CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE"

Transkript

1 Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile TBMM de tüm milletvekillerine Çorum Leblebisi hediye edildi. * HABERÝ 2 DE AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkaný Cahit Baðcý, Çelikler Maden Ocaðý'nda çalýþmalarýn durdurulmasýnýn ardýndan mazeretsiz iþe gelmedikleri gerekçesiyle iþ çýkýþý verilen 130 maden iþçisinden baþvurusu bulunan 93 iþçinin iþsizlik sigortasýndan yararlanmasýnýn saðlandýðýný bildirdi. * HABERÝ 2 DE AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkaný Cahit Baðcý, maden iþçilerine iþsizlik sigortasý baðlanacaðýný duyurdu. ÇORUM 20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yeni terminalde iþyeri ihalesi Çorum Belediyesi Çevre Yolu üzerinde yapýmý tamamlanan Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde bulunan iþyerlerinin iþletmesini ihale edecek. * HABERÝ 5 DE Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artý Bir TV de Yeþil Ekonomi nin konuðu oldu Sanayileþerek büyüyeceðiz ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artýbir Tv de Celal Toprak ýn sunduðu Yeþil Ekonomi programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve Çorum ekonomisine katma deðer saðlayacak yeni projelerini anlattý. Çenesiz, Çorum, sanayileþerek büyümesini sürdürecek. dedi. * HABERÝ 7 DE Valimiz Ahmet Kara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesini ziyaret Saðlýk kuruluþlarýnda inceleme Vali Ahmet Kara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ni ziyaret ederek, yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. * HABERÝ 6 DA ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artýbir Tv de Celal Toprak ýn sunduðu Yeþil Ekonomi programýna konuk Kayýp liseliler bulundu Amasya'da 4 gün önce okula gitmek için evden ayrýlýp bir daha dönmeyen iki lise son sýnýf öðrencisi bulundu. * HABERÝ 6 DA Polisten iþyerine baskýn Çorum Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan bir iþyerine düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca ile 83 adet tabanca mermisi ele geçirildi. * HABERÝ 6 DA Silahlý yaðmadan yargýlanýyorlar Çorum'da silahlý yaðma suçundan haklarýnda 105 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýlan 5'i Irak vatandaþý 6 tutuklu sanýðýn yargýlanmalarýna baþlandý. * HABERÝ 6 DA CHP nin gündemi otopark Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyeleri, TSO'yu ziyaret ederek, gündemde olan bazý konular hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. * HABERÝ 3 DE Çorum un simgesi aydýnlanmayý bekliyor Çorum un simgelerinden olan tarihi Saat Kulesi nin aydýnlatýlmasý isteniyor. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili görüþlerini dile getiren vatandaþlar, Yedi- Sekiz Hasan Paþa nýn yadigârý Saat Kulesi çevresine aydýnlatma sistemi kurulmasýný talep ettiler. * HABERÝ 10 DA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyeleri TSO'yu ziyaret etti. Ekmek üreticileri þubeleþti Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5 TE (Adliye binasý arkasý) açýlýþ törenine tüm Çorumlular ý davet Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þubesi oluþturuldu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir'in baþkanlýðýnda kurulan Çorum Þubesi, 27 Aralýk Cumartesi günü düzenlenecek törenle açýlacak. * HABERÝ 7 DE Saat Kulesi nin aydýnlatýlmasý için çevresine ýþýklandýrma sistemi kurulmasý öneril- Kararnameyle 62'si Yargýtayda görev yapan 66 hakim ve savcýnýn görev yeri Çorum a iki atama Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun (HSYK) 1. Dairesinin yayýmladýðý kararnameyle Yargýtay da görev yapan Tetkik Hakimi Haydar Ersözoðlu, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Savcýsý Arif Alemdar, Çorum Hakimliðine atandý. * HABERÝ 5 DE Çorum da Küba tütünü ekildiði belirtildi. Çorum da Küba tütünü yetiþtirilmiþ Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Çorum da Küba tütünü ekildiðini açýkladý. * HABERÝ 11 DE MHP Merkez Ýlçe Kongresi yarýn Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl Baþkanlýðý ve baðlý ilçe teþkilatlarýnýn kongre takvimleri kesinleþti. Buna göre MHP Merkez Ýlçe Kongresi yarýn saat da Esnaf Sarayý nda yapýlacak. * HABERÝ 2 DE

2 2 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri AKBaþkaný Cahit Baðcý, Çelikler Maden Ocaðý'nda çalýþmalarýn durdurulmasýnýn ardýndan mazeretsiz iþe gelmedikleri gerekçesiyle iþ çýkýþý verilen 130 maden iþçisinden baþvurusu bulunan 93 iþçinin iþsizlik sigortasýndan yararlanmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Erdem ve Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdür Yardýmcýsý Asým Gökalp Keskin ile görüþtü. Baðcý'nýn giriþimleri sonucu iþçilerin 2 Aralýk 2014'den itibaren Ýþsizlik Sigortasý Fonu'ndan yararlanmalarýný saðlandý. Türkiye genelinde 70'e yakýn maden ocaðýnýn üretimine ara verilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar verildiðini hatýrlatan Baðcý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Ýþçilerimiz kesinlikle sahipsiz deðildir. Konuyu bütün yönleriyle hükümetimiz ve ilgili bakanlýklar düzeyinde takip ediyoruz. Türkiye'de kömür madenciliðinde kalýcý bir çözüm üretmek için çalýþýyoruz. Ýlimizde faaliyet gösteren Çelikler A.Þ (Dodurga Linyitleri) iþyeri üretim faaliyetleri; iþ müfettiþleri tarafýndan yapýlan denetim sonucu düzenlenen, idari tedbir raporuna istinaden tarihinde durdurulmuþ ve Dodurga madeninin tekrar faaliyetine devam etmesine yönelik çalýþmalar týpký diðer madenler gibi, ilgili bakanlýklarýn ÝLO Sözleþmesi çerçevesindeki mevzuat düzenlemelerini tamamladýktan sonra faaliyete baþlamalarýný saðlamak konusunda hükümetin kararý ve düzenlemelerin yasalaþmasý beklenmektedir. Bu süreçte iþveren iþçi çýkarmaya gitmiþ, ancak SGK fesih nedeni 22(diðer nedenler) olarak bildirildiðinden prim þartlarýný taþýsalar da söz konusu iþçilere iþsizlik ödeneði baðlanamamýþtýr. Konuyla ilgili Ýlimiz ÝÞKUR ve Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý incelemelerini tamamlamýþtýr. Ýþyerinde iþin durdurulmasý ( ) ve Ýþ Teftiþ Kurulu raporunun tamamlanmasý ( ) arasýnda 22 'Diðer Nedenler' kodu ile iþ sözleþmeleri feshedilen iþçilerden ÝÞKUR Ýl Müdürlüðümüze bu güne kadar iþsizlik ödeneði talebi ile müracaat eden 93 Ýþçimize Ýþsizlik Ödeneði baðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr ve 5510 sayýlý kanunlar çerçevesinde iþsizlik ödeneði; hizmet akdinin feshinden önceki son üç yýl içinde; 600 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere 180 gün, 900 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere ise 300 gün süre ile iþsizlik ödeneði (kanunda yer alan diðer þartlarý taþýnmasý kaydýyla) verilmektedir. Bu konuda Çorum ÝÞKUR Müdürlüðümüz çalýþmalarýn yýlsonuna kadar tamamlanmasý için çalýþacak ve hak edenlerin ücretlerinin Ýþsizlik Sigortasý Fonundan ödenmesini saðlayacaktýr. Ayrýca Dodurga'da iþten çýkarýlan iþçi kardeþlerimize kaymakamlýk tarafýndan 2 þer ton kömür verilecektir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur"(haber Merkezi) Ertuðrul Onan MHP Merkez Ýlçe ye aday Huzurun ve birliðin saðlanmasý için adayým Ertuðrul Onan,Onan, "Huzurun ve birliðin saðlanmasý için adayým." dedi. EROL TAÞKAN rtuðrul Onan, MHP EMerkez Ýlçe Baþkanlýðý için aday olduðunu açýkladý. Parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný açýklayan Onan, "Huzurun ve birliðin saðlanmasý için adayým." dedi. Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu ve çok sayýda partilinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda açýklama yapan Ertuðrul Onan, siyasal kimliði rakiplik üzerine deðil, hizmet yarýþý olarak algýladýðýný, yerel seçimlerden sonra ülkücü hareketin geçirdiði travmanýn tecrübe ve ortak akýldan vazgeçilmemesi gerektiðine iþaret ettiðini söyledi. Partisinin, memleketin ve milletin geleceði için hizmete talip olduklarýna deðinen Ertuðrul Onan, 21 Aralýk Pazar günü ÇESOB Toplantý Salonu'nda yapýlacak kongre için adaylýðý için þu açýklamalarda bulundu, "Siyasal kimliði rakiplik üzerine deðil, bir bayrak yarýþý olarak gören bir anlayýþýn mensubu olarak, ilçe kongresinde yönetim arkadaþlarým ile birlikte, adaylýðýmý açýklýyorum. Teþkilatýn her kademesinde görev yapmýþ, tozunu yutmuþ, her türlü cefasýný çekmiþ bir arkadaþýnýz olarak, her þeyden önce hareketin hafýzasý olarak, yerel seçimlerden sonra hareketin geçirdiði travma, maalesef tecrübeden ve ortak akýldan vazgeçilmemesi gerektiðini bir kez daha ortaya koþmuþtur. Adaylýðýmýn yegane sebebi budur. Ýlçe baþkanlýðýna aday olan kardeþimizin gençliði, çalýþkanlýðý v e samimiyeti hakkýnda en ufak bir þüphemiz yoktur. Ýnanýyorum ki ülkücü ha- Toplantýya parti yöneticileri katýldý. rekete kendisinin de hizmetleri dokunacaktýr. Farklýlýðýmýz bizim tecrübemizdir. Çorum'da özellikle merkezde ülkücülerin huzurunun, birliðinin, dirliðinin saðlanmasý için önümüzdeki 2015 yýlýndaki milletvekilliði seçimlerinde önce partim, sonra milletimiz ve memleketimizin geleceði için bu zorlu, mukaddes ve kutlu göreve arkadaþlarýmla birlikte arkadaþlarýmla birlikte hazýrým. Þehitlerin, gazilerin duasýnýn olduðu mukaddes hareketimizde, yarýnlarýmýzýn esenliði için, huzurumuz için, katýlýmcý bir yönetim için partililerimizin desteklerini bekliyorum." AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkaný Cahit Baðcý, maden iþçilerine iþsizlik sigortasý baðlanacaðýný duyurdu. Çorum leblebisi TBMM de TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. orum un tanýtýmýna Çkatkýda bulunmak amacýyla AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðümüz tarafýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bütçenin görüþmelerinde tüm milletvekillerine Çorum Leblebisi daðýtýldý. Uslu, Yaklaþýk 3 asýrdýr ilimizde üretimi yapýlan, adeta Çorum ismi ile özdeþleþmiþ, Çorum denince leblebi, leblebi denince akla Çorum gelmektedir. 45 in üzerinde çeþidi ile vatandaþlarýmýza sunulan Çorum leblebisini önerimizi geri çevirmeyerek bizlere ikram eden Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü ve Kurum Baþkanlýðý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker e teþekkür ederiz dedi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar Çorum Leblebisinin TBMM de daðýtýmýna katký, destek ve onay veren Uslu ya teþekkür ederek, Çorum dan getirdiði leblebiyi takdim etti. Çorum leblebisi bilindiði gibi ilimize gelen yerli ve yabancý turistlerin yoðun talepleri olmakta; ayný zamanda baþta Almanya olmak üzere Avrupa nýn diðer ülkelerine, Avustralya, Amerika, Kanada ya ve Asya ülkelerine ise talepler doðrultusunda leblebi ihracý yapýlmaktadýr. (Haber Merkezi) MHP de kongre takvimi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl Baþkanlýðý ve baðlý ilçe teþkilatlarýnýn kongre takvimleri kesinleþti. MHP nin il ve ilçe teþkilatlarý kongre takvimi þöyle: Pazar Merkez Ýlçe Mahalle Delege Seçimi Pazar Merkez Ýlçe Kongresi Pazartesi Mecitözü Ýlçe Kongresi Salý Ortaköy Ýlçe Kongresi Çarþamba Laçin Ýlçe Kongresi Perþembe Dodurga Ýlçe Kongresi Cuma Boðazkale Ýlçe Kongresi Cumartesi Osmancýk Ýlçe Kongresi Cumartesi Kargý Ýlçe Kongresi Pazar Alaca Ýlçe Kongresi Pazartesi Uðurludað Ýlçe Kongresi Salý Oðuzlar Ýlçe Kongresi Cumartesi Ýskilip Ýlçe Kongresi Cumartesi Bayat Ýlçe Kongresi Pazar Sungurlu Ýlçe Kongresi Pazar Çorum Ýl Kongresi Haber Merkezi Dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenlendi. (Ç.HAK:2502)

3 CUMARTESÝ 20 ARALIK CHP nin gündemi otopark C Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi nin yaptýrdýðý Binevler Camii ni ziyaret etti. Binevler Camii tadilatýný inceledi umhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyeleri, TSO'yu ziyaret ederek, gündemde olan bazý konular hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. CHP Belediye Meclis Grup Baþkanvekili Ayhan Þamlý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn giriþimleriyle yeni terminal binasýnýn iþletmesinin Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasýnýn, Çorum adýna önemli bir karar olduðunu söyledi. Þamlý, "Hepimiz kendi iþlerimizden feragat ederek Çorum için bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz. Bu anlamda, ilimiz esnafýnýn lehine bir karar çýkmasý konusundaki hassasiyetinizden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Grup Baþkanvekili Ayhan Þamlý ayrýca, CHP Grubu olarak ana arterler için talep ettikleri ücretli otopark uygulamasýnýn hayata geçirildiðini, ancak büyük bir çoðunluðu konut olan Bahabey Caddesi'nin de kapsam içerisine alýndýðýný belirterek "Burada çok ciddi bir rahatsýzlýk yaþanmaktadýr. Ýnsanlar araçlarýný kendi evlerinin önüne park etmek için ücret ödemek zorunda kalmaktadýr. CHP Grubu olarak Bahabey Caddesi'nin ücretli park kapsamýndan çýkartýlmasý için mücadele etmekteyiz. Bu konuda TSO'nun da desteðini istiyoruz" dedi. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek "Ýlimizin lehine olan her adýmý Oda olarak desteklemekte, öncülük etmekteyiz. Yeni terminaldeki iþleyiþ konusunda üyelerimizden gelen talepleri Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'ye ilettik ve bu talepler haklý görülerek iþletmeciliðin kiþi ya da kuruma verilmeksizin belediye tarafýndan yürütülmesi kararlaþtýrýldý. Bu sayede hem Çorumlu esnafýmýzýn istediði oldu, hem de belediyemiz için alacaklarýný tahsil etme imkâný doðdu. Artýk esnafýmýz yeni terminale daha çok sahip çýkmalý, üzerine düþeni yapmalýdýr" dedi. Baþaranhýncal, Çorum'un söz konusu olduðu durumlarda siyasi farklýlýk düþünmeksizin sergilenen birlikteliðin memnuniyet verici olduðunu vurguladý. CHP Grubu'nun Bahabey Caddesi'nin ücretli park kapsamýndan çýkartýlmasý hususundaki talebin de deðerlendirilmesi gereken bir konu olduðunu belirten Baþaranhýncal "Bahabey Caddesi'nin, yoðun olarak ikamet mi yoksa ticaret amaçlý mý kullanýldýðýnýn iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda belediye ile görüþeceðiz' diye konuþtu. Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý CHP Belediye Meclis Grubu üyelerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) B Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþý, Baþkan Külcü ye eþlik etti. Binevler Camii tadilatýnýn yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný belirtti. Baþkan Külcü, tadilata ihtiyacý olan diðer camilerde de onarým çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti. elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan Binevler Camii'nde yürütülen tadilat çalýþmalarýný yerinde inceledi. Cuma namazý için Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan ile birlikte Binevler Camii'ne giden Baþkan Külcü, namaz çýkýþýnda tadilat çalýþmalarý ile ilgili belediye teknik personelinden bilgi aldý. Belediye'nin þehrin deðiþik bölgelerindeki birçok camide tadilat ve yapým çalýþmalarý yaptýðýný hatýrlatan Baþkan Külcü, Binevler Camii'nde de onarýma ihtiyaç duyulan yerleri yenilediklerini ifade etti. Külcü, "Binevler Camii'nde bay-bayan tuvalet ve abdesthanelerini tamamen yeniledik. Son cemaat bölümünü laminantla kapladýk, dýþ pencerelerini ise yeniliyoruz. Engelli hemþehrilerimizin camiye rahatça girip çýkabilmeleri amacýyla engelli rampasý yaptýk." dedi. Tadilat çalýþmalarýnýn yýlsonuna kadar tamamlanacaðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, tadilata ihtiyacý olan diðer camilerde de onarým çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti. Baþkan Külcü'ye Binevler Camii'ni inceleme sýrasýnda Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþý, cami imamý Cemal Yolcu, dernek yöneticileri Yaþar Özaydýn ve Cemal Öz de eþlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyeleri TSO'yu ziyaret etti. Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) Baþkan Külcü ye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan eþlik etti.

4 4 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Hayrettin Karaman Hak, vazife ve kul hakký itit Üniversitesi ile Hitit Otomobil Hve Motorlu Sporlar Kulübü (HÝTOK) iþ birliðiyle düzenlenen Ýleri ve Defansif Sürüþ Teknikleri konulu eðitim Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Eðitime üniversite akademik, idari personeli, HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, Çorum Emniyet Müdürlüðü ne ait eskort araç sürücüleri ve davetliler katýldý. TOSFED Genel Sekreteri ve ileri ve defansif sürüþ konusunda tecrübeli isim Mete Bardakçý, slayt ve görüntüler eþliðinde ileri ve defansif sürüþ sýrasýnda dikkat edilmesi gereken konular Hitit Üniversitesi ile Hitit Otomobil ve Motorlu Sporlar Kulübü (HÝTOK) iþbirliði ile eðitim düzenlendi. Uygulamalý ileri sürüþ eðitimi Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn üçüncüsü Osmancýk Ömer Derindere MYO da düzenlendi Üniversitede engelli öðrencilerin eðitim almasýna iliþkin hangi hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve tartýþmak amacýylaeðitim birimlerinde Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý düzenleniyor. ÜniversiteEngelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu nca düzenlenen Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn üçüncüsü Osmancýk hakkýnda bilgiler vererek uyarýlarda bulundu. Yaklaþýk üç saat süren eðitimde katýlýmcýlarýn sorularý da cevaplandýrýldý. Etkinliðin ikinci gününde ise ÇTSO Fuar Alaný nda bulunan HÝTOK slalom pistinde Mete Bardakçý tarafýndan uygulamalý olarak ileri ve defansif sürüþ teknikleri konularýnda bilgiler verildi. Bardakçý, eðitime katýlanlara beþ ayrý araçta oturuþ þekli, pozisyon alma, huniler arasýnda slalom yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, duruþ ve kalkýþlarda yapýlmasý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi.(haber Merkezi) Ýstanbul da üniversite tanýtýmý itit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri- Ýstanbul ile devam etti. Hne Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen üniversitenin, tanýtým etkinliklerine Ýstanbul ile devam ettiði bildirildi. Yükseköðretim Günleri tanýtým etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen eðitim fuarýna, Ýlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Þaban Haklý, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarý Araþ. Gör. Mustafa Reþit Haboðlu, Araþ. Gör Eda Aktaþ ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Açýklamada, En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla yolunda emin ve hýzlý adýmlarla yürüyen üniversitenin, birçok vakýf ve devlet üniversitesinin yer aldýðý eðitim fuarýnda standýmýzý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere istihdam odaklý bölüm ve programlarýmýz beraberinde öðrencilerimize sunulan imkanlar anlatýldý. Öðrenci odaklý bir eðitim anlayýþýyla her geçen gün daha da büyüyen Üniversitemize, düzenlenen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin yoðun ilgisi oldu. Bir dünya üniversitesi olama yolunda emin adýmlarla ilerleyen Üniversitemiz tanýtým etkinliklerine Aralýk 2014 tarihlerinde Adana da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. denildi.(haber Merkezi) Engelsiz üniversite semineri Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn üçüncüsü Osmancýk Ömer Derindere MYO da düzenlendi Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nda gerçekleþtirildi. Etkinlikte Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný Öðr. Gör. Emre Demir, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir sunum yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki önemi üzerinde bilgiler sundu. Öðr. Gör. Emre Demir konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ algýlayýþlarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýna dikkat çekerek, öðrencilerden faaliyetlere katýlarak sosyal yaþamda engellilere destek olmalarýný istedi. Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr.Gör. Nazlý Pehlivan Yirci ise, Engelsiz Üniversite konusunda daha önce yapýlan çalýþmalardan ve bundan sonra yapýlabilecek projelerden bahsederek bunun gerçekleþtirilebilecek bir ideal olduðunu söyledi. Özellikle engelli öðrenciler için üniversitenin eriþilebilir ve ulaþýlabilir olmasý önceliðiyle, engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada hizmetlerin, Ýleri ve Defansif Sürüþ Teknikleri uygulamasý yapýldý. Eðitime üniversite akademik, idari personeli Emniyet Müdürlüðü ne ait eskort araç sürücüleri ve davetliler katýldý. Programda HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç verdi. Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine Ýstanbul ile devam etti. engellilerin topluma tam ve etkin katýlýmlarýný saðlamak ve bireysel özelliklere saygý göstermek çerçevesinde insan haklarý temelli fýrsat eþitliðini sunan bir yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini belirten Demir in konuþmasýnýn ardýndan hayatýnda engeller konusunda farkýndalýðý arttýrýcý kýsa film gösterimleri sunuldu.(haber Merkezi) Öðr. Gör. Emre Demir Ýnsanlara ait ödev ve yükümlülüklerin bir kýsmý ferdîdir, teker teker kiþilere aittir (aynî farz), bir kýsmý da topluma býrakýlmýþ, yeterli sayýda birilerinin yapmasý istenmiþtir (kifâî farz). Bir toplumun, ilâhî muradý gerçekleþtirmek ve yaratýlýþ hikmetleri doðrultusunda geliþmek için muhtaç olduklarý her âlet, kurum, kuruluþ, faaliyet, düzenleme ferdin yükümlülüðü dýþýna taþýnca, ikinci neviden yükümlülük olur. Ýslâm toplumunda her ferd, bu yükümlülüðün toplumda yerine getirilip getirilmediðini kontrol ve takip etmek durumundadýr. Çünkü getirilmediði zaman, ülkede doyurulmayan aç, giydirilmeyen çýplak, tedâvî edilmeyen hasta, eðitim ve öðretim verilmeyen insan, savunulmayan sýnýr, önlenmeyen haksýzlýk, tepki görmeyen ahlâksýzlýk ve hayasýzlýk, yolsuzluk bulunduðu müddetçe bütün fertler bundan teker teker (aynî farz gibi) sorumlu hale gelmektedirler(þâtýbî, el-muvâfekât, II, ). Bir hakký tanýmlama ve belirleme konusunda ya bir nas vardýr veya yoktur. Nassýn bulunmasý halinde, aksine bir zorunluluk bulunmadýkça hak bellidir, buna uyulacak, hak yerine getirilecektir. Nassýn bulunmamasý durumunda ictihad, örf, teâmül devreye girer; hak bu kaynaklara dayanýlarak belirlenir. Öðrendiðimiz andan itibaren hak olmayan þeyi talep etmemek gerekir. Daha önce hak olmadýðý halde alýnmýþ, yararlanýlmýþ, kullanýlmýþ olan mal ve hizmetler hak sahibine iade veya tazmin edilmelidir. Hak sahibi bilinemez veya bulunamaz ise onun adýna yoksullara daðýtýlmalýdýr. Ýslam ý bir hukuk referansý olarak kabul etmeyen sistemlerin hakim olduðu yerlerde yaþayan Müslümanlar iþlerini, mecbur kaldýklarý sürece mevcut mevzuata göre yürütürler. Duruma göre ya iþ baþlamadan önce veya resmi iþlem bitince, hakkýn taraflarý arasýnda, Ýslam a göre hak alýþ-veriþi yapýlýr, haklar ve borçlar ödenir. Günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrýlmýþtýr. Hak ihlali de bir günah olduðuna göre onun da büyüðü ve küçüðü olur. Küçük günah, önemsiz, ihlal edilmesi caiz, müeyyidesiz... demek deðildir. Küçük günah, verdiði maddi ve manevi zarar bakýmýndan büyüðe nisbetle küçüktür; ama o da günahtýr ve terkedilmesi gerekir. Ceza bakýmýndan da büyük ile küçük haksýzlýk arasýnda fark vardýr ancak her ikisinin de cezasýnýn bulunduðu unutulmamalýdýr.. Ýslâm da yaratma, emir ve hüküm Allah a ait bulunduðu için emir ve hüküm çerçevesine giren hak ve vazife belirleme iþi de Allah a aittir. Hak ve vazifeyi belirleme iþini bir fert veya zümre, yahut da toplum yerine Allah ýn üzerine almýþ bulunmasý, bir tarafa öncelik ve aðýrlýk verilerek diðer tarafýn ezilmesini, haksýzlýða uðramasýný önlemektedir. Adâlet ve hakkaniyet, herkese hakkýný vermek, dengeyi saðlamaktýr. Allah Teâlâ haksýzlýðý kendine de kullarýna da haram kýlmýþ ve pek çok âyette adâleti ve hakkaniyete riayet etmeyi emretmiþtir. Üzerinde Allah ve/veya kul hakký kalmýþ olarak vefat eden bir müminin ahiret alemindeki durumu, günahýnýn baðýþlanýp baðýþlanmayacaðý konusu da kaynaklarda titizlikle incelenmiþtir. Allah ýn kendisine ortak koþulmasý (þirk) dýþýnda bütün günahlarý affedeceðini bildiren ayet, kul haklarý istisna edilerek yorumlanmýþtýr. Evet, Allah Teâlâ dilerse kendine ait haklarý baðýþlar, ama kul haklarýný baðýþlamasýný, mazlum ve maðdur olanla helalleþme ve haklaþma þartýna baðlamýþtýr. Ya borçlar ödenerek veya helallik alýnarak kul razý edilecek ve hakkýný baðýþlayacak veya bir hadise göre ahirette, kul hakký ile ölenin sevabýndan alýnýp hakký yenene verilecek, bu da yetmezse maðdurun günahýndan (cezasýndan) yeteri kadarý hak yiyene nakledilecek, böylece kul hakký ödetilecektir. Hadiste öldürme, dövme, haksýz olarak mal edinme, küfür ve hakaret etme fiilleri kul haklarý olarak zikredilmiþtir.

5 Yeni terminalde iþyeri ihalesi MURAT ÇETÝN orum Belediyesi ÇÇevre Yolu üzerinde yapýmý Halkbank Genel Müdürü nün evinden çýkan para kimin? Parti Ýstanbul AK Milletvekili Hüseyin Bürge 17 Aralýk Darbe giriþiminin gerçeklerini yazdý... Ýþte Hüseyin Bürge'nin kendi sitesinde yayýnlamýþ olduðu "VA- KIF PARASI MI, RÜÞ- VET VE YOLSUZ- LUK PARASI MI?" baþlýklý o yazýsý: Yeni ve Daha Güçlü Bir Türkiye yolunda durmadan çalýþan AK Partimiz, 12 yýllýk iktidarýmýz boyunca sayýsýz darbe giriþimleri ve engellemelere maruz kalmýþtýr. 17 ve 25 Aralýkta yaþanan hadise de yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyi kendine amaç edinmiþ iktidarýmýzý, yýpratmaya yönelik operasyonlardan sadece birisidir. Makedonya da faaliyet gösteren Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfý; Balkanlar ile Türkiye arasýnda Uluslararasý Balkan Üniversitesi vesilesi ile gönül ve kültür köprüleri kurmayý kendine amaç edinmiþtir. Halkbankasý ise son yýllardaki baþarýlarýyla Dünya gündemine oturmuþ, iftihar ettiðimiz kurumlarýmýzdan biridir. 17 Aralýk Operasyonu ile hem Halkbankasý na zarar vermek istenmiþ, hem de vakýf/baðýþ paralarýnýn, yolsuzluk ve rüþvet pa- tamamlanan Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde bulunan iþyerlerinin ralarý olduðu iddiasýyla Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfý zan altýnda býrakýlmýþtýr. Mahkeme kararý ile de doðruluðu ispatlanmýþ, hayýrsever insanlarýmýzýn verdiði baðýþlar, rüþvet ve yolsuzluk parasý gibi çirkin ve mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmiþtir. Özellikle muhalefet partilerinin, vakfetmenin ne olduðunu bilmeyen, hayýr sofralarýndan geçmemiþ temsilcileri tarafýndan, hiçbir dayanaðý olmayan iftiralar atýlmýþ, konu siyasi þov malzemesi haline getirilmiþtir. Ne ilginçtir ki; 17 Aralýk Operasyonundan sonra, tarihinde basýn ve medya organlarý yoluyla yaptýðýmýz; Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ýn evinden bulunan, rüþvet ve yolsuzluk iþletmesini ihale edecek. Çorum Belediyesi'nin ilanýna Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde bulunan iþyerlerinin iþletmesini ihale edecek. AK Parti Ýstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge 17 Aralýk Darbe giriþiminin gerçeklerini yazdý... parasý olduðu iddia edilen paranýn Euro sunun, Euro su Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfýna ait Makedonya daki Halkbank hesabýna, Euro su Türkiye Temsilciliðinin açýlmasýndan bir gün sonra, tarihinde Vakfýn Türkiye Temsilciliðine ait Halkbank hesabýna Süleyman Aslan tarafýndan transfer edilmiþtir. Kalan milyon Euro ise Türkiye Temsilciliðinin Halkbank hesabýna transfer edilmek üzere bekleyen vakfýmýza ait paradýr. þeklindeki açýklamalarýmýz ve sunduðumuz belgelere raðmen, bazý basýn ve yayýn organlarý gerçekleri gizlemiþ ve bazýlarý ise bu karanlýk operasyonun bir parçasý haline gelmiþtir. göre, Çepni Mahallesi Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde toplam 51 iþyeri, 31 Aralýk 2014 tarihinde saat 13.30'da Belediye Meclis Salonu'nda encümen huzurunda açýk artýrma usulü ile ihale edilecek. Ýhalenin süresi 1 yýl geçerli olacak. Þartname ve ekleri Belediye Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nden temin edilebilecek. Bütün bu karanlýk güçler ve destekçilerinin hesap edemediði bir þey vardý ki; Hakk yolunda mücadele eden ve Dünyanýn bütün mazlum ve maðdurlarýna gönlünü açmýþ vakýf sevdalýlarý inandýklarý bu davadan vazgeçmeyecekti. Nitekim yüce adalet 04/03/2014 tarihinde tecelli etmiþ ve Ýstanbul 22.Sulh Ceza Mahkemesine vakýf/baðýþ paralarýnýn iadesi konusunda yaptýðýmýz baþvuru kabul edilerek, paralar Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfýmýza iade edilmiþtir. Þimdi soruyorum; vakýf parasý mý, rüþvet ve yolsuzluk parasý mý? Hüseyin BÜRGE Ýstanbul Milletvekili (Týmetürk) CUMARTESÝ 20 ARALIK Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3/C sýnýfý öðrenci velileri öðretmen istiyor. Velilerin öðretmen tepkisi M. ALÝ CEYLAN atih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3/C sýnýfý Föðrenci velileri öðretmen istiyor. Edinilen bilgilere göre, geçtiðimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3/C sýnýfý öðretmeni vefat etti. Bunun üzerine okul müdürlüðü 3/C sýnýfýna yeni bir öðretmen görevlendirdi. Ancak söz konusu öðretmen baþka bir okula müdür yardýmcýsý olarak atanýnca yerine geçici süreliðine baþka bir öðretmen atandý. Yeni gelecek öðretmenle birlikte 3/C sýnýfý öðrencileri 2 ayda toplam 4 öðretmen deðiþtirecek. Olup biten geliþmelere velilerden tepki geldi. Dün okul binasý önünde toplanan öðrenci velileri, Milli Eðitim Müdürlüðü'nden öðretmen sorunlarýna geçici deðil kalýcý bir çözüm getirmesini istedi. Öðretmen deðiþiklikleri sonucu öðrencilerin derslerine adapte sorunu yaþadýklarýný belirten veliler, durumun böyle devam etmesi halinde önümüzdeki hafta çocuklarýný okula göndermeyeceklerini ifade ettiler. Veliler probleme çözüm getirilmemesi halinde çocuklarýný baþka okullara nakledeceklerini dile getirdiler. Siyer-i Nebi Yarýþmasý bugün nadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum AÞubesi tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi Yarýþmasý bugün saat de yapýlacak. Bu yýl ikincisi düzenlenecek yarýþmaya îki bin lise öðrencisinin katýlmasý bekleniyor. AGD Çorum Þubesi Liseler Komisyonu Baþkaný Ramazan Yiðitoðlu, yarýþma ile ilgili þu bilgileri verdi: Yarýþmanýn amacý lise öðrencilerimizin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) hayatý hakkýnda daha hassas ve daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamak ve örnek bir nesil yetiþmesine katkýda bulunmaktýr. Siyer-i Nebi Yarýþmasý, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da ve 9 ilçemizde 20 Aralýk Cumartesi günü saat 11.00'de yapýlacak. Sýnav test usulü olacak. Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye 1 fotoðraf makinasý, dördüncüye kol saati, beþinciye Necmettin Erbakan külliyatý hediye edilecektir. Ýlk 20'ye girenlere yurt içi gezilerine ücretsiz katýlým saðlanacaktýr. Merkez ve ilçe birincilerine özel hediyeler verilecektir. Ayrýca Türkiye geneli dereceye girenler Genel Merkez tarafýndan ödüllendirilecektir. (Haber Merkezi) KUTLAMA Kýymetli arkadaþlarýmýz Murat Kaya Orçun Duyar ýn yeni yayýn döneminde Pana film tarafýndan Kanal D için çekilen Adý Yok adlý televizyon dizisinde almýþ olduklarý rollerini kutlar, yeni görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Ege Erdemli Samet Hertelden Habib Özden Sefa Sarýkahya Çorum a iki atama akimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu- (HSYK) 1. Dairesinin yayýmla- Hnun dýðý kararnameyle 62'si Yargýtayda görev yapan 66 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþti. Buna göre, Yargýtay Tetkik Hakimi Haydar Ersözoðlu, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Savcýsý Arif Alemdar, Çorum Hakimliðine atandý. (Týmetürk) Kararnameyle 62'si Yargýtayda görev yapan 66 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþti.

6 6 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Silahlý yaðmadan yargýlanýyorlar Ç orum'da silahlý yaðma suçundan haklarýnda 105 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýlan 5'i Irak vatandaþý 6 tutuklu sanýðýn yargýlanmalarýna baþlandý. Irak'ta çýkan iç savaþ nedeniyle Türkiye'ye göç eden bir ailenin evine silah zoruyla girerek içinde 50 bin dolar olan çantanýn yaný sýra evdeki bazý elektronik eþyalarý alýp kaçan ve haklarýnda "silahla nitelikli yaðma" suçundan 105 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýlan B.A. (30) ile Irak uyruklu K.F. (21), A.S. (27), A.R. (21), S.A. (24) ile R.S'nin (18) yargýlanmalarýna baþlandý. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada, maðdur aile ile tutuklu sanýklar ve taraf avukatlarý hazýr bulundu. Maðdur M.R. (50) ifadesinde, Irak'ta polis memuru olarak görev yaptýðýný ve Türkiye'ye mülteci olarak geldiðinde yanýnda bir miktar para getirdiðini ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Irak'tan Türkiye'ye mülteci olarak geldim. Orada polis olarak görevliydim. Eþim ve 5 çocuðumla Türkiye'ye geldiðimde yaklaþýk 50 bin dolar param vardý. Bir gün yaþadýðým eve yüzleri kapalý kiþiler geldi. Birinin belinde silah vardý. Paranýn bulunduðu çantayý ve evde bulunan elektronik eþyalarý alarak kaçtýlar. Aralarýnda Türkçe konuþuyorlardý. Kendi vatandaþlarýmýz olduklarýný sonradan öðrendim." Sanýklardan Çorum'da esnaflýk yapan Türk vatandaþý B.A. ise olayla ilgisinin bulunmadýðýný ileri sürerek, "Þüphelilerden Irak uyruklu K.F, yanýmda çýrak olarak çalýþýyor. Yaklaþýk 1,5 yýldýr yanýmda çalýþýyor. Diðer þüpheliler de müþterilerim. Onlarý da dükkanýma geldiklerinde tanýdým. Benim olayla bir ilgim yok. Diðer þüpheliler olaydan üç hafta önce benden kurusýký tabanca istedi. Ben de onlara bir tabanca verdim. Daha sonradan soygun yaptýklarýný öðrendim" dedi. Tutuklu sanýklardan A.R. de olayý gerçekleþtirdiklerini kabul ederek, silah ve býçak kullanarak girdikleri evden para bulunan çantayý alarak çýktýklarýný belirtti. Ýfadelerin ardýndan mahkeme heyeti, sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi. 50 BÝN DOLAR ALDILAR Geçen yýl aðustos ayýnda eþi ve 5 çocuðuyla Gülabibey Mahallesi'nde yaþayan M.R'nin evine silah zoruyla giren þüpheliler, içerisinde 50 bin dolar para olduðu öne sürülen çantayla evde bulunan bazý elektronik eþyalarý alarak kaçmýþtý. Olaydan sonra geniþ kapsamlý soruþturma baþlatan Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin Çorum ve Ýstanbul'da eþ zamanlý olarak gerçekleþtirdikleri operasyonla yakalanarak gözaltýna alýnan 6 kiþi tutuklanmýþtý.(aa) Polisten iþyerine baskýn Bir iþyerine düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca ile 83 adet tabanca mermisi ele geçirildi. orum Emniyet Müdürlüðü Ç Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan bir iþyerine düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca ile 83 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafýndan yapýlan istihbari çalýþmalar sonucunda, bir iþyerinde kumar oynandýðý ve bazý silahlý þahýslarýn bulunduðu þeklindeki bilgiden sonra Cumhuriyet savcýsýndan alýnan arama kararýna istinaden sözkonusu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iþyerinde yapýlan aramalarda V.K., M.A., M.K., C.T., T.R., C.O., O.G. ve C.O. isimli 8 kiþi gözaltýna alýnýrken 3 adet deðiþik çap ve markalarda tabanca ile bu tabancalara ait 83 adet tabanca mermisi, 277 adet tüfek fiþeði, 9 takým iskambil kaðýdý ile 160 adet deðiþik renklerde kumar fiþi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve diðer emtialara el konulurken, gözaltýna alýnan 8 kiþi hakkýnda 6136 sayýlý kanuna muhalefet ve kumar oynamaya yer ve imkan saðlama suçlarýndan iþlem baþlatýldý. Kayýp liseliler bulundu A Elini makineye kaptýrdý Küçük Sanayi Sitesi nde meydana gelen iþ kazasýnda bir kiþi yaralandý. M.Þ. iþyerinde çalýþýrken elini mermer kesme makinesine kaptýrdý. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý Osmancýk ta ise belediye çalýþan temizlik iþçisi sokakta çalýþýrken kafasýný trafik levhasýna çarptý.(haber Merkezi) masya'da 4 gün önce okula gitmek için evden ayrýlýp bir daha dönmeyen iki lise son sýnýf öðrencisi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Lisesi son sýnýf öðrencisi Muhammed Taha Morgül ile arkadaþý Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencisi Ömer Çulha nýn eve dönmemesi üzerine telefonlarýna ulaþamayýnca endiþelenen ailelerinin durumu bildirmeleri üzerine harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þubesi ekiplerinin çalýþmasý sonuç verdi. Çorum ve Kocaeli den geçtikten sonra birkaç gün Ýstanbul da bulunmalarýnýn ardýndan Amasya ya dönmek üzere yola çýkýp Amasya nýn Suluova ilçesinde yaþayan bir arkadaþlarýnýn yanýna uðrayan Morgül ile Çulha, polis tarafýndan bulundu. Ýfadeleri alýnan gençler daha sonra ailelerine teslim edildi.(ýha) Valimiz Sayýn Ahmet Kara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesini ziyaret etti. Saðlýk kuruluþlarýnda inceleme V ali Ahmet Kara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ni ziyaret ederek, yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, kurum bünyesinde yürütülen çalýþmalar ile ilgili Vali Ahmet Kara ya bilgi verdi. Ziyaretin ardýndan Göðüs Hastalýklarý Hastanesine geçen Vali Kara, burada Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk ten hastanenin iþleyiþi ve çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak incelemelerde bulundu. (Haber Merkezi) Vali Kara, kurum giriþinde karþýlandý. Vali Kara, saðlýk kuruluþlarýnda inceleme yaptý. Vali den iade-i ziyaretler V ali Ahmet Kara, iadei ziyaretlerine devam etti. Çorum Valiliði görevine baþlamasý vesilesiyle kendisini ziyarete gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Yumurta Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan ve Yetsan Oto Radyatör ve Kalorifer Sanayi ve Ticaret A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Eyyüp ve Veysel Yetik e iade-i ziyarette bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(haber Merkezi) Vali Kara, Baþkan Külcü ye iade-i ziyarette bulundu. Vali Kara, Çorum Yumurta A.Þ. yi ziyaret etti. Alacakverecek kavgasý çýktý. Alaca da alacak-verecek meselesi yüzünden kavga D.Ö. ile M.S. isimli kiþiler alacak-verecek nedeniyle kavga etti. Kavgada taraflar birbirlerini dövdü. Her iki taraf da birbirlerinden þikâyetçi oldu. (Haber Merkezi) Vali Ahmet Kara, iade-i ziyaretlerine devam etti.

7 Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artý Bir TV de Yeþil Ekonomi nin konuðu oldu Çorum sanayileþerek büyümesini sürdürecek CE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem EÇenesiz, Artýbir Tv de Celal Toprak ýn sunduðu Yeþil Ekonomi programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve Çorum ekonomisine katma deðer saðlayacak yeni projelerini anlattý. Çenesiz, Çorum, sanayileþerek büyümesini sürdürecek. dedi. Katýldýðý programda, Çorum ekonomisi ve yatýrýmlarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Çenesiz, çevre dostu ürünler üzerinde iddialý çalýþmalar sergilediklerini ve yenilikçi adýmlarla yola devam ettiklerini vurguladý. Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak "Yeþil Ekonomi" programýnda Ece Holding Ar-ge Merkezi çalýþmalarýnýn sektöre farklý bir boyut kazandýracaðýný söyleyen ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Ar-Ge çalýþmalarý sonucu özel bir hammadde ve formülle ürettikleri Bioksit Kiremit sayesinde; Çorum kiremidinin de ihraç edilebilir bir ürün haline geleceðine ve hak ettiði fiyat seviyesine çýkacaðýna inandýðýný belirtti. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirdiklerini ve bu ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Artýbir Tv de Celal Toprak ýn sunduðu Yeþil Ekonomi programýna konuk oldu. alandaki yatýrýmlarýna devam edeceklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, bu inovasyon ile birlikte Ar- Ge'nin geleneksel sektörlerde dahi ne kadar önemli olduðunun ortaya konduðunu; Ýnovasyonu sadece ileri teknoloji ürünlere dair bir kavram gibi görmenin doðru olmadýðýný ifade etti. "Yeþil Üretim" ile çevre dostu ürünler Ece Holding'in olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan "Yeþil Üretim"in önemine vurgu yapan Erdem Çenesiz, Ar-Ge merkezlerinin geliþtirdiði teknolojilerle birlikte inovatik ve ekolojik ürünlerin yaný sýra su tüketiminin giderek önem kazandýðý bir dünyada kýsýtlý olan doðal kaynaklarý en doðru biçimde kullanýp minimum su kullanýmý saðlayarak çevre dostu ürünler ürettiklerinin altýný çizdi. Anadolu'daki genç ve nitelikli iþ gücü artmalý Çorum'da çok güçlü bir sanayileþme olduðunu belirten Erdem Çenesiz, özellikle makineleþme konusunda yenilikçi ve ileri teknoloji özelliklerine sahip makinelerin üretim aþamasýnda büyük önem taþýdýðýný söyledi. Çorum'daki tesislerinde yaklaþýk 2 bin kiþiyi istihdam ettiklerini ve Anadolu'yu kalkýndýrmak için istihdamýn dikkat çekilmesi konular arasýnda yer almasý gerektiðini ifade eden Erdem Çenesiz, "Çorum, tanýnmasý ve keþfedilmesi gereken cevherlerle dolu bir þehir. Doðal kaynaklar yönünden de oldukça zengin. Özellikle Anadolu'nun sanayileþmesi ve ekonomik yönden daha da güçlenmesi adýna birçok fýrsat var. Bunu baþarmak içinde Anadolu 'daki genç ve nitelikli iþ gücünün artýrýlmasý gerekiyor" dedi. (Haber Merkezi) Fen Lisesi nde stres ve kaygý semineri en Lisesi Okul Aile FBirliði, öðrenciler için ergen saðlýðý, stres ve kaygý konularýnda eðitim semineri düzenledi. Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Selim Demirci tarafýndan verilen seminerde, öðrencilere stresle baþa çýkma yollarý ve motivasyon teknikleri anlatýldý. Yaklaþýk iki saat süren seminerin ardýndan kýsa bir açýklama yapan Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, benzer konferanslarýn her hafta yeni bir konukla devam edeceðini ve gençlere yönelik olarak diðer yönüyle mesleki açýdan tanýtým saðlanacaðýný, bu iþin mutfaðýnda yetiþmiþ birer birey olarak hayata atýlmalarýnda yardýmcý olacaklarýný ifade etti. (Haber Merkezi) Semineri Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Selim Demirci verdi. Fen Lisesi Okul Aile Birliði, öðrenciler için ergen saðlýðý, stres ve kaygý konularýnda eðitim semineri düzenledi. elediye Baþkan Yardým- Ahmet Yabacýoðlu, Bcýsý Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'a iade-i ziyarette bulundu. Görüþmede belediyenin son iki yýldýr uygulamaya koyduðu tek sicil uygulamasý ile yapýlandýrma hususunda bilgi alýþ-veriþinde bulundu. Tek sicil uygulamasýnýn 1 Ocak 2015'ten itibaren zorunlu olacaðýný, herhangi bir iþlem için belediyeye müracaat edenlerden önce sicil birleþtirme iþlemini yapmasýný isteyeceklerini ifade eden Ahmet Yabacýoðlu, "Sicil birleþtirme iþlemi kýsa bir sürede gerçekleþtiriliyor. Sistemimizde bir kiþiye ait birden fazla kayýt var. Bu nedenle borçlarýn unutulmasý ve mükerrer ödemeler olabiliyor. Kiracýlar ev sahiplerine borç býrakýp gidiyor. Tek sicil uygulamasý ile bunlarýn önüne geçilmiþ olacak." dedi. Devlette bütün iþlemlerin T.C kimlik numarasý ile halledilebildiðine dikkat çeken Yabacýoðlu, "Þimdi bu kolaylýða belediye de nlu Mamuller ve Ekmek Üreti- Federasyonu Çorum Þu- Ucileri besi oluþturuldu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir'in baþkanlýðýnda kurulan Çorum Þubesi, 27 Aralýk Cumartesi günü düzenlenecek törenle açýlacak. Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5 TE (Adliye binasý arkasý) açýlýþ törenine tüm Çorumlular ý davet etti. TSO ziyaretinde gündeme gelen ekmek, pide ve simit Azami Fiyat Tarifesi konusunda açýklama yapan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kamuoyunda yanlýþ bir algýnýn oluþtuðunu belirterek "Odamýzýn ilgili meslek komitesi, üyelerinden gelen talep üzerine bir çalýþma yaparak son olarak 2011 yýlýnda belirlediði azami fiyat tarifesini yenilemiþtir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, belirlenen fiyatlarýn azami, yani üst limit olmasýdýr. Belirlenen fiyatlar üst sýnýr mahiyetinde olup, esnafýmýzýn bu fiyatlarýn üzerinde ücretlerle satýþ yapamayacaðý, isterlerse daha düþük ücretler üzerinden ekmek, pide ve simit satabilecekleri anlamýna gelmektedir. Serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar, arz-talep dengesine göre belirlenmektedir. Ayrýca azami tarife belirlenirken Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn 10 Ekim 2014 tarihinde teblið ettiði azami fiyat tarifesi de dikkate alýnmýþtýr " dedi. dahil oldu. Belediyemizde de tek sicil sayesinde tüm iþlemler T.C kimlik numarasý ile yapýlabilecek. Tek sicil ve borç yapýlandýrma hususunda odaya kayýtlý muhasebeci ve mali müþavirlerin bilgilendirilerek onlarýn mükelleflerine iletmeleri hemþehrilerimizin biran önce iþlemlerini gerçekleþtirmelerini ve maðdur olmamalarý için desteklerinizi istiyoruz." Diye konuþtu. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek benzer sorunlarla kendilerinin de karþýlaþtýðýný söyledi. CUMARTESÝ 20 ARALIK Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5 TE (Adliye binasý arkasý) açýlýþ törenine tüm Çorumlular ý davet etti. Ekmek Üreticileri Çorum da þubeleþti Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þube Baþkaný ve TSO Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir de, belirlenen azami fiyatlarýn, maliyet hesabý yapýlarak tespit edildiðini söylediði ziyarette, federasyon olarak sektördeki israfý engellemeyi kendilerine görev edindiklerini belirtti. Akdemir, "Sektördeki israfý engellersek, maliyetleri de daha aþaðý seviyeye indirmiþ olacaðýz. Meslek Komitesi olarak belirlediðimiz fiyatlar, azami sýnýrý içermektedir. Fýrýnlarýmýz, belirlenen fiyatlara kadar istedikleri ücretle satýþ yapabilirler. Ýsrafý azaltýp maliyetini düþüren fýrýnlarýmýz, buna göre daha düþük ücretle satýþ yapabilirler. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Burun estetiðinden endiþelenmeyin Metin Çalýþkan orum Özel Hastanesi Kulak Burun Bo- Uzmaný Opr. Dr. Metin Çalýþkan, Çðaz geliþen teknolojinin burun estetiðinden duyulan korku ve endiþeleri yok ettiðini açýkladý. Yaptýðý yazýlý basýn açýklamasý ile burun estetiði hakkýnda kamuoyunu bilgilendiren Opr. Dr. Metin Çalýþkan, saðlýk sorunlarý ya da estetik açýdan gerçekleþtirilen ameliyatlarda aðrý ve sýzý hissedilmediðini, en zor ameliyat olarak bilinen burun ameliyatýnýn yeni yöntemler ve cerrahi tecrübeyle korkulan bir ameliyat olmaktan çýktýðýný dile getirdi. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Opr. Dr. Metin Çalýþkan, yaptýðý açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Burnunuzda doðuþtan gelen bir deformasyon, nefes alma problemi, eðrilik (deviasyon), kaza ya da darbe sonrasý þekil bozukluklarý, yüzle uyumsuz ölçüler, burun ucunun yuvarlak, uzun, düþük, eðri olmasý, burnun geniþ, kemerli olmasý gibi görünüm ve saðlýk açýsýndan ortaya çýkan sorunlar yüzünüzün güzelliðini ve saðlýðýnýzý olumsuz etkileyebilmektedir. Yüz ifadenizi cansýzlaþtýran, bozan þekilsiz bir burun yapýsý beðenilmeme duygusu ve özgüven problemine neden olmaktadýr. Nefes alamýyorsanýz ciddi uyku ve saðlýk problemleriyle yüz yüzesinizi demektir. Bunun gibi daha birçok olumsuzluklarý engellemek daha canlý, güzel, estetik bir buruna, dolayýsýyla güzel bir yüz ifadesine kavuþarak hayatýnýza yepyeni, canlý, enerji dolu, etkileyici bir pencere açabilirsiniz. Bütün bu sýraladýðýmýz durumlar burun estetiði ameliyatýyla ortadan kaldýrýlýyor. Burun estetiði genel anestezi altýnda yapýlmaktadýr. O nedenle ameliyat sýrasýnda aðrý, sýzý ya da acý hissedilmez. Burun estetiði ameliyatý Türkiye'de en çok yapýlan ve en zor olan estetik ameliyattýr ancak geliþen teknoloji, yeni yöntemler ve cerrahin tecrübesi ameliyat sýrasýnda olmayan aðrýnýn, ameliyat sonrasýnda da kýsa süreli ve hafif atlatýlýr, bu nedenle hastalarýn bu konuda endiþelenmesine gerek yoktur. Daha önceleri ameliyat sonrasýnda tampon uygulamasý, aðrý ve hasta korkusunun baþlýca nedenlerinden iken, ameliyat sonrasýnda oluþan aðrýlarýn genellikle birkaç gün içinde kendini göstermekte, ancak aðrý kesicilerle ortadan kaldýrýlarak daha konforlu bir iyileþme dönemine geçiþ saðlamaktadýr. Modern týb burun estetiði ameliyatýnda da riskleri minimuma indirdi. Ancak bu ameliyatlarýn sonrasýnda da hâlâ göz çevresinde morluklar oluþmakta, bu morluklar 15 gün gibi sürede geçmektedir. Bunu saðlayan sebep ise doðru tekniðin, doðru ameliyat ile planlanarak, doðru cerrah tarafýndan uygulanmasýndýr. Ameliyat sonrasýnda rahat nefes almanýz için burna yerleþtirdiðimiz splintler birkaç gün hastamýzýn burnunda kalarak olasý doku yapýþmasýný engellemektedir. Ameliyattan sonraki ilk günlerde yere eðilip aðýr bir þey kaldýrmaktan, efor sarfettiren iþler yapmaktan kaçýnmanýz gerekiyor. Burnunuzu darbelerden kesinlikle korumalýsýnýz. Ýlk günlerde burun ucunun kalkýk olmasý sizi endiþelendirmesin. Bu, burundaki alçý tabakadan kaynaklanmaktadýr. Alçý tabakayý bir haftada çýkarýyoruz. Sonrasýnda bir hafta kalacak ikinci bir alçý daha koyuyoruz, bu da bir hafta sonra alýnýyor. Burun ucunuz zamanla ideal pozisyonuna gelecektir. Burnunuzdaki bantlar ve alçý 15 gün sonra çýkarýlmaktadýr. Spor yapan hastalarýmýz bir ay beklemek zorundadýr. Gözlük kullanan hastalarýmýz en az bir yýl sonra tekrar gözlük takabiliyorlar. Bu sürede lens kullanmalarýný tavsiye ediyoruz. Ýyileþme döneminin ilk evrelerinde mümkün olduðunca burun ve yüz kýsmýnýzý güneþten korumalýsýnýz. (Haber Merkezi) SMMMO'ya iade-i ziyaret Borcu olmadýðý halde ayný numara adýna hem kendilerine hem de baþka biri adýna kayýt yapýldýðýný anlatan Yýldýrým, "Sonuçta bu hata düzeltildi ama sizin anlattýðýnýz tek sicil sayesinde bunlar ortadan kalkacak. Bizde de daha önce vergi numarasý uygulamasý vardý. O da karýþýklýða sebep oluyordu. Sonra T.C kimlik numarasý vergi numarasý olarak da kullanýlmaya baþlandý. Rahat ettik." dedi. Uygulama hakkýnda esnafý bilgilendirmek için internet üzerinden ve SMS yoluyla duyuru yapabileceklerini, müþterilerini tek sicil uygulamasýna yönlendirebileceklerini vurðgulayan Yýldýrým, gerekli katkýyý vereceklerini kaydetti. Borç yapýlandýrmasý konusunda da açýklamalarda bulunan Yýldýrým, hiçbir kurumun alacaðýndan vazgeçmeyeceðini ve bu nedenle borç yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn kârlý çýkacaðýna dikkat çekti. Yýldýrým, "Er ya da geç bu borçlar ödenecek. Af yok, faizin silinmesi söz konusu. Vatandaþlarýmýzýn yapýlandýrmadan faydalanarak belediyeye olan borçlarýný ödemeleri kendi menfaatinedir." Þeklinde konuþtu.(haber Merkezi) Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, SMMMO Baþkaný Muzaffer Ylýldýrým a iade-i ziyarette bulundu.

8 8 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Mehmet Akif Ersoy un sanatý Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatýnýn 78. Yýlýnda rahmetle anýyoruz. Onu, eserlerini okuyarak anmak bize iyi geliyor. Böylece hem vicdani sorumluluðumuzun gereðini yerine getiriyoruz, hem de onun sanatýndan faydalanmak suretiyle duygu ve düþünce dünyamýzý zenginleþtiriyoruz. Akif'in eserleri aydýnlatýcýdýr. Her ifadesi düþündürür insaný. Metinlerini okuyup anladýkça, kiþinin yorum yapma imkaný da artar. O, bize insaný, toplumu anlatýr deðiþik özellikleriyle. Son iki yüz, üç yüz yýllýk tarihi dönemi, kültürel hayatý anlamada onun eserleri edebi yönüyle birlikte destekleyici metin olarak okunabilir rahatlýkla yýlýnda Ýstanbul'da doðan þairimiz, 1936'da yine Ýstanbul'da Hakk'ýn rahmetine kavuþtu. Onun yaþadýðý bu dönem Türk ve dünya tarihinin büyük deðiþimlerinin olduðu bir dönemidir. Osmanlý Ýmparatorluðunun gerileme dönemi, Birinci Dünya Savaþý, Osmanlý Ýmparatorluðunun yýkýlýþý, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþu, dünyayý sarsan ekonomik buhran ve Ýkinci Dünya Savaþý öncesi gerilimi.. Bütün bunlarý yaþayan Mehmet Akif Ersoy, fikri hayatýyla, sanatýyla dipdiridir, tutarlýdýr, üretkendir. Üslubu bir iradenin güçlü sesidir þiir estetiði baðlamýnda. Eserlerinde fikri özü ihmal ederek, sadece estetik bir dokunun peþine düþmez. Onun sanatýyla kiþiliði arasýnda müthiþ bir uyum vardýr. Gerçekçi bir sanatçý olan Akif, sanatýný halkýmýza doðrudan doðruya, hatta açýkça seslenmek için yapmýþtýr. Düþünen ve üreten þairimiz her haliyle millidir. Kendi deðerlerimizden uzaklaþmadan bilim ve teknikteki geliþmelerden yaralanmayý gerekli gören Akif, þiirlerinde öðretici bir üslupla insanýmýza hitap eder. Yeniliklere açýktýr. Dini ve ahlaki deðerlerimizi þiirlerinde iþleyen þairimiz; doðruluðu, çalýþkanlýðý, hakkaniyeti, adaleti, kahramanlýðý, sadakati, vefayý, vatan ve millet sevgisini, yardýmlaþmayý, saygýyý, sevgiyi öne alýrken; tembelliði, haksýzlýðý, cahilliði, korkaklýðý, bencilliði, israfý eleþtirmektedir. Onun bu tutumu þiirlerinin içeriðinin oluþumunda etkilidir. Onun fikri hayatýnýn temel unsurlarýndan biri sorumluluktur. Sanatýný bu çerçevede yapan þairimiz: "Sahipsiz kalan memleketin batmasý haktýr Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktýr" Dizeleriyle ifade etmektedir. Diðer eserlerinde de olduðu gibi; özellikle Ýstiklal Marþýmýz ile Çanakkale Þehitlerine ve Bülbül þiirleri onun bu duyarlýlýðýnýn ifadesini bulduðu DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK en etkili örneklerdir. Ki bu eserler edebiyatýmýzýn þaheserleridir hiç kuþkusuz. Akif, ayný zamanda çalýþmayý çok önemli gören bir aydýndýr. Üç dil bilen þairimiz, Durmayalým isimli eserinde: "Yer çalýþsýn, gök çalýþsýn, sen sýkýlmazsan otur!" görüþünü dile getirir. Mehmet Akif Ersoy bir düþüncenin, bir idealin þairi olarak yazar eserlerini. "Doðduðumdan beridir aþýðým istiklale." Dizesindeki karakteristik anlayýþ, onun milli duygularýný ifade ediþindeki yoðunluðu, devamlýlýðý ve coþkuyu açýklayýcý mahiyettedir. Safahat'ý okumak, edebiyatýmýzla düþünce hayatýmýzdaki etkileþimi görmek adýna gereklidir. Bunu yaptýðýmýzda, Safahat'ýn nitelikli bir zenginliðe sahip olduðu görülecektir. Þu halde Safahat, bir bakýma modern dönemi anlamada bir okuma klavuzu özelliðine sahiptir denilebilir. Gülen den Erdoðan a cevap rdoðan'ýn Cemaat'e yönelik E"Faili meçhul cinayetlere bulaþtýðýný dahi bugünlerde görüyoruz" sözlerine Gülen, yanýt verdi. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn cemaat hakkýndaki 'faili meçhul cinayet' suçlamasýna Fethullah Gülen'den cevap geldi. Gülen, Erdoðan'ýn bu iddiasý için "Kendilerini gülünç duruma düþürüyorlar" dedi. ERDOÐAN NE DEMÝÞTÝ? Cumhurbaþkaný Erdoðan, geçtiðimiz günlerde Konya'ya katýldýðý açýlýþ töreninde 14 Aralýk operasyonuna deðinerek "17 Aralýk sonrasýnda inlerine gireceðiz dedik. Aradan bir yýl geçti. Ýnlerine girdik ve giriyoruz. Eðitimden, hizmetten, himmetten bahseden yapýnýn bir takým kirli cinayetlere, faili meçhul cinayetlere bulaþtýðýný dahi bugünlerde görüyoruz. Daha fazlasý da çýkýyor. Zincir bunu gösteriyor. Daha þaþýrtýcý þeyler de duyacaksýnýz" ifadelerini kullanmýþtý. FETHULLAH GÜLEN'DEN YANIT Erdoðan'ýn büyük yanký uyandýran bu çýkýþýna Fethullah Gülen "Fâili Meçhul Cinâyetler Ýftirasý ve Canlýlarýn Yaþama Hakký" baþlýklý yeni sohbetinde yanýt verdi. Gülen, deðil insan öldürmek en küçük bir canlýnýn hayatýna kastetmenin bile hakiki zmanlar, her üç kiþiden birinde varis gö- söyledi. Urülebileceðini Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Ali Rýza Cenal, varis hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu. Uzun süre ayakta durmanýn varisin baþlýca sebeplerinden biri olduðunu söyleyen Doç. Dr. Ali Rýza Cenal, her 3 kiþiden birinin varis tehdidi altýnda olduðunu ifade etti. Varisin toplardamar kaynaklý bir hastalýk olduðunu söyleyen Doç Dr. Ali Rýza Cenal, "Varis, vücuttaki toplardamarlarýn geniþlemesi, yapýsýnýn bozulmasý, kývrýlmasý ve görünür hale gelmesidir. Varisin daha ileriki aþamalarý da vardýr. Buna venöz yetmezlik, kronik venöz yetmezlik olarak tanýmlanýr. Varis, genel bir tanýmla ayakta renk deðiþikliði, yaralanmalar, þiþmeler þeklinde kendini gösteren toplardamar hastalýklarýnýn bir bütünüdür'' dedi. VARÝSTEN KORUNMANIN EN ETKÝLÝ YOLU Variste en etkili tedavinin, 'varis çorabý' olduðunu vurgulayan Doç. Dr. Cenal, "Varis çorabý ameliyattan daha etkili bir yöntemdir. Zor olan ise varis çorabýný kullanmak. Varis çoraplarý, diz altý, diz üstü, külotlu gibi çeþitlerden oluþuyor. Biz çoðunlukta diz altý çorabý veriyoruz. Bu çorabý sabah yataktan kalkmadan önce, ayaðýmýzý yere sarkýtmadan, üç veya beþ dakika yukarýda beklettikten sonra giymeliyiz. Akþam yatarken de çýkartmalýyýz. Bu þekilde giyildiði zaman son derece koruyucu olup, varislerin ilerlemesini de azaltýr. Varise baðlý aðrýlar da azalýr. Varis çorabýný kullananlar, yaz aylarýnda kullanamýyoruz diye þikayet ederler. Ancak varis mü'minlerden fersah fersah uzak olduðunu belirterek dikkat çeken þu açýklamayý yaptý: "Þimdi kalkýp da 'Fâili meçhuller arkasýnda da bunlar var! Falan filanlarla da bunlar anlaþýyor!' demek suretiyle bir kýsým ölçüye, mizana, intizama gelmeyen, endazesiz iddialarda bulunuyorlarsa, inanýn topyekün insanlýk karþýsýnda kendilerini gülünç duruma düþürüyorlar."(haber7) Her üç kiþiden biri varis tehdidi altýnda çorabýný kullananlar muhakkak faydasýný görürler'' dedi. "AMELÝYATLAR ESTETÝK AMAÇLI YAPILIYOR'' Varis ameliyatlarýnýn basit ameliyatlar olduðunun altýný çizen Cenal, "Varis ameliyatlarýnýn çoðu estetik amaçlý yapýlýyor. Saðlýk açýsýndan sýkýntý çýkardýðý zamanlarda, ayakta þiþmeler, þiddetli aðrýlar, renk deðiþiklikleri ve yaralar görülüyor. Bu tabloda, muhakkak cerrahi bir müdahalemiz oluyor. Bazý varisler görüntü açýsýndan sýkýntý oluþturabiliyor. Onlara da skleroterapi dediðimiz iðne tedavisiyle, ya da lazerle dýþarýdan müdahale ediyoruz'' diye konuþtu. VARÝSTEN NASIL KORUNURUZ? Varisi, kanýn aþaðýdan kalbe doðru yerçekimini yenerek gelmesi þeklinde tanýmlayan Cenal, "Vücutta, özellikle bacaklarda, kanýn geri kaçmasýný engelleyen kapakçýklar var. Ayakta çok durunca bu dolaþým zorlanabiliyor. Buna baðlý olarak da bacak içindeki basýnç artarak varisleri de arttýrýyor. Yapýlmasý gereken, ayakta çok duruyorsanýz fýrsat buldukça ayaðýnýzý yaklaþýk iki saat, yukarýda tutmanýzdýr. Eðer yapamýyorlarsa varisleriniz de varsa, muhakkak varis çorabý giymelisiniz'' dedi. Spor yapmanýn varis için faydalarýna deðinen Cenal, sözlerine þöyle devam etti: "Varisler açýsýndan, yürümek ve spor yapmak son derece faydalýdýr. Kanýn yukarý gitmesini daha da çok kolaylaþtýrýr. Sabit ve hareketsiz durmak zararlý olup, varisin artmasýna sebep oluyor. Bu yüzden sporu her zaman tavsiye ediyorum''(ýha) Ev alana, evlenene, eðitime devlet desteði eni eylem planýna göre evlenmek, ev al- ve eðitim için para biriktirenden ya Ymak vergi alýnmayacak ya da üste para verilecek Türk ekonomisinin yeni rotasýný çizen Onuncu Kalkýnma Planý ( ) Öncelikli Dönüþüm Programlarý nýn 2. paketi açýklandý. Türkiye nin yüzde 12 ye kadar düþen tasarruf oranýný yüzde 19 a çýkarmayý hedefleyen eylem planýna göre bireysel emeklilikte olduðu gibi ev almak, evlenmek ve çocuðunuzu okutmak için para biriktiriyorsanýz ya devlet katkýda bulunacak veya vergi avantajý saðlanacak. 015'ten sonra iþe baþlayan herkese 2otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine katýlým zorunluluðu geliyor. Ýlk aydan itibaren maaþtan fona para aktarýlacak, devlet de yüzde 25 katký saðlayacak Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun dün açtýðý dönüþüm eylem planýnýn ikinci ayaðýnda en dikkat çekici kýsmý otomatik bireysel emeklilik hesabý oluþturdu. Yurtiçi tasarruflarýn artýrýlmasý için hayata geçirilecek dönüþüm eylem planý çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi ne (BES) otomatik katýlým için pilot çalýþma 2015 yýlýnda tamamlanacak. Otomatik katýlým sistemi, iþe baþlayan bir çalýþan adýna otomatik olarak bir emeklilik hesabý açýlmasý ve ilk aydan baþlayarak maaþýndan katký payý kesintisi yapýlmasýna dayanan sistem olarak tanýmlanýyor. Kiþiler, sisteme katýlmayý istememeleri durumunda baþvuru yapmalýdýr ifadesi bulunan Eylem Planý nda bu konuda pilot çalýþma baþlatýldýðý ve 2015 yýlýnda söz konusu çalýþmanýn sonuçlarýnýn deðerlendirileceði belirtildi. Onuncu Kalkýnma Planý ve Hükümet Programý nda yer alan 25 yapýsal dönüþüm programý içinde bulunan Yurtiçi Tasarruflarýn Artýrýlmasý ve Ýsrafýn Önlenmesi Eylem Planý na göre, tasarruflarýn uzun vadeli araçlara kaydýrýlmasý bir hükümet politikasý olarak ele alýnacak. Bu nedenle BES teki katýlýmýn artýrýlmasý önem taþýyor. BES te yapýlmasý planlanan bir diðer eyleme göre kesinti oranlarý uluslararasý düzeylere yaklaþtýrýlacak. Kesinti oranlarýna iliþkin ülke uygulamalarý dikkate alýnarak emeklilik þirketlerinin, katýlýmcýlarýn birikimleri üzerinden yapabilecekleri fon toplam gider kesintisi tavanlarýnýn yerindeliði deðerlendirilecek. Deðerlendirme sonucuna göre yönetmelik gözden geçirilecek, gerekli revizyon yapýlacak. Ayrýca 2015 yýlýnda BES te ortalama kalýþ süresinin artýrýlmasýna yönelik çalýþma yapýlacak, saðlýk sigortalarýnda vergisel uygulamalar deðerlendirilecek. SÝGORTACILAR KARARDAN MEMNUN Türkiye Sigorta Birliði (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Kalkavan, Bireysel Emeklilik Sistemi ne (BES) otomatik katýlým uygulamasýnýn, sistemi büyüterek hem tasarruflarýn artýrýlmasý hem de ekonomiye fon Devlet yardýmý belirli amaçlarla konut sahipliði, eðitim, evlilik gibi uzun vadeli tasarruflarý teþvik etmeye yönelik olacak. Hangi tasarruf mekanizmalarýnýn (fon, mevduat ve sigorta) geliþtirilebileceði konusunda da çalýþma yapýlacak. Çalýþma sonucunda tercih edilen özel amaçlý tasarruf mekanizmasýna kamu katkýsý ya da vergi teþvikinin saðlanabilirliði konusu deðerlendirilecek. Çalýþmanýn çýktýlarýna baðlý olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapýlacak. Sistemin iþlemesi için özel amaçlý fon ve mevduat türleri geliþtirilecek. Örneðin ev almak için her ay 100 lira biriktirene devlet ek para verecek ya da vergi kesintisi yapýlmayacak. ÝÞTE O MADDE Belirli amaçlarla (konut sahipliði, eðitim, evlilik vb.) uzun vadeli tasarruflarý teþvik etmeye yönelik olarak, hangi tasarruf mekanizmalarýnýn (fon, mevduat ve sigorta) geliþtirilebileceði konusunda çalýþma yapýlacaktýr. Çalýþma sonucunda tercih edilen özel amaçlý tasarruf mekanizmasýna kamu katkýsý ya da vergi teþvikinin saðlanabilirliði konusu deðerlendirilecektir. Çalýþmanýn çýktýlarýna baðlý olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapýlacaktýr.(habertürk) Ýþe giren herkese zorunlu olacak yaratýlmasý açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Kalkavan, iþyerlerinde iþe baþlayan kiþilerin sisteme otomatik dahil edilmelerinin bireysel emekliliðin geniþ kitlelere ulaþmasýný saðlayacak ve kiþilerin genç yaþlardan itibaren tasarruf etmelerine imkan tanýyacaðýný ifade etti. Kalkavan, sistemin genç olmasýnýn fonlarýn henüz yurt dýþý örnekleri kadar büyük olmamasý sonucunu doðurduðunu belirterek, sisteme katýlýmýn çoðunlukla bireysel ve gönüllülük esasýna dayalý olmasýnýn emeklilik þirketlerinin maliyetlerini artýrdýðýný söyledi. Vakýf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan da BES in Avrupa Birliði (AB) standartlarýný yakalayýp istenen fon büyüklüklerine ulaþtýktan sonra, Türkiye nin uzun vadeli fon kaynaðýna ulaþmasýna katkýda bulunacaðýný aktardý.(vatan)

9 Beyaz ette Rusya umudu sürüyor CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 R usya'da ki ekonomik kriz bazý sektörleri olumsuz etkiledi. Rusya ekonomisindeki son geliþmeler bazý sektörlerde ihracatçýlarý olumsuz etkilemesine karþýn beyaz et sektörü, önümüzdeki yýl için 150 bin tonluk kota talebindeki ýsrarýný sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Rusya nýn batýlý ülkelerin "ekonomik ve ticari yaptýrýmlarý"na cevap olarak baþta Avrupa Birliði ve ABD'den gýda ithalatýný durdurmasýyla Türkiye'nin bu ülkeye beyaz et ihracatý, artýþ gösterdi. Rusya'ya yýlýn ilk 6 ayýndan 52 ila 185 ton arasýnda deðiþen sektör ihracatý, temmuzda 550, aðustosta 2 bin 300, eylülde 5 bin 900 tona ulaþtý. Ýhracat, yýlýn 11 ayýnda ise geçen yýla göre yaklaþýk 30 kat artarak, 19 bin 581 tona yükseldi. Ýhracat deðeri de 2 milyon 500 bin dolardan, 22 milyon 729 bin dolara çýktý. Sektör, 2010 yýlýnda sadece 41 tonluk ihracat gerçekleþtirdiði Rusya'ya, 2011'de 743, 2012'de 339, 2013'te 747 ton kanatlý eti ihraç etmiþti. Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlarý Birliði (BESD-BÝR) Baþkaný Sait Koca, AA muhabirine, Rusya'nýn kotasýz ihracatta yüzde 85 gümrük vergisi uygulamasý nedeniyle üçüncü ülkelerin kotalarýný kullanan sektörün, gelecek yýl için Rusya'dan 150 bin ton beyaz et ihracatý kotasý talep ettiðini hatýrlattý. Noel tatili nedeniyle Rusya'da gümrüklerin 15 Aralýk-10 Ocak arasý görev yapmamasý nedeniyle mal Obezler engelli sayýlacak A vrupa Adalet Divaný belirli koþullarda obezlerin engelli sayýlabileceðine hükmetti. Avrupa Birliði'nin en yüksek yargý organý olan Avrupa Adalet Divaný, obezitenin tek baþýna engel teþkil etmediðini ancak obez kiþilerin bu nedenle iþ göremeyecek duruma gelmeleri halinde engellilerle ilgili yasalarla korunabileceklerine hükmetti. Karar Avrupa Birliði'ne üye bütün ülkelerde baðlayýcý nitelik taþýyor. Danimarkalý Karsten Kaltoft iþine aþýrý Türk Hava Yollarý nýn belgeseli çekildi K apýlarýný ilk kez National Geographic Channel kameralarýna açan Türk Hava Yollarý nýn günlük operasyonu izleyiciyle buluþuyor. 21 Aralýk Pazar günü, saat 21:00 de Nat Geo People da prömiyeri gerçekleþecek Inside: Türk Hava Yollarý, ocak ayýnda ise National Geographic Channel ekranýna taþýnýyor. Yapým, dünyada en fazla ülke ve ayrýca en fazla enternasyonel destinasyona uçuþ saðlayan ve Skytrax yolcu tercihleri sýralamasýnda son dört yýldýr Avrupa nýn En Ýyi Havayolu Þirketi seçilen Türk Hava Yollarý nýn günlük operasyonunun perde arkasýný mercek altýna alýyor. Nat Geo People ýn ardýndan National Geographic Channel ekranlarýnda da gösterime girecek yapým, Ýstanbul Atatürk Havalimaný nda geçen bir hafta sonunu konu alýyor. Tüm olan bitenin Nat Geo kameralarý önünde gerçek zamanlý yaþandýðý program, yaklaþýk 13 saat süren Sao Paulo uçuþunda, tüm sýnýflarda sunulan hizmetin detaylarýndan kabin ekibine, yolcu hizmetleri yetkilisinden bagaj görevlisine, vize ve pasaport kontrol memurundan, uçak bakým þefine kadar sistemin sorunsuz iþlemesini saðlayan çalýþanlarýn günlük çalýþmasýný ekrana getiriyor.(haber7) kilolu olduðu için son verildiðini söyleyerek ülkesinde dava açmýþtý. Avrupa Adalet Divaný bununla birlikte Karsten Kaltoft'un obez kategorisine girip girmeyeceðine Danimarka mahkemelerinin karar vermesi gerektiðini bildirdi. 160 kilo olan Kaltoft çocuklarýn ayakkabýsýný baðlamak için eðilememesi nedeniyle iþinden olduðunu ve ayrýmcýlýða uðradýðýný belirtmiþti. Danimarka'daki mahkeme de, Avrupa Adalet Divaný'dan görüþ istemiþti.(haber7) A 6 AY ÖNCE YÜZDE 38 DÝ Yaklaþýk altý ay önce yapýlan 81'inci Eurobarometre'de AB üyeliðini destekleyenlerin sevkiyatýna ara verdikleri dönemde, son ekonomik geliþmelerin meydana geldiðini belirten Koca, mallarýn günde Rusya'ya varmasý nedeniyle bu hafta sektörün, yeniden mal göndermeye baþladýðýný söyledi. Koca, sektör ihracatýnýn dolar üzerinden yapýldýðýna deðinerek, þöyle konuþtu: "Þu an, bekle-gör dönemindeyiz. Parasý alýnmýþ, baðlantýlarý yapýlmýþ mallarý yüklüyoruz. Yeni baðlantýlar yapacaðýmýz önümüzdeki ay baþýndan itibaren ne olacaðýný, zaman gösterecek. Ama önümüzde, çok karamsar tablo yok. Temennimiz, 150 bin tonluk kota talebimizin kabul edilmesi. Bu miktar, toplam ihracatýmýzýn üçte birine denk geliyor." RUSYA PAZARININ ÖNEMÝ Sektör, Irak pazarýna, beyaz et ihtiyacýný aðýrlýkla karþýladýðý Brezilya ve ABD'den gelen malda 2008 yýlýnda kesinti olmasý üzerine, etkili þekilde girmiþti. Sektör ihracatýný tetikleyen bu geliþmeyle tavuk ayaðý hariç, 2008'deki 50 bin ton civarýndaki kanatlý eti ihracatý, geçen yýlýn sonunda 350 bin tona yükselmiþ, bunun da 220 bin tonu, Irak'a gerçekleþtirilmiþti. Rusya'nýn 150 bin tonluk kota talebini kabul etmesinin, sektör ihracatýnda yeni sýçramaya yol açmasý bekleniyor. Sektörün, bu yýl sonunda Uzakdoðu ülkelerine gönderilen tavuk ayaðý dahil, 450 bin tonluk ihracat rakamýna ulaþmasý öngörülüyor.(aa) 'Gezegen avcýsýndan' yeni keþif N AB'ye girme isteði en düþük seviyede vrupa Birliði'ne sadece hükümet deðil halk da tepkili. AB'ye girmek isteyenlerin anketteki oraný düþtü. Türkiye'de Avrupa Birliði (AB) üyeliðine verilen desteðin son yýllarýn en düþük düzeyine indiði belirtildi. AB üyeleri ve aday ülkelerde 32 binden fazla kiþiyle görüþülerek yapýlan 82'nci Eurobarometre kamuoyu araþtýrmasýna göre, Türkiye'de AB üyeliðini destekleyenlerin oraný yüzde 28'e kadar geriledi. Türkiye'de 8-17 Kasým tarihleri arasýnda TNS Piar tarafýndan bin 87 kiþiyle görüþülerek yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnda, Türkiye'nin AB üyeliðini genel anlamda nasýl deðerlendirdikleri sorulan katýlýmcýlarýn yüzde 28'i "iyi", yüzde 39'u "kötü" ve yüzde 25'i "ne iyi ne kötü" yanýtýný tercih etti. Kalan yüzde 8 bu soruyu cevaplamak istemedi. 9 oraný yüzde 38 ve karþýtlarýn oraný yüzde 33 düzeyindeydi. Eurobarometre'ye göre Türkiye'de AB üyeliðine olumlu bakanlarýn oraný geçen yýl yüzde 38 ve bir önceki yýl yüzde 36 seviyesindeydi. Ankette, "Her yönüyle baktýðýnýzda ülkenizin AB üyeliðinden faydalanacaðýný düþünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 36 "evet", yüzde 54 "hayýr" cevabýný verdi. Bir önceki ankette bu soruya "evet" diyenlerin oraný yüzde 50, "hayýr" diyenlerin oraný yüzde 45 düzeyindeydi.(haber7) ASA'nýn geçen yýl arýza nedeniyle ana görevini devam ettiremeyeceðini açýkladýðý Kepler teleskobu, yeni bir dýþ gezegen keþfetmeyi baþardýnasa'nýn 'Gezegen avcýsý' lakabýyla tanýnan Kepler teleskobu, devre dýþý kalacaðý düþünülürken yeni bir keþfe imza attý. NASA, Kepler'in Dünya'dan 180 ýþýk yýlý uzaklýkta, Balýk (Pisces) Takýmyýldýzý'nda yer alan bir 'süper-dünya' keþfettiðini açýkladý. Astrophysical Journal dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, Dünya'dan 2,5 kat daha büyük olan gezegene HIP b adý verildi. Keþif hakkýnda açýklamada bulunan HarvardSmithsonian Astrofizik Merkezi'nden (CfA) Andrew Vanderburg, "Küllerinden doðan Phoenix gibi Kepler de keþiflerine devam etmek için yeniden doðdu" ifadesini kullandý. Vanderburg, yeni keþfedilen süper-dünya'nýn birçok yeni araþtýrmaya konu olmak için ideal bir hedef olduðunu söyledi. DEVRE DIÞI KALACAÐI DÜÞÜNÜLÜYORDU NASA tarafýndan Samanyolu Galaksisi'ndeki Dünya benzeri dýþ gezegenleri keþfetmek amacýyla Mart 2009'da uzaya gönderilen Kepler, geçen yýlýn ortalarýna kadar 1000'e yakýn gezegen, yaklaþýk 3200 gezegen adayý keþfetti. Gezegenleri yýldýzlarý önünden geçtikleri zaman býraktýklarý iz sayesinde tespit eden ve bu þekilde yörüngede hareket eden gök cisimlerini fark eden Kepler, Mayýs 2013'te yaþadýðý teknik arýza nedeniyle keþiflerini durdurmak zorunda kalmýþtý. Kepler'in teknik arýzaya raðmen çalýþmasýný saðlayacak ayarlar yapan NASA mühendisleri, süpernovalar ve dýþ galaksiler gibi kozmik nesneleri gözlemlemek için teleskobu kullanmaya devam etti. NASA, Kepler'in elde ettiði verilerle HIP b'nin varlýðý ilk kez Þubat ayýnda doðruladý ve Kanarya Adalarý'ndaki Nazionale Galileo teleskobuyla keþif teyit edildi. MÝNÝ NEPTÜN OLABÝLÝR 32 bin kilometre geniþliðinde olan HIP b'nin kütlesi, gezegenin ya Dünya gibi bir su gezegeni olduðu veya kalýn bir atmosfere sahip mini-neptün olduðuna iþaret ediyor. Turuncu cüce olan yýldýzýndan 13.5 milyon kilometre ötede olan HIP b, yörünge hareketini 9.1 bir Dünya gününde tamamlýyor.(haber7)

10 10 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Çorum un simgesi aydýnlanmayý bekliyor RECEP MEBET orum un simgelerinden olan tarihi Saat ÇKulesi nin aydýnlatýlmasý isteniyor. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili görüþlerini dile getiren vatandaþlar, Yedi-Sekiz Hasan Paþa nýn yadigârý Saat Kulesi çevresine aydýnlatma sistemi kurulmasýný talep ettiler. Gün ýþýðýnýn yerini akþam karanlýðýna býrakmasýyla birlikte kuledeki saatlerin görünmez olduðunu belirten vatandaþlar, Çorum un prestij eserlerinden birinin bu halde olmasý üzücü diye konuþtular. Avrupa ülkeleri ve Türkiye nin pek çok kentinde tarihi yapýlarýn geceleri de ýþýl ýþýl göründüðünü hatýrlatan vatandaþlar, Çorum un simgelerinden olan tarihi Saat Kulesi nin aydýnlatýlmasý isteniyor. Þahin Sigorta Þubesi açýlýyor Çorum a gelen misafirlerimiz akþam karanlýðýnda kaybolan Saat Kulesi nin durumunu hayretle karþýlýyor þeklinde konuþtular. Kültür turizmi alanýnda kendini kanýtlamaya çalýþan Çorum un tarihi ve kültürel zenginliðini gereði gibi ortaya koyamamasýndan yakýnan vatandaþlar, Saat Kulesi baþta olmak üzere belli baþlý eserlerin aydýnlatýlarak geceleri de farkedilir hale getirilmesini istediler. Çorum Müzesi aydýnlatmasýnýn bu hususta güzel bir örnek olduðunun altýný çizen vatandaþlar, yetkililere seslenerek bir an önce gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý temennisini dile getirdiler. Saat Kulesi nin aydýnlatýlmasý için çevresine ýþýklandýrma sistemi kurulmasý önerildi. MURAT ÇETÝN inem Þahin in sahibi olduðu Þahin Si- Þubesi bugün saat te Yeni- Sgorta yol Mahallesi Gazi 3. Sokak Segam Ýþmerkezi 1. kat numara 3/2 de hizmete açýlacak. Sigorta aracýlýk hizmetlerinin sunulacaðý iþyerinin açýlýþýna davetliler katýlacak. Türkiye, Antarktika Andlaþmasý çerçevesinde buzullarda bilimsel araþtýrma istasyonu kuracak. Türkiye, Antarktika da bilimsel istasyon kuracak ürkiye hiçbir ülkenin egemenliði altýnda olmayan TAntartika Kýtasý'nýn yönetiminde söz sahibi olabilmek için harekete geçiyor. Antarktika Andlaþmasý Çevre Koruma Protokolüne Katýlmamýzýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun Tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Tasarýnýn gerekçesinde, Antartika Kýtasýnýn deniz bilimleri araþtýrmalarý, iklim deðiþikliðinin canlýlar ve deniz seviyesi üzerindeki etkileri, balýkçýlýk, jeoloji, týp, astronomi gibi alanlarda önemli araþtýrmalarýn yapýldýðý, zengin maden rezervlerinin bulunduðu deðerlendirilen bölge olduðu anýmsatýldý. Antarktika Andlaþmasý'nýn, 1 Aralýk 1959'da kýta çevresinde aktif olarak bilimsel araþtýrma yapan 12 ülke tarafýndan imzalandýðý ve 1961'de yürürlüðe girdiði anlatýlan gerekçede, anlaþmaya aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 50 ülkenin taraf olduðu belirtildi. Gerekçede, her yýl düzenlenen Antarktika Andlaþmasý Danýþma Toplantýsý'nda oy hakký olan devletlerin "Danýþman Devlet" olarak adlandýrýldýðý, bu devletlerin kýtada kayda deðer bilimsel araþtýrma faaliyetleri gerçekleþtirdikleri ve bu amaçla da bilimsel istasyon kurduklarý kaydedildi. Kýtada bilimsel araþtýrma faaliyeti gerçekleþtirmeden andlaþmaya taraf olan devletlerin "Danýþman Olmayan Devlet" olduðuna deðinilen gerekçede, Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu 21 ülkenin danýþman olmayan ülke statüsünde olduðu belirtildi. Türkiye'nin Danýþman Devlet statüsü kazanabilmesi için kýtaya bilimsel sefer düzenlemesi ya da bilimsel istasyon kurmasý gerektiði ifade edilen gerekçede, bunun için andlaþmanýn Çevre Koruma Protokolüne taraf olunmasýnýn beklendiði anlatýldý.(aa) Hitit Ayakkabý, Çorum da bir ilke imza atarak Ayak Saðlýðý Merkezi konseptiyle hizmet veriyor. Hitit Ayakkabý, ayak saðlýðýna dikkat çekti RECEP MEBET itit Ayakkabý Çorum Maðazasý Yetkilisi HCumhur Palabýyýk, ayak saðlýðýnýn önemli olduðunu söyledi. Çorum da bir ilke imza atarak Ayak Saðlýðý Merkezi konseptiyle faaliyet gösterdiklerini anlatan Cumhur Palabýyýk, Çin malý ürünlerden kaynaklanan ayak saðlýðý rahatsýzlýklarýna dikkat çekti. 7 yýl önce hizmete açýlan Hitit Ayakkabý nýn, Baba bana bir çift ayakkabý al ama ülkemde üretilmiþ olsun sloganýyla kalitesiz ithal ayakkabýlara karþý örnek bir duruþ sergilediðini vurgulayan Palabýyýk, gösterdikleri duyarlýlýðýn ne denli haklý olduðunun bir kez daha ortaya çýktýðýný söyledi. Kamuoyuna verdikleri mesajla yerli ve Cumhur Palabýyýk, açýklamalarda bulundu. saðlýklý ürün kullanýmý konusunda tüketicileri üretiminde TSE belgeli ürünler kullanýyor, kalite teþvik etmeyi amaçladýklarýný dile getiren üreten atölyelerde imalat yaptýrýyor. Durum böyle Palabýyýk, ayak rahatsýzlýklarýndaki artýþýn Çin olunca, üretici-toptancý-aracý-perakende satýcý malý kalitesiz ürünlerden kaynaklandýðýna iþaret arasýnda arttýkça artan fiyat karþýsýnda, bizim etti. fiyatlarýmýz doðal olarak düþük oluyor. Ayaklarda baþgösteren cilt rahatsýzlýklarýna AYAKKABI TERCÝHÝNE DÝKKAT! karþý sunduklarý çözümlerden de bahseden Palabýyýk, ayak saðlýðý alanýndaki hizmetlerini Ayak parmaklarýndaki 14 kemik vücutta þöyle anlattý: bulunan en küçük kemiklerdir. Böyle olunca, bazý þeyler yanlýþ gittiðinde þaþýrmamalýyýz. Bazý AYAK ANALÝZÝ problemler çocukluðumuzda baþlar ve fark Maðazamýzda bulunan Podoscope cihazý edilmez. Bazý sorunlar sonradan oluþur, belki bir ile ayaklarýnda problem olan müþterilerimize kaza sonucu ya da yanlýþ bir ayakkabýnýn analiz yapýyoruz. Analiz sonucuna göre de oluþturduðu basýnçtan kaynaklanabilir. ayakkabý tavsiye ediyor veya özel üretim Çocuklarýn doðumdan sonra ayaklarý takibe yapýyoruz. alýnmalý, kontrol edilmeli. Yürümeye baþladýktan Ayak saðlýðý alanýnda ünü þehir dýþýna taþan sonra uygun ayakkabý giydirilmeli. Örneðin maðazamýza baþvurular her geçen gün artýyor. Bu ayaðýn içe basmasý kesinlikle önlenmeli. Aksi nedenle ayak saðlýðý hizmetlerimizi randevu halde ilerde vücut yapýsýna zarar verecektir. Ýçe yöntemiyle yürütüyoruz. basma, ileriki yaþlarda omurga eðriliklerine, Her gün öðleden önceki saatlerde randevu bacak eðriliklerine, eklem aðrýlarýna, bel sistemi ile müþterilerimizi alýyor ve onlarla problemlerine, bilek, diz, kalça, omurga, omuz ve rahatlýkla ilgilenebiliyoruz. Podoscope cihazýnda boyun kireçlenmelerine neden olur. adeta ayak röntgenini çekiyor. Bilgisayar Bir günde ortalama olarak 8 ila 12 bin ortamýna alýnan veriler doðrultusunda da iþlem arasýnda adým attýðýmýzý ve bütün bir ömür yapýyoruz. Tespit edilen ayak rahatsýzlýðýna karþý boyunca dünyanýn çevresini 4 defadan fazla çözüm saðlayan ayakkabýlar öneriyoruz. yürüyecek kadar yol kat ettiðimizi düþünürsek, Gerekirse özel üretim yapýyoruz. Týp ayak saðlýðýna kesinlikle önem verilmeli. fakültelerinden onay almýþ, Saðlýk Bakanlýðý AYAKKABI ALIRKEN tavsiyeli ve TSE garantili firmalarýn ürünlerini sunuyoruz. Ayakkabý alýrken, terletmeme, hava sirkülasyonu saðlama ve ayaklarý rahat ettirme Ayaðýnda topuk dikeni, kemik büyümesi, içe özelliklerine özen gösterilmesi gerekiyor. Ýnsanýn ve dýþa basma, þekil bozukluðu gibi ayak rahatsýzlýklarý bulunan vatandaþlarýmýzý tüm yükünü taþýyan ayaklar, gerekli hassasiyeti maðazamýza davet ediyoruz. Ayak saðlýðý de fazlasýyla hak ediyor. Saðlýklý ayaklar için en konusundaki çalýþmalarýmýzý daha da geliþtirmeyi önemli unsuru ise ayakkabý oluþturuyor. Ayakkabý planlýyoruz. alýnýrken, derisinin sentetik madde içermemesi DOKTOR BALIKLAR ÝÞ BAÞINDA önemli. Mutlaka, hava sirkülasyonun saðlanmasý açýsýndan malzemesinin hakiki deri olmasýna Halk arasýnda 'Doktor Balýk' olarak bilinen Kangal Balýðý, sedef, egzama ve ayak mantarý ve özen gösterilmeli. Bunun yanýsýra ayakkabýnýn nasýr gibi pek çok cilt rahatsýzlýðý çeken hastalara taban astarý da deriden yapýlmalý. Sentetik deriden umut oldu. yapýlan ayakkabýlar, nemle birlikle sýk Çorum'da ayakkabý sektörünün öncü karþýlaþýlan mantar hastalýðýna zemin hazýrlýyor. kuruluþu olarak Sivas tan getirdiðimiz Kangal Ayakkabýda nem oluþmasý mikroplarýn üremesi Balýklarý, ayak ve cilt rahatsýzlýðý çeken hastalara için uygun ortam oluþturur. þifa kaynaðý teþkil ediyor. Ayakkabý satýn alýrken þýklýðýn yanýsýra Avrupa'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlýðý da ön planda tutulmalý. Olasý nemin yýllardýr uygulanan Kangal Balýklý tedaviyi giderilmesi için de ayakkabýlar mutlaka Çorumlular ýn hizmetine sunuyoruz. dinlendirilmeli. Kangal balýklarý sedef, egzama ve ayak Sunduðumuz hizmetler hakkýnda detaylý mantarý ve nasýr gibi pek çok cilt hastalýklarýnýn bilgi almak, ortopedik ürünlerimizi yakýndan tedavisi için yýllardýr kullanýlýyor. Çorum'da ciddi görmek isteyen herkesi Uður Mumcu Caddesi oranda nasýr problemiyle karþýlaþýyoruz. En az 20 numara 12 deki maðazamýza bekliyoruz. dakika süren 7-8 seanslýk Kangal Balýklý tedavi sonucunda bu rahatsýzlýða kesin çözüm saðlýyoruz. KALÝTEDEN TAVÝZ YOK Ýnsanlarýmýzda þu düþünce hakim: 'ürün ucuzsa, kalitesi de düþüktür'. Doðru bir yaklaþým ama bu her yerde her zaman geçerli deðil. Firmamýz kaliteden kesinlikle taviz vermiyor, ayakkabý Hitit Ayakkabý, yerli ve saðlýklý ürün kullanýmý konusunda tüketicileri uyardý.

11 Çorum da Küba tütünü yetiþtirilmiþ Çorum da Küba tütünü ekildiði belirtildi. Özülker, Çorum ve çevresinde bir dönem Küba tütünü yetiþtirildiði bilgisini verdi. RECEP MEBET mekli Büyükelçi EUluç Özülker, Çorum da Küba tütünü ekildiðini açýkladý. NTV de ekrana gelen Gece Bülteni adlý programa konuk olan Uluç Özülker, ABD ile Küba iliþkilerinde gelinen son durumu yorumladý. Açýklamalarý sýrasýnda Türkiye ile Küba arasýndaki tarihi iliþkilerden de bahseden Özülker, Çorum ve çevresinde bir dönem Küba tütünü yetiþtirildiði bilgisini verdi. Uluç Özülker Facebook'ta bu tuzaða sakýn düþmeyin! "Beni kimse kandýramaz" nellikle bu verilere ulaþmak için, profilimizi kiþiselleþtirerek arkadaþlarýmýzýn arasýndan sýyrýlma demeyin, Facebook'ta dolaþan sizden bir uygulama yüklemeniz bu tehlikelere yine de dikkat istenir. Uygulamayý yükledikten isteðimizden faydalanmaya çalýþmaktadýr. edin! sonra ise kiþisel verileriniz toplanmaya baþlanýr. Bir süredir et- Ýnternette PayPal'den ebay'e, epostalardan para transferine birçok alana özel hazýrlanla popülerliðini yitirmiþ deðil. rafta dolanan bu sahtekarlýk, ha- HEDÝYEYLE DOLANDI- RICILIK mýþ sahtekarlýklara rastlamanýz YENÝ ÖZELLÝKLER EK- Bedavadan hediye daðýttýðýný söyleyen bu tür dolandýrýcý- mümkün. Facebook gibi güvenilir olduðunu düþündüðümüz si- LEYEBÝLÝRSÝNÝZ lýklar, çoðu zaman sizden kiþisel Bu sahtekarlýk, az önce teler bile her gün sayýsýz dolandýrýcýlýða sahne oluyor. Eðer in- bilgilerinizi vermenizi isteyecektir. Bunu yaptýðýnýzda ücret- bahsettiðimiz "profilinize kim baktý" sahtekarlýðýnýn bir uzantýsý. Özetlemek gerekirse bu tür ternetteki dolandýrýcýlýklara kanmayacak kadar zeki olduðunuzu siz bir hediye kartý ve hatta tatil kazanabileceðiniz söylenir, ancak aslýnda kazanma þansýnýz düþünüyorsanýz, tekrar düþünün sahtekarlýklar, belirli bir uygulamayý yüklediðinizde Facebook'a hiç yoktur. Bu tür sahtekarlýklar, çünkü Bitdefender'ýn yeni bir araþtýrmasý, dolandýrýcýlýklara ek özellikler geleceðini söyler. en çok yýlbaþý gibi tatil dönemlerinde ortaya çýkar. "Ýlk yüze girin teslim olan çok kiþinin olduðunu, bu kullanýcýlarý herhangi bir düðmesi ve profilinizin görünü- ve ipad kazanýn" gibi cümlelerle Bu özellikler, "beðenmeme" sýnýfa sokmanýn ise mümkün olmadýðýný söylüyor. Eðilimlerimüne yönelik kiþiselleþtirmeler bizi çok düþünmeden, acele ettirmeye çalýþýrlar.(haber7) olabilir. Burada dolandýrýcýlar, mize göre zekice hazýrlanmýþ dolandýrýcýlýklar, tahmin etmediðimiz bir anda bizi de kandýrmayý baþarbilir. Peki Facebook'taki sahtekarlýklarý nasýl ayýrt etmeliyiz? Ýþte en sýk rastlanan dolandýrýcýlýk türleri ve onlarý fark etmenize yardýmcý olacak bilgiler. PROFÝLÝNÝZE KÝM BAKMIÞ Bu tür sahtekarlýklar, Facebook'ta profilinize kimlerin baktýðýný size göstermeyi vadeder. Ge- Uzmanlar, Facebook'taki sahtekarlýklarý nasýl ayýrt etmeliyiz? sorusuna cevap verdi. U zmanlar, oyuncak seçerken, çocuðun geliþimine ve yaþýna uygun, ona fayda saðlayacak oyuncaklarýn tercih edilmesi gerektiðini belirtti. Acýbadem Eskiþehir Hastanesi Uzman Psikoloðu Hilal Aktaþ, doðru seçilen oyuncaklarla çocuðun ruhsal, zihinsel ve bedensel geliþiminin desteklenebileceðini kaydetti. Oyuncaklarýn sadece çocuðun eðlenmesi, zaman geçirmesi ya da oyalanmasýný saðlayan bir gereç olmadýðýný ifade eden Aktaþ, bunlarýn yanýnda doðru seçilen oyuncaklarla çocuðun ruhsal, zihinsel ve bedensel geliþiminin desteklenebileceðini anlattý. Uzman Psikolog Aktaþ, Yapýlan bilimsel çalýþmalar oyuncaklarýn sadece çocuklarý oyalamadýðýný ayný zamanda zihinle ilgili fonksiyonlarýný da geliþtirdiðini bildiriliyor. Bebeklerin beyinlerinin en çok geliþtikleri dönem ise 3 yaþýna kadar olan dönemdir. Bu yüzden bebekler çeþitli uyaranlarla uyarýlarak geliþimi desteklenmelidir dedi. GELÝÞÝMSEL ÖZELLÝKLERÝNE UYGUN OLMALI CUMARTESÝ 20 ARALIK Emlak Müþavirleri Derneði nin genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için yapýlamadý. Emlakçýlar çoðunluk saðlayamadý Oyuncak seçerken nelere dikkat edilmeli? zm. Dr. Ahmet Faruk Yaðcý, Ukanser riskini azaltmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. Uzm. Dr. Ahmet Faruk Yaðcý, kanseri; genel olarak vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoðalmasý ve vücudun aleyhine çalýþmasý olarak tanýmladý. Yaðcý, potansiyel olarak her dokunun ve her hücrenin kanser üretebileceðini vurguladý. Yaðcý, kanserin ortaya çýkmasýnda genetik yatkýnlýk ve kanserojen denilen faktörlerin önemli rol oynadýðýnýn da altýný çizdi. KANSERDEN KORU- NABÝLÝR MÝYÝZ? Kanserden koruduðu kesinlikle bilinen veya ispatlanmýþ herhangi bir þey olmadýðýný söyleyen Yaðcý, Ýstatistiksel veriler ile hangi davranýþlardan kaçýnýlýrsa kanser riskinin azaldýðý ortaya konabilmiþtir dedi. Yaðcý, tüm bu veriler ýþýðýndan kanser riskini en az düzeye indirmek için gerekli olanlarý 10 maddede sýraladý: 1- Sigara içmemek: Sigaranýn insan saðlýðýna olan zararlarý saymakla bitmiyor. Kanser ile olan iliþkisinde ise ölümlerin yüzde 30'undan, akciðer kanseri vakalarýnýn yüzde 87'sinden sigara sorumludur. Ayrýca sigara; aðýz, gýrtlak, yemek borusu, karaciðer, pankreas, mide, böbrek, idrar kesesi kanserine de yol açmaktadýr. Sigaranýn içinde tanýmlanabilmiþ 100 civarýnda kanserojen olduðu bilinmektedir. 2-Alkol almamak: Alkol aðýz, boðaz, gýrtlak, yemek borusu, karaciðer, kalýn baðýrsak, pankreas ve meme kanserinin bilinen sebeplerindendir. 3- Ultraviyole Iþýnlarýna maruz kalmayý azaltmak: Güneþ ýþýðýna yani ultraviyole B ýþýnlarýna uzun süre maruz kalmak deri kanserine yol açmaktadýr. Uzun süre solaryuma girmek de kanser riskini artýrmaktadýr. Yaz aylarýnda saatleri arasýnda doðrudan güneþ ýþýðýndan uzak kalýnmalý ve koruyucu kremler kullanýlmalýdýr. 4- Enfeksiyonlardan korunmak: Dünyada tüm kanserlerin 1/5'i kronik enfeksiyonlara baðlýdýr. Human Papilloma virüsü rahim aðzý kanserine, Hepatit B virüsü karaciðer kanserine neden olmaktadýr. Ayrýca AIDS hastalýðý olanlarda birçok kanser daha fazla görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bunlarýn cinsellikle geçen hastalýklar olmasýdýr. 5- Saðlýklý beslenmek: Kanser riskini artýran gýdalardan uzak durmak, kýsa zamanda yüksek ateþte piþirme gibi yöntemlerden kaçýnmak önemlidir. Sucuk, salam, sosis gibi iþlenmiþ et ürünlerinden uzak durulmalýdýr. Fazla kýrmýzý et tüketimi, kalýn baðýrsak kanseri riskini artýrdýðý için haftada en fazla yarým kilo kýrmýzý et tüketilmeli, bunun yerine; balýk, tavuk, hindi gibi beyaz etler tercih edilmelidir. Bakla, kuru fasulye, nohut, börülce, mercimek gibi bitkisel proteinler sofralardan eksik olmamalýdýr. Þeker ve yað tüketimine de dikkat edilmelidir. Alýnan su miktarý iki litre üzerine çekilirken tuz alýmý da dört gram sýnýrý ile olmalýdýr. 6- Egzersiz yapmak: Her gün düzenli olarak en az 30 dakika egzersiz yapanlarda; meme, kalýn baðýrsak, rahim ve prostat kanseri daha az görülmektedir. 7- Kilo dengesini korumak: EROL TAÞKAN mlak Müþavirleri Derneði nin genel ku- çoðunluk saðlanamadýðý için yapýla- Erulu madý. Þehir Pastanesi nde düzenlen genel kurul için gereken çoðunluðun saðlanamadýðýný açýklayan Çorum Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okcu, genel kurulun ikinci toplantý gününe kaldýðýný, 26 Aralýk Cuma günü saat 17,00 de düzenlenecek olan genel kurulun, çoðunluk aranmaksýzýn gerçekleþtirileceðini bildirdi. Oyuncaklarýn çocuk geliþimi ve saðlýðýna etkilerine dikkat çekildi. Aktaþ, oyuncaklarýn; çocuðun yaratýcýlýðý, kendi kararlarýný kendisinin vermesi, hayal gücünün daha da geliþmesi, problemleri çözmesi, kendi bedenlerini daha iyi tanýmalarý ve belirli alanlarda beceriler kazanmasýný saðladýðýný kaydetti. Aktaþ, Çocuklarýn en fazla oynamaktan hoþlandýðý çeþitli boyutlardaki ve renklerdeki oyuncaklar çocuklarýn eðlenmesini saðlarken boyut, þekil ve renk gibi kavramlarýn geliþmesini de saðlar. Arkadaþlarýyla beraber oynayan çocuklarda paylaþma, bekleme, sabýrlý olma gibi duygular ile iþbirliði yapma gibi sosyal hayatýnda lazým olan yetenekleri kazanacaktýr. Özellikle okul çaðýndaki çocuðun oyuncaklara yönelik ilgileri, hayal güçleri ve yaratýcýlýklarý artar. Aileye düþen görev çocuðun geliþimsel özelliklerine uygun, çocuðu uyaran ve düþündüren oyuncaklarý tercih etmektir diye konuþtu. Kanser riskini azaltabilirsiniz Aþýrý kilolar baþta meme kanseri olmak üzere; kalýn baðýrsak, rahim, yemek borusu, böbrek, pankreas, prostat ve yumurtalýk kanseri ile çok yakýn iliþkilidir. Kilo vermek ile kanser riski belirgin olarak azalmaktadýr. 8- Kanserin erken belirti ve bulgularýný bilmek: Açýklanmayan kilo kaybý, ateþ, halsizlik, aðrý, deri deðiþiklikleri, baðýrsak ve idrar alýþkanlýklarýndaki deðiþiklikler, beklenmedik ve anormal kanamalar ile akýntýlar, iyileþmeyen yaralar, vücutta ele gelen kitleler, þiþlikler, yutma güçlükleri, hazýmsýzlýk ve ses kýsýklýðý kanserin belirtileri olabilir. Bu belirtiler fark edildiðinde en kýsa zamanda doktora baþvurulmalýdýr. Týbbi danýþma imkanlarý olanlarýn erken teþhis ve tam tedavi þansý fazladýr. 9- Kanser riskini bilmek ve kanser tarama programlarýna girmek: Kiþide herhangi bir þikayet olmasa bile, belli yaþlarda yapýlan tarama testleri ile kanser erken evrede saptanabilmektedir. Özellikle birinci derece akrabalarda belli kanser türleri olanlarýn bazý tarama testlerini zaman zaman yaptýrmalarý hayat kurtarýcýsýdýr. Japon toplumunda yemek borusu kanseri yaygýndýr ve tarama testleri ile her yýl binlerce kiþinin hayatý kurtulmaktadýr. 10- Stresle baþa çýkmak: Stres, dolaylý olarak kanseri tetikleyebilmektedir. Egzersiz, meditasyon, danýþmanlýk ve konuþma tedavileri, grup terapileri, sosyal destek, depresyon ve anksiyete giderici ilaçlarýn kullanýmý gibi yaklaþýmlar stresle baþa çýkmak için önemli yöntemlerdir. (ÝHA)

12 12 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Sarýlmak soðuk algýnlýðýndan koruyor zmanlar sarýlmanýn, stres ve soðuk algýn- uzak tutabileceðini belirt- Ulýðýndan ti.abd'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, sosyal desteðin bir þekli olan sarýlmanýn, stresten ve soðuk algýnlýðýndan koruyabildiðini ortaya koydu. Araþtýrmaya saðlýklý 404 yetiþkin katýldý. Baþkalarýyla hangi sýklýkla tartýþtýklarý ve sarýldýklarýna iliþkin sorularý yanýtlayan katýlýmcýlar daha sonra soðuk algýnlýðýna yol açan yaygýn bir virüsün bulunduðu odaya alýndý. Sýk sýk sarýlanlarýn baþkalarýyla daha az gerilim yaþadýðý, baðýþýklýðýnýn daha güçlü ve strese baðlý hastalýklara yakalanma riskinin daha düþük olduðu görüldü. Ayrýca bu kiþiler hastalansa bile belirtilerin çok sarýlmayanlardan daha az olduðu belirlendi. Az sarýlanlarýn ise daha stresli olduðu ve bu kiþilerde enfeksiyon kapma riskinin arttýðý saptandý. Araþtýrmanýn sonuçlarý "Psychological Science" dergisinde yayýmlandý.(aa) Alt ýslatma kalýtsal olabilir ocuklarda karþýlaþýlan birincil gece alt ýslatmanýn Çstres ve davranýþsal sorunlardan deðil, genlerden kaynaklanabileceði söylendi.memorial Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ercan Tutak,çocuklarda görülen sorunlardan birinin alt ýslatma olduðunu belirterek, sorunun 5 yaþýndan sonra devam etmesi halinde problem olarak kabul edilip, araþtýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Genellikle uyku sýrasýnda yaþanan sorun nedeniyle ailelerin endiþelendiðini anlatan Tutak, bununla karþýlaþýldýðýnda çocuðu anlamak ve uzman yardýmý almak gerektiðini aktardý. Ercan Tutak, durumun iki grupta ele alýndýðýný aktararak, þu bilgileri verdi: "Birinci grupta, doðduðundan beri geceleri en az ayda iki kez yataðýný ýslatan çocuklar, ikinci grupta ise son 6 aydýr altýný ýslatmaya baþlamýþ çocuklar yer almaktadýr. Ýkinci grupta yer alan çocuklarýn yaþadýðý durumun altýnda bir neden vardýr. Bu ortadan kalktýðýnda sorun da sona erecektir. Çocuklarda genelde birincil alt ýslatma ile karþý karþýya kalýnmaktadýr. Stres ve davranýþsal sorunlar, bu grup için söz konusu deðildir. Araþtýrmalara göre, birincil gece alt ýslatmanýn en önemli nedeni kalýtsaldýr. Eðer tek ebeveyn, çocukken ayný durumu yaþadýysa çocuðunda olma olasýlýðý yüzde 44, her iki ebeveynde bu durumu yaþadýysa çocukta olma olasýlýðý yüzde 77'dir. Yani çocuðunuzun altýný ýslatma nedeni taþýdýðý genler olabilir." ÞEKER HASTALIÐINA DÝKKAT! Doç. Dr. Tutak, çocuðun altýný ýslatmasýna yol açan nedenlerin psikolojik ve fizyolojik olarak gruplandýrýlabildiðine dikkati çekerek, "Baþka eve taþýnma, boþanma, yeni kardeþ sahibi olma ya da okul sorunlarý alt ýslatmayý tetikleyebileceði gibi idrar yolu enfeksiyonu ya da þeker hastalýðý da bu soruna yol açabilir" ifadelerini kullandý. Çocuðun yaþam düzeninde yapýlan deðiþiklere de dikkat edilmesini öneren Tutak, þöyle devam etti: "Oyuna dalan, okuldaki tuvaletleri kullanmaktan çekinip uzun süre idrarýný tutan çocuklarda da alt ýslatma sýk karþýlaþýlan bir problemdir. Özellikle yatmadan önce çok fazla su içen ya da uyku saatleri sýk sýk deðiþen çocuk altýný ýslatabilir. Bu nedenle, doktora süreci doðru aktarmak sorunun daha kýsa sürede çözülmesini saðlayacaktýr. Alt ýslatmanýn diðer nedenleri arasýnda idrar kesesi kaslarý arasýnda dengesizlik, mesanenin küçük ve normal miktarda idrar için yetersiz oluþu, normal boyuttaki mesanenin tutabileceðinden fazla idrar üretilmesi, yatmadan 2 saat önce fazla miktarda sývý alýmý, herhangi bir hastalýk nedeniyle idrar söktürücü alýnmasý ve hormonal dengesizlik gibi sorunlar da vardýr." TUVALET EÐÝTÝMÝ 5 YAÞINA KADAR SÜREBÝLÝR Doç. Dr. Ercan Tutak, tuvalet eðitiminde, anne ve babanýn baskýcý tutumunun çocuklarda gerginliðe neden olduðunu, bunun sonucunda da çocuklarýn ebeveynlerine tepki olarak altýný ýslatmaya devam ettiðini aktardý. Tutak, "Tuvalet eðitimi için kaslarýn idrar ve dýþkýyý tutacak kadar geliþmiþ olmasý gerekir. Mesane kaslarýnýn geliþtiðini gösteren ilk iþaret akþamdan altý deðiþtirilen çocuðun sabah erken saatlere kadar bezinin kuru kalmasýdýr. Zorlayarak tuvalet eðitimi vermek, saðlýklý ve tutarlý bir yaklaþým deðildir. 2 yaþýnda baþlayan bu eðitimin, 4-5 yaþa kadar devam edebileceði unutulmamalýdýr" deðerlendirmesinde bulundu.(aa) Türkiye den Hamas açýklamasý ýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Bilgiç, Avrupa Adalet DDivaný'nýn Hamas'a yönelik kararýna iliþkin açýklama yaptý. Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlýk binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun son dönemde yoðun bir diplomasi trafiði yürüttüðünü anýmsatan Bilgiç, Brüksel, Atina ve Tahran ziyaretlerinin verimli geçtiðini belirtti. Çavuþoðlu'nun son dönemde ayrýca AGÝT 21. Bakanlar Heyeti toplantýsýna katýldýðýný ve Kars'ta Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye üçlü görüþmelerinin yapýldýðýný kaydeden Bilgiç, Yunanistan, Norveç, Slovakya, Gürcistan ve Fildiþi Sahili dýþiþleri bakanlarý ile AB heyetinin Türkiye'ye geldiðini hatýrlattý. Bilgiç, "Yoðun bir diplomasi trafiði yaþandý" dedi. Bilgiç, Ýstanbul merkezli "paralel yapý" soruþturmasýyla ilgili AB yetkilileriyle bir temas olup olmadýðý yönündeki soruyu yanýtlarken, Çavuþoðlu'nun soruþturmaya dair gerekli açýklamayý yaptýðýný anýmsattý. Bilgiç þunlarý söyledi: "Sayýn bakanýn AB yetkilileriyle bu konuda bir temasý olmadý. Türkiye'de basýn, ifade özgürlüðüne dair bir sorun olduðuna iliþkin eleþtiriler var ama unutulan husus þu ki Türkiye'de pek çok basýn organý hükümete istediði gibi eleþtiri yöneltebiliyor. Savcýlýðýn Aralýk Ehliyet sýnav sorularý ve 13cevaplarý açýklandý. MEB 13 Aralýk Ehliyet sýnav sorularý ve cevaplarý açýklandý. Milli Eðitim Bakanlýðý 13 Aralýk Ehliyet sýnav sorularý ve cevaplarý açýklandý. MEB resmi sitesinde yayýnlanan Tarihli Motorlu Taþýtlar Sürücü Adaylarý Sýnavý Sorularý ve Cevap Anahtarý pdf formatýnda adaylara duyuruldu. Her yýl düzenli olarak gerçekleþtirelen Ehliyet sýnavý 13 Aralýk 2014 tarihinde yapýldý. Ehliyet almak isteyenler binlerce aday internette Ehliyet sýnavý hakkýnda arama yapýyorlar. Peki 13 Aralýk 2014 Ehliyet sýnav sonuçlarý ne zaman açýklanacak? MEB tarafýndan henüz bu konuda bir açýklama yapýlmadý. Fakat önceki sýnavlar baz alýndýðýnda Ehliyet sýnav sonuçlarý 10 gün içinde açýklanýyor. 23 Aralýk tarihinde yýlýn son ehliyet sýnavý sonuçlarý MEB resmi sitesinde açýklanmasý bekleniliyor.ehliyet sýnavýna giren adaylar girdikleri sýnavlardan 70 puan ve üzeri almalarý halinde yeni yýla ehliyet alarak girecekler. EHLÝYET ALMA SÜRESÝ UZATILDI Türkiye Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, sürücü sertifikalarýnýn yenilenme süresiyle ilgili açýklamada bulundu. Yýlmaz, sürücü kurslarýna giderek sertifika almaya hak kazanan ancak bunu Teknoloji çocuklarýn geliþimini engelliyor T eknolojik cizhalar çocuklarýn geliþimini önemli ölçüde etkiliyor Türk Nöroloji Derneði Baþkaný Þerefnur Öztürk, teknolojik cihazlarýn çocuklarýn geliþiminde þekillendirici role sahip olduðunu belirterek, "Sürekli oyun veya sohbet gruplarý içindeki gençler öðrenmeye zaman ayýramýyor, birbirinin tekrarý ve üretim hedefi olmayan aktivitelerle vakit geçiriyor" dedi. Öztürk, yaptýðý açýklamada, akýllý telefon, bilgisayar, televizyon ve sanal oyunlarýn birtakým sorunlarý beraberinde getirdiðini söyledi. açýklamalarýna göre, söz konusu kiþilerin gözaltýna alýnmalarý gazetecilikle baðlantýlý olmadýðý yönünde." Çavuþoðlu'nun Ýran ziyareti hakkýnda da bilgi veren Bilgiç, Türkiye ile Ýran'ýn yapýcý bir görüþ alýþveriþi içinde olduðunu belirtti. Bilgiç, ikili iliþkileri deðerlendirirken, "Esed rejiminin meþruiyetini kaybettiðini her platformda söylüyoruz. Ýran'la bu konuda ayný görüþleri paylaþtýðýmýzý söylememiz zor. Her konuda anlaþmak durumunda deðiliz. Önemli olan diyalog kanalýnýn açýk olmasýdýr" ifadesini kullandý. Bilgiç, Suriye'deki ýlýmlý muhaliflerin Türkiye'de "eðit-donat programý" kapsamýnda eðitilmesi hususunda ABD'li yetkililerle görüþmelerin devam ettiðini kaydederek, "Ama her þeyin tamamlandýðýný söylemek zor" diye konuþtu. HAMAS KONUSU Avrupa Adalet Divaný'nýn AB'nin Hamas'ý terör örgütleri listesinde tutma kararýný iptal etmesini deðerlendiren Bilgiç, Türkiye'nin Filistin konusundaki politikasýnýn belli olduðunu söyledi. Bilgiç, "Karar bizim açýmýzdan olumlu bir geliþme. Türkiye'nin Filistin konusuna yaklaþýmý açýktýr" dedi. Bilgiç, ayrýca Türkiye'nin önceliðinin baþkenti Doðu Kudüs olan 1967 öncesi sýnýrlarý içinde egemen ve baðýmsýz bir Filistin devletinin kurulmasý olduðunu" vurguladý.(aa) Ehliyet sýnav sorularý ve cevaplarý açýklandý sürücü belgesine dönüþtürmeyenler için tanýnan 2 yýllýk sürenin 29 Mayýs ta sona erdiðini belirtti. 29 MAYIS 2015'E KADAR ALINMALI Ýsmail Yýlmaz, "29 Mayýs 2013'ten önce alýnmýþ sürücü sertifikalarýnýn 29 Mayýs 2015'e kadar sürücü belgesine dönüþtürülmesi gerekiyor" dedi. Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði'nin, 29 Mayýs 2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Yýlmaz, þunlarý söyledi; "SERTÝFÝKALARIN GEÇERLÝLÝÐÝ SONA ERER" "Ýlgili yönetmelikte, 'Sürücü sertifikasýnýn sürücü belgesine dönüþtürülmesi süresi en çok iki yýldýr. Süresi içerisinde sýnýfýna uygun sürücü belgesi ile deðiþtirilmeyen sertifikalarýn geçerliliði sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle deðiþtirilmedikçe karayolunda araç kullanama yetkisi vermez' denilmektedir. Geçici 2 nci maddede ise 'Bu yönetmeliðin yayýmý tarihinden önce, düzenlenmiþ olan sürücü sertifikalarý bu yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýl içerisinde sürücü belgesine dönüþtürülür. Süresi içerisinde sýnýfýna uyan sürücü belgesi ile deðiþtirilmeyen sertifikalarýn geçerliliði sona erer' ifadesi yer alýyor."(trthaber) Çaðýn gereksinimi bu cihazlarýn beyni etkilediðine dikkati çeken Öztürk, þöyle konuþtu: "Geliþimini tamamlamakta olan çocuk beyni, yetiþkin beynine göre bu cihazlardan daha fazla etkilenmektedir. Süreye baðlý bilinçsel fonksiyonlar farklý derecelerde olumsuz etkilenebilir. Sürekli oyun veya sohbet gruplarý içindeki gençler öðrenmeye zaman ayýramýyor, birbirinin tekrarý ve üretim hedefi olmayan aktivitelerle vakit geçiriyor. Bu nedenle çocuklar ve gençlerin kontrollü bir þekilde bu imkanlardan faydalanmalarý saðlanmalýdýr."

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:27 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:7 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK Ýmâm-ý Þâfiî Hazretlerinin vefâtý (820) - Rodos Adasý'nýn fethi (1522) - Filipinler'de Feribot battý (4 375 ölü) (1987) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Çok konuþan çok yanýlýr. Çok gülenin heybeti ve hayâsý azalýr. Hazret-i Ömer Radýyallahü anh ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk NÖBETÇÝ ECZANELER * ''Telkinden çok, temsil önemlidir'' sözünden hareketle, müsait olduðu halde kurum amirinin / okul müdürünün katýlmadýðý sivil savunma tatbikatlarýnýn asla ve asla verimli olmayacaðýný, * Olasý doðal afetlerde olumsuzluk yaþanmamasý için, okullarýn, camilerin, konferans salonlarýnýn kapýlarýnýn dýþarý açýlmasý gerektiðini, * Türkiye'de ilk defa Çorum'un Ýlçeleriyle beraber köylerindeki okullarýnda olduðu gibi, (tüm okullara malzeme daðýtýlmýþtý) camilerde de en az 2 tane yangýn söndürme cihazýnýn kullanýmýný bilmek þartýyla bulunmasýnýn, gerektiðinde köyde çýkabilecek baþlangýç yangýnlarýnýn söndürülmesinde olabileceðini, etkili * Araçlardaki yangýn söndürme cihazlarýnýn, kontrollerde sorulurda ceza yerim düþüncesiyle rast gele bulundurulmasýndan çok ihtiyaç halinde beni ve çevremdeki insanlarý kurtarabilirim düþüncesiyle þoförün kolayca ulaþabileceði yerde ve her an kullanýma hazýr olarak bulundurulmasýnýn gerektiðini, * Ýþyerlerinde yangýn söndürme cihazlarýnýn bir köþede bulunmasý kadar ihtiyaç halinde doðru kullanýmýný bilerek bulunmasýnýn iþe yarayabileceðini, * Ýlkyardým çantalarýn bulundurulmasý kadar, doðru ilkyardým uygulamasýnýn bilinmesinin önem arz ettiðini, * Florasan lambalarýnýn sabitlenmesi olasý küçük depremlerde düþüp zarar vermesini önleyebileceðini, * Muhtemel yangýnlarda herkesin haberdar olabilmesi için, binalardaki yangýn alarm cihazlarýnýn göstermelik olarak deðil, üç dakika olarak çalmasý gerektiðini, * Yangýn tahliye merdivenlerinin yapýlmasý kadar, gece gündüz binayý kullananlar tarafýndan yerinin bilinmesi ve ihtiyaç halinde, 7 'den 77' ye herkes tarafýndan rahatça kullanýlabilecek durumda olmasýnýn önemli olduðunu, Bunlarý zaten biliyoruz Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný CUMARTESÝ 20 ARALIK * Ýnþaat sahalarýnda ilk güvenlik önlemlerinin alýnmasý kadar, bunun hiç taviz vermeden sonuna kadar devam etmesinin gerektiði ve inþaat sahasýnýn önündeki yola rast býrakýlan demir yýðýnlarýnýn çocuklar ve özürlüler için tehlike arz ettiðini, * Televizyonlarýn çocuklarýn çalýþmasýna, misafirlerin konuþmasýna engel olduðunu, * Vedalaþtýktan sonra aracýn içerisinde kornaya basarak tekrar vedalaþmanýn çevremizdeki insanlarý rahatsýz ettiðini, * Kontrolsüz þekilde çok uzun süre çalan davul ve diðer müzik seslerinin, sýnava hazýrlanan çocuklar ve özellikle sese karþý duyarlýðý olan hastalar için çekilmez hale geldiðini, * Araçtaki müziðin sesini son ayar açarak, çevremizdeki insanlarý canýndan býktýrmanýn hiçte hoþ bir davranýþ olmadýðýný, * Araç içerisinde kornaya basarak haber vermek yerine, inip kapýnýn ziline basarak haber vermenin daha uygun olacaðýný, * Apartmanlarda elektrikler kesildiðinde olumsuzluk yaþanmamasý için, alternatif aydýnlatma cihazlarýnýn merdivenlerde bulunmasýnýn gerektiðini, * Evlerimizdeki sabit telefon makinelerinin üzerine bir etikete ''bir kaç acil numara, kendi telefon numaramýz ve evimizin açýk adresinin yazýlý olarak bulunmasý'' ihtiyaç halinde bir baþkasýnýn evimizin adresini doðru vermesi ve ilgililerin evi daha erken bulmasý için çok faydalý olacaðýný, (Tel : ) Sevdiðim söz : '' BÝLDÝÐÝMÝN ÖÐRETMENÝ, BÝLMEDÝÐÝ- MÝN ÖÐRENCÝSÝYÝM'' BAÞSAÐLIÐI: Hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýk eski belediye baþkaný Avni Kýlýç beyin kayýnvalidesi, bacanaðým Mehmet Kýlýç'ýn anneannesi Müþerref teyzemize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabrý cemil dilerim... Kadir Yüktaþýr com Gram ALIÞ METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,39 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. BOSTANCI ECZANESÝ S.AHMET BOSTANCI GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI BUHARA ECZANESÝ TUBA AKDAÐ BUHARA EVLER DR.SADIK AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI SEVÝNÇ ECZANESÝ SEVÝNÇ GENÇ BEHÇELÝEVLER MAH. MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C - MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Çaltýcak Köyü' nden gelme, Ergül ve Muharrem EKER' in annesi, Bekir EKER' in eþi; Emine EKER. 2-Büyükdivan Köyü' nden gelme, Hüseyin AKSOY' un oðlu, Cuma AKSOY' un kardeþi, Cesur AKSOY' un babasý, Bülent AKSOY' un amcasý; Erdal AKSOY. 3-Devlet Hastanesi' nden emekli Merhum Ahmet CIRIL' ýn eþi, Ýnþaat Mühendisi Necati CIRIL' ýn annesi, Ertuðrul ve Özcan ERÝÞEN' in annannesi, Mali Müþavir Muzaffer ÖZTÜRK' ün kayýnvalidesi; Huriye CIRIL. 4-Kore Gazisi ve Emekli Astsubay; Mehmet Sami BOZ- KURT. CUMARTESÝ DEVA ECZANESÝ GÜLÞEN TERLEMEZ BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:4/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI KARTAL ECZANESÝ KÜBRA KARTAL HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI PAZAR ÖZÇETÝN ECZANESÝ AHU TOKATLI GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hayat bu Her insanýn hayatý bir satýr baþýdýr. Önce ruhlar aleminde idik. Asýrlarca bekledik Sonra anne karnýnda dokuz ay bekledikten sonra dünya ya geldik. Bir yaþýna kadar sýrt üstü, bazen de emekleyerek hayata ta yol almaða baþladýk. Gençliðim Hangi anne ve babadan meydana Bana karanlýk görünen þeyler aydýnlanmýþtý. Hayatým iþte o zaman ha- corumhakimiyet. net geldi isek, o lisaný konuþmaða baþladýk. Sonra yürüdük, daha sonra ise adým yat olmuþtu. Konya da 2. gençlik þöleninde adým büyümeðe baþladýk. Yýllar yýllarý kovalamaða baþladý. Ýþte gençlik o zaman gençlik idi. Heyecanlý idim. Her þeyi bir anda kül ufak edeceðimi zannediyordum. Ufkumu açacak nice þeyler ile meþgul oluyordum. Hayat zor idi. Ýstediðimi alamýyor, Arzu ettiðim þeylere yetiþemiyordum. Elim kýsa, sabrým kýsa idi. Hayatýn bütün aðýrlýklarý insaný incitiyordu. Tam bir kavram kargaþasý içinde idim. Elleri mi dergahý ilahiye ye açtým. "Yarabbi! sana sýðýnýyorum. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel Bana en güzel bir yol göster. Sana muhtacým, acizim. Sen her þeyin iyisini ve güzelini bilirsin." Bu niyaz bir baþlangýç olmuþtu. Çok geçmeden Risalei Nurlar ile buluþtum. Karanlýk bir Dünyadan,aydýnlýk bir aleme bir kapý açýlmýþtý. Her þeyin þekli deðiþmiþti. 58 yaþýnda bir ihtiyarlýk yýllarýnýn basamaklarýný týrmanmaða baþlamýþtým. Gençleri seyrediyordum. Heyecan ile dolu idiler. Nur gençlerini.. Yýllar nasýl geçmiþti? Bu yaþýma nasýl gelmiþtim? Ýþte hayat böyledir. Hayat ancak iman ile hayat oldu. Farzlar ile güzelleþti, Günahlardan çekinmek ile muhafaza edildi. Sizler de aðlamayýnýz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet aðlasýn, ehli dalalet aðlasýn. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ Þehit ailelerinden Anaç a ziyaret 20 ARALIK 2014 AK AK Parti Çorum Merkez ilçe Baþkaný Yaþar Anaç a kutlama ziyaretleri sürüyor. Genç Memur Sen üyeleri de AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç a ziyarette bulundu. Parti Çorum Merkez ilçe Baþkaný Yaþar Anaç a kutlama ziyaretleri sürüyor. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret ederek Av. Yaþar Anaç a yeni görevinde baþarýlar dilediler. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise, AK Parti olarak her zaman þehit aileleri ve gazilerin yanýnda olduklarýný belirterek, þehit aileleri ve gazilere her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu söyledi. Anaç, ziyaretten duyduðu memnuniyeti de dile getirerek, dernek yöneticilerine de teþekkür etti. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði nin ardýndan Genç Memur Sen üyeleri de AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç a ziyarette bulunarak yeni görevinde baþarý dilediler.(ýha) Bayat AK Parti mazbata aldý AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný seçilen Fatih Balcýoðlu, mazbatasýný alarak görevine baþladý. Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bayat Ýlçe Seçim Müdürlüðü'ne giden yeni baþkan Balcýoðlu, mazbatasýný aldý. 14 Kasým 2014 tarihinde yapýlan 5. Olaðan Ýlçe Kongresi'nde delegelerin desteði ile baþkan seçildiðini hatýrlatan Balcýoðlu, "Ýlçe Kongremizi partililerimizle birlik ve beraberlik içinde, bölünme ve parçalanmaya mahal vermeden, bir bütünlük içerisinde tamamlamýþ bulunmaktayýz. Ak parti mensuplarý olarak dün olduðu gibi bugün ve yarýn her ve zaman birlik ve beraberlik içinde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. AK Parti ailesi olarak her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir partiyiz hedeflerimize emin adýmlarla yürüyoruz. Hem partimizin hem de Ak Parti gönüllüleri için hayýrlý olsun. Dün birlik beraberlik içerisinde nasýl çalýþtýysak bugün de üzerine koyarak çalýþmaya devam edeceðiz." dedi. (Haber Merkezi) AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný seçilen Fatih Balcýoðlu, mazbatasýný alarak görevine baþladý. Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bayat Ýlçe Seçim Müdürlüðü ziyaret edildi. Özgür Der de konferans Ö zgür-der Çorum Þubesi yýlý ilk konferansý 'Deðiþim Süreci ve Ýslami Cemaatler' konu baþlýðý ile baþlýyor. Bugün saat 20.00'de dernek seminer salonunda düzenlenecek konferansa konuþmacý olarak Özgür-Der Genel Sekreteri ve Araþtýrmacý Yazar Musa Uzer katýlacak. Seminerde þu baþlýklar ele alýnacak: "Deðiþim Kavramý ve Ak Parti Sonrasý Ýslamcýlýða/cemaatlere dönük deðiþim iddialarý, Deðiþimin sorumlusu olarak Ak Parti'nin gösterilmesi ne kadar tutarlý? 28 Þubat döneminde cemaatlerin tutumlarýnýn deðerlendirilmesi, Türkiye'de öbekler, yapýlar Ýslami cemaatten ne anlýyorlar ve ne anlamalýlar? Bu çerçevede Türkiye'de Ýslami öbekler akaid ve siyasi tutarlýlýk açýsýndan cemaat olabilmek için yeterince çaba sarf ediyorlar mý? AK Parti'nin ciddi riskler alarak desteklediði Suriye, Filistin, Mýsýr, Tunus/Ortadoðu, Çözüm Süreci konularý yanýnda Kobani (IÞÝD konusundaki Ýslami çevrelerin yaklaþýmlarý) ve Gezi, Paralel, Balyoz, Ergenekon ve 28 Þubat yargýlamalarý gibi önemli olaylarda bahse konu Ýslami öbekler nasýl bir imtihan verdiler? Çoðunlukla AK Parti'nin bile çok gerisinde kalan tutumlarýný nasýl izah etmek gerekir? Ýslami cemaat/öbeklerin gelecek tasavvurlarý ne kadar saðlýklý? AK Parti öncesi ve sonrasýnda Ýslami öbekler yeni mücadele dili ve fýkhýna dair bir dinamizm üretebilmiþler midir? (Haber Merkezi) Çoban Kebap Restoran doðal ürünlerin lezzetini sunacak Kýsa süre önce hizmet veremeye baþlayan Çoban Kebap Restoran Türkiye'de marka olmayý hedefliyor. EMRE KUT K ýsa süre önce hizmet veremeye baþlayan Çoban Kebap Restoran Türkiye'de marka olmayý hedefliyor. Geçtiðimiz aylarda 'Simitçi Dünyasý'ný da bünyesine katan Ýlk Uðurum Limited Þirketi, Çoban Kebap Restoran'da kahvaltýlý bir basýn toplantýsý düzenledi. Gazi Caddesi Valilik karþýsýnda Çoban Kebap Restoran'da dün düzenlenen basýn toplantýsýna Ýlk Uðurum Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Ferhat Öztürk, Genel Müdür Mustafa Bozkurt ve basýn mensuplarý katýldý. En iyi kaliteyi en uygun fiyata sunmayý amaçladýklarýný belirten Ýlk Uðurum Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Ferhat Öztürk, tüm Türkiye'ye yayýlmýþ olan bir marka olmayý hedeflediklerini söyledi. Öztürk, Ankara Amasya, Tokat, Samsun illerinde giriþimcilerle þube açmak için görüþmelerin devam ettiðini dile getirerek, "Çoban markasý sloganýmýzdan da anlaþýlacaðý üzere lezzetli doðal ürünlerin kullanýlacaðý bir maðazamýzdýr. Dönerimiz Kýsa süre önce hizmet veremeye baþlayan Çoban Kebap Restoran Türkiye'de marka olmayý hedefliyor. Firma En iyi kaliteyi en uygun fiyata sunmayý amaçlýyor. Çoban Restoran Gazi Caddesi Valilik karþýsýnda hizmet veriyor. kýymasýz yaprak döner, kullanýlan et ve et ürünleri hormonsuz birinci kalite, çoban kavurmasý, çoban iskender, çoban döner özel mönümüzde kullanýlan yoðurt, tereyað özel el yapýmýdýr ve dürüm- lerimizde kullanýlan sosumuz bize özeldir. Hizmetimizle birçok yeniliði ve lezzeti halkýmýzla buluþturmayý amaçlýyoruz." dedi. Her bütçeye uygun fiyatlarla, kaliteli ve hijyenik ortamda müþteri memnuniyetini ön planda tuttuklarýný vurgulayan Öztürk, tüm Çorumlular'ý lezzet ve kalitenin yaný sýra þýk dekor ve nezih bir ortama sahip Çoban Restoran'a davet etti. Özgür Kudüs yürüyüþü udüs ve Mescid-i Aksa'nýn özgürleþmesi ve K siyonist Ýsrail'in 1968 öncesi topraklarýna geri çekilmesi amacýyla yürüyüþ düzenlenecek. Akýncýlar Derneði, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, Erbakan Vakfý, Çaðrý Eðitim Vakfý, Esder, Dil ve Edebiyat Derneði ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'nýn özgürleþmesi ve siyonist Ýsrail'in 1968 öncesi topraklarýna geri çekilmesi amacýyla yürüyüþ düzenlendi. Dernek Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, 21 Aralýk 2014 Pazar günü saat 13.00'de Devlet Tiyatro Salonu önünden baþlayacak yürüyüþün Saat Kulesi'nde sona ereceðini belirterek, tüm Çorumlular'ý Özgür Kudüs yürüyüþüne davet etti. (Haber Merkezi)

15 CUMARTESÝ 20 ARALIK Sevgi Evleri nden ÝÝBF ye ziyaret S Sevgi Evleri'nde kalan minik öðrenciler Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret etti. Etkinliði Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü düzenledi. Etkinliðe Medya Ýletiþim Topluluðu da destek verdi. evgi Evleri'nde kalan minik öðrenciler Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Sevgi evlerinde yaþamlarýný sürdüren minikler Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret etti. Sevgi evlerinden gelen misafirlerle ilgilenen Engelsiz Üniversite Kulübü'ne Medya Ýletiþim Topluluðu da destek verdi. Tüm kulüplerle beraber çalýþma yürüteceklerini kaydeden Medya Ýletiþim Topluluðu üyeleri, bu tür etkinliklerin öðrencilerde sosyal sorumluluk duygusunun geliþtirilmesine vesile olacaðýna dikkat çektiler. Sevgi evlerinde yaþamlarýný sürdüren miniklerle yakýndan ilgilenen Engelsiz Üniversite Kulübü ve Medya Ýletiþim Topluluðu, öðrencilerle iç içe bir gün geçirdiler. Engelli bireylerin sorunlarýný dinleyen kulüp üyeleri, toplumda engellilerin yok sayýlmamasý gerektiðine vurgu yaparak herkesi duyarlý olmaya davet ettiler. (Haber Merkezi) Atcýoðlu kurslarý inceledi 'New Holland T6 Auto Command', Çorum'da satýþa sunuldu. New Holland T6 Auto Command Çorum'da EMRE KUT T ürk çiftçisinin büyük ilgi gösterdiði traktör modelleri arasýnda yer alan 'New Holland T6 Auto Command', Çorum'da satýþa sunuldu. New Holland yetkili satýcýsý Karadeniz Ticaret tarafýndan satýþa sunulan T6 Auto Command, yapýlan tanýtýmla görücüye çýktý. T6 Auto Command traktör hakkýnda bilgi veren Karadeniz Ticaret sahibi Mustafa Ünal, CVT Transmisyon sayesinde vites geçiþinin hissedilmeyeceðini ve SCR Katalizör sistemi ile egzoz gazýnda oluþan zararlý azot oksit gazýný AdBlue çözeltisi kullanarak zararsýz azot ve suya çevirdiðini söyledi. Çiftçilerin bilinçlendiðini ve büyük traktörleri tercih ettiklerini anlatan Mustafa Ünal, "T6 Auto Command, 110 Hp ile 131 Hp arasýnda güç seçenekleri ve 3 farklý modelde sunulan T6 Auto Command Yeni üretim New Holland yetkili satýcýsý Karadeniz Ticaret tarafýndan satýþa sunuldu. T6 Auto Command traktör hakkýnda bilgi verildi. Tier 4A çevreci motora serisi traktörler yolda ve kuyruk milinde sahip. Modelimizi çalýþýrken 33 Hp'ye yakýndan görmek ve kadar güç artýþý detaylý bilgi almak saðlamaktadýr. Yeni isteyen tüm üreticilerimizi Ankara Yolu 2. kilometrede hizmet veren Karadeniz Ticaret'e bekliyoruz." dedi. Ç Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, HEM kurslarýný inceledi. orum un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, halk eðitim merkezi bünyesinde açýlan kurslarý ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sungurlu Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü'nde, yeni dönem kurslarý aralýksýz devam ediyor. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu önceki gün çalýþmalarý yerinde görmek amacýyla kurs merkezini ziyaret etti. Halk Eðitim Merkezi yetkililerinden bilgi alan Atcýoðlu, bayanlarýn yaptýðý çalýþmalarý oldukça beðendiðini söyledi.(ýha) 'Aðaçlar Toprakta Daha Güzel' sloganý ile 'Doðamýzý koruyalým, atýk kaðýtlar çöpe deðil kutuya' kampanyasý baþlatýldý. Üniversiteliler örnek oldu S Atcýoðlu, Halk Eðitim Merkezi yetkililerinden bilgi aldý. ungurlu Hitit Kýz Öðrenci Yurdu yönetimi ve öðrencileri, kendi bünyesinde engelliler için mavi kapak kampanyasý ve 'Aðaçlar Toprakta Daha Güzel' sloganý ile 'Doðamýzý koruyalým, atýk kaðýtlar çöpe deðil kutuya' kampanyasý baþlattý. Hitit Kýz Yurdu öðrencileri, tüketim toplumu haline geldiðimiz bu yüzyýlda biz gençler olarak hem yaþadýðýmýz topluma hem de bizleri örnek alarak yetiþen kardeþlerimize karþý sorumluluklarýmýz olduðunun farkýndayýz diyerek, "Hepimiz eðitimimizi tamamlamak için farklý illerden geldik. Sungurlu da bulunduðumuz sürece burasý bizim memleketimiz. Buranýn insaný da bizim kardeþimiz, büyüðümüzdür. 2 yýllýk eðitim sürecimiz de tekerlekli sandalye ihtiyacý olan kardeþlerimize karýnca kararýnca yardýmcý olabilmek, hem de atýk kaðýtlarýn geri dönüþümle tekrardan faydalanýlabilir hale getirilmesi ile doðayý korumak adýna böyle bir çalýþma baþlatma gereði duyduk. Bizden sonra Sungurlu da ve Hitit Kýz yurdun da eðitim hayatýna devam edecek kardeþlerimize devamlýlýðý esas olacak þekilde, kendi bünyemiz de belki çok küçük çaplý bir çalýþma olsa da güzel ve kesinlikle uygulanmasý gerekli bir sorumluluk emanet etmek bize mutluluk vermektedir. Sun-Ka Kaðýt ve Karton Sanayine de kampanyamýz dahilinde bizlere tedarik etmiþ olduklarý atýk kutulardan dolayý teþekkür ederiz" dediler.(ýha)

16 16 CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Örgel e seyirci ödülü H emþerimiz yazar ve oyuncu Þahin Örgel, Türkiye'nin tiyatro alanýnda en prestijli ödüllerinden olan "Direklerarasý Seyirci Ödülü"nü almak üzere Giresun'a gitti. Akýl Oyunlarý adlý gösterisiyle alanýnda ödülü kazanan Örgel'e ödülü Giresun'da baþka kategorilerde ödül kazanan diðer sanatçýlarla birlikte verilecek. (Haber Merkezi) Þahin Örgel Engelli Eðitim Merkezi ne ziyaret B ahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alaný öðrencileri Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alaný Þefi Sakine Kýlýç ve öðretmenler Sibel Uz ile Nurhan Türkmen in düzenlediði gezide meslek lisesi öðrencileri; Engelli Eðitim Merkez'ini gezdikten sonra atölyelerde kursiyerlerle birlikte çalýþmalara katýldýlar. Hem meslek lisesi öðrencileri, hem de Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri açýsýndan son derece verimli geçen ziyaret, öðrenci ve kursiyerler açýsýndan dostluk ve arkadaþlýk iliþkilerinin geliþmesine katký saðladý. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halise Akay, toplumda ve gençlerde engelli bireylere karþý olumlu bakýþ açýsý kazandýrýlmasý amacýyla, bu ziyaretlerin bir projeye dönüþtürülerek devam edeceðini söyledi. (Haber Merkezi) PTT ten kaynaþma yemeði PTT yöneticileri ile personeli kaynaþma yemeðinde bir araya geldi. HURÞÝT BOZKURT TT yöneticileri P ile personeli kaynaþma Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alaný öðrencileri, Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. yemeðinde bir araya geldi. Önceki akþam Hanoðlu Konaðý'nda düzenlenen kaynaþma yemeðine, PTT Genel Müdürlüðü Kontrolörü Ramazan Almaz, Çorum PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk, Ýdare Mali Ýþler Müdürü Osman Bacanlý, Teknik Ýþler Müdürü Satýlmýþ Küçük ve Merkez Þube Müdürü Mustafa Þenöz ile personel katýldý. Düzenlenen yemekte yönetici ile personel sohbet ederek kaynaþtý. Kaynaþma yemeði Önceki akþam Hanoðlu Konaðý'nda düzenlendi. Düzenlenen yemekte yönetici ile personel sohbet ederek kaynaþtý. Öðrencilere merkez hakkýnda bilgi verildi. Ýskilip'in sorunu alt yapý Ý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu hafta Cuma Namazý'ný Ulaþtepe Mahallesi Arap Camii'nde kýldý. Baþkan Çatma, vatandaþlarýn taleplerini dinledi. skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu hafta Cuma Namazý'ný Ulaþtepe Mahallesi Arap Camii'nde kýldý. Cami çýkýþý mahalle sakinleri ile sohbet eden Baþkan Çatma, bir taraftan kentte devam eden ve bitirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verirken, bir taraftan da kendisine iletilen talepleri dinledi. Kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn bitirildiðine dikkat çeken Çatma, YEDAÞ'ýn kentteki elektrik kablolarýný yer altýna almasý çalýþmasýnýn devam ettiðini ifade etti. Önümüzdeki aylarda baþlayacak þehir suyu þebekesinin deðiþtirilmesi ve doðalgaz hattýnýn döþenmesi çalýþmalarý bitirildiðinde Ýskilip'in alt yapý probleminin bütünüyle çözüleceðini kaydetti. Bahçelievler KTML de çorba ziyafeti Programa PTT yöneticileri ile personel katýldý. B ahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde tüm öðretmen ve öðrencilere meþhur Kargý tarhana çorbasý ziyafeti verildi. Hayýrsever bir vatandaþýn geçmiþlerinin hayrýna verdiði çorba ziyafeti bütün öðretmen ve öðrencileri bir araya getirdi. Öðretmenler ve öðrencilerin birlikte hazýrlayýp sunduklarý çorba ziyafeti hoþ sohbetlerin yapýlmasýna da vesile oldu. Yiyecek ve Ýçecek Hizmetleri Bölümü öðretmenleri ve öðrencilerinin hazýrlayýp, bölüm öðretmeni Sever Serim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Ýrfan Canbek ve bölüm öðrencisi Dilek Baþtuð un sunumunu yaptýklarý çorba afiyetle tüketildi. Yemek duasýný Mustafa Atakcan ýn yaptýðý ziyafette dinimizin ve örfümüzün milletimiz için ne kadar önemli olduðu ifade edildi. Dini deðerlerimizin milletimizin birliðine, beraberliðine, dostluðuna yardýmlaþmasýna ve geçmiþlerimizi unutmayýp onlara hayýr dua ederek hatýrlanmalarýna vesile olduðuna dikkat çekildi. Okul Müdürü Halise Akay ýn da katýldýðý ziyafette, öðretmen ve öðrenciler birlik ve beraberlik görüntüleri sergiledi. (Haber Merkezi) Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde meþhur Kargý tarhana çorbasý ziyafeti verildi. Hayýrsever bir vatandaþýn geçmiþlerinin hayrýna verdiði çorba ziyafeti sohbete vesile oldu.

17 Güney Akým'a Bulgaristan'dan izin rojenin ön çalýþmalarýnýn yapý- için gerekli izinler Plabilmesi verilecek. Bulgaristan Baþbakaný Boyko Borisov, ülkesinin Güney Akým Doðalgaz Boru Hattý projesiyle ilgili anlaþmazlýðýn tahkim mahkemesine götürülmesini önlemek amacýyla proje kapsamýndaki ön çalýþmalara izin vereceðini söyledi. Avrupa Birliði (AB) devlet ve hükumet baþkanlarý zirvesinin Operasyonlar basýn özgürlüðüne müdahaledir ihenk Hukuk ve Toplum Derneði MBaþkaný Av. Zaferalp Üstünel, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Yazýlý basýn açýklamasý yapan Av. Üstünel, Ülkemizde son dönemde hukuk alanýnda gerçekleþtirilen düzenlemeler anayasaya ve hukukun temel deðerlerine aykýrýdýr. dedi. Bunun en çarpýcý örneði makul þüphe kavramýnýn hukuk sistemimize sokulmasýdýr. diyen Üstünel, þöyle konuþtu; Hukukumuzda ancak kuvvetli þüphenin varlýðý ile gerçekleþtirilebilen bir takým tedbirler artýk makul þüphe ile uygulanabilir hale gelmiþtir. Makul þüphe, subjektif ölçüleri içerisinde barýndýran, insanlarýn hukuka olan güvenini sarsabilecek, uygulayýcýsýnýn subjektif deðerlerine göre deðiþiklik gösterecek bir alaný ortaya çýkarmýþtýr. Bunun yanýnda soruþturma hakkýnda verilecek gizlilik kararý ile savunmanýn yani Avukatlarýn delillere ulaþabilme hakký kýsýtlanmýþtýr. Bu durum savunma hakkýnýn kýsýtlanmasý anlamýna gelmektedir. Ýnsanlarýn hangi maddi deliller ile suç isnadýna maruz kaldýklarýný bilmeden savunma yapmasý düþünülemez. Biz avukatlarýn maddi delillerine ulaþamadýðýmýz suçlamalarla karþý karþýya kalan müvekkillerimizin haklarýný saðlýklý bir biçimde savunabilmemiz mümkün olamayacaktýr. Bu temel haklarýn kýsýtlanmasý sadece belli davalara deðil hukukun geneline þamil düzenlemelerdir. Bu durum hukuka, adalete olan inancý derinden sarsmaktadýr. Bu düzenlemelerden memnun olan hukukçularýn mevcut olmasý bizi þaþýrtmaktadýr. Ancak bu memnuniyetlerinin hukukçu sýfatlarýndan kaynaklanmadýðýna inanarak teselli bulmaktayýz. Anayasa Mahkemesinin bu hukuksuzluklarý ortadan kaldýracaðýna dair inancýmýz tamdýr Ancak tesadüfen! 12 Aralýk Cuma günü resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Makul Þüpheye dayanýlarak 14 Aralýk 2014 Pazar günü basýnda geniþ yer bulan operasyonlar gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan operasyon yaþama hakkýna, adil yargýlanma hakkýna, ifade ve düþünce hürriyetine ve en önemlisi basýn özgürlüðüne açýk bir müdahale olup, kabul edilmesi mümkün deðildir. Tüm ülkenin gözleri önünde avukatlar duruþma salonlarýna alýnmamaktadýr. Maddi deliller avukatlara gösterilmemekte, sanýklara sevk maddeleri bildirilmemektedir. Hukuk devleti ilkesini zedeleyen bu ve benzeri uygulamalarýn bir an evvel son bulmasýný, devletin temel taþý olan hukukun, adalet mecrasýna döndürülerek, yapýlan soruþturmalarýn yargý baðýmsýzlýðýna uyularak yapýlmasý, adil yargýlanma ve savunma hakkýnýn korunmasý, basýn özgürlüðüne saygý gösterilerek kamuoyu vicdanýný tatmin edecek þekilde þeffaf ve adil yürütülmesi ülkemiz ve milletimizin geleceði için zorunluluk arz etmektedir. Hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý karþýsýnda maðdur olanýn yanýnda olan duruþumuzu muhafaza ederek, baþta savunma hakkýnýn temsilcisi avukatlar olmak üzere, basýný ve muhalefeti susturmaya yönelik yargý erki ve diðer devlet organlarýnýn baský aracý haline getirilmesine karþý, hukuka, adalete, demokrasi ve özgürlüklere sahip çýkacaðýmýzý kamuoyuna saygýyla bildiririz. (Haber Merkezi) Adliye önünde açýklama EMRE KUT orum Ufuk Saðlýk-Sen, Çadliye Sarayý önünde basýn açýklamasý eylemi yaptý. Zaman Gazetesi ve STV Grubu'na yönelik soruþturmalara yönelik düzenlenen sendika üyeleri katýldý. Ufuk Saðlýk Sen Üyesi Ýrfan Gündüz, '"Haksýzlýk kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn karþý çýkmak, her koþulda ve herkes için hukuk ve adalet talep etmek, herkesin adil yargýlanma hakkýna saygý göstermek, demokrasinin olmazsa olmaz þartýdýr. Çorum Ufuk Saðlýk-Sen, adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý eylemi yaptý. Yargýnýn öç alma aracý olarak kullanýldýðý düþüncesi, ülkeyi yük darbe vurmuþtur. Avrupa Birliði bizi almasa bile Kopenhag kriter- gelmesi ekonomik ve demokrasi bizi almazsa almasýn durumuna temelsiz býrakmaktadýr. Bu yapýlan hukuksuz operasyonlar uluslararasý lerine uyacaðýz sözleri ile iktidara adýna üzücü þeylerdir." Dedi. alanda ülkemizin itibarýna çok bü- gelenler þimdilerde Avrupa Birliði 'Sorumlular yargý önünde hesap vermeli' Av. Zaferalp Üstünel ardýndan yaptýðý açýklamada Borisov, Brüksel'de kendisine Güney Akým'ýn Bulgaristan kýsmýndaki ön hazýrlýk çalýþmalarýna devam edilmesi yönünde tavsiyede bulunulduðunu ifade ederek, "Projeyle ilgili bu aþamadaki gerekli izinleri vermeliyiz, yoksa ikili anlaþmalarý ihlal etmiþ oluruz ve tüm masraflarý biz ödemek zorunda kalýrýz" dedi. Borisov, tahkim mahkemesine gitmemek ve ek masraflarý ülkesinin karþýlamasýný önlemek amacýyla proje kapsamýndaki ön çalýþmalarýn yapýlabilmesi için gerekli izinleri vereceklerini kaydetti. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin Türkiye'ye yaptýðý ziyarette, AB'nin çýkardýðý engeller nedeniyle Karadeniz üzerinden Bulgaristan'a ulaþacak Güney Akým projesini iptal ettiklerini duyurmuþ ve bunun yerine Karadeniz'den Türkiye'ye yeni bir boru hattý inþa etmeyi önermiþti.(aa) ðitim Sen Yürütme Kurulu, 19 Aralýk 2000 tarihin- "devletin hâkimiyetini saðlama" adýna 28 tutuklu Ede ve hükümlünün devletin "güvenlik" güçleri tarafýndan katledildiðini iddia ederek, sorumlularýn sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmasýný talep etti. Eðitim Sen'den yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Adýný utanmadan 'Hayata Dönüþ` koydular. Oysa gizli belgelerde operasyon için en az bir yýllýk hazýrlýk yapýldýðý ve adýnýn "Tufan" konduðu sonradan açýða çýktý. 20 hapishanede eþ zamanlý olarak yaptýklarý 'operasyonla` Cumhuriyet tarihinin en büyük cezaevi katliamýný gerçekleþtirenler bugün hasta tutsaklarý salývermeyerek, tek tek ölümlerine sebebiyet vererek yeni katliamlara imza atmaya devam etmektedir. Tecrit ederek öldürme sisteminin adý F tipi cezaevlerine karþý siyasi tutuklu ve hükümlülerin baþlattýðý ölüm oruçlarýnýn 60. günü olan 19. Aralýk tarihinde baþlayan katliam üç gün sürmüþtür. 8 jandarma komando taburu, 37 bölük asker, binlerce çevik kuvvet ve ceza infaz memurunun katýldýðý operasyonda on binlerce mermi, el bombasý ve 20 bini aþkýn gaz bombasý kullanýlmýþtýr. Katliam esnasýnda kullanýlan silahlarýn niteliði ve uygulanan þiddetin ölçüsüzlüðü ancak bir savaþ durumunda yaþanacak boyuttadýr. Diðer taraftan yýlardýr devam eden davada bazý askerlerin ifadeleri yaþanan vahþeti açýk olarak ortaya koymaktadýr. Ýfadelere göre daha önce denenmemiþ, askeri envanterde kayýtlý olmayan ve hala ne olduklarý açýða çýkarýlmamýþ silahlar kullanýlmýþ, insanlarýn üzerine atýlan kimyasal tozlarla ölmelerine neden olunmuþtur. 6 kadýn mahkûm diri diri yakýlarak katledilmiþtir. Ýnsanlarýn üzerine benzine batýrýlmýþ battaniyelerin atýlmasý insanlýktan ne kadar çýkýldýðýnýn açýk kanýtýdýr. 19 Aralýk cezaevi vahþetinin üzerinden 14 yýl geçmesine raðmen sorumlularýn cezalandýrýlmamýþ olmasý katliamýn bir devlet politikasý olduðunu göstermektedir. AKPde bu devlet geleneðinin en yýlmaz savunucusu olduðunu politikalarýyla kanýtlamaktadýr. Yeni katliamlar "kamu güvenliði" adýyla devam ettirilmektedir. Baþta Hükümet olmak üzere, TBMM ve Adalet Bakanýný 19 Aralýk katliamýnýn asýl sorumlularýnýn yargý önüne çýkarýlmasý için bir kez daha göreve çaðýrýyoruz. Devam eden davanýn zaman aþýmýna uðratýlmasý yönündeki çabalar engellenmelidir. Cezaevleri koþullarý uluslararasý insan haklarý normlarýna uygun hâle getirilmeli ve her türlü tecrit ve izolasyon politikasýna son verilmelidir. Baþta F tipleri olmak üzere tecrit ve izolasyon amaçlý inþa edilen cezaevleri kapatýlmalýdýr. Cezaevlerindeki hasta tutuklular derhal serbest býrakýlmalýdýr." aþam süresi, ölümle sonuçlanan hastalýklarýn Yazalmasýyla uzadý Dünya genelinde yaþam süresi 1990'da 65,5 iken 2013'te 71,5'e uzadý. Sonuçlarý Ýngiliz "The Lancet" dergisinde yayýmlanan, 188 ülkeden gelen verilere dayalý araþtýrma, erkeklerin ömrünün bu süre zarfýnda ortalama 5,8, kadýnlarýnkinin 6,6 uzadýðýný gösterdi. Geliþmekte olan Nepal, Ruanda, Etiyopya, Nijer ve Ýran gibi ülkelerde ortalama yaþam süresinin 12 yýldan fazla uzadýðý ancak AIDS nedeniyle Güney Afrika, Botswana ve Namibya'da ömrün 5 yýl kýsaldýðý belirlendi. Bilim adamlarý, zengin ülkelerde ömrün bazý kanser türleri ve kalp-damar hastalýklarýndan ölümlerin azalmasý sayesinde, yoksul ülkelerde ise ömrün, yeni doðan ölümlerinin azalmasý, çocuklarda ishal ve solunum yollarý hastalýklarýndaki gerilemeyle uzadýðý vurgulandý. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Christopher Murray, birçok hastalýk ve yaralanma konusunda büyük geliþmeler kaydedildiðini ancak çok daha iyisinin yapýlabileceðine ve yapýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Ýshal, kýzamýk, verem, AIDS, sýtma gibi CUMARTESÝ 20 ARALIK Yaþam süresi, ölümle sonuçlanan hastalýklarýn azalmasýyla uzadý Yaþam süresi 6 yýl uzadý hastalýklarla ortak mücadele ve bunlarýn önlenmesine daha fazla para harcanmasý sayesinde yaþam süresinin uzadýðýný belirten Murray, uyuþturucuya baðlý hastalýklar, siroz, diyabet ve böbrek yetmezliði konusunda ise çabalarýn yetersiz. TÜRKÝYE Araþtýrmaya göre, Türkiye'de geçen yýl baþlýca ölüm nedeni kalp-damar hastalýklarý oldu. En fazla can alan kalp-damar hastalýklarýný felç ve akciðer kanseri izledi. Ölüm nedenlerinin 4. sýrasýnda konjenital (doðuþtan gelen) hastalýklar yer aldý. Bunlarý kronik bronþit ve trafik kazalarýndan ölüm izledi. Yenidoðan ölümleri, diyabet, alt solunum yolu enfeksiyonlarý ve mide kanserinden ölümler de geçen yýl Türkiye'deki ölüm nedenleri arasýnda yer aldý.(trthaber) ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN tarih 1309 sayýlý Hakimiyet Gazetesi'nde yazýlan Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarý Yeni Þehirler Arasý Otobüs Terminali'nde bulunan 51 adet iþyeri kiralama ilanýnda "tahmini bedel", "1 yýllýk tahmini bedel" olarak düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. (Basýn: 1313) Resmi Ýlanlar: de T.C. Örnek No: 25* ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/9571 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 18/12/ Ýhale Tarihi : 26/01/2015 günü, saat 15:00-15:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 26/02/2015 günü, saat 15:00-15:10 arasý. Ýhale Yeri : Mimar Sinan Mah.l6.Cad.Galericiler Sitesi Öz Otomotiv Galeri-ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19up073 Plakalý, 1998 Model, TOYOTA Marka, STARLET Tipli, Yakýt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kýrmýzý, 19 UP 073 plakalý Metalik Kýrmýzý renkli Toyota marka 1998 model Benzin ve LPG lik araç Motor:2E ,Koltuk döþemelerinde yýrtýklar mevcut teyip mevcut, (ÝÝKm.114/1, 114/3) lastikler normal muhtelif yerlerde çizikler mevcuttur. * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1313)

18 18 PAZARTESÝ 30 HAZÝRAN 2014 Þampiyon Spor Lisesi Liseli Genç erkekler hentbol final maçýnda SporLisesi ile Mehmetcik Anadolu Lisesi nefes kesen mücadele sonunda normal süre berabere bitti. Uzatma devresinde de devam eden heyecan son dakika golüyle rakibine üstünlük saðlayan Spor Lisesi þampiyonluðu kazandý. SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Sami Öncel, Taner Adýkdý. MEHMETCÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ýsmail, Mertcan, Oðýuzhan, Ümit, Özkan, Ahmet. Erdem, Abdullah, Cankat, Mertcan, Mustafa, B. Onur, Recep. SPOR LÝSESÝ : Neþet, Serkan, Mehmet Can, Onur, Satýlmýþ, Samet, Oðuz, Engin, Gökhan, Atakan, Hasan, Mustafa, Doðukan. ÝLK YARI : (Mehmetcik Anadolu Lisesi). Liseli Genç Erkekler Hentbol de Þampiyon olan Spor Lisesinin Kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Þube Müdürü Satý Yücel verdi Liseli Genç Erkekler Hentbol de ikinci olan Mehmetçik Anadolu Lisesinin Kupasýný Milli Eðititim Þube Müdürü Özcan Kuþcu verdi HARUN AKKAYA Genç Erkekler Hentbol il birinciliðinde nefes Liseli kesen final maçýnda Mehmetcik Anadolu Lisesi ni uzatmada yenen Spor Lisesi kazandý. Dün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan final maçýna iki okul öðrencilerine yoðun ilgi gösterdi. Dengeli geçen maçýn ilk periyotunu 9-8 Mehmetcik Anadolu Lisesi önde tamamladý. Maçýn son yirmi saniyesine berabere girildi. Bu bölümde Mehmetcik Anadolu Lisesi bulduðu golle þampiyonluða çok yaklaþtý ancak Spor Lisesi son hücumda bulduðu golle skoru yeniden eþitledi ve maçýn normal süresi berabere bitince uzatmalara geçildi. Uzatma devresindede nefes kesen mücadele devam etti. Karþýlýklý atýlan gollerle devam eden il birinciliðinde Spor Lisesi son dakika içinde bulduðu golle rakibini yenerek þampiyonluðu kazandý ve Çorum u gruplarda temsil etmeye hak kazandý. Maçýn bitiþiyle birlikte Spor Lisesi nde büyük sevinç yaþanýrken Mehmetcik Anadolu Lisesi sporcularý ve taraftarlarýnda ise hüzün hakimdi. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporcularýna ise madalyalarý verildi. Hakemler açýklandý Ç orum amatör futbolunda yarýn oynanacak U 14 ve 1. Küme Büyükler liginde oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: U 14 LÝGÝ: HE Kültürspor- Ýl Özel Ýdarespor: Onur Alagöz. Gençlerbirliði- Osmancýkspor: Arslan Iðnak. Osmancýkgücüspor - Mimar Sinanspor: Ömür Soytemiz. 1. KÜME BÜYÜKLER: HE Kültürspor -Eti Lisesi Gençlik: Serhat Sarkandý, Yunus Dursun, Baran Avcý. Osmancýk Belediyespor- Hitit Gençlikspor: Yüksel Basar, Mehmet Zeki Sevim, Fatih Derviþoðlu. Ýskilipgücüspor - Çimentospor: Özkan Kaya, Mehmet Tuðluk, Furkan Alagöz. Ýskilipspor - Osmancýkspor: Burak Þahinkara, Mehmet Tuðluk, Furkan Alagöz. YÜKSEL BASAR iseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliðinde temsilcilerimiz Sinop da mücadele edecekler. Grup maçlarý 4-7 Ocak tarihlerinde yapýlacak. Sinop ta yapýlacak olan grup birinciliðinde erkeklerde Samanyolu Anadolu Lisesi nin rakip- leri Ýstanbul Haydarpaþa, Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yalova Þehit Osman Altýnkuyu Lisesi, Bartýn Hasan Sabri Çavuþoðlu, Bolu Ýzzet Baysal Anadolu Lisesi, Çankýrý Lisesi, Düzce Anadolu Lisesi, Ýstanbul Tuna Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi, SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Bora Duyar. ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Uður Can, Umut, Mehmet, Mustafa, Faruk, Ömer, Ugur, Ferzan, Muzaffer, Haþim, Saygýner. ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ: Muhammet, Mücahit, Bünyamin, Ramazan, Nuh, Hayati, M. Can, Batuhan, Ahmet, Oðuzhan, Hasan, Hüseyin. Yavuz, Abdulkadir,. ÝLK YARI : 14-2 (Endüstri Meslek Lisesi) L iseli Genç erkekler hentbol üçüncülük dördüncülük maçýnda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ni yenen Endüstri Meslek Lisesi üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Dün oynanan maçta rakibi önünde çok rahat bir oyun oynayan Endüstri Meslek Lisesi rakibi önünde ilk yarýyý 142 gibi farklý skorla önde tamamladý. Maçýn ikinci yarýsýnda oyundan düþen rakibi önünde Ýmam Hatip farký kapattý ve son dakikalarý büyük çekiþmeye sahne olan maçtan galip ayrýlan Endüstri Meslek üçüncü olurken Anadolu Ýmam Hatip dördüncü oldu. Liseli Genç Erkekelerde Hentbol de üçüncü olan Endüstri Meslek Lisesinin kupasýný Voleybol Ýl temssilcisi Turgay Görkem verdi Liseli Genç Erkekler Hentbol de dördüncü olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin kupasýný Spor Lisesi Müdürü Murat Terlemez verdi Geliþim de rakip Pazarspor Geliþim Ligi nde Çorum Belediyespor bugün Pazarspor ile deplasmanda U 14 ve U 15 kategorilerinde karþýlaþacak. Yarýn ise iki takým Mimar Sinan sahasýnda U 16 ve U 17 kategorilerinde mücadele edecek. ÖZGÜR ARZOÐLU U 16 ve U 17 ler yarýn Liginde Çorum Belediyespor bu hafta sonu Mimar Sinan da Geliþim Pazarspor ile dört ayrý kategoride karþý karþýya ge- Masa Tenisi nde rakipler belli oldu L Endüstri Meslek e üçüncülük tesellisi: Karabük Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi, Kastamonu Bozkurt Çok Programlý Lisesi, Kocaeli Sarkuysan Anadolu Lsesi, Ordu Mehmet Necati Vidinli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya SATSO Ticaret Meslek, Sinop Boyabat Þehit Ersoy Gürsu Anadolu, Zon- Samanyolu Koleji erkek takýmý Sinop grubunda Çorum u temsil edecek. guldak Fen Lisesi takýmlarý bulunuyor. Kýzlarda ilimizi temsil edecek olan Özel Pýnar Anadolu Lisesi nn rakipleri ise Bartýn Abdipaþa Anadolu Lisesi, Bolu Canip Baysal Anadolu Lisesi, Çankýrý Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu, Düzce Anadolu Lisesi, Ýzmir Bornova Cem Bakioðlu Anadolu Lisesi, Karabük 75. Yýl Anadolu Lisesi, Kastamonu Bozkurt Çok Programlý Anadolu Lisesi, Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Sakarya Üniversitesi Vakfý Koleji, Samsun Þadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Sinop Boyabat Þehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi, Yalova Þehit Osman Altýnkuyu Anadolu Lisesi, Ýstanbul Tuna Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi, Kocaeli Sarkuysan Anadolu Lisesi, Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi. Grup maçlarý sonunda ilk beþ sýrayý alan takýmlar Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak lecek. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün U 14 ve U 15 kategorilerinde Pazar Sentetik futbol sahasýnda karþýlaþýrken yarýn ise Mimar Sinan sahasýnda U 16 ve U 17 kategorilerinde mücadele edecekler. Ýki takým ilk maçta bugün saat de U 14 kategorisinde karþýlaþacak. Bu kategoride Pazarspor ligde 16 puanla dördüncü sýrada yer alýrken Çorum Belediyespor ise 10 puanla altýncý sýrada bulunuyor. Ligin ilk yarýsýnda Çorum da oynanan maçý konuk takým 2-1 kazanmýþtý. Karþýlaþmayý Rize il hakemlerinden Hakan Evsen yönetecek. Yardýmcýlarý ise Kerim Uzun ve Faruk Sonay. Bu maçýn ardýndan ise iki takým U 15 takýmlarý ayný sahada karþýlaþacaklar. Çorum Belediyespor bu kategoride 18 puanla dördüncü sýrada yer alýrken Pazarspor ise grupta 3 puanla yedinci sýrada bulunuyor. Çorum Belediyespor ilk yarýda rakibi önünde 11-0 galip gelerek bu sezonun en farklý galibiyetini almýþtý. Bu karþýlaþmayý Ali Koyuncu yönetirken yardýmcý hakemler yine Kerim Uzun ve Faruk Sonay. Çorum Belediyespor ve Pazarspor bugün Mimar Sinan sahasýnda oynayacaklarý ilk maçta U 16 kategorisinde karþýlaþacaklar. Bu kategoride Çorum Belediyespor 15 puanla dördüncü sýrada yer alýrken Pazarspor ise on maç sonunda puansýz olarak son sýrada bulunuyor. Belediyespor ilk yarýda deplasmanda rakibini 5-0 yenmiþti. Bu kategorideki maçý il hakemlerinden Barýþ Karakuþ yönetecek. Yardýmcýlarý ise Erdoðan Yandým ve Kadir Berkay Damar. Ýki takým haftanýn son maçýnda saat de yine Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacaklar. Çorum Belediyespor bu kategoride 13 puanla dördüncü sýrada yer alýrken Pazarspor ise altý puanla yedinci sýrada bulunuyor. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda rakibini 4-0 yenen Çorum Belediyespor bu maçýda kazanarak ligde çýkýþýný devam ettirmek amacýnda. Bu maça ise Çorum Bölgesel Yardýmcý hakemlerinden Emre Alagöz yönetecek. Yardýmcýlarý ise Erdoðan Yandým ve Kadir Berkay Damar. Maçýn dördüncü hakemi Onur Alagöz gözlemcisi ise Murat Sarýkoca. Çorum Belediyespor U 16 takýmý geçen hafta Erzurum deplasmanýnda son saniye golüyle kazandýðý maçýn ardýndan soyunma odasýnda verdiði bu pozu yarýn Pazarspor maçýndan sonrada vermek amacýnda

19 CUMARTESÝ 20 ARALIK "Sektörünün lider firmalarýndan biri olan þirketimizde görevlendirmek üzere, TEKNÝSYENLER arýyoruz." Bu pozisyon için öncelikli aradýðýmýz özellikler: ** MYO, Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu, ** Yoðun çalýþma temposunda yüksek iþ gücü ile çalýþmaya uyum saðlayabilecek, ** Vardiyalý çalýþma sisteminde ve gereðinde mesaili çalýþmaya uygun, ** Ekip çalýþmasýna önem veren ve iþ birliði becerisi yüksek, ** Askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 35 yaþýný aþmamýþ, ** Tercihen Üretim tecrübesi olan, ** Çorum'da ikamet eden veya edebilecek. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 Çorum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen ve ön muhasebe bilgisine sahip bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3440) (Ç.HAK:3437) (Ç.HAK:3446) 22 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü (Ç.HAK:3453) Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa Üstü) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pompa Görevlileri alýnacaktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda bulunan spor salonu iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Ankara Ticaret Sanayi Odasý ndan almýþ olduðum plakalý iþ makinasýnýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Lütfi DÝNLER Yakup oðlu 1963 Doðumlu (Ç.HAK:3462) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: Kapasite arttýran iþ yerimizde istihdam edilmek üzere USTA KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. SSK + Yemek + Servis Adres : Küçük Sanayi Sitesi 37.Sokak No: 3-A ÇORUM Tel : (Ç.HAK:3461) 8 OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY 4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, Bayan Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe konusunda tecrübeli bilgisayar kullanabilen bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Arýzade Arýcýlýk (Ç.HAK:3447) Çepni Mah. Hamit Cami Sokak No: 105/B Satýlýk veya Kiralýk Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 2. kat güney batý cephe daire satýlýk veya (Ç.HAK:3450) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrikçi kalfasý, ustasý ile elektronik ve güvenlik kamerasý iþlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:3458) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) kiralýktýr Kiralýk Daire Bahçelievler de bodrum kat 2+1 kaloriferli, içi (Ç.HAK:3456) kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Kiralýk Eþyalý Lüks Daire Vali Konaðý yaný merkezi ýsýtma (Ç.HAK:3460) sistemli (aile için) 3+1 daire kiralýktýr yapýlý daire kiralýktýr ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Devren Satýlýk Süper Market Bahçelievler merkezde 400 m2 büyüklüðünde, barkotlu sistem satýlýk süper market. (Ç.HAK:3448) SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý mantar çiftliði, boþ þekilde. Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:3408) (Ç.HAK:3422) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3428) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: m2 lik daire satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Marangoz veya Mobilya Ustasý alýnacaktýr. Kýratoðlu Deðirmen Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 5 Mür. Tel: KOMÝ ve KALFA ARANIYOR Ýzmir Lokantasý nda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli komi ve kalfa alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3442) Not: Takas olunur. Ýrtibat: Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK LÜKS DAÝRELER Buharaevler 5. Cad. 4+1, parka bakan son sýfýr lüks daireler (Ç.HAK:3452) Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3418) Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) Fiyat: TL Mür. Tel: ÞOFÖRLER ALINACAKTIR * SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ ARAÇ KULLANABÝLEN TERCÝHEN VÝNÇ DENEYÝMÝ OLAN YAÞ ARASI ÞOFÖR ALINACAKTIR. * SRC BELGELÝ OKUL SERVÝSÝ KULLANABÝLECEK ÞOFÖR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR CAN OTO KURTARMA VE VÝNÇ HÝZMETLERÝ ADRES: ÇEPNÝ MH. FEN LÝSESÝ CD NO: 33 (Ç.HAK:3432) satýlýktýr. Mür. Tel: (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI YENÝ TERMÝNAL CÝVARI) Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket:

20 Baþaracak sizlersiniz... Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda grubun namaðlup tek takýmý Bursa Nilüferspor u konuk edecek. En yakýn takipcisi konumundaki rakibi önünde alacaðý üç puanla devre arasýna moralli girmek isteyen kýrmýzý siyahlý takýmda cezalý Eray ve sakat Sefa Akýn forma giyemeyecek. O G B M A Y P 4. Çorum Bele Bursa Nilüfer HALÝL ÖZTÜRK orum Belediyespor Çilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoððlu Stadý nda Bursa Nilüferspor ile karþýlaþacak. Ligde dört hafta üst Bülent Keskin e dört maç ceza üste kazandýktan sonra geçen hafta grup lideri Darýca Gençlerbirliði deplasmanýndan 3-0 maðlup dönerek büyük hayal kýrýklýðý yaratan Çorum Belediyespor evinde oynayacaðý son maçý kazanarak devre arasýna moralli girmek Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Osman Akýn Ýmam Murathan Oðuzhan Furkan Burak Buðra Çaðlar Turgay 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün: Çatalca-Manavgatspor:M. Gökhan Düz (Kayseri) 14 Aralýk Pazar: Çorum Bel-Bursa Nilüfer: Cihan Burgan (Antalya) Batman Petrol-Sebat : Salih Salar (Ankara) Tuzlaspor - Kýrýkhan :Ekrem Gerginci (Þ. Urfa) Adliyespor-Darýca Genç:Halil Umut Er (Ýzmir). Tutap Þeker-Tire 1922spor: Harun Toplar (Tokat) Niðde Bele-Ýstanbulspor:Serkan Önsal (Sakarya) G.Osmanpaþa- Kýzýlcabölük:B. Cem Tahiroðlu (Adana) istiyor. Darýca deplasmanýnda özellikle savunmada hatalar hücumda ise son vuruþlardaki baþarýsýzlýk nedeniyle hafta boyunca çalýþmalarda bunlara aðýrlýk veren kýrmýzý siyahlý takýmda cezalý Eray ile sakat Sefa Akýn forma giyemeyecek. Sakatlýklarý bulunan Kývanç ve Ali nin ise durumlarý bugün netlik kazanacak. Konuk Bursa Nilüferspor ise ilginç istatiklere sahip. Türkiye liglerinin namaðlup iki takýmýndan birisi ayrýca en çok berabere kalan takýmý olan Nilüferspor ayrýca zor gol yiyen bunun yanýnda da az gol atan takýmlar arasýnda yer alýyor. Ligde genç bir kadro ile mücadele etmesine karþýn 26 puanla beþinci sýrada yer alan Nilüferspor devre arasýna puanla girmek için Çorum Belediyespor maçýna büyük önem veriyor. Karþýlaþmanýn hakemleri ise Antalya bölgesinden Cihan Burgan. Bülent e aðýr ceza Cevizci ye bir maç ceza Bursa Nilüfer Teknik Direktörü Ferda Cevizci yarýnki Çorum Belediyespor maçýnda tribünde. arýn Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Bur- Nilüferspor Teknik Direktörü Ferde Cevizci ye Ysa bir maç ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu geçen hafta sonu Gaziosmanpaþa maçýnda rakip takým teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Bursa Nilüferspor Teknik Direktörü Ferda Cevizci ye bir maç ceza verdi. Cevizci yarýn oynanacak Çorum Belediyespor maçýnda soyunma odasý ve yedek kulübesine giremeyecek. Ayrýca Cevizci ye 750 lira para cezasýda verildi. Ayný maçta Gaziosmanpaþa Teknik Sorumlusu Erdoðan Özalp a da rakip takým mensuplarýna yönelik hakareti nedeniyle iki maç soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ile 1500 lira ceza verildi. Batman Petrolspor lu Muhammed Akif Sevinç e kýrmýzý kart nedeniyle üç maç ve 1500 lira para cezasý verdi. Haber Merkezi Ulukavakspor kaptaný Bülent e dört maç ceza verildi. Ýki maç cezasýný çeken Bülent ikinci yarýnýn ilk iki maçýnda da yok. ÖZGÜR ARZOÐLU lukavakspor da kaptan Bülent Keskin e Uçok aðýr ceza geldi. Tecrübeli futbolcuya dört maç ceza verildi. 29 Kasým da oynanan Ünyespor maçýnda yardýmcý hakeme yaptýðý eylem nedeniyle kýrmýzý kart gören Bülent Keskin e AFDK tarafýndan dört maç ceza verildi. AFDK kararýnda hakeme eylemle hakarette bulunmasý ve ýsrarla sürdürmesi gerekçe gösterilerek dört maç ceza verildi. Bu kararla Bülent Keskin son iki maçta oynamadýðý için ikinci yarýnýn ilk iki haftasýnda takýmýnda forma giyemeyecek. Ferda Cevizci Kadro bugün açýklanacak Dünki antrenman iptal edildi HARUN AKKAYA orum Belediyespor da Bursa Nilüferspor maçý kadrosu Çbugün açýklanacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki antrenmaný Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan iptal edildi. Ýncedal, hafta içi yoðun çalýþmalar ve devre sonu gelmesi nedeniyle dünki antrenmaný iptal ederek futbolcularý dinlendirdi. Dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým dün akþam lojmanda kampa girdi. Bugün saat de yapacaðý ter idmaný ile Bursa Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak Belediyespor da maç kadrosu bu antrenmandan sonra açýklanacak. Belediyespor da sakat Sefa Akýn ile Ali ile cezalý Eray yarýnki maçta forma giyemeyecekler. CUMARTESÝ 20 ARALIK 2014 Taraftarýmýzý bu maçta yanýmýzda görmek istiyoruz Amatörlerin malzeme daðýtýmý salý günü 23 Aralýk Salý günü saat de Özel Ýdare de düzenlenecek törenle faaliyetleri baþlayan kulüplere malzemeleri verilecek. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Bursa Nilüferspor maçýnýn zor geçeceðini bu zor maçta taraftarlarýný yanlarýnda görmek istediklerini belirterek Onlarýn vereceði sabýrlý destekle kazanýp ilk yarýyý ilk beþ içinde iyi bir yerde bitirmek istiyoruz dedi. HALÝL ÖZTÜRK maçýna hazýrlandýklarýný ken mücadeleyi vereceðiz. Tabiki bu zorlu mü- orum Belediyespor belirten Ýncedal Rakibimiz grubun tek namaðlup cadelede tribündeki taraf- ÇTeknik Direktörü Yavuz Ýncedal, yarýn oynayacaklarý takýmý ve zor gol yiyen tar desteði çok önemli. Bursa Nilüfers- por maçýnýn çok zorlu geçeceðini bu zorlu maça taraftarlarýnýn vereceði destekle kazanacaklarýný belirterek tüm Çorumlularý bu maçta tribünde görmek istediðini söyledi. bir takým. Çok iyi savunma yapan ve iyi kapanan bir takým. Yarýn bizi çok zor bir maçýn beklediðini biliyoruz. Bu zorluðu bizler sahada aþmak için gere- Futbolcularýmýzý motive edecek ve onlara destek verecek taraftarlarýmýzýn desteði ile sabýrlý oynayýp doksan dakika sonunda galibiyet sevincini onlarla birlikte yaþamak istiyoruz. Ýncedal, geçen hafta Darýca deplasmanýnda aldýklarý farklý maðlubiye- Ölçer Gaziosmanpaþatin kendilerini hedeften Kýzýlcabölük maçýnda biraz olsun uzaklaþtýklarýný ancak ilk yarýnýn son maçýnda Bursa Nilüferspor u yenerek ilk yarýyý ilk beþ içinde ve liderle YÜKSEL BASAR lusal Gözlemcileri- Kahraman Umizden puan farkýný kapatarak devre arasýna girmek istediklerini belirtti. Takým olarak Darýca maçýný unuttuklarýný ve yarýnki Bursa Nilüferspor HARUN AKKAYA l Özel Ýdaresi tarafýndan amatör Ýspor kulüplerine alýnan malzemeler 23 Aralýk salý günü saat de düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, bu yýl malzeme alýmýnda 26 kulübe malzeme daðýtýmý yapýlacaðýný, malzemelerin ligleri baþlayan kulüplere verileceðini henüz ligleri baþlamamýþ kulüplere ise malzemelerinin ligleri baþladýktan sonra verileceðini söyledi. Salý günü malzeme daðýtýmý yapýlacak kulüpler, Alaca Belediyespor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Ýskilipgücüspor, Ýskilipspor, Çorumspor, Ulukavakspor, HE Kültürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, PTT Gençlikspor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor, Oðuzlar Belediyespor, Çorum 1907 Gençlikspor ve Ýþitme Engellilerspor. Malzeme almaya hak kazanan ancak bu sezon için hiç bir faaliyet tahattünde bulunmayan Düvenci Belediyespor, Bayat Belediyespor, Tedaþ Çorumgücü, Kargýgücüspor ve Mecitözüspor bir branþta faaliyete katýlmalarý halinde malzemeleri teslim edilecek. Bu yýl amatör kulüplere daðýtýlacak malzemenin 47 bin lira olduðunu belirten Sefer Kurtaran, malzemeler içinde forma, þort, tozluk, ayakkabý, kaleci kazaðý ve eldiveni ve maç toplarý bulunduðunu söyledi. Kurtaran Salý günü Özel Ýdare de düzenlenecek malzeme daðýtým törenine liglere aktif olarak baþlayan ve katýlan kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi. Ölçer e Çorum Belediyespor un grubunda yarýn oynanacak Gaziosmanpaþa-Kýzýlcabölükspor maçýnda görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre yarýn saat da Gaziosmanpaþa Stadý nda oynanacak Gaziosmanpaþa - Kýzýlcabölükspor maçýný Adana bölgesi hakemlerinden Burak Cem Tahiroðlu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ayný ilden Çaðlar Oskay ve Berkan Püsküller yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mersin den Onur Salýk. Cýrýl a U 21 de görev MURAT KARASU B ölgesel hakemlerimizden Mehmet Ali Cýrýl a hafta sonu Orduspor - Denizlispor U 21 maçýnda görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre yarýn Ordu Spor Tesisleri 1 nolu sahada saat da baþlayacak Orduspor - Denizlispor maçýnda yardýmcý hakemlerden ilimiz bölgesel yardýmcý hakemleri Ahmet Ecevit ve Yalçýn Kara. Maçýn dördüncü hakemi de ilimizden Abdullah Akkoyun. Gözlemci ise Bilal Yazýcý. U liginde Denizlispor 23 puanla beþinci sýrada yer alýrken ev sahibi Denizlispor ise 14 puanla 12. sýrada bulunuyor. Kahraman Ölçer Mehmet Ali Cýrýl

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı