DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM?"

Transkript

1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM?

2 Mali Destek Programı Nedir? Mali Destek Programı; aynı genel amaçları paylaşan küçük ölçekli projeleri seçmek ve finanse etmek için oluşturulan rekabetçi bir süreçtir, aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Teklife Davet: proje hazırlamak ve başvurmak için sınırlı zaman Başvuranlar için rehber: koşulları tanımlar Başvuru Formu: Proje teklifi için standart formattır Değerlendirme: Bağımsız Değerlendiriciler tarafından projelerin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi Uygulama: Hibeye hak kazanan projelerin uygulanması İzleme ve Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi

3 Mali Destek Programlarının Amaç ve Öncelikleri Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan mali destek programları dayanağını Ajans'ça hazırlanan yürürlükteki TRB2 Bölgesi Bölge Planı'ndan alır; mali destek programları Bölge Planı nda belirlenen amaçlar, hedefler ve stratejiler dikkate alınarak hazırlanır. Herhangi bir mali destek programına yönelik olarak hazırlayacağınız başvurunuzda, proje fikrinizi yürürlükteki Bölge Planı nda tanımlanan amaç, hedef ve stratejilerle ilişkilendirmeniz son derece önemlidir.

4 Desteklerin tutarı : Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır. Mali destek programlarına ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde program bütçesi ve asgari ve azami destek miktarları ilan edilir. Teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden bağımsız olarak, kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz.

5 Uygunluk kriterleri: Projeniz Desteklenmeye Uygun mu? Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu

6 Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler başvurabilir? Başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri, her bir destek programının amaç ve önceliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak tüm teklif çağrılarında başvuru sahipleri, aşağıda yer alan koşulları karşılıyor olmalıdır: Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRB2 Bölgesi nde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) yasal olarak kayıtlı olan veya bu illerde merkezleri ya da yasal şubeleri bulunması Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

7 Kimler başvuramaz? İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan Hakkında kesinleşmiş (temyizi mümkün olmayan) yargı kararı olan Haklarında görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olan Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeniyle haklarında haciz işlemleri devam eden (yapılandırılmış borçlar hariç) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olan Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ihlal ettiği tespit edilen Teklif çağrısının yapıldığı sırada; Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olan, Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunan veya bu bilgileri temin edemeyen, Teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde Değerlendirme Komitesi ni veya Kalkınma Ajansı nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs eden başvuru sahipleri teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar

8 Ortakların Uygunluğu: Ortaklar; projenin tasarlanması ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar; TRB2 Bölgesi nde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) yasal olarak kayıtlı olmak veya bu illerde merkezleri ya da yasal şubeleri bulumak dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Ortak veya iştirakçiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar.

9 İştirakçilerin Uygunluğu Projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olmak suretiyle katılabilirler. İştirakçiler, sponsorluk, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi konularda projede rol alabilir, ancak mali destekten doğrudan faydalanamazlar ve yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ortak veya iştirakçiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar.

10 Alt Yükleniciler/Taşeronların Uygunluğu Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

11 Projelerin uygunluğu: Uygun Projeler TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) sınırları dahilinde gerçekleştirilir. Küçük ölçekli altyapı projeleri istisna olmak üzere bir yıllık uygulama süresini aşamaz. Küçük ölçekli altyapı projeleri için ise, bu süre azami iki yıl olarak belirlenebilir. Uygun proje konuları ve faaliyetleri, destek programının hedefi ve özel amaçları ile uyumlu olarak belirlenmelidir.

12 Bir başvuru sahibi kaç proje teklifi sunabilir ve kaç projesi için destek alabilir? Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bunların en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Ajanstan mali, destek alan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajans'a destek başvurusunda bulunamaz.

13 Maliyetlerin uygunluğu: Maliyetlerin götürü maliyetlere değil (dolaylı giderler, yolculuk ve gündelik giderleri hariç) gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetlere) dayalı olması Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç) Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği yaratması Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi

14 Maliyetlerin Uygunluğu: Uygun Doğrudan Maliyetler Projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede, proje koordinatörü ve/veya sekreterine ödenen net maaşlar, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile minibüs, kamyonet vb. ulaşım vasıtası satın alımı Sarf malzemesi maliyetleri

15 Maliyetlerin Uygunluğu: Uygun Doğrudan Maliyetler Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması şartıyla Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde otuzunu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri Toplam hibe miktarı TL. ve üzerinde ise denetim maliyetleri Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Görünürlük maliyetleri Bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10 unu aşamaz.

16 Maliyetlerin Uygunluğu: Uygun Dolaylı Maliyetler Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 7'sini aşamaz (Bu oran ilgili Başvuru Rehberi'nde ilan edilmek suretiyle azaltılabilir).

17 Maliyetlerin Uygunluğu: Uygun Olmayan Maliyetler Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları Faiz borcu Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler Arazi veya bina alımları İkinci el ekipman Kur farkından doğan zararlar Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri

18 BAŞVURU FORMU

19 Başvuru formunun doldurulması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar: Projenizi hazırlarken öncelikle mevcut durum analizinizi detaylı bir şekilde yapınız, proje hedeflerinizi bu analiz doğrultusunda, sorunlara cevap verecek şekilde belirleyiniz Daha sonra projenizin çatısını oluşturacak mantıksal çerçeveyi doldurunuz ve son olarak başvuru formunu doldurunuz Soruların cevapları mutlaka ilgili olduğu alt başlığın altında yer almalı ve başvuru formunda yer alan hiçbir yazı silinmemelidir Başvuru formunu doldurduktan sonra, yaptığınız açıklamaların Başvuru Rehberi'nde verilen değerlendirme tablosundaki ilgili soruların tümüne yanıt verdiğinden emin olunuz

20 Başvuru Rehberi Aşağıdaki Eklerden Oluşur*: EK A : Başvuru Formu (Word formatında) EK B : Bütçe (Excel formatında B1, B2, B3) EK C : Mantıksal Çerçeve ( Excel formatında) EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri *Bu ekler sabit olup doğrudan finansman desteği türüne ya da teknik desteğe göre farklılık gösterebilir., farklı ekler olabilir.

21 Başvuru Formu aşağıdaki bölümlerden oluşur: I. Proje II. Başvuru Sahibi III. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları IV. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri V. Başvuru Sahibinin Beyannamesi VI. Kontrol Listesi

22 I. Proje 1.1 Başlık: Projenin Adı 1.2 Yer (ler): Projenin uygulanacağı yer 1.3 İstenen Mali Destek Tutarı Değiştirilemeyecek olan destek tutarını ve yüzdesini (uygun maliyetini) açıklar Destek miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 50 sinden fazla ve yan sütunda gösterilen yüzde oranından yüksek olamaz Bu bölümü bütçeniz son haline gelince doldurun İstenen destek tutarının, projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpımı sonucu elde edilir. Yüzde değerleri belirtirken 2 ondalık hane kullanınız. Projenin Toplam Uygun Maliyeti Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi TL TL %...,...

23 I. Proje 1.4 Özet Tabloyu başvuru formunun tüm bölümlerini tamamladıktan sonra, bir sayfayı geçmeyecek şekilde doldurunuz. Tablo dışında herhangi bir bilgi vermeniz gerekmemektedir

24 I. Proje 1.5 Amaçlar (En fazla 1 sayfa) Bu bölümde hedeflerinizi, sadece başlıklar olarak değil, detaylıca açıklamanız gerekmektedir. Bu bölümde yapacağınız açıklamalar Başvuru Formu 1.4 ve 2.5 maddelerindeki içerikle tutarlı olmak zorundadır.

25 I. Proje 1.6 Gerekçelendirme (En fazla 3 sayfa) Projenin, KOBİ Mali Destek Programının hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları. Hedef grubun ve nihai yararlanıcıların ihtiyaçları ve özel sorunları Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek? Projenin hedef bölgenin, hedef grubun ve nihai yararlanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğu Bu bölüm okunduğunda projenizin iyi düşünülmüş olduğu sonucu çıkarılabilmelidir.

26 I. Proje 1.7 Faaliyetler (En fazla 9 sayfa) Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını, nerede, ne zaman, nasıl ve kimlerle işbirliği/iletişim içinde yürütüleceğini ayrıntılı olarak açıklayınız. Her bir ortağın (ya da iştirakçilerin veya taşeronların) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. Faaliyetlerinizin hazırlık uygulama ve değerlendirme aşamalarını planlayınız. Ana faaliyetleriniz ve alt faaliyetleriniz Mantıksal Çerçeve ve Faaliyet Planı (1.9) içinde tekrarlanmaktadır. Birbirleriyle tutarlı olduğundan emin olunuz

27 I. Proje 1.8 Yöntem (En fazla 4 sayfa) Uygulama yöntemleri ve gerekçeleri. Başvurunuzda Ajans desteğini belirtecek görünürlük faaliyetlerinin yer almasına dikkat ediniz Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar )

28 I. Proje 1.9 Süre ve Faaliyet Planı Proje süresi 12 aydan uzun olamaz 1. Yıl 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Faaliyet Ay Uygulama birimi Örnek Örnek Örnek Hazırlık Yerel ortak 1 faaliyeti 1 (başlık) Uygulama Yerel ortak 1 faaliyeti 2 (başlık) Hazırlık Faaliyeti 2 (başlık) Yerel ortak 2 v.s. Faaliyet planında gerçek tarihler değil, faaliyetlerin proje süresi içindeki uygulama zamanları belirtilmelidir; 1. ay, 2. ay vs. Faaliyetler bu tabloda ayrıntılı biçimde açıklanmaz, sadece başlıkları yazılır ve faaliyetin uygulanacağı ayların bulunduğu kutular işaretlenir. Tabloya yazılan faaliyet başlıklarının Bölüm 1.7 de ve Mantıksal Çerçevede ayrıntılı olarak açıklanan faaliyet başlıklarıyla aynı olmasına dikkat ediniz

29 I. Proje 1.10 Performans Göstergeleri Projenizin performans göstergeleri proje başarınızın ölçülmesine esas oluşturacağı için sadece ulaşılabilir ve gerçekçi ve ölçümlenebilen göstergeler belirleyiniz. Başvuru Rehberi nde ilan edilen örnek performans göstergelerinden yararlanabilirsiniz. (Göstergelerin mantıksal çerçevedekilerle aynı olmasına dikkat ediniz) Gösterge Birim Mevcut Durum Hedef

30 I. Proje 2. Beklenen Sonuçlar 2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki (En fazla 2 sayfa) Projenin aşağıdaki konularda ne gibi ilerlemeler sağlayacağını belirtiniz: hedef grupların/yararlanıcıların durumunu hedef grupların ve /veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini 2.2 Somut Çıktılar (En fazla 1 sayfa) Çıktılar mümkün olduğunca belirgin, ölçülebilir ve sayısal olmalıdır. 2.3 Çarpan Etkileri (En fazla 1 sayfa) Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığını anlatınız.

31 ÇARPAN ETKİLERİ Aşağıdaki sorulara cevap verilmesi gerekmektedir; Projenin sonuçlarının çoğaltılması ve genişletilmesi imkanları var mı? Projenin sonuçlarının, diğer girişimciler, tedarikçiler ve müşteriler üzerinde ne gibi bir etkisi olacaktır? Proje, tedarikçiler, distribütörler, veya müşteriler için yeni iş imkanları yaratacak mı? Proje tedarikçilerin veya müşterilerin ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak mı?

32 I. Proje 2.4 Sürdürülebilirlik (En fazla 3 sayfa) Mali Boyut (faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek?) Proje piyasa koşullarında rekabetçi bir getiri oranına sahip mi? Kurumsal Boyut (kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı?) Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu?

33 I. Proje 2.5 Mantıksal Çerçeve Lütfen Başvuru Rehberi Ek-C yi doldurunuz 2.6 Görünürlük Faaliyetleri (En fazla 1 sayfa) Proje çerçevesinde hazırlanmasını öngördüğünüz, bloknot kalem afiş, tabela ve sair malzeme ve dokümanla DAKA ve Kalkınma Bakanlığı katkısının görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Lütfen bütçenin (Ek B1) 5.8 no lu kaleminin altında, burada öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için tahsisat yapmayı unutmayınız.

34 BÜTÇE

35 I. Proje 3. Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. - Faaliyet Bütçesi - Beklenen Finansman Kaynakları - Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Lütfen bütçenin üç çalışma sayfasını da elektronik formatta doldurmayı unutmayınız. Bütçeye sadece uygun maliyetleri dahil ediniz Maliyetler brüt maliyetlerdir.

36 Bütçe EK B-1 Faaliyet Bütçesi nde hem DAKA tarafından sağlanan finansman hem de başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansmanla karşılanacak olan projenin toplam uygun maliyetleri 7 bütçe başlığı altında gruplandırılmaktadır: 1.İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3.Ekipman-Malzeme 4.Yerel Ofis Maliyetleri 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 6 ya kadar toplam) 8. İdari Maliyetler (Uygun doğrudan maliyetler toplamının maksimum %7'si) 9. Toplam Uygun Proje Maliyeti(7+8) 1+2 toplam uygun proje maliyetinin %10 unu aşamaz

37 Bütçe Bütçe sütunları: Giderler Birim Miktar Birim maliyet Toplam maliyet Bilgisayar Adet TL 1500 TL Proje Koordinatörü Aylık TL 9000 TL Broşür Adet TL 1000 TL Yurt dışı seyahat Uçuş başına TL 1400 TL

38 1. İnsan Kaynakları İnsan kaynakları başlığı altında listelenen personel ile doğrudan sözleşme imzalanır. Her bir personelin brüt giderini dahil etmeyi unutmayınız (maaş + sosyal sigorta + vergi). Maaşlarda alt limit brüt asgari ücret olmalıdır. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve "Birim" sütununda yansıtılmalıdır ('Birim Maliyet' sütununda değil). Günde 8 saat çalışma tam zamanlı kabul edilmektedir

39 1. İnsan Kaynakları Gündelik tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderlerini kapsar. Gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Yolculuk ve gündelik giderleri Maliye Bakanlığının her yıl için belirlediği Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın 3 katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu çalışanları proje kapsamında ücretlendirilemezler, maaşları projede gideri olarak gösterilemez, ancak kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyettir

40 1. İnsan Kaynakları Örnek: Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) Teknik Aylık 0,00 Proje Koordinatörü Aylık , ,00 Eğitim Koordinatörü (Yarı zamanlı, zamanın%25'i, toplam 4 ay) Aylık 1 700,00 700,00 Mühendis (3 mühendis, toplam 4 ay) Aylık , , İdari / destek personeli Aylık 0,00 Sekreter Aylık 9 600, , Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0, Gündelikler Yurt dışı (proje personeli) Gündelik 0, Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0, Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0,00 İnsan Kaynakları Alt Toplam ı ,00

41 2. Seyahat Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir. Seyahat harcamaları için hareket yerini, gidilecek yeri ve ulaşım aracını belirtiniz (uçak, taksi, otobüs vs.) Belirttiğiniz seyahatlerin hem bütçede hem de faaliyetlerin açıklanması (1.7) bölümünde açıklandığından emin olunuz.

42 2. Seyahat Örnek: Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2 2. Seyahat Yurt dışı seyahat Her uçuş için 0,00 Van - Londra (2 Kişi Gidiş-Dönüş) Her uçuş için 4 500, , Yurt içi seyahat Seyahat başına 0,00 Hakkari-Antep (Otobüs) Seyahat başına 3 70,00 210,00 Seyahat Alt Toplamı 2.210,00

43 3. Ekipman ve Malzeme Her ekipmanın ayrı ayrı adedi belirtilmelidir. Örneğin, 10 ofis araç gereci değil, 5 masa, 5 sandalye vs. Proforma fatura kontrolü burada yapılacaktır. Maliyeti TL yi geçen ekipman alımı için Proforma fatura sunmak yeterlidir. İkinci el ekipman alımı uygun maliyet değildir. Bu kalem ekipman alımını ya da ekipmanın kiralanmasını kapsar. Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri de dahildir. Bütün giderler birim (bilgisayar, yazıcı vs.), birim sayısı (3 vs) ve birim maliyeti (1000 TL vs) olarak detaylandırılmalıdır.

44 4. Yerel Ofis Maliyetleri Başvuru sahibinin ya da ortakların ofislerinden farklı olarak sadece projenin faaliyetlerinin uygulanması için yeni bir ofis/eğitim merkezi kurulmuş ise uygun maliyet olur. (örneğin personel için eğitim salonunun kiralanması) Bu maliyetler, Faydalanıcının ve ortaklarının mevcut ofis maliyetleri için kullanılamaz. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 8 numaralı idari maliyetler bütçe kalemine girer.

45 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Bu bütçe başlığı altında gösterilecek giderleri ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir. Yayınlar, etüd, araştırma, konferans veya seminer maliyetleri sadece hizmet tamamen ihale ediliyorsa burada belirtilecektir. Konferans seminer maliyetleri hesaplanırken, eğitmenlerin veya katılımcıların ulaşımı ile ilgili benzin gibi giderler burada gösterilecektir.

46 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet tanıtım faaliyetleri altında gösterilecektir. Taşerona verilecek inşaat işleri ve inşaat işleri kontrolörlüğüne ilişkin giderler bu başlık altında belirtilecektir. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması şartıyla Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde otuzunu geçmemesi koşuluyla sadece küçük ölçekli yapım işlerinin uygun maliyet olarak kabul edildiğini unutmayınız. İnşaat maliyetleri Bayındırlık İskan Bakanlığınca yayınlanan inşaat ve tesisat analiz ve birim fiyatları üzerinden hesaplanmalıdır.

47 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Eğer talep edilen destek miktarı TL'yi geçiyorsa veya Kalkınma Ajansı tarafından talep edildiyse yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.

48 6. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetleri bu başlık altında belirtiniz.

49 8. İdari Maliyetler Projenin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin en fazla %3 ü tutarında idari maliyet bütçelenebilir. Bu kısım boş bırakıldığı takdirde talep edilmediği düşünülecektir Doğrudan giderlerin %3 üne karşılık gelen, projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı maliyetler idari maliyetler olarak kabul edilmiştir Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan maliyet olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır.

50 8. İdari Maliyetler Haberleşme giderleri; kira; elektrik, su ve ısınmaya ilişkin giderler; Başvuru sahibinin ve ortaklarının mevcut ofis/şubesinin kullanılıyor olması halinde, söz konusu giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya ofisteki diğer faaliyetlerden ayrıştırılabilir bir şekilde destekleyici belgelerle ortaya konulabiliyorsa bütçenin genel idari giderler kaleminden karşılanabilecektir. Ulaşım giderleri (seyahatler kalemi altına girmeyen, proje personeli tarafından yapılan ilave ulaşım masrafları, daha önce öngörülemeyen ve DAKA tarafından talep edilen bir toplantıya katılım masrafı gibi); sarf malzemelerine ilişkin giderler (kırtasiye masrafları, temizlik malzemeleri); ofis mobilyaları; sigorta ve güvenlik giderleri; vb. harcamalar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

51 8. İdari Maliyetler Kur farkları, vergi, resim ve harçlar, insan kaynaklarına ilişkin giderler, ekipman ve malzeme alımı bu kalem altında karşılanamaz. Mevcut ofislerinizin proje kapsamında idari gider yerine ayni katkı olarak göstermeniz değerlendirme aşamasında yararınıza olacaktır. Değerlendirme aşamasında idari giderler üzerinde gerektiği takdirde kesintilere gidilebilecektir.

52 EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-2 de verilen tabloda başvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları eş finansman miktarını ve sponsor iştirakçilerinin sağlayacakları maddi katkı bildirilmelidir. Ajanstan talep edilen destek miktarı da yazılmalıdır.

53 EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz (en fazla 5 satır) ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler Birim Açıklama 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 1 adet bilgisayar Her adet için Proje ofisinde kullanılmak üzere; özellikleri: 2.4 Ghz CPU, 512 MB RAM, 17" monitor, 40 GBHD vs.

54 Bütçeyi doldururken dikkat edilmesi gerekenler: Özellikle B.F. 1.3 bölümünde verilen tutarların, bütçenin B- 1, B-2 eklerinde belirtilen tutarlarla aynı olmasını kontrol ediniz Bütçe dipnotlarında belirtilen hususlara ve sınırlamalara dikkat ediniz. Birim fiyat ve adetlerini kontrol ediniz Aritmetik toplam ve çarpım işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bu bakımdan formülleri kullanmanız kolaylık sağlar Başvuru Formu 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması ve 1.8 Yöntem ve 1.9 Süre ve Faaliyet Planı bölümlerinde geçen tüm faaliyetlerin maliyetlendirilmiş olmasına dikkat ediniz.

55 Bütçeyi doldururken dikkat edilmesi gerekenler: Giderlerin başka kalemler altında tekrar edilmemesine dikkat ediniz. Bu bütçe ile projenizin gerçekleştirilebilir olup olmadığını kontrol ediniz. Bütçenizi değerlendirme tablosunun 5 nolu bölümünde verilen sorular doğrultusunda kontrol ediniz. Projenizin fazla olduğu kadar eksik bütçelendirilmesinin de elenmesine sebep olabileceğini unutmayınız. Bütçenizde sayılan maliyetlerin sadece uygun maliyetler olduğuna dikkat ediniz.

56 II. Başvuru Sahibi 1. Kimlik Tam Yasal Adı: Kısaltması: Kuruluşun resmi olarak kayıtlı olduğu tam adı yazılmalıdır Uyruğu: Yasal Statü: A.Ş., Ltd. Şirket vs. Resmi Adres: Posta Adresi: Telefon numarası: Şehir kodu + numara Faks numarası: Şehir kodu + numara Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına yazılı olarak bildirilmelidir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahibinin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, , adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz. İşletmenizin e-posta adresi: İşletmenizin internet adresi: Bu proje için irtibat kişisi: Cep telefonu numaraları: İrtibat kişisinin yönetici veya yardımcısı olması gerekmektedir. Sekreterin ismini yazmayınız. İrtibat Kişisinin e-posta adresi:

57 II. Başvuru Sahibi 2. Başvuru Sahibinin Bilgileri Bu bölümde; 2.1 İşletmenizin ne zaman kurulduğu ve ne zaman faaliyete başladığı, 2.2. İşletmenizin şu andaki başlıca faaliyetleri 2.3 İşletmenizin yönetim kurulu / komitesinin / yöneticilerinin listesi 2.4. Sermaye yapısı altbaşlıklarıyla mali ve işletme kapasitenizin değerlendirilmesine yönelik bilgiler sorulmaktadır. Lütfen yeterli düzeyde açıklama yapınız.

58 II. Başvuru Sahibi 3. Proje Yönetme ve Uygulama Kapasitesi 3.1 Benzer Proje Tecrübesi (Her proje için en fazla 1 sayfa) Bu programın kapsamına giren alanlarda daha önce gerçekleştirdiğiniz projelerinizin amacı, yeri, sonuçları, projedeki rolünüz (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım dereceniz, projenin maliyeti ve projeye finansman katkısı sağlayanlar isimleri ve katkı tutarlarını açıklamanız beklenmektedir Bu bölümde önemli olan projenizin faaliyetlerine benzer nitelikte, proje mantığıyla yürüttüğünüz tecrübe ve birikimlerinizi anlatmanızdır.

59 II. Başvuru Sahibi 3.2 Kaynaklar (En fazla 3 sayfa) Son üç yıl için yıllık gelir, eğer mümkünse her yıl için mali destekçilerin adını ve her birinin yıllık gelire katkı yüzdesini (%) belirterek Mali veri: Bu tabloda yer alan mali verilerin; kar zarar hesapları, bilançolar, yerel vergi dairesine verilen vergi beyanı bilgileriyle uyumlu olduğundan emin olunuz. Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarsızlık İşletmenizin bu destek programından ve gelecekteki muhtemel teklif çağrılarından elenmesine yol açacaktır.

60 II. Başvuru Sahibi 3.2 Kaynaklar (En fazla 3 sayfa) Kategorilerine göre (örneğin; müdür, mühendis, teknisyen, tekniker muhasebecilerin sayısı, vs.) tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısı, çalışma yerlerini belirterek Ekipman ve ofisler Diğer ilgili kaynaklar (örneğin; gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar, vs.) Burada vermiş olduğunuz bilgiler, İşletmenizin destek talebinde bulunduğunuz proje ölçeğindeki projeleri uygulamaya yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Vereceğiniz bilgiler kurumunuzun projenin mali yönetim kapasitesi değerlendirilirken etkili olacaktır.

61 II. Başvuru Sahibi 4. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Ulusal ya da Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara Destek Amaçlı Yapılan Diğer Başvurular 4.1 Alınan Mali Destekler Son üç yılda, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağladığınız mali destekler varsa belirtiniz. 4.2 Sonuçlanmamış Başvurular Henüz sonuçlanmamış mali destek başvurularınız varsa belirtiniz.

62 III.Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları 1. Ortaklarla İlgili Bilgiler Bu bölüm, Başvuru Rehberi Bölüm doğrultusunda her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız. 2. Ortaklık Beyannamesi Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından doldurulacak ve ortak kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

63 IV. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri 1. İştirakçiler İle İlgili Bilgiler Bu bölüm, Başvuru Rehberi Bölüm ye göre her iştirakçi kurum tarafından doldurulmalıdır. Tabloyu iştirakçi sayısına göre çoğaltınız. 2. İştirakçi Beyannamesi Projeye sponsorluk, teknik destek sağlama gibi konularda roller üstlenecek kuruluşların İştirakçi Beyannamesini doldurmaları gerekmektedir.

64 V. Başvuru Sahibinin Beyannamesi Başvuru Sahibi bu beyanname ile Başvuruda verdiği bilgilerin doğruluğunu Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olacağını ve aracı olarak hareket etmeyeceğini, Projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olduğunu Teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahip olduğunu Kendisinin veya ortaklarının Başvuru Rehberi Bölüm (2) de listelenen (a) dan (f) ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmediğini beyan eder. Bu belge Başvuru Sahibini temsil etmeye yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacaktır.

65 KONTROL LİSTESİ Başvurunuzu göndermeden önce, eksiği olup olmadığını Başvuru Rehberinin sonunda yer alan listeden kontrol ederek işaretleyiniz.

66 Sizlere daha etkin destek olabilmemiz için lütfen adresindeki Bilgi Edinme Formlarını kullanınız. Teşekkürler

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Programın Amacı Programın amacı; TRB2 bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

TARIMLA GELEN KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR)

TARIMLA GELEN KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI TARIMLA GELEN KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU FORMU SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI EĞĐTĐM TOPLANTISI Ocak-Şubat 200 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından kullanılan

Detaylı

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır:

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır: 1 Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur. Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

Referans No: TR62-13-DFD

Referans No: TR62-13-DFD 2013 1 Referans No: TR62-13-DFD 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Referans Numarası : TR62-13-DFD Başvuru Formu Referans No: TR62-13-DFD Başvuru Kodu *ÇKA tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2016, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe Bölümü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. SÜRAT ve TURGEP MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI. Başvuru Formu

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. SÜRAT ve TURGEP MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI. Başvuru Formu EK A T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SÜRAT ve TURGEP MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Formu Referans Numarası: TR82-2012-SÜRAT / TR82-2012-TURGEP Son Teslim Tarihi: 27 Şubat

Detaylı

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Mali Destek Programı Proje Hazırlama Eğitimi. 17 Ocak 5 Şubat 2011 Isparta/Burdur

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Mali Destek Programı Proje Hazırlama Eğitimi. 17 Ocak 5 Şubat 2011 Isparta/Burdur BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Mali Destek Programı Proje Hazırlama Eğitimi 17 Ocak 5 Şubat 2011 Isparta/Burdur Eğitim Programının Amacı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı hakkında bilgi sunmak 2010 Mali

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI... Mali Destek Programı. Başvuru Formu. Referans Numarası: Son Teslim Tarihi:.../ /20..

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI... Mali Destek Programı. Başvuru Formu. Referans Numarası: Son Teslim Tarihi:.../ /20.. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI.. Mali Destek Programı Başvuru Formu Referans Numarası: Son Teslim Tarihi:.../ /20.. Saat: Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı KURUMUNUZUN KURULUŞUNUZUN FİRMANIZIN RESMİ ADINI

Detaylı

2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMLARI

2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMLARI 2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMLARI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ I. EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI A. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR B. KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR II. TURİZM ALT YAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, Bütçe - faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı Bilgilendirme Sunumu 16.01.2013 Çarşamba Saat 09.00 Gündem 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları: Sanayi Üretiminin Arttırılması

Detaylı

ÖRNEKTİR. YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır. EK-A

ÖRNEKTİR. YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır. EK-A EK-A T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Başvuru Sahibinin Adı / Ünvanı Projenin Adı Başvuru Kodu YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu Referans Numarası : TRC2-15-YE Son Başvuru Tarihi :

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı: EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı: EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı: EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 2 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) 3 1.1.1

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

ÖRNEKTİR. TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır.

ÖRNEKTİR. TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır. EK-A T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu Referans Numarası : TRC2-15-KENT Son Teslim Tarihi : 03/04/2015 Saat: 23.59 Başvuru Sahibinin Adı / Ünvanı

Detaylı

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi:

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: 1) Proje irtibat bilgisi a) Başvuran kuruluşun adı b) Başvuran kuruluşun

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MALİ DESTEK PROGRAMLARI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar 2 PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani ve fiziksel

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman 3. tanesinin eksik Kaynakları olması ya da EK B-3 Maliyetlerin 4. asıllarının Gerekçelendirilmesi bulunmaması

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Son Başvuru: 15 Mayıs 2015 Saat:17:00 Ar-Ge ve Proje Birimi 2015 1. Proje Hazırlamaya Başlamadan Önce: 1. Proje Teklif

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU

DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S.NO SORU CEVAP REFERANS S.8 S.9 Ferdi başvurular uygunmu? KOBİ tanımına girecek işletmeler

Detaylı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu başvuru formunu hazırlamış olmamızın,

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS

DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS S.1 Ferdi başvuru yapılabilir mi? KOBİ tanımına uymaları ve başvuru sahiplerine ilişkin diğer koşulları

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ 2 SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki Yükümlülükleri Risk

Detaylı

BAġVURU FORMU. Ġzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

BAġVURU FORMU. Ġzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi BAġVURU FORMU Ġzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi BAġVURU FORMUNUN BÖLÜMLERĠ I. Proje II. Başvuru Sahibi III.Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları IV. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Proje Uygulama Rehberi Sözleşme yönetimi Sözleşme yükümlülükleri Satın alma kuralları Projelerin izleme çerçevesi Sözleşmelerin Yönetimi Sözleşme; Tarafların yükümlülükleri Raporlama Maliyetlerin uygunluğu

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması. Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22

Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması. Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22 Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22 1. Hibe Başvuru Rehberi Başvuru Rehberi tüm bilgileri içerir MFİB Yararlanıcı Kuruluş www.mfib.gov.tr www.deltur.cec.eu.int

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR82-2011-KOBİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR82-2011-KOBİ EK A T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Formu Referans Numarası: TR82-2011-KOBİ Son Teslim Tarihi: 19 Ağustos 2011, Cuma Saat: 16:00 Başvuru

Detaylı

5) Proje koordinatörü tutulması öngörülmüşse, ilgili personelin ulaşımı için araç kiralanırsa bunun bedeli uygun maliyet olur mu?

5) Proje koordinatörü tutulması öngörülmüşse, ilgili personelin ulaşımı için araç kiralanırsa bunun bedeli uygun maliyet olur mu? 1) Kısmi Hibe Destek Programları ndan yararlanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, önceden aldıkları desteğin bitiminden itibaren 365 gün geçmedikçe ikinci bir destek için başvuru yapamazlar. Kar

Detaylı

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK I. GİRİŞ Başbakanlık

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2 DİCLE KALKINMA AJANSI 0 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR- BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Küçük Sanayi Sitesi'nde İl Özel İdaresi olarak lastik

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 1 Öncelik 2 kapsamında yerel ürünlere yönelik başvurularda proje konusunun tarımsal ürün

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

Proje Ön Kayıt Formuna www.serka.org.tr Ajans internet adresinde sol altta bulunan kutuya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje Ön Kayıt Formuna www.serka.org.tr Ajans internet adresinde sol altta bulunan kutuya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2011 YILI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (TRA2-11-İGMD002) VE ÖRNEK KOMBİNE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TRA2-11-TRM001) ÖN BAŞVURUDA İZLENMESİ GEREKEN

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - ÖNEMLİ UYARI Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde,

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) Hibe Başvuru Formu Bütçe Kalemi:

Detaylı

2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI Ocak 2010 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ ve YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI ADIM ADIM BAŞVURU FORMU Son Teslim Tarihi: 16 Eylül 2011 Saat:

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

ÖRNEKTİR. SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır.

ÖRNEKTİR. SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu. Online Başvuru Sistemi (KAYS) üzerinden doldurulmalıdır. T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Formu Referans Numarası : TRC2-15-SANAYİ Son Teslim Tarihi : 03/04/2015 Saat: 23.59 Başvuru Sahibinin Adı / Ünvanı Projenin

Detaylı