaktır. 20- ġartnamenġn TEMĠNĠ : Bu Ģartname TMO Genel Müdürlüğü ile bütün ġube Müdürlüklerinden ücretsiz alınabileceği gibi internet adresinden de temin edilebilir. 21- FAĠZ: Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iģ bu Ģartnamenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO nun bu Ģartnamede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar % 15 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır. 22- ĠHALE : Bu ihale 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp TMO Ġhale Yönetmeliği ne göre yapılmakta olup, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6

7 23- ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ : ĠĢ bu Ģartnamenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflar Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlüklerinde çözümlenecektir. EKLER 1- TMO stok listesi (1 sayfa) 2- TSE örnek belgesi(1 sayfa) 3- Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (1sayfa) 4- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname (1sayfa) 5- Teminat mektubu örneği (1 sayfa). 6- Teklif mektubu örneği (1 sayfa). 7- Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem (1 sayfa). 8- SözleĢme taslağı (4 sayfa). 7

8 ġube 1223 KODLU EKMEKLĠK BUĞDAY STOK LĠSTESĠ ĠĢyeri 2009 Mahsul Yılı EK: Mahsul Yılı Yerköy Doğankent Yerköy Sarıkaya Sorgun Yozgat Boğazlıyan Kayseri Sivas Himmetdede ġarkıģla TOPLAM GENEL TOPLAM

9 9 EK:2

10 EK:3 YASAKLI OLMADIĞINA DAĠR TAAHHÜTNAME. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANKARA Çuvallı ekmeklik buğday unu temini iģi ihalesine istekli olarak katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle iģ bu ihale Ģartnamesinin 5 inci maddesinde yer alan ihaleye girmeyecekler ve 6 ıncı maddelerinde yer alan ihale dıģı bırakılma nedenleri arasında bulunmadığımı/bulunmadığımızı beyan ederim/ederiz. Bu durumlarda değiģiklik olması halinde TMO ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz../ 02 / 2013 Adı Soyadı/Firma KaĢesi Ġmza(*) (*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanmalıdır. NOT: ġartname 4.A-1 ve 2 inci maddesinde belirtilen taahhütname (EK:3) 10

11 EK:4 SGK VE VERGĠ BORCU OLMADIĞINA DAĠR TAAHHÜTNAME. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANKARA 1- Çuvallı ekmeklik buğday unu temini iģinin ihalesine katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle SGK ve vergi borcumuzun olmadığını beyan ediyorum/ediyoruz. Bu durumda değiģiklik olması halinde, TMO ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz. 2- Ġhale üzerimizde kalması halinde sözleģmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibariyle SGK ve Vergi borcumuzun olmadığına iliģkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz. 3- Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve hakkımızda TMO tarafından öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum/ediyoruz../ 02 / 2013 Adı Soyadı/Firma KaĢesi Ġmza(*) (*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanmalıdır. NOT: ġartname 4.A-1 ve 2 inci maddesinde belirtilen taahhütname (EK:4) 11

12 EK-5 Teminat Mektubu örneği. GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA Tarih: No : Ġdarenizce ihaleye çıkılan ton çuvallı ekmeklik buğday unu teminine istekli sıfatıyla katılan... nın bu ihale ile ilgili Ģartname ve sözleģme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu Geçici Teminat tutarı olan.. TL sını (.) Bankamız/Kurumumuz garanti ettiğinden adı geçen Ģahıs/firma bahse konu sözleģme ve/veya Ģartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuģmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları nazari itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın/Kurumun imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka/Kurum ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. ĠĢbu teminat mektubu (ihale tarihi yazılacak) tarihinden itibaren tarihine kadar geçerlidir... ġubesi Yetkili Ġmzalar 12

13 EK-6 Teklif mektubu örneği. TEKLĠF MEKTUBU TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA KuruluĢunuz tarafından 25 kg lık çuvallar halinde ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday unu temini için açılan ihale kapsamında, ihale Ģartnamesinde vasıfları belirtilen buğday ununu yine Ģartnamede bildirilen esaslar çerçevesinde temin etmek istiyoruz. Bu itibarla aģağıdaki teklifimizin değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz. Teklifimiz 11/02/2013 tarihi, saat 18:00 e kadar geçerlidir. Adres:. Telefon:.. Faks:... Vergi Dairesi:. Vergi Numarası:. Tarih: Yetkili Ġmza: Firma kaģesi/ad-soyad TEKLĠF EDĠLEN TOPLAM UN MĠKTARI (En az ton olmak üzere , , veya ton olacak) BĠRĠM TEKLĠF 1 Ton Buğday Unu karģılığı talep edilen (1223 kodlu Anadolu Kırmızı Sert grubu ekmeklik) buğday miktarı (kilogram olarak belirtilecektir) TALEP EDĠLEN TOPLAM BUĞDAY MĠKTARI Birim teklife göre taahhüt edilen toplam un miktarına karģılık gelecek buğday miktarı (ton) yazılacaktır.. ton.. Kg Ton Teklif veren; aynı gerçek/tüzel kiģiliğe ait un imalatı ve yüklemesi yapılacak fabrika/fabrikaları (Ģirket ünvanı ve fabrika adresi) belirtecektir. Taahhüt edilen günlük yükleme miktarı (ton) TOPLAM 13

14 EK:7 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem 14

15 Ek- 8 SözleĢme taslağı ÇUVALLI EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT SÖZLEġME 1- TARAFLAR: Çuvallı Un Alıp Buğday Teslim Eden (TMO): Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müdafaa Caddesi No: Bakanlıklar/ANKARA MithatpaĢa Vergi Dairesi Vergi No: Faks: Çuvallı Un Teslim Edip Buğday Alan (Yüklenici): FĠRMA/ġAHIS ADI : ADRESĠ : FAKS NO : TELEFON NO : VERGĠ DAĠ. VE NO : Taraflar yukarıdaki adresleri tebligat adresi olarak kabul ederler. 2- SÖZLEġMENĠN KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde ton (+ %5 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun pazarlık yöntemiyle temini iģidir. 3- MAMUL MADDENĠN KALĠTESĠ: Unun özellikleri: 1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir. 2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir. 3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır. 4- Protein en az % 10,5 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 5- Kül oranı kuru maddede en çok % 1,1 olmalıdır. 6- Rutubet en çok % 14,0 olmalıdır. 7- YaĢ gluteni en az % 28 olmalıdır. 8- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır. 4- PAKETLEME: Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında olacak Ģekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikiģli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, üretimden, taģıma iģlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiģ ve her biri en az 80 gr (1 cm 2 de 4x4 ilmik) ağırlığında olmalıdır. Her çuvala ekte yer alan (EK:1) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır. Üretici firma etiketi çuval ağzına dikiģ sırasında dikilecektir. 15

16 5- TRAMPA EDĠLECEK BUĞDAY VE UN MĠKTARI : TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen Anadolu Kırmızı Sert grubu ekmeklik buğdaylardan, her 1 ton çuvallı un için... Kg buğday olmak üzere yüklenici tarafından sözleģme Ģartlarına uygun olarak; toplam.. Kg buğday karģılığı ton unun teslimidir. 6- KALĠTE VE MUAYENE ġartlari : TMO, belirtilen teknik özelliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol iģlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aģamada kontrol etmeye yetkilidir. Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir. Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, Gözetmen ve/veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek unlar teslim alınmayacaktır. Bu iģlemin 3 (üç) ten fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleģmesi fesih edilerek teminatları irad kaydedilecektir. 7- UNUN NAKLĠ VE TESLĠMĠ : Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına kamyon üstü teslim esasına göre olacaktır. Teklif edilen.. ton unun imalatına, yüklenici ile TMO arasında sözleģme imzalanmasını müteakip baģlanacaktır. Yüklemelere ise; tarihinde baģlanacak olup tarihine kadar yüklemeler tamamlanacaktır. Günlük yükleme miktarı ton için en az. ton olup yüklenici, TMO tarafından kendisine bildirilen kesin yükleme tarihlerini ve günlük yükleme miktarlarına göre Kızılay ın göndereceği araçlara fabrikadan kamyon üstü olarak teslimat yapacaktır. ton (+ %5 TMO opsiyonunda) unun yüklemesi bildirilen son yükleme tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Ancak Kızılay a bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik değiģiklik olması halinde yüklenici bu durumu peģinen kabul etmiģ sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Tarafıma/tarafımıza ait.adresinde yerleģik..un fabrikasından günlük.. ton ile.adresinde yerleģik..un fabrikasından günlük.. ton olmak üzere günlük toplam.. ton yüklenecektir. Yüklemeler esnasında TMO nun kalite kontrol onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiģ kabul edilmeyecektir. 8- CEZAĠ ġart: Yüklenici, TMO nun kendisine yazılı olarak bildirdiği kesin yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre, Kızılay ın göndereceği araçlara ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir. Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleģme TMO tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek, kati teminat irad kaydedilir. Ayrıca eksik teslimatlardan dolayı TMO nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karģılanacaktır. Yüklenicinin, TMO ve/veya Kızılay dan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO tarafından tutulacak tutanak doğrultusunda iģlem yapılır (ilgili günler için yükleme taahhüdü aranmaz). 16

17 Yüklenici kendi fabrikası/fabrikaları dıģında herhangi bir fabrikaya imalat yaptıramaz. Bu durumun tespiti halinde sözleģme tek taraflı olarak feshedilerek, kesin teminat irad kaydedilir. 9- BUĞDAY TESLĠMATLARI : TMO tarafından un karģılığı verilecek buğdaylar, ton (+ %5 TMO opsiyonunda) çuvallı unun teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip EK: 1 listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak Ģekilde kamyon üstü dökme teslim esasına göre yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde her tonluk çuvallı unun teslim alındığının Kızılay tarafından TMO ya bildirilmesini müteakip TMO tarafından her 1000 ton una karģılık ton buğday avans olarak verilebilecektir. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır. 10- TEMĠNAT : Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Nakit Olması: Bu iģe iliģkin mal bedelinin % 6 sı oranındaki kesin teminat karģılığı.(.) TL, yüklenici tarafından Kurumumuz veznesine./02/2013 tarih,. no.lu makbuz karģılığında teminat olarak verilmiģtir. Teminat Mektubu Olması: Bu iģe iliģkin mal bedelinin % 6 sı oranındaki kesin teminat karģılığı..bankasına ait / /2013, no.lu, süre sonu../.2013 olan.(.) TL, teminat mektubu olarak verilmiģtir. 11- ÖDEME: Ġhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO tarafından 1223 satıģ kodu ile tasnif edilen Anadolu Kırmızı Sert buğdaylar ile ödenecek olup, 790 TL/ton (açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 7,5 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç) fiyatı baz alınacaktır. Un karģılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO ya ibraz edilmesi ve SGK ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiģ iģyerlerinden, yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen iģyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim esasına göre yapılacaktır. ġartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO dan öğrenilebilecektir. 12- HESAP KESĠMĠ: SözleĢme konusu unların yüklenici tarafından, Kızılay araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleģecek olup, buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir. Ġhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peģinen kabul etmiģ sayılır. 13.TEMĠNATLARIN ĠADE ġartlari VE GELĠR KAYDEDĠLMESĠ HALLERĠ: SözleĢme yapan yüklenici tarafından, herhangi bir nedenle Ģartname ve sözleģme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez. 17

18 ĠĢ bitim tarihinde; hesapların karģılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma tarafından hak ve alacağının kalmadığını belirten ibraname tanzim edilecektir. ĠĢi Ģartname ve sözleģme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren yüklenici tarafından, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan iliģiksizlik belgesinin TMO ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 14-VERGĠ VE HARÇLAR: Yapılacak sözleģmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. 15- MÜCBĠR SEBEP: Olağanüstü hal, grev, lokavt, genel seferberlik, savaģ, yangın veya tabi afet gibi durumların meydana gelmesi halinde TMO ihale konusu buğdayı, yüklenici ise ihale konusu unu vermeyebilir. Bu durumların gerçekleģmesi halinde iģ tasfiye edilecek olup her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar. 16- FAĠZ UYGULAMASI: Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iģ bu sözleģmenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO nun bu sözleģmede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde, alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar % 15 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır. 17- SÖZLEġMENĠN DEVRĠ: Yüklenici, TMO nun yazılı izni olmadan iģi baģkasına devredemez. 18-ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ: Ġhale dokümanı Ģartname ve ekleri, bu sözleģmenin ayrılmaz parçası olup, iģbu sözleģmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların çözümü için Ankara mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 19- YÜRÜRLÜK: Bu sözleģme 19 maddeden ibarettir../02/2013 tarihinde bir nüsha olarak imzalanmıģ olup, imza tarihinde yürürlüğe girer. YÜKLENĠCĠ TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKLER : 1- Un Çuvalları üzerinde bulunacak amblem 2- Buğday stok listesi 18

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname TASLAĞI

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname TASLAĞI 1- KONUSU: EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname TASLAĞI Suriye deki olaylarda zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 50 kg lık çuvallar halinde

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylarda zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 10.000

Detaylı

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ 1- KONUSU: Başta Somali olmak üzere Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere hibe edilmek üzere Kızılay tarafından

Detaylı

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ 1- KONUSU: ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ Suriye de yaşayan ve bu ülkelerdeki olaylardan zarar gören sivil halka Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve/veya Türk Kızılayı

Detaylı

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ 1- KONUSU: ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ Suriye deki olaylarda zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar

Detaylı

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ 1- KONUSU: Suriye deki olaylarda zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar

Detaylı

ÇUVALLI EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ĠHALE ġartnamesġ

ÇUVALLI EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ĠHALE ġartnamesġ 1- KONUSU: ÇUVALLI EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ĠHALE ġartnamesġ Suriye deki olaylarda zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DUYURUSU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DUYURUSU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DUYURUSU Başta Somali olmak üzere Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere hibe edilmek üzere Kızılay tarafından

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :...

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... 2- SÖZLEġME KONUSU 13.000.000 kg ham fındık yağının; 6 parti halinde

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından 5.378 ton,

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. 01849069 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ. ARAÇ SATIġ ġartnamesġ

TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ. ARAÇ SATIġ ġartnamesġ TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIġ ġartnamesġ 1-TANIMLAR: Bu Ģartnamede satıcı TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ KırĢehir ġube Müdürlüğü (kısaca TMO), ihaleye iģtirak edecek kiģi ve kuruluģlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

HUBUBAT ĠHRACAT ġartnamesġ

HUBUBAT ĠHRACAT ġartnamesġ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1-ĠHALE KONUSU: HUBUBAT ĠHRACAT ġartnamesġ Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 190.000 (+/- % 5) MTon a kadar Mısır ı FOB (ABD Doları/MT St/Tr) olarak ihraç etmek

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi : Bağlı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

1-KONU: ĠĢletmemize alınacak olan 2 ADET STANDBY 550 KVA GÜCÜNDE TRĠFAZE JENARATÖR Kapalı zarf açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.

1-KONU: ĠĢletmemize alınacak olan 2 ADET STANDBY 550 KVA GÜCÜNDE TRĠFAZE JENARATÖR Kapalı zarf açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. ĠDARĠ ġartname 1-KONU: ĠĢletmemize alınacak olan 2 ADET STANDBY 550 KVA GÜCÜNDE TRĠFAZE JENARATÖR Kapalı zarf açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 2-TEKNĠK ÖZELLĠKLER: Alınacak olan STANDBY 550 KVA

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / / İhale kayıt numarası * :2005/202289 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / / İhale kayıt numarası * :2005/202289 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/202289 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 1 T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI Birliğimizce Hamur İlçesi Köy Yollarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI ĠHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇĠCĠ TEMĠNAT BEDELĠ (Türk Lirası) 10.000,- TANITIM DOKÜMANI VE ġartname BEDELĠ (Türk Lirası) 1 Afyonkarahisar

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İKLİM İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İKLİM İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İKLİM İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Ege Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : / Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : / Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : 22479905/202.01.03 Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE Arpa kullanan sektörün ihtiyacının karģılanması ve yurtiçi piyasa

Detaylı

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI Sıra No Birimi Bulundurulacak Personel 1 Sorumlu Müdür Denetim Sorumlusu 2 İnşaat Grubu 3 Kalite Kontrol ve Laboratuvar

Detaylı

AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1-

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası : 2004/ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası : 2004/ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası : 2004/170838 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi : Bağlı

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

ġartname İhalede yetkilisi hazır bulunmayan firmanın kapalı zarf teklifindeki fiyat, son fiyat kabul edilir.

ġartname İhalede yetkilisi hazır bulunmayan firmanın kapalı zarf teklifindeki fiyat, son fiyat kabul edilir. ġartname 1-KONU: S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı Sirke Pekmez İşletmesi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 20 ADET 75 Ģer TONLUK CAM ELYAF TAKVĠYELĠ POLYESTER TANK kapalı zarf teklif

Detaylı

1 FORMLABS FORM 2 MARKA 3D YAZICI 1 Adet / 14:00 50,00 TL 1. 2 ARTEC SPİDER MARKA 3D TARAYICI 1 Adet / 14:00 70,00 TL 2

1 FORMLABS FORM 2 MARKA 3D YAZICI 1 Adet / 14:00 50,00 TL 1. 2 ARTEC SPİDER MARKA 3D TARAYICI 1 Adet / 14:00 70,00 TL 2 DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 3D HIZLI PROTOTİPLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası :2007/ İYTE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR. Teklif sahibinin

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası :2007/ İYTE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR. Teklif sahibinin BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası :2007/114646 İYTE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi

Detaylı

ETĠKET ALIMI ĠHALESĠ ĠDARĠ ġartnamesġ

ETĠKET ALIMI ĠHALESĠ ĠDARĠ ġartnamesġ ETĠKET ALIMI ĠHALESĠ ĠDARĠ ġartnamesġ 1- KONU: Birliğimize bağlı Sirke Pekmez İşletmesi Müdürlüğünün 2 yıllık ihtiyacı olan Rulo etiket alımının kapalı zarf almak suretiyle satın alınmasıdır. Ġhalenin

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı