1 / :16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 / :16"

Transkript

1 1 / :16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Tıp Fakültes ve D ş Hek ml ğ Fakültes dışındak Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön l sans ve l sans düzey ndek eğ t m-öğret m, kayıt kabul, sınav ve değerlend rme esaslarını düzenlemekt r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel k, Tıp Fakültes ve D ş Hek ml ğ Fakültes dışındak Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön l sans ve l sans düzey ndek eğ t m-öğret m, kayıt kabul, sınav ve değerlend rme esaslarına l şk n hükümler kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k; 4/11/1981 tar hl ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddeler ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel kte geçen; a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, b) Akadem k takv m: Eğ t m-öğret m yılının başlama ve b t ş tar hler le kayıt ve sınav tar hler g b öneml tar hler çeren takv m, c) AKTS: Avrupa Kred Transfer S stem n, ç) B r m: Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, d) B t rme projes /b t rme tasarım projes : Öğrenc n n, mezun olmadan önce stenen meslek düzeye ulaştığını göstermek amacıyla mezun olacağı program gereğ alması zorunlu olan projey, e) Ç ft anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve d ğer koşulları sağlayan öğrenc n n Ün vers te ç ndek k l sans programından eş zamanlı olarak ders alıp, k ayrı d ploma alab lmes n sağlayan programı, f) Danışman: Öğrenc ler n eğ t m-öğret m ve Ün vers te yaşamı le lg l sorunlarıyla lg lenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlend r len öğret m elemanını, g) DGS: D key Geç ş Sınavını, ğ) D key geç ş: B r yükseköğret m kurumunun meslek yüksekokulundan mezun öğrenc n n Yükseköğret m Kurulu ve Senato tarafından bel rlenen esaslar çerçeves nde, l sans d ploma programlarında öğren me devam etme hakkı kazanmasını, h) Gözet m l stes : Herhang b r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 19 uncu maddede bel rt len ortalamaların altında olan öğrenc ler n oluşturduğu l stey, ı) İlg l yönet m kurulu: İlg l fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönet m kurulunu, ) İlg l kurul: İlg l fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu, j) Ön koşullu ders: Kayıt olunab lmes ç n daha önce b r veya b rkaç ders n başarılması koşulu aranılan ders, k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez n, l) Rektörlük: Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes Rektörlüğünü, m) Senato: Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes Senatosunu, n) Ün vers te: Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes n, o) Yandal programı: B r l sans programına kayıtlı öğrenc n n öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Ün vers te ç nde başka b r l sans programı kapsamında bel rl b r konuya yönel k sınırlı sayıda ders almak suret yle, d ploma yer ne geçmeyen b r belge alab lmes n sağlayan programı, ö) Yarıyıl: B r akadem k yıldak güz veya bahar dönem n, p) Yatay geç ş: B r yükseköğret m kurumunun ön l sans ve l sans programına kayıtlı olan öğrenc n n Yükseköğret m Kurulu ve Senato tarafından bel rlenen esaslar çerçeves nde, aynı düzeydek d ğer d ploma programlarında öğren me devam etme hakkı kazanmasını, r) Yaz öğret m : Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları çer s nde yapılan eğ t m-öğret m programını, s) YÖK: Yükseköğret m Kurulunu, ş) Yönet m Kurulu: Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes Yönet m Kurulunu, fade eder.

2 2 / :16 İKİNCİ BÖLÜM Öğrenc Katkı Payı, Öğrenc Kayıt İşlemler, Yatay ve D key Geç şler Öğrenc katkı payı/öğren m ücret MADDE 5 (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes ve d ğer lg l mevzuat hükümler uyarınca bel rlenen öğrenc katkı payı ve/veya öğren m ücretler, dönem başlarında akadem k takv mde bel rt len tar hlerde öden r. Mazeretler lg l b r m yönet m kurulunca kabul ed lenler har ç, süres ç nde katkı payı ve/veya öğren m ücret n ödemeyenler o dönem ç n kayıt yaptıramaz/yen letemez ve öğrenc l k haklarından yararlanamaz. (2) Eğ t m ve öğret m başladıktan sonra, öğrenc katkı payı ve/veya öğren m ücret n yatırmış olan Ün vers teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s l nen veya mezun olanların o yarıyılda ödem ş oldukları öğrenc katkı payı ve/veya öğren m ücret ade ed lmez. (3) Öğrenc değ ş m programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrenc ler n katkı paylarının ve/veya öğren m ücretler n n nasıl ödeneceğ ün vers teler arasındak k l anlaşmalarla bel rlen r. Kabul esasları ve kes n kayıtlar MADDE 6 (1) Ün vers teye kayıt olab lmek ç n, ortaöğret m kurumlarından mezun olmak ve ön l sans ve l sans öğren m yle lg l, ÖSYM n n yaptığı sınavı kazanmış olmak; özel yetenek sınavı le öğrenc kabul eden programlara kayıt olab lmek ç n se özel yetenek sınavında başarılı olmak ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununun 45 nc maddes ve lg l d ğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak gerek r. (2) Yabancı uyruklu öğrenc ler le ortaöğret m n n tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenc ler n, b r mlere 2547 sayılı Kanunun 45 nc maddes n n b r nc fıkrasının (f) bend uyarınca kes n kayıt yaptırab lmes ç n YÖK ve Senato tarafından bel rlenen esaslarda yer alan koşulları ve lg l d ğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak gerek r. (3) Ün vers teye yerleşme hakkı kazanan adaylardan kes n kayıt ç n stenen belgeler n asılları veya asıllarını braz etmek koşulu le Ün vers te tarafından onaylı örneğ kabul ed l r. Kes n kayıt ç n sahte veya tahr f ed lm ş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya ün vers teye g r ş sınavlarında sahtec l k yaptığı bel rlenen k ş n n kaydı, kayıt tar h t barıyla ptal ed l r ve hakkında kanun şlemler başlatılır. Bu k ş Ün vers teden ayrılmışsa kend s ne ver len d ploma dâh l tüm belgeler ptal ed l r. Bu k ş ler n yatırmış olduğu öğrenc katkı payı ve/veya öğren m ücretler ger ödenmez. (4) Ün vers ten n yurt dışındak b r ün vers te le ortak düzenleyeceğ programlara a t öğrenc ler n kayıt şlemler mevzuat hükümler ne ve Senato kararlarına göre yürütülür. (5) Öğret m d l İng l zce olan programlara kayıt olan öğrenc lere l şk n esaslar aşağıda bel rt lm şt r: a) Ün vers te tarafından düzenlenen ve tar h lan ed len İng l zce yeterl l k sınavına alınırlar. Güz yarıyılı başlangıç tar h ne kadar Senato tarafından eşdeğerl ğ kabul ed len ulusal ve uluslararası sınavlarda, Senato tarafından bel rlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler le bu tar he kadar Ün vers te tarafından açılan İng l zce yeterl l k sınavlarından b r nde başarılı olanlar, lg l yönet m kurulu kararı le l sans öğrenc s olurlar ve l sans öğren mler ne başlarlar. b) Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenc ler se süres ç nde Yabancı D ller Bölüm Başkanlığına kayıt yaptırırlar ve İng l zce hazırlık programına devam ederler. Bu öğret m yılının sonunda yaz öğret m dâh l, lg l b r mde öğret m ne başlamaya hak kazanamayan öğrenc ler, b r sonrak öğret m yılının başında yapılan tüm İng l zce yeterl l k sınavlarına g reb l rler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İng l zce yeterl l k sınavında başarılı olanlar güz yarıyılında öğren mler ne başlayab l rler. Bu sınavlarda başarısız olan öğrenc ler n k nc kez İng l zce hazırlık öğret m ne devam etme hakları yoktur. Bu öğrenc ler aynı eğ t m ve öğret m yılında, Yabancı D ller Bölüm Başkanlığının, yürütülen İng l zce hazırlık öğret m çerçeves nde yaptığı tüm yeterl l k sınavlarına g rerler. Yaz öğret m sonu sınavı son haklarıdır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenc ler n program le l ş kler kes l r. c) Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenc ler sterlerse, 23/3/2016 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Öğret m Kurumlarında Yabancı D l Eğ t m Öğret m ve Yabancı D lle Eğ t m Öğret m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl şk n Yönetmel ğ n 9 uncu maddes uyarınca, İng l zce öğret m n zorunlu olmadığı programlara yatay geç ş ç n başvuru yapab l rler. (6) Ün vers tede öğret m d l en az %30 İng l zce olan programlara kayıtlı ken yen den ÖSYM n n yaptığı sınava g r p Ün vers ten n aynı düzeydek b r ön l sans ve l sans programına yerleşt r len öğrenc lerde İng l zce yeterl l k şartı aranmaz. (7) Ün vers teye kes n kabul kayıt şlemler n süres ç nde yaptırmayan öğrenc adayları, Ün vers te öğrenc s olma hakkından vazgeçm ş sayılırlar ve herhang b r hak dd a edemezler. (8) İng l zce hazırlık öğret m n n uygulama esasları, Senato tarafından bel rlen r. (9) Yurt dışından öğrenc alımına l şk n ş ve şlemler, Senato tarafından yürütülür. (10) Daha önce öğren m gördüğü ün vers telerdek dersler nden muaf olmak steyen öğrenc ler dersler n başlamasından sonrak b r hafta ç nde lg l b r mler ne başvururlar. Bu tar hten sonra yapılan başvurular şleme alınmaz. İnt bak şlemler, lg l nt bak kom syonunca değerlend r l p b r m yönet m kurulunca karara bağlanır. (11) Özel yetenek sınavı le alınacak öğrenc ler n kabul şartları ve kes n kayıt şlemler lg l b r mce hazırlanıp Senato tarafından bel rlen r.

3 3 / :16 (12) Özel öğrenc kabul şartları ve kes n kayıt şlemler Senato tarafından bel rlen r. Kayıt yen leme MADDE 7 (1) Kayıt yen leme şlem, derse kayıt ve mevzuatta bel rt len öğrenc ler n katkı payı ödenmes n çer r. Ün vers te öğrenc ler her yarıyıl Senato tarafından bel rlenen tar hlerde kayıtlarını yen lemek zorundadırlar. İlan ed len tar hlerde kayıtlarını yen lemeyen öğrenc lerden mazeret b r m yönet m kurulunca uygun görülenler n kayıtları, akadem k takv mde bel rt len süre ç nde gec kmel olarak yapılır. Kayıt yen lenmeyen yarıyıl, öğret m süres nden sayılır. (2) Kaydını yen lemeyen öğrenc ye o yarıyıl ç nde herhang b r öğrenc belges ver lmez ve bu öğrenc öğrenc l k haklarından yararlanamaz. Öğrenc şlemler MADDE 8 (1) Ün vers teye kayıtlı öğrenc ler n eğ t m-öğret mle lg l her türlü şlemler ne l şk n kararlar b r m yönet m kurullarında alınır. Öğrenc ler bu kararlar ç n Rektörlüğe 15 gün ç nde t razda bulunab l rler. Danışmanlık MADDE 9 (1) Her öğrenc ç n lg l bölüm başkanlığı tarafından b r öğret m üyes ve/veya öğret m görevl s /doktora dereces ne sah p araştırma görevl s danışman olarak atanır. Danışman, öğren m boyunca öğrenc y zler ve öğrenc n n devam etmekte olduğu program çerçeves nde öğrenc n n alması gereken zorunlu ve seçmel derslerle lg l olarak öğrenc ye tavs yelerde bulunur. Öğrenc, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yen lenmes sırasında dersler n kend seçer ve danışmanın onayı le kayıt tamamlanır. Geçerl b r mazeret neden yle kayıt dönem nde Ün vers tede bulunamayacak olan danışman bu durumu b r yazı le lg l bölüm başkanlığına b ld r r. Bölüm başkanı, bu danışman yer ne geç c olarak kayıt süres nce b r öğret m elemanı görevlend r r ve bunu lg l öğrenc lere duyurur. K ml k kartı MADDE 10 (1) 6 ncı madde uyarınca kes n kayıtlarını yaptıran öğrenc lere, Ün vers te öğrenc s olduklarını bel rten fotoğraflı b r k ml k kartı Rektörlük tarafından ver l r. (2) K ml k kartının kaybed lmes hal nde yen s n n ver leb lmes ç n, kartın kaybed ld ğ ne da r yerel veya ulusal b r gazetede lan ver lmes ve bu lanın b r d lekçe ek nde lg l b r me sunulması gerek r. Bu durumda öğrenc ye yen b r öğrenc k ml k kartı ver l r. Ver len bu kart ç n her yıl Yönet m Kurulu tarafından bel rlenen tutarda ücret alınır. D ploma ve mezun yet belgeler MADDE 11 (1) Ün vers te tarafından ver len d plomalar ve mezun yet belgeler Senato tarafından düzenlen r. (2) Öğrenc lere d ploma ver leb lmes ç n, katkı payı/öğren m ücret ve Ün vers te le lg l tüm yükümlülükler n yer ne get r lmes zorunludur. Yatay ve d key geç şler MADDE 12 (1) Ün vers te ç nden veya dışından Ün vers te b r mler ne yapılacak her türlü yatay geç ş, 24/4/2010 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğret m Kurumlarında Ön L sans ve L sans Düzey ndek Programlar Arasında Yatay Geç ş, Ç ft Anadal, Yandal le Kurumlar Arası Kred Transfer Yapılması Esaslarına İl şk n Yönetmel k hükümler ne ve Senato tarafından bel rlenen esaslara göre yürütülür. (2) Ün vers te ç nden yapılacak yatay geç ş kontenjanları, lg l kurulca bel rlen r ve Senato tarafından onaylanır. Ün vers te dışından yapılacak yatay geç şler ç n kontenjanlar se, YÖK tarafından bel rlen r. İnt bak şlemler, lg l yönerge hükümler ne göre nt bak kom syonlarınca yapılır ve b r m yönet m kurulu kararı le onaylanır. (3) Bu Yönetmel k uyarınca, öğret m d l İng l zce olan programlara yatay ve d key geç ş yapacak öğrenc ler, Senatonun kabul ett ğ İng l zce başarı belgeler nden herhang b r n sunmak veya Yabancı D ller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İng l zce yeterl l k sınavını başarmak zorundadır. Bu belgelerden herhang b r n sunamayan ve/veya Yabancı D ller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İng l zce yeterl l k sınavını başaramayan öğrenc ler n Ün vers teye yatay geç ş şlemler yapılmaz. (4) Ün vers ten n l sans programlarına başvuran d key geç ş öğrenc ler, ÖSYM tarafından yerleşt r l r. D key geç ş öğrenc ler n n kayıt şlemler, 19/2/2002 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğret m Ön L sans ve L sans Programları Mezunlarının L sans Öğren m ne Devamları Hakkında Yönetmel k hükümler ne ve Senato tarafından bel rlenen esaslara göre yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğ t m-öğret mle İlg l Esaslar Öğret m yılı MADDE 13 (1) Öğret m yılı, güz ve bahar yarıyılları le yaz öğret m nden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her b r n n normal süres 14 haftadır. Gerekl hallerde bu süre Senato tarafından değ şt r leb l r. Akadem k takv m, her akadem k yılın başlamasından önce Senato tarafından bel rlen r ve lan ed l r. Yaz öğret m uygulama esasları, Senato tarafından düzenlen r. Öğret m n yapılacağı gün ve saatler Senato tarafından bel rlen r. Resm tat l günler öğret m ve sınav yapılmaz. Ancak gerekt ğ nde ders veren b r m tarafından öner len ve Yönet m Kurulunca uygun görülen dersler n, ders ve sınavları Cumartes ve Pazar günler yapılab l r.

4 4 / :16 (2) 14 üncü madden n b r nc fıkrasında bel rt len azam süre ç nde d ploma alamayan öğrenc ler n, müfredat değ ş kl ğ veya s mler değ şmemekle b rl kte ders çer ğ n n değ şmes ya da ders çer ğ değ şmemekle b rl kte aradan uzun b r süren n geçmes neden yle, daha önce başarılı olunan derslerden hang ler n yen den almaları gerekt ğ lg l mevzuat hükümler ve YÖK Başkanlığının kararları doğrultusunda lg l yönet m kurulu tarafından bel rlen r. (3) Ün vers ten n, eğ t m-öğret m süreçler n n sürekl y leşt r lmes ne yönel k ç ve dış kal te güvences uygulamaları ve eğ t m-öğret m n devamına l şk n d ğer hususlar Senato tarafından bel rlen r. Öğret m süres ve şekl MADDE 14 (1) Ün vers ten n b r mler nde kayıtlı öğrenc ler n öğret m süres ve şekl ne l şk n esaslar aşağıda bel rt lm şt r: a) B r yıl sürel yabancı d l hazırlık sınıfı har ç, kayıt oldukları programa l şk n dersler n ver ld ğ dönemden başlamak üzere, her dönem ç n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğren m süres k yıl olan ön l sans programlarını azam dört yıl, öğren m süres dört yıl olan l sans programlarını azam yed yıl ç nde tamamlamak zorundadırlar sayılı Yükseköğret m Kanununun 46 ncı maddes nde bel rt len koşullara göre lg l yarıyıla a t öğrenc katkı payı veya öğren m ücretler n yatıran öğrenc ler dönem kaydı yaptırab l rler. Bu durumdak öğrenc ler n öğrenc l k hâller, ders ve sınavlara katılma le tez hazırlama har ç öğrenc lere tanınan d ğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder. b) Azam süreler sonunda eğ t m n tamamlayamayanlar ç n aşağıdak hükümler uygulanır: 1) Azam öğren m süres sonunda programında h ç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yer ne get rmed ğ ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenc n n Ün vers te le l ş ğ kes l r. 2) Azam öğren m süres sonunda, (1) numaralı alt bent kapsamı dışında kalan son dönem öğrenc ler ne, devam koşulunu yer ne get rerek başarısız oldukları tüm dersler ç n ders sayısına bakılmaksızın k ek sınav hakkı ver l r. Bu ek sınavlar en erken tak p eden yen eğ t m-öğret m dönem başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tar h, yer ve saat b r mler n lg l b r m yönet m kurulunca bel rlen r ve öğrenc ye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o ders n başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması ç n başarması gereken ders sayısını beşe nd remeyen öğrenc n n Ün vers te le l ş ğ kes l r. 3) Azam öğren m süres sonunda veya (2) numaralı alt bent uyarınca g rd ğ ek sınavlar sonunda b r dersten başarısız olan son dönem öğrenc ler ne sınırsız sınav hakkı ver l r. 4) Ek sınavlar sonunda, mezun olması ç n başarması gereken toplam ders sayısını, h ç almadığı ve devam koşulunu yer ne get rmed ğ dersler de dâh l olmak üzere beşe nd ren son dönem öğrenc lere üç yarıyıl ek süre ver l r. 5) Azam öğren m süres sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması ç n başarması gereken ancak h ç almadığı ve/veya devam koşulunu yer ne get rmed ğ dersler de dâh l olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrenc ler ne, dört yarıyıl ek süre ver l r. 6) (4) ve (5) numaralı alt bentler uyarınca ver len ek süre sonunda mezun olamayan öğrenc n n Ün vers te le l ş ğ kes l r. 7) İzled kler programdan mezun olab lmek ç n lg l programın tüm dersler nden geçerl not aldıkları halde ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00 ın altında olması neden yle mezun olamayıp l ş kler kes lme durumuna gelen son dönem öğrenc ler ne, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere d led kler derslerden sınırsız sınav hakkı ver l r. Öğrenc hang dersler n sınavına g receğ n bel rten b r d lekçey, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl sonu/yılsonu sınav dönem nden en geç k hafta önce lg l akadem k b r m ne ver r. c) Öğret m; öğret m planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, prat k çalışmalar, stajlar, esk zler, araz üzer nde uygulamalar, sem nerler, b t rme projes /b t rme tasarım projes ve benzer çalışmalardan oluşab l r. Senatoda aks kararlaştırılmadıkça, öğret m planlarındak zorunlu ve seçmel dersler n ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, araz çalışması g b akadem k etk nl kler n süres b r yarıyıldır. ç) Öğret m d l % 30 İng l zce olan l sans programlarında kayıtlı olan öğrenc ler, l sans öğren mler süres nce öğrenc s oldukları programın öğret m planında bulunan dersler n en az % 30 unu İng l zce, öğret m d l % 100 İng l zce olan l sans programlarında kayıtlı olan öğrenc ler se Türkçe ver lmes zorunlu olan dersler har ç, l sans öğren mler süres nce öğrenc s oldukları programın öğret m planında bulunan dersler n tamamını İng l zce derslerden almak zorundadırlar. Bölüm başkanlığının uygun görmes durumunda öğrenc ler derslerden bazılarını, Ün vers ten n d ğer bölümler n n/programlarının öğret m planlarında yer alan, denkl ğ kabul ed len derslerden alab l rler. Öğret m planları MADDE 15 (1) Ün vers ten n b r mler ndek öğret m, YÖK tarafından bel rlenen ve Senato tarafından kabul ed len ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümler n görüşler alınmak suret yle, lg l kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğret m planına göre yapılır. Bunlardan; a) Öğret m planından en az 55 AKTS kred l k ders başaran (m n mum harf notu DD) k nc sınıf, b) Öğret m planından en az 110 AKTS kred l k ders başaran üçüncü sınıf, c) Öğret m planından en az 170 AKTS kred l k ders başaran se dördüncü sınıf, öğrenc s olarak tanımlanır. (2) Öğrenc ler b r nc yarıyılda bölümler n n ders planında yer alan b r nc yarıyıl dersler n almak zorundadırlar. Ancak, öğren mler ne k nc yarıyıl başında başlama durumunda olan b r yarıyıl hazırlık sınıfına devam

5 5 / :16 etm ş öğrenc ler açılan b r nc yarıyıl dersler ne ek olarak 17 nc madden n b r nc fıkrasında bel rt len kred sınırlarına uymak koşulu le ön koşulsuz üst yarıyıl dersler n de alab l rler. (3) B r nc yıl sonunda en az 60, k nc yıl sonunda en az 120 AKTS kred l k ders başaran (başvurduğu döneme kadar anadal l sans programında almış olduğu dersler başarmış olan), sınıfındak ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında lk % 20 l k d l mde yer alan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenc ler ç ft anadal programına (ÇAP) başvurab l rler. Ayrıca bu öğrenc ler 17 nc maddede bel rt len en fazla kred sınırını aşarak sek z yarıyıldan daha kısa sürede mezun olab l rler. (4) Öğrenc ler, öğren mler ne; ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersler çakışmamak, 17 nc madden n b r nc fıkrasında bel rt len kred sınırlarına uymak ve 19 uncu madden n b r nc fıkrasındak koşulları sağlamak suret yle devam ederler. (5) Öğret m planına dâh l olan staj çalışmaları, b r mler tarafından her programın özell ğ ne göre hazırlanan esaslara göre yapılır. (6) Ün vers te b naları dışında yapılması gereken ders ve uygulamalar, yarıyıl süres nce yapılab leceğ g b, lg l b r mler tarafından özel esaslarda bel rt len sürelerde, bahar yarıyılının b t m nden sonra da yaptırılab l r. Ön koşul MADDE 16 (1) B r programa a t dersler n ön koşulları, lg l kurulun öner s ve Senatonun onayı le tüm bölümler n öğrenc ler n n ortak olarak aldıkları dersler n ön koşulları se Senato tarafından bel rlen r ve Ün vers ten n resm nternet s tes nde lan ed l r. (2) B r ders n ön koşulu olarak bel rlenen ders/derslerden ön koşulun sağlanab lmes ç n aranacak ders harf notunun DD veya üzer olması gerek r. Ön koşul olarak bel rlenen b r ders, kred s z se ön koşulun sağlanab lmes ç n bu dersten başarılı olma (BL) şartı aranır. (3) Ön koşullar, karar tar h n zleyen yarıyılda uygulanır. Ders kaydı MADDE 17 (1) Ders kaydı aşağıdak kr terlere göre yapılır: a) 19 uncu madden n b r nc fıkrasının (a) bend nde söz konusu ed len b r nc yarıyıl öğrenc ler, Yatay Geç ş, DGS ve ÇAP öğrenc ler har ç olmak üzere, gözet m l stes nde bulunmayan öğrenc ler n, herhang b r yarıyılda kred yükü en az 22 AKTS, en çok 35 AKTS kred olmak zorundadır. b) ÇAP öğrenc ler her yarıyıl 50 AKTS kred l k ders alab l r. c) Yatay Geç ş ve DGS öğrenc ler kayıt oldukları lk k yarıyılda 45 AKTS kred l k ders alab l rler. (2) Her öğrenc 14 üncü madden n b r nc fıkrasının (c) bend nde tanımlanan çalışmalara aşağıda bel rt len sınırlar ç nde kalarak yazılır: a) Daha fazla kred almak steyen öğrenc lerden; en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasına sah p olanlar en fazla 40 AKTS kred l k ders, en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasına sah p olanlar se en fazla 45 AKTS kred l k ders alab l rler. b) Son sınıf öğrenc ler n n kred yükü, gözet m l stes nde olmamak koşulu le bu ortalamalara bakılmaksızın lg l yönet m kurulu kararı le arttırılab l r. c) Gerekl hallerde b r yarıyılda alınması gereken en az 22 AKTS kred l k ders yükünün azaltılması yönünde lg l yönet m kurulu kararı alınab l r. (3) Öğrenc, yarıyılın başlangıcından t baren b r hafta çer s nde danışmanının onayını alarak ders planındak derslerden b r s n bırakıp b r başka derse kayıt yaptırab l r, ayrıca lk hafta çer s nde kayıt yaptırdığı b r dersten tümüyle çek leb l r. (4) Öğrenc b r nc yarıyıl har ç b r yarıyılda en fazla b r ders, ön l sans eğ t m süres nce en fazla üç, l sans öğret m süres çer s nde en fazla yed dersten çek leb l r. B t rme projes /b t rme tasarım projes MADDE 18 (1) B t rme projes /b t rme tasarım projes, öğret m planlarında ön l sans programlarında dördüncü, l sans programlarında sek z nc yarıyıl ders olarak yer alır. Öğrenc n n, mezun olmadan önce, stenen meslek düzeye ulaştığını gösteren b t rme projes n /b t rme tasarım projes n, mezun olacağı programdan yapması zorunludur. (2) Proje konularının öğrenc lere dağıtımı, b r mler n tekl f le Senatonun onayladığı esaslarda göster len koşullara göre daha öncek yarıyıllarda da yapılab l r. Sek z nc yarıyılda b t rme tasarım projes alamayan öğrenc ler, bunu zleyen b r sonrak yarıyılda da b t rme projes /b t rme tasarım projes alab l rler. Gözet m l stes MADDE 19 (1) Aşağıda göster len öğrenc ler gözet m l stes ne alınır: a) B r nc ve k nc sınıfta olup herhang b r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1,80 n altında olan öğrenc ler, b) Üçüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 1,90 ın altında olan öğrenc ler, c) Dördüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 2,00 ın altında olan öğrenc ler. (2) Gözet m l stes ne alınan öğrenc ler n b r yarıyıldak kred yükü en fazla 25 AKTS kred olab l r. Bu öğrenc ler, açıldığı takd rde, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersler yarıyıl gözetmeks z n alab l rler. Gözet m l stes nde ken ağırlıklı genel not ortalamalarını bel rt len düzeyler n üzer ne

6 6 / :16 çıkartan öğrenc ler normal statüde öğren mler ne devam ederler. (3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu t bar yle ağırlıklı genel not ortalaması bel rlen rken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nc madden n k nc ve üçüncü fıkrası uyarınca öğrenc n n çek ld ğ dersler ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz. Yabancı d l hazırlık programı MADDE 20 (1) Yabancı d l hazırlık programındak notlar, sınavlar ve başarı durumu le lg l hususlar Senato tarafından düzenlen r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlend rme Sınavlar MADDE 21 (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır: a) Ara sınav: İlg l eğ t m-öğret m planında öngörülen derslerden yarıyıl ç nde yapılan sınav veya sınavlardır. b) Yarıyıl sonu sınavı: Dersler n ver ld ğ yarıyıl sonunda yapılan sınavdır. c) Mazeret sınavı: B r ders n ara/yarıyıl sonu sınavına g remeyen öğrenc ler ç n açılan sınavdır. Mazeret sınavı lg l b r m tarafından bel rlenen tar hte yapılır. Öğrenc ler, mazeretler n n b t m nden t baren en geç üç ş günü çer s nde durumunu belgeleyerek lg l akadem k b r me başvuruda bulunmalıdır. İlg l yönet m kurulunca mazeretler n n uygun görülmes durumunda sadece b r defaya mahsus öğrenc lere mazeret sınavı hakkı ver l r. ç) Tek ders sınavı: Mezun yetler ç n devam ve varsa uygulama şartlarını yer ne get rm ş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrenc lere güz ve bahar yarıyılı le yaz öğret m sonundak lk k hafta ç nde lg l yönet m kurulu kararı le bel rlenen tar h ve saatte tek ders sınav hakkı tanınır. Ayrıca, mezun olab lmek ç n kayıtlı oldukları eğ t m-öğret m programındak tüm derslerden başarılı oldukları halde AGNO ları 2,00 ın altında olması neden yle mezun olamayan öğrenc ler de AGNO larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları b r dersten bölüm başkanlıklarına d lekçe le başvurmaları hal nde, lg l kurul kararıyla tek ders sınavına g reb l rler. Tek ders sınavında alınan not o ders n başarı notudur. B t rme projes, atölye ve proje çalışması g b uygulama gerekt ren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Öğrenc n n eks k stajının olması, tek ders sınavına g rmes ç n engel teşk l etmez. d) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, yarıyıl ç proje ve benzer çalışmalarda kopya çeken, kopya çekme g r ş m nde bulunan ve kopya çek lmes ne yardım eden veya lg l evrakın ncelenmes nden kopya çekt ğ sonradan anlaşılan b r öğrenc, o sınav veya çalışmadan sıfır not almış sayılır. Notlar ve şaretler MADDE 22 (1) Ön l sans ve l sans sev yes ndek eğ t m ve öğret mde, öğrenc n n b r derstek başarısı, bağıl değerlend rme yöntem le bel rlen r. Bu değerlend rme, öğrenc n n yarıyıl ç çalışmalarında gösterd ğ başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not b rl kte değerlend r lerek ve sınıfın genel başarı düzey göz önünde bulundurularak saptanır. (2) B r derstek başarı durumu başarı notu le bel rlen r. Başarı notu harfler n n anlamları şunlardır: a) B r dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından b r s n alan öğrenc o ders başarmış sayılır. b) B r dersten (DC) ve (DD) notlarından b r s n alan öğrenc, o ders şartlı başarmış kabul ed l r. c) B r dersten (FD) veya (FF) notunu alan öğrenc o dersten başarısız sayılır. ç) B r dersten (VF) notunu alan öğrenc, yarıyıl sonu sınavına g remez ve başarısız kabul ed l r. (3) Başarı notu harfler dışında kullanılan d ğer harfler n anlamları şunlardır: a) BL: Kred s z olarak alınan dersten başarılı. b) BZ: Kred s z olarak alınan dersten başarısız. c) T: Öğrenc ler n kayıtlı bulundukları b r dersten 17 nc madden n k nc ve üçüncü fıkrasında bel rt len süre çer s nde çek ld kler n gösteren şarett r. ç) E: Proje, b t rme projes /b t rme tasarım projes ve benzer çalışmalarda, çalışmasını bel rlenen sürede b t remeyen öğrenc ye ver l r. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı ders veren öğret m elemanı tarafından bel rlen r. Bel rlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenc ye FF notu ver l r. (4) Başarı notlarının fade ett kler başarı dereceler ve katsayıları aşağıdak tabloda göster lm şt r: Not Harf Karşılığı Başarı Notu Harf Notu Katsayı Mükemmel AA 4, Çok y BA 3, İy BB 3, Orta CB 2, Yeterl CC 2, Şartlı Başarılı DC 1, Şartlı Başarılı DD 1, Başarısız FD 0, Başarısız FF 0,00 Başarısız (V zes z) VF 0,00

7 7 / :16 (5) Başarı notu değerlend r lmes, ham başarı notu le b rl kte sınıfın genel başarı düzey de göz önünde bulundurulmak suret yle notların dağılımı ve sınıf ortalaması d kkate alınarak bağıl değerlend rme s stem ne göre yapılır. Bu değerlend rme sonunda, her öğrenc ye ders veren öğret m elemanı tarafından aşağıda katsayıları bel rt len harf notlarından b r, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun lk sütununda yer alan sınırlar d kkate alınmaksızın takd r olunur. Yarıyıl sonu sınavına g rmeyen öğrenc lere FF notu ver l r. Ayrıca bağıl değerlend rme le lg l esaslar Senato tarafından düzenlen r. Ağırlıklı genel not ortalamasının yükselt lmes MADDE 23 (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek steyen öğrenc, 14 üncü maddede bel rt len hükümler saklı kalmak koşulu le daha önce alıp başardığı dersler tekrar alab l r. Bu dersler ç n son alınan notlar geçerl d r. Öğrenc n n Ün vers tede aldığı dersler n bütün notları ve şaretler öğren m belges nde göster l r. Değerlend rme MADDE 24 (1) Derslere % 70, laboratuvar ve atölye g b bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartları sağlayamayan öğrenc lere VF notu ver l r. Devam koşulunu sağlamayan öğrenc ler ve/veya ders veren öğret m elemanının ders ç n bel rley p bölüm başkanlığının onayı le yarıyıl başında lan ett ğ şartları sağlamayan öğrenc ler yarıyıl sonu sınavına g remezler. (2) B r ders n başarı notu; o derse a t yarıyıl ç sınavları, kısa sınavlar, araz çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, sem ner, devam, laboratuvar g b yarıyıl ç çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı le bel rlen r. Her yarıyılın lk haftasında, o yarıyıl açılacak derslere a t başarı değerlend rme s stem ; yarıyıl ç çalışmalarının türler, sayısı, yarıyıl ç çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hang oranlarda olacağı g b hususlar göz önünde bulundurularak ders veren öğret m elemanı tarafından ders katalog formu üzer nden öner l r. İlg l bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzer ne kes nleş r ve lan ed l r. (3) Yarıyıl sonu sınavına g reb lme koşulunu yer ne get rmeyen öğrenc ler n l stes, yarıyılın son haftası çer s nde lan ed l r. (4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40 tan az, % 60 tan fazla olamaz. Özel durumlarda lg l kurul kararı le bu oranlar değ şt r leb l r. Yarıyıl ç çalışmalarının her b r n n başarı notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavının katkısından fazla olamaz. (5) Öğrenc ler n b r derstek başarı durumunu gösteren l ste, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlandığı tar hten t baren en geç b r hafta çer s nde ders veren öğret m elemanı tarafından açıklanır. İlg l yönet m kurulu gerekt ğ nde ders veren öğret m elemanından, dersle lg l başarı durumu değerlend rmes n yen den steyeb l r. (6) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan, lg l yarıyılda d s pl n cezası almamış o yarıyılda en az 25 AKTS kred l k ders almış ve başarmış öğrenc ler le en az sürede mezun durumuna gelm ş olan öğrenc ler, sadece mezun olduğu yarıyılda kred l m t aranılmadan; a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrenc s, b) 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrenc s, olarak tanımlanırlar. (7) Bu değerlend rmeler not belges nde yarıyıl bazında bel rt l r. Herhang b r yarıyılda not belges nde FD, FF ve/veya VF bulunan öğrenc ler not ortalamalarını tuttursalar dah o yarıyılda onur veya yüksek onur öğrenc s olamazlar. (8) Öğret m elemanları, ara sınav ve yarıyıl sonu le performansa dayalı çalışmaların sonucunu akadem k takv mde bel rt len sürelerde öğrenc şler otomasyon programı üzer nden lan etmek zorundadır. Mazeretler MADDE 25 (1) Mazeretler n kabulü le lg l olarak Senato tarafından bel rlenen esaslarda tanımlanan st sna durumlarda, yarıyıl ç sınavlarına geçerl mazeretler neden yle g remeyen öğrenc ler, mazeretler n n kabul ed lmes hal nde mazeret sınavına alınırlar. Öğrenc ler n mazeretl sayılmasına Senato tarafından bel rlenen esaslara uygun olarak, lg l yönet m kurulu tarafından karar ver l r. Bu durumda olan öğrenc ler n mazeretl olduğu yarıyıl ç sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur. (2) Mazeretler neden yle yarıyıl sonu sınavına g remeyen öğrenc ler mazeretler n n b t m n zleyen üç ş günü ç nde lg l b r me başvururlar. Mazeretler lg l yönet m kurulunca geçerl kabul ed len öğrenc ler, yarıyıl sonu sınavlarını zleyen hafta çer s nde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına g reb l rler. Yarıyıl sonu sınav dönem MADDE 26 (1) Her yarıyıl sonunda b r sınav dönem vardır. Sınav dönem ç nde lg l yönet m kurulunca kabul ed lecek nedenlerle sınavı yapılamayan dersler ç n o sınav dönem ne süre eklen r. (2) Araz üzer nde yapılması gereken derslerle, sınava g rme hakkı b r araz çalışmasının sonucuna bağlı olan dersler n sınavları araz çalışmalarının b t m nde de yapılab l r. B t rme projes /b t rme tasarım projes, yarıyıl sonu veya yaz öğret m sonu sınav dönemler nde veya onu zleyen hafta ç nde yapılır. (3) Yarıyıl sonu sınav programları akadem k b r mler tarafından, sınav dönem başlamadan en az k hafta önce lan ed l r. Sınavlar, programda göster len gün, yer ve saatte Ün vers te b nalarında yapılır. Ancak, araz üzer nde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, araz üzer nde veya Ün vers te b naları dışında yapılab l r. Sınav şekl MADDE 27 (1) Yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek stek üzer ne lg l

8 8 / :16 kurullar sınavın sözlü veya sözlü-yazılı veya proje değerlend rme ve/veya sunum olarak yapılmasına karar vereb l r. Bu yöndek karar yarıyılın başında öğrenc lere ver len başarı değerlend rme formunda lan ed l r. Sınavları, o ders vermekle görevl öğret m elemanı düzenler ve yönet r. Sorumlu öğret m elemanının sınav günü Ün vers tede bulunmaması hal nde, sınavı k m n yapacağı bölüm başkanı tarafından bel rlen r. Sınavların düzenl b r b ç mde yürütüleb lmes ç n lg l b r mdek bütün öğret m elemanları görevlend r leb l r. (2) Sınav ç n gerekl belgeler ve ders veren öğret m elemanının z n verd ğ araçların dışında, kayıt fonks yonlu hesap mak nes, cep telefonu, b lg sayar, tablet, tels z, kamera vb. let ş m, depolama, kayıt ve ver aktarım c hazları le sınava g rmek yasaktır. Yasak olarak bel rt len bu c hazlarla sınava g rd ğ tesp t ed len öğrenc n n sınavı geçers z kabul ed l r. (3) Sınavların programları/sonuçları akadem k takv mde bel rt len sürelerde lan ed l r. (4) Sınav evrakları ve başarı notu değerlend rmes nde kullanılan proje vb. tüm materyaller sınavın yapıldığı tar hten t baren k yıl süre le ders veren öğret m elemanı tarafından saklanır. Sınav sonuçlarına t raz MADDE 28 (1) Öğrenc, b r derstek başarı durumu sonucuna, ders n sınav sonuçlarının lan ed lmes nden t baren beş ş günü çer s nde, öğrenc s olduğu b r me yazılı olarak başvurarak madd hata t razında bulunab l r. İlg l b r m, söz konusu t razı lg l öğret m elemanına yazılı olarak let r. İlg l öğret m elemanı üç ş günü ç nde t razı değerlend r r ve lg l b r me sonucunu b ld r r. (2) Ders veren öğret m elemanı tarafından öğrenc otomasyon s stem ne şlenerek kes nleşt r len dersler n başarı notlarına l şk n her türlü değ ş kl k b r m yönet m kurulu kararı le Öğrenc İşler Da re Başkanlığı tarafından yapılır. B r m kred s /AKTS MADDE 29 (1) B r m kred s /AKTS öğrenc n n b r ders başarı le tamamlayab lmes ç n yapması gereken çalışmaların tümünden hesaplanan kred y fade eder. (2) Ders, uygulama, laboratuvar, proje, sem ner, atölye ve b t rme projes n n/b t rme tasarım projes n n öğret m bakımından değerlend r lmes b r m kred s üzer nden yapılır. Dersler n ve sem nerler n, b r yarıyıl süre le haftada b r ders saat, b r kred d r. Uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftada b r saat, yarım kred olarak kabul ed l r. Senato kararı le sert f ka almaya yönel k dersler kred s z olarak açılab l r. Ağırlıklı genel not ortalaması MADDE 30 (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrenc n n almış olduğu tüm dersler n AKTS kred ler n n başarı notları le çarpımının toplam değer n n ortalamaya katılan başarı notu T, E, BL, BZ olan dersler har ç AKTS kred s toplamına bölümünü fade eder ve öğren m belgeler nde v rgülden sonra k hane le göster l r. Öğret m b t rme MADDE 31 (1) Kayıtlı olduğu programın öğret m planında göster len zorunlu derslerle, ders planında yer alan toplam AKTS kred s n sağlayacak şek lde seçmel dersler ve stajları, b t rme projeler n başaran, DD ve DC notları dâh l olmak üzere ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzey ne çıkarmış öğrenc lerle; bu Yönetmel kte bel rt len stajlar dâh l, bütün çalışmaları başarmış ve aldığı kred ler n % 100 İng l zce programında, Türkçe ver lmes zorunlu dersler har ç, tamamını İng l zce alarak tamamlamış öğrenc ler, öğren m n b t rm ş/tamamlamış sayılır ve kend ler ne 11 nc maddede bel rt len d ploma ver l r. % 100 İng l zce programa yatay geç ş yapan öğrenc ler n İng l zce kred s bakımından öğren mler n b t rmeler /tamamlamaları sadece geç ş yapılan programdak dersler d kkate alınarak yapılır. (2) Kayıtlı oldukları programları yukarıda bel rt len şek lde tamamlayanlara, aldıkları ders, proje, laboratuvar çalışmasını, b t rme projes /b t rme tasarım projes ve benzer çalışmalarını, başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını, gözet m, y durum, onur ve yüksek onur l steler nde olduklarını gösteren b r öğren m belges /transkr pt ver l r. (3) B r öğrenc n n mezun olab lmes ç n öğren m süres k yıl olan ön l sans programlarında toplam 120 AKTS, öğren m süres dört yıl olan l sans programlarında toplam 240 AKTS kred s n başarı le tamamlaması zorunludur. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeş tl ve Son Hükümler Öğren me ara zn ve mazeretler MADDE 32 (1) Senato tarafından kabul ed len esaslara göre, haklı ve geçerl nedenler n varlığı hal nde lg l öğrenc n n veya kanun tems lc s n n yazılı taleb üzer ne lg l yönet m kurulunun kararı le öğrenc mazeretl kabul ed leb l r. (2) Öğren me ara zn ne l şk n esaslar Senato tarafından bel rlen r. Ün vers teden ayrılma MADDE 33 (1) Kend steğ le Ün vers teden ayrılacak öğrenc, kayıtlı olduğu b r me yazılı olarak başvurur. İlg l b r m yönet m kurulu kararıyla Ün vers te le l ş ğ kes l r. (2) Öğrenc ler n, 18/8/2012 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğret m Kurumları Öğrenc D s pl n Yönetmel ğ hükümler ne göre yükseköğret m kurumundan çıkarma cezası almış olmaları hal nde

9 9 / :16 lg l b r m yönet m kurulu kararıyla Ün vers te le l ş kler kes l r. (3) Azam süreler ç nde katkı payı veya öğren m ücret n n ödenmemes le kayıt yen lenmemes neden yle öğrenc ler n l ş kler kes lmez. Ancak Senatonun kararı ve YÖK onayı le dört yıl üst üste kayıt yen lenmemes neden yle öğrenc ler n Ün vers te le l ş kler kes leb l r. Anlaşmalı yurt dışı ün vers telere gönder len öğrenc ler MADDE 34 (1) Ün vers te le yurt dışındak b r ün vers te arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenc değ ş m programları çerçeves nde, Ün vers te tarafından b r veya k yarıyıl yurt dışındak ün vers telere öğrenc gönder leb l r. Bu süre ç nde öğrenc ler n Ün vers tedek kaydı devam eder ve bu süre öğret m süres nden sayılır. Ün vers teye kayıtlı olan öğrenc ler n, uluslararası öğrenc değ ş m programları kapsamında aynı düzeyde başka b r yükseköğret m kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kred ler, Senato kararı le kayıtlı olunan d ploma programındak yükümlülükler yer ne sayılab l r. Öğrenc n n değ ş m programına katılarak aldığı dersler n kred s n n toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam AKTS kred s n n üçte b r nden fazla olamaz. Değ ş m programındak öğrenc ler katkı paylarını Ün vers teye öderler. Başvuru koşulları, kabul şartları ve başarı notlarının Ün vers tedek başarı durumuna nasıl yansıtılacağı Senato tarafından bel rlen r. Yaz öğret m, ç ft anadal ve yandal programları MADDE 35 (1) Yaz öğret m, ç ft anadal ve yandal programlarında uyulacak esaslar Senato tarafından bel rlen r. L sans öğrenc ler ne ön l sans d ploması ver lmes MADDE 36 (1) Bağlı bulunduğu l sans programından l ş ğ n n kes lmes durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğret m planında bulunan zorunlu ve seçmel ders kred ler n bu Yönetmel k hükümler ne göre başarı le tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu t barıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 ye ulaşmış olan öğrenc lere başvurması hal nde ön l sans d ploması ver l r. Ön l sans d ploması alınab lmes ç n % 30 veya %100 İng l zce öğret m şartı aranmaz. Tebl gat MADDE 37 (1) Her türlü tebl gat, öğrenc n n Ün vers teye kayıt sırasında b ld rd ğ ya da daha sonra öğrenc b lg s stem nde güncelled ğ posta adres ne taahhütlü olarak yapılmak veya Ün vers te tarafından öğrenc adına tanımlanmış k ş sel e-posta adres ne gönder lmek veya lg l b r mde lan ed lmek suret yle tamamlanmış sayılır. (2) Öğrenc, Ün vers te tarafından ver len e-posta adres n akt f durumda tutmak, e-postalarını düzenl olarak tak p etmek, Ün vers teye kayıt sırasında b ld rd ğ adres değ şt rd ğ takd rde yen adres n öğrenc b lg s stem üzer nden güncellemek zorundadır. (3) Öğrenc n n e-postalarını tak p etmemes, duyuruların gönder ld ğ e-posta adres n n akt f olmaması neden yle okunmamış tebl gatlar veya yanlış/eks k adres beyan ed lm ş adrese yapılmış tebl gatlar tebl ğ ed lm ş sayılır. (4) Öğrenc ler n genel n lg lend ren yönetmel k, yönerge, senato esasları, akadem k şlemler ve değ ş kl kler ve sa r şlemler le lg l düzenlemeler, Ün vers ten n/b r m n resm nternet s tes nde yayımlanır. Öğrenc bu duyuruları tak p etmekle yükümlüdür. Engell öğrenc ler MADDE 38 (1) Yönet m Kurulu ve lg l b r m yönet m kurulu, engell öğrenc ler ç n gerekl düzenlemeler yapma ve uygulama konusunda yetk l d r. D s pl n MADDE 39 (1) Öğrenc ler n d s pl n ş ve şlemler, Yükseköğret m Kurumları Öğrenc D s pl n Yönetmel ğ ve lg l d ğer mevzuat hükümler ne göre yapılır. İnt bak GEÇİCİ MADDE 1 (1) Akden z Ün vers tes ne bağlı ken Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes ne bağlanan b r mlerde eğ t m gören ( eğ t m-öğret m yılından önce kayıtlı) öğrenc ler de bu Yönetmel ğe tab d r. (2) eğ t m-öğret m yılından önce kayıtlı öğrenc ler n bu Yönetmel ğe nt bakına l şk n ş ve şlemler n düzenlenmes nde Senato yetk l d r. Hüküm bulunmayan haller MADDE 40 (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde lg l d ğer mevzuat hükümler le Senato ve lg l b r mler n kurul kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yönetmel k 5/6/2017 tar h nde yürürlüğe g rer. Yürütme MADDE 42 (1) Bu Yönetmel k hükümler n Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes Rektörü yürütür.

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

YÖNETMELİK ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden: YÖNETMELİK ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNA

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2016-E.474 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEND0E68* Sayı : 63719281-010.03- Konu : Yönetmelik Değişikliği SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNA

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ (Üniversite Senatosu'nun 23 Mayıs 2017 tarihli ve 474/18 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge 23 Kasım 2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce İstanbul Yeni

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir.

Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir. KREDİLİ SİSTEM Mutlak sistem nedir? Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir. Kredili sistem ve özellikleri nedir? Başarı notunun nispi olarak değerlendirildiği sisteme

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Muş Alparslan Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. (Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. (Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 25.02.2016 tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesinde bir lisans eğitim öğretimine

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesine kayıt hakkı kazanan

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin

Detaylı