Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz"

Transkript

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Mübin Hoşnuter, Ahmet Işıkdemir, Eksal Kargı, Cem Payaslı, Bülent Tekerekoğlu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak Amaç: Kliniğimizde, Millard prosedürü kullanılarak tedavi edilen 4 olgunun estetik sonuçları Anastassov-Chipkov görsel değerlendirme skalası ile incelenerek sunulmuştur. Yarık dudak damak olgularına ek anomali ve sendromların eşlik edebileceği, hastaların ayrıntılı muayene edilmesi gerekliliği de ayrıca vurgulanmıştır. Yöntem: Millard prosedürü ile ameliyat edilen tüm hastalar için değerlendirme postoperatif altıncı ayda çekilen uzun dönem takip fotoğrafları yardımıyla gerçekleştirildi. Değerlendirme işleminde modifiye Anastassov-Chipkov skalası kullanıldı. Bu skalaya göre sonuçlar, mükemmelden kötüye doğru artan puanlarla derecelendirilerek verildi; mükemmel (-.), oldukça iyi (.5-.6), iyi (3-4.), yeterli (4.5-6), kötü (6.3-). Bulgular: Olgulardan 7 si erkek, 7 si kız idi. Yarıkların sol/sağ yerleşim oranları 4/ olarak tespit edildi. 7 olguda sadece dudak, diğer 7 olguda ise hem dudak hem de damak yarığı vardı. Dudak yarıklarının tanesi (% 8) komplet, 3 ü (% ) inkompletti. Sonuçlar: 6 hasta mükemmel, 4 hasta oldukça iyi, hasta iyi, hasta yeterli olarak değerlendirildi. En sık rastlanan dudak deformiteleri yarık hattının bir yanında dudak sarkması (bulging, 8 olgu, % 57), çentiklenme (notching, 4 olgu, % 8), vermillo-cutan hatta düzensizlik (3 olgu, % ) olarak saptandı. Dudak damak yarıklarının onarımında geçmişte çok çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu metodlardan yalnızca birkaçı diğerlerine üstünlük sağlamıştır ve günümüzde yaygın olarak kullanılan teknik Millard prosedürüdür. Opere olan hastaları subjektif skala ile değerlendirdiğimizde sonuçların estetik açıdan memnuniyet verici olduğunu gözlemledik. Anahtar kelimeler: Tek taraflı yarık dudak, tek taraflı yarık dudak onarımı, Millard yöntemi Our clinical experience on unilateral cleft lip in Zonguldak Karaelmas University Objective: 4 unilateral cleft lip cases treated by using Millard procedure in our clinic are presented in this article. Their aesthetical results were evaluated by Anastassov Chipkov rating scale. Additionally, accompaning syndromes and anomalies, importance of carefully examination were accented in this article. Methods: Postoperative assesments made by photographs at the end of six month follow up period. Modified Anastassov- Chipkov Scale has been used. Results were determineted as; excellent (-.), very good (.5-.6), good (3-4.), satisfactory (4.5-6), poor (6.3-). Results: 4 cleft lip cases (7 girl, 7 boy) included to our trial. Left / right cleft ratios determined as 4/. 7 of 4 cases were only cleft lip the others were combine cleft lip and palate. of 4 cleft lips were complete (8%), 3 of cleft lips (%) were incomplete. For the 4 unilateral cleft lip cases: 6 excellent, 4 very good, satisfactory and poor result were obtained. The most common secondary deformities after operation were bulging (8 patients, % 57), notching (4 patients, % 8), defects of the vermilion border (3 patients, %). Conclusion: A lot of methods have been used in cleft lip reconstruction up to day. A few of these methods demonstrates superiority upon others. One of them is Millard procedure. We evaluated results with subjective rating scale and we got acceptable results for aesthetic results. Key word: Unilateral cleft lip, unilateral cleft lip palate reconstruction, Millard procedure :5-57 Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr.Mübin Hoşnuter, ZKÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Zonguldak. E-posta: Dudak ve damak yarıkları, baş-boyun bölgesinin sık görülen konjenital malformasyonları arasındadır. Yarık dudaklı bir bebeğe sahip olan aileyi ilk anda etkileyen ve ençok tedirgin eden problem yüz 5

2 estetiğindeki ağır bozukluktur. Aile hangi sosyokültürel düzeyde olursa olsun, en kısa zamanda en iyi estetik sonuca ulaşmak ortak ideal olarak karşımıza çıkmaktadır. İdeal bir yarık dudak ameliyatından beklentiler şöyle özetlenebilir: - Dudak anatomisini doğala en özdeş şekilde rekonstrükte eden ve tüm olgulara uygulanabilecek bir yöntem olması (filtral çukurun oluşturulabilmesi, eşit kalınlıkta filtral kolonun oluşturulabilmesi, orta hatta ve yeterli dolgunlukta dudak tüberkülünün oluşturulabilmesi, değişim çizgisi ve vermillonun devamlılığının sağlanması), - Ameliyat sonrası yara skarının estetik olarak kabul edilebilecek düzeyde olması, 3- Ameliyat sonrası geç dönemde insizyon skarlarına bağlı eros yayında oluşması muhtemel herhangi bir çekinti veya sarkıklığa yol açmaması (). Bu çalışmada; tek taraflı yarık dudak olgularında estetik sonucun önemine dikkat çekilerek, bölümümüzde tedavi edilen dudak yarığı olgularında uygulanan cerrahi yöntem ve bunun estetik sonuçlarının tartışılması hedeflenmiştir. Gereç ve yöntem Kliniğimizde -4 yılları arasında opere edilen 4 tek taraflı yarık dudak olgusu çalışmaya dahil edilerek estetik açıdan değerlendirildi. Değerlendirmeler tüm hastalar için postoperatif altıncı ayda çekilen uzun dönem takip fotoğrafları yardımıyla gerçekleştirildi. Değerlendirme işleminde modifiye Anastassov-Chipkov skalası kullanıldı (Tablo ). Bu skalaya göre sonuçlar, mükemmelden kötüye doğru artan puanlarla derecelendirilerek verildi; mükemmel (-.), oldukça iyi (.5-.6), iyi (3-4.), yeterli (4.5-6), kötü (6.3-) (Tablo ) (). Tüm olgularda aynı zamanda ek anomali olup olmadığı da araştırıldı. Cerrahi yöntem: Tüm olgularımızda cerrahi yöntem olarak rotasyonilerletme (Millard) tekniği kullanıldı (3). Orbikularis oris kası disseke edilerek fonksiyonel onarım sağlandı. Kaslarda malpozisyon ve diastazisi önlemek için diseksiyonun - mm yi geçmemesine dikkat edildi. Kas onarımı 5- naylon sütür ve 4- kromik katgüt ile yapıldı (4). Estetik sonucun daha mükemmel olması için; vermillondaki insizyon hattı üzerinde Z-plastilerle vermillon tüberkülü oluşturuldu. Cilt ve kuru mukoza sütürlerinde 5- naylon, ıslak mukozada ise 4- kromik katgüt kullanıldı. Sonuçlar Kliniğimize -4 yılları arasında tek taraflı yarık dudak nedeni ile başvuran 4 hasta Millard yöntemi ile opere edildi. Başvuran hastaların yaşları 3-6 ay arasındaydı. Olgulardan 7 si erkek, 7 si kız idi. Yarıkların sol/sağ yerleşim oranları 4/ olarak tespit edildi. 7 olguda sadece dudak, diğer 7 olguda ise hem dudak hem de damak yarığı vardı. Dudak yarıklarının tanesi (% 8) komplet, 3 ü (% ) inkompletti (Tablo 3). Hastaların ortalama takip süresi 6.±.8 aydı ve bu süre sonrasında bütün hastaların klinik değerlendirmesi yapıldı. 6 hasta mükemmel, 4 hasta oldukça iyi, hasta iyi, hasta yeterli olarak değerlendirildi. Bu sekonder deformitelerin her bir grubuna ait skorlama örneklerinden birer adet örnek verilmiştir (Şekil a,b,c,d). En sık rastlanan dudak deformiteleri yarık hattının bir yanında dudak sarkması (bulging, 8 olgu, % 57), çentiklenme (notching, 4 olgu, % 8), vermillo-cutan hatta düzensizlik (3 olgu, % ) olarak saptandı. Diğer deformiteler ise şöyleydi: hastada lateral dudak inceliği, hastada geniş vestübül, hastada kısa beyaz dudak, hastada uzun beyaz dudak, hastada geniş filtrum, 3 hastada skar depresyonu, hastada prominet skar (Tablo 3). Tartışma Türkiye de yarık dudak ± damak görülme insidansı binde.95, izole yarık damak görülme insidansı binde.77, birlikte olduğu sendromların görülme insidansları % 3 ile.4 arasındadır. Yarık damak dudak olgularına eşlik eden 3 e yakın sendrom ve anomali bildirilmektedir. Bunların arasında Pierre- Robin, Van der Wood sendromu, EEG (ektrodaktili, ektodermal displazi, defting) sendromu gibi sendromlar sık olarak gözlenmektedir. Eşlik edebilecek iskelet sistemi anomalileri, kraniofasial bozukluklar, kardiyovasküler sistem, merkezi sinir 5

3 Tablo. Ameliyat sonrası dudak değerlendirilmesi Anatomik bölgeler Kırmızı dudak Değerlendirilenler Şekil Puan Kod Şişlik Lr+ Çentik Lr- Lateral dudak kalın Lr+ Lateral dudak ince 3 Lr-3 Vermillon hattında düzensizlik Lr+- Oral vestibül Sınırlanmış Lv Çok geniş Lv Beyaz dudak Çok kısa Lw- Çok uzun Lw+ Orbikülaris kasında Diastazis 3 Lwd Eros yayı ve filtrum çok dar 4 Lw-4 Eros yayı ve filtrum çok geniş Lw+ Kolimella çok kısa Lc Skar Filtral sınır uzerinde Ls Deprese Ls- Prominent gösteren Ls+ 53

4 Trianguler flepler Kaliteli LsZ Trianguler flepler Kötü veya kaymış pozisyonda LsZ Dudak-burun dehisensisi Nasolabial fistül Nf Vermilyon dehisensisi Lrd Total dudak dehisensisi LDT Tablo. Sekonder deformiteler (ameliyat sonrası değerlendirme) Sınıflandırma Mükemmel Oldukça iyi İyi Yeterli Kötü Skor sistemi ve ürogenital sistem anomalileri akıldan çıkarılmamalıdır. Yarık dudak ve damak hastalarının değerlendirmelerinin ve tedavilerinin eksiksiz olması için hastaların ayrıntılı muayeneleri şarttır (5). Dudak yarığı onarımlarında kontur çizgilerine uyum çok önemlidir. Steffensen fonksiyonel ve estetik sonuç kriterlerini şu şekilde belirlemiştir (6): ) Doğru cilt mukoza birleşimi, ) Vermillon kenarının simetrik olması, 3) Nostril tabanının simetrik olması, 4) Dudağın hafif elevasyonu, 5) Minimal skar. Musgrave bu kriterlere şu eklemeleri yapmıştır (6): ) Cubid yayı ve vermilyon sınırının simetrik olması, ) Simetrik nostril sağlanması, dikiş izlerinin filtrum içine gizlenmesi. Primer dudak yarığı onarımında oluşabilecek; deri yetersizliği ve fazlalığı (vertikal veya transvers), orbikülaris oris adalesinde malpozisyon ve diastaz, dudak çizgilerinde bozulma, vermillon yetersizliği veya deformiteleri, mukozal kontraktürler ve bukkal sulkus obliterasyonu şeklinde fonksiyonel ve estetik deformitelerden kaçınılmalıdır (7). Kontur çizgilerine sadık kalınmadığı taktirde post operatif dönemde deprese skarlar ve biçim bozuklukları meydana gelebilmektedir. Dışbükey yapıdaki vermillon, hemen üst bölümündeki insizyon skarının çekme etkisi nedeniyle yukarı doğru ilerleyip deformasyona uğrayabilir. Bunu engelleyebilmek amacıyla, yapılan cerrahi insizyona vermillon mukoza birleşim yerinde hafif bir eğim verilmesi gerekmektedir. Bu sayede skar hattı ekseni ve neden olduğu kontraktür boyuta dağıtılarak vermillon düzeni ve yüksekliği geç post operatif dönemlerde de korunacaktır. Bu amaçla millard yönteminde mukokutanöz bileşkede bir flep (white skin roll flebi), kolumella tabanında da yapılan deri insizyonunda yay biçimli (back cut) kesi yapılmaktadır (4). Mukokutanöz bileşkede planlanan flepler büyük olduğu taktirde post operatif geç 54

5 Tablo 3. Olguların yaş, cins, deformite, sekonder deformite dağılımı ve skorlanması Olgu Operasyon yaşı (ay) Cins Deformite Postoperatif sekonder deformiteler Sınıflandırma Skor 5 E Sağ komplet dudak yarığı Lr+-, Lw-, Ls-, Lw+ Yeterli K Sol komplet dudak yarığı Lr+, Ls+ Oldukça iyi K Sağ komplet dudak yarığı Mükemmel 4 3 K Sol komplet dudak yarığı Lr+, Lw+ Oldukça iyi E Sol komplet dudak yarığı Mükemmel 6 5 E Sağ komplet dudak yarığı Lr+ Mükemmel 7 5 E Sol komplet dudak yarığı Lr+, Ls-, Lw+ İyi K Sol komplet dudak yarığı Lr+ Mükemmel 9 5 E Sol inkomplet dudak yarığı Lr+ Mükemmel 5 E Sol komplet dudak yarığı Lr- Mükemmel 5 E Sol inkomplet dudak yarığı Lr-, Lr-3, Lv Yeterli K Sol inkomplet Lr-, Lw-, Ls-, Lr+- İyi K Sol komplet dudak yarığı Lr-, Lr+, Lr+- Oldukça iyi K Sağ komplet dudak yarığı Lr+, Lw+ Oldukça iyi.5 dönemde flep genişlemesi nedeni ile eros yayı aşağı doğru yer değiştirebilir. Bu flep üst dudak oluğunda sınırlanıp, sarkıklığa neden olmayacak kadar küçük, deformiteyi giderecek kadar büyük planlanarak bu komplikasyon önlenebilir. Bu yöntemde filtral sütunu çaprazlayan skar dokusu olmadığından filtrumda deformasyon oldukça sınırlıdır. Rektangüler flep (LeMesurier) tekniği vermillokutanöz sınırla uyumludur. Triangüler flepten daha kolay işaretlenir. Doğal bir vermillon sağlanır. Diğer taraftan skar filtruma dağılmış ve belirgin haldedir. Flep uzadığında orantısız büyümeye neden olur. Revizyonu oldukça zordur. Z-plasti Triangüler Flep (Tennison) tekniği, doku defektinin fazla olduğu geniş yarık dudaklarda alternatiftir. Eros yayını korumak, vermillo-kutanöz hattın doğal kalınlığını sağlamak, minimal doku kaybı ile operasyonu tamamlamak gibi avantajları vardır. Bunun yanında filtrumun üst kısımlarında belirgin skar oluşumu, flebin genişlemesine bağlı orantısız büyüme gibi dezavantajları mevcuttur. 55

6 Şekil. a. Sol komplet dudak yarığı, sekonder deformite: yok, sınıflandırma: mükemmel, skor:. b. Sol komplet dudak yarığı, sekonder deformiteler: Lr+ şişlik, Ls+ prominent skar, sınıflandırma: oldukça iyi, skor:,5. c. Sol komplet dudak yarığı, sekonder deformiteler: Lr+ şişlik, Ls- deprese skar, Lw+ eros yayı geniş, sınıflandırma: iyi, skor:3,5. d. Sağ komplet dudak yarığı, sekonder deformiteler: Lr+- vermillon hattında düzensizlik, Lw- kısa beyaz dudak, Ls- deprese skar, Lw+ eros yayı geniş, sınıflandırma: yeterli, skor:4,5. Milard (Rotation-advancement flap) orta ve hafif yarıklarda sonuçları bakımından fazlası ile memnun edici bir tekniktir. Oldukça esnek bir teknik olmasından dolayı operasyon boyunca ihtiyaç duyulan modifikasyonlara izin verir. Sekonder revizyonlar daha rahat yapılabilir. Filtral çukurun ve eros yayının görünümü doğaldır. Skar hatları doğal görünümün bir parçasıdır. Dudağın alt bölümünün dış kısmı korunur. Kolimellanın yarık tarafta uzamasını sağlar ve daha iyi alar yay oluşturulmasına katkıda bulunur. Dikkat edilmesi gereken bir nokta geniş komplet yarıklarda yeterli lateral flep dokusunun olmamasıdır. Flep daha fazla vermillon feda edilerek sağlanmaya çalışılır. Bu da eros yayında asimetrilere neden olabilir. Kolumella uzaması sağlanmaya çalışıldığında daha fazla lateral flebe ihtiyaç duyulur (8). Millard tekniği tüm bu hususlara dikkat edildiği taktirde dudağa normale en yakın görünümü veren, dudağın normal çizgilerini kesmeyen, orta kısmındaki filtrumu içeren, hem fonksiyonel hem de estetik yönden ideal bir ameliyat tekniğidir. Kaynaklar. Gultan SM. Onizuka yöntemi ile tek taraflı dudak yarıklarının primer onarımında klinik deneyimlerimiz. Türk Plast Cer Derg 994;:

7 . Tunçbilek G, Özgür F, Balcı S. 9 Yarık dudak ve damak hastasında görülen ek malformasyon ve sendromlar. Cerrahpaşa Derg 4;47: Grabb WC, Smith J. Unilateral Cleft Lip. In: Aston SJ, Beasly RW, Thorne CHM. Grabb and Smith s Plastic Surgery 5 th ed. Philadelphia, 997. p Anastassov Y, Chipkov C. Analysis of nasal and labial deformities in cleft lip, alveolus and palate patients by a new rating scale: Prelaminary report. J Craniomaxillofac Surg 3;3: Millard D. Jr. Unilateral cleft lip deformity. In: McCarty JG. Plastic Surgery. Philadelphia, WB Saunders Company, 99. p Kahveci R.. Dudak yarığı onarımında üçgen flep tekniği. Türk Plast Cer Derg ;8: Jackson IT, Fasching MC. Secondary Ddeformities of cleft lip, nose, and palate. In: McCarty JG. Plastic surgery. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 99. p De La Pedraja J, Erbella J, McDonald WS, Thaller S. Approaches to cleft lip and palate repair. J Craniofac Surg ;:

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Komplikasyonlar ve Yaklaşım

HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS. Özet I Abstract. Giriş. Komplikasyonlar ve Yaklaşım 203 HİPOSPADİAS I HYPOSPADIAS Hipospadiyas Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Başarısız Hipospadiyas Onarımında Reoperasyon Complications in Hypospadias Surgery and Reoperation in Failed Hypospadias Repair

Detaylı

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 249-254 (2002) Üst Seviye Lomber Disk Hernileri Özkan Ateş*, Özcan Tarım*, Ayhan Koçak*, S. Çağatay Önal*, Süleyman R. Çaylı*, Baran Şahinbeyoğlu*, Şevket

Detaylı

ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ. Naci EZİRMİK1, Kadri YILDIZ2

ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ. Naci EZİRMİK1, Kadri YILDIZ2 Araştırma ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ Naci EZİRMİK1, Kadri YILDIZ2 ÖZET AMAÇ: Gelişimsel kalça displazisinin günümüzde, özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde halen

Detaylı

Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının. Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının. Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sıla Güçlü, Sümeyye Gürbüz, Ayçıl Karslıoğlu Danışman: Doç.

Detaylı

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ İSTANBUL MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ The Medical Journal of Mustafa Kemal University Cilt 1 Sayı 6 Haziran 2011

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ The Medical Journal of Mustafa Kemal University Cilt 1 Sayı 6 Haziran 2011 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ The Medical Journal of Mustafa Kemal University Cilt 1 Sayı 6 Haziran 2011 Mustafa Kemal Üniversitesi adına Sahibi Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder Baş

Detaylı

ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI

ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI GENİŞLETİLMİŞ KAMA REZEKSİYON UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS TREATED WITH ONE LEG EXTENDED WEDGE RESECTION IN LOWER

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE AKRİLİK GENİŞLETME APAREYİ İLE YAPILAN YELPAZE TİPİ VE GELENEKSEL TİP HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİNİN DİŞ-ÇENE VE YÜZ YAPILARI

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic

* Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic 1 * Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic accident, trauma; Alındığı Tarih: 6. Şubat 4; Doç. Dr. A. Cemal Aygıt, Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Top, Dr. Sedat

Detaylı

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok*** Özet Amaç: Kliniğimizde

Detaylı

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 18 Haziran/ June 2014

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 18 Haziran/ June 2014 Cilt/Vol 5 Sayı/Number 18 Haziran/ June 2014 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Detaylı

TEMMUZ JULY HİPOSPADİAS HYPOSPADIAS. Hasan Cem IRKILATA. Konuk Editör / Guest Editor

TEMMUZ JULY HİPOSPADİAS HYPOSPADIAS. Hasan Cem IRKILATA. Konuk Editör / Guest Editor Electronic ISSN: 1309-7199 HİPOSPADİAS HYPOSPADIAS TEMMUZ JULY Konuk Editör / Guest Editor Hasan Cem IRKILATA Editör Yard mc s / Associate Editor Emre Huri Yay n Kurulu / Editorial Board Cenk Acar, Murat

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) GELİŞMEKTE OLAN TAVŞAN TRAKEASINA İKİ FARKLI SÜTÜR VE İKİ FARKLI TEKNİK KULLANMANIN GEÇ DÖNEM TRAKEAL DARLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the effects

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Dr. Kubilay KARALEZLİ (*), Dr. Ruşen DEMİR (*), Dr. Serkan İLTAR (*), Dr. Ahmet ÇAKIR (*), Dr. Nazım KARALEZLİ (*), Dr. Zuhal ÖZERİ (**) Gülhane

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

ÇENE YÜZ PROTEZLERİ VE EKSTRAORAL İMPLANTLAR

ÇENE YÜZ PROTEZLERİ VE EKSTRAORAL İMPLANTLAR ÇENE YÜZ PROTEZLERİ VE EKSTRAORAL İMPLANTLAR MAXILLOFACIAL PROSTHESIS AND EXTRAORAL IMPLANTS Nihal PEHLİVAN 1 Seçil KARAKOCA NEMLİ 2 Özgül KARACAER 3 ÖZET Çene-yüz hasarları hastalarda fonksiyonel ve estetik

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

İleri Kontrakte Soket ve Ekzenterasyon Hastalarında Kemik ile Entegre İmplant Cerrahisi ve Orbita Protezi Uygulaması

İleri Kontrakte Soket ve Ekzenterasyon Hastalarında Kemik ile Entegre İmplant Cerrahisi ve Orbita Protezi Uygulaması DOI: 10.4274/tjo.76598 Özgün raflt rma / Original rticle İleri Kontrakte Soket ve Ekzenterasyon Hastalarında Kemik ile Entegre İmplant Cerrahisi ve Orbita Protezi Uygulaması The use of Osseointegration

Detaylı