"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak""

Transkript

1 Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto edildi. Çorum Ufuk Saðlýk-Sen Adliye önün de düzenlediði eylemde duruma tepki gösterdi. Sendika üyesi Ýrfan Gündüz burada yaptýðý konuþmada, ''14 Aralýk Pazar günü gerçekleþtirilen operasyonlarla... 6 DA 20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ 40 KURUÞ "Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak" Cýrýl, Öztürk ve Eriþken ailelerinin acý günü Mihenk'ten "makul þüphe"ye tepki! SMMM Muzaffer Öztürk'ün Kayýn Validesi Ýnþaat Mühendisi Necati Cýrýl'ýn annesi Ertuðrul ve Özcan Eriþken, Gökhan ve Gamze Öztürk'ün annenneleri Huriye Cýrýl (93) tedavi gördüðü Çorum özel hastanesinde vaat etti. Merhum cenazesi dün ulu camide kýlýnan... Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe kongresi yarýn yapýlacak. Çorum Esnaf Sanatkarlar Odalarý Birliði konferans salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek... 6 DA MHP Merkez Ýlçede kongre heyecaný 7 DE Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði Baþkaný Av. Zaferalp Üstünel, Türkiye'de son dönemde hukuk alanýnda gerçekleþtirilen düzenlemelerin anayasaya ve hukukun temel deðerlerine aykýrý olduðunu iddia etti.bunun en çarpýcý örneðinin "makul þüphe kavramý"nýn hukuk sistemine sokulmasý olduðunu dile getiren Av. Zaferalp Üstünel, "Hukukumuzda ancak kuvvetli þüphenin varlýðý ile gerçekleþtirilebilen bir takým tedbirler artýk makul þüphe ile uygulanabilir hale Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün 2 DE gelmiþtir Çoban Kebap hizmette 4 DE 9 DA Yapý sektörünün lider markalarýndan Ece Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artýbir Tv'de Celal Toprak'ýn sunduðu "Yeþil Ekonomi" programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri, üretimde fark yaratan çalýþmalarýný ve Çorum ekonomisine katma deðer saðlayacak yeni projelerini anlattý. Çorum'daki yedi üretim tesisiyle birlikte yapý sektörünün öncüleri arasýnda yer alan Ece Holding, üretim aþamasýnda kullandýðý son teknolojiler ve geliþtirdiði Ar-Ge merkeziyle birlikte gerek Anadolu'nun gerekse Çorum'un sanayileþmesine katký saðlayacak faaliyetlere imza atýyor. "Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat Tarifesi"nde yanlýþ algý oluþtu Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þubesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir'in baþkanlýðýnda kuruldu. Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5 (Adliye binasý arkasý) açýlýþ töreni düzenleyeceklerini söyledi. Ziyarette, son günlerde basýnda gündemi meþgul eden Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat Tarifesi konusu da gündeme geldi. 7 DE Sevgi Evleri'nden ÝÝBF'ye ziyaret 2 DE 3 DE Polisten kumar baskýný ÝI Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri kumar operasyonu düzenledi. Kentte bulunan bir adreste kumar oynandýðý ve silahlý þahýslarýn olduðunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon düzenlediler.operasyonda V.K., M.A., M.K., C.Ý., Ý.T.. C.Ö., O.G. ve C.Ö. isimli þahýslar yakalanýrken burada yapýlan aramada; 3 adet tabaca... 6 DA

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Sevgi Evleri'nden ÝÝBF'ye ziyaret Ýmsâk : 05:19 Güneþ : 06:52 Öðle : 11:45 Ýkindi : 14:02 Akþam : 16:24 Yatsý : 17:50 AJANDA Büyük Ýslâm Âlimi Ýmâm-ý Gazâli'nin vefâtý (1111) - Ýlk yerli Uzay aracýmýz Göktürk-2 uzaya fýrlatýldý (2012) Çok konuþan çok yanýlýr. Çok gülenin heybeti ve hayâsý azalýr. Hazret-i Ömer Radýyallahü anh Günün Þiiri Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Sevgi Evleri'nde kalan öðrenciler Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Sevgi Evlerinde yaþamlarýný sürdüren öðrenciler Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret ettiler. Sevgi Evlerinden gelen misafirlerle ilgilenen Engelsiz Üniversite Kulübü'ne Medya Ýletiþim Topluluðu'da destek verdi. Tüm kulüplerle beraber çalýþma yürüteceklerini kaydeden Medya Ýletiþim Topluluðu üyeleri, bu Yýl: 10 Sayý: 296 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : tür etkinliklerin öðrencilerde sosyal sorumluluk duygusunun geliþtirilmesine vesile olacaðýna dikkat çektiler. Sevgi Evlerinde yaþamlarýný sürdüren miniklerle yakýndan ilgilenen Engelsiz Üniversite Kulübü ve Medya Ýletiþim Topluluðu, öðrencilerle iç içe bir gün geçirdiler. Engelli bireylerin sorunlarýný dinleyen kulüp üyeleri, toplumda engellilerin yok sayýlmamasý gerektiðine vurgu yaparak herkesi duyarlý olmaya davet ettiler. Yavuz Sultan Selim'de "madde baðýmlýlýðý" semineri Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün saat 11.00'da yapýlacak. Bu yýl ikincisi gerçekleþtirilecek olan yarýþmaya 2 bin lise öðrencisinin katýlmasý bekleniyor. AGD Çorum Þubesi Liseler Komisyonu Baþkaný Ramazan Yiðitoðlu konu hakkýnda þu bilgileri verdi: "Yarýþmanýn amacý lise öðrencilerimizin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) hayatý hakkýnda daha hassas ve daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamak ve örnek bir nesil yetiþmesine katkýda bulunmaktýr. Siyer-i Nebi Yarýþmasý, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da ve 9 ilçemizde 20 Aralýk Cumartesi günü saat 11.00'da yapýlacak. Sýnav test usulü olacak. Siyer-i Nebi Yarýþmasýnýn ilkini Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda velilere "Madde Baðýmlýlýðý ve Önleme" konulu seminer düzenledi. Okulun konferans salonunda Rehberlik Servisi tarafýndan gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak Rehber Öðretmen Mehmet Koç katýldý. Seminerde velilere 'zararlý maddeler, madde baðýmlýlýðý ve önleme' konularýnda bilgiler verilerek farkýndalýk düzeylerinin artýrýlmasý saðlandý. Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün geçen yýl yapmýþtýk. Bu yýl 2 bin öðrencinin katýlýmýný bekliyoruz. Bununla da ilgili çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Yarýþma sonucunda birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye 1 fotoðraf makinasý, dördüncüye kol saati, beþinciye N. Erbakan külliyatý hediye edilecek. Ýlk 20'ye girenlere yurt içi gezilerine ücretsiz katýlým saðlanacaktýr. Merkez ve ilçe birincilerine özel hediyeler verilecektir. Ayrýca Türkiye geneli dereceye girenler Genel Merkez tarafýndan ödüllendirilecektir." TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýlim Bilim Ýlim bilim insanlýðýn ülkesi Sevði saygý muhapbetin ipresi On sekiz bin alem bir can cümlesi Kardaþ olup konuþmasý ne güzel Tükenmez daðlarýn taþý topraðý Bin bir çeþit meyve dalý yapraðý Reçber gibi karýþtýrsak topraðý Ekip biçip çalýþmasý ne güzel Birlik olup yakýn edek ýraðý Anadolu cennet baþý duraðý Hep beraber yetiþtýrsek bir baðý Gülle bülbül konuþmasý ne güzel Söylerim sözümden mana alanlar Ayla yýldýza uydu sananlar Çalýþýp didinip yurtda kalanlar Uzaylarda konuþmasý ne güzel Ayrýlýða özen yoktur özümüz Hakýkat ademde gerçek sözümüz (Rýza Koçak) Söyler doðru özümüz Güzel sesle konuþmasý ne güzel HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3297 2,3301 EUR 2,8976 2,8981 STERLiN 3,6479 3,6494 JPY YENi 1,9638 1,9644 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL: ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI DEVA ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak" Yapý sektörünün lider markalarýndan Ece Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artýbir Tv'de Celal Toprak'ýn sunduðu "Yeþil Ekonomi" programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri, üretimde fark yaratan çalýþmalarýný ve Çorum ekonomisine katma deðer saðlayacak yeni projelerini anlattý. Çorum'daki yedi üretim tesisiyle birlikte yapý sektörünün öncüleri arasýnda yer alan Ece Holding, üretim aþamasýnda kullandýðý son teknolojiler ve geliþtirdiði Ar-Ge merkeziyle birlikte gerek Anadolu'nun gerekse Çorum'un sanayileþmesine katký saðlayacak faaliyetlere imza atýyor. -ÇORUM KÝREMÝDÝ ÝHRAÇ EDÝLEBÝLÝR BÝR ÜRÜN OLACAK- "Yeþil Ekonomi" programýnda Ece Holding Ar-Ge Merkezi çalýþmalarýnýn sektöre farklý bir boyut kazandýracaðýný söyleyen Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Ar- Ge çalýþmalarý sonucu özel bir hammadde ve formülle ürettikleri Bioksit Kiremit sayesinde, Çorum kiremidinin de ihraç edilebilir bir ürün haline geleceðine ve hak ettiði fiyat seviyesine çýkacaðýna inandýðýný belirtti. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirdiklerini ve bu alandaki yatýrýmlarýna devam edeceklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, bu inovasyon ile birlikte Ar-Ge'nin geleneksel sektörlerde dahi ne kadar önemli olduðunun ortaya konduðunu; Ýnovasyonu sadece ileri teknoloji ürünlere dair bir kavram gibi görmenin doðru olmadýðýný ifade etti. -"YEÞÝL ÜRETÝM" ÝLE ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER- Ece Holding'in olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan "Yeþil Üretim"in önemine vurgu yapan Erdem Çenesiz, Ar-Ge merkezlerinin geliþtirdiði teknolojilerle birlikte inovatik ve ekolojik ürünlerin yaný sýra su tüketiminin giderek önem kazandýðý bir dünyada kýsýtlý olan doðal kaynaklarý en doðru biçimde kullanýp minimum su kullanýmý saðlayarak çevre dostu ürünler ürettiklerinin altýný çizdi. -ANADOLU'DAKÝ GENÇ VE NÝTELÝKLÝ ÝÞ GÜCÜ ARTMALI- Çorum'da çok güçlü bir sanayileþme olduðunu belirten Çenesiz, özellikle makineleþme konusunda yenilikçi ve ileri teknoloji özelliklerine sahip makinelerin üretim aþamasýnda büyük önem taþýdýðýný söyledi. Çorum'daki tesislerinde yaklaþýk 2000 kiþiyi istihdam ettiklerini ve Anadolu'yu kalkýndýrmak için istihdamýn dikkat çekilmesi konular arasýnda yer almasý gerektiðini ifade eden Erdem Çenesiz, "Çorum, tanýnmasý ve keþfedilmesi gereken cevherlerle dolu bir þehir. Doðal kaynaklar yönünden de oldukça zengin. Özellikle Anadolu'nun sanayileþmesi ve ekonomik yönden daha da güçlenmesi adýna birçok fýrsat var. Bunu baþarmak içinde Anadolu'daki genç ve nitelikli iþ gücünün artýrýlmasý gerekiyor" dedi. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargýtay'a yönelik 66 kiþilik yeni kararname yayýmladý.yargýtay'da görevli 42'si Cumhuriyet Savcýsý, 21'i tetkik hakimi olmak üzere 63 kiþi farklý adliyelere atadý. Kararnameye ayrýca 2'si Ankara hakimi 1'i ise HSYK'nýn sürpriz kararnamesinde Çorum'a iki atama Ankara Batý Savcýsý olarak eþ durumundan girdi. Kararnamede Yargýtay Savcýsý Arif Alemdar Çorum Hakimliðine, Yargýtay Tetkik Hakimi Haydar Ersözoðlu, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðýna atandý. Happani''den MÜSÝAD''a ziyaret Özgür Kudüs yürüyüþü yarýn Yýl sonunda görev süresi dolacak olan Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, MÜSÝAD Çorum Þubesini ziyaret etti. Dr.Turgay Happani ziyaretinde MÜSÝAD üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise Kamu Hastaneleri Birliðinin saðlýk sektöründe ve Kamunun yeni yapýlanma çalýþmalarýnda Çorum adýna katký saðladýðýný ifade ederek sivil toplum örgütleri ile de uyum içerisinde bulunan, Dr.Turgay Happani'ye bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Akýncýlar Derneði, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, Erbakan Vakfý, Çaðrý Eðitim Vakfý, Esder, Dil ve Edebiyat Derneði ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'nýn özgürleþmesi ve siyonist Ýsrail'in 1968 öncesi topraklarýna geri çekilmesi amacýyla yürüyüþ yapýlacak.akýncýlar Derneði Þube Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, 21 Aralýk 2014 Pazar günü saat 13.00'da Devlet Tiyatro Salonu önünden baþlayacak yürüyüþün Saat Kulesi'nde sona ereceðini bildirerek, tüm Çorumlular'ý Özgür Kudüs yürüyüþüne davet etti. PTT'de tanýþma yemeði PTT Çorum Baþmüdürlüðü görevine atanan Ziya Baþýaçýk, personelle kaynaþma yemeðinde bir araya geldi. Önceki akþam Hanoðlu Konaðý'nda düzenlenen programa, PTT Genel Müdürlüðü Kontrolörü Ramazan Almaz, Çorum PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk, Ýdare Mali Ýþler Müdürü Osman Bacanlý, Teknik Ýþler Müdürü Satýlmýþ Küçük ve Merkez Þube Müdürü Mustafa Þenöz ile birlikte çok sayýda personel katýldý. Yemekte yeni yöneticilerle personel sohbet ederek kaynaþtý.

4 HABER 4 Mihenk'ten "makul þüphe"ye tepki! Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði Baþkaný Av. Zaferalp Üstünel, Türkiye'de son dönemde hukuk alanýnda gerçekleþtirilen düzenlemelerin anayasaya ve hukukun temel deðerlerine aykýrý olduðunu iddia etti. Bunun en çarpýcý örneðinin "makul þüphe kavramý"nýn hukuk sistemine sokulmasý olduðunu dile getiren Av. Zaferalp Üstünel, "Hukukumuzda ancak kuvvetli þüphenin varlýðý ile gerçekleþtirilebilen bir takým tedbirler artýk makul þüphe ile uygulanabilir hale gelmiþtir. Makul þüphe, subjektif ölçüleri içerisinde barýndýran, insanlarýn hukuka olan güvenini sarsabilecek, uygulayýcýsýnýn subjektif deðerlerine göre deðiþiklik gösterecek bir alaný ortaya çýkarmýþtýr. Bunun yanýnda soruþturma hakkýnda verilecek gizlilik kararý ile savunmanýn yani Avukatlarýn delillere ulaþabilme hakký kýsýtlanmýþtýr. Bu durum savunma hakkýnýn kýsýtlanmasý anlamýna gelmektedir. Ýnsanlarýn hangi maddi deliller ile suç isnadýna maruz kaldýklarýný bilmeden savunma yapmasý düþünülemez. Biz avukatlarýn maddi delillerine ulaþamadýðýmýz suçlamalarla karþý karþýya kalan müvekkillerimizin haklarýný saðlýklý bir biçimde savunabilmemiz mümkün olamayacaktýr. Bu temel haklarýn kýsýtlanmasý sadece belli davalara deðil hukukun geneline þamil düzenlemelerdir. Bu durum hukuka, adalete olan inancý derinden sarsmaktadýr. Bu düzenlemelerden memnun olan hukukçularýn mevcut olmasý bizi þaþýrtmaktadýr. Ancak bu memnuniyetlerinin hukukçu sýfatlarýndan kaynaklanmadýðýna inanarak teselli bulmaktayýz" dedi. Üstünel, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Anayasa Mahkemesinin bu hukuksuzluklarý ortadan kaldýracaðýna dair inancýmýz tamdýr. Ancak tesadüfen! 12 Aralýk Cuma günü resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Makul Þüpheye dayanýlarak 14 Aralýk 2014 Pazar günü basýnda geniþ yer bulan operasyonlar gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan operasyon yaþama hakkýna, adil yargýlanma hakkýna, ifade ve düþünce hürriyetine ve en önemlisi basýn özgürlüðüne açýk bir müdahale olup, kabul edilmesi mümkün deðildir. Tüm ülkenin gözleri önünde Avukatlar duruþma salonlarýna alýnmamaktadýr. Maddi deliller Avukatlara gösterilmemekte, sanýklara sevk maddeleri bildirilmemektedir. Hukuk devleti ilkesini zedeleyen bu ve benzeri uygulamalarýn bir an evvel son bulmasýný, devletin temel taþý olan hukukun, adalet mecrasýna döndürülerek, yapýlan soruþturmalarýn yargý baðýmsýzlýðýna uyularak yapýlmasý, adil yargýlanma ve savunma hakkýnýn korunmasý, basýn özgürlüðüne saygý gösterilerek kamuoyu vicdanýný tatmin edecek þekilde þeffaf ve adil yürütülmesi ülkemiz ve milletimizin geleceði için zorunluluk arz etmektedir. Hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý karþýsýnda maðdur olanýn yanýnda olan duruþumuzu muhafaza ederek, baþta savunma hakkýnýn temsilcisi avukatlar olmak üzere, basýný ve muhalefeti susturmaya yönelik yargý erki ve diðer devlet organlarýnýn baský aracý haline getirilmesine karþý, hukuka, adalete, demokrasi ve özgürlüklere sahip çýkacaðýmýzý kamuoyuna saygýyla bildiririz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Ders arasýnda çorba ziyafeti Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tüm öðretmenler ve öðrencilerine meþhur Kargý tarhana çorbasý ziyafeti verildi. Bir hayýrseverin geçmiþlerinin hayrýna verdiði çorba ziyafeti bütün öðretmen ve öðrencileri bir araya getirdi. Okul öðretmenleri ve öðrencilerin beraber büyük bir heyecanla hazýrlayýp sunduklarý çorba ziyafeti hoþ sohbetlerin yapýlmasýna da vesile oldu. Hitit Üniversitesi Ýstanbul'da tanýtýldý Mahir ODABAÞI BUNLARI ZATEN BÝLÝYORUZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " ''Telkinden çok, temsil önemlidir'' sözünden hareketle, müsait olduðu halde kurum amirinin / okul müdürünün katýlmadýðý sivil savunma tatbikatlarýnýn asla ve asla verimli olmayacaðýný, " Olasý doðal afetlerde olumsuzluk yaþanmamasý için, okullarýn, camilerin, konferans salonlarýnýn kapýlarýnýn dýþarý açýlmasý gerektiðini, " Türkiye'de ilk defa Çorum'un Ýlçeleriyle beraber köylerindeki okullarýnda olduðu gibi, (tüm okullara malzeme daðýtýlmýþtý) camilerde de en az 2 tane yangýn söndürme cihazýnýn kullanýmýný bilmek þartýyla bulunmasýnýn, gerektiðinde köyde çýkabilecek baþlangýç yangýnlarýnýn söndürülmesinde etkili olabileceðini, " Araçlardaki yangýn söndürme cihazlarýnýn, kontrollerde sorulurda ceza yerim düþüncesiyle rast gele bulundurulmasýndan çok ihtiyaç halinde beni ve çevremdeki insanlarý kurtarabilirim düþüncesiyle þoförün kolayca ulaþabileceði yerde ve her an kullanýma hazýr olarak bulundurulmasýnýn gerektiðini, " Ýþyerlerinde yangýn söndürme cihazlarýnýn bir köþede bulunmasý kadar ihtiyaç halinde doðru kullanýmýný bilerek bulunmasýnýn iþe yarayabileceðini, " Ýlkyardým çantalarýn bulundurulmasý kadar, doðru ilkyardým uygulamasýnýn bilinmesinin önem arz ettiðini, " Florasan lambalarýnýn sabitlenmesi olasý küçük depremlerde düþüp zarar vermesini önleyebileceðini, " Muhtemel yangýnlarda herkesin haberdar olabilmesi için, binalardaki yangýn alarm cihazlarýnýn göstermelik olarak deðil, üç dakika olarak çalmasý gerektiðini, " Yangýn tahliye merdivenlerinin yapýlmasý kadar, gece gündüz binayý kullananlar tarafýndan yerinin bilinmesi ve ihtiyaç halinde, 7 'den 77' ye herkes tarafýndan rahatça kullanýlabilecek durumda olmasýnýn önemli olduðunu, " Ýnþaat sahalarýnda ilk güvenlik önlemlerinin alýnmasý kadar, bunun hiç taviz vermeden sonuna kadar devam etmesinin gerektiði ve inþaat sahasýnýn önündeki yola rast býrakýlan demir yýðýnlarýnýn çocuklar ve özürlüler için tehlike arz ettiðini, " Televizyonlarýn çocuklarýn çalýþmasýna, misafirlerin konuþmasýna engel olduðunu, " Vedalaþtýktan sonra aracýn içerisinde kornaya basarak tekrar vedalaþmanýn çevremizdeki insanlarý rahatsýz ettiðini, " Kontrolsüz þekilde çok uzun süre çalan davul ve diðer müzik seslerinin, sýnava hazýrlanan çocuklar ve özellikle sese karþý duyarlýðý olan hastalar için çekilmez hale geldiðini, " Araçtaki müziðin sesini son ayar açarak, çevremizdeki insanlarý canýndan býktýrmanýn hiçte hoþ bir davranýþ olmadýðýný, " Araç içerisinde kornaya basarak haber vermek yerine, inip kapýnýn ziline basarak haber vermenin daha uygun olacaðýný, " Apartmanlarda elektrikler kesildiðinde olumsuzluk yaþanmamasý için, alternatif aydýnlatma cihazlarýnýn merdivenlerde bulunmasýnýn gerektiðini, " Evlerimizdeki sabit telefon makinelerinin üzerine bir etikete '' bir kaç acil numara, kendi telefon numaramýz ve evimizin açýk adresinin yazýlý olarak bulunmasý'' ihtiyaç halinde bir baþkasýnýn evimizin adresini doðru vermesi ve ilgililerin evi daha erken bulmasý için çok faydalý olacaðýný, (Tel : ) Sevdiðim söz : '' BÝLDÝÐÝMÝN ÖÐRETMENÝ, BÝLMEDÝÐÝMÝN ÖÐRENCÝSÝYÝM'' BAÞSAÐLIÐI: Hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýk eski belediye baþkaný Avni Kýlýç beyin kayýnvalidesi, bacanaðým Mehmet Kýlýç'ýn anneannesi Müþerref teyzemize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabrý cemil dilerim... YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Hitit Üniversitesi, tanýtým etkinliklerine Ýstanbul ile devam etti. "Yükseköðretim Günleri" tanýtým etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen eðitim fuarýna, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þaban Haklý, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarý Araþ. Gör. Mustafa Reþit Haboðlu, Araþ. Gör Eda Aktaþ ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Erdoðan Atmaca katýldý. "En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla yolunda emin ve hýzlý adýmlarla yürüyen Hitit Üniversitesi, birçok vakýf ve devlet üniversitesinin yer aldýðý eðitim fuarýnda standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere istihdam odaklý bölüm ve programlar ile beraberinde öðrencilere sunulan imkanlar anlatýldý. Eðitim fuarýna öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin yoðun ilgisi oldu. Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine Aralýk 2014 tarihlerinde Adana'da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý ilçelere baðlý köylerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Kýþla, Boztepe ve Tuðcu köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Karacaköy ve Yarýmsöðüt köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Yeþilçat köyü Aþaðý Mahalle ve Göðüs Mahallesi, Çerkeþ köyü tarihinde saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Emirþah, Yeþilçat Aþaðý Mahalle, Yeniþýhlar ve Kubbettin köyleri ve Turkcell, Avea tesisleri."

5 Dodurga iþçisi iþsizlik sigortasýndan yararlanacak HABER 5 Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkaný Dr. Cahit Baðcý, Çelikler Maden Ocaðýnda iþin durdurulmasýnýn ardýndan mazeretsiz iþe gelmedikleri gerekçesiyle iþ çýkýþý verilen 130 maden iþçisinden baþvurusu bulunan 93 iþçinin Ýþsizlik Sigortasýndan yararlanmasý için, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Erdem ve Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdür Yardýmcýsý Asým Gökalp Keskin ile görüþerek iþçilerin 2 Aralýk 2014'den itibaren Ýþsizlik Sigortasý Fonundan yararlanmalarýný saðladý. Bilindiði üzere Türkiye genelinde 70'e yakýn Maden Ocaðýnýn üretimine ara verilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar verilmiþti. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Baðcý "Ýþçilerimiz kesinlikle sahipsiz deðildir. Konuyu bütün yönleriyle Hükümetimiz ve ilgili Bakanlýklar düzeyinde takip ediyoruz. Türkiye'de kömür madenciliðinde kalýcý bir çözüm üretmek için çalýþýyoruz.ýlimizde faaliyet gösteren Çelikler A.Þ (Dodurga Linyitleri) iþyeri üretim faaliyetleri; iþ müfettiþleri tarafýndan yapýlan denetim sonucu düzenlenen, idari tedbir raporuna istinaden tarihinde durdurulmuþ ve Dodurga Madeninin tekrar faaliyetine devam etmesine yönelik çalýþmalar týpký diðer madenler gibi, ilgili Bakanlýklarýn ÝLO Sözleþmesi çerçevesindeki mevzuat düzenlemelerini tamamladýktan sonra faaliyete baþlamalarýný saðlamak konusunda Hükümetin kararý ve düzenlemelerin yasalaþmasý beklenmektedir. Bu süreçte iþveren iþçi çýkarmaya gitmiþ, ancak SGK fesih nedeni 22(Diðer Nedenler) olarak bildirildiðinden prim þartlarýný taþýsalar da söz konusu iþçilere iþsizlik ödeneði baðlanamamýþtýr. Konuyla ilgili Ýlimiz ÝÞKUR ve Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý incelemelerini tamamlamýþtýr. Ýþyerinde iþin durdurulmasý ( ) ve Ýþ Teftiþ Kurulu raporunun tamamlanmasý ( ) arasýnda 22 "Diðer Nedenler" kodu ile iþ sözleþmeleri feshedilen iþçilerden ÝÞKUR Ýl Müdürlüðümüze bu güne kadar iþsizlik ödeneði talebi ile müracaat eden 93 Ýþçimize Ýþsizlik Ödeneði baðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr ve 5510 sayýlý kanunlar çerçevesinde iþsizlik ödeneði; hizmet akdinin feshinden önceki son üç yýl içinde; 600 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere 180 gün, 900 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere 240 gün,1080 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere ise 300 gün süre ile iþsizlik ödeneði (kanunda yer alan diðer þartlarý taþýnmasý kaydýyla) verilmektedir. Bu konuda Çorum ÝÞKUR Müdürlüðümüz çalýþmalarýn yýlsonuna kadar tamamlanmasý için çalýþacak ve hak edenlerin ücretlerinin Ýþsizlik Sigortasý Fonundan ödenmesini saðlayacaktýr. Ayrýca Dodurga'da iþten çýkarýlan iþçi kardeþlerimize kaymakamlýk tarafýndan 2'þer ton kömür verilecektir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" dedi. Belediyeden Binevler Camii'nde tadilat Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan Binevler Camii'nde yürütülen tadilat çalýþmalarýný yerinde inceledi. Cuma namazý için Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan ile birlikte Binevler Camii'ne giden Baþkan Külcü, namaz çýkýþýnda tadilat çalýþmalarý ile ilgili belediye teknik personelinden bilgi aldý. Belediyenin þehrin deðiþik bölgelerindeki birçok camide tadilat ve yapým çalýþmalarý yaptýðýný hatýrlatan Baþkan Külcü, Binevler Camii'nde de onarýma ihtiyaç duyulan yerleri yenilediklerini ifade etti. Külcü, "Binevler Camii'nde bay-bayan tuvalet ve abdesthanelerini tamamen yeniledik. Son cemaat bölümünü laminantla kapladýk, dýþ pencerelerini ise yeniliyoruz. Engelli hemþehrilerimizin camiye rahatça girip çýkabilmeleri amacýyla engelli rampasý yaptýk" dedi. Tadilat çalýþmalarýnýn yýlsonuna kadar tamamlanacaðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, tadilata ihtiyacý olan diðer camilerde de onarým çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti. Baþkan Külcü'ye Binevler Camii'ni inceleme sýrasýnda baþkan yardýmcýlarýnýn yaný sýra Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþý, cami imamý Cemal Yolcu, dernek yöneticileri Yaþar Özaydýn ve Cemal Öz de eþlik etti. "Bahabey Caddesi'nde ücretli otopark uygulamasý kaldýrýlmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis üyeleri, TSO'yu ziyaret ederek, gündemde olan bazý konular hakkýnda deðerlendirmelerde bulundular. CHP Belediye Meclis Grup Baþkanvekili Ayhan Þamlý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn giriþimleriyle yeni terminal binasýnýn iþletmesinin Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasýnýn, Çorum adýna önemli bir karar olduðunu söyledi. Þamlý, "Hepimiz kendi iþlerimizden feragat ederek Çorum için bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz. Bu anlamda, ilimiz esnafýnýn lehine bir karar çýkmasý konusundaki hassasiyetinizden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Grup Baþkanvekili Ayhan Þamlý ayrýca, CHP Grubu olarak ana arterler için talep ettikleri ücretli otopark uygulamasýnýn hayata geçirildiðini, ancak büyük bir çoðunluðu konut olan Bahabey Caddesi'nin de kapsam içerisine alýndýðýný belirterek, "Burada çok ciddi bir rahatsýzlýk yaþanmaktadýr. Ýnsanlar araçlarýný kendi evlerinin önüne park etmek için ücret ödemek zorunda kalmaktadýr. CHP Grubu olarak Bahabey Caddesi'nin ücretli park kapsamýndan çýkartýlmasý için mücadele etmekteyiz. Bu konuda TSO'nun da desteðini istiyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, "Ýlimizin lehine olan her adýmý Oda olarak desteklemekte, öncülük etmekteyiz. Yeni terminaldeki iþleyiþ konusunda üyelerimizden gelen talepleri Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'ye ilettik ve bu talepler haklý görülerek iþletmeciliðin kiþi ya da kuruma verilmeksizin belediye tarafýndan yürütülmesi kararlaþtýrýldý. Bu sayede hem Çorumlu esnafýmýzýn istediði oldu, hem de belediyemiz için alacaklarýný tahsil etme imkâný doðdu. Artýk esnafýmýz yeni terminale daha çok sahip çýkmalý, üzerine düþeni yapmalýdýr" dedi. Baþaranhýncal, Çorum'un söz konusu olduðu durumlarda siyasi farklýlýk düþünmeksizin sergilenen birlikteliðin memnuniyet verici olduðunu vurguladý. CHP Grubu'nun Bahabey Caddesi'nin ücretli park kapsamýndan çýkartýlmasý hususundaki talebin de deðerlendirilmesi gereken bir konu olduðunu belirten Baþaranhýncal "Bahabey Caddesi'nin, yoðun olarak ikamet mi yoksa ticaret amaçlý mý kullanýldýðýnýn iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir" diyerek, konu hakkýnda Çorum Belediyesi ile görüþme yapacaðýný ifade etti. Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý CHP Belediye Meclis Grubu üyelerine teþekkür etti. TBMM'de leblebi rüzgarý Çorum'un tanýtýmýna katkýda bulunmak amacýyla Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimleri ile Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bütçesinin görüþmelerinde tüm milletvekillerine Çorum Leblebisi ikram edildi. Konu hakkýnda bilgi veren Salim Uslu, "Yaklaþýk 3 asýrdýr ilimizde üretimi yapýlan, adeta Çorum ismi ile özdeþleþmiþ, Çorum denince leblebi, leblebi denince akla Çorum gelmektedir. 45'in üzerinde çeþidi ile vatandaþlarýmýza sunulan Çorum leblebisini önerimizi geri çevirmeyerek bizlere ikram eden Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü ve Kurum Baþkanlýðý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker'e teþekkür ederiz" dedi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar Çorum Leblebisinin TBMM'de daðýtýmýna katký, destek ve onay veren Uslu'ya teþekkür ederek, Çorum'dan getirdiði leblebiyi takdim etti. Dumanlý serbest Karaca tutuklandý Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý ile STV Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca, 14 Aralýk'ta baþlatýlan operasyon kapsamýnda gazete binasýnda gözaltýna alýnmýþtý. Ýfadelerinin alýnmasý için ek süre istenen ikiliden Ekrem Dumanlý, 5 günlük gözaltý süresinin ardýndan dün, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Dumanlý için yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirildi. STV Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca ile eski terörle mücadele þube müdürü Tufan Ergüder, asayiþ þube müdürü Ertan Erçýktý ve komiser Mustafa Kýlýçaslan için tutuklanma kararý çýktý. Savcýlýk tarafýndan mahkemeye sevkedilen ikiliden Karaca, ifade vermeyi reddetmiþti.

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Cýrýl, Öztürk ve Eriþken ailelerinin acý günü SMMM Muzaffer Öztürk'ün Kayýn Validesi Ýnþaat Mühendisi Necati Cýrýl'ýn annesi Ertuðrul ve Özcan Eriþken, Gökhan ve Gamze Öztürk'ün annenneleri Huriye Cýrýl (93) tedavi gördüðü Çorum özel hastanesinde vaat etti. Merhum cenazesi dün ulu camide kýlýnan cuma namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ulu Mezarlýkta defnedildi. Tek Yýldýz gazetesi olarak Merhuma Allah dan rahmet, yakýnlarýna sabrý Cemil niyaz ederiz.uður Çýnar Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto edildi. Çorum Ufuk Saðlýk-Sen Adliye önün de düzenlediði eylemde duruma tepki gösterdi. Sendika üyesi Ýrfan Gündüz burada yaptýðý konuþmada, ''14 Aralýk Pazar günü gerçekleþtirilen operasyonlarla gazete ve televizyon yöneticileri, dizi senaristleri, yapýmcýlarý ve polislerin gözaltýna alýndýðýný ibretle seyrettik'' dedi. Türkiye'de artýk demokrasi ve basýn özgürlüðünün askýya alýndýðýný hukuk karþýtlara karþý kullanýlacak bir silah haline getirildiðini iddia eden Gündüz, muktedirlerin milyonlarca insanýn gözü önünde kameralar karþýsýnda hakim ve savcýlara emir vermeye baþladýðýný öne sürdü. Gündüz ''Bunlar demokrasinin ve özgürlüklerin olduðu hiç bir ülkede olacak þeyler deðildir. 14 Aralýk'ta basýna ve demokrasiye yapýlan bu kin ve nefret operasyonu, sadece bir zümreye deðil çok sesliliðe, demokrasiye ve basýn özgürlüðüne vurulmuþ bir darbedir. Erkler ayrýlýðý rafa kaldýrýlmýþ birileri yasalarý, yargýyý ve basýný kendi tekeline alma giriþiminde bulunmuþtur. Buna her kesimden tepkiler yükselse de yandaþlar ve peþkeþçiler buna sadece bir kesim karþý çýkýyormuþ izlenimi vermeye çalýþýyor. Söz konusu insanlar ''Taþhiye'' denilen bir örgütle ilgili haber yaptýðý için örgüt kurmakla suçlanmasý bir dizinin senaryosundan örgüt üretilmesi operasyonu yapanlarýn art niyetli olduðunun apaçýk göstergesidir. Taþhiye örgütü diye suçlayýp, bu haberi neden yazdýnýz, dershaneler konusunu neden haber yaptýnýz gibi sorular sormalarý aslýnda bu operasyonun medyaya yapýldýðýnýn apaçýk göstergesidir. ''ifadelerini kullandý. Bu yapýlan hukuksuzluklarýn intikam operasyonu olduðunu sadece Türkiye'den deðil dünyanýn 4 bir tarafýndan ve farklý inanç guruplarýndan önemli simalar da deklare ettiðini iddia eden Gündüz, ''Paralel safsatasý uyduranlar asýl paralelin ''kendileri dýþýnda hiçbir kesime yaþama hakký tanýmayan'' muktedirler olduðunu görmekteyiz. Yaþadýðýmýz ülke her geçen gün nefes almanýn biraz daha zorlaþtýðý bir yer haline geliyor. Devlet olarak tarafý olduðumuz, uluslararasý sözleþmelerle garanti altýna alýnmýþ, neredeyse bütün temel insan hak ve özgürlükleri ihlale uðruyor ''diye konuþtu. Kamuoyunda "makul þüphe" yasasý olarak bilinen yeni hukuki düzenlemenin yasalaþmasýnýn hemen ardýndan yeni bir operasyon için düðmeye basýldýðýný ve yeni Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüklere yönelik ilk sivil operasyonu yapýldýðýnýn ifade eden Gündüz, hukukun üstünlüðü, yargý baðýmsýzlýðý, insan haklarý, þeffaflýk, hesap verilebilirlik ve kuvvetler ayrýlýðýnýn olmadýðý bir ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden asla söz edilemeyeceðini aktardý. Gündüz ''Haksýzlýk kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn karþý çýkmak, her koþulda ve herkes için hukuk ve adalet talep etmek, herkesin adil yargýlanma hakkýna saygý göstermek, demokrasinin olmazsa olmaz þartýdýr. Yargýnýn öç alma aracý olarak kullanýldýðý düþüncesi, ülkeyi temelsiz býrakmaktadýr. Bu yapýlan hukuksuz operasyonlar uluslararasý alanda ülkemizin itibarýna çok büyük darbe vurmuþtur. ''Avrupa Birliði bizi almasa bile Kopenhag kriterlerine uyacaðýz'' sözleri ile iktidara gelenler þimdilerde ''Avrupa Birliði bizi almazsa almasýn'' durumuna gelmesi ekonomik ve demokrasi adýna üzücü þeylerdir" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: Çocuk Geliþimi öðrencilerinden Engelli Eðitim Merkezine ziyaret Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alaný öðrencileri Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezini gezdiler.çocuk Geliþimi ve Eðitimi alaný þefi Sakine Kýlýç ve öðretmenler Sibel Uz ile Nurhan Türkmen'in düzenlediði gezide öðrenciler, Engelli Eðitim Merkez'ini gezdikten sonra atölyelerde kursiyerlerle birlikte çalýþmalara katýldýlar. Hem meslek lisesi öðrencileri, hem de Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri açýsýndan son derece verimli geçen ziyaret, öðrenci ve kursiyerler açýsýndan dostluk ve arkadaþlýk iliþkilerinin geliþmesine katkýda bulundu. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halise Akay, toplumda ve gençlerde engelli bireylere karþý olumlu bakýþ açýsý kazandýrýlmasý amacýyla, bu ziyaretlerin bir projeye dönüþtürülerek devam edeceðini söyledi. Polisten kumar baskýný ÝI Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri kumar operasyonu düzenledi. Kentte bulunan bir adreste kumar oynandýðý ve silahlý þahýslarýn olduðunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon düzenlediler.operasyonda V.K., M.A., M.K., C.Ý., Ý.T.. C.Ö., O.G. ve C.Ö. isimli þahýslar yakalanýrken burada yapýlan aramada; 3 adet tabaca ve bunlara ait mermiler, 277 adet Tüfek Fiþeði, 9 takým iskambil kaðýdý, 160 adet kumarda kullanýlan deðiþik renklerde marka, pul, elde edilerek muhafaza altýna alýndý.þahýslar hakkýnda "6136 Sayýlý Kanuna Muhalefet ve Kumar Oynamaya Yer ve Ýmkan saðlamaktan" yasal iþlem baþlatýldý.

7 HABER "Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat Tarifesi"nde yanlýþ algý oluþtu 7 Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þubesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir'in baþkanlýðýnda kuruldu. Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5 (Adliye binasý arkasý) açýlýþ töreni düzenleyeceklerini söyledi. Ziyarette, son günlerde basýnda gündemi meþgul eden Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat Tarifesi konusu da gündeme geldi. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kamuoyunda yanlýþ bir algýnýn oluþtuðunu belirterek "Odamýzýn ilgili meslek komitesi, üyelerinden gelen talep üzerine bir çalýþma yaparak son olarak 2011 yýlýnda belirlediði azami fiyat tarifesini yenilemiþtir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, belirlenen fiyatlarýn azami, yani üst limit olmasýdýr. Belirlenen fiyatlar üst sýnýr mahiyetinde olup, esnafýmýzýn bu fiyatlarýn üzerinde ücretlerle satýþ yapamayacaðý, isterlerse daha düþük ücretler üzerinden ekmek, pide ve simit satabilecekleri anlamýna gelmektedir. Serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar, arztalep dengesine göre belirlenmektedir. Ayrýca azami tarife belirlenirken Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn 10 Ekim 2014 tarihinde teblið ettiði azami fiyat tarifesi de dikkate alýnmýþtýr" dedi. Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þube Baþkaný ve TSO Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir de, belirlenen azami fiyatlarýn, maliyet hesabý yapýlarak tespit edildiðini söyledi. Federasyon olarak sektördeki israfý engellemeyi kendilerine görev edindiklerini belirten Akdemir, "Sektördeki israfý engellersek, maliyetleri de daha aþaðý seviyeye indirmiþ olacaðýz. Meslek Komitesi olarak belirlediðimiz fiyatlar, azami sýnýrý içermektedir. Fýrýnlarýmýz, belirlenen fiyatlara kadar istedikleri ücretle satýþ yapabilirler. Ýsrafý azaltýp maliyetini düþüren fýrýnlarýmýz, buna göre daha düþük ücretle satýþ yapabilirler" diye konuþtu. Akdemir, Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þubesi'nin açýlýþ törenine bütün Çorum halkýný davet etti. Mehmet Evkuran "Ýslam'da insan haklarý"ný anlattý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Fatih Anadolu Lisesinde konferans verdi. Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan'ýn selamlama konuþmasýndan sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Ýslamýn insan haklarýna verdiði önemi anlattý. "Ýyi nefes almanýn güzelleþtirici ve yaþlanmayý geciktirici etkisi var" Burun estetiði giderek daha ayrýntýlý hale geliyor ve ayrýntýlarýn baþarýlý þekilde gerçekleþtirilmesi, bütünde oldukça iyi sonuçlar elde edilmesine neden oluyor. Çorum Özel Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Opr. Dr. Metin Çalýþkan, "Güzel bir burun, yüzün merkezinde olduðu için, yüze çok olumlu etkide bulunuyor ve bütün yapýlar ile iliþki içinde oluyor" diyor. Çalýþkan'a göre tek baþýna iyi nefes almanýn bile güzelleþtirici ve yaþlanmayý geciktirici etkisi bulunuyor. "Burun Estetiði yaptýrýlmalý mý?" sorusunu yanýtlayan Çalýþkan, "Burnunuzda doðuþtan gelen bir deformasyon, nefes alma problemi, eðrilik (deviasyon), kaza ya da darbe sonrasý þekil bozukluklarý, yüzle uyumsuz ölçüler, burun ucunun yuvarlak, uzun, düþük, eðri olmasý, burnun geniþ, kemerli olmasý gibi görünüm ve saðlýk açýsýndan ortaya çýkan sorunlar yüzünüzün güzelliðini ve saðlýðýnýzý olumsuz etkileyebilmektedir. Yüz ifadenizi cansýzlaþtýran, bozan þekilsiz bir burun yapýsý beðenilmeme duygusu ve özgüven problemine neden olmaktadýr. Nefes alamýyorsanýz ciddi uyku ve saðlýk problemleriyle yüz yüzesinizi demektir. Bunun gibi daha birçok olumsuzluklarý engellemek daha canlý, güzel, estetik bir buruna, dolayýsýyla güzel bir yüz ifadesine kavuþarak hayatýnýza yepyeni, canlý, enerji dolu, etkileyici bir pencere açabilirsiniz. Bütün bu sýraladýðýmýz durumlar burun estetiði ameliyatýyla ortadan kaldýrýlýyor" dedi. Burun estetiði genel anestezi altýnda yapýldýðýna dikkat çeken ve o nedenle ameliyat sýrasýnda aðrý, sýzý ya da acý hissedilmediðini söyleyen Çalýþkan, burun estetiði ameliyatý Türkiye'de en çok yapýlan ve en zor olan estetik ameliyat olduðunu, ancak geliþen teknoloji, yeni yöntemler ve cerrahin tecrübesi ameliyat sýrasýnda olmayan aðrýnýn, ameliyat sonrasýnda da kýsa süreli ve hafif atlatýlmasýný neden olduðunu, O nedenle hastalarýn bu konuda endiþelenmemesi gerektiðinin altýný çizdi. Çalýþkan ayrýca, daha önceleri ameliyat sonrasýnda tampon uygulamasýnýn aðrý ve hasta korkusunun baþlýca nedenlerinden olduðunu, ameliyat sonrasýnda oluþan aðrýlarýn genellikle birkaç gün içinde kendini gösterdiðini, ancak aðrý kesicilerle ortadan kaldýrýlarak daha konforlu bir iyileþme dönemine geçiþ saðlamakta olduðunu belirterek, modern týbbýn, burun estetiði ameliyatýnda da riskleri minimuma indirdiðini, ancak bu ameliyatlarýn sonrasýnda da hala göz çevresinde morluklar oluþtuðunu, bu morluklarýn 15 gün gibi sürede geçtiðini, bunu saðlayan sebebin ise doðru tekniðin,doðru ameliyat ile planlanarak, doðru cerrah tarafýndan uygulanmasýndan kaynaklandýðýna deðindi. Burun estetiði ameliyatý sonrasý iyileþme döneminde hastalarýn dikkat edeceði hususlar olduðunu da vurgulayan, Çorum Özel Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný,Opr.Dr.Metin Çalýþkan, "Ameliyat sonrasýnda rahat nefes almanýz için burna yerleþtirdiðimiz splintler birkaç gün hastamýzýn burnunda kalarak olasý doku yapýþmasýný engellemektedir. Ameliyattan sonraki ilk günlerde yere eðilip aðýr bir þey kaldýrmaktan, eforsarfettiren iþler yapmaktan kaçýnmanýz gerekiyor. Burnunuzu darbelerden kesinlikle korumalýsýnýz. Ýlk günlerde burun ucunun kalkýk olmasý sizi endiþelendirmesin. Bu, burundaki alçý tabakadan kaynaklanmaktadýr. Alçý tabakayý bir haftada çýkarýyoruz. Sonrasýnda 1hafta kalacak ikinci bir alçý daha koyuyoruz buda 1 hafta sonra alýnýyor burun ucunuz zamanla ideal pozisyonuna gelecektir. Burnunuzdaki bantlar ve alçý 15 gün sonra çýkarýlmaktadýr. Spor yapan hastalarýmýz 1 ay beklemek zorundadýr. Gözlük kullanan hastalarýmýz en az 1 yýl sonra tekrar gözlük takabiliyorlar. Bu sürede lens kullanmalarýný tavsiye ediyoruz. Ýyileþme döneminin ilk evrelerinde mümkün olduðunca burun ve yüz kýsmýnýzý güneþten korumalýsýnýz" þeklinde konuþtu. Haber Servisi MHP Merkez Ýlçede kongre heyecaný Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe kongresi yarýn yapýlacak. Çorum Esnaf Sanatkarlar Odalarý Birliði konferans salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek olan kongrede Sinan Özcan ve Ertuðrul Onan baþkanlýk için yarýþacaklar. "Boþ Sandalye" sahnelendi Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü ve Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Lojistik Þube Müdürlüðü ile ortaklaþa "Boþ Sandalye" isimli oyunu sahneledi. Devlet Tiyatrosunda dün sahnelenen oyunda günümüz gençliðinin ailesi ve toplumla yaþadýðý sýkýntýlar ele alýnýyor. Oyun bugün saat 20.00'da yine sahnelenecek.

8 YAÞAM Hazýr gýdalar çocuklarda Alerjiyi artýrýyor 8 Yorgan Gidince Gecenin bir yarýsýnda Hoca'nýn evinin önünde iki kiþi kavgaya tutuþunca Hoca meraklanmýþ. Karýsýnýn itirazýný dinlemeden dýþarý çýkmýþ. Üstüne de serinlikte üþümemek için yorganýný almýþ.adamlara: - Yahu durun, neden kavga Kelime Avý ediyorsunuz? demeye fýrsat kalmadan biri Hoca nýn sýrtýndaki yorganý kaptýðý gibi kaçmýþ, öteki de baþka bir yöne sývýþmýþ. Hoca eve eli boþ dönmüþ. Karýsý sormuþ: - E Hocam kavgayý ayýrabildin mi?hoca: - Hayýr haným. Yorgan gitti, kavga bitti, demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Cevit, günümüzde çocuklarda alerji çeþitliliðinin arttýðýný belirterek, bunun en önemli nedenlerinden birinin hazýr gýdalarla beslenme olduðunu söyledi.cevit, Türkiye'de besin alerjisi vakalarýnýn giderek arttýðýný belirtti. üçük yaþlarda daha sýk rastlanan besin alerjisinin yaþ ilerledikçe kaybolabileceðini dile getiren Cevit, "Fýndýk, ceviz, yer fýstýðý, ýstakoz, midye gibi sert kabuklu besinlerin alerjisi biraz daha geç geçiyor ama toplumumuzda sýk görülen yumurta, süt alerjilerinin yüzde 75'i geçiyor, yüzde 25'e varan vakalarda bazen sýkýntý olabiliyor" diye konuþtu.cevit, son dönemde özellikle soya, tahýl, meyve ve mercimek alerjilerinin daha sýk görüldüðüne dikkati çekerek, þunlarý kaydetti:"günümüzde besin alerjileri artýþ gösteriyor. Alerjilerin artmasýndaki temel neden, hormonlu, katký maddeli besinler ve bunlarýn çok fazla iþlemden geçmesi. Buna baðlý olarak 'hazýr gýdalar, çocuklarýn alerji riskini ve çeþitliliðini artýrýyor' diyebiliriz. Ayrýca alerjilerin artmasýndaki diðer bir neden de çocuklarýn daha az hasta olmasý. Aþýlar ve beslenme daha iyi, bunun yaný sýra çocuk enfeksiyonlara daha çok maruz kalýyor ve alerji riski artmýþ oluyor. Böylece özellikle genetiði yatkýn çocuklarda daha az hasta olmak, daha çok besin alerjisine yol açabiliyor diyebiliriz." "ALERJÝ ÖLÜME BÝLE YOL AÇABÝLÝR" Çocuklarda görülen besin alerjisinin ciddi sýkýntýlara yol açabileceðini, hem aileyi hem çocuðu hem de çevresini kaygýlý bir duruma soktuðunu vurgulayan Prof. Dr. Cevit, "Alerjiyle nörolojik bir bulgu olursa bu durum çocuðun geleceðini ve geliþimini etkileyebilir. Çocuðun okulda kazara yediði bir besin, nefes darlýðý, tansiyon düþüklüðü hatta ölüme kadar giden sonuçlara yol açabilir" dedi.cevit, üniversite öðrencilerinin yüzde 40'ýnýn alerjisi olduðu besinlerden kaçýnmadýðýnýn görüldüðünü dile getirerek, "Genellikle üniversite yýllarýnda kabuklu deniz ürünleri alerjisi kalýcý olabiliyor. Süt ve yumurta alerjisi varsa bunu baþka besinlerden alýyor, bunlar da boðazda kaþýntý, dilde þiþme, vücutta kaþýntý, solunum sýkýntýsý, karýn aðrýsý, mide bulantýsý, kusma, yutma þikayetleri, bilinç deðiþikliðine neden olabiliyor" ifadelerini kullandý.okulun, ailenin kontrol edemediði bir alan olduðunu ve burada alýnan besinlerin çocuðun hayatýný tehdit edebileceðini vurgulayan Cevit, ailenin, öðretmenin, okul ve yemek personelinin besin konusunda bilinçli olmasý gerektiðini belirtti. 'Gençleþeceðim derken Çirkinleþmeyin' Yerli Dizi 23:20 19:55 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Sinema Beni Böyle Sev Gece Yarýsý Av Jack Walsh'a Jonathan Mardukas'ý New York'tan Los Angeles'a getirmesi için 100,000 Dolar teklif edilir. Kendini Mardukas'a kelepçeleyen Walsh, bu uzun tren yolculuðunun olaysýz geçeceðini sanýrken, Mardukas'ýn mafya babasý Jimmy Serrano'ya 15 milyon dolar borçlu olduðunu öðrenir. Öldürülmesi planlanan Mardukas'ýn yanýnda Walsh da hedeftedir.oyuncular : Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto Yönetmen : Martin Brest Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Karabaðlý, son dönemin gözde estetik operasyonlarýnýn baþýnda dolgu ve botoks uygulamalarýnýn geldiðini söyledi. Bu uygulamalarýn, birçok güzellik merkezinde uzman olmayan kiþilerce yapýldýðýný savunan Karabaðlý, "Her yerde botoks ve dolgu yaptýrmayýn. O kadar tehlikeli ki kullanýlan maddelerin ne olduðu belli deðil, yapan kiþi nereye ne kadar enjekte edeceðini, komplikasyonlara karþý nasýl davranacaðýný bilmiyor, geliþigüzel yapýyor. Bunlarýn yüzde 10-20'sinde sonuç iyi oluyor ama sorun çýkýnca da bizler dahi çare olamýyoruz" ifadesini kullandý. ÞAÞKIN ÝFADE Karabaðlý, yanlýþ botoks uygulamalarýnda karþýlaþtýklarý sorunlarýn baþýnda "þaþkýn yüz ifadesi" ve "kaþlarýn orantýsýz olmasý"nýn geldiðini anlattý. Bu uygulamayý yaptýranlar 5-6 ayda eski haline dönse bile bu sürede günlük yaþamlarýndan uzaklaþtýðýný dile getiren Karabaðlý, "Ucuz diye yaptýrýyorlar, 3-5 kuruþun peþine düþüyorlar, istediði sonucu alamayýnca verdiði paranýn 20 katýný ödemeyi göze aldýðý halde yüzlerini düzeltemeyip psikolojilerini bozuyorlar" deðerlendirmesinde bulundu. "YANLIÞ UYGULAMALAR CÝLTTE ÇÜRÜMELERE NEDEN OLUYOR" Yakup Karabaðlý, dolgu uygulamasýnda ise kullanýlan ürünlerin içeriðine dikkat edilmesi gerektiðini bildirdi. Dolguda dikkat edilmesi gerekenlere deðinen Karabaðlý, þunlarý kaydetti: "Ürünlerin içinde bebek yaðý ya da ne olduðu belli olmayan baþka yaðlar kullanýldýðýný görüyoruz. Bu ürünler, uygulandýðý bölgede enfeksiyon baþlatýyor ve ne yapýlýrsa yapýlsýn engel olunamýyor çünkü dokularýn altýna hýzla yayýlýyor, kistleþiyor ve ciltte çürümeler meydana getiriyor. Düzeltmek için o dokuyu kesip almak gerekiyor. Kýsaca ehil olmayan ellerde, uygun ürün kullanýlmadýðý takdirde 'gençleþip güzelleþeceðim' derken eskisinden çok daha kötü duruma düþebilirsiniz. Uygun ellerde ise hiçbir sorun yaþanmýyor. Gerçek anlamda güzelleþmek ve saðlýðýnýz için risk almamak için bunun eðitimini gören plastik cerrahlar ya da dermatologlardan baþkasýna botoks ya da dolgu yaptýrmamalýsýnýz yoksa cildinizde geri dönülemeyen hasarlar meydana gelebilir." 21:00 Yerli Dizi Güllerin Savaþý Ýstanbul un kenar mahallelerinden birinde doðup, mahallenin öteki ucunda, babasýnýn bahçývanlýk yaptýðý köþkte büyüyen Gülru nun, 6 yaþýndan beri tek bir dileði vardýr; büyüyünce köþkün güzeller güzeli kýzý Gülfem gibi olmak. Gülfem in yýllar sonra evine dönmesiyle Gülru nun çocuksu hayranlýðý alevlenir. Sonrasýnda Gülru'nun Gülfem in ilk aþký olan Ömer ile sýradýþý bir þekilde tanýþmalarý ise, bundan sonra ne köþkte ne de mahallede hiçbir þeyin ayný olmayacaðýnýn habercisidir. Italo Svevo Ýtalo Svevo 1861'de Trieste'de hali vakti yerinde bir yahudi ailenin içinde doðdu. Francesco ve Allegra Schmitz'in sekiz çoçuðunun (sýrasýyla Paola, Natalia, Noemi, Adolfo, Ettore, Elio, Ortensia ve Ottavio) beþincisiydi. Eðitiminin bir kýsmýný 12 yaþýnda gittiði Almanya'da Würzburg yakýnlarýndaki Segnitz kolejinde aldý. 17 yaþýnda Trieste'ye dönüþünde bir süre Instituto Superiore Revoltella'ya devam etti. 1880'de aile þirketinin batmasý ve babasýnýn saðlýðýnýn bozulmasýyla okulu terk edip bir bankada iþe girmek zorunda kaldý. 1892'de kendi çabasýyla ilk romaný Una Vita'yý yayýnladý. Kitap okurlar ve kritikler arasýnda ilgi uyandýrmadý. 1892'de babasýnýn ve 1895'de annesinin ölümünün ardýndan 1896'da kuzeni Livia Veneziani ile evlendi. O sýralarda bankadan ayrýlýp eþinin babasýnýn yanýnda iþe girdi. 1898'de ikinci kitabý Senilità (Yaþlýlýk) çýktý ve o da ayný ilgisizlikle karþýlaþtý.1907'de Trieste'de ingilizce öðretmeni olarak çalýþmakta olan James Joyce ile tanýþýp ölümüne kadar sürecek olan bir arkadaþlýk kurdu. Ýlerleyen yýllarda ise Freud'un çalýþmalarýnýn etkisinde kaldý. Bu etki 1919'da yazmaya baþladýðý ve 1923'de yayýnladýðý La coscienza di Zeno'da da (Zeno'nun Bilinci) açýkça görülüyordu. Birkaç yýllýk sessizliðin ardýndan kitap ilgiyi Svevo üzerine çekerek edebiyat çevrelerinde renkli bir tartýþma baþlattý. 1928'de La coscienza di Zeno'nun devamý olarak tasarladýðý dördüncü romaný Il vecchione o Le confessioni del vegliardo'yu yazmaya baþladý. Ancak ayný yýl Motta di Livenza'da bir araba kazasý sonucu öldü. BÖFSTROGONOF Malzemeler 750 gr Bonfile 2 Adet Soðan 2 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Çorba Kaþýðý Salça 2 Çay Kaþýðý Hardal 200 gr Krema 1 Çay Kaþýðý Karabiber 1 Tatlý Kaþýðý Limon,Tuz Yemeðin Tarifi Eti yarým parmak kalýnlýðýnda ve iki parmak uzunluðunda doðrayýp, bir çay kaþýðý karabiberle ovalým. Derince bir tavaya margarini alýp ince kýyýlmýþ iki soðaný kýsýk ateþte on dakika çevirelim. Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide Etleri ilave edip harlý ateþte karýþtýrarak beþ dakika kavuralým. Bir çorba kaþýðý unu kavrulmakta olan etlere serpip karýþtýralým. Sonra bir çorba kaþýðý domates salçasý ile ikiþer çay kaþýðý hardal ve tuzu katýp, üç dört dakika daha harlý ateþte piþirelim.bir bardak çið krema ile birkaç damla limon suyunu ilave edelim. Kaynatmadan iyice ýsýtalým. Isýtýlmýþ bir tabaða alýp hemen servis yapalým. Eðer bonfile yerine baþka bir et kullanýrsanýz, kremayý eklemeden önce etleri yumuþayýncaya kadar kapalý olarak harlý olmayan ateþte piþirmeniz gerekir.not: Mantarlarýn kararmamasý için limonlu suda haþlayýn Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:00 Kerten Kele Yerli Dizi 23:20 Gece Yarýsý Av 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:45 Japon Ýþi 22:30 Hayat Dediðin 23:30 Gündüz Gece Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Bu Tarz Benim Final Gecesi 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 21:00 Güllerin Savaþý 23:00 Arkadaþým Hoþgeldin Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Beni Böyle Sev 23:00 Stadyum 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar Yerli Dizi 20:50 Sungurlar 23:00 Ayna

9 HABER 9 Baþkan Çatma, vatandaþlarý dinledi Çoban Kebap hizmette Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ulaþtepe Mahallesi sakinlerini dinledi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Baþkan Çatma, bir taraftan ilçede devam eden ve bitirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verirken, bir taraftan da kendisine iletilen talep ve istekleri dinledi. Kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn bitirildiðine deðinen Baþkan Çatma, YEDAÞ'ýn kentteki elektrik kablolarýný yer altýna almasý çalýþmasýnýn devam ettiðini söyledi. Çatma, önümüzdeki aylarda inþaatý baþlayacak þehir suyu þebeke hattýnýn deðiþtirilmesi çalýþmasý ve doðalgaz hattýnýn döþenmesi çalýþmalarý bitirildiðinde Ýskilip'in alt yapý probleminin bütünüyle çözüleceðini dile getirdi. Çoban Kebap Restaurant hizmete girdi. Gazi Caddesi üzerinde Valilik binasý karþýsýnda bulunan Çoban Kebap Restaurant kaliteyi ve en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla Çorumlu vatandaþlara sunmayý hedefliyor. Kurulduðu günden itibaren en iyi hizmeti vermeyi kendilerine ilke edinen Ýlk Uðurum Limited Þirketi, geçtiðimiz aylarda açýlan "Simitçi Dünyasý" ve "Çoban Kebap Restaurant" ile kaliteden ödün vermeden çalýþmayý amaçlýyor. Ýlk Uðurum Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Ferhat Öztürk ve Genel Müdür Mustafa Bozkurt, dün kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenleyerek, Çoban Kebap Restaurant olarak yapacaklarýndan bahsettiler. Güçlü kadrosuyla Çorum halkýna en iyi hizmeti en uygun fiyata ve farklý damak tatlarýyla hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ýlk Uðurum Limited Þirketi Genel Müdürü Mustafa Bozkurt, "lezzetli doðal ürünler" sloganýyla çýktýklarý yolda ürünlerinde doðal malzemeler kullandýklarýný vurguladý. Ürünlerinde kullanýlan yoðurt ve tereyaðýn özel el yapýmý olduðuna dikkat çeken Bozkurt, dürümlerinde kullandýklarý soslarýn da kendilerine ait olduðunu ve birçok yeniliði Çorum halkýyla buluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Ýkinci þubesi Alaca'da hizmete açýlan Çoban Kebap Restaurant'ýn tüm Türkiye'ye yayýlmasýný amaçladýklarýný ifade eden Bozkurt, Ankara, Amasya, Tokat ve Samsun illerindeki giriþimcilerle þube açmak için görüþmelerin devam ettiðini kaydetti. Her bütçeye uygun fiyatlarla, kaliteli ve hijyenik ortamý ile müþteri memnuniyetini ön planda tutan Çoban Kebap Restaurant, ürünleri ile Çorum halkýna eþsiz lezzetler sunuyor. Menüdeki ürünlerin özellikleri ile ilgili bilgi veren Bozkurt, "Dönerimiz kýymasýz yaprak döner, kullanýlan et ve et ürünleri hormonsuz birinci kalite olan etler, kullandýðýmýz yoðurt ve tereyað hijyenik ortamlarda özel el yapýmý olarak üretiliyor" dedi. Bozkurt, ayrýca Çoban kavurmasý, Çoban Ýskender ve Çoban dönerin ise özel menüleri olduðunu söyledi. Yasin YÜCEL Osmancýk MYO'da "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" "Maðduriyete neden olan hukuksuzluklar sona ermeli" Özgür-Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya 14 Aralýk operasyonu olarak adlandýrýlan ve emniyet ile medyada Gülen Cemaatine mensup isimlere yönelik yürütülen soruþturma kamuoyunda hararetle tartýþýlmaya devam ettiðini söyledi. Gülen Cemaatinin yayýn organlarý ve hükümet karþýtý kimi çevrelerin bu operasyonu 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasýný örtmeye yönelik bir hamle ya da intikam saldýrýsý olarak tanýmladýklarýný kaydeden Rýdvan Kaya, "Bilhassa Samanyolu yayýn grubu baþkaný Hidayet Karaca ve Zaman gazetesi yayýn yönetmeni Ekrem Dumanlý'nýn da operasyona dahil edilmesi basýn özgürlüðünün açýk ihlali olarak bu çevrelerce sert bir þekilde eleþtiriliyor. Ne var ki tüm bu eleþtiri sahipleri soruþturmaya gerekçe gösterilen "Tahþiyye davasý" ile ilgili iddialara iliþkin tatmin edici bir açýklama getirebilmiþ deðiller. Daha da ötesi hukuksuzluktan yakýnýrken açýk, somut bir hukuksuzluk olgusunu adeta sýradanlaþtýrma, geçiþtirme çabasý içine girebiliyor, doðrudan zulüm savunuculuðuna soyunabiliyorlar. Oysa "Tahþiyye davasý" rahatlýkla görülebileceði üzere baþýndan sonuna tam bir kurgu, iftira ve zulüm olayýdýr. Bu konuyla ilgili olarak dönemin Ýçiþleri Bakaný ve Emniyet Müdürünün açýklamalarýný adý geçen grubun suçlu olduðunun delili veya operasyonun ardýnda hükümetin bulunduðunun göstergesi olarak sunmaya kalkýþmak konuyu çarpýtmaktýr. Dönemin yetkili isimlerinin kimlerce, nasýl bilgilendirildiði malumdur! Kaldý ki, dönemin siyasi ve idari yetkililerinin tümü bu zulme bulaþmýþ olsa dahi, bu durum Gülenci yapýlanmanýn boðazýna kadar bu kirliliðe battýðý gerçeðini ortadan kaldýrmaz. Konudan bu þekilde sýyýrýlmaya kalkýþmak, bataklýkta çýrpýnýrken birilerini yanýna çekmeye çalýþmaktan farksýzdýr" dedi. "Ne yazýk ki, Tahþiyye olayý adý geçen yapýlanmanýn bulaþtýðý hukuksuzluklardan sadece biridir. Bu yapýlanmanýn gerek emniyet gerek medya vasýtasýyla kendisi açýsýndan riskli gördüðü çeþitli gruplara karþý tutumu farklý olmamýþtýr" diyen Kaya, "Baþtan suçlu olduklarý hususunda kesin kanaat getirilen çeþitli Ýslami gruplara karþý mahkumiyeti önceden tescillenmiþ süreçler iþletilmiþ ve abartýlý iddialar, düzmece delillerle yürütülen operasyonlar neticesinde çok sayýda Müslüman maðdur edilmiþtir. Hizbuttahrir, Hizbullah, el-kaide, Vasat gibi çeþitli adlarla yürütülen operasyonlar ve açýlan davalarda yaþanan derin hukuksuzluklar bu olgunun açýk göstergesidir. Bugüne dek maðdurlarýn ýsrarla dikkat çekmeye çalýþmalarýna raðmen kulak týkanan haksýz ve hukuksuz operasyonlara maruz kaldýklarý, eylemlerinden ziyade düþüncelerinden ötürü mahkum edildikleri þeklindeki iddialarý geldiðimiz aþamada ciddi bir þekilde gündeme alýnmayý hak etmektedir. Elazýð Ýhya-Der davasý bu konuda dikkatle yeniden incelenmesi gereken davalara somut bir örnektir. Ýhya-Der'in Elazýð'daki merkezi ile Malatya, Palu ve Kovancýlar þubelerine yapýlan baskýnlarla baþlayan ve Nisan 2009'da açýlan dava süreci 14 Ocak 2010 tarihinde sonuçlanmýþ ve yasal bir derneðin izin alýnarak sürdürdüðü etkinliklerinin "yasadýþý örgütsel faaliyet" kapsamýnda deðerlendirilmesi neticesinde içlerinde felçli bir hanýmýn da bulunduðu 19 kiþiye 150 yýl hapis cezasý verilmiþtir. Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný protesto; Mekke'nin Fethi kutlamasý; Kerbela faciasýnýn anýlmasý gibi etkinliklerin "Hizbullah" örgütüyle iliþkilendirildiði davada aynen Tahþiyye davasýnda ayakkabýlýkta bulunan bomba misali, bir Ýhya-Der mensubunun iþyerindeki çekyatta "örgütsel doküman" ele geçirilmiþtir! Çekyatýn içinden çýkan bu dökümanda Elazýð'da Gülen Cemaatine baðlý bir okulda müdürlük görevinde bulunan bir kiþinin isminin yuvarlak içine alýndýðý görülmüþ ve polisin "eliyle koymuþ gibi" bulduðu bu kaðýt parçasý Malatya 3. Aðýr Ceza mahkemesince suikast hazýrlýðýnýn delili olarak kabul edilmiþtir. Ayný kafa yapýsýnýn ürünü deliller, benzeri suçlamalar ve kurgulanmýþ davalarla bugüne kadar pek çok Müslümanýn maðdur edildiði bilinmektedir. Bugün ortaya çýkan "Tahþiyye olayý" bu baðlamda yapýlan edilenlere iliþkin bir ipucu sunmaktadýr. Durum cemaatin mensuplarý ve savunucularýnýn konuyu savuþturma adýna "Roma'yý da Cemaat yakmýþtý!" türünden demagojik yaklaþýmlarla geçiþtiremeyeceði kadar vahim ve acildir. Bu noktada hükümet de bir giyotin gibi iþlemiþ ve pek çok maðdur üretmiþ hukuksuzluk olgusunun üzerine ciddiyetle gitmeli ve yaþanan maðduriyetleri sadece cemaate karþý bir darbe mantýðýyla ele almayýp hukuksuzluðun tasfiyesi için bir arýnma vesilesi olarak deðerlendirmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn üçüncüsü Osmancýk Ömer Derindere MYO'da düzenlendi Üniversitede engelli öðrencilerin eðitim almasýna iliþkin hangi hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve tartýþmak amacýyla eðitim birimlerinde "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" düzenleniyor. Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn üçüncüsü 17 Aralýk 2014 Çarþamba günü saat 14.00'de Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi. Etkinlikte Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný Öðr. Gör. Emre Demir, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir sunum yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki önemi üzerinde bilgiler sundu. Öðr. Gör. Emre Demir konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ algýlayýþlarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýna da dikkat çekerek öðrencilerden, faaliyetlere katýlarak sosyal yaþamda engellilere destek olmalarýný istedi. Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr.Gör. Nazlý Pehlivan Yirci ise Engelsiz Üniversite konusunda daha önce yapýlan çalýþmalardan ve bundan sonra yapýlabilecek projelerden bahsederek "Engelsiz Üniversite"nin gerçekleþtirilebilecek bir ideal olduðunu söyledi. Özellikle engelli öðrenciler için üniversitenin eriþilebilir ve ulaþýlabilir olmasý önceliðiyle, engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada hizmetlerin, engellilerin topluma tam ve etkin katýlýmlarýný saðlamak ve bireysel özelliklere saygý göstermek çerçevesinde insan haklarý temelli fýrsat eþitliðini sunan bir yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini, "Engelsiz Üniversite" sloganýyla vurgulayan Öðr. Gör. Demir'in konuþmasýnýn ardýndan hayatýnda 'engeller' olan bireylerin yaþamlarýndaki zorluklarý sunan ve özellikle engelli öðrenciler için engellerin kaldýrýlmasý noktasýnda farkýndalýðý arttýrýcý kýsa film gösterimleri ile Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarýnýn amacý öðrenciler ve Meslek Yüksekokulu personelinin dikkatine sunuldu.

10 Yabacýoðlu'ndan SMMMO'ya ziyaret HABER 10 Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý makamýnda iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette belediyenin son iki yýldýr uygulamaya koyduðu tek sicil uygulamasý ile yapýlandýrma ile ilgili bilgi alýþ-veriþinde bulundu.tek sicil uygulamasýnýn 1 Ocak 2015'ten itibaren zorunlu olacaðýný, herhangi bir iþlem için belediyeye müracaat edenlerden önce sicil birleþtirme iþlemini yapmasýný isteyeceklerini ifade eden Ahmet Yabacýoðlu, "Sicil birleþtirme iþlemi kýsa bir sürede gerçekleþtiriliyor. Sistemimizde bir kiþiye ait birden fazla kayýt var. Bu nedenle borçlarýn unutulmasý ve mükerrer ödemeler olabiliyor. Kiracýlar ev sahiplerine borç býrakýp gidiyor. Tek sicil uygulamasý ile bunlarýn önüne geçilmiþ olacak" dedi. Devlette bütün iþlemlerin T.C kimlik numarasý ile halledilebildiðine dikkat çeken Yabacýoðlu, "Þimdi bu kolaylýða belediye de dahil oldu. Belediyemizde de tek sicil sayesinde tüm iþlemler T.C kimlik numarasý ile yapýlabilecek. Tek sicil ve borç yapýlandýrma hususunda odaya kayýtlý muhasebeci ve mali müþavirlerin bilgilendirilerek onlarýn mükelleflerine iletmeleri hemþehrilerimizin biran önce iþlemlerini gerçekleþtirmelerini ve maðdur olmamalarý için desteklerinizi istiyoruz" þeklinde kaydetti. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek benzer sorunlarla kendilerinin de karþýlaþtýðýný söyledi. Borcu olmadýðý halde ayný numara adýna hem kendilerine hem de baþka biri adýna kayýt yapýldýðýný anlatan Yýldýrým, "Sonuçta bu hata düzeltildi ama sizin anlattýðýnýz tek sicil sayesinde bunlar ortadan kalkacak. Bizde de daha önce vergi numarasý uygulamasý vardý. O da karýþýklýða sebep oluyordu. Sonra T.C kimlik numarasý vergi numarasý olarak da kullanýlmaya baþlandý. Rahat ettik" dedi. Uygulama hakkýnda esnafý bilgilendirmek için internet üzerinden ve SMS yoluyla duyuru yapabileceklerini, müþterilerini tek sicil uygulamasýna yönlendirebileceklerini söyleyen Muzaffer Yýldýrým, "Katký vermek için gereðini yapacaðýz" diye konuþtu.borç yapýlandýrmasý konusunda da açýklamalarda bulunan Yýldýrým, hiçbir kurumun alacaðýndan vazgeçmeyeceðini ve bu nedenle borç yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn kârlý çýkacaðýna dikkat çekti. Yýldýrým, "Er ya da geç bu borçlar ödenecek. Af yok, faizin silinmesi söz konusu. Vatandaþlarýmýzýn yapýlandýrmadan faydalanarak belediyeye olan borçlarýný ödemeleri kendi menfaatinedir" ifadelerini kullandý. Örgel'e "Direklerarasý Seyirci" ödülü Hemþerimiz yazar ve oyuncu Þahin Örgel, Türkiye'nin tiyatro alanýnda prestijli ödüllerinden olan "Direklerarasý Seyirci Ödülü"nü almak üzere Giresun'a gitti. Akýl Oyunlarý adlý gösterisiyle alanýnda ödülü kazanan Örgel'e ödülü Giresun'da baþka kategorilerde ödül kazanan diðer sanatçýlarla birlikte verilecek. Devletin kanalý TRT'den bir rezalet daha Üniversite öðrencileri Mevlana'yý andý Hz. Mevlana'yý Anma Haftasý Þeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi tarafýndan bir anma etkinliði düzenlendi. Þair Kasým Alper Özdemir'in davetli olarak katýldýðý programda, Mevlana Celaleddin-i Rumi þiirler ve semazen gösterileri ile anýldý. Hitit Üniversitesi Öðrenci Konseyi ve Akademik Araþtýrmalar Topluluðu, Gençlik Kulübü, Kimya-Proses Kulübü, Kiþisel Geliþim Kulübü, Üniversiteli Aktif Gençler Kulübü, Daðcýlýk Kulübü ve Uluslararasý Gençlik Kulübü'nün ortaklaþa düzenlediði þiir ve ilahi dinletisi programýna üniversite öðrencileri ile çok sayýda davetli katýldý.devlet Tiyatrosu Salonu'nda önceki akþam düzenlenen program, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi son sýnýf öðrencisi Oðuz Yaylacý'nýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ardýndan Hitit Üniversitesi Aktif Gençlik Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Muammer Cengil, programda selamlama konuþmasý yaptý. Hz. Mevlana'nýn büyük bir Ýslam tasavvufu olduðunu belirten Cengil, programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. Anma programýnda Þair-Yazar Kasým Alper Özdemir, Hz. Mevlana'nýn dizelerini Ýpekyolu Semazen Grubu gösterisi eþliðinde seslendirdi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan üç ilçede elektrik kesintisi Medyayý susturma operasyonu sürecinde #edenbulur etiketi açarak iktidar amigoluðu yapan devlet televizyonu bir rezalete daha imza attý.ekrem Dumanlý'nýn serbest býrakýldýðý dakikalarda yandaþ haber kanalýný referans göstererek, Fethullah Gülen Hocaefendi için yakalama kararý çýkartýldýðý haberini verdi. Rezaletin farkýna varan TRT, bu haberi bir zaman sonra yayýndan kaldýrdý. Hürriyet'e açýklama yapan devlet kanalý, 'Haberi doðrulatamadýk' diye kendisi savunmaya kalktý.yandaþlar birbirini kaynak gösterdi TRT Haber, rezil haberine kaynak olarak A Haber ve Sabah gazetesinin internet sitelerini kaynak gösterdi. TRT'den Hürriyet'e yapýlan açýklamada "Editörlerimiz bilgiyi A Haber ve Sabah internet sitelerinden alýp yayýnladý." ifadeleri kullanýldý. Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde ise TRT Haber kaynak gösterildi. Eden bulur gafý Daha önce de TRT 1'de 15 Aralýk'ta sabah yayýnlanan haber programýnda, medyaya yapýlan operasyon için Eden bulur baþlýðýnýn kullanýlmasý dikkat çekti. TRT 1'de yayýnlanan sabah haberlerinde, aralarýnda gazeteci, televizyon yapýmcýsý ve bazý polislerin bulunduðu çok sayýda kiþinin gözaltýna alýnmasýyla baþlayan 14 Aralýk Operasyonu'na iliþkin haberler aktarýlýrken, ekrandaki baþlýk (KJ) bölümüne #Edenbulur etiketi yazýlýrken, izleyiciler de sosyal medyada bu etiketi kullanarak yorum yapmaya çaðrýlmýþtý.zaman Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Çayköy, Doðla, Koyunaðlý ve Ýbek köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Elmapýnar ve Beyözü köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Alancýk köyü tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Bahçeli köyü tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Karaköy köyü tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Aþýkbükü köyü, Aþaðý Zeytin, Yukarý Zeytin köyü merkez ve Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak mahalleleri, Pelitçik, Aydýn köyü ve Seki Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Yýldýzlar Kereste." s

11 SPOR 11 Yeni Amasyaspor da ayrýlýk Spor lisesine bir kupa da Hentbolden Spor lisesi henbolde þampiyonluða uzandý. Dün Tevfik Kýþ kapalý spor salonunda yapýlan maçlarda Spor lisesi, rakibi Mehmetçik Anadolu Lisesini maçýn uzatma bölümlerinde buluduðu gol ile maðlup ederek il þampiyonu oldu. Maçýn normal süresi beraberlikle sonuçlandý. Final maçý uzatmaya gitti. Uzatma dakikalrýnýn son dakikalsý içinde bir gol bulan spor lisesi hentbolde il þampiyonu olarak kupayý okul müzesine götürdü.final maçý öncesinde yapýlan 3 ve 4,üncülük maçýnda ise, Endüstir meslek lisesi Ýmam Hatip Anadolu lisesi tek gol farký ile maðlup ederek il üçüncüsü oldu. Spor Lisesi 21 Mehmetçik And Lisesi: 20 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Sami Öncel, Taner Adýkdý. MEHMETCÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ýsmail, Mertcan, Oðýuzhan, Ümit, Özkan, Ahmet. Erdem, Abdullah, Cankat, Mertcan, Mustafa, B. Ýlk yarýyý galibiyetle kapamak isteyen sarý-kýrmýzýlýlar, Manavgatspor engelini aþýp üç puaný hanelerine yazdýrmayý amaçlýyor. Taraftarýnýn desteðini arkalarýna alarak sahaya çýkacaklarýný söyleyen Çatalcaspor Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, Manavgatspor engelini galibiyet alarak aþmak istediklerini söyledi. Takým olarak bu maça iyi hazýrlandýklarýný söyleyen Naroðlu, galibiyetten baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Ligin ilk devresinde þanssýz maçlar kaybettiklerini söyleyen Naroðlu, ligin ikinci devresinde daha hazýr bir takým olarak lige baþlayacaklarýný bunun için yönetim olarak ellerinden geleni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Cumartesi günü ilk devrenin son maçýnda taraftarlarýný tribünde hazýr görmek istediklerini söyleyen Naroðlu, "Her takým gibi bizde ilk devreyi galibiyetle kapamak istiyoruz. Bu yüzden hazýrlýklarýmýzý ciddi anlamda ilk devre bitmemiþ gibi yapmaya devam ediyoruz. Oyuncularýmýz ve teknik ekibimiz bu zorlu maç için en iyi þekilde hazýrlanýyor ve onlarda galibiyetten baþka bir düþünce taþýmýyorlar. Ýnþallah üç puan bizim olun ve devreye mutlu gireriz" dedi. Diðer taraftan devre arasý kampý için program yapmadýklarýný söyleyen Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, bununla ilgili Onur, Recep. SPOR LÝSESÝ : Neþet, Serkan, Mehmet Can, Onur, Satýlmýþ, Samet, Oðuz, Engin, Gökhan, Atakan, Hasan, Mustafa, Doðukan. ÝLK YARI : (Mehmetcik Anadolu Lisesi). Maç bitti uzatmalara gidildi son dakika golüyle spor lisesi kazandý Endüstri meslek Lisesi: 26 Anadolu Ýmam Hatip: 25 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Bora Duyar. ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Uður Can, Umut, Mehmet, Mustafa, Faruk, Ömer, Ugur, Ferzan, Muzaffer, Haþim, Saygýner. ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ: Muhammet, Mücahit, Bünyamin, Ramazan, Nuh, Hayati, M. Can, Batuhan, Ahmet, Oðuzhan, Hasan, Hüseyin. Yavuz, Abdulkadir,. ÝLK YARI : 14-2 (Endüstri Meslek Lisesi) (Spor servisi) Çatalca bugün Manavgatý konuk ediyor Amatör kulüplere Salý günü malzeme yardýmý yapýlacak Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör spor kulüplerine alýnan malzemeler 23 Aralýk salý günü saat 14.00'de düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, bu yýl malzeme alýmýnda 26 kulübe malzeme daðýtýmý yapýlacaðýný, malzemelerin ligleri baþlayan kulüplere verileceðini henüz ligleri baþlamamýþ kulüplere ise malzemelerinin ligleri baþladýktan sonra verileceðini söyledi. Salý günü malzeme daðýtýmý yapýlacak olan kulüpler, Alaca Belediyespor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Ýskilipgücüspor, Ýskilipspor, Çorumspor, Ulukavakspor, HE Kültürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, PTT Gençlikspor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor, Oðuzlar Belediyespor, Çorum 1907 Gençlikspor ve Ýþitme Engellilerspor. Malzeme almaya hak kazanan ancak bu sezon için hiç bir faaliyet tahattünde bulunmayan Düvenci Belediyespor, Bayat Belediyespor, Tedaþ Çorumgücü, Kargýgücüspor ve Mecitözüspor bir branþta gerekli açýklamayý ilerleyen günlerde yapacaklarýný söyledi. SAHA ÝKÝNCÝ YARIYA HAZIR Stadýn yenilenmesinden dolayý maçlarýný Tepecik stadýnda ve Silivri Stadýnda oynayan Çatalcaspor, kendi sahalarýnda oynamak için geri sayýma geçmiþ bulunuyor. Stadýn zemininin tamamen deðiþmesi, açýk ve kapalý tribünlerdeki yenilikler, soyunma odalarýndaki deðiþiklikler ve sahanýn etrafýnýn kapanmasýyla birlikte mükemmel bir stat haline gelecek Çatalca Ziya Altýnoðlu Futbol Mabedi, sezonun ikinci devresinde Çatalcaspor ve Çatalca Amatör Spor Kulüplerinin hizmetine sunulacak. Yaðmur çamur demeden stadýn yetiþmesi için çaba sarf eden yetkililer, stadýn ligin ikinci devresine yetiþmesi için ellerinden geleni fazlasýyla yapmaya gayret gösteriyor. Ýhale þartlarýna göre 1 Ocak 20015'te Çatalca Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðüne teslimatý yapýlacaðý söylenen Stadýn ufak tefek eksiklerinin kaldýðý söylendi. Çatalcaspor'un bundan böyle göçebe hayatýna son verileceðini söyleyen yetkililer, mükemmel bir açýlýþ ile ikinci devrenin ilk maçý olan Ýstanbulspor müsabakasýyla Çatalcalýlarýn hizmetine açýlacaðýný söylediler (Spor servisi) faaliyete katýlmalarý halinde malzemeleri teslim edilecek.bu yýl amatör kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam 47 bin lira olduðunu belirten Sefer Kurtaran, malzemeler içinde forma, þort, tozluk, ayakkabý, kaleci kazaðý ve eldiveni ve maç toplarý bulunduðunu söyledi. Kurtaran Salý günü Özel Ýdare'de düzenlenecek malzeme daðýtým törenine liglere aktif olarak baþlayan ve katýlan kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi. Darýca Adliye'ye gidiyor Darýca Gençlerbirliði camiasý Adliyespor maçýna kilitlendi. Bu sezon ortaya koyduðu müthiþ performansla dikkatleri üzerine çeken ve liderlik koltuðunda oturan Darýca G.B, 2014 yýlýna Adliyespor maçýyla nokta koyacak. Bu önemli karþýlaþmaya mutlak 3 puan parolasýyla hazýrlanan, hafta içinde yapýlan antrenmanlarda futbolcularýn hýrslý ve istekli olmalarý teknik ekibin yüzünü güldürdü. Sarý yeþillilerin dün antrenmanda yaptýðý çift kale maçta, oyunu sýk sýk durduran Özgür Vurur, futbolcularýna uyarýlarda bulundu. Adliye maçýnda puan kaybý yaþamak istemeyen Vurur, bu düþünceyi futbolcularýna da aþýlalayarak zorlu deplasmanda sýkýntý yaþamak istemiyor. Adliyespor sýralamada rahat konumda Geçen hafta sahasýnda Çorum Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik bir galibiyete imza atan Darýca G.B, ligin ilk yarýsýný 3 puanla kapatarak yeni yýla lider girmek istiyor. Ligde oynadýðý son 9 maçta, 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Darýca G.B, yükselen form grafiðini bu maçta da sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Adliyespor ise, geçen hafta zorlu Ýstanbulspor deplasmanýnda son dakika golüyle galip gelerek moral depoladý. Ankara temsilcisi ligde orta sýralarda yer alarak, rahat bir konumda bulunuyor. Adliyespor'da Murat ve Canberk geride kalan 16 hafta sonunda attýklarý 6'þar golle takýmýn en golcü oyuncularý oldular. Darýca GB ve Adliyespor takýmlarý 4 Aðustos 2013'te bir hazýrlýk maçý yapmýþ, karþýlaþma 0-0 beraberlikle sonuçlanmýþtý.100 kiþilik taraftar Adliye maçýna gidiyor 100 kiþilik bir ekiple Ankara'ya gidecek olan Çýnaraltýlýlar, lider takýmlarýna destek verecek. Bu sezon takýmlarýný sadece iç saha maçlarýnda deðil, deplasmanlarda da destekleyen ve alýnan sonuçlarda önemli bir pay sahibi olan Çýnaraltý Grubu, Cumartesi gecesi (Yarýn) saat 02:00 sularýnda DARGET Derneði'nde toplanarak Ankara'ya akýn edecekler. Takýmlarýna sürpriz bir görsel þov hazýrlayan sarý yeþilli taraftarlar, Baþkent deplasmanýndan mutlu döneceklerini söylediler. (Spor servisi) Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta Ulukavakspor'un da rakibi olan Yeni Amasyaspor'un Zonguldaklý futbolcusu Ali Efsat Aydýn, 2 sezondur formasýný baþarýyla terlettiði Yeþil-Beyazlý takýma veda etti sezonunun devre arasýnda Kilimli Belediyespor'dan Yeni Amasyaspor'a transfer olan Ali Efsat, Amasya ekibinde baþarýlý iþler yaptý. Transfer olduðu ilk sezon Birinci Amatör Küme'de þampiyon olan Yeni Amasyaspor'un þampiyonluðunda büyük pay sahibi olan Ali Efsat, Merzifonspor'la oynanan Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçýnda attýðý golle takýmýn Bölgesel Amatör Lig'e terfi etmesine büyük katký saðlamýþtý. 2 gol attý, 6 puan kazandýrdý Þampiyonluk ile tamamlanan sezonun ardýndan Yeni Amasyaspor'la yeniden anlaþma tazeleyen Ali Efsat, Bölgesel Amatör Lig'de sezona fýrtýna gibi baþladý. Sinopspor'la oynanan sezonun ilk maçýnda galibiyeti getiren tek golü kaydeden Zonguldaklý futbolcu, bu performansýyla ilk 11'i garantilemiþti. Ýki hafta peþ peþe ilk 11'de baþlayan, ardýndan da çoðu maçta oyuna sonradan giren Ali Efsat, Ladik Belediyespor'la oynanan maçta yine oyuna sonradan girmesine raðmen attýðý golle 3 puaný getiren isim olmuþtu. Attýðý 2 golle takýmýna 6 puan kazandýran Ali Efsat, Yeþil-Beyazlý takýmda ilk yarýyý 10 maçta 413 dakikalýk performansýyla tamamladý. (Spor servisi) Niðde Bldspor play off hesaplýyor Niðde Belediyespor Teknik Direktörü Fethi Türkoðlu, Belediyesporda göreve geldiðinden bu yana oynanan 5 maçý ve Pazar günü oynanacak olan Ýstanbul karþýlaþmasýný deðerlendirdi. Niðde Belediyespor Teknik Direktörü Fethi Türkoðlu, Belediyesporda göreve geldiðinden bu yana oynanan 5 maçý ve önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleþtirilecek Ýstanbul karþýlaþmasýný deðerlendirdi. Niðde Belediyespor Teknik Direktörü Fethi Türkoðlu; "Niðde Belediye Spor Yönetimi kötü gidiþe bizimle dur demek istediðini belirtince biz de kabul ettik. Teklifi kabul etmeden önce belediyesporun iki maçýný seyrettim ve takým içerisinde olsun takýmýn bütünleþmesinde olsun bazý eksikler vardý geldiðimizde ilk iþimiz o eksikleri gidermek oldu. Takým içerisinde kaliteli futbolcu olup motivasyonsuz futbolcular vardý. Bizde motivasyon ve psikolojik olarak futbolcularýmýzý hazýrlamak için elimizden gelenin üzerine çýktýk. Yönetim kurulunun ekonomik ve sosyal anlamda bir þeyler vermesi gerekiyordu ve onlarda ellerinden geleni yaptý, sonra bu 5 maçlýk sonuç ortaya çýktý. Manavgat deplasmanýnda diðer oynadýðýmýz maçlar gibi üstün bir futbol oynayamadýk ama bir penaltýmýzý hakem vermediði gibi rakip takýmýn attýðý gol kornerden geldi ama korner deðildi. Niðde Belediyespor olarak son 67 haftadýr çizdiðimiz çizgi iyi. Bu galibiyette en çok taraftarlarýmýz ve taraftar dernek kulüplerimizin çok katkýlarý var. Türkiye'de seyirci konusunda sýkýntý çektiði dönemlerde biz Belediyespor olarak çok öndeyiz. Þuana kadar ceza anlamýnda ceza almayan takýmlar içerisinde bulunuyoruz. Bu da seyircimizin ve taraftarlarýmýzýn bilinçli olmalarýndan dolayý.bu hafta sonu ise Ýstanbul Spor ile maçýmýz var. Ýstanbul maçýný da kazanýp play off içerisinde kalmayý hedefliyoruz. Yarý dönemde takýmýmýza oyuncu katýp kamp dönemini iyi geçirip iyi yerde baþlayýp avantajlarýmýzý iyi kullanmak istiyoruz. Bundan sonra Belediyespor olarak hedefimiz bütün maçlarý kazanmaktýr" dedi. Niðde Belediyespor Taraftar Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yüksel; "Niðde Belediyespor taraftarý ve taraftar grubu olarak Belediyespor'u en güzel þekilde desteklemeye devam edeceðiz.bu hafta oynanacak Ýstanbul Spor maçýnda taraftarlar olarak þölen havasýnda ilk yarýyý kapatmayý düþünüyoruz" dedi. (Spor servisi)

12 20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ Zonguldak Kömürspor takvim satýyor Zonguldak Kömürspor yönetiminin kulübe ekonomik katký saðlamak amacýyla bastýrdýðý 2015 yýlý takvimlerinin satýþýna baþlandý. Takvim projesine destek veren ilk esnaf, Soðuksu esnaflarýndan Murat Ay oldu. Zonguldak Kömürspor sevdalýsý olan Ay, 15 adet takvim alarak projeye katký saðladý. Duyarlý esnaf, Zonguldak'taki tüm esnaflarý takvim projesine destek vermeye davet etti. "Diðer esnaflarýmýzý da bekliyoruz" Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, büyük,küçük tüm esnaflardan 2015 yýlý takvimlerinden almaya davet ederken, elde edilecek gelirin ara transfer döneminde kendilerini biraz olsun rahatlatacaðýný söyledi. (Spor servisi) Yeni yýl hediyeniz galibiyet olsun Çorum belediyespor Pazar günü sahasýnda konuk edeceði ligin namaðlup takýmý Bursa temsilcisi Nilüfer spor'u konuk edecek.kýrmýzý siyahlýlar bu maçýn ardýndan ilk yarý maçlarýný tamamlayarak, ikinci yarý hazýrlýklarýna ara vermeden baþlayacak. Geçtiðimiz hafta deplasman da lider darýca gençlerbirliðine 3-0 maðlup olan kýrmýzý siyahlýlar Bursa nilüfer maçýndan 3 puan alarak taraftarlarýna yeni yýl hediyesi armaðan etmek istiyor. Hafta içersinde yapýlan çalýþmalarda teknik heyet Bursa Nilüfer maçýnda bütün planlarýný galibyet üzerine kurdu. Son yapýlan antrenmanda teknik direktör Ýncedal, futbolcularýnýn istekli, hýrslý oluþlarý ile birlikte verilen taktikleri sahaya yansýtan futbolcularýna antrenamn sonunda" Ýstek ve arzu tamam takým tam istediðim" gibi diyerek futbolcularýnada moral aþýladý. Ligin ilk yarýsýnýn bitimi olan Bursa Nilüfer maçýna belediyespor puan cetvelinde 4. Basamakta 27 puan ile sahaya çýkacak. Rakip Bursa temsilcisi Nilüferspor ise, 3. Lig 1. Grupta namaðlup takým olarak puan cetvelinde Belediyespor'un bir basamak altýnda 5. Sýrada yer alýyor. Nilüferspor ligde oynadýðý 16 maçta maðlup olmazken, 26 puanýn sahibi olarak, puan cetvelinde belediyespor'u takip ediyor. Çorum belediyepsor- Bursa Nilüfer maçý her iki takým açýsýndan da 6 puanlýk maç niteliði taþýyor. Maçtan 3 puan ile ayrýlacak olan takým, ilk beþ takým içinde büyük bir avantaj yakalayacak. Ýlk yarý Pazar günü bitiyor. 25 Ocakta ikinci yarý perdesi açýlýyor. Çorum belediyespor Ýkinci yarý hazýrlýrlýklarýna ara vermeden devam edecek 3. lig 1. Grupda ilk yarý maçlarý Pazar günü oynanacak olan maçlari le sona ererek ilk yarý perdesi kapanacak. Takýmlar ikinci yarý hazýelýklarý için kamp ve transfer çalýþmalarý ile ikinci yarý için bir dizi hazýrlýklar yapacaklar. Çorum belediyespor ilk yarýnýn bitimi ile futbolcular ve teknik heyet Yýl baþý için iki günlþük bir tatilin ardýndan Çorum da hemen ikinci yarý hazýrlýk çalýþmalarýnýn stratýný verecek. Kýrmýzý siyahlýlar yaklaþýk 10 gün Çorum da çalýþmasý bekleniyor. Daha sonra Antalya, Belek'de kamp çalýþmalarý ve hazýrlýk maçlarý için Belek ilçesinde kamp çalýþmalarý yapmasý bekleniyor. Bu arada kamp çalýþmalarý sürer iken de takýmýn eksik mevkilerine transfer çalýþmalarý yapýlarak, takviyeler yapmasý bekleniyor. Ýlk yarýnýn son maçýnda taraftara yine büyük görev düþecek Çorum belediyespor, Pazar günü sahasýnda konuk edeceði Bursa Nilüferspor maçýnda taraftar desteðine daha çok ihtiyaç duyacak. Hem sezonun ilk yarýsýnýn son maçý hem de 2014 yýlýnýn son maçý olmasý ayý bir önem taþýyor. Bursa maçýn da sarý kart cezalasý olan savunmanýn sað tarafýnda görev yapan Eray ve darýca maçýnda sakatlanan savunmanýn sol kanat oyuncusu Sefa, zorlu maçta forma giyemeyecekler. 16 Maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 maðlubiyet, 27 puan Çorum belediyespor þimdiye kadar ligde oynadýðý 16 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 maðlubiyet ile puan cetvelinde 4 basamakta 27 puanýn sahibi oldu. Sezonun ilk maçýnda Kýzýlcabölük deplasmanýndan (3-2) maðlup dönenen kýrmýz siyahlýlar, 2. Hafta da Sebat proje takýmýný 1-0 maðlup etti. 3. Hafta deplasmanda Zonnguldak Kömür ile (0-0) berabere kalarak Çorum'a döndü. 4. Hafta Ýzmir temsilcisi ile Çorum da (1-1) barebare kalarak puanlarý rakibi ile paylaþtý. 5. Hafta ilk deplasman galibiyetini Kýrýkhan karþýnda (1-0), lýk skor ile etti. 6. Hafta Manavgat evrensekiyi konuk eden belediyespor bu maçtan (0-0), lýk skor ile sahadan ayrýlarak beraberlikler serisine manavgat maçýný dahil etti. 7. Hafta deplasmanda istanbulspor ile (1-1) berabere kalarak beraberlikler serisini sürdürdü. 8. Hafta baþkent temsilcisi Adliyespor karþýsýnda (2-0)öne geçmesine raðmen kalesinde gördüðü 2 gol ile sahadan (2-2) berabelik ile ayrýlarak, galibiyet hasretini sürdürmeye devam etti. 9 hafta zorlu Niðde deplasmanýna çýkan belediyespor Niðde karþsýnda yine beraberlikler serisini sürdürdü ve karþýlaþmada karþýlýklý atýlan goller ile (1-1) sona erdi. 10, uncu hafta karþýlaþamasýnda Çorum da çatalcaspor'u (1-0) maðlup ederek, 3 puan özlemini Çatalca maçýnda sona erdirdi. 11. Hafta belediyespor için kabus haftasý oldu. Tuzla deplasmanýna çýkan kýrmýz siyahlýlar belkide sezonun en farklý maðlubiyeti (5-1), lik skor ile rakibi karþsýnda aldý. 12. hafta galibiyetler haftasýnýn baþlangýcý oldu. Tutap þekerspor' (2-0) maðlup eden kýrmýz siyahlýlar, 13. Hafta maçýnda bozöyük maçýný oynamadan kazanrak iki hafta üst üstte maç kazanrak seri baþlatý. 14. Hafta batman petrolspor2u konuk eden belediyespor bu maç sonunda rakibini (2-0) maðlup ederek galibiyetler serisini devam ettirdi. 15. Hafta maçýnda yine Çorum da Gazi Osmanpaþaspor'u konuk eden belediyespor, maç sonunda gülen taraf olarak rakibini (2-1) maðlup etti. Bu karþýlaþmada Gazi Osmanpaþaspor bir golü kendi kalesine atmýþtý. Ligin 15 hafta maçýnda deplasmanda Lider Darýca gençlerbirliði'ne konuk olan belediyespor karþýlaþma sonunda sahadan (3-0) maðlup ayrýldý. Belediyespor oynadýðý 3 karþýlaþmadan farklý skor ile maðlup oldu. Bu maçlar Kýzýlcabölük (3-2), Tuzlaspor (5-1) Darýca gençlerbirliði (3-0) belediyespor ligde oynadýðý 16 maçta 2 golün üzerine çýkamadý. Ve ligin ilk yarýsýnýn son maçý olan 17. Hafta maçýnda Belediyespor'un rakibi grubun namaðlup takýmý Bursa Nilüferspor (Spor servisi) Ýncedal:Kazanmak için tüm kozlarýmýzý kullanacaðýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Pazar günü oynayacaklarý Bursa Nilüferspor maçýnýn çok zorlu geçeceðini bu zorlu maça taraftarlarýn vereceði destekle kazanacaklarýný belirterek tüm Çorumlularý bu maçta tribünde görmek istediðini söyledi. Yavuz Ýncedal, geçen hafta Darýca Gençlerbirliði deplasmanýnda aldýklarý farklý maðlubiyetin kendilerini hedeften biraz olsun uzaklaþtýrdýðýný ancak, ilk yarýnýn son maçýnda Bursa Nilüferspor'u yenerek ilk yarýyý ilk beþ içinde ve liderle aralarýndaki puan farkýný kapatarak, devre arasýna moralli girmek istediklerini belirtti. Takým olarak Darýca maçýný unuttuklarýný ve yarýnki Bursa Nilüferspor maçýna hazýrlandýklarýný belirten Ýncedal 'Rakibimiz grubun tek namaðlup takýmý ve zor gol yiyen bir takým. Çok iyi savunma yapan ve iyi kapanan bir takým. Yarýn bizi çok zor bir maçýn beklediðini biliyoruz. Bu zorluðu bizler sahada aþmak için gereken mücadeleyi vereceðiz. Tabiki bu zorlu mücadelede tribündeki taraftar desteði çok önemli. Futbolcularýmýzý motive edecek ve onlara destek verecek taraftarlarýmýzýn desteði ile sabýrlý oynayýp doksan dakika sonunda galibiyet sevincini onlarla birlikte yaþamak istiyoruz. Bursa Nilüfer maçýnda alacaðýmýz 3 puan Çorumlu futbol severlere yeni yýl armaðaný olarak vermek istiyoruz" diye konuþtu. (Spor servisi) Profesyonel futbol disiplin kurlu geçtiðimiz Perþembe günü yaptýðý toplantýda Bursa nilüfer teknik direktörü Ferda Cevizci' ye bir maç resmi müsabakadan saha ve soyunma odasýna giriþ yasaðý verdi. Cevizci Pazar günü oynanacak olan Çorum belediyespor- Nilüferspor maçýnda karþýlaþmayý tribinden izleyecek. Disiplin kurulunan almýþ olduðu kararlar þu þekilde oluþtu; BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. teknik sorumlusu FERDA CEVÝZCÝ'nin tarihinde oynanan BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. - GAZÝOSMANPAÞA Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda rakip takým teknik sorumlusuna yönelik hakareti takdiren 1 Nilüferin hocasýna sahaya giriþ yasaðý RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve 750.-TL PARA CEZA- SI ile cezalandýrýlýldý. Ayrýca BATMAN PETROL SPOR A.Þ. sporcusu MUHAMMED AKÝF SEVÝNÇ'in tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda rakip takým sporcusuna yönelik þiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMÝ MÜSABAKADAN MEN ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü teknik sorumlusu ERDOÐAN ÖZALP'ýn tarihinde oynanan BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. - GAZÝOSMANPAÞA Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda rakip takým mensuplarýna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýldýlar

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı