FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT TURCAS PETROL A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi."

Transkript

1 FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi.

2 V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years of serving our customers, we will grow to be the nation s favorite and most respected fuel company. Ç NDEK LER / CONTENTS K saca Turcas Petrol 01 Finansal Göstergeler 04 Baflkan n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 10 Yönetim 11 Sermaye ve Ortakl k Yap s 12 Faaliyetler 14 Turcas n Rekabet Gücü 14 Yeni maj 16 Sat fl ve Pazarlama Faaliyetleri 16 Bayi Konseyi 20 Yeni Yat r mlar 20 nsan Kaynaklar 22 Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar 25 Turcas Petrol in Brief 01 Financial Highlights 04 Chairman s Message 06 Board of Directors 10 Management 11 Capital and Shareholder Structure 12 Operations 14 Turcas Petrol Competitive Position 14 New Image 17 Sales and Marketing Activities 17 Dealer Council 20 New Investments 20 Human Resources 23 Auditors Report and Financial Statements 25

3 Turcas Petrol, Türkiye genelinde 650 den fazla bayi ile yapm fl oldu u uzun vadeli sat fl ve marka sözleflmesi kapsam nda, Türkpetrol markas yla ülke çap nda faaliyet gösteren bir akaryak t ürünleri da t m flirketidir. fiirket, modern terminal ve da t m sistemi arac l yla bayilere akaryak t ürünleri tedarik etmektedir. Sat fl ve pazarlama alan ndaki uzmanl n Castrol ve pragaz gibi di er önemli otomotiv markalar yla olan ba lant lar yla birlefltirerek piyasaya güçlü ve cazip bir marka sunmaktad r. Turcas Petrol, Tabafl Petrolcülük ile Turcas Petrolcülük ün 1999 da birleflmesi sonucunda ortaya ç km flt r. Bundan önceki dönemde Turcas Petrolcülük ün hisselerinin %85 i Tabafl Petrolcülük flirketinin elinde bulunmaktayd. Birleflme sonras nda fiirket in ad, daha fazla tan nmas n sa lamak amac yla Turcas Petrol olarak, marka ise Türkpetrol olarak de iflmifltir y l nda, Türkpetrol unvan n n yasal sahibi olan Türkpetrol Vakf ile Tabafl aras nda unvan n on y l süreyle kullan lmas na imkan veren bir sözleflme imzalanm flt r daki birleflmeyi takiben tüm hizmetlerin Türkpetrol markas alt nda sunulmas kararlaflt r lm flt r. Turcas Petrol, Türkiye nin en çok sayg duyulan ve tercih edilen akaryak t ürünleri da t m flirketi olmay hedeflemektedir. fiirket in yönetim kurulu ve yönetim kadrolar, bu amac n sadece müflterilerin, bayilerin ve hissedarlar n tatmin edilmesiyle de il, ayn zamanda içinde yaflad klar topluma ve paylaflt klar dünyaya önemli ölçüde katk da bulunulmas yla gerçeklefltirilebilece ine inanmaktad r. Turcas Petrol, güvenlik performans, çevrenin korunmas ve ahlaki davran fl konular nda mümkün olan en yüksek standartlar uygulamay taahhüt etmektedir. Turcas Petrol, Türkiye genelindeki önemli noktalarda seçkin bir bayi a oluflturarak önümüzdeki y llarda baflka bayilerle de sözleflme imzalamay planlamaktad r. fiirket, üstün kalitede ürünler, mükemmel bir istasyon hizmeti, modern marketler, AYS (Araç Yönetim Sistemi) ve üst düzeyde e itilmifl personel sayesinde piyasan n geliflme h z ndan daha h zl bir flekilde geliflece ine inanmaktad r. Turcas Petrol is a nationwide petroleum products distribution company operating under the Türkpetrol brand through long-term sales and branding agreements at over 650 dealer stations throughout Turkey. The Company provides petroleum and related products to dealers via its modern terminal and distribution system. Utilizing its sales and marketing expertise along with its association with other major brands in the automotive sector, such as Castrol and pragaz, it presents a powerful and attractive brand in the market. Today s Turcas Petrol is the result of a merger that took place in 1999 between Tabafl Petrolcülük and Turcas Petrolcülük; previously, Tabafl Petrolcülük owned 85% of Turcas Petrolcülük. After the merger, the name of the Company was changed to Turcas Petrol to help gain wider public awareness and the brand to Türkpetrol. In 1996, an agreement was signed with the Türkpetrol Foundation (legal owners of the name Türkpetrol) and Tabafl permitting the right to use of the name for ten years. Following the 1999 merger and an extension of the name usage right, it was decided that all services would be delivered under the Türkpetrol brand name. Turcas Petrol aims to be the most respected and preferred petroleum and related products distributor in Turkey. The board and the management of the company has determined that this goal will be achieved not only by satisfying its customers, dealers and shareholders but also through the important contributions they will make to the community in which they live and the world that they share. Turcas Petrol is committed to maintaining the highest possible standards in safety performance, environmental protection and ethical behavior. Turcas Petrol with its key locations throughout Turkey has assembled an outstanding network of dealers and plans to acquire additional dealer contracts in the coming years. By offering top quality products, excellent forecourt service, attractive shops, AYS (Fuel Management System) and the best-trained staff the Company believes it can grow at a faster rate than the market. KISACA TURCAS PETROL / TURCAS PETROL IN BRIEF Turcas Petrol, Türkiye genelindeki önemli noktalarda seçkin bir bayi a oluflturarak önümüzdeki y llarda baflka bayilerle de sözleflme imzalamay planlamaktad r. Turcas Petrol with its key locations throughout Turkey has assembled an outstanding network of dealers and plans to acquire additional dealer contracts in the coming years.

4 KISACA TURCAS PETROL / TURCAS PETROL IN BRIEF 2002 y l nda: 650 nin üzerinde benzin istasyonunda ve 200 den fazla s nai ve ticari müflteriye petrol ürünleri, otogaz ve madeni ya sat fl yap lm flt r. Y l içinde, 14 benzin istasyonu aç lm fl ve sekiz yeni proje için yat r m yap lm flt r. maj gelifltirme faaliyetleri çerçevesinde 130 istasyonda hizmet, güvenlik ve görünümü gelifltirmek için yap lan yat r mlar tamamlanm flt r. Benzin ürünlerinin sat fl hacmi 406,000 m 3 düzeyindedir ve bu ürün grubundaki pazar pay %10.2 ye ulaflm flt r. Motorin sat fllar 766,000 m 3 ; pazar pay ise %7 olarak gerçekleflmifltir. Siyah ürünlerin sat fl hacmi 68,000 m 3 olmufltur. Otogaz satan istasyonlar n say s 223 e, sat fllar ise 150,000 m 3 e ulaflm flt r. Otomatik araç tan ma sistemi AYS (Akaryak t Yönetim Sistemi), yedi istasyonda daha uygulamaya konmufl, AYS ile teçhiz edilmifl istasyon say s 132 ye yükselmifltir. 31 Aral k 2002 itibariyle SPK standartlar na uygun olarak haz rlanan denetimden geçmifl mali tablolara göre; Turcas Petrol ün net sat fllar 1,157,130 milyar TL, vergi öncesi dönem kar ise 12,233 milyar TL olmufltur. Yine 2002 y l nda, özsermaye eksi 9,692 milyar TL ye düflerken (2001 de eksi 36,110 milyar TL), bilançonun aktif toplam 135,022 milyar TL ye yükselmifltir (2001 de 132,854 milyar TL). Ancak 2001 y l nda 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nin atad bilirkiflilerce haz rlanan fiirket aktiflerinin de erleme raporunun 31/12/2002 tarihli denetimden geçmifl bilançoya yans t lmas sonucunda fiirket bilançosundaki özsermaye toplam 40,632 milyar TL ye yükselmifltir. fiirket in ABD Dolar cinsinden kredilerinden kaynaklanan kur farklar ve ilgili finansman giderleri ile 1999 y l nda gerçeklefltirilen birleflme iflleminin (Tabafl/Turcas) sonucu ortaya ç kan ve befl y ll k amortismana tabi tutulan kalemler d fl nda 2002 y l nda Turcas Petrol ün 40,200 milyar TL kar elde etti i görülmektedir. Uluslararas Muhasebe Standartlar na uygun olarak haz rlanan mali tablolara göre 2002 y l nda Turcas Petrol ün net sat fllar 1,299,007 milyar TL, dönem kar 16,685 milyar TL ve özsermayesi ise 87,472 milyar TL olarak gerçekleflmifltir y l sonunda Turcas Petrol hisselerinin yaklafl k %16 s stanbul Menkul K ymetler Borsas Ulusal Pazar nda ifllem görmektedir.

5 maj gelifltirme faaliyetleri çerçevesinde 130 istasyonda hizmet, güvenlik ve görünümü gelifltirmek için yap lan yat r mlar tamamlanm flt r. Investments aimed at improving services, safety and appearance at 130 stations were completed within the framework of image building activities. In 2002: Marketing and sales of petroleum products, auto LPG and lubricants were carried out at over 650 service stations and to more than 200 industrial/commercial customers. During the year, 14 new stations were opened and new investments made for eight additional projects. Investments aimed at improving services, safety and appearance at 130 stations were completed within the framework of image building activities. Sales volume of gasoline products was 406,000 m 3 ; market share in this product group totaled 10.2%. Diesel oil sales amounted to 766,000 m 3 ; market share stood at 7%. Sales volume of black products totaled 68,000 m 3. The number of stations selling auto LPG increased to 223 with sales totaling 150,000 m 3. The automatic vehicle identification system, AYS (Fuel Management System), was introduced at an additional seven stations; the total number of stations equipped with AYS has now risen to 132. According to financial statements as of December 31, 2002, prepared in accordance with the Capital Markets Board Standards, Turcas Petrol achieved net sales of TL 1,157,130 billion with a before tax profit of TL 12,233 billion. Also in 2002, shareholders equity decreased to negative TL 9,692 billion (in 2001: TL negative 36,110 billion) while asset size reached TL 135,022 billion (in 2001: TL 132,854 billion). However, taking into account the asset evaluation report prepared by experts appointed by the 1st Commercial Court of First Instance in the audited balance sheet dated , total equity in the balance sheet increased to TL 40,632 billion. Turcas Petrol's profit in 2002 stood at TL 40,200 billion, excluding the foreign exchange difference stemming from US dollar-based credits, the associated financial expenses and items subject to five years' depreciation resulting from the merger of Tabafl and Turcas in According to financial statements prepared in line with International Accounting Standards, Turcas Petrol achieved net sales of TL 1,299,007 billion, profit of TL 16,685 billion and shareholders equity of TL 87,472 billion in At year-end 2002, approximately 16% of Turcas Petrol shares was traded on the Istanbul Stock Exchange National Market. 03

6 Bilanço Özeti / Summary Balance Sheet (milyar TL) / (TL billion) 2000 Dönen Varl klar / Current Assets 77,484 71,317 39,254 Haz r De erler / Liquid Assets 7,928 27,098 7,898 Menkul K ymetler / Marketable Securities 1,540-2,649 K sa Vadeli Ticari Alacaklar / Short-Term Accounts Receivable 57,703 30,355 18,009 Stoklar / Inventories 8,695 11,851 10,020 Di er Dönen Varl klar / Other Current Assets 1,618 2, Duran Varl klar / Long-Term Assets 57,538 61,537 65,980 Uzun Vadeli Ticari Alacaklar / Long-Term Accounts Receivable Finansal Duran Varl klar / Financial Investments 2, ,155 Duran Varl klar / Fixed Assets, net 36,856 33,545 27,436 Maddi Olmayan Duran Varl klar / Intangible Assets 16,657 25,887 35,218 Di er Duran Varl klar / Other Assets 1, Aktif Toplam / Total Assets 135, , ,234 K sa Vadeli Borçlar / Short-Term Liabilities 73, ,632 47,652 Finansal Borçlar / Borrowings 52, ,234 27,993 Ticari Borçlar / Accounts Payable 18,921 14,514 16,956 Di er K sa Vadeli Borçlar / Other Short-Term Liabilities 2,221 5,884 2,703 Uzun Vadeli Borçlar / Long-Term Liabilities 70,750 1,332 46,479 Özsermaye / Shareholders Equity (9,693) (36,110) 11,103 Sermaye / Share Capital 26,330 26,330 7,330 Emisyon Primi / Share Premium 2,595 2,595 1,723 Yeniden De erleme De er Art fl / Revaluation Fund 36,891 22,706 13,828 Yedekler / Reserves 2,085 2,085 2,085 Geçmifl Y l Kar (Zarar ) / Previous Year s Profit (Loss) (89,827) (13,862) (1,531) Net Dönem Kar / Net Profit for the Year 12,233 (75,964) (12,332) Pasif Toplam / Total Liabilities and Shareholders Equity 135, , ,234 Gelir Tablosu Özeti / Summary Income Statement (milyar TL) / (TL billion) 2000 Net Sat fllar / Net Sales 1,157, , ,179 Sat lan Mal n Maliyeti / Cost of Goods Sold (1,104,125) (715,101) (533,744) Brüt Sat fl Kar (Zarar ) / Gross Margin 53,005 47,601 27,434 Faaliyet Giderleri / Operating Expenses (42,571) (32,533) (21,419) Faaliyet Kar / Operating Income 10,434 15,068 6,015 Finansman Giderleri / Financial Expenses (20,843) (106,728) (23,924) Di er Faaliyet Gelirleri / Other Operating Income 11,250 20,435 6,415 Di er Faaliyet Giderleri / Other Operating Expenses (3,423) (4,875) (988) Ola anüstü Gelirler / Extraordinary Income 14, Net Dönem Kar / Net Profit 12,233 (75,964) (12,332) 1,800,000 1,600, Dolar Kuru Dollar Exchange Rate 1,400, ,200, ,000, , , , , Ham Petrol Fiyatlar (ABD Dolar /Varil) Crude Oil Prices (US$/Barrel)

7 F NANSAL GÖSTERGELER / FINANCIAL HIGHLIGHTS Dönen Varl klar Current Assets Aktif Toplam Total Assets Sermaye Share Capital Net Sat fllar Net Sales 7,330 39, ,179 71,317 77, , , ,022 26,330 26, ,702 1,157, milyar TL TL billion milyar TL TL billion milyar TL TL billion milyar TL TL billion Turcas Petrol 2003 y l n özel bir y l yapmak için gerekli mali güce, personel ve yönetime sahiptir. Turcas Petrol has the financial strength, the personnel and the leadership in place to make 2003 a special year

8 BAfiKAN IN MESAJI / CHAIRMAN S MESSAGE

9 Y l n büyük bölümünde borç azaltmaya odaklanan Turcas Petrol, 2002 y l nda pazar paylar n 2001 seviyesinde tutmay baflarm flt r. Turcas Petrol, which focused on debt reduction for much of the year, maintained its market shares at 2001 levels. De erli Hissedarlar m z, Bayilerimiz ve Müflterilerimiz, 2002 y l n n geliflmelerine geçmeden önce sevgili dostumuz, fiirketimiz hissedar ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc m z Say n Kaya Baban n geçti imiz Ekim ay ndaki ani vefat na de inmek istiyorum. Kaya Baban n vefat tüm camiam z derinden sarst ve üzdü. Sizlerden gelen samimi ilgiye ve taziyete kalpten teflekkür ederiz. Kaya Baban n Turcas Petrol e k ymetli katk lar her zaman hat rlanacak ve sizleri temin ederim ki onun hedefledi i vizyona eriflmek için - yani Turcas Petrol ü Türkiye nin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t da t m flirketi yapmak için gayretlerimize devam edece iz y l nda memleket ekonomisinde uzun zamand r özlenen müspet bir geliflmeyi nihayet görmeye bafllad k. 3 Kas m sonucu ortaya ç kan tek parti iktidar n n sa layaca istikrar ve Hükümetin bir önceki koalisyon Hükümeti zaman nda al nan ekonomik reformlar sürdürme azmi ilerisi için ümit vericidir. Ekonomik göstergelere bak nca, gayri safi has lada 2001 y l nda kaydedilen %9.4 düflüfle mukabil 2002 y l nda %7.8 lik bir art fl olmufl, tüketici fiyatlar 2001 y l nda %68.5 artarken 2002 y l nda %29.7 olarak gerçekleflmifltir. Bunlar ekonominin düzelmekte oldu unun bariz göstergeleridir. Ancak, akaryak t tüketiminde henüz bir art fl kaydedilmemifltir. Benzinlerde talep %4.2 oran nda azalm flt r. Bu, 2001 y l nda yaflanan %11 oran ndaki talep düflüflünü takip eden bir daralmad r. Motorin sat fllar nda ise %5.1 oran nda bir art fl görünmekte ancak bu netice yasal olmayan ve kayda al nmayan s n r ticaretindeki azalmadan kaynaklanmaktad r. Turcas n Elde Etti i Sonuçlar fiirketimizin 2002 y l nda banka borçlar n 27.3 milyon ABD Dolar azaltt n memnuniyetle bildiririm y l nda yap lan 14 milyon ABD Dolar tutar nda ödemeyle birlikte, ekonomik s k nt lar n en yo un yafland bir dönemde toplam 40 milyon ABD Dolar n n üstünde bir borç ödemesi gerçeklefltirilmifltir. Turcas Petrol benzin sat fllar nda %10.2 ve motorin sat fllar nda %7 ile 2001 y l ndaki pazar pay n korumufltur. Ancak, y l n son çeyre inde fiirket imaj n gelifltirmeye yönelik yat r mlar m z ve yo un bir reklam kampanyas ile destekledi imiz k ymetli bayi teflkilât m z n aktif gayretleri neticesinde sat fllar m z keskin bir yükselifl göstermifl ve Aral k ay nda pazar paylar m z benzinde %11 ve motorinde %7.6 ya yükselmifltir. Dear Shareholders, Dealers, and Customers, Before I discuss the highlights of 2002, I would like to pause and reflect on the tragic death of Kaya Baban. Kaya was a close personal friend, a major Turcas Petrol shareholder, and the Vice Chairman of the Board of Directors of Turcas Petrol. We, at Turcas Petrol, were shocked and deeply saddened by his untimely death this past October. Kaya s contribution to Turcas Petrol will be missed. We were gratified by the tremendous response from you, and offer our heartfelt thanks for it. We also want to assure you that Turcas Petrol will carry on and continue to work towards our vision of being Turkey s favorite and most respected petroleum products distribution company was a year that saw Turkey turn the corner and firmly head towards a long overdue economic recovery. The economic recovery should be further aided by the clarity of the election results of November 3. These elections resulted in a strong single party government that has committed to following through on the reforms begun by the previous coalition government. In terms of the economy, the GNP grew at a rate of 7.8% versus a drop of 9.4% in CPI dropped from 68.5% to 29.7%. These are all good indications of a strengthening economy. However, there was no growth in fuels demand and the national demand for gasolines declined by 4.2% in 2002 reflecting the depth of the crisis. This follows a decline of 11% in National demand for diesel however, appeared to increase by 5.4%. We believe this growth is, in reality, a result of a reduction in illegal border trade. Turcas Results I am happy to be able to declare that during 2002 debt has been reduced by US$ 27.3 million. This is in addition to the US$ 14 million of debt reduction in So, during a trying economic time, Turcas Petrol has reduced debt by over US$ 40 million. Turcas Petrol, which focused on debt reduction for much of the year, maintained its market share in gasoline at 10.2% and 7% in diesel, the same as in However the results for the month of December 2002 showed a solid improvement in market share for the first time in several months, with market shares of 11.0% and 7.6% for gasoline and diesel, respectively. This result was accomplished through a committed network of excellent dealers, an active re-imaging program, the decision to launch an aggressive media promotion campaign in the fall. 07

10 BAfiKAN IN MESAJI / CHAIRMAN S MESSAGE stasyonlar m zda bu y l yaklafl k 150,000 m 3 otogaz sat fl gerçeklefltirdik. Otogaz pazar n n h zl geliflme evresini tamamlad ve art k geçmifl y llarda kaydedilen h zl büyümenin devam etmeyece i kanaatindeyiz. Yönetim Kurulu ndaki De ifliklikler 2002 y l nda Conoco dan William (Rick) Hamm istifa etmifl, yerine ConocoPhillips Uluslararas Rafinaj-Da t m Baflkan Greg Goff atanm flt r. Daha önce de belirtti im gibi Kaya Baban n üzücü vefat yönetim kurulunda henüz doldurulmam fl bir boflluk yaratm flt r. Kalite, Emniyet ve Çevre Turcas Petrol müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet sa lama taahhüdüne s k ba l l n her zamanki gibi devam ettirmektedir. Bu amac m z 1) Türkiye piyasas n n gerektirdi i ürün flartnamelerine uygun üretim yapan sayg n rafinerilerden ürün sat n alarak, 2) Kalite kontrol görevlilerimizce bütün istasyonlar m zda sürekli ve ani kontrol denetimleri yaparak, 3) Etkin e itim program m z sayesinde servis elemanlar m z n mükemmel hizmet sunumunu sa layarak, 4) Müflteri tatminine gereken odaklanmay sa lamak için bayilerimizle düzenli olarak görüflen etkin sat fl personelimizle gerçeklefltiriyoruz. Geçmiflte birçok kez belirtti im üzere, Turcas Petrol hiçbir zaman flüpheli kaynaklardan ürün al p satarak ürün kalitesinden ödün vermeyecektir. Kalite konusundaki sayg nl m z koruyacak tedarikçiler tercih edilmektedir y l nda emniyet performans m z son derece tatminkâr bir seyir göstermifltir y l bu konuda çok büyük geliflme kaydetti imiz bir y l olmufl, 2002 y l nda bu geliflme korunmufltur. Yönetimimiz emniyet ve çevreyi koruma ilkelerine ba l l n sürdürmekte ve her f rsatta hem güvenlik hem çevreyi koruma konusundaki duyarl l desteklemektedir. Bu alanlardaki performans m zda en ufak bir sapmaya derhal önlem al nacakt r. Turcas Petrol sosyal sorumluluk sahibi önder bir kurumsal vatandafl olma ilkesine ba l l n sürdürmektedir. Gelecek Turcas Petrol 2003 y l nda, 2002 y l n n sonlar nda bafllatt baflar l yeni imaj, reklam ve promosyon kampanyalar na devam edecektir. Bununla beraber borçlar m z azaltmaya devam edece iz. Turcas Petrol 2003 y l n özel bir y l yapmak için gerekli mali güce, personel ve yönetime sahiptir. Türkiye, geliflmifl devletler aras nda hak etti i yeri almak için gereken reformlar gerçeklefltirdikçe ileriye dönük umutlar m z artmaktad r. Yönetim Kurulu ad na, ortaklar m za süregelen destekleri, bayilerimize bize olan ba l l klar ve çal flanlar m za yaflad m z bu zor dönemlerde ola anüstü çal flkanl klar için teflekkürlerimi iletirim. Sayg lar mla, Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Baflkan Turcas Petrol hiçbir zaman flüpheli kaynaklardan ürün al p satarak ürün kalitesinden ödün vermeyecektir. Kalite konusundaki sayg nl m z koruyacak tedarikçiler tercih edilmektedir. Turcas Petrol will never sacrifice product quality by buying and selling product of dubious origin. Our choice of suppliers protects our reputation for quality.

11 We sold nearly 150,000 m 3 of auto LPG at our sites during the year. This market appears to have matured and we do not expect a return to the rapid growth we experienced in 1999 and Changes on the Board of Directors In 2002, Mr. William (Rick) Hamm of Conoco resigned and Mr. Greg Goff, President of ConocoPhillips International Downstream, replaced him. And, as I mentioned earlier, the tragic death of Kaya Baban has left a vacancy on the Board, which as yet remains unfilled. Quality, Safety and the Environment Turcas Petrol remains as strongly committed as ever to delivering quality products and service to our customers. We achieve this goal by; 1) purchasing products from reputable refiners that can deliver products that meet the strict specifications of the Turkish market, 2) routine and unscheduled quality control checks at all our sites by our quality control staff, 3) having an active training program to ensure the pump attendants, who serve our customers, provide excellent service, 4) an active sales staff who meet regularly with our dealers to ensure that we maintain a strong focus on customer satisfaction. As I have indicated many times in the past, Turcas Petrol will never sacrifice product quality by buying and selling product of dubious origin. Our choice of suppliers protects our reputation for quality. In 2002, Turcas Petrol achieved the same excellent safety results we experienced in 2001, which was a year of tremendous improvement. Management remains committed to the importance of safety and maintaining a healthy environment, and actively promotes safety and environmental awareness at every opportunity. Any slippage in our performance in these areas will be dealt with immediately. Turcas Petrol is committed to being an outstanding corporate citizen. The Future In 2003, Turcas Petrol will continue with the successful re-imaging, advertising and Sales promotion campaigns, which began in the fall of But we will also remain focused on continued debt reduction. Turcas Petrol has the financial strength, the personnel, and the leadership in place to make 2003 a special year. For the country, we expect great things as Turkey continues to make the changes which will allow it take its rightful place as a full member of the community of developed nations. The coming year contains the uncertainties over the future in Iraq and the surrounding area and we will adjust our 2003 plans as necessary to take into account any impact in the region and the Turkish economy. The Board of Directors thanks our shareholders for their continued support, our dealers for their loyalty and dedication, and our employees for their hard work during these trying times. Yours sincerely, Erdal Aksoy Chairman 09

12 Erdal Aksoy Baflkan Chairman Kaya Baban ( ) Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve Murahhas Üye Vice Chairman and Executive Member Greg J. Goff ( den itibaren/as from) Üye Director Y lmaz Tecmen Üye Member Alistair Clark Üye ve Genel Müdür Member and General Manager Osman E. V. Kerman Üye Member Bülent Çorapç Üye Member YÖNET M KURULU / BOARD OF DIRECTORS

13 YÖNET M / MANAGEMENT Alistair Clark Genel Müdür General Manager Nezihi Tümer Douglas Taylor Genel Müdür Yard mc s Genel Müdür Yard mc s Operasyon ve Lojistik Finans ve Bilgi fllem Senior Deputy General Manager Assistant General Manager Operations & Logistics Finance & IT Mehmet Erbasan Akaryak t Sat fllar Müdürü Fuels Sales Manager Osman Kazdal Pazarlama Servisleri Müdürü Marketing Services Manager Sadettin mrek Hukuk Müflaviri Legal Advisor Cabbar Y lmaz Bayi Destek Müdürü Dealer Support Manager Süleyman Asutay Finansman Müdürü Finance Manager Fatma Aytaç IM Müdürü IM Manager Ayfle Oral Muhasebe Müdürü Accounting Manager Aynur Göksel Kredi Kontrol Müdürü Credit Control Manager Latif Aral Ticari Sat fllar Müdürü Commercial Sales Manager Kemal Günay Operasyon Müdürü Operations Manager Bahri Yüre ir Tedarik Müdürü Supply Manager Hülya Dinçer Sa l k, Emniyet ve Çevre Koordinatörü Safety, Health and Environment Co-ordinator 11 O uz Gönenç Sat nalma Müdürü Purchasing Manager Ece Metin nsan Kaynaklar Koordinatörü Human Resources Co-ordinator

14 2002 y l nda, Turcas Petrol ve di er önde gelen akaryak t da t m flirketleri, ba ms z bir yabanc dan flmanl k flirketi taraf ndan gerçeklefltirilen bir sektörel k yaslama çal flmas na kat lm flt r. In 2002, Turcas Petrol and the other major fuel distribution companies participated in an industry benchmarking process conducted by an independent foreign consulting company. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI / CAPITAL AND SHAREHOLDER

15 Sermaye ve Ortakl k Yap s 2002 mali y l içinde fiirket in sermayesinde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. fiirket hisseleri A, B ve C olmak üzere üç gruba ayr lm flt r. C Grubu hisselerin tümü, Turcas Petrol ün %28.52 sine sahip yabanc ortak Conoco Petroleum Inc. e aittir. fiirket in ortaklar ndan ve Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Say n Baha Kaya Alp Baban n 20 Ekim 2002 tarihinde vefat sonucunda stanbul 6. Sulh Mahkemesi taraf ndan varisleri tayin edilmifl ancak henüz miras da l m ifllemleri tamamlanmam flt r. Turcas Petrol ün 26,330,233,183,000 TL olan sermayesinin da l m afla daki gibidir: Adet Tutar 1) A GRUBU 13. Tertip nama yaz l 7,330,083,183 7,330,083,183,000 2) A GRUBU 14. Tertip nama yaz l 19,000,000,000 19,000,000,000,000 3) B GRUBU 13. Tertip nama yaz l 112, ,500,000 4) C GRUBU 13. Tertip nama yaz l 37,500 37,500,000 Capital and Shareholder Structure The Company recorded no capital increases in Turcas Petrol shares are divided into A, B, and C groups; all C Group shares belong to the foreign partner Conoco Petroleum Inc. which owns 28.52% of the shares. Following the death of our shareholder and Vice Chairman Mr. Baha Kaya Alp Baban on October 20, 2002, the Istanbul Sixth Civil Court established his heirs but the formalities for the distribution of his estate have not yet been completed. The capital structure (TL 26,330,233,183,000) of Turcas Petrol breaks down as follows: Number Amount 1) GROUP A Registered shares in 13th Series and Group A 7,330,083,183 7,330,083,183,000 2) GROUP A Registered shares in 14th Series and Group A 19,000,000,000 19,000,000,000,000 3) GROUP B Registered shares in 13th Series and Group B 112, ,500,000 4) GROUP C Registered shares in 13th Series and Group C 37,500 37,500, STRUCTURE

16 Turcas n Rekabet Gücü 2002 y l nda, Turcas Petrol ve di er önde gelen akaryak t da t m flirketleri, ba ms z bir yabanc dan flmanl k flirketi taraf ndan gerçeklefltirilen bir sektörel k yaslama çal flmas na kat lm flt r. Söz konusu flirket, verileri toplayarak analiz etmifl ve gizlili i muhafaza ederek, çeflitli önemli alanlarda mevcut rekabete karfl l k Turcas Petrol ün etkinli i hakk nda raporlar haz rlam flt r. Bu raporlardan al nan, Turcas Petrol le ilgili baz ayr nt lar flöyledir: Perakende sat fl noktalar arac l yla yap lan sat fllar n yüzdesi yüksek, stasyon bafl LPG hacmi yüksek, Birincil da t m maliyeti düflük, Merkezi ifl fonksiyonlar n n maliyeti düflük, stasyon bafl maliyet ve sermaye düflük. Turcas Petrol yönetimi, araflt rman n fiirket in bilinçli maliyet yönetimi çerçevesinde yönetildi ine dair inanc n destekledi ini görmekten memnuniyet duymaktad r. Eriflilen yüksek LPG hacmi de, 1998 de pragaz la birlikte otogaz pazar n gelifltirmeye bafllad nda sahip oldu u vizyonun do rulu unu kan tlamaktad r. Yap lan di er karfl laflt rmalar performans n iyilefltirilebilece i alanlara iflaret etmektedir. Bayi a nda düflük performansl önemli say da istasyon bulunmas nedeniyle istasyon bafl ortalama hacim düflüktür. Y l içinde, 60 istasyon kapat larak a optimizasyonu gerçeklefltirilmifltir ve optimizasyona daha fazla a rl k verilecektir. Müflteriye do rudan yap lan ticari sat fllar n hacmi nispeten düflüktür. Son y llarda bu kanaldan gerçeklefltirilen sat fllarda art fl görülmekle birlikte hala önemli ölçüde geliflme f rsat bulunmaktad r. Turcas Petrol sektörel k yaslama çal flmalar n desteklemekte ve bu uygulamalar n gurur duyulacak performans örneklerini ortaya ç karman n yan s ra geliflme sa lanabilecek alanlar da iflaret edece ini düflünmektedir. Turcas Petrol Competitive Position In 2002, Turcas Petrol and the other major fuel distribution companies participated in an industry benchmarking process conducted by an independent foreign consulting company. This company collected and analyzed data and, while maintaining confidentiality, reported on the effectiveness of Turcas Petrol versus the competition in several key areas. Some specific details related to Turcas Petrol from those reports were: High percentage of volume sold through stations retail sales, High LPG volume per station, Low cost in primary distribution, Low cost of central business functions, Low cost and capital employed per station. Turcas Petrol management was gratified to find that the survey supported their belief that Turcas Petrol operates in a cost-conscious manner. The high LPG volumes also indicate the vision Turcas Petrol demonstrated when they began developing the auto LPG market in 1998 together with pragaz. Other comparisons indicated areas where opportunities exist to improve performance. Because of a significant number of very small stations within the network, the average volume per site was low. Network optimization, through the closure of 60 stations, took place during the year and further optimization will take place. Relatively low direct to consumer commercial sales volume. Although this channel of the business has grown in recent years, there are still significant opportunities for growth available. Turcas Petrol supports industry benchmarking and looks forward to the future with confidence that its performance in these exercises will reveal areas in which they can take pride and, just as importantly, areas where they will be challenged to improve. 14

17 Turcas Petrol sektörel k yaslama çal flmalar n desteklemekte ve bu uygulamalar n gurur duyulacak performans örneklerini ortaya ç karman n yan s ra geliflme sa lanabilecek alanlar da iflaret edece ini düflünmektedir. Turcas Petrol supports industry benchmarking and looks forward to the future with confidence that its performance in these exercises will reveal areas in which they can take pride and, just as importantly, areas where they will be challenged to improve. FAAL YETLER / OPERATIONS

18 FAAL YETLER / OPERATIONS Yeni maj Turcas Petrol, istasyonlar nda genel görünümden markete ve pompac k yafetlerine kadar yeni imaj çal flmas bafllatm flt r. Bu kapsamda 130 istasyonun d fl görünümü yenilenmifl ve 40 istasyonun marketinde de yeni konsept uygulanmaya bafllanm flt r y l nda da istasyon yenileme çal flmalar na devam edilerek ülke çap ndaki istasyon a n n elden geçirilmesi planlanmaktad r. Yeni imaj da tüketiciler taraf ndan çok iyi tan nan "flapka" amblemi ön plana ç kar lm flt r. Mavi renk bir ton koyulaflt r larak güçlendirilmifl ve istasyon görüntüsünde çok önemli bir unsur olan fiyat panosuna ça dafl bir görünüm kazand r lm flt r. Yeni imaj uygulanan istasyonlar birbiri ard na yap lan aç l fl törenleriyle tüketicilere tan flt r lm flt r. Sat fl ve Pazarlama Faaliyetleri Turcas Petrol, sektörde sürekli olarak baflar yla rekabet edebilen, müflteriler taraf ndan ilk tercih edilen, farkl ve sayg n bir akaryak t da t m flirketi olmak amac ndad r. Bu hedefler do rultusunda Turcas Petrol 2002 y l nda flu projeleri gerçeklefltirmifltir; Y l sonu itibariyle, ülke geneline yay lm fl toplam 650 nin üzerinde akaryak t istasyonu ve 200 den fazla s nai/ ticari müflterileri vas tas yla akaryak t ürünleri, oto LPG ve madeni ya sat fl ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Y l içinde 14 adet yeni istasyonu hizmete açm fl ve sekiz adet yeni istasyon projesi yat r m na bafllam flt r. Bir taraftan verimli projelere yat r m n sürdüren Turcas Petrol, di er taraftan verimlilik, imaj veya çal flma prensipleri yönüyle kendisine ve genel bayi teflkilat na zarar veren baz istasyonlar bayilik sisteminden ç karm flt r. maj gelifltirme program çerçevesinde 130 adet istasyonda hizmet, emniyet ve görünüm iyilefltirme yat r mlar tamamlanm flt r de daralmaya devam eden benzin pazar nda 406,000 m 3 sat fl gerçeklefltirerek %10.2 oran ndaki pazar pay n korumufltur. Motorin sat fllar n bir önceki y la göre %4 art rarak 766,000 m 3 sat fla ulaflm fl, pazar pay %7 olarak gerçekleflmifltir.

19 New Image Turcas Petrol has developed an exciting new image at its stations, redesigning the general appearance of the premises, their adjacent minimarkets and even the uniforms of the pump attendants. To date, 130 stations have been renewed. A new design concept was also launched at 40 station shops. Station renovation projects will continue throughout the year 2003; it is planned that the entire network will be modernized over the coming years. The "hat" emblem, one of Turkey s best-recognized logos, has been given added emphasis in the new image program. The familiar blue has been made stronger. The price sign, constituting a very important factor in the appearance of a station, has also been improved. Stations with this exciting new visual appearances have been re-introduced to the consumers with a strong program of opening ceremonies. Sales and Marketing Activities Turcas Petrol aims to gain a reputation as a distinguished and trustworthy fuel distribution company successfully competing in the sector and to be the first choice of the consumer. In order to achieve these objectives, the following activities were undertaken during the year. The Company focused its activities on the sale and marketing of petroleum products, auto LPG and lubricants through over 650 service stations and more than 200 industrial/commercial customers in the country. During the year, the Company established 14 new stations and made investments for eight additional projects. While continuing its investments for profitable projects, Turcas Petrol has terminated the dealership contracts of certain stations, which did not meet its standards of efficiency, visual appearance and working guidelines and policies and, which negatively affected the Company s image and that of the overall network. Within the framework of image building activities, investments to improve services, safety and appearance at 130 stations were completed. Gasoline sales volume has reached 406,000 m 3 in the year 2002 in spite of a reduction in the market; the Company succeeded in maintaining its market share at 10.2%. Diesel oil sales have shown an increase of 4% as compared to the previous year and reached 766,000 m 3 with the market share standing at 7%. Yeni imaj uygulanan istasyonlar birbiri ard na yap lan aç l fl törenleriyle tüketicilere tan flt r lm flt r. 17 Stations with this exciting new visual appearances have been re-introduced to the consumers with a strong program of opening ceremonies.

20 FAAL YETLER / OPERATIONS Siyah ürün pazar n n %6.2 oran nda daralmas na ra men Turcas Petrol sat fllar %40 art flla 68,000 m 3 e ulaflm flt r. Turcas Petrol ün pragaz ile sürdürdü ü baflar l iflbirli i sayesinde, y l sonu itibariyle oto LPG satan istasyon say s 223, sat fllar ise 150,000 m 3 olarak gerçekleflmifltir. Sektördeki en geliflmifl otomatik araç tan ma sistemi olan AYS (Akaryak t Yönetim Sistemi) yedi istasyonda daha hizmete sunularak AYS li istasyon say s 132 ye, sistemi kullanan araç say s ise 20,000 in üstüne ç kart lm flt r. Bayi ve müflterilere daha iyi hizmet verilebilmesi amac yla, Sat fl Teflkilat yüksek kaliteli ve iyi e itimli elemanlarla güçlendirilmifltir. stasyonlarda sat lan ürünlerin kalitesi, gezici Kalite Kontrol ekipleri taraf ndan sürekli denetlenmifl, istasyon personeli e itimleri yo un bir flekilde devam etmifl, bu flekilde müflteri memnuniyeti en üst seviyede sa lanmaya çal fl lm flt r. Turcas Petrol e ulaflan müflteri flikayetleri, istisnas z olarak, fiirket in daha da gelifltirilece i birer f rsat olarak de erlendirilmifl, bu flikayetler en k sa sürede giderilmeye çal fl lm flt r. Gerek Bayi Konseyi toplant lar, gerekse bölgesel toplant lar organize edilerek bayi teflkilat ile sürekli ve yap c bir diyalog oluflturulmufl ve iliflkiler güçlendirilmifltir. Reklam Kampanyas Türkpetrol markas n n bilinirlili ini art rmak ve tüketiciler taraf ndan çok iyi bilinen flapka amblemini canland rmak amac yla yap lan reklam kampanyas "Türkiye nin en meflhur flapkas " ve "fiapka ç kart lacak hizmet" sloganlar yla TV, radyo ve aç k hava mecralar nda yer alm flt r. Yönetmenli ini ödüllü yönetmen Sinan Çetin in yapt reklam filminde iki ünlü sanatç Gazanfer Özcan ve Bülent Kayabafl rol alm flt r. Bu reklam filmi elefltirmenler taraf ndan dönemin en iyi reklam filmlerinden biri olarak kabul edilmifltir. stasyonlarda sat lan ürünlerin kalitesi, gezici Kalite Kontrol ekipleri taraf ndan sürekli denetlenmifl ve istasyon personeli e itimleri yo un bir flekilde devam etmifltir. The quality of the products sold at stations is continuously checked by mobile Quality Control teams and intense training programs for station employees have continued.

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT!

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT! ISTANBUL STOCK EXCHANGE MAGAZINE KIŞ 2013 SAYI 4 İstanbul Menkul KıymetLER BoRSASI nın YAYInıdır ÜCRETSİZDİR / WINTER 2013 ISSUE 4 Publication of İMKB A COMPLIMENTARY COPY REGIONAL POWER, GLOBAL POINT

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı