CRANIOSYNOSTOSIS. Seyrek rastlanan ve çocuğun geleceğini etkileyen ağır serebral ve optik bozukluklara sebep olması dow

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CRANIOSYNOSTOSIS. Seyrek rastlanan ve çocuğun geleceğini etkileyen ağır serebral ve optik bozukluklara sebep olması dow"

Transkript

1 KRANİOSTENOZLAR CRANIOSYNOSTOSIS Dr. Doğan ÇORBACIOÖLU (*), Dr. Münire ÇAM (**) Dr. Aysu SAY (***) Seyrek rastlanan ve çocuğun geleceğini etkileyen ağır serebral ve optik bozukluklara sebep olması dow!ayısı ile kraniostenozlar, önemli bir hastalık gurubudur. Kliniğimizde üstüste rastladığımız iki vakayı, konuyu hatırlatmak amacı ile takdim ediyoruz. Vak'a 1. VAK'ALAR: Ü.T. 9 yaşında erkek çocuğu, 26/4/1976 tarihinde 4422/76 prot. no ile kliniğimiz dahiliye katına ateş, öksürük, sırt ağrısı şikayeti ile yatmıştır. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucu, pnömoni teşhisi ile tedavi edilmiş, ayrıca kafa deformitesi, ekzoftalmi ve blefarofimozisi dikkatimizi çekmiştir. Öz Geçmişi : 7 aylık bir gebeliği takiben, evde spontan doğum olmuş, anne, doğum güçlüğü tarif etmiyor. Küçüklüğünden beri görme güçlüğü mevcut imiş, 7 yaşında iken bisikletten düşme sonucu Scalp altı hematom olmuş. (Haydarpaşa Nümune Hastahanesi Beyin Cerrahisi Sevisi epikrizi). Soy Geçmişi : Ailenin diğer fertlerinde bir hastalık veya anomali yok. Fizik Muayene: Genel durum or~ ta, şuur açık, ikter, siyanoz yok, tur (*) Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği Şefi. (**) Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği Başasistanı. (***) Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği Asistanı. ısı_:

2 ZEYNEP KAMİL TIP BULTENİ gor, tonus normal, çocuk aşın hareketli, durmadan konuşuyor ve gü lüyor, dikkatini hiç bir şeye uzun süre fikse edemiyor. Sola devie tortikolis mevcut, sağ gözde strabismus var, baş akrosefalik, burun kökü kalın. Baş çevresi 48 cm. Solunum Sistemi: Toraks, kunduracı göğsü şeklinde, oskültasyonda; sağ akciğer sahasında yaygın krepitan raller alınıyor. Sindirim Sistemi : Retrognasi var, dişler üstüste binmiş durumda, çoğunda çürük var, batın normal, K, C. ve dalak palpabl değil. Ürogenital Sistem : Sağda ektopik. testis Resim 2 Dolaşım Resim 1 Sistemi": Normal. Laboratuvar Bulguları: Hemogram, idrar ve gaita normal, kan kimyası normal. Göz Muayemesi: Kapaklarda blefarofimozis ve hemiptozis mevcut. Gözdibinde; papillada, nasal flu görünüm var. Görme bozukluğu mevcut. 182

3 ÇORBACIOGLU SAY ÇAM Zeka Testi : Vebral lq"'62 (debil) Performans 1 Q.. 57 (debil) Total lq 57 (debil) Kavrama, hafıza fonksiyonları deficient, yapılamamış tenbihler karşısında dikkatin teksifi de konsantrasyonu, mücerret düşünce kavramı gelişmemiş durumdadır. Buna mukabil, spontan dikkat artmış olup, viıüel organizasyon sezgi kritik «de fi cient» seviyededir. Radiolojik Tetkik : Kranium kule kafa görünümündedir. Chamberlein hattı çökmüştür. Sella J harfi şeklini almıştır. İmpressio digitales ileri derecede artmış, kranium döğülmüş bakır manzarası almıştır. Perietal kemikte simetrik, orta hatta yakın üçgen şeklinde foraminalar görülmektedir, suturalar seçilmemektedir. Diğer sistemik grafilerinde bir özellik saptanmamıştır. E.E.G. Sol perietalde slow waves ve spike waves faaliyeti. Petit mall fokus? burada gelişen hadise? Resim 4 Hasta, pnömonısı iyileştikten sonra Crouson teşhisi ile bir nöroşiw rurji kliniğine sevkedilmiş, fakat aile ekonomik sebepler ileri sürerek ameliyatı şimdilik reddetmiştiı. Vak'a: 2 Resim~ 3 F.A. 6 yaşında erkek çocuğu, tarihinde, 7955/976 Prat. no ile kliniğiıniz dahiliye katına yatırılmış olup, Henoch~Schönlein Purpurası teşhis. edilerek tedavi edilmiştir. ~183.

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Bu arada kafa şeklinin normalden farklı oluşu ve ekzoftalrni dikkatimizi çektiğinden bu yönden de incelenmiştir. Öz Geçmişi: doğumla, Normal spontan miadında,evde doğmuş, kızamıktan başka hastalık geçirmemiş. kardeşi Soy Geçmişi: sağ ve sıhhatte. Anne, baba ve iki Fizik Muayene: Genel durum ıyı, şuur açık, turgor tonus tabii, her iki bacakta yaygın, çapları ve renkleri farklı purpurik kanan1alar var. Dolaşım Sistemi: Solunum, sindirin1 ve ürogenital sistemin fizik muayeneleri normal. Sinir Sistemi : Şuur açık, veter refleksleri normal. kemik Laboratuvar Bulguları: Lökosit, eritrosit, trombosit sayıları ve hemoglobin miktarı normal hudutlar~ da, formül lökositer de özellik yok. İdrarda ve gaitada kan yok, kanama pıhtılaşma zamanı, kan proteinleri ve K.C. fonksiyon testleri normal. Boğaz kültüründe; Beta hemoli tik streptokoklar izole edildi. Gözdibinde, patolojik bulgu saptanmadı. Radiolojik tetkikde : Akciğer de aktif spesifik değişim yok, uzun ke Resim 5 Resim 6 184

5 ÇORBACIOGLU SAY ÇAM ye ınineralizas miklerin morfoloji yonu yaşına uygun, normal, Kraniumda bariz İmpressio digitata mevcut. ya daha fazlasının erken kapanması halidir. Bu erken kapanmaya bağlı deformiteler, beyin ve gözlerin hasarına neden olabilir (1, 7, 8). Etyoloji : Kotjenital kraniostenoz, embriyona! hayatta bilinmeyen sebeplerden oluşur ve diğer iskelet defektleri ile birlikte bulunabilir. Bazı vak'alar, raşitizm, hipofosfatazia, idiopatik hiperkalsemi gibi hastalıklardan dolayı gelişe bilir ( 4). Resim 7 Zeka Testi : KIT testi uygulanmış IQ n Normal. bulunmuştur. E E G: Patolojik waves yok. Purpuraların rengi solup, yenileri teşekkül etmeyince hasta klinikten çıkarıldı. Senede bir defa IQ ve EEG yi tekrarlamak üzere kliniğin1ize müracaat etmesi tavsiye edildi (Skafosefal). Tarif : Wirchow tarafından Kraniostenoz, ilk defa tanımlanmış, kafatası kemiği suturlarının bir ve Resim 8 Patogenez: Normal yenidoğanda kranium kemikleri ayrıdır, fakat doğumdan hemen sonra sınırlayıcı sutürler oluşur. Yassı kemiklerin kenarları, sutür çizgilerine dik olarak büyümenin. oluştuğu fibröz doku ile ayrılmıştır. Sütür silindiği zaman büyüme durur ve fibröz doku kaybolur (2, 7). Bu olay normalde 13 ya }ında tamamlanır. Kemikleşme er~ ken tamamlanıp fibröz doku kaybo ıunca kafa büyümez, buna bağlı olarak beyin dokusu normal hacmini 185

6 ZEYNEP KAMİL TIP BULTENİ alamaz ve kafa sinirleri, en fazla optik sinir hasara uğrar (3). KLİNİK ŞEKİLLERİ I ~ Sagital sütür erken kapandığı zaman kafa uzar ve darlaşır ve kemikli bir kenar sıklıkla sütüru belirler. (Skafosefali). Erkekler dişile~ re nazaran.daha çok musabolurlar, birlikte görülen göz ve nörolojik anomaliler nadiren sütürdeki anomali ile ilgilidir (1, 3). II ~.. Bir korona! sütürün kapanması ciddi bir deformasyona (Oksi~ sefal) yüz ve orbitanın ipsilateral katılmasına neden olur. Orbitanın tavanı çökmüştür, ekzoftalmi gelişir ve şaşılık, nistagmus, papilla ödemi, optik atrofi ve görme kaybı olabilir. Her iki korona! sütürün kapandığı ve diğer sütürlerin de katıldığı vak'alarda komplikasyonlar daha ciddidir. Kardiak anomali, koanal.atrezi veya. dirsek ve diz eklemlerinde defekt gibi diğer bulunabilir (5). malformasyonlar da III Akrosefalisindaktili : (Apert sendromu) Kafanın öne doğru sivrilmesi (Akrosefali) sütürlerin anomalisi ve ellerde, hatta bazen ayaklarda sindaktiliyi kapsayan bir bozukluktur. Birden fazla jenerasyonda müşahade edilmiş ve otosomal resesif geçtiği düşünülmüştür (7). IV Akrosefalopolisindaktili : (Carpenter sendromu) : Apert sendomu ve Laurenne Moon ~ Bield sendromu ile benzerlikler! vardır. Akrosefaliye ek olarak sendro!l1u garip bir yüz, parmakların brakisindaktilisi, preaksial polidaktili ve ayak parmaklarında sindaktili, hipogenitalizm, şişmanlık ve zeka geriliği ile karakterizedir. V Kraniofasial disostozis (Crouson hastalığı) (Akrosefali) gaga şeklinde burun, hipoplastik mak~ silla, kısa üst ekstremiteler ve çıkıntılı alt ekstremiteler, hipertelorizm, ve eksternal şaşılık ile karakterizedir. Bozukluk değişik şekilde domi nant olarak geçer. Ayırıcı Tanı: Oksisefali, sütürlerin erken kapanmasının söz konuşu olmadığı ailevi yüksek kafatasından ayırdedilınelidir. Mikrosefalide kafa, beyinin büyümemesine bağlı olarak küçük kalmıştır. İn trakranial basının artışını gös~ teren belirti yoktur. Kraniostenozda kafatası röntgeninde anormal şekilli kafa ve bozuk sütür veya sütüre bağlı olarak yüz ve kafatası tabanındaki kemiklerde sekonder değişiklikler görülür. Bozuk sütür ince parlak bir çizgi ile belirlenebilir. Sütür ve kemik köprüler boyunca kemiklerde kalınlaşma vardır. Prognoz : Sagital sütürün erken kapanması halinde uzun dar kafanın kozmetik kusurundan başka bir komplikasyonu yoktur. Kraniostenozun diğer konjenital şekillerinde cerrahi tedavi gerektirecek beyin veya kranial sinirlerin kompresyonu olabilir. Tedavi: Erken kapanan sütür 186.

7 ÇORBACIOÖLU SAY ~ CAM ler boyunca linear kraniektomi tek tedavi yöntemidir (5, 6). İlk 6 ayda beyin. çok hızlı büyüyeceğinden er ken ameliyat en etkilisidir. Koronal veya mültipl sinostoz gibi lezyonlar belirli serebral veya görme hasarı yaptığı zaman yapılacak cerrahi müdahale bu hasarları azaltabilir veya ilerlemesini önler. Sadece sagital sinostoziste cerrahi girişim estetik ve psikolojik sebepler düşünülürse yapılır (1, 7, 8). LİTERATÜR 1 Çoruh, M. : Crouson hastalığı, Çocuk Sağlığı Hast. Dergisi, Nisan 1966, s Davison, W.C.: Malformasion of the bones, muscles and J oints. The camplete pediatrician, sevent edition, P Gözonar, S., Kendiroğlu, G. ve Ger~ man, M. : İkizlerde ve baba oğulda kraniostenozis, Symposium, Aralık: 13 (1069). 4 Anderson, H. and Paranbos, G.: Craniosynostosis, Acta pediatr Scand 57: 47 (1968). 5 Özden, B.: İ.Ü.T.F. Mecmuası 36: 635 (1973). 6 ~ Özden, B., Kaya, U., Tarcan, B. : Kraniostonozis tedavisinde Bilateral Fronto Temporo Parietal fleb ile kraniektomi İ.T.1< 1 Mecmuası 36: 494 (1973). 7 ~ N elson, Voughan, Mc Kay : Craniosynostosis, P (1969). 8 Fakaçelli, Dr. N. M. Leana, Dr. E. E.: Kranisinostozis hakkında, Pediatrik genetik, XIV. I. Ped. Kong. P

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi

Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi Hafize YALINIZ, M. Şah TOPCUOĞLU, Acar TOKCAN, Yakup SARICA, Hacer BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 5 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 5 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 5 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Çene Yüz Yaralanmaları

Çene Yüz Yaralanmaları ÇENE-YÜZ TRAVMALARI Çene Yüz Yaralanmaları Tedavi aşamaları İlk yardım ve acil tedavi Erken tedavi Kesin Tedavi Kontrol Basit Bridle Bağlama! Geçici redüksiyon ve sabitleme 0.5 mm çaplı tel ile lokal

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

-172- HEREDITARY MULTIPLE EXOSTOSIS (Case Report) disinde lezyon nadiren teşekkül etmektedir. Buna mukabil babada ve

-172- HEREDITARY MULTIPLE EXOSTOSIS (Case Report) disinde lezyon nadiren teşekkül etmektedir. Buna mukabil babada ve HEREDİTER MULTİPL EKZOSTOZ (Vak'a Takdimi) HEREDITARY MULTIPLE EXOSTOSIS (Case Report) Pro:f. Dr. Kemal DA YRAKTAR (*) Dr. Nişan NİŞAN (**) Dr. Refik TEZCAN (***). GtBtş Multipl cartilaginous exostosis

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

OXFORD TIP YAYINLARI. Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot)

OXFORD TIP YAYINLARI. Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot) OXFORD TIP YAYINLARI Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot) Oxford New York Tokyo OXFORD UNIVERSITY PRESS 1996 Doğumsal Pes Ekinovarus Tedavinin temelleri İkinci Baskı IGNACIO V. PONSETI Professor

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

Kalça Protezi Nedir?

Kalça Protezi Nedir? Sonbahar Sayısı - Sayı: 3 sa lık Ortopedi Kalça Protezi Nedir? Saç Ekimi ve Medikal Estetik Merkezi Kalp Yetersizliği Kronik Bel Ağrıları Ağız ve Diş Sağlığı Burun Estetiği İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN SAYI 17 SONBAHAR 2010 EMZİREN ANNELER, GÜÇLÜ BEBEKLER ANNE SÜTÜ, BEBEĞİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN EN TEMEL BESİN. BEBEKLİK DÖNEMİNDE UYGULANAN AŞILAR İSE, ÇOCUKLARI İLERİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı