"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz""

Transkript

1 "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Kýrlangýç katýldý. Uður ÇINAR SAYFA 5 TE Dr. M. Ç. nin Aracýný kundaklayanlar kýsa sürede yakalanarak tutuklandýlar Dr. M.Ç. ait olan aracý Ýkametgah ettiði Binevlerdeki evinin önünde 23 Nisan tarihinde gece Sularýnda yakarak kundaklayan kiþiler ve azmettirdiði iddia edilen ve galerici olduðu ileri sürülen S.K. ve B.D. D.G. H.K olmak üzere toplam 4 kiþi Yakalandý. Gerek Güvenlik kamerasý gerekse mobese kayýtlarýný inceleyen Polis baþarýlý takibi sonucunda kýsa sürede failleri yakalayarak önceki gün gözaltýna aldý. Dün savcýlýða ve ardýndan mahkemeye çýkartýlan 4 zanlý tutuklanarak cezaevine kondu. Kundaklamanýn Benzin dökerek yapýldýðý ve aracýn ön motor kýsmýnýn tamamen yandýðý bilgisine ulaþýldý. ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz" Ömer Güney Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney 11 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak olan Borsa Genel Kurulunda yeniden aday olduðunu açýkladý. Ýkinci Bahar Lokantasýnda dün basýn toplantýsý düzenleyen Ömer Güney, "11 Mayýs'ta yapýlacak olan Borsa seçimleri için adaylýðýmý açýklýyorum sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda yer alan "üst üste iki dönem süresince baþkanlýk görevinde bulunanlarýn aradan iki secim dönemi geçmedikçe ayný göreve yeniden seçilemeyecekleri" hükmü 10 Ocak 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmiþtir. Baþta TOBB Baþkanýmýz Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu olmak üzere, sanayici, tüccar ve esnaf birçok arkadaþýmýzýn teþviki ve desteklemeleri doðrultusunda ilimize ve borsamýza hizmetimizin devamý amacýyla yapýlacak Borsa seçimlerinde aday olmaya karar verdim" diyerek sözlerine baþladý. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Sorunlarýyla ilgilenen bir gençlik olmasýný istiyoruz" Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye'de siyasetin gençliðe yayýlmasý hem ülke hem de üniversite için önemli bir geliþme olduðunu ifade etti. Aktif Öðrenci Kongresi konuþmacý olarak katýlan Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin "12 Eylül'de apolitik bir gençlik yaratýlmak isteniyordu. Biz bunu ortadan kaldýrma istiyoruz. Siyaset sadece bir siyasi parti altýnda yapýlmaz. Ülkenin yönetimi ve yapýsýyla ilgili bir þeyler yapýyorsanýz siyaset yapýyorsunuz demektir. Kubilay Kaan YÜCEL Yusuf Tekin Örgün eðitim dýþýnda kalan öðrencileri meslek sahibi yapacaklar 5 TE 4 TE Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi tarafýndan oluþturulan, Hayat Boyu Öðrenimi Yaygýnlaþtýrma Ekibi ile örgün eðitimde okuyamayan veya okuyamayacak durumda olan öðrencilerin çýraklýk eðitim yoluyla bir meslek sahibi olmalarý için ortaokul müdürleri ve bu okullarda bulunan rehber öðretmenlerle istiþare toplantýsý yapýldý. Kavþaktaki Kaza Ucuz atlatýldý Bekir Ünlüataer Anneler en güzel yemeði yapmak için yarýþacaklar Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Nefis Lezzetler Yarýþýyor" adlý yemek yarýþmasý düzenlenecek. "En Güzeli Annemin Yemeði" sloganýyla düzenlenecek olan yarýþmada Türkiye'nin yemek konusunda önde gelen isimleri jüri üyesi olarak yer alacak. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan 4-12 Mayýs tarihleri arasýnda Anneler Günü'nü çeþitli etkinliklerle kutlayacak. Ýlk olarak 4-5 Mayýs tarihlerinde "En Güzeli Annemin Yemeði" sloganýyla "Nefis Lezzetler Yarýþýyor"... SAYFA 7 DE Dün saat sularýnda Eþref Hoca caddesi üzerinde bulunan kavþakta meydana gelen Trafik kazasý ucuz atlatýldý. Bir Ýlaç firmasýna ait Motor BÝKTUDER hizmete girdi 3 Kureyesinin kullandýðý Motorsiklet ile özel bir otomobil ile Kavþakta çarpýþtý. Can kaybýnýn meydana gelmediði kazada az hasarlý maddi hasar meydana geldi. Yýlmaz Mert Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e Velipaþa Konaðý'nda kahvaltýda aðýrladý. 7 SAYFA SAYFA SAYFA Köse, demiryolu 10 talebini TBMM'de dile getirdi Yusuf Tekin'den Gençlik Merkezi teþekkürü Daha verimli meþe ormanlarý oluþturulacak 7 DE TE DA DE

2 2 HABER Taþeron iþçilerin sorunlarýný aktardýlar Ýmsâk :3:46 Güneþ :5:38 Ýþrak :6:29 Öðle :12:49 Ýkindi :16:38 Akþam :19:39 Yatsý :21:18 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 17. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Damga Vergisi, Aylýk ve 3 Aylýk Muhtasar beyannameleri verilecek. Günün Þiiri Yeni Sarý Basýn Kartý belirlendi Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü tarafýndan, 8-23 Nisan 2013 tarihleri arasýnda, yeni basýn kartlarýnýn, kartýn asýl sahipleri olan basýn çalýþanlarýnýn seçmesi amacýyla yaptýðý oylama tamamlandý. Kurumun Facebook sayfasýnda sunulan üç örnekten en fazla oyu alan yeni kart, gazetecilik meslek örgütleri ve oylamaya katýlan gazetecilerin yorum, eleþtiri ve önerileri doðrultusunda revize edilerek, son þekli verildi. Web ve Facebook sayfalarýnda da paylaþýlan yeni kart, önümüzdeki haftadan itibaren basýlarak kart sahibi gazetecilerin adreslerine ulaþtýrýlacak. Basýn kartlarý tarihinde ilk kez gazetecilerin görüþ ve beðenisine sunulan ve 16 gün süren oylamaya medya çalýþanlarý eleþtiri, yorum ve önerilerde bulunarak büyük ilgi gösterdi. Gelen oylar neticesinde yüzde 78 oy oranýyla 3 numaralý basýn kartý tasarýmý üzerinde deðiþiklikler yapýlma þartý ile birinci seçildi. Genel Müdürlük de talepler doðrultusunda, gerekli revizyonu yaparak yeni basýn kartýna son þekli verdi. -YENÝ BASIN TRAFÝK KARTLARI Yeni basýn kartý ile birlikte basýn trafik kartýnda da bazý deðiþiklikler gerçekleþtirildi. Basýn mensuplarýnýn yoðun talepleri doðrultusunda, bir yýldýr kullanýmda olan basýn trafik kartlarýnýn ön yüzünde bulunan fotoðraf ve kimlik bilgileri kaldýrýldý. Kimlik bilgileri arka yüze eklenirken yeni trafik kartlarýnda fotoðraf kullanýlmayacak. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2461 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Kamu Þirket Çalýþanlarý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Hüsnü Aykan ile Kamu Ýþçileri Dernekleri Federasyonu Baþkan Vekili Ýsmail Karakaþ, Vali Sabri Baþköy'i ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný Aykan ile Baþkan Vekili Karakaþ'ýn yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiði ziyarette, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan taþeron iþçilerin sorunlarý deðerlendirildi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Sabri Baþköy, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü kongreye katýldý Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü 10. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðrenci Kongresi'ne katýldý. 3 gün süren ve bu yýl 10.su düzenlenen kongrenin açýlýþ paneline konuþmacý olarak ise Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Özalp yer aldý. Konuþmasýnda özellikle bilimin yanlýþ anlamlandýrýldýðýndan yakýnan Özalp, bilime eskisi gibi deðer verilmediðini söyledi. Kongrede Gülþah Demirel, Gülsen Uzan, Saliha Kýlýç, Gülsüm Çavuþ, Semih Kýzýldað ve Mustafa Bozan'da sunum yaptýlar. Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü Baþkaný Mustafa Bozan, seneye 11.si düzenlenecek olan kongrede yeni isimleri beklediklerini dile getirerek öðrencilere her konuda gerekli koþullarý saðlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a da teþekkür etti. HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonundan Vali Baþköy'e ziyaret HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonu Baþkaný Filiz Yaðlý ile Baþkan Yardýmcýsý Firdevs Karaca Eren Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonu Baþkaný Filiz Yaðlý, projeleri ile yapýlan faaliyetler hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Giriþimci kadýn sayýlarýnýn her geçen gün arttýðýna dikkat çeken Vali Baþköy, Çorum'da ki kadýnlarýn iþ hayatýna atýlmalarýnýn memnuniyet verici olduðunu belirterek, bu kapsamdaki adýmlarýn Çorum'un kadýn istihdamý ile kalkýnmasýna katký yapacaðýný ifade etti. Arapça Yarýþmasý Bölge Finali Çorum'da yapýlacak Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ile Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði'nin "Arapça Öðretimini Geliþtirme Projeleri" kapsamýnda Türkiye'deki Ýmam Hatip Liseleri arasýnda düzenlenen "4.Arapça Yarýþmalarý Bölge Finali" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin koordinatörlüðünde yapýlacak. Yarýþma 27 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR 1943'DE ASKER OLDUM Asker olduk Ali Ahmet Vatan bizlere emanet Vatan elden giderse Kopar yaþta kýyamet Vatanýn Doðusu kara Bekçiyim güzel vatan Dört yýl askerlik yaptým Günlüðüme kattým Yatakta uyanýk yattým Durmadý Alman harbi Biz bekledik þarký Karsý Babam görmüþtü harbi Emmioðlu þehit olmuþ Künyesi Çorum'a gelmiþ Anam babamda yanmýþ Savaþý da biz kazandýk Gelem düþmaný da kovduk Ýþte böyle bayram yaptýk (Rýza KOÇAK) unutur mu Savaþ olur uyunur mu Elbiseyi soyunur mu HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,795 1,805 EUR 2,346 2,361 STERLiN 2,755 2,80 JPY YENi 0,018 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SEDEF ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 UYSAL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz" Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney 11 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak olan Borsa Genel Kurulunda yeniden aday olduðunu açýkladý. Ýkinci Bahar Lokantasýnda dün basýn toplantýsý düzenleyen Ömer Güney, "11 Mayýs'ta yapýlacak olan Borsa seçimleri için adaylýðýmý açýklýyorum sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda yer alan "üst üste iki dönem süresince baþkanlýk görevinde bulunanlarýn aradan iki secim dönemi geçmedikçe ayný göreve yeniden seçilemeyecekleri" hükmü 10 Ocak 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmiþtir. Baþta TOBB Baþkanýmýz Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu olmak üzere, sanayici, tüccar ve esnaf birçok arkadaþýmýzýn teþviki ve desteklemeleri doðrultusunda ilimize ve borsamýza hizmetimizin devamý amacýyla yapýlacak Borsa seçimlerinde aday olmaya karar verdim" diyerek sözlerine baþladý. Çorum Ticaret Borsasýnýn tarihinde büyük çabalar ve giriþimler sonucu tüzel kiþilik kazandýðýný hatýrlatan Güney, "Kuruluþunun ilk dönemlerinde sadece kotasyona dahil ürünlerin tescilini yaparak faaliyet veren Borsamýz, tarihinden itibaren spot borsacýlýða baþlayarak Tahýl Pazarýndaki Borsa Satýþ Salonunda serbest piyasa koþullarýnda çiftçilerin ürünlerinin pazarlamasýný saðlamýþtýr. Borsamýzýn Kotasyon listesinde yer alan kalemlerin alým ve satým iþlemleri neticesinde 1989 yýlýnda muamele hacmi yaklaþýk ,98-TL iken 2012 takvim yýlý sonunda muamele hacmi ,14 TL'ye ulaþmýþtýr. Borsamýz, þu an mevcut 22 personeli, Amasya ve Merzifon 'da bulunan 2 tescil bürosuyla birlikte Türkiye'de kurulu 113 Ticaret Borsasý içinde her geçen yýl iþlem hacmi bakýmýndan artýþ saðlayarak hizmetlerine devam etmektedir" dedi. Görev yaptýðý yýllarý arasýndaki 8 yýllýk baþkanlýk döneminde gerçekleþtirdiði faaliyetler hakkýnda da bilgi veren Güney bu çalýþmalar þöyle ifade etti: "2005 yýlýnda göreve geldiðimizde, Amasya ili ve Merzifon ilçesinde iki adet Tescil Bürosu açmýþ bulunmaktayýz. Bu tescil bürolarý halen faaliyetini sürdürmektedir. Haziran 2007 itibariyle Ýskilip ilçesi buðday pazarýnda Satýþ Salonu faaliyete geçirilmiþtir. Hazineden bedelsiz devralýnan 99 dönümlük arazi üzerinde 2006 yýlýnda yapýmýna baþlanan ve toplam maliyeti ,93 TL olan Borsa Kompleksi Ýnþaatý tamamlanmýþ, 2011 yýlý Haziran ayýndan itibaren üyelerimizin ve çiftçilerimizin hizmetine sunulmuþtur. Borsamýzýn web sitesi hizmete geçirilmiþ olup, adresinden ulaþýlabilmektedir. Siteden, Borsamýz hakkýnda gerekli olan bilgilere, Borsa ile alakalý mevzuat ve yönetmeliklere, günlük fiyat bültenine ve çeþitli rapor ve araþtýrmalara ulaþýlabilmektedir. Bölgedeki önemli bir eksikliði gidermek, bu yöndeki talep ve ihtiyaçlarý karþýlamak, bölgedeki ürün kalitesinin dünya standartlarýnda olmasýný saðlamak, kaliteli üretim için üreticiyi teþvik etmek ve tüketiciyi ürün kalitesine karþý güvenli kýlmak ve ürün kalitesinde Avrupa Birliði'nin belirlediði kriterleri yakalamak amacýyla Borsamýz satýþ salonunda modern bir laboratuvar açýlmýþtýr. Laboratuarýmýza Perten DA 7200 marka analiz makinesi, Ouarthor yabancý madde ayýrma makinesi, çeltik randýman makinesi, FT-40 Grain Analyzer (NIT Instrument) ile Dijital Hektolitren Rutubet Ölçer cihazlarý alýnmýþtýr. Perten DA 7200 analiz makinesi ile arpa, buðday, durum buðdayý, pirinç soya küspesi, mýsýr, tavuk vemi, büvükbaþ hayvan yemi, kepek, mýsýr glüteni, at, kemik unu, ayçiçeði küspesi, yoðurt, un, fulfet, balýk unu analizleri yapýlmakta, çeltik randýman makinesý ne ý ton çeltikten kaç kilogram pirinç elde edilebileceði belirlenebilmektedir. Son teknolojiye sahip Otomatik numune alma cihazý, otomatik hektolitre cihazý ve analiz makineleriyle oluþturduðumuz laboratuarýmýzda satýþý yapýlacak olan ürünlerin analizleri yapýlmakta, ürün alýmý yapan Borsamýz Üyelerinin hangi kalitede ürün alacaklarýný bilerek fiyat vermeleri saðlanmakta, üreticilerimiz de kendi malýnýn kalitesi hakkýnda bilgi sahibi olmaktadýrlar. Laboratuvarda çalýþan Ziraat Mühendisimiz ile diðer çalýþanlar TMO Genel Müdürlüðünün kurslarýna iþtirak etmiþler, gerekli eðitimleri almalarý saðlanmýþtýr yýlýnda Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan Borsamýz Laboratuvarýna "Yetkili Sýnýflandýrýcý" Belgesi verilmiþtir. Lisanslý Depoculuk ile ekonomimize kazandýrýlan ürün senedi satýþ iþlemleri Borsamýzýn yetkilendirilmesiyle baþarýlý bir þekilde yapýlmaktadýr. Borsamýz Türkiye'de "Yetkili sýnýflandýrýcý ve ürün senedi iþlemleri" konusunda yetkilendirilen 7 borsa içerisine girmiþtir. Yýllarca Çorum Belediyesince iþletilen Hayvan Pazarýnýn iþletmeciliði Haziran 2007 itibariyle Borsamýza geçmiþtir. Hayvan Pazarýnýn ýslahý çalýþmalarý yapýlmýþ, ruhsatlandýrýlmýþtýr. Borsamýz, profesyonel eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri sunarak KOBÝ'lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararasý piyasalarda artýrmalarýna ve potansiyellerini geliþtirilmelerine yardýmcý olan Çorum ABÝGEM'in kurucu ortaðý olmuþtur. Borsamýz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin de hissedarý olduðu Gümrük ve Turizm Ýþletmeleri A.Þ.ye ortak olmuþtur yýlýnda Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odasý'na, Çorum Ticaret Borsasý olarak ortak üye olunmuþtur. Çevreyi Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneðine, Ýskilip ilçesi Karaaðaç Köyünde yangýn afeti nedeniyle Karaaðaç afetzedelerine, Pakistan depremi nedeniyle maðdur durumda bulunanlara, Þehit Polis Memuru Elvan Arabacý için açýlan yardým kampanyasýna ve Van depremzedelerine maddi ve ayni yardýmda bulunulmuþtur. Yine TOBB ve Diyanet iþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Afrika'da Yaþanan Açlýk Felaketine Destek" kampanyasýna maddi yardýmda bulunulmuþtur. Ýlimizde yaþanan yaygýn kene ve süne ile mücadele kapsamýnda ve doðal dengenin korunmasýna yardýmcý olmak amacýyla doðaya keklik salýnmýþtýr. Çorum Valiliði tarafýndan yürütülen "Kardeþ Okul Kardeþ Kurum" projesi kapsamýnda kardeþ okulumuz olan Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu ile protokol imzalanmýþtýr. Çorum Hitit Üniversitesi'nin kurulmasý çalýþmalarýna maddi ve manevi destek verilmiþtir. Çorum'daki tavukçuluk sektörünün içinde bulunduðu sýkýntýlar (kuþ gribi gibi) nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Tarým ve Köyiþleri Bakaný ve diðer yetkililerle görüþülmüþ, sorunun çözümü için destek vermeleri saðlanmýþtýr. Sektörel bazda ekonomik sorunlar Bölge Ýstiþare Toplantýlarýnda ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Þuralarýnda dile getirilmiþtir. Satýþ Salonumuzda oluþan günlük fiyatlar yerel basýnda günlük olarak yayýmlanmaktadýr. Ayrýca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin internet sitesinde de hububatta 5 piloi borsadan biri olmamýz dolayýsýyla günlük fiyat istatistiklerimiz yayýmlanmaktadýr Þubat ayýnda açýlan Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý tarafýndan Borsamýz pilot borsa olarak belirlenmiþ olup, fiyat müzakerelerinde borsamýz fiyatlarý baz alýnmakta ve endeks oluþturulmaktadýr Mart ayýnda göreve geldiðimizde 375 olan üye sayýmýz, çalýþmalarýmýz sonucunda 828'e ulaþmýþtýr. Borsamýzýn iþlem hacmi her geçen gün artmakta olup, 2005 yýlý iþlem hacmi ,11 TL iken, 2012 yýlý sonu itibariyle iþlem hacmi ,14 TL olmuþtur yýlý Bütçemiz ,00 TL iken, 2013 yýlý Bütçemiz ,00 TL. olmuþtur. -HEDEFLERÝ- Ömer Güney yeniden baþkan seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladýðý projelerini ise þöyle sýraladý: "Nüfusumuzun yarýdan fazlasýnýn geçimi doðrudan veya dolaylý yollarla tarýma baðlý olan ülkemizde, kontrollü modern tarým yapýlmasý zorunludur. Asýl mesele önümüzdeki yýl içerisinde nereye gelmek ve dünya tarýmýnda ve dünya borsacýlýðýnda nasýl bir yer tutmak istediðimizdir. Teknoloji ile tarým ve hayvancýlýðýn buluþtu- Ömer Güney rulmasý sonucunda verimin artýrýlmasý için tutarlý politikalar ortaya konulmalýdýr. Bölgemizde tarýmla anýlan Çorum'un ürün çeþitliliðinin artýrýlmasý, ürün verim ve kalitesinin yükseltilmesi ile birlikte, borsacýlýðýn da dünya standartlarýna yükseltilmesi önemli bir konudur. Bunun yansýmasý olarak AB'ye üyelik sürecinde dinamik ve modern bir yönetim anlayýþý çerçevesinde mantýksal öðeleri içeren hukuksal alt yapýsý saðlam hedefler ortaya koymalýyýz. Çorum Ticaret Borsasýnýn bölge ekonomisinde önemli bir yeri vardýr. Ýlimizin büyük bir tarým potansiyeline sahip olmasý sebebiyle bölgenin en büyük hububat borsasý haline gelmiþtir. Bugün ülkemizde, borsamýz hububat fiyatlarýnýn günlük olarak oluþtuðu en etkin merkezlerden biridir. Borsamýzýn daha etkin hale gelebilmesi günlük fiyatlarý anlýk fiyatlar haline getirmeye çalýþmak mecburiyetindeyiz. Borsamýzda spot alým ve satýmlar yürütülmekte olup, ürün ihtisas borsacýlýðý, vadeli iþlemler borsacýlýðýnýn ilimizde de etkin hale gelebilmesi için alt yapý çalýþmalarýný baþlatmak öncelikli hedeflerimiz arasýndadýr. Amacýmýz; bölgenin tarýmsal, ticari ve sosyal hayatýna katký yapýp yön vererek, bölge insanýmýzýn birlikte hareket etme kültürü ile daha iyi ekonomik ve sosyal koþullarda yaþamalarý için çalýþmalar yapan lider, yenilikçi bir kurum olarak dünyadaki geliþme ve deðiþiklikleri yakýndan takip ederek güçlü tarýmsal ve hayvansal politikalar oluþturmaktýr. Borsamýzýn bölgenin cazibe merkezi olmasý için, yapýlacak her türlü giriþime öncülük etmek, yapýlan çalýþmalara katký saðlamak, Avrupa Birliði sürecinde üyelerimize yeni geliþmelerin tanýtýmýný gerçekleþtirip, Çorum tarým ve hayvancýlýðý, Çorum Ticaret Borsasý ve tüm üyelerini AB'ye hazýrlayarak global yönetim anlayýþý içerisinde dünya borsalarýna entegre olmak, üyelerin, çalýþanlarýnýn ve paydaþ kurum ve kuruluþlarýnýn geliþiminde katkýda bulunmak için tarým ve hayvansal sektörlere uygun projeler hazýrlayarak sonuçlarýný yaygýnlaþtýran, böylece sosyal sorumluluk bilincine ulaþtýran bir borsa oluþturmaktýr. Ayrýca, üyelerimize daha kaliteli ve standartlara uygun hizmet verebilmek amacýyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalýþmalarýmýz da devam etmektedir.bahsettiðim gibi, göreve geldiðimizde Borsamýzýn üye sayýsý 375 iken bugün itibari ile 828'e çýkmýþtýr. Borsa bünyesinde sektörlerin daha belirgin hale gelmesi için meslek komitelerinin oluþturulmasý çalýþmalarý yapýlacaktýr. Borsamýzý bugüne kadar yapmaya çalýþtýðýmýz gibi Çorum'un dýþýna taþýyarak kuruluþumuzun bölgede ve Türkiye'de söz sahibi bir borsa olmasýný hedefliyoruz. 2005'ten bu güne kadar bu hizmetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen basta Meclis Baþkanýmýz Sayýn Bayram Burcu aðabeyimiz olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri arkadaþlarým ile Borsa personellerimize teþekkür ederim. Yeni dönem seçimimizin ülkemize, ilimize ve bütün üyelerimize hayýrlar getirmesini dilerim. Bu vesile ile seçimlerde aday olan diðer arkadaþlarýma da baþarýlar dilerim." Fatih AKBAÞ ANATIPDER'den Kimse Yok Mu'nun "yetim" kampanyasýna destek Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Kimse Yok Mu Derneði'nin Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði "Yetim Peygamberin Yetim Kampanyasý"na destek verdi.anatipder Koordinatörü Doðan Uyar konu hakkýnda verdiði bilgide,"türkiye'nin ve Dünya'nýn yetimlerine sahip çýkmak bizim dernek olarak da, insan olarak da en önemli görevlerimizden biri gelin siz de iyiliklerinizle tek baþlarýna yaþam mücadelesi veren yetimlerin yanýnda olun ve Kimse Yok Mu Derneðinin kampanyasýna destek verin" dedi. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç ise yetim kampanyasýna gösterdikleri hassasiyet den dolayý Doðan Uyar'a, ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý'ya ve dernek üyelerine teþekkür etti.kampanya hakkýnda açýklamalarda bulunan Aykaç, "Kimse Yok Mu Derneði Türkiye'nin ve Dünyanýn yetimlerine umut olmaya çalýþýyor. Bir çok ülkede yetimlerin yýllýk gýda, giyim ve kýrtasiye ihtiyaçlarýný karþýlayan Kimse Yok Mu yetimlere yönelik eðitim desteði saðlama yada devam ediyor. Verdiði öðrenim burslarýnýn yaný sýra lise ve üniversite eðitimi almalarýna imkan saðladýðý yetim çocuklara aydýnlýk bir geleceðin kapýsýný sonuna kadar açýyor. Tüm bunlarýn yanýnda yetimhane talebi olan ülkelere yetimhaneler inþa eden Kimse Yok Mu, koþullarý elveriþli olmaya yetimhanelerin tamirat, tadilat ve teþrifini de üstleniyor, 2013 yýlý itibariyle yetimlerin için sürdürdüðü insani yardým faaliyetleri kapsamýný geniþleten Kimse Yok Mu, 20 farklý ülkenin yetimlerine daha umut olmayý planlýyor" dedi. Çorumlu hayýrseverlere ve gönüllülere seslenen Aykaç "Sadece 30 Dolar ile bir yetimin bir aylýk ihtiyaçlarýný karþýlayabileceðiniz gibi 360 Dolar ile de bir yetimin tam bir yýllýk ihtiyaçlarýný karþýlayabilirsiniz. Aydýnlýk bir gelecek için dünya yetimleri desteðinizi bekliyor" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT BÝKTUDER hizmete girdi Çorum'da Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) kuruldu. BÝKTUDER'in, 1 Nisan 2013 tarihinde bilgi ekonomisi, kültür endüstrisi, iletiþim ve iletiþim teknolojileri, çevre, çevrenin korunmasý, çevre teknolojileri, turizm, turizmin geliþtirilmesi ve desteklenmesi, eðitim, mesleki teknik eðitim ve istihdamýn artýrýlmasý, hayat boyu öðrenme, araþtýrma ve diðer sosyal alanlarda faaliyet göstermek, kuram ve yöntemler geliþtirmek, uygulamaya yönelik proje bazlý çalýþmalar üstlenmek ve desteklemek, ilgili alanlarda insan kaynaklarý potansiyelini ve sivil toplum faaliyetlerini etkinleþtirmek ve geliþtirilmesini saðlamak ve bu konuda çalýþmalar yapan kiþi ve kuruluþlara destek vermek amacý ile kurulduðu belirtildi. 10 kiþi ile kurulan derneðin üye sayýsý kýsa sürede 22'ye ulaþtý. Dernek 30 Nisan 2013 Salý günü olaðan genel kurul toplantýsýný saat 17.30'da yapacak. Bahadýr YÜCEL

4 HABER 4 "Saðlýklý toplumlarýn oluþmasýnda Ebelerin önemi büyüktür" Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel Nisan Ebeler Haftasý nedeniyle açýklama yaptý. Dünya Saðlýk Örgütünün Ebe'yi "Gebelik sýrasýnda, doðumda ve doðumdan sonra gerekli bakým ve danýþmanlýðý saðlamak, normal doðumlarý kendi sorumluluðunda yaptýrmak, yeni doðanýn bakýmýný ve aile planlamasý danýþmanlýðýný yapmak üzere eðitilmiþ kiþi" olarak tanýmladýðýný dile getiren Ýsmail Yücel, "Ebelik mesleðinin önemine dikkat çekmek için Dünyada ve Türkiye'de her yýl 21/28 Nisan tarihleri "Ebeler Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Ebeler, doðum ve doðum sonrasý bakýmý, gebe, bebek, loðusa takipleri, aþýlama hizmetlerinin yanýnda daha birçok saðlýk hizmetini yerine getirerek,yaþamsal döngünün saðlýk boyutunun tamamlanmasýnda aktif rol alýrlar. Ebeler görevlerini hastane, klinik, aile saðlýðý merkezleri, saðlýk evleri ya da diðer kurum ve kuruluþlarda yerine getirirler. Köyde, kasabada ve kentte olmak üzere vatanýmýzýn her köþesinde, doðum öncesi ve sonrasý anne, çocuk saðlýðý ile koruyucu saðlýk hizmetlerini yürüterek, her koþulda büyük bir sabýr, özveri ve sevgi ile mesleðini icra eden Ebelerimizin þüphesiz saðlýklý toplumlarýn meydana gelmesinde büyük önemi vardýr. Böylesine kutsal, özverili, tüm zorluklarýna raðmen fedakârlýklar içerisinde görev ve sorumluluklarýný yerine getiren tüm ebelerin Nisan Ebeler Haftasýný kutlar saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dilerim" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Örgün eðitim dýþýnda kalan öðrencileri meslek sahibi yapacaklar Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi tarafýndan oluþturulan, Hayat Boyu Öðrenimi Yaygýnlaþtýrma Ekibi ile örgün eðitimde okuyamayan veya okuyamayacak durumda olan öðrencilerin çýraklýk eðitim yoluyla bir meslek sahibi olmalarý için ortaokul müdürleri ve bu okullarda bulunan rehber öðretmenlerle istiþare toplantýsý yapýldý. Okul toplantý salonunda yapýlan programda konuþan Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Doðan Uyar açýk liseye yazýlan bu öðrencilerin bir meslek sahibi olamadýðýný, açýk meslek lisesinde ise yüz yüze eðitim olduðundan sýnýfta kalan yada liseye gitmeyen, gidemeyen öðrencilerin açýk meslek lisesine kayýt yaptýrmadýklarýný ifade ederek, dolayýsý ile okuyamayacak durumda olan bu çocuklarýn meslek sahibi olmalarýnýn tek yolunun neredeyse çýraklý eðitimine baktýðýný söyledi. Bu öðrencilerin mutlaka meslek sahibi olmalarý gerektiðini belirterek, bu çocuklarýn ömür varsa ilerde her birinin birer anne veya baba olacaðýný ve dolayýsýyla bunlarýn ailesini geçindirmeleri için bir meslek sahibi olmalarýnýn önemine deðinen Doðan, Mesleki Eðitim Merkezin fonksiyonlarýndan bahsederek, çýrak olarak çalýþan ve öðenim gören öðrencilerin sigortalarýnýn Bakanlýk tarafýndan yatýrýldýðýný, hiç bir iþ yerine yük olmadýðýný hatta meslek öðrenirken iþletmeye de artý deðer kattýðýný, diðer yandan çýraklarýn öðrenci statüsünde olduklarý için öðrencilik haklarýndan yararlandýklarýný kaydetti. Uyar yaptýklarý alan taramasý sonunda sadece Küçük Sanayi Sitesinde acilen 276 çýrak ve 93'de ustaya ihtiyaç bulunduðunu belirlediklerini ifade ederek, "Bizim burada yapmak istediðimiz bir yönüyle çalýþacak elemana ihtiyacý olanla, herhangi bir sebeple okuyamamýþ ancak meslek sahibi olmak isteyen taraflarý bir araya getirmek ve buluþturmaktýr. Bizim müdürlerimizden ve rehber öðretmenlerimizden istediðimiz okuyamayacak durumda olan öðrenci ve veliler ile konuþarak yönlendirme yapmalarýdýr. Gerekirse ve ortam hazýrlanmasý durumunda bizde öðretmenlerimizle okullara gelerek, broþürler ve tanýtým filmleri ile öðrenci ve velileri bilgilendirebiliriz. Bugün bazý lise ve meslek liselerimize baktýðýmýzda, sene baþýnda öðrenci yazýlan okullarýmýzda sene sonunda öðrenci ancak dokuzuncu sýnýftan bir üst sýnýfa geçebilmekte eðitim ve öðretimine devam edebilmektedir. Bir üst sýnýfa geçemeyen, devam edemeyen bu çocuklarýmýzýn mutlaka meslek sahibi olmalarý gerekir diye düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Müdür Yardýmcýsý Habib Demir ise Mesleki Eðitim Mevzuatýndan bahsederek, "Çýraklarýmýz haftada bir gün okula gelmekte diðer günler iþyerinde çalýþarak meslek öðrenmektedir. Çýraklarýmýz 3 sene içerinde kalfa olmakta, bunun devamýnda okuyacaklarý 2 yýl ile de usta olmaktadýrlar. Bundan sonra isterlerse kendi iþyerlerini açabilirler" dedi. Toplantýya katýlan okul müdürleri ve rehber öðretmenleri her biri ayrý ayrý katkýda bulunarak daha baþka neler yapýlabileceði konusunda bilgiler verdiler. Uyar 9 okulla yapýlan bu toplantýnýn diðer ortaokullarla da, ayrýca meslek liseleri ve bazý liselerle de ayný þekilde yapýlmasýnýn planlandýðýný belirtti. Ýþ'te Mesleki Eðitim ekibi Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti "Ýþ'te Mesleki Eðitim" baþlýðý altýnda, mesleki eðitime olan ilgiyi arttýrmak için 10 farklý ilde düzenlenecek konferanslardan biri de Çorum'da yapýlacak. Bu kapsamda ziyaretler gerçekleþtiren METEK heyeti, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'u ziyaret etti. Ziyarete, Proje Bölge Koordinatörü Ufuk Yüzüncü, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray katýldý. Ziyarette 9 Mayýs'ta Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek konferansa ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da davet edildi. Ýþ dünyasý örgütleri ve temsilcileriyle eðitim dünyasýndaki aktörlerinin "mesleki eðitime iliþkin sorun ve çözümler baðlamýnda" karþýlýklý diyalog kurmasýnýn saðlanmasý ve bu konuda kapsamlý bir farkýndalýk yaratýlmasýnýn amaçlandýðý konferansta, yerel iþ ve eðitim dünyasýnýn temsilcileri bir araya gelecek. Aðaç Kardeþliði etkinliðinde aðaç diktiler Atatürk Anadolu Lisesi Almanca Öðretmeni Asiye Kaynar tarafýndan yürütülen Youthinkgreen (Yeþil Düþün) projesi kapsamýnda Aðaç Kardeþliði etkinliði düzenlendi. Proje Koordinatörü Asiye Kaynar, Youthikgreen adlý projenin Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in himayesinde yürütülen bir proje olduðunu, projeye yaklaþýk kýrk ülke öðrencilerinin katýldýðýný ve 10 Mayýs-22 Mayýs 2013 tarihlerinde Berlin'de yapýlacak çalýþmalarla devam edileceðini belirtti. Proje kapsamýnda Orman Ýþletme Müdürlüðü ile iþbirliði yaptýklarýný ve Sarmaþa Köyü yakýnýnda yer alan 30 dönümlük bir alana mavi sedir cinsi aðaçlar diktiklerini kaydeden Kaynar, "Aðaç Kardeþliði etkinliðine Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hastaoðlu, Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat ve öðrenciler katýldý" dedi. Etkinlik konusunda bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Hastaoðlu, öðrencilere çevre sevgisi, aðaç sevgisi ve doðaya sahip çýkma konularýnda çalýþmalarýn çok yararlý olduðunu ve bu çalýþmanýn sürekli devam edeceðini dile getirerek Orman Ýþletme Müdürlüðüne teþekkür etti. Hüseyin Hastaoðlu yapýlan bu çalýþmanýn þimdilik tanýtým amaçlý olduðunu ve esas aðaç dikim çalýþmalarýnýn kasým ve aralýk aylarýnda yapýlacaðýný belirtti. Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen de yapýlan bu projede 30 dönümlük alanda ilk etapta 100 adet mavi sedir dikildiðini ve sonbaharda ise karaçam türlerinin toprakla buluþturulacaðýný söyledi.

5 HABER 5 Reha Metin Alkan Muzaffer Külcü Öðrenciler sorunlarýný Çorum'da tartýþacak 1. Ulusal Aktif Öðrenci Kongresi baþladý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulu- gözlerinde okuduðumuz mutluluk ve sevinçza attýk. Programlar çerçevesinde insanlarýn bü'nün düzenlemiþ olduðu kongre dün ten aldýðýmýz cesaretle 1. Ulusal Aktif Öðrenci Kongresini düzenledik" dedi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu'nda gerçekleþti. Birincisi gerçekleþen kongreye Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Metin Alkan ise "Üniversite olarak kapýmýzý Hitit Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Reha Dr. Yusuf Tekin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. çalan kimseyi boþ çevirmeyiz. Üniversitemizde 50 civarýnda aktif kulübümüz var.göreve Dr. Reha Metin Alkan yardýmcýsý Prof.Dr Osman Eðri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, AK laþýk 2 milyon civarýnda ödenek tahsis et- geldiðim 2-3 sene içerisinde öðrencilere yak- Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK tik.öðrenci arkadaþlarýmýza destek vermek Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve için elimizden geleni yapýyoruz. Böyle bir etkinliði öðrenci arkadaþlarýmýzýn düzenlemesi üniversite öðrencileri katýldý. Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu ile baþlayan yaptýðýmýz yatýrýmlarýn karþýlýðýný görmemiz Cemil Hakyemez programýn açýlýþ konuþmasýný Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ger- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, " gurur vericidir" þeklinde belirtti. çekleþtirdi. Üniversitenin sürdürdüðü çalýþmalarý gördükçe yarýna daha umutla Hakyemez "Kulübümüz toplumun aksayan yönlerine dikkat çekmek ve bunlara pozitif yönde katký saðlamak amacýyla farklý zamanlar- yapýyoruz yapmaya da devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. bakýyorum. Üniversitemize Çorum Belediyesi olarak elimizden geleni da farklý gruplarda bir araya gelerek hep birlikte birçok programa im- Kubilay Kaan YÜCEL "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Kýrlangýç katýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan "Mesnevi'de Hz. Peygamber Sevgisi" konulu konferansta konuþan Prof. Dr. Hicabi Kýrlangýç, Mevlâna'nýn þairlik yönü çok güçlü ve ifade gücü etkili mutasavvýf bir þair olduðunu ifade ederek, "Farsça yazan beþ büyük þairden biridir. Mesneviden baþka eserlerindeki ifade gücü de çok yüksektir ancak Mesnevide Hz. Peygamber sevgisini O'nun hadislerini, sahabeye olan hürmetini çok bir güzel þekilde dile getirmiþtir. Kur'an-ý Kerim'i mihver alýrken Hz. Peygamber ve sahabenin de hayatlarýný ele alýyor. Mevlâna'nýn "Ben seçilmiþ Muhammed'in ayaðýnýn tozu, kitabýn kölesiyim, kim bundan baþka bir söz söylerse o kiþiden de, o sözden de dýþarýyým" þeklinde bir de rubaisi bulunmaktadýr. Farsçada "Allah" kelimesi yerine "Ðoda" (Hüda) kelimesi kullanýlýrken Mevlâna ve babasý Allah diyorlardý" dedi. "Mevlâna hakkýnda birbirinden farklý görüþler var. Mevlâna çaðdaþ bir peygamberdir diyenlerin yaný sýra, Mevlâna'nýn eserlerini okuyarak sevap kazanýlabileceðini savunanlarda vardýr ki bunlar Ýslam'dan uzak durmak isteyenlerin düþünceleridir" diyerek sözlerine devam eden Kýrlangýç, "Birde Mevlevilik var ki bu Mevlâna'dan sonra ortaya çýkmýþtýr ve Mevlana yaþadýðý süre boyunca hiçbir zaman þeyhlik iddiasýnda bulunmamýþtýr. Mevlâna'yý tanýmada bir takým problemler yaþanmaktadýr. Yirmi iki dile çevrilen Mesnevi'nin kontrolü yapýlamamaktadýr. Bu da çevirinin tam manasýyla yapýlamýyor olmasýnýn sonucudur. Mevlâna Mesneviyi yazarken sohbet anýnda geliþen olaylar ve sorulan sorularla þekillendirdiðinden parça parçaymýþ gibi gözükse de okunduðunda insanýn kendini geliþtirebileceði bir kitap olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle Mesneviyi beðenmeyip eleþtirenlerinde bunalýma girdiklerinde mesneviye sýðýndýklarý görülmüþtür" þeklinde kaydetti. Programýn soru-cevap kýsmýnda, "Mevlana neden Farsça yazmýþtýr?" þeklinde ki soruya cevap veren Kýrlangýç,, "O dönemin þehirli insaný bu dili anlýyordu ve Mevlâna'nýn en iyi bildiði dil Farsçadýr" þeklinde kaydetti. Günümüzde içi boþ bir Mevlevilik ve Mevlâna anlayýþýnýn yaygýnlaþtýðýný savunan Kýrlangýç, "Ben Kuran'ýn kölesiyim" diye baþlayan ifadelerin ona ait olduðunu, ama "Gel ne olursan ol yine gel" ve "yedi öðüt" þeklinde sýralanan ifadelerin de ona ait olmadýðýný belirtti. Kýrlangýç, sözlerini Mevlâna'nýn ancak eserlerinden okunarak doðru anlaþýlabileceðini belirterek tamamladý. Uður ÇINAR "Sorunlarýyla ilgilenen bir gençlik olmasýný istiyoruz" Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye'de siyasetin gençliðe yayýlmasý hem ülke hem de üniversite için önemli bir geliþme olduðunu ifade etti. Aktif Öðrenci Kongresi konuþmacý olarak katýlan Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin "12 Eylül'de apolitik bir gençlik yaratýlmak isteniyordu. Biz bunu ortadan kaldýrma istiyoruz. Siyaset sadece bir siyasi parti altýnda yapýlmaz. Ülkenin yönetimi ve yapýsýyla ilgili bir þeyler yapýyorsanýz siyaset yapýyorsunuz demektir. Biz istiyoruz ki Türkiye'de yetiþen herkes kendi sorunlarýna bir çözüm getirsin" sözleriyle ülke sorunlarýyla ilgilenen bir gençliðin ortaya çýkmasýný istediðini dile getirdi. Tekin, Baþkanlýk Sistemi hakkýnda da bilgiler vererek, "1982 Anayasasý yapýldýðýndan beri anayasa deðiþikliðine ilk defa bu kadar yakýnýz anayasasýnda en çok en çok tartýþýlan konu hükümet sistemi konusudur. Bu konu mutlaka çözüme kavuþturulmasý gereken bir olaydýr. Türkiye'nin siyasi haritasýna baktýðýmýz "zaman bizi kimin yöneteceðine biz karar veremiyoruz. Parlamento uzlaþamadýðý zaman ülke sorunlarýna çözüm üretilemiyor. Bizim öngörümüz baþkanlýk sisteminden yana eðer yürütme organý seçilemiyorsa bunu halk seçsin istiyoruz" sözleriyle hükümet sistemi sorunun çözülmesi gerektiðine ve baþkanlýk sistemiyle ülkeyi kimin yöneteceðini halkýn kendisinin seçmesi gerektiðine vurgu yaptý. Tekin sözlerini þöyle tamamladý: "1977 seçimlerinde siyasi bir partinin hükümet kurmak için 11 milletvekiline ihtiyacý var. 11 tane daha milletvekili olursa hükümeti tek baþýna kuracak. Yusuf Tekin Hükümeti kuramýyor. Parlamentodaki diðer siyasi partilerden parasý karþýlýðý milletvekili transfer ederek hükümet kurdu. Kemal Sunal'ýn 'Ýbrahim Zübükzade' filmi bunu çok iyi anlatýyor. Siyasi partilerden parasýný bastýrdý hükümeti kurdu. Bu kez diðer siyasi partiler devreye giriyor. Onlarda hükümetin yýkýlmasý için daha fazla para vererek milletvekili transferine baþlýyor. Bu arkadaþlar bizim maalesef Türkiye'de seçtiðimiz milletvekillerinin itibarýný da iki paralýk eden bir þeydir Amerika'daki sistem kongre hükümeti sistemi þeklinde ifade ediliyor. Buralarda parlamentonun etkin olmasý nedeniyle her istediðini yapabilecek düzeyde olurken Türkiye'de böyle bir parlamento çýkmasýný istiyorum. Neden oy verdiðim kiþinin yetki verdiðim alanda istediðini yapmasýný istiyorum. Yürütmenin tek baþlý olduðu bununda meclis tarafýndan deðil halk tarafýndan seçildiði bir yapý istiyorum. Bunlarý yapamazsak eðer Türkiye 12 Eylül'de yaþadýðý sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaktýr. Bunlarý saðlamazsak eðer Türkiye 2002 ile baþlayýp kazandýðý istikrarlý yapýyý anýnda kaybedecektir. Tabiri caiz ise Bir anda heba olup gidecektir" Kubilay Kaan YÜCEL YEDAÞ'ýn, KSS uygulamasý konferans konusu oldu YEDAÞ'ýn KSS uygulamalarý, Ýstanbul'da 'Romantizmden Gerçeðe Sosyal Sorumluluk' adý altýnda konferans konusu oldu. Genel Müdür Türkoðlu, "2,5 yýlda 14 farklý kurumsal sosyal sorumluluk uygulamamýz sýnýr tanýmýyor. Artýk uluslararasý önem kazandý" dedi. 'Kurumsal Ýtibar Yönetimi' çalýþmalarýnýn hayata geçirilmesi ve 'Kurumsal Vatandaþlýðý' sergilenmesinde kurum ve markalarýn son yýllarda baþvurduðu en önemli kanallarýndan biri kabul edilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramý, YEDAÞ'ýn Avrupa hedefli uygulamalarýyla Türkiye'de 'örnek KSS' olarak gündeme oturdu. Kurumlarýn ihtiyaçlarýna göre düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Ýtibar Atölyesi tarafýndan organize edilen ve Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ)'ýn da desteklediði, 'Romantizmden Gerçeðe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansý'nda konunun uzmanlarý ve YEDAÞ'ýn elektrik daðýtým alanýnda farkýndalýk oluþturan KSS uygulamalarý sunumuyla masaya yatýrýldý. Ýstanbul W Otel'de "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hayýr Ýþi Deðildir" baþlýðýyla düzenlenen konferansa; Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazým Ekren, Bahçeþehir Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, KSSD Baþkaný ve Kadir Has Üniversitesi YBEM Baþkaný Serdar Dinler, Ýtibar Atölyesi Baþkaný Ertan Acar, Ýletiþim Danýþmanlýðý Þirketleri (ÝDA) Derneði Baþkaný Ali Cem Ýlhan, Araþtýrmacý ve KSS Danýþmaný Ali Gizer, konuþmacý olarak katýldý. -"BAKIÞ AÇIMIZIN ALGISINI GÖREBÝLÝYORUZ"- Türkiye'de ilk kez geniþ kapsamda, uluslararasý KSS yaklaþýmýný benimseyerek uyguladýklarýný belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, ekonomik, çevresel ve kültürel anlamda hayatýn her alanýna dokunan 14 farklý KSS projesiyle bütünlüklü ve sürdürülebilir bir bölgesel iyileþtirme stratejisi uyguladýklarý söyledi. "Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz" temasýyla baþlattýðýmýz Sosyal Sorumluluk projeleriyle gerek dünya, gerekse Türkiye'de ve bölge halkýnda farkýndalýk ve sorumluluk bilinci yaratmayý kendilerine misyon edindiklerini kaydeden Türkoðlu, "Projelerimizin iletiþimi yönetirken, "Ne, Nasýl ve Ne zaman" söyleyebiliriz denklemi üzerinden hareket ederek, sosyal sorumluluða bakýþ açýmýzýn karþý tarafta yarattýðý algýyý ve etkiyi görebiliyoruz. Kimi zaman kadýnýn emeðine Pazar giriþiminde bulunuyoruz, kimi zaman nesli tükenmekte olan dikkuyruk ve arkadaþlarýný koruyacak projeler geliþtiriyoruz. Bölge halkýyla bütün olduðumuz gibi paydaþ algýsýný da yerleþtiriyoruz" þeklinde kaydetti. -"LÝDERLÝÐE GÝDEN ÝLK ADIMLARI ATMAYA BAÞLADIK"- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile geçtiðimiz yýl Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði'nin Uluslararasý Jürisince birincilikle, yine Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programý'nda 'Doðru iletiþim Ödülü' alýnmasýndaki baþarýnýn arkasýnda, sürdürülebilir ve farkýndalýk yaratabilen bir yapýnýn olduðuna dikkat çeken YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, þöyle devam etti: "Biz þirket olarak, paydaþlarýmýzla birlikte süreçleri yönetiyoruz. Yönetim anlayýþýmýz tamamen Toplam Kalite Yönetim Sistemiyle içselleþtirilmiþ, kurumsal bir yapý içerisinde 'lider' ve 'rol model' olmayý gerektirmektedir. Vizyonuna Avrupa'daki en iyi 10 þirket arasýnda olmayý empoze etmiþ olan YEDAÞ'ýn 2,5 yýllýk gibi kýsa zamanda yakaladýðý baþarý, elektrik daðýtým sektörünün liderliðine soyunduðumuz vizyonun ilk adýmlarýdýr."

6 HABER TEK 6 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Anneler en güzel yemeði yapmak için yarýþacaklar -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Nefis Lezzetler Yarýþýyor" adlý yemek yarýþmasý düzenlenecek. "En Güzeli Annemin Yemeði" sloganýyla düzenlenecek olan yarýþmada Türkiye'nin yemek konusunda önde gelen isimleri jüri üyesi olarak yer alacak. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan 4-12 Mayýs tarihleri arasýnda Anneler Günü'nü çeþitli etkinliklerle kutlayacak. Ýlk olarak 4-5 Mayýs tarihlerinde "En Güzeli Annemin Yemeði" sloganýyla "Nefis Lezzetler Yarýþýyor" adlý yemek yarýþmasý düzenleyecek olan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, 6-12 Mayýs tarihleri arasýnda El Emeði Fuarý, 12 Mayýs Pazar günü de TRT sanatçýlarýndan Bekir Ünlüataer konseri düzenleyecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, düzenleyecekleri yemek yarýþmasýna 18 yaþ üzeri tüm bayanlarýn katýlabileceðini ve bu yarýþmada kadýnlarýn en güzel yemeði yapmak için yarýþacaklarýný dile getirdi. Çorbalar, sarmalar ve dolmalar, hamur iþleri ve tatlýlar olmak üzere 4 kategoriden oluþacak olan yemek yarýþmasýnda yarýþmacýlarýn en fazla iki kategoride yarýþabileceklerini ifade eden Baþkan Külcü, "Yarýþmaya katýlan kadýnlar, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde aralarýnda Ayþe Tüter'in de bulunduðu jüri üyelerine yaptýklarý yemekleri sunacaklar. Yarýþma dereceye girenlere para ödülü vereceðiz" dedi Mayýs tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda açacaklarý El Emeði Fuarý ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kurslara katýlan bayanlarýn hazýrladýðý ürünler, el iþleri, takýlar, örgüler ve yiyecekleri satýþa sunacaklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Kadýnlar el emeði göz nuruyla meydana getirdikleri ürünlerini satarak kendilerine ve ailelerine ekonomik katký saðlayacaklardýr" þeklinde belirtti. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan Anneler Günü nedeniyle düzenlenecek programlarýnýn sonuncusunun 12 Mayýs Pazar günü TRT sanatçýlarýndan Bekir Ünlüataer tarafýndan Anvatar Otel'de saat 13.00'da yapýlacak olan konser ile sona ereceðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Programlarla ilgili geniþ bilgi almak isteyen bayanlar numaralarýndan ve adresinden etkinlikler hakkýnda detaylý bilgi alabilirler. Etkinliklerimize tüm kadýnlar davetlidir" ifadelerini kullandý. Bekir Ünlüataer Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Kafkas, Saðlýkta Ortak Çözüm Toplantýsýna katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD) tarafýndan organize edilen '4. Saðlýkta Ortak Çözüm Toplantýsýna katýldý Nisan 2013 tarihinde, Antalya Cornelia Diamond Golf Resort Hotel de düzenlendi. Saðlýk Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, SGK, Ýl Saðlýk Müdürlükleri, Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý, Kamu Hastaneleri, Hastane Birlikleri Yöneticileri, Üniversite Hastaneleri ve Sigorta Þirketleri, saðlýk sektöründe yaþanan geliþmeleri deðerlendirmek için bir araya geldi. Kafkas toplantýda yaptýðý konuþmada Türkiye'de saðlýðýn geliþiminden bahsetti. Üniversiteden Sevgi Evlerine kitap baðýþý "UNESCO 23 Nisan Dünya Kitap Günü'' etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Sevgi Evleri ve Yetiþtirme Yurtlarýný ziyaret ederek kitap baðýþýnda bulundu. Ziyaretlerde yurtlarda kalan çocuklarla sohbet etme imkâný da olurken yurt idarecileri ile öðrenciler kitap baðýþýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. Çomu köyünde Kutlu Doðum coþkusu Ýskilip ilçesinin Çomu köyü halký Peygamber Efendimizin Kutlu Doðumunu Ýskilip Dolmasýyla kutladý. Programa Çorum Eðitim Severler Derneði (ÇES- DER) Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman Türkiye ezaný güzel okuma birincisi Hasan Çakmak Diyanet Vakýf Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, Diyanet Vakýf Sen Ýskilip Temsilcisi Metin Lale ve köy halký katýldý. Çomu köyü imamý Hasan Yüce öncülüðünde baþlatýlan Kutlu Doðum programýnda kazanlarla Ýskilip Dolmasý yapýlýp cami bahçesinde gelen cemaate ikram edildi. Yenilen Ýskilip Dolmasýnýn ardýndan program camide devam etti. Camideki programda öðrenciler ve köy halký birlikte Peygamber Efendimiz (sav) adýna hatim indirdiler, ilahiler söylediler. Cami imam hatibi Hasan Yüce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) kutlu doðumu ile ilgili bir konuþma yaptý. Yüce, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) 1442.kutlu doðumunu kutlamakta bulunuyoruz. O(sav) sanki aramýzdan yeni ayrýlmýþ gibi taptaze. Her geçen gün daha da tazeleþiyor. Onunla (sav) beraber yeryüzü aydýnlandý kin nefret kavga ortadan kalktý. Bizimde bu kutlu doðumun yüzü suyu hürmetine kini nefreti kaldýrýp sevgiyi kardeþliði barýþý yaymalýyýz" dedi. KTML'de 9. sýnýflar bilgide yarýþtý Kýz Teknik ve Meslek Lisesi (KTML) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ekibi tarafýndan 9.sýnýflar arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi. Okulun konferans salonunda yapýlan yarýþmada öðrencilere ortak kültür derslerinden 24 adet soru soruldu. Tülay Oktay, Bekir Yýldýz, Ýsmail Öremiþ ve Mansur Gökgöz'ün jüri üyesi olduðu yarýþmada 9/B sýnýfý 200 puan alarak birinci oldu. 9/A sýnýfý 190 puanla ikinci, AL9/A sýnýfý ise 160 puanla üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye giren öðrencilere ise ödüllerini Okul Müdürü Elvan Güneþ verdi. Bahadýr YÜCEL Özgür Der'den "Eðitimde Yaþanan Deðiþimler ve Müslümanlarýn Talepleri" konferansý Özgür-Der Çorum Þubesi "Eðitimde Yaþanan Deðiþimler ve Müslümanlarýn Talepleri" konulu konferans düzenleyecek. Eðitimci Kerim Üngör'ün moderatörlüðünde 27 Nisan Cumartesi günün saat 20.00'da dernek merkezinde yapýlacak konferansa konuþmacý olarak Eðitimci-Yazar Þefik Sevim, Eðitim-Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, Özgür-Eðitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydýn katýlacak.

7 "Ülkenin geleceðini bugünün gençleri þekillendirecek" Fen Lisesi Liderlik Kulübü söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþiye Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþmacý olara katýldý. Fen Lisesi konferans salonunda yapýlan programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Okul Müdürü Süleyman Atçýoðlu, öðretmenler ve öðrencileri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Okul Müdürü Süleyman Atçýoðlu yaptý. Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atçýoðlu, geleceðin güvencesi gençlerin yetiþmesi için vazife uðruna eðitim adýna yurdun bütün hudutlarýný eþ kabul ettiklerini vazifenin türü ve þeklini hesaplamadan hakka hizmet anlamýnda görev yaptýklarýný ifade etti. Gençlerin topluma ailelerine hatta dünyaya yararlý bireyler olmalarý için öncelikle okullarýna sahip çýkmalarý gerektiðinin altýný çizen Atçýoðlu, okuldaki sýnýftaki arkadaþlarýna gençlerin sevgi ve saygý duygularý beslemeleri gerektiðini düzenli çalýþmalarý gerektiðini vurguladý. Atçýoðlu, "Sevgili gençler, hiç unutmayýnýz ki baþarýlý olmanýn yolu düzenli ve disiplinli çalýþmaktan geçer. Bulunduðumuz her yerde sevgiyi, saygýyý, kardeþliði ve barýþý yeþertmeliyiz. Sizlerin öðrencilerimizi güzel ve yararlý iþlerde görmeniz emeðimizin semeresi olacaktýr. Tüm hayatýnýzýn baþarýlý ve mutlu geçmesini temenni ederim" dedi. Atçýoðlu, Çorum Belediyesi'nin katkýlarý ile okullarýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Öðrencilerimizin iyi yetiþmesi için sizleri her zaman okulumuzda görmekten mutluluk duyarýz duyacaðýz. Bizler geleceðimizin güvencesi gençlerimizin yetiþmesi için vazife uðruna-eðitim adýna yurdun bütün hudutlarýný eþ kabul etmiþ vazifenin türü ve þekli hesaplanmadan hakka hizmet anlamýnda görev yapmaktayýz. Huzurlarýnýzda yýl sonra ülkemize þekil verecek gelecek güzel yarýnlarýn senaryosunu yazacak seçilmiþ seçkin öðrenciler görmektesiniz. Ýnsanlarýn üzerindeki elbise hakkýnda kanaat bildirmeye yeter iken yapýlarda da fiziki hal ve estetik ayný rolü oynar. Belediyemizin katkýlarý ile okulumuza internet sistem odasý ve eþofman giyim odalarý kazandýrýldý. Bahçemizde aðaç dikimi, bakýmý ve düzenleme iþleri yapýldý. Çöp kovalarý ve konteynýr yenilenmesi gerçekleþti. Bahçemizin asfaltlanmasý kameriyelerle banklarla piknik alanýna dönüþen hali azýmsanamayacak hizmetlerdir. Bu hizmetlerde görev yapan iþçisinden amirine herkese okulumuz adýna teþekkür ediyorum. Ancak insanlarda beklentinin sonu gelmez. Ýnsanýn yaradýlýþýnda hýrs ve doyumsuzluk olduðu düþünülürse baþkanýmýzdan beklentilerimiz olacak sürprizler müjdeler bekleyeceðiz. Unutulmamalýdýr ki bu hizmetler sayesinde Çorum Fen Lisesi öðrencileri daha da iyi yetiþecek, varlýk içinde geliþecektir. Bizlere ise bu kubbede bir hoþ sedanýn mutluluðu kalacaktýr." -"ÜLKENÝN GELECEÐÝNÝ BUGÜNÜN GENÇLERÝ ÞEKÝLLENDÝRECEK"- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise yaptýðý konuþmada çalýþmanýn önemini vurgulayarak, "Ne kadar zeki olursanýz olun eðer çalýþmazsanýz olmaz. Ýki gününüz ayný denklikte geçmesin. Ülkenin geleceðinin bugünün gençleri sayesinde þekillenerek büyüyecektir. En baþarýlý insan modeli çok okuyan ve güzel söyleyen ve güzel söz söyleyeni dinleyen insanlar arasýndan çýkar. Dünya çok büyük bir rekabet içerisinde.herkes yarýþ içerisinde varlýðýný sürdürüyor. Var olabilmek için bu güçlü rekabet zinciri içerisinde saðlam bir halka olarak yer alýnmasý gerekiyor. Ben 10 yýldýr siyasetin içerisinde birisi olarak þunu ifade ediyorum. Öðrenmek hayat boyu devam eden bir iþtir. Her türkü kitabý okuyabilirsiniz ama mutlaka kendi içerisinde sorgulayýn" dedi. Baþkan Külcü bugünün siyasetçileri ve büyüklerinin üzerinde "gençlerin daha iyi yetiþmesi için zemin ve imkan hazýrlamak" gibi bir sorumluluk olduðunun altýný çizerken "Lider, bulunduðu yerde meziyet ve davranýþlarýyla doðal olarak öne çýkan kiþidir. Liderlik doðuþtan mý gelir yoksa öðrenilerek mi bilemem ama mutlaka kendinizle ilgili prensip edinin ne iþle meþgul olursanýz olun mutlaka sabýr edin" þeklinde tavsiyelerde bulundu. Söyleþi sonunda ise öðrencilere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlý kitabý hediye edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Yusuf Tekin'den Gençlik Merkezi teþekkürü HABER 7 ÇORUM MERKEZ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Mustafa KEMAL Ortaokulu onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. inönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacakkriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda a+tnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimar S.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN M AH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitime kapandýðý 14/06/2013 tarihinde yapýlarak iþe baþlanýlacaktýr. Basýn: 365 Resmi ilanlar de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e Velipaþa Konaðý'nda kahvaltýda aðýrladý. 1. Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi'ne katýlmak üzere Çorum'a gelen Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e verilen kahvaltýya Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar da katýldý. Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Belediye'nin kadýnlara yönelik yaptýðý faaliyetlerden övgüyle bahseden Tekin, mahallelere yapýlan Gençlik Merkezleri ile de gençlerin kiþisel geliþimlerine yönelik kurs, sosyal aktivite ve spor yapabilecekleri mekânlara kavuþacaklarýný vurguladý. Tekin, "Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibini yapýlan bu çalýþmalar nedeniyle kutluyorum. Çorum'da çok güzel çalýþmalar yapýlýyor" dedi. Daha verimli meþe ormanlarý oluþturulacak Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü tohumdan tekrardan daha verimli meþe ormanlarý kurulmasý için çalýþmalara baþladý. Çalýþmalar kapsamýnda ilk olarak müdürlük personeli sahada eðitimden geçiyor. Silvikültür Þube Müdürü Murat Çalýk ve Mühendis Ümit Kaçar eþliðinde Çoru Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Ýþletme Þefleri, Orman Muhafaza Memurlarý ve hizmet alýmý ile çalýþan mühendislerin katýlýmýyla Mecitözü Orman Þefliðindeki Ormanda, Sýklýk Bakýmý, Canlandýrma Kesimi, Koruya Tahvil çalýþmalarý ve koruya tahvil sahalarýnda istihbat aðaçlarýn seçimi ve buna baský yapan fertlerin çýkarýlmasý, iþletmeye yönelik eðitim konularý teorik ve uygulamalý olarak gösterildi.

8 YAÞAM Bebeklerde baðýrsak 8 Kelime Avý Cahilin Muzla Ýmtihaný Köyden gelen 3 cahil köylü þehirle ilgili hiçbir bilgiye sahip deðildir. Yaptýklarý herþeyi korkarak yaparlar. Ve bunlar karýnlarýný doyurmak için markete girerler. Muz görürler tabi ne olduðunu bilmiyorlar. Alalým bari demiþ içlerinden biri. Neyse trene binmiþler. Hepsi muzun tadýný merak ediyor ama yemeyede korkuyorlar. Biri gönüllü oluyor muzu yemeye. -Arkadaþlar bana biþi olursa siz yemezsiniz. Muzu yemeye baþlýyor ve tren o sýrada tünele giriyor. Tabi her yer karanlýk. Muzu yiyen baðýrýyor. -Arkadaþlar sakýn yemeyin, ben kör oldum! Düðümlenmesine dikkat! Uzmanlar, bebeklerdeki baðýrsak düðümlenmesine karþý ebeveynleri uyarýyor. Bebeðin karnýný çekerek aðlamasý veya kusmasýnýn baðýrsak düðümlenmesi belirtisi olduðunu vurguluyor. Çocuk cerrahisi uzmanlarýndan Op. Dr. Agil Abilov, çocuklarda baðýrsak düðümlenmesi ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Baðýrsak düðümlenmesinin 1 yaþýn altýnda sýk görüldüðünü ifade eden Abilov, "Halk arasýnda 'baðýrsak düðümlenmesi' olarak da bilinen 'invajinasyon', bir baðýrsak bölümünün diðerinin içine doðru girmesi sonucu oluþan bir baðýrsak týkanýklýðý tablosudur. Yeni doðan döneminde nadirdir, çocuklarda en sýk 6-10 ay arasý gözlenir ve olgularýn yüzde 70'inde bir yaþ altýnda taný konmaktadýr. Ancak her yaþta görülebilir. Karýn aðrýsý nedeniyle ameliyat edilen 1 yaþ altýndaki çocuklarýn en önemli ameliyat nedeni bu hastalýktýr. Ýnvajinasyon, ayný zamanda çocuklarda 6 ay-18 ay arasý görülen en sýk alt makattan olan kanama nedenlerinden de biridir." dedi.belirtiler konusunda da bilgi veren Abilov, "Kolik aðrý: Ýnvajinasyonlu hastalardaki en önemli belirti karýn aðrýsýdýr. Aðrýnýn tipik özelliði kolik(kramp) tarzýnda olmasýdýr. Kolik tarz aðrý genellikle 2-3 dakika kadar sürer. Bu dönemde bebek huzursuzdur, aðlar, ayaklarýný karnýna çeker ve spazm sonrasý rahatlar. Bu aðrýlar dakikalýk aralýklarla tekrarlar. Kusma: Ýnvajinasyonlu olgularda baþta bir refleks olarak kusma gözlenebilir; ancak mide boþaldýktan sonra genellikle tekrarlamaz.tanýda gecikilen olgularda týkanýklýða baðlý safralý kusma geç dönemlerde ortaya çýkar. Kanlý gaita: Bu hastalarda en sýk gözlenen belirtilerden biri de, genellikle çilek jölesi kývamýnda tarif edilen makattan kanamadýr. Hastalarda invajinasyonun ilk aþamalarýnda normal dýþký da olabilir." ifadelerini kullandý.rahatsýzlýðýn hissedildiði anda hemen doktora baþvurulmasý gerektiðini belirten Abilov, "Karýn muayenesinde bir kitlenin ele gelmesi ile taný konabilir. Tanýda yardýmcý olan, uygulamasý en kolay yöntem ultrasonografidir. Ultrasonografik incelemede iç içe girmiþ baðýrsaklar görülebilmektedir. Eskiden tek tedavi yöntemi açýk cerrahi olan invajinasyonda günümüzde farklý tedavi yöntemleri kullanýlmaktadýr. Özellikle erken taný durumunda ve altta yatan baþka hastalýk olmadýðýnda havayla redüksiyon yöntemi baþarýlý sonuçlar vermektedir. Bu yöntemde, ameliyathanede hafif bir anestezi ile skopi altýnda makattan özel bir sistem ile hava verilerek iç içe geçmiþ baðýrsaklar çözülür. Tecrübeli ellerde baþarý oraný yüzde 90-95'leri bulmaktadýr. Bu yöntem ile sonuç alýnamayan vakalarda cerrahi giriþim uygulanýr. Taný ve tedavi için geç kalýnmýþ hastalarda, baðýrsak kanlanmasý bozulabildiði için baðýrsaðýn o bölümü çýkarýlabilir." diye konuþtu. (CÝHAN) 20:00 Arka Sokaklar Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle Ýstanbul'un sokaklarýný arþýnlamakta ve karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar. Polisler, görevleri sýrasýnda deðiþik ve çeþitli insan hikayeleriyle sürekli karþýlaþmaktadýr. Bunlar zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan hikayelerdir. Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Gamze Özçelik, Uður Pektaþ, Zeynep Beþerler Yönetmen : Orhan Oðuz 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Genetiði deðiþtirilmiþ fare ile Alzheimer hastalýðýna çare aranacak 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cansev'in de dahil olduðu, TÜBÝTAK ile Slovenya Araþtýrma Kurumu (ARRS) ortak araþtýrma projesiyle Alzheimer hastalýðýna çare aranacak.bu proje kapsamýnda, Amerika'daki bir deney hayvaný merkezinde genetiði deðiþtirilmek suretiyle Alzheimer hastasý yapýlmýþ 5XFAD fare modeli kullanýlarak, beyindeki genetik ve proteomik deðiþiklikler incelenecek. Bu sayede Alzheimer hastalýðýnýn beyinde oluþturduðu patoloji daha iyi anlaþýlarak, hastalýða yönelik tedavi geliþtirme çabalarýna yeni bir boyut eklenmesi mümkün olacak. Ayrýca, bu proje, Uludað Üniversitesi'nde ilk kez genetiði deðiþtirilmiþ hayvanlarla deney yapýlacak olmasý bakýmýndan önem taþýyor.tübýtak ile ARRS arasýndaki iþbirliði çerçevesinde açýlmýþ olan 2012 yýlý çaðrýsý sonucunda desteklenmesine karar verilen 'Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer'da Araþtýrýlmasý' adlý projede, TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi'nden Dr. Ahmet Baykal yürütücü, Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Cansev ve University of Ljubljana'dan Prof. Dr. Damjan Glavac araþtýrmacý, Acýbadem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ýsmail Hakký Ulus ise danýþman olarak yer alacak. Araþtýrmanýn 2016 yýlýnda sonuçlanmasý bekleniyor. (CÝHAN) Yarýþma Ben Buradan Atlarým On sekiz ünlü yarýþmacýnýn katýldýðý Ben Burdan Atlarým'da, yarýþmacýlar 3, 5, 7 ve 10 metrelik yüksekliklerden havuza atlayarak, jüriden puan almaya çalýþýyorlar. Gamze Özçelik ve Mesut Bahtiyar sunumuyla ekrana gelen ve on hafta süren Ben Buradan Atlarým'ýn yarýþmacý kadrosunda þu isimler yer alýyor: Asena, Atilla Taþ, Bayhan, Gökhan Taþkýn, Günay Musayeva, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüþdoðrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yanký, Serkan Tanýrgan, Prof. Dr. Þener Üþümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuðba Özay ve Verda Penso... Gökhan özen 979 Yýlýnda Ankara'da doðmuþtur.6 Yaþýnda Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarýnda yüksek baþarý göstererek ilk müzik eðitimine burada çok sesli koroda baþlamýþtýr.daha sonra 8 yaþýnda Ankara Radyosu TSM Çocuk korosu için açýlan imtihana girmiþ ve birincilikle bu imtihaný da kazanarak bu önemli kurumda,çok deðerli hocalardan 8 sene Türk Sanat Müziði eðitimi almýþtýr. Bu arada Ýlk,Orta,Lise olmak üzere T.E.D.Ankara Kolejinden mezun olmuþtur yýlýnda ilk albümünü çýkaran Özen, ikinci albümünün çýkýþ parçasý "Aramazsan Arama" ile üne kavuþmuþtur yýlýnda ikinci albümü "Duman Gözlüm"ü çýkarmýþ, 2002'de ise bu albümdeki þarkýlarýn remikslerinden oluþan "Duman Gözlüm Remix" yayýnlanmýþtýr yilinda cikarttigi "Civciv" adli albümü ile artik ismini ve müzigini bircok insana duyurmayi basarmistir. Birçok hit þarkýya imza atan Özen, 6 albüm 2 single çýkartmýþtýr. Ýki albümü Mü-yap tarafýndan altýn ödüle, 2003'de çýkardýðý Civciv albümü ise diamond ödüle layýk görülmüþtür yilinda "Sevda Çiçeði" dizisiyle oyunculuða ilk adým atan sanatçý, ikinci dizisi "Yalan Dünya" dizisinde de 2007 yilinda oynamýþtýr. Ayni zamanda 2007 yilinda Süperstar aile yarismasinda Jüri üyesi olarak bulundu Özen, fakat hem dizi cekimleri hem albüm nedeniyle ayrilmak zounda kaldi yilinda kendi kurdugu Han medya ile hem prodüktörlügünü üstlendigi hemde basrol aldigi "Yildiz Masali" adli bir dizi cekildi. Sanatçý albümünde yorumladýðý tüm þarkýlarýný söz,müzik,aranje olarak kendisi yapmakta ve hatta baþka sanatçýlara da þarký vermektedir ve 7 Temmuz 2010 tarihinde Selen Sevigen (Özen) ile evlenmiþtir. Özen çiftinin bir kýz çocuðu vardýr. FASÜLYELÝ MÝLFÖY SEPETÝ Malzemeler 1/2 Kg. Taze Fasülye 1 Soðan 2 Çorba Kaþýðý Margarin 100 gr. Pastýrma 8-10 Milföy Hamuru 1 Yumurta Sarýsý Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Fasülyeleri ayýklayýp yýkayýn ve süzgece alýn. Suyu süzülen fasülyeleri önce ikiye sonra dörde bölün. Üzerini örtecek kadar tuzlu suda haþlayýp suyunu süzün. Soðaný ince ince kýyýn margarinle kavurun. Pastýrmalarý sebze tahtasýnda kýyarak kavrulan soðana ilave edip karýþtýrýn. Haþlanmýþ fasülye, tuz, karabiber ilave edin. Malzemeleri bir müddet kavurun Herkes tarafýndan doðru kabul edilen þeyler büyük olasýlýkla yanlýþtýr. Paul Valery ve ateþten alýn. Milföy hamurunu tezgaha alýn. Hamurun iki kenarýný ortada 3 parmak yer kalacak þekilde 1 cm eninde kesin. Kestiðiniz hamurun alt ve üst parçalarýný üst kýsýmda birbirine yapýþtýrýn. Hamurun yan kýsýmlarýný iki taraf da eþit olacak þekilde birer parmak geniþliðinde þeritler halinde kesin.amurun orta kýsmýný fasülyeli iç malzeme ile doldurun. Kenardaki þeritleri bir sað bir sol olmak üzere üst kýsýmda kapatýn. Bu iþlemi hamur ve iç malzeme bitinceye kadar sürdürün. Börekleri yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarýsý sürün. 220 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda kabarýncaya kadar dakika piþirin. Sýcak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:15 Tatar Razaman Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Ben Burdan Atlarým 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:20 Bir Yastýkta Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Yerli Sinema 21:50 Yabancý Sinema 23:20 Ekip 1

9 Sizden, hayra çaðýran, iyiliði emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ýþte kurtuluþa erenler onlardýr. Âl-i Ýmrân, 3/104 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HAÞYET 'Haþyet', korku, korku ile birlikte duyulan saygý anlamýndadýr. Haþyet, Kuran-ý Kerim'de bir çok ayette "Havf" ile eþanlamlý olarak geçmektedir. Eþanlamlý olmalarýna karþýlýk, literatürde havf daha çok maddi olan, gözle görülür sebeplerden kaynaklanan korkuyu; haþyet ise saygýdan doðan, ümide yönelik, yüceltmeyle birlikte bulunan bu korku duyma durumunu anlatmak için kullanýlýr hale gelmiþtir. Havf, dünyevi bir korku; haþyet ise uhrevi ve ilâhi bir korku anlamýný yüklenir olmuþtur. Bu anlam yüklemesinin 'gönül alçaklýðý, boyun eðme, itaat' biçiminde duyulan duyguyu anlatmak için Arapça'da kullanýlan ve haþyet kelimesiyle ise gerek kök, gerek anlam bakýmýndan aralarýnda hiçbir bað bulunmayan huþû' ile haþyet arasýndaki ses benzerliðinden kaynaklanmaktadýr. Kur'an-ý Kerim, haþyet ve havf kelimelerini, bir çok ayetlerde bir birleriyle eþ anlamlý olarak almýþtýr. Kur'an-ý Kerim'de Allah (c.c.)'tan korkmanýn gereði vurgulanýrken, haþyet sözcüðü kadar havf kelimesi de kullanýlmýþ; insana ait bir endiþenin anlatýmýnda ise kimi yerde havf denirken, kimi yerde haþyet denilmiþtir. "Ama, kim Rabbinin azametinden korkup, kendi nefsinin hevasýndan alýkoymuþsa.." [1] anlamýna gelen ayetteki korkuyu karþýlamak için haþyet daha uygun gibi göründüðü halde, Kur'an havf kelimesini kullanmýþtýr. "Ýnsan onlara, 'düþmanlarýnýz size karþý bir ordu topladýlar, onlardan korkun dediler', bu onlarýn imanýný artýrdý da Allah bize yeter, ona güzel vekildir' karþýlýðýný verdiler." [2] ayetinde geçen korkunun ise, havf sözcüðü ile anlatýlmasý beklenilirken, Kur'an burada da haþyet kelimesini kullanmýþtýr. "Arkasýnda zayýf zürriyet býrakmýþ olmak korkusu." [3] gibi dünyevi korkularý da Kur'an-ý Kerim hep haþyet kelimesi ile ifade etmiþtir. "Onlara savaþ farz kýlýndýðýnda, içlerinde bir takýmý hemen, insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkar ve Rabbimiz, bize savaþý niçin farz kýldýn; bize yakýn bir zamana erteletemez miydin?' derler" [4] ayetinde ise, hem insanlardan olan korku, hem Allah'tan korku, hem de insanlardan Allah'tan daha çok korkulmakta olduðunu anlatan kelime olarak hep "haþyet" kelimesinin kullanýlmasý, havf ve haþyet farkýnýn zanni olduðunu açýk bir biçimde gösterir. Haþyet ve Allah (c.c.)'a ve Ahirete iman, namaz ve zekat ile birlikte [5] Allah (c.c.)'a ve peygambere itaatin yaný baþýnda anýlabilecek ölçüde önemli bir tutumdur. [6] Bunu yaþayabilen iyilikte yarýþýp, öne geçenler [7] ve Cennete kavuþacaklar bunlardýr. [8] Kitap, bunlarý ürpertir. [9] Onlar insanlardan deðil, Allah (c.c.)'tan korkmanýn uygunluðunun [10] ve gerekliliðin [11] bilinci içinde bulunmakla, teblið sýrasýnda insanlardan çekinmezler. [12] Haþyet, yalnýzca insanlarýn duyduðu bir korku deðildir. Taþlar, Allah (c.c.) korkusundan yuvarlanýr. [13] ve daðlar, insanlarý ürperten Kur'an-ý Kerim'in kendilerine inmesi halinde Allah (c.c.) korkusuyla baþ eðerek parça parça olma özelliðindedir. [14] Allah (c.c.)'tan korkmak için zorlanmaya veya korkunç bir þeyle tehdide de ihtiyaç yoktur. Yumuþak söz de, "ona (Firavun'a) yumuþak söz söyleyin, belki öðüt dinler veya korkar" anlamýndaki ayette belirtildiði üzere, haþyet uyandýrmaya yetebilir. Haþyet kelimesi, hadis-i þeriflerde ayný anlamlarda geçmekte, müminlerin azametinden ve celalinden korkmalarý ve bu korku sonucu münkere dalmamalarý, Allah (c.c.)'a ibadet ve itaatta eksikliklerinin olmamasý istenmektedir. Müminin haþyet ahlâkýný kazanmasý, tefekkür, tedebbür, hayret ve dehþet ahlaklarýnýn da doðal bir sonucudur. Çünkü Allah (c.c.)'ýn yarattýðý evren ve ondaki varlýklarý tefekkür edip hayret ve dehþete düþen mümin, akýllara durgunluk veren bir sistem içinde yaþayan bu varlýklarýn Yaratýcýsýndan ve O'nun vereceði azap ve cezadan da haþyet duyacaktýr. Bunu sürekli duymasý halinde haþyet onun ahlâký olacak ve ayetlerde müjdelenen sonuçlara ulaþacaktýr. [1] Naziat sûresi, 79/40. [2] Al-i Ýmran sûresi, 3/173. [3] Tevbe sûresi, 9/24. [4] Nisa sûresi, 4/77. [5] Tevbe sûresi, 9/18. [6] Nur sûresi, 24/52. [7] Müminun sûresi, 23/23. [8] Beyyine sûresi, 23/8. [9] Zümer sûresi, 39/23. [10] Ahzab sûresi, 33/37. [11] Maide sûresi, 5/3. CUMA FETHULLAH GÜLEN Hz. Yunus bin Metta, Musul yakýnlarýnda bulunan Ninova ahalisine gönderilmiþ bir peygamberdir. O (aleyhisselam), putlara tapan Ninova halkýný senelerce Allah'a imana ve ibadete dâvet eder. Kavmi ise ona iman etmedikleri gibi pek çok eza ve cefada bulunurlar. Yýllar ve yýllar yýlmadan, ümitsizliðe kapýlmadan onlarý hak dine davet edip, iman etmedikleri takdirde üzerlerine Allah'ýn azabýnýn gelebileceðini hatýrlatýr. Halk bu uyarýya da kulak asmaz. Belanýn gelebileceði iþaretine binaen -ayrýlmasýyla alakalý açýk bir emir gelmeden- üzüntüyle oradan ayrýlýr. Aradan birkaç gün geçtikten sonra gökyüzü kararýr, þehri simsiyah bir duman kaplar, Ninovalýlar telâþlanýr ve herkes bir korkuyla sarsýlýr. Allah'ýn azabýnýn üzerlerine geldiðini anlarlar ve piþmanlýk duyarak tevbe ile Allah'a yönelirler. Cenab-ý Erhamu'r-Râhimîn de onlarýn tövbelerini kabul eder ve o azabý üzerlerinden kaldýrýr. Bu arada þehirden ayrýlan Hz. Yunus aleyhisselam ise Dicle Nehri kenarýndayken yolcularla dolu bir gemiye biner ve gemi hareket edip kýyýdan uzaklaþýr. Bir müddet gittikten sonra gemide bazý problemler belirir. Bunun üzerine kaptan veya baþka biri, "Aramýzda bulunan bir suçlu yüzünden baþýmýza bunlar geldi." der ve bu suçlunun tespiti için kur'a çekilir. Çekilen kur'alar her defasýnda Hz. Yunus'u gösterir. Bunun üzerine onu denize atarlar. Denize atýlan Yunus aleyhisselamý Cenab-ý Hakk'ýn emriyle bir balýk yutar. Balýðýn karnýnda Hz. Yunus, "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn" ifadeleriyle Allah'ý (cc) tesbih u takdiste bulunur. Bu dua ve tesbih, onun kurtuluþuna vesile olur. Esasen bir insanýn, ülkesinden ayrýlýp bir yere gitmesi günah deðildir. Ancak Hz. Yunus bir peygamberdir ve mukarrebindendir. Allah'a yakýn olan insanlar, yakýnlýðýn gereði -tabiri caizse- baþlarýný kaþýmak isterken bile bunu izinle yapmalýdýrlar. Ýþte bu zelleden dolayýdýr ki Cenab-ý Hak onu, tebcil edalý te'dip etmiþtir. Onun, yaþadýðý yerden ayrýlýp deniz kenarýna gelmesi, orada bir gemiye binmesi, gemiye binmesiyle orada olaðanüstü þeylerin olmasý, kur'a çekilmesi, kur'anýn her defasýnda ona çýkmasý, bunun neticesinde denize atýlmasý, denizde bir balýk tarafýndan yutulmasý ve bununla birlikte balýðýn karnýnda yaþamasý, bütün bunlar asla bir tesadüf deðildir. Ýþte bütün bunlarýn farkýnda olan Hz. Yunus aleyhisselam balýðýn karnýnda "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn" demiþtir ki bu ifade bir manada þu anlama gelmektedir: "Ey Mabud-u mutlak ve maksudun bi'l-istihkak! Sen'den baþka ilah, hâkim, hükmü nâfiz ve hâmi yoktur. Seni tesbih u takdis ediyorum. Sen, noksan sýfatlardan münezzeh ve müberrasýn. Þu an içinde bulunduðum durumda bana tabiatýn ve esbabýn herhangi bir tesiri ve yardýmý olamaz. Bu denizin dalgalarýna kimse hükmedemez; balýða kimse sözünü geçiremez; þu karanlýktan kimse beni kurtaramaz. Bütün bu esbaba hükmedecek yalnýz Sensin. Bu itibarla esbaba tesir-i hakiki vermeyerek yalnýz Seni tenzih edip Sana sýðýnýyorum. Müsebbibü'l-esbab Sensin; ben nefsime ve kendi kendime zulmettim..." 1-Allah'a yakýn olan insanlar, yakýnlýðýn gereði -tabiri caizse- baþlarýný kaþýmak isterken bile bunu izinle yapmalýdýrlar. 2-Hemen her büyük zât, bir sürçme karþýsýnda "ben Cumanýz Mübarek Olsun... "Ey Rabbim! Senden beni kazâna râzý kýlmaný, ölümden sonra yaþamanýn serinliðini istiyorum."amin ESMAÜL HÜSNA EL-VASÝ "Her þeyi kuþatan, geniþ" anlamýna gelen el-vasi ismi þerifi Kur'aný kerimde 9 defa geçmekte. "Sizin ilahýnýz ancak O Allah'týr ki Ondan baþka ilah yoktur. Her þeyi ilmi ile kuþatmýþtýr." (Taha 98) Onun ilminin dýþýnda hiç bir varlýk yoktur. Günümüzde deðer verdiðimiz ilim adamlarýnýn ilminin konusu olan maddeyi yaratan, yaþatan ve yöneten O her þeyi kuþatan Allah'týr. Rahmetiyle her þeyi kuþatan (A'raf 156) Kürsisi kainatý kuþatan (Bakara 255) el-vasi'a iman edenlerin yürekleri yedi kat sema kadar geniþ olmalýdýr. Kendisine kötülük yapaný afvetmeli, vermeyene vermeli, gelmeyene gitmeli. El-Vasi olan Rabbimiz kendisini inkar edenlerin dilini kesmiyor. Ekmeðini de kesmiyor. DUA ÝÇTEN BÝR MÜNÂCÂT nefsime zulmettim" anlamýndaki ifadelerle Allah'a yalvarmýþtýr. 3-Her þeyin anahtarý Allah'ýn elindedir. O isterse her þey rahatlýkla olur. Ýstemezse, en rahat þeyler dahi çok çetinleþir. Esasen "Ben nefsime zulmettim" cümlesi, her büyük müminin duasýný noktaladýðý bir ifadedir. Hz. Âdem, kâkülünün daðýldýðý ve Rabb'isinin yüzüne bakamaz hale geldiði zaman "Rabb'imiz nefsimize zulmettik." (A'raf, 7/23); Hz. Musa aleyhisselam, belaya maruz kaldýðýnda ise "Rabbim kendime zulmettim, beni maðfiret et." (Kasas, 28/16) demiþti. Evet, hemen her büyük kâmet-i bâlânýn böyle bir sürçme karþýsýnda "nefsime zulmettim, haksýzlýk yaptým, yanlýþ adým attým" anlamýndaki ifadelerle Allah'a yalvardýklarýný görürüz. Sen'den baþka ilah yok Üstad'ýn da dediði gibi "Lailâhe illâ ente" cümlesiyle istikbale bakýlmaktadýr. Bu ifade, "Senden baþka mabud-u bi'l-hak, maksud-u bi'l-istihkak yoktur. Geleceði, hakkýmýzda aydýnlatacak Sensin. Ben halkýmýn kalbine Senin envar-ý marifetini koymaya çalýþtým. Ancak onlar bunu almamak için direndiler. Aslýnda bu hakikati onlarýn kafalarýna yerleþtirecek olan Sendin ve beni yalnýz bir sebep kýlmýþtýn." anlamýna gelir. Bu dua, öyle tesirli olmuþtu ki, Hz. Yunus memleketi Ninova'ya döndükten sonra yüz bin insan birden ona iman etmiþti. Evet, "Kalbleri tenvir edecek, aydýnlatacak olan O'dur. Her þeyin zimamý ve anahtarý O'nun elindedir. O isterse her þey rahatlýkla olur. Ýstemezse, en rahat þeyler dahi çok çetinleþir." Binaenaleyh bu ifade, Hz. Yunus'un þahsýnda bizlere de bir þeyler söylemektedir. Günümüzde iç içe düþmanlar, müminlerin etrafýný çepeçevre sarmýþ; buna mukabil esbap bütün bütün sukût etmiþ, inananlar ise adeta eli-kolu baðlý meflûç durumda gibi bir halleri var. Bu açýdan onlarla, dünya çapýndaki düþmanlarý arasýnda kuvvet dengesi katiyen söz konusu deðil. Ýþte bütün bunlardan ötürü "La ilâhe illâ ente"nin içinde þu mana da vardýr: "Allah'ým! Bu kadar aðýr þartlar altýnda bütün zararlýlarý defetmek, bütün menfaatli þeyleri celbetmek Sana mahsustur. Yoldan çýkan kimselere akýl vermek Sana ait bir þeydir. Bu mevzuda bize de sabr-ý cemil ver." Mümin, "Lâ ilâhe illa ente" derken hem bu manayý, hem de bu sözün Hz. Yunus'un hayatýnda nasýl o müthiþ harikalara vesile olduðunu düþünmeli ve kendi hayatýnda da -inþallah- pek büyük hayýrlara vesile olacaðýna inanmalýdýr. Ben nefsime zulmettim! "Sübhâneke" kelimesi þu manaya gelmektedir: Hz. Yunus aleyhisselam denize atýldýðý anda; deniz, balýk, gecenin karanlýðý, çeþit çeþit zulümat ve düþmanlarý adeta onun aleyhinde ittifak etmiþ gibi bir husus söz konusuydu. Bu durumda Hz. Yunus'un öyle bir zâta teveccüh etmesi lazýmdý ki, o zâtýn hem denize, hem balýða, hem de gecenin karanlýðýna hükmü geçsin. Bu da bilkülliye esbabý nefyedip ýzdýrar haliyle Cenab-ý Hakk'a teveccüh etmekle olacaktý. Ýþte tam da bu noktada Hz. Yunus "Sübhâneke" demiþti ki, bu söz, "Ben bütün esbabý tesirden azlettim. Her þeyden sýyrýlarak sadece ve sadece Sana döndüm. Sen tutarsan kurtulurum. Sen býrakýrsan batarým." anlamýna gelmektedir. "Ýnnî küntü minezzâlimîn"e gelince; bu ifadeyle, müminler, Cenab-ý Hakk'ýn, kendi nefislerine nazar-ý merhametini celbetme adýna þöyle demektedir: "Ya Rabbî! Biz, hemen çoðumuzu aldatan ve þaþýrtan duygularla donatýlmýþ varlýklarýz. Yer yer þehvetimiz ve öfkemiz galebe çalabilir.. Sabýrsýzlýk bize hükmedebilir ve biz bütün bununla nefsimize zulmetmiþ olabiliriz. Bu periþaniyetimizi Senin huzurunda dillendiriyor, takatsizliðimizi ve güçsüzlüðümüzü seslendiriyor, elimizden bir þey gelmediðini ifade ile Senin sonsuz kuvvetine sýðýnýyoruz. Nazar-ý merhametini bizlerden esirgeme; Senin gibi merhametli bir Zât, bizim gibi defalarca düþmüþ kalkmýþ kimselere imdat etmezse onlarý kimse kurtaramaz. Ýþte bizim bu halimizi, Senin de o mübarek, mukaddes, müberra, muallâ ve münezzeh hususiyetini Sana arz ediyor, hakkýmýzda nazar-ý merhametini diliyor ve dileniyoruz." Evet, iþte bu þekilde düþündüðümüz takdirde, Cenab-ý Hakk'ýn nazar-ý merhametini celbetmiþ oluruz. Evet, Yunus bin Metta üç tane mübarek kelime içinde, ancak her birerleri dünya ve ukba kapýlarý açacak kelimelerle hissiyatýný, bir nebiye yakýþýr þekilde Rabbi'ne takdim etmiþ ve bu duayý okur okumaz sýrlý bir elektrik düðmesine dokunur gibi balýðýn karný onun için bir tahte'l-bahr (denizaltý) olmuþ.. ve bu tahte'l-bahr onu sahil-i selamete çýkarmýþ.. 9 Allahým! Fayda vermeyen ilimden, huþu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sýðýnýrým. Müslim, Zikir,73 SAHABE HAYATI HZ. ÜSAME B. ZEYD (r.anh) Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Surâhîl ashabýn ileri gelenlerinden biri olup, Rasûlüllah (s.a.s)'ýn azadlý kölesi Zeyd b. Hârise'nin oðludur. Künyesi, Ebû Muhammed'dir. Deðiþik rivayetlere göre; Ebû Zeyd, Ebû Yezîd ya da Ebû Hârice olarak da çaðýrýlmaktaydý (Ýbn Abdi'l-Beri, el-istiâb fi Marifeti'l Ashâb, Kâhire; I, 75 t.y, Ýbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Gâbe f-marifeti's- Sahabe I, 79) Üsame'nin annesi Ümmü Eymen (ki, asýl adý Bereke'dir) Râsulûllah (s.a.s)'ýn babasý Abdullah'ýn cariyesi ve ayný zamanda Peygamberimizin dadýsý idi. Abdullah vefat edince, Rasûlüllah onu azad etti. Zeyd b. Hârise b. Surâhîl de Hz. Hatice'nin kölesiydi. Hz. Hatice Peygamberimizle evlenince, Zeyd'i kendisine hediye etti. Rasûlüllah (s.a.s) de onu azad edip Ümmû Eymen'le evlendirdi. Üsame, iþte bu evlilik sonucu dünyaya geldi (Ýbn Sa'd, et-tabakâtu'l-kübrâ, Beyrut 1957, VIII, 223; Ýbn Abdi I-Berr, a.g.e., I, 75; Ýbnü'l Esîr, a.g.e., I, 79). Üsame ile Eymen, ayný anadan kardeþtirler, fakat babalarý ayrýdýr. Üsame, islâm döneminde, muhtemelen Rasulüllah (s.a.s)'ýn risâletinin dördüncü yýlýnda Mekke'de doðdu. Elisâbe'de kaydedildiðine göre, Hz. Muhammed (s.a.v), vefat ettigi zaman Üsame yaþlarýnda bulunuyordu (el-isâbe, Beyrut, t.y., I, 29). Rasûlûllah (s.a.s), Üsame ve babasýný çok severdi. Bu nedenle kendisine; "Rasulüllah'ýn sevdiði" anlamýna gelen "Hibbu Rasûlüllah" ya da "el-hibbu Ýbnü'l-Hubbi" denirdi. Peygamber (s.a.s)'in, Üsame'yi sevdiðine dair þöyle bir hadis rivayet edilmektedir: "Þüphesiz Üsame b. Zeyd bana, insanlarýn en sevimlisidir. Sizin iyilerinizden olmasýný umuyorum. Onun hakkýnda iyilik tavsiyesinde bulununuz" (Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., I, 79; Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., I, 76). Hz. Âiþe'den rivayet edilen þu hadise de Rasûlüllah (s.a.s)'ýn daha çocuk iken dahi onu ne kadar sevdiðini gösteriyor. Hz. Âiþe (r.an) diyor ki; "Bir gün Üsame'nin ayaðý kapýnýn eþiðine takýlarak yere düþtü ve yüzü yaralandý. Allah'ýn Rasûlü bana; "Yüzündeki pisliði temizle" dedi. Ben onu kirli görerek denileni yapmadým. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.s); yüzündekileri emerek tükürmeye baþladý" (Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., I, 80). Yine, Urve Ýbnü'z-Zübeyr'den rivayet edildiðine göre, Peygamberimiz, Üsame'nin gelmesini bekleyerek Arafat'tan inmeyi tehir etti. Üsame çýkýp geldiðinde, onun siyah, basýk burunlu bir çocuk olduðunu gören Yemenliler, onu küçümseyerek; "Biz bunun yüzünden mi hapsedildik?" dediler. Râvî, Yemenlilerin, Hz. Ebû Bekir zamanýnda bu yüzden irtidat edip islâm'dan çýktýklarýný söyler (Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e., I, 76). Üsame de bir çok sahâbî gibi, küçük yaþtan itibaren savaþlara katýlmayý arzulamýþtýr. Nitekim Uhud günü onbeþ yaþýndan küçük olmasýna raðmen kendi yaþýtlarý olan, Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit, Berâ b. Âzib, Arcir b. Hazm ve Üseyd b. Zühayr'le beraber savaþa iþtirak etmek istemiþ, fakat, Rasûlûllah (s.a.s) yaþlarý küçük olduðu için bu isteklerini kabul etmemiþ ve savaþ baþlamadan onlarý Medine'ye geri göndermiþtir. Hendek günü ise savaþmalarýna izin verdi (Ýbn Hiþam, es-siretü'n-nebeviyye, Mýsýr 1955, II, 66). Üsame, Uhud savaþýndan sonraki tüm savaþlara katýldýðý gibi, bir çok seriyyede de önemli görevler üstlenmiþtir. Huneyn gazvesinde; Müslümanlar darmadaðýn olup saða sola kaçýþýrlarken, Rasûlüllah (s.a.s)'ýn çevresinde sayýlý birkaç sahâbî kalmýþtýr ki, bunlardan biri de Üsame b. Zeyd'dir (Ýbn Sa'd, a.g.e., II, 151; Ýbn Hiþam, a.g.e., II, 443; Ýbnü'l-Esîr, el- Kâmil fi't-târîh, Beyrut 1965, II, 263). Üsame'nin kendisinden rivayet edildiðine göre; katýldýðý seriyyelerin birinde, düþman safýnda Müslümanlara karþý savaþan birine karþý kýlýç çekince, o sahýs; "Eþhedü en lâ ilâhe illallah" diyerek þehâdet getirdi. Fakat Üsame yine de onu öldürdü. Dönüþte, durumu Rasûlüllah (s.a.s)'e haber verince, Allah Rasûlü, "Lâ ilâhe illallah" diyen birini ne diye öldürdüðünü sorar. Üsame; "Ey Allah'ýn Rasûlü! O ölümden kurtulmak için böyle söyledi dedi. Fakat, Rasûlüllah, bu soruyu ayný þekilde defalarca sordu. Üsame, neredeyse Müslümanlýðýndan þüpheye düþecek hale geldi. Kendi kendine; "Allah'a söz veriyorum, bundan böyle lâ ilâhe illallah diyen hiçbir kimseyi öldürmeyeceðim" dedi (Ýbn Sa'd, a.g.e., II,119; Ýbnü'l Esîr, Üsüdü'l Gâbe, I, 80; Ýbn Hiþam, a.g.e., II, 622; Ýbnü'l-Esîr, el- Kâmil, II, 226) Ýfk olayýnda Rasûlüllah (s.a.s) ashabýndan bazýlarýna danýþarak Hz. Âiþe hakkýnda görüþlerini öðrenmek istedi. Bu arada Üsame'ye de düþüncesini sordu. Üsame, Hz. Âiþe'den övgüyle bahsederek, onu böylesi çirkin bir iftiradan tenzih etti (Ýbnü'l-Esîr, el-kâmil, II,197; Ýbn Hiþam, a.g.e., II, 301). Rasûlüllah (s.a.s) H,11. yýlda, büyük bir ordu hazýrlayarak Üsame'yi bu orduya kumandan tayin etti. Üsame'nin komutasý altýnda ashâbýn birçok ileri gelenleri vardý. Bunlardan bazýlarý; Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Sa'd b. Ebî Vakkas, Saîd b. Zeyd, Katâde b. en-nu'mân ve Seleme b. Eslem'dir. Bunun üzerine, halktan bazý insanlar; "Peygamber, ilk muhacirlere bir çocuðu komutan tayin etti!" diyerek ileri geri konuþmaya baþladýlar. Bunu duyan Rasûlüllah, çok kýzdý ve minbere çýkarak cemaate þöyle seslendi: "Üsame hakkýndaki sözleriniz bana ulaþtý. Siz onun komutanlýðýný tenkid ettiðiniz gibi, daha önce babasýnýn kumandanlýðýný da tenkit etmiþtiniz. Gerçek þu ki, o komutanlýða layýktýr. Nitekim babasý da komutanlýða layýktý" (Ýbn Sa'd a.g.e., II, 189,' 190; el-askalânî, a.g.e., I, 29). Üsame, söz konusu ordusuyla hareket etmek üzereyken, Allah Rasûlü dâr-ý bekâya irtihal etti. Bunun üzerine Üsame, Medine'ye geri dönerek, Rasûlüllah (s.a.s)'ýn yýkanmasý, teklif ve defnedilmesi iþlerinde Hz. Ali'ye yardým etti. Defin iþi tamamlandýktan sonra, Üsame ordusunun baþýna geçerek,þam'a doðru hareket etti (Ýbn. Sa'd a.g.e., II,189,190, 277, 279; el- Askalânî, a.g.e., I, 29; Ýbnü'l-Esîr, el-kâmil, II, 332). Üsame, Ebu Bekir (r.a) ve Ömer (r.a) zamanýnda yapýlan birçok savaþa iþtirak etmiþtir. Bunlardan biri, Müseylemetü'l- Kezzab'a karþý yapýlan savaþtýr ki, bu muharebede Halid b. Velid ile beraberdi (Ýbn Sa'd a.g.e., IV, 316). Hz. Ömer (r.a) divan teþkilatýný kurunca, Rasûlüllah (s.a.s)'e yakýnlýk derecelerine ve savaþtaki baþarýlarýna göre, Müslümanlara ulûfe daðýtmaya baþladý. Bu arada Üsame b. Zeyd'e dört bin veya beþbin dirhem kendi oðlu Abdullah'a ise ikibin dirhem verdi. Abdullah babasýna "Neden Üsame'ye bana verdiðinden daha fazla verdin? Halbuki onun katýlmadýðý savaþlara ben katýldým" dedi. Buna karþý Hz. Ömer: "Allah Rasûlü Üsame'yi senden daha çok severdi. Üsame'nin babasýný da senin babandan daha fazla seviyordu" diyerek oðlunu susturdu (Ýbn Abdi'l-Berr, a.g.e.; Ýbn Sa'd, a.g.e., III; 296, 297; el-askalânî, a.g.e., I, 29; Ýbnü'l-Esîr, Üsdü'l Gâbe, I, 80). Hz. Ali ile Muaviye arasýnda meydana gelen çatýþmalar sýrasýnda Üsame bir süre Þam civarýnda bir beldede oturdu. Sonra Vadi'l-kura'ya geldi. Bir müddet de burada oturdu, ardýndan Medine'ye gitti ve Muaviye'nin hilafetinin sonlarýna doðru Curf denilen yerde vefat etti. Vefat tarihi çeþitli rivayetlere göre, H. 54, 58, ya da 59' dur. Ebû Hüreyre, Ýbn Abbas, Ebû Osman et-hindî, Urve Ýbn Zübeyr, Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe, Ebû Vâil ve baþkalarý Üsame'den hadis rivayet etmiþlerdir (Ýbn Abdi'l Berr, a.g.e., I, 77; Ýbnü'l Esir Usdü'l - Gâbe, I, 81; el- Askalâni, a.g.e., I,129).

10 HABER 10 Köse, demiryolu talebini TBMM'de dile getirdi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüþmeleri devam eden Demiryollarý Kanun tasarýsý hakkýnda söz alan CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Türkiye Demiryolu Ulaþtýrmasýnýn Serbestleþtirilmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nýn 10'uncu Maddesinin 1'inci fýkrasýnýn kanun tasarýsý metninden çýkarýlmasýný istedi. Kürsüye gelen Milletvekili Köse, Çorum'un demiryolu talebini dile getirdi. Çorum'un "Anadolu kaplanlarý" olarak nitelendirilen kentlerin en önünde gelenlerinden birisi olduðunu belirterek sözlerine baþlayan Köse, "Türkiye Cumhuriyeti'nin -savaþ yýllarýný saymazsak- bugüne kadar, büyümesinin, büyüme ortalamasýnýn çok üzerinde büyüme performansý gösteren, daha hýzlý büyüyen kentlerinden birisi olduðunu sizlerle paylaþmak istiyorum. Çorum ekonomisi özellikle 70'li yýllardan sonra Türkiye ekonomisinin ortalamasýnýn çok üstünde büyümüþtür. Bu büyümeyi yapan Çorum, devlet yatýrýmlarýndan, devlet katkýsýndan da hemen hemen hiç yararlanmamýþtýr. Bu anlamda, 1957 yýlýnda yapýlan Çorum Çimento Fabrikasý geçtiðimiz yýllarda özelleþtirilmiþ, birçok iþçisi iþten çýkarýlmýþ, nakliye sanayisine yaptýðý katký da ortadan kalkmýþtýr. Yine, 91 yýlýnda yapýlan þeker fabrikasý da önce özelleþtirilmeye çalýþýlmýþ, yargýnýn "dur" demesinden sonra da önümüzdeki günlerde Meclise gelecek Þeker Kanunu ile faaliyetini sonlandýracaktýr. Yani Çorum, devlet yatýrýmlarýndan yararlanmayan bir kenttir. Çorum'umuzda havaalaný da yoktur. Aslýnda Çorum'da havaalaný var ama yüzde 45'i bitmiþ bir havaalaný bugün atýl, hayvanlarýn otladýðý bir yer konumundadýr. Çorum'da, maalesef, demiryolu da bulunmamaktadýr. Çorum'da 70'li yýllara kadar karayolu ulaþýmý dahi yeterli deðildir. Yani Çorum, Çorum giriþimcisinin, iþ adamýnýn, iþçisinin, ustasýnýn yoklarý var etmesiyle Çorum olmuþtur. ATT'lere hakettikleri deðer verilmiyor Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, geçtiðimiz Cumartesi günü Balýkesir'de meydana gelen trafik kazasýnda yaralý taþýrken bir kamyonla çarpýþan 112 ambulansýnýn þoförü olan Acil Týp Teknisyeni Tuðba Özlen'in hayatýný kaybetmesi üzerine bir baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. ATT görevlisi Tuðba Özlen'in kaza sýrasýnda kopan kolunun ameliyatla kesilerek yoðun bakýma alýnmasý ve daha fazla direnemeyerek yaþamýný yitirmesinden duyduklarý üzüntüyü dile getiren Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, tüm fedakar saðlýk çalýþanlarý adýna Tuba Özlen'in ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerini iletti.erözgün, insan hayatýný kurtarmaya çalýþýrken hastalara, trafik kazalarýna, yangýnlara müdahale etmeye giderken yaþanan kazalar nedeniyle yaralanan ve hatta hayatýný kaybeden 112 acil servislerinde çalýþan ATT'lerin riskli birim statüsüne alýnmasý gerektiðine dikkat çekti. Ýnsan hayatý ile ilgili müdahalelerde önemli bir görev üstlenen ATT'lerin mesleki sorunlar ve yetersiz çalýþma koþullarý nedeniyle zor durumda kaldýklarýný dile getiren Erözgün, ATT'lerin sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý gerektiðini vurguladý.att'lerin mesleki kariyerlerinin sadece ön lisansla sýnýrlandýrýlmasýna da deðinen Erözgün, "ATT'lerin mesleki anlamda kendilerini daha çok geliþtirebilmesi için lisans ve yüksek lisans bölümlerinin de hayata geçirilmesi þart. Bakan Müezzinoðlu'ndan zor ve riskli þartlar altýnda görevlerini yerine getiren ATT'lerin hakettikleri deðeri görmelerini, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini ve mesai sürelerinin daha verimli hale getirilmesi için çalýþma baþlatmasýný istiyoruz" dedi. Ýsmail Kakaç'ta 23 Nisan sevinci Anlatmaya çalýþtýðým gibi devletçi ekonomi modelinin tamamen dýþýnda, özel sektör eliyle geliþen, tüm engellere raðmen, tüm yokluklara raðmen, hiçbir destek almamasýna raðmen, elinden tutulmamasýna raðmen geliþimini dýþa açýlarak saðlayan, neredeyse olmayan bir sanayiden ürettiklerini Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya, dünyanýn dört bir köþesine satan ve gerçek bir Anadolu kaplaný olan Çorum desteklenmeyi, motive edilmeyi, moral verilmeyi hak eden bir hikâyeye sahiptir" dedi. "Çorum desteklenmelidir çünkü Çorum kendisine verilecek desteði, yaratacaðý katma deðer ile bu ülkeye fazlasýyla ödeyecek güce sahiptir" diyerek sözlerine devam eden Köse, "Çorum desteklenmelidir çünkü Çorum, Hitit uygarlýðýnýn merkezi olmakla tarihsel ve kültürel bir öneme sahiptir. Yine, Çorum, baþkent Ankara ile Karadeniz'in önemli limaný olan Samsun arasýnda çok önemli bir coðrafyada bulunmaktadýr. Üretim ve ihracat yapan, güçlü gelenekleri olan bir sanayiye sahiptir ki Çorum, ihracatý ithalatýndan fazla olan, geçtiðimiz yýl da 45 milyon Amerikan dolarý ihracat fazlasý veren, bu anlamda cari açýða da katkýsý olan bir kenttir. Çorum markalaþmýþ ürünleri bulunan bir kenttir, pazar payý açýsýndan ülke çapýnda söz sahibi olan ürünleri bulunan bir kenttir. Örnek olsun, Çorum Türkiye'deki -kiremit sanayisinin- kiremit ihtiyacýnýn yüzde 40'ýný, tuðla ihtiyacýnýn yüzde 10'unu, yumurta ihracatýnýn da yüzde 25'ini saðlayan bir kenttir. Çorum, Çorum'da kazananlarýn yeniden Çorum'a, Çorum ekonomisine katký yaptýklarý bir kenttir. Çorum savunma sanayisi baþta olmak üzere dünyanýn dört bir tarafýnda makine imal ederek makine satan firmalara ve sanayiye sahip bir kenttir. Bu anlamda Çorum'un ihtiyacý olan, Çorum'a bir demiryolunun bu Meclisin de sunacaðý katký ile bir an evvel hayata geçirilmesidir" þeklinde dile getirdi. DES istiþare yaptý 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu'nda büyük bir coþkuyla kutlandý. Okul bahçesinde yapýlan kutlamalar saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Okul Müdürü Muharrem Olukçu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan ise 23 Nisan öðretmenler, öðrenciler ve velilerin katýlýmýyla coþkulu bir þekilde kutlandý. Þenlikte danslar, þiirler, skeçler sergilendi, oratoryo ve okul korosu sahne aldý. Etkinlik sonunda veliler, öðrenciler ve öðretmenler okul bahçesinde davul-zurna eþliðinde halay çektiler. Cumhuriyet Ortaokulunda 23 Nisan coþkusu 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Cumhuriyet Ortaokulunda þölen düzenlendi. Öðrencilerin hazýrladýðý etkinlikler ve yarýþmalar özellikle anasýnýfý miniklerinin gösterisi seyircilerden büyük ilgi gördü. Velilerinde ilgisinin yüksek olduðu þölende Kiler Market'te öðrencilere dondurma ayran ve meyve suyu ikram etti. Demokrat Eðitimciler Sendikasý yöneticileri ve üyeleri Cevher Sofra'da bir araya gelerek istiþare toplantýsý yaptýlar. Toplantýya DES Genel Merkez Teþkilatlanma Sekreteri Lokman Erdoðan, DES Ýl Baþkaný ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Nihat Örs Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Fatih Göçmen, Yüksel Tavukcý, Kenan Taþkýn, Eyüp Biçer ve sendika üyelerinin bir bölümü katýldý. Toplantýda konuþan Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, genel merkez kongresinin çok olumlu bir havada geçtiðini, Türkiye'nin sendikal anlamda ideolojileri ön plana çýkarmayan bir anlayýþa ihtiyacý olduðunu, kamu çalýþanlarýnýn yüzde kýrk beþe varan oranda sendikasý bulunmadýðýný belirtti. Nihat Örs, "Üyelerimiz içinde diðer sendikalarýn hepsinden ayrýlýp gelen arkadaþlarýmýz var. Biz kanunlarýn sendikaya verdiði temsil gücünü üyelerinin hak ve hukuklarýný korumak, çalýþtýklarý kurumlarda karþýlaþtýklarý her türlü olumsuzlukta yanlarýnda olduðumuz göstermek için kullanýrýz" dedi. Hiç bir üyenin haksýzlýða uðramasýna müsaade etmeyeceklerini dile getiren Örs, konuþmasýný þu cümlelerle sürdürdü: "Bu konularda gerekli her platformda hakkýmýzý ararýz. Bunu bütün üyelerimiz de bilir ve bunlarýn örnekleri de çoktur. Biz sayý psikolojisiyle kendinden kaynaklý olmayan güçlerle deðil, üyelerimizden ve kendimizden aldýðýmýz öz güvenle, samimiyetle hareket ederiz. Yönetimdeki bütün arkadaþlarýmýz mesailerinin dýþýnda büyük bir özveri ile bu amacý gerçekleþtirmek için gayret etmektedir. Biz Çorum'da gerek kamuoyu oluþturmak gerekse meselelere çözüm bulmak anlamýnda önemli bir mesafe kat ettiðimize inanýyoruz. Mücadelemiz ayný þevk ve heyecanla devam edecek. Bizleri bu mücadelemizde yalnýz býrakmayan deðerli üyelerimize de teþekkür ediyoruz." Toplantýda konuþan DES Teþkilatlanma Sekreteri Lokman Erdoðan ise sendika olarak yeni bir süreci baþlattýklarýný, Ankara'da yapýlan kongrede yeni kararlar alarak, Türkiye'nin ihtiyacý olan sendikal anlayýþý kamu çalýþanlarýna anlatmakta yýlmadan çalýþmaya devam edeceklerini söyledi. Ýstiþare toplantýsýna telekonferans yöntemiyle katýlan DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý da büyük ve özverili bir mücadelenin içinde olduklarýný kaydetti. Avcý, kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, daha rahat ortamlarda çalýþmasý için çalýþtýklarýný söyledi. Avcý, geliþen ve deðiþen Türkiye'nin geleceðinde söz sahibi olmak, bir deðer üreterek katkýda bulunmak istediklerini belirterek, "Biz sadece ücret sendikacýlýðý deðil proje sendikacýlýðý da yapmaya gayret ediyoruz. Görüþlerimizi ulusal basýn yayýn organlarý aracýlýðýyla kamuoyu ile paylaþýyoruz. Türkiye'nin her yerine ulaþmaya çalýþýyoruz. Bu anlamda Çorum bizim için önemli bir ilimiz. Bu mücadelemizde Çorum'dan daha güzel haberler bekliyoruz. Bütün arkadaþlarýmýza sevgi ve selamlarýmý sunuyorum" dedi. Ýstiþare toplantýsý sendika faaliyetlerini içeren slayt gösterisi ile sona erdi. Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü 25 NÝSAN DÜNYA SITMA GÜNÜ Her þey küçücük bir ýsýrýkla baþlýyor; acý vermeyen bir ýsýrýkla Günümüzde bulaþýcý hastalýklardan ölen çok fazla insanýmýz yok. Ama geçmiþte bu durum böyle deðildi. Öyle zamanlar olmuþtur ki dünya tarihinde, bazen bir bulaþýcý hastalýktan dolayý bir kýtanýn nüfusunun yarýsýndan fazlasý ölmüþtür. (1300?lü yýllarýn Avrupa'sý ve Veba) Sadece bu yönden bakýlsa bile bulaþýcý hastalýklarýn ne kadar önemli olduðu ortaya çýkar. "25 Nisan Dünya Sýtma Günü" vesilesiyle bu hastalýklardan biri olan ve günümüzde bile hâlâ varlýðýný koruyan "Sýtma Hastalýðý"dan bahsetmek istedik. Sýtma nedir? Sýtma, plasmodium cinsi kan parazitlerinin neden olduðu bulaþýcý bir enfeksiyon hastalýðýdýr. Sýtma parazitinin dört türü vardýr. Ülkemizde yerli olarak görülen tür P.vivax türüdür. P.vivax öldürücü olmayan sýtma etkenidir. P.falciparum ile oluþan sýtma, tedavi edilmezse ölümcül olanýdýr. Daha çok Afrika, Uzakdoðu ve Güney Amerika gibi tropik bölgelerde yaygýndýr. P.vivax dýþýndaki türler ülkemizde yerli olarak görülmez, ancak sýtmanýn yaygýn olduðu ülkeleri ziyaret eden kiþilerde tespit edilebilir. Sýtma paraziti insanlara nasýl bulaþýr? Sýtma, genellikle parazit taþýyan sivrisineklerin (diþi Anofel) insanlarý sokmasýyla bulaþýr. Nadir olarak kan yoluyla ve plasenta (göbek baðý) yoluyla bulaþýr. Sýtma Hastalýðýnýn Belirtileri Nelerdir? Sýtma paraziti esas olarak, karaciðer hücrelerini ve alyuvarlarý tutar. Hastalýðýn en önemli belirtisi; üþüme, titreme, yüksek ateþ, bol terleme ile görülen akut sýtma nöbetleridir. Fizik muayene bulgularý arasýnda ateþ ile birlikte taþikardi (kalp atým hýzýnýn artmasý), dalak büyümesi ve sarýlýk gözlenir. Sýtma nöbeti üç aþamada gözlenir: Üþüme titreme döneminde; hasta üþüme hissi ile çeneleri birbirine vurarak titrer, yüzü soluktur, baþý aðrýr ve midesi bulanýr. Yüksek ateþ döneminde; hasta artýk üþümez vücudu yanar, yüzü kýrmýzý, gözleri parlak ve derisi kurudur. Ateþi 40 0C'ye kadar çýkar, baþý aðrýr ve dalaðý büyür. Terleme döneminde; önce yüzde, ellerde ve bacaklarda baþlayan ter, bütün vücudu kaplar. Ateþ terleme ile birlikte normale döner, dalak küçülür, hasta rahatlar ve normale döner. Sivrisinek soktuktan ne kadar sonra hastalýk belirtileri baþlar? Parazit taþýyan sivrisineðin paraziti insana verdiði andan baþlayarak, parazitin karaciðerde üremesini tamamlayýp kana dökülünceye kadar geçen süre sýtmanýn kuluçka süresi olarak kabul edilir. Türkiye'de yerli olarak görülen P.vivax sýtmasýnda ortalama kuluçka süresi gündür. Sýtmaya yakalanan kiþi ne kadar süre ile hastalýðý bulaþtýrýr? Hastalýk belirtileri bulunsun ya da bulunmasýn kanýnda parazit taþýyan kiþiler sýtma parazitini sivrisinekler (anofel) ile diðer insanlara bulaþtýrýrlar. Sýtmada bulaþtýrýcýlýk süresi kiþinin kanýnda parazit bulunduðu süre kadardýr. Tedavi edilmeyen P.vivax sýtmasýnda kanda parazit varlýðý ortalama bir buçuk yýl sürer. Bazen bu süre beþ yýla kadar uzayabilmektedir. Sýtma hastalýðý hangi mevsimlerde görülür? Türkiye'deki sivrisinekler çevre sýcaklýðýnýn belli derecelerin altýna düþtüðü mevsimlerde uykuya yatarlar. Bu nedenle de kýþ aylarýnda sýtma bulaþmasý görülmez. Ýlkbahar, yaz ve sonbaharda görülür. Sýtma hastalýðý herkeste görülür mü? Sýtma hastalýðý yaþ, cins, ýrk ayrýmý yapmaz, herkeste görülür. Sýtma hastalýðýndan korunmak için ne yapmalý? Sýtma hastalýðýndan korunmak için sivrisinek ýsýrýklarýndan korunmak gerekir. Bu amaçla sivrisinek kovucular kullanýlabilir. Yurt dýþýna giden kiþilerin ise korunma amacýyla ilaç kullanmasý gerekebilir. Sýtmanýn aþýsý var mýdýr? Sýtmanýn aþýsý yoktur. Sýtma nasýl teþhis edilir? Sýtma teþhisinde en yaygýn kullanýlan yöntem, parmak ucundan alýnan bir damla kanýn mikroskop altýnda incelenerek sýtma paraziti "plasmodium"larýn görülmesidir Sýtma hastalýðýnýn tedavisi var mýdýr? Sýtma tedavisi olan bir hastalýktýr. Erken teþhis edilip tedavi edildiðinde tam iyileþme olur. Sýtma tedavisinde parazitin alýndýðý bölgedeki ilaç direncine göre farklý grup ilaçlar kullanýlmaktadýr. Sýtma tedavi ilaçlarý Bakanlýðýmýz tarafýndan ücretsiz olarak temin edilmektedir. Sýtma hastalýðý görülen ülkelere gitmesi gereken kiþiler nasýl korunabilir? Gidilen bölgeye göre korunma yöntemleri deðiþtiði için yurtdýþýna gidecek kiþiler gitmeden önce kesinlikle Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü/Sýtma Birimi ya da en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat etmelidirler. Sýtma görülen ülkeye gitmeden önce: Gideceðiniz ülkedeki sýtma riskini öðreniniz! Sýtma hastalýðý hakkýnda bilgi almak ve korunmak için ücretsiz ilaç alabileceðiniz merkezler hakkýnda bilgi almak için Seyahat Saðlýðý Danýþma Hattýný ( ) arayýnýz! Koruma amaçlý sýtma ilaçlarý önerilen dozda ve sürede kullanýlmalýdýr! Sýtma görülen ülkeye gittikten sonra: Sivrisinek ýsýrýklarýndan kaçýnýnýz! Güneþ battýktan sonra pantolon ve uzun kollu kýyafetler giyiniz! Sivrisinek kovucu losyon, mat vb. ürünler kullanýnýz! Uyumadan önce odanýzdaki sivrisinekleri sinek öldürücü ilaçlarla öldürünüz! Mümkünse klima ve vantilatör gibi hava dolaþýmý yapacak cihazlar bulunan odalarda uyuyunuz! Kapalý alanda tercihen ancak açýk alanda mutlaka cibinlik altýnda uyuyunuz! Sýtma görülen bir ülkeye gittikten bir hafta veya daha sonraki günlerde ateþiniz yükselirse, teþhis ve tedavi için acilen bir saðlýk kuruluþuna baþvurunuz!

11 Belediye, okul-kulüp iþ birliði çerçevesinde düzenlenen futbol þenliðinde minik sporculara ve beden eðitimi öðretmenlerine törenle malzemelerini daðýttý. Mimar Sinan Semt Sahasý'nda yapýlan malzeme daðýtým törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç Dr. Yusuf Tekin, Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer okul idarecileri öðretmenler ve sporcular katýldý. Malzeme töreninde penaltý þov yapmayý ihmal etmeyen Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin penaltý attýlar. Gül, penaltý vuruþunu gole çevirirken, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise peþ peþe kullandýðý penaltý vuruþlarýndan sadece 2 tanesini gole çevirdi. KÜLCÜ'DEN TEKÝN'E HEDÝYE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'a bir dizi program için gelen ve Okul- Kulüp iþ birliði içerisinde dün düzenlenen malzeme daðýtým törenine katýlan Gençlik SPOR Belediyeden malzeme daðýtýmý gerçekleþtirildi GÜL VE GÝRGÝN PENALTI ATTI Malzeme daðýtýmý sýrasýnda Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin'ýn minik sporculara sýcak ilgisi dikkat çekerken Tekin, sporculardan çok çalýþarak baraýya ulaþmalarýný istedi. TEKÝN : SPORU MÜMKÜN OLDUÐUNCA TABANA YAYMAK ÝSTÝYORUZ Malzeme daðýtým töreninde bir konuþma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç. Dr. Yusuf Tekin genç neslin spora yönelmelerinin önemli olduðuna vurgu yaptý. Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn bu tür etkinliklere büyük önem verdiðine deðinen Tekin, konuþmasýnda, Türkiye'nin sportif alanda daha ileri gideceðini öngörerek bu doðrultuda bu tür etkinliklere yöneldiklerini ayrýca spor sayesinde gençlerin kötü alýþkýnlýklara yönelmelerini engellemeye Yusuf Tekin çalýþtýklarýný ifade etti. Çocuklarýmýzýn sportif alt yapýsýna önem vererek gelecekte iyi sporcular ve iyi nesiller yetiþtiririz diyen Bakan Yardýmcýsý Tekin, "2020 oyunlarý kapsamýnda sporu mümkün olduðunca tabana yaymak istiyoruz. Bugün burada yaptýðýmýz etkinlik Futbol Federasyonu ile ortak gerçekleþtiriliyor. Bu etkinliðe katký veren herkese teþekkür ediyorum" dedi. SÝZ ÝSTEYÝN BÝZ YAPALIM Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn gençler için var olduðunu altýný çizen Tekin, "bizden isteyin biz yapalým. Tesis, altyapý hatta örnek aldýðýnýz baþarýlý sporcularý size getirelim sizlerle sohbet ettirelim. Yeter ki siz kötü alýþkanlýklardan uzak durarak baþarýlý sporcu olmak için gayret edin. Biz sizin arkanýzdayýz. Biz sizinle beraber bu ülkenin geleceðini inþa etmek istiyoruz. Þu anda burada bulunan gençler belki yarýn Çorumspor'u süper lige taþýyacaklar büyük baþarýlara imza atacaklar. Bun etkinliði organize eden herkese tekrar teþekkür ediyorum. Çocuklarýný sportif faaliyetlere yönelten cesur velilerimize de bir kez daha teþekkür ediyorum" dedi. ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç Dr. Yusuf Tekin'e hediye verdi.malzeme daðýtým töreni sonrasýnda kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Doç Dr. Yusuf Tekin'e günün anlam ve anýsýna hediye vererek teþekkür etti. 11 HAÞÝM EÐER: BELDÝYESPOR, ÇORUM'UN LOKOMOTÝFÝ OLDU Belediyespor'un Çorum'un spor alanýndaki lokomotifi haline gelmeye baþladýðýnýn altýný çizen konuþmasýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Karadeniz bölgesinde bu tür faaliyete imza atan tek takýmýn Çorum Belediyespor olduðunu söyledi. Eðer " Çorum Belediyespor kulübü futbolun dýþýnda salon sporlarýnda da sporun lokomotifi halini aldý. Her branþta her faaliyette sporcularý bulunmaktadýr. Belediye baþkanlýðýmýz Çorum'dan gruplara giden hiçbir kulüpten hiçbir takýmdan maddi ve manevi desteklerini esirgemediler. Bundan sonra da böyle de devam edeceðini biliyorum edeceðine inanýyorum. Bundan sonraki yeni yapýlacak tesislerde daha fazla spor faaliyetleri yapacaðýmýzý düþünüyorum" GÜL: ÇOK BÜYÜK SPORCULARIN TEMELÝNÝ BUGÜN ATIYORUZ Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin yaptýðý konuþmada gelecek nesillerin daha saðlýklý yetiþmesinde sporun önemli olduðuna vurgu yaptý. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin "Sporun geniþ kitlelere yayýlmasý spor kültürünün oluþturulmasý futbol özelinde geniþ bir spor kültürüne gençlerin sahip olmasý bakýmýndan bu projelerin çok önemli olduðuna inanýyoruz. Bu faaliyetlerle genel olarak spor kültürünün ve genel saðlýk anlayýþýnýn ve kalitesinin artacaðýný düþünüyoruz. Bu faaliyetin gerçeklemesinde emeði geçen baþta Belediye Baþkaný olmak üzere Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Zeki Gül'e ve ekibine teþekkür ediyorum" Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, kulüp Samsun bölgesinde okul-kulüp iþ birliði anlaþmasýný imzalayan tek kulüp olmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirirken, bu faaliyette amaçlarýnýn sporcularýn kabiliyetlerini þimdiden ortaya çýkarmak olduðunu da ifade etti. Gül "Biz Çorum Belediyespor profesyonel takýmý olarak Samsun-Sinop, Tokat ve Amasya'da bulunan profesyonel kulüpler içerisinde bu þenliði gerçekleþtiren tek spor kulübüyüz. Ýlk þenliðimizde 28 okul ile yaptýðýmýz bu çalýþmayý þimdi 30 okula çýkartmýþ bulunmaktayýz. 600'e yakýn öðrenci gencimizle geleceðin çok büyük sporcularýnýn ilk temelini bugün atmýþ olacaðýz. Belediyespor bünyesinde bulunan bine yakýn sporcuya imkan saðlamaktadýr. Onun dýþýnda sportif faaliyetlerimizi amatörce sürdürmenin daha faydalý olduðunu düþünüyoruz. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün de bu konuda çok büyük katkýsý vardýr. Tüm sporcularýmýza baþarýlar diliyorum" dedi. GÝRGÝN: DAHA SAÐLIKLI NESÝLLER ÝÇÝN Okullarý ödüllendirdi Altýnordu, 2. Ligde de iddialý olacak Hürriyet Ýlkokulu öðrencileri okul yönetimi tarafýndan ödüllendirildi Nisan 2013 tarihleri arasýnda ilimizde yapýlan yýldýzlar ve liseliler il seçmesi müsabakalarýnda dereceye giren yýldýz erkeklerde takým halinde birinci olan ve yýldýz bayanlarda takým halinde ikinci olan Hürriyet Ýlkokulu öðrencileri okul müdürü Mustafa Yýldýz tarafýndan ödüllendirildiler. Hürriyet Ýlkokulu'nda düzenlenen törene, müsabakada derece yapmýþ sporcular,veliler ve antrenör Bekir Bolat katýldý.sporculara hitaben konuþma yapan Okul Müdürü Yýldýz "Uzun ve disiplinli çalýþmanýn karþýlýðýný aldýnýz.baþarý bedel ister sizde bu bedeli ödeyerek okulumuza kupa getirdiniz hepinizi baþarýnýzdan dolayý tebrik ediyorum Konya'da yapýlacak olan Türkiye þampiyonasýnda ilimizi ve okulumuzu en güzel þekilde temsil edeceðinize inanýyorum. Sizleri yetiþtiren hocamýza tebrik ediyor hepinize baþarýlar diliyorum" sözleri ile konuþmasýný tamamladý. Öðrenci velileri ise okulda böyle bir kurslarýn açýlmasý çocuklarýn fiziki ve ruhsal yönden kendilerini yetiþtirmeleri yönünden son derece önemli olduðunu belirtmiþlerdir.okul müdürlerinin böyle kurslar açýp ve kurslarý desteklemesinden dolayý da veliler memnuniyetini dile getirmiþlerdir. Þampiyon Altýnordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroðlu bir kaç takviyeyle 2.Lig'de de zirveye oynayacaklarýný belirterek, "Çünkü bu sistemde baþarýsýz olmak imkansýz" dedi A.Þ. olduktan sonra Seyit Mehmet Özkan tarafýndan Altýnordu Futbol takýmýnýn baþýna getirilen Teknik Direktör Hüseyin Eroðlu, baþarýnýn sýrrýný anlattý. Hiç tanýmadýklarý 3. Lig'e 'sýfýr'dan kurduklarý bir takýmla baþladýklarýný dile getiren Eroðlu, yeni sezonda da 2. Lig'de zirveye oynayabileceklerini söyledi. Sistemin oturmasýyla uyum sorununu kýsa sürede aþýp hedefe odaklandýklarýný ve baþardýklarýný dile getiren Eroðlu, "Arka arkaya maçlar kazanýnca hedef kendiliðinden geldi. Bize de sadece futbolu düþünmek kalýnca, þampiyonluk zor olmadý. Skordan çok iyi futbolu hedefledik. Zaten þampiyonluðu sadece skorla deðil, iyi futbolla elde ettik" dedi. Özkan'ýn saðladýðý imkanlarla tesis sorununu Selçuk ve Kuþadasý'ndaki kamp merkezleri ile çözdüklerini söyleyen Eroðlu, "Aile ortamý saðlandý. Futbolcular sistemi benimsedi. Güven ortamý kuruldu. Antrenmanlarý akademik seviyede yaptýk. Ekstra çalýþmalar yaptýk. Oyuncularýmýzdan maksimum verim alacak çalýþmalar yaptýk. Þampiyon olmakla kalmadýk, iyi bir de iskelet kadro oluþturduk. Þimdi iþimiz de o kadar zor deðil. Mevcut kadro korunup bir kaç takviye daha yaparsak 2.Lig'de de zirveyi zorlarýz" diye konuþtu. Ligin en çok gol atan, en çok puan toplayan, en farklý averaja sahip takýmý olmasýnda sistemin önemli faktör oluþturduðunu söyleyen Eroðlu, "Bu sistemde baþarýsýz olmanýn imkaný yok" dedi.

12 Pazarspor üç puana odaklandý Kastamonuspor engelini de üç puanla aþmak istiyor. Bu sezonun flaþ ekiplerinden biri olan Pazarspor, hafta sonu deplasmanda kozlarýný paylaþacaðý Kastamonuspor engelini kayýpsýz geçip Play-Off hedefine ulaþmak istiyor. Geçen hafta Ýstanbulspor karþýsýnda almýþ olduðu galibiyetin vermiþ olduðu büyük moralle Kastamonuspor ile oynayacaðý 90 dakikanýn hazýrlýklarýný sürdüren Mavi-Beyazlýlar'da teknik direktör Þevki Tonyalý, "Kastamonuspor'u da maðlup ederek yolumuza devam edeceðiz" dedi. Mavi beyazlý yönetim, spor camiasýnýn beklentisine cevap verecek gibi! BELEDÝYESPOR, ÇORUMSPORLULARI ÝSTÝYOR TÜFAD Baþkaný yaptýðý yazýlý açýklama ile NIKE Halý Saha ligine baþvurularýn baþladýðý duyurusunu yaptý. Armutçu'nun yaptýðý açýklamasýna göre, turnuvada arasý doðumlu sporcular oynayabilecekler. Turnuva hakkýnda detaylý bilgilerin adresinden alýnabilecek. Turnuvanýn þartlarý da þu þekilde açýklandý. Turnuvaya katýlým için takýmlardan bir ücret talep edilmeyecek. Ayný okuldan birden fazla takým katýlabilecek. Takýmlar listelerinde bu yýl amatör lisansla top oynamýþ en fazla iki oyuncuya yer verebilecekler. Bu yýl lisanslarý vize edilmemiþ aktif olmayan futbolcular bu kapsama girmeyecek. Saðlýk raporu, veli için belgesi, öðrenci belgesi siteden her öðrenci için mecburi olarak doldurulacak. Organizasyon saha ve hakem konularýnda Gençlik Akýnalp, iki takýmada yetti! NÝKE Halý Saha Turnuvasý'na baþvurular baþlýyor Çorum Belediyespor ile Çorumspor arasýnda oynanan dostluk maçýnda her iki takým futbolcularýnýn sakatlýðýnda sahaya koþan Belediyespor masörü Ali Akýnalp iki takýmada yetti! Çorumsporlu futbolcularýn sakatlarýna da müdahale eden Ali Akýnalp iki takým futbolcularýnýn tedavilerini gerçekleþtirdi. Adnan Yalçýn Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü sorumlu olacak. Ýl birincisi olarak yarý final ve final müsabakalarýna gidecek takýmlarýn masraflarý Futbol Federasyonu ve NÝKE tarafýndan karþýlanacak. Gelecek sezonun yol haritasýný þimdiden çizmek isteyen Çorum Belediyespor yönetiminin kýrmýzý siyahlý futbolcularý da transfer listesine aldýðý öðrenilirken, Teknik Direktör Halit Kýlýç ile gelecek yýlda yola devam etmek istediði öðrenildi. Kýlýç'ýn göreve getirilmesi ile istenilen aþýnýn tuttuðunu gören mavi beyazlý yönetim gelecek yýl kadrosuna Çorumsporlu futbolcularý dahil etmek istediði ve bu yönde transfer dönemindeçorumspor'un futbolcularýna talip olacaðý iddia edildi. Halit Kýlýç ile baþlayan olumlu havayý Çorumsporlu futbolcularýn kadroya katýlmasý ile devam ettirmek isteyen mavi beyazlý yönetim,kýlýç'ýn vereceði rapor doðrultusunda kýrmýzý siyahlý takýmdan yeni transferleri mavi beyazlý takýma kazandýrmak istedikleri bu doðrultuda Halit Kýlýç ile ileriki günlerde görüþme yapacaðý öðrenildi. Çorum spor camiasýnýn büyük çoðunluðunun beklentisi olan bu adým þimdiden büyük destek bulurken, camiadabelediyespor'un bu olumlu giriþimiyle küme düþen Çorumsporlu futbolcularýn maðduriyetlerine çözüm olacaðý düþüncesi hakim. Adnan Yalçýn Gençler paralandý Çorumspor yönetimi Kayseri Þekerspor maçýnýn galibiyet primini dünfutbolculara daðýttý.kayseri Þekerspor maçý öncesi baþkan Rumi Ispanak'ýn futbolculara sözünü verdiði prim dün daðýtýldý. Çorum Belediyespor ile dün yapýlan hazýrlýk maçý sonrasýnda futbolculara primlerini genel kaptan Yetgin Özbey, yöneticiler Ahmet Tüzün ve Güngör Atak daðýttýlar. Baþkanlar birlikte izledi DOSTLUK MAÇINI BELEDÝYESPOR KAZANDI 1-0 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1 ÇORUMSPOR: 0 ÇORUM BELEDÝYESPOR: Osman(Mustafa), Ýsmail(Muratcan), Yiðitcan(Aydýn), Macit(Ýmam), Hasan, Eray(Ýbrahim Selen), Furkan, Buðraçhan(M. Keleþ), Murathan, Oðuzhan Saraçoðlu, Kaan(Serdar) ÇORUMSPOR: Zahid(Süleyman), Osman Seçgin, Metehan(Bilal), Osman Bodur, Abdussamed(Avne), Onur, Fatih(Harun), Erol(Ahmet), Yasin Tüzün(Ubeydullah), Yasin Özkarslý(Gökhan), Samet Bayrak GOL: Dk 36 Eray(Belediyespor) Çorum Belediyespor ile Çorumspor lig provasýnýdün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda 'Dostluk' maçý ile yaptýlar. Karþýlaþma boyunca her iki takýmda birbirine üstlük saðlayamazken karþýlaþmanýn sonucunu Eray'ýn 36. Dakikada attýðý mükemmel gol tayin etti. HER ÝKÝ TAKIMIN ORTA SAHALARI TAM NOT ALDI ANCAK Kýrmýzý siyahlýlarýn karþýlaþma boyunca son final paslarýnda sýkýntý çektikleri görülürken orta alanda Yasin Tüzün Onur ve Fatih zaman zaman güzel pas alýþ veriþlerinde bulunduklarý dikkat çekti. Belediyespor'da ise Oðuzhan Saraçoðlu, Furkan ve Eray'ýn orta alandaki etkinlikleri ön plana çýkarken, mavi beyazlýlarda hücum anlamýnda istedikleri üretkenliði saðlayamadýlar. Öte yandan iki takýmýn orta alan oyuncularýnýn birbirlerini iyi kontrol etmeleri forvet adamlarýna fazla sayýda gol pozisyonlarý yaratamamalarýna neden oldu. FORVETLER TEKNÝK ADAMLARI DÜÞÜNDÜRDÜLER Çift kale gol anlamýnda kýsýr geçmesine raðmen orta alanda iki takým oyuncularýnýn pas organizasyonlarý önlerinde maç öncesinde umut verirken forvette istenilen gol pozisyonlarýnýn istenilen seviyenin altýnda kalmasý iki takým teknik heyetini de kara kara düþündürdü. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenman ile hazýrlýklarýný tamamlarken, Çorum Belediyespor ise bugün saat 15.30'Da Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacaðý tek çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürecek. Adnan Yalçýn Çorumlu güreþçiler Baþbakanlýk Kupasý'nda Yalçýn Sözen Güreþ Federasyonu'nun 2013 Yýlý faaliyet programýnda yer alan Baþbakanlýk Kupasý bu yýl Sivas'ta gerçekleþtirilecek. 3-5 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Sivas'ta yapýlacak olan Baþbakanlýk Kupasý'nda Çorum'u 3 güreþçi temsil edecek. Güreþ Federasyonu Baþbakanlýk Kupasý için belli kriterler koyarken, Türkiye Þampiyonalarýnda dereceye giren Yavuz Canbolat kg.'da Sungurlu Tevfik Odabaþ Spor Kulübü adýna, 120 kg.'dayalçýn Sözen ise Çorum Belediyespor Kulübü adýna mindere çýkacak. Dünya Gençler Þampiyonasý'nda dereceye giren Fatih Erdin ise 84 kg.'da Çorum Belediyespor Kulübü adýna mindere çýkacak. Fatih Erdin Kýrmýzý-Beyazlýlar'da Isparta Emrespor maçý taktiði belli oldu Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Play- Off'a kalma mücadelesi veren Gümüþhanespor, bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde kozlarýný paylaþacaðý Isparta Emrespor maçý Gümüþ iþi erken bitirecek hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Bu maçtan mutlak galibiyetle ayrýlarak Play-Off'a kalma umutlarýný son haftaya taþýmak isteyen Kýrmýzý-Beyazlýlar'da teknik direktör Yavuz Ýncedal, oyuncularýný bu önemli maça motive etmeye çalýþýyor. MAÇIN TELAFÝSÝ YOK Gümüþhanespor'un Isparta Emrespor karþýsýndaki maç taktiði de beli oldu. Tecrübeli teknik adam Yavuz Ýncedal bu maçta takýmý hücum aðýrlýklý oynatýp ilk yarýda sonuca gitmek istiyor. Þu anda kendileri için tek önemli olanýn Isparta Emrespor karþýlaþmasý olduðunu söyleyen teknik patron Ýncedal, "Bu maçýn telafisi yok. Eðer Play-Off'a kalmak istiyorsak bu maçý kazanmamýz þart. Kazanmak için de tüm gücümüzü ortaya koyacaðýz" diye konuþtu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı