Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği"

Transkript

1 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği Simplified single-patch (Australian) technique for the surgical repair of complete atrioventricular septal defects Yavuz Enç, Ahmet Hulusi Arslan, Sertaç Çiçek Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Kocaeli Atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi tamirinde iki klasik cerrahi teknik mevcuttur. Klasik tek ve çift yama tekniklerinin karmaşık olmasından dolayı son yıllarda ventriküler septal yama materyali kullanılmayan ve basitleştirilmiş tek yama tekniği olarak adlandırılan bir modifiye tek yama tekniği tanımlanmıştır. Bu yazıda, bu basitleştirilmiş tek yama tekniği klinik deneyimimiz ışığında gözden geçirildi. Anahtar sözcükler: Mitral kapak/cerrahi; tek yama tekniği; ventriküler septal defekt. There were two traditional surgical techniques to repair atrioventricular septal defects. Because of the complexity of these traditional single- and two-patch techniques, a modified single-patch technique called as simplified single-patch technique was described in recent years, which avoids the use of any ventricular septal patch materials. In this article, we reviewed this simplified single-patch technique in the light of our clinical experience. Key words: Mitral valve/surgery; single-patch technique; ventricular septal defect. Atriyoventriküler septal defekt (AVSD) atriyoventriküler septumun yokluğu ile karakterize geniş spektrumlu bir malformasyon grubunu tanımlar. Bu malformasyonlar superiyor ve inferiyor endokardiyal yastıkların, atriyal septumun orta kısmı ve ventriküler septumun musküler ucu ile anormal veya yetersiz birleşmesinden kaynaklanır. Değişen anatomik şekilleri klinik olarak oldukça farklı tablolara yol açabilir. Özellikle komplet AVSD anomalisi, doğasındaki karmaşıklık, eşlik eden anomaliler ve yüksek sıklıkla Down sendromu birlikteliği nedeniyle en karmaşık doğuştan kalp anomalileri arasında değerlendirilir. Atriyoventriküler septal defektlerin ilk başarılı tamiri Lillehei tarafından 1955 yılında bildirilmiştir. [1] İlk tamir kross sirkülasyon kullanılarak direkt sütür ile yapılmıştır. Lev [2] 1958 yılında atriyoventriküler nod ve his demetini; Rastelli ve ark. [3] ise 1966 yılında, ortak atriyoventriküler kapak yaprakçıklarının morfolojik sınıflandırmasını tanımlamıştır. Sonraki on yılda ise Mair ve McGoon [4] bir yaşından küçüklerde total tamir yapılabileceğini göstermiştir. Komplet AVSD cerrahisinde, tek-yama tekniği 1962 yılında Maloney ve ark. [5] tarafından tanımlanmış ve bu tekniğin klinik sonuçları Hanley ve ark. [6] tarafından 1993 tarihinde değerlendirilmiştir. Bu teknikte tek büyük bir yama ile atriyal septal defekt (ASD) ve ventriküler septal defekt (VSD) in kapatılması ve bölünmüş kapakların da bu yamaya tutturulması gerçekleştirilmektedir li yıllarda Mills ve ark. [7] VSD nin prostetik bir yama ile ASD nin perikardiyal bir yama ile ve mitral kleftin de sütür ile kapatıldığı çift-yama tekniğini tanımlamışlar, Weintraub ve ark. [8] da 1990 yılında bu çift yama tekniğinin sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Daha sonraki yıllarda, birçok cerrah ve araştırmacı çift yama tekniğinin atriyoventriküler (AV) kapak fonksiyonlarını çok daha iyi koruduğunu düşünmüş ve bu tekniğin üstünlüğüne inanmıştır. [9-10] Atriyal ve ventriküler septumların aynı düzlemde olmaması nedeni ile tek yama tekniğinde zorluk yaşandığı ve ayrıca bu teknikte yaprakçıkların yamaya dikilmesi nedeni ile tekrar ameliyat riskinin daha yüksek olabileceği inancı, bu tercihe gerekçe olarak gösterilse de bu tekniklerin kıyaslandığı çalışmalar dikkatlice incelendiğinde iki tekniğin de birbirine üstünlükleri olmadığı görülmüştür. [11] Sonuçta her iki tekniğin de cerrahi amacı iki ayrı ve kompetan AV kapak yaratmak, pulmoner ve sistemik sirkülasyonu ayırmak, AV blok ve sol ventiküler çıkım yolu obstrüksiyonunu engellemektir. Yazışma adresi: Dr. Sertaç Çiçek. Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Gebze, Kocaeli. Tel: e-posta: 18 doi: /tgkdc.dergisi Suppl1

2 Enç ve ark. Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği Komplet AVSD lerde iki ventriküle de açılan beş yaprakçıklı ortak bir AV kapak mevcuttur ve sol tarafta görülen üç yaprakçıklı AV kapak, mitral kapaktan oldukça farklı yapıdadır. Aort kapak ise normal konotrunkal yapıdan farklı olarak anteriyora kaymış ve açısını kaybetmiştir. Bu nedenle sol ventrikül çıkım yolu normalden uzun ve dardır. Ayrıca komplet AVSD li olgularda AV nod yerleşimi, Koch üçgenine göre posteroinferiyora yer değiştirmiştir. Bu nedenle özellikle ASD ye yama uygulaması esnasında koroner sinüsün AV bileşkeye olan mesafesi koroner sinüsün blok yaratmadan sağ atriyuma veya sol atriyuma açılır bırakılacağını belirler. Bütün bunların yanında, pulmoner ve sistemik sirkülasyonun ayrılmamış olması, erken pulmoner hipertansiyon gelişmesine neden olmakta ve günümüzde pulmoner hipertansiyon erken mortalitenin en önemli nedeni olarak kabul görmektedir. Bu temel morfolojik özellikler dolayısıyla karşılaşılan sorunlar en önemli tekrar ameliyat ve mortalite nedenleridir. Sol AV kapakta displastik veya yetersiz yaprakçık varlığı, sol AV kapak yetmezliğinin ve superiyor yaprakçığın serbestlik derecesi ile orifis sayısı ise sol ventrikül çıkım yolu darlığının en önemli belirleyenidir. [12] Temel fizyopatolojilerin anlaşılmasında kaydedilen ilerleme ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağmen AVSD lerin cerrahi tedavisindeki başarıda aynı paralellik söz konusu değildir. Çeşitli çalışmalarda mortalite (%8-20) ve tekrar ameliyat (%5-15) oranları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların en önemli temel nedeni morfolojik özelliklerin farklılıklar göstermesidir. Bu nedenle, cerrahi esnasında morfolojik yapıya mümkün olan dikkatin gösterilmesi mutlak gerekliliktir. EACTS (European Association of Cardiothoracic Surgery) konjenital veritabanı kayıtlarında komplet AVSD tamiri sonrası hastane mortalitesi %7.7 (80/1151) olarak bildirilmiştir. [13] Mortaliteyi artıran risk faktörleri olarak, düşük vücut ağırlığı, ameliyat öncesi var olan önemli AV kapak yetersizliği ve ileri derecede pulmoner hipertansiyon konusunda fikir birliği vardır. Ancak, Down sendromu varlığının mortaliteyi nasıl etkilediği tartışmalıdır. Bazı yazarlar Down sendromlu hastalarda pulmoner hipertansiyonun daha erken geliştiğini ve bunun da ameliyat riskini artırdığını savunurken, [14] bazı yazarlar da özellikle son yıllarda Down sendromunun bir yaşın altında mortaliteyi etkilemediğini, hatta cerrahi sonuçların daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. [15,16] Bunun olası nedenleri arasında, Down sendromlu bebeklerde AV kapak dokusunun daha fazla bulunması ve sol AV kapak yetersizliğine daha az rastlanması sayılmaktadır. Bu özelliklerin hem erken sonuçları düzelttiği, hem de orta-uzun dönemde yeniden ameliyat gereksinimini azalttığı bildirilmektedir. Atriyoventriküler septal defekt olgularında ameliyat yaşı konusunda tartışmalar halen sürmektedir. Ancak erken yaşta ameliyat edilen olgularda AV kapak fonksiyonları daha iyi korunduğundan mortalite azalmakta ve hayat kalitesi artmaktadır. Ayrıca irreversibl pulmoner değişiklikler oluşmadan yapılacak düzeltme ile daha iyi sonuçlar alınabileceği gösterilmiştir. [15] Bu nedenle, özellikle pompa süresini kısaltacak cerrahi tekniklerin daha erken yaşlarda uygulanabilmesi geç dönem sonuçlar üzerinde etkili olacaktır. Bu gereksinimden hareketle, komplet AVSD nin cerrahi tamirinde kullanılan bu iki teknik ile elde edilen sonuçların zaman içerisinde düzelmesine rağmen uzun dönemli takiplerde gerek AV kapak yetmezlikleri gerekse de sol ventrikül çıkım yolu darlıklarının önemli sıklıkla görülmesi nedeniyle alternatif tekniklerin araştırılmasına devam edilmiştir. Lillehei ve ark.nın [1] tanımladığı orijinal tek yama tekniğine alternatif olarak Nicholson ve ark., [17] da basitleştirilmiş tek yama tekniğini tanımlamışlardır. Bu teknikte; ilk olarak, neo-mitral kapak anteriyor yaprakçığındaki kleft, tek tek sütürlerle onarılmakta ve mitral açıklığın yeterli olup olmadığı ve kapağın durumu salin enjeksiyonları ile değerlendirildikten sonra, ventriküler septumdaki defekt; interventriküler septumdaki krestin sağ tarafından geçilen tek tek plejitli sütürlerin, common AV kapaktan kaudokraniyal olarak geçirilmesi ve septumun kraniyal yöne çekilmesi ile kapatılmaktadır. Bu işlem, 5/0 prolen dikişlerle, plejitler ileti dokusunun yerleştiği kesimin sağına gelecek şekilde VSD nin büyüklüğüne bakılmaksızın uygulanır (Şekil 1). Bu dikişler, mitral ve triküspid kapak arasındaki sınırı oluşturan, superiyor ve inferiyor köprü yaprakçıklardan geçilir ve dikişler daha geniş bir mitral kapak oluşturmak amacıyla kapağın sağ tarafına daha yakın olarak yerleştirilir. Bu dikişler daha sonra ASD yi kapatmak için kullanılacak olan perikardiyal yamanın kenarından geçilir ve perikard yamanın sağ atriyal yüzünde bağlanır (Şekil 2). Daha Şekil 1. Pledgitle desteklenmiş tek dikişler ventrikül septumunun sağ tarafında kalacak şekilde yerleştirilir. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19 Suppl 1:

3 Enç et al. Simplified single-patch (Australian) technique for the surgical repair of complete atrioventricular septal defects sonraki safhada; perikard yama, uygun olgularda koroner sinüs sağ atriyumda kalacak şekilde 5/0 projen sütür ile kapatılarak atriyal septumdaki defekt de onarılır (Şekil 3). Basitleştirilmiş tek yama tekniği (BTYT) olarak tanımlanan bu teknikte ventriküler yama ölçüsünün doğru değerlendirilmesi zorunlu olmadığı için veya yaprakçıkların bölünmesi gerekmediği için; onarım oldukça basitleştirilmiştir. Böylece, ameliyat zamanı kısalmış ve erken tamir yapılması kolaylaştırılmış olur ve erken tamirle birlikte pulmoner yatakta irreversibl değişiklikler olmadan cerrahi tam düzeltme yapabilme şansı artmaktadır. Tüm bunların yanında, orta dönem sonuçlarının tatminkar olması da bu tekniğe eğilimi artırmıştır. [18-20] Ancak sol AV kapak yetmezliği (AVKY) ve sol ventrikül çıkım yolu (solvçy) darlığı riski, özellikle geniş VSD li olgularda hala ciddi sorunlar yaratmaktadır. [19] Nunn [20] tüm hastalarına nonselektif olarak BTYT yi kullandığı, 128 olguluk çalışmasında ortalama 7.3 yıllık takip sonucunda sol AV kapak yetmezliği oranını %2.3 ve solvçy darlığı oranını da sıfır olarak bildirmiştir. Bu sonuçlar, Backer ve ark. [19] tarafından yapılan derlemede, AVSD cerrahi sonuçları içinde en iyisi olarak tespit edilmiştir. Nunn, [20] çalışmasında, hiç solvçy obstrüksiyonu görülmemesinin nedeni ise; sert prostetik materyal kullanmamış olmasının neticesinde, solvçy de oluşabilecek türbülans ve fibrotik yapıların engellenmiş olması ile açıklamaktadır. Ancak birçok cerrah BTYT nin sonuçlarını, özellikle solvçy obstrüksiyonları açısından sürpriz kabul etmektedir. Adachi ve ark. [21] AVSD lerin morfolojik özellikleri düşünüldüğünde solvçy darlığının BTYT de en büyük sorun olduğunu bildirmiş ve bu tekniğin sadece solvçy ye uygun olan hastalarda kullanılmasını önermiştir. Adachi, parsiyel AVSD lerde, solvçy komplet formlara göre her zaman daha dar olmasından hareketle, komplet AVSD nin cerrahi olarak parsiyel AVSD haline getirilmesinin solvçy yi daraltacağını bildirmiştir. Adachi ve ark.na [21] göre, BTYT kullanılan tüm olgularda solvçy normalden daha dar olmaktadır. Tüm bu kaygılar seçilmiş olgularda BTYT kullanılması konseptini doğurmuş ve hangi olguların uygun olduğunun tespitine yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Bugünkü ortak kanı, çift sağ ventriküler çıkım yolu (sağvçy) gibi aortun çoğunlukla sağ ventrikülden çıktığı olgularda bu tekniğin solvçy yi tamamen kapaması nedeni ile uygun olmadığı gerçeğidir. Bunun yanında, Wilcox ve ark. [22] BTYT nin seçiminde, VSD boyutunun kritik önemde olduğunu bildirmiştir. Wilcox, özellikle anatomik AV bileşkeden VSD nin en derin olduğu noktaya kadar ifade edilen derinlik kavramının önemini vurgulamış ve kendi çalışmalarında altı olguda derinlik fazla olduğu için kapakçıkların kreste kadar gerilmesinin yaprakçıkların distorsiyonu ve aşırı gerilmesi ile sonuçlanacağı için; çift yama tekniğine geçildiğini vurgulamıştır. Becker da aynı şekilde, uygun olguların tespitinde derinlik kavramının önemli olduğunu bildirmiştir. Transözofajiyal ekokardiyografi ile end-diyastolde yaptığı ölçümde; AV bileşkeden ventriküler kreste olan mesafenin 10 mm nin altında olduğu olgularda, hiç düşünmeden BTYT yi tercih ettiğini ancak üzerindeki olgularda çift yama tekniğini kullandığını bildirmiştir. [18] Özellikle solvçy darlığı üzerinde duran Adachi ve ark. [21] ise VSD nin derinliğinden ziyade anteriyosuperiyor uzanımının varlığı ve derecesinin solvçy darlığının en önemli belirleyicisi olduğunu bildirmiş ve derinliği az olan olgularda dahi, VSD nin anteriyosuperiyor uzanım varsa, solvçy darlığı oluşabileceğini belirtmişlerdir. Ancak, ne yazık ki, derinlik kolaylıkla ölçülebilse Şekil 2. Atriyoventriküler kapaktan geçirilen dikişlerin perikard yamadan geçirilerek ventriküler septal defektin kapatılması. 20 Şekil 3. Perikard yamayla atriyal septal defektin kapatılması.

4 Enç ve ark. Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği de; solvçy uzanımının ekokardiyografik olarak veya inspeksiyonla değerlendirilebilmesinin kolay olmadığını bildirmişlerdir. Bu durumun özellikle superiyor yaprakçığın septuma yapışık olduğunu ve bu nedenle Rastelli tip A varyantı olarak kabul edilen olgularda belirgin olduğunu söylemişlerdir. Adachi ve ark.na [21] göre bu noktada, VSD nin en derin olduğu noktanın tespiti bize anteriyosuperiyor uzanımının varlığı konusunda bilgi verebilmektedir. Ventriküler septal defektin en derin noktası superiyor yaprakçığın altında ise solvçy uzanımının genellikle mevcut olduğunu düşündürmektedir. Yine Rastelli ve ark. [3] varyantlarında olduğu gibi serbest superiyor yaprakçığın olduğu olgularda da anterosuperiyor uzanımdan şüphelenmek gerektiğini ve eğer en derin nokta orta yerleşim gösteriyorsa, genelde solvçy uzanımının olmadığını kabul etmenin mümkün olduğunu ifade etmektedir. Backer [23] ise bu çalışmaya verdiği yanıtta: AVSD nin BTYT ile düzeltildiği 200 hastalık meta-analizde; tekrar ameliyat gerektiren hiçbir solvçy darlığı tespit etmediğini bildirmiş ve eldeki sonuçlara göre, AVSD nin cerrahi tedavisinde, BTYT yi, günümüzdeki en uygun yöntemlerden biri olarak kabul etmek gerektiğini bildirmiştir. Biz de kliniğimizde 2004 yılından beri tüm AVSD olgularından BTYT yi kullanmaktayız. Basitleştirilmiş tek yama tekniği kullanarak tam düzletme yaptığımız 36 olguda, tekrar ameliyat gerektiren solvçy darlığına rastlamadık. Çalışmamızda sadece bir hasta sol AV kapak yetmezliği nedeniyle tekrar ameliyat edildi, bu oran diğer iki teknikte bildirilen % tekrar ameliyat oranlarına göre çok daha tatminkardır. Bu tekniğin gerçek tek sınırlılığı komplet AVSD-çift çıkımlı sağ ventrikül gibi konotrunkal malformasyonların varlığıdır. [24] Deneyim sınırlı olmasına rağmen komplet AVSD- TOF olgularında anteriyorda küçük bir yamanın kullanıldığı, defektin kalan kısmının ise primer kapatıldığı hibrid bir teknik kullanılabilir. Bizim deneyimimizde bu tekniğin uygulanmasında VSD büyüklüğünün tek başına bir etkisi yoktur ve deneyim arttıkça tekniğin uygulanabilirliği VSD büyüklüğünden bağımsızlaşmaktadır. Ancak, onarım tekniğinin seçiminde teknikten daha önemli olan cerrahın bu konudaki deneyimi ve değişen anatomi ve şartlara uyum sağlayabilmesidir. Teşekkür Ameliyat resimleri orijinal olup, ilave şemaların kullanılmasına izin verdiği için Dr. Carl Backer a teşekkür ederiz. Çıkar çakışması beyanı Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir. Finansman Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir. KAYNAKLAR 1. Lillehei CW, Cohen M, Warden HE, Varco RL. The directvision intracardiac correction of congenital anomalies by controlled cross circulation; results in thirty-two patients with ventricular septal defects, tetralogy of Fallot, and atrioventricularis communis defects. Surgery 1955;38: Lev M. The architecture of the conduction system in congenital heart disease. I. Common atrioventricular orifice. AMA Arch Pathol 1958;65: Rastelli G, Kirklin JW, Titus JL. Anatomic observations on complete form of persistent common atrioventricular canal with special reference to atrioventricular valves. Mayo Clin Proc 1966;41: Mair DD, McGoon DC. Surgical correction of atrioventricular canal during the first year of life. Am J Cardiol 1977;40: Maloney JV Jr, Marable SA, Mulder DG. The surgical treatment of common atrioventricular canal. J Thorac Cardiovasc Surg 1962;43: Hanley FL, Fenton KN, Jonas RA, Mayer JE, Cook NR, Wernovsky G, et al. Surgical repair of complete atrioventricular canal defects in infancy. Twenty-year trends. J Thorac Cardiovasc Surg 1993;106: Mills NL, Ochsner JL, King TD. Correction of Type C complete atrioventricular canal. Surgical considerations. J Thorac Cardiovasc Surg 1976;71: Weintraub RG, Brawn WJ, Venables AW, Mee RB. Twopatch repair of complete atrioventricular septal defect in the first year of life. Results and sequential assessment of atrioventricular valve function. J Thorac Cardiovasc Surg 1990;99: Backer CL, Mavroudis C, Alboliras ET, Zales VR. Repair of complete atrioventricular canal defects: results with the twopatch technique. Ann Thorac Surg 1995;60: Alexi-Meskishvili V, Ishino K, Dähnert I, Uhlemann F, Weng Y, Lange PE, et al. Correction of complete atrioventricular septal defects with the double-patch technique and cleft closure. Ann Thorac Surg 1996;62: Crawford FA Jr, Stroud MR. Surgical repair of complete atrioventricular septal defect. Ann Thorac Surg 2001;72: Shiokawa Y, Becker AE. The left ventricular outflow tract in atrioventricular septal defect revisited: surgical considerations regarding preservation of aortic valve integrity in the perspective of anatomic observations. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;114: EACTS Congenital Database [homepage on the Internet]. Available from: Morris CD, Magilke D, Reller M. Down s syndrome affects results of surgical correction of complete atrioventricular canal. Pediatr Cardiol 1992;13: Masuda M, Kado H, Tanoue Y, Fukae K, Onzuka T, Shiokawa Y, et al. Does Down syndrome affect the longterm results of complete atrioventricular septal defect when the defect is repaired during the first year of life? Eur J Cardiothorac Surg 2005;27: Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19 Suppl 1:

5 Enç et al. Simplified single-patch (Australian) technique for the surgical repair of complete atrioventricular septal defects 16. Formigari R, Di Donato RM, Gargiulo G, Di Carlo D, Feltri C, Picchio FM, et al. Better surgical prognosis for patients with complete atrioventricular septal defect and Down s syndrome. Ann Thorac Surg 2004;78: Nicholson IA, Nunn GR, Sholler GF, Hawker RE, Cooper SG, Lau KC, et al. Simplified single patch technique for the repair of atrioventricular septal defect. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118: Backer CL, Stewart RD, Bailliard F, Kelle AM, Webb CL, Mavroudis C. Complete atrioventricular canal: comparison of modified single-patch technique with two-patch technique. Ann Thorac Surg 2007;84: Backer CL, Stewart RD, Mavroudis C. What is the best technique for repair of complete atrioventricular canal? Semin Thorac Cardiovasc Surg 2007;19: Nunn GR. Atrioventricular canal: modified single patch technique. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu 2007: Adachi I, Ho SY, McCarthy KP, Uemura H. Ventricular scoop in atrioventricular septal defect: relevance to simplified single-patch method. Ann Thorac Surg 2009;87: Wilcox BR, Jones DR, Frantz EG, Brink LW, Henry GW, Mill MR, et al. Anatomically sound, simplified approach to repair of complete atrioventricular septal defect. Ann Thorac Surg 1997;64: Backer CL. Invited commentary. Ann Thorac Surg 2008;86: Çiçek S. Surgical repair: no ventricular septal defect patch technique. 23rd EACTS Postgraduate Course Book 2009;9 Suppl 2:

Komplet atriyoventriküler septal defektlerde modifiye tek yama ve çift yama tekniklerinin değerlendirilmesi ve kısa dönem sonuçlarımız

Komplet atriyoventriküler septal defektlerde modifiye tek yama ve çift yama tekniklerinin değerlendirilmesi ve kısa dönem sonuçlarımız Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defektlerde modifiye tek yama ve çift yama tekniklerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defekt onar m : Basitlefltirilmifl tek yama m, çift yama m?

Komplet atriyoventriküler septal defekt onar m : Basitlefltirilmifl tek yama m, çift yama m? Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt onar m : Basitlefltirilmifl tek yama m, çift yama m? The repair of

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Uzun dönemli sonuçlar ve tekrar ameliyatları

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Uzun dönemli sonuçlar ve tekrar ameliyatları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt: Uzun dönemli sonuçlar ve tekrar ameliyatları Complete atrioventricular

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi

Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi 168 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(3):168-174 Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama Complete atrioventricular

Detaylı

Kompleks atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi

Kompleks atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Kompleks atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi Surgical treatment of complex atrioventricular

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği ASD, AVSD, VSD Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği Embriyoloji Atrial Septum Defekti: Anatomi Sağ ve sol atriumlar arası komünikasyonlar İnsidans: 1/1500 canlı doğum Tüm

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

Mitral Kapak Ön Yaprakç na Ait Kleft ve Efllik Eden Atriyal Septumdaki Defektlerin Kombine Onar m

Mitral Kapak Ön Yaprakç na Ait Kleft ve Efllik Eden Atriyal Septumdaki Defektlerin Kombine Onar m Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Dr. K rali ve Arkadafllar Mitral Kapak Ön Yaprakç na Ait Kleft ve Efllik Eden Atriyal Septumdaki Defektlerin Kombine Onar m COMBINED SURGICAL REPAIR OF ANTERIOR MITRAL

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması: Komplikasyonlar İşlem Sırasında Ritm sorunları Cihaz migrasyonu veya

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve büyük damar anomalileri Her 1.000 doğumdan 6 8 i CHD (Congenital Heart Disease) Tek gen / kromozomal defektler (%8) Teratojenler (rubella

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları Van Tıp Dergisi: 12 (1):1-6, 2005 Erişkinlerde İntrakardiyak Defekt Onarımı Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları Veysel Kutay, Hasan Ekim, Cevat Yakut

Detaylı

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları 1 FALLOT TETRALOJİSİ Etiene-louis Arthur Fallot tarafından 1888 tarihinde tarif edilen bu konjenital kalp hastalığı dört ana patolojiden oluşmaktadır. 1- VSD 2- Pulmoner

Detaylı

Türkiye deki kalp damar cerrahisi kliniklerinin dağılımı ve hizmetlerinin niteliği

Türkiye deki kalp damar cerrahisi kliniklerinin dağılımı ve hizmetlerinin niteliği Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Türkiye deki kalp damar cerrahisi kliniklerinin dağılımı ve hizmetlerinin niteliği Distribution and service

Detaylı

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE 1 TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM Trunkus arteriosus (TA) tüm konjenital kalp defektleri arasında %3 ün altında görülür. Her iki ventrikülün tabanından köken alan tek bir arteriyel çıkış, beraberinde semilunar

Detaylı

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Dr. Süheyla Özkutlu, Dr. Funda Öztunç, Dr. Nazan Özbarlas, Dr. Muhsin Saraçlar, Dr. Şencan Özme, Dr. Arman Bilgiç, Dr.

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

Klinik Araştırma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Klinik Araştırma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir doi:10.5222/buchd.2015.120 Klinik Araştırma Fallot tetralojili olgularda tam düzeltme ameliyatı öncesi pulmoner arter gelişim indekslerini etkileyen faktörler: 100 olguda retrospektif gözlemsel bir değerlendirme

Detaylı

Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları

Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları Risk stratification in low weight

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Olgu Sunumu / Case Report Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Myxoma Which Originated

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi Outcomes of Euroscore I at Operated Patients in Our Clinic Yücel Özen

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

Senning ameliyatı uygulanmış büyük arterlerin transpozisyonu olan hastaların orta dönem izlem sonuçları

Senning ameliyatı uygulanmış büyük arterlerin transpozisyonu olan hastaların orta dönem izlem sonuçları Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(4):717-722 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9518 Özgün Makale / Original Article Senning ameliyatı uygulanmış büyük arterlerin transpozisyonu olan hastaların orta dönem izlem

Detaylı

Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle*

Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle* Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle* Belhhan AKPINAR, Bülent POLAT, İlhan SANİSOĞLU, Mert YILMAZ, Emine CAKALI, Osman BAYINDIR, Bingür SÖNMEZ Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya 21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya Sekundum ASD; Tüm konjenital kalp hastalıkları içinde 4. sırada: 10000 canlı doğumda 3,78 Emmanoulides GC, Allen HD, Reimenschneider FA, et al. Heart disease in infants,

Detaylı

Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinin cerrahi tedavisinde açık bırakılan vertikal ven ve/veya atriyal septal defektin etkisi

Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinin cerrahi tedavisinde açık bırakılan vertikal ven ve/veya atriyal septal defektin etkisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinin cerrahi tedavisinde açık bırakılan vertikal ven ve/veya atriyal

Detaylı

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ Major Kalp anomalileri 2-3/1000 canlı doğumda görülür. Perinatal ölümlerin %40, Hayatın ilk ayındaki ölümlerin %20 sinden sorumludur. Literatüre

Detaylı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler The diagnostic and

Detaylı

Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery

Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery 1 Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery Selim Durmaz1, Tünay Kurtoğlu1, Hasan Güngör2, Muhammet Hüseyin Erkan1, Muharrem İsmail Badak1 1 Department of Cardiovascular

Detaylı

Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi

Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(1):9-13 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10191 Özgün Makale / Original Article Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi Cor triatriatum: a single institution's experience Hazım

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR

SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR Çolak ER, Bayındır P, Kalın S, Pedram M, Bayraktaroğlu S. Soldan Sağa Şantlı Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıklarında Radyolojik Bulgular 2014;2(2):196- SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kalp Kateterizasyonu ile Hemodinamik Ölçümleri Saptanmış Atriyal Septal Defekt ve Ventriküler Septal Defektli Olguların Genetik Algoritmalar ve Çok Katmanlı Yapay

Detaylı

Türkiye de doğumsal kalp hastalıkları cerrahisinin bugünü ve yarını

Türkiye de doğumsal kalp hastalıkları cerrahisinin bugünü ve yarını Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Editöryel Editorial Türkiye de doğumsal kalp hastalıkları cerrahisinin bugünü ve yarını Congenital heart surgery

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatlarında Koroner Arterlerin Translokasyon Metodları*

Arteriyel Switch Ameliyatlarında Koroner Arterlerin Translokasyon Metodları* Arteriyel Switch Ameliyatlarında Koroner Arterlerin Translokasyon Metodları* Tayyar SARIOĞLU, Barbaros KINOĞLU, M. Salih BİLAL, Ayşe SARIOĞLU, Ertan SAĞBAŞ, Yusuf YALÇINBAŞ, Serap TEKİN, Atıf AKÇEVİN,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI 5. SINIF DERS PROGRAMI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.M. Behçet SEVİN Prof.Dr.Sadettin DERNEK

Detaylı

Göbek Fıtığı Nedir. Göbek Fıtığı Nedir:

Göbek Fıtığı Nedir. Göbek Fıtığı Nedir: Göbek Fıtığı Nedir: Göbek fıtıkları göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkar ve bir fındık büyüklüğünden-portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Göbek fıtıkları kadınlarda daha

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ 104 SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ Dr. Ahmet Keser 1, Dr. Şeref Ulucan 1, Dr. Kerem Özbek 1, Dr.

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları; Kardiyovasküler sistemde doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğustan

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Gelişiminin ilk aşamalarında besin ihtiyacını diffüzyonla karşılayabilen embriyo, kısa zamanda hızla büyümesi nedeniyle

Detaylı

Konno -Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu

Konno -Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu Konno -Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu Tayyar SARIOĞLU, Mehmet S. BİLAL, Barbaros KINOĞLU, Ayşe SARIOĞLU, Atıf AKÇEVİN, Ahmet ÖZKARA, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ İ. Ü. Kardiyoloji

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI ÇOCUKLARDA AÇIK KALP AMELĐYATI SONRASI ERKEN DÖNEMDE GELĐŞEN RĐTĐM BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90 Arter Bypass BR.HLİ.90 arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*

Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* Kaan KIRALİ, Bahadır DAĞLAR, Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY Ali GÜRBÜZ, Turan BERKİ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT Koşuyolu

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Trunkus arteriozus tam düzeltme ameliyatlarında erken ve orta dönem sonuçlar

Trunkus arteriozus tam düzeltme ameliyatlarında erken ve orta dönem sonuçlar Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Orijinal Makale / Original Article Trunkus arteriozus tam düzeltme ameliyatlarında erken ve orta dönem sonuçlar

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal. Medicana International Istanbul Hospital

Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal. Medicana International Istanbul Hospital Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal Medicana International Istanbul Hospital 16. Ulusal Pediatrik ve Kalp Cerrahisi Ko gresi de yapmakta olduğu su u u da kulla dığı bilgi, veri, görüşler, araştır alar,

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Radyofrekans Kateter Ablasyon

Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Radyofrekans Kateter Ablasyon Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Radyofrekans Kateter Ablasyon Dr. Mustafa Doğan*, Dr. Tevfik Karagöz**, Dr. Alpay Çeliker** *Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Prenatal Tan n n Önemi

Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Prenatal Tan n n Önemi 68 Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 2/A ustos 2007 Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Prenatal Tan n n Önemi Numan Ali Aydemir 1, Melih Atahan Güven 2, hsan Bak r 1, Yavuz Enç 1, Mehmet Salih Bilal

Detaylı

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF)

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle birlikte gebeliğin

Detaylı

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrhisi Anabilim Dalı Haseki İstanbul Segmental analiz metodu konjenital kalp anomalilerinin

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6() : 9-23 Klinik Araştırma AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Berent DİŞCİGİL,M.İsmail BADAK, Uğur

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri Role of Cineangiography and Renal Ultrasonography

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Fallot tetralojisinde tam düzeltme cerrahisinin orta dönem sonuçları

Fallot tetralojisinde tam düzeltme cerrahisinin orta dönem sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(4):710-715 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.143 Özgün Makale / Original Article Fallot tetralojisinde tam düzeltme cerrahisinin orta dönem sonuçları Midterm

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Çimen D, Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Ekokardiyografinin Yeri 2014;2(2):159-166 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı