SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET"

Transkript

1 SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, IPA; ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masraflar ile, ilgili doktorun yazd ilaçlar n masraflar n limit dahilinde ödeyecektir. Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacakt r. Sigorta süresince geçerli olan bu teminat n limiti olup, her bir sa l k hasar nda(akut di hastal klar ile ilgili giderler hariç) 50 a kadar muafiyet uygulanacak, 50 üzeri faturalarda ise hasar n tamam ödenecektir. 2) T bbi Nakil Teminat Sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda olu an ani hastal veya yaralanmas ve 24 saat içinde müdahale edilmezse sigortal n n hayat n tehlikeye sokacak durumlarda, IPA Sigortal y ambulans veya refakatçi doktor ve IPA n n doktoru taraf ndan en uygun kabul edilen herhangi bir nakil arac yla uygun olan en yak n t bbi merkeze veya bir t bbi merkezden di erine naklini organize eder ve nakil için gerekli tüm giderleri limit dahilinde kar lamay taahhüt eder. Bir t bbi merkezden di er bir t bbi merkeze nakil, ancak, bulunulan t bbi merkezde hastaya yap lacak tedavi için gerekli donan m ve t bbi ekip yoksa sa lanacakt r. Naklin yap labilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyece i t bbi rapor gerekmektedir. *Inter Partner Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortal n n sa l k durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad n ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad n ; Bedensel Zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, v.b.) Sigortal n n tedavisinden sorumlu olan doktorun yaz l raporu do rultusunda belirleyeceklerdir. **Hava Ambulans hizmetine IPA medikal ekibi Sigortal y tedavi eden doktorun yaz l raporu do rultusunda karar verebilir ve hava ambulans ile nakil sadece Avrupa k tas ile s n rl d r. Ancak tüm hava ambulans organizasyonlar IPA Medikal Ekibi taraf ndan yap l r. 3) Cenaze Nakli Sigortal n n yurt d nda seyahati esnas nda vefat durumunda IPA, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri al r ve uluslararas t bbi artlara uygun ta ma için gereken tabutun ve kalan e yalar n TÜRK YE deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masraflar kapsam d d r.

2 Tabut masraf, cenazenin ta nmas için gerekli standart tabut ile s n rl d r. Cenaze naklinin bir ba ka dernek, vak f, özel veya tüzel kurulu taraf ndan organize edilmesi ve giderlerinin kar lanmas durumunda, Inter Partner Assistance n bu teminat geçersiz k lma hakk sakl d r. 4) Tedavi Sonras Daimi kametgaha Geri Dönü ün Sa lanmas IPA, yurt d nda seyahati esnas nda ciddi hastal k veya ciddi yaralanma sonucu t bbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olmas durumunda Sigortal n n Türkiye'deki daimi ikametgah na naklini (kara/hava yolu ile) organize edecek ve tek yön ekonomi s n f uçak biletini mevcut biletini de kullanarak kar layacakt r. *Inter Partner Assistance Medikal Ekibi, Sigortal n n sa l k durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad n ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad n ; Bedensel Zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, v.b.) Sigortal n n tedavisinden sorumlu olan doktorun yaz l raporu do rultusunda belirleyeceklerdir. **Hava Ambulans hizmetine IPA medikal ekibi Sigortal y tedavi eden doktorun yaz l raporu do rultusunda karar verebilir ve hava ambulans ile nakil sadece Avrupa k tas ile s n rl d r. Ancak tüm hava ambulans organizasyonlar IPA Medikal Ekibi taraf ndan yap l r. 5) Kay p Bagaj n Bulunup Ula t r lmas IPA, Sigortal n n tarifeli uçak seferi (IATA) ve kiral k uçak (charter) ile yurtd na yapt seyahat esnas nda check-in i leminden geçtikten sonra kaybolan bagaj n n bulunmas için gereken merciler ile yapaca görü melerle ilgili kendisine tavsiyelerde bulunacak ve kay p raporunun haz rlanmas nda yard mc olacakt r. Bagaj n bulunmas halinde ise, IPA söz konusu bagaj n Sigortal n n Daimi kametgah na veya seyahat için tasarlanan var noktas na ula t r lmas nda arac l k edecektir. 6) Bagaj Kayb veya Hasar Sigortal n n yurtd tarifeli uçu larda (IATA) check-in i leminden geçmi bagaj n n kaybolmas, çal nmas veya zarar görmesi halinde Havayolu irketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamamas durumunda havayolunun kay p, zarar ya da çal nma raporu art ile IPA, Sigortal ya 400 limit dahilinde ödeme yapacakt r. irket taraf ndan ödenecek tazminat tutar, sorumlu havayolu irketinin ödemi oldu u tazminat tutar ndan ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutar ndan dü ülecektir. Sigortal, bagaj içeri inin listesini, tahmini fiyat ve al tarihlerini, havayolu irketinden al nan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kart, nakit para, seyahat çeki, kasa fi i, cep telefonu, foto raf makinesi, video kamera v.b. elektronik e yalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri e yalar bu teminat n kapsam d ndad r. 7) Gecikmeli Bagaj Sigortal n n yurtd tarifeli uçu larda (IATA) check-in i leminden geçmi bagaj n n kaybolup, var müteakip 24 saat içerisinde bulunamamas halinde, havayolu irketinin kay p raporu art ile IPA, Sigortal ya acil ki isel ihtiyaçlar n kar lamas için yapm oldu u masraflar n orijinal faturalar n IPA ya göndermesi ko uluyla, 100 limit dahilinde ödeme yapacakt r.

3 8) Seyahat S ras nda ahsi E ya Çal nmas IPA, Sigortal n n yurtd seyahati esnas nda ki isel e yalar n n herhangi bir yerden çal nmas, çal nan e yalar n bir listesinin e yalar n yakla k bedelleri ile birlikte IPA ile payla lmas ve bu durumun ilgili ülke polisi taraf ndan haz rlanm bir tutanak ile belgelenmesi kayd ile, bu teminat kapsam nda sigortal n n kayb n azami 250 ile s n rl kalacak ekilde tazmin edecektir. 9) Seyahatin ptali (Mücbir Sebeplerden) Sigortal n n seyahat acentesine bir ödeme yapm olmas kayd yla, tur ba lang ç tarihinden ve kullan lan ula m arac hareket etmeden önce, a a da yaz l hallere ba l olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalmas, teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir; a) Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastal k, Sigortal n n, e inin, çocuklar n n, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgah nda çocuklar na bakan ki inin hastaneye yat r lmas gerekirse (doktor taraf ndan yaz l olarak belgelenmesi art yla), b)sigortal ya mahkemeden tan k olarak son ça r n n gelmesi (ça r n n kopyas n n irkete gönderilmesi ve ça r tarihinin seyahat poliçesinin al tarihinden sonra olmas kayd yla), c) Sigortal n n, evindeki veya i yerindeki h rs zl k, yang n veya patlama, do al afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zarar n ortaya ç kmas riski sebebiyle, Sigortal n n evinde veya i yerinde bulunmas n n gerekli olmas (bu teminat n geçerli olmas için Sigortal n n olay gösteren, resmi makamlardan al nm itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi irkete ibraz etmesi gerekmektedir), d) Sigortal ya e lik eden ki inin, ayn poliçeye sahip olmas ve bu poliçenin ayn tur için sat n al nm olmas art yla, yukar daki nedenlerden dolay seyahatini iptal etmek zorunda kalmas, e) Sigortal taraf ndan, seyahatini iptal edece i en k sa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolay, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan IPA sorumlu olmayacakt r. f) Sorumlu seyahat acentesinin iade etmi oldu u, IPA ya ve/veya Sigortac ya bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutar bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutar ndan dü ülecektir. E er bu seyahat poliçesi seyahat ile ayn anda al nmad ysa, bu teminat geçersiz olacakt r. A a da belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacakt r: Estetik tedavileri, a lanma Psikolojik rahats zl klar Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve di tedavileri Salg n Pasaport, nüfus cüzdan, vize, bilet ve a sertifikas eksikli i Do um ve istekli olarak do uma son vermek

4 Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda, öncesinde tan s konmu olsun veya olmas n, var oldu u yetkili bir doktor taraf ndan poliçe ba lang ç tarihinden sonra tespit edilen t bbi bir durum veya bu duruma ba l olarak ortaya ç kan akut kriz. Seyahatin iptali teminat için istenen belgeler; i) Olay gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta irketi raporu). Bu rapor üzerinde olay n gerçekle ti i tarih (hastaneye giri, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya te his, hastal n seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. ii) Seyahat acentesine ödeme yap ld na dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente taraf ndan sa lanan seyahat voucher n n kopyas. iii) Seyahat acentesi taraf ndan kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflar n n faturas. Seyahatin iptali teminat için, y ll k toplamda Euro ile teminat verilmi olup; teminat beher kat l mc için Euro dan fazla olmamak kayd ile kendi tur bedeli ile s n rl d r. 10) Tarifeli Uçu un Kaç r lmas ( Mücbir Sebeplerden) Yurtd na yap lan seyahatlerde mücbir sebepler yüzünden kalk günü uçu un kaç r lmas ndan dolay Avrupa k tas n kapsayan seyahatler için 500, Avrupa k tas haricindeki seyahatler için limit dahilinde non show tazminatlar n kapsar. lk 50 muafiyete tabidir. 11) Seyahat Acentesinin flas /Taahhüdün Yerine Getirilememesi Sigortal n n paket tur kapsam nda seyahat acentesi vas tas yla yapaca seyahat ve konaklamalarda ve Sigortal n n bedelini ödemi olmas kayd yla; a) Acentenin iflas etmesi ve iflas n kanunen yetkili mercilerce ilân, b) Acentenin seyahatle ilgili olarak hizmet ald üçüncü ki ilerden kaynaklanan nedenlerle hizmeti verememesi, yahut taahhüt etti i ekilde yerine getirememesi, c) Acentenin kamu güvenli i nedeniyle kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulmas halleri hariç, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmamas halinde, paket turun gerçekle tirilememesi, yahut acentenin kusuruyla gere i gibi yerine getirilememesi halinde, paket tur bedelini a mamak kayd yla sigortal n n zarar i bu kloz kapsam nda, acentenin hizmet kusuru oran nda tazmin edilir. Tazminat talep edebilmek için, Sigortal n n talebini tevsik edecek tüm belgelerle birlikte, makbuz, fatura ve benzeri kanunen geçerli say lan ödeme ve ispat belgelerini ibraz artt r. Sigortal n n kendisinden kaynaklanan nedenlerle olu acak zararlar bu teminat kapsam nda de erlendirilmez. Ba ka bir sigorta sözle mesi kapsam nda tazmin edilen zararlar, bu kloz kapsam nda tazmin edilmez. bu kloz kapsam nda ödenen tazminat tutarlar ile ilgili Türk Ticaret Kanunu nun halefiyet eri imi hükümleri geçerlidir. Paket tur kapsam nda tanzim edilen tüm sözle melerde, ilgili turizm acentesinin ünvan ve paket tur bedeli IPA ya bildirilir.

5 IPA 10 gün önceden haber vermek kayd yla, irketin ilgili acente vas tas yla sat n durdurmas n isteyebilir. Sat lan turlar n, gezi sözle mesinde yer alan unsurlar içermemesi veya ürünün özelli i gere i ta mas gereken asgari özelliklere sahip olmamas durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanl veya yarg karar ile, kat l mc ya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri De erlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi) kapsam nda ve teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri De erlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi), seyahat acentelerinin paket turlar nda tüketicilere taahhüt edilen ya da olmas gereken hizmetlerin aksamas ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin de erlendirilmesinde yararlan lacak bir kaynak niteli indedir. Hesaplama yöntemi, hizmetlerdeki eksiklik durumunda uygulanacak iade oranlar n n yer ald hesap cetveli TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri De erlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi)nde yer almaktad r. * Acentenin kasten sebep oldu u her türlü olay teminat haricidir. Sigorta teminat, organize edilen tura ait gezi sözle mesinin imzalanarak, tur bedelinin k smen veya tamamen ödenmesi (sat ) ile ba lar ve kat l mc lar n turu tamamlamalar ve ba lang ç noktas na dönmeleri ile sona erer. Seyahat acentesi iflas ve taahhüdün yerine getirilmemesi için Kütahya çizelgesindeki oranlar dahilinde olay ba ve y ll k toplamda Euro ile teminat verilmi olup; teminat beher kat l mc için Euro dan fazla olmamak kayd ile kendi tur bedeli ile s n rl d r. 12) Seyahatin Yar da Kesilmesi a) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya ç kan seyahat masraflar n n kar lanmas Sigortal n n yurt d seyahati esnas nda, daimi ikametgah ndaki h rs zl k, su basmas, yang n veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zarar n ortaya ç kmas riski sebebiyle, Sigortal n n evinde bulunmas gerekti i durumlarda; IPA, Sigortal n n Daimi kametgah na ekonomi s n f tarifeli bir uçu la ile geri dönebilmesi için (var ise mevcut uçak biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve masraf n öder. Bu teminat, sadece, Sigortal n n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma araçlar n kullanamad nda mümkündür. Bu teminat n geçerli olabilmesi için, Sigortal n n olay gösteren resmi makamlardan al nm bir belgeyi IPA ya ibraz etmesi gereklidir. ( tfaiye raporu, polis raporu gibi). b) Birinci Derece Aile Mensubunun Ölümü Sonras Meydana Gelen Seyahat Masraflar Sigortal, poliçede belirtilen birinci derece bir aile mensubunun (e i, çocuklar, ebeveyni) Daimi kamet Ülkesi nde ölümü nedeniyle seyahatini yar da kesmek zorunda kald nda, IPA, Sigortal n n Daimi kametgah na ekonomi s n f tarifeli bir uçu la ile geri dönebilmesi için (var ise mevcut uçak biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve masraf n öder. Bu teminat, sadece, Sigortal n n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma araçlar n kullanamad nda mümkündür. Sigortal geri dönü sonras nda, vefat resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.

6 13) Yaralanma veya Hastal k Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzat lmas Sigortal n n yurt d nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, Sigortal n n yurt d nda kal süresinin uzamas n n söz konusu hastal n veya yaralanman n sonucu oldu u ilgili doktor taraf ndan belgelenir ise, IPA, Sigortal n n otel veya di er konaklama masraflar n azami birbirini izleyen 7 gece (Standart oda+kahvalt ) kar layacakt r. Konaklaman n yap laca otel IPA taraf ndan belirlenir. Sigortal n n bulundu u bölgede 4* otel yok ise veya 4* otellerde yer bulunam yor ise, sigortal n n 3* otelde konaklamas sa lan r. 14) Sigortal ya Yap lacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati Sigortal n n, yurt d seyahati esnas nda poliçe kapsam ndaki acil hastal k veya yaralanma neticesinde t bbi tedavi gereksinimi nedeniyle7 günü a acak bir süre için hastanede yatmas gerekti i bir durumda IPA, Sigortal n n belirleyece i bir aile bireyinin hastanenin bulundu u yere seyahatini organize edecek masraf n kar layacakt r. 15) Sigortal ya Yap lacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklamas Sigortal n n yurt d seyahati esnas nda poliçe kapsam ndaki acil hastal k veya yaralanma neticesinde t bbi tedavi gereksinimi nedeniyle 7 günü a acak bir süre için hastanede yatmas gerekti i bir durumda IPA, sigortal n n belirleyece i bir aile bireyinin hastanede refakatçi olarak bulunmas n veya 4* Otelde konaklamas n birbirini izleyen azami 7gece ile s n rl olmak üzere sa layacakt r. Her iki durumda da masraflar IPA taraf ndan kar lanacakt r. Söz konusu masraflar hastanede refakatçi için; gecelik refakatçi ücreti (ekstralar hariç), 4* otelde konaklama için ise; Standart oda+kahvalt ücreti (ekstralar hariç) ile s n rl d r. Konaklaman n yap laca otel IPA taraf ndan belirlenir. Sigortal n n bulundu u bölgede 4* otel yok ise veya 4* otellerde yer bulunam yor ise, sigortal n n 3* otelde konaklamas sa lan r. GENEL ARTLAR

7 A) S GORTANIN KONUSU bu Sigorta Sözle mesi, Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatanda sigortal lar ile Türkiye de yerle ik yabanc uyruklu sigortal lar n poliçede belirtilen ülkelere yapt klar seyahatleri esnas nda olu an, Seyahat Sigortas kapsam ndaki giderlerini, i bu Özel artlar ve Seyahat Sa l k Sigortas Genel artlar çerçevesinde, poliçede yaz l ödeme limiti ve oranlar dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonlar yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsam, poliçenin sat n al nmas na sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortal n n ikamet adresine dönü yapmas (hangisi daha k sa ise) halinde geçerlili ini yitirecektir. Ba vuru formunda beyan edilen ve poliçe üzerinde yaz l olan bilgiler esast r. Sigorta teminat, sadece poliçede belirtilen ki iler için geçerli olup, bunun d ndaki ki iler teminatlardan yararlanamaz. Sigortadan yararlanacak ki inin ba vuru düzenlendi i s rada Türkiye de bulunmas gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacakt r. Ayn teminatlar içeren iki veya daha fazla seyahat poliçesi al nmas halinde limiti yüksek olan poliçe limitleri ve oranlar dahilinde de erlendirme yap lmaktad r. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. B) TANIMLAR 1. Acil Durum: Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda Sigortal n n aniden hastalanmas veya yaralanmas. 2. Asistans Hizmeti: IPA taraf ndan, bu anla mada kapsam alt na al nan ve Bölüm II de sunulan artlar ve limitler çerçevesinde verilen hizmetler. 3. Bedensel Yaralanma: Kaza gibi ani ve harici etkilerle olu an ve Sigortal n n t bbi ara t rma yap lmas n veya bir sa l k kurulu undan veya hekimden tedavi almas n gerektirecek bedeni yaralanmalar. 4. Daimi kametgah: Poliçede belirtilmi olan, Sigortal n n Türkiye deki ikametgah adresi. 5. Doktor: Türkiye de veya yurtd nda t p fakültesi diplomas na sahip hasta kabul edip tedavi etmeye yetkisi olan ki idir. 6. Hastal k: Sigortal n n bir doktor taraf ndan müdahaleyi veya t bbi ara t rmay gerektirecek fiziksel veya ruhsal fonksiyonlar nda bozulmad r. 7. Inter Partner Asistans (IPA): Seyahat Sigortas kapsam nda Sigortal n n gerçekle en risklerini teminat alt na alan ve verilen hizmetin uluslararas organizasyonu ile birlikte assistans hizmetlerini veren kurulu tur.

8 8. Kaza: Sigortal n n kontrolü d nda d bir etkene ba l olarak meydana gelen t bbi tetkik, ve muayenelerle kan tlanabilecek bedensel yaralanma veya hastal klara sebep olan ani olayd r. 9. Kronik Hastal k: Ba lang c ndan itibaren dönemsel olarak tekrarlayan veya devaml sa l k sorunlar na sebep olan yava ilerlemeye e ilimli hastal kt r. 10. Medikal Ekip: IPA sorumlu hekimi ve tedavi eden doktor taraf ndan tan mlanan her bir vak'aya uygun 24/24 saat x 7 gün hizmet veren t bbi birim 11. Muafiyet: IPA n n hizmet kapsam na girmeyen ve Sigortal n n kendisi taraf ndan ödenmesi gereken masraflar. 12. Sa l k Kurulu u: lgili ülkenin yetkili makamlar taraf ndan ruhsatland r lan ve düzenli kontrol edilen özel sektör veya kamuya ait ayakta / yatarak tedavi hizmetleri veren kurulu lard r. 13. Sigortal : Türk Nipon Sigorta taraf ndan düzenlenen seyahat sa l k sigortas n n teminat kapsam na dahil bulunan ki i. 14. Sigorta Ettiren: Sigortac ile sigorta sözle mesine taraf olan ve sigorta primlerinin ödenmesi gibi sigortadan do an yükümlülüklerinin sahibi gerçek veya tüzel ki idir. 15. Sigorta Ba lang c ndan Önce Varolan Hastal klar: Poliçe ba lang ç tarihinden önce var oldu u yetkili bir doktor taraf ndan tespit edilen t bbi bir durum. 16. Talep Edilen Asistans Hizmeti: Sigortal veya onun nam na bir ba kas taraf ndan IPA Türk Nippon Sigorta ya tahsisli numaralar aran larak talep edilen ve artlar Bölüm IV te belirtilen asistans hizmetleri. 17. Yak nlar: Baba, anne, çocuk, e, erkek karde, k z karde. C) CO RAF KAPSAM 1.Bölge Sadece Avrupa K tas ülkelerini (Türkiye hariç) kapsar. 2.Bölge Tüm dünya y (Türkiye, Irak ve Afganistan hariç) kapsar. D) YA SINIRI 0-17 ya aras ndaki çocuklar ise anne veya babalar n n sigorta ettiren olmas kayd yla sigortalanabilirler ya aras ki iler %50, ya aras ki iler %100, ya aras ki iler %200 ek prim ödemek kayd ile kaza durumlar na kar kapsam alt na al n r. 65 ya ve üzeri ki iler sadece kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilirler. 81 ya ve üzeri ki iler, bu sigortan n kapsam alt nda de ildir. E) BA VURULAR VE PR M ÖDEMES

9 a. Sigorta ba vurusunun ve Sigorta Sözle mesinin, Sigortal n n seyahate ba lamadan önce yap lmas zorunludur. b. Sigortac n n gerek sözle me yap l rken gerekse sözle menin geçerlilik süresi içerisinde sonradan yap lan ba vurular kabul etmeme hakk sakl d r. c. Ba vurulan süre için sigorta primi, TL olarak ve pe in ödenecektir. Sigorta teminatlar primin tamam n n pe in olarak ödenmesi ve poliçenin düzenlenmesiyle ba lar. Sigorta Sözle mesi nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yap lmaz. Primlerin hesaplanmas nda, poliçenin düzenlendi i tarihteki T.C. Merkez Bankas efektif sat kuru esas al nacakt r. d. Sözle me ba lang c ndan sonra aile kapsam nda e ve çocuk eklenmesi ya da sigorta plan de i ikli i talep edildi inde, Sigortac n n ilgili talebi kabul etmesiyle, talep tarihinde yürürlükte olan primler, talep tarihindeki T.C. Merkez Bankas efektif sat kuru veya yukar daki ko ullara ba l olarak düzenlenebilecek döviz kuru esas al narak uygulan r. e. Teminat d nda oldu u belirtilen haller, sürprim uygulanarak teminat alt na al nmaz. TEM NAT DI I KALAN HALLER Seyahat Sa l k Sigortas Genel artlar nda belirtilmi olan teminat d kalan hallerden ba ka, a a da belirtilen durumlar i bu Sigorta Sözle mesi teminatlar n n d ndad r. 1) Bu poliçe kapsam nda talepte bulunan Sigortal n n hileli ve kas tl hareketleri, 2) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan f rt na, meteor dü mesi v.b. do al afetler sonucu ortaya ç kan zararlar, 3) Harp veya harp niteli indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan do an iç karga al klar, 4) 3713 say l Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler, 5) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan m veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald r ve sabotaj, 6) Silahl kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekat, 7) Tehlikede bulunan ki ileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, Sigortal n n kendisini bile bile a r bir tehlikeye maruz b rakacak hareketlerde bulunmas, 8) Yolcu ta ma yetkisine sahip olmayan bir hava ta t n n ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat s fat yla kullan lmas, motorsiklet kullan m, 9) Seyahat bitiminde ikametgah iline dönü ü takiben devam eden tedavi harcamalar, 10) Hiç tedavi edilmemi olsa dahi, ba vuru tarihinde varolan ve/veya sigorta ba lang ç tarihi öncesine dayanan tüm hastal klar, kronik zeminde geli en akut hastal k hecmeleri ve komplikasyonlar na ait ortaya ç kan masraflar (hastal k sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda geri gönderilmesi ve defin masraflar dahil), 11) Tan s ileri ya ta konulsa dahi do u tan gelen tüm hastal k ve sakatl klar (do umsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bak m vs.), motor ve mental geli im bozuklu u (büyüme ve geli me gerili i) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip ara t rmas, hemoglobin

10 elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendo an tiroid testleri, kalça USG, inmemi ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-vur vb.) 12) Hamilelik ve komplikasyonlar ile ilgili her türlü sa l k harcamas, 13) Kordon Kan al m, saklamas ve Kordon kan bankas na ili kin her tür gider, 14) Resmen ilan edilmi bulunan salg n hastal klar (kolera,s tma vb.); AIDS ve AIDS e ba l hastal klar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masraflar ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olaca tüm hastal klar, 15) Özel hem ire giderleri, 16) Koltuk de ne i, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkab, tabanl k, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile i itme cihaz giderleri ve her türlü yard mc t bbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihaz ve kalibrasyonu, holter cihaz vb.), psikososyal nedenlerle kullan lan meme ve penil protez vb. giderleri, 17) Gözlük cam, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonlar, 18) Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organ n, kan ürünlerinin ve vericinin masraflar, ve organ/dokuya ait transfer giderleri, 19) Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar, 20) Sigortal n n intihara te ebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastal k, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastal klar ve geriatrik hastal klar, psikosomatik hastal klara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamalar ile psikolog ve dan manl k hizmetleri harcamalar, 21) Cinsel fonksiyon bozukluklar ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bula an hastal klar, 22) Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçl yap lan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, iroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.), 23) Belli bir hastal a ba l olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, a lama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve y ll k kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar, 24) Anaflaksi durumu hariç alerjik hastal klar ve bu hastal klara yönelik tedaviler, 25) Ki inin akli dengesinin yerinde oldu u veya olmad zamanlarda kendisine verece i zararlar, suç i leyerek kendisine verece i zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullan m sonucu do an hastal klar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyu turucu ve ba ml l k yapan maddeler kullan lmas neticesinde olabilecek her türlü sa l k giderleri, 26) a- Sigortal n n lisansl sporcu olarak kar la malara kat lmas ya da haz rlanmas s ras nda ortaya ç kan rahats zl klar n tetkik, tedavi ve bak m, b- Profesyonel sporcular n meslek kazalar. Yaln z, yap lan sporlarla ilgisi olmayan ani hastal k ve ilgili sporlar n d nda olu an kazalar teminat alt ndad r, sürprim uygulanmaz. c- Lisanss z veya amatör olarak dahi yap lsa kayak, da c l k, binicilik, rafting, tüplü / serbest dal, yamaç para ütü, dö ü sporlar, motor sporlar v.s. gibi tüm tehlikeli spor dallar. 27) Di rahats zl klar ile ilgili tüm tedavi giderleri, 28) Çocuk bak m ücretleri, çocuk mamalar, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb., 29) Vücudun günlük ihtiyac n sa lamak ve/veya genel sa l korumak ve desteklemek amac ile kullan lan, ilaç niteli inde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, g da takviyeleri WHO onay almam tüm ilaç niteli indeki maddeler,

11 30) Doktorlardan ve sa l k kurumlar ndan kaynaklanan hatal tedavi ve ameliyat neticesi ortaya ç kan komplikasyonlar nedeniyle olu an giderler, 31) Sigortal l k öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonlar, 32) Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olman n d nda, herhangi bir ekilde uçman n do uraca t bbi problem, sakatl k ve bunlar n gerektirdi i tetkik ve tedaviler, ve di er masraflar, 33) Estetik tedavileri, a lanma, 34) Ambalaj yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, k r lan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, 35) Check-in i lemi yap lmam veya bagaj talep fi i düzenlenmemi ve hava yolu tarifeli uçu yolculuklar d nda meydana gelmi bagaj kay p veya hasarlar, 36) Sigortal n n daimi ikamet etti i ilde vefat halinde cenaze nakli ve defin masraflar, 37) Poliçede belirtilmi olan teminat süresinin a ld zaman diliminde ortaya ç kan hasarlar, 38) Yurtiçinde yap lan planl tedaviler ve ilaçlar, 39) Avrupa k tas d nda hava ambulans nakli, 40) 65 ya ve üstü ki iler için ani olsun veya olmas n hastal k durumlar. 41) Y ll k seyahat sigortalar nda toplam seyahat süresi olan 92 günün a lmas halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm t bbi tedavi, t bbi nakil ve cenaze nakil masraflar. GENEL PROSEDÜR Poliçe kapsam ndaki acil bir durumda Sigortal IPA n n stanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmi olan (0216) no lu telefon numaras ndan herhangi bir ahsi giri imde bulunmadan önce arar: Ad n ve soyad n, Poliçe Numaras n ve geçerlilik tarihini, Kendisine ula labilecek yer ve telefon numaras n, Kar la t problemi ve istenen yard m n türünü bildirir. Sigortal ve/veya herhangi bir yak n ve/veya tedavi eden birimler poliçe geçerlili i için öncelikle IPA y aramak ve masraflar n kendi kar layaca tüm bedeller ile ilgili olarak IPA n n ön onay n almak zorundad r. IPA, Sigortal için poliçe kapsam nda yap lmas gereken tüm organizasyonu yapacak ve masraf n da kar layacakt r. Acil t bbi nedenlerle IPA dan ön onay al nmam ise Sigortal ve/veya birinci derece yak n kendisine acil hizmet sa layabilecek en yak n t bb merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortal n n yurt d nda yatarak tedavilerde mümkün olan en k sa sürede ve her durumda azami 5 gün içinde ald hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu IPA ya bildirmesi gerekmektedir. IPA ya elden ula t r lan sa l k harcamalar için, IPA medikal ekibi,harcamalar n incelemesi yapacak ve sadece poliçe kapsam ndaki acil tedavi gerektiren durumlarla ilgili harcamalar n geri ödemesini gerçekle tirecektir. Harcamalar n incelenebilmesi için tüm gerekli belgeler IPA ya Sigortal taraf ndan iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler; Hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporlar, makbuzlar, faturalar vb. IPA, gerekli görürse hasar n olu tu u ülkedeki ofisine dosyay geçebilecek ve orada inceleme yapt rabilecektir. Bu süreç 60 güne kadar uzayabilir. IPA medikal ekibince

12 ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 gün içerisinde Sigortal ya ödenecektir. Bu durumda Sigortal ya yaln z Ayakta ve Yatarak (Hastanede) T bbi Tedavi Teminat nda belirtilmi olan limitler kapsam nda geri ödeme yap lacakt r. Bu maddenin d nda kalan tüm harcamalar IPA n n ön onay olmadan yap lm olduklar takdirde kabul edilmeyecek ve teminat kapsam d nda say lacakt r. SEYAHAT SA LIK S GORTASI GENEL ARTLARI Sigortan n Kapsam Madde 1- Seyahat sa l k sigortas ula m yollar ndan herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt d na veya yurt d ndan ülkemize seyahat edenleri, seyahatler esnas nda kar la abilecekleri sa l k risklerine kar koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortac, seyahat s ras nda poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma ba l olmayan hastal k hali sonucunda, planlanan seyahat süresi d nda meydana gelmemesi kayd yla, Sigortal ya, poliçede belirtilen teminatlar sa lar. Sigortan n Süresi Madde 2- Sigortan n süresi yurt d na yap lan seyahatler için ülkemiz s n rlar ndan ç k ld n n pasaportla tespit edildi i an ba lar, ülkemiz s n rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurt d ndan yap lan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz s n rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an ba lar yine ülke s n rlar d na ç k ld n n pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurtiçinde yap lan seyahatlerde ise sigortan n süresinin ba lang c ve biti i sigorta poliçesinde belirtilir. Asistan Ki i/ irket Madde 3- Seyahat Sa l k Sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta irketleri verir. Seyahat sa l k sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortac taraf ndan gerekti inde hizmet sat n alma sözle meleri arac l ile asistan ki i/ irketlere devredilebilir. Poliçe ptali Madde 4- Seyahat sa l k sigortas sat n alan ki i, seyahate gidemedi i durumda poliçe ba lang ç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta irketine iade etmek kayd yla poliçesini iptal ettirerek, ödedi i sigorta primini geri al r. Sunulacak Asgari Teminatlar Madde 5- Sigortal n n Sigorta irketinden alm oldu u poliçeler asgari olarak a a daki teminatlar içermek zorunda olup, sigorta irketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. a) Ani rahats zl k ve hastal klara ili kin t bbi tedavi teminat. Sigortal n n, bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket; hastane, ameliyat ve tedavi masraflar ile, ilgili doktorun yazd ilaçlar n masraflar n poliçe limitleri dahilinde öder. b) Sigortal n n tedavinin verilebilece i en yak n sa l k kurulu una seyahati veya nakli.

13 Sigortal n n bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket Sigortal n n t bbi durumuna en uygun nakil arac yla, en yak n sa l k kurum ve/veya kurulu una ula m n sa lar. Bulunulan sa l k kurum ve/veya kurulu unda hastaya yap lacak tedavi için gerekli donan m ve t bbi ekip yoksa irket, Sigortal n n t bbi durumuna uygun ba ka bir sa l k kurum ve/veya kurulu una naklini sa lamakla yükümlüdür. c) Sigortal n n taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli. Sigortal n n bu poliçe kapsam ndaki hastal k veya yaralanma sonucu t bbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olmas durumunda, seyahate devam edemeyece ine ve ikametgah adresine dönü için Sigortal n n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma arac n kullanamayaca na Sigortal y tedavi eden doktor taraf ndan karar verilirse, irket, Sigortal y poliçe ko ullar çerçevesinde Sigortal y tedavi eden doktorun belirledi i ve Sigortal n n t bbi durumuna en uygun nakil arac yla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri kar layacakt r. d) Vefat eden Sigortal n n nakli Sigortal n n bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas sonucu vefat halinde irket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve olu an masraflar öder. Verilecek Ek Teminatlar Madde 6- Sigorta irketleri özel artlar nda asgari teminatlar d nda ek teminatlar da verebilir. Prim Ödeme ekli ve Ödenmemesinin Sonuçlar Madde 7- Sigorta priminin tamam n n akit yap l r yap lmaz poliçenin teslimi kar l nda ödenmesi gerekir. Aksi kararla t r lmad kça, prim ödenmedi i taktirde poliçe teslim edilmi olsa dahi Sigortac n n sorumlulu u ba lamaz. Genel Ko ullar Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortac n n tazminat ödeme sorumlulu u ile Sigortal n n tazminat talep hakk poliçenin ko ullar na uymalar na ba l d r. Bu Poliçe kapsam ndaki talebi için Sigortal ; Zarar asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri al r. Durumu irket ve/veya Asistan Ki i/ irkete en k sa zamanda bildirir. irketin onay n alabilmek amac yla, irkete ula lamamas durumunda, Sigortal kendisine en yak n acil sa l k kurum ve/veya kurulu una gidebilir. Bu durumda, Sigortal ald hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri irkete iletir. Sigortal olay gösteren orjinal belge ve makbuzlar irkete ibraz etmekle yükümlüdür. irkete hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporlar, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder. Genel stisnalar

14 Madde 9- Dolayl ya da dolays z olarak a a daki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsam d ndad r. a) Bu Poliçe kapsam nda talepte bulunan Sigortal n n hileli hareketleri, b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan f rt na ve meteor dü mesi gibi do al afetler sonucu ortaya ç kan zararlar, c) Harp veya harp niteli indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan do an iç karga al klar, d) 3713 say l Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler, e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan m veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald r ve sabotaj, f) Silahl kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekat, g) Tehlikede bulunan ki ileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, Sigortal n n kendisini bile bile a r bir tehlikeye maruz b rakacak hareketlerde bulunmas, h) Sigortal n n kas tl hareketleri, i) T bbi reçete d nda al nan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyu turucular veya t bbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya ç kan hastal klar veya patolojik durumlar, j) Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda, poliçe ba lang ç tarihinden önce var oldu u, yetkili bir doktor taraf ndan tespit edilen t bbi bir durum veya bu duruma ba l olarak ortaya ç kan akut kriz, k) Do u tan olan hastal klar (Gebelik esnas nda olu an veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastal klar), l) ntihar veya intihar te ebbüsü, m) Ak l hastal klar, psikolojik rahats zl klar, salg n hastal klar, n) A a daki sporlar n yap lmas : hangi türden olursa olsun her türlü yar, ralli veya benzeri denemeler, olta bal kç l d nda av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dal lar, umumi yolcu ta mac l yapmak amac yla tasarlanmam deniz araçlar yla uluslararas sularda dola ma, binicilik, da c l k, at talimleri, boks, ne türden olursa olsun güre sporlar, dövü me sanatlar, para ütçülük, s cak hava balonculu u, serbest dü me, yamaç para ütü ve genel olarak tehlikeli oldu u bilinen her türlü spor veya e lence faaliyeti, o) Spor federasyonlar veya benzeri organizasyonlar taraf ndan düzenlenen yar lara veya turnuvalara kat lma, p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda aç kça mutabakata var lmad sürece kayak, r) Yolcu ta ma yetkisine sahip olmayan bir hava ta t n n ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat s fat yla kullan lmas, motorsiklet kullan m, s) Sigortan n kapsam na giren bir kaza neticesinde vuku bulmad taktirde suda bo ulmalar. Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s f kralar nda say lan durumlar n özel artlar ile teminat alt na al nmas mümkündür. Birden Çok Sigorta Madde 10- Sigortal ba ka sigorta irketleriyle ayn rizikolara kar ayn süreye rastlayan ba ka Sigorta Sözle mesi yapacak olursabunu Sigortac lara derhal bildirmekle yükümlüdür. Birden fazla Sigorta irketi sözkonusu oldu unda tedavi masraflar sigorta irketlerince poliçe tanzim önceli ine göre ödenir.

15 Tebli ve hbarlar Madde 11- Sigortal bildirimlerini Sigorta irketinin merkezine veya Sigorta Sözle mesine arac l k eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar. Sigortac da bildirimlerini Sigortal n n poliçede gösterilen adresine veya bu adres de i mi se son bildirilen adresine ayn surette yapar. Taraflara imza kar l elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. S rlar n Sakl Tutulmas Madde 12- Sigortac ve Sigortac ad na hareket edenler, bu sözle menin yap lmas ndan dolay Sigortal ya ait olarak ö renece i s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludur. Yetkili Mahkeme Madde 13- Bu Sigorta Sözle mesinden do an anla mazl klar nedeniyle Sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya Sigorta Sözle mesine arac l k yapan acentenin ikametgah n n bulundu u yerde Sigortac taraf ndan aç lacak davalarda ise daval n n ikametgah n n bulundu u yerde ticaret davalar na bakmakla görevli mahkemedir. Zaman A m Madde 14- Sigorta Sözle mesinden do an bütün talepler iki y lda zaman a m na u rar. Özel artlar: Madde 15- Sigorta irketleri bu genel artlara Sigortal aleyhine olmamak ve teminat kapsam n daraltmamak kayd yla özel artlar uygulayabilir. Yürürlük Madde 16- Bu Genel artlar tarihi itibariyle yürürlü e girer.

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI VİZE

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI VİZE SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI VİZE TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya yaralanmas

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

YURT Ç SEYAHAT S GORTASI TEM NAT AÇIKLAMLARI

YURT Ç SEYAHAT S GORTASI TEM NAT AÇIKLAMLARI YURT Ç SEYAHAT S GORTASI TEM NAT AÇIKLAMLARI TEM NATLAR 1) Genel Bilgi Dan ma Sigortal ya hava durumu, yol durumu, feribot ve uçak seferleri, döviz kurlar ve vergiler, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar

Detaylı

YURT ĠÇĠ SEYAHAT SĠGORTASI ÖZEL ve GENEL ġartlari

YURT ĠÇĠ SEYAHAT SĠGORTASI ÖZEL ve GENEL ġartlari YURT ĠÇĠ SEYAHAT SĠGORTASI ÖZEL ve GENEL ġartlari A. SĠGORTANIN KONUSU İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin, T.C. sınırları içerisinde yaptıkları seyahatleri

Detaylı

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli TEMİNATLAR TEMİNAT DETAYLARI Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde oluşan seyahati esnasında aniden hastalanması veya

Detaylı

50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450)

50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450) 50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450) KAPSAM İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC

Detaylı

Ticaret Unvanı : Ray Sigorta A.Ş. Adresi : Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) 444 4 729 & (212) 299 48 52

Ticaret Unvanı : Ray Sigorta A.Ş. Adresi : Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) 444 4 729 & (212) 299 48 52 YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU A. SİGORTACIYA AİT İLİŞKİN BİLGİLER 1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Unvanı : Adresi : Tel & Faks : 2.Teminatı veren sigortacının;

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI MADDE 1 - SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Demir Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir.

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Sigortalı No : 4908569 Adı Soyadı / Ünvanı : ÜNAL KARACAİR Sigortalı Adresi : TONYA TRABZON Seyahat Paketi Alternatif Gün Limiti SİGORTALI BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : 30326392626 GSM No : TEMİNATLAR TEMİNAT

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ EK 1 Groupama Seyahat Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Seyahat Sağlık Sigortası poliçesidir. Sigortalı:

Detaylı

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde ikamet eden sigortalıların Türkiye

Detaylı

: Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) & (212)

: Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) & (212) YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU A. SİGORTACIYA AİT İLİŞKİN BİLGİLER 1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Unvanı : Adresi : Tel & Faks : 2.Teminatı veren sigortacının;

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde

Detaylı

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : SMART SEYAHAT SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari 1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye

Detaylı

STANDART VİZE SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ve GENEL ŞARTLARI-YURT DIŞI

STANDART VİZE SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ve GENEL ŞARTLARI-YURT DIŞI STANDART VİZE SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ve GENEL ŞARTLARI-YURT DIŞI A. SĠGORTANIN KONUSU İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar

Detaylı

Acente No: Sigorta Süresi: Eski Poliçe No:

Acente No: Sigorta Süresi: Eski Poliçe No: Poliçe No: Müşteri No: Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Tanzim Tarihi : 158226482 : 77811822 : 18/05/2017 : 25/05/2017 : 24/04/2017 Acente No: Sigorta Süresi: Eski Poliçe No: Bağlı Pol No: Zeyil Numarası

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI Genel Özellikler Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalının yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve sigortalı talebine bağlı olarak

Detaylı

BÖLÜM I HİZMETLER ( TEMİNAT KAPSAMLARI ) A - DAR KAPSAMLI SEYAHAT SAĞLIK ( KONSOLOSLUK ) ÜRÜNÜ

BÖLÜM I HİZMETLER ( TEMİNAT KAPSAMLARI ) A - DAR KAPSAMLI SEYAHAT SAĞLIK ( KONSOLOSLUK ) ÜRÜNÜ BÖLÜM I HİZMETLER ( TEMİNAT KAPSAMLARI ) A - DAR KAPSAMLI SEYAHAT SAĞLIK ( KONSOLOSLUK ) ÜRÜNÜ 1) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Sigortalanın karşılaştığı acil olan veya olmayan hertürlü sağlık problemi ile

Detaylı

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI 1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar,

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

SİGORTALI: TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin organize ettikleri yurtiçi turları satın alan ve adına sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar.

SİGORTALI: TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin organize ettikleri yurtiçi turları satın alan ve adına sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar. TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :1286 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu bilgilendirme formu ekinde verdiğimiz teklif, talebinizin/teklifinizin, şirketimiz şartlarınca yeniden düzenlenmiş halidir. En az iki nüsha olarak düzenlenen

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014

FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014 FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014 MADDE 1- SİGORTA KONUSU Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ek olarak sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, gerekli olan tedavi giderleri poliçeye

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ I. TANIMLAR Sigortalı: Groupama Sigorta tarafından tanzim edilen yürürlükteki Yat Sigortası Poliçesinde adı belirtilmiş ve Yat Sigortası Poliçesi kapsamına dahil

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1- Sigortanın Konusu ve Kapsamı İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile Türkiye

Detaylı

SİGORTALI: TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin organize ettikleri yurtdışı turları satın alan ve adına sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar

SİGORTALI: TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin organize ettikleri yurtdışı turları satın alan ve adına sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :1287 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel: İşbu şartname, 29 Ocak 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Hindistan ın Jaipur şehrinde düzenlenecek olan

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

HDI SİGORTA A.Ş. Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları

HDI SİGORTA A.Ş. Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları HDI SİGORTA A.Ş. Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları Aşağıda detayları yazılı açıklamalar ile sağlanan teminatlar Seyahat Sağlık Sigorta poliçe ön yüzünde açıkça yazılması

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

GROUPAMARINE YAT SİGORTASI

GROUPAMARINE YAT SİGORTASI GROUPAMARINE YAT SİGORTASI GROUPAMA YAT SİGORTASI ÜRÜNLERİ Özel amaçlı yelkenli ve motoryatlar için tasarlanan Groupamarine Yat Sigortası Ticari ve özel yatlar için Groupama Yat Sigortası GROUPAMARİNE

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Majole ofisine teslim tarihi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1. TARAFLAR: İstanbul Valiliği İl Savunma Müdürlüğü ile Çeviri Derneği dir. 2. AMAÇ: Ülkemizde meydana

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR TEMĐNATLAR Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil Vefat

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A- SİGORTA KORUMASI

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A- SİGORTA KORUMASI Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A- SİGORTA KORUMASI A.1- Sigortanın Konusu Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı