BİTLİS MASİFİNİN METAMORFİZMASI VE ÖRTÜ ÇEKİRDEK İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTLİS MASİFİNİN METAMORFİZMASI VE ÖRTÜ ÇEKİRDEK İLİŞKİSİ"

Transkript

1 MTA Dergisi 115, 1-13, 1993 BİTLİS MASİFİNİN METAMORFİZMASI VE ÖRTÜ ÇEKİRDEK İLİŞKİSİ Metin ŞENGÜN' ÖZ._ Bitlis masifi çekirdek kayaçları (Yolcular formasyonu) amfibolit, mikroklin gnays, biyotit gnays/şist ve muskovit gnays/şist ile bunları kesen biyotit granit ve hololökokratık granitik fazdan oluşmaktadır. Örtü kayaçları (Kotum grubu) ise metapelitler ve bunları geçişli olarak örten Üst Devoniyen-Mesozoyık yaşlı metakarbonatlardan oluşur. Örtü-çekirdek ilişkisi bir transgressif aşma düzlemi olarak yorumlanmıştır. Örtü ve çekirdeğe ait kayaçlar birlikte kıvrımlanmış olup, bu durum Alpin deformasyonlar sırasında örtünün yerinde olduğunun kanıtı olarak görülmektedir. Makaslama düzlemleri devamsız ve en echelon olup dokanak düzleminden bağımsızdır, Örtü-çekırdek ilişkisinin primer olarak çökel bir dokanak olduğu varsayılırsa, Devoniyen-Mesozoyik yaşlı örtünün granitlerle kesilmemiş olması, granit intruzyonlarından önce gerçekleşmiş bir metamorfizma evresinin varlığını gerektirir. Kesandere kesitinde örneklendiği gibi, Alpin metamorfizma kıvrım kanatlarında eski parajenezlen tamamen silmiştir. Buna karşılık, kıvrım şarniyerlerindekı makaslanmamış kompetan kayaçlarda Prekambriyen yaşlı parajenezler tamamen silinmemiştir. Örtü ile çekirdek arasında görülen metamorfizma atlaması, ilgili parajenezlerin Prekambriyen ve Alpın evrelere ait olmasından kaynaklanmaktadır. Prekambrıyen yaşlı parajenezlerin korunduğu kayaçlarda izlenen retrograd metamorfizma Alpin etkilere veya geç Prekambrıyen deformasyonlara ait olabilir. Alpin metamorfızmanın tam anlamıyla etkin olduğu durumlarda ise, orojenik dönem süresince gerçekleşen bölgesel yükselme eşliğinde P-T koşullarında görülen azalmanın gerileyen metamorfizmanın nedeni olduğu düşünülmektedir Bu araştırmanın metamorfizma ve örtü-çekirdek ilişkisine ilişkin yorumu, bölgesel jeolojik verilerle bütünleşerek, Bitlis masifinin Arap levhasının deforme olmuş Alpin pasif kıta kenarı olduğunu göstermektedir. GiRiŞ Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilmiş doktora tezinin (Şengün, 1984) bir bölümünü kapsayan bu çalışma, Bitlis masifinin bazı tartışmalı konularını, özellikle metamorfizma ve örtü-çekirdek ilişkisini tartışmayı amaçlamaktadır, inceleme alanı (Şek. 1) bir ön çalışma sonucunda saptanmış olup, Bitlis-Gevaş antiformunun (Çağlayan ve diğerleri, 1984) kuzey kanadı ile batı tepe noktası bağlantısı üzerinde yer alır. Bu çalışmada tartışılan konularla doğrudan ilişkili ilk çalışma Yılmaz'a (1971) ait olup, amfibolitlerden (920±224 m.y.), paragnayslardan (596±89 m.y.) ve granitlerden (325±3 m.y.) elde edilen Rb- Sr isotopik verilerine göre, Prekambriyen yaşlı bir Pan-Afrikan temel ve açısal uyumsuzlukla gelen bir metasedimanter örtü önerilmektedir. Granitlerin yaşı 570 m.y. olarak yeniden yorumlanmıştır (Yılmaz ve diğerleri, 1981). Hail (1976) Üst Kretase öncesinde Bitlis masifi güneyinde varolan bir okyanusun, Üst Kretasede masifin altında yokolmakta olduğunu ve yitimin Miyosende tamamlandığını savunmuştur. Neotetis'in güney kolu (Şengör ve Yılmaz, 1981) olarak bilinen bu okyanusun varlığı, Yılmaz'ın (1971) örtü-çekirdek ilişkisi konusundaki yorumuna kuşku ile bakılmasına neden olmuştur. Şöyle ki, Bitlis masifinin infrastrüktürü Mesozoyik yaşlı bir aktif kıta kenarı ise, Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı olan örtünün allokton olduğunu düşünmek de zorunludur. Örtünün allokton olması halinde, örtüyü etkileyen düşük mertebeli metamorfizmanın temeldeki deformasyonları neden tümüyle silmediği de kolaylıkla açıklanabilecektir. Ancak, (Erdoğan ve Dora, 1983; Yurtsever ve diğerleri, 1983; Çağlayan ve diğerleri, 1984 ve Genç, 1987) tarafından yapılan araştırmalar, örtü-çekirdek ilişkisinin bir açısal uyumsuzluk olduğunu göstermekte ve Yılmaz'ın (1971) yorumunu desteklemektedir. Gerek Yılmaz'ın (1971) ve gerekse Helvacı'nın (1983) radyometrik verilerine ek olarak granitlerin Permiyen yaşlı çökellerle örtülmesi (Göncüoğlu ve Turhan, 1985), bu yorumu destekleyen diğer verilerdir. Bitlis masifinin çok evreli metamorfizmaya uğradığı görüşü genel olarak kabul edilmektedir (Boray, 1973; Mason, 1975; Hail, 1976). * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi, Ankara

2 Metin ŞENGÜN

3 BiTLiS MASİFİNİN METAMORFİZMASI STRATİGRAFİ inceleme alanındaki kayaç dizini, bir temel karmaşığı (Yolcular formasyonu) ile açısal uyumsuz olarak üzerine gelen metasedimanter bir örtüden (Kotum Grubu) oluşur. Temel karmaşığı esas olarak amfibolit, mikroklin gnays, biyotit gnays/şist ve muskovit gnays/şist ile bunları kesen biyotitli granit ve hololökokratik aplit-pegmatit (kuvarso-feldispatik gnays) damarlarından oluşur. Örtü ise Kuytu, Arpik ve Nasurdağı formasyonlarına ayrılmıştır. Şek. 2- Çalışma alanının genelleştirilmiş dikme kesiti.

4 Metin ŞENGÜN Yolcular Formasyonu Aşağıda kısa tanımları verilen kayaç tiplerinden oluşur. Amfibolit- Izoklinal kıvrımlanma gösteren granitik ve pegmatitik dayklarla kesilmiş, değişik biçimli masif kütleler olarak bulunur. Genellikle, çapı birkaç metreye ulaşan merceksi kütleler halindedir. El örneği genellikle masif olup, yer yer başlangıç aşamasında yapraklanma gelişimi gösterebilir. Makaslama düzlemlerinde aktinotlaşma ve kloritleşme yaygındır. Genelleştirilmiş mineralojisi aşağıda verilmiştir. Hornblend + Kuvars + Oligoklaz + Alkali feldispat + Granat ± Rutil ± Biyotit ± Manyetit ± Apatit Hornblendler çoğunlukla (Leake, 1978) Ferroan pargazit-ferroan pargazitik hornblend olarak tanımlanmıştır. Masif amfibolit, Alpin makaslama zonları boyunca, aşağıdaki genelleştirilmiş mineralleri kapsayan, çok kuvvetli bir b-lineasyonu ve iyi yapraklanma gösteren kayaçlara dönüşmüştür. Aktinolit + Kuvars + Albit + Epidot + Mg- Klorit ± Sfen ± Biyotit ± Manyetit Paragnays/şist.- Kayaç fabriği, doku ve renk açısından keskin dokanaklı mikroklin gnays, muskovit gnays/şist ve biyotit gnays/şist ardalanmasından oluşur. Bu kayaç tiplerinin genelleştirilmiş mineralojisi aşağıda verilmiştir. Kuvars + Albit (veya oligoklaz) + Mikroklin + Granat ± Epidot + Biyotit ± Zirkon ± Sfen Kuvars + Albit (veya oligoklaz) + Alkali feldispat + Muskovit ± Biyotit ± Zirkon ± Sfen Kuvars + Albit (veya oligoklaz) + Alkali feldispat + Biyotit -t- Muskovit + Granat + Mg-Klorit ± Zirkon ± Sfen Bu kayaç tipleri metamorfizmanın fiziksel koşullarının değişimine koşut olarak uygun parajenez değişikliği gösterirler. Anateksi koşullarının izlendiği lokasyonlarda (Şek. 4) kiyanit ile başlangıç büyümesi aşamasında sillimanit (Şek. 3) görülür. Kesandere kesitinde (Şek. 12) kayaç kimyası uygun biyotit gnayslarda stavrolit porfiroblastları (Şek. 5) gözlenmiştir. Alt metamoıiitlerin granitik kayaçları.- Temel karmaşığının amfibolit, paragnays ve mikaşistleri bi- Şek. 3- Biyotit gnayslarda disten-sillimanit beraberliği (1.2x1.8 mm), teknikol.

5 BiTLiS MASİFİNİN METAMORFİZMASI Şek. 4- Biyotit gnayslarda pitigmatik damarlar. Şek. 5- Granatlı mikaşistlerde stavrolit metakristali (3.2x4.8 mm), teknikol. yotitli metagranitler ve bunu izleyen aplit-pegmatitik faza ait hololökokrat damar kayaçları ile kesilmektedir. Biyotitli metagranit, Bitlis-Gevaş antiklinoryumunun (Çağlayan ve diğerleri, 1984) kuzey kanadındaki gözlü gnayslarla korele edilebilir. Açık renkli dayk kümeleriyle (kuvarso-feldispatik gnays ve metapegmatit) kesilmiştir. Yer yer orijinal dokularını koruyan leptinitler, temel karmaşığının en üst

6 Metin ŞENGÜN birimini oluşturur ve Pan-Afrikan orojenine göre posttektonik bir granitin yüzey kayaçları olarak yorumlanmıştır. Biyotitli granit kaba taneli, hipotomorf tanesel dokulu ve holokristalin olup, kuvars-monzonit bileşimindedir. Amfibolit mercekleri, biyotitli granit ve lökokrat daykları kesen penetratif bir kırılma klivajı, makaslama klivajı gösteren bir ara zondan gözlü gnayslardaki akma klivajına tedricî bir değişim gösterir. Bu gözlem, gözlü gnaysların granit kökenli olduğuna işaret eder ve bu yorum Genc'in (1987) kimyasal analizlere dayalı yorumu ile de desteklenmektedir. Lökokrat fazın daykları temele ait kayaçların ve özellikle amfibolitlerin budinleşmesi (Şek. 6) ile sonuçlanan bir Izoklinal kıvrımlanma gösterirler. Kuytu formasyonu, esas olarak, genelleştirilmiş mineralojisi aşağıda verilen fillat ve klorit şistlerden oluşur. Kuvars + Kloritoyid + Muskovit + Klorit + Fe'ce zengin karbonat + Pirit (Şek. 8) Kuvars -t- Klorit + Muskovit + Albit -ı- Pirit Kalsit + Dolomit + Kloritoyid + Kuvars + Muskovit! Klorit Kuvars + Albit + Muskovit ± Klorit ± Turmalin Arpik formasyonu yer yer dalga kırışığı ve çapraz tabakalanma gösteren, birbiriyle girik kuvars şist ve kuvarsitlerden oluşur. Ender şeyl arakatkılı, Şek. 6- Amfibolitler ile kuvarso-feldispatik granitik damar kayaçları arasındaki ilişki. Metapegmatitler ise, uçucu bir fazın etkin olduğunu gösteren, esas olarak kuvars, daha az miktarda kiyanit, dumortiyerit, turmalin ve topaz ile aksesuar rutilden oluşan mineral topluluğunu kapsar (Şek. 7). Kotum Grubu Bu incelemede Kotum grubu olarak adlandırılmış örtü kayaları, Kuytu, Arpik ve Nasurdağı formasyonlarına ayrılmıştır. orta-kalın katmanlı kuvarslı mermerler Sak üyesi olarak adlandırılmıştır. Arpik formasyonu ve Sak üyesine ait genelleştirilmiş mineraloji aynı sırayla verilmiştir. Kuvars + Albit + Mikroklin + Muskovit + Biyotit ± Zirkon ± Apatit ± Turmalin Kalsit ± Dolomit ±Klorit ± Muskovit ± Kuvars ± Feldispat

7 BiTLiS MASİFİNİN METAMORFİZMASI Şek. 7- Metapegmatitlerde dumortiyerit metakristali (3.2x4.8 mm), teknikol. Şek. 8- Kloritoyidli mikaşist (3.2x4.8 mm), teknikol. Nasurdağı formasyonu örtünün en üst düzeylerini temsil eder. Izoklinal kıvrımlanma nedeniyle kalınlaşmıştır. Orta Devoniyen-Mesozoyik yaşlıdır. Birimin alt düzeylerinde Orta Devon mercanları bulunmuştur (Göncüoğlu ve Turhan, 1983; Yurtsever ve diğerleri, 1983; Çağlayan ve diğerleri, 1984). Kesitlerde üste doğru da fusulinid türü bulunmuştur. Daha üstte yer alan dolomitik

8 Metin ŞENGÜN kireçtaşlarında Üst Skitiyen-Alt Anisiyen yaşlı Glomospirella facilis Ho., (Doç. Dr. Demir Altıner (ODTÜ) tarafından tanımlanmıştır.) saptanmıştır (Şengün, 1984). Nasurdağı formasyonu alttaki Kuytu ve/veya Arpik formasyonu ile geçişlidir. Geçiş, doğuda kalkşistlerle, batıda ise, genellikle kuvarslı mermer ve kuvarsit ardalanması ile veya kuvarsit, kalkşist, klorit şist ve kuvarslı mermerlerin ardalanma gösteren herhangi bir kombinezonu ile gerçekleşmektedir. Arpik formasyonu doğuya doğru kamalandığından, Nasurdağı formasyonu doğrudan Kuytu formasyonu üzerine gelmektedir. Metakarbonatlar değişik kaya ve mineral kırıntıları kapsar. Kuvars, klorit, beyaz mika ve feldispat kalkşistlerin terijen bileşenleridir. Nasurdağı formasyonu, inceleme alanında, Nemrut volkanitleri ile örtülür. Kotum grubu aplit ve diyabaz daykları ile kesilmiş olup, bu kayaçların Eosen volkanitlerinin besleme kanalları olduğu düşünülmektedir (Çağlayan ve diğerleri, 1984). Kotum grubunun alt ve üst ilişkileri taslak bir blok diyagramda gösterilmiştir (Şek. 9). Aşağıda özetlenen saha gözlemleri bu kartografik uyumsuzluğun bir aşınma yüzeyine karşılık geldiğini göstermektedir, (a) Birçok lokasyonda, örtü kayaçlarına ait bileşimsel bantlaşmaların kartografik uyumsuzluk düzlemine paralel olduğu gözlenmiştir, (b) Çekirdek ve örtü kayaçları ortak Izoklinal kıvrımlanma göstermekte olup, bu durum örtünün posttektonik taşınması ile bağdaşmaz, (c) Kuvarsitler (Şengün, 1984) ve metakonglomeralar (Göncüoğlu ve Turhan, 1985) oldukça iyi yuvarlaklaşmış amfibolit ve gnays parçaları kapsar, (d) Örtü sekansı tam ve bozulmamış bir çökel kamayı temsil eden son derece düzenli bir kaya dizini oluşturur, (e) Makaslama düzlemlerinin örtü ve çekirdek kayaçlarını ortak olarak kesmesi, sintektonik hareket düzlemlerinin, primer olarak çökel karakterli olan örtü-çekirdek dokanağından bağımsız olduğunu gösterir. Örtünün Arap levhasına aşırı benzer oluşu (Çağlayan ve diğerleri, 1984), erken Paleozoyikte transgressif aşma gösteren Prekambriyen yaşlı bir aşınma yüzeyine işaret eder. Çökel kamanın Şek. 9- Kotum grubu birimlerinin yanal ve düşey ilişkilerini (Pre-Alpin) gösteren, ölçeksiz, şematik blok diyagram. 1. Gnays/şist, 2. Granit, 3. Arpik formasyonu, 4. Kuytu formasyonu, 5. Nasurdağı formasyonu. ÖRTÜ-ÇEKIRDEK İLİŞKİSİ Örtü ile çekirdek arasındaki kartografik uyumsuzluğun, Bitlis masifinin jeolojik evriminin birçok yönünün açıklanmasında önemli yeri vardır. düzenli oluşu ise, tektonik öncesi bir taşınma olmadığını göstermektedir. METAMORFİZMA Bitlis masifinin çok evreli metamorfizmaya

9 BiTLiS MASlFlNlN METAMORFİZMASI Şek. 10 Sallıca mermerini kesen post-alpin aplit daykı. uğradığı konusunda günümüze değin herhangi bir tartışma yoktur. Ancak, deformasyon evrelerinin yaşları ya tartışmalı ya da açıklık kazanmamış durumdadır. Eğer, örtü-çekirdek ilişkisinin çökel bir dokanak olduğu varsayılırsa, geçerli tek bir mantıksal rota vardır. (1) Izoklinal kıvrımlanma gösteren granit daykları Devoniyen öncesi, bölgesel jeolojik yorumlarla birlikte Prekambriyen yaşlıdır. (2) Granitlerle kesilmiş kayaçlar, granitlerin çok düşük mertebeli metamorfizmasma karşın, orta-yüksek mertebeli metamorfizma gösterir, dolayısıyla granit sokulumlarından önce metamorfizmaya uğramışlardır. (3) En az iki evreli metamorfizmanın biri Alt Paleozoyik öncesi (Prekambriyen?), diğeri ise Paleozoyik- Mesozoyik sedimantasyonundan sonradır. Aşağıda verilen saha verileri, yukarıdaki mantık zincirini tamamlar niteliktedir, (a) Amfibolit ve biyotit gnayslar ile granitlerin metamorfizmalarının fiziksel koşullan farklıdır. Granitlerin örtüyü de kaleden penetratif kaya klivajları, makaslama klivajı gösteren bir ara zon ile Kesandere'deki gözlü gnaysların akma klivajına geçiş gösterir. Bu klivajda gelişen klorit ve beyaz mika, granitlerde birinci metamorfizma parajenezine, ortak olarak katettiği temele ait diğer kayaçlarda ise ikinci (retrograd) parajeneze aittir (Prekambriyen granitlerinin, ender olarak görülen, hiç deforme olmamış ve bölgesel tektonik fabriği kesen Alpin sonrası granitik damarlarla karıştırılması söz konusu değildir.), (b) Amfibolit budinlerinin çeperlerinde görülen düşük mertebeli parajenezler, yan kayaç niteliğindeki klorit şist ve fillitlerinki ile hem metamorfizma, hem de penetratif klivaj açısından korele edilebilir. Prekambriyen evrenin fiziksel koşullan, inceleme alanı dışında anatektik sahalardan elde edilmiş verilerle değerlendirilmiştir. Kuvarso-feldispatik gnaysların foliasyonu, biyotit gnays ve amfibolitlerdeki S 2 düzlemlerine devam eder. Bu klivaj düzlemleri arasında kalan amfibolit ve biyotit gnayslara ait mineral toplulukları aşağıda verilmiştir: Rutil Hornblend + Oligoklaz + Kuvars + Granat ± Biyotit + Kuvars + Muskovit + Granat + Oligoklaz + Ortoklaz + Kiyanit ± Zirkon ± Sillimanit Yukarıdaki tartışmalara göre Devoniyen öncesi olan deformasyon evresinin fiziksel koşulları, AI 2 SiO 5 polimorflarının üçlü kesişme noktasının biraz üzerinde olmalıdır. Kiyanit-sillimanit sınırı (VVinkler, 1976) ile Storre ve Karrotke'nin (1971) A

10 Metin ŞENGÜN ve Tuttle ve Bowen'in (1958) B eğrilerinin kesim noktasından aşağıdaki P-T değerleri okunmuştur (Şek. 11). gnayslar izler ve yorumsal olarak, Sallıca mermeri (Yurtsever ve diğerleri, 1983) ile girik kuvarsitlerle örtülmektedir. Kesit mikaşist, fillit ve karbonat Şek Kuvars, muskovit ve feldispat arasında gelişen reaksiyonlar (VVinkler, 1976'dan). 6.2 kbarlık hidrostatik basınçlarda 630 o C ve 6.5 kbarlık hidrostatik basınçlarda 650'C Biyotit gnays ve amfibolitlerdeki diğer parajenezler de orta mertebe koşullarına işaret etmekte olup, minimum fiziksel koşullar aşağıdaki parajenezi belirlediği epidot-amfibolit fasiyesini göstermektedir. Kuvars + Biyotit + Muskovit + Mg-Klorit + Granat + Albit inceleme alanında, Alpin metamorfizmanın fiziksel koşulları çok düşük mertebe ile "biyotit girişi" izogradı arasında değişmektedir. Ancak, Bitlis- Gevaş antiklinalinin (Şek. 1) kuzey kanadındaki Kesandere kesitinde, Prekambriyen parajenezleri tamamen silen, fiziksel koşullar açısından kesiklilik göstermeyen bir kesit izlenir. Bu kesitin çekirdeğinde yer alan gözlü gnayslar, yer yer amfibolit kafaları içerir ve yanal devamlılığında biyotitli granitlerle korele edilmiştir. Gözlü gnaysları biyotit ağırlıklı Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metasedimanter paketle devam eder. Sallıca mermerinin İzoklinal kıvrımlanma ile tüm metamorfik zonlarda devamlılık göstermesi fiziksel koşullarının devamlılığının kanıtıdır. Kesandere kesitinin üst bölümlerinin Mesozoyik yaşlı olması metamorfizmanın Alpin yaşlı olmasını zorunlu kılar. Alpin deformasyon zaman ve mekân boyutunda süreklidir. Kesandere'de, izogradlar Izoklinal kıvrımların eksen düzlemlerine paralel olarak kuzeye eğimli düzlemler olup litolojiden bağımsızdır. Erken yapraklanmalar çok yönlü klivaj gelişimiyle sonuçlanan çok safhalı makaslamalara maruz kalmıştır. Kanatlar kıvrım tepe noktalarına göre daha fazla makaslanmakta, bir başka deyişle, deformasyon büyük yapılarla kontrol edilmektedir. Batı şarniyeri ile kıyaslandığında, Bitlis-Gevaş antiformunun çekirdeğinde görülen çarpıcı kesit daralması, yapı geometrisinin kolayca gözlenebilen (Şek. 1) rolünün kanıtıdır.

11 BiTLiS MASlFlNlN METAMORFİZMASI Şek. 12- Kesandere kesitinin yapısal ve metamorfizma özellikleri. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Bitlis masifi güneyinde, kenar kıvrımlarındaki ile tamamen aynı olan bir Mesozoyik çökel paketin varlığı (Çağlayan ve diğerleri, 1983) ve Bitlis masifi ile ofiyolitlerin Eosen çökelleriyle ortak olarak örtülmesi (Çağlayan ve diğerleri, 1984), Bitlis masifinin allokton olmadığını, bir başka deyişle, masifin kenar kıvrımlarının kuzeye doğru devamı olduğunu (Özkaya, 1982; Yazgan, 1984) ve güneyinde bir Mesozoyik okyanusunun var olmadığını göstermektedir. Kenar kıvrımları kuzey kenarının Mesozoyik ve Tersiver yaşlı birimlerinin hiç deforme olmayışı ve Bitlis masifinde Alpin deformasyonların güneye doğru etkinliğini yitirişi, Bitlis masifi güneyinde bir kenet olmadığını gösteren diğer verilerdir. Diğer yandan, Bitlis masifi kuzeyinde çökel örtü durumundaki Maden formasyonu ile Van gölü kuzeyindeki Kretase-Tersiyer yaşlı çökeller, olasılı olarak iki farklı platformda çökelmiş olup, Doğu

12 Metin ŞENGÜN Anadolu'da deforme olmamış birimlerin varlığı ile birlikte, Neotetis'in Bitlis masifinin hemen kuzeyinde yer almış olduğunu göstermektedir. Bitlis masifi, hemen kuzeyindeki Neotetis'in kapanması ile kuzeyde şiddetle deforme olurken, masifin güney bölgelerinde deformasyonla eşzamanlı bir gerilme rejimi yaşanmıştır. Bu durum, çarpışma döneminin kalık okyanusal alanlarının paleo-transform faylar ve blok rotasyonlarla kapanmasına bağlı önçukur gelişimleriyle açıklanabilir. Ancak, Arap levhasının kuzeye doğru hareketi (McKenzie, 1972), pasif kıta kenarının deformasyonuyla eşzamanlı olarak açılmaya başlayan Maden-Çüngüş önçukurunun gelişimini frenlemiş ve okyanuslaşma yerine önçukurun kapanmasına yönelik kuzeye eğimli itki dilimlerinin oluşumuna neden olmuştur. Bu dilimlerin hareket düzlemleri Alpin deformasyona (Eosen sonrası) uğrarken, aradaki bölgeler (litonlar) çok az etkilendiğinden, Pan-Afrikan temelin, Prekambriyen yaşlı, orta mertebeli (VVinkler, 1976) metamorfizması önemli ölçüde korunmaktadır. Bu araştırmadan elde edilmiş sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 1- Örtü ile çekirdek arasındaki kartografik uyumsuzluk Erken Paleozoyikte transgressif aşma gösteren bir açısal uyumsuzluktur. Granitlerin Erken Paleozoyik öncesi, bölgesel jeolojik verilerin yorumuyla Prekambriyen yaşlı olmasının mantıksal ve zincirleme sonucu olarak, Bitlis masifi infrastrüktürü Alpin yaşlı bir aktif kıta kenarı değildir. 2- Tüm pre-alpin deformasyonları silen, fiziksel koşullan çok düşük mertebe ile anateksi koşulları arasında değişen bir Alpin metamorfizma örneklenmiş (Kesandere kesiti) ve bu deformasyonun güneye doğru progresif olarak etkinliğini yitirdiği, hatta Bitlis masifi güneyinde eşzamanlı bir gerilme rejimi yaşandığı görüşü getirilmiştir. Alpin metamorfizmanın etkinliğinin yapısal unsurlarla da denetlendiği, kıvrım şarniyerlerinde örtü ve çekirdeğin penetratif klivajlarla katedildiği ve bu klivajlarm örtüdeki çok düşük mertebeli metamorfizma ve çekirdekteki retrograd etkileri ortak olarak temsil ettiği görüşü savunulmuştur. Bu araştırmanın sonuçlan, aşağıda maddeler halinde sıralanan bölgesel jeolojik verilerle bütünleşmekte ve Bitlis masifinin Arap levhasının deforme olmuş kuzey kenarını temsil ettiğini göstermektedir. a- Kenar kıvrımlarının kuzey ucunda Mesozoyik-Tersiyer yaşlı birimlerde hiç deformasyon yoktur. b- Bitlis ili güneyinde saptanmış ve Arap platformu ile her anlamda korele edilmiş bir Mesozoyik paket (Çağlayan ve diğerleri, 1983), Bitlis masifi ile kenar kıvrımlarının aynı kuzeye bakan platformda olduğunu göstermektedir. c- Van gölü kuzeyindeki Kretase-Tersiyer yaşlı çökel paket Bitlis masifi hemen kuzeyinde yer almış bir okyanusa işaret eder. Bir başka deyişle, Neotetis'in güney kolu (Şengör ve Yılmaz, 1981) Bitlis/Pütürge masiflerinin güneyinde değil, hemen kuzeyinde varolmuştur. KATKI BELİRTME Bu çalışmanın her aşamasında değerli görüş, eleştiri ve yardımlarını gördüğüm, tez hocam, Sayın Prof. Dr. Yavuz Erkan'a, Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün tüm akademik ve idari personeline ve bu çalışmada birçok konuda yardımlarını esirgemeyen Sayın Attila Çağlayan'a teşekkürlerimi sunarım. DEĞİNİLEN BELGELER Yayına verildiği tarih, 23 Mart 1992 Boray, A., 1973, The structure and metamorphism of the Bitlis area, southeast Turkey: University of London, Doctorate thesis, 233p, (yayımlanmamış). Çağlayan, M.A.: Dağer, Z..;Erkanol, D.; inal, R.N.; Sevin, M. ve Şengün, M., 1983, Bitlis masifinde Mesozoyik yaşlı kaya birimleri ve GD Anadolu otoktonu ile deneştirilmesi: TJK, 37. Bilimsel ve Teknik Kongresi Bildiri Özetleri, 65. : inal, R.N.; Şengün, M. ve Yurtsever, A., 1984, Structural setting of Bitlis massive: International Symposium of the geology of the Taurus belt, MTA Special Publication, p Erdoğan, B. ve Dora, Ö., 1983, Bitlis masifi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu: TJK Bült., 26,

13 BİTLİS MASİFİNİN METAMORFİZMASI Genç, S., 1987, Petrogenesis of Metamorphics in the Çökekyazı-Gökay (Hizan-Bitlis) area of the Bitlis massive: Geological Congress of Turkey, Abstracts, p.33. Göncüoğlu, C.M. ve Turhan, N., 1983, Bitlis masifinde yeni yaş bulguları: MTA Derg., 95-96, ve , Bitlis metamorfik kuşağı orta bölümünün temel jeolojisi: MTA Rap., 7707 (yayımlanmamış), Ankara. Hail, R., 1976, Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus suture zone, Southeastern Turkey: Geol. Soc. American Bull., 87, Helvacı, C. 1983, Bitlis masifi Avnik (Bingöl) bölgesi metamorfik kayaçlarının petrojenezi: TJK Bült., 26, Leake, B.E., 1978, Nomendature of amphiboles: Amer. Min., 63, Mason, R., 1975, Bitlis masifinin tektonik durumu: Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, 31-41, Ankara. Mc.Kenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region: Geophys. J.R. astr. Soc. 30, Özkaya, l., 1982, Marginal basin ophiolites at Oramar and Karadağ, SE Turkey: J. Geol. Soc. London, 139, Storre, B. ve Karrotke, E., 1971, Glimmerschiefern in Modellsystemmen: Fortschr. Mineral., 49, Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey :a plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, Şengün, M., 1984, Tatvan güneyinin (Bitlis masifi) jeolojik/ petrografik incelenmesi: Doktora tezi, 157s. (yayımlanmamış). Tuttle, O.F. ve Bowen, N.L., 1958, Origin of granite in the light of experimental Studies in the system: Geol. Soc. Am. Mem., 74, VVinkler, H.G.F., 1976, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer Verlag, New York, 320p. Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of Eastern Taurus: TJUS, Int. Symp., Proceeding, Yılmaz, O., 1971, Etüde petrographique et geochronologique de la region de Cacas: Univ. Grenoble, Doctorate theses (yayımlanmamış), 230p. ; Michel, R.; Vialette, Y. ve Bonhomme, M.G., 1981, Reinterpretation des donnees isotopipues Rb-Sr obtenues sur les metamorphites de la partie meridionale du massif de Bitlis (Turquie): Sci. Geol. Bull., 34/1, Yurtsever, A.; Aksoy, Ö.; Boztepe, Y.; Dağer, Z.; Konuk, O.; Şengün, M. ve Yurtsever, G., 1983, Gevaş (Van) dolayının jeolojisi: MTA Rap., (yayımlanmamış), Ankara.

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

Göncüoğlu, M.C., 1983, Bitlis Metamorfitlerinde yani yaş bulguları: MTA Dergisi, 95/96,

Göncüoğlu, M.C., 1983, Bitlis Metamorfitlerinde yani yaş bulguları: MTA Dergisi, 95/96, Göncüoğlu, M.C., 1983, Bitlis Metamorfitlerinde yani yaş bulguları: MTA Dergisi, 95/96, 44-48. BİTLİS METAMORFİTLERİNDE YENİ YAŞ BULGULARI M. Cemal GÖNCÜOĞLU* ve Necati TURHAN* ÖZ. Henüz yürütülen çalışmaların

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI 4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI Tektonitlerin önemli bir özelliği de çizgisel yapılar içermeleridir. Cloos (1946), Lineasyonu, kayaç içinde veya üstündeki herhangibir çizgisellik olarak tanımlar.

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ

MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ MTA Dergisi 111, 153-164, 1990 MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ Osman CANDAN*; Cahit HELVACI*;G.BÖHLER** ;G.WALDER**

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca

Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca B) FELDİSPAT GRUBU MİNERALLER: Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca Kumtaşlarında genellikle arkoz feldispatı

Detaylı

Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması

Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması The Structure and Metamorphism af the Bitlis Area AYDOĞAN BORAY Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ankara. ÖZ: Güneydoğu Türkiye'de Toros dağlarında 84 km* genişliğinde

Detaylı

BULDAN PEGMATOİDLERİNİN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ

BULDAN PEGMATOİDLERİNİN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ BULDAN PEGMATOİDLERİNİN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü fince@pamukkale.edu.tr ÖZET İnceleme alanı Denizli

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR. YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar

YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR. YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar Dokanak başkalaşım kayaçlarında gözlenen ince taneli, yönlenmesiz ve yaklaşık eş boyutlu taneli doku gösteren kayaçlara hornfels denir.

Detaylı

l :2 500 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE METAMORFİZMA HARİTASI VE BAZI METAMORFİK KUŞAKLARIN JEOTEKTONİK EVRİMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

l :2 500 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE METAMORFİZMA HARİTASI VE BAZI METAMORFİK KUŞAKLARIN JEOTEKTONİK EVRİMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR l :2 500 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE METAMORFİZMA HARİTASI VE BAZI METAMORFİK KUŞAKLARIN JEOTEKTONİK EVRİMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR Ergüzer BİNGÖL Maden Tetkik re Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Türkiye'de benzer fasiyes

Detaylı

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Akdağmadeni Yozgat'ın doğusunda bir ilçedir. Doğuda Sivas'ın Şarkışla İlçesi, güneyde Çayıralan, batıda Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyde ise

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Ocak 2015 Sayı: 15 Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Bültenimizde yer almak için bize ulaşınız. E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com Tel: +90 (312) 482 18 60 MİGEM 119.

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

Önsöz. Bu konu notu bir Tektonik Araştırma Grubu (TAG) ürünüdür

Önsöz. Bu konu notu bir Tektonik Araştırma Grubu (TAG) ürünüdür Önsöz Bu konu notu Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde okutulan JEM 306 Jeoloji Harita Alımı dersi kapsamında verilen ders konusunun kolayca takip edilmesini sağlamak

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA)

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) Çok evreli kıvrımlanmanın nedenleri 1-Bir çok orojenik zonlarda, kıvrımlar geometrik olarak oldukça karmaşık bir yapı sunar. Çoğu kez bu karmaşıklık daha

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR ve Saha özellikleri. Yrd.Doç.Dr.Yaşar EREN. Metamorfik

METAMORFİK KAYAÇLAR ve Saha özellikleri. Yrd.Doç.Dr.Yaşar EREN. Metamorfik Metamorfik kayaçlar Tortul ve magmatik kayaçların sıcaklık ve basınç etkisiyle değişmeleri,-başkalaşmaları sonucu oluşan kayaçlara metamorfik (başkalaşım) kayaçlar denir Genellikle kristallerden oluşmuşlardır

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

ÇiNE ASMASİFİ (GB-ANADOLU) ALBİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ VE KÖKENİ

ÇiNE ASMASİFİ (GB-ANADOLU) ALBİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ VE KÖKENİ MTA Dergisi 122. 25-32, 2000 ÇiNE ASMASİFİ (GB-ANADOLU) ALBİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ VE KÖKENİ Ali UYGUN* ve Ahmet GÜMÜŞÇÜ" ÖZ.- Menderes masifinin en güney ucunu oluşturan Çine asmasifinde 250 kadar albit

Detaylı

Adnan Menders Üniversitesi,Türkiyenin batısında Ege Bölgesinde Aydın ili sınırları içersinde Aydın il Efeler ilçesi hududları içersinde bulunmaktadır.

Adnan Menders Üniversitesi,Türkiyenin batısında Ege Bölgesinde Aydın ili sınırları içersinde Aydın il Efeler ilçesi hududları içersinde bulunmaktadır. 06.07.2001 TARİHLİ VE 24454 SAYILI Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji

Detaylı

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2) 2009 75. Araştırma Makalesi / Research Article

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2) 2009 75. Araştırma Makalesi / Research Article Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2) 2009 75 Araştırma Makalesi / Research Article Kazdağ Masifi (Balıkesir) Metaofiyolitinin Jeolojisi ve Titan İçeriği Açısından Değerlendirilmesi Geology of Metaophiolite

Detaylı

Yolcular Metamorfitlerinde (Bitlis Masifi) K-Feldispatça Zengin Aplit Dayklarının K-Feldispat Kaynağı olarak Kullanılabilirliği

Yolcular Metamorfitlerinde (Bitlis Masifi) K-Feldispatça Zengin Aplit Dayklarının K-Feldispat Kaynağı olarak Kullanılabilirliği Yüzüncü Yıl Ünirsitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (2):57-63, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article Yolcular Metamorfitlerinde (Bitlis

Detaylı

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Jeoloji Prof. Dr. Ceyhun GÖL Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Ders Konuları Jeolojinin tanımı ve tarihçesi Mineraller Güneş sistemi Kayaçlar Dünyanın şekli ve

Detaylı

Özlem ŞAHİN 1, Veysel IŞIK 2. (e-posta: Türkiye (e-posta:

Özlem ŞAHİN 1, Veysel IŞIK 2. (e-posta: Türkiye (e-posta: Özlem ŞAHİN, Veysel IŞIK Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 53, Sayı 2-3, Ağustos-Aralık 2010 Geological Bulletin of Turkey Volume 53, Number 2-3, August-December 2010 Çelikhan (Adıyaman) Civarında Yüzeyleyen

Detaylı

Meta-: Başkalaşmış kayaçta hala ilksel kayaca ait dokuların silinmemiş olduğu durumlarda ilksel kayacın adının önüne öntakı olarak getirilir.

Meta-: Başkalaşmış kayaçta hala ilksel kayaca ait dokuların silinmemiş olduğu durumlarda ilksel kayacın adının önüne öntakı olarak getirilir. METAMORFİZMA Önceden oluşmuş kayaçların ısı ve basınç etkisiyle mineralojik yapılarını ya da dokularını katı ortamda değiştimesi olayıdır. Metamorfik kayaçlar hali hazırda oluşmuş kayalardan türeyen kristalin

Detaylı

Metamorfizma ve. Metamorfik Kayaçlar

Metamorfizma ve. Metamorfik Kayaçlar Metamorfizma ve BÖLÜM 7 Metamorfik Kayaçlar Metamorfik kayaçlar (Yunanca değişme anlamına gelen meta ve biçim anlamına gelen morpho sözcüklerinin birleştirilmesinden gelen) üçüncü ana kayaç grubudur. Genellikle

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ MADEN KARMAŞIĞINA AİT DASİTİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ HİDROTERMAL TİP BAKIR CEVHERLEŞMELERİNE GÜ- NEYDOĞU ANADOLUDAN BİR ÖRNEK (YUKARI ŞEYHLER, DİYARBAKIR) Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* Öz: Bu çalışma,

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

JEM 404 Ders Konusu. Türkiye Jeolojisi. Türkiye deki. Veysel Işık. Masifler. Ankara Üviversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu

JEM 404 Ders Konusu. Türkiye Jeolojisi. Türkiye deki. Veysel Işık. Masifler. Ankara Üviversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Türkiye deki Masifler Ankara Üviversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Giriş Günümüzde bölgesel yapısal sınıflamalar levha tektoniği teorisi

Detaylı

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ MTA Dergisi, 136, 1-18, 2008 ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ Sinan AKISKA*, Taner ÜNLÜ* ve Ý. Sönmez SAYILI* ÖZ.- Bu çalýþma Ýzmir-Ödemiþ bölgesinin

Detaylı

Kırıklar, Eklemler, Damarlar

Kırıklar, Eklemler, Damarlar Kırıklar, Eklemler, Damarlar Kırıklar ve eklemler hemen hemen her yüzlekte bulanan mezoskopik yapılardır. Kayalar kırık yüzeyleri boyunca parçalara ayrılabilir. Bu parçalanma özelliği kayaların duraylılık

Detaylı

YAPISAL JEOLOJİ JEOLOJİNİN İLKELERİ YÖNTEMLER VE AŞAMALAR YAPILARIN SINIFLAMASI KAYA BİRİMİ DOKANAKLARI

YAPISAL JEOLOJİ JEOLOJİNİN İLKELERİ YÖNTEMLER VE AŞAMALAR YAPILARIN SINIFLAMASI KAYA BİRİMİ DOKANAKLARI YAPISAL JEOLOJİ Yapısal Jeoloji, yerkabuğunda bulunan yapılarının tanımlanmasını, oluşumlarının açıklanmasını ve yer kabuğunun deformasyonunu konu edinir. NEDEN YAPISAL JEOLOJİ Yapısal jeoloji yer kabuğundaki

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ SENOZOYİK TERSİYER ERA PERYOD EPOK ZAMAN ÖLÇEĞİ KUVATERNER NEOJEN PALEOJEN Holosen Pleyistosen Pliyosen Miyosen Oligosen Eosen Paleosen Günümüz

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

Metamorfizma ve Metamorfik Kayaçlar

Metamorfizma ve Metamorfik Kayaçlar Metamorfizma ve Metamorfik Kayaçlar Yerkabuğunun derinliklerinde etkili olan değişik fiziksel ve kimyasal şartların etkisiyle katı halde gelişen mineral değişikliğine metamorfizma denir. Tortul ve magmatik

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

İDİŞ DAĞI -AVANOS ALANININ JEOLOJİSİ (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU)

İDİŞ DAĞI -AVANOS ALANININ JEOLOJİSİ (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU) MTA Dergisi 119, 73-87, 1997 İDİŞ DAĞI -AVANOS ALANININ JEOLOJİSİ (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU) Serhat KOKSAL* ve M. Cemal GÖNCÜOĞLU" ÖZ.- İdiş dağı-avanos alanı Nevşehir'in kuzeydoğusunda yer alır ve Orta

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir.

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. KIVRIM VE KIVRIM TİPLERİ Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. Deniz veya okyanus diplerinde (jeosenklinallerde)

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ ÖMEROBA KÖYÜ (TÜRKİYE) DOLAYINDA 1: ÖLÇEKLİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ ÖMEROBA KÖYÜ (TÜRKİYE) DOLAYINDA 1: ÖLÇEKLİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ ÖMEROBA KÖYÜ (TÜRKİYE) DOLAYINDA 1:25.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ GEOLOGICAL MAPPING AT 1:25.000 SCALE IN THE VICINITY OF

Detaylı

KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ?

KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ? KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ? Gürol ATAMAN; Ersen BUKET ve Ussal Z. ÇAPAN Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümü, Ankara ÖZET. Bu yazıda sunulan verilerin ışığı altında

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

METAMORFİK K PETROGRAFİ

METAMORFİK K PETROGRAFİ METAMORFİK K PETROGRAFİ (Petrografi II. Bölüm) B Ders Sorumlusu Prof.Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN METAMORFİZMA ve METAMORFİK K KAYAÇLAR Metamorfizma; kayaçların, diyajenez ve alterasyon dışında, oluşum koşullarından

Detaylı

TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU*

TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU* TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU* Ali YILMAZ** ÖZ. Tokat (Dumanlıdağı) ile Sivas (Çeltekdağı) dolayında Eosen öncesi üç tektonik

Detaylı

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar 1.10. Boy değişiminin jeolojik önemi Deformasyon incelemelerinde olduğu gibi, değişik yönlerdeki çizgilerde boy kısalması ve boy uzaması farklı ve karmaşık

Detaylı

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar 1.10. Boy değişiminin jeolojik önemi Deformasyon incelemelerinde olduğu gibi, değişik yönlerdeki çizgilerde boy kısalması ve boy uzaması farklı ve karmaşık

Detaylı

BATI TOROSLARIN (SANDIKLI GB'Sİ, AFYON) GEÇ NEOPROTEROZOYİK VE ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI BİRİMLERİNİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ

BATI TOROSLARIN (SANDIKLI GB'Sİ, AFYON) GEÇ NEOPROTEROZOYİK VE ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI BİRİMLERİNİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ MTA Dergisi 130, 29-55, 2005 BATI TOROSLARIN (SANDIKLI GB'Sİ, AFYON) GEÇ NEOPROTEROZOYİK VE ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI BİRİMLERİNİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ Semih GÜRSU* ve M. Cemal GÖNCÜOĞLU** ÖZ.- Orta

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEYPEZ-NİŞANIT-DOMUZDERE-KİTİZ (AFŞİN-KAHRAMANMARAŞ)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEYPEZ-NİŞANIT-DOMUZDERE-KİTİZ (AFŞİN-KAHRAMANMARAŞ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Metin BEYAZPİRİNÇ KEYPEZ-NİŞANIT-DOMUZDERE-KİTİZ (AFŞİN-KAHRAMANMARAŞ) DOLAYININ JEOLOJİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ADANA, 2005

Detaylı

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý Rapor Yazým Kýlavuzu Bu yazým kýlavuzu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri için

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler Genel Terimler Metalik Madenler Altın madeni, Gümüş madeni vs. Maden Metalik olmayan Madenler Ekonomik

Detaylı

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara KARACAHİSAR KUBBESİ İÇİNDE (İSPARTA BÖLGESİ, TÜRKİYE) YÜZEYLEYEN İKİ TİP PALEOZOYİK TABAN VE BUNLARIN ORTA TRİYASTAN ÖNCE MEYDANA GELEN ESKİ TİP TEKTONİK HAT TARAFINDAN AYRILMALARI Jean François DUMONT

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

Granit. Türkiye de Bulunan Granit Yatakları

Granit. Türkiye de Bulunan Granit Yatakları Granit Granit, bileşiminde % 10-40 arasında kuvars % 30-60 arasında alkali feldispat, % 35 e kadar mika ve %10-35 arasında koyu renkli mineral bulunduran açık renkli, asidik bileşimli derinlik kayaçlarına

Detaylı

7. Türkiye nin Sismotektoniği SİSMOTEKTONİK DERSİ (JFM 439)

7. Türkiye nin Sismotektoniği SİSMOTEKTONİK DERSİ (JFM 439) 7. Türkiye nin Sismotektoniği SİSMOTEKTONİK DERSİ (JFM 439) Doç. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 29.04.2010 Doç.Dr.Murat UTKUCU-SAU Jeofizik- 1 Diri tektonik ve deprem

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

JEM 419 / JEM 459 MAGMATİK PETROGRAFİ DERSİ

JEM 419 / JEM 459 MAGMATİK PETROGRAFİ DERSİ JEM 419 / JEM 459 MAGMATİK PETROGRAFİ DERSİ 5. HAFTA Arş. Gör. Dr. Kıymet DENİZ Bu ders notlarının hazırlanmasında özellikle Kadıoğlu 2001, Koralay 2016 dan yararlanılmıştır. MAGMATİK KAYALARIN ADLAMASI

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Kaan Şevki Kavak Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZ Batı Türkiye,

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

TAVŞANLI-DUDAŞ CİVARININ BARİT ZUHURLARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

TAVŞANLI-DUDAŞ CİVARININ BARİT ZUHURLARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TAVŞANLI-DUDAŞ CİVARININ BARİT ZUHURLARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Zeki AKYOL Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Çalışma bölgemiz, Tavşanlı'nın güneyinde, Dudaş köyü civarını kapsayan 62 km 2 lik

Detaylı

METAMORFİK PETROGRAFİ DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ

METAMORFİK PETROGRAFİ DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ METAMORFİK PETROGRAFİ DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ METAMORFİK KAYAÇLAR METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYAÇLAR Bu bölümü öğrendiğinizde aşağıdaki konulara yanıt verebilmiş olacaksınız - Metamorfik

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 27.02.2018 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 27.02.2018 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER,

Detaylı

AĞVANİS METAMORFİTLERİ VE ÇEVRE KAYALARININ JEOLOJİSİ

AĞVANİS METAMORFİTLERİ VE ÇEVRE KAYALARININ JEOLOJİSİ AĞVANİS METAMORFİTLERİ VE ÇEVRE KAYALARININ JEOLOJİSİ Aral İ. OKAY* ÖZ. Çalışma sahası Kuzeydoğu Anadolu'da, Refahiye'nin kuzeybatısında, Pontid ile Torid kuşakları arasında yer alır. Çalışılan bölgede

Detaylı

12.113 Yapısal Jeoloji. Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular. Güz 2005

12.113 Yapısal Jeoloji. Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Tortul ve magmatik kayaçların sıcaklık ve basınç etkisiyle değişmeleri (başkalaşmaları) sonucu oluşan kayaçlara

Detaylı

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2) 2,003 47 Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Geohg}? and the Alteration Features of Domaniç (Kütahya) Copper-Molybdenium

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Yaşar KİBÎCÎ 1, Ahmet YILDIZ 2, Metin BAĞCI 3 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO Müdürü AFYON 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ (EK-A) 1. Özet ve Anahtar Kelimeler: Özette konunun tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

Bitlis Masifi nde (Yolcular Metamorfiti) Na-feldispat bak m ndan zengin lökogranitik kayaçlar: Feldispat kayna olarak bir potansiyel

Bitlis Masifi nde (Yolcular Metamorfiti) Na-feldispat bak m ndan zengin lökogranitik kayaçlar: Feldispat kayna olarak bir potansiyel Yerbilimleri, 26 (3), 1-11 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Bitlis Masifi

Detaylı