PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. AL HSAN DOKUCU"

Transkript

1

2 PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I. Aflama Uyum E itimlerinin ard ndan ikinci önemli aflama olan I. Aflama Yerlefltirme fllemleri baflar yla gerçeklefltirildi. 1 Kas m 2010 tarihinde stanbul da Aile Hekimli i uygulamas bafllat lm fl olacak. Aile Hekimli i uygulamas n n temel unsurlar ndan biri olan hastalar m z n aile hekimli ine dair bilgilendirilmeleri de Müdürlü ümüzün düzenledi i e itim faaliyetleriyle devam etmekte. Müdürlük olarak ilan etti imiz 2010 Sa l kta Haklar Y l çerçevesinde Mart 2010 tarihinde yap lan Sa l kta Haklar Çal fltay nda hasta haklar üzerinde ciddi bir fark ndal k oluflturulmufltu. 12 May s 2010 Hemflirelikte Haklar Çal fltay ile devam eden etkinlikler bugün art k süreklilik arzeden bir bilince dönüfltü. Bu say m zda da bu kararl l n bir göstergesi olarak Uzman Hemflirelerle Masabafl yap lan röportaj ve sohbetlerle hemflirelik mesle inin gelece i ve sorunlar bir kez daha masaya yat r ld. Sa l k çal flanlar n n yaflam biçimi üzerinde bir sorgulama ve yönlendirme ihtiyac içinde sa l k camias n n yaflamlar nda kültür ve sanat n yerine dair, hekimli i ve müzi i, hekimli i ve resmi, hekimli i ve fliiri, hekimli i ve karikatürü bir arada yürüten sanatkâr hekimlerimizi dergimizin sayfalar na tafl maya devam ediyoruz. Bahçelievler A z ve Difl Sa l Merkezi Baflhekimi Dt. Mustafa flçan da bu baflar öykülerini hayat na en güzel bir biçimde tafl yanlardan biri. Sanatla iç içe olan difl hekimimizin hayat n ve çal flmalar n takdir edilmesi gereken bir örnek olarak bu say m zda yay nlad k. Bilinçsiz ilaç kullan m, uzuv kopmas ve algoritmalar, radyasyon güvenli i, Kanser Kontrol Konferans, K r m Kongo Kanamal Atefli, yüzme alanlar n n analiz sonuçlar bu say m z n önemini koruyan güncel konular aras nda. Seçti imiz konularla sistem, hastalar ve sa l k çal flanlar aç s ndan sa l bir bütün olarak de erlendirmeye devam ediyoruz. Müdür yard mc m z Dr. Savafl Baflar Kartal la yap lan Aile Hekimli i ne dair ayr nt l sorular n yer ald bir röportaj da bu say m zda yer al yor. Konuya dair pek çok sorunun cevab n burada bulaca n z ümit ediyoruz. Sa l kl bir hayat huzur içinde yaflaman z dile iyle...

3 Ç NDEK LER HABER 4 Aile Hekimli i: Sa l kta Büyük Ad m UZMAN GÖZÜYLE 30 Uzuv Kopmalar nda Replantasyon ve Organizasyon 4 TAR HÇE 8 Salih Efendi Kona ndan Sa l k Müzesine 30 TIP VE SANAT 36 Müzik Hayata Güzel Bakmay Ö retiyor UZMAN GÖZÜYLE 40 Kanserin Fark nda Olmak 8 UZMAN GÖZÜYLE 12 K r m Kongoyla Mücadele: Tedbir! 12 SOHBET 18 Hemflirelerle Mesleklerine Dair RÖPORTAJ 22 Bireye Yönelik Koruyucu ve Tedavi Edici Hekimlik 40 ÇALIfiAN SA LI I 44 Radyoloji Tekniker ve Teknisyenlerine Yönelik E itim Faaliyetleri 44 STANBUL DA SA LIK 2

4 UZMAN GÖZÜYLE 48 Bilinçsiz laç Kullan m SAH B stanbul Sa l k Müdürlü ü ad na stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan DOKUCU SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Dr. Metin SER MER YAZI filer Hacer ÇOKLUK 48 ÇEVRE SA LI I 52 Yüzme Alanlar nda Denetim ve Kontrol PORTRE 56 Prof. Dr. Asaf Ataseven KONSEPT DANIfiMANI Songül ALPTEK N BALCI YAYIN KURULU Uzm. Dr. brahim TOPCU Uzm. Dr. Mehmet ERBAKAN Uzm. Dr. Abdülkadir TABO Doç. Dr. Serap GENCER Hediye ÜNVER B L MSEL DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Fahri OVALI Prof. Dr. Hamit OKUR Prof. Dr. Murat ELEVL Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr. Selami ALBAYRAK Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAfi Doç. Dr. Adem AKÇAKAYA Doç. Dr. Mustafa B L C Doç. Dr. Özgür Y T Op. Dr. Sadiye EREN YAYINA HAZIRLIK Sahra Görsel ve Sanatsal letiflim Tan t m ç ve D fl Tic. Ltd. fiti Ca alo lu Yokuflu No: 12/5 Ca alo lu/ stanbul Tel: ÖZEL GÜNDEM 62 Aile Hekimli i E itimleri Düzenlendi HABER 66 AJANDA 68 KONGRELER 70 SA LIK REHBER 72 YAYIN EK B Dr. Havva SULA Dr. Melike GÜNYÜZ Sevim SARIÇAM GÖRSEL TASARIM VE UYGULAMA Özle ÇET NKAYA Nagihan KISA Didem IfiIK REKLAM REZERVASYON Mustafa AYDIN Tel Fax: BASKI Ebru Matbaac l k Bas. Yay. San. ve Tic. A.fi. Organize Sanayi Sitesi Atatürk Cad. No: 135 kitelli / stanbul Tel: YAZIfiMA ADRES Bas n Bürosu stanbul Sa l k Müdürlü ü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitafl/ stanbul Tel: Fax: Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu dergide yer alan yaz lardan kaynak gösterilerek al nt yap labilir. Bu dergi tamam yla reklam gelirleri ile 2 ayda bir yay nlanmakta ve ücretsiz da t lmaktad r. STANBUL DA SA LIK 3

5 HABER A LE HEK ML I. YERLEfiT RME filemler BAfiARIYLA GERÇEKLEfiT R LD Sa l kta Büyük Ad m Aile Hekimli i projesi 2010 y l itibar yla stanbul da uygulanmaya bafllan yor. Bu çerçevede birinci yerlefltirme ifllemleri baflar yla gerçeklefltirildi. Herkesin kendi seçebilece i, kolayca eriflebilece i, herhangi bir engelle karfl laflmaks z n dan flabilece i, baflvurabilece i bir doktorun olmas aile hekimli i yaklafl m n n ana unsurlar n n bafl nda gelmektedir. Sa l k hizmetlerinin etkili ve verimli sunumunda dünyada genel kabul gören yöntem, hizmetin uygun basamakta verilmesidir. Bu anlay fla paralel olarak geliflmifl ülkelerde, koruyucu sa l k hizmetini de kapsayan tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildi i birinci basamak sa l k sistemlerinin ça dafl bir yaklafl mla yeniden düzenlenmesi, yayg nlaflt r lmas ve tüm toplum bireyleri taraf ndan tercih edilebilir bir flekle getirilmesi hedeflenmektedir. Herkesin kendi seçebilece i, kolayca eriflebilece i, herhangi bir engelle karfl laflmaks z n dan flabilece i, baflvurabilece i bir aile doktorunun olmas bu yaklafl m n ana unsurlar n n bafl nda gelmektedir. Aile hekimli inin hedefi, birinci basamak sa l k hizmetlerini, profesyonel bir ruhla ve toplumun kat l m n sa layacak bir biçimde, bireyin yaflad ve çal flt yerlerde koruyucu, tan koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleri ile birlikte sunmakt r. Bu flekil- STANBUL DA SA LIK 4

6 Aile hekimi kendisine kay tl kiflilerin ayn zamanda sa l k dan flman, bu konuda onlara yol gösteren ve onlar n haklar n savunan kifli konumunda olmaktad r. de anne karn ndaki fetüsten, ailenin en yafll s na kadar bütün aile fertlerinin sa l, sa l k sorunlar ve hastal klar izlenebilir hâle gelmektedir. Aile hekimi kendisine kay tl kiflilerin ayn zamanda sa l k dan flman, bu konuda onlara yol gösteren ve onlar n haklar n savunan kifli konumunda olmaktad r. Öte yandan bu sistem, verilerin standardizasyonunun ve süreklili inin sa lanmas n n yan s ra gereksiz muayenelerin ve gereksiz ilaç kullan m n n önüne geçebilmenin önemli bir yolu olacakt r. Ülkemizde birinci basamak hastas ile ikinci veya üçüncü basamak hastalar aras nda maliyet aç s ndan ortalama dört kata yak n fark vard r. Aile hekimince sürekli kay t ve kontrol alt nda tutulan bir kiflinin hem hasta olma s kl hem de ikinci basama a gitme s kl azalacakt r. Ülkemiz, Sa l kta Dönüflüm Projesi kapsam nda birinci basamak sa l k hizmetlerinin sunumunda Aile Hekimli i Modeli ni benimsemifltir. Bu modeli uygulamak üzere pilot çal flma yap lmas karar al nm fl, haz rlanan Aile Hekimli i Pilot Uygulama Kanunu 24 Kas m 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilip 9 Aral k 2004 te Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifltir. lk uygulama 2005 y l nda Düzce ilinde bafllat lm fl, al nan geribildirimler do rultusunda gerekli iyilefltirmeler yap larak 2009 y l sonunda alt yap çal flmalar tamamlanarak 40 ilde aile hekimli i sistemine geçilmifltir. Sa l k Bakanl, sistemin uygulanmas s ras nda edinilen deneyimleri ve geribildirimleri de dikkate alarak 25 May s 2010 tarih say l Resmî Gazete de Aile Hekimli i Uygulama Yönetmeli i ni yay nlam flt r. Ülke genelinde aile hekimli i uygulamas n n yayg nlaflmas, hem sa l k çal flanlar hem de vatandafllar aç s ndan yeni duruma uyum ve davran fl de iflikli ine yol açacak uzun bir süreçtir. Bu sürecin baflar l bir flekilde tamamlanmas için yasal düzenlemeler, finansal yap lar n sa lanmas ve organizasyon kadar e itim, uyum ve güven tesisi de önem tafl - maktad r. Ülke genelinde aile hekimli i uygulamas n n yayg nlaflmas, hem sa l k çal flanlar hem de vatandafllar aç s ndan yeni duruma uyum ve davran fl de iflikli ine yol açacak uzun bir süreçtir. Bu sürecin baflar l bir flekilde tamamlanmas için yasal düzenlemeler, finansal yap lar n sa lanmas ve organizasyon kadar e itim, uyum ve güven tesisi de önem tafl maktad r. STANBUL DA SA LIK 5

7 HABER 2010 y l sonu itibariyle tüm Türkiye de bu sistemin yayg nlaflt r lmas hedeflenmektedir. stanbul Sa l k Müdürlü ü 1 Kas m 2010 tarihinde aile hekimli i uygulamas na geçecek olan stanbul için haz rl k çal flmalar n sürdürüyor. Geçti imiz birkaç y l içerisinde gerek kamudan gerekse özel sektörden 4350 hekime, yetifltirilen 212 e itici taraf ndan uygulanan e itim sonucu I. aflama uyum e itimi sertifikalar verildi tarihinden itibaren de aile hekimli i uygulamas na kat lmak isteyen tabipler ve uzman tabiplerin baflvurular kabul edilmeye baflland. stanbul da 940 aile hekimli i merkezi ve 3645 aile hekimi kadrosu için 3040 baflvuru al nd Temmuz 2010 tarihleri aras nda Haliç Kongre Merkezi nde yürütülen Aile Hekimli i I. Yerlefltirme fllemleri baflar yla gerçeklefltirildi ve 163 ü aile hekimi uzman olan 2742 hekimin görev yapaca aile sa l merkezleri belli oldu. stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu taraf ndan aç l fl gerçeklefltirilen organizasyonun ilk gününde düzenlenen bas n toplant s nda Prof. Dr. Ali hsan Dokucu ve Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Dr. Halil Ekinci bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Konuyla ilgili olarak stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu yaflanan süreç hakk nda flunlar söyledi: stanbul aile hekimli ine geçiflte çok önemli günler yafl yor baflvurumuz oldu. stanbul da 940 aile hekimli i noktas ve 3645 aile hekimi kadrosu söz konusu. Bu kadrolar a rl kl olarak stanbul daki hekim arkadafllar m z vas tas yla tamamlamay tasarlad k ve ona göre bir proje haz rlad k. Öncelikli olarak kamuda çal flan pratisyen hekimlerimizi hem bu ifle raz etmek istedik, hem göstermek istedik hem de faydalar n onlara anlatmak istedik. Geçti imiz birkaç y l içerisinde 5000 in üzerinde pratisyen hekime gerek kamudan gerekse özel sektörden aile hekimli i uyum kurslar verdik. Bu hekim arkadafllar m z n aile hekimi olarak fonksiyon görmesi konusundaki mevzuat kalkt ve biz belirledi imiz 3645 hekim arkadafl m z n pozisyonu için bir ifllem bafllatt k. stanbul 13 milyon nüfuslu bir flehir ve 3500 vatandafl m za bir aile hekimi gelecek flekilde bir organizasyon yapt k. Bir aksilik olmazsa da 1 Kas m 2010 itibariyle stanbul da sosyal devletin en önemli sa l k yap lanmalar ndan birisi olan aile hekimli i uygulamas na geçilmifl olacak. Bafllang çta üç noktada tereddütlerimiz vard. Bir tanesi, Acaba bu kadar doktorumuz var m? diye düflünmüfltük. Çünkü stanbul da halihaz rda 575 sa l k oca nda çal flan 1900 ün üzerinde pratisyen hekim arkadafl m z var. Bunlar y lda 27 milyon hastaya bak yorlar. Bu büyük bir yük. Aile hekimli ine geçti imizde ise 575 sa l k oca 940 aile sa l merkezine dönüflecek. Bunlar n bir k sm kiral k binalar bir k sm da yeni yap lm fl binalar olacak civar nda olan hekim say m z da 3600 ü geçecek. Her fley iki kat na ç kacak; yüzde 40 ile yüzde 100 aras nda de iflecek. Dolay s yla vatandafl m z çok daha kolay, çok daha iyi bir flekilde hekimlik hizmeti alabilecek imkânlara kavuflacak. Bu birinci k s md. Yani bizim hekimlikle alakal sorunumuz vard bunu aflt k, aflabilece imizi gördük. Anadolu dan çok az bir destekle -belki Bakanl k merkez teflkilat ndan baz mecburi hizmet yükümlüsü arkadafllar n gelmesi söz konusu olabilir- stanbul kaynaklar yla bunu yapabilece imizi gördük. kincisi ebe, hemflire ve di er yard mc sa l k personeliydi. Geçti imiz günlerde Bakanl m z n organizasyonuyla yaklafl k 1800 civar nda ebe ve hemflirenin gerek hastanelerde gerek sa l k ocaklar nda çal flt rmak üzere tayin ifllemleri yap ld ve A ustos ay itibariyle çok önemli bir k sm n n bafllayabilece ini gördük. Üçüncüsü bina ve mekânla alakal yd. Biz son yedi y lda 210 olan sa l k oca say m z 575 e ç kard k. Bu çok büyük bir aktiviteydi. Yeni yap lan sa l k ocaklar n n hemen hepsi aile hekimli ine geçiflte uyumlu olan sa l k ocaklar yd. Eskiden sa l k oca olarak kullan lan alanlar n daha fazla sorunlar var. Biz aile hekimli ine geçerken bunlar n bir k sm - n terk etmek durumundayd k. Bir k sm n da yenilemek durumunday z. Bir k sm na da yeniden yeni bina bulmak zorunday z. Bu bir baflka sorunmufl gibi görünüyor ancak bunu da gerek Sa l k Müdürlü ü vas tas yla gerekse söz konusu olan aile hekimli i merkezlerinde çal flacak hekim arkadafllar m z n bina kiralanmas vas tas yla aflaca z. Dolay - s yla sorun olmayacakm fl gibi görünüyor. Sa l k Bakan Prof. Dr. Recep Akda da 18 Temmuz 2010 tarihinde tercih ve yerlefltirmelere kat ld, hekimlerle görüflüp bilgi ald. Düzenlenen bas n toplant s nda Akda aile hekimli i ve stanbul da gelinen son durum hakk nda bas n mensuplar na bilgi verdi. STANBUL DA SA LIK 6

8

9 TAR HÇE Salih Efendi Kona ndan Sa l k Müzesine 135 Y ll k Yolculuk MÜZE B L MC NECLA KINIK Ülkemizin ilk Sa l k Müzesinin resmi aç l fl 23 Temmuz 1918 y l nda yap ld. Y llar içinde büyüyen müze, kona n tamam n kapsad. çerisinde Halit Hakk Bey taraf ndan bir mulaj atölyesi kuruldu, e itim amaçl basit simülasyonlar haz rland. Dr. Hikmet Hamdi ve Ziya Hüzni taraf ndan halk bilinçlendirmek amac yla resimler tasarland ve müzede sergilendi. STANBUL DA SA LIK 8

10

11 TAR HÇE Bugün Divanyolu nda sessizce önünden geçen kalabal izleyen kona n yolculu u bundan 135 y l önce, yeni evlenmifl bir çiftin yuvas olmak üzere yapt r l nca bafllad. Dönemin Defter-i Hakani Senedat (Tapu) Müdürü Salih Efendi taraf ndan 1875 y l nda yapt r lan konak, Salih Efendi nin o luna ve gelecekte ünlü bir flair olacak Nigar Han m a evlilik hediyesi olarak infla edildi. Kona n alt kat nda yedi dükkân bulunmaktayd. Dükkânlardan biri Büyük Kahve ad yla bilinen ünlü bir kahvehane iken di er dükkânlarda stanbul halk na leziz içme suyu sat lmaktayd. Macar htilali mültecilerinden Macar as ll Osman Pafla n n k z olan Nigar Han m ( ), henüz çocukluk yafl ndayken fliir yazmaya bafllad. Ö renimini Frans z mektebinde yapan Nigar Han m, Frans zcay ve Frans z edebiyat n çok iyi bilir, Arapça ve Farsça ile yak ndan ilgilenirdi. Dönemin en seçkin simalar ndan biri olmakla birlikte giyim tarz ve Frans z salonlar na benzer flekilde düzenledi i toplant lar yak ndan takip edilir, gazetelere konu olurdu. Bu toplant lara zaman n ünlü yazarlar, flairleri ve müzisyenleri kat l rd. Konakta geçirdi i y llar boyunca evlilik hayat n n çalkant lar Nigar Han m üzmekle birlikte ilginçtir ki fliirlerini beslemiflti. Ne zaman elden ç kar ld bilinmemekle beraber hazineye devrolan Salih Efendi nin kona özellikle e itim ve sanat alan nda pek çok kuruma ve ilke ev sahipli i yapt. Y ld z Teknik Üniversitesi'nin çekirde ini oluflturan Kondüktör Mekteb-i Âlisi ( ) bu konakta kuruldu stanbul halk n n belle inde Sa l k Müzesi olarak yaflamaya devam eden konak, stanbul Sa l k Müdürlü ünün 2005 y l nda ald kararla müze görevini yeniden üstleniyor. y l nda dönemin S hhiye Umum Müdürü Dr. Adnan Ad var taraf ndan Sa l k Müzesi kurulmas karar yla kona n iki odas müzeye ayr ld. Millî Müdafaa Cemiyeti, 1916 y l nda Türk sinema tarihinin ilklerinden biri olan sinema stüdyosunu kona n alt kat nda kurarak savaflla ilgili belgeseller ve konulu filmler haz rlad y l nda ilk konulu Türk filmi olan Binnaz filmi bu konakta çekildi y llar aras nda Sanayi-i Nefise Mektebine (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ev sahipli i yapt. Kona n arka bahçesinde oluflturulan sinema salonu ile filmler ve belgeseller halk n be enisine sunuldu. Ülkemizin ilk Sa l k Müzesinin resmi aç l fl 23 Temmuz 1918 y l nda yap ld. Y llar içinde büyüyen müze, kona n tamam n kapsad. çerisinde Halit Hakk Bey taraf ndan bir mulaj atölyesi kuruldu, e itim amaçl basit simülasyonlar haz rland. Dr. Hikmet Hamdi ve Ziya Hüzni taraf ndan halk bilinçlendirmek amac yla resimler haz rland ve müzede sergilendi l y llarda her ilkokulun gezdi i, ziyaretçi say s ayda 9000 e ulaflan müze, y llar ilerledikçe yavafl yavafl ifllevini yitirmeye bafllad y llar aras nda yap lan onar m n ard ndan müze kapat larak, Sa l k Müdürlü ü ek hizmet binas na dönüfltü. stanbul halk n n belle inde Sa l k Müzesi olarak yaflamaya devam eden konak, stanbul Sa l k Müdürlü ünün 2005 y - l nda ald kararla müze görevini yeniden üstleniyor. Restorasyon projeleri onaylanan binan n yak n zamanda restorasyona girecek olmas, gelecekte 135 y ll k bir yolculu un bizleri bekledi ini gösteriyor. STANBUL DA SA LIK 10

12

13 UZMAN GÖZÜYLE K r m Kongoyla Mücadele: Tedbir! Ülkemizde ilk kez 2002 y l nda görülen ve 2003 y l nda tan mlanan hastal k, her y l nisan-ekim aylar aras nda görülmekte ve haziran-temmuz aylar nda pik yapmaktad r. lk kez Tokat yöresinde görülen hastal k a rl kl olarak ç Anadolu Bölgesi nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi nin güneyi ve Do u Anadolu Bölgesi nin kuzeyinde görülmektedir. DOÇ. DR. SERAP GENÇER DR. ESAT RIDVAN D KLEL KKKA hastal nda erken tan, ihtiyaç duyuldu unda kan ve kan ürünlerinin sa lanmas ve etrafa bulafl n önlenmesi aç s ndan çok önemlidir. Ay r c tan - n n h zla yap l p hastan n öncelikle KKKA olup olmad de erlendirilmelidir. STANBUL DA SA LIK 12

14 Hastal n Tan m KKKA hastal atefl, yayg n vücut a r s, vakalar n az bir k sm nda ise deri, mukoza ve iç organlarda kanamalar ile seyreden kene kaynakl viral bir enfeksiyondur. Etken Hastal n etkeni, Bunyaviridae ailesine ba l Nairovirus soyundan bir virüstür. Bu virüsler d fl ortama dayan ks zd r, konakç d fl nda yaflayamazlar. 56ºC de 30 dakikada ve ultraviyole fl nlar ile h zla inaktive olurlar. %1 hipoklorit ve %2 gluteraldehite duyarl d rlar. Epidemiyoloji KKKA ilk kez 1944 ve 1945 y llar yaz aylar nda Sovyet askerleri aras nda görülmüfltür. Hastal a K r m Hemorajik Atefli ad verilmifltir y l nda Zaire de ateflli bir hastada Kongo virüsü tespit edilmifltir y l nda her iki virüsün ayn oldu u belirlenmifl ve K r m Kongo Hemorajik Atefli (KKKA) olarak hastal k yeniden adland r lm flt r. Hâlen Sahra alt Afrika, Asya, Ortado u ve Balkanlar da endemiktir. Ülkemizde ilk kez 2002 y l nda görülen ve 2003 y - l nda tan mlanan hastal k, her y l nisan-ekim aylar aras nda görülmekte ve haziran-temmuz aylar nda pik yapmaktad r. lk kez Tokat yöresinde görülen hastal k a rl kl olarak ç Anadolu Bölgesinin kuzeyi, Karadeniz Bölgesinin güneyi ve Do u Anadolu Bölgesinin kuzeyinde görülmektedir. Hastal - n yo un olarak görüldü ü bafll ca iller Erzurum, Erzincan, Gümüflhane, Bayburt, Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Çorum, Çank r, Bolu, Kastamonu, Karabük tür. Son y llarda hastal - n görüldü ü alan genifllemifl olup hemen hemen ülkemizin her bölgesinden sporadik vaka bildirimi yap lmaktad r. Ülkemizde ihbar zorunlu hastal klar aras nda yer al r. KKKA Co rafik Da l m Edirne Kırklareli Tekirda Çanakkale Balıkesir Manisa zmir Aydın Mu la stanbul Yalova Bursa Kütahya Uflak Kocaeli Sakarya Bilecik Zonguldak Eskiflehir Afyon Denizli Isparta Burdur Antalya Bolu Bartın Karabük Ankara Konya Kastamonu Çankırı Kırıkkale Kırflehir Aksaray Karaman çel Çorum Sinop Yozgat Nevflehir Kayseri Ni de Samsun Ordu Amasya Tokat Adana Sivas Rize Trabzon Giresun Gümüflhane Bayburt Erzurum Erzincan Malatya Elazı Kahramanmarafl Adıyaman Osmaniye Gaziantep Hatay Kilis Tunceli fianlıurfa Bingöl Diyarbakır Mardin Artvin Mufl Batman Siirt Ardahan Bitlis Kars A rı fiırnak Van I dır Hakkari Kene riski en çok görülen yerler KKKA Vaka/Ölüm say lar (Türkiye ) Vaka say s Ölüm STANBUL DA SA LIK 13

15 UZMAN GÖZÜYLE Bulaflma Yollar KKKA insanlara esas olarak Hyalomma soyuna ait kenelerin tutunmas ile bulafl r. Virüs hayvanlarda asemptomatik enfeksiyon oluflturmas na ra men, insanlarda hastal a neden Tan olmaktad r. KKKA virüsünün insanlara bafll ca bulafl yollar afla da s ralanm flt r: 1. Enfekte kene tutunmas 2. Enfekte kenelerin ç plak el ile ezilmesi 3. Viremik hayvanlar n kan, doku ve sekresyonlar ile temas 4. KKKA hastalar n n kan ve di er vücut s v lar ile temas 5. Kan içeren damlac k yolu ile bulafl Risk Gruplar Endemik bölgede yaflayan tar m ve hayvanc l k ile u raflan çiftçiler, çobanlar, kasaplar, mezbaha çal flanlar Veteriner hekimler Veteriner sa l k teknisyenleri Enfekte hastalarla temas eden sa l k personeli Laboratuvar çal flanlar Askerler Kamp yapanlar Hastalar n yak nlar Klinik ve Laboratuvar Bulgular Hastal n inkübasyon dönemi virüsün al nma flekline ba l olmakla birlikte 3-14 gün aras nda de iflmektedir. nsanlarda hastal k atefl, üflüme, titreme, yayg n kas a r - lar, bafl a r s, bulant -kusma, ishal, yüzde ve konjonktivalarda k zar kl k, aralar nda sa lam deri bulunan hafif kabar k pembe-k rm z döküntüler gibi flikâyetlerle kendini gösterir. Hastalar n az bir k sm nda karaci er ve dalak büyüklü ü olabilir. Hastal n ilerleyen dönemlerinde petefli, purpura, ekimoz tarz nda cilt kanamas, difl eti kanamas, burun kanamas, vajinal kanama, mide-barsak kanamas, üriner sistem kanamas, akci er ve beyin kanamalar görülebilir. A r olgularda fluur de iflikli i, huzursuzluk, karaci- er-böbrek yetmezli i, akut solunum s k nt s sendromu (ARDS) geliflerek ölüme kadar gidebilir. Laboratuvar bulgular olarak lökopeni, trombositopeni, AST, ALT, CK ve LDH enzimlerinde yükselme dikkati çekmektedir. Protrombin zaman, parsiyel tromboplastin zaman ve di er p ht laflma testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir. yileflen hastalarda bozulmufl olan hemogram ve biyokimyasal nsanlarda hastal k atefl, üflüme, titreme, yayg n kas a r lar, bafl a r s, bulant -kusma, ishal, yüzde ve konjonktivalarda k zar kl k, aralar nda sa lam deri bulunan hafif kabar k pembe-k rm z döküntüler gibi flikâyetlerle kendini gösterir. parametreler h zla düzelir. Ölüm daha çok hastal n ikinci haftas nda (5-14 gün) görülmektedir. KKKA hastal nda erken tan, ihtiyaç duyuldu unda kan ve kan ürünlerinin sa lanmas ve etrafa bulafl n önlenmesi aç - s ndan çok önemlidir. Ay r c tan n n h zla yap l p hastan n öncelikle KKKA olup olmad de erlendirilmelidir. Hastal n kesin tan s serum örne inde PCR ile viral RNA n n ya da ELISA ile spesifik IgM antikorlar n n gösterilmesi ile konulur. Viremi KKKA hastalar nda gün kadar sürdü ünden bu dönemde serumda PCR ile virüs gösterilebilir. IgM antikorlar hastal n 6-7. gününden itibaren ve IgG antikorlar ise hastal n yaklafl k gününden itibaren pozitifleflir. Ay r c Tan KKKA ile uyumlu klinik ve laboratuvar bulgusu olan hastalarda öncelikle KKKA hastal na yönelik testler uygulanmal, pozitif de erlendirildi inde ise vaka yönetim algoritmas - na göre hareket edilmelidir. Negatif bulundu u takdirde de di er hastal klar aç s ndan araflt r lmal d r. Ay r c tan da bruselloz, salmonelloz, riketsiyoz, leptospiroz, tatarc k hummas, hantavirus enfeksiyonu gibi hastal klar ve di er kanamal atefller düflünülmelidir. Tedavi Destek tedavisi KKKA tedavisinin temelini oluflturur. htiyaca göre kan ve kan ürünlerinin (taze donmufl plazma, trombosit süspansiyonu, eritrosit süspansiyonu) verilmesi gerekir. Bunun yan s ra hastan n s v ve elektrolitlerinin takibi, varsa organ yetmezliklerine yönelik tedavi yap l r. Atefl, a r ve ajitasyona yönelik semptomatik tedavi, a zdan besin alam yorsa parenteral beslenme ihmal edilmemelidir. Etkene yönelik tedavide ribavirin etkinli i tart flmal d r. Hâlen ribavirin kullan lmal d r veya kullan lmamal d r fleklinde bir öneri bulunmamaktad r. Sa l k Bakanl, KKKA Bilim Dan flma Kurulunun ald karar do rultusunda ribavirinin etkinli i ile ilgili bir çal flma planlam flt r. Buna ilaveten immun serum tedavisine yönelik çal flmalar da devam etmektedir. Korunma ve Kontrol Hastal k genellikle insanlara kenelerin kan emmesi sonucu veya bulunan kenelerin ç plak elle toplanmas ve ezilmesi ile bulafl r. STANBUL DA SA LIK 14

16

17 UZMAN GÖZÜYLE Hastal k hayvanlarda belirtisiz olarak seyredebilir. Bu nedenle de hayvanlar sa l kl görünse bile hastal k bulaflt - rabilir. Hastal k, vücudunda virüs tafl yan hayvanlar n kanlar na, vücut s v lar na veya di er dokular na temas etmekle bulaflabilir. Hastal k, virüsü tafl yan insanlar n kan ve vücut s v lar na temas sonucu bulaflabilir. Riskli alanlara giderken aç k renkli ve mümkün oldu unca kapal giysiler tercih edilmelidir. Keneler uçmaz, z plamaz, mutlaka insan vücudunda kan emmek için tutunabilece i bir yere ulaflmak amac yla t rman rlar. Bunun için mümkün olabildi ince kapal giysiler giyilmeli, pantolon paçalar çorap içine al nmal veya çizme giyilmesi tercih edilmelidir. Riskli alan dönüfllerinde mutlaka kifli kendi vücudunu ve çocuklar n n vücudunu kene yönünden kontrol etmelidir. Özellikle kulak arkas, koltuk altlar, kas klar ve diz arkas dikkatli incelenmelidir. Vücuda tutunmufl kene varsa en k sa sürede, vücuda tutundu u en yak n k sm ndan uygun bir malzemeyle (pens, c mb z ve eldiven gibi) tutularak ç kar lmal d r. Kene, içerisinde çamafl r suyu veya alkol bulunan a z kapakl bir flifle içerisine konur ve çöpe at l r. Kene ne kadar k sa sürede vücuttan uzaklaflt r l rsa hastal k riski de o kadar azal r. (Vücuda tutunan kenelerin uzaklaflt r lmas ifllemini kifliler kendileri yapabilirler.) Kifli e er keneyi kendisi ç karamayacaksa en yak n sa l k kurulufluna baflvurmal d r. Kene tutunmas ndan sonra kifli kendisini 10 gün süreyle atefl, bafl a r s, kas a r s, k r kl k, halsizlik, belirgin ifltahs zl k, bulant, kusma, kar n a r s ve ishal gibi flikâyetler yönünden takip etmeli, bu flikâyetlerden herhangi biri görüldü ünde sa l k kurulufluna baflvurmal d r. Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlat lmamal - d r (kene k rma). Keneleri vücuttan uzaklaflt rmak amac yla, kenelerin üzerine sigara basmak veya kolonya dökmek gibi yöntemlere baflvurulmamal d r. Hayvanlar n kenelerden ar nd r lmas için kene mücadelesi yap lmal d r. Kene mücadelesi yap ld ktan sonra, hayvan bar naklar ndaki çatlaklar tamir edilmeli ve badana yap lmal d r. Piknik veya kamp alanlar nda yerle (toprak, ot, çimen) direkt temas edilmeden, aç k renkli örtü serilerek oturulmal d r. Kaynakça: 1. Bodur H. K r m Kongo Kanamal Atefli. Flora 2009;14(1): Ergönül Ö. Viral Kanamal Atefller. In: Topçu AW, Söyletir G, Do anay M (eds) Enfeksiyon Hastal klar ve Mikrobiyolojisi 3. Bask Nobel T p Kitabevleri 2008; 1: Elald N. K r m Kongo Kanamal Ateflinde Patogenez ve Klinik. II. Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyomu kitab, Kas m 2008, Ankara. s: Ak nc E. K r m Kongo Kanamal Atefli: Korunma ve Kontrol. II. Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyomu kitab, Kas m 2008, Ankara. s: Cevik MA, Erbay A, Bodur H, Gülderen E, Bafltu A, Kubar A, Ak nc E. Clinical and Laboratory Features of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Predictors of Fatality, International Journal of Infectious Diseases, 2007 Dec 4; [Epub ahead of print] 6. Çevik MA, Erbay A, Bodur H, Eren SS, Ak nc E, fiener K, Öngürü P, Kubar A. Viral Load as a Predictor of Outcome in Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Clinical Infectious Diseases, 2007; 45: e Cevik MA, Elaldi N, Ak nc E, Ongürü P, Erbay A, Buzgan T, Uzun R, Kubar A, Bodur H. A preliminary study to evaluate the effect of intravenous ribavirin treatment on survival rates in Crimean-Congo hemorrhagic fever. J Infect Oct;57(4): Epub 2008 Aug Ergonul O, Celikbas A, Baykam N, Eren S, Dokuzoguz B. Analysis of risk-factors among patients with Crimean-Congo haemorrhagic fever virus infection: severity criteria revisited. Clin Microbiol Infect Jun;12(6): Koksal I, Y lmaz G, Aksoy F, Ayd n H, Yavuz I, Iskender S, Akcay K, Erensoy S, Caylan R, Ayd n K. The efficacy of Ribavirin in the Treatment of Crimean- Congo Hemorrhagic Fever in Eastern Black Sea Region in Turkey. J Clin Virol.2010 Jan; 47 (1): Ergönül O. Crimean-Congo Haemorrhagic Fever. Lancet Infect Dis Apr; 6(4): Review. STANBUL DA SA LIK 16

18

19 SOHBET Hemflirelerle Mesleklerine Dair Masabafl Sohbet RÖPORTAJ: DR. MET N SER MER Elif Uzel stanbul EAH Yo un Bak m Hemfliresi Hemflirelik mesle i hakk ndaki düflüncelerinizi alabilir miyiz? Alt y ld r yo un bak mda çal fl yorum. Bizler genelde yata- a ba ml ve bilinci aç k olmayan hastalarla çal fl yoruz. Her zaman söylüyorum, bizler 24 saat hastalarla beraberiz. Dile getiremedikleri ac lar n hisseden, açl k hislerini anlayan, hastan n birey olarak bütün fiziksel ihtiyaçlar n karfl - layan grubuz. Biz onlar n dili, gözü, kula, hissiyat oluyoruz. Hastan n yerine düflünmeye, onunla birlikte yaflamaya devam ediyoruz. Dolay s yla herkesin hastadan vazgeçti i anda, biz hep onunla beraberiz. flte o hasta, herkesin vazgeçti i o hasta, yan t veriyor; bir tebessüm olabilir, elinizi s kmas olabilir, gözünü açmas olabilir; bunun mutlulu u baflka hiç bir fleyde yok! Çok insani, çok duygusal bir durum? Kaç y ll k hemfliresiniz? Yedi y l m bitti. Ama yedi y l bitmifl gibi hissetmiyorum. Hâlâ yeni bafllam fl gibiyim. Hâlâ hastan n biri elimi tuttu- Biz onlar n dili, gözü, kula, hissiyat oluyoruz. Hastan n yerine düflünmeye, onunla birlikte yaflamaya devam ediyoruz. Dolay s yla herkesin hastadan vazgeçti i anda, biz hep onunla beraberiz. flte o hasta, herkesin vazgeçti i o hasta, yan t veriyor; bir tebessüm olabilir, elinizi s kmas olabilir, gözünü açmas olabilir; bunun mutlulu u baflka hiç bir fleyde yok! STANBUL DA SA LIK 18

20

21 SOHBET u anda ya da baflar yla yo un bak mdan hayata döndürerek ç karabildi imiz bir hasta geri dönüp bize Ben geldim, nas ls n z? dedi i anda her fley bitiyor. Bütün stresimiz yorgunlu umuz gidiyor. Mesleki kayg lar n z var m? Bilimsel e itim alarak buraya gelmifl insanlar z. Ald m z e itim bizim hastay bütün olarak de erlendirmemizi sa l - yor. Sadece bak m anlam nda de il, biz hastan n fizyolojik ihtiyaçlar n belirlerken de bilimsel teknikler kullan yoruz. Bu bilimsel yan m z, biz tan mlan rken kapat l yor. nsanlar, komflu k z n n ya da herhangi birinin hastaya bakabilece ini düflünüyorlar. Bu do ru de il. Çünkü hakikaten bizim yapt m z ifl e itim gerektiriyor, titizlik gerektiriyor, hastay bütün olarak de erlendirmeyi gerektiriyor. Bütün bu sorumluluklar herkese yükleyemezsiniz. Sokaktan geçen herhangi biri bunu yapamaz. E itimimizin hak etti i do ru tan mlamayla, isimle an lmak istiyoruz diyorsunuz. Evet, çok do ru söylediniz. Alan m zda uzmanlaflm fl, doçent olmufl, profesör olmufl pek çok akademisyen var. Onlar n bu unvanlar n kullanabilmelerini istiyorum. Üniversitelerde hocalar m z bunu kullan yorlar ama hastanede çal fl rken uzman hemflire tan m var, o da yasaya yeni girdi. Bununla beraber profesör olman n, doçent olman n bir fark olmal. Ben yüksek lisans mezunuyum ve kad n do um hemflireli- inde ikinci yüksek lisans m yap yorum. Evet, branfllaflma çok önemli ve branfl n z oldu u alanda çal flman z gerekiyor. Hemflirelik vicdan ifli ve bunun e itimin yükseltilmesi ve fark ndal kla daha iyi olaca na inan yorum. Yüksek lisans yapan herkes akademisyen olmak istiyor. Hay r, ben klinikte kalaca m. Doktoray yapt mda da klinikte kalaca m. Çünkü akademisyenlerin klinikteki bizim sorunlar m z görmedi ini düflünüyorum. Bilimsel anlamda yapt m z çal flmalar n Sa l k Bakanl ve Sa l k Müdürlü- ü taraf ndan de erlendirilip projelendirilmesini istiyorum. Bilimsel anlamda yapt m z çal flmalar n Sa l k Bakanl ve Sa l k Müdürlü ü taraf ndan de erlendirilip projelendirilmesini istiyorum. Hemflirelik alan nda yap lm fl pek çok bilimsel, güzel çal flma var. Bunlar n de erlendirilmesi gerekti ini düflünüyorum. Hemflirelik alan nda yap lm fl pek çok bilimsel çal flma var. Bunlar n de erlendirilmesi gerekti ini düflünüyorum. Emine Kurnaz Zeynep Kamil Hastanesi Supervisor Hemflire Bir sa l k çal flan olarak bir hemflireyi sizce en çok mutlu eden fley nedir? Meslekte on ikinci y l m, çok farkl yerlerde çal flt m. En çok mutlu eden fley, bak m verdi iniz hastan n hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileflti ini görmek ve onlar n olumlu geri bildirimini almak. Sadece teflekkür etmeleri bize yetiyor. Do um yapt rd n z hastada sa l kl bir bebek dünyaya geldi inde bunu hissediyorsunuz çünkü bebek motivasyon kayna. Yo un bak m hastalar nda iyileflmeyi gördü ünüzde ya da acile Miyokard nfarktüsü ile gelen bir hastan n resüsitasyonu sonras hayata döndü ünü gördü ünüzde de çok mutlu oluyorsunuz. Hemflirelik vicdan ifli ve bunun e itimin yükseltilmesi ve fark ndal kla daha iyi olaca na inan yorum. 12 y ld r hâlâ ilk mezun oldu umdaki heyecan yafl - yorum. Tabii tükenmifllik de var ifl stresiyle gelen. Devlet politikalar n n hemflireli e yans - malar n n yeterli düzeyde olmad n düflünüyorum. Bu durum mesleki titizli inizi etkiliyor mu? Mesleki titizli inizi tabii ki etkiliyor. Çünkü stres ve motivasyonun azalmas insan tükenmiflli e götürebiliyor. Bak m yapt n z hastada iyileflme ve olumlu geri bildirimler görmedi inizde, arkan zda durulmad n hissetti inizde, hemflirelik için yeterli tan mlamalar yap lmad nda ve mobbing yaflad n zda titizli iniz azal yor. Hemflireli in iyi olmas için elimizden gelen her fleyi yap yoruz ama bunun yan nda mesleki örgütlenmenin çok daha güçlü olmas ve sesimizi daha çok duyurmam z gerekti ine inan yorum. Hemflirelik mesle ini genel olarak nas l de erlendiriyorsunuz? Hemflirelik, insanlar sevmeyen birinin yapabilece i bir ifl de ildir. Ben flimdi yönetici olarak çok genç bir ekiple çal - fl yorum, onlara diyorum ki: E er insanlar sevmiyorsan z, hemflireli i sevmiyorsan z bu ifli yapamazs n z. Siz mutsuz olursunuz, hastalar n z da mutsuz olur. Yedisinden yetmifline kadar bütün hastalar asl nda bizim için bebek gibidir. Hastalar her fleyiyle bize emanettir, diye düflünüyorum. STANBUL DA SA LIK 20

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı