2005 yýlýndan itibaren Doðuþ SPA Danýþmanlýk adýyla büyük projelerin ve iþletmelerin SPA&Wellness danýþmanlýk hizmet çalýþmalarýný yürütmekteyiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 yýlýndan itibaren Doðuþ SPA Danýþmanlýk adýyla büyük projelerin ve iþletmelerin SPA&Wellness danýþmanlýk hizmet çalýþmalarýný yürütmekteyiz."

Transkript

1

2 Biz Kimiz? Doðuþ Kozmetik Ýthalat Ýhracat San ve Tic. Ltd. Þti. adýyla 1993 yýlýnda güzellik merkezi iþletmeciliði ile sektöre adým attýk. Güzellik merkezi, SPA&Wellness, kozmetik, ekipman ve cihazlarý konusunda sektörde birçok ilke ve yeniliðe imza atarak ve çok kýsa sürede Türkiye genelinde 400 bayi sayýsýna ulaþýp, 2000 yýlýndan itibaren de çok büyük yeniliklerle cihaz,ekipman ve kozmetik ithalatý ve satýþýna baþladýk.almanya, Ýtalya, Fransa, Amerika, Kore, Tayland ve Taiwan'dan dünyaca bilinen firmalarýn Türkiye temsilciliklerini aldýk yýlýnda kozmetik ithalatýna baþlayarak ve Alman GOLD FLOWER cilt ve vücut bakým ürünlerinin Türkiye Distribütörü olarak piyasada yerimizi aldýk yýlýndan itibaren dünya markasý olan CROSS'u Türkiye'deki seçkin müþterilerimizin hizmetine sunduk yýlýnda GSD cihazlarýnýn ve Alman KLAPP kozmetik ürünlerinin Türkiye Distribütörlüðünü aldýk ve sektöre kazandýrdýk yýlýnda Kore'nin dünya devi markasý KTMAX'ýn Türkiye Distribütörlüðünü aldýk yýlýnda NATURAL SECRET vücut bakým ürünlerini piyasaya sunarak sektördeki büyük bir açýðý kapattýk yýlýnda Fransa'nýn PHYTOMER kozmetik ürünlerinin Türkiye Distribütörlüðünü aldýk yýlýnda Ýtalyan cihaz devi NOVAESTETYC'in Türkiye Distribütörlüðünü aldýk yýlýnda Ýtalyan kozmetik devi COMFORT ZONE'un Türkiye Distribütörlüðünü aldýk yýlýnda Ýtalyan SPA Ekipman devi NILO'nun Türkiye Distribütörlüðünü aldýk yýlýnda Alman SPA Ekipman devi UNBESCHEIDEN'nýn Türkiye Distribütörlüðünü aldýk yýlýndan itibaren Doðuþ SPA Danýþmanlýk adýyla büyük projelerin ve iþletmelerin SPA&Wellness danýþmanlýk hizmet çalýþmalarýný yürütmekteyiz. Doðuþ SPA Danýþmanlýk, sektördeki 20 yýllýk tecrübemiz, uzun yýllar tüm SPA&Wellness iþletmelerine hem kozmetik hem de cihaz ekipman konusunda seçkin markalarýmýz ile vermiþ olduðumuz hizmet, profesyonel iþletmeci kimliðimiz ile A'dan Z'ye SPA&Wellness iþletme deneyimimiz, sürekli dünyadaki yenilikleri yakýndan takip eden araþtýrmacý, yenilikçi ruhumuz ve % 100 müþteri memnuniyeti odaklý çalýþma prensibimiz ile müþterilerimiz için ideal çözüm ortaðýyýz. Profesyonel satýþ kadrosu, detaylý, titiz çalýþan mimar ve mühendis kadrosu, uzman teknik hizmet ve servis garantisi ile medikal SPA'lardan, günlük SPA'lara, resort SPA'lardan bölgesel SPA'lara kadar tüm SPA türlerinde profesyonel hizmet sunmaktayýz. Kýsaca Doðuþ SPA&Wellness Danýþmanlýk olarak sizler için; Çözüm Ortaðýyýz, Danýþmanýz, Tedarikçiyiz, Eðitimciyiz, Ýþletmeciyiz.

3 Danýþmanýz Herhangi bir SPA'nýn danýþmanlýðýnda ilk adým, objektif olarak piyasanýn, rekabetin, maliyetin ve potansiyel gelirin araþtýrýlarak, sizin projeniz için en uygun seçenekleri deðerlendirmekle baþlar.her piyasanýn ve projenin kendine özgü dinamikleri var, bu dinamikleri anlayýp, deðerlendirmek, SPA'nýzý söz verdiðimiz þekilde oluþturmamýz için çok önemlidir. Proje çalýþmasýna, hedef müþteri kitlesini belirleyerek, en iyi SPA hizmetini seçmekle baþlarýz. Devamýnda fizibilite çalýþmalarý, pazar ve müþteri hedefleri doðrultusunda ideal SPA uygulamasý için gerekli hesaplarýn yapýlmasý takip eder.bütçe, öngörülen kar-zarar hesaplanýr. Bütçe; inþaat masraflarý, demirbaþ mobilyalar ve malzemeler, baþlangýç bütçesi personel seçimi, personel eðitimi, pazarlama, ürün stoklanmasý ve satýn alma gibi kalemleri içerir. Projenin fizibilitesi, yatýrýmýn geri dönüþü de göz önünde bulundurularak yapýlýr. Doðuþ SPA&Wellness Danýþmanlýk, anahtar teslim ya da kýsmi deðiþiklikler için danýþmanlýk saðlar. Profesyonel proje ekibimiz ile ya da sizin tasarýmcý ekibinizle birlikte çalýþabiliriz. Sektörde bu güne kadar edindiðimiz tüm deneyimlerimizle, mekana özgü mimari düzenlemelerin oluþturulmasý gibi SPA'ya ait gizli kalmýþ problemleri çözeriz. Doðru SPA tasarýmýnýn yapýlabilmesi için tasarýma yönelik tavsiyeleri size sunarýz.

4 Doðuþ SPA&Wellness Danýþmanlýk olarak, müþterilerimize projelerine yönelik talep ve beklentileri doðrultusunda alternatifli hizmetler sunmaktayýz. Hizmetlerimiz; Stratejik Konsept Geliþtirme Konsept geliþtirme ve taslak hazýrlama Wellness ve SPA ana konsepti Maliyet Belirleme Ekonomiklik analizi Mimarlýk ve Tasarým Ýç mimari tasarým stüdyolarý ve detay planlamasý Tüm teçhizat tedariði Malzeme seçimleri ve miktar tanýmlarý Wellness ve SPA Düzenleme Wellness ve SPA detay planlama Wellness ve SPA ekipman seçimi ve teklif hazýrlama Proje Yönetimi Þantiye ölçüleri Teklif analizleri ve sözleþme aþamasýnda profesyonel destek Proje koordinasyonu ve tasarým görüþmeleri Destekleyici inþaat yönetimi Sanatsal üst yapý yönetimi Ýnþaat dokümantasyonu

5 SPA Müþavirliði (Mevcut SPA yönetimini deðerlendirme) Uygulamalarý gözden geçirme Operasyon müþavirliði Finans müþavirliði SPA Kurulumu SPAkonsepti hazýrlama ve konumlama SPA hizmet kapsamýný hazýrlama ve uygulamalarýn fiyat belirlemesi Satýþ ürünlerinin önerilmesi ve seçilmesi ve ayrýca fiyatlarýnýn belirlenmesi Ýþletme süreç standartlarýnýn, hareket tarzlarýnýn ve taktiklerin geliþtirilmesi ve uygulanmasý Bir konseptin geliþtirilmesi ve bu konseptin satýn alma ve depo yönetimine uyarlanmasý Personel temini Personelin eðitilmesi Baþlangýç aþamasýnda SPA yazýlýmýna yönelik danýþmanlýk Pazarlama ve promosyon aktiviteleri sýrasýnda danýþmanlýk Uluslar arasý uzman personelin davet edilmesi SPA müdürü Yönetim eðitimleri Terapistlerin mesleki geliþtirme eðitimleri Ýþ akýþý

6 Tedarikçiyiz Dünyanýn önde gelen cihaz ve ekipman üreticilerinin mümesilliklerini profesyonel satýþ kadromuz, uzman teknik hizmet ve servis garantisi ile sizlere sunmaktayýz. Terapi havuzlarý, jakuziler, Türk hamamý, saunalar, aromaterapi, kromoterapi, tuz odasý, buhar kabinleri, relax odalarý, masaj yataklarý, ýsýtýlmýþ dinlenme yataklarý, buz çeþmesi, kar kabini, soðuk duþlar, bakým odalarý kýsaca SPA merkezinizde olmasýný isteyeceðiniz tüm mekanlarýn tasarýmlarý büyük bir titizlikle gerçekleþtirir ve en geliþmiþ teknolojiyi kullanarak sizin için kaliteli ve doðru çözümler üretiriz. Distribütörlüðünü almýþ olduðumuz markalar; Cihaz (Cross, Ktmax, GSD, Nova Esthetyc, Nilo, Unbescheiden) Ekipman (Masaj, Terapi, Bakým ve Dinlenme Yataklarý, uzman koltuklarý, terapi havuzlarý, jakuziler, hamam ve saunalar, etejerler) Kozmetik (Klapp, Phytomer, ComfortZone, Natural Secret) Aksesuarlar

7 Eðitimciyiz Doðru bir konsept, fizibilite, tasarým ve uygulama çalýþmalarý neticesinde ortaya çýkarmýþ olduðumuz SPA'nýzda müþterilerinize hizmet verecek profesyonel eleman tedariðinde ve tüm ekibin gerek profeyonel gerek teknik konulardaki eðitimlerini uzman kadromuz ile saðlýyoruz. Ýþletmeciyiz Sektörde danýþman ve tedarikçi kimliðimiz ile uzun yýllar gerçekleþtirmiþ olduðumuz hizmetler bize çok büyük deneyimler kazandýrdý. Bu deneyimlerimizi profesyonel bir þekilde harmanlayarak iþletmeci kimliðimizi de ortaya çýkarma kararý aldýk ve bugün KlappSPA&Medical adý ile Ýstanbul'un en gözde SPA&Wellness merkezlerinden ikisinin iþletmeciliðini sürdürüyoruz. Aðaoðlu My World KlappSPA&Medical (Gazi Üniversitesi 2009 yýlý En Baþarýlý SPA Mimari Ödülü) (Gazi Üniversitesi 2009 en iyi Day SPA Ödülü) Aðaoðlu My Town KlappSPA&Medical

8 Referanslarýmýzdan Bazýlarý AÐAOÐLU ÝNÞAAT GRUBU ADAM & EVE BELEK-ANTALYA AK-KA ANTEDON KEMER-ANTALYA AlÝ BEY CLUB MANAVGAT MANAVGAT-ANTALYA AMARA CLUB MARINE BELDÝBÝ-ANTALYA AMARA DOLCEVÝTA TEKÝROVA-ANTALYA AMARA WING RESORT KEMER-ANTALYA ANANTARA SPA ASTORÝA- ÝSTANBUL ANT YAPI ANTHILL RESIDENCE-ÝSTANBUL ANITTE OTEL-ÇORUM AQUA BEACH RESORT SÝDE-ANTALYA AQUA MARINE-ÝZMÝR ARCADIA MARMARÝS-MUÐLA ASLI GÜZELLÝK- ÝSTANBUL ATRÝUM GÜZELLÝK-ÝSTANBUL ATTALEÝA SHINE LUXURY BELEK- ANTALYA AVÞAR-ÝSTANBUL AYURVEDA F2 PLUS-ÝSTANBUL BABEL PALASE KEMER-ANTALYA BAIA OTEL LARA-ANTALYA BARUT HOTELS LARA RESORT ANTALYA BASE LÝFE SPA ANGORA EVLERÝ-ANKARA BEAUTY LAND MODA-ÝSTANBUL BERA OTEL ALANYA-ANTALYA BUTTERFLY GÜZELLÝK MERKEZÝ-ANTALYA CALISTA OTEL BELEK-ANTALYA CAMELIA WORLD RESORT-ANTALYA CCR HOTELS&SPA KAPADOKYA-NEVÞEHÝR CELAL AÐA KONAÐI OTEL EMÝNÖNÜ-ÝSTANBUL CHERVO CLUB SÝRENA BELEK-ANTALYA CLINIC A PLUS-ÝZMÝR CLINIC POZÝTÝF GÜZ.MERKEZÝ -ÝSTANBUL CLUB MED PALMIE BELDÝBÝ-ANTALYA CLUB OTEL SERA LARA-ANTALYA CLUB VOYAGE BELEK-ANTALYA CLUP HOTEL PHASELÝS ROSE KEMER-ANTALYA CONCORDE DELUXE&SPA LARA-ANTALYA CORINTHIA HOTEL TEKÝROVA-ANTALYA CORNELIA DE LUXE RESORT BELEK-ANTALYA CORNELIA DIAMOND BELEK-ANTALYA COSMOLAZER GÜZ. MERKEZÝ BAKIRKÖY-ÝSTANBUL CRATOS PREMIUM GÝRNE-KIBRIS CROWNE PLAZA KONYAALTI-ANTALYA CRYSTAL HOTEL BOGAZKENT-ANTALYA CRYSTAL HOTEL KEMER-ANTALYA CRYSTAL HOTEL MANAVGAT-ANTALYA DAISY GÜZELLÝK MERKEZÝ Þ.BAKKAL-ÝSTANBUL DAMLA GÜZELLÝK-ESKÝÞEHÝR DEDEMAN HOTELS ÞÝLE-ÝSTANBUL DEÐÝÞÝM GÜZELLÝK BEYLÝKDÜZÜ-ÝSTANBUL DELPHIN PALACE DE LUXE LARA-ANTALYA DIES ANTALYA DÝP NOT ÇANAKKALE-MERKEZ DOUBLETREE BY HÝLTON AVCILAR- ÝSTANBUL DOUBLETREE BY HÝLTON ÇEKMEKÖY-ÝSTANBUL DR. AYÇA KAYA SUADÝYE-ÝSTANBUL DR. DENÝZ ESÝN POLÝKLÝNÝÐÝ BAKIRKÖY-ÝSTANBUL DR. FÝKRET ÇELÝK CADDEBOSTAN-ÝSTANBUL DR. ORHON UZEL-ANTALYA DR.ORHON AKAR MERKEZ-ANTALYA ECO OTIUM TÝTREYENGÖL-ANTALYA ELA QUALITY RESORT BELEK-ANTALYA ELGÝN GÜZELLÝK FINDIKZADE-ÝSTANBUL ELIZE BEACH ÇAMYUVA-ANTALYA EPÝLLA CÝTY BAKIRKÖY-ÝSTANBUL ESTE SPA-ÝSTANBUL ESTETÝK MED PENDÝK-ÝSTANBUL EVREN BEACH SÝDE-ANTALYA EURODERM KADIKÖY-ÝSTANBUL FAME RESIDANCE LARA&SPA LARA-ANTALYA FANTSIA DELUXE HOTEL KEMER-ANTALYA FLAVIUS ATAÞEHÝR-ÝSTANBUL FLAVIUS KEMERBURGAZ-ÝSTANBUL FLORA GARDEN MANAVGAT-ANTALYA FOUR SEASONS SULTANAHMET-ÝSTANBUL FOUR SEASONS BEÞÝKTAÞ-ÝSTANBUL GARDEN OF SUN OTEL DÝDÝM-AYDIN GLORIA SERENÝTY RESORT BELEK-ANTALYA GLORIA VERDE RESORT BELEK-ANTALYA GLORÝA GOLF RESORT BELEK-ANTALYA GOLDEN BEACH ANTALYA GOLDEN COAST ANTALYA GRANADA HOTEL ALANYA-ANTALYA GRAND ÖZTANIK TAKSÝM-ÝSTANBUL GRENADA LÝFE ÜMÝTKÖY-ANKARA GÜNEÞ TAÞ FENERBAHÇE-ÝSTANBUL HAREM SPA SÝDE-ANTALYA HILLSIDE CLUB ÝSTÝNYE-ÝSTANBUL HILLSIDE CLUB LEVENT-ÝSTANBUL HILLSIDE SU OTEL MERKEZ-ANTALYA IBER PALM GARDEN SÝDE-ANTALYA IC HOTEL SANTAI BELEK-ANTALYA IC HOTELS GREEN PALACE KUNDU-ANTALYA ÝSTANBUL SAPPHIRE SPORT LEVENT-ÝSTANBUL KAYA BELEK BELEK-ANTALYA KAYA SELECT BELEK-ANTALYA KEFALUKA HOTEL BODRUM-ANTALYA KEMPINSKI HOTEL THE DOME BELEK-ANTALYA KERVANSARAY HOTEL LARA LARA-ANTALYA KEYF SPA SÝDE-ANTALYA KEYÝF ESTETÝK ÇÝFTE HAVUZLAR -ÝSTANBUL KIRMIZI PENDÝK-ÝSTANBUL KÝLÝKYA PALACE KEMER-ANTALYA KYBELE BAHÇEÞEHÝR-ÝSTANBUL KONAK OTEL ALANYA-ANTALYA KUMKÖY BEACH SÝDE-ANTALYA LADY-MED KADIKÖY-ÝSTANBUL LATILIA ACARKENT-ÝSTANBUL LAZER WISE BAKIRKÖY-ÝSTANBUL LE CHATEAU DE PRESTIJ SPA KEMER-ANTALYA LETOONIA GOLF RESORT BELEK-ANTALYA LIFE MED-ÝSTANBUL LIKYA G.M.-ÝZMÝR LÝMAK BUTÝK OTEL KAPLICALAR-YALOVA LORYMA RESORT MARMARÝS-MUÐLA MAGIC LIFE BODRUM-ANTALYA MAGIC LIFE KEMER IMPERIAL KEMER-ANTALYA

9 Referanslarýmýzdan Bazýlarý MAGIC LIFE SEVENSEAS SÝDE-ANTALYA MAGIC LIFE SIRENA IMPERIAL BELEK-ANTALYA MAGIC LIFE WOTER WORLD IMPERIAL BELEK-ANTALYA MARDAN PALACE LARA-ANTALYA MARITIM PINE BEACH BELEK-ANTALYA MAXXROYAL BELEK-ANTALYA MEDÝ FORM BAKIRKÖY-ÝSTANBUL MELAS OTEL KUNDU-ANTALYA MGMCTY CLUP BAHÇEÞEHÝR-ÝSTANBUL MÝSS GÜZELLÝK BAHÇELÝEVLER-ÝSTANBUL MOVENPICK OTEL-ÝSTANBUL MOVENPICK OTEL-ÝZMÝR MOWENPICK 4.LEVENT-ÝSTANBUL NATALIE INSTITUDE SUADÝYE-ÝSTANBUL NÝLÜFER GÜZELLÝK MERKEZÝ-ANTALYA NU SPA KANYON-ÝSTANBUL NU SPA GMALL MAÇKA-ÝSTANBUL NU SPA PANORA ORAN-ANKARA ORANGE COUNTY KEMER-ANTALYA ÖZEL ÖZTAN HASTANESÝ-UÞAK ÖZEL SALÝHLÝ HASTANESÝ SALÝHLÝ-AYDIN ÖZEL UZMANLAR POLÝKLÝNÝÐÝ MERKEZ-YALOVA ÖZGÜ GÜZELLÝK G.PAÞA-ÝSTANBUL PALOMA GRIDA VÝLLAGE SPA BELEK-ANTALYA PALOMA RENASANS RESORT&SPA BELEK-ANTALYA PIRIL HOTEL ÇEÞME-ÝZMÝR POINT HOTEL BEÞÝKTAÞ-ÝSTANBUL POLAT OTEL-ÝSTANBUL PORTOBELLA HOTEL RESORT K.ALTI-ANTALYA PURÝ SPA-BURSA QUEEN ELIZABETH ELÝTE OTEL&SPA KEMER-ANTALYA RAMADA OTEL-ANTALYA RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA ANTALYA RENOWA CLUB ÇANKAYA-ANKARA RICHMOND NUA SAPANCA-SAKARYA RIXOS TAKSÝM ÝSTANBUL RIXOS LARES KUNDU-ANTALYA RIXOS OTEL KAVAKLIDERE-ANKARA RIXOS PREMIUM BELEK SERÝK-ANTALYA RIXOS SUNGATE KEMER-ANTALYA RIXOS TEKÝROVA KEMER-ANTALYA RIXOS BELDÝBÝ KEMER-ANTALYA ROMA BEACH HOTEL SÝDE-ANTALYA ROUGE ÞAÞKINBAKKAL-ÝSTANBUL ROYAL HOLIDAY PALACE KUNDU-ANTALYA ROYAL PALM RESORT KEMER-ANTALYA ROYAL WÝNGS OTEL KUNDU-ANTALYA SABRÝNA HOUSE SPA MARMARÝS-MUÐLA SAÐLIK KULÜBÜ LARA-ANTALYA SAPHIRE OTEL TEKÝROVA-ANTALYA SCULPTURE NÝÞANTAÞI -ÝSTANBUL SCULPTURE AKATLAR- ÝSTANBUL SEAGARDEN HAPIMAG BODRUM-ANTALYA SEAWORLD HOTEL SÝDE-ANTALYA SELECT MARIS OTEL/NU SPA MARMARÝS-MUÐLA SERA G.S. MARMARÝS-MUÐLA SEZE BEAUTY WELLNESS-ÝNEGÖL SHERATON VOYAGER K.ALTI-ANTALYA SÝMENA SUN CLUB KEMER-ANTALYA SÝRENE BELEK GOLF BELEK-ANTALYA SÝVANA SPA KAVACIK-ÝSTANBUL SPACE SPA-ÝSTANBUL SUNWING HOTEL ANTALYA SU SESÝ HOTEL BELEK-ANTALYA ÞÝÞLÝ LAZER ÞÝÞLÝ-ÝSTANBUL THE MARMARA LARA-ANTALYA THE MARMARA BODRUM-MUÐLA THE RITZ-CARLTON ÞÝÞLÝ-ÝSTANBUL TITANIC OTEL LARA-ANTALYA TITANIC OTEL PENDÝK- ÝSTANBUL TROPÝCAN-ÝSTANBUL TUANA SPA SÝDE-ANTALYA TÜRKIZ OTEL KEMER-ANTALYA U-TIME ETÝLER- ÝSTANBUL ÜMRAN CÝVAN-ÝZMÝR VIP SPA SÝDE-ANTALYA VOGUE OTEL KEMER-ANTALYA WOW KREMLIN PALACE KUNDU-ANTALYA

10

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx PROJE ORTAKLARI Beta Sistem City İklim Galeri Kristal Gelişim Elektronik Erbap Kamp Mlz. Ltd. Karşen Soğutma Netsa Kasa N. Büger Asansör Mac Dek. Mim. Müh. Kale Kilit Dış Ticaret Osmanlı Laser Öztiryakiler

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Maksi Enerji Elektrik Üretim - İstanbul Cansu Hidro Elektrik Santrali - Adapazarı Çaldere Elektrik Üretim - İstanbul Fateks Tekstil - İstanbul Sunjüt

Maksi Enerji Elektrik Üretim - İstanbul Cansu Hidro Elektrik Santrali - Adapazarı Çaldere Elektrik Üretim - İstanbul Fateks Tekstil - İstanbul Sunjüt REFERANSLAR FABRİKA VE ENÜSTRİYEL TESİSLER Haliç Metro Geçiş Köprüsü - İstanbul Ekmek Fabrikası - Aksu/Antalya esan Tersanesi - İstanbul Çadır Ankara - Ankara İlaldı Tekstil - İstanbul Cognis Kimya A.Ş.

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, BAfiKAN MESAJI De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, Turizmde bugüne kadar elde etti imiz baflar lara daha nicelerini eklemenin heyecan içerisindeyiz. Türk turizm yat r mc s n n sektörel örgütü

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Yazı İşleri Ece Yarkataş ece.yarkatas@turizmyatirimdergisi.com.tr. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx

Yazı İşleri Ece Yarkataş ece.yarkatas@turizmyatirimdergisi.com.tr. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx İÇİNDEKİLER 06 26 38 60 40 62 oteller Gelirlerini artırmak isteyen oteller, gastronomiye yatırım yapıyor... 6-18 Haberler... 20-25 tedarikçiler Masaüstü ekipmanlarında trend yalın çizgiler... 26-32 Haberler...

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Organizasyon, sürpriz ve rastlantı istemez.

Organizasyon, sürpriz ve rastlantı istemez. rganizasyon Organizasyon, sürpriz ve rastlantı istemez. Bizim müşterilerimiz, talebi çözümlemiş ve deneyimlerini müşterisiyle paylaşan bir firmayla çalışmanın huzurunu yaşar. Her organizasyonu, diğerlerinden

Detaylı