TUYUP MAGAZİN. Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı. Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örneği Adayları Açıklandı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUYUP MAGAZİN. Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı. Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örneği Adayları Açıklandı"

Transkript

1 TUYUP MAGAZİN Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı is letme belgeli 11 turizm is letmesinden toplam 108 c alıs an; Proje faaliyetleri kapsamında 3 farklı eg itim kurumu tarafından verilen eg itimlere katılarak belgelerini aldı. Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örneği Adayları Açıklandı TUYUP Projesi kapsamında Yes il Yıldız sertifika programının tanıtılması ve desteklenmesine yönelik c alıs malar devam ediyor. İyi örneklerin belirlenmesi kapsamında bas vuru yapan ve en iyi 15 uygulama merkezinden biri olarak sec ilecek 20 otelin listesine buradan ulas abilirsiniz. 1

2 Sunuş Türkiye Turizm Sektörü Değişime Uyum Sağlıyor Su rekli ve hızla deg is en ku resel ekonomilerde bas arılı sektörlerin varlıg ının göstergesi yas anan deg is imlere uyum sag lama yeteneg ine bag lıdır. Bu gösterge elbette Tu rkiye turizm sektöru ic in de gec erli. Rus ekonomisinin kars ılas tıg ı ekonomik sorunlar gibi ku resel c apta etkileri olan gelis meler kus kusuz turizm sektöru u zerinde dog rudan etki yaratacaktır. İş yaşamındaki değişikliklere en iyi nasıl uyum sağlanır? Mesleki eg itim, deg is ime uyumun ve is gu cu nu n kars ılas tıg ı zorlukların u stesinden gelecek bir anahtardır. Tu rkiye Cumhuriyeti 10. Kalkınma Planı, sektöru n ihtiyac larını kars ılayan bir mesleki eg itimde daha fazla uygulamalı eg itime eris imin önemine dikkat c ekmektedir. T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı, turizm sektöru nu n uzun vadeli su rdu ru lebilir bas arısı ic in insan kaynaklarının kritik rolu konusunda c ok duyarlıdır. Kalkınma Planı hedefleri dog rultusunda is gu cu verimlilig ini artırmak amacıyla yeni eg itim fırsatlarının belirlenmesi ve gelis tirilmesi, Bakanlıg ın sektöre destek stratejisinin deg is mez yaklas ımıdır. Bu bag lamda, TUYUP Projesi, turizm is letmelerindeki is veren ve c alıs anlara ulusal mesleki eg itim standartlarına bag lı talep odaklı eg itimlerin verilmesini kolaylas tırmak u zere tasarlanmıs tır. Projede yu ru tu len Kupon Eg itim Sistemi sayesinde eg itim konularını ve kurumlarını sec me hakkı is veren ve c alıs anlara verilmektedir. TUYUP, ilgili c alıs malar kapsamında kupona dayalı mesleki eg itim konusunda turizm sektöru nden oldukc a fazla sayıda ön-talep almıs tır. Bu uygulama Tu rkiye turizm sektöru nde bir ilk olan kupona dayalı mesleki eg itim hizmetidir. Proje bu sistemi hayata gec irmek ve Tu rkiye de talep odaklı mesleki eg itimin en iyi nasıl is leyeceg ini test etmek ic in gerekli as amaları tamamlamak u zeredir. TUYUP, is veren ve c alıs anların ihtiyac larını kars ılama konusunda eg itimlerin esnek olması gerektig inin farkındadır. Ancak bu sistem turizm sektöru nde gerc ek eg itim taleplerini kars ılayan, eg itim arz ve talebi arasındaki uyumsuzlug u azaltan ve is te verimlilig i ve karlılıg ı artıran, is bas ında ög renmeyi sag layan yeni ve su rdu ru lebilir bir mesleki eg itim fırsatı sunmaktadır. Kupon Eg itim programı kapsamında ilk uygulamalar deg erlendirilecek ve ilerideki c alıs malara ıs ık tutacak dersler c ıkarılacaktır. Bu deg erlendirmeler sonraki TUYUP bu ltenlerinde sektörle paylas ılacak ve TUYUP internet sitesinde yer alacaktır. Yeni olan hic bir s ey kolay deg ildir ancak kupona dayalı eg itimin sektöre sag layacak potansiyel faydaları oldukc a fazladır. Bu eg itimler dog rudan c alıs anlar ve is verenlerin is yas amının gereklerine uyum yeteneg ini destekleyecek ve turizm sektöru nu ileri götu rmeye yardımcı olacaktır. TUYUP Projesi 2

3 Hedef 50 Milyon Turist, 50 Milyar Dolar Turizm Geliri Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı Aras tırma ve Eg itim Genel Mu du ru Okan İbis bu ltenimizin sorularını yanıtlayarak son dönemde imza atılan önemli turizm faaliyetlerini anlattı. SORU: Sayın İbiş Türkiye turizmini kısaca değerlendirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı nın sektöre ilişkin gelecek perspektifinden bahsedebilir misiniz? Okan İBİŞ: Tu rkiye ekonomisi bu yu meye devam ediyor yılı itibariyle Avrupa da 6; du nyada ise 17. sırada yer alan ekonomimiz gelis en potansiyeli ile dikkat c ekiyor. Turizm sektöru nu n ekonomi ic indeki payı 2014 yılının ilk 9 ayı itibariyle %4,43 oranında ve giderek yu kselmekte. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı olarak 2023 yılı ic in kendimize koydug umuz hedef ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri. Bu kapsamda turizm alanında birc ok yeni c alıs mayı hayata gec irmeye devam ediyoruz. Turizm potansiyelini artıracak temel etkenlerden biri hepimizin bildig i gibi hizmet kalitesi. Turizm sektöru ndeki nitelikli is gu cu nu ; c alıs ırken bulundug u bölgeyi tanıyan, tanıtan, koruyan, dog ru zamanda dog ru pazarlama stratejileri uygulayarak hak ettig i gelire ulas an, sundug u hizmetin kalitesiyle adından söz ettiren ve dolayısıyla turizmin su reklilig ine katkı sag layan c alıs an olarak deg erlendiriyoruz. Bakanlıg ımızın azami önem verdig i konuların bas ında turizm sektöru nde nitelikli is gu cu nu n istihdam edilmesi geliyor. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlis kin Yönetmelik te bu konuya detaylı olarak yer veriliyor zaten. SORU: Bakanlık turizm sektöründe işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçları, çevreye duyarlı tesislere verilen yeşil yıldız belgesine başvuru desteği ve büyük bir online turizm portalı gibi çalışmalar içeren büyük bir proje yürütüyor. Proje hakkında bilgi verebilir misiniz? 3

4 TUYUP Projesi nin itici gücü turizmdir. OKAN İBİŞ: Kısa adı TUYUP olan Proje yukarıda bahsettig im hedeflere ulas mak konusunda bizlere katkı sag lamak ic in tasarlanandı ve AB ile Tu rkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklas a finanse ediliyor. Çok önem verdig imiz bu Projeyi sektördeki is c i, is veren ve dig er sektör temsilcileri ile birlikte yu ru tu yoruz. TUYUP turizmde insan kaynag ının niteliklerini artırarak is veren ve c alıs anlara dog rudan katkı sag lamayı hedefliyor. Proje kapsamında benimsenen temel yaklas ım sektördeki insan kaynag ının hayat boyu ög renme anlayıs ı c erc evesinde su rekli ve aktif olarak gelis tirilmesi. Çalıs an deg is iminin hızlı oldug u ve mevsimsel özelliklerin sektöru n yapısına c ok fazla yansıdıg ı bir alan olan turizm sektöru nde c alıs anların kis isel gelis imleri ve rekabet edebilmeleri c ok önemli. Aynı s ekilde is verenin de faaliyetlerini kesintisiz ve verimli bic imde yu ru tebilmesi ic in yeterli nitelikli c alıs an arzı konusu da elzem. Bu gereksinimlerden yola c ıkarak proje kapsamında is bas ı eg itimleri de du zenleniyor. İlgili c alıs malara kaynak tutacak genis kapsamlı bir turizm is gu cu analizi aras tırması yu ru tu lu yor, bu c alıs ma bizlere turizmde gelis tirilmesine ihtiyac duyulan bu tu n insan kaynakları profilini ortaya c ıkaracak ve mevcut durumu gözler önu ne sererek yeni dönem projeksiyonlarında bizlere ıs ık tutacak. Ayrıca turizm sektöru ne ilis kin detaylı ve gu ncel verilerin yer aldıg ı kapsamlı bir portal u zerindeki c alıs malar da devam ediyor. Turizm Çalıs anları Kupon Sistemi Kapsamında Spesifik İs Bas ı Eg itimleri Alabilecek. SORU: TUYUP Projesi turizm sektöründeki bu eğitimleri özel bir kupon sistemiyle koordine ediyor değil mi? Okan İBİŞ: Evet. Proje kapsamında hayata gec irilen bu uygulama ile ön bu ro, kat hizmetleri, servis, bar, temel ve ileri mutfak, hijyen, is sag lıg ı ve gu venlig i, davranıs ve yabancı diller gibi alanlarda becerilerinin artırılmasına yönelik eg itim programları yu ru tu lecek. Otel ve restoran c alıs anları proje kapsamında verilen kuponlar aracılıg ıyla bu eg itimlerden yararlanacak. Eg itimler Bakanlıg ımız tarafından Proje kapsamında onaylanmıs farklı eg itim kurumlarından alınabilecek. Eg itimlerin u cretleri Proje tarafından kars ılanıyor. Aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren eg itim kurumlarını da destekliyoruz. Proje kapsamında akredite olan eg itim kurumları bahsettig imiz eg itimleri kupon kars ılıg ı eg itimleri vererek kars ılıg ını proje bu tc esinden alabilecek. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Projenin web sitesi olan adresinden de ög renilebilir durumda. Turizm sektöru c alıs anlarının, is verenlerin ve eg itim kurumlarının yararlanabileceg i Kupon uygulaması ve Yes il Yıldız sistemini tanıtmak u zere 44 ilde toplantılar yaptık. Toplam 3700 e yakın kis iye yu z yu ze ulas tık. SORU: Eğitimlere katılanlara belge verilecek mi? Kursiyerlere katıldıkları eg itim alanlarına ilis kin katılım belgeleri verilecek. Bakanlık olarak Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi kapsamında yapılan c alıs malara bu yu k önem veriyoruz. Ulusal Yeterlilik Sisteminin amacı Tu rkiye de farklı mesleki alanlarda c alıs an fakat o alanda mesleki eg itim almamıs olan bireylerin belgelendirilmesi ve hizmet/u retim kalitesinin artırılmasıdır. Turizm sektöru nde Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinatörlu g u nde olus turulan ulusal meslek standartları ve ulusal mesleki yeterliliklerin olus turulmasına yönelik tu m su rec lerde Bakanlık olarak yer aldık. Turizm sektöru nde de ulusal yeterlilik belgesi veren kurulus lar görevlerine bas ladı ve sayıları hızla 4

5 artıyor. TUYUP Projesi kapsamında verilen kupon eg itimlerine katılarak eg itimlerini tamamlayan c alıs anların da resmi yeterlilik belgesine sahip olmak ic in bas vurdukları mesleki yeterlilik sınavının u cretlerinin de Proje tarafından kars ılanması planlanıyor. Turizm sektöru c alıs anlarının, is verenlerin ve eg itim kurumlarının yararlanabileceg i Kupon uygulaması ve Yes il Yıldız sistemini tanıtmak u zere 44 ilde toplantılar yaptık. Toplam 3700 e yakın kis iye yu z yu ze ulas tık. Bu uygulamanın ilk pilot eg itimleri Ankara da gerc ekles tirildi. İlk eg itimlere toplamda 108 kis i katıldı. İngilizce, Temel Mutfak, Davranıs, Kat Hizmetleri ve Servis eg itimleri bu yu k talep gördu. Katılım c og unlukla 4 ve 5 yıldızlı otellerin c alıs anları ve is verenlerinden geldi. Pilot c alıs ma toplamda 4800 saatlik eg itimden olus tu ve sonuc larının bas arılı oldug u izlendi. Kupon kars ılıg ı verilecek bu eg itimler yog un bir s ekilde devam edecek. Çevreye Duyarlı Tesisler Yes il Yıldız Belgesi ile Tes vik Ediliyor SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığı son dönemde özellikle çevreye duyarlı tesis ve işletmelere yönelik teşvik edici çalışmalar yürütüyor. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Çevrenin korunmasına yönelik önlemler u lkemizde giderek daha fazla önem kazanıyor. Bakanlıg ımız tarafından c evreye duyarlı konaklama is letmeleri ic in uygulanan sınıflandırma formu gelis tirilerek Turizm İs letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no lu Teblig ekinde, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yu ru rlu g e girmis ti. Teblig, enerji, su, c evreye zararlı maddelerin tu ketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimlilig inin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tes vik edilmesini, konaklama is letmelerinin yatırım as amasından itibaren c evreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerc ekles tirilmelerini, tesisin c evreye 5

6 Turizm sektörü çalışanlarının, işverenlerin ve eğitim kurumlarının yararlanabileceği Kupon uygulaması ve Yeşil Yıldız sistemini tanıtmak üzere 44 ilde toplantılar yaptık. Toplam 3700 e yakın kişiye yüz yüze ulaştık. uyumunu, c evreyi gu zelles tirici du zenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, c evreye duyarlılık konusunda bilinc lendirmeyi, eg itim sag lanmasını ve ilgili kurum ve kurulus larla is birlig i yapılmasını kapsıyor. Teblig ekinde bulunan sınıflandırma formu, c evreye duyarlılık konusunda c alıs ma yapan turistik is letmelerin talebi u zerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanıyor. Tu r ve sınıfına ilis kin belirlenen asgari puanı as an tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yes il renkli olarak du zenleniyor. Ayrıca plaket u zerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alıyor. Bakanlıg ımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yes il Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, c evrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödu n vermeden, is letmelerine ve u lkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, c evrenin korunmasında u stlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri du s u nu lerek bu uygulama hayata gec irildi. TUYUP Projesi kapsamında Yes il Yıldız sisteminin tanıtımına katkı sag lamak ic in farklı illerde tanıtım toplantıları du zenlendi, online sistem aracılıg ıyla proje kapsamında u cretsiz olarak verilecek Yes il yıldız danıs manlık hizmeti nden faydalanmak isteyen otellerin bas vuruları alındı ve bu bas vurular ic inden sec ilen 15 tesise yes il yıldız bas vuru su recinde u cretsiz danıs manlık ve eg itim desteg i verilecek. TUYUP Projesi turizm sektöru nde daha etkili ve su rdu ru lebilir uygulamalar yu ru tmek adına yapılıyor. Faaliyetlerimizi yaygınlas tırmak ic in sektöru mu zu n bu c alıs malara ilgisini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. 6

7 T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı nın Yu ru ttu g u Çevreye Duyarlılık Kampanyası Kapsamında Uygulanan Yes il Yıldız Belgesi Yaygınlas ıyor Çevreye Duyarlılık Kampanyasının Amacı; Yeşil Yıldız Belgesi Nedir? Yeşil Yıldız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın başlattığı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Projesi ve Sürdürülebilir Turizm kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir «Çevre Etiketi» uygulamasıdır. Çevrenin korunmasına yönelik önlemler u lkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, c evreye duyarlı konaklama is letmeleri ic in uygulanmakta olan sınıflandırma formu, gu ncelles tirilmis ; Turizm İs letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no lu Teblig ekinde, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yu ru rlu g e girmis tir. c evrenin korunması, c evre bilincinin gelis tirilmesi, turistik konaklama tesislerinde c evreye duyarlı yapılas manın ve is letmecilig in tes vik edilmesidir. Kampanya kapsamında; Su tasarrufu elde etmek, Enerji verimlilig ini artırmak, Çevreye zararlı maddelerin tu ketimini ve atık miktarını azaltmak, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını tes vik etmek, Konaklama is letmelerinin yatırım as amasından itibaren c evreye duyarlı olarak planlanmalarını sag lamak, Turistik tesisin c evreye uyumunu, c evreyi gu zelles tirici du zenleme ve etkinlikleri gerc ekles tirerek, ekolojik mimariyi desteklemek, Çevreye duyarlılık konusunda bilinc artırmak, eg itim sag lamak, ilgili kurum ve kurulus larla is birlig i yapmak amac lanmaktadır. Yes il Yıldız farkındalık kampanyasına ilis kin daha fazla bilgiye buradan ulas abilirsiniz: 7

8 Yeşil Yıldız Belgesi Başvuru Süreci Yeşil Yıldız Belgesi için Başvuru Dilekçesi Örnekleri: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yes il Yıldız Belgesi) talebi ic in detaylı bilgiye ve dilekc elere buradan ulas abilirsiniz. Çevreye Duyarlı Tesis Listesini Turizm İs letme Belgeli Tesisler (Yes il Yıldızlı Tesisler Listesi ) bag lantısındaki listede bulabilirsiniz. Teblig ekinde bulunan sınıflandırma formu, c evreye duyarlılık konusunda c alıs ma yapan turistik is letmelerin talebi u zerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır. Turizm İs letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yes il Yıldız Belgesi) Verilmesine Dair 2008/3 no lu Teblig enerji, su, c evreye zararlı maddelerin tu ketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimlilig inin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tes vik edilmesini, konaklama is letmelerinin yatırım as amasından itibaren c evreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerc ekles tirilmelerini, tesisin c evreye uyumunu, c evreyi gu zelles tirici du zenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, c evreye duyarlılık konusunda bilinc lendirmeyi, eg itim sag lanmasını ve ilgili kurum ve kurulus larla is birlig i yapılmasına ilis kin maddeleri kapsamaktadır. Asgari puanlar, konaklama is letmelerinin kapasiteleri ve c evreye olan etkileri dikkate alınarak, is letmelerin tu r ve sınıflarına göre belirlenmis tir. Konaklama is letmelerinin bu formda bulunan bu tu n kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadıg ı du s u ncesiyle, tesislerin tu r ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bu tu n kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan du s u k tutulmus tur. Böylece, is letmelere temel kriterler dıs ında kalan, dig er kriterler arasında sec im yapma imkanı sag lanmıs tır. 8

9 Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örnekleri Aday Listesi Açıklandı Yeşil Yıldız Belgesi doğa ve çevre dostu işletmelerin özendirilmesine katkı vermekte; bu konuda duyarlı yerli ve yabancı turistlere rehberlik etmektedir. TUYUP Projesi kapsamında yu ru tu len Yes il Yıldız sertifika programının tanıtılması ve desteklenmesi c alıs maları; T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ının su rdu ru lebilir turizm anlayıs ıyla yu ru ttu g u Çevreye Duyarlı Oteller kampanyasını tes vik etmeyi amac lamaktadır. Yes il Yıldız sertifika programı kapsamında 10 ilde gerc ekles tirilen farkındalık artırma seminerleri ile c evrenin korunması, otel yönetimi, c evre dostu altyapılar, kirlilig in önlenmesi ve kontrolu gibi konular is lenerek turizm sektöru bilgilendirilmis tir. 10 ilde (Trabzon, Bursa, İstanbul, Nevs ehir, Gaziantep, Çanakkale, Antalya, İzmir, Aydın, Mug la) yaklas ık katılımcıya ulas ılarak T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı is letme belgeli 15 otele verilecek proje kapsamındaki danıs manlık desteg i konularında bilgilendirme toplantıları gerc ekles tirilmis tir. En iyi uygulama merkezi olabilmek amacıyla adresine tarihine kadar bas vuru yapan oteller arasından, olus turulan komisyon tarafından yapılan deg erlendirme sonucunda 20 otel en iyi uygulama merkezi adayı olarak sec ilmis tir. Listede belirtilmis olan 20 otel Ocak 2015 den bas layarak sahada birebir analiz edilecek olup nihai 15 en iyi uygulama merkezi otel bu su recin sonunda belirlenecektir. Söz konusu aday otellerin belirlenme su recinde otelin bulundug u il, il ic erisindeki konumu, ilin turizm potansiyeli, otelin beyan ettig i puan, otelin ilden bas vuru yapan dig er otellere olan avantaj veya dezavantajı, hangi turizm tu ru nde faaliyet gösterdig i, T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ından 2013 ve 2014 yıllarında ceza alıp almadıg ı gibi hususlar titizlikle deg erlendirilmis tir. Bu kapsamda bas vuru yapan ve 15 en iyi uygulama merkezinden biri sec ilmek u zere ön elemeyi gec en 20 otel listesine buradan ulas abilirsiniz: 9

10 Türkiye deki Otellerde Yeşil Yıldız Uygulaması ve Faydaları Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında eko-turizm %5 lik bir büyüme oranına sahiptir ve tüketici harcamalarında yaklaşık %11 lik payla sektörde en hızlı büyüyen piyasadır. Sürdürülebilir turizm sektörünün yıllık değeri yaklaşık 500 milyar dolardır. Uluslararası Ektoturizm Topluluğu nun gerçekleştirdiği bir ankete göre İngiliz turistlerin %90 ı çevrenin aktif korunması ve otellerin sorumluluğunun bir parçası olarak yerel çevrenin desteklenmesini oldukça önemsemektedir. 10

11 Çevre-dostu konaklama alanındaki bu hassasiyet; 2013 yılında Trip Advisor un gerc ekles tirdig i du nya c apındaki anketle turistlerin %79 unun c evre dostu uygulamalara sahip otellere önem verdig ini dog rulamaktadır. Çevre dostu uygulamalar harcamaları azaltmanın yanı sıra tanınmıs sertifikalarla tasdiklenerek otellere daha c ok is ve piyasada rekabet edebilme fırsatları da yaratmaktadır. Yes il oteller bu yu yen piyasanın faydalarını görmekte ancak bu deg is imin gerisinde kalan bazı bu yu k otel zincirleri ilgili gelis melerde geride kalmaktadır. Du nya turizm sektöru nu n önde gelen su rdu ru lebilir danıs manlık s irketi Two Tomorrow un Ku resel Program Yöneticisi Thomas Krick s unları dile getirmis tir: Bu konulara ilis kin artan tu ketici farkındalıg ına rag men, oteller hala su rdu ru lebilirlik c alıs maları hakkında c ok az bilgi veriyor. Yalnızca birkac ı sosyal ve c evresel konuları sistematik olarak yönetiyor. Kalanlar s irket itibarlarını riske atıyor ve stratejik piyasa ayrımlas ması konusunda fırsatları kac ırıyor. T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı nın su rdu ru lebilir turizme verdig i önem ve 1990 ların bas ından bu yana c evre dostu konaklamanın desteklenmesi sayesinde Tu rk otelleri ku resel piyasa tarafından gittikc e daha fazla tanınmaktadır. TUYUP Projesi tarafından yu ru tu len faaliyetler c erc evesinde Yes il Yıldız Belgelendirme desteg ine ilis kin c ok sayıda bas vuru alınmıs tır. Otellerin deg erlendirilmesini takiben, 20 otelden olus an bir kısa liste olus turularak Yes il Yıldız Standartlarına uygun En İyi Uygulama Merkezi (EİUM) ic in adaylar belirlenmis tir. Bu 20 otel proje kapsamında görev yapan Yes il Yıldız uzmanları ve T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı yetkilileri tarafından ziyaret edilerek deg erlendirilmeye tabi tutulmus tur. İlgili eksikliklerin belirlenmesi, iyiles tirmeler ve önlemler konularında Yes il Yıldız kriterleri temel alınarak otellerin deg erlendirme su reci yu ru tu lmu s tu r. Yes il Yıldız ve su rdu ru lebilir turizm taleplerinin kars ılanmasını sag lamak ic in otellere sag lanacak birebir teknik destek ve eg itim hizmetleri TUYUP Projesi tarafından verilecektir. Yes il Yıldız Belgesine sahip olmak 100 den fazla kriterin yerine getirilmesini gerektirdig i ic in bas vuru su reci oteller ac ısından kolay bir su rec deg ildir. Belge alındıktan sonra da Yes il Yıldız Belgesinden azami s ekilde yararlanmanın öneminin altını c izmek gereklidir. Yes il Yıldız standardı su rdu ru lebilir bir gelis me c erc evesinde c evre bilincine sahip turistlerin ihtiyac larını kars ılamayı hedefleyerek yerel/uluslararası platformlarda rekabetc i bir pazarlama aracı olarak kullanılmalıdır. Ocak-Mart 2015 tarihleri arasında değerlendirmesi yapılan En İyi Uygulama Merkezi Adayları : ALTIN YUNUS RESORT &TERMAL HOTEL ÇEŞME BÜLBÜL YUVASI- FOÇA CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT&SPA GAMİRASU CAVE HOTEL GRIFFON BOUTIQUE HOTEL HOTEL DES ETRANGERS KADIKÖY RIHTIM OTELİ KEMALBEY ÇİFTLİĞİ OMMER HOTEL-CONVENTION CENTER & SPA SHERATON ADANA HOTEL SHERATON BURSA + HOTEL ALOFT BURSA TAXİM HİLL Mart-Haziran 2015 tarihleri arasında değerlendirmesi yapılacak En İyi Uygulama Merkezi Adayları : HILTON İSTANBUL KOZYATAĞI KORDON OTEL MAGNIFIC OTELİ MYSTIC RAMADA BODRUM OTELİ CHARISMA DE LUXE HOTEL PALM WİNGS BEACH RESORT POSEİDON OTEL SILENCE OTEL İSTANBUL 11

12 Turizm sektöründe Ulusal Mesleki Yeterliliklerin Desteklenmesi 2023 e kadar ulas ılması planlanan 50 milyon turist hedefi ic in Tu rkiye deki turizm sektöru nu n hizmet kalitesini artırmak oldukc a önemlidir. İyi eg itilmis ve nitelikli personel turizmin her alanında elzemdir. Ulusal Mesleki Yeterlilikler (UMY) de bu hedefe ulas mak ic in izlenmesi gereken önemli bir yol haritasıdır. UMY belgesine sahip olabilmek ic in c alıs an; bilgi ve becerilerinin sektöru n belirledig i standartlarda oldug unu ispatlamalıdır. Tu rkiye deki otel ve restoran is letmeleri artık alanında daha yetkin personel istihdam etmektedir. Sektör mu s terilerin beklentilerini kars ılayan hatta bu beklentileri de as tıg ını gösteren dig er bir deyis le UMY sahibi nitelikli personellerle c alıs mak istemektedir. Yenilenen Tu rkiye Yeterlilikler Çerc evesi kapsamında 2. seviyeden 6. seviyeye kadar Ulusal Mesleki Yeterlilik kriterleri mevcuttur. Yu ksek seviye yeterlilikler idari sorumluluklar ya da yönetimsel görevleri ic ermektedir. Çalıs anın bilgi, beceri ve tecru besine bag lı olarak tam yeterlilik yerine tek bir birim ic in de yeterlilik deg erlendirilmesi de mu mku ndu r. TUYUP Projesi kapsamında hayata gec irilen Ulusal Mesleki Yeterlilik kuponu, turizm sektöru nu destekleyen 4 farklı yetkilendirilmis kurulus un (VOC Test Merkezlerinin) birinde gerc ekles tirilecek sınav ve deg erlendirmenin ilgili masraflarını kars ılayacaktır. Bir c alıs an olarak kupon bas vurusunda bulunmak ic in, öncelikle yöneticiniz veya mu du ru nu z ile planlarını göru s mek gerekmekte ve TUYUP internet sitesinde UMY Kupon Bas vuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Çalıs ana en uygun UMY birim veya birimlerini sec erek online bas vuru formunu yollanmalıdır. Kupon alındıktan sonra, UMY deg erlendirmenizi planlamak ic in belirtilen VOC Test Merkezi ile irtibata gec ilmelidir. Sınav da bas arılı olunursa UMY belgesine ilis kin harcamalar da TUYUP Projesi tarafından kars ılanacaktır. TUYUP Kupon eg itim programına katılan c alıs anlar UMY kuponu almaya hak kazanacaktır. UMY kupon programı da Nisan 2015 de ilgili kupon eg itimleri bas ladıg ı zaman ac ılacak ve TUYUP web sitesinden ilan edilecektir. Tanınırlıg ı olan bir UMY belgesi sadece c alıs anlara deg il is veren ve hizmet alanlara da oldukc a bu yu k faydalar sag layacaktır. Tu rkiye deki UMYler uluslararası tanınırlıg a sahiptir. As ag ıda 4 farklı VOC Test Merkezi yer almaktadır: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Eğitim ve Tanıtım İktisadi İşletmesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı Ahmet Gu ngör Yitmen İs Merkezi No: 73 / A Muratpas a / ANTALYA Telefon 0 (242) Faks 0 (242) İnternet Adresi E-posta Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Çevre Yolu Üzeri Göksun Mahallesi, Gazi Bulvarı, No: 531, Antalya Telefon 0 (242) Faks 0 (242) İnternet Adresi E-posta ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, Sınav ve Belgelendirme Merkezi Atatu rk Caddesi No: Alanya / Antalya Telefon 0 (242) Faks 0 (242) İnternet Adresi E-posta Safir İnsan Kaynakları Danışmanlık, İstihdam ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. Dog an Araslı Bulvarı No: 111 Akyol Plaza Kat: 6 D: 7 İstanbul Telefon 0 (212) Faks 0 (212) İnternet Adresi E-posta 12

13 Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı is letme belgeli 11 turizm is letmesinden toplam 108 c alıs an; Proje faaliyetleri kapsamında 3 farklı eg itim kurumu tarafından verilen eg itimlere katılarak belgelerini aldı. Bu kapsamda; tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel de gerc ekles tirilen ve Tu rkiye As c ılar Federasyonu (TAFED) tarafından du zenlenen Temel Mutfak eg itimi kapsamında 18 c alıs an eg itim almıs tır tarihleri arasında Swiss Otel Ankara da English Fast tarafından gerc ekles tirilen İngilizce eg itimine ise 24 kis i katılmıs tır tarihleri arasında Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) MEKSA nın gerc ekles tirdig i Servis eg itiminine toplam 11 kis i katılmıs tır tarihleri arasında Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) English Fast in gerc ekles tirdig i İngilizce eg itimi kapsamında 13 kis i eg itim almıs tır tarihleri arasında Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) MEKSA nın du zenledig i Davranıs eg itiminine 15 kis i katılmıs tır tarihleri arasında yine Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) MEKSA nın gerc ekles tirdig i Kat Hizmetleri eg itimine 12 kis i katılmıs tır tarihleri arasında Vivaldi CE Gold Otel de English Fast tarafından du zenlenen İngilizce eg itiminden ise 15 kis i faydalanmıs tır. Türkiye Aşçılar Federasyonu, MEKSA ve English Fast tarafından verilen 5 temel alandaki eğitimler (Temel Mutfak, İngilizce, Servis, Kat Hizmetleri ve Davranış) başarıyla tamamlandı. 13

14 TUYUP KÜNYE: Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi Faydalanıcı: T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı TUYUP WEB SİTESİ Sözleşme Makamı: T.C Çalıs ma ve Sosyal Gu venlik Bakanlıg ı, AB Koordinasyon Dairesi Bas kanlıg ı Yürütücü Konsorsiyum Lideri: Alman Uluslararası İs birlig i Kurumu (Deutsche Gesellschaft fu r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- International Services) Proje Bütçesi: 7, 5 Milyon Euro Proje Süresi: Ocak 2014-Temmuz 2016 Bu yayının ic erig inden yalnızca Deutsche Gesellschaft fu r Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderlig indeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu ic erik hic bir s ekilde Avrupa Birlig i veya Tu rkiye Cumhuriyeti nin göru s leri olarak deg erlendirilemez.

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri ÜYELERİMİZ 2008 yılının Kasım ayında kurulan C ag rı Merkezleri Derneg i, bugu n bu nyesinde bulundurdug u 54 u ye ile sektöru n yu zde 90 ını temsil ediyor!

Detaylı

HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar Yo netim

HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar Yo netim HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar...2 1. Yo netim...3 1.1 Misyon ve Vizyon...3 1.2 Organizasyon yapısı...3 1.3 Amac,

Detaylı

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR Liman Ekonomisi Limanların ekonomik o nemi ise, ulusal ve uluslararası ulas tırma sistemleri içindeki bir dag ıtım, bir bag lantı ve bir hizmet

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI 2017 1. CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu

Detaylı

Gelecek Nesillere Bırakacağımız Alanya İçin Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek

Gelecek Nesillere Bırakacağımız Alanya İçin Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek Gelecek Nesillere Bırakacağımız Alanya İçin Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI 29.08.2012 Saat: 11.00 / Alanya Proje Sahibi Hibe Kaynağı Destek Programı Projenin Öncelik Alanı Alanya

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 2. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI NİSAN 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 3. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu ven Endeksi & REIDIN Tu rkiye

Detaylı

TUYUP PROJESİ. Tarih Aralığı: 27.01.2016-31.01.2016. Haber Sayısı: 45

TUYUP PROJESİ. Tarih Aralığı: 27.01.2016-31.01.2016. Haber Sayısı: 45 TUYUP PROJESİ Tarih Aralığı: 27.01.2016-31.01.2016 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı 1 31.01.2016 HABER.STAR.COM.TR HİLTON KOZYATAĞI NA YEŞİL YILDIZ BELGESİ 2 29.01.2016

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Nisan 2015 20.04.2015 1

Nisan 2015 20.04.2015 1 Nisan 2015 20.04.2015 1 ininal nedir? Kısım 1 20.04.2015 2 Ininal, Türkiye nin fiziksel perakende noktalarında satın alınabilen ilk ön ödemeli kartıdır ininal Kart; MasterCard, ING Bank, Provus Bilis im

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR tasarımı yarışması SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL www.turgutozal.edu.tr TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI

Detaylı

İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN!

İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN! İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN! ZAFER-İN OPERASYONU KOBi EĞiTiMLERi OCAK TEMMUZ 2017 * Yerli ve yabancı eğitim uzmanları tarafından

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması Erhan Erkut, Temmuz 2015 İncelenen program: Makine Mu hendislig i Karşılaştırılan grup: İstanbul vakıf u niversiteleri O

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi:

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Özlem İkinci Dr, Bilimsel Programlar Başuzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Ekolojik Köyler Büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişinin hayalidir köy yaşamı. Gürültüden

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 31.10.2011 tarihi

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience MENTOR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience Y A Ş A Y A R A K Ö Ğ R E N M E N I N E N K E Y I F L I V E E T K I L I Y O L U L I V E I T L E A R N I T Amerika Liselerinde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi. 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi. 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara 2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara 1 Sunum içeriği Genel bilgiler Yöntem Nitel ve nicel değerlendirme

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MEYEBS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME VE SINAV MERKEZİ LTD. ŞTİ. PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

MEYEBS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME VE SINAV MERKEZİ LTD. ŞTİ. PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Sayfa No : 1 / 5 ĠLK BELGELENDĠRME KAPSAM DARALTMA KAPSAM GENĠġLETME YENĠDEN BELGELENDĠRME KĠġĠSEL BĠLGĠLER T.C. Kimlik No: Adı Soyadı: Cep Telefonu: E-Posta Adresi: Ev Adresi: Doğum Tarihi: Ev Telefonu:

Detaylı

Yeterliyim, Belgeliyim, Sektörde Öncelikliyim

Yeterliyim, Belgeliyim, Sektörde Öncelikliyim Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. This project is financed by the European Union. KEY TO EMPLOYMENT: ACCI VOCATIONAL TESTING AND CERTIFICATION CENTER Yeterliyim, Belgeliyim, Sektörde

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı v Kavramsal Çerçeve v 5746 v Ar- Ge Merkezi v Tasarım

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri (Tüketici Politikasında Yeni Organizasyon: Aralık 2013) Sunum:Haşmet ATAHAN 04/05 Ağustos 2016 - İstanbul - Federal

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2015, İzmir Bu teklif, kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre

Detaylı

TUYUP PROJESİ. Tarih Aralığı: 03.08.2014-31.08.2014. Haber Sayısı: 25

TUYUP PROJESİ. Tarih Aralığı: 03.08.2014-31.08.2014. Haber Sayısı: 25 TUYUP PROJESİ Tarih Aralığı: 03.08.2014-31.08.2014 Haber Sayısı: 25 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 03.08.2014 TURIZMDEBUSABAH.COM 7,5 milyon Euro'luk dev proje 2 21.08.2014 HURRIYET.COM.TR Mesleki

Detaylı

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001084 01/04/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/098 Sayın Üyemiz, 1. Kazakistan GTS Hk. 2.

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR.

T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR. T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR. Spor Bilimleri Faku ltesine 2017 2018 o g retim yılı ic in as ag

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

KOSGEB. MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOSGEB. MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB. MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteğinden yararlanma talebimize ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır. -Başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ZaferİN Operasyonu KOBİ ve Kamu Görevlileri Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı. 5 Aralık 2016 Uşak

ZaferİN Operasyonu KOBİ ve Kamu Görevlileri Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı. 5 Aralık 2016 Uşak ZaferİN Operasyonu KOBİ ve Kamu Görevlileri Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı 5 Aralık 2016 Uşak Eğitim Konuları Nasıl Belirlendi? 1. Sektörlere uygulanan anketler sonucu yapılan İş Gu cu Analizleri;

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI. International Qualifications

EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI. International Qualifications EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI International Qualifications Artık şirketler kıtaların ve ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde Uluslararası yetkinliğe sahip Yönetici ve Liderlerini arıyor.

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi TRH3.2ADAPTESK/P-01 Faaliyet 1.6 Yaygınlaştırma Çalıştayları Ankara

Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi TRH3.2ADAPTESK/P-01 Faaliyet 1.6 Yaygınlaştırma Çalıştayları Ankara Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi TRH3.2ADAPTESK/P-01 Faaliyet 1.6 Yaygınlaştırma Çalıştayları Ankara (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Esnaf ve Sanatkarların

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P -

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - NEDİR R? İhracata İlk Adım m Programı (İİAP), TOBB ve Avrupa Odalar Birliği i (Eurochambres( Eurochambres) tarafından geçti tiğimiz

Detaylı

I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI

I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI I s bu I ninal Kullanıcı So zles mesi ( So zles me ); I ninal O deme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S ( I ninal )ve Kart Sahibi arasında

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ

GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ 19 23 AĞUSTOS 2017 İELEV MUN GÜMÜŞ SPONSORLUK Hem farklı diller konus an ve farklı ülkelerden gelen gençlerin, I stanbul un zengin tarihini ve Türk kültürünü tanımalarına, kalıcı

Detaylı