AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT"

Transkript

1 Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal Vatansever¹, Mesut Oncel² ¹Pamukkale ²Pamukkale Keywords Personnel selecton, mult-crtera decson makng, fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS. ABSTRACT Decson-makng n personnel recrutment s among the most essental topcs to be handled n both publc and prvate sectors. The success of enterprses depends drectly on the employees' effcency. In ths perspectve, choosng the most accurate personnel for the beneft of an enterprse s a decson-makng process that requres varous crtera to be taken nto account.in ths study, fuzzy AHP (Analytcal Herarchy Process) and fuzzy TOPSIS (Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton), whch are among the mult-crtera decson-makng technques are suggested to be used for makng the most accurate decson. By usng these technques, the most adequate applcant wll be selected after evaluated n accordance wth more obectve and varous crtera. For ths purpose, accordng to the crtera determned by usng the related lterature, the canddates have been evaluated n terms of dcton, physcal appearance, academc effcency, work experence and extroverson. By usng fuzzy AHP n determnng the weghts of crtera and fuzzy TOPSIS n evaluaton of the canddates accordng to the related weghts of crtera, the decson-makers are provded wth a decson support. AKADEMIK PERSONEL ALIM KARARLARINDA ÇOK KRITERLI KARAR VERME TEKNIKLERININ BIRLİKTE KULLANIMI VE BIR UYGULAMA Anahtar Kelmeler Personel seçm, çok krterl karar verme, bulanık AHP, bulanık TOPSIS. ÖZET Personel alım kararları gerek kamu ve gerekse de özel sektör şletmelernde üzernde önemle durulması gereken konuların başında gelmektedr. İşletmelern başarıları, çalışan personeln vermllğ le doğrudan lgldr. Bu doğrultuda şletme faalyetlerne olumlu katkı yapacak en doğru personeln seçm, farklı krterlern göz önünde bulundurulmasını gerektren br karar sürecdr. Çalışmada akademk personel alım kararlarında çok krterl karar verme teknklernden Bulanık AHP (Analtk Hyerarş Proses) ve Bulanık TOPSIS (Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) yöntemlernn brlkte kullanımı, en doğru kararın verleblmes çn önerlmektedr. Bu yöntemler kullanılarak adaylar, daha obektf ve farklı krterlerle değerlendrlerek en uygun adayın seçm gerçekleştrleblecektr. Bu amaçla, lgl lteratürden yararlanılarak belrlenen krterlere göre adaylar; dksyon, fzksel görünüş, akademk yeterllk, ş tecrübes ve dışa dönüklük açılarından değerlendrlmştr. Krter ağırlıklarının belrlenmesnde Bulanık AHP, adayların lgl krter ağırlıkları çerçevesnde değerlendrlmes aşamasında se Bulanık TOPSIS yöntemler kullanılarak karar verclere karar desteğ sağlanmıştır.

2 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04. GİRİŞ Küresel rekabetn hızla artması ve hızlı teknolok lerlemeler, uluslararası pazarda faalyette bulunan şletmelern kaltel ve profesyonel personel htyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu durum ancak en uygun kşlern şe yerleştrlmeleryle mümkün olur. Personeln yetenekler, blg becerler ve dğer kablyetler şletmelern başarılarında öneml rol oynarlar (Güngör vd., 009). Personel seçm problem üzernde dkkatlce düşünülmes gereken öneml ve karmaşık br konudur. Bu noktada cevaplanması gereken sorular: Personel adaylarının brbrnden farklı ntelk ve özellklere sahp olduğu durumlarda krterlern önem ağırlıkları en uygun şeklde nasıl belrlenecek? Çok krterl br bakış açısıyla adayların değerlendrlmesnde dlsel (sözel) ve/veya sayısal ölçekler nasıl kullanılacak? Değerlendrme sonuçları nasıl br araya getrlp bütünleştrlecek ve adayların sıralaması nasıl yapılacak? (Ln, 00) Bu sorulara verlecek cevaplar şn ntelğ, personelden beklentler, frma hedefler gb farklı krterler açısından ele alınıp, frma amaç ve hedefler doğrultusunda bütünleştrlmeldr. Personel seçm, belrlenmş ş tanımlarındak ntelkler barındıran breylern seçm sürecdr (Dursun ve Karsak, 00). Personel seçm sürec ş analz le başlamaktadır. İş analz aşamasının k ayağı vardır. Öncelkle yapılacak ş le lgl karakterstkler belrlenr ve sonrasında o ş çn personelde bulunması gerekl krterler ortaya çıkarılır. Personel krterlernn belrlenmes sürecnde pskolok faktörler de gözden kaçırılmamalıdır. Sonrasında en uygun personel seçm metodu belrlenr ve stekl adaylar arasından seçm yapılır (Robertson, 00) Ünverstelerde akademk kadroda görev alacak personel seçm de ünverstelern başarısı noktasında oldukça öneml br konudur. Ünverstelern başarı sıralamalarına yönelk dünya ölçeğnde yapılan çalışmalarda daha üst sıralarda yer ednp konumlanablmenn yolu, bu amaca en yüksek katkıyı sağlayacak breylern şe alınmasını gerekl kılar. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, adayların seçm sürecnde bulanık çok krterl karar verme teknklernn kullanılarak en optmal adayın belrlenmesdr. Çalışmanın bundan sonrak bölümlernde personel seçmne lşkn lteratüre yer verldkten sonra önerlen yöntemler kısaca açıklanmış ve örnek br uygulama le önerlerde bulunulmuştur.. LİTERATÜR Personel seçmne yönelk lteratür ncelendğnde çok krterl karar verme (ÇKKV) teknklernden yararlanıldığı görülmektedr. Personel seçmnn şletmelern başarıları le lşks ve sthdam edlecek personelden beklentlern veya personel özellklernn farklılık göstermes gb nedenler bu problemn ÇKKV teknkler le çözümüne uygun olduğunu göstermektedr. İş yaşamında artan belrszlk, personel seçm sürecne de etk edeceğ çn bulanık küme teorsnden de sıklıkla yararlanılmaktadır. Lteratürde gerek tekl ve gerekse bütünleşk br metodolo le bu alanda en sık kullanılan yöntemn AHP olduğu görülmektedr. Güngör ve arkadaşları (009) personel seçmn

3 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 etkleyen faktörler genel ş faktörler, tamamlayıcı ş faktörler ve breysel faktörler olarak belrledkler çalışmalarında personel seçmnde bulanık AHP yaklaşımını kullanmışlardır. Gbney ve Shang (007), AHP yöntemn ünverstelerde dekan seçm problem çn uygulamışlardır. Çelk ve arkadaşları (009) akademk personel seçmnde bulanık bütünleşk çok aşamalı br değerlendrme model önermş ve bulanık AHP le bulanık TOPSIS yaklaşımlarını br arada kullanmışlardır. Kabak ve Kazançoğlu (0) asker okullarda görev yapacak öğretmen adaylarının değerlendrlmes ve seçm sürecnde; Dağdevren (007), br şletmede terf edecek personeln seçmne yönelk çalışmasında bulanık AHP yöntemn önermşlerdr. Bal ve Gencer (005) çalışmalarında, Kara Harp Okulu na öğretm elemanı seçmnde AHP, bulanık AHP ve bulanık mantık yöntemlern ayrı ayrı kullanmış ve çıkan sonuçları karşılaştırmışlardır. Çalışmada personel seçm sürecnde obektf krterlern yanında sübektf krterlern de kullanılmasıyla ÇKKV teknklernn daha y sonuçlar vereceğ vurgulanmıştır. Lteratürde personel seçmne yönelk çalışmalarda AHP dışında da farklı yöntemlern kullanıldığı görülmektedr. Dursun ve Karsak (00) personel seçmne yönelk çalışmalarında k katlı dlsel gösterm model, sıralı ağırlıklı ortalama ve TOPSIS yöntemlern br arada kullanmıştır. Personel seçm krterler olarak duygusal stkrar, letşm becers, kşlk, tecrübe ve kendne güven krterlernn kullanıldığı çalışmalarda, Chen (000) bulanık TOPSIS yöntemn kullanırken, Zhang ve Lu (0) gr lşksel analz yöntemne dayalı sezgsel bulanık küme teorsn kullanmışlardır. Klemens ve Askouns (00) blşm teknololer personel seçmnde bulanık TOPSIS yöntemne dayalı ÇKKV teknklernden yararlanmışlardır. Balezents ve arkadaşları (0) çalışmalarında personel seçm çn grup karar almada bulanık Multmoora yöntemn önermşlerdr. Ln (00) analtk ağ sürec ve bulanık ver zarflama analz yöntemlern br arada kullanmışlardır. El- Santawy ve El-Dean (0), uluslararası br şrket çn personel seçm kararında VIKOR yöntemn kullanmışlardır. Yıldız ve Devec (03) teknolo frmasına personel seçmnde bulanık VIKOR yöntemnden yararlanmışlardır. Kabak ve arkadaşları (0), personel seçmnde ncel ve ntel faktörlern etksn göz önünde bulundurarak, keskn nşancı seçmnde bulanık melez ÇKKV yaklaşımını öner olarak sunmuşlar ve bulanık ANP, bulanık TOPSIS ve bulanık ELECTRE yöntemlern br arada kullanmışlardır. Aksakal ve Dağdevren (00), uluslararası br frma çn personel seçmne yönelk çalışmalarında Dematel ve analtk ağ sürec yaklaşımlarını br arada kullanarak bütünleşk br bakış açısı sunmuşlardır. Köse ve arkadaşları (03), eğtm hzmetler sağlayan br kurumda personel seçm çn gr lşksel analz ve gr analtk ağ sürec yaklaşımlarını br arada kullanmışlardır. 3. METODOLOJİ Çalışmada ünverstelerde akademk personel alım kararlarında bulanık AHP ve bulanık TOPSIS yöntemlernn br arada kullanılması önerlmektedr. ÇKKV yaklaşımlarında bulanık mantığın kullanılma neden, karar sürecnn doğasında bulunan belrszlkle mücadelede daha doğru kararlar alınması üzerndek etksdr. Çalışmada akademk personel alım kararlarına etk eden krterlern ağırlıklarının belrlenmesnde bulanık AHP ve belrlenen krter ağırlıkları doğrultusunda adayların değerlendrlmes sürecnde se bulanık TOPSIS yöntem kullanılmıştır. 3

4 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, BULANIK KÜME VE SAYILAR Bulanık küme kavramı lk kez 965 te Zadeh tarafından ortaya atılan br kavramdır. Ona göre bulanık küme, sürekl üyelk derecesne sahp br amaçlar sınıfıdır. Her br amaca 0 le arasında br üyelk derecesnn atandığı, üyelk fonksyonlarıyla karakterze edlen br kümedr. (Zadeh, 965) Çok değerl mantık olarak da blnen bulanık mantık, belrsz nsan yargılarını ve dnamk sstem modellemelern tanımlama ve belrgn değerlere dönüştürmede kullanılır. Ev araçları, robotk, otomasyon, ma şleme, uzay, savunma uygulamaları gb brbrnden farklı brçok alanda 965 te Zadeh tarafından ortaya atıldığından ber kullanılmaktadır. İnsan yargıları ve davranışları çok karmaşık yapılar gösterdğ ve kesn sayısal değerlerle tahmn edlemedğ çn gerçek yaşamda hzmet ve üretm sstemlernn tanımlanmasında kesn değerlern (k değerl mantığın) kullanımı makul ve uygun sonuçlar vermez. (Zeydan ve Çolpan, 009) Bu doğrultuda ş yaşamının çerdğ belrszlk ortamında daha optmal kararlar vermek adına dlsel değşkenlerle bulanık küme teors yaygın olarak kullanılmaktadır. Bulanık kümeler elemanların spesfk kümelere üyelk derecelern betmlemek çn önerlr. Eşleştrme fonksyonu gb karakterstk fonksyonlar kullanmak yerne, evrensel küme X µ x şeklnde tanımlanablr. dek br bulanık alt küme A ~, onun üyelk fonksyonu olan ( ) A ~ ~ A {( x, µ ~ ( x) ) x X }, A Burada x X ( x) : X [ 0,] ~ A elemanların evrensel kümeye at olduklarını fade eder; µ (Tzeng ve Huang, 0) Dlsel değşken, doğal yada yapay dlde kelmeler yada cümlelerle fade edlen değşkenlerdr. Dlsel değşkenler çok yüksek, çok y, y, yüksek, normal, çok düşük, çok kötü gb etkleyc değerler le fade edlr. (Cheng vd. 005) Düşük, orta, yüksek gb dlsel deymler br nev yargıların doğal göstermdrler. Bu karakterstkler karar verclern terch yapılarını oluşturmalarında bulanık küme teorsnn uygulanablrlğn fade eder. Bulanık küme teors, nsanoğlunun subektf yargıları aracılığıyla kavramlardak belrszlğ ölçmeye yardımcı olur. Bunun ötesnde, grupla karar almada; değerlendrme, farklı değerlendrclern dlsel değşkenlere bakışı sonucunda gerçekleşr ve bu değerlendrme belrsz, bulanık br çevrede yürütülmeldr. (Saghafan ve Heaz, 005) Lteratür ncelendğnde en sık kullanılan bulanık sayıların üçgensel ve yamuk bulanık sayılar olduğu görülmektedr. Çalışmada da kullanılan üçgensel bulanık sayılar özelkle hesaplama kolaylığı açısından en sık terch edlendr. Üçgensel bulanık sayılar (l, m, u) µ x : R 0, se; şeklnde fade edleblr. Üyelk fonksyonu ( ) [ ] M 4

5 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 µ M ( x) x l, m l m l x u, m u m u 0, x x [ l, m], [ m, u], dger, l m u Burada, l ve u sırasıyla küçük ve büyük değerler fade ederken m se orta değer temsl etmektedr. M ve M gb k üçgensel bulanık sayı; M (l, m, u ) ve M (l, m, u ) şeklnde fade edleblr. Bu sayılara lşkn operasyonel kurallar aşağıdak gbdr:.. ( l, m, u ) ( l, m, u ) ( l + l, m + m, u + u ), ( l, m, u ) ( l, m, u ) ( l l, m m, u u ) ( λ, λ, λ ) ( l, m, u ) ( λl, λm, λu ) 3. λ > 0, λ R 4. ( l, m, u ) ( / u,/ m, l ) / (Chang, 996) () () Lteratürde karar alma problemlernn çözümünde sıklıkla ÇKKV yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle karar alma çalışmalarında karşılaşılan en büyük sıkıntı da belrszlğn karar krterler üzerndek etksdr. Bu olumsuzluk karşısında da bulanık küme teors kullanılmıştır. Çalışmanın bundan sonrak bölümünde BAHP yaklaşımı anlatılacaktır. 3.. BULANIK AHP Çok krterl karar verme yaklaşımlarından br Analtk Hyerarş Sürec (AHP) dr. Analtk hyerarş sürec genel br ölçme teorsdr. AHP, çok krterl karar verme, planlama ve kaynak dağıtımı ve anlaşmazlıkların çözülmesnde kullanılan en genş uygulamadır (Saaty ve Vargas, 000). AHP, lk olarak 968 yılında Myres ve Alpert tarafından ortaya atılmış ve 977 de Saaty tarafından br model olarak gelştrlerek karmaşık karar problemlernn çözümünde kullanılablr hale getrlmştr. AHP; karar vercye hedef, ana krter, alt krter ve alternatfler çeren hyerarşk yapıyı oluşturmasını sağlayarak ve çok sayıda alternatf 5

6 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 çok sayıdak ntel/ncel krter açısından br arada değerlendrerek, en uygun alternatf belrlemesne yardımcı olmaktadır (Grgner, 008). AHP karar almada temel br yaklaşımdır. Brkaç krter açısından değerlendrlen farklı sayılardak alternatflern en ysn hem rasyonel ve hem de sezgsel olarak seçme amacıyla tasarlanır. Bu süreçte, karar verc bast kl karşılaştırma yargıları ortaya koyar. Bu yargılar daha sonra alternatflern sıralanması çn tüm öncelklern gelştrlmesnde kullanılır. Karar problemnn hyerarşk yapısında, en az üç düzeyden oluşan bast br yapı kullanılır. Karar problemnn amacı en üst düzeydedr. İknc düzeyde karar krterler yer alır ve üçüncü düzeyde se değerlendrlecek karar alternatfler yerleştrlr (Saaty ve Vargas, 000). AHP de karar vercnn amacı doğrultusunda faktörlern ve faktörlere at olan alt faktörlern belrlenmes lk adımdır. AHP de öncelkle amaç belrlenr ve bu amaç doğrultusunda amacı etkleyen faktörler saptanmaya çalışılır. Amaç, faktör ve alt faktörler belrlendkten sonra, faktör ve alt faktörlern kend aralarındak önem derecelernn belrlenmes çn kl karşılaştırma karar matrsler oluşturulur. Bu matrslern oluşturulmasında Saaty tarafından önerlen -9 önem skalası kullanılır. Yapılan çalışma sonunda verlecek karar brçok kşy etkleyecek yapıda se kl karşılaştırma karar matrsler farklı kşlern yargılarının brleştrlmes le oluşturulur. İkl karşılaştırma karar matrslernden elde edlen blglere göre AHP de yargılar br matrse dönüştürülür. İkl karşılaştırma karar matrsler oluşturulduktan sonra zleyen aşama öncelk veya ağırlık vektörlernn hesaplanmasıdır. AHP metodolosne göre karşılaştırma matrsnn özdeğer ve özvektörler öncelk sırasını belrlemeye yardımcı olur. En büyük özdeğere karşılık gelen özvektör öncelkler belrlemektedr. Öncelk vektörlernn hesaplanmasında kullanılan yaygın br yöntem şöyledr: Normalleştrlmş matrs, her br sütun değernn ayrı ayrı lgl sütun toplamına bölünmes le elde edlr ve normalleştrlmş matrsten hareketle; her br sıra değerlernn ortalaması alınır, elde edlen bu değerler her br krter çn bulunan önem ağırlıklarıdır. Bu ağırlıklar le öncelk vektörü oluşturulur. Karar vercnn faktörler arasında karşılaştırma yaparken tutarlı davranıp davranmadığını ölçmek çn, oluşturulan her br karşılaştırma matrs çn tutarlılık oranının hesaplanması gerekr. Hesaplamalar sonucunda bulunan değer 0.0 un altında çıkmışsa oluşturulan karşılaştırma matrsnn tutarlı olduğu sonucuna varılır (Dağdevren vd., 004). Saaty tarafından ortaya atılan AHP, çok ntelkl, çok taraflı ve çoklu döneml yapısal problemlern hyerarşk olarak çözümünü kolaylaştıran br yöntemdr. Her ne kadar amacı uzman blglern değerlendrmek olsa da, klask AHP yöntem, nsan düşünme şeklndek belrszlğe cevap verememektedr. Bundan dolayı bu tp problemlern çözümü çn bulanık AHP önerlmektedr (Büyüközkan ve Çftç, 0). Saaty tarafından önerlen yaklaşımda karar vercler kl karşılaştırma yaparken -9 önem skalasındak kesn değerler kullanmak zorundadırlar. Ancak gerçek hayattak olaylar karşısında kesn değerlerle karar vermek her zaman mümkün değldr. Bulanık AHP yaklaşımı kesn değerlerle çalışmak yerne belrl aralıklardak değerlerle yargıda bulunmaya olanak sağladığı çn karar vercler açısından da oldukça etkl br yöntemdr. Karar vercler krter ve alternatfler değerlendrdklernde kesn sayıların yanında doğal dlsel vurguları da kullanırlar. Bu sebeple, bulanık AHP yöntem etkleyc br şeklde nsan düşüncelerne ve algılarına benzemektedr. Bu nedenle de brçok farklı araştırmacı tarafından sstematk olarak kullanılmıştır (Heo vd., 007). 6

7 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 Çalışmada krterlern ağırlıklarının belrlenmesnde kullanılan bulanık AHP yaklaşımının şleyş şu şekldedr:. Aşama: Karar verclern görüşler doğrultusunda kl karşılaştırma matrsler hazırlanır. a~ ~ ~ ~... a a a n n ~ ~ ~ ~ ~ a... a / a a n n A ~ ~ ~ ~ a / / n an a n a n ~ ~ ~ ~ ~, 3, 5, 7, 9 krter krterne göre görel olarak daha önemldr a~, ~ ~ ~ ~ ~, 3, 5, 7, 9 krter krterne göre görel olarak daha az önemldr Karar vercler krterler değerlendrrken tablo dek ölçekten yararlanırlar. Tablo : Değerlendrmede Kullanılan Dlsel Değşkenlern Üçgen Bulanık Sayı Türünden Karşılıkları Dlsel Değşken Üçgensel Bulanık Ölçek Üçgensel Bulanık Karşılık Ölçeğ Eşt (,,) (/, /, /) Orta (,3,4) (/4, /3, / ) Güçlü (4,5,6) (/6, /5, /4 ) Çok Güçlü (6,7,8) (/8, /7, /6) Kesnlkle Terch Edlr (8,9,9) (/9, /9, /8). Aşama: Sentetk kl karşılaştırma matrsnn oluşturulmasında Buckley (985) nn önerdğ geometrk ortalama teknğ kullanılarak bulanık geometrk ortalamalar ve her br krtern bulanık ağırlıkları bulunur: ( a~ / a~ a~ ) n ~ r n (3) 7

8 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 [ ~ r ~ r ~ r ] ~ ~ w r n (4) 3. Aşama: Son aşamada br öncek aşamada elde edlen bulanık krter ağırlıkları durulaştırılarak en y bulanık olmayan performans değer (BNP-Best Nonfuzzy Performance Values) hesaplanır. Durulaştırma şlemnde se hesaplama kolaylığı açısından alan merkez yöntem (COA-Center of Area) kullanılmıştır. BNP w [( U w Lw ) ( M w Lw )]/ Lw 3 L, M, U Denklemde w w w değerler üçgensel br bulanık sayı çn sırasıyla küçük, ortanca ve büyük değerler temsl etmektedr (Hseh vd., 004; Sun, 00) BULANIK TOPSIS TOPSIS çok krterl karar verme problemler çn kullanılan ve lk kez Hwang ve Yoon tarafından gelştrlen en çok blnen klask çok krterl karar verme yöntemdr. TOPSIS yöntem seçlen alternatfn poztf deal çözüme en kısa mesafe ve negatf deal çözüme en uzak mesafe düşünces üzerne oturmaktadır (Chen, 000). TOPSIS yöntem sadece seçlen alternatfn poztf ve negatf deal çözüme uzaklıklarını ortaya koymaz, bunun yanında deal ve deal olmayan çözümler de ortaya koymaktadır (Wang vd., 009) Çok krterl grup karar alma problemlernde TOPSIS çok farklı alanlarda yaygın br şeklde kullanılmaktadır. TOPSIS n bu kadar yaygın kullanım sebeplernden lk, Analtk Hyerarş Proses (AHP) yada bast ağırlıklı toplam yöntemlernden farklı olarak poztf deal çözüme en yakınlığı ve negatf deal çözüme en uzaklığı en uygun sonuç olarak ortaya koyan mantıksal düşünceye dayanmasıdır. İkncs, sezgsel, anlaşılması ve uygulanması kolay br yöntemdr. Üçüncüsü, TOPSIS dğer çok krterl karar alma yöntemleryle karşılaştırıldığında br takım poztf özellklere sahptr. Bunlar: - Yöntemn performansı alternatflern sayısından kısmen etklenr ve sıralama farklılıklarında alternatf ve krterlern sayısındak artış karşısında güçlendrlmştr. - Optmal olmayan br alternatf grldğnde alternatflern sıralamaları değşr. TOPSIS sıralama değşm konularında en y yöntemdr. Bu tutarlılık özellğ uygulamada takdr edlr (Bottan ve Rzz, 006). Yöntemn olumlu yönlernn yanı sıra daha öncede belrtlen özellkle değşen çevresel koşullar ve belrszlk karşısında karar krterlernde meydana gelen değşmlern yol açtığı olumsuz durumları önlemede Bulanık TOPSIS yöntem kullanılmaktadır. TOPSIS yöntem yerne bulanık TOPSIS kullanımıyla br takım zayıflıklar ortadan kalkar. Bunlar: a) Her krtere başlangıç ağırlığı atama htyacı b) Bulanık sayılar ve 0 olduğunda drekt olarak bunların sırasıyla poztf deal çözüm ve negatf deal çözüm olduğu varsayılır. Ağırlıklar ve derecelenmş değerler aşırı ölçüde küçük olduğunda krterler arasındak mesafe ve bulanık poztf ve negatf deal çözümler yükselr. (5) 8

9 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 c) Sonuçlar bazen temel düşüncelere uymayablr k bu durumda en y çözüm poztf deal çözüme en yakın, negatf deal çözüme en uzak seçenektr (Wang vd., 009). Dğer klask çok krterl karar verme yöntemleryle kıyaslandığında, sstemn etknlğ bulanık TOPSIS yöntemnde AHP den %3, bulanık optmum yöntemnden %7, TOPSIS den % ve gr lşk analznden %0 daha fazladır (Wang vd., 007). Bulanık küme yaklaşımıyla çok kşl çok krterl karar alma yöntemlernden bulanık TOPSIS şu aşamaları çerr; tespt. Adım: Karar alıcılardan oluşan br grup oluşturulup değerlendrme krterlernn Adım: Krterlern önem ağırlıklarına göre uygun dlsel değşkenler ve krter bakımından alternatflern alacağı dlsel puanları seçme. Adım3: C krternn toplulaştırılmış W bulanık ağırlığını elde etmek çn krter ağırlıkları toplulaştırılır, karar verclern düşünceler doğrultusunda C krter altında A alternatf çn x toplulaştırılmış bulanık puanları elde edlr. Bu şu şeklde hesaplanır; [ ~ k x ~ x,..., x ] ~ X ~ k k [ w~ w~,..., w ] ~ W ~ k Adım4: Bulanık karar matrs ve normalze karar matrs oluşturulur. Bulanık karar matrsndek dlsel değşkenler üçgensel bulanık sayılar şeklnde [ ~ x ( a, b, c ) w ~ ( w, w w ) ]tanımlanır. Fayda (Beneft-B) ve malyet (Cost-C) krterler, 3 açısından bulanık karar matrsnn normalzasyonu şu şeklde gerçekleştrlr: ~ r ~ r c * a b c,,, B * * * c c c a c a, b max c a, a f, C B (6) (7) (8) (9) (0) 9

10 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 a mn a f C Adım 5: Ağırlıklı normalze bulanık karar matrs; v ~ ~ r w~ şeklnde oluşturulur. Adım 6: Bulanık poztf deal çözüm ve bulanık negatf deal çözüm kümeler oluşturulur. v ~* ~ v (,, ) ( 0,0,0) Adım 7: Her br alternatfn bulanık poztf deal çözüm kümesne(fpis) ve bulanık negatf deal çözüm kümesne(fnis) uzaklıkları hesaplanır. d d * n n d d Burada d(.,.) ( ~ ~ * v, v ),,,..., m, ( v~, v~ ), hesaplanmasında vertex metodu kullanılır. d,,..., m () () (3) (4) (5) (6) k bulanık sayı arasındak mesafenn ölçüsüdür ve bunun 3 [ ] ( m ~, n~ ) ( m n ) + ( m n ) + ( m n ) 3 3 (7) Adım 8: Her br alternatfn yakınlık katsayısı hesaplanır. d CC,,,.., m * d d Adım 9: Yakınlık katsayısına göre belrlenen tüm alternatflern sıralama puanları belrlenr (Chen, 000). (8) 0

11 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDIRILMESI Çalışmada X Ünverstes İİBF İşletme Bölümü ne alınması planlanan Araştırma Görevls kararının verlmesnde bulanık ÇKKV teknklernden yararlanılmıştır. Öğretm Üyes Dışındak Öğretm Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le Grş Sınavlarına İlşkn Usul ve Esaslar Hakkındak Yönetmelğn 0. Maddes gereğ adaylar öncelkle ALES puanının %60 ı ve dl puanının %40 ı alınarak sıralamaya tab tutulur. Kadro sayısının 4 katına kadar aday grş sınavına alınır. Bu hüküm gereğnce gerekl şartları taşıyan 3 aday sınava çağrılmıştır. Yapılacak olan çalışma doğrultusunda ür üyeler le yürütülen görüşmelerde lgl lteratürü de dkkate alarak, akademk personel seçm krterler olarak; dksyon, fzksel görünüş, akademk yeterllk, ş tecrübes ve dışa dönüklük belrlenmştr. Krterlern değerlendrlmesnde bulanık AHP, adayların değerlendrlmesnde se bulanık TOPSIS yöntemlernden yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı akademk personel alımlarında uygulanan yazılı sınavlara alternatf br model öners sunmaktır. Problemn hyerarşk yapısı aşağıda olduğu gbdr: Şekl : Problemn Hyerarşk Yapısı Akademk Personel Seçm Dksyon Fzksel Görünüş Akademk Yeterllk İş Tecrübes Dışa Dönüklük Aday Aday Aday 3 Karar verclern seçm krterlernn görel önemlerne lşkn verdkler cevaplar sonucunda geometrk ortalama yöntemne göre oluşturulan bulanık karar matrs aşağıdak gbdr: Tablo : Krterlern Bulanık İkl Karşılaştırma Matrs Dksyon Fzksel Görünüş Akademk Yeterllk İş Tecrübes Dışa Dönüklük Dksyon,0000,0000,0000 5,7690 6,804 7,5595 0,376 0,598 0,908 0,376 0,598 0,908,447,364,5874 Fzksel Görünüş 0,33 0,470 0,733,0000,0000,0000 0,56 0,08 0,376 0,33 0,470 0,733 0,3969 0,4807 0,6300 Akademk Yeterllk 5,45 6,573 7,685 7,685 8,768 8,6535,0000,0000,0000 3,634 4,777 5,7690 3,634 4,777 5,7690 İş Tecrübes 5,45 6,573 7,685 5,7690 6,804 7,5595 0,733 0,0 0,75,0000,0000,0000 0,3467 0,4055 0,5000 Dışa Dönüklük 0,6300 0,7539 0,8736,5874,080,598 0,733 0,0 0,75,0000,466,8845,0000,0000,0000

12 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 Eştlk 3 ve 4 yardımıyla önce her br krter grubu çn bulanık ağırlıklar, sonrasında da her br krtern ağırlığı hesaplanır. Krter ağırlıkları şu şekldedr: w~ w~ w~ w~ w~ ( , 0.03, 0.39) ( 0.087, , ) ( 0.439, , 0.78) ( 0.344, 0.76, 0.33) ( , 0.305, 0.740) Son olarak da eştlk 5 kullanılarak bulanık krter ağırlıkları alan merkez yöntemyle durulaştırılarak en y bulanık olmayan performans değerler elde edlr. BNP [( U w Lw ) ( M w Lw ) ]/ 3 L [( ) ( ) ] w w Dğer krterlern performans değerler şöyledr: BNP BNP BNP BNP w w3 w4 w / Krterlere lşkn ağırlıklar bulanık AHP yaklaşımıyla elde edldkten sonra adayların değerlendrlmesnde bulanık TOPSIS yöntem kullanılmıştır. Jür üyelernn görüşler doğrultusunda oluşturulan bulanık karar matrs aşağıdak gbdr: Tablo 3: Bulanık Karar Matrs Aday Aday Aday3 Dksyon,44 3,5569 5,5934 6,573 8,768 9,6549 5,99 7,0473 8,576 Fzksel Görünüş 0,0000,080 4,484 5,5934 7,67 9,37 3,7 5,7388 7,663 Akademk 3,979 6,08 7,8837 6,573 8,768 9,6549 3,5569 5,5934 7,67 Yeterllk İş Tecrübes,0000 3,0000 5,0000 6,573 8,768 9,6549 3,5569 5,5934 7,67 Dışa Dönüklük 4,777 6,804 8,576 5,5934 7,67 9,37 3,979 6,08 7,8837 Sonrasında eştlk 8 le bulanık karar matrs normalzasyon şlemne tab tutulur. Normalze karar matrsnde yer alan değerlern her br bulanık AHP yöntem le elde edlen krter ağırlıkları le çarpılarak ağırlıklı normalze bulanık karar matrs elde edlr.

13 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 Tablo 4: Ağırlıklı Normalze Bulanık Karar Matrs Aday Aday Aday3 Dksyon 0,04 0,059 0,0860 0,0787 0,03 0,39 0,0787 0,03 0,39 Fzksel Görünüş 0,0000 0,009 0,047 0,056 0,038 0,0457 0,083 0,09 0,043 Akademk 0,349 0,4973 0,6605 0,439 0,5564 0,78 0,870 0,446 0,6377 Yeterllk İş Tecrübes 0,085 0,0776 0,360 0,344 0,76 0,33 0,093 0,398 0,07 Dışa Dönüklük 0,0965 0,305 0,740 0,0863 0,0 0,680 0,0749 0,7 0,600 Ağırlıklı normalze bulanık karar matrsnn oluşturulmasından sonra bulanık poztf deal çözüm (fuzzy poztve deal soluton-fpis) ve bulanık negatf deal çözüm (fuzzy negatve deal soluton-fnis) değerler eştlk 7 dek vertex yöntemyle hesaplanır. Bu şlemn ardından alternatflern bulanık poztf ve negatf deal çözüm kümelerne uzaklıkları yan d ve * d değerler elde edlr ve eştlk 8 le her alternatf çn görel uzaklık değerler hesaplanarak bulanık TOPSIS yöntemyle adayların performans sıralamaları elde edlmş olur. Tablo 5: Adayların Yakınlık Katsayıları ve Sıralama Tablosu Aday Aday Aday 3 Dİ* 3,89,8338,8947 Dİ-,000,4358,736 Dİ*+Dİ- 5,489 5,696 5,683 CCİ 0,3848 0,46 0,4399 Adayların yakınlık katsayıları büyükten küçüğe sıralandığında Aday nn 0.46, Aday 3 ün ve Aday n eklnde olduğu görülmektedr. Jür en yüksek katsayıya sahp olan Aday y sthdam etmeldr. 5. SONUÇ VE ÖNERILER Küreselleşme sürec le brlkte ş yapılarında meydana gelen değşm ve artan rekabet şletmeler kaynak kullanımı konusunda daha dkkatl davranmaya yöneltmştr. Bu süreçte şletmelern başarısı paylaşılan hedefler doğrultusunda personeln uyumlu ve koordnel br şeklde mücadele etmesne bağlıdır. İşletme başarısına etk eden öneml faktörlerden br doğal olarak frmada çalışan personeln frma faalyetlerne katkısıdır. Bu nedenle şletmeler htyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak personellerle çalışmak steyeceklerdr. Ünversteler de yapılan sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak, stratek hedeflern gerçekleştrmek, ülkelern genel eğtm strateler doğrultusunda daha kalfye ve yetenekl öğrencler yetştrmek gb amaçlarını ancak ntelkl personeller le gerçekleştrebleceklerdr. Ünverstelerde akademk personel alım kararları brçok farklı krter üzernde dkkatlce düşünülüp, analz edlmes gereken öneml br karardır. Çalışmada X Ünverstes İİBF İşletme Bölümü ne Araştırma Görevls alım kararlarında ÇKKV teknklernn kullanımı önerlmektedr. Akademk personel alım kararını veren ür 3

14 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 üyeleryle yapılan görüşmeler sonucu, akademk personel seçmn etkleyen karar krterler olarak dksyon, fzksel görünüş, akademk yeterllk, ş tecrübes ve dışa dönüklük belrlenmştr. Krter ağırlıklarının belrlenmesnde bulanık AHP yöntem kullanılmıştır. Yöntem sonucunda en yüksek önem ağırlığına sahp krter lk br ağırlığa sahp olan akademk yeterllk olarak ortay çıkmıştır. Başvurular arasından aday seçm sürecnde se bulanık TOPSIS yöntem kullanılmıştır. Yapılan sıralamada en yüksek sıralama puanını Aday almışken onu Aday 3 ve zlemştr. Aday en yüksek sıralama puanına sahp olduğu çn şe alınması tavsye edlmştr. Subektf krterler kullanılarak obektf br karar seçeneğ sunması açısından ÇKKV teknkler lteratürde sıklıkla kullanılmaktadır. Karar sürecn etkleyen krter sayısı fazla olduğunda ve belrszlğn etklern mnmze etmede etkl yöntemlerdr. Akademk personel seçm problemnde farklı ÇKKV teknklernden yararlanılablr. Farklı yöntemler tek tek veya bütünleştrlerek kullanılıp, çıkan sonuçlar karşılaştırılablr. Çalışmada kullanılan krterler farklı akademk brmler veya farklı ür üyelernce artırılablr veya azaltılablr. KAYNAKÇA Aksakal, E., Dağdevren, M. (00), ANP ve Dematel Yöntemler le Personel Seçm Problemne Bütünleşk Br Yaklaşım, Gaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs, Vol. 5, 4, s Balezents, R., Balezents, T., Bravers, W.K.M. (0), Personnel Selecton Based on Computng wth Words and Fuzzy Multmoora, Expert Systems wth Applcatons, Vol.39, pp Bal, Ö., Gencer, C. (005), AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantık la Kara Harp Okuluna Öğretm Elemanı Seçm, KHO Savunma Blmler Dergs, Vol.4,, s Bottan, E., Rzz, A. (006), A Fuzzy TOPSIS Methodology to Support Outsourcng of Logstcs Servces, Supply Chan Management: An Internatonal Journal, Vol./4, p.300. Büyüközkan, G. Çftç, G. (0), A Combned Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Based Strategc Analyss of Electronc Servce Qualty n Healthcare Industry, Expert Systems wth Applcatons, Vol.39, p.344. Chang, D.Y. (996), Applcaton of the Extent Analyss Method on Fuzzy AHP, European Journal of Operatonal Research, Vol.95, p.650. Chen, C.T. (000), Extensons of the TOPSIS for Group Decson Makng Under Fuzzy Envronment, Fuzzy Sets and Systems, Vol.4, pp.-9. Cheng, J. Z., Chen, P., T., Yu, H.C.D. (005), Establshng a Man Access Strategy for Future Broadband Servce: A Fuzzy MCDM Analyss of SONET/SDH and Ggabt Ethernet, Technovaton, Vol.5, p.56. Çelk, M., Kandakoğlu, A., Er, I.D. (009), Structurng Fuzzy Integrated Mult-Stages Evaluaton Model on Academz Personnel Recrutment n MET Insttutons, Expert Systems wth Applcatons, Vol.36, pp Dağdevren, M., (007), Bulanık Analtk Hyerarş Proses İle Personel Seçm ve Br Uygulama, Gaz Ünverstes Müh.Mm.Fak. Dergs, Vol., 4, s Dağdevren, M., Akay, D., Kurt, M. (004), İş Değerlendrme Sürecnde Analtk Hyerarş Proses ve Uygulaması, Gaz Ünverstes MMF Dergs, Vol.9,, s Dursun, M., Karsak, E.E., (00), A Fuzzy MCDM Approach for Personnel Selecton, Expert Systems wth Applcatons, Vol.37, p.434. El-Santawy, M.F., El-Dean, R.A.Z. (0), On Usng Vkor for Rankng Personnel Problem, Lfe Scence Journal, Vol.9, 4, pp

15 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 Gbney, R., Shang, J., (007), Decson Makng n Academa: A Case of the Dean Selecton Process, Mathematcal and Computer Modellng, Vol.46, pp Grgner, N. (008), Tcar Kred Taleplernn Değerlendrlmesne Çok Krterl Yaklaşım: Özel ve Devlet Bankası Karşılaştırması, Muhasebe ve Fnansman Dergs, Vol.37, s.35 Güngör, Z., Serhadlıoğlu, G., Kesen, S.E. (009), A Fuzzy AHP Approach to Personnel Selecton Problem, Appled Soft Computng, Vol.9, pp Heo, E., Km, J., Boo, K.J. (007), Analyss of the Assessment Factors for Renewable Energy Dssemnaton Program Evaluaton Usng Fuzzy AHP, Renewable and Sustanable Energy Revews, Vol.4, p.5. Hseh, T. Y.; Lu, S. T. ve Tzeng, G. H. (004), Fuzzy MCDM Approach for Plannng and Desgn Tenders Selecton n Publc Offce Buldngs, Internatonal Journal of Proect Management, Vol., pp Kabak, M., Burmaoğlu, S., Kazançoğlu,Y. (0), A Fuzzy Hybrd MCDM Approach for Professonal Selecton, Expert Systems wth Applcaton, Vol.39,pp Kabak, M., Kazançoğlu, Y. (0), Bulanık Analtk Hyerarş Yöntemyle Öğretmen Seçm ve Br Uygulama, Afyon Kocatepe Ünverstes İİBF Dergs, Vol.4,, s.95-. Klemens, A., Askouns, D. (00), A New TOPSIS-Based Mult Crtera Approach to Personnel Selecton, Expert Systems wth Applcatons, Vol.37, pp Köse, E., Aplak, H.S., Kabak, M. (03), Personel Seçm çn Gr Sstem Teor Tabanlı Bütünleşk Br Yaklaşım, Ege Akademk Bakış, Vol.3, 4, s Ln, H.T. (00), Personnel Selecton Usng Analytc Network Process and Fuzzy Data Envelopment Analyss Approaches, Computers and Industral Engneerng, Vol.59, pp Öğretm Üyes Dışındak Öğretm Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le Grş Sınavlarına İlşkn Usul ve Esaslar Hakkındak Yönetmelk, Madde 0 Robertson, I.T., Smth, M. (00), Personnel Selecton, Journal of Occupatonal and Organzatonal Phychologcal Socety, Vol.74, pp Saaty, T.L. and Vargas, (000), L.G. Models, Methods, Concepts and Applcatons of theanalytc Herarchy Process, Boston: Kluwer Academc Publshers, pp.-. Saghafan, S., Heaz, R. (005), Mult Crtera Group Decson Makng Usng A Modfed Fuzzy TOPSIS Procedure, CIMCA-IAWTIC 05, IEEE, p.. Sun, C. C. (00), A Performance Evaluaton Model by Integratng Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods, Expert Systems wth Applcatons, Vol.37, p Tzeng, G.H., Huang, J.J. (0), Multple Attrbute Decson Makng Methods and Applcatons, CRC Pres Taylor and Francs Group, A Chapman and Hall Book, Boca Raton, p.7. Wang, B.H., Huang, J.G., Qn, X.S., Yan, Z.H., Ba, J. (007), Research on FTOPSIS Model of Threat Synthetc Evaluaton n Mult Target Tracng System. Proceedngs of 007 IEEE Internatonal Conference on Industral Engneerng and Engneerng Management, -4 December, Sngapore, p.35. Wang, J.W., Cheng, C.H.,Cheng, H.K. (009), Fuzzy Herarchcal TOPSIS for Suppler Selecton, Appled Soft Computng, Vol.9, pp Yıldız, A., Devec, M. (03), Bulanık VIKOR Yöntemne Dayalı Personel Seçm Sürec, Ege Akademk Bakış, Vol.3, 4, s Zadeh, L.A. (965), Fuzzy Sets, Informaton and Control, Vol.8, p

16 Journal of Management, Marketng&Logstcs - JMML (04), Vol. () Vatansever, Oncel, 04 Zeydan, M., Çolpan, C. (009), A New Decson Support System for Performance Measurement Usng Combned Fuzzy TOPSIS/DEA Approach, Internatonal Journal of Producton Research, Vol.47, p.439. Zhang, S.F., Lu, S.Y. (0), A Gra-BAsed Intutonstc Fuzzy Mult-Crtera Group Decson Makng Method for Personnel Selecton, Expert Systems wth Applcatons, Vol.38, pp

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI?

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Gaz Ünverstes Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs 9 / 2 (2007). 6-80 ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Fath ECER Öz: Fuzzy TOPSIS (Technque for Order Preference

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org Electronc Letters on Scence & Engneerng ) 6) Avalable onlne at www.e-lse.org An Approxmaton to Multsource Suppler Selecton Problem usng Extended Fuzzy AHP and GA Bars Yuce, Ibrahm Dokuzer Sakarya Unversty,

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması Revew of Socal, Economc & Busness Studes, Vol.2, 242-255 Br Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetmlerde Verg Opmzasyonu Uygulaması Mustafa Güneş Doç. Dr., Endüstr Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi Savunma Blmler Dergs The Journal of Defense Senes Mayıs/May 03, Clt/Volume, Sayı/Issue, 43-70. ISSN: 303-683 Çoklu Peryotta Çevre Tedarkç Seçm İçn Belrszlk Etmenl Br ÇÖKV Yöntem Özkan BLİ Erkam GÜREŞEN

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ *

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ * Hava Gücünün Bölgesel Mukayeses HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2 CİLT 5 SAYI 2 (33-42) HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ * Hv.İsth.Ütğm. Okan ARSLAN ** Hv.İkm.Kur.Alb. Erol YÜCEL Hv.Müh.Yzb.

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

BELEDİYELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK BİR MODEL ÖNERİSİ

BELEDİYELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK BİR MODEL ÖNERİSİ İTANBUL TEKNİK ÜNİERİTEİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜÜ BELEDİYELERDE PERFORMAN ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK BİR MODEL ÖNERİİ YÜKEK LİAN TEZİ Müh. Emre ALİOĞLU Anablm Dalı: AUNMA TEKNOLOJİLERİ Programı: TRATEJİ

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ The Journal of Academc Socal Scence Studes Internatonal Journal of Socal Scence Do number:http://dx.do.org/10.9761/jasss3111 Number: 40, p. 463-483, Wnter I 2015 Yayın Sürec Yayın Gelş Tarh Yayınlanma

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

HAVA GÜCÜ MUKAYESESİ İÇİN BULANIK AHP MODELİ

HAVA GÜCÜ MUKAYESESİ İÇİN BULANIK AHP MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2007 CİLT 3 SAYI (7-82) HAVA GÜCÜ MUKAYESESİ İÇİ BULAIK AHP MODELİ Hv.Plt.Kur.Yzb. Hakan ÇALI 2 nc HİBM, Tekno.ve Ürt.K.lığı, 38095, Esenyurt, Kayser hakancanl@hotmal.com

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı