YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED"

Transkript

1 YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

2

3 içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu / cover story Bir rüya gördük, bu rüyaya YASED vizyonu dedik YASED in yeni Yönetim Kurulu, Türkiye deki yat r m ortam n n iyilefltirilmesi hedefini gerçeklefltirmek için önümüzdeki iki y l yo un bir çal flma temposu içine girecek. We had a dream and we called t YASED v s on YASED s new Board is poised to work intensively during the next two years in order to accomplish its Improvement of Turkey s Investment Environment goal. yol haritas / road map 8 16 Türkiye ye yap lan yat r m kayda de er oranda artt spanyollar ve Türkler, konuflmalar yla, heyecanlar yla, mizaçlar yla, birbirine çok benziyor. Investments made to Turkey have ncreased s gn f cantly The Spanish and Turkish people, with their way of talking, their excitements, their rages, their temperament, are so similar. bizden haberler / News from YASED YASED, yeni Yönetim Kurulu ile ilk üye toplant s n yapt YASED yeni Yönetim Kurulu ile yapt ilk üye toplant s nda yeni vizyonunu, misyonunu ve stratejisini üyeleri ile birlikte belirledi. YASED held Its F rst Member Meet ng W th The New Board of D rectors YASED determined its new vision, mission and strategy at its first member meeting held with the new Board. bizden haberler / News from YASED YASED in 30. Ola an Genel Kurulu topland, yeni dönem Yönetim Kurulu göreve bafllad YASED in 30. Ola an Genel Kurulu, 24 fiubat ta gerçekleflti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z n onur konu u oldu u Genel Kurul da, yeni dönem Yönetim Kurulu belirlendi. The 30th General Assembly of YASED convened, the new term Board of D rectors took off ce The 30th Annual General Assembly Meeting of YASED was held on February 24. The Guest of Honor of the meeting where the elections for the new-term Board was made, was the Minister of Energy and Natural Resources Taner Y ld z. bizden haberler / News from YASED YASED, Yeni Türk Ticaret Kanunu nu mercek alt na ald YASED, düzenledi i Yeni Türk Ticaret Kanunu Çal fltay yla Temmuz 2012 de yürürlü e girecek Kanun hakk nda üyelerinin fark ndal n art rd. YASED puts the New Turk sh Commerc al Code under scope YASED raised its members awareness on the New Commercial Code, which will take effect in July 2012 by the New Turkish Commercial Code Workshop it organized. 22 YASED, Yeni Borçlar Kanunu na fl k tuttu YASED, hukuk alan nda düzenledi i çal fltaylarla üyelerine yol göstermeye devam ediyor. YASED shed l ght on the New law of Obl gat ons YASED continues to provide guidance to its members through the workshops it organizes in the legal field. 26 bizden haberler / News from YASED bizden haberler / News from YASED 34 koza üçüncü y l nda daha da büyüyor Uluslararas Yat r mc lar Derne i YASED in 2009 y l nda hayata geçirdi i sosyal sorumluluk projesi Koza, 2011 y l nda kapsam n geniflleterek, yoluna devam ediyor. Koza grows even b gger n ts th rd year Koza, the social responsibility project launched in 2009 by the International Investors Association YASED, continues on its way in 2011 with an enhanced scope. bizden haberler / News from YASED 40 YASED yeni vizyonunu kamuoyuna duyurdu YASED in yeni Yönetim Kurulu, 5 Temmuz da gerçeklefltirdi i bas n toplant s nda, yenilenmifl YASED misyon ve vizyonunu kamuoyu ile paylaflt. YASED publ c zed ts new v s on New YASED Board shared the renewed mission and vision of the Association with the public by a press meeting held on 5 July. çal flma gruplar / work ng groups 44 Fikri ve s nai mülkiyet haklar n n korunmas Türkiye nin global rekabet gücünü art r yor Protect on of Intellectual and Industr al Property R ghts Enhances Turkey s Global Compet t veness fl yaflam nda ve devlet ifllerinde, teknoloji daha yayg n kullan lmal Technology should be used more extens vely n bus ness l fe and governmental transact ons Hukuk güvenli i uluslararası yatırımcılar açısından büyük önem taflıyor Legal assurance s very mportant for nternat onal nvestors Otomotiv ve Yan Sanayi Çal flma Grubu, sektörün katma de erini yükseltmeyi hedefliyor Automot ve and Suppl er Industry Work ng Group a ms to enhance the added value of the ndustry barometre / barometer y l n n ilk Barometre Anketinin sonuçlar aç kland Uluslararas yat r mc lar n nabz n n tutuldu u Barometre Anketi, yat r mc lar n 2010 y l son dönemi de erlendirmeleri ve 2011 y l öngörülerine ait çarp c sonuçlar ortaya ç kard. Uluslararas yat r mc lar n en çok yeni bir küresel ve yerel finansal krizden tedirgin olduklar na dikkat çeken araflt rma, yat r mc lar için önemli bir ekonomik gösterge oldu. Results of 2011 s f rst Barometer Survey unve led YASED Barometer Survey, which takes the pulse of international investors in Turkey, exhibited striking results with respect to the evaluations of international investors for the last quarter of 2010 and their expectations for The survey, which principally calls attention to the concerns of international investors for a prospective global or local financial crisis, has become an important economic indicator for investors. keflif: fransa / d scover: france Tarihin yans yan yüzü: Fransa YASED in üyesi ve Nexans n Genel Müdürü Laurent Masson, ülkesini bizler için kaleme ald. The reflected face of h story: france Laurent Masson, YASED member and General Director of Nexans, told us about his country. rapor / report Kültürel günce / cultural d ary Neolitik ten Selçuklu ya Sessiz Tan klar S lent W tnesses from Neol th c Per od to the Seljuks Parodiler: Çizgi Roman Kendini Hicvediyor Parod es: The com c str p sat r zes tself Uluslararas Do rudan Yat r mlar 2010 Y l De erlendirmesi An evaluat on of fore gn d rect nvestments n 2010 sosyal sorumluluk / soc al respons b l ty AvivaSA Sokaktan Okula projesine destek veriyor AvivaSA prov des support for the Street to School project Coca-Cola çecek mucitleri çal fl yor, çevre kazan yor Coca-Cola Içecek nventors work, the env ronment w ns GSK çal flanlar, mefle palamudu toplad GSK employees gathered acorns Palette kad nlar n hayat na renk kat yor Palette adds color to women s l ves Toyota Türkiye den Çocuklar için Çevre Turu An Env ronment Tour for Ch ldren from Toyota Türk ye ajanda / calender Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Özlem Özyi it Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Adnan Nas, Dilek Yard m, Serpil Timuray, Tamer Haflimo lu, Günseli Özen Ocako lu Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Temmuz / July 2011 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) Tuba Özsezen (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application P nar Y ld z, Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Gülflah Marhan, Özgür Vatan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. Akçaburgaz Mahallesi 116. Sokak No: 2 Esenyurt/ stanbul Tel: (0212) (Pbx) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz.

4 editör ed tor editör ed tor De erli Okurlar, Insight YASED in 2011 y l n n ilk say s ndan tüm okurlar m za merhaba Yine keyifle okuyaca n za inand m z Dergimize yeni dönemle birlikte YASED te yaflanan de iflikliklerle bafll yoruz. Dear Üye toplant s n n ard ndan, YASED Yeni Yönetim Kurulu nun seçildi i ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Say n Taner Y ld z n onur konu u olarak kat ld 30. YASED Genel Kurulu haberini sizlerle paylafl yoruz. Üçüncü olarak da 2011 y l nda TBMM de kabul edilerek yasalaflan Yeni Türk Ticaret Kanunu na ve Borçlar Kanunu na yönelik gerçeklefltirdi imiz çal fltaylar yer al yor. Bu y l 3 üncüsünü gerçeklefltirdi imiz sosyal sorumluluk projemiz Koza n n yeni dönemini paylaflt m z bas n buluflmas di er bir haberimiz. Bir di er haberimiz de Yönetim Kurulumuzun YASED in yeni misyon, vizyon ve stratejisini paylaflt 5 Temmuz da düzenledi imiz ilk bas n toplant s. Bu bölümdeki son haberimiz ise YASED Sekreteryas ve ilgili üyelerimizle kat ld m z YO KK Teknik Komitelerinin önümüzdeki dönem eylem plan maddelerinin kararlaflt r ld V. Ankara K z lcahamam Çal fltay. Üyelerimizin de erli katk lar ile öneri ve görüfllerimizi paylaflt m z bu çal fltay n ç kt lar YASED olarak bizlere de önümüzdeki dönem önceliklerimizi belirlemede son derece önemli bir kaynak olacak. Readers, Öncelikle, yedi y l boyunca Genel Sekreterlik görevini baflar yla yürüten Say n Mustafa Alper in, 1 Ocak 2011 tarihi ile bu önemli görevi bana devretmifl olmas ndan dolay oldukça heyecanl oldu umu iletmek isterim. Mustafa Bey e bugüne kadar göstermifl oldu u baflar lardan dolay tekrar teflekkür eder, benden önce eme i geçen herkesin büyük bir özveri ve gayret ile bugünlere getirdi i YASED i ben de çok daha ilerilere tafl mak için çal flaca m belirtirim. Yeniden Yap lan yoruz Ayr ca belirtmek isterim ki, gerek YASED gerekse dergimiz yeni bir yap lanmaya giriyor. Misyonumuz, stratejilerimiz gözden geçiriliyor, yeni hedefler oluflturuluyor. Öncelikle siz de erli üyelerimiz baflta olmak üzere, tüm paydafllar m zla LET fi M in her fleyden önemli oldu unu düflünüyor, görüyor ve buna göre yeni aksiyon planlar haz rl yoruz. Bu ba lamda sizlerden de ricam z bize olumlu veya olumsuz her türlü geri dönüflünüz ve önerilerinizle ulaflman z. Ancak bu sayede daha iyi ve tüm üyelerimize önemli bir katma de er oluflturan bir YASED yaratabiliriz y l yla YASED de yaflanan bir di er önemli de ifliklik ise 24 fiubat tarihinde gerçeklefltirdi imiz Genel Kurul ile seçilen Yeni Yönetim Kurulumuz. Bu vesile ile bir önceki Yönetim Kurulu üyelerimize çok de erli katk lar için buradan bir kez daha teflekkür eder, Yönetim Kurulumuza yeni kat lan üyelerimize de baflar lar dilerim. Bu say m z n Kapak Konusu bölümünde, 30. Genel Kurul sonras nda seçilen YASED in yeni Baflkan Say n zzet Karaca, Bir rüya gördük, bu rüyaya YASED vizyonu dedik bafll kl yaz s ile görüfllerini bizlerle paylaflm flt r. Yol Haritas Dergimizin Yol Haritas bölümünde spanya Baflkonsolosu Aurelio Perez Giralda ile spanyol flirketlerinin Türkiye ye bak fl aç lar, yat r mlar için özellikle hangi sektörlerin tercih edildi i ve onlar n gözünden Türkiye de ne gibi yasal düzenlemelerin yap lmas gerekti i üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Faaliyetlerimiz Bizden Haberler bölümümüzde son dönemde gerçeklefltirdi imiz alt önemli faaliyet haberini okuyabilirsiniz. Bu bölümdeki lk haberimiz, üyelerimizle yeni Yönetim Kurulu nun bir araya geldi i 2011 y l n n ilk Üye Toplant s. Çok yüksek bir kat l mla gerçeklefltirdi imiz Üye Toplant m za gösterdi iniz ilgi ve bizlerle paylaflt n z görüflleriniz için tekrar teflekkür ederiz. YASED in yeni vizyonu, misyonu ve stratejisinin görüflüldü ü bu önemli toplant yla ilgili haberi ilgiyle okuyaca n za ve YASED in, üyelerinin katk lar yla oluflturulan misyonu ve stratejisi ile daha fazla katma de er yaratan öncü bir platform olarak varl n devam ettirece ine yürekten inan yoruz. Çal flma Gruplar m z Dergimizin Çal flma Gruplar bölümünde yeni bir formata bafll yoruz. Bundan böyle her say m zda sizlerden gelen talepler ve Yönetim Kurulu nun önerileri do rultusunda say s h zla artan Çal flma Gruplar ndan 4 tanesine yer verece iz. Bu say m zda letiflim ve Bilgi Teknolojileri, Hukuk, Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar ile Otomotiv ve Yan Sanayi Çal flma Gruplar n n yap s, bugüne kadar yap lanlar ve güncel gündem maddeleri ile önümüzdeki dönem için planlar na yer verdik. Amac m z, Üyelerimize yönelik faaliyet gösteren tüm Çal flma Gruplar m z n gündemlerini sizlere aktarabilmek ve sizlerden ilgi duydu unuz Çal flma Gruplar na daha da fazla kat l m sa layabilmektir. Yeni bir Ülke Bu say m zdan itibaren ilgiyle okuyaca n za inand m z yeni bir bölüme daha bafll yoruz: Keflif: Fransa. Üyelerimizin ana firmalar n n ba l oldu u ülkeleri üyelerimizden dinleyecek ve tan yaca z. lk olarak Nexans n Genel Müdürü Laurent Masson ile Fransa da görülmesi gereken yerler, Frans z mutfa, kültürel aktiviteler ve karfl l kl ifl ve yat r m f rsatlar yla ilgili keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bu say m zda ayr ca 5 Nisan tarihinde aç klad m z 2011 y l n n ilk Barometre Anketi sonuçlar n ve Türkiye de uluslararas do rudan yat r mlar n 2010 y l de erlendirmesine yönelik haz rlad m z raporu okuyabilirsiniz. Her zaman oldu u gibi Sosyal Sorumluluk bölümümüzde Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini bulabilirsiniz. Kültürel etkinlik haberlerine yer verdi imiz Kültürel Günce bölümünde ise Rezan Has Müzesi nde sergilenen "Neolitik'ten Selçuklu'ya Sessiz Tan klar" ve Frans z Kültür Merkezi nde sergilenen Parodiler: Çizgi Roman Kendini Hicvediyor sergisine yer verdik. lk yar s n geride b rakt m z 2011 y l n n ülkemiz ve Derne imiz ad na olumlu geliflmelere sahne olmas n dilerim. Derne imizin önümüzdeki dönem çal flmalar nda görüflmek üzere flimdilik hoflça kal n... An earnest Merhaba to all our readers from Insight YASED s first issue of 2011 We resume our publication with the changes experienced at YASED in the new term, and hope that you will read our Magazine again with pleasure. To begin with, I would like you to know that I am quite excited for having taken over this Secretary General post as of 1 January 2011 directly from the hands of Mustafa Alper, who carried out this critical job for seven years. I thank Mr. Alper once more for his accomplishments until now, and would like to underline that I will do my best to carry YASED further forward from where its stands today, thanks to the great efforts and self devotion of those ahead of me. We are restructuring I also would like to make known that YASED and our Magazine are about to enter a new restructuring process. Our mission and our strategies are being reviewed and new targets are being established. We are considering and observing that COMMUNICATION with all our stakeholders, and above all, you our valuable members - is our key issue, and are accordingly formulating new action plans. In this connection we kindly ask you to reach us with your positive or negative feedbacks and suggestions. We can create a better YASED, which generates added value for all our members, only this way. Another significant change experienced at YASED in 2011 is the New Board of Directors elected at the General Assembly held on 24 February. I take this opportunity to thank the previous Board Members once more for their most valuable contributions, and wish success to the new members who have joined our Board. zzet Karaca who has been elected as the new YASED Chairman following the 30th General Assembly Meeting, has shared his views with us in his article titled We had a dream, and we called it YASED vision, which you will find in the Cover Story section of this issue. Road Map In the Road Map section of our magazine you will find the pleasant chat we have made with the Consul General of Spain, Mr. Aurelio Perez Giralda on the attitudes of Spanish companies towards Turkey, their particular sector preferences for investing and the legislative amendments which are essential in Turkey with regard to the Spanish companies. Our activities In the News From YASED section, you can read about the six important activities we have accomplished during the last term. The first of these is the first Member Meeting of 2011, where our members came together with the new Board of our Association. We thank you here once more for your close attention you have shown in and the views you have shared with us at our Member Meeting, held with intensive member participation. We earnestly believe that you will read with interest the news article covering this significant meeting where YASED s new vision, mission and strategy was put to debate and that YASED will continue to exist as a pioneering platform generating further added value, thanks to the mission and strategy forged with the contribution of its members. Following the news about the Member Meeting we gave place to the news about the 30th General Assembly of YASED where the new YASED Board was elected in the presence of our Guest of Honor, the Minister of Energy and Natural Resources Taner Y ld z. The third report of this section is about the workshops we organized concerning the new Turkish Commercial Code and new Law of Obligations which passed the Parliament and was enacted in The fourth news item of this section is about the Press Meeting we have held for sharing with the public our social responsibility project, Project Koza (Cocoon) which is being organized for the third time this year. Another topic of this section is the Press Conference held by our new Board to share the new mission, vision and the strategy of YASED on July 5. The last news gives an account of the 5th Ankara K z lcahamam Workshop where the action plan items of the CCIIE Technical Committees for the coming term were designated and where we participated as YASED Secretariat, together with our related members. The outcomes of this workshop where we shared our suggestions and views - based on our members valuable contributions - will constitute a significant resource for us in designating our priorities for the coming term. Our Working Groups Beginning with this very issue, we will be using a new format in the Working Groups section of our Magazine. Taking into consideration the number of Working Groups, which continues to increase in line with your requests and the suggestions of YASED Board, from now on we will give place to 4 working groups in each issue. We in this issue have given place the Communication and Information Technologies, Law, Intellectual and Industrial Property Rights, and Automotive Working Groups, and their structures, accomplishments, current agenda items, and plans for the next term. Our objective hereby is to convey to you the agenda items of all our working groups, which are working for YASED members benefits, and to provide further contribution from you for the particular working groups you would be interested in. A New Country... We are starting up yet another section in this issue, Discover: France which we hope you will read with interest. From this issue onwards, you will get acquainted with the mother countries of our member companies directly from their eyes. In this context, we have made a very pleasant chat with Nexans General Manager Mr. Laurent Masson about the places one must see in France, the French cuisine, and the cultural activities and reciprocal business and investment opportunities in Mr. Masson s country. In this issue you will also find the results of the first Barometer Survey of 2011, which we unveiled on 5 April, in addition to the evaluation report we have drawn up, on international direct investments in Turkey in As in our previous issues, the Social Responsibility section of this issue covers the news on social responsibility projects our member companies wish to share with our readers. As for the Cultural Diary section, where we generally give place to news of cultural events, you will read about the exhibition titled Silent Witnesses from Neolithic Period to the Seljuks on display at Rezan Has Museum and Parodies: The comic strip satirizes itself exhibition on display at Istanbul French Cultural Center. I wish that the first half of which we have already left behind will stage positive developments for our country and our Association. So long for now Until we meet again in our Association s next term activities. Özlem Özyi it YASED Genel Sekreteri 6 7 YASED Secretary General

5 kapak konusu cover story kapak konusu cover story Bir rüya gördük, bu rüyaya YASED vizyonu dedik YASED in yeni Yönetim Kurulu, Türkiye deki yat r m ortam n n iyilefltirilmesi hedefini gerçeklefltirmek için önümüzdeki iki y l yo un bir çal flma temposu içine girecek. Yönetimdeki de ifliklikle beraber YASED Baflkan bayra n devralan Unilever Türkiye CEO su zzet Karaca, Türkiye yi dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na sokmak rüyas n gerçeklefltirmek için belirledikleri stratejileri anlatt. YASED Baflkan zzet Karaca YASED Chairman zzet Karaca YASED yeni Yönetim Kurulu yeni vizyon ve misyonunu belirledi. Bu vizyon ve misyonu gerçeklefltirmek için önümüzdeki iki y lda ne gibi çal flmalar yapmay planl yorsunuz? Öncelikle yeni YASED Baflkan olmaktan dolay duydu um gururu ve memnuniyeti paylaflmakla bafllayay m. YASED bugüne kadar hem Türkiye ye hem de üyelerimize büyük hizmetler vermifl çok önemli bir dernek ve bu hizmetleri veren tüm baflkan, yönetim kurulu üyeleri ve de erli üyelerimize teflekkür ederim. Yeni YASED yönetim kurulumuzdaki arkadafllar m, de iflik sektörlerden gelen çok deneyimli ve de erli üst kademe yöneticileri. Birlikte devrald m z bayra çok daha ileriye tafl mak için büyük gayret ve heyecan içindeyiz. Her önemli göreve geldikten sonra oldu u gibi, ilk 100 gün içinde yönetim kurulumuzla birlikte bir rüya gördük; bizleri heyecanland ran, gerçekleflti inde büyük mutluluk ve gurur duyaca m z bir rüya idi bu, ad na da YASED vizyonu dedik. Vizyonumuzun temeli üye flirketlerimizin sürdürülebilir büyüyebilmelerine destek olurken ayn zamanda uluslararas deneyimlerimizle Türkiye nin büyümesine de yüksek katk da bulunmak. fiirketlerimiz Türkiye nin yüksek büyüme yakalad dönemlerde, bu büyümenin çok üzerinde büyüyorlar, buna mukabil de kriz dönemlerinde milli gelirin küçülmesinden çok daha fazla küçülüyorlar; bir baflka deyiflle, flirketlerimizin sürdürülebilir büyümesi büyük ölçüde Türkiye nin sürdürülebilir büyümesine ba l. Türkiyemizin önünde bizleri birbirimize kenetleyecek çok önemli bir f rsat var; Cumhuriyetimizin 100. y l. Bu f rsat kaç rmayarak Türkiyemizin partiler üstü tek bir hedefler zinciri üzerinde anlaflmas en büyük arzumuz. Böylece hep birlikte ortak hedeflerimize çok daha h zl ve sa lam ad mlarla koflar z. YASED vizyomumuz flöyle: Cumhuriyetin 100. y l nda, Türkiye nin Dünyan n lk 10 Ekonomisi Aras na Yükselme hedefinin gerçekleflmesini, yüksek katma de er yaratarak destekleyen bir kurulufl olmak. We had a dream and we called it YASED vision YASED s new Board is poised to work intensively during the next two years in order to accomplish its Improvement of Turkey s Investment Environment goal. Having taken over the YASED Chair, due to the change in the Association s Management, CEO of Unilever Turkey zzet Karaca shared with us the strategies they have designated for realizing the Put Turkey among the top-10 economies of the world dream. YASED s new Board has designated the new vision and mission of the Association. What works are you planning to carry out in the next two year period to accomplish this vision and mission? First of all let me share with you the honor and happiness I feel for being elected YASED Chairman. YASED is an important association, which until today has made great contributions to Turkey as well as our members, and I express my thanks to all the chairmen, the board members and the valuable members who have made these contributions. My colleagues at the new YASED Board are all experienced and valuable top-executives, coming from different sectors. We are all extremely eager and excited to carry the flag we have taken over, far forward hand in hand. As it generally happens after taking over important posts, our new Board has shared a dream in the first 100 days. It was an inspiring dream, which will make all of us happy and proud in case it becomes true. We called this dream; YASED Vision. The essence of our vision is to contribute significantly to Turkey s growth by means of our international experiences while giving support to the sustainable growth efforts of our member companies. As a matter of fact, in periods when Turkey accomplishes high growth rates, our companies grow too at rates even higher than the country s - but they shrink far more than the shrinkage in the national income in crisis periods. In other words; the sustainable growth of our companies depends to a great extent on the sustainable growth of the country. We now have a great opportunity in front of us which should bring us all together; the 100th Anniversary of the Foundation of the Republic. Our greatest desire is not to lose this opportunity, and establish an aboveparty accord on a single chain of targets. We can then run all together towards our shared goals much faster and with much more confident steps. Our YASED vision is accordingly: To be an association supporting Turkey s target of Being Among the Top 10 Economies of the World on the 100th Anniversary of the Republic of Turkey, via high value creation. Vizyonumuzu belirledikten sonra bizi heyecanland ran bu vizyonu gerçeklefltirecek misyonumuz üzerinde de anlaflt k. Misyonumuz ise flöyle; Türkiye nin, dünyadaki en iyi yat r m ortam na sahip ülke konumuna getirilmesine katk da bulunmak. Bu amaçla YASED, bilgi, deneyim ve iliflki a ile Türkiye de Uluslararas Standartlar n ve En yi Uygulamalar n Yerleflmesi, Uluslararas Yat r mlara Kamuoyu Deste inin Sa lanmas ve Türkiye nin Bir Cazibe Merkezi Olarak Alg s n n Yükseltilmesi konular nda sorumluluk üstlenir ve görev al r. After setting our new vision, we agreed on our mission that would facilitate the accomplishment of this vision which excited us. Our mission is; to contribute and to support the efforts given to develop Turkey as A country with the best investment environment in the world. To this end, YASED assumes responsibility and takes charge in the issues; Establishing International Standards and Best Practices, Ensuring the Support of Public Opinion for International Investments and Improving the Perception of Turkey as an Attraction Center for Investments, with its accumulated know-how, experience and relationship network. We can 8 temmuz / july

6 kapak konusu kapak konusu cover story cover story Ancak en iyi yat r m ortam na sahip olabilirsek dünya milli gelir ve ge- step higher in the world national income and development ranking, enable rak görüyorum. Di er bir f rsat ise flirketlerimizin uluslararas dene- industrial property rights, and R&D and technology utilization. First of all, liflmifllik s ralamas nda yukar ya ç kabilir, Türkiye nin ilk 10 ekonomi- Turkey to challenge the Top-10 economies of the world, and ensure our yimleri ve di er ülkelerde neler yap ld n bilmemiz. Bunlara bakarak participation by our companies in our working groups is steadily yi zorlamas n sa lar ve de flirketlerimizin sürdürülebilir büyümesini companies sustainable growth - only if we can the build the best Türkiye nin rekabetçili ini artt rmak ve bu sayede uluslararas yat - increasing. I regard this support as the first half of success and value it as temin ederiz. investment environment. r mlar Türkiye ye çekerek yüksek katk da bulunmak mümkün olacak- a great opportunity. Another opportunity is the international experience t r. Göreve geldikten sonra kat ld m ilk Yat r m Ortam n yilefltirme accumulations of our companies and our knowledge of what has been Bizler 2 y ll na seçildik ve de vizyon ve misyonumuza uygun olarak önümüzdeki 2 y ldaki stratejimizi saptad k. Her stratejide oldu u gibi önce neleri yapmayaca m z konufltuk; politik görüfl vermeme, ifl eti ine sonuna kadar ba l olan partiler üstü bir politika izleme ve de tek bir flirketin problemini çözmek için de il, ortak sorunlar m z çal flma gruplar nda ele al p ortak çözüm yaratma konusunda anlaflt k. Önceliklerimizi 5 ana bafll kta toplad k. 1. Uluslararas Standartlarla Uyumlu Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi 2. Katma De erli, Sürdürülebilir Büyümeye Stratejik Katk 3. Kamuoyu Nezdinde Uluslararas Yat r mlar n Alg s n n yilefltirilmesi ve Kamuoyu Deste inin Sa lanmas 4. AB Uyum Sürecine Destek Verilmesi 5. Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Geliflmifllik Endeksi ne Katk da Bulunulmas (Sürdürülebilirlik) We have been elected for a period of two years, and in line with our vision and mission, we have set our strategies for the next two years. As in all strategy works, we first of all talked about what we should not do. We agreed on; not expressing any political views, following an aboveparty policy which adheres to business ethics at all costs, and to work not for solving the problems of single companies but to take up shared problems at our working groups and generate shared solutions. We grouped our priorities under 5 main subject headings. 1. Improvement of the Investment Environment in line with International Standards 2. Strategic Contribution to Sustainable and Value Added Growth 3. Improving the Perception of International Investments in Public Opinion and Ensuring Public Support 4. Supporting Turkey s EU-Harmonization Process 5. Contributing to Development Index with Social Responsibility Projects (Sustainability) Koordinasyon Kurulu (YO KK) toplant s nda kamu ile YASED aras ndaki dengeli ve sa l kl iliflkiyi, fikirlere verilen de eri ve de detayl eylem plan n gördüm ve bu beni çok heyecanland rd. Dolay s yla büyük engellerle karfl laflmay beklemiyorum. Bahsetti iniz stratejilerden biri de YASED in politik durufl sergilemeyecek olmas. Seçimlerin ard ndan, YASED partilerle olan iliflkilerini nas l yürütmeyi planl yor? Kamu-özel sektör diyalo u aç s ndan önümüzdeki döneme iliflkin öngörüleriniz nelerdir? 60. hükümetle YASED aras nda uyumlu ve dengeli bir iliflki mevcuttu. 61. hükümetle de bu sa l kl iliflkinin devam n bekliyorum. Yeni vizyonumuzun da Türkiye vizyonuyla büyük ölçüde uyumlu olmas, çok daha çabuk kazan-kazan sa layabilece imiz konusunda bana ümit veriyor. Geçmifl dönemlere ilaveten amac m z Ankara ile çok daha pro- done in other countries. It will be possible to contribute significantly by looking at these, to the efforts for increasing Turkey s competitiveness and thus attract international investments to Turkey. In the first Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (CCIIE) meeting I participated, I witnessed the well-balanced and healthy relationship between public authorities and YASED, appreciation of ideas and furthermore the detailed action plan; and this excited me. I therefore do not expect to face any important barriers. One of the strategies you have mentioned is, Not taking a political stand as YASED. How does YASED plan to carry out its relationships with the political parties after the elections? What are your expectations concerning the public-private sector dialogue in the term ahead? There was a harmonious and well-balanced relationship between the 60th Government and YASED. I anticipate the Bu stratejimizi üyelerimize ve de erli medya dünyam za sunduk ve büyük destek ve be eni ald k. Önümüzdeki aylarda hükümetin kurulmas ndan sonra kamu iliflkilerimizi daha da gelifltirmek üzere Ankara da proaktif, dengeli ve sa l kl bir iliflkinin temellerini atmak ve stratejimizi gerçeklefltirmek üzere h zla hareket edece iz. We presented this strategy to our members and our valuable media world; and we received considerable support and appreciation. Once the new government takes office, we will act rapidly in the coming months so as to lay the foundations of a proactive, well-balanced and healthy relationship with Ankara and to put our strategy into effect, in continuation of this healthy relationship with 61st Ankara ile proaktif çal flmay amaçl yoruz order to develop our relations yet further with the public authorities. Türkiye nin dünyadaki en iyi yat r m ortam na sahip ülke konumu- We plan to cooperate proact vely w th Ankara na getirilmesine katk da bulunmak misyonu için çal fl rken önünüzde ne gibi f rsatlar ya da engeller oldu unu düflünüyorsunuz? Yat r m ortam n n iyilefltirilmesi ana hedefimiz. Bu konuda geçmiflten gelen kuvvetli bir altyap var, çal flma gruplar m z da de erli çal flmalar yap lm fl. Bizler de bu çal flmalara h z kazand rarak, Türkiye nin daha rekabetçi olmas na ve flirketlerimizin önünün aç lmas na katk da bulunaca z. 5 ana bafll m z var; hukuk güvenli i, vergi ve teflvikler, istihdam ve e itim, fikri ve s nai mülkiyet haklar ve ArGe ve teknoloji kullan m. Her fleyden önce flirketlerimizden çal flma gruplar m za giderek artan kat l m var, bu deste i baflar n n yar s ve büyük f rsat ola- What sort of opportunities or barriers do you think you might face while you will be working for your mission To contribute to the efforts given to develop Turkey as a country which enjoys the best investment environment in the world? Improvement of the investment environment is our core objective. We have a strong infrastructure we have inherited on this subject; and our working groups have carried out valuable works. We will now speed up these works and support the efforts to sharpen Turkey s competitiveness and pave way for our companies. We have five key priorities, namely; legal assurance, taxes and incentives, employment and education, intellectual and 10 temmuz / july

7 kapak konusu kapak konusu cover story cover story aktif çal flmak, örne in yasalar ç kmadan taslak üzerinden görüfl bildire- Government. The fact that our new vision overlaps to a large extent with possible. Investments will surge once our member companies and rek katk sa lamak. Yasalar ç kt ktan sonra de ifliklik önerileri vermek the country s vision, gives me hope that we might establish a win-win Turkey generate a win-win solution from this situation. We have çok daha zor. fiirketlerimizin ço unda ifl eti i prensipleri nde politik ol- situation in a much shorter time. Besides the works carried out in the conveyed our members requests for the improvement of the mama var. Dolay s yla, her ne kadar benim bir vatandafl olarak politik previous terms, we plan to work more proactively in Ankara; for instance, investment environment to the public at the CCIIE meeting and have set görüfllerim olsa da YASED Baflkan olarak flirketlerimizin prensipleri ge- contributing to the legislative process by expressing views on bills, up our 2011 action plan for these improvements. We will be the re i politik görüfl vermeyece iz. before laws pass the parliament. Proposing amendments in a law, once it watchdog of this plan. is enacted, is much more complicated. Most of our companies have Yeni hükümetten, Türkiye yi uluslararas yat r mlar için cazip hale getirmek için neler bekliyorsunuz? Konunun tüm ortaklar na ne gibi görevler düflüyor? Öncelikle uluslararas yat r m (FDI) tan m na aç kl k getirmek istiyorum. Bildi iniz üzere Türkiye de faaliyet gösteren flirketler, e er d flar dan sermaye transfer ederek yat r m yapm yorlarsa bu FDI kapsam na girmiyor. Örne in Türkiye de ülkemizin çok ihtiyac olan yeni bir fabrika yat r m yaparsan z ve bunu yurt d fl ndan sermaye girifliyle finanse etmeden yurt içi finansman yla gerçeklefltirirseniz bu FDI say lm yor. Buna mukabil örne in bir ngiltere vatandafl bir yazl k al yorsa ve Türkiye ye para transferi oluyorsa bu FDI tan m na giriyor. Her ne kadar FDI uluslararas tan m olarak do ru kullan l yorsa da amac m z n Türkiye nin kalk nmas, iflsizlik sorununa çözüm, refah seviyesinin artmas ve de flirketlerimizin sürdürülebilir büyümesi oldu u düflünüldü ünde, YASED olarak Türkiye ye verdi imiz yüksek katk m z daha do ru anlatmam z gerekti ini düflünüyorum. Türkiye de istihdam yaratan ve ülkemizin büyümesi için çok önemli olan yat r mlar n yap labilmesi, yat r m ortam n n di er ülkelere göre daha rekabetçi olmas na ba l. Art k neredeyse tüm ülkelerin amac uluslararas sermayeyi çekmek, iflgücünü, gelirlerini ve refah art rmak. fiirketlerin amac ise en uygun flartlarda yat r m yaparak yat r mlar n n geri dönüflünü en k sa sürede geri almak. Üye flirketlerimiz ve Tür- already adopted the non-involvement in politics rule in their business ethics principles. We, YASED representatives therefore will not express any political views, compliant with our companies principles, even though we have our personal political opinions as citizens. What actions do you expect the new government should take to make Turkey attractive for international investments? What responsibilities should the stakeholders of the issue assume? First of all I would like to shine a light on the International Investment (FDI) definition. As you know, any investment made by a company operating in Turkey is not considered as an FDI, if it is not accomplished by transferring capital from overseas. If you, for instance, build a new factory which is very important for the economy, this is not counted as an FDI in case you finance this investment from domestic sources, and do not use capital from overseas. Conversely, if a UK citizen buys a summer house here and transfers money from overseas to Turkey for this purpose, this transaction fits the FDI definition. Even though the FDI term is being used correctly in such cases regarding its international meaning given that our objective is to accomplish Turkey s development, solve the unemployment problem, raise the country s prosperity level and ensure sustainable growth of our companies, I ler ve büyümelerini sürdürdüler. Onlar n arkas ndan en az etkilenen ve h zl toparlanan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye nin krizden etkilenmemesinin ana nedenlerinden biri Avrupa ya olan ihracat m z n azalmas yd. Krizlerden daha da az etkilenmek ve de 2023 hedeflerimize ulaflabilmek için geliflmekte olan ülkelere daha fazla odaklanmal, öncelikle Türkiye yi, markalar mz ve flirketlerimizi çok daha fazla tan tmal y z. 3 ana dalda odaklanmal y z; Rusya, Çin ve Hindistan gibi h zl büyüyen ve d fl ticaret fazlas olan ülkelerden yat r m çekebilmeli, bu Current deficit has surfaced as a major problem in most recent term. What developments do you think are likely to develop on this issue in the coming term? What sort of changes do you expect in Turkey s credit rating and investment grade perception? Rapidly growing Asian countries were hardly affected from the global crisis and they sustained their growth processes. Turkey distinguished after these as one of the least affected and most rapidly recovering countries. As to how Turkey was affected only slightly by the crisis, one of the main reasons was that our exports to Europe had already decreased. We firstly must focus yet more on emerging countries, and promote Turkey and our brands and companies much more, in order to be resilient to crises and accomplish our 2023 targets. We should focus on 3 main branches: We should be able to attract investments from emerging countries with foreign trade surplus such as Russia, China and India, and carry out intensive promotion campaigns. Secondly, besides Europe where we have an upper hand, we must attract tourists from Asian countries too, in order to increase tourism revenues which are very crucial in closing the current deficit. Last but not least, while we maintain our exports to European markets, we must also increase the share of our exports to emerging countries. kiye buradan kazan-kazan yarat labildi inde yat r m h zla artacakt r. Ya- believe that we as YASED should voice the great contribution we have amaçla yo un tan t m çal flmalar yapmal y z. kincisi, cari aç n kapat l- The most important issue which might affect Turkey s sustainable t r m ortam n n iyilefltirilmesi amac yla YO KK toplant s nda üyelerimiz- been making to our country more correctly. mas nda önemli etken olan turizm gelirlerinin artt r lmas için de zaten growth is the steadily growing foreign trade gap; in other words, den gelen iyilefltirme isteklerini kamuya ilettik ve iyilefltirmeler için 2011 eylem plan n oluflturduk. Bu plan n takipçisi olaca z. The b ggest problem: Current def c t güçlü oldu umuz Avrupa n n yan nda Asya ülkelerinden de turist çekmeliyiz. Son olarak da Avrupa pazarlar na yapt m z ihracat korurken, imports minus exports. Financial solutions can be sought for to solve this problem indirectly, but the simplest solution for closing this gap is En büyük sorun: Cari aç k The accomplishment of employment-generating investments which are portföyümüzde, esas ihracat art fl n getirecek olan, geliflmekte olan ülkelere yapaca m z ihracat n a rl n artt rmal y z. to cut imports and raise exports. We all have to assume significant duties to accomplish this. The problem will considerably ease, if we of great significance for our country s growth depends on the speed up the localization works, while our Government enacts a law Cari aç k son dönemde önemli bir sorun olarak karfl m za ç k yor. Bu competitiveness of its investment environment with reference to other Türkiye de sürdürülebilir büyümeyi etkileyebilecek en büyük sorun gi- that would encourage localization. Actual improvement will be alanda önümüzdeki dönemde nas l geliflmeler olabilir? Türkiye nin kre- countries. In our day, almost all countries aim to attract international derek artan d fl ticaret aç, yani basit ifadasiyle ithalat eksi ihracatt r. accomplished when imports of intermediary goods will drop and users di notu ve yat r m yap labilir ülke alg lamas nda nas l de ifliklikler bek- capital, and raise employment, incomes and prosperity levels. Bu sorunun giderilmesi için dolayl yollardan finansal çözüm aranabilir will switch to goods with high domestic resource utilization. But liyorsunuz? Companies on the other hand aim to invest under most favorable ama daha de erlisi, aç n kapat lmas için en basit flekliyle ithalat n protectionism should not prevail during this process and everything Küresel krizden h zl büyüyen Asya ülkeleri neredeyse hiç etkilenmedi- conditions available, and collect their returns in the shortest time azalt lmas ve ihracat n artt r lmas d r. Bunu sa lamak için hepimize should fall into place in accordance with free market rules. Although 12 temmuz / july

8 kapak konusu kapak konusu cover story cover story önemli ifller düflüyor. Bizler yerlilefltirme çal flmalar na h z verirken, hükümetimizin de yerlilefltirmeyi teflvik edecek yasa ç kartmas, sorunu büyük ölçüde azaltacakt r. Gerçek iyileflme ara mallar n ithalat n n azalt lmas ve yerli kaynak kullan m yüksek mallara geçilmesiyle sa lanacakt r. Bunlar yaparken korumac l k artt r lmamal, serbest piyasa kurallar içinde tafllar yerine oturmal d r. Her ne kadar Türkiye nin kredi notunun artt r lmas için cari aç k en önemli faktör olmasa da aç n kapat lmas için al nabilecek önlemlere veya küresel piyasalardaki aç n kapat lmas maliyetine ba l olarak, kredi notu etkilenebilir. current deficit is not the key factor in Turkey s credit rating, the credit rating may still be affected from measures likely to be taken for closing the deficit or the cost of closing this deficit. CEO lu u, profosyonel olarak yap labilecek en iyi ifllerden biri. Ayr ca 12 ülke bana ba l ve ben bu ülkeleri temsilen Asya, Afrika ve Do u Avrupa yönetim kurulunda yer al yorum. Yönetim kurulu toplant lar m z de iflik bir ülkede yapmaya gayret ediyor, o ülkeyi tan yoruz. Bu Çin, Hindistan, Endonezya, Kenya, Güney Afrika gibi çok h zl büyüyen ülkeler olabiliyor. Geçmiflte uzun y llar Avrupa da çal fl p sistem yaklafl - m n ö rendikten sonra, büyüme heyecan n ve dinamizmi yerinde görmek çok etkileyici. Bu ülkeleri ve ekonomilerini gördükçe de Türkiye nin daha da h zl büyümesi için Avrupa oda m z kaybetmeden h zl ca geliflmekte olan pazarlara odaklanmam z gerekti ini gözlüyorum. Mevcut iflimde çal fl rken, Türkiye ye de yararl olabilmek bana büyük keyif veriyor. YASED Baflkanl bu aç dan bakt mda benim için çok önemli. Mesai saatlerimde art fl oldu ama ald m keyif buna de iyor. 12 countries report to me and I represent these countries at the Unilever s Regional Boards for Asia, Africa and Eastern Europe. We are trying to hold our Board meetings in a different country each time, and thus get to know these countries more closely. This can sometimes be a rapidly developing country like China, India, Indonesia, Kenya or South Africa. Having worked in Europe previously for many years and got familiar with the systems approach, it is very impressive to witness the enthusiasm of growth and dynamism on site. The more I see these countries and their economies, the more I believe that we should quickly focus on emerging markets without losing our focuses in Europe. Doing something good for Turkey, while doing my job, gives me great pleasure. YASED Chair therefore means a lot to me. My office hours have increased, but it is worth this satisfaction. YASED Cha r means a lot to me As the regional responsible of a number of transnational companies, how would you evaluate investors approach to Turkey with respect to the other countries in your region of responsibility? How would you evaluate Turkey s future as a potential regional base? Giving support to the efforts to build Turkey as a regional power is a significant element of our new strategy. I pay much attention to this issue, since it is an opportunity for Turkey to gain strength and grow more rapidly, and it might provide advantages for our companies. Turkey, as we all know, has a young and dynamic population and is growing steadily; it holds a strategic geographic position and its population is increasing. These are all important but classical facts. Apart from these, Turkey has started benefiting from some critical advantages which sets it apart from its neighbors. Our country s significance on the regional and global platform is increasing. Turkish goods are being preferred in many countries in the Middle East and North Africa. Turkish TV serials have followers; the infrastructure necessary for becoming a regional power is gradually building up. While Istanbul takes its place among the world s greatest cities of the world, it is now possible to fly directly from Turkey to most of the capitals of Europe, Asia, America, Russia and Africa. I would also like to underline the success of Turkish executives; a new and well equipped executive generation is emerging; many member companies enjoy the advantages of a qualified and skilled labor force all over the world. Of course, there are some areas which we have disadvantages. Tax rates in Dubai and Switzerland for instance are zero or very low level. The existing tax disadvantages should be eliminated - at least for regional employees - in order to avoid the regional bases from shifting to such locations. Briefly, I consider that Turkey can become a very important regional power if we can act all together and the necessary legislations are enacted. YASED baflkanl benim için çok önemli Bir çokuluslu flirketin bölgesel sorumlusu olarak, sorumluluk alan n z içindeki ülkelere k yasla uluslararas yat r mc lar Türkiye ye nas l bak yor? Türkiye nin bölgesel üs olarak gelece ini nas l görüyorsunuz? Türkiye nin bölgesel güç olmas için destek vermemiz, yeni stratejimizin önemli bir parças, bunu hem Türkiye nin güçlenmesi ve daha h zl büyümesi hem de flirketlerimize avantaj sa lamas aç s ndan çok önemsiyorum. Türkiye hepimizin bildi i gibi genç ve dinamik bir nüfusa sahip, istikrarl bir flekilde büyüyor, stratejik konumu önemli, nüfus art fl var, bunlar tabii ki önemli ve klasikleflmifl. Bunlar n yan nda Türkiye, kendisini çevresindeki di er ülkelerden farkl laflt ran önemli avantajlara sahip olmaya bafllad ; Ülkemizin bölgesel ve küresel olarak a rl art yor, Türk mallar birçok Ortado u ve Kuzey Afrika ülkesinde tercih edilmeye baflland, Türk TV dizileri tercih ediliyor, bölgesel üs olmaya yönelik altyap güçleniyor, stanbul önemli dünya metropolleri aras nda yerini al rken, art k Avrupa, Asya, Amerika, Rusya ve Afrika n n birçok baflkentine do rudan uçmak mümkün. Ayr ca Türk yöneticilerin baflar s n da vurgulamak isterim, yeni ve donan ml bir yönetici nesli yetifliyor, birçok üye flirketimizin dünyan n dört bir taraf nda kaliteli yetiflmifl iflgücü var. Dezavantajl oldu umuz birkaç alan da var tabii, örne in Dubai ve sviçre de vergi oranlar s f r veya çok düflük. Bölgesel üslerin oralara kaymamas için vergi dezavantaj en az ndan bölgesel çal flanlar için kald r lmal. Sonuç olarak, birlikte hareket ederek ve yap lacak düzenlemelerle ben Türkiye nin önemli bir bölgesel güç olabilece ini düflünüyorum. Hafta sonlar n genelde o lumun Karacabey deki süt dam zl k çiftli inde geçiriyorum, bu bana büyük mutluluk veriyor; orada tar m, hayvanc l ve de tabiat tan yor, enerji dolu geri dönüyorum. Bunun d fl nda turnuva briçini ve yeflil alanlarda araba kullanmay seviyorum. I spend the weekends mostly in Karacabey at my son s dairy cow breeding farm. This gives me great pleasure. I thus get to know more about agriculture, animal husbandry and nature and I come back home fully charged. I also like to play tournament bridge and off-road driving. You already had an intensive agenda as the CEO of Unilever Turkey. Now that you have been delegated as YASED Chairman, can you by any means create private domains for yourself in this intensive tempo? I carry significant responsibilities at Unilever, which I am really proud of. Unilever Turkey is one of the best jobs one can work at. What s more! Unilever Türkiye CEO su olarak zaten yo un bir temponuz var ayr ca YASED Yönetim Kurulu Baflkanl na da getirildiniz. Bu yo un tempoda kendinize ait özel alanlar yaratabiliyor musunuz? Unilever de gurur duydu um çok önemli rollerim var. Unilever Türkiye 14 temmuz / july

9 yol haritas yol haritas road map road map spanyol flirketlerinin Türkiye ye bak fl aç s nedir? Türkiye spanyol yat r mc lara ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sunuyor? Öncelikle, spanyol flirketlerinin Türkiye ile iliflkileri son y llarda artarak devam ediyor. Bu, geçmiflte birbirinden uzak olan iki ülke için flafl rt c. fiu anda iki ülke aras nda özel bir politik durum var ve bu ekonomiyi, flirketleri ve yat r mlar da etkiliyor. Örnek vermek gerekirse; spanyol hükümeti, uzun zamand r Türkiye nin Avrupa Birli i ne (AB) giriflini destekliyor. Bu Investments made to Turkey have increased significantly What is the viewpoint of Spanish companies towards Turkey? What advantages and disadvantages does Turkey offer for investors from Spain? First of all I want to say that the relationship of the Spanish companies to Turkey are continuing to improve. This is really surprising between two countries that really have been apart from each other in the past. At present we have a very special political environment between the two spanya stanbul Baflkonsolosu Aurelio Perez Giralda Spanish Consul General to Istanbul, Aurelio Perez Giralda Türkiye ye yap lan yat r m kayda de er oranda artt spanyollar ve Türkler, konuflmalar yla, heyecanlar yla, mizaçlar yla, birbirine garip bir biçimde benziyor. Bu damarlar m zdaki Akdeniz kan olsa gerek. Her iki halk spanya daki siyasi partiler aras nda bir ayr l k yaratmad, hepsi ayn fikirde. Sonra, spanya Türkiye ile birlikte inisiyatifi alarak, medeniyetler ittifak kavram n tan tt. Sonradan bu kavram Birleflmifl Milletler organizasyonuna dahil edildi. Bu kavram, Türkiye nin ve spanya n n geçmifline sahip olan ülkelerin bir arada bar fl içinde ve verimli bir biçimde yaflayabileceklerini ifade ediyor. Bu kapsamda, spanyol flirketleri hükümet taraf ndan spanyol D fl Ticaret Kurumu (ICEX) yoluyla organize edilen faaliyetlerden faydaland. Bu faaliyetler ve flirket yetkililerinin toplant lar sayesinde, Türkiye nin hem bu ülkede flirket kurmak hem de Türk giriflimcileriyle iflbirli i yapmak aç s ndan potansiyeli iyi biliniyor. Avantajlar hem yap sal hem de Türk ekonomisinin mevcut durumu ile ilgili. Türkiye nin ekonomik yap s yat r m yap lacak sektörlerin çeflitlili i ve sunduklar endüstriyel f rsatlar sayesinde biliyor. Ayr ca, geliflen yaflam standartlar olan ve bu nedenle daha fazla ve daha çeflitli tüketim ürünleri isteyen genç bir nüfus var. Dahas, Türkiye nin co rafi konumu da yabanc yat r mlar çekmek için yetkililer taraf ndan al nan önlemler de avantaj sunuyor. Bu önlemler spanyol yat r mc s taraf ndan çok olumlu bulundu. Son befl y lda spanya dan bir yat r m ak n oldu. Befl y l önce hiçbir fley yokken flimdi 3 milyar Euro nun üstünde yat r m var. The Spanish and Turkish people, with their way of talking, their excitements, their rages, their temperament, are so similar. This must be the Mediterranean blood in our veins. While the two nations are so similar, how close are they when it comes to investments? Spanish Consul General to Istanbul, Aurelio Perez Giralda, points out that trade relations between Spain and Turkey have increased significantly in the last term, and emphasizes that 25% of Turkey s second largest private bank has been purchased by a Spanish bank. countries which also influences what happens in the economy, with the companies and the investments. To give you a few examples, the Spanish government has been in continuous support for the entry of Turkey into the European Union for a long time. This is something that has not created a difference between the Spanish political parties, they all agree. Then, Spain, with Turkey, took the initiative of promoting the concept of the alliance of civilizations, which was later incorporated in the UN organization. This concept means that countries with the history of Turkey and Spain can live together peacefully and fruitfully. Spanish companies have also benefited from activities that have been organized by the government through the Spanish Institute for Foreign Trade (ICEX). Through these activities and also the meetings of the company executives, the potential of Turkey for establishing companies here in this country and for collaborating with Turkish entrepreneurs is already well-known in Spain. The advantages are structural, the laws and are also related to the present state of the Turkish economy. The economic structure of Turkey is known by the variety of sectors in which to invest and the industrial opportunities they provide. And then, there is a young population with certain growing living standards, and so demanding more consumption and more diversified products. Also, the geographical position of Turkey is an advantage, and also the measures taken by the authorities here to attract foreign investments. Those birbirine bu kadar benzerken, yat r mlar konusunda nas l bir yak nl k içindeler? Son dönemde spanya ve Türkiye aras ndaki ticari iliflkinin hat r say l r oranda artt n belirten spanya stanbul Baflkonsolosu Aurelio measures have been considered very positive by the Spanish investor. And so we have had, in the last few years, really a surge of investments from Spain. Five years ago there was almost nothing, and now we have more than 3 billion. Perez Giralda, Türkiye nin ikinci en büyük özel And now the disadvantages... The legal environment has been bankas n n yüzde 25 hissesinin bir spanyol bankas taraf ndan sat n al nd n vurguluyor. considered by us to have certain difficulties. We sometimes find a complexity that we don t find in other European countries, where we have been conversant with similar legal requirements for companies. 16 temmuz / july

10 yol haritas yol haritas road map road map Ve flimdi de dezavantajlar Bizim görüflümüze göre yasal ortamda baz Customs laws are also complicated, and sometimes we get the years, because of the economic crisis in Spain, the investments have zorluklar yaflan yor. fiirketler için yasal gereksinimleri bildi imiz di er Av- impression that the application of the norms is not uniform. The been a little bit slower, but you can see how interesting Turkey has rupa ülkelerinde karfl laflmad m z baz kar fl kl klarla karfl lafl yoruz. companies have difficulties finding knowledge, know-how, in how to become for the Spanish investor. Lately we have had an important Gümrük kanunlar da karmafl k ve bazen normlar n uygulanmas n n düzenli olmad izlenimi ediniyoruz. fiirketler nas l yat r m yapacaklar, nas l sat fl yapacaklar ve ticareti Türkiye ye nas l tafl yacaklar konular nda bilgiye ulaflmakta zorluk çekiyorlar. Tabii, dil fark da var. Her durumda, son y ld r ekonomik olarak büyüyen ve geleneksel olarak bat ya, Amerika ya ve Bat Avrupa ya do ru geniflleyen bir ülke olarak Türkiye ye yat r m yapmak ve Türkiye yi do uya do ru bir köprü olarak kullanmak bir avantajd r. Buna ra men, Türk ekonomisinde spanyol varl n n büyümesi çok etkileyici ve zorluklar önemsiz k l yor. Ço unlukla gayet olumlu iliflkiler içindeyiz. nsanlar n yak nl n seviyoruz. Türkiye de kendimizi evimizde hissediyoruz ve Türklerin de spanya da kendilerini evlerinde hissettiklerini biliyoruz. Bu bizim için hayat kolaylaflt r yor. invest, how to sell, to transfer the trade into Turkey. Of course, we have the difference in the language, too. In any case, for a country that is expanding economically in the last years, and has traditionally expanded towards the west, towards America, and also, western Europe, it is an advantage to invest in Turkey, and to use Turkey as a bridge towards the East. but we have a little disadvantage with the language.in spite of the disadvantages, the growth of the Spanish presence in the economy of Turkey is very impressive, and this growth contradicts the difficulties, There are wich are only minor disadvantages. For the most, we find it very favorable, we like the proximity of the people. We feel very much at home in Turkey, and know that Turkish people feel very much at home in Spain. That makes life much easier for us. için Türkiye nin ne kadar ilginç hale geldi ini görebilirsiniz. Son zaman- investment. In 2010 we have the BBVA made an agreement to buy almost 25% of the Garanti Bank, which is the second largest private bank in Turkey. They have already signed a contract worth million Euros. Which sectors are considered attractive for investing in Turkey for Spanish companies? It is obvious that the financial sector is now all of a sudden the most important, because of this big investment this year, and we are sure that it is going to attract more investors when they see that a big bank, which is also one of second largest private banks in Spain, come to Turkey with such a huge investment, other companies are also likely Türkiye nin ikinci en büyük özel bankas n n yüzde 25 hissesi bir spanyol bankas taraf ndan sat n al nd 25% of Turkey s second largest pr vate bank has been purchased by a Span sh bank. larda önemli bir yat r m oldu y l nda BBVA Türkiye nin ikinci en büyük özel bankas olan Garanti Bankas n n yaklafl k yüzde 25 hissesini almak için milyon Euro tutar nda bir anlaflma yapt. going to come. Of interest in Spain are the sectors of engineering, construction, especially construction of infrastructure. I must also add transportation, environment and energy. We are especially powerful in Türkiye deki spanyol yat r mc lar için spanyol Konsoloslu unda / Ticaret Komisyonu nda ne gibi hizmetler sa l yorsunuz? Her fleyden önce, Ankara daki spanyol Büyükelçili i ekonomi konular nda Türk yetkilileriyle do rudan temas halindeler. Bürokratik süreçleri basitlefltirmeye çal fl yorlar, ticaret ve yat r mla ilgili genel sorular cevapl - yorlar. Bu faaliyetler için spanyol hükümetinin kulland araçlar, genelde ticaret bürolar d r. Ankara da elçilikte bir dan flman m z ve stanbul da da bir büromuz var. Yapt klar da Türkiye de bir varl k oluflturmak isteyen spanyol yat r mc lar desteklemektir. Bunun için spanyol yat r mc gruplar Türkiye deki meslektafllar yla tan flmalar amac yla seyahat organize ederler. Fuarlara kat l m organize ederek, spanyol kurulufllar n n stantlar n bir araya toplarlar ve köprü kurmak, spanyol ve Türk flirketlerini bir What kind of services do you provide at the Spanish Consulate/ Trade Commission for Spanish investors in Turkey? First of all, the Spanish Embassy in Ankara has direct contact with Turkish authorities in the matters of economy. They try to make bureaucratic procedures easier, and also answer general questions related to trade and to investment. The instruments that the Spanish government has for these activities are mainly the commercial offices. We have a counsellor in the embassy in Ankara and also an office in Istanbul. What they do is, supporting the Spanish investors who wish to establish themselves in Turkey. They organize the travel of groups of Spanish investors to get to know their counterparts here in Turkey. They also organize participation in fairs, grouping together the stands of the Spanish enterprises, and all kinds of activities to bridge, to bring together Spanish and Turkish spanyol flirketlere Türkiye de yat r m yapma aç s ndan hangi sektörler cazip geliyor? Finans sektörünün bu y lki bu büyük yat r m nedeniyle önemli hale geldi i aç k. Ve eminiz ki bu baflka yat r mc lar da çekecektir. spanya n n en büyük bankalar ndan biri olan bir bankan n böyle büyük bir yat r mla Türkiye ye geldi ini gören baflka yat r mc lar da gelecektir. lgi duyulan sektörler aras nda mühendislik, inflaat, özellikle altyap inflaat say labilir. Ayr ca tafl mac l k, çevre ve enerji sektörlerini de eklemeliyim. Biz özellikle yenilenebilir enerjide, rüzgar ve günefl enerjisinde güçlüyüz. spanyol flirketleri ayn zamanda elektrik a lar n n yenilenmesi üzerinde de çal fl yorlar. Yat r m prosedürlerinde ve ticarette daha az zorlukla renewable energy, in wind and solar energy. Spanish companies have also been working on the renewal of electric networks. We want to face fewer d ff cult es n nvestment procedures and commerce What sort of legislative actions should be taken, or just what should be done in your opinion to encourage international investments in Turkey more effectively and further promote the country s investment environment? What are the expectations of Spanish investors from the Turkish Government? The expectations of the companies are to find less difficulties in the procedure of investing and of trading. Also, the application of the norms araya getirmek için çeflitli faaliyetler düzenlerler. companies. karfl laflmak istiyoruz of the legal system should could be a little more transparent. For example, I have heard from Spanish companies that they have difficulty Sonuç, son birkaç y l haricinde Türkiye de kayda de er bir spanyol var- The results are really very impressive, taking into account that there has Türkiye ye uluslararas yat r mlar daha etkin bir biçimde teflvik etmek to get financing from Spain to cover risks in Turkey, because the Turkish l olmad düflünülürse, çok etkileyicidir. Örne in, 2009 ve 2010 u never been any significant Spanish presence in Turkey apart from the last ve ülkenin yat r m ortam n tan tmak için ne gibi yasama giriflimlerinde companies where they want to invest are not so standard in their karfl laflt racak olursak, ticarette yüzde 24, dengeli bir art fl olmufl. Yat - few years. For example, comparing 2009 and 2010, there has been a bulunulmal ya da sizin görüflünüze göre neler yap lmal? presentation of, for example, their accounts, budgets and so on. The r ma gelince, befl y l önce hiçbir fley yokken, befl y lda 3 milyar Euro ya balanced increase of 24% in trade. As for investment, from almost spanyol yat r mc lar n Türk Hükümetinden beklentileri nelerdir? local culture of economics is a little bit different, and they find it difficult ulaflt k. Bence bu önemli bir art flt r. Önce, sadece 5 milyar Euro, sonra nothing before 5 years ago, in five years we have arrived at nearly 3 fiirketlerin beklentileri; yat r m prosedürlerinde ve ticarette daha az zor- to present very clear accounts. but if we could converge to more similar 106 oldu, sonra 507 ve daha sonra Son iki y lda spanya daki eko- billion Euros. I think this is an important surge. At first, it was 5 billion lukla karfl laflmak. Ayr ca, yasal sistemin normlar n n uygulanmas daha procedures, the authorities know this also, it would make it easier also nomik kriz yüzünden yat r mlar biraz yavafllad ama spanyol yat r mc euros, then it was 106, then, 507, and then, In the last couple of fleffaf olabilir. Örne in, spanyol flirketlerinden, Türkiye deki riskleri karfl - for the Turkish companies to approach the Spanish market. 18 temmuz / july

11 yol haritas yol haritas road map road map lamak için spanya dan finansman almakta zorluk çektiklerini, çünkü yat r m yapmak istedikleri Türk flirketlerinin örne in hesaplar n, bütçelerini, vb. sunmakta standartlara uymad klar n duydum. Yerel ekonomi kültürü biraz farkl ve çok aç k hesaplar sunmak zor. E er daha benzer prosedürlerlerde birleflebilirsek, ki bunu yetkililer de biliyor, bu Türk flirketlerinin spanyol pazar na yaklaflmalar n kolaylaflt r r. have, trimming the expenses to reduce the deficit. We are now in a position to start again, attracting new foreign investors. You probably have caught - thanks to your career - the opportunity to familiarize yourself not only with the economic, but also the cultural aspects of Turkey. What does Turkey mean for you from this perspective? I have been in Turkey at this post for only 10 months, not enought to know the country really well, but I had visited Ankara and stanbul in I have been working in many countries. I have worked in the United Arab Emirates, in Venezuela, in the city of Caracas, Prag, Washington, Zurich, Munich, the United States, Vienna All these countries have a very rather unified culture. When I came here, I realized that there is something different, something familiar. The difference that Turkey has is something that we also have. It is several cultures superposed on each other. Here you can perceive many cultures, civilizations together. In Spain, it is similar. Like Turkey, we were part of the Roman Empire and the Islamic World. From that point of view, Turkey for a Spaniard is strangely familiar. Of course, we have a strange complex history. At the moment of confrontation for the Mediterranean, Spain was opposed to the Otoman Empire. Then, we made peace and each turned our attention to other problems. Turkey had the problem of the east and the north, and Spain was completely dedicated to its interests in America and to the confrontation with Great Britain. So, for a long time we ignored each other. At the end of that period, end of the 18th century, 19th century, Spain and Turkey were already losing power. When we came back together because of the circumstances of the economic union of Europe, we found ourselves dealing with people who have had the same, or parallel experience in history. I think this can be an explanation of why Spanish companies have established themselves in Turkey in such a short time, and why Turkish companies are interested in Spain economically. spanya yeni yabanc yat r mc y çekecek pozisyona geldi spanya da ifl ve yat r m ortam ndaki en son de ifliklikler nelerdir? Son 10 y lda spanya ya giderek büyüyen oranlarda yabanc yat r m çektik. Mali krizin sorunlar bir yana, birçok sektörde yabanc yat r mc lar için giderek daha ilginç oluyor. Örne in, 2009 ile karfl laflt r ld nda 2010 y - l nda spanya ya do rudan yat r m yüzde 41,5 oran nda artt. Yani neredeyse ikiye katland ve 2009 da toplam tutar 23 milyar Euro nun üzerindeydi. spanya daki yabanc yat r mc lar n bir korkusu yok, çünkü arka plan di er Avrupa ülkelerine çok benzer. Ve tabii ki, 30 y lda kendi mekanizmam z, kendi yasal ortam m z uyarlama yolunda epey mesafe ald k. AB nin bir üyesi olarak daha da mükemmellefltirme çabalar m za devam ediyoruz. Kurallar m z tüm Avrupa alan nda uyumlu hale getirmeye çal - fl yoruz ki, herkes kurallar n ne oldu unu bilsin ve herkes yat r mlar ve ticaretleri için yasal korumaya güvenebilsin. Son haberler, insanlar n spanya n n krizin en kötü dönemini atlatt n görmeye bafllad klar yönünde. Baz önemli ekonomi gözlemcileri spanya n n krizden ç kmakta oldu- unu ve hala krizde olan di er baz Avrupa ülkelerinin ekonomileriyle k - yaslanamayaca n yaz yor. Yeni finans dünyas na ayak uydurmak için, aç m z azaltmak amac yla, harcamalar k sarak çok çaba harcad k. fiimdi yeniden bafllayacak, yeni yabanc yat r m çekecek pozisyonday z. Mesle iniz dolay s yla Türkiye nin ekonomik yüzünün yan s ra kültürel yönü ile de tan flmak f rsat bulmufl olmal s n z. Bu aç dan Türkiye size ne ifade ediyor? Türkiye de bu mevkide sadece 10 ayd r bulunuyorum, ülkeyi iyi tan maya yeterli de il asl nda, ama ben stanbul u ve Ankara y 2008 y l nda ziyaret etmifltim. Pek çok ülkede görev yapt m. Birleflik Arap Emirliklerinde, Venezuela da, Prag da, Washington da, Zürih te, Münih te, Viyana da Bütün bu ülkelerin birleflik bir kültürü var. Buraya geldi imde, farkl bir fley, tan d k bir fley oldu unu fark ettim. Aradaki fark, Türkiye nin bizde de olan bir fleye sahip olmas. Bu da üst üste binmifl birçok kültürün varl. Burada birçok kültürü, birçok medeniyeti bir arada alg layabilirsiniz. Spa n has reached a pos t on capable to attract new fore gn nvestments. What are the most recent changes in the business and investment environment in Spain? In the last decade, we have been attracting growing volumes of foreign investment in Spain. Apart from the problems with the financial crisis, it is becoming very interesting for foreign investors in many sectors. For example, in 2010, the flow of direct investment towards Spain grew 41.5% compared to It has almost doubled, and the total in 2009 was more than 23 billion Euros. For foreign investors in Spain, they have no fear, the background is very similar to other European countries. And of course, we have been a long way adapting our own mechanism, our own legal environment for three decades. We go on trying to make it more perfect as a member of the European Union with a view of harmonizing our rules in the whole space of Europe, so that everyone knows what the rules are, and everybody can count on legal security for their investments, for their trade. The latest news is that people are beginning to see that Spain has gone through the worst part of the crisis. Some very important observers of the economy are writing that Spain is clearly moving out of the crisis, and cannot be compared with the economies of other countries in Europe that are still in it We have done a great effort to adapt to the new financial world that we spanya da da bu böyle. Türkiye gibi, biz de Roma mparatorlu u nun ve slam Dünyas n n bir parças yd k. Bu aç dan Türkiye bir spanyol için garip bir biçimde tan d kt r. Tabii, karmafl k bir de tarihimiz var. Akdeniz için mücadele edilirken Osmanl mparatorlu u na karfl duran spanya olmufltu. Sonra bar fl yapt k ve her birimiz dikkatini kendi sorunlar na yöneltti. Türkiye nin sorunlar do uda ve kuzeydeydi, spanya da Amerikadaki ç karlar na ve Büyük Britanya ile mücadelesine adanm flt. Uzun bir süre birbirimizi görmezden geldik. Bu dönemin sonunda, yani 18. yüzy - l n sonlar ve 19. yüzy lda spanya ve Türkiye güçlerini kaybetmekteydiler. Avrupa n n ekonomik birli i sayesinde tekrar bir araya geldi imizde, tarihte benzer, paralel deneyimler yaflam fl insanlarla ifl yapmakta oldu- umuzu gördük. San r m bu, spanyol flirketlerin neden bu kadar k sa bir sürede Türkiye de varl k gösterdiklerini ve Türk flirketlerinin neden ekonomik aç dan spanya ile ilgilendiklerini aç klar. Sizin eklemek istedi iniz herhangi bir fley var m? Is there anything you would like to add? I am very pleased with having been able to explain to the Turkish people my thoughts, and these facts. I hope these considerations about our history will point the way to a bright future. We hope that more people in Turkey will study the Spanish language so that we can make our relationship more profound and fruitful. We are also making a big effort to show Spanish culture in Turkey. I think everything points to a very optimistic future. Düflüncelerimi ve bu gerçekleri Türk halk na aç klama f rsat buldu- um için çok memnunum. Umar m tarihimizle ilgili bu düflünceler parlak bir gelecek için yol gösterici olur. liflkilerimizi daha derin ve verimli hale getirebilmek için Türkiye de daha çok insan n spanyolca ö renece ini umuyoruz. Ayn zamanda Türkiye de spanyol kültürünü tan tmak için yo un çaba harc yoruz. San r m her fley iyimser bir gelece i gösteriyor. 20 temmuz / july

12 bizden haberler bizden haberler YASED, yeni Yönetim Kurulu ile ilk üye toplant s n yapt YASED yeni Yönetim Kurulu ile yapt ilk üye toplant s nda yeni vizyonunu, misyonunu ve stratejisini üyeleriyle birlikte belirledi. Vizyonunu, Cumhuriyetin 100. y l nda Türkiye nin dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na yükselme hedefinin gerçekleflmesini, yüksek katma de er yaratarak destekleyen bir kurulufl olmak olarak belirleyen YASED, sürdürülebilir büyüme için çal flmalar na h zla bafllad. YASED held its first Member Meeting With The New Board of Directors YASED determined its new vision, mission and strategy at its first member meeting held with the new Board. Designating its vision as to be an association supporting Turkey's target of being among the top 10 economies of the world on the 100th Anniversary of the Republic of Turkey, via high value creation. YASED, has started working with a momentum for sustainable growth. fiubat ay nda yap lan Genel Kurul la YASED in, yeni dönemde faaliyetlerini sürdürecek olan yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulu, YASED i, her alanda güçlü bir platform haline getirmek için yeni bir vizyon, misyon ve strateji çal flmas haz rlad. YASED, üyelerini bu çal flmalar hakk nda bilgilendirmek için 10 Haziran Cuma günü Üye Toplant s düzenledi. YASED Baflkan zzet Karaca toplant da, YASED in gelecek vizyonundan, misyon ve stratejilerden bahsederken, YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it çal flma gruplar n n kurulufl amaçlar ve faaliyetleri hakk nda üyeleri bilgilendirdi. Birçok sektörün ayn anda yönetim kurulunda temsil edilmesinin ana hedeflerinden bir tanesi oldu unu ve farkl sektörleri temsil eden çok güçlü bir yönetim kurulu oluflturduklar n söyleyen Karaca, üyeleriyle birlikte YASED vizyonunu olufltururken hangi konular dikkate ald klar n anlat : Vizyonumuzu çizerken dikkat etti imiz en önemli konu, flirketlerimizin sa l kl ve sürdürülebilir bir flekilde büyümesiydi. Türkiye nin sürdürülebilir büyümesi flirketlerimizin sürdürülebilir büyümesinde çok önemli bir yere sahip. Vizyonumuzu belirlerken bunu da dikkate ald k. Karaca, YASED in vizyonunu ise flöyle aç klad : Vizyonumuz, Cumhuriyetin 100.y l nda Türkiye nin dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na yükselme hedefinin gerçekleflmesini, yüksek katma de er yaratarak destekleyen bir kurulufl olmak. Türkiye yi dünyadaki en iyi yat r m ortam na sahip ülke konumuna getirmek Vizyonun ard ndan yeni misyonu da üyelerle paylaflan Karaca, Ana misyonumuzu, Türkiye nin dünyadaki en iyi yat r m ortam na sahip ülke konumuna getirilmesine katk da bulunmak oluflturuyor. Bu amaçla YASED bilgi, deneyim ve iliflki a yla, Türkiye de uluslararas standartlar n ve en iyi uygulamalar n yerleflmesi, uluslararas yat r mlara kamuoyu deste inin sa lanmas na destek verecek. Türkiye nin bir cazibe merkezi olarak alg s n n yükseltilmesi konusunda sorumluluk üstlenece iz ve görev alaca z dedi. Görev alacaklar 2 y l için stratejilerini de belirlediklerini anlatan Karaca, Çok kuvvetli sektör ve çal flma gruplar m z olufltu. Buralarda ortak sorunlar m z ele alaca z. Bunlar n çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterece iz ve ifl eti ine her zaman sayg l olaca z dedi. The new Board of Directors, to direct the Association in the new term was elected at the General Assembly Meeting held last February. The new Board drew up a new vision, mission and strategy document with the objective to develop YASED as a platform powerful on all related areas. YASED organized a Member Meeting on Friday June 10th, with the intention to update its members about these works. In this meeting YASED Chairman zzet Karaca disclosed YASED s vision for the future, its mission and its strategy, and Secretary General Özlem Özyi it informed members about the objectives and works of the working groups. Karaca mentioned that the representation of quite a few sectors on the Board simultaneously was one of their main objects, and that they have brought together a very powerful Board which represented diverse sectors, and gave an account of the issues they have taken into consideration while composing YASED s vision: The most critical point which we took into account while drawing up our vision was the healthy and sustainable growth opportunity of our companies. Turkey s sustainable growth is key factor that will enable sustainable growth for our companies. We took this into consideration while designating our vision. Karaca unveiled YASED s new vision as; Our vision is to develop into an organization which supports the Country s goal to become one of the top 10 economies of the world on the 100th Founding Anniversary of the Republic, by developing as a high added-value generating organization. To develop Turkey as a country wh ch benef ts from the most favorable nvestment env ronment on the world Following the vision, Chairman Karaca shared YASED s new mission with the members; Our core mission is to contribute to the efforts being given to develop Turkey as a country which benefits from the most favorable investment environment on the world. For this purpose YASED will give support to the works carried out for establishing international standards and the best practices, and for the maintaining public support for international investments, by means of its knowledge, experience and relationship network. We will assume responsibility and take charge for enhancing Turkey s image as a center of attraction. Pointing out that they have also designated their strategies for the coming 2-year office period, Karaca said, Our sector and working 22 temmuz / july

13 bizden haberler bizden haberler groups have grown to be very competent. We will take up our common mini kuvvetlendirmeye daha fazla özen göstermek üzere, küçük gruplar problems on these platforms. We will do our best to solve these and halinde üye toplant lar n n da Yönetim Kurulu nun ajandas nda olaca will hold business ethics always in high esteem. aktar ld. Our pr or ty s to secure the mprovement of the nvestment env ronment YASED çat s alt nda 17 çal flma grubu faaliyetlerini sürdürüyor Karaca stated that the Board has set its priorities as well, and added YASED yeni dönemde çal flma gruplar na da daha fazla önem verecek. that they have classified these priorities in five groups. Karaca said, Çal flma gruplar n n her birinde bir YASED Yönetim Kurulu Üyesi aktif ola- Our main concern is to secure the improvement of an investment rak görev alacak. Çal flma gruplar n n YASED in belkemi ini oluflturdu u- environment which conforms to international standards. From this nu vurgulayan Özyi it üyelere Sizler bu gruplara kat l p, sorunlar n z perspective, law security, taxes and incentives, employment and bizlerle paylaflt n z sürece biz de bu sorunlara çözüm yaratmak için YASED Baflkan zzet Karaca YASED Chairman zzet Karaca education, intellectual and industrial property rights, R&D and technology utilization will be our key priorities. Secondly; we will contribute strategically to value-added sustainable growth. In this çal flabiliyoruz. Bu yüzden de gruplara kat l m z teflvik etmek istiyoruz dedi. YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it YASED Secretary General Özlem Özyi it framework, we are principally aiming for the reduction in informality. 17 çal flma grubunun kurulufl amaçlar n, hedeflerini ve faaliyetlerini Önceli imiz, yat r m ortam n n iyilefltirilmesini sa lamak Yönetim Kurulu olarak önceliklerini de belirlediklerine de inen Karaca, bunlar befl grupta ele ald klar n aç klad : Öncelikli konumuz, uluslara- Increasing Turkey s competitive power is another target, which will gain significance under this section heading. Regarding its investment environment, Turkey has grown to be a very important center. Regional bases of quite a number of companies are located here. üyelerle paylaflan Özyi it, üyelerden gelen talepler do rultusunda yeni çal flma gruplar oluflturarak üye flirketlerin ortak sorunlar n n çözülmesi ve daha iyi bir yat r m ortam için her türlü deste i vereceklerini belirtti. three years we have put our mark on a successful project, i.e. Project Koza (Cocoon). We are aiming to maintain this project as well as initiating a new one. ras standartlarla uyumlu yat r m ortam n n iyilefltirilmesini sa lamak. Bu aç dan bakt m zda hukuk güvenli i, vergi ve teflvikler, istihdam ve e itim, fikri ve s nai mülkiyet haklar, ArGe ve teknoloji kullan m ana önceliklerimiz olacak. kinci olarak katma de erli sürdürülebilir büyümeye, stratejik katk da bulunaca z. Bu do rultuda öncelikle kay t d fl n n azalt lmas n amaçl yoruz. Türkiye nin rekabetçili inin art r lmas da bu bafll k alt nda önemli olacak bir di er hedef. Yat r m ortam aç s ndan bakt - m zda Türkiye art k çok önemli bir merkez oldu. Birçok flirketin bölge- Contributing technically to the making of Turkey as a regional base will be among our priorities as well. Karaca added that they as YASED would also give support to Turkey s EU-harmonization process. While voicing YASED s views on economic issues, Karaca declared that they also wanted to put their mark on social responsibility projects which might generate impacts, and said, During the last In connection with the relations with public sector, Karaca underlined the significance of platforms such as CCIIE and ECC, which maintain dialogue between public and private organizations, and affirmed that their aim is to strengthen YASED s representation on these platforms. Chairman Karaca also made known that small scale member meetings, which would consist of small groups, would be on the Board s agenda, for reinforcing communication with the members. sel üssü burada. Türkiye nin bölgesel üs olmas na teknik katk yapmak da önceliklerimiz aras nda olacak. Karaca, YASED olarak AB ye uyum sürecine de destek vereceklerini söyledi. 17 work ng groups are operat ng under YASED roof YASED will place more emphasis on working groups in this new term. A YASED Board member will participate actively in each working group. Secretary General Özyi it stressed that the working groups constituted Konuflmas nda, ekonomik konularda görüfl bildirirken ses getirebilecek sosyal sorumluluk projelerine de imza atmak istediklerine de inen Karaca, Geçti imiz üç y ld r baflar l bir proje olan Koza Projesi ne imza att k. Bunu devam ettirmeyi ve ek olarak yeni bir proje eklemeyi de hedefliyo- the backbone of YASED and addressed the members as; We can continue to search solutions to your problems only as long as you take part in these groups and share your problems with us. ruz dedi. Özyi it shared the objectives, targets and works of 17 working groups with the members, and affirmed that they would give any support for Kamu iliflkileri taraf nda, YO KK ve EKK gibi kamu-özel sektör diyalo unu sa layan platformlar n önemini vurgulayan Karaca, bu platformlardaki temsili daha da güçlendirmek hedefinde olduklar n belirtti. Üye iletifli- establishing new working groups - in line with requests that would come from members - with the purpose to solve the common problems of member companies, for a better investment environment. 24 temmuz / july

14 bizden haberler bizden haberler YASED in 30. Ola an Genel Kurulu topland, yeni dönem Yönetim Kurulu göreve bafllad öncelikler YASED in 30. Ola an Genel Kurulu, 24 fiubat ta gerçekleflti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z n onur konu u oldu u Genel Kurul da, yeni dönem Yönetim Kurulu belirlendi. Uluslararas Yat r mc lar Derne i YASED, 30. Ola an Genel Kurulu nu, 24 fiubat 2011 tarihinde stanbul Tekfen Tower da gerçeklefltirdi. Geçti imiz iki y l YASED Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapan Piraye Antika aç l fl konuflmas nda, tüm yönetim kurulu üyelerine ve YASED çal flanlar - na katk lardan dolay teflekkür etti. YASED in ülkemizin en köklü sivil toplum kurulufllar ndan biri oldu unu söyleyen Antika, son iki y l içinde üyelerle yap lan görüflmeler sonucunda, YASED in misyon ve vizyonunu gözden geçirdiklerini belirtti. Antika sözlerine flöyle devam etti: Rotam z, en özet ifadeyle, Türkiye nin sürdürülebilir kalk nmas na katk da bulunmak yönünde saptad k. Bunu yaparken hiç flüphesiz üye kurulufllar m z n dünyadaki en iyi uygulamalar ndan beslenip, bilgi ve birikimlerinden faydalanmay amaçlad k ve saptad m z çerçevesinde yeniden flekillenen çal flma gruplar m zda gerek üye kat l m n gerekse sektörel temsili art rmay amaçlad k. YASED in tüm paydafllar ile yap c, sa l kl ve do rudan iliflkiler kurmay prensip edindik. Türkiye, yükselen bir cazibe merkezi Antika, yapt klar araflt rma, toplant ve çal fltaylarda üyelerin öncelik ve hassasiyetlerini saptad klar n ifade etti. Çal flmalar n yat r m ortam n n iyilefltirilmesi ve ülkenin uzun vadeli bir cazibe merkezi olarak konumlanmas na odaklad klar n anlatan Antika, etkin olduklar alanlar aç klad : Yabanc lar n çal flma izinlerine kolayl k getirilmesi, d fl sermayeli flirketlerin gayrimenkul edinimi fikri ve s nai mülkiyet haklar tesisinde ortaya ç kan zorluklar gibi pek çok sorun ile ilgili ekonomi yönetimi ile yap lan istiflarelerde kimi kez kesin çözüm, ço u kez de olumlu mesafeler al nmas nda etkin oldu umuzu düflünüyoruz. Özellikle 2010 y l n pek çok ülkeye göre daha h zl toparlanan bir makroekonomik ortamda geçirdiklerine de inen Antika, Türkiye nin geçmifl y llarda yap lan yap sal reformlar ve finansal sektörün büyük ölçüde sa l kl yap s The 30th General Assembly of YASED convened, the new term Board of Directors took office 26 temmuz / july The 30th Annual General Assembly Meeting of YASED was held on February 24. The Guest of Honor of the meeting where the elections for the new-term Board was made, was the Minister of Energy and Natural Resources Taner Y ld z. International Investors Association YASED held its 30th Annual General Assembly Meeting on 24 February 2011 at Istanbul Tekfen Tower. Having served YASED as Chairman for the last two years, Piraye Antika expressed her thanks to all Board Members and YASED personnel for their contributions. Antika pointed out that YASED is one of the most well-established NGOs of our country and that YASED management has reviewed YASED s mission and vision by consulting members during the last two years. Antika added, To be brief, we have set our route for contributing to the sustainable development of Turkey. While doing this, we certainly aimed to feed on and benefit from the knowledge and accumulations of the best practices on the world of our member companies, and to enhance member participation and sector-specific representation in our working groups, which have been remodeled according to the priorities we have designated. We made it a rule at YASED to establish constructive, healthy and straightforward relationships with all YASED stakeholders. Turkey - an emerg ng center of attract on Antika declared that YASED Board has determined the priorities and sensitivities of members through surveys made and meetings and workshops held. Antika mentioned that they focused their efforts on the improvement of the investment environment and the positioning of the country as a long-term center of attraction, and listed the areas they have been effectual as; We believe that we have been successful during negotiations made with the economy administration - from time to time - in reaching a definite solution and - most of the time - in gaining new ground for example concerning the facilitation of work permits of expatriates and the problems associated with the acquisition of real estate by foreign capital companies and establishment of intellectual and industrial property rights. Antika affirmed that Turkey have gone through a macroeconomic environment which has recovered more rapidly than in many countries, particularly during 2010, and added that Turkey has taken place among the most rapidly developing countries of the region, thanks to the structural reforms made in recent years and the considerably healthy structure of the financial sector. As regards risks to growth, Antika pointed out that the course of external demand has surfaced as the most significant uncertainty factor and said, We grow rapidly on domestic demand. But our deficits grow yet further, since we cannot increase our domestic savings. Our

15 bizden haberler bizden haberler dependency on external savings increases continuously both in the form of Konuflmas nda enerji sektörüne de de inen Antika, enerji sektöründe faal capital and foreign loans. The political and financial stability we have olan üyelerinin yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelik politikalar n somut- accomplished in a short period of time has transformed Turkey as an laflt r lmas n arzu ettiklerinin alt n çizdi. Yenilenebilir enerji kaynaklar yat - emerging center of attraction, particularly among developing countries. We r mlar n n uzun vadeli politikalarla ele al nmas gerekti ine dikkat çeken An- have caught an exceptionally valuable opportunity. We expect Turkey s tika, Bu politika, enerjide yüksek orandaki d fla ba ml l önleyecektir. credit rating to increase and rise to investment grade in near future. Uzun vadeli politikalar ve uzun vadeli yerli yenilenebilir kaynak tarifelerinin belirlenmesini önemli noktalar olarak görüyoruz. Kamu-özel sektör iflbirli i Jammed between a Europe wrestl ng w th econom c hardsh ps projelerini gönülden destekliyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z Minister of Energy and Natural Resources Taner Y ld z sayesinde bölgesinde en h zl büyüyen ülkeler aras nda yer ald n söyledi. Büyümeye yönelik riskler aç s ndan ise d fl talebin seyrinin en önemli belirsizlik faktörü olarak karfl lar na ç kt n ifade eden Antika, ç talebe ba l olarak h zl büyüyoruz ama yurt içi tasarruflar büyütemedi imiz için h zl aç l yoruz. Gerek sermaye gerekse d fl borç olarak d fl tasarruflara ba ml m z art yor. K sa vadede yakalad m z politik ve mali istikrar, Türkiye yi özellikle geliflmekte olan ülkeler aras nda yükselen bir cazibe merkezi konumuna getirdi. Çok de erli bir f rsat penceresi yakalam fl durumday z. Yak n bir gelecekte, Türkiye nin de erleme notunun artaca n ve yat r m yap labilir ülkeler aras nda derecelenmesini bekliyoruz dedi. Ekonomik zorluklar olan bir Avrupa ve kaynayan bir Orta Do u nun aras na s k flm fl Türkiye nin ifli zor Uzun vadeli bir vizyon için ülkemizin gerek imalat gerekse hizmet sektörlerindeki rekabet avantajlar n çok iyi de erlendirip korumas gerekti ini vurgulayan Antika, sözlerini flöyle sürdürdü: Körfez ve Arap ülkelerindeki son geliflmeler hiç flüphesiz ülkemiz için yeni riskler kadar f rsatlar da do- uruyor. Gerilimin nereye nas l s çrayaca belirsizken, sa l kl bir analiz yapmak için vakit çok erken. Ekonomik zorluklar olan bir Avrupa ve kaynayan bir Orta Do u nun aras na s k flm fl Türkiye nin ifli çok daha zor olacakt r. Di er yandan siyasi ve iktisadi istikrar m z devam ettirdi imiz ölçüde, gerek net do rudan yat r mlar gerekse borç finansman kaynaklar aç - s ndan ciddi bir art fl kaydetme f rsat m z da var. and a bo l ng M ddle East, Turkey has a demand ng task Antika underlined that Turkey should, for a long-term vision, make the best of its competitive advantages in the manufacturing and service sectors and protect these and added, The recent developments in the Gulf and Arab states certainly generate new opportunities besides the risks concerned for our country. It is yet too early to make a healthy analysis since it is unclear how and where the tension will spread out to. Jammed between a Europe wrestling with economic hardships and a boiling Middle East, Turkey s task will be much more demanding. On the other side, we have the opportunity to increase our net direct investments and loan finance resources significantly, as long as we maintain our political and economic stability. In her speech, Antika also referred to the energy sector and underlined that YASED members operating in the energy sector wanted to see more concrete policies oriented towards renewable energy resources. Antika drew attention to the fact that renewable energy resource investments should be taken up by long-term policies and said, This policy will avoid excessive foreign-source dependency in energy. We consider the designation of long-term policies and long-term domestic renewable energy resource tariffs as significant milestones. We earnestly support publicprivate partnership (PPP) projects. Pol t cal stab l ty has been effect ve n recover ng from the econom c cr s s Minister of Energy and Natural Resources Taner Y ld z, who participated in the meeting as the Guest of Honor started his speech by expressing his thanks to YASED for the contributions of the Association to Turkey. Y ld z described Turkey as a growing, developing, and changing country, and referred to the impacts of the global crisis on our country. Minister Y ld z declared that the energy sector has been one of the least affected sectors during the global crisis and that Turkey followed China as the second country with highest growth rate. Y ld z put emphasis on the Ekonomik krizden toparlanmada siyasi istikrar etkili oldu Toplant ya onur konu u olarak kat lan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye ye sa lad katk lardan dolay YASED e teflekkür ederek konuflmas na bafllad. Türkiye yi büyüyen, geliflen ve de iflen bir ülke olarak tan mlayan Y ld z, global krizin ülkemize olan etkilerine de indi. Global krizde en az etkilenen sektörlerden birinin enerji sektörü oldu unu söyleyen Y ld z, Türkiye nin Çin den sonra en fazla büyüyen ülke oldu unu belirtti. Türkiye nin krizin etkilerinden h zl kurtulmas nda siyasi istikrar n önemini vurgulayan Y ld z, GSY H nin sekiz y l içerisinde 240 milyar dolardan yaklafl k 750 milyar dolara ç kt n ve enflasyonun son 42 y l n en düflük rakamlar na ulaflt n söyledi. Bu geliflimle beraber enerji sektörüne yap lan yat - r mlar n da artt n anlatan Y ld z, liberalleflmeyi, özelleflmeyi ve serbestleflmeyi ön plana alm fl bir enerji sektörünün do du unu belirtti. Enerji sektöründe sekiz y l önce özel sektörün pay n n yüzde 34 ler civar nda oldu una de inen Y ld z, bu oran n bugün yaklafl k yüzde 52 oldu unu ve bu rakam n daha da artarak devam etti ini söyledi. Ani bir de iflimle pazar tamamen özel sektöre teslim etmenin de do ru olmad n vurgulayan Y ld z, Bu geçiflin kontrol edilebilir ve her zaman gözetlenebilir bir yap da olmas gerekiyor. Çünkü ani de ifliklikler, toplumda ve sektörde çatlaklar do- urabiliyor. Her zaman özel sektör hak etti i paray kazanmak ister ama biz bunun makul bir oranda olmas n ve kamu-özel sektörün ortak bir noktada buluflmas n istiyoruz dedi. Yat r m planlar Türkiye nin 2023 y l na kadar ihityac olan enerjinin karfl lanabilece ini gösteriyor Ortado u daki geliflmelerin enerji sektörüne etkilerine de de inen Y ld z, psikolojik boyutun reel boyuttan daha fazla a rl k kazand n n alt n çizdi. Enerji çeflitlendirilmesi politikalar çerçevesi içerisinde nükleer enerji alan nda Rusya ve Japonya ile yürütülen çal flmalardan da bahseden Piraye Antika significance of political stability in Turkey in its rapid recovery from the impacts of the economic crisis, and affirmed that GDP has increased from USD 240 billion to approximately USD 750 billion and that the inflation rate has decreased to record low levels in 42 years during the last eight years. Y ld z told that investments to the energy sector has increased in line with this development and an energy sector, which has brought liberalization, privatization and deregulation to the forefront, has developed out. Y ld z reminded that eight years ago the share of the private sector was around 34% in the energy sector and that this figure today has climbed to around 52% and continuing to grow. Y ld z underlined that it would not be correct to leave the market entirely to the private sector with an abrupt changeover, and added, This changeover should be controlled and monitored, since sudden changes may cause cracks in the society and the sector. The private sector always wishes to earn the money it deserves, but we want it to be within reasonable margins and wish the public and private sectors to meet at a common point. Investment plans demonstrate that Turkey s energy needs can be met unt l 2023 Y ld z also mentioned the impacts of the developments in the Middle East on the energy sector, and underlined that the physiological dimension of these impacts have gained more importance than their actual dimension. Y ld z also referred to the works carried out in collaboration with Russia and Japan on nuclear energy within the framework of energy diversification policies, and declared that the energy sector would continue to play a 28 temmuz / july

16 bizden haberler Y ld z, enerji sektörünün uluslararas do rudan yat r mlarda dominant bir rol oynamaya devam edece ini belirtti. Y ld z, süre gelen yat r mlar n ve Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu na (EPDK) yap lan lisans baflvurular n n, Türkiye nin 2023 y l na kadar ihtiyac olan yat r mlar n karfl lanaca n gösterdi ini belirtti. Y ld z konuflmas nda, 2050 y l na kadar petrol ve do algaz kaynak liderli ini sürdürecek. Dünyadaki üretimin en az yüzde 50 si bu iki kaynaktan sa lanacak. Bu yüzden, bu de iflimi iyi yönetmek gerekiyor dedi. dominant role in international direct investments. Y ld z stated that the ongoing investments and the license applications already made to the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) demonstrated that Turkey s energy needs would be met until Y ld z also said, Oil and natural gas will continue to be the leading energy resources until At least 50% of the world s energy will be produced from these two resources. It is therefore essential to manage this change very skillfully. Y ld z n konuflmas n n ard ndan yeni yönetim ve denetleme kurullar n n seçimine geçildi. Seçimde oybirli iyle 15 Yönetim Kurulu ve üç Denetleme Kurulu üyesi seçildi. Genel Kurul da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplant s n 2 Mart 2011 tarihinde yapt ve zzet Karaca y Yönetim Kurulu Baflkan olarak seçti. Following Y ld z s speech, elections were made for the new Board of Directors and the new of Auditors. 15 members of the Board of Directors and 3 members of the Board of Auditors were elected unanimously. The new Board of Directors came together on 2 March 2011 and elected zzet Karaca as the new YASED Chairman. YASED in Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri New Board of Directors and Board of Auditors of YASED YÖNET M KURULU BOARD OF DIRECTORS zzet Karaca Baflkan / Chairman Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.fi CEO Adnan Nas Baflkan Vekili / Deputy Chairman PricewaterhouseCoopers Yön. Dan. A.fi. K demli Ortak / Senior Partner Dilek Yard m Baflkan Yrd. / Vice Chairman Credit Agricole Yat r m Bankas Türk A.fi. Genel Müdür ve Ülke Baflkan / General Manager and Senior Country Manager Serpil Timuray Baflkan Yrd. / Vice Chairman Vodafone Telekomünikasyon A.fi. cra Kurulu Baflkan / Chairman of Executive Board Tamer Haflimo lu Baflkan Yrd. / Vice Chairman Tofafl Türk Otomobil Fab. A.fi. Koç Holding Stratejik Planlama Baflkan / Head of Strategic Planning Güldem Berkman Sayman / Treasurer Novartis Sa l k G da ve Tar m Ürün. San. ve Tic. A.fi. Ülke Müdürü / Country Manager Ak n Kozano lu Üye / Member Ergo Grubu Holding A.fi. CEO Bülent Adan r Üye / Member Akbank T.A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Burhan Gündem Üye / Member ABB Holding A.fi. Ülke Müdürü / Country Manager Can Suphi Üye / Member BP Petrolleri A.fi. Ülke Baflkan / Country Chairman C.Müjdat Altay Üye / Member Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. Genel Müdür / General Manager Galya Molinas Üye / Member Coca-Cola Meflrubat Paz. Dan. San. ve Tic. A.fi. Türkiye Baflkan / Turkey President brahim Aybar Üye / Member Renault Mais Motorlu Araçlar malat ve Sat fl A.fi. Genel Müdür /General Manager Kürflat Özkan Üye / Member General Elektrik Tic. ve Servis A.fi. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bflk./ General Manager and Chairman Tulu Gümüfltekin Üye / Member CPS Corporate & Public Strategy Advisory Group CEO DENETLEME KURULU BOARD OF AUDITORS Abdülkadir Kahraman Üye / Member KPMG Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Ortak / Partner H. Cemal Ererdi Üye / Member Axa Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO / Chairman and CEO Saffet Karpat Üye / Member Procter & Gamble Tük. Mal. San. A.fi. Genel Müdür / General Manager 30 temmuz / july 2011 fiirketlerimizin rekabet konusunda fark ndal klar n n artmas aç s ndan önemine inand m z Rekabet Kurumu nun 2011 y l mektubuna kurumun adresindeki web sitesini ziyaret ederek ulaflabilirsiniz.

17 bizden haberler bizden haberler YASED, Yeni Türk Ticaret Kanunu nu mercek alt na ald YASED, Mart ve Haziran aylar nda düzenledi i iki Yeni Türk Ticaret Kanunu Çal fltay yla Temmuz 2012 de yürürlü e girecek Kanun hakk nda üyelerinin fark ndal n art rd. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Gül Okutan taraf ndan verilen e itimlerde, YASED üyeleri Yeni Türk Ticaret Kanunu hakk ndaki sorular na cevap buldular. YASED in Yeni Türk Ticaret Kanunu Çal fltay n n ilki Mart, ikincisi ise 15 Haziran 2011 tarihinde, PwC iflbirli iyle düzenlendi. ki günlük bir program olarak tasarlanan ilk çal fltay n birinci gününde Anonim fiirketler, ve Denetim ve Raporlama konular ele al n rken, ikinci gününde ise fiirketler Toplulu u, Limited fiirketler ve Birleflme ve Bölünme fllemleri bafll klar ele al nd. Çal fltay n son oturumunda ise bir tart flma, de erlendirme ve görüfl oluflturma toplant s yap ld. Çal fltay, kat l mc larla interaktif olarak gerçeklefltirildi. Anonim flirketin kuruluflu ile bafllayan ilk çal fltayda yönetim kurulu, oluflumu, toplant düzeni, temsil yetkisi, yönetim kurulu kararlar n n butlan (geçersizli i), borçlanma yasaklar ve yönetim kurulunun sorumlulu u konular nda kat l mc lar detayl olarak bilgilendi. PwC Denetim Bölümü K demli Müdürü Mehmet Ali Demirkaya ise raporlama ve denetim konular na iliflkin bir sunum yapt. E itimin ikinci gününde fiirketler Toplulu u konusu ele al nd. Gül Okutan, flirketler toplulu u, hukukunun temel kavramlar ve ilkeleri, karfl l kl ifltirak YASED puts the New Turkish Commercial Code under scope YASED raised its members awareness on the New Commercial Code, which will take effect in July 2012, by the two New Turkish Commercial Code workshops it organized. YASED members found answers to their questions concerning the New Commercial Code in the training given by Assist. Prof. Dr. Gül Okutan of Bilgi University s Faculty of Law. The first one of YASED s New Turkish Commercial Code workshops was held on March and the second on 15 June 2011, both in collaboration with PwC. The subjects taken up at the first workshop were; Joint Stock Companies, Auditing and Reporting on the opening day, and Group of Companies, Limited Companies and Mergers and Divisions on the second. The final session of the workshop was organized as a discussion, evaluation, and view establishing meeting. The workshop was carried out interactively with the participants. In the first workshop which began with Joint Stock Company establishment rules, the participants were updated in detail about; Board of Directors, Establishment of the Board of Directors, Meeting Order, Representation Authority, Invalidity of Board of Directors Decisions, Borrowing Prohibitions and the Responsibilities of the Board of Directors. On the first day, Senior Manager of PwC s Auditing Department Mehmet Ali Demirkaya also made another presentation on reporting and auditing. On the second day of the training the Group of Companies was the first subject to be put under spotlight. Gül Okutan gave details of the fundamental concepts and principles of the Group of Companies Law, and prospective practices such as mutual participation and the new responsibility system which the dominant company is subject to, and new rights for filing a law suit. The second subject of the day was Limited Companies. Dr. Okutan resumed her presentation by taking the opinions and questions of the participants and shared the information on the stages of the limited company establishment process with them. The amendments to take effect in rules governing Limited Companies were conferred under the headings; Articles of Association, ve hakim flirketin tâbi oldu u yeni sorumluluk sistemi ve yeni dava haklar gibi konularda gelece in yeni uygulamalar n anlatt. kinci günün bir di er konusu ise Limited fiirketler oldu. Kat l mc lar n görüfl ve sorular n alarak sunumuna devam eden Okutan, limited flirketlerin kurulufl aflamalar n kat l mc larla paylaflt. fiirket sözleflmesiyle ilgili yenilikler, pay ve pay n devri, ek ödeme yükümlülükleri ve özkaynak yerini tutan ödünç bafll klar alt nda limited flirketlere iliflkin öngörülen de ifliklikler incelendi. kinci gün ayr ca Birleflme ve Bölünme fllemleri ele al nd. Birleflme ve bölünmenin kavramsal yenilikleri, birleflme bölünme usulündeki yenilikler, bu konu alt nda incelenen sat r bafllar n oluflturdu. Çal fltay n son bölümü YASED Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Hukuk Grubu Baflkan Adnan Nas n moderatörlü ünde bir de erlendirme, tart flma ve görüfl oluflturma toplant s fleklinde gerçeklefltirildi. Üyeler aç s ndan ortak önemli de ifliklikler, önem tafl yan ikincil düzenlemeler ve netlefltirme ihtiyac oldu u düflünülen alt bafll klar üzerinden görüfl al flveriflinde bulunuldu. Yeni Türk Ticaret Kanunu na iliflkin ikinci çal fltay ise 15 Haziran 2011 tarihinde gerçeklefltirildi. kinci çal fltay n konu bafll klar : Ticari flletme, Hissedarlar Sözleflmesi ve Yeni TTK daki lgili Maddeler, Yönetim Kurulunun Sorumlulu- u ve Yürürlük Kanunu oldu. Okutan, Ticari flletmeler bafll alt nda, tacirler aras ihtar ve ihbarlar, ticari defterlerle ispat, ticari iflletmenin devrinde usul, mal ve hizmet tedari inde geç ödeme, haks z rekabet ve acental k iliflkisinde yenilikler konular n ele ald. Hissedarlar Sözleflmesi ve Yeni TTK daki lgili Maddeler bölümü, befl bafll k alt nda aç kland. Bu bafll klar, hakimiyet sözleflmesi, kurulufl belgeleri, kurucular beyan, ana sözleflme-emredici hükümler ilkesi ve pay devrinin s n rland r lmas yd. Çal fltay n üçüncü bölümünde Okutan, Yönetim Kurulunun Sorumlulu u konusunu kat l mc larla paylaflt. Sorumlulu u do uran haller, sorumlulu un niteli i ve sorumluluktan kurtulma konular incelendi. Son bölümde ise Yürürlük Kanunu ele al nd. Kat l mc lar, Kanun un yürürlü e girmesini takiben esas sözleflme, yönetim kurulu temsilcileri gibi de ifliklikle gelen konularda, flirketleri bekleyen geçifl süreleri konusunda bilgilendiler. Konu önümüzdeki dönemde YASED Hukuk Grubu taraf ndan çal fl lmaya ve takip edilmeye devam edecek. Doç. Dr. Gül Okutan Shares and Share Transfers, Associate Prof. Dr. Gül Okutan Additional Payment Obligations and Loans Substituting Equity Capital. The second day also comprised a probe into Merger and Division Transactions. The conceptual and procedural changes in mergers and divisions constituted the headings of the topics examined under this title. The last part of the training was carried out as an evaluation, discussion and view establishing session under the moderatorship of YASED Deputy Chairman and Chairman of Law Group Adnan Nas. Views were exchanged on; significant changes which concerned members collectively, important secondary amendments of importance and subheadings which need yet to be clarified. The second workshop on the New Turkish Commercial Code was held on 15 June The subject heading of this workshop were; Commercial Enterprises, Shareholders Agreement and the related articles of the New TCC, Responsibilities of the Board of Directors, and the Law on the Implementation of the New TTC. Under the Commercial Enterprises subject heading, Dr. Okutan focused on Notifications and Warnings Served by Traders, Evidence of Commercial Books, Transfer of Ownership Procedures of Commercial Enterprises, Delayed Payments in Procurement of Goods and Services, Unfair Competition and new rules concerning Agency Relationships. The Shareholders Agreement and the related articles of the New TCC were explained under five subheadings. These were; Domination Agreement, Establishment Documentation, Founders Statement, Articles of Association The Principle of Mandatory Terms and Restriction of Share Transfers. In the third part of the workshop, Dr. Okutan shared the Responsibilities of the Board of Directors, issue with the participants. Situations which cause responsibility, characteristics of responsibility and the ways to avoid responsibility were focused on. The Law on the Implementation of the New TTC was the subject taken up in the last part of the workshop. Participants were elucidated on issues the companies were likely to face during the transition period to commence following the date of effect of the New TCC, in connection with the introductions made to the Code on Articles of Association and the Representatives of the Board of Directors. The issue will continue to be on the agenda of YASED Law Group to be worked on and followed up in the term ahead. 32 temmuz / july

18 bizden haberler bizden haberler YASED, Yeni Borçlar Kanunu na fl k tuttu YASED, hukuk alan nda düzenledi i çal fltaylarla üyelerine yol göstermeye devam ediyor Haziran 2011 tarihleri aras nda düzenlenen, Doç. Dr. Yeflim Atamer, Doç. Dr. Burak Özen ve Doç. Dr. Murat nceo lu nun sunum yapt Yeni Borçlar Kanunu Çal fltay, üyelerin kanun hakk nda bilgi sahibi olmas n sa lad. YASED shed light on the New Code of Obligations YASED continues to provide guidance to its members through the workshops it organizes in the legal field. The New Code of Obligations Workshop held on June 21-22, 2011, in which Associate Professor Yeflim Atamer, Associate Professor Burak Özen and Associate Professor Murat nceo lu gave presentations, enabled the members to obtain information on the code. Doç. Dr. Murat nceo lu / Associate Professor Murat nceo lu Doç. Dr. Burak Özen / Associate Professor Burak Özen Doç. Dr. Yeflim Atamer / Associate Professor Yeflim Atamer Çal fltay n ikinci gününde ise ilk olarak Doç. Dr. Yeflim Atamer, Genel fllem fiartlar ve Sat m konular hakk nda kat l mc lar bilgilendirdi. Ard ndan Doç. Dr. Murat nceo lu, Yürürlük Kanunu ile ilgili bilgileri paylaflt. YASED organized a two-day workshop on June 21-22, 2011 regarding the New Code of Obligations, with the cooperation of PwC and participation of Associate Professor Yeflim Atamer, Associate Professor Burak Özen and Associate Professor Murat nceo lu. The majority of the attendees were the legal counsels and company Çal fltayda kat l mc lar Yeni Borçlar Kanunu nun getirdi i hükümler, managers in charge of legal affairs of YASED members. Yürürlük Kanunu yla öngörülen geçifl süreleri hakk nda bilgi edinme, soru sorma ve tart flmal konular üzerinde görüfl al flverifli yapma imkan buldular. On the first day of the workshop, Associate Professor Murat nceo lu and Associate Professor Burak Özen got together with the attendees. On the first day of the workshop, Associate Professor nceo lu addressed the subjects of General Provisions and Leasing Agreements under the New Turkish Code of Obligations and Associate Professor Özen addressed the titles of Surety. YASED, PwC iflbirli i ve Doç. Dr. Yeflim Atamer, Doç. Dr. Burak Özen ve Doç. Dr. Murat nceo lu nun kat l m yla, Haziran 2011 tarihleri aras nda Yeni Borçlar Kanunu na iliflkin iki günlük bir çal fltay düzenlendi. Kat l mc lar, a rl kl olarak YASED üyelerinin hukukçular ve hukuk ifllerinden sorumlu flirket yöneticilerinden olufltu. On the second day of the workshop, at the first section Associate Professor Yeflim Atamer informed the attendees on the Standardized Terms of Contract and Sales. Thereafter, Associate Professor Murat nceo lu shared information on the Enforcement Law. Çal fltay n ilk gününde Doç. Dr. Murat nceo lu ve Doç. Dr. Burak Özen kat l mc larla bir araya geldi. Çal fltay n ilk gününde, Doç. Dr. nceo lu taraf ndan yeni Türk Borçlar Kanunu nun Genel Hükümleri ve Kira Sözleflmesi konular ve Doç. Dr. Özen taraf ndan da Kefalet bafll klar ele al nd. The attendees of the workshop had the opportunity to obtain information on the provisions brought by the New Code of Obligations, transitions periods prescribed by the Enforcement Law, to ask questions and to exchange opinion on the controversial matters. 34 temmuz / july

19 bizden haberler bizden haberler Koza grows even bigger in its third year Koza, the social responsibility project launched in 2009 by the International Investors Association YASED, continues on its way in 2011 with an enhanced scope. Among the primary targets of the project, through which YASED provides opportunities of internship to students in important international companies, is enabling the students to gain a vision and contributing to the development of the area where the students live. üçüncü y l nda daha da büyüyor Uluslararas Yat r mc lar Derne i YASED in 2009 y l nda hayata geçirdi i sosyal sorumluluk projesi Koza 2011 y l nda kapsam n geniflleterek, yoluna devam ediyor. YASED in ö rencilere uluslararas önemli flirketlerde staj imkân sa lad projenin öncelikli hedefleri aras nda, ö rencilere vizyon kazand r lmas ve ö rencilerin yaflad klar bölgenin geliflimine katk sa lamas geliyor. YASED in üçüncü y l na girecek olan Koza Projesi, 2011 y l nda da h zl ad mlarla ilerliyor. Bafllad ilk y ldan bu yana büyük ilgi ve destek gören proje, ildeki üniversiteler seçildi ve 118 ö renciye staj olana sa land. Gençlere kinci y l nda da teflvik sistemine göre dördüncü bölge olarak adland r lan 30 bu y l kapsam n geniflletiyor. Projeyle, 33 farkl ilde okuyan üniversite ö rencilerine, uluslararas flirketlerde staj olana sa lanacak. Koza Projesi tilerek, daha fazla ö renciye ulaflt r lmas hedeflendi ve hem dördüncü böl- f rsat eflitli i sa lamak hedefiyle bafllat lan Koza n n bu y l kapsam geniflle- flimdiye kadar toplam 242 ö renciye 55 farkl flirkette staj imkân yaratt. ge illeri hem de tüm GAP Bölgesi dahil edildi. YASED, projenin bu y lki içeri ini tan tmak için 14 Mart 2011 tarihinde bir En az 100 kifliye istihdam sa lamalar n istiyoruz toplant düzenledi. Toplant ya YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it, Nestle Ekonominin canl l ve yat r mlar n süreklili i için istihdam n artmas n n son nsan Kaynaklar Direktörü ve Koza Projesi Lideri Zuhal Çivi, PwC nsan Kaynaklar Müdürü Sibel Eren ve Türk Henkel nsan Kaynaklar Müdürü Derya mesi için her türlü çal flmaya katk sa lad klar n dile getirdi. Koza n n tam derece önemli oldu una de inen Özyi it, YASED olarak bunun sa lanabil- Ersin Kocamaz kat ld. olarak bu amaca hizmet etmek için do mufl bir sosyal sorumluluk projesi oldu unu vurgulayan Özyi it, Projemizin hedefi, ö rencilere uluslararas firmalarda ifl deneyimi kazand rmak. Geri döndüklerinde ve ifl hayat na at ld k y l ndan beri yürüttükleri Koza Projesi nin baflar yla devam etti ini belirten YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it, flunlar söyledi: Koza n n üçüncü y l na daha da büyüyerek girmesi bize büyük gurur veriyor. Gelece imizin n istiyoruz. Bundan 10 y l sonra projeye dâhil olan ö rencilerin her birinin lar nda, kendi bölgelerine deneyimlerini ve kiflisel geliflimlerini aktarmalar - teminat çocuklar m z n ifl hayat n üniversite e itimleri s ras nda, üstelik en az 100 kifliye istihdam yaratabilecek konuma gelmesi en büyük arzumuz Bunun için biz YASED olarak elimizden geleni yapmaya devam edece- uluslararas flirketlerde tecrübe etmeleri paha biçilmez bir deneyim. Projenin ilk y l nda pilot bölge olarak seçilen GAP Bölgesi baflar yla tamamland. iz ve her y l daha fazla ö renciye ulaflaca z dedi. YASED s Koza Project, entering its third year, is progressing with rapid steps in The project which gained great interest and support since the year it was launched is expanding its scope this year. The project will provide university students from 33 different provinces the opportunity of internship in international companies. Koza Project has provided internship opportunities for a total of 242 students in 55 different companies since its establishment. YASED has organized a meeting on March 14, 2011, to introduce the contents of the project this year. The meeting was attended by YASED Secretary General Özlem Özyi it, Nestle Human Resources Director and Leader of Koza Project Zuhal Çivi, PwC Human Resources Director Sibel Eren and Türk-Henkel Human Resources Director Derya Ersin Kocamaz. YASED Secretary General Özlem Özyi it, pointing out that the Koza Project they had been managing since 2009, is continuing successfully, said, It makes us proud to see Koza enter its third year, growing bigger. It is invaluable for our youth, the assurance of our future, to experience business life during their university years, and what is more, in international companies. The GAP (Southeast Anatolia Project) region selected as the pilot region during the first year of the project has been completed successfully. During the second year, the universities in the 30 provinces called the fourth region according to the incentive system were selected, and 118 students were provided with the opportunity of internship. The scope of Koza, which was started with the aim of providing equal opportunities to young people, has been expanded this year to reach more students, and both the fourth region and the GAP Region have been included. Projemizin hedefi, ö rencilere uluslararas firmalarda ifl deneyimi kazand rmak. The a m of our project s to enable the students to ga n bus ness experience n nternat onal compan es. YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it YASED Secretary General Özlem Özyi it We want them to prov de employment for at least 100 persons Özyi it, mentioning that an increase in employment is of vital importance for the vitality of the economy and the sustainability of investments, declared that as YASED, they contributed to all kinds of undertaking to realize this. Emphasizing that Koza was a social responsibility project born to serve this end, Özyi it said, The aim of our project is to enable the students to gain business experience in international companies. When they come back and go into business for themselves, we want them to share their experiences and personal development with their regions. Our greatest wish is to see each one of the students participating in the project in a position to create employment for at least 100 persons, 10 years from now. For this 36 temmuz / july

20 bizden haberler bizden haberler Birbirinden de erli özel e itim kurumu, gönüllü kat l mlar yla, ö rencilere zenginlefltirilmifl bir e itim ve oryantasyon program verecekler. w th the contr but ons of many valuable spec al tra n ng nst tut ons and volunteers, the students w ll be prov ded w th an enr ched tra n ng and or entat on program. Nestle nsan Kaynaklar Direktörü ve Koza Projesi Lideri Zuhal Çivi Nestle Human Resources Director and Leader of Koza Project Zuhal Çivi Nestle nsan Kaynaklar Direktörü ve Koza Projesi Lideri Zuhal Çivi toplant da yapt konuflmada, Koza yla ö renciler için büyük bir ad m at ld n ifade ederek, ö rencilerin ço unun YASED üyesi flirketlerin merkez ofislerinde veya Anadolu daki farkl organizasyonlar nda staj yapacaklar n anlatt. Çivi, projenin detaylar n flöyle paylaflt : Daha önceki y llarda oldu u gibi bu y l da birbirinden de erli özel e itim kurumu, gönüllü kat l mlar yla, ö rencilere zenginlefltirilmifl bir e itim ve oryantasyon program verecekler. Sunulacak e itimlerde çok önemli isimlerle tan flma ve onlar n baflar öykülerini birebir dinleme f rsat bulacak olan ö renciler, ayn zamanda kiflisel geliflim, giriflimcilik, liderlik ve mülakat teknikleri üzerine tüm yaflamlar boyunca faydalanabilecekleri bilgiler alacaklar. Staj yapt klar flirkete sa lad klar katk bizim için çok önemli Ö rencilerin nas l seçildiklerini ve projeye nas l dahil olduklar n anlatan PwC nsan Kaynaklar Müdürü, projenin Seçim Ekibi Lideri Sibel Eren, ilk etapta belirledikleri 33 üniversiteyi ziyaret edeceklerini belirtti: Kariyer.net arac l yla bize baflvuran ö rencilerle mülakat yapaca z. Üniversitelerin üçüncü veya dördüncü s n f nda okuyan ö rencileri projeye dahil ediyoruz. Tespit edilen bölgelerde do mufl ve buradaki üniversitelerde okuyor olmak ise di er bir flart m z. Ö rencilerimizi, Mühendislik, Türk Dili ve Edebiyat, flletme, ktisat ve Eczac l k gibi bölümlerden seçiyoruz. Ö rencilerle, birebir mülakatlarda, bir vaka çal flmas yap yoruz. Vaka çal flmas n n ard ndan ö rencilerin birbirileriyle sohbet edebilecekleri bir orpurpose, we at YASED shall continue to do whatever we can, and we shall reach more and more students each year. In a speech she gave at the meeting, Zuhal Çivi, Nestle Human Resources Director and Leader of Koza Project, pointed out that a big step had been taken for the students with Koza, and disclosed that most of the students would be serving their internship in the main offices of YASED member companies, or at their different organizations in Anatolia. Çivi shared the details of the project, saying, This year, as in previous years, with the contributions of many valuable special training institutions and volunteers, the students will be provided with an enriched training and orientation program. During the program, the students will have the chance to meet very important names, and to hear their success stories at first hand, as well as receiving information that will stand them in good stead throughout their lives on personal development, entrepreneurship, leadership and interview techniques. The r contr but ons to the company where they ntern s very mportant to us PwC Human Resources Director and the Leader of Selection Team of the project Sibel Eren, talking about how students are chosen and included in the project, stated that they would be visiting the 33 universities they had selected as the first stage. We shall interview the students who applied to us over kariyer.net. We include 3rd or 4th grade students of the universities in the project. Another condition is that they should be born and attending university in one of the selected regions. We select our students from departments such as engineering, Turkish Language and Literature, Business Administration, Finance and Pharmacy. We make a case study with the students through a one-on-one interview. After the case study, we try to create an environment where the students can chat among themselves. There, we study how they express themselves. The department where an individual is studying is naturally important, but for us, their contribution to the project, and to the company where they will intern, is more important. Personal vision, perspective, wide horizons, make it possible for companies to take on more interns. Tra n ng compan es support the Koza Project Koza Project increases the self-confidence of the students and gives tam yaratmaya çal fl yoruz. Burada kendilerini nas l ifade edebildiklerini inceliyoruz. Kiflinin e itim ald bölüm önemli ama onlar n projeye ve staj yapt klar flirkete sa layacaklar katk bizim için daha önemli. Kiflisel vizyon, bak fl aç s, ufuklar n n genifl olmas flirketlerin daha fazla stajyer almas n sa l yor. E itim firmalar Koza Projesi ni destekliyor Koza Projesi, düzenledi i e itim programlar yla da gençlerin kendilerine olan güvenlerini artt r yor ve onlara ifle bafllamadan önce bir vizyon kazand r yor. Proje kapsam nda toplam 4 günlük bir e itim program düzenleyeceklerini söyleyen Türk Henkel nsan Kaynaklar Müdürü ve projenin E itim Grubu Lideri Derya Ersin Kocamaz, e itim çal flmalar yla ilgili flu bilgileri verdi: Gençler, flirketlerin kültürleri ve iletiflim biçimleri hakk nda bilgi sahibi de iller. Onlara iletiflim becerileri, kendilerini ifade etme gibi e itimler veriyoruz. Onlar tamamen farkl e itmenlerle karfl laflt r yoruz, çeflitli paneller gerçeklefltiriyoruz. E itim firmalar ndan da gönüllü destek al - yoruz. Firmalar n içinde de onlar YASED abisi ya da ablas olarak adland rd m z mentorlar bekliyor. Mentorlar n çok önemli sorumluluklar var. Çocuklar havaalan ndan al yor, yurda götürüyor ve onlar n her türlü sorunlar yla ilgileniyorlar. fiirket içinde her türlü konuyu dan flabilece i kifli mentor oluyor. Kiflinin e itim ald bölüm önemli ama onlar n projeye ve staj yapt klar flirkete sa layacaklar katk bizim için daha önemli. The department where an Ind v dual s study ng s naturally mportant, but for us, the r contr but on to the project, and to the company where they w ll ntern, s more mportant. PwC nsan Kaynaklar Müdürü Sibel Eren PwC Human Resources Director Sibel Eren them a vision before they start work, through the training programs it organizes. Derya Ersin Kocamaz, Türk Henkel Human Resources Director and the Leader of Training Group of the project, shared information about the training activities. The young people do not have any knowledge about the culture of companies and their methods of communication. Projeye kat lan ö rencilerin konaklama masraflar dahil her türlü ihtiyaçlar YASED ve YASED üyesi flirketlerce karfl lan yor. Projeye dâhil olan ulus- expressing themselves. They meet different trainers, we organize We give them training on subjects such as communication skills, lararas flirketler, stajyer ö rencilerin ulafl m masraflar n karfl lad gibi various panels. We also receive volunteer support from training staj süresince ayl k maafllar n ve sigorta primlerini de ödüyor. companies. And at the companies, mentors we call YASED brothers or sisters await them. The mentors have important responsibilities. They pick up the students from the Koza Projesi büyüyor airport, take them to the dorms, and deal with all of their issues. In the company, the mentor is the one Koza Project is growing he/she can turn to for all subjects. 2009: 567 ö renci 9 üniversite All the needs of the students participating in the 2009: 567 students 9 universities project, including their accommodation, are met by 2010: 805 ö renci 30 üniversite YASED and YASED member companies. International 2010: 805 students 30 universities companies that are a part of the project pay monthly salaries and social insurance premiums for the intern 2011: 1300 ö renci - 33 üniversite students, as well as cover their transportation 2011: 1300 students - 33 universities expenses. 38 temmuz / july

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

%57 50. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Türkiye'de ekonomik büyüme. Economic growth in Turkey will %45 %37

%57 50. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Türkiye'de ekonomik büyüme. Economic growth in Turkey will %45 %37 Barometre -II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target Barometre -I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months Barometre 212-II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

%64 %24. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target. Türkiye'de ekonomik büyüme

%64 %24. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target. Türkiye'de ekonomik büyüme Barometre 12-I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı