SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET"

Transkript

1 SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, IPA; ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masraflar ile, ilgili doktorun yazd ilaçlar n masraflar n limit dahilinde ödeyecektir. Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacakt r. Sigorta süresince geçerli olan bu teminat n limiti olup, her bir sa l k hasar nda(akut di hastal klar ile ilgili giderler hariç) 50 a kadar muafiyet uygulanacak, 50 üzeri faturalarda ise hasar n tamam ödenecektir. 2) T bbi Nakil Teminat Sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda olu an ani hastal veya yaralanmas ve 24 saat içinde müdahale edilmezse sigortal n n hayat n tehlikeye sokacak durumlarda, IPA Sigortal y ambulans veya refakatçi doktor ve IPA n n doktoru taraf ndan en uygun kabul edilen herhangi bir nakil arac yla uygun olan en yak n t bbi merkeze veya bir t bbi merkezden di erine naklini organize eder ve nakil için gerekli tüm giderleri limit dahilinde kar lamay taahhüt eder. Bir t bbi merkezden di er bir t bbi merkeze nakil, ancak, bulunulan t bbi merkezde hastaya yap lacak tedavi için gerekli donan m ve t bbi ekip yoksa sa lanacakt r. Naklin yap labilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyece i t bbi rapor gerekmektedir. *Inter Partner Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortal n n sa l k durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad n ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad n ; Bedensel Zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, v.b.) Sigortal n n tedavisinden sorumlu olan doktorun yaz l raporu do rultusunda belirleyeceklerdir. **Hava Ambulans hizmetine IPA medikal ekibi Sigortal y tedavi eden doktorun yaz l raporu do rultusunda karar verebilir ve hava ambulans ile nakil sadece Avrupa k tas ile s n rl d r. Ancak tüm hava ambulans organizasyonlar IPA Medikal Ekibi taraf ndan yap l r. 3) Cenaze Nakli Sigortal n n yurt d nda seyahati esnas nda vefat durumunda IPA, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri al r ve uluslararas t bbi artlara uygun ta ma için gereken tabutun ve kalan e yalar n TÜRK YE deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masraflar kapsam d d r.

2 Tabut masraf, cenazenin ta nmas için gerekli standart tabut ile s n rl d r. Cenaze naklinin bir ba ka dernek, vak f, özel veya tüzel kurulu taraf ndan organize edilmesi ve giderlerinin kar lanmas durumunda, Inter Partner Assistance n bu teminat geçersiz k lma hakk sakl d r. 4) Tedavi Sonras Daimi kametgaha Geri Dönü ün Sa lanmas IPA, yurt d nda seyahati esnas nda ciddi hastal k veya ciddi yaralanma sonucu t bbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olmas durumunda Sigortal n n Türkiye'deki daimi ikametgah na naklini (kara/hava yolu ile) organize edecek ve tek yön ekonomi s n f uçak biletini mevcut biletini de kullanarak kar layacakt r. *Inter Partner Assistance Medikal Ekibi, Sigortal n n sa l k durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad n ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad n ; Bedensel Zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, v.b.) Sigortal n n tedavisinden sorumlu olan doktorun yaz l raporu do rultusunda belirleyeceklerdir. **Hava Ambulans hizmetine IPA medikal ekibi Sigortal y tedavi eden doktorun yaz l raporu do rultusunda karar verebilir ve hava ambulans ile nakil sadece Avrupa k tas ile s n rl d r. Ancak tüm hava ambulans organizasyonlar IPA Medikal Ekibi taraf ndan yap l r. 5) Kay p Bagaj n Bulunup Ula t r lmas IPA, Sigortal n n tarifeli uçak seferi (IATA) ve kiral k uçak (charter) ile yurtd na yapt seyahat esnas nda check-in i leminden geçtikten sonra kaybolan bagaj n n bulunmas için gereken merciler ile yapaca görü melerle ilgili kendisine tavsiyelerde bulunacak ve kay p raporunun haz rlanmas nda yard mc olacakt r. Bagaj n bulunmas halinde ise, IPA söz konusu bagaj n Sigortal n n Daimi kametgah na veya seyahat için tasarlanan var noktas na ula t r lmas nda arac l k edecektir. 6) Bagaj Kayb veya Hasar Sigortal n n yurtd tarifeli uçu larda (IATA) check-in i leminden geçmi bagaj n n kaybolmas, çal nmas veya zarar görmesi halinde Havayolu irketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamamas durumunda havayolunun kay p, zarar ya da çal nma raporu art ile IPA, Sigortal ya 400 limit dahilinde ödeme yapacakt r. irket taraf ndan ödenecek tazminat tutar, sorumlu havayolu irketinin ödemi oldu u tazminat tutar ndan ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutar ndan dü ülecektir. Sigortal, bagaj içeri inin listesini, tahmini fiyat ve al tarihlerini, havayolu irketinden al nan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kart, nakit para, seyahat çeki, kasa fi i, cep telefonu, foto raf makinesi, video kamera v.b. elektronik e yalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri e yalar bu teminat n kapsam d ndad r. 7) Gecikmeli Bagaj Sigortal n n yurtd tarifeli uçu larda (IATA) check-in i leminden geçmi bagaj n n kaybolup, var müteakip 24 saat içerisinde bulunamamas halinde, havayolu irketinin kay p raporu art ile IPA, Sigortal ya acil ki isel ihtiyaçlar n kar lamas için yapm oldu u masraflar n orijinal faturalar n IPA ya göndermesi ko uluyla, 100 limit dahilinde ödeme yapacakt r.

3 8) Seyahat S ras nda ahsi E ya Çal nmas IPA, Sigortal n n yurtd seyahati esnas nda ki isel e yalar n n herhangi bir yerden çal nmas, çal nan e yalar n bir listesinin e yalar n yakla k bedelleri ile birlikte IPA ile payla lmas ve bu durumun ilgili ülke polisi taraf ndan haz rlanm bir tutanak ile belgelenmesi kayd ile, bu teminat kapsam nda sigortal n n kayb n azami 250 ile s n rl kalacak ekilde tazmin edecektir. 9) Seyahatin ptali (Mücbir Sebeplerden) Sigortal n n seyahat acentesine bir ödeme yapm olmas kayd yla, tur ba lang ç tarihinden ve kullan lan ula m arac hareket etmeden önce, a a da yaz l hallere ba l olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalmas, teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir; a) Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastal k, Sigortal n n, e inin, çocuklar n n, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgah nda çocuklar na bakan ki inin hastaneye yat r lmas gerekirse (doktor taraf ndan yaz l olarak belgelenmesi art yla), b)sigortal ya mahkemeden tan k olarak son ça r n n gelmesi (ça r n n kopyas n n irkete gönderilmesi ve ça r tarihinin seyahat poliçesinin al tarihinden sonra olmas kayd yla), c) Sigortal n n, evindeki veya i yerindeki h rs zl k, yang n veya patlama, do al afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zarar n ortaya ç kmas riski sebebiyle, Sigortal n n evinde veya i yerinde bulunmas n n gerekli olmas (bu teminat n geçerli olmas için Sigortal n n olay gösteren, resmi makamlardan al nm itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi irkete ibraz etmesi gerekmektedir), d) Sigortal ya e lik eden ki inin, ayn poliçeye sahip olmas ve bu poliçenin ayn tur için sat n al nm olmas art yla, yukar daki nedenlerden dolay seyahatini iptal etmek zorunda kalmas, e) Sigortal taraf ndan, seyahatini iptal edece i en k sa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolay, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan IPA sorumlu olmayacakt r. f) Sorumlu seyahat acentesinin iade etmi oldu u, IPA ya ve/veya Sigortac ya bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutar bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutar ndan dü ülecektir. E er bu seyahat poliçesi seyahat ile ayn anda al nmad ysa, bu teminat geçersiz olacakt r. A a da belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacakt r: Estetik tedavileri, a lanma Psikolojik rahats zl klar Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve di tedavileri Salg n Pasaport, nüfus cüzdan, vize, bilet ve a sertifikas eksikli i Do um ve istekli olarak do uma son vermek

4 Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda, öncesinde tan s konmu olsun veya olmas n, var oldu u yetkili bir doktor taraf ndan poliçe ba lang ç tarihinden sonra tespit edilen t bbi bir durum veya bu duruma ba l olarak ortaya ç kan akut kriz. Seyahatin iptali teminat için istenen belgeler; i) Olay gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta irketi raporu). Bu rapor üzerinde olay n gerçekle ti i tarih (hastaneye giri, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya te his, hastal n seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. ii) Seyahat acentesine ödeme yap ld na dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente taraf ndan sa lanan seyahat voucher n n kopyas. iii) Seyahat acentesi taraf ndan kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflar n n faturas. Seyahatin iptali teminat için, y ll k toplamda Euro ile teminat verilmi olup; teminat beher kat l mc için Euro dan fazla olmamak kayd ile kendi tur bedeli ile s n rl d r. 10) Tarifeli Uçu un Kaç r lmas ( Mücbir Sebeplerden) Yurtd na yap lan seyahatlerde mücbir sebepler yüzünden kalk günü uçu un kaç r lmas ndan dolay Avrupa k tas n kapsayan seyahatler için 500, Avrupa k tas haricindeki seyahatler için limit dahilinde non show tazminatlar n kapsar. lk 50 muafiyete tabidir. 11) Seyahat Acentesinin flas /Taahhüdün Yerine Getirilememesi Sigortal n n paket tur kapsam nda seyahat acentesi vas tas yla yapaca seyahat ve konaklamalarda ve Sigortal n n bedelini ödemi olmas kayd yla; a) Acentenin iflas etmesi ve iflas n kanunen yetkili mercilerce ilân, b) Acentenin seyahatle ilgili olarak hizmet ald üçüncü ki ilerden kaynaklanan nedenlerle hizmeti verememesi, yahut taahhüt etti i ekilde yerine getirememesi, c) Acentenin kamu güvenli i nedeniyle kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulmas halleri hariç, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmamas halinde, paket turun gerçekle tirilememesi, yahut acentenin kusuruyla gere i gibi yerine getirilememesi halinde, paket tur bedelini a mamak kayd yla sigortal n n zarar i bu kloz kapsam nda, acentenin hizmet kusuru oran nda tazmin edilir. Tazminat talep edebilmek için, Sigortal n n talebini tevsik edecek tüm belgelerle birlikte, makbuz, fatura ve benzeri kanunen geçerli say lan ödeme ve ispat belgelerini ibraz artt r. Sigortal n n kendisinden kaynaklanan nedenlerle olu acak zararlar bu teminat kapsam nda de erlendirilmez. Ba ka bir sigorta sözle mesi kapsam nda tazmin edilen zararlar, bu kloz kapsam nda tazmin edilmez. bu kloz kapsam nda ödenen tazminat tutarlar ile ilgili Türk Ticaret Kanunu nun halefiyet eri imi hükümleri geçerlidir. Paket tur kapsam nda tanzim edilen tüm sözle melerde, ilgili turizm acentesinin ünvan ve paket tur bedeli IPA ya bildirilir.

5 IPA 10 gün önceden haber vermek kayd yla, irketin ilgili acente vas tas yla sat n durdurmas n isteyebilir. Sat lan turlar n, gezi sözle mesinde yer alan unsurlar içermemesi veya ürünün özelli i gere i ta mas gereken asgari özelliklere sahip olmamas durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanl veya yarg karar ile, kat l mc ya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri De erlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi) kapsam nda ve teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri De erlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi), seyahat acentelerinin paket turlar nda tüketicilere taahhüt edilen ya da olmas gereken hizmetlerin aksamas ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin de erlendirilmesinde yararlan lacak bir kaynak niteli indedir. Hesaplama yöntemi, hizmetlerdeki eksiklik durumunda uygulanacak iade oranlar n n yer ald hesap cetveli TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri De erlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi)nde yer almaktad r. * Acentenin kasten sebep oldu u her türlü olay teminat haricidir. Sigorta teminat, organize edilen tura ait gezi sözle mesinin imzalanarak, tur bedelinin k smen veya tamamen ödenmesi (sat ) ile ba lar ve kat l mc lar n turu tamamlamalar ve ba lang ç noktas na dönmeleri ile sona erer. Seyahat acentesi iflas ve taahhüdün yerine getirilmemesi için Kütahya çizelgesindeki oranlar dahilinde olay ba ve y ll k toplamda Euro ile teminat verilmi olup; teminat beher kat l mc için Euro dan fazla olmamak kayd ile kendi tur bedeli ile s n rl d r. 12) Seyahatin Yar da Kesilmesi a) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya ç kan seyahat masraflar n n kar lanmas Sigortal n n yurt d seyahati esnas nda, daimi ikametgah ndaki h rs zl k, su basmas, yang n veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zarar n ortaya ç kmas riski sebebiyle, Sigortal n n evinde bulunmas gerekti i durumlarda; IPA, Sigortal n n Daimi kametgah na ekonomi s n f tarifeli bir uçu la ile geri dönebilmesi için (var ise mevcut uçak biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve masraf n öder. Bu teminat, sadece, Sigortal n n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma araçlar n kullanamad nda mümkündür. Bu teminat n geçerli olabilmesi için, Sigortal n n olay gösteren resmi makamlardan al nm bir belgeyi IPA ya ibraz etmesi gereklidir. ( tfaiye raporu, polis raporu gibi). b) Birinci Derece Aile Mensubunun Ölümü Sonras Meydana Gelen Seyahat Masraflar Sigortal, poliçede belirtilen birinci derece bir aile mensubunun (e i, çocuklar, ebeveyni) Daimi kamet Ülkesi nde ölümü nedeniyle seyahatini yar da kesmek zorunda kald nda, IPA, Sigortal n n Daimi kametgah na ekonomi s n f tarifeli bir uçu la ile geri dönebilmesi için (var ise mevcut uçak biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve masraf n öder. Bu teminat, sadece, Sigortal n n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma araçlar n kullanamad nda mümkündür. Sigortal geri dönü sonras nda, vefat resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.

6 13) Yaralanma veya Hastal k Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzat lmas Sigortal n n yurt d nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, Sigortal n n yurt d nda kal süresinin uzamas n n söz konusu hastal n veya yaralanman n sonucu oldu u ilgili doktor taraf ndan belgelenir ise, IPA, Sigortal n n otel veya di er konaklama masraflar n azami birbirini izleyen 7 gece (Standart oda+kahvalt ) kar layacakt r. Konaklaman n yap laca otel IPA taraf ndan belirlenir. Sigortal n n bulundu u bölgede 4* otel yok ise veya 4* otellerde yer bulunam yor ise, sigortal n n 3* otelde konaklamas sa lan r. 14) Sigortal ya Yap lacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati Sigortal n n, yurt d seyahati esnas nda poliçe kapsam ndaki acil hastal k veya yaralanma neticesinde t bbi tedavi gereksinimi nedeniyle7 günü a acak bir süre için hastanede yatmas gerekti i bir durumda IPA, Sigortal n n belirleyece i bir aile bireyinin hastanenin bulundu u yere seyahatini organize edecek masraf n kar layacakt r. 15) Sigortal ya Yap lacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklamas Sigortal n n yurt d seyahati esnas nda poliçe kapsam ndaki acil hastal k veya yaralanma neticesinde t bbi tedavi gereksinimi nedeniyle 7 günü a acak bir süre için hastanede yatmas gerekti i bir durumda IPA, sigortal n n belirleyece i bir aile bireyinin hastanede refakatçi olarak bulunmas n veya 4* Otelde konaklamas n birbirini izleyen azami 7gece ile s n rl olmak üzere sa layacakt r. Her iki durumda da masraflar IPA taraf ndan kar lanacakt r. Söz konusu masraflar hastanede refakatçi için; gecelik refakatçi ücreti (ekstralar hariç), 4* otelde konaklama için ise; Standart oda+kahvalt ücreti (ekstralar hariç) ile s n rl d r. Konaklaman n yap laca otel IPA taraf ndan belirlenir. Sigortal n n bulundu u bölgede 4* otel yok ise veya 4* otellerde yer bulunam yor ise, sigortal n n 3* otelde konaklamas sa lan r. GENEL ARTLAR

7 A) S GORTANIN KONUSU bu Sigorta Sözle mesi, Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatanda sigortal lar ile Türkiye de yerle ik yabanc uyruklu sigortal lar n poliçede belirtilen ülkelere yapt klar seyahatleri esnas nda olu an, Seyahat Sigortas kapsam ndaki giderlerini, i bu Özel artlar ve Seyahat Sa l k Sigortas Genel artlar çerçevesinde, poliçede yaz l ödeme limiti ve oranlar dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonlar yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsam, poliçenin sat n al nmas na sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortal n n ikamet adresine dönü yapmas (hangisi daha k sa ise) halinde geçerlili ini yitirecektir. Ba vuru formunda beyan edilen ve poliçe üzerinde yaz l olan bilgiler esast r. Sigorta teminat, sadece poliçede belirtilen ki iler için geçerli olup, bunun d ndaki ki iler teminatlardan yararlanamaz. Sigortadan yararlanacak ki inin ba vuru düzenlendi i s rada Türkiye de bulunmas gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacakt r. Ayn teminatlar içeren iki veya daha fazla seyahat poliçesi al nmas halinde limiti yüksek olan poliçe limitleri ve oranlar dahilinde de erlendirme yap lmaktad r. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. B) TANIMLAR 1. Acil Durum: Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda Sigortal n n aniden hastalanmas veya yaralanmas. 2. Asistans Hizmeti: IPA taraf ndan, bu anla mada kapsam alt na al nan ve Bölüm II de sunulan artlar ve limitler çerçevesinde verilen hizmetler. 3. Bedensel Yaralanma: Kaza gibi ani ve harici etkilerle olu an ve Sigortal n n t bbi ara t rma yap lmas n veya bir sa l k kurulu undan veya hekimden tedavi almas n gerektirecek bedeni yaralanmalar. 4. Daimi kametgah: Poliçede belirtilmi olan, Sigortal n n Türkiye deki ikametgah adresi. 5. Doktor: Türkiye de veya yurtd nda t p fakültesi diplomas na sahip hasta kabul edip tedavi etmeye yetkisi olan ki idir. 6. Hastal k: Sigortal n n bir doktor taraf ndan müdahaleyi veya t bbi ara t rmay gerektirecek fiziksel veya ruhsal fonksiyonlar nda bozulmad r. 7. Inter Partner Asistans (IPA): Seyahat Sigortas kapsam nda Sigortal n n gerçekle en risklerini teminat alt na alan ve verilen hizmetin uluslararas organizasyonu ile birlikte assistans hizmetlerini veren kurulu tur.

8 8. Kaza: Sigortal n n kontrolü d nda d bir etkene ba l olarak meydana gelen t bbi tetkik, ve muayenelerle kan tlanabilecek bedensel yaralanma veya hastal klara sebep olan ani olayd r. 9. Kronik Hastal k: Ba lang c ndan itibaren dönemsel olarak tekrarlayan veya devaml sa l k sorunlar na sebep olan yava ilerlemeye e ilimli hastal kt r. 10. Medikal Ekip: IPA sorumlu hekimi ve tedavi eden doktor taraf ndan tan mlanan her bir vak'aya uygun 24/24 saat x 7 gün hizmet veren t bbi birim 11. Muafiyet: IPA n n hizmet kapsam na girmeyen ve Sigortal n n kendisi taraf ndan ödenmesi gereken masraflar. 12. Sa l k Kurulu u: lgili ülkenin yetkili makamlar taraf ndan ruhsatland r lan ve düzenli kontrol edilen özel sektör veya kamuya ait ayakta / yatarak tedavi hizmetleri veren kurulu lard r. 13. Sigortal : Türk Nipon Sigorta taraf ndan düzenlenen seyahat sa l k sigortas n n teminat kapsam na dahil bulunan ki i. 14. Sigorta Ettiren: Sigortac ile sigorta sözle mesine taraf olan ve sigorta primlerinin ödenmesi gibi sigortadan do an yükümlülüklerinin sahibi gerçek veya tüzel ki idir. 15. Sigorta Ba lang c ndan Önce Varolan Hastal klar: Poliçe ba lang ç tarihinden önce var oldu u yetkili bir doktor taraf ndan tespit edilen t bbi bir durum. 16. Talep Edilen Asistans Hizmeti: Sigortal veya onun nam na bir ba kas taraf ndan IPA Türk Nippon Sigorta ya tahsisli numaralar aran larak talep edilen ve artlar Bölüm IV te belirtilen asistans hizmetleri. 17. Yak nlar: Baba, anne, çocuk, e, erkek karde, k z karde. C) CO RAF KAPSAM 1.Bölge Sadece Avrupa K tas ülkelerini (Türkiye hariç) kapsar. 2.Bölge Tüm dünya y (Türkiye, Irak ve Afganistan hariç) kapsar. D) YA SINIRI 0-17 ya aras ndaki çocuklar ise anne veya babalar n n sigorta ettiren olmas kayd yla sigortalanabilirler ya aras ki iler %50, ya aras ki iler %100, ya aras ki iler %200 ek prim ödemek kayd ile kaza durumlar na kar kapsam alt na al n r. 65 ya ve üzeri ki iler sadece kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilirler. 81 ya ve üzeri ki iler, bu sigortan n kapsam alt nda de ildir. E) BA VURULAR VE PR M ÖDEMES

9 a. Sigorta ba vurusunun ve Sigorta Sözle mesinin, Sigortal n n seyahate ba lamadan önce yap lmas zorunludur. b. Sigortac n n gerek sözle me yap l rken gerekse sözle menin geçerlilik süresi içerisinde sonradan yap lan ba vurular kabul etmeme hakk sakl d r. c. Ba vurulan süre için sigorta primi, TL olarak ve pe in ödenecektir. Sigorta teminatlar primin tamam n n pe in olarak ödenmesi ve poliçenin düzenlenmesiyle ba lar. Sigorta Sözle mesi nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yap lmaz. Primlerin hesaplanmas nda, poliçenin düzenlendi i tarihteki T.C. Merkez Bankas efektif sat kuru esas al nacakt r. d. Sözle me ba lang c ndan sonra aile kapsam nda e ve çocuk eklenmesi ya da sigorta plan de i ikli i talep edildi inde, Sigortac n n ilgili talebi kabul etmesiyle, talep tarihinde yürürlükte olan primler, talep tarihindeki T.C. Merkez Bankas efektif sat kuru veya yukar daki ko ullara ba l olarak düzenlenebilecek döviz kuru esas al narak uygulan r. e. Teminat d nda oldu u belirtilen haller, sürprim uygulanarak teminat alt na al nmaz. TEM NAT DI I KALAN HALLER Seyahat Sa l k Sigortas Genel artlar nda belirtilmi olan teminat d kalan hallerden ba ka, a a da belirtilen durumlar i bu Sigorta Sözle mesi teminatlar n n d ndad r. 1) Bu poliçe kapsam nda talepte bulunan Sigortal n n hileli ve kas tl hareketleri, 2) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan f rt na, meteor dü mesi v.b. do al afetler sonucu ortaya ç kan zararlar, 3) Harp veya harp niteli indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan do an iç karga al klar, 4) 3713 say l Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler, 5) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan m veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald r ve sabotaj, 6) Silahl kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekat, 7) Tehlikede bulunan ki ileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, Sigortal n n kendisini bile bile a r bir tehlikeye maruz b rakacak hareketlerde bulunmas, 8) Yolcu ta ma yetkisine sahip olmayan bir hava ta t n n ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat s fat yla kullan lmas, motorsiklet kullan m, 9) Seyahat bitiminde ikametgah iline dönü ü takiben devam eden tedavi harcamalar, 10) Hiç tedavi edilmemi olsa dahi, ba vuru tarihinde varolan ve/veya sigorta ba lang ç tarihi öncesine dayanan tüm hastal klar, kronik zeminde geli en akut hastal k hecmeleri ve komplikasyonlar na ait ortaya ç kan masraflar (hastal k sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda geri gönderilmesi ve defin masraflar dahil), 11) Tan s ileri ya ta konulsa dahi do u tan gelen tüm hastal k ve sakatl klar (do umsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bak m vs.), motor ve mental geli im bozuklu u (büyüme ve geli me gerili i) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip ara t rmas, hemoglobin

10 elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendo an tiroid testleri, kalça USG, inmemi ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-vur vb.) 12) Hamilelik ve komplikasyonlar ile ilgili her türlü sa l k harcamas, 13) Kordon Kan al m, saklamas ve Kordon kan bankas na ili kin her tür gider, 14) Resmen ilan edilmi bulunan salg n hastal klar (kolera,s tma vb.); AIDS ve AIDS e ba l hastal klar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masraflar ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olaca tüm hastal klar, 15) Özel hem ire giderleri, 16) Koltuk de ne i, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkab, tabanl k, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile i itme cihaz giderleri ve her türlü yard mc t bbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihaz ve kalibrasyonu, holter cihaz vb.), psikososyal nedenlerle kullan lan meme ve penil protez vb. giderleri, 17) Gözlük cam, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonlar, 18) Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organ n, kan ürünlerinin ve vericinin masraflar, ve organ/dokuya ait transfer giderleri, 19) Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar, 20) Sigortal n n intihara te ebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastal k, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastal klar ve geriatrik hastal klar, psikosomatik hastal klara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamalar ile psikolog ve dan manl k hizmetleri harcamalar, 21) Cinsel fonksiyon bozukluklar ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bula an hastal klar, 22) Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçl yap lan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, iroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.), 23) Belli bir hastal a ba l olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, a lama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve y ll k kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar, 24) Anaflaksi durumu hariç alerjik hastal klar ve bu hastal klara yönelik tedaviler, 25) Ki inin akli dengesinin yerinde oldu u veya olmad zamanlarda kendisine verece i zararlar, suç i leyerek kendisine verece i zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullan m sonucu do an hastal klar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyu turucu ve ba ml l k yapan maddeler kullan lmas neticesinde olabilecek her türlü sa l k giderleri, 26) a- Sigortal n n lisansl sporcu olarak kar la malara kat lmas ya da haz rlanmas s ras nda ortaya ç kan rahats zl klar n tetkik, tedavi ve bak m, b- Profesyonel sporcular n meslek kazalar. Yaln z, yap lan sporlarla ilgisi olmayan ani hastal k ve ilgili sporlar n d nda olu an kazalar teminat alt ndad r, sürprim uygulanmaz. c- Lisanss z veya amatör olarak dahi yap lsa kayak, da c l k, binicilik, rafting, tüplü / serbest dal, yamaç para ütü, dö ü sporlar, motor sporlar v.s. gibi tüm tehlikeli spor dallar. 27) Di rahats zl klar ile ilgili tüm tedavi giderleri, 28) Çocuk bak m ücretleri, çocuk mamalar, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb., 29) Vücudun günlük ihtiyac n sa lamak ve/veya genel sa l korumak ve desteklemek amac ile kullan lan, ilaç niteli inde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, g da takviyeleri WHO onay almam tüm ilaç niteli indeki maddeler,

11 30) Doktorlardan ve sa l k kurumlar ndan kaynaklanan hatal tedavi ve ameliyat neticesi ortaya ç kan komplikasyonlar nedeniyle olu an giderler, 31) Sigortal l k öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonlar, 32) Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olman n d nda, herhangi bir ekilde uçman n do uraca t bbi problem, sakatl k ve bunlar n gerektirdi i tetkik ve tedaviler, ve di er masraflar, 33) Estetik tedavileri, a lanma, 34) Ambalaj yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, k r lan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, 35) Check-in i lemi yap lmam veya bagaj talep fi i düzenlenmemi ve hava yolu tarifeli uçu yolculuklar d nda meydana gelmi bagaj kay p veya hasarlar, 36) Sigortal n n daimi ikamet etti i ilde vefat halinde cenaze nakli ve defin masraflar, 37) Poliçede belirtilmi olan teminat süresinin a ld zaman diliminde ortaya ç kan hasarlar, 38) Yurtiçinde yap lan planl tedaviler ve ilaçlar, 39) Avrupa k tas d nda hava ambulans nakli, 40) 65 ya ve üstü ki iler için ani olsun veya olmas n hastal k durumlar. 41) Y ll k seyahat sigortalar nda toplam seyahat süresi olan 92 günün a lmas halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm t bbi tedavi, t bbi nakil ve cenaze nakil masraflar. GENEL PROSEDÜR Poliçe kapsam ndaki acil bir durumda Sigortal IPA n n stanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmi olan (0216) no lu telefon numaras ndan herhangi bir ahsi giri imde bulunmadan önce arar: Ad n ve soyad n, Poliçe Numaras n ve geçerlilik tarihini, Kendisine ula labilecek yer ve telefon numaras n, Kar la t problemi ve istenen yard m n türünü bildirir. Sigortal ve/veya herhangi bir yak n ve/veya tedavi eden birimler poliçe geçerlili i için öncelikle IPA y aramak ve masraflar n kendi kar layaca tüm bedeller ile ilgili olarak IPA n n ön onay n almak zorundad r. IPA, Sigortal için poliçe kapsam nda yap lmas gereken tüm organizasyonu yapacak ve masraf n da kar layacakt r. Acil t bbi nedenlerle IPA dan ön onay al nmam ise Sigortal ve/veya birinci derece yak n kendisine acil hizmet sa layabilecek en yak n t bb merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortal n n yurt d nda yatarak tedavilerde mümkün olan en k sa sürede ve her durumda azami 5 gün içinde ald hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu IPA ya bildirmesi gerekmektedir. IPA ya elden ula t r lan sa l k harcamalar için, IPA medikal ekibi,harcamalar n incelemesi yapacak ve sadece poliçe kapsam ndaki acil tedavi gerektiren durumlarla ilgili harcamalar n geri ödemesini gerçekle tirecektir. Harcamalar n incelenebilmesi için tüm gerekli belgeler IPA ya Sigortal taraf ndan iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler; Hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporlar, makbuzlar, faturalar vb. IPA, gerekli görürse hasar n olu tu u ülkedeki ofisine dosyay geçebilecek ve orada inceleme yapt rabilecektir. Bu süreç 60 güne kadar uzayabilir. IPA medikal ekibince

12 ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 gün içerisinde Sigortal ya ödenecektir. Bu durumda Sigortal ya yaln z Ayakta ve Yatarak (Hastanede) T bbi Tedavi Teminat nda belirtilmi olan limitler kapsam nda geri ödeme yap lacakt r. Bu maddenin d nda kalan tüm harcamalar IPA n n ön onay olmadan yap lm olduklar takdirde kabul edilmeyecek ve teminat kapsam d nda say lacakt r. SEYAHAT SA LIK S GORTASI GENEL ARTLARI Sigortan n Kapsam Madde 1- Seyahat sa l k sigortas ula m yollar ndan herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt d na veya yurt d ndan ülkemize seyahat edenleri, seyahatler esnas nda kar la abilecekleri sa l k risklerine kar koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortac, seyahat s ras nda poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma ba l olmayan hastal k hali sonucunda, planlanan seyahat süresi d nda meydana gelmemesi kayd yla, Sigortal ya, poliçede belirtilen teminatlar sa lar. Sigortan n Süresi Madde 2- Sigortan n süresi yurt d na yap lan seyahatler için ülkemiz s n rlar ndan ç k ld n n pasaportla tespit edildi i an ba lar, ülkemiz s n rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurt d ndan yap lan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz s n rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an ba lar yine ülke s n rlar d na ç k ld n n pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurtiçinde yap lan seyahatlerde ise sigortan n süresinin ba lang c ve biti i sigorta poliçesinde belirtilir. Asistan Ki i/ irket Madde 3- Seyahat Sa l k Sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta irketleri verir. Seyahat sa l k sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortac taraf ndan gerekti inde hizmet sat n alma sözle meleri arac l ile asistan ki i/ irketlere devredilebilir. Poliçe ptali Madde 4- Seyahat sa l k sigortas sat n alan ki i, seyahate gidemedi i durumda poliçe ba lang ç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta irketine iade etmek kayd yla poliçesini iptal ettirerek, ödedi i sigorta primini geri al r. Sunulacak Asgari Teminatlar Madde 5- Sigortal n n Sigorta irketinden alm oldu u poliçeler asgari olarak a a daki teminatlar içermek zorunda olup, sigorta irketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. a) Ani rahats zl k ve hastal klara ili kin t bbi tedavi teminat. Sigortal n n, bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket; hastane, ameliyat ve tedavi masraflar ile, ilgili doktorun yazd ilaçlar n masraflar n poliçe limitleri dahilinde öder. b) Sigortal n n tedavinin verilebilece i en yak n sa l k kurulu una seyahati veya nakli.

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı