DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2006 I

2 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşaklar akların n temiz ve sağlıkl klı bir çevrede yaşama ama hakkına sahip olduğu u gerçeğinden hareketle, Çevreye duyarlı bir kalkınmadan yana olduğumu umu vurgulayarak; Doğal kaynakların n ekonomik kalkınman nmanın n hem kaynağı ğını hem sınırıs oluşturdu turduğunu unu bilerek, Çevrenin korunması ve geliştirilmesinde bireysel katkı ve katılımın n gereğine ve önemine inanarak; Çevresel değerlere erlere sahip çıkıp zarar verenleri uyaracağı ğıma, doğal kaynaklardan faydalanırken tutumlu davranacağı ğıma, sürds rdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğime, bu yönde y işbirlii birliği i ve dayanış ışma anlayışı içerisinde hareket ederek, çevre konusunda herkese ÖRNEK olacağı ğıma söz z veririm. II

3 III

4 TAKDĐM Son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci, olumlu etkilerinin yanı sıra bugünü ve geleceği tehlikeye atan, gelecek nesillerin yaşam alanlarını tehdit eden önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Tabiat kaynaklarının tahrip edilmesi ve bilinçsizce tüketilmesi, doğal dengenin bozulması insanlığın geleceği için ciddi kaygıların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ekolojik dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği, insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde de çeşitli yönleriyle hızlı bir gelişme yaşanırken, kaçınılmaz olarak çevre sorunları da meydana gelmektedir. Kentlerdeki nüfus artışına ve hızlı kentleşmeye karşılık olarak eğitim, sağlık, yeni yerleşim alanlarının yer seçimi ve bunların planlanması da giderek zorlaşmaktadır. Bu da başta toprak, su ve hava olmak üzere tüm doğal kaynakların kirlenmesine ve sınırlı olan temel enerji kaynaklarımızın giderek tükenmesine yol açmaktadır. Ülkemizde katı atıklar düzenli depolanmamakta, her geçen gün çöp döküm yerleri büyümekte, kentleşmeyle birlikte gürültü problemleri oluşmakta, ormanların yok edilmesi ile birlikte erozyon ve çölleşme sorunları yaşanmaktadır. Bu durum canlıların bir bütün olarak geleceğini tehdit etmektedir. Kirlenmiş bir çevrenin temizlenmesi için bazen çok büyük bir bedel ödeme zorunluluğu doğmaktadır. Dolayısıyla çevreyi kirletmemenin yol ve yöntemlerini ortaya koymak ve bu yöntemleri geliştirip uygulamak zorundayız. Çevre sorunlarının çözümünde temel hareket noktası sorunları bilmek ve tanımaktır. Çevre Durum Raporları, çevreyi koruma ve çevre sorunlarını giderme noktasında, ilin bütün çevre değerlerini bir arada ele alan ve bir sistem dahilinde bir araya getiren kapsamlı bir rapordur. Sunulan bu çalışmada Düzce nin doğal kaynakları, yerleşim ve sanayiye ait istatistiki bilgiler ile çevre ve çevre yönetimine ait istatistiki bilgiler bulunmaktadır. Bu veriler, hem bölgenin geleceğe yönelik planlanmasında hem de halkın ve yatırımcıların bilgilendirilmesinde yardımcı olabilecek düzeydedir. Valiliğimizce hazırlanan Çevre Durum Raporunun değerli bir bilgi kaynağı olarak yararlı olması dileğiyle hizmete sunuyoruz. Raporun hazırlanmasında emeği geçen Düzce Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü yöneticileri ve personelleri ile katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederim Sağlıklı ve daha temiz bir Düzce de yaşamak dileği ile saygılarımı sunarım. Ercan TOPACA Düzce Valisi IV

5 ÖNSÖZ 21.yüzyıla girdiğimiz günümüzde Dünya nın ve Türkiye nin gündemini; Đnsan Hakları, Demokratikleşme ve Çevre Sorunları oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi ve iletişim çağına geçmiştir. Bilim ve enformasyon çağı olan günümüzde insanoğlunun yarattığı çevre sorunlarına yine insanoğlunun çözüm bulması zorunludur. Hızla artan dünya nüfusu, plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi kimyasal maddeler giderek çevreyi kirletmeye başlamış, bunun sonucu olarak büyük oranda kirlenen su, hava, toprak canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaşmıştır. Deprem, toprak kayması, su baskını gibi doğal afetlerin ve savaşların neden olduğu çevre sorunlarını bir yana bırakırsak, çevrenin ve doğal dengenin bozulması canlıların yaşamını tehdit eder hale gelmesi, büyük sanayi devrimi ile başlamıştır. Sanayileşme hamlesi yapan bir toplum olarak, Türkiye de özellikle son 20 yılda hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklara sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi davranılmış, doğal çevre hızlı bir şekilde kötüleşmiştir. Türkiye deki karşı karşıya bulunan çevre sorunları temel nitelikleri itibariyle : Sanayi, tarım, enerji ulaştırma ve turizm gibi ekonomik sektörlerin neden olduğu sorunlar, Nüfus, göç ve kentleşme hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan alt yapı eksiklikleri şeklinde görülen sorunlar, Doğal kaynakların özellikle de suyun rasyonel bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan sorunlar, Sınırlar ötesi ve global çevre sorunlarının etkileriyle ortaya çıkan sorunlar olarak gruplandırılabilir. Bilindiği üzere Đl Çevre Durum Raporları, o ilin tüm çevre değerlerini bir bütün içinde toplayacağı gibi ileride hazırlanacak olan Türkiye Çevre Durum Raporu ve Türkiye Çevre Envanteri nin hazırlanmasına da sağlıklı bir temel oluşturmaktadır. Đl Çevre Durum Raporları ayrıca, sürekli ve dengeli kalkınmayı hedeflerken korunmasına özen gösterilmesi gereken ekosistemlerin devamlılığının sağlanmasında, insan ihtiyaçları ve doğal kaynaklar arasındaki dengenin kurulmasında, araştırmacılara temel bilgi sunarken araştırmacıların yön ve hedeflerinin belirlenmesinde, ÇED Raporlarının ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanmasında, çevreyi kirleten kurum, kuruluş ve tesislerin belirlenmesinde, çevre konusunda eksik bilgilerin temin edilmesinde önemli bir ana kaynak özelliği taşımaktadır. Düzce Đli Çevre Durum Raporunda Đlimiz çeşitli yönleriyle ele alınarak kapsamlı bir envanter oluşturulmuş, bu konuda bilgi edinmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur. Bu kaynağın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Sağlıklı ve temiz bir dünyada yaşamanın ilk koşulu çevreyi korumaktır. Çevreyi korumak için hep birlikte elele, Saygılarımla... Oğuz BAYAZIT Đl Çevre ve Orman Müdürü V

6 HAZIRLAYANLAR Çevre Yönetimi, ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü Mevlüt Şanlı ŞĐMŞEK Şube Müdür V. Gülen ÖZTÜRK Gülsevil ÇETĐN YAZGAN Erdinç SARCAN Nazan ŞANLI Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi VI

7 ĐÇĐNDEKĐLER A. COĞRAFĐK KAPSAM... 1 A.1. Giriş... 1 A.2. Đl ve Đlçe Sınırları... 4 A.3. Đlin Coğrafik Durumu... 8 A.4. Đlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu... 9 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi A Metamorfizma ve Mağmatizma : A Tektonik ve Paleocoğrafya : B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları B.1.1. Güneş B.1.2. Su Gücü B.1.3. Kömür B.1.4. Doğal Gaz B.1.5. Rüzgar B.1.6. Biyokütle B.1.7. Petrol B.1.8. Jeotermal Sahalar B.2. Biyolojik Çeşitlilik B.2.1. Ormanlar B.2.2. Çayır ve Meralar B.2.3. Sulak Alanlar B.2.4. Flora B.2.5. Fauna B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parklar, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler. 41 B.3. Toprak B.4. Su Kaynakları B.4.1. Đçme Suyu Kaynakları ve Barajlar B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları B.4.3. Akarsular B.4.4. Göller ve Göletler B.5. Mineral Kaynaklar B.5.1 Sanayi Madenleri B.5.2. Metalik madenler B.5.3. Enerji Madenleri B.5.4. Taşocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler C. HAVA (ATMOSFER VE ĐKLĐM) C.1. Đklim ve Hava C.1.1. Doğal Değişkenler C.1.2. Yapay Etmenler C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları C.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları C.2.4. Azot Oksit (NOx) Emisyonları C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları C.3. Atmosferik Kirlilik C.3.1. Ozon Tabakasının Đncelenmesinin Etkileri C.3.2. Asit Yağışlarının Etkileri I

8 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri D.SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı D.1.1. Yer altı Suları D.1.2. Jeotermal Kaynaklar D.1.3. Akarsular D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar D.1.5. Denizler D.2 Doğal Drenaj Sistemleri D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri D.3.1. Yer altı Suları ve Kirlilik D.3.2. Akarsularda Kirlilik D.3.3.Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik D.3.4. Denizlerde Kirlilik D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri D.5.1. Tuzlluluk D.5.2. Zehirli Gazlar D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik D.5.4. Ağır Metaller ve Đz Elementler D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler D Siyanürler D Petrol ve Türevleri D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller D Pestisitler ve Su Kirliliği D Gübreler ve Su Kirliliği D Deterjanlar ve Su Kirliliği D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler D.5.7. Patojenler D.5.8. Askıda Katı Maddeler D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği E. TOPRAK VE ARAZĐ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı E.2. Toprak Kirliliği E.2.1. Kimyasal kirlenme E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme E.3. Arazi E.3.1. Arazi Varlığı E.3.2. Arazi Problemleri F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.Ormanlar F.1.2. Çayır ve Meralar F.1.3. Sulak Alanlar F.1.4. Diğer alanlar (Stepler vb.) F.2. Flora F 2.1. Habitat ve Toplulukları F.2.2. Türler ve Populasyonları F.3. Fauna F.3.1. Habitat ve Toplulukları II

9 F.3.2. Türler ve Populasyonları F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümdeki Bilgilerin Đsteneceği Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gereken Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gereken Alanlar..134 F.4.3. Korunması Gereken Alanlar (***) G- TURĐZM G.1. Yörenin Turistik Değerleri G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri G.1.2. Kültürel Değerler G.2.Turizm Çeşitleri G.3. Turistik Altyapı G.4 Turist Sayısı G.5. Turizm Ekonomisi G.6. Turizm Çevre Đlişkisi H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1. Genel Tarımsal Yapı H.2. Tarımsal Üretim H.2.1. Bitkisel Üretim H.2.2. Hayvansal Üretim H.3. Organik Tarım H.4. Tarımsal Đşletmeler H.4.1. Kamu Đşletmeleri H.4.2. Özel Đşletmeleri H.5 Tarımsal Faaliyetler H.5.1. Pestisit Kullanımı H.5.2. Gübre Kullanımı H.5.3. Toprak Kullanımı I. MADENCĐLĐK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi... Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri I.1.2. Metalik Madenler I.1.3. Enerji Madenleri I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri I.3. Cevher Zenginleştirme I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları:190 J- ENERJĐ J.1. Birincil Enerji Kaynakları J.1.1. Taşkömürü J.1.2. Linyit J.1.3. Asfaltit J.1.4. Bitümlü Şist J.1.5. Ham Petrol III

10 J.1.6. Doğal Gaz J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) J.1.8. Orman J.1.9. Hidrolik J Jeotermal J Güneş J Rüzgar J Biyokütle J.2. Đkincil Enerji Kaynakları J.2.1. Termik Enerji J.2.2. Hidrolik Enerji J.2.3. Nükleer Enerji J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı J.4. Enerji Tasarrufu Đle Đlgili Yapılan Çalışmalar K. SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ K.1. Đl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması K.3. Sanayinin Đlçelere Göre Dağılımı K.4. Sanayi Gruplarına Göre Đşyeri Sayıları ve Đstihdam Durumu K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar K.7.Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı L- ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1. Altyapı L.1.1 Temiz Su Sistemi L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi L.1.3. Yeşil Alanlar L.1.4. Elektrik Đletim Hatları L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 272 L.2. Ulaşım L.2.1. Karayolları L.2.2. Demiryolları L.2.3. Deniz, Göl, Nehir Taşımacılığı L.2.4. Havayolları L.3. Haberleşme L.4. Đlin Plan Durumu L.5. Đldeki Baz Đstasyonları Sayısı M. YERLEŞĐM ALANLARI VE NÜFUS M. 1. Kentsel ve Kırsal Planlama M.1.1 Kentsel alanlar IV

11 M.1.2. Kırsal Alanlar M.2. Altyapı M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri M.3.1. Kamu Binaları M.3.2. Okullar M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler M.3.5. Endüstriyel Yapılar M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma M Yerel Mimari Özellikler M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı M.4.1. Đş Alanları ve Đşsizlik M.4.2. Göçler M.4.3. Göçebe Đşçiler (Mevsimlik) M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı M.4.5. Konut Yapım Süreçleri M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri M.5.1. Görüntü Kirliliği M.5.2. Binalarda Ses Đzolasyonu M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü M.5.5. Kentsel Atıklar M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı M.6. Nüfus M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi M.6.2 Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı M.6.3. Đl ve Đlçelerin Nüfus Yoğunlukları M.6.4. Nüfus Değişim Oranı N- ATIKLAR N.I. Evsel Katı Atıklar N.2. Tehlikeli Atıklar N.3 Özel Atıklar N.3.1 Tıbbi Atıklar N.3.2 Atık Yağlar N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar N.3.4. Pil ve Aküler N.3.5.Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller N.3.6. Tarama Çamurları N.3.7. Elektrik ve Elektronik atıklar N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar N.4.Diğer Atıklar N.4.1. Ambalaj Atıkları N.4.2. Hayvan Kadavraları N.4.3. Mezbaha Atıkları N.5. Atık Yönetimi N.6. Katı Atık Miktarı ve Kompozisyonu N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, toplanması, Taşinması ve Aktarma Merkezleri V

12 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemi N.8.1. Katı Atıkların Depolanması N.8.2. Atıkların Yakılması N.8.3. Kompost N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki etkileri O- GÜRÜLTÜ VE TĐTREŞĐM O.1 Gürültü O.1.1. Gürültü Kaynakları O.1.2. Gürültü Đle Mücadele O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri O.1.4. Gürültünün Đnsanlar Üzerine Olan Etkileri O.2. Titreşim P. AFETLER P.1 Doğal Afetler P.1.1. Depremler P.1.2. Heyelan ve Çığlar P.1.3. Seller P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Etkileri P.1.6. Fırtınalar P.2 Diğer Afetler P.2.1. Radyoaktif Maddeler P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar P.2.3. Tehlikeli Maddeler P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri P.3.1. Sivil Savunma Birimleri P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri P.3.3. Đlkyardım Servisleri P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden Đskanı P.3.5. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Sınırlar Arası Taşınması Đçin Alınan Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar R- SAĞLIK VE ÇEVRE R.1.Temel Sağlık Hizmetleri R.1.1.Sağlık Kurumlarının Dağılımı R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar R.1.3 Gıda Hijyeni R.1.4. Aşı Çalışmaları R.1.5. Bebek Ölümleri R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları S- ÇEVRE EĞĐTĐMĐ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile Đlgili Faaliyetleri S. 2. Çevreyle Đlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri S.2.1. Çevre Vakıfları S.2.2. Çevre Dernekleri S.2.3. Çevreyle Đlgili Federasyonlar T- ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE PLANLAMA T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi VI

13 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı,... Korunması ve Geliştirilmesi T.3.Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma... Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin Đnsan-Psikososyal Đhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması T.5. Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi VII

14 TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo A.1. Düzce Merkez Đlçe ile Diğer Đlçeler Arasındaki Karayolu Uzunlukları -km...8 Tablo A.2. Düzce Đli Belde Merkezleri ile, Bağlı Oldukları Đlçe Merkezleri ve Đl Merkezi Arasındaki Karayolu Uzunlukları km...8 Tablo A.3. Şekil A.13 deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması...18 Tablo A.4. Gerede ve Komşu Segmentlerde 1900-Günümüz Arasında Olmuş Hasar Yapıcı Depremler...26 Tablo B.1. Düzce Đli Aylık Ortalama Günlük Güneş Işınım Değerleri (Mj/m 2 -gün)...28 Tablo B.2. Düzce Đli Aylık Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi Değerleri...28 Tablo B.3. Düzce Đli Sıcak Su Kaynakları...30 Tablo B.4: Düzce Orman Alanı ve Açık Alanlarının Türkiye Rakamlarıyla Karşılaştırılması...31 Tablo B Yılında Düzce Đlinde Kaçak Kesim, Açma ve Yerleşme Yoluyla Meydana Gelen Orman Kayıpları...32 Tablo B.6. Đlçelere Göre Ormanlık Alanlar...32 Tablo B.7. Đlimiz sınırları içerisindeki çayır ve mera varlığı...32 Tablo B.8. Memeli Hayvanlar (Mammalia)...36 Tablo B.9. Sürüngenler (Peptilia)...37 Tablo B.10. Đki Yaşamlılar- Amfibiller (Amphibilia)...37 Tablo B.11. Kuşlar (Aves)...38 Tablo B.12. Arazi Kullanım Türleri...47 Tablo B.13. Düzce Merkez Đlçede Sektörel Su Tüketimi...50 Tablo B.14. Düzce Đli Đçme Suyu Kaynakları...51 Tablo B.15. Hasanlar Barajının Teknik Özellikleri...52 Tablo B.16. Düzce Đli Su Kaynakları Potansiyeli...52 Tablo B.17. Đl in Yeraltı Suyu Rezervleri Ve Tahsis Miktarları...52 Tablo C.1: Düzce Meteoroloji Đstasyonundaki 2006 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri.54 Tablo C.2: Esme Sayılarına Göre Aylık ve Yıllık Rüzgar Dağılımı...54 Tablo C.3: 2006 Yılı Basınç Değerleri...57 Tablo C.4: Düzce Meteoroloji Đstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri...58 Tablo C.5: Düzce Meteoroloji Đstasyonu 2006 Yılı Sıcaklık Normalleri Tablo C.6. Đlimize Ait 2006 Yılı Buharlaşma Değerleri...59 Tablo C.7. Đlimize Ait 2006 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm)...59 Tablo C.8. Düzce Meteoroloji Đstasyonundaki 2006 Yılı Yağış Normalleri...60 Tablo C.9. Đlimize ait Kar, Dolu, Sis ve Kırağı Durumu...61 Tablo C.10. Đl Merkezindeki Yeşil Alan Dağılımı...64 Tablo C.11. Đthal Taş ve Linyit Kömür Özellikleri Tablo C.12. Yerli Kömür Özellikleri...66 Tablo C.13. Sanayi Amaçlı Đthal Edilecek Kömür Özellikleri...66 Tablo C.14. Đl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Emisyon Đzni Verilenlerin Listesi...66 Tablo C.15. Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tarafından Emisyon Đzni Verilen Đşletmeler...67 Tablo C.16. Đlimize ait Araç Sayıları...68 Tablo C Yılı Araç Sayısının Đl Genelindeki Dağılımı...69 Tablo C.18. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapmaya Yetkili Đstasyonlar Listesi...69 Tablo C yılında Đl Çevre Koruma Vakfı Tarafından Egzoz Emisyon Ölçümü Yapılan Araç Sayısı...70 Tablo C Yılları Arasında Düzce Merkez Đlçede Yapılan Partiküler (PM) Madde Aylık Ortalamaları...70 VIII

15 Tablo C Yılları Arasında Düzce Merkez Đlçede Yapılan Kükürtdioksit (SO2) Aylık Ortalamaları...71 Tablo C.22. Hava Kalitesi Sınır Değerleri ve Uyarı Kademeleri...71 Tablo D.1. Düzce Đli Su Kaynakları Potansiyeli...76 Tablo D.2. Đl in Yeraltı Suyu Rezervleri Ve Tahsis Miktarları...76 Tablo D.3. Düzce Đli Sıcak Su Kaynakları...78 Tablo D.4. Đlimizdeki Akarsulara Ait Genel Bilgiler..79 Tablo D.5. Büyük Melen Havzasındaki Nehirlerin Yağış Alanları ve Ortalama Debileri...80 Tablo D.6. Hasanlar Barajının Teknik Özellikleri...82 Tablo D.7. Türkiye de Belediyelerin Đçme Suyu ve Kanalizasyon Alt Yapıları...85 Tablo D.8. Çayağzı Köyü Kumpınar Halk Plajı...87 Tablo D.9. Melenağzı Plajı...87 Tablo D.10.Değirmenağzı Plajı...88 Tablo D.11.Çınaraltı Plajı...88 Tablo D.12.Ayazlı Limoncuk Plajı...89 Tablo D.13. Ayazlı Mah. Akevler Sitesi Halk Plajı...89 Tablo D.14. Martı Plajı...90 Tablo D.15. Karaburun Plajı...90 Tablo D.16. Đlimizdeki Yüzey Su Kaynakları Kalite Sınıflandırması...98 Tablo E.1. Düzce Đli Arazisi Kullanım Kabiliyetleri Sınıfı (Ha) Tablo E.2. Đlçelerde Arazinin Kullanımına Göre Dağılımı (Ha) Tablo E.3. Saha ve Niteliklerine Göre Đlçelerde Orman Alanları Tablo E.4. Arazi Kullanım Türleri Tablo F.1. Düzce Đline Bağlı Đlçelerin Ormanlık Durumunu Gösteren Saha Envanteri Tablo F.2. Düzce ili Devlet Ormanlarından Yapılan Üretimin Đşletmeler Bazında Dağıiımı111 Tablo F.3. Memeli Hayvanlar (Mammalia) Tablo F.4. Sürüngenler (Peptilia) Tablo F.5. Đki Yaşamlılar- Amfibiller (Amphibilia) Tablo F.6. Kuşlar (Aves) Tablo F.7. Đstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı Tablo F.8. Đstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti Tablo F.9. Düzce Đli nde Bulunan Sit Alanları Tablo F.10. Düzce Đli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Dökümü Tablo F.11. Düzce Đli Arazisi Kullanım Kabiliyetleri Sınıfı Tablo G.1. Turizm Kaynakları Envanteri Tablo G.2. Akçakoca Đlçesinde Bulunan Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri Tablo G.3. Akçakoca Đlçesinde Bulunan Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri Tablo G.4. Đlimize Gelen Yerli ve Yabancı Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı Tablo H.1. Düzce Đli Arazisi Kullanım Kabiliyetleri Sınıfları Tablo H.2. Düzce Đlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgeleri Tablo H.3.Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı Tablo H.4. Düzce Đli Buğdaygillerin Yıllara Göre Ekiliş Alanları Tablo H.5. Düzce Đli Buğdaygillerin Yılara Göre Üretim Miktarları Tablo H.6. Düzce Đli Fasülyenin Yılara Göre Ekiliş Alanları Tablo H.7. Düzce Đli Fasülyenin Yılara Göre Üretim Miktarları Tablo H.8. Düzce Đli Tarla Ürünlerinin Yıllara Göre Ekiliş Alanları Tablo H.9.Temel Gruplara Göre Tarla Bitkileri Üretim Miktarları Tablo H.10. Düzce Đli Tarla Ürünleri Yıllara Göre Ekiliş Alanları Tablo H.11. Düzce Đli Tarla Ürünleri Yıllara Göre Üretim Miktarları Tablo H.12. Düzce'de Fındık Ağaç Sayısı, Üretim ve Elde Edilen Gelir Miktarı IX

16 Tablo H.13. Düzce Đli Đç Fındık Đhracat Bilgileri Tablo H.14. Yıllara Göre Meyve Veren Ağaç Sayısı Tablo H.15. Yıllara Göre Meyve Üretim Miktarları Tablo H.16. Düzcedeki Sebze Ekiliş Alanları Tablo H.17. Sebze Üretim Miktarları Tablo H.18. Alt Bölgelere Göre Toplam Büyükbaş Hayvan Varlığı ve % Dağılımı Tablo H.19. Alt Bölgelerde Türlerine Göre Büyükbaş Hayvan Varlığı Tablo H.20. Alt Bölgelerde Türlerine Göre Küçükbaş Hayvan Varlığı Tablo H.21. Alt Bölgelere Göre Küçükbaş Hayvan Varlığı ve Yüzde payları Tablo H.22. Kanatlı Hayvan Varlığının Alt Bölgelere Göre Dağılımı Tablo H.23. Sabit Fiyatlarla Deniz Balıkçılığı Üretimi Tablo H.24. Alt Bölgelerde Tatlı Su Balıkçılığı Üretimi (Adet) Tablo H.25. Alt Bölgelere Göre Arıcılık Tablo H.26. Ekolojik Üretime Konu Olan Ürün Grupları Tablo H.27. Özel Đşletmeler Tablo I.1. Đlimizde Bulunan Sanayi Madenleri Tablo I.2. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ÇED Olumlu / Çevresel Etkileri Önemsizdir / Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ve ÇED Yönetmeliği gereği Kapsam Dışı Değerlendirilen Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Ocaklar Tablo I.3.Đl Özel Đdare Müdürlüğü tarafından I (a) grubu madenler için işletme ruhsatı verilen ocaklar Tablo J.1. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo K.1.Organize Sanayi Bölgesi Arazi Kullanım Oranları Tablo K.2. Düzce Đlinde Küçük Sanayi Siteleri Tablo K.3. Düzce Đli Küçük Sanayi Siteleri Đşyerlerinin Faaliyet Alanına Göre Dağılımı Tablo K.4. Merkez Đlçedeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.5. Merkez 1. O.S. B. deki Sanayi Kuruluşları Tablo K.6. Merkez 2. O.S. B. deki Sanayi Kuruluşları Tablo K.7. Kaynaşlı Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.8.Yığılca Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.9. Gümüşova Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.10. Çilimli Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.11. Akçakoca Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.12. Gölyaka Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.13. Cumayeri Đlçesindeki Sanayi Kuruluşları Tablo K.14. Sanayi Gruplarına Göre Đşyeri Sayıları ve Đstihdam Durumu Tablo K.15. Đl Genelinde Đstihdam Edilen Đşçi Sayıları ve Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo K.16. Kullandıkları Teknolojiyi Edinim Kaynaklarına Göre Đşyerlerinin Dağılımı Tablo K.17. Đşyerlerinin Büyüklük Grubuna ve Kullandıkları Teknolojiyi Edinim Kaynaklarına Göre Dağılımı (%) Tablo K.18. Enerji Üreten Tesisler Tablo K.19. Sanayi Gruplarına Göre Enerji Kullanımı Tablo K.20. Đşyerlerinin Ürettikleri Atık Türlerinin Dağılımı (%) Tablo K.21. Đşyerlerinin Kullandıkları Arıtma Yöntemlerinin Dağılımı (%) Tablo K.22. Zehirli Endüstriyel Kimyasal Madd. Durumunu Bildiren Sanayi Kuruluşları..263 Tablo L.1. Düzce Đlinde Đçme Suyu Yetersiz Olan Köy ve Mahalleler Tablo L.2. Düzce Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Tarafından Tanzim Edilen Park Ve Bahçeler (2006 Yılı Sonu Đtibarı Đle) Tablo L.3. Đl deki Karayolları Durumu -km X

17 Tablo L.4. Düzce Đlinde Karayolları Ağı Đçin Kullanılan Arazilerin Büyüklüğü Tablo L.5. Düzce Đlinde Türlerine ve Satıh Cinslerine Göre Yollar Tablo L.6. Düzce Đli Motorlu Araçlara Ait Bilgiler Tablo L.7. Düzce Đlinde Kurulu Baz Đstasyonları Tablo M.1. Đlimiz Merkez ve Đlçelerdeki Semt Nüfusları Tablo M Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Durumu Tablo M.3. Düzce Üniversitesi nin Kampüsleri Tablo M.4. Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri Personel Dağılımı Tablo M Komuta Kontrol Merkezi ve Đstasyon Merkezi Personel Dağılımı Tablo M.6. Düzce Đlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Đlçelere Dağılımı Tablo M.7. Yataklı Tedavi Kurumları Çalışmaları Tablo M.8. Düzce Đlindeki Kültür Varlıkları Tablo M.9. Düzce Đli Hizmet Sektöründeki Đşyerleri Tablo M.10. Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde Đşsizlik Oranları (%) Tablo M.11. Düzce de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı Tablo M Genel Nüfus Sayımına Göre Bolu+Düzce nin Aldığı ve Verdiği Göç Sayıları Tablo M.13. Düzce Đli Sayım Yıllarında Nüfusları ve Yıllık Nüfus Artış Hızları Tablo M.14. Düzce Kent Merkezi Nüfusunun Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Dağılımı (2002.yılı) Tablo M.15. Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde Büyük Yaş Gruplarına Göre Dağılım, Ortanca Yaş ve Yaş Bağımlılık Oranı Tablo M.16. Düzce Đl Merkezi ve Đlçe Merkezlerine Bağlı Köylerin Sayım Yıllarında Toplam Nüfusları ve Yıllık Nüfus Artış Hızları ( ) Tablo M.17. Genel Nüfus Sayımlarına Göre Yıllar Đtibariyle Türkiye ve Düzce Nüfusları Yıllık Nüfus Artış Hızları Tablo M.18. Düzce Đli Yıllık Nüfus Artış Oranları Tablo M.19. Düzce Đl Merkezi ve Đlçe Merkezlerine Bağlı Köylerin Sayım Yıllarında Toplam Nüfusları ve Yıllık Nüfus Artış Hızları ( ) Tablo N.1. Düzce Đli ve Đlçeleri Katı Atık Envanteri Tablo N.2. Ulusal Atık Taşıma Formu Đle Atık Taşıyan Firmalar Tablo N Yılı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Tablo N.4. Düzce Đli ve Đlçeleri Katı Atık Envanteri Tablo N.5. Türkiye Katı Atık Kompozisyonu Tablo O.1. Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo O.2. Endüstriyel Tesisler Đçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo O.3. Şantiye Alanı Đçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo O.4. Đç Mekan Gürültü Düzeyi Sınır Değerleri Tablo O.5. Yapılarda Gürültü Kaynağı Olan Faaliyet Alanı ve Etkilenen Đç Alanlar (Gürültüye Duyarlı Faaliyet Alanı) Tablo O.6. Havaalanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo O.7. Gürültünün Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri (Schemel-1986) Tablo P.1.Gerede ve Komşu Segmentlerde 1900-Günümüz Arasında Olmuş Hasar Yapıcı Depremler Tablo P Yılı Düzce Đli Orman Yangınları Tablo P Yılı Sonu Đtibari Đle Düzce Đlinde Orman Tahribatı Tablo P Yılı Sonu Đtibari ile Orman Koruma Kuruluşları ve Orman Muhafaza Memur Durumu XI

18 Tablo P.5. Yangın Söndürme Araçları Đlk Müdahale Ekip ve Đşçi Sayıları Tablo P.6. Ormanlarda Biyotik ve Abiyotik Faktörler Sebebiyle Oluşan Zararlar (m 3 ) Tablo P Ağustos ve 12 Kasım Depremlerinde Đlimizdeki Ölü, Yaralı ve Kayıp Durumu Tablo P.8. Depremden Sonra Đlimizde Gerçekleştirilen Prefabrike Binaların Sayıları Tablo R.1. Đlaç ve Eczacılık Bilgileri Tablo R.2. Kimyasal ve Bakteriyolojik Su Numunesi Sonuçları Tablo R.3. Đçme ve Kullanma Sularının Sağlık Durumu Tablo R.4. Düzce Đli Aşı Bilgileri Tablo R.5. Düzce Đli Sağlık Düzeyi Ölçütleri Tablosu Tablo R.6. Đlimizde Aile Planlaması Çalışmaları Tablo S.1. Çevre Dernekleri Tablo T.1. Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü Denetimle Đlgili Đstatistiki Bilgiler. 372 Tablo T.1.ÇED Olumlu/Olumsuz Kararı Verilen Faaliyetler Listesi Tablo T.2. ÇED Gereklidir /Gerekli Değildir Kararı Verilen Faaliyetler Listesi XII

19 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil A.1. Düzce Đlinin 17 Ağustus 1999 depreminden önceki görünümü...3 Şekil A.2. Düzce Đlinin 17 Ağustus 1999 depreminden sonraki görünümü...3 Şekil A.3. Düzce Đli Kalıcı Konutlar Bölgesi...4 Şekil A.4. Düzce Đli, il ve ilçe sınırlarını gösterir haritası...5 Şekil A.5. Türkiye Đller Haritasında Düzce nin Konumu...8 Şekil A.6. Türkiye Genelleştirilmiş Fiziki Haritasında Düzce Đlinin Yeri...8 Şekil A.7. Düzce ve Yakın Çevresinin Karayolları Haritası Şekil A.8. Düzce Havzası ve Yakın Çevresinin Uygulamalı Jeomorfoloji Haritası...11 Şekil A.9. Düzce Havzası Jeoloji Haritası...14 Şekil A.10. Çalışma Alanının Genelleştirilmiş Dikme Kesiti...15 Şekil A.11. Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Uydu Görüntüsü...16 Şekil A.12. Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası. Simgelerin açıklaması..17 Şekil A.13. Türkiye nin Deprem Kuşakları Đçinde Düzce nin Yeri...23 Şekil A.14. Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası...23 Şekil A.15. Düzce Çevresinin Diri Fayları...24 Şekil A.16. Düzce Yakınlarının Diri Fayları Đle 1999 Depremlerinin Yüzey Kırıkları...24 Şekil B.1. Türkiye Yıllık Güneşlenme Süresi Haritası...27 Şekil B.2. Düzce'den Bir Orman Görüntüsü...31 Şekil B.3. Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası...42 Şekil B.4. Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası...43 Şekil C Yılı Rüzgar Gülü Şekil C Yılı Đçin Mevsimlere Ait Rüzgar Gülleri...56 Şekil C.3. Türkiye Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Haritası (m/sn)...56 Şekil C Yılı Aylık Ortalama Basınç Değerlerine Ait Grafik...57 Şekil C Yılları Arasına Ait Araç Sayısı Dağılımı...68 Şekil D.1. Efteni Gölünden Bir Görünüş Şekil D.2. Efteni Gölünde Kuş Sürüsü...81 Şekil D.3. Hasanlar Barajının (H.B.) Uydudan Görünüşü Şekil D.4. Hasanlar Barajından Bir Görünüm...82 Şekil D.5. Akçakocadan Manzara Resimleri...85 Şekil D.6. Akarsulardaki Kirlilikler...85 Şekil E.1. Düzce Đli Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıfları Haritası Şekil E.2. Düzce Đli Arazi Kullanım Haritası Şekil E.3. Düzce Đli Arazi Kullanım Şekli Haritası Şekil F.1. Tabiatı Koruma Alanlarının Harita Üzerinde Gösterimi Şekil G.1. Sarıkaya Mağarası Şekil G.2: Konuralp Antik Tiyatro Şekil G.3. Konuralp Atlı Kapı ve Antik Tiyatro Şekil G.4. Düzce Đlindeki Taşınmaz Tarihi ve Kültürel Varlıkları Gösteren Harita Şekil G.5. Ceneviz Kalesi - Akçakoca Şekil G.6. Samandere Şelalesinden Görünüm Şekil G.7. Güzeldere Şelalesi Şekil G.8. Büyük Melen Rafting Şekil G.9. Odayeri Yaylası Şekil G.10. Akçakoca Ceneviz Kalesi Plajı Şekil H.1. Düzce Đli Arazi Kullanım Yetenek Sınıflaması Haritası Şekil H.2. Fındık Pazarlama Aşamaları XIII

20 Şekil H.3. Büyükbaş Hayvan Dağılımı Şekil H.4. Küçükbaş Hayvanların Türlerine Göre % Payları Şekil H.5. Alt Bölgelere Göre Küçükbaş Hayvan Varlığı % Dağılımı Şekil H.6. Kanatlı Hayvanların Alt Bölgelere Göre Dağılımı Şekil I.1. Düzce Đli Yığılca Bölgesi Kalker Ocağı Görüntüsü Şekil I.2. Madencilik Faaliyetinin Akarsulara Etkileri Şekil J.1. Hasanlar Barajı Hidroelektrik Enerji Üretim Santrali Şekil K.1. Düzce Đli Sanayi ve Konut Yerleşimi Haritası Şekil L.1. Düzce Đli Ulasım Haritası Şekil M.1.Türkiye Yaş Piramidi Şekil M.2. Düzce Kent Merkezi, Đlçe Merkezleri, Köyleri ve Düzce Đl Toplamı Đçin Yaş Piramidi Şekil N.1. Düzce Đli Çöp Döküm Alanı Şekil P.1. Deprem Resimleri Şekil R.1. Kızamık vakalarının aylara göre dağılımı Şekil R.2. Kuduz şüpheli vakaların aylara göre dağılımı Şekil R.3. Tüberküloz Vakalarının aylara göre dağılımı Şekil R Yılında Alınan Bakteriyolojik Su Numune Sayısı Şekil R Yılında Alınan Kimyasal Numune Sayısı Şekil R.6. Gıda Maddeleri Kontrolü Şekil R.7. Gıda Đmal Yerleri Kontrol Sonuçlarının Dağılımı Şekil S.1. Gölyaka Đzcileri Đle Birlikte Çöp Toplama Kampanyası Etkinlikleri XIV

21 A. COĞRAFĐK KAPSAM A.1. Giriş Lacivert ve yeşil rengin hakim olduğu doğal güzelliklerle bezenmiş Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce, şirin akarsu ve gölleri, soğuk su kaynakları, bol otlu yaylaları, eşsiz kumlu plajları, dinlenmek için ideal şirin bir ilimizdir. Düzce Đli toprakları, batıdan Sakarya ve Bilecik, güneybatıdan Eskişehir, güneydoğudan Ankara, doğudan Çankırı, kuzeydoğudan Karabük ve kuzeyden Zonguldak illeri ile çevrilidir. Kuzeyde Karadeniz de 35 km. uzunlukta bir kıyıya sahiptir. Đl topraklarının kapladığı alan Ha dır. Kocaeli ve Sakarya illeri ile aynı enlem üzerinde yer alan Düzce nin en batı ve doğu ucu ı ve ı doğu boylamları arasında olup yaklaşık 186 km. uzunluktadır. Đlin en güney ve en kuzey uç noktaları da 40 o. 07 ı ve 41 o. 06 ı kuzey enlemleri arasında yer alıp, Kuzey - Güney uç noktaları arası da yaklaşık olarak 111 km. uzunluktadır. Şehrin içinden geçen D-100 karayolu ve otoyol Başkent Ankara yı Đstanbul a bağlar. Türkiye nin en yoğun trafiğine sahip olan bu iki yol, iki kalabalık yoğun nüfuslu kentin arasında bir dinlenme ve turizm şehri özelliğine sahip olan Düzce ye ayrı bir önem katmıştır. Düzce nin bilinen tarihi M.Ö yılları arasında hüküm sürmüş Eti Medeniyetine kadar uzanmaktadır. Bu zaman içinde yöre, birçok kavimin ve devletin istilasına maruz kalmıştır. Bu nedenle, tarih öncesi ve sonrası Firig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izleri görülmektedir. Tarihçiler Düzce nin dört dönemine dikkat çekiyorlar. 1- Bitinyalılar dönemi, 2- Roma ve Bizans dönemi, 3- Osmanlı dönemi ve 4- Cumhuriyet dönemi Anadolu nun eski hükümetlerinden olan Pontos un yerleşim alanı olan Bitinya; Karadeniz, Marmara ve Đstanbul boğazı arasındaki, doğuda Kızılırmak a kadar uzanan yar almaktaydı. En önemli kentleri Bursa, Đzmit, Bolu, Ereğli ve Üskübü (Konuralp) idi. Bu dönemde Düzce, bataklık durumunda bir ova olarak Bitinyalıların oturduğu yerin doğusunda yer almaktaydı. Đlk halkı Bibris ler, Hipya denilen bugünkü Melen çayının kenarında Hipya (Hypios) adı ile Üskübü yü kurmuşlardır. Bunlara saldıran Kimriler, Lidyalılar tarafından kovulmuşlardır. Kasaba Kieros olarak anılmaya başlanmıştır. Daha sonra Anadoluyu alan Đraniler Bitinyaya hakim olarak 216 yıl ellerinde tutmuşlardır. Bunlardan Ereğlililer (Herakle) Bitinyanın verimli topraklarını alarak, Üskübü ve çevresinde uzun süre kalmışlardır. Düzce ovasının bügünkü Beyköy civarında bulunan Pros Olypum yerleşiminin de Düzce olduğu sanılmaktadır. Kaleler yaptırılmış. Heykeller diktirilmiş, Üskübü, plajlar ve eğlence yerleri ile tam bir eğlence kenti olmuştur. Kentin saldırılardan korunması için çevresinde yapılan kale kalıntıları günümüzde de görülmektedir. Roma ve Bizans döneminde de Bitinya Romalıların vilayeti olunca Düzce ve Üskübü Romalıların idaresinde kalıyor. Bu dönemin özelliklerini taşıyan büyük bir tiyatronun kalıntıları (40 basamaklar), bugün hala Üskübü de bulunuyor. Surlar, su kemerleri, mezar kalıntıları, üç kemerli köprüde bu dönemden kalmıştır. Düzce, M.S. 395 yılında Bizanslıların ele geçirmesi sonucu birden gelişme göstermiştir. 1

22 Osmanlı döneminde, Orhan Gazi nin komutanı Konur ALP in 1321 yılında Bizanslılardan Prusias ı alarak Osmanlı Đmparatorluğu topraklarına katması sonrası bu bölgeye Üskübü denilmiş, Düzce ye ise Konrapa ismi verilmiştir. Đlk ilçe merkezi daha sonra bucak olan Gümüş Abad dır. Sonraki ilçe merkezi ise Üskübü dür. Bu ismin kimin tarafından verildiği belli değilse de halk üç küp ten ya da Eski Bağ dan geldiğini açıklamaktadır. Komutan Konuralp burada camiler, hamamlar, su yapıları yaptırmıştır. Ormanlık ve bataklık ova üzerinde küçük bir yerleşim yeri olan Düzce nin gelişmesi Şemsi Paşa dönemine gelmektedir yılında da merkezin Üskübü den Düzce ye nakledilmesinden sonra artık ismi de Düzce Pazar olmuştur. Evliya Çelebi 1645 yılında Düzce Pazar da Şemsi Bey in hayratı olan bir cami ve iki kervansarayın varlığından söz etmektedir. Konrapa, Konuralp Eli olarak anılan Düzce nin ilk yöneticileri Konuralp, Sungurbey, Şemsi Paşa ve Gündüzalp tir. Yine aynı dönemde Düzce Vilayet Nizamnamesi sonucu Akşehir ile birleşerek bucak merkezi olmuş, 1870 yılında ise Göynük ten ayrılarak Bolu Sancağına bağlı bir ilçe durumuna gelmiştir. Yıldırım BEYAZID ın da Düzce, Bolu ve Mudurnu da imar hareketlerinde bulunduğu, cami, hamam, medrese. Köprü yaptırdığı belirtilmektedir. Osmanlı savaşlarında cepheye göçmenler gitmiş, Abdülaziz döneminde başlayan göçler 2. Abdülhamit dönemine kadar sürmüştür. Cumhuriyet döneminde Düzce Türkiye nin en işlek ve zengin ilçesi durumuna gelmiştir. Tarım, ticaret ve endüstri yönünde gelişmelere açık olan Düzce ilçesi bu dönemde bayındırlık hizmetlerinin gelişmesi ile kentsel bir yapıya kavuşmuştur. Kentsel gelişme 1945 ve özellikle 1955 yılından sonra hızlanmıştır. Tarım ürünlerinin piyasada ve destekleme alımları ile sanayiye uygulanan teşvik önlemleri kent gelişmelerini artırmıştır yılında belediye kurulmuş, ilk olarak Mehmet Ağa reislik yapmıştır. Kentin ilk imar planı 1956 yılında hazırlanmak istenmiş, ancak 1963 yılında yürürlüğe girmiştir yılından 1999 yılına kadar Düzce ilçe merkezi olarak kalmıştır. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce tarih ve Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanan Bir Đl ve iki ilçe kurulması ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde Değişiklik yapılması Hakkında 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Đl statüsüne kavuşmuştur. (Yeni Kent Yeni Yaşam-Düzce Kitabı, 2002) 2

23 Şekil A.1. Düzce Đlinin 17 Ağustus 1999 depreminden önceki görünümü Şekil A.2: Düzce Đlinin 17 Ağustus 1999 depreminden sonraki görünümü 3

24 Şekil A.3 : Düzce Đli Kalıcı Konutlar Bölgesi A.2. Đl ve Đlçe Sınırları 1- Merkez 2- Akçakoca 3- Cumayeri 4- Çilimli 5- Gölyaka 6- Gümüşova 7- Kaynaşlı 8- Yığılca Beldeleri ise; 1- Konuralp 2- Beyköy 3- Boğaziçi dir. 4

25 Şekil A.4 : Düzce Đli, il ve ilçe sınırlarını gösterir haritası 1-Akçakoca Akçakoca, Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz Bölümü nün en batısında yer alan ve güneyden Düzce Đlinin Yığılca ve Cumayeri ilçeleri Kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Đlçenin yüzölçümü 463 km.dir. Đl merkezine uzaklığı 33 km dir. Roma ve Bizans dönemlerinde DĐAPOLĐS adıyla önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak tanınan ve 13. Asırda Cenevizlilerin eline geçen bölge, Osmanlı Beyliği döneminde 1323 yılında Orhan Gazinin Lalası ve Akıncı Beylerden AKÇAKOCA BEY tarafından fethedilerek Türklerin eline geçmiş ve günümüze kadar kesintisiz Türk egemenliği altında kalmıştır. Đlçenin 35 km. uzunluğundaki kıyı şeridinde yer alan geniş ve kaliteli kumsalı, berrak ve temiz denizi, Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarasının oluşu ilçeyi aranan turizm merkezi haline getirmektedir. 2-Cumayeri Düzce nin kuzeybatısında yer alan Cumayeri Đlçesi batıda Sakarya Đli, Kuzeyde Akçakoca Đlçesi, doğuda Çilimli Đlçesi ve güneyde Gümüş ova Đlçesiyle komşudur. Cuma yerinin yüzölçümü hektardır. Đl merkezine uzaklığı 20 km. dir. 5

26 Đlçe Batı Karadeniz dağlarının sahile paralel olarak uzanan şeridin hududunu teşkil etmektedir. Cumayeri 1987 yılında Gümüşova beldesiyle birlikte birleşerek Cumaova adı altında ilçe olmuştur. Cumayeri, 1993 tarihinde Gümüşovadan ayrılmış ve müstakil bir Đlçe olmuştur. Cumayeri, Aralık 1999 da Düzce nin il olmasıyla birlikte Düzce ye bağlanmıştır. 3- Çilimli Çilimli Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup, doğusunda ve güneyinde Düzce il merkezi, batısında Cumayeri ilçesi ve kuzeyinde Akçakoca ilçesi bulunmaktadır. Çilimli nin yüzölçümü hektar olup, Đl Merkezine uzaklığı 15 km. dir. Osman Gaziden sonra yerine geçen oğlu Orhan Gazinin Komutanlarından Konuralp Bey, Bizans tekfurları ile yaptığı savaşlar sonunda Konuralp ve çevresindeki Çilimliyi Türk Hakimiyeti altına almıştır. Osmanlı Bizans döneminde Gümüş ovada çıkarılan madenlerin işlendiği ve zamanın darphanesi olduğu adının da buradan geldiği, Çil mi sözcüğünün zamanla Çilimli olarak değişikliğe uğradığı halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. 4- Gölyaka Gölyaka Đlçesi Batı Karadeniz Bölgesi, batı sınırları içerisinde Düzce Đlinin en batı ucunda yer almaktadır. Đlçenin yüzölçümü Ha olup, Đl merkezine uzaklığı 20 km dir. Gölyaka yı içine alan toprakların ilk sahipleri Prato Hititler dir. Đlçe, kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu ve Köroğlu Dağlarının uzantısı olan sıradağlar arasında yer almaktadır. Gölyaka su kaynakları bakımından Düzce nin en zengin Đlçelerinden biridir. Đlçede, Efteni Gölü, Kara Göl, Sarı Göl, Cılbız Kuyusu, Gölcük, Kuru Göl ve Katır gölleri bulunur. Gölyaka yaylaları açısından da zengindir. Pürenli, Kardüz, Yanık, Unluk ve Kızık Yaylaları en başta gelen yaylalarıdır. Melen Irmağı ve Aksu Çayı da Gölyaka nın ırmaklarının en başta gelenleridir. Bu ırmaklarda balıkçılık sporu yapılmaktadır. Gölyaka bütün bu güzelliklerin yanı sıra ormanlarıyla da doğanın tüm güzelliklerini sergiler. Başlıca Ormanları şunlardır. Karamahmut, Keltepe, Güney, Çamlık, Koruluk, Büyük ve Küçük Balkaya, Karadağ, Mercan tepe, Emeksiz, Konaş Sağlam su, Unluk ve Bal tepedir. Gölyaka 17 Ağustos Körfez depreminde en fazla hasar gören yerlerden biri olmuştur. 12 Kasım Düzce Depreminde de Đlçe büyük hasar görmüştür. Her iki depremde de toplam 106 kişi hayatını kaybetmiş ve 317 kişi yaralanmıştır. Depremlerin ardından Aralık 1999 da Düzce nin Đl olması nedeniyle Gölyaka, Düzce ye bağlanmıştır. 6

27 5- Gümüşova Đlçe Düzce Đline 18 km. mesafede olup Düzce ovasının bitişiğindedir. Düzce nin güneybatısında yer almaktadır. Gümüşova Đlçesinin yüzölçümü hektar, rakımı ise 128 dir. Bölge bitki örtüsü bakımından zengindir. Avlanmanın serbest olduğu dönemlerde Đlçeden geçen Melen Çayı nda balık avcılığı yapılmaktadır. Đlçe fındık, çay, kayın ve ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki dokusuna sahiptir. Gümüşova Đlçesi 1321 yılında Osman Bey in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir yılında Cumayeri ile birleşerek Cumaova ilçesi adını almıştır tarihinde Cumayeri nden ayrılarak Gümüşova adı altında yeni ve müstakil bir ilçe haline gelmiştir. Gümüşova, Aralık 1999 tarihinde Đl olmasıyla Düzce ye bağlandı. 6- Kaynaşlı Kaynaşlı, Đstanbul - Ankara yolu üzerinde, Bolu Dağı nın Düzce Ovası yla birleştiği boğazda kurulmuştur. Đlçe doğu ve güneyden Bolu Đli, Batıdan Düzce Đl merkezi ve kuzeyden Yığılca Đlçesiyle komşudur. Đlçenin yüzölçümü Ha olup, Đl merkezine uzaklığı15 km. uzaklıktadır. Kaynaşlı Düzce nin bir bucağı iken Aralık 1999 tarihinde Düzce nin Đl olması hakkındaki Kararnameyle birlikte Đlçe yapılmış ve Düzce ye bağlanmıştır. 12 Kasım 1999 da meydana gelen Düzce depreminde Kaynaşlı yerle bir olmuştur. Uzun fay kırıklarının ve çatlaklarının oluştuğu ilçede 313 kişi hayatını kaybetmiş, 544 kişi de yaralanmıştır. Şehirde bulunan binaların % 90 ından fazlası hasar almıştır. Kaynaşlı ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayalıdır. Bunun yanına nakliyecilik ve yıllık ortalama tonu bulan fındık üretimi de Đlçe ekonomisinde önde gelen sektör olmaktadır. 7- Yığılca Yığılca, batıdan Düzce il merkezi ve Akçakoca ilçesi, güneyden Kaynaşlı Đlçesi ve Bolu Đli ile çevrili bulunmaktadır. Đlçenin yüzölçümü Ha olup, Đl merkezine uzaklığı 33 km dir. Düzce nin Yığılca ilçesi, Düzce ve komşu Đlçe Akçakoca ile birlikte yılları arasında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yörede Orhan ismini taşıyan bir dağ bir camii ayrıca Redifler isminde bir köyün varlığı bu tahmini doğrulamaktadır. Çünkü Orhan Gazi nin küçük ordu kuvvetlerine REDĐF isminin verildiği bilinmektedir. Aralık 1999 tarihinde Düzce nin il olması dolayısıyla Yığılca, Düzce nin ilçesi olmuştur. Đlçenin iklimi Batı Karadeniz iklimini andıran ılıman bir iklimdir. Yığılca ilçesi, Düzce Ovası nı sulayan Hasanlar Barajı Gölü ne dökülen Melen Çayı nın yukarı 7

28 havzasında yer alır. Bu biçimi ile uzun bir U görünümünde olan havza oldukça dağlık ve sarptır. Havzayı çevreleyen belli başlı tepeler; Yaylacık Tepe, Köybaşı Tepe, Kızıltepe, Sarıkaya Tepe, Bacaklıyayla, Aktaş Sırtları, Kiriş Tepe, Geymen Tepe, Đğne kiriş Tepe ve Kırıksapağı Tepe dir. Đlçe akarsu yönünden oldukça zengindir. Doğudan batıya doğru uzanan Melen Çayı, Kuzeyden ve Güneyden zengin derelerle beslenir. Önemli dereler, Karadere, Aksu deresi, Đncirli deresi, Hacı Deresi, Mahyaderesi, Karakaş deresi, Naşlar deresi ve Đğnelere deresidir. Đlçe sınırları içinde Hasanlar Barajı da yer alır. Yığılca da buğday, arpa, mısır, çavdar ve fındık başlıca tarım ürünleridir. A. 3. Đlin Coğrafik Durumu Düzce ili ile kuzey enlemleri ve ile doğu boylamları arasında yer alan, 2593 km 2 genişliğinde bir Batı Karadeniz Bölgesi ilidir. Genişliği Türkiye yüzölçümünün ( km 2 ) binde 33 ü kadardır. Doğusunda Zonguldak ve Bolu, güneyinde yine Bolu, batısında ise Sakarya illeri ile komşudur (Şekil A.5 ve A.6). Kuzeyinde Karadeniz vardır ve kıyı uzunluğu 30 km dir. Đlçelerin Đl merkezine ve birbirlerine olan karayolu uzaklıkları Tablo A.1 de verilmiştir. Bu tabloda verilen yollar asfalt yollardır. Beldelerin Đl merkezine olan karayolu uzaklıkları da Tablo.A.2 de görülmektedir. Boğaziçi ve Konuralp beldeleri Düzce-Akçakoca karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Şekil A.5: Türkiye Đller Haritasında Düzce nin Konumu Şekil A.6: Türkiye Genelleştirilmiş Fiziki Haritasında Düzce Đlinin Yeri (küçük daire, meteor.gov.tr). Tablo A.1: Düzce Merkez Đlçe ile Diğer Đlçeler Arasındaki Karayolu Uzunlukları -km Düzce 33 Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca Kaynak: Karayolları 41. Şube Şefliği, 2005 Tablo A.2: Düzce Đli Belde Merkezleri ile, Bağlı Oldukları Đlçe Merkezleri ve Đl Merkezi Arasındaki Karayolu Uzunlukları km Beldeler-Düzce Uzaklık Beyköy DÜZCE 6 Boğaziçi DÜZCE 12 Konuralp DÜZCE 8 Kaynak: Uçkun,E.,

29 Şekil A.7: Düzce ve Yakın Çevresinin Karayolları Haritası (KGM., 2001).. Şekil A.7 de kalın kırmızı otoyol, kalın çift mavi bölünmüş Devlet yolu, kalın mavi Devlet yolu, ince mavi il yolu. Noktalı siyah çizgi Düzce il sınırını göstermektedir. A.4. Đlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu Dağlar: Đl topraklarının yaklaşık %61 ini kaplayan dağlar kuzeyden güneye ve batıdan doğuya giderek yükselirler. Batıda da kıyıya paralelliklerini yitirerek seyrekleşirler. Bu sıradağlar arasında vadiler ve ovalar girer. Karadeniz kıyı dağlarının batı kesiminde yer alan düzce Đli nin % 86 sına karşılık gelen yaklaşık km 2 si dağlık ve engebeliktir. Dağlar bir çok yerde derin vadilerle yarılmıştır. Düzce Ovası nın güneyinde Elmacık dağlarının kuzey kesimi, doğusunda da Bolu dağlarının kuzeybatı kesimi Düzce Đli sınırları içinde kalır. Elmacık dağları üzerinde yaylaların da yer aldığı doğu-batı yönünde uzanan dorukta, Kardüz yaylasında m rakımlı tepe Đl in en yüksek noktasıdır rakımlı Erenler tepe,1699 rakımlı Mercan tepe ve 1368 rakımlı Yanık tepe Đl in diğer yüksek noktalarıdır. Bu zirvelerle rakımı 150 metre civarında olan ova arasındaki 4-5 km lik kısa mesafelerde, yamaç eğimleri büyüktür. Elmacık dağının kuzeyinde Düzce fayı; güneyinde Kuzey Anadolu fayı yer almaktadır. Düzce Ovası ile Akçakoca arasında Kaplandede ve Orhan dağları yer almaktadır. Bu dağlarda en yüksek nokta m ile Kaplandede tepedir. Bu yüksekliklerden kuzeye doğru arazi orta dereceli bir eğimle alçalarak denize ulaşır. 9

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2008 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşaklar akların n temiz ve sağlıkl klı bir çevrede yaşama ama hakkına sahip

Detaylı

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2009 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşaklar akların n temiz ve sağlıkl klı bir çevrede yaşama ama hakkına sahip

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU

DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL DÜZCE-2004 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşaklar akların n temiz ve sağlıkl klı bir çevrede yaşama ama hakkına sahip olduğu u gerçeğinden hareketle,

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

DÜZCE İL GELİŞME PLANI

DÜZCE İL GELİŞME PLANI DÜZCE İL GELİŞME PLANI ÇEVRE ve MEKANSAL GELİŞME SEKTÖRÜ RAPORU Prof. Dr. Yusuf Tatar Düzce, Ocak 2003 ii İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. AMAÇ VE KAPSAM... 2 2. ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ... 3 3. MEVCUT DURUM BİLGİLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI I T. C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI (DOKTORA TEZİ) Tez Yöneticisi: Prof.Dr. H. Hilmi KARABORAN Hazırlayan: Ali YİĞİT ELAZIĞ

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Tablo. 1.14. :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43

Tablo. 1.14. :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43 TABLOLARIN LĐSTESĐ Tablo 1.1. : 1976 da Belirlenen Metropoliten Alan Sınırı Đçindeki Yerleşmeler - 2007 26 Tablo. 1.2. :Ankara B.şehir Bel. Sın., Đlçe-Đlk Kademe Bel. ve Mücavir Alanın, Alan ve Nüfus Dağılımı-Mart

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ AKÇAKOCA DAĞLARI BATI KARADENİZ BÖLGESİ JEOLOJİ HARİTASI Batı Karadeniz bölgesi şu ünitelere ayrılmaktadır: 1.Kıyı kuşağı 2.Çam Dağı-Akçakoca Dağları-Küre Dağları 3.Düzce-Yığılca

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı