T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / , 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...71 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI...115

8 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...140

9 000 GENEL KONULAR Küçüköner, Mustafa. mge ve Bellek liflkisine Bir Bak fl. Sanat Dergisi Acun, Ramazan. Elektronik mza, Elektronik Zaman Damgas ve Eser Sahipli i. Legal Fikrî ve S nai Haklar Dergisi 3(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Bayhan, Tevfik. Ücret Hesap Pusulas ve Y ll k zin Kay tlar nda Elektronik mza Uygulamas. Mali Çözüm 17(84) , ss SA SA , (1) 000 (5) Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Baflar, Tutum ve Öz-Yeterlik Yeflilyurt, nançlar Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (33) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. (12) , ss. ng. özet SB , (4) Tekindal, Benian - Recep Benzer - Ali hsan Benzer. Yapay Zekâ Uygulamalar nda Kullan lan Arama Algoritmalar n n K yaslanmas. Savunma Bilimleri Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Selami - fieyda Gül. Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayarlara Yönelik Tutum Ölçe i (BKBBYTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi 1986 SA , 370 Dergisi (24) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (2) 1988 SA 57 Emrali, Refa. Günümüz Sanat 000, 370 Üretiminde Belge ve Aura. Sanat Dergisi (12) , ss. ng. özet SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 000 (3) Hayk r, Yavuz. Elaz (Elaziz) Halkevi Yay nlar ve Altan Dergisi. Türk Dünyas Araflt rmalar (171) , ss. Türkçe ve ng. özet. Esmagambetov, Bulat-Batyr. Use of Not Parametrical Criteria at Irreversible Compression of the Data. Türk Dünyas Araflt rmalar (171) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Koltan, fiebnem. Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerde Elektronik flletme Uygulamalar : Bart n Örne i. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Arpac, Altar Ömer. Vak flar n Kamu Kurumlar yla liflkisi. Beklenen Mahalli dareler Dergisi 17(160) , ss SB , 350

10 Çetin, Yusuf. Mustafa Kemal Atatürk Döneminde ( ) Müze ve Eski Eserler Konusunda Yap lan Çal flmalar. Sanat Dergisi (12) , ss. ng. özet SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Yentür, Zahide. Frankfurt Kitap Fuar 'nda "Türk Edebiyat ve Yay nc l nda Yeni Aç l mlar" ya da Açmazlar. Evrensel Kültür (191) , ss SB , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) Türkçe Yazmalar Katalo u Üzerine [Kitap Tan t m ] Tan tan: Nana Kaçarava, Türk Dili 93(671) , ss SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Anl, Ömer F. Parmenides Düflüncesi Ba lam nda Heidegger'in 'Noein' Kavram Yorumunun ncelenmesi. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Aslan, Hasan. Sokrates Öncesi Filozoflar n Do a Anlay fl nda Dayan flma (Solidarity) Düflüncesi. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) K l ç, Sinan. Geleneksel ve Ahlaki Bir Yarg n n Ötesinde Spinoza'n n yi- Kötü ve Nedensellik Problemlerini rdeleyifli. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Mazman, Ayça. Heidegger's Critique of Western Metaphysics. Kayg (9) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Anl, Ömer F. Parmenides Düflüncesi Ba lam nda Heidegger'in 'Noein' Kavram Yorumunun ncelenmesi. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 110 K l ç, Sinan. Geleneksel ve Ahlaki Bir Yarg n n Ötesinde Spinoza'n n yi- Kötü ve Nedensellik Problemlerini rdeleyifli. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Öztürk, Fatih. On Our Knowledge of Real Existence in Locke. Kayg (9) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA

11 120 (3) 150 (2) Topakkaya, Arslan. J. G. Fichte'nin Büyükflahin, Ayda - Nur Taluy "Bilim Ö retisi" Adl Eserinde Varl k Bilecen. Yak n liflkilerde Çok Boyutlu Aç l m n n Yöntemi Olarak Diyalektik. Baflaç kma Ölçe i: Geçerlilik ve Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve Alm. özet. Güvenirlik Çal flmas. Ankara 2001 SA 30 Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 120 Fakültesi Dergisi 47(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 120 (4) Torun, Tayfun. John Locke'un 1956 SB 154 Do ufltanc l k Elefltirisi. Kayg (9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Urhan, Veli. M. Foucault ve Bilgi/ ktidar liflkisinin Soykütü ü. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Tanr kulu, Oya Esra. Hegel'in Tinin Görüngübilimi'nin 'Önsöz' ve 'Girifl' Bölümlerinde 'Biz'in Ele Al n fl. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Cemal, Mustafa. Empati Ben, Senim. Foto raflar: Fatih P nar, Atlas (176) , ss SB (4) Erhart, It r. Can We Survive Drinking From the River Lethe? Kayg (9) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA (5) Erflen, Özge. Psikanalitik Bir Deneme fiiddet: Öteki'nin Y k m. Do u Bat 10(43) , ss SB PS KOLOJ 150 (1) Ak n, Ümran - Ahmet Ak n - Ramazan Abac. Öz-Duyarl k Ölçe i: Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (33) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Foer, Joshua. Bunu Unutma. Foto raflar: Maggie Steber, National Geographic Türkiye (79) , ss SB , 150 (7) Hoflgörür, Vural - Mehmet Katranc. S n f ve Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Ö rencilerinin Bask n Zeka Alanlar (K r kkale Üniversitesi 3

12 E itim Fakültesi Örne i) Ondokuz 150 (11) May s Üniversitesi E itim Tuncer, Fatma. Davran fl n Fakültesi Dergisi (24) , Kazan lmas. E itim Yaz lar 8(12) ss. Türkçe ve ng. özet , ss SB SA Jacobs, Paul Gordon. Potansiyeli Artt rma: Özürlülük Araflt rmalar nda Mikro-Sosyal Yaklafl m. Çevirenler: Mehmet Ergün, Meryem fiakar Jefferies, Öz-Veri 4(2) , ss Türkçe ve ng. özet SA , 150 Koç, Mustafa. Din Psikolojisi ile lgili Bat 'da Yap lan Bilimsel Çal flmalar n Tarihi ve Literatürü Üzerine Bir Araflt rma. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(35) , ss. ng. özet SA , (8) Küçüköner, Mustafa. mge ve Bellek liflkisine Bir Bak fl. Sanat Dergisi (12) , ss. ng. özet SB , (9) Sayar, Kemal - Mehmet Dinç. Televizyon ve Çizgi Filmlerin Çocuklar n De er Oluflumuna Etkileri. E itim Yaz lar 8(12) , ss. Yeniçeri, Özcan. Konformizm, De iflme ve Beyin Gücü! Global Strateji 3(11) 2007, ss SA , MANTIK 2001 SB SB , , (1) Dursun, Yücel. Hegel'de Bir ve Çok Kavramlar Üzerine. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Karaçay, Timur. Neden nand ram yorlar? Veya Bilimsel Bilgi Nedir? Bilim ve Ütopya 14(161) , ss SC ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ayd n, Mehmet Zeki. Çocuklarda Ahlak Geliflimi. E itim Yaz lar 8(12) , ss. 150 (10) 170 (2) Tando an, Cüneyd. Birey Olmak. Demirdöven, smail H. Etikte "Yeni" Türk Dili Dergisi 21(123) Bir Görüfl [ oanna Kuçuradi'nin "Etik" , ss. Adl Eseri Üzerine] Kayg (9) 2007, 1989 SA ss SA

13 170 (3) 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Öztürk, Ümit - Ayflegül Ç vg n Bolat. Descartes'da Etik. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Tataro lu, Muhittin. Kamu Yönetiminde Co rafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik. Finans- Politik & Ekonomik Yorumlar 44(513) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 520, MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 1984 SB 53 Çiçekda, Caner. Berkeley'in, 940, 270 "Hylas ile Philonous Aras nda Üç Konuflma" Metni Üzerine Bir De erlendirme. Kayg (9) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Karakafl, Tahir. Nietzsche'nin fiiddeti. Do u Bat 10(43) , ss SB , D N 200 (1) Koç, Mustafa. Din Psikolojisi ile lgili Bat 'da Yap lan Bilimsel Çal flmalar n Tarihi ve Literatürü Üzerine Bir Araflt rma. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(35) , ss. ng. özet SA , Bayzan, Ali R za. Küresel Misyoner Örgütlerin Kürt Operasyonu (79) , ss SB , HIR ST YAN K L SES TAR H Soy, Bayram. Kudüs'teki Erlöserkirche'nin Aç l fl II. Wilhelm'in kinci Do u Seyahatindeki (1898) Dinî Motifler. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (6) , ss. Türkçe ve ng. özet. 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Tamur, Esra Danac o lu. Keldaniler Son Ayin. Foto raflar: Fatih P nar, Atlas (176) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Altuntafl, Halil. Allah'a Gerekti i Gibi nanmak. Diyanet (203) , ss SC 6 297

14 297 (2) Olarak Haricilik Hareketine Sosyolojik Apak, Adem. Uhud fiehidi Genç Bir Bak fl. Kahramanmarafl Sütçü Sahâbi Mus'ab B. Umeyr (r.a.) mam Üniversitesi lâhiyat Diyanet (203) , ss. Fakültesi Dergisi 5(10) , 1969 SC ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Apayd n, Halil. Alija zzet Begoviç'in 'Do u ve Bat Aras nda slam' Adl Kitab ndaki Baz Düflünceleri Üzerine Bir De erlendirme. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 5(10) , ss. 297 (8) Düzgün, fiaban Ali. Kur'an' n Tevhit Felsefesi. Diyanet (203) , ss SC (9) 2004 SA 51 Ecer, A. Vehbi. Anmak Anlamakt r 297 Atatürk'te Peygamber Sevgisi. Diyanet (203) , ss SC (4) 297, 920 Aslan, Adnan. Dostlu a Aç lan Kap Tevhit. Diyanet (203) , ss. 297 (10) 1969 SC (5) Atay, Hüseyin. slam Dünyas n n Bilim Tarihi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 5(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Ay, Mehmet Emin. Ailede deal Din E itimi için Üç Esas. E itim Yaz lar 8(12) , ss SB Kahveci, Nuri. slam Hukukuna Göre Sorumlulu un Unsurlar ndan ' lliyet Ba 'n Kesen Sebepler. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 5(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Kalay, fierafeddin. Âile ve Çocuk. E itim Yaz lar 8(12) , ss SB (12) Karagöz, smail. Allah' Unutanlar Kendilerini Unuturlar. Diyanet (203) , ss. 297 (7) 1969 SC 6 Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursu 297 Ö reticisinin Üstlendi i Sorumluluk. Diyanet (203) , ss. 297 (13) 1969 SC 6 Karaman, Fikret. Hac badeti ve 297 Tevhid nanc n n Yans malar. Diyanet (203) , ss. Bodur, Hüsnü Ezber. Sekt (F rka) 1969 SC 6 Tipi Dini Organizasyonun Örne i 297 6

15 Kaya, Sinem. Türkiye'nin Sosyal Yap s Ba lam nda Din ve Modernleflme. Global Strateji 3(11) 2007, ss SA , 297 mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 5(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) 297 (18) Kayadibi, Fahri. nanç Cevheri Sezen, Gülsüm. Söz Emanettir. Tevhit. Diyanet (203) , Diyanet (203) , ss ss SC SC Tezcan, Münir. Kur'an' n Bedensel 297 (15) Engellilere Yaklafl m. Koço lu, K yasettin. smail R. Kahramanmarafl Sütçü mam Farûkî'nin "Tevhid" [Adl Eseri Üzerine] Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Diyanet (203) , ss. Dergisi 5(10) , 1969 SC ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Kök, Abdullah. Hakaniye Türkçesi Kur'an Çevirileri Üzerine Bir Karfl laflt rma Denemesi. Türk Dünyas Araflt rmalar (171) , ss SA , 297 Onat, Hasan. Küresel fiiddet ve Terörü Önlemede Dinin Rolü. Global Strateji 3(11) 2007, ss. 297 (19) Topbafl, Eriman. "Müslimkras " Türk Yurdu 27(243) , ss SB Türkarslan, Nesrin. Popüler Kültürün Aileye Etkileri. Diyanet (203) , ss SC SA , , (20) 297 (16) Ünal,. Hakk. Her Zaman Pak, Zekeriya. [Yazar n "Allah- nsan letiflimi" Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Cemal Ergun, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 5(10) , ss SA SC (17) 297 Sarg n, zzet. Kur'ân- Kerim Ekseninde nsan n Baz Antropolojik Özellikleri Ba lam nda Hukuk ve Devlet. Kahramanmarafl Sütçü 7 Kazanman n S rr. Diyanet (203) , ss SC (21) Yavuz, Yunus Vehbi. Tevhid Dini F trat Dini slâm. Diyanet (203) , ss. 297 (22) Y ld r m, R za. Efsanede Gizli Gerçek Bir Tarih Kayna Olarak Seyyid Ali

16 Sultan Velâyetnâmesi. Tarih ve Toplumunda Eflleri Taraf ndan Terk Toplum Yeni Yaklafl mlar (6) Edilen Kad nlar. Tarih ve Toplum , ss. Yeni Yaklafl mlar (6) , Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng SB 53 özet SB (23) Y ld z, Abdullah. Helâl Kazanç, Dürüst ve Hilesiz Kazançt r. Diyanet (203) , ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Acar, Bar fl. Kent, Kültür Endüstrisi ve Küratör. City, Culture Industry and the Curator. Rh+Sanart (45) , ss SB , (2) Ad yaman, A. Kadir. fiehirde Çocuk Olmak. E itim Yaz lar 8(12) , ss SB (3) Ald, Mustafa. Çocuklu un Kültürel Tarihinden. E itim Yaz lar 8(12) , ss SB (4) Altunok, Gülbanu. fiiddetin Elefltirisi Olarak ktidar: Arendt ve Foucault. Do u Bat 10(43) , ss. Ar kan, Sabri. kinci Dünya Savafl 'nda K r m Türkleri'nin Karfl laflt Meseleler. Türk Dünyas Araflt rmalar (171) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Arpac, Fatma. Sa l ks z Konutun nsan Üzerindeki Etkileri. Kar nca 72(851) , SB , Ayd n, Mehmet Zeki. Çocuklarda Ahlak Geliflimi. E itim Yaz lar 8(12) , ss SB , (7) Ayd n, Rabia. An-Nelik? E itim Yaz lar 8(12) , ss SB (8) Bak r, Kemal. Anarflizm, Bilim ve fiiddet: "Mihail Bakunin" Do u Bat 10(43) , ss SB (9) 1999 SB 86 Bal, Metin. Rousseau ve fiiddetin 300, 320 Kayna Olarak Eflitsizlik. Do u Bat 10(43) , 300 (5) ss. Araz, Yahya. Kad nlar, Toplum ve 1999 SB 86 Hukuk 16. ve 17. Yüzy l Osmanl 300 8

17 300 (10) 300 (16) Bayraktar, Kaya Y l Temettuat Say mlar na Göre Çorlu'nun Sosyo-Ekonomik Yap s. Türk Dünyas Araflt rmalar (171) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Bilgin, Vedat. "Köylülükten Ç kmak Zor Ama mkâns z De il" [Söylefli] Konuflan: M. Ça atay Özdemer, Türk Yurdu 27(243) , ss SB SB , 940 Ç nar, Menderes. Mahallemiz Türkiye. Birikim (223) , ss SB (17) Do an, smail. Macar Ulusal Kimli inin Oluflumunda Türk Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co rafya Fakültesi Dergisi 47(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (12) 300 (18) Bodur, Hüsnü Ezber. Sekt (F rka) Erdönmez, Ebru. Almanya'da Tipi Dini Organizasyonun Örne i 'Ötekiler' Kamusal Alan Kullan m. Olarak Haricilik Hareketine Sosyolojik Mimarl k & Dekorasyon (170) Bir Bak fl. Kahramanmarafl Sütçü 2007, ss. mam Üniversitesi lâhiyat 1990 SB 296 Fakültesi Dergisi 5(10) , 300, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (19) 2004 SA 51 Ero lu, Feyzullah. Kendi Kendini 300, 297 Sömürgelefltiren Bir Ortamda Türk Olmak. Türk Yurdu 27(243) , ss. 300 (13) 1960 SB 27 Bozkurt, Rüfltü. Nicelikler Önemli, 300 Ama Nitelikler Daha da Önemli. Ekonomik Forum 16, , ss SB (14) Çak r, Süreyya. Medya ve fiiddet. Do u Bat 10(43) , ss SB SB (20) Gümüfl, T. Tolga. Orta Ça Avrupa's nda fiiddet: Toplumsal De iflim ve fiiddetin Yeniden Yap lan fl. Do u Bat 10(43) , ss. 300 (21) 300 (15) Günerbüyük, Ça dafl. Facebook Çetin, Altan. Oryantalizme Bak fl Usulü Arkadafll k. Evrensel Kültür Oryante Etmek. Türk Yurdu 27(243) (191) , ss , ss SB SB

18 300 (22) 300 (27) manov, Vügar. Klasik Avrasyac l k: Oktay, Ahmet. Kültürün de Bir Rus Medeniyet Kimli i nflas. Ekonomi Politi i Vard r [Söylefli] Akademik Araflt rmalar Dergisi Konuflan: Metin Boran, Evrensel 9(35) , 1-9. ss. ng. Kültür (191) , ss. özet SB SA , 940 Karakafl, Tahir. Nietzsche'nin fiiddeti. Do u Bat 10(43) , ss SB , (28) O'Neill, John. Disiplin Toplumu: Weber'den Foucault'ya. Do u Bat 10(43) , ss SB Kavlak, Ahmet. Terör ve Meflru 300 (29) Öksüz, skender. Niçin Geri Terör. Do u Bat 10(43) Kald n z? Türk Yurdu 27(243) , ss , 5-8. ss SB SB , (30) 300 (23) Önald, Gönenç. Türk Ayd n n n Kaya, Sinem. Türkiye'nin Sosyal Yap s Ba lam nda Din ve Modernleflme. Global Strateji 3(11) 2007, ss SB SA , (24) Koca, Perihan. Musul-Afliret-Devlet ve Unutulan Tarihi Sorumluluk. Kar nca 72(851) , 1999 SB ss. 320, SB , (31) 300 (25) Koç, Mustafa. G da Güvencesi Sorunsal Olarak Obezite. Dünya G da 13(11) , ss SB SB K blesi: Bat Medeniyeti. Jeopolitik 6(46) , ss. Öztan, G. Gürkan. fiiddetin Modern Meflruiyet Zemini: "Ulusun ntikam " Do u Bat 10(43) , ss. Öztürk, Arma an. Bir Hakl Savafl Tart flmas : fiiddet Meflru Olabilir mi? Do u Bat 10(43) , ss. 300 (32) 300 (26) Sayar, Vecdi. Sivilleflmenin Mercan, Mehmet. Ça m z Alaturkas. A La Turc Version of Çocu unun Portresi. E itim Yaz lar Civilisation. Rh+Sanart (45) 8(12) , ss , ss SB SB

19 Semir, Tansel. Düflüncenin Biyolojik Nedenleri: Yalan Mülkiyet ve Tanr. Bilim ve Ütopya 14(161) , ss SC SB , Tamur, Esra Danac o lu. Keldaniler Son Ayin. Foto raflar: Fatih P nar, Atlas (176) , ss SB SB , , (33) Tezcan, Münir. Kur'an' n Bedensel Engellilere Yaklafl m. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 5(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (34) Türkarslan, Nesrin. Popüler Kültürün Aileye Etkileri. Diyanet (203) , ss SC 6 300, (35) Türkdo an, Orhan. 21. Yüzy l n Efli inde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri [Söylefli] Konuflan: Ümit Meriç, Türk Dünyas Araflt rmalar (171) , ss. Türkçe ve ng. özet 1980 SA (38) Vurucu, kbal. Sosyolojik Bir Olgu Olarak Çok Kültürlülük (79) , ss. Yak n, Orhun. Nedensiz fiiddet. Do u Bat 10(43) , ss. 300 (39) Yeniçeri, Özcan. Uyumlu Olmaya Zorlanma, Özgürlük ve Beyin Gücü. Türk Yurdu 27(243) , ss SB S YASAL B L MLER 320 (1) Abdullayev, Natig. Perestroyka Döneminde Parti, Parti-Devlet liflkisi ve Sovyet Baflkanl k Rejimi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(35) , ss. ng. özet SA (2) Aguiton, Christophe. Küreselleflme Döneminde Demokrasinin Krizi ve Yenilenmesi. Çeviren: smet Akça, 300 (36) Türkiye'nin Çocuk Gerçe i. E itim Birikim (223) , ss. Yaz lar 8(12) , ss SB SB , (37) Türkkan, Reha O uz. Türkçülük ve Kafatasç l k Tart flmalar. Türk Yurdu 27(243) , ss SB (3) Aklar, Y lmaz. Güvenli e Yönelik Küresel Geliflmeler ve Türkiye. Stratejik Analiz (91) , ss SB

20 320 (4) 320 (9) Alt nbafl, Deniz. Fransa'n n Nato'nun Askeri Kanad na Dönüflü. Stratejik Analiz (91) , ss SB SB , , 330 Altunok, Gülbanu. fiiddetin Elefltirisi Olarak ktidar: Arendt ve Foucault. Do u Bat 10(43) , ss SB , SB , (5) Arslan, Esat. Irak' n Güdülenen Ulusal Ant' nda Yeni Öteki "Türkiye" mi Oluyor? 2023 (79) , ss SB Attar, Aygün. Fars Politikas : ran Gerçe i. Global Strateji 3(11) 2007, ss SA , (6) Atvur, Senem. 21. Yüzy l için ABD Güvenlik Politikas ve Büyük Orta Do u Giriflimi. Savunma Bilimleri Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Azer, Arzu. 11 Eylül Ekonomisi ve Savafl mparatorlu unun Yükselifli. Jeopolitik 6(46) , ss. 320 (10) Bayzan, Ali R za. Küresel Misyoner Örgütlerin Kürt Operasyonu (79) , ss. 320 (11) Berk, Bahad r. Ulusal Ç karlar m z Tan mayan Müttefikimiz. Jeopolitik 6(46) , ss SB (12) Bilbilik, Erol. Gül ve 2. Kanal Cumhuriyeti. Jeopolitik 6(46) , ss SB , (13) Bora, Tan l. Linç Ortam ve Faflizmin Sarkac. Birikim (223) , ss. 320 (7) 320 (14) Ayd n, Mustafa. Türk-Amerikan Bostanc, M. Naci. Türkiye-Amerika liflkilerinde Irak' Aflmak. Türkiye liflkilerinin K sa Tarihi. Türkiye Günlü ü (91) 2007, ss. Günlü ü (91) 2007, ss SB SB (8) 320 (15) Aytekin, Sad k. Gökhan Cengizhan' n Yaz s Üzerine K sa Bir De inme. Evrensel Kültür (191) , ss SB SB Bozkufl, Y ld z Deveci. ABD'nin 2007 Uluslararas Dini Özgürlükler Raporu ve Ermenistan. Stratejik Analiz (91) , ss. 12

21 320 (16) 320 (22) Brugvin, Thierry. Sivil Toplum Yoluyla Yönetiflim: Demokrasinin Özellefltirilmesi mi? Çeviren: smet Akça, Birikim (223) , ss SB (23) 320 (17) Bulut, Arslan. ABD, 100 Y l Önce Ald Türkiye Karar ve Son PKK Sald r lar. Jeopolitik 6(46) , ss. Çeçen, An l. Avrupa Merkezcilik. Global Strateji 3(11) 2007, ss SA , 330 Çeçen, An l. Irak'a Komflular Operasyonu (79) , ss SB SB (24) 320, Çiçek, Kemal. Ermeni Sorunu ve Çözüm Yollar [Söylefli] Konuflan: Y ld z Deveci Bozkufl, Ermeni Araflt rmalar (26) , ss. 320 (18) Caille, Alain. Demokratik Totalitarizm mi? Hay r, Parselitarizm. Çeviren: Ifl k Ergüden, Birikim (223) , ss SA 4 320, SB (25) 320 (19) Corcuff, Philippe. Felsefi Önvarsay mla Bireysel Meydan Okuma Aras ndaki Demokrasi Sorunu... Çeviren: Emrah Yaral, Birikim (223) , ss. Çitlio lu, Ercan. PKK Terör Örgütünün Son Eylemleri Üzerine Bir Analiz. Stratejik Analiz (91) , 6-7. ss SB SB (26) 320 Danzikyan, Yetvart. Türkiye'nin Kuzey Irak Denklemi. Birikim (223) 320 (20) Coutrot, Thomas. "Çokluk" ve Demokrasi: Tehlikeli Perende. Çevirenler: Funda Soysal, smet Akça, Birikim (223) , ss , ss SB (27) 1975 SB 50 De iflen Küresel Jeopolitik, Çin ve 320 fiiö. Global Strateji 3(11) 2007, ss. 320 (21) 2005 SA 30 Çakmak, Cenap. Türk ve Amerikan 320, 950 D fl Politikalar nda Benzerlikler ve Amerikan Diplomasisinden Al nacak 320 (28) Dersler. Finans-Politik & Demira, Dilaver. Uygarl n Laneti. Ekonomik Yorumlar 44(513) Birikim (223) , ss , ss SA SB ,

22 320 (29) 320 (36) Doster, Bar fl. "Küçük Amerika" ve Bafl m zdaki Çuval. Jeopolitik 6(46) Evren, Süreyya. Kürtlerde Terörist Geninin ve Türklerde Devlet Geninin , ss. Bir Araflt r lmas. Birikim (223) 2002 SB , ss SB (30) Efe, Haydar. AB'nin Geliflen "Avrupa 320 (37) Güvenlik ve Savunma Politikas " ve Göka, Erol. Otorite Devlette mi Türkiye. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (38) 320 (31) Ercan, Murat. Avrupa Birli i Sürecinde Ermeni Sorunu (79) , ss SB , (32) Eren, Oya. Ter Petrosyan Geri mi Dönüyor? Stratejik Analiz (91) , ss SB (33) Erhan, Ça r. Irak' n Kuzeyine Dair ki Senaryo: "Kürt Devletinin ya Cellâd Olacaks n ya da Hâmisi" Türkiye Günlü ü (91) 2007, ss SB (34) Erkmen, Serhat. Kosova'daki Geliflmelerin Kuzey Irak Hakk nda Düflündürdükleri. Stratejik Analiz (91) , ss SB (35) Evren, Gürbüz. Il ml slam ktidarda De il mi? Jeopolitik 6(46) , ss SB Olsun, Sosyopatide mi? Günlü ü (91) 2007, ss SB Türkiye Gözayd n, Nevzat. Atatürk ile lgili Almanya Gizli Arfliv Belgeleri. Türk Dili 93(671) , ss SA Günel, Reflat Volkan. 17 Ekim 2007 Tarihli Tezkere Sonras Olas "S n r Ötesi Operasyon" Üzerine De erlendirmeler (79) , ss SB , (39) Gürgür, Nuri. S n r Ötesi Harekât ve Ötesi. Türk Yurdu 27(243) , 2-4. ss SB (40) Hersh, Seymour. Hedefi fiafl rmak Bush Yönetiminin ran'a Sald r Planlar (79) , ss SB (41) Hürmüzlü, Habib. S n r Ötesi Operasyonun Irak'taki Yank lar. Global Strateji 3(11) 2007, 3-5. ss SA

23 320 (42) 320 (49) nsel, Ahmet. Post-Demokrasi, yi Yönetiflim ve Caudillo. Birikim (223) , ss SB (43) Kara, Muzaffer Ayhan. ABD: Müttefik mi, Münaf k m? Jeopolitik 6(46) , ss SB Kona, Gamze Güngörmüfl. Orta Asya ran için Ne fade Ediyor? Global Strateji 3(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (44) Karao uz, Do u. Hamdullah Suphi 956.1, 320 Tanr över ve Türkçülük Üzerindeki Görüflleri. Türk Yurdu 27(243) 320 (50) , ss. Korkmaz, Zeynep. Aram zdan Ayr l fl n n 69. Y l nda Atatürk'ü Anarken. Türk Dili 93(671) , ss SA 60 Köktürk, Milay. Türk Milliyetçili i 1960 SB 27 deoloji midir? Türk Yurdu 27(243) 320, , ss. 320 (45) 1960 SB 27 Kat rc, Güldeniz. Pragmatist 320 Tan mlama, Oportünist Müdahale: Küresel Anti-Terör Bu mu? Türkiye 320 (51) Günlü ü (91) 2007, ss. Kulo lu, Arma an. Gelece in Güç 1989 SB 149 Oda Çin ve Bu Ülkenin Türkiye ile 320 Olan liflkileri. Global Strateji 3(11) 2007, ss. 320 (46) 2005 SA 30 Kavlak, Ahmet. Terör ve Meflru Terör. Do u Bat 10(43) , ss SB , (47) Kaymaz, hsan fierif. Geçmiflten Gelece e Musul. Türkiye Günlü ü (91) 2007, ss SB SB , , (48) 320 (53) Koç, Y ld r m. Düflmanlar m z n Patronu "Stratejik Orta m z" Jeopolitik 6(46) , ss SB SB (52) Kumrular, Özlem. Osmanl Saray nda ve Avrupa Siyasi Sahnesinde Venedikli Bir S n r Diplomat : "Mir-i Venedik O lu" Alvise Gritti. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (6) , ss. Türkçe ve ng. özet. Külebi, Ali. Özbekistan'da Sivil Toplum ve Ekonomik, Sosyal Olufluma Etkileri. Türk Yurdu 27(243) , ss. 15

24 Lee, Suna. Çin Enerji Politikas Çerçevesinde Myanmar ve Malacca Bo az. Stratejik Analiz (91) , ss SB , (60) Orall, Levent Ersin. Güvenlik Politikalar Ba lam nda AB-ABD liflkileri ve Irak Savafl. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (54) Lütem, Ömer Engin. Olaylar ve Yorumlar. Ermeni Araflt rmalar (26) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (61) 2002 SA 4 Özda, Ümit. Türk-Amerikan 320, 360 liflkilerinde Girilmesi Zorunlu Aflama: Kontrollü Kriz. Türk Yurdu 27(243) 320 (55) , ss. Macit, Nadim. 'Il ml slam' slam Yeniden Anlama Modeli midir? Türk Yurdu 27(243) , ss SB (62) 1960 SB 27 Özdemir, Haluk. Baflar s z Bir Devlet 320 Olarak Irak: PKK'ya Karfl Olas Kuzey Irak Operasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (79) , ss. 320 (56) Manisal, Erol. AKP, Ortado u'da ve Bat 'da Türkiye'yi Ba lad. Jeopolitik 6(46) , 5-7. ss SB SB (63) 320 (57) O an, Gökçen. Pakistan Müflerref'le Yola Devam Ediyor. Stratejik Analiz (91) , ss. Özel, Soli. D fl Politika Çeflitlemeleri. Türkiye Günlü ü (91) 2007, ss SB SB (64) 320 (58) O an, Gökçen. Üye Devletlerin Perspektifinden fianghay flbirli i Örgütü. Stratejik Analiz (91) , ss SB Özgür, Ergün. Fiili Ba ms z Abhazya Devleti ve Kuzey Kafkasya'daki Sivil Toplum Kurulufllar : Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(35) , ss. ng. özet SA , (59) 320 (65) Onat, Hasan. Küresel fiiddet ve Özlüer, Fevzi. Ekoloji ve Sol. Terörü Önlemede Dinin Rolü. Global Birikim (223) , ss. Strateji 3(11) 2007, ss SB SA , ,

25 Özpek, Burak Bilgehan. Avrasya'da Son Dönem Yap lan Enerji Anlaflmalar, Bölgesel ve Küresel Güvenli e Etkileri. Global Strateji 3(11) 2007, ss SA , (66) Öztan, G. Gürkan. fiiddetin Modern Meflruiyet Zemini: "Ulusun ntikam " Do u Bat 10(43) , ss SB , (72) Sirkeci, 320 (67) Palab y k, Mustafa Serdar. Ermeni "Soyk r m " Tasar s ve Olas Etkileri. Stratejik Analiz (91) , 8-9. ss. 320 (70) Saral, Talat. ABD'ye Ermeni Yalan Üzerine Sorular. Jeopolitik 6(46) , ss SB , (71) Sezer, Sema. Kosova Sorunu ve K br s Meselesi Üzerine Bir Karfl laflt rma. Stratejik Analiz (91) , ss SB brahim. srail Sald r s Öncesi ve Sonras Lübnan'da Göç. Global Strateji 3(11) 2007, ss SA SB (73) 320 Sunay, Cengiz. Tek Partili Y llar n Ekonomipoliti i. Türkiye Günlü ü Palab y k, Mustafa Serdar. Frans z Arfliv Belgeleri Ifl nda Do u Lejyonu'nun Kuruluflu ve Faaliyetleri. Ermeni Araflt rmalar (26) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (68) 320, 360 Polat, Enver Ömür. Ermenistan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Üzerine Analitik Bir nceleme. Ermeni Araflt rmalar (26) , ss. Türkçe ve ng. özet 2002 SA 4 320, (69) Sanberk, Özdem. Yirmi Birinci Yüzy lda Türk Amerikan liflkileri. Türkiye Günlü ü (91) 2007, ss SB (91) 2007, ss SB , (74) fiahin, Ümit. Anti-Kapitalist Bir klim De iflikli i Mücadelesine Do ru. Birikim (223) , ss. 320 (75) Tansi, Deniz. ABD Siyasalar : Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Sorunu. Jeopolitik 6(46) , ss SB (76) Tarakç, Nejat. Amerikan mparatorlu u Gölgesindeki Türkiye'nin Seçenekleri. Jeopolitik 6(46) , ss SB

26 320 (77) Türkiye-AB K K Kararlar : STK'ler Taflk n, Yüksel. Elveda Gorz, Elveda Müzakereye Dahil Edilsin. Proletarya... Birikim (223) , Haz rlayan: Gülder Demir, Ekonomik ss. Forum 16, , ss SB SB , (82) 320 (78) Türkiye'nin Sorgulanan Bat l laflma Taflk ran, Cemalettin. Türkiye'nin Süreci. Global Strateji 3(11) 2007, Irak S n r De iflebilir mi? 2023 (79) , ss SB , (83) Torunlar, Mehmet. Ermeni Meselesi'ne Genel Bir Bak fl (79) , ss SB , (79) Türbedar, Erhan - Sadi Çayc. Kendi Kaderini Tayin Hakk ve Ayr l kç l k: Kosava'n n Ba ms zl Emsal Teflkil Eder mi? Stratejik Analiz (91) , ss ss SA Uzun, Turgay. Seçim Sonras Türkiye Hangi Yöne? Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 44(513) , ss SA (84) Yavuz, Celalettin. Irak'a Müdahale'de "G" Günü Geldi: "Tahrikçi Bir Yaklafl m" 2023 (79) , ss SB , SB (85) 320, 940 Yaz c, Osman. Firavun musun Yoksa Mübarek mi? S r m s n Yoksa 320 (80) M s r m? Türktar m (178) Türbedar, Erhan. Tedirginlikten Dostlu a: Yunanistan-Arnavutluk liflkileri. Stratejik Analiz (91) , ss SB , ss SB (81) Türesay, Özgür. Osmanl mparatorlu u'nda Antisemitizmin Avrupal Kökenleri Üzerine Bir Kaç Not Ebüzziya Tevfik ve Millet-i srâiliye (1888) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (6) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB Y ld z, P nar Uyaro lu. Ebu Garip flkence Foto raflar : fiiddetin Politik konografisi. Do u Bat 10(43) , ss SB , (86) Y lmaz, Murat. 21 Ekim Referandumu: htilâf Demokratiklefltirmek. Türkiye Günlü ü (91) 2007, ss. 18

27 320 (87) Aran r m ve Bunlar Hakk nda htiyati Y lmaz, Mustafa. Atatürk Dönemi Haciz Uygulanabilir mi? Vergi Sorunlar Dergisi 30(230) , ss. Emniyet Genel Müdürlü ü Raporlar nda Nazi Propagandas. Atatürk Yolu Dergisi 10(40) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (6) 320, Aksoy, Tamer. Derecelendirme Süreci Ifl nda Basel II'nin KOB 'lere Etkileri ve KOB 'lerce At lmas 330 EKONOM 330 (1) Acar, Dorukhan. Avrupa Futbol Pazar ve Türkiye. Finans Dünyas (215) , ss SB , (2) Acar, Mustafa Gürhan -. Çetin Çal. Transit Tafl mac l k stisnas. Vergi Dünyas 27(315) , ss SA , (3) Akbulut, Ak n - Okan Netek. Müzayede Mahallinde Yap lan Sat fllar, Online Müzayedeler ve Online Müzayedeler Arac l yla Yap lan Sat fllar n KDV Karfl s ndaki Durumu. Vergi Dünyas 27(315) , ss SA Gereken Ad mlar: Analitik Bir Bak fl. Mali Çözüm 17(84) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (4) 330 Akbulut, Ali R za. Kurumlar Vergisi Kanunu 22/3 Madde Hükmü Kapsam nda Dar Mükellef Kurumlar Taraf ndan ndirilemeyecek Giderler. Vergi Dünyas 27(315) , ss SA Akyol, M. Emin. Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 22(235) , ss SA 5 340, (7) Alakbarov, Naib Nobel ktisat Ödülü Mekanizma Tasar m Teorisine. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 44(513) , ss SA (8) Alkin, Erdo an. Ekonomik Verilerin lan Günleri. Finans Dünyas (215) , 58. s. 330 (9) Alpay, fiafak. Yedinci Teknoloji Kongresi Yap ld [Röportaj] Konuflan: Gülder Demir, Ekonomik 16, , ss SB Forum 330 (5) Alptürk, Ercan. Borcun Vadesinde Akçay, M. Yaflar. Kanuni Ödenmemesi Sonucunda Oluflan Vade Temsilcilerin Sorumluulu unda Kusur ve Kur Farklar n n KDV Boyutu. 19

28 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 22(235) , ss SA 5 340, (13) As, Özlem. "Ambalaj Sektörünün Büyüme Motorlar Sa lam" Dünya G da 13(11) , ss SB , (10) 330 (14) Alt ntafl, Gülçin - Yaflar Akçay. As, Özlem. Türkiye Su Ürünleri Tokat li Erbaa Ovas nda Tar m Yetifltiricili inde Atakta. Dünya G da flletmelerinin Ekonomik Analizi ve 13(11) , ss SB 392 flletmelerin Baflar s n Etkileyen 330 Faktörlerin Ortaya Konulmas. Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Asil, Eray. KDV adesi Dünya Uygulamalar ve En deal KDV ade Sistemi. Vergi Dünyas 27(315) , ss SA (11) 330 (16) Alt ntafl, Halil - Bülent Öz. Aslan,. Y lmaz. Enerji Hayat m z n Geliflmekte Olan Ülkelerdeki Tam Merkezinde Duruyor. Konuflan: Bankac l k Krizlerinin Çok De iflkenli Filiz Karaosmano lu, Enerji Dünyas Logit Yöntemiyle Öngörülmesi. (57) , ss. Ankara Üniversitesi Siyasal 1995 SB 347 Bilgiler Fakültesi Dergisi 62(4) 330, , ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (17) 1956 SA 103 Ayd n, Faz l. OECD Ülkelerinde Vergi 330 Analizi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 22(235) , ss. Ar bo an, Deniz Ülke. Türkiye'de 1985 SA 5 Lideri De il, Sistemi Tesis Etmeliyiz 330 [Söylefli] Finans Dünyas (215) , ss. 330 (18) 1993 SB 473 Ayd n, Faz l. Vergilerin Yat r m 370, 330 Kararlar Üzerine Etkileri. Vergi Sorunlar Dergisi 30(230) , 330 (12) ss. Arsoy, Aylin Poroy - Bar fl Sipahi SA 44 International Financial Reporting 330 Standards X for Small and Medium Sized Entities and the Turkish Case. 330 (19) Ankara Üniversitesi Siyasal Aygün, Fethi. Kooperatiflerde Kamu Bilgiler Fakültesi Dergisi 62(4) Alaca n n Tahsil Durumu. Vergi , ss. Türkçe ve ng. Sorunlar Dergisi 30(230) , özet ss SA SA

29 330 (20) 330 (25) Aytekin, Serdar. Katma De er Bayhan, Tevfik. Ücret Hesap Vergisi Matrah nda De ifliklik ve Pusulas ve Y ll k zin Kay tlar nda Mallar n adesi Halinde Yap lan Elektronik mza Uygulamas. Mali Tevkifat n Durumu. Mali Çözüm Çözüm 17(84) , ss. 17(84) , ss SA , SA Bayhan, Tevfik. Yabanc Azer, Arzu. 11 Eylül Ekonomisi ve Savafl mparatorlu unun Yükselifli. Jeopolitik 6(46) , ss SB SA , , 330 Uyruklular n Sendika Üyeli i ve Toplu fl Sözleflmesinden Yararlanmalar Mümkün mü? Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 10(46) , ss. 330 (21) 330 (26) Ba d nl,. Halil. Tasfiye Bayrak, Serbülent. MKB'de fllem Döneminde Enflasyon Düzeltme Gören ya da Di er Tam Mükellef Farklar n n Sermayeye lavesi. Vergi Kurumlara Ait Hisse Senetleri Sorunlar Dergisi 30(230) , Nedeniyle 2007 Takvim Y l nda Elde ss. Edilecek "Kâr Paylar n n" Vergilendirilmesi. Vergici ve 1978 SA 44 Muhasebeciyle Diyalog 22(235) , ss SA (22) Bahçe, Serdal. Elektrik Üretiminde Serbestlefltirmenin Sorunlar : Piyasa Gücü ve Uluslararas laflt rma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 62(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (27) Bayrak, Serbülent. Özel Sektör Tahvilleri Üzerine... Vergi Sorunlar Dergisi 30(230) , ss SA SA (28) 330, 620 Bayrakdar, Bekir - Süleyman Turan. Son Durum tibariyle Yap m fllerinde 330 (23) Katma De er Vergisi Tevkifat Bal k, H. Aysu. Kartl Ödemede Uygulamas. Vergi Dünyas 27(315) Mobil Bankac l k. Finans Dünyas , ss. (215) , 74. s SA SB (29) 330 (24) Baytal, Yaflar. Demokrat Parti Bali, Bülent - Mustafa Çelen. Makro Ekonomik Geliflmeler (Ekim 2007) Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 22(235) , ss SA SA , Dönemi Ekonomi Politikalar. Atatürk Yolu Dergisi 10(40) , ss. Türkçe ve ng. özet. 21

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı