TUYUP MAGAZİN. Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı. Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örneği Adayları Açıklandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUYUP MAGAZİN. Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı. Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örneği Adayları Açıklandı"

Transkript

1 TUYUP MAGAZİN Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı is letme belgeli 11 turizm is letmesinden toplam 108 c alıs an; Proje faaliyetleri kapsamında 3 farklı eg itim kurumu tarafından verilen eg itimlere katılarak belgelerini aldı. Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örneği Adayları Açıklandı TUYUP Projesi kapsamında Yes il Yıldız sertifika programının tanıtılması ve desteklenmesine yönelik c alıs malar devam ediyor. İyi örneklerin belirlenmesi kapsamında bas vuru yapan ve en iyi 15 uygulama merkezinden biri olarak sec ilecek 20 otelin listesine buradan ulas abilirsiniz. 1

2 Sunuş Türkiye Turizm Sektörü Değişime Uyum Sağlıyor Su rekli ve hızla deg is en ku resel ekonomilerde bas arılı sektörlerin varlıg ının göstergesi yas anan deg is imlere uyum sag lama yeteneg ine bag lıdır. Bu gösterge elbette Tu rkiye turizm sektöru ic in de gec erli. Rus ekonomisinin kars ılas tıg ı ekonomik sorunlar gibi ku resel c apta etkileri olan gelis meler kus kusuz turizm sektöru u zerinde dog rudan etki yaratacaktır. İş yaşamındaki değişikliklere en iyi nasıl uyum sağlanır? Mesleki eg itim, deg is ime uyumun ve is gu cu nu n kars ılas tıg ı zorlukların u stesinden gelecek bir anahtardır. Tu rkiye Cumhuriyeti 10. Kalkınma Planı, sektöru n ihtiyac larını kars ılayan bir mesleki eg itimde daha fazla uygulamalı eg itime eris imin önemine dikkat c ekmektedir. T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı, turizm sektöru nu n uzun vadeli su rdu ru lebilir bas arısı ic in insan kaynaklarının kritik rolu konusunda c ok duyarlıdır. Kalkınma Planı hedefleri dog rultusunda is gu cu verimlilig ini artırmak amacıyla yeni eg itim fırsatlarının belirlenmesi ve gelis tirilmesi, Bakanlıg ın sektöre destek stratejisinin deg is mez yaklas ımıdır. Bu bag lamda, TUYUP Projesi, turizm is letmelerindeki is veren ve c alıs anlara ulusal mesleki eg itim standartlarına bag lı talep odaklı eg itimlerin verilmesini kolaylas tırmak u zere tasarlanmıs tır. Projede yu ru tu len Kupon Eg itim Sistemi sayesinde eg itim konularını ve kurumlarını sec me hakkı is veren ve c alıs anlara verilmektedir. TUYUP, ilgili c alıs malar kapsamında kupona dayalı mesleki eg itim konusunda turizm sektöru nden oldukc a fazla sayıda ön-talep almıs tır. Bu uygulama Tu rkiye turizm sektöru nde bir ilk olan kupona dayalı mesleki eg itim hizmetidir. Proje bu sistemi hayata gec irmek ve Tu rkiye de talep odaklı mesleki eg itimin en iyi nasıl is leyeceg ini test etmek ic in gerekli as amaları tamamlamak u zeredir. TUYUP, is veren ve c alıs anların ihtiyac larını kars ılama konusunda eg itimlerin esnek olması gerektig inin farkındadır. Ancak bu sistem turizm sektöru nde gerc ek eg itim taleplerini kars ılayan, eg itim arz ve talebi arasındaki uyumsuzlug u azaltan ve is te verimlilig i ve karlılıg ı artıran, is bas ında ög renmeyi sag layan yeni ve su rdu ru lebilir bir mesleki eg itim fırsatı sunmaktadır. Kupon Eg itim programı kapsamında ilk uygulamalar deg erlendirilecek ve ilerideki c alıs malara ıs ık tutacak dersler c ıkarılacaktır. Bu deg erlendirmeler sonraki TUYUP bu ltenlerinde sektörle paylas ılacak ve TUYUP internet sitesinde yer alacaktır. Yeni olan hic bir s ey kolay deg ildir ancak kupona dayalı eg itimin sektöre sag layacak potansiyel faydaları oldukc a fazladır. Bu eg itimler dog rudan c alıs anlar ve is verenlerin is yas amının gereklerine uyum yeteneg ini destekleyecek ve turizm sektöru nu ileri götu rmeye yardımcı olacaktır. TUYUP Projesi 2

3 Hedef 50 Milyon Turist, 50 Milyar Dolar Turizm Geliri Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı Aras tırma ve Eg itim Genel Mu du ru Okan İbis bu ltenimizin sorularını yanıtlayarak son dönemde imza atılan önemli turizm faaliyetlerini anlattı. SORU: Sayın İbiş Türkiye turizmini kısaca değerlendirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı nın sektöre ilişkin gelecek perspektifinden bahsedebilir misiniz? Okan İBİŞ: Tu rkiye ekonomisi bu yu meye devam ediyor yılı itibariyle Avrupa da 6; du nyada ise 17. sırada yer alan ekonomimiz gelis en potansiyeli ile dikkat c ekiyor. Turizm sektöru nu n ekonomi ic indeki payı 2014 yılının ilk 9 ayı itibariyle %4,43 oranında ve giderek yu kselmekte. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı olarak 2023 yılı ic in kendimize koydug umuz hedef ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri. Bu kapsamda turizm alanında birc ok yeni c alıs mayı hayata gec irmeye devam ediyoruz. Turizm potansiyelini artıracak temel etkenlerden biri hepimizin bildig i gibi hizmet kalitesi. Turizm sektöru ndeki nitelikli is gu cu nu ; c alıs ırken bulundug u bölgeyi tanıyan, tanıtan, koruyan, dog ru zamanda dog ru pazarlama stratejileri uygulayarak hak ettig i gelire ulas an, sundug u hizmetin kalitesiyle adından söz ettiren ve dolayısıyla turizmin su reklilig ine katkı sag layan c alıs an olarak deg erlendiriyoruz. Bakanlıg ımızın azami önem verdig i konuların bas ında turizm sektöru nde nitelikli is gu cu nu n istihdam edilmesi geliyor. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlis kin Yönetmelik te bu konuya detaylı olarak yer veriliyor zaten. SORU: Bakanlık turizm sektöründe işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçları, çevreye duyarlı tesislere verilen yeşil yıldız belgesine başvuru desteği ve büyük bir online turizm portalı gibi çalışmalar içeren büyük bir proje yürütüyor. Proje hakkında bilgi verebilir misiniz? 3

4 TUYUP Projesi nin itici gücü turizmdir. OKAN İBİŞ: Kısa adı TUYUP olan Proje yukarıda bahsettig im hedeflere ulas mak konusunda bizlere katkı sag lamak ic in tasarlanandı ve AB ile Tu rkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklas a finanse ediliyor. Çok önem verdig imiz bu Projeyi sektördeki is c i, is veren ve dig er sektör temsilcileri ile birlikte yu ru tu yoruz. TUYUP turizmde insan kaynag ının niteliklerini artırarak is veren ve c alıs anlara dog rudan katkı sag lamayı hedefliyor. Proje kapsamında benimsenen temel yaklas ım sektördeki insan kaynag ının hayat boyu ög renme anlayıs ı c erc evesinde su rekli ve aktif olarak gelis tirilmesi. Çalıs an deg is iminin hızlı oldug u ve mevsimsel özelliklerin sektöru n yapısına c ok fazla yansıdıg ı bir alan olan turizm sektöru nde c alıs anların kis isel gelis imleri ve rekabet edebilmeleri c ok önemli. Aynı s ekilde is verenin de faaliyetlerini kesintisiz ve verimli bic imde yu ru tebilmesi ic in yeterli nitelikli c alıs an arzı konusu da elzem. Bu gereksinimlerden yola c ıkarak proje kapsamında is bas ı eg itimleri de du zenleniyor. İlgili c alıs malara kaynak tutacak genis kapsamlı bir turizm is gu cu analizi aras tırması yu ru tu lu yor, bu c alıs ma bizlere turizmde gelis tirilmesine ihtiyac duyulan bu tu n insan kaynakları profilini ortaya c ıkaracak ve mevcut durumu gözler önu ne sererek yeni dönem projeksiyonlarında bizlere ıs ık tutacak. Ayrıca turizm sektöru ne ilis kin detaylı ve gu ncel verilerin yer aldıg ı kapsamlı bir portal u zerindeki c alıs malar da devam ediyor. Turizm Çalıs anları Kupon Sistemi Kapsamında Spesifik İs Bas ı Eg itimleri Alabilecek. SORU: TUYUP Projesi turizm sektöründeki bu eğitimleri özel bir kupon sistemiyle koordine ediyor değil mi? Okan İBİŞ: Evet. Proje kapsamında hayata gec irilen bu uygulama ile ön bu ro, kat hizmetleri, servis, bar, temel ve ileri mutfak, hijyen, is sag lıg ı ve gu venlig i, davranıs ve yabancı diller gibi alanlarda becerilerinin artırılmasına yönelik eg itim programları yu ru tu lecek. Otel ve restoran c alıs anları proje kapsamında verilen kuponlar aracılıg ıyla bu eg itimlerden yararlanacak. Eg itimler Bakanlıg ımız tarafından Proje kapsamında onaylanmıs farklı eg itim kurumlarından alınabilecek. Eg itimlerin u cretleri Proje tarafından kars ılanıyor. Aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren eg itim kurumlarını da destekliyoruz. Proje kapsamında akredite olan eg itim kurumları bahsettig imiz eg itimleri kupon kars ılıg ı eg itimleri vererek kars ılıg ını proje bu tc esinden alabilecek. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Projenin web sitesi olan adresinden de ög renilebilir durumda. Turizm sektöru c alıs anlarının, is verenlerin ve eg itim kurumlarının yararlanabileceg i Kupon uygulaması ve Yes il Yıldız sistemini tanıtmak u zere 44 ilde toplantılar yaptık. Toplam 3700 e yakın kis iye yu z yu ze ulas tık. SORU: Eğitimlere katılanlara belge verilecek mi? Kursiyerlere katıldıkları eg itim alanlarına ilis kin katılım belgeleri verilecek. Bakanlık olarak Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi kapsamında yapılan c alıs malara bu yu k önem veriyoruz. Ulusal Yeterlilik Sisteminin amacı Tu rkiye de farklı mesleki alanlarda c alıs an fakat o alanda mesleki eg itim almamıs olan bireylerin belgelendirilmesi ve hizmet/u retim kalitesinin artırılmasıdır. Turizm sektöru nde Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinatörlu g u nde olus turulan ulusal meslek standartları ve ulusal mesleki yeterliliklerin olus turulmasına yönelik tu m su rec lerde Bakanlık olarak yer aldık. Turizm sektöru nde de ulusal yeterlilik belgesi veren kurulus lar görevlerine bas ladı ve sayıları hızla 4

5 artıyor. TUYUP Projesi kapsamında verilen kupon eg itimlerine katılarak eg itimlerini tamamlayan c alıs anların da resmi yeterlilik belgesine sahip olmak ic in bas vurdukları mesleki yeterlilik sınavının u cretlerinin de Proje tarafından kars ılanması planlanıyor. Turizm sektöru c alıs anlarının, is verenlerin ve eg itim kurumlarının yararlanabileceg i Kupon uygulaması ve Yes il Yıldız sistemini tanıtmak u zere 44 ilde toplantılar yaptık. Toplam 3700 e yakın kis iye yu z yu ze ulas tık. Bu uygulamanın ilk pilot eg itimleri Ankara da gerc ekles tirildi. İlk eg itimlere toplamda 108 kis i katıldı. İngilizce, Temel Mutfak, Davranıs, Kat Hizmetleri ve Servis eg itimleri bu yu k talep gördu. Katılım c og unlukla 4 ve 5 yıldızlı otellerin c alıs anları ve is verenlerinden geldi. Pilot c alıs ma toplamda 4800 saatlik eg itimden olus tu ve sonuc larının bas arılı oldug u izlendi. Kupon kars ılıg ı verilecek bu eg itimler yog un bir s ekilde devam edecek. Çevreye Duyarlı Tesisler Yes il Yıldız Belgesi ile Tes vik Ediliyor SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığı son dönemde özellikle çevreye duyarlı tesis ve işletmelere yönelik teşvik edici çalışmalar yürütüyor. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Çevrenin korunmasına yönelik önlemler u lkemizde giderek daha fazla önem kazanıyor. Bakanlıg ımız tarafından c evreye duyarlı konaklama is letmeleri ic in uygulanan sınıflandırma formu gelis tirilerek Turizm İs letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no lu Teblig ekinde, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yu ru rlu g e girmis ti. Teblig, enerji, su, c evreye zararlı maddelerin tu ketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimlilig inin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tes vik edilmesini, konaklama is letmelerinin yatırım as amasından itibaren c evreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerc ekles tirilmelerini, tesisin c evreye 5

6 Turizm sektörü çalışanlarının, işverenlerin ve eğitim kurumlarının yararlanabileceği Kupon uygulaması ve Yeşil Yıldız sistemini tanıtmak üzere 44 ilde toplantılar yaptık. Toplam 3700 e yakın kişiye yüz yüze ulaştık. uyumunu, c evreyi gu zelles tirici du zenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, c evreye duyarlılık konusunda bilinc lendirmeyi, eg itim sag lanmasını ve ilgili kurum ve kurulus larla is birlig i yapılmasını kapsıyor. Teblig ekinde bulunan sınıflandırma formu, c evreye duyarlılık konusunda c alıs ma yapan turistik is letmelerin talebi u zerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanıyor. Tu r ve sınıfına ilis kin belirlenen asgari puanı as an tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yes il renkli olarak du zenleniyor. Ayrıca plaket u zerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alıyor. Bakanlıg ımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yes il Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, c evrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödu n vermeden, is letmelerine ve u lkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, c evrenin korunmasında u stlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri du s u nu lerek bu uygulama hayata gec irildi. TUYUP Projesi kapsamında Yes il Yıldız sisteminin tanıtımına katkı sag lamak ic in farklı illerde tanıtım toplantıları du zenlendi, online sistem aracılıg ıyla proje kapsamında u cretsiz olarak verilecek Yes il yıldız danıs manlık hizmeti nden faydalanmak isteyen otellerin bas vuruları alındı ve bu bas vurular ic inden sec ilen 15 tesise yes il yıldız bas vuru su recinde u cretsiz danıs manlık ve eg itim desteg i verilecek. TUYUP Projesi turizm sektöru nde daha etkili ve su rdu ru lebilir uygulamalar yu ru tmek adına yapılıyor. Faaliyetlerimizi yaygınlas tırmak ic in sektöru mu zu n bu c alıs malara ilgisini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. 6

7 T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı nın Yu ru ttu g u Çevreye Duyarlılık Kampanyası Kapsamında Uygulanan Yes il Yıldız Belgesi Yaygınlas ıyor Çevreye Duyarlılık Kampanyasının Amacı; Yeşil Yıldız Belgesi Nedir? Yeşil Yıldız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın başlattığı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Projesi ve Sürdürülebilir Turizm kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir «Çevre Etiketi» uygulamasıdır. Çevrenin korunmasına yönelik önlemler u lkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, c evreye duyarlı konaklama is letmeleri ic in uygulanmakta olan sınıflandırma formu, gu ncelles tirilmis ; Turizm İs letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no lu Teblig ekinde, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yu ru rlu g e girmis tir. c evrenin korunması, c evre bilincinin gelis tirilmesi, turistik konaklama tesislerinde c evreye duyarlı yapılas manın ve is letmecilig in tes vik edilmesidir. Kampanya kapsamında; Su tasarrufu elde etmek, Enerji verimlilig ini artırmak, Çevreye zararlı maddelerin tu ketimini ve atık miktarını azaltmak, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını tes vik etmek, Konaklama is letmelerinin yatırım as amasından itibaren c evreye duyarlı olarak planlanmalarını sag lamak, Turistik tesisin c evreye uyumunu, c evreyi gu zelles tirici du zenleme ve etkinlikleri gerc ekles tirerek, ekolojik mimariyi desteklemek, Çevreye duyarlılık konusunda bilinc artırmak, eg itim sag lamak, ilgili kurum ve kurulus larla is birlig i yapmak amac lanmaktadır. Yes il Yıldız farkındalık kampanyasına ilis kin daha fazla bilgiye buradan ulas abilirsiniz: 7

8 Yeşil Yıldız Belgesi Başvuru Süreci Yeşil Yıldız Belgesi için Başvuru Dilekçesi Örnekleri: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yes il Yıldız Belgesi) talebi ic in detaylı bilgiye ve dilekc elere buradan ulas abilirsiniz. Çevreye Duyarlı Tesis Listesini Turizm İs letme Belgeli Tesisler (Yes il Yıldızlı Tesisler Listesi ) bag lantısındaki listede bulabilirsiniz. Teblig ekinde bulunan sınıflandırma formu, c evreye duyarlılık konusunda c alıs ma yapan turistik is letmelerin talebi u zerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır. Turizm İs letmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yes il Yıldız Belgesi) Verilmesine Dair 2008/3 no lu Teblig enerji, su, c evreye zararlı maddelerin tu ketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimlilig inin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tes vik edilmesini, konaklama is letmelerinin yatırım as amasından itibaren c evreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerc ekles tirilmelerini, tesisin c evreye uyumunu, c evreyi gu zelles tirici du zenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, c evreye duyarlılık konusunda bilinc lendirmeyi, eg itim sag lanmasını ve ilgili kurum ve kurulus larla is birlig i yapılmasına ilis kin maddeleri kapsamaktadır. Asgari puanlar, konaklama is letmelerinin kapasiteleri ve c evreye olan etkileri dikkate alınarak, is letmelerin tu r ve sınıflarına göre belirlenmis tir. Konaklama is letmelerinin bu formda bulunan bu tu n kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadıg ı du s u ncesiyle, tesislerin tu r ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bu tu n kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan du s u k tutulmus tur. Böylece, is letmelere temel kriterler dıs ında kalan, dig er kriterler arasında sec im yapma imkanı sag lanmıs tır. 8

9 Yeşil Yıldız En İyi Uygulama Örnekleri Aday Listesi Açıklandı Yeşil Yıldız Belgesi doğa ve çevre dostu işletmelerin özendirilmesine katkı vermekte; bu konuda duyarlı yerli ve yabancı turistlere rehberlik etmektedir. TUYUP Projesi kapsamında yu ru tu len Yes il Yıldız sertifika programının tanıtılması ve desteklenmesi c alıs maları; T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ının su rdu ru lebilir turizm anlayıs ıyla yu ru ttu g u Çevreye Duyarlı Oteller kampanyasını tes vik etmeyi amac lamaktadır. Yes il Yıldız sertifika programı kapsamında 10 ilde gerc ekles tirilen farkındalık artırma seminerleri ile c evrenin korunması, otel yönetimi, c evre dostu altyapılar, kirlilig in önlenmesi ve kontrolu gibi konular is lenerek turizm sektöru bilgilendirilmis tir. 10 ilde (Trabzon, Bursa, İstanbul, Nevs ehir, Gaziantep, Çanakkale, Antalya, İzmir, Aydın, Mug la) yaklas ık katılımcıya ulas ılarak T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı is letme belgeli 15 otele verilecek proje kapsamındaki danıs manlık desteg i konularında bilgilendirme toplantıları gerc ekles tirilmis tir. En iyi uygulama merkezi olabilmek amacıyla adresine tarihine kadar bas vuru yapan oteller arasından, olus turulan komisyon tarafından yapılan deg erlendirme sonucunda 20 otel en iyi uygulama merkezi adayı olarak sec ilmis tir. Listede belirtilmis olan 20 otel Ocak 2015 den bas layarak sahada birebir analiz edilecek olup nihai 15 en iyi uygulama merkezi otel bu su recin sonunda belirlenecektir. Söz konusu aday otellerin belirlenme su recinde otelin bulundug u il, il ic erisindeki konumu, ilin turizm potansiyeli, otelin beyan ettig i puan, otelin ilden bas vuru yapan dig er otellere olan avantaj veya dezavantajı, hangi turizm tu ru nde faaliyet gösterdig i, T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ından 2013 ve 2014 yıllarında ceza alıp almadıg ı gibi hususlar titizlikle deg erlendirilmis tir. Bu kapsamda bas vuru yapan ve 15 en iyi uygulama merkezinden biri sec ilmek u zere ön elemeyi gec en 20 otel listesine buradan ulas abilirsiniz: 9

10 Türkiye deki Otellerde Yeşil Yıldız Uygulaması ve Faydaları Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında eko-turizm %5 lik bir büyüme oranına sahiptir ve tüketici harcamalarında yaklaşık %11 lik payla sektörde en hızlı büyüyen piyasadır. Sürdürülebilir turizm sektörünün yıllık değeri yaklaşık 500 milyar dolardır. Uluslararası Ektoturizm Topluluğu nun gerçekleştirdiği bir ankete göre İngiliz turistlerin %90 ı çevrenin aktif korunması ve otellerin sorumluluğunun bir parçası olarak yerel çevrenin desteklenmesini oldukça önemsemektedir. 10

11 Çevre-dostu konaklama alanındaki bu hassasiyet; 2013 yılında Trip Advisor un gerc ekles tirdig i du nya c apındaki anketle turistlerin %79 unun c evre dostu uygulamalara sahip otellere önem verdig ini dog rulamaktadır. Çevre dostu uygulamalar harcamaları azaltmanın yanı sıra tanınmıs sertifikalarla tasdiklenerek otellere daha c ok is ve piyasada rekabet edebilme fırsatları da yaratmaktadır. Yes il oteller bu yu yen piyasanın faydalarını görmekte ancak bu deg is imin gerisinde kalan bazı bu yu k otel zincirleri ilgili gelis melerde geride kalmaktadır. Du nya turizm sektöru nu n önde gelen su rdu ru lebilir danıs manlık s irketi Two Tomorrow un Ku resel Program Yöneticisi Thomas Krick s unları dile getirmis tir: Bu konulara ilis kin artan tu ketici farkındalıg ına rag men, oteller hala su rdu ru lebilirlik c alıs maları hakkında c ok az bilgi veriyor. Yalnızca birkac ı sosyal ve c evresel konuları sistematik olarak yönetiyor. Kalanlar s irket itibarlarını riske atıyor ve stratejik piyasa ayrımlas ması konusunda fırsatları kac ırıyor. T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı nın su rdu ru lebilir turizme verdig i önem ve 1990 ların bas ından bu yana c evre dostu konaklamanın desteklenmesi sayesinde Tu rk otelleri ku resel piyasa tarafından gittikc e daha fazla tanınmaktadır. TUYUP Projesi tarafından yu ru tu len faaliyetler c erc evesinde Yes il Yıldız Belgelendirme desteg ine ilis kin c ok sayıda bas vuru alınmıs tır. Otellerin deg erlendirilmesini takiben, 20 otelden olus an bir kısa liste olus turularak Yes il Yıldız Standartlarına uygun En İyi Uygulama Merkezi (EİUM) ic in adaylar belirlenmis tir. Bu 20 otel proje kapsamında görev yapan Yes il Yıldız uzmanları ve T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı yetkilileri tarafından ziyaret edilerek deg erlendirilmeye tabi tutulmus tur. İlgili eksikliklerin belirlenmesi, iyiles tirmeler ve önlemler konularında Yes il Yıldız kriterleri temel alınarak otellerin deg erlendirme su reci yu ru tu lmu s tu r. Yes il Yıldız ve su rdu ru lebilir turizm taleplerinin kars ılanmasını sag lamak ic in otellere sag lanacak birebir teknik destek ve eg itim hizmetleri TUYUP Projesi tarafından verilecektir. Yes il Yıldız Belgesine sahip olmak 100 den fazla kriterin yerine getirilmesini gerektirdig i ic in bas vuru su reci oteller ac ısından kolay bir su rec deg ildir. Belge alındıktan sonra da Yes il Yıldız Belgesinden azami s ekilde yararlanmanın öneminin altını c izmek gereklidir. Yes il Yıldız standardı su rdu ru lebilir bir gelis me c erc evesinde c evre bilincine sahip turistlerin ihtiyac larını kars ılamayı hedefleyerek yerel/uluslararası platformlarda rekabetc i bir pazarlama aracı olarak kullanılmalıdır. Ocak-Mart 2015 tarihleri arasında değerlendirmesi yapılan En İyi Uygulama Merkezi Adayları : ALTIN YUNUS RESORT &TERMAL HOTEL ÇEŞME BÜLBÜL YUVASI- FOÇA CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT&SPA GAMİRASU CAVE HOTEL GRIFFON BOUTIQUE HOTEL HOTEL DES ETRANGERS KADIKÖY RIHTIM OTELİ KEMALBEY ÇİFTLİĞİ OMMER HOTEL-CONVENTION CENTER & SPA SHERATON ADANA HOTEL SHERATON BURSA + HOTEL ALOFT BURSA TAXİM HİLL Mart-Haziran 2015 tarihleri arasında değerlendirmesi yapılacak En İyi Uygulama Merkezi Adayları : HILTON İSTANBUL KOZYATAĞI KORDON OTEL MAGNIFIC OTELİ MYSTIC RAMADA BODRUM OTELİ CHARISMA DE LUXE HOTEL PALM WİNGS BEACH RESORT POSEİDON OTEL SILENCE OTEL İSTANBUL 11

12 Turizm sektöründe Ulusal Mesleki Yeterliliklerin Desteklenmesi 2023 e kadar ulas ılması planlanan 50 milyon turist hedefi ic in Tu rkiye deki turizm sektöru nu n hizmet kalitesini artırmak oldukc a önemlidir. İyi eg itilmis ve nitelikli personel turizmin her alanında elzemdir. Ulusal Mesleki Yeterlilikler (UMY) de bu hedefe ulas mak ic in izlenmesi gereken önemli bir yol haritasıdır. UMY belgesine sahip olabilmek ic in c alıs an; bilgi ve becerilerinin sektöru n belirledig i standartlarda oldug unu ispatlamalıdır. Tu rkiye deki otel ve restoran is letmeleri artık alanında daha yetkin personel istihdam etmektedir. Sektör mu s terilerin beklentilerini kars ılayan hatta bu beklentileri de as tıg ını gösteren dig er bir deyis le UMY sahibi nitelikli personellerle c alıs mak istemektedir. Yenilenen Tu rkiye Yeterlilikler Çerc evesi kapsamında 2. seviyeden 6. seviyeye kadar Ulusal Mesleki Yeterlilik kriterleri mevcuttur. Yu ksek seviye yeterlilikler idari sorumluluklar ya da yönetimsel görevleri ic ermektedir. Çalıs anın bilgi, beceri ve tecru besine bag lı olarak tam yeterlilik yerine tek bir birim ic in de yeterlilik deg erlendirilmesi de mu mku ndu r. TUYUP Projesi kapsamında hayata gec irilen Ulusal Mesleki Yeterlilik kuponu, turizm sektöru nu destekleyen 4 farklı yetkilendirilmis kurulus un (VOC Test Merkezlerinin) birinde gerc ekles tirilecek sınav ve deg erlendirmenin ilgili masraflarını kars ılayacaktır. Bir c alıs an olarak kupon bas vurusunda bulunmak ic in, öncelikle yöneticiniz veya mu du ru nu z ile planlarını göru s mek gerekmekte ve TUYUP internet sitesinde UMY Kupon Bas vuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Çalıs ana en uygun UMY birim veya birimlerini sec erek online bas vuru formunu yollanmalıdır. Kupon alındıktan sonra, UMY deg erlendirmenizi planlamak ic in belirtilen VOC Test Merkezi ile irtibata gec ilmelidir. Sınav da bas arılı olunursa UMY belgesine ilis kin harcamalar da TUYUP Projesi tarafından kars ılanacaktır. TUYUP Kupon eg itim programına katılan c alıs anlar UMY kuponu almaya hak kazanacaktır. UMY kupon programı da Nisan 2015 de ilgili kupon eg itimleri bas ladıg ı zaman ac ılacak ve TUYUP web sitesinden ilan edilecektir. Tanınırlıg ı olan bir UMY belgesi sadece c alıs anlara deg il is veren ve hizmet alanlara da oldukc a bu yu k faydalar sag layacaktır. Tu rkiye deki UMYler uluslararası tanınırlıg a sahiptir. As ag ıda 4 farklı VOC Test Merkezi yer almaktadır: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Eğitim ve Tanıtım İktisadi İşletmesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı Ahmet Gu ngör Yitmen İs Merkezi No: 73 / A Muratpas a / ANTALYA Telefon 0 (242) Faks 0 (242) İnternet Adresi E-posta Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Çevre Yolu Üzeri Göksun Mahallesi, Gazi Bulvarı, No: 531, Antalya Telefon 0 (242) Faks 0 (242) İnternet Adresi E-posta ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, Sınav ve Belgelendirme Merkezi Atatu rk Caddesi No: Alanya / Antalya Telefon 0 (242) Faks 0 (242) İnternet Adresi E-posta Safir İnsan Kaynakları Danışmanlık, İstihdam ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. Dog an Araslı Bulvarı No: 111 Akyol Plaza Kat: 6 D: 7 İstanbul Telefon 0 (212) Faks 0 (212) İnternet Adresi E-posta 12

13 Turizm Sektörüne Yönelik Pilot Eğitimler Tamamlandı T.C. Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı is letme belgeli 11 turizm is letmesinden toplam 108 c alıs an; Proje faaliyetleri kapsamında 3 farklı eg itim kurumu tarafından verilen eg itimlere katılarak belgelerini aldı. Bu kapsamda; tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel de gerc ekles tirilen ve Tu rkiye As c ılar Federasyonu (TAFED) tarafından du zenlenen Temel Mutfak eg itimi kapsamında 18 c alıs an eg itim almıs tır tarihleri arasında Swiss Otel Ankara da English Fast tarafından gerc ekles tirilen İngilizce eg itimine ise 24 kis i katılmıs tır tarihleri arasında Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) MEKSA nın gerc ekles tirdig i Servis eg itiminine toplam 11 kis i katılmıs tır tarihleri arasında Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) English Fast in gerc ekles tirdig i İngilizce eg itimi kapsamında 13 kis i eg itim almıs tır tarihleri arasında Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) MEKSA nın du zenledig i Davranıs eg itiminine 15 kis i katılmıs tır tarihleri arasında yine Ramada Plaza Otel de (Wyndham Otel) MEKSA nın gerc ekles tirdig i Kat Hizmetleri eg itimine 12 kis i katılmıs tır tarihleri arasında Vivaldi CE Gold Otel de English Fast tarafından du zenlenen İngilizce eg itiminden ise 15 kis i faydalanmıs tır. Türkiye Aşçılar Federasyonu, MEKSA ve English Fast tarafından verilen 5 temel alandaki eğitimler (Temel Mutfak, İngilizce, Servis, Kat Hizmetleri ve Davranış) başarıyla tamamlandı. 13

14 TUYUP KÜNYE: Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi Faydalanıcı: T.C Ku ltu r ve Turizm Bakanlıg ı TUYUP WEB SİTESİ Sözleşme Makamı: T.C Çalıs ma ve Sosyal Gu venlik Bakanlıg ı, AB Koordinasyon Dairesi Bas kanlıg ı Yürütücü Konsorsiyum Lideri: Alman Uluslararası İs birlig i Kurumu (Deutsche Gesellschaft fu r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- International Services) Proje Bütçesi: 7, 5 Milyon Euro Proje Süresi: Ocak 2014-Temmuz 2016 Bu yayının ic erig inden yalnızca Deutsche Gesellschaft fu r Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services liderlig indeki Konsorsiyum sorumludur, söz konusu ic erik hic bir s ekilde Avrupa Birlig i veya Tu rkiye Cumhuriyeti nin göru s leri olarak deg erlendirilemez.

HAZIRLAYANLAR Ferit B. PARLAK DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi. Filiz COŞKUN Gu l TAŞTI

HAZIRLAYANLAR Ferit B. PARLAK DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi. Filiz COŞKUN Gu l TAŞTI 2015 6 6 Du nya Su per Veb Ofset AŞ adına imtiyaz sahibi Didem DEMİRKENT Genel Yayın Yönetmeni Hakan GÜLDAĞ HAZIRLAYANLAR Ferit B. PARLAK DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Filiz COŞKUN Gu l TAŞTI Merkez:

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI

TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI 2013 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI 2013 Yılı Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İhracat İlk 1000 firmamızı performansları nedeniyle yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

EMLAK KONUT GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu III. SPKr. nun Seri II 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

EMLAK KONUT GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu III. SPKr. nun Seri II 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır. EMLAK KONUT GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu III SPKr. nun Seri II 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır. I II EMLAK KONUT GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIG I A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı