Sismik zemin sıvılaşmasında zemin-yapı-deprem etkileşimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sismik zemin sıvılaşmasında zemin-yapı-deprem etkileşimi"

Transkript

1 Sismik zemin sıvılaşmasında zemin-yapı-deprem etkileşimi Effects of soil-structure-earthquake interaction on seismic soil liquefaction triggering Berna Unutmaz, K. Önder Çetin Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye ÖZET: Üzerinde yapı bulunmayan, serbest saha koşulları altında olarak da tanımlanan eğimsiz zemin profillerinde deprem yükleri altında sıvılaşma tetiklenme potansiyelinin belirlenmesine yönelik genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Ancak üzerinde yapı bulunan temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli günümüzde hala tam olarak açıklanamamaktadır. Bu bildiri kapsamında üstyapı (bina) yükleri altındaki temel zeminlerinin sıvılaşma tetiklenme potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilmiş basitleştirilmiş analiz yöntemi tartışılacaktır. Bu amaçla sonlu farklar yöntemi ile çalışan FLAC-3D yazılımı kullanılarak üç boyutlu dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucunda üst yapının sıvılaşma tetiklenme potansiyeli açısından olumlu ve olumsuz yönde etkisi olduğu, sıvılaşma açısından en kritik bölgelerin bina köşeleri olduğu belirlenmiştir. Sıvılaşma tetiklenme potansiyelinde üst yapının etkisini belirlemek amacı ile SSI değeri tanımlanmış ve bu değer yapı-zemin etkileşimi parametreleri σ ve S A /PGA ya bağlı olarak hesaplanmıştır. Anahtar kelime: Yapı zemin etkileşimi, tekrarlı gerilme oranı, sayısal analiz, sıvılaşma ABSTRACT: Although there exist some consensus regarding seismic soil liquefaction assessment of free field soil sites, estimating the liquefaction triggering potential beneath building foundations still stays as a controversial and difficult issue. Assessing liquefaction triggering potential under building foundations requires the estimation of cyclic and static stress state of the soil medium. As part of these ongoing studies, structural-induced shear stresses under building foundations subjected to cyclic loading are attempted to be estimated. For this purpose, series of 3-D numerical simulations including two different generic building resting on four different soil profiles have been performed. These generic cases have been shaken by three different earthquakes. It is concluded that, structures can have either positive or negative effect from liquefaction triggering point of view and zones extending.2 width inside and.8 width outside of the edges are found to be relatively more critical from liquefaction triggering point of view as compared to the liquefaction potential of the zone in the vicinity of the foundation centerline. A new parameter SSI has been defined to numerically define the effect of the structures on liquefaction triggering point of view. This parameter is being found to be a function of soil-structure-interaction parameters σ and S A /PGA. Keywords: Soil-structure-earthquake interaction, cyclic stress ratio, numerical analyses, liquefaction 1 GİRİŞ Günümüzde zemin sıvılaşma tetiklenme potansiyelinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntem, deprem süresince zemine etki eden kayma dalgalarının genliklerinin belirlenerek, statik halde zeminde bulunan düşey efektif gerilme ile normalize edilmesi ve sonuç olarak da deprem kaynaklı tekrarlı gerilme oranı () bulunmasıdır. Sismik yükleme sebebiyle yatay düzlemlerde oluşan kayma gerilmeleri, yatay yönde ilerleyen dalga hareketine bağlı olarak ortaya çıkar ve kayma dalgalarının bu karmaşık hareketi Seed ve Idriss tarafından 1971 yılında geliştirilen basitleştirilmiş yöntemin sıklıkla kullanılmasına sebep olmuştur. Bu yöntemde eşdeğer tekrarlı kayma gerilmesi ile mevcut statik durumdaki düşey efektif gerilme orantılanarak, eşdeğer tekrarlı gerilme oranı,, Denklem 1 de tariflendiği şekilde bulunur: a γ h maks.65 r (1) d g σ v Bu denklemdeki r d terimi, zemin ve saha özellikleri ile sarsıntının karakteristiklerine bağlıdır ve tanım 197

2 olarak yüzeyde 1. değerini alıp derinlikle azalmaktadır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda sıvılaşma tetiklenme potansiyelinin belirlenmesinde baz alınmış ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi için çok sayıda araştırma yapılmıştır (Liao vd., 1988, Liao ve Lum, 1998, Youd ve Noble, 1997, Toprak vd., 1998, Juang vd., 22, Çetin vd., 24). Basitleştirilmiş yöntem ile hesaplanan bu tekrarlı gerilme oranı sadece üzerinde herhangi bir yapı olmayan, serbest saha koşulları olarak tanımlanan eğimsiz yüzeyler için geçerlidir. Üzerinde yapı bulunan sahalarda, yapı-zemin-deprem etkileşimi tam olarak tanımlanmadan basitleştirilmiş yöntemin kullanılması uygun olmamaktadır. Üst yapının sıvılaşma tetiklenme potansiyeline etkisi statik ve dinamik olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Statik durumda üst yapının varlığı i) yatay düzlemde etki e- den başlangıçtaki kayma kuvvetleri ve ii) yaratacağı ek düşey efektif gerilmeler açısından serbest saha koşulları ile farklılık yaratmaktadır. Dinamik koşullarda ise iii) temel elemanlarının (tekil ya da sürekli) gösterdiği direnç (kinematik etkileşim) iv) yapının ataletinden dolayı zemine uygulayacağı ek kayma kuvvetleri, temel zeminleri ile serbest saha zeminleri arasındaki farklılıkların temel sebepleridir. Statik durum kaynaklı sorunlar (i, ii) sırası ile K α ve K σ olarak tanımlanan düzeltme faktörleri kullanılarak Denklem 2 de gösterilen şekilde düzeltilebilir. eq, α, σ v ' eq, α, σ V ' 1kPa (2) Kα Kσ K α faktörü başlangıç durumunda (statik halde) zeminde yer alan kayma kuvvetlerinin etkisini yansıtmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu terim ilk olarak Seed (1983) tarafından önerilmiş ve sonrasında bu konu üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar K α faktörünün zeminin sıkılığına ve Denklem 3 de tanımlanan α değerine bağlı olduğunu göstermektedir. Statik Kayma Gerilmesi τstatik,yatay α (3) Dusey Efektif Gerilme σ v ' α değerinin bina aksı boyunca değişimi Şekil 1 de sunulmustur. Bu şekilden de anlaşılacağı üzere α değeri yapı orta bölgelerinde düşük olmakta ancak bina köşelerine doğru ilerledikçe en yüksek değerine ulaşmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda -sadece K α açısından bakıldığında- gevşek zeminlerde yapının özellikle köşelerinde, sıvılaşma direncinin düştüğü belirtilmektedir. Sıkı zeminlerde ise tam tersi bir durum söz konusu olmaktadır. Her iki tip zeminde de K α değerinin bina aksı boyunca değişimi Şekil 2 de sunulmuştur. α x/b Şekil 1. Bina aksı boyunca α değerinin değişimi (z/b ve y/l) K α K α x/b Bina Köşesi (a) x/b (b) Şekil 2. Bina aksı boyunca K α değerinin değişimi (a) D R 3%, (b) D R 7% (z/b ve y/l) Üst yapı tarafından zemine iletilen ek düşey gerilme kuvvetinin yarattığı etkiyi tanımlamak için kullanılan K σ düzeltme faktörü bugüne kadar çeşitli araştırmacılar tarafından çalışılmıştır, (NCEER Çalışma Grubu, Youd vd., 21; Boulanger, 23 (2); Çetin vd., 24; Idriss ve Boulanger, 26). Denklem 4, Idriss ve Boulanger, 26 tarafından önerilen K σ düzeltme faktörünü göstermektedir: σ v ' K C σ 1 σ ln 4 (a) Pa 1 Cσ 4 (b) N 1,6 Her ne kadar sayısal değerleri üzerinde tam bir görüş birliği olmasa da, üst yapının sadece statik durumdaki etkileri göz önüne alındığında temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli K α ve K σ düzeltme faktörleri kullanılarak serbest saha zeminleri ile karşılaştırmalı olarak hesaplanabilir. Buna karşın, sismik durumda ortaya çıkan ve yukarıda üçüncü ve dördüncü maddelerde tariflenen etkileşimlerin sıvılaşma tetiklenme potansiyeli üzerine etkisi günümüzde hala açıklığa kavuşturulamamış noktalardır. Temel zeminlerinin sıvılaşma tetiklenme potansiyelini belirlemek amacı ile Veletsos ve Meek, 1974, tarafından σ parametresi tariflenmiştir. Denklem 5 te de sunulduğu üzere bu parametre i) zeminin kayma dalga hızına, ii) binanın periyoduna ve iii) binanın efektif yüksekliğine bağlıdır. Veletsos ve Meek e göre bu değerin 3 ile 2 arasında olması yapıların sıvılaşma tetiklenme potansiyeli üzerinde olumsuz yönde etki ettiğini göstermektedir. L B z y x 198

3 V T s,final yapi σ (5) h efektif Yoshimi ve Tokimatsu (1977) yapısal sistemlerde B/D oranı arttıkça oturma oranının (S/D) düştüğünü göstermiştir. Finn ve Yodengrakumar (1987) sonlu elemanlar sayısal analizleri ile birlikte sentrifuj deneyleri de yapmışlar ve temel zeminlerinde özellikle dış köşelerde boşluk suyu basıncının artışında bir hızlanma olduğunu belirtmiştir. Rollins ve Seed (199) çeşitli sarsma tablası ve sentrifuj deneylerine dayanarak bina altlarında boşluk suyu basıncının genellikle serbest sahalara göre daha yavaş geliştiğini göstermiştir. Ayrıca aynı çalışmada spektral ivme oranının, S A /PGA, 2.4 dan yüksek olduğu durumlarda temel zeminlerindeki tekrarlı gerilme oranının serbest sahalara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Popescu ve Prevost (1993) yaptıkları sentrifuj deneyleri ve sayısal modellemelere rağmen, yapı köşelerinde boşluk suyu basıncı ölçülemediği için, bu çalışma sonucunda boşluk suyu basıncı ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır. Jun-Tsai Hwang vd. (1994) iki boyutlu, efektif gerilme tabanlı, yapı-zemin-deprem etkileşimini çalışmışlar ve öncelikle yapının etki alanı dışında kalan bölgenin, sonrasında ise yapının altındaki bölgenin sıvılaştığı sonucuna varmışlardır. Yoshiaki vd. (1997) kum tabakası üzerinde bulunan bir temelin performansını sarsma tablası deneyleri ve sayısal modellemeler ile değerlendirerek, bina altlarındaki zeminlerin serbest saha zeminlerine göre daha zor sıvılaştığını göstermişlerdir. Benzer şekilde Liu ve Dobry (1997) de kum tabakası üzerine temel modelleri yerleştirerek sarsma tablası deneyleri yapmışlar ve bina ucundan başlayarak 45 lik bir açı ile dışarıya doğru açılan bir bant etrafında sıvılaşma açısından zayıf bir bölge olduğu sonucuna varmışlardır. Stewart vd. (1999) günümüze kadar gerçekleştirilen zemin-yapı etkileşimi konusundaki çalışmaların bir özetini vermiş ve yapı zemin etkileşimi problemlerinin çözülebilmesi için gerekli analiz yöntemlerini ve sistem tanımlama tekniklerini açıklamıştır. Bu çalışmada, periyot uzama oranının ve temel sönümlenme oranlarının belirlenmesi için iki ayrı analiz yöntemi tariflenmiştir. Travasarou vd. (26) Adapazarı, Türkiye de yer alan iki temsili bina için iki boyutlu zemin-yapı etkileşimi analizleri gerçekleştirmişler ve sığ temeller üzerinde bulunan sağlam binalarda, deprem sırasında yapı çevresinde talebin serbest sahalara göre oldukça yüksek olduğunu, tipik bina yükleri altında ise temel zemini altında talebin %5 mertebelerinde azaldığını göstermişlerdir. Yukarıda özetlenen çalışmalarda da görüleceği üzere, temel zeminlerinin sıvılaşma tetiklenme potansiyelinin belirlenmesinde çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu bildiri kapsamında zemin-yapıdeprem etkileşiminin sıvılaşma tetikleme potansiyeli üzerindeki etkileri değerlendirilecek ve sayısal sonuçlar üzerinde durulacaktır. Bu çalışma zeminyapı-deprem etkileşimini üç boyutlu analizler ile açıklamayı amaçlamaktadır. 2 SAYISAL ANALİZLER Bu çalışma kapsamında zemin yapı deprem etkileşim problemlerini çözebilmek amacı ile üç boyutlu (3-D) sonlu farklar yöntemine dayalı modellemeler yapılmıştır. Bu analizler kapsamında serbest sahanın i) bir ve üç boyutlu dinamik analizleri ile üzerinde yapı bulunan zeminlerin ii) statik ve iii) dinamik durumdaki analizleri yer almaktadır. Bir boyutlu (1-D) serbest saha analizleri eşdeğer doğrusal analiz yöntemi ile çalışan SHAKE91, üç boyutlu (3-D) statik ve dinamik analizler ise FLAC3D yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üç boyutlu dinamik serbest saha analizleri bir boyutlu serbest saha analiz sonuçlarına göre kalibre edilmiş ve üç boyutlu modelin eleman büyüklükleri ve ağın boyutları, bir boyutlu analizlerden elde edilen sonuçlara göre düzenlenmiştir. Şekil 3 5 de bu analizler sonrasında bulunan sonuçlar karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Yapı zemin deprem etkileşimin incelenebilmesi için, kalibre edilen üç boyutlu zemin modeli üzerine yapısal elemanlar yerleştirilerek statik ve dinamik durumda analizler yapılmıştır. Derinlik (m) τ maks (kpa) FLAC SS SHAKE 91 Derinlik (m) a maks (g).2.4 FLAC SS SHAKE 91 Şekil 3. Kayma gerilmesinin Şekil 4. Maksimum yer eeeeeeederinlik ile değişimi ivmesinin derinlik eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeile değişimi S A (g) SHAKE 91 FLA C 3D Periyot (s) Şekil 5. Elastik tepki spektrumu 199

4 Kocaeli Depremi (SKR) Loma Prieta Depremi (LP) Kobe Depremi (CHY) Şekil 7. Yapı-zemin ve depremlerin şematik gösterimi Şekil 6. Analizlerde kullanılan tipik 3-D sonlu farklar modeli 3-D analizlerde kullanılan tipik bir ağ penceresi Şekil 6 da gösterilmektedir. Bu modelde mevcut sıvılaşma tetiklenme modelleri ile tutarlı olması açısından temiz kumlar için (PI ) Vucetic ve Dobry (1991) tarafından önerilen sönümlenme ve degradasyon eğrileri kullanılmıştır. Analizler sırasında yayılan dalgaların bozulmasını engellemek amacı ile eleman boyutları kullanılan deprem dalgalarının içerdiği en yüksek frekansın (15 Hz) onda birinden küçük olacak şekilde modellenmiştir. Modelin köşelerinde serbest saha sınırları tanımlanmış böylece yapıdan uzak olan kesimlerin serbest saha gibi davranması sağlanmıştır. Bu analizler kapsamında özellikleri Şekil 7 ve Tablo 1 de verilen dört ayrı zemin profili üzerinde, doğal periyotları.38 ve.22 saniye olan iki ayrı bina modellenmiştir. Yapıların temelleri 3 cm kalınlığında sürekli yüzeysel temel, kolon ve kiriş boyutları ise sırası ile 4 x 4 ve 3 x 3 olarak seçilmiştir. Kolon aralıkları 4 m, bina kat yükseklikleri ise 3 m olarak belirlenmiştir. Bu modeller 1999 Kocaeli Depremi, M w 7.4, Sakarya (SKR), 1989 Loma Prieta Depremi, M w 7. Santa Cruz USCS Lick Observatory Station (LP) ve 1995 Kobe Depremi, M w 6.9, Chihaya Station (CHY) kayıtları ile sarsılarak yapı ve zeminlerin dinamik performansları gözlemlenmiştir. Tablo 1. Zemin profillerinin özellikleri Zemin Profil No Kayma Dalga Hızı (m/s) Kayma Modulu, G (MPa) Bulk Modul, K (MPa) Birim Ağırlık (kn/m 3 ) x x Şekil 7 de özetlendiği üzere iki farklı yapı modeli, dört farklı zemin profili ve üç ayrı deprem kaydı için çeşitli kombinasyonlarda analizler yapılmış ve bu analizlerin sonuçları Tablo 2 de özetlenmiştir. Bu tabloda yapı zemin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan tekrarlı gerilme oranı SSI olarak sembolize edilmiştir. Bu değer hesaplanırken sadece depremden gelen kayma kuvvetlerinin belirlenebilmesi için Denklem 6 da da gösterildiği şekilde mevcut durumda (statik halde) zeminde bulunan kayma kuvvetleri, τ statik,h, dinamik analizler sonucunda bulunan kayma kuvvetinden, τ SSI,h, çıkartılmıştır. Bu değer statik durumdaki efektif gerilme, σ v ',statik, ile normalize edilmiş ve yapının etkisini de yansıtabilmek amacı ile K α ve K σ faktörleri ile düzeltilmiştir..65 ( τ τ ) SSEI, h SSI, α, σ v ' 1kPa K α statik, h K σ σ ' v, statik Şekil 8 hesaplanan bu SSI değerinin bina aksı boyunca değişimini göstermektedir. Bu şekilden de anlaşılacağı üzere SSI bina aksı boyunca değişik yerlerde farklı değerler almaktadır. Bu farklı değerleri birleştirerek tek bir SSI,ort değeri tariflenmiş, böylece temel zeminlerindeki sıvılaşma potansiyelini tek bir değer ile ifade etmek mümkün olmuştur. SSI x/b Şekil 8. değerinin bina aksı boyunca değişimi SSI,ort değerinin hesaplanmasında, üst yapı etkisinin daha yüksek olduğu bölgelerdeki SSI değerinin etkisinin daha çok, üst yapı etkisinin az olduğu bölgelerdeki SSI değerinin etkisinin ise daha az olduğu gerçeğine dayanılmıştır. Üst yapı etkisi SSI,ort değerine, yapılı ve yapısız durumlardaki düşey efektif gerilmelerin farkı alınarak, Denklem 7 de gösterilen şekilde, yansıtılmıştır. Bu denklemde l i değeri yatay düzlemde efektif gerilmenin etki ettiği uzunluğu, σ v,i ' ise serbest saha ve üzerinde yapı bu- 6 2

5 lunan zeminlerin düşey efekif gerilmeleri arasındaki farkı simgelemektedir. N li σ v,i ' SSI i 1 SSI,ort N 7 l σ ' i 1 i v,i Tablo 2. Analizlerde kullanılan parametreler ve analiz sonuçları No V s (m/s) α ort SS S A /PGA σ SSI,ort Efektif Gerilme Düşey (Pa) K α K σ SSI, α, σ Şekil 9 da SSI,ort değerinin derinlik ile değişimi gösterilmektedir. Yapılan analizler sonrasında, yapıların sıvılaşma tetiklenmesi üzerindeki etkisinin 4 m derinlikten itibaren ki bu derinlik de bina eninin yaklaşık olarak yarısına eşittir neredeyse yok denecek kadar azaldığı görülmüştür. Derinlik (m) SSI,ort Şekil 9. değerinin derinlik ile değişimi 3 SAYISAL ANALİZ SONUÇLARININ YORUMLANMASI Sayısal analizler sonucunda yüzeyde elde edilen değerler Tablo 2 de özetlenmiştir. Bu sonuçlardan da görüleceği üzere yapının sıvılaşma potansiyeli üzerindeki etkisi her zaman olumlu yönde olmamaktadır. Yapılan analizler sonucunda yapı alt bölgelerinde (x/b<.5) SSI değerlerinin genellikle serbest saha ( SS ) değerinden daha küçük olduğu ve dolayısıyla yapıların sıvılaşma tetiklenme potansiyelini azalttığı görülmüştür. Bina köşelerine doğru yaklaştıkça SSI değerlerinin SS den büyük olduğu, yani binaların sıvılaşma tetiklenme potansiyeli üzerinde olumsuz yönde etki yaptığı görülmüştür. Bina köşelerinden itibaren yaklaşık olarak yapının eni (B) kadar gidildiğinde ise sıvılaşma tetiklenme potansiyeli açısından üst yapının etkisinin hemen hemen hiç kalmadığı görülmüştür. SSI değerleri Şekil 1 da mevcut yapı-zemin etkileşimi parametreleri σ ve S A /PGA ile karşılaştırmalı olarak çizilmiştir. Bu şekillerden de görülebileceği üzere bu iki parametre ile SSI,ort değerinin korelasyonu sırasıyla.54 ve.32 olarak belirlenmiştir. SSI,ort R σ R S A /PGA 4 6 Şekil 1. SSI,ort değerinin mevcut yapı-zemin parametreleri ile korelasyonu Bu çalışmanın amacı üç boyutlu analizler yapmadan, basitleştirilmiş yöntemlerle temel zeminlerindeki SSI,ort değerinin sayısal olarak hesaplanabilmesidir. Bu basitleştirilmiş yöntemde yapı tabanında görülen kayma gerilmeleri ile zeminde oluşan kayma gerilmeleri toplanarak, o noktadaki toplam düşey e- fektif gerilmeye (yapı etkisi + statik durumdaki zemin gerilmeleri) bölünmüştür. Buradaki problem binadan kaynaklı kayma gerilmesinin zemine ne kadar iletildiğidir. Bu oranın hesaplanabilmesi için bina altlarındaki kayma gerilmesi, τ b, yapı-zemin etkileşimi parametreleri σ ve S A /PGA nin olasılıksal yöntemlerle geliştirilmiş fonksiyonları ile Denklem 7 de gösterildiği şekilde, ağırlıklı olarak çarpılmıştır. SSI,ort SA τb f ( σ) f + τze min PGA 8 σ SSI 21

6 Yapı-zemin etkileşimi parametreleri σ ve SA/PGA nin bu denklemde yer alan fonksiyonları Denklem 8 (a) ve (b) de gösterilmiştir. ( σ ) exp(. 43 ( σ )) f 8(a) S A S A f.146 exp.342 8(b) PGA PGA Bina altlarındaki kayma gerilmesinin hesaplanmasında sayısal analizler sonucunda çıkan kayma gerilmesi kullanılabileceği gibi Denklem 9(a) da verilen basitleştirilmiş formül de kullanılabilir. Bu denklemde yer alan S A değeri spektral ivmeyi; σ b binanın uyguladığı gerilmeyi, B ve L ise binanın boyutlarını, z ise derinliği simgelemektedir. b.8 S A σ b ( B L) ( B z) ( L z) τ.65 9(a) Zeminde meydana gelen kayma gerilmesinin belirlenebilmesi için Denklem 9(b) de sunulan formül kullanılabilir: a g maks τ zemin.65 γ h r 9(b) d Denklem 8 ile hesaplanan SSI,ort değeri statik halde bulunan kayma gerilmeleri ve düşey gerilmeler ile düzeltilmesi yapılmamış olan tekrarlı kayma oranını simgelemektedir. Yapı etkisinin bu orana etkisinin belirlenebilmesi amacı ile K α ve K σ değerleri ile düzeltme yapılması gerekmektedir. K σ değerinin hesaplanmasında Idriss ve Boulanger, 26 tarafından önerilen ve Denklem 4 de sunulan formül kullanılabilir. Daha kesin sonuçlar bulunmadığı takdirde, bina ağırlığı her bir kat için yaklaşık bir değer olarak 1 kpa alınarak derinlikle 1H:2V kuralına göre azaltılabilir. K α değerinin hesaplanmasında ise NCEER 1997 tarafından önerilen düzeltme faktörleri kullanılabilir. Buradaki en önemli sorun statik durumdaki α değerlerinin hesaplanmasıdır. α değerlerinin derinlikle değişimi Şekil 11 de gösterilmiştir. Bu şekilde, açık renk çizgiler sayısal analizler sonucunda hesaplanan α değerlerini, koyu renk ise Denklem 1 ile hesaplanan ortalama α değerini göstermektedir. α değerlerinin hesaplanmasında sayısal analizler ile hesaplanmış değerler kullanılabileceği gibi Denklem 1 da bulunan basitleştirilmiş formül de kullanılabilir α exp z K α ve K σ değerleri ile düzeltilmiş SSI,ort değeri Denklem 11 de gösterildiği gibi hesaplanmaktadır. Derinlik (m) αortalama Şekil 11. α değerinin derinlik ile değişimi SSI,ort SSI,ort, α, σv 1kPa 11 Kα Kσ Bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra sayısal analizler sonucu hesaplanan SSI değeri ile Denklem 8 kullanılarak hesaplanmış olan SSI değerleri karşılaştırmalı olarak Şekil 12 de sunulmuştur. SSI,ort, hesaplanan,α, σ SSI,ort,olculen, α, σ1 Şekil 12. Ölçülen ve hesaplanan SSI değerleri Bu şekildeki düz çizgi 1:1, kesikli çizgiler ise 1:2 ve 2:1 bantlarını göstermektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere tahmin edilen ve hesaplanan SSI,ort değerleri birbirlerine oldukça yakındır. (R 2.84). 4 SONUÇLAR Bu çalışma kapsamında yapı-zemin etkileşimi problemleri ile ilgili genel bir tekrar yapılmıştır. Üzerinde yapı bulunan zeminlerdeki sıvılaşma potansiyelinin belirlenebilmesi konusunda şimdiye kadar geliştirilmiş modellerdeki eksiklikler bu çalışmada 22

7 geliştirilen basitleştirilmiş yöntem ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyelinin belirlenebilmesi için SSI,ort değeri tanımlanmış ve sayısal olarak hesaplama yöntemi tariflenmiştir. Yapılan tüm analizler sonucunda i) üstyapının varlığının temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeline olumlu ya da olumsuz etkisinin olacağı, dolayısı ile serbest saha varsayımına dayalı olarak yapılacak analizlerin bazı durumlarda güvensiz tarafta kalabileceği, ii) yapıların olumlu ya da olumsuz etkilerinin bina genişliğinin yaklaşık yarısı kadar bir derinlik boyunca hızlı bir şekilde azaldığı ve derinlik yapı genişliğinin 1.5 katına çıktığında hemen hemen hiç kalmadığı görülmüştür. KISALTMALAR α Statik kayma kuvvetinin düşey efektif gerilmeye oranı a maks, PGA Maksimum yüzey ivmesi B Yapının genişliği Tekrarlı gerilme oranı eq Eşdeğer tekrarlı gerilme oranı SS Serbest sahalar için SSI Yapı-zemin-deprem etkileşimi için SSI,ort Yapı-zemin-deprem etkileşimi için ortalama değeri D Derinlik h efektif Efektif bina yüksekliği (genellikle yapı yüksekliğinin üçte ikisi olarak alınmaktadır) K α Statik kayma kuvvetleri için düzeltme faktörü K σ Düşey yük için düzeltme faktörü L Yapının boyu σ Yapı-zemin rijitliği oranı σ b Yüzeyde yapının zemine uyguladığı kuvvet S A Bina periyoduna karşılık gelen spektral ivme P a Atmosfer basıncı T yapı Yapının doğal periyodu T zemin Zeminin doğal periyodu τ b Yapı tabanındaki kayma kuvveti τ zemin Zeminde meydana gelen kayma kuvveti V s,ilk Zemin sahanın deprem öncesi kayma dalgası hızı V s,final Zemin sahanın deprem sonrası kayma dalgası hızı z Derinlik REFERANSLAR Bolton MD The strength and dilatancy of sands. Geotechnique, 36(1), Boulanger RW. 23(1). Relating K α to relative state parameter index. Technical Note, J. Geotech. and Geoenvironmental Engrg, ASCE, Vol.129(8): Boulanger RW. 23(2). High overburden stress effects in liquefaction analyses, J. Geotech. and Geoenvironmental Engrg, ASCE, Vol.129(12): Cetin KO, Seed RB, Kiureghian AD, Tokimatsu K, Harder LF Jr, Kayen RE, Moss RES. 24. SPT-based probabilistic and deterministic asessment of seismic soil liquefaction potential. ASCE, J. of Geotechnical and Geoenvironmental Engrg, Vol. 13(12): Finn WDL and Yodengrakumar M Analysis of pore water pressure in seismic centrifuge tests. Soil Dynamics and Liquefaction, Elsevier, Amsterdam. FLAC3D. 25. Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions, Itasca Consulting Group, Minnesota. Harder LF., Jr., and Boulanger RW Application of K σ and K α correction factors. Proc., NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Rep. NCEER-97-22, National Center for Earthquake Engineering Research, SUNY Buffalo, Buffalo, N.Y.: Hwang J. et al Seismic analysis of liquefaction considering soil-structure interaction. 1th ECCE, Vol. I, Vienna. Idriss IM, Boulanger RW. 26. Semi-empirical procedures for evaluating liquefaction potential during earthquakes., Soil Dynamics and Earthquake Eng., Vol. 26: Juang CH, Jiang T and Andrus RD. 22. Assessing the probability-based methods for liquefaction potential evaluation. J. Geotech. Geoenviron. Eng., 128(7): Liao SSC, Veneziano D, and Whitman RV Regression models for evaluating liquefaction probability. J. Geotech. Eng., 114(4), Liao SSC, and Lum KY Statistical analysis and application of the magnitude scaling factor in liquefaction analysis. Proc., ASCE 3rd Specialty Conf. in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, Vol. 1, Liu L and Dobry R Seismic response of shallow foundation on liqueifable sand. J. Geotech. and Geoenvironmental Engrg, ASCE, Vol.123(6), Popescu R and Prevost JH Centrifuge validation of numerical model for dynamic soil liquefaction. Soil Dyn. and Earthquake Engrg., pp Rollins KM, Seed HB Influence of buildings on potential liquefaction damage. J. Geotech Engrg., ASCE, Vol.116(2), Schnabel PB, Lysmer J and Seed HB SHAKE: A Computer Program for Earthquake Response Analysis of Horizontally Layered Sites. Report No. EERC/72-12, Earthquake Engineering Research Center, University of California at Berkeley, p88. Seed HB Earthquake resistant design of earth dams. Proc., Seismic Design of Embankments and Caverns, Philadelphia, ASCE, New York, Seed, HB, Idriss M. I Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. J. Soil Mech. and Found. Div., ASCE, 97(9), Seed HB, Tokimatsu K, Harder LF, Chung RM The Influence of SPT Procedures in Soil Liquefaction Resistance Evaluations. Earthquake Engineering Research Center Report No. UCB/EERC-84/15, University of California at Berkeley, October. Stewart JP, Fenves GL and Seed RB Seismic soilstructure interaction in buildings. I: Analytical methods., J. Geotech. and Geoenvironmental Engrg, ASCE, Vol.125(1), Toprak S, Holzer TL, Bennett MJ and Tinsley JC CPTand SPT-based probabilistic assessment of liquefaction potential. Proc., 7th U.S. Japan Workshop on Earthquake Resistant Design of Lifeline Facilities and Countermeasures against Liquefaction, Seattle. 23

8 Travasarou T, Bray JD, Sancio RB. 26. Soil-structure interaction analyses of building responses during the 1999 Kocaeli earthquake. Proc. 8th U.S. National Conference on Earthquake Eng., Paper No Veletsos AS and Meek JW Dynamic behavior of building-foundation systems. Earthquake Eng. and Structural Dynamics, Vol. 3, Y. Yoshiaki et al Settlement of building on saturated sand during earthquake. Soils and Found., 17(1). Yoshimi YK, and Tokimatsu K Settlement of buildings on saturated sand during earthquakes. Soils and Found., Tokyo. Youd TL and Noble SK Liquefaction criteria based on statistical and probabilistic analyses. Proc., NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, NCEER Technical Rep. No: NCEER-97-22:

SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM- ETKİLEŞİMİ

SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM- ETKİLEŞİMİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM-

Detaylı

TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: B. Unutmaz 1 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Email: berna.unutmaz@kocaeli.edu.tr

Detaylı

TEKRARLI GERİLME ORANINI KULLANARAK BİNA ALTLARINDA BOŞLUK SUYU BASINCI TAHMİNİ

TEKRARLI GERİLME ORANINI KULLANARAK BİNA ALTLARINDA BOŞLUK SUYU BASINCI TAHMİNİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi 30 Eylül - Ekim 00, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul TEKRARLI GERİLME ORANINI KULLANARAK BİNA ALTLARINDA BOŞLUK SUYU BASINCI TAHMİNİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI B. Unutmaz 1, B. Siyahi 2, Y. Fahjan 3, B. Akbaş 3 ÖZET: 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh.

Detaylı

GÖMÜLÜ YAPILARIN ZEMİN-YAPI-DEPREM ETKİLEŞİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE YÖNTEMİ

GÖMÜLÜ YAPILARIN ZEMİN-YAPI-DEPREM ETKİLEŞİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE YÖNTEMİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya GÖMÜLÜ YAPILARIN ZEMİN-YAPI-DEPREM ETKİLEŞİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE YÖNTEMİ SIMPLIFIED FRAME

Detaylı

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI Kemal Önder ÇETİN(*), Berna UNUTMAZ(**) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, binyılın son depremlerinde de (Adapazarı, Düzce, Türkiye; Chi-Chi, Taiwan, 1999) örneklendiği

Detaylı

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık ve Buket Ekinci KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık, ve Buket Ekinci Suleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta, Türkiye uyanik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ

DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ Naci ÇAĞLAR 1, Zehra Şule GARİP 1, Zeynep Dere YAMAN 1 caglar@sakarya.edu.tr, sgarip@sakarya.edu.tr, zdyaman@sakarya.edu.tr Öz: Bu çalışmanın

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ

KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ Osman UYANIK *, Buket EKİNCİ ** ve N.Ayten UYANIK *** * Suleyman Demirel Üniversitesi., Jeofizik Müh. Böl. Isparta - osmanuyanik@sdu.edu.tr

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI ÖZET E. Yıldız 1 ve R. Güner 2 1 Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi, Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. A.Ş. 2 İnşaat

Detaylı

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ Gürkan Özden Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir, e-posta: gurkan.ozden@deu.edu.tr,

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ. Mustafa KUTANİS 1, Muzaffer ELMAS 2

YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ. Mustafa KUTANİS 1, Muzaffer ELMAS 2 YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ Mustafa KUTANİS 1, Muzaffer ELMAS 2 kutanis@sakarya.edu.tr, elmas@sakarya.edu.tr Öz: Bu çalışmada, zemin-yapı dinamik etkileşimi problemlerinde,

Detaylı

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi 30 Eylül - Ekim 200, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

Üniform Yüklü Dikdörtgen Temel Altında Oluşan Kayma Gerilmelerinin Hesaplanması

Üniform Yüklü Dikdörtgen Temel Altında Oluşan Kayma Gerilmelerinin Hesaplanması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 011, Elazığ, Turkey Üniform Yüklü Dikdörtgen Temel Altında Oluşan Kayma Gerilmelerinin Hesaplanması U. Dağdeviren 1 ve Z. Gündüz

Detaylı

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı Behaviour of pile foundations in liquefiable soils Berrak Teymür, Sadi Cem Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Depremlerde

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 79-91 Mayıs 2006 SIVILAŞIR YADA SIVILAŞMAZ ZEMİNLERİN YİNELEMELİ GERİLME ORANINA BİR SEÇENEK (AN APROACH FOR CYCLIC STRESS RATIO

Detaylı

UÇ KAZIKLARIN DEPREM KUVVETLERİ ALTINDA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR MODEL ÇALIŞMASI A MODEL STUDY ON BAHAVIOUR OF POINT BEARING PILES UNDER EARTQUAKE FORCES

UÇ KAZIKLARIN DEPREM KUVVETLERİ ALTINDA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR MODEL ÇALIŞMASI A MODEL STUDY ON BAHAVIOUR OF POINT BEARING PILES UNDER EARTQUAKE FORCES UÇ KAZIKLARIN DEPREM KUVVETLERİ ALTINDA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR MODEL ÇALIŞMASI ÖZET: P. S. Ö. Kardoğan 1 ve M.İ. Onur 2 1 Araş. Gör., Teknoloji Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara 2

Detaylı

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA

Detaylı

Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS

Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS

Detaylı

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ Müge BALKAYA, Zülküf KAYA, Mustafa HATİPOĞLU, Ayfer ERKEN İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, Maslak

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 453-461 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi İki Tabakalı Profilinde Kazık Temellere Gelen Deprem Yüklerinin Eşdeğer

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Barış ELİBOL ve Ayfer ERKEN İTÜ. İnş. Fak., İnş. Müh. Böl. İstanbul ÖZET Yapılan çalışmada, kuru yağmurlama yöntemiyle Dr=%5

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2 S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.2, 29 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.2, 29 DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Murat OLGUN 1, M. Hilmi

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING Utkan MUTMAN -1, Aydın KAVAK -1 Posta Adresi: 1- KOU Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet İNEL 1, Bayram Tanık ÇAYCI 2, Muhammet KAMAL 3, Osman ALTINEL 4 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Detaylı

Fethiye yerleşim alanındaki zeminlerin spt ve kayma dalga hızı verileriyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi

Fethiye yerleşim alanındaki zeminlerin spt ve kayma dalga hızı verileriyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 1027-1037 Fethiye yerleşim alanındaki zeminlerin spt ve kayma dalga hızı verileriyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ

ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN 1.Giriş Depremin oluşturduğu titreşimlerin etkisiyle gevşek, sature -suya doygun- durumdaki taneli

Detaylı

ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ

ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 12 Nisan 2012 ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ Prof.Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN Yapı Merkezi Holding Hacı Reşit Paşa Sok., Blok F, Çamlıca, 37, İstanbul

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ

TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Mayıs 28-30, 2007 TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ Berna UNUTMAZ 1, K. Önder ÇETİN 2 ÖZ Çalışma kapsamında toprak dolgu

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet DEPREM EKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN AŞIMA GÜCÜNÜN EKİSİ M. ELMAS 1,. KARABÖRK 2, D. MERCAN 3 Özet 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Adapazarı nda yapılan incelemelerde bir çok yapıda aşırı düşey

Detaylı

E-posta:

E-posta: ADAPAZARINDAKİ ZEMİN ŞARTLARINDA BETONARME YAPILARIN YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ SOIL-STRUCTURE INTERACTION ANALYSIS OF RC BUILDINGS SETTLED IN SOIL CONDITIONS OF ADAPAZARI Zehra Şule GARİP -1, Naci ÇAĞLAR -1,

Detaylı

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri İNM 424112 Ders. 5 Yer Tepki Analizleri Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER TEPKİ ANALİZLERİ Yer tepki analizleri yerel zemin koşullarının yer sarsıntıları

Detaylı

PLANDA DÜZENSİZLİĞE SAHİP BİNALARIN DEPREM KAYNAKLI ÇARPIŞMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

PLANDA DÜZENSİZLİĞE SAHİP BİNALARIN DEPREM KAYNAKLI ÇARPIŞMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ PANDA DÜZENSİZİĞE SAHİP BİNAARIN DEPREM KAYNAKI ÇARPIŞMA DAVRANIŞININ İNCEENMESİ M. Akköse 1 ve G. Çetinkaya 2 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2 Yüksek İnşaat

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA Vesile Hatun Akansel 1, Ahmet Yakut 2, İlker Kazaz 3 ve Polat Gülkan 4 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu

Detaylı

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - Ekim ODTÜ ANKARA ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ A.Ansal ve G.Tönük ve A.Kurtuluş Profesör, Kandilli

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARDA ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİNİN SİSMİK DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MEVCUT BETONARME BİNALARDA ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİNİN SİSMİK DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ -16 Ekim 215 DEÜ İZMİR MEVCUT BETONARME BİNALARDA ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİNİN SİSMİK DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bayram Tanık ÇAYCI 1 ve Mehmet İNEL 2 1 Doktora Öğrencisi, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı

Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Nuray Alpaslan 1 1 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Merkez Yerleşke,72060,BATMAN *nuray.alpaslan@batman.edu.tr

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi

Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), ss. 37-45, Aralık 2012 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 27(2), pp. 37-45, December 2012 Kuma

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF ANKARA - TURKIYE sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemin İyİleştİrme örneği NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF SOIL IMPROVED under foundatıon *Yrd. Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

Đstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin Đtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması

Đstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin Đtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 1(4):153-160 (2013) Đstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin Đtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Davranışı ve Sıvılaşma Sonrası Hacimsel Deformasyon Özellikleri *

Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Davranışı ve Sıvılaşma Sonrası Hacimsel Deformasyon Özellikleri * İMO Teknik Dergi, 216 7593-7617, Yazı 462 Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Davranışı ve Sıvılaşma Sonrası Hacimsel Deformasyon Özellikleri * Eyyüb KARAKAN 1 Selim ALTUN 2 ÖZ Sunulan çalışmada, silt kum

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış

Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış Prof. Dr. Bilge Siyahi Gebze Teknik Üniversitesi bilge.siyahi@gtu.edu.tr Prof. Dr. Kemal Önder Çetin Orta Doğu Teknik

Detaylı

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING Earthquake Resistant Design Haluk Sucuoğlu Basic steps in Earthquake Resistant Design Calculation of earthquake forces (V t ) Reduction of earthquake forces (R) Applying

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar Deprem Mühendisliğine Giriş Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar Yer Hareketindeki Belirsizlikler Yerel Zemin Durumu (Katmanlar) Yapı Altı bileşenli deprem yer hareketinin uzaysal ve zamansal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ÇELİK KULE YAPILARIN YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION OF STEEL TOWER STRUCTURES

ÇELİK KULE YAPILARIN YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION OF STEEL TOWER STRUCTURES Korkmaz&Çarlıoğlu 1 ÇELİK KULE YAPILARIN YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION OF STEEL TOWER STRUCTURES K. Armağan Korkmaz 1*, A. Işıl Çarhoğlu 1 1 Suleyman

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

Dr. H. TOLGA BİLGE İnşaat - Geoteknik Mühendisi

Dr. H. TOLGA BİLGE İnşaat - Geoteknik Mühendisi İletişim Bilgisi Dr. H. TOLGA BİLGE İnşaat - Geoteknik Mühendisi ODTÜ Teknokent Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi Binası No:31/102 ODTÜ Ankara Türkiye Tel: 0 312 210 13 00 / 561 Faks: 0 312 210 13 09

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

Dr. H. TOLGA BİLGE İnşaat - Geoteknik Mühendisi

Dr. H. TOLGA BİLGE İnşaat - Geoteknik Mühendisi İletişim Bilgisi Dr. H. TOLGA BİLGE İnşaat - Geoteknik Mühendisi ODTÜ Teknokent Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi Binası No:31/102 ODTÜ Ankara Türkiye Tel: 0 312 210 13 00 / 561 Faks: 0 312 210 13 09

Detaylı