Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi"

Transkript

1 statistikçiler Dergisi 4 (2011) statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, Afyon, Türkiye Sinan Saraçl Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 'statistik Bölümü, Afyon, Türkiye Sdka Koluksaolu Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 'statistik Bölümü, Afyon, Türkiye Özet Bu aratrmada, sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan Türkiye deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizlerden kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizi ile incelenmesi amaçlanmtr. Aratrmada DPT nin illerin sosyo-ekonomik gelimilik düzeyinin belirlenmesi çalmasnda kulland deikenler kullanlmtr. Deikenlerin ölçüm düzeyleri farkllk gösterdii için standartlatrlma yoluna gidilmitir. Çalmada öncelikle bölgeler üzerinde etkili olabilecek deikenleri belirlemek amacyla Yol analizi kullanlm ve bölge baznda iller arasndaki benzerlik ve/veda farkllklar kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizleriyle incelenmitir. Aratrma sonucunda kümeleme analizi ile çok boyutlu ölçekleme analizinin sonuçlarnn birbirine yakn olduu görülmütür. Anahtar kelimeler: Yol analizi, Kümeleme analizi, Çok boyutlu ölçekleme. Çok de3i4kenli analiz, Sosyoekonomik göstergeler Abstract Examining of similarities of the provinces on regional basis in terms of socio-economic indicators with multivariate analysis In this study, it is aimed to examine the similarities of the provinces in Turkey on regional basis in terms of socio-economic indicators with multivariate analysis as cluster analysis, multidimensional scaling. During the research, official variables were taken from DPT (State Planning Organization) study determining the socioeconomical development levels of the cities. Standardization of these variables was referred in existence of different measuring levels. Path analysis was used to determine the variables that can impact on the regions and clustering and multidimensional scaling analyzes were used in order to examine the differences and similarities of the provinces. According to the findings of the research, it was determined that results of multidimensional scaling and the cluster analysis correlate each other. Keywords: Path analysis, Cluster Analysis, Multidimensional Scaling, Multivariate analysis, socio-economics indicators

2 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) Giri$ Dünya ekonomisinde yaanan küreselleme süreci, ulusal ve uluslararas düzeyde faaliyet gösteren özel sektöre etkisinin yan sra kamu yönetimine yönelik iktisadi uygulamalar balamnda da önemli yapsal deiimlere artarak hz kazandrmaktadr. Bu süreç, bölgesel ve yerel ekonomilerin de küresel ekonomide birer aktör olarak yer almasn salam ve rekabeti artrmtr. Yaanan gelimeler kalknma anlayn makro ölçekten mikro ölçee indirirken, kent ve bölgeler yeni kalknma anlaynn sürükleyici unsurlar durumuna gelmitir. Böylece, bölgesel gelime konusu dier ülkelerde olduu gibi artan ölçüde ülkemizde de önemli gündem maddeleri arasnda yer almaya balamtr. Bununla birlikte, ülkemizde son yllarda bölgesel gelime politikalarnn Avrupa Birlii (AB) politikalarna uyumu için gerekli çalmalara hz verilmesi ve bölgesel politikalar konusunda balatlan ibirliine yönelik çalmalarn younlam olmas da mekansal bazl politikalarn Türk Planlama sistemi içerisinde önemini artrmtr. Ulusal kaynaklarn en yüksek ekonomik ve sosyal fayday salayacak ekilde gelitirilmesi ve bölgeler aras dengesizliklerin en aza indirilmesi Türk planlama sisteminin temel amaçlarndan biridir. Kalknma planlarnda ve bölgesel gelime politikalarnn uygulanmasnda; sürdürülebilirlik, bölgeler aras bütünleme, sosyal ve ekonomik dengelerin salanmas, yaam kalitesinin iyiletirilmesi, frsat eitlii, kültürel gelime ve katlmclk ilkelerinin esas alnaca önemle belirtilmitir [1,2]. l ve ilçe gelime stratejilerinin oluturulmasnda ilk adm, doal olarak il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal sektörler itibaryla yapsal durumunu saptamak ve potansiyellerini ortaya çkarmaktr. Bu kapsamda Devlet Planlama Tekilat (DPT) Müstearlnca, yerel ve ulusal ölçekte kalknma plan ve programlarna veri salama amacyla, yaklak be yllk aralklarla, ayr ayr veya birlikte, ilçelerin, illerin ve bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Endekslerini belirleyen çalmalar yaplmaktadr. Bu çalmalarda, ekonomik ve sosyal alanlardan seçilen ve gelimilik düzeylerini en iyi biçimde yanstabilecek çok sayda deiken kullanlmakta ve ilçelerin, illerin ve çeitli ölçekte bölgelerin (Düzey 2, Düzey 3 bölgeleri ve corafi bölgeler) ekonomik ve sosyal açlardan yapsal nitelikleri belirlenmektedir [2]. Türkiye de bölgeler, iller ve hatta ilçeler arasndaki ekonomik, sosyal, kültürel gelime süreci farkllklar göstermekte olup, söz konusu iller ve hatta ilçeler arasnda ciddi sosyo-ekonomik farkllklar söz konusu olmutur. Bu eitsizliklerin giderilebilmesinde balangç noktas, gelime farkllklarnn nedenlerinin ve boyutunun ortaya konulmasdr [3]. ller ve ilçeler arasndaki sosyo-ekonomik farkllklara yol açan bir çok etken olduu gibi bunlar arasnda en önemli etken gelir dalmna ilikin gerek birey baznda (kii bana GSYH) gerekse bölge veya il, ilçe bazndaki (yatrm harcamalar vb.) deiimlerdir [4]. Gelir dalm, üretim faktörleri tarafndan elde edilen gelirin çeitli kriterlere göre belirlenmi gruplar veya fertler arasndaki dalmn ifade eder [5]. Bir ülkenin gelir dalm; Kazanç ve gelir getiren deerlerin dalmna (meslekler, toprak, sermaye gibi); eitim, salk hizmetleri ve barnma imkanlar gibi kamu mal ve hizmetlerinin salanmas ve bunlarn dalmna; hem kamu hem de özel transfer ödemelerinin miktarna ve yönetimine ve vergi sistemine baldr [6]. Gelir dalmmn bireyler (aileler), sosyal gruplar, faktör sahipleri, sektörler vs. açlarndan incelenmesi ile çeitli gelir dalm türleri ortaya çkmaktadr [7]. Bunlar; kiisel gelir dalm, fonksiyonel gelir dalm, sektörel gelir dalm ve bölgesel gelir dalm eklinde sralanabilmektedir [8]. Gelir dalm çeitleri içerisinde en büyük önemi kiisel ve fonksiyonel gelir dalm tamaktadr. Söz konusu bu dalmlar dnda özellikle ekonomik gelimilik açsndan ülkeden ülkeye farkllk gösterdii için sektörel gelir dalm da oldukça önemli bir unsurdur [9]. Türkiye de gelir dalm konusundaki ilk kapsaml çalma 1963 ylnda DPT tarafndan yaplmtr. Türkiye genelini temsil edebilecek ilk gelir dalm aratrmas, 1987 ylnda TÜK tarafndan gerçekletirilmitir. kincisi 1994 ylnda gerçekletirilmitir de Hane halk Gelir Dalm Anketi uygulanmtr. Gelir dalm istatistiklerinin veri kayna 2005 ylna kadar eski adyla Hane halk Gelir ve Tüketim Harcamalar Anketi, yeni adyla Hane halk Bütçe Aratrmas olmutur ve 1994 ylnda uygulanan anket çalmasnn ardndan bamsz bir gelir dalm çalmas gerçekletirilmemitir. TÜK, tüketim harcamalarna ilikin bilgiler de derlemek üzere beer yllk periyotlar halinde düzenli olarak anket uygulamay planlamtr. Ancak, süreç içinde yaanan seçim, deprem vb. olaanüstü olaylarn anket üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sonraki ilk anket uygulamas 2002 ylnda gerçekletirilmitir. 2002

3 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) ylndan itibaren ise anketin örnekleme plan deitirilerek her yl düzenli anket uygulamasna geçilmitir Hane halk Bütçe Aratrmas tüketim harcamalar ve gelir dalm amaçlarna yönelik olarak tasarlanmtr ylnda uygulanan anketle Türkiye geneli, kentsel ve krsal yerleim yerleri ile statistiki Bölge Birimleri Snflamas (BBS) gelir dalm göstergeleri elde edilmitir ve 2005 yllarnda uygulanan Hane halk Bütçe Anketi sonuçlarndan Türkiye, kentsel ve krsal yerler ayrmnda gelir dalm istatistikleri üretilmitir ylndan itibaren Avrupa Birlii uyum çerçevesinde gelir dalm istatistiklerini üretmek üzere bamsz bir gelir dalm aratrmas olan Gelir ve Yaam Koullar Aratrmas uygulanmaya balamtr [9]. Türkiye nin bölgeleri ve iller arasndaki sosyo-ekonomik gelime farkllklarn belirlenmesi politika yapclar için büyük önem arz etmektedir. Zira bölgesel eitsizliklerin giderilebilmesinde balangç noktas, bölgesel gelime farkllklarnn ortaya konulmasdr. Gelimenin nasl ölçülecei ekonomideki tartmal konulardan biridir lere kadar kii ba GSYH (veya GSMH) gelimenin temel ölçülerinden biri olarak kabul edilirken bu yldan itibaren insani geliimin ölçülmesinde tek bana bu kstasn yeterli olup olmad tartmal hale gelmitir. Özellikle gelir dalm hakknda çok az bilgi tamas, bu deikenin geliimi ölçmedeki yetersizliini ortaya koymaktadr. Buna bal olarak 1970 li yllardan sonra gelimilik düzeyinin ölçümünde sosyo-ekonomik deikenlere verilen önem giderek artmtr. Gelimenin en iyi ölçüsü olarak görülen kii bana gelir sorgulanr hale gelmi ve gelimeyi ölçmek için birden çok refah ölçütünün bileiminden oluan bir kstas aray balamtr. Bunlardan en önemlisi Birlemi Milletler Kalknma Program tarafndan hesaplanan Beeri Sermaye Endeksidir (Human Development Index) [10]. Dier taraftan fazla sayda deiken içeren çalmalarda boyut indirgeme veya daha az sayda deiken ile temsil etmeyi amaçlayan Faktör Analizi ve Temel Bileenler Analizi (Principal Components Analysis, PCA) ile sosyo-ekonomik gelimilik endeksi oluturularak birimler arasnda sralama yaplabilmektedir. Birimlerin (ülkelerin, illerin, ilçelerin vb.) sralanmasnn yan sra çok deikenli analizlerin önemli bir konusu olan kümeleme analizlerinden yararlanlarak Türkiye deki illerin ve Dünyann çeitli bölgelerindeki ülkelerin farkl özellikleri kullanlarak gruplandrlmasna ilikin literatürde pek çok çalma [11-17] yaplmtr. Bu aratrmada, sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan Türkiye deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin veya farkllklarnn çok deikenli analizlerden kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizi ile incelenmesi amaçlanmtr. 2. Yöntem Bu aratrmann veri gurubunu, DPT Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü nce Dinçer ve ark. [18] tarafndan 2003 ylnda yaplan llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Sralamas Aratrmas kapsamnda kullanlan ve 54 deikenden oluan sosyo-ekonomik göstergeler oluturmaktadr. Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan Türkiye deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesini amaçlayan çalmada, ilk olarak bölgeler üzerinde etkili olabilecek deikenleri belirlemek amacyla Yol (Path) analizi kullanlmtr. Deikenler ölçüm düzeyleri bakmndan farkllk gösterdikleri için tüm deikenler standartlatrlp analize dahil edilmitir. Aratrmada sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan Türkiye deki illerin bölgesel bazda benzerlik ve/veya farkllklarndan yaralanlarak snflandrmak için hiyerarik kümeleme (hierarchical clustering) yöntemlerinden Tam Balant Kümeleme Yöntemi (Complete Linkage Cluster Analysis) uygulanmtr. Uzaklk ölçüsü olarak ise Öklit Uzaklk Ölçüsü kullanlm ve bu deerlere göre aaç grafii (dendrogram) oluturulmutur. Bununla birlikte, uzaklk veya yaknlk düzeylerine göre her bölgedeki illerin iki boyutlu uzaydaki konumunun belirlenerek çok boyutlu ölçekleme grafiinin (two-dimensional multidimensional scaling graph) oluturulmas ve kümeleme analizi sonuçlar ile karlatrlmas amacyla çok boyutlu ölçekleme (multidimensional scaling) analizinden yararlanlmtr. Analizde, Öklid uzaklk modeli kullanlm ve konfigürasyon uzaklklarnn orijinal uzaklklara uyumu stress istatistii (stress statistics) hesaplanarak deerlendirilmitir. Aratrmada kullanlan istatistiksel yöntemlerin tantlmasna ilikin bilgiler aada ksaca özetlenmitir.

4 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) Yol Analizi Deikenler arasndaki dorusal ilikiler korelasyon katsays ile ölçülür. Ancak, iki deiken arasnda hesaplanan korelasyon katsays baka bir deiken ya da deikenler tarafndan etkileniyorsa, yani iki deiken arasndaki sebep-sonuç ilikisi üçüncü bir deikenin etkisine bal ise korelasyon katsays bu ilikiyi açklamada yeterli deildir. Ayrca, sistemde bunlar ile ilikili olduu düünülen baka deikenlerin de etkisi olabilir. Deikenler arasnda hesaplanan korelasyon katsaysnda dier deikenler ile olan ilikiden kaynaklanan ksmlarn bulunmas istendiinde Sewal Wright tarafndan gelitirilen Yol Analizi kullanlmaldr [19,20,21]. ki deiken arasnda hesaplanan korelasyon katsaysnn sfr olarak bulunmas, bu deikenlerin dolayl deiken veya deikenlerden etkilenmedii anlam tamamaktadr. Dier bir ifade ile söz konusu iki deikenin ortak sebep içermedii konusunda yorum yapmak doru deildir. Bu durum, bu deikeler ile ortak deiken(ler) arasndaki pozitif veya negatif korelasyonlardan kaynaklanabilir. Bu nedenle, Yol analizi tekniini kullanmak aratrcya yorumlamada daha yardmc olacaktr [20,22]. Korelasyon katsays +1 ile 1 arasnda deiirken, Yol katsaylar bu snrlarn dna çkabilmektedir. Dier bir ifade ile Yol katsaylarnn negatif etkili olanlar ve pozitif etkili olanlar birbirlerini dengelemekte ve korelasyon katsaylarn bu snrlar dahilinde tutmaktadr. Ayn korelasyona sahip olan deikenler arasnda, farkl Yol diyagramlar çizilebilmekte ve bunlar arasndaki dorusal ilikiler farkl ekillerde yorumlanabilmektedir. Yani Yol katsaylar ve Yol analizi teknii, ayn deikenler için farkl sebep - sonuç diyagramlarn kurup, bunlar farkl ekillerde yorumlama imkan salamaktadr. Yol analizi teknii, ayn veri setine deiik Yol diyagramlar çizerek bunlar yorumlama imkan verir [20]. Yol analizi ile çoklu regresyon analizi birbirine çok benzemektedirler. Yol analizini çoklu regresyondan ayran temel fark, çoklu regresyon analizinde dikkate alnan varsaymlar altnda bir baml deikenin tek bir analizde tüm bamsz deikenler üzerinden analiz edilmesidir. Yol analizinde ise birden fazla regresyon analizi yaplabilir. Yol analizinde her baml deiken her bir bamsz deiken üzerinden analiz edilmektedir. Yol katsays standartlatrlm regresyon katsays veya iki standart sapmann oran olarak da tanmlanabilmektedir [23]. Kümeleme Analizi Kümeleme analizi, doal gruplamalar kesin olarak bilinmeyen birimleri, deikenleri ya da birim ve deikenleri birbirleri ile benzer olan alt kümelere ayrmaya yardmc olan yöntemler topluluudur. Kümeleme analizi; birimleri, p deikene göre hesaplanan ve benzerlik ölçüsü olarak kullanlan baz ölçüler kullanarak homojen gruplara bölmek amacyla kullanlr [24]. Kümeleme analizinin genel amac, gruplanmam verileri benzerliklerine göre snflandrmak ve aratrmacya uygun, ie yarar özetleyici bilgiler elde etmede yardmc olmaktr. Kümeleme analizinde küme says bilinmemekte ve sadece verilerin mevcut durumuna ilikin sonuçlar vermesi nedeniyle gelecekte kullanlabilmesi söz konusu olamamaktadr. Kümeleme analizinde de çok deikenli analizlerde olduu gibi normallik varsaym olmakla birlikte normallik varsaym prensipte kalmakta, uzaklk deerlerinin normallii yeterli görülmektedir [25]. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Temel olarak farkllklarn analiz edilmesine yönelik gelitirilen çok boyutlu ölçekleme analizinin genel ve öncelikli amac, orijinal verilerin mümkün olduunca az boyutlu bir koordinat sistemine yerletirilmesidir. Bir dier ifade ile çok boyutlu ölçekleme, birimleri aldklar deerlere göre Öklid uzayndaki konumlaryla deerlendirerek grafiksel bir açklama yapmak amac ile kullanlmaktadr. Böylece farkllklar bir grafik ile görselletirilmekte ve açkça görülmektedir. çok boyutlu ölçekleme metotlar metrik ve metrik olmayan ölçekleme yöntemleri olarak snflanmaktadr. Metrik metot veri oranl veya eit aralkl ölçek ile elde edilmi olduunda kullanlmaktadr. Metrik olmayan metot veriler snflayc veya sral ölçek ile elde edilmi olduunda kullanlmaktadr. Metrik ve metrik olmayan metotlar arasndaki temel farkllk, metrik metotlar metrik eitsizlik özelliinin salandn varsayarken, metrik olmayan metotlar varsaymamaktadr [26-28].

5 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) Bulgular Çalmada kullanlan deikenler ve Yol katsays deerleri Çizelge 1 de sunulmutur. Deikenler arasndaki uyumun belli bir düzeyde olmasn salamak amacyla Yol Analizi sonuçlarnda Yol katsays mutlak deerce 0,7 den büyük çkan deikenler dikkate alnmtr. Bu deikenler Çizelge 1 den görülecei üzere X 9, X 13,X 14, X 21, X 24, X 25, X 27, X 30, X 32, X 34, X 36, X 37, X 39, X 41, X 42, X 51 deikenleridir. Temel göstergeler olarak nitelendirilebilecek bu deikenler ele alnarak bölgeler baznda uygulanan kümeleme analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlar Rekil 1 de sunulmu ve elde edilen bulgular her bir bölge için ayr ayr deerlendirilmitir. Çizelge 1. Aratrmada kullanlan deikenler ve yol katsaylar De+i$kenler simleri Yol katsay,s, X 1 Toplam Nüfus (kii) 0,073 X 2 Rehirleme Oran (yüzde) -0,036 X 3 Yllk Ortalama Nüfus Art Hz (binde) -0,498 X 4 Nüfus Younluu (kii/km 2 ) 0,111 X 5 Dourganlk Hz (çocuk says) 0,416 X 6 Ortalama Hane halk Büyüklüü (kii) 0,493 X 7 Tarm kolunda Çalanlarn Toplam stihdama Oran (yüzde) 0,504 X 8 Sanayi kolunda Çalanlarn Toplam stihdama Oran (yüzde) 0,482 X 9 Ticaret kolunda Çalanlarn Toplam stihdama Oran (yüzde) 0,859 X 10 Mali Kurumlar kolunda Çalanlarn Toplam stihdama Oran (yüzde) 0,538 X 11 Ücretli Çalanlarn Toplam stihdama Oran (yüzde) -0,035 X 12 Ücretli Çalan Kadnlarn Toplam stihdama Oran (yüzde) 0,378 X 13 verenlerin Toplam stihdama Oran (yüzde) -0,925 X 14 Okur Yazar Nüfus Oran (yüzde) 0,886 X 15 Okur Yazar Kadn Nüfusun Toplam Kadn Nüfusuna Oran (yüzde) -0,682 X 16 Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oran (yüzde) 0,591 X 17 lköretim Okullama Oran (yüzde) 0,249 X 18 Liseler Okullama Oran (yüzde) 0,179 X 19 Meslek Liseleri Okullama Oran (yüzde) -0,256 X 20 Bebek Ölüm Oran (binde) -0,232 X 21 On Bin Kiiye Düen Hekim Says (kii) -0,765 X 22 On Bin Kiiye Düen Di Hekimi Says (kii) -0,040 X 23 On Bin Kiiye Düen Eczane Says (adet) -0,309 X 24 On Bin Kiiye Düen Hastane Yata6 Says (hastane yata6) 0,776 X 25 Organize Sanayi Bölgesi Parsel Says (parsel) 0,784 X 26 Küçük Sanayi Sitesi yeri Says (adet) -0,114 X 27 malat Sanayi yeri Says (adet) -1,609 X 28 Krsal Nüfus Bana Tarmsal Üretim Deeri (TL) 0,055 X 29 Tarmsal Üretim Deerinin Türkiye çindeki Pay (yüzde) -0,473 X 30 Daire Says (adet) 1,342 X 31 Borulu Su Tesisat Bulunan Daire Oran (yüzde) 0,063 X 32 Gayri Safi Yurt çi Hasla çindeki Pay (yüzde) 3,454 X 33 Fert Bana Gayri Safi Yurt çi Hasla (TL) -0,549 X 34 Banka <ube Says (adet) -2,670 X 35 Fert Bana Banka Mevduat (TL) 0,230 X 36 Toplam Banka Mevduat çindeki Pay (yüzde) -2,288 X 37 Toplam Banka Kredileri çindeki Pay (yüzde) 3,534 X 38 Krsal Nüfus Bana Tarmsal Kredi Miktar (TL) -0,098 X 39 Fert Bana Snai, Ticari Ve Turizm Kredileri Miktar (TL) -0,734 X 40 Fert Bana Belediye Giderleri (milyon TL) 0,079 X 41 Fert Bana Genel Bütçe Gelirleri (TL) 0,943 X 42 Fert Bana Gelir ve Kurumlar Vergisi Miktar (TL) -3,190 X 43 Fert Bana Kamu Yatrmlar Miktar (TL) 0,049 X 44 Fert Bana Tevik Belgeli Yatrm Tutar (TL) 0,364 X 45 Fert Bana hracat Miktar (ABD dolar) 0,174 X 46 Fert Bana thalat Miktar (ABD dolar) -0,022 X 47 Krsal Yerlemelerde Asfalt Yol Oran (yüzde) -0,113

6 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) X 48 Yeterli çme Suyu Götürülen Nüfus Oran (yüzde) -0,132 X 49 TCK Asfalt Yol Oran (yüzde) -0,036 X 50 On Bin Kiiye Düen Özel Otomobil Says (adet) -0,061 X 51 On Bin Kiiye Düen Motorlu Kara Tat Says (adet) 0,704 X 52 Fert Bana Elektrik Tüketim Miktar (mws) -0,080 X 53 Fert Bana Telefon Kontör Deeri (adet) -0,146 X 54 Yeil Kartl Kii Oran (yüzde) -0,121 -ekil 1. Bölgelere göre illerin kümelenmesine ilikin aaç grafikleri veya dendrogramlar (solda) ile çok boyutlu ölçekleme grafikleri (sada) ç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Marmara Bölgesi

7 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) ekil 1 in devam Akdeniz Bölgesi Güney Do+u Anadolu Bölgesi Do+u Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Rekil 1 deki Marmara Bölgesi için elde edilen kümeleme sonuçlar incelendiinde, Marmara bölgesinde ilk olarak Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Krklareli, Tekirda ve Yalova illeri benzerlikler yönünden bir küme oluturmaktadr. Ayn ekilde benzerlikler yönünden Balkesir ve Edirne illeri bir küme

8 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) oluturmaktadr. Daha sonra bu illere Bursa ili eklenip yeni bir küme olumaktadr. Bu oluan yeni küme ile benzer özellik gösteren Kocaeli ili bu kümeye eklenmektedir. En son olarak da kümeye tek bana tüm bu illerin gösterdii özellikleri gösteren stanbul ili eklenmektedir. stanbul ilinin tek bana bir kümeyi temsil etmesinin, dier illere göre çok yüksek olmayan X 41 (fert bana genel bütçe gelirleri) ve X 51 (on bin kiiye düen motorlu kara tat says) deikenleri dndaki dier deikenlerde alm olduu yüksek deerlerden kaynakland söylenebilir. Marmara Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme sonuçlarna göre, 1. boyuta göre benzerlikler yönünden birbirine en yakn iller Sakarya ve stanbul illeri, benzerlikler yönünden birbirine en uzak olan iller ise Balkesir ve Kocaeli illeridir. 2. boyuta göre ise benzerlikler yönünden birbirine en çok benzeyen iller Kocaeli ve Tekirda illeri, benzerlikler yönünden birbirinden en çok farkl olan iller stanbul ve Bilecik illeridir. Ayrca stanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin dier illerden farkl özellik gösterdikleri ve Edirne ve Balkesir illerinin birbirlerine çok benzer olduklar da Rekil 1 den söylenebilir. Ege Bölgesi Rekil 1 e göre Ege Bölgesi nde Aydn, Manisa, Uak Afyon ve Kütahya illeri deikenlerin deerleri bakmndan benzer özellik gösterip bir kümede toplanmlardr. Ayn ekilde Denizli ve Mula illeri de benzerlikler yönünden bir küme oluturmulardr. Bu iki küme benzerlikler bakmndan tek küme altnda toplanmtr. zmir ili bu illerin hep birlikte gösterdikleri özellikleri tek bana gösterdiinden hepsinden farkl bir ekilde tek bir küme olarak yer almtr. Ayrca zmir in tek bana bir küme olmasnda, X 14 ve X 51 deikenleri dndaki dier deikenlerin yüksek deer içermesi etkili olmutur. Ege Bölgesi ne ilikin çok boyutlu ölçekleme grafii incelendiinde, boyut 1 e göre birbirinden en farkl olan iller Denizli ve Afyon, en bezer olanlar ise Aydn ve Kütahya dr. Boyut 2 ye göre ise en farkl olanlar zmir ve Kütahya, en benzeyen iller de Mula ve Denizli dir. Ayrca Afyon, Uak, Manisa, Kütahya ve Aydn illerinin benzerlik bakmndan birbirine yakn özellikler gösterdikleri görülmektedir. 'ç Anadolu Bölgesi ç Anadolu Bölgesi nde Krehir, Nide, Nevehir, Çankr, Sivas, Aksaray, Krkkale, Yozgat ve Karaman illeri benzer özellik gösterdiklerinden bir küme oluturmutur. Bu kümenin oluturduu ayn özellikleri Kayseri ve Konya illeri bir arada salayp birleerek yeni bir küme oluturmulardr. Daha sonra oluan bu yeni kümenin özelliklerini Eskiehir tek bana göstermekte ve bu kümeyle birlemektedir. Oluan bu kümede illerin gösterdikleri özellikleri ise Ankara tek bana gösterdii için tek bana bir küme oluturmaktadr. Ankara için dier illere göre pek yüksek olmayan X 24 (on bin kiiye düen hastane yata says) dndaki dier deikenlerin yüksek deer almasndan dolay tek bana bir küme oluturmutur. ç Anadolu Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme grafii, 1. boyuta göre en benzer özellik gösteren illerin Krkkale ve Krehir, en çok farkl özellik gösteren illerin ise Eskiehir ve Yozgat olduunu göstermektedir. 2. boyuta göre ise birbirine en çok benzeyen iller Krkkale ve Konya illeri, en farkl olan iller ise Yozgat ve Ankara illeridir. Ayrca Yozgat, Sivas, Nide, Çankr, Aksaray, Krehir ve Krkkale illerinin deikenler bakmndan benzer olduklar belirlenmitir. Karadeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi nde, 1. küme Sinop, Bartn, Artvin, Amasya, Gümühane ve Bayburt illerinden, 2. küme Rize, Karabük ve Düzce illerinden; 3. küme ise Çorum, Ordu ve Tokat illerinden olumaktadr. Bu 3. kümeye Kastamonu ili eklenmitir. Kastamonu ilinin tek bana küçük bir küme olarak gözükmesinin nedeni dier illere göre oldukça düük olan X 24, X 42 ve X 51 deikenlerinin ald deerler olduu söylenebilir. 4. küme Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerinden olumaktadr. lk üç kümenin birlemesiyle oluan kümeye Bolu ili eklenmektedir. Bu kümelerin gösterdii özellikleri ise Giresun tek bana göstermektedir. Tüm bu illerin bir araya gelerek oluturduklar kümenin özelliklerini ise Samsun, Trabzon ve Zonguldak illeri bir araya gelerek göstermektedirler.

9 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) Çok boyutlu ölçekleme grafii, 1. boyuta göre ele alnan deikenler bakmndan birbirine en benzer illerin Amasya ve Trabzon illeri, birbirinden en farkl olan illerin ise Bolu ve Giresun illeri olduunu ortaya koymaktadr. 2. boyuta göre ise en benzer olan iller Rize ve Kastamonu illeri, en farkl olan iller ise Gümühane ve Samsun illeridir. Gümühane, Bayburt, Sinop, Bartn, Amasya, Artvin, Kastamonu, Karabük ve Rize illerinin deikenler bakmndan benzer özellik gösterdikleri Rekil 1 den görülmektedir. Do3u Anadolu Bölgesi Bingöl, Bitlis, Mu, Ar ve Hakkari illerinin benzerlik yönünden bir küme oluturduklar ve bu illerin birlikte gösterdikleri özellikleri Van ili tek bana gösterdii gözlemlenmektedir. Bu iller bir küme altnda toplandnda bu illerin gösterdikleri özellikleri Kars, Ardahan, Tunceli, Idr ve Erzincan illeri bir araya gelerek gösterebilmektirler. Tüm bu illerin bir araya gelmesi sonucu gösterdikleri özellikleri Elaz, Erzurum ve Malatya illeri birlikte bir küme olarak göstermektedir. Dou Anadolu Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme grafii incelendiinde, 1. boyuta göre en çok benzer özellik gösteren iller Hakkari ve Elaz illeri, birbirinden en farkl özellik gösteren iller ise Van ve Idr illeridir. 2. boyuta göre birbirine en çok benzeyen iller Kars ve Van illeri, en farkl olan iller ise iller Hakkari ve Malatya illeridir. Ayrca Malatya, Erzurum, Elaz ve Erzincan illerinin dier illerden farkl özellik gösterdikleri görülmektedir. Güneydo3u Anadolu Bölgesi Mardin, Siirt, Batman ve Adyaman illeri deikenler bakmndan benzer özellik gösterdikleri için bir küme oluturmu ve bunlarn gösterdii özelliklerle benzer özellik gösteren R.Urfa ili bunlara katlmtr. Bu illerin oluturduu kümeye Rrnak ili eklenmi ve bir küme olumu daha sonra da bu kümeyle benzer özellik gösteren Diyarbakr ve Kilis bunlara katlarak yeni bir küme olumutur. Tüm bu illerin gösterdii özelliklerin hepsini tek bana Gaziantep ilinin gösterip tek bana bir küme olduu görülmektedir. X 21 deikeni hariç dier deikenlerin ald deerlerin yüksek olmas Gaziantep in tek bana bir küme oluturmasna neden olmutur. Çok boyutlu ölçekleme grafii, 1. boyuta göre birbirlerine benzerlik yönünden en yakn illerin Siirt ve Batman, en uzak illerin ise Rrnak ve Kilis olduunu göstermektedir. 2. boyuta göre ise birbirine benzerlik yönünden en yakn iller Ranlurfa ve Kilis, birbirine benzerlik yönünden en uzak olan iller ise Siirt ve Gaziantep tir. Ayrca Adyaman, Batman, Siirt illerinin benzer özellik gösterdii, Gaziantep in ise dier illerden çok farkl olduu ve bu yüzden dier illerden farkl yerde konumland görülmektedir. Akdeniz Bölgesi Deikenlerin ald deerler bakmndan K.Mara ve Osmaniye illeri (1. küme), Budur ve Isparta illeri (2. küme), Hatay ve Mersin illeri (3. küme) ve Antalya ve Adana illeri (4. küme) benzer özellik gösterdiklerinden birer küme oluturmaktadrlar. 1. küme ile 2. küme benzer özellik gösterdiklerinden bu iki küme birlemitir. Bu iki kümenin gösterdii özellikleri 3. küme de gösterdiinden bu kümeyle 3. küme de birlemitir. 4. küme bu kümelerin hepsinin birlikte gösterdikleri özellikleri tek bana gösterdiinden ayr bir küme olarak snflanmtr. Deikenlerde en yüksek deerleri Antalya ve Adana illeri aldklar için bu iller dier illerden farkl olarak gruplanmlardr. Akdeniz Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme grafii incelendiinde, 1. boyuta göre aralarnda en fazla benzerlik olan illerin Adana ve Antalya, en çok farkllk olan illerin ise K.Mara ve Isparta olduu görülmektedir. 2. boyuta göre ise en benzer olan iller Hatay ve Mersin illeri, en farkl olan iller ise Osmaniye ve Adana illeridir. Ayrca Osmaniye, Kahramanmara ve Hatay illerinin deikenlerin içerdii deerler bakmndan birbirlerine benzedikleri belirlenmitir.

10 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) Sonuç Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan Türkiye deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesini amaçlayan bu çalmada, kümeleme analizi sonuçlar ile çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlarnn birbirini destekler nitelikte olduu gözlenmitir. Örnein, Marmara Bölgesi nde stanbul deikenler bakmndan tek bana bir küme oluturmaktadr. Çok boyutlu ölçekleme analizinde de stanbul un bölgedeki dier illerden farkl olduu görülmektedir. Ege Bölgesi nde Aydn, Manisa, Uak, Afyon ve Kütahya illeri benzer özellik gösterdiklerinden ayn kümede toplanmlardr. Benzer ekilde çok boyutlu ölçekleme analizi sonucunda bu illerin birbirleriyle uyumlu olduu yani benzerlik gösterdikleri görülmütür. ç Anadolu Bölgesi nde Kümeleme Analizi sonucunda Ankara nn dier illerden farkl deerler ald ve tek bana bir küme oluturduu görülmü, bu sonuç çok boyutlu ölçekleme sonucunda da gözlemlenmitir. Karadeniz Bölgesi nde Samsun, Zonguldak, Trabzon ve Bolu illerinin her iki analizde de dier illerden farkl özellik gösterdikleri sonucu bulunmutur. Akdeniz Bölgesi nde her iki analiz sonucunda da Adana ve Antalya nn dier illerden daha farkl özellik gösterdikleri görülmektedir. Dou Anadolu Bölgesi nde Malatya, Elaz ve Erzurum illeri kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizleri sonuçlarnda dier illerin dnda snflanmaktadr. Güneydou Anadolu Bölgesi nde Gaziantep ili iki analiz sonucunda da dier iller dnda gruplanmtr. Ayrca her bölgede dier illerden farkl özellik gösteren iller sosyo-ekonomik gelimilik açsndan da dierlerine göre daha farkldr yani daha gelimilerdir. Marmara da stanbul, ç Anadolu da Ankara, Akdeniz de Antalya ve Adana, Ege de zmir, Dou Anadolu da Elaz, Erzurum ve Malatya, Güneydou Anadolu da ise Gaziantep illeri bölgelerdeki en gelimi olan illerdir. Türkiye de bölgeler, iller ve ilçeler arasndaki sosyo ekonomik gelimilik düzeylerine ilikin literatürde pek çok çalma yaplmtr. [1,2,10,13,15,17,18, 29-38]. Yakar ve Saraçl [39]. tarafndan yaplan çalmada, sosyo ekonomik gelimilik farkllklar bölgesel olarak deerlendirildiinde hemen her tür bölge ayrmnda gelimilik farkllnn önemli boyutlarda olduu belirtilmitir. Bölgeler arasnda olduu gibi bölge içindeki gelimilik farkllklar da eklendiinde kalknma ve gelimenin az sayda baz merkezler için geçerli olup aradan geçen zamanla bölgeler aras gelimilik farklarnn art gösterdii belirlenmitir. Bu aratrmada kullanlan illere yönelik sosyo-ekonomik göstergelere ilikin veriler sunulmam olup DPT Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü [18] verileri incelendiinde ve çalmada elde edilen sonuçlardan hareketle, Marmara Bölgesi nde Sakarya ilinde kii bana düen hekim saysnn, Bilecik te ticaretin ve iveren saysnn ve Edirne de ise snai, turizm ve ticari kredi miktarnn; Ege Bölgesi nde Kütahya ilinin ticaret orannn ve hekim saysnn, Afyon un ticaret orannn ve iveren saysnn; 'ç Anadolu Bölgesi nde Yozgat n ticaret oran, iveren says ve hekim saysnn; Karadeniz Bölgesi nde Tokat n hekim saysnn, Gümühane ve Bayburt illerinin ticaret oran ve iveren says bata olmak üzere genel sosyo-ekonomik deerlerinin; Do3u Anadolu Bölgesi nde Mu un ticaret orannn, Tunceli nin iveren saysnn, Ar nn hekim saysnn; Güneydo3u Anadolu Bölgesi nde Rrnak n snai ve turizm kredi oran ve hekim saysnn, Siirt in ticaret orannn, Mardin in hekim saysnn; Akdeniz Bölgesi nde K.Mara ta hekim says, iveren says ve okur-yazar orannn, Osmaniye nin ise bata hekim says olmak üzere dier sosyo-ekonomik göstergelerinin artrlmasna yönelik önlemler alnmas bölge bazndaki eitsizlikleri gidermek bakmndan önemli görülmektedir. Nitekim, belirtilen iller için söz konusu göstergeler dier illere göre düük kalmaktadr. Sonuç olarak, bölgeler arasndaki sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan oldukça fazla olan eitsizliklerin minimize edilmesine yönelik gerek yasal düzelmeme gerekse uygulama balamnda daha fazla çalmalar yaplmas ve özellikle özel sektörü yatrm yapmaya sevk edebilecek tevik ve önlemlerin artrlmasnn ülkemize pek çok açdan yararlar salayaca tartlmaz bir gerçekliktir. Kaynaklar [1] DPT (2000), VIII. Be4 Yllk Kalknma Plan -BYKP-, Bölgesel Gelime Özel htisas Komisyonu Raporu, Ankara.

11 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) [2] B. Dinçer, M. Özaslan, 2004, 'lçelerin Sosyo-Ekonomik Geli4mi4lik Sralamas Ara4trmas, DPT Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü, Ankara. [3] M. Temiz, Düzey 2 Snflandrmasnda Bölge 'çi Geli4mi4lik Farkllklar: TRB1 Örne3i, Uluslararas Bölgesel Kalknma Konferans, Malatya. [4] Y. Kutepeli, U. Halaç, 2004, Türkiye de gelir dalmnn analizi ve iyiletirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, [5] R. Sar, 2002, Düzce 'l Geli4me Plan: Gelir Da3lm, Yoksulluk ve 'stihdam Projesi. Eriim: [6] S. Güçlü, M. Bilen, 1995, 1980 sonras dönemde gelir dalmnda meydana gelen deimeler. Yeni Türkiye Dergisi, 6, [7] S. Erdoan, 2002, Yllar Arasnda Türkiye de Gelir Da3lm. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. [8] D. Polat, 2007, A3r Alt Bölgesinde A3r, Ardahan, I3dr, Kars, Gelir Da3lm ve Göç Bir Uygulama,. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. [9] TUK, 2008, Tüketim Harcamalar, Yoksulluk ve Gelir Da3lm: Sorularla Resmi 'statistikler Dizisi 6. Türkiye statistik Kurumu Matbaas, Ankara. [10] E.B. Yldz, U. Sivri, M. Berber, 2010, Türkiye de illerin sosyo-ekonomik geli4mi4lik sralamas, Uluslararas Bölgesel Kalknma Sempozyumu, Yozgat. [11] M. Rahin, B. Hamarat, 2002, G-10 Avrupa Birli3i ve OECD ülkelerinin sosyo-ekonomik benzerliklerinin fuzzy kümeleme analizi ile belirlenmesi, ODTÜ VI. International Conference in Economics, [12] L. Terlemez, 2001, Kümeleme Analizi 'le Avrupa Birli3ine Aday Ülkelerin Ekonomik Durumlarnn 'ncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskiehir. [13] S. Koç, 2001, 'llerin sosyo-ekonomik özelliklere göre snflandrlmas, Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana. [14] A.C.G. Atba, 2008, Kümeleme Analizinde Küme Saysnn Belirlenmesi Üzerine Bir Çal4ma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [15] V. Ylanc, 2010, Bulank kümeleme analizi ile Türkiye deki illerin sosyoekonomik açdan snflandrlmas, Süleyman Demirel Üniversitesi 'ktisadi ve 'dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/3, [16]. Klç, O. Emir, G. Klç, 2011, Bulank Kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas, 'statistikçiler Dergisi, 4, [17] D. Geler, 2005, Sosyo-Ekonomik De3i4kenliklerine Göre 'llerin Kümelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [18] B. Dinçer, M. Özaslan, T. Kavasolu, 2003, 'llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli4mi4lik Sralamas Ara4trmas, DPT Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü, Ankara. [19] C.C. Li, 1975, Path Analysis -a primer. The Boxwood Press. California, USA. [20] H. Orhan, D. Kakç, 2002, Path, korelasyon ve ksmi regresyon katsaylarnn karlatrlmal olarak incelenmesi. Hayvansal Üretim, 432, [21] H. Okut, H. Orhan, 1993, Path analizi ve korelasyon katsays, I. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, zmir. [22] R.V. Singh, N. Tewari, C.V. Singh, Y.P. Singh, Path coefficient analysis of mineral in blood serum affecting first lactation milk yield in crossbred cows. Indian Journal of Animal Science, 58: [23] U. Karadavut, A. Genç, S. Özdemir, 2005, Dorusal regresyonda Path iz katsaylarnn hesaplanmas ve tarmda uygulanmas. Bitkisel Ara4trma Dergisi, 1, [24] Z. Kaygsz, S. Saraçl, K.U. Dokuzlar, 2005, 'llerin geli4mi4lik düzeyini etkileyen faktörlerin path analizi ve kümeleme analizi ile incelenmesi. Eriim: [25] H. Tatldil, 2002, Uygulamal Çok De3i4kenli 'statistiksel Analiz. Ziraat Matbaaclk, Ankara. [26] A. Mead, 1992, Review of the Development of Multidimensional Scaling Methods, The Statistician, 41, [27] R.A. Johnson, D.W. Wichern, 1999, Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. [28] N. Bayram, M. Aytaç, 2004, Suç türlerinin karar a3açlar ile incelenmesi: Bursa örne3i, 4. statistik Günleri Sempozyumu, , Kuadas, zmir. [29] DPT, 1991, 'llerin Ekonomik ve Sosyal Geli4mi4lik Seviyelerinin Tespiti Ara4trmas, Ankara. [30] DPT, 1996, 'llerin Ekonomik ve Sosyal Geli4mi4lik Sralamas Ara4trmas, Ankara. [31] B. Hachasanolu, 1980, 'ller 'çin Bir Geli4mi4lik Göstergesi ve Sralamas, DPT Yaynlar, Ankara. [32] Ö. Kulakolu, 1995, 'llerin Sosyo-Ekonomik Geli4mi4lik Düzeyinin Temel Bile4enler Analizi ile Saptanmas, DE Uzmanlk Tezi, Ankara. [33] D.V. McGranahan, E. Pizaro, C. Richard, 1985, Measurement and Analysis of Socio-Economic Development, UNRISD, Report No:85.5, Geneva.

12 .Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) [34] M. Uysal,. Etikan, Y. Sanisolu, 2003, lerin gelimilik sralamalar için yaplan çalmalarn karlatrlmas, 'statistik Ara4trma Dergisi, 2, [35] M. Uysal, 1989, Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Geli4mi4lik Göstergelerine göre Geli4me Düzeyleri Üzerine Bir Çal4ma, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [36] M. Uysal, 1997, 'llerin Demografi, Sa3lk, '4gücü ve E3itim Göstergelerine göre Geli4mi4lik Sralamas, Uluslararas Katlml III. Ulusal Nüfusbilim Konferans, Ankara. [37] A.S. Albayrak, 2005, Türkiye de 'llerin Sosyoekonomik Geli4mi4lik Düzeylerinin Çok De3i4kenli 'statistik Yöntemlerle 'ncelenmesi, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, stanbul. [38] R. Sar, A. Güven, 2007, Kalknmada öncelikli yöreler uygulamasnn iller aras gelir dalm üzerindeki etkisi, ODTÜ Geli4me Dergisi, 34, [39] M. Yakar, S. Saraçl, 2010, Türkiye de iller aras net göç ile sosyo-ekonomik gelimilik endeksi arasndaki ilikilerin analizi, e-journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, 5,

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı