Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 18 Temmuz / Aðustos MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi halkýn birleþik mücadelesinde Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kazým Koyuncu, Çernobil ve Kapitalizm üzerine Rejimin saldýrýlarý artýyor Aydýnlar Bildirgesi AB ile neyin müzakeresi? AKP hükümeti IMF emirlerini uygulamaya devam ediyor Sýnýf Mücadelesi syf Turkuaz/Çakýl fabrikasý mücadelesi ve dersleri Erdemir in satýlmasýna karþý eylem Fabrikalardan okur mektuplarý Sendikal Mücadele syf Coca Cola iþçilerine polis saldýrýsý Ulugay Ýlaç iþçileri direniyor Tibet direniþi 110. gününde Dünya / Enternasyonal syf Londra saldýrýsýný kýnýyoruz IV. Enternasyonal in yeniden inþasý için Bugün, Dördüncü Enternasyonal in yeniden inþasýnýn zamanýdýr ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÝLAN TAHTASI GÜNDEMDEN... Kazým Koyuncu, Çernobil ve Kapitalizm üzerine Karadeniz in asi sesi Kazým Koyuncu uzun bir süredir mücadele verdiði kanser hastalýðýna yenik düþerek yaþamýný yitirdi. Sanatçý, 1989 yýlýnda Ýstanbul a gelerek hem Ýstanbul Üniversitesi nde yüksek öðrenimine hem de müzik çalýþmalarýna baþladý. Üniversite yýllarýnda taþýdýðý devrimci kimliði ile, öðrenci hareketinin içinde aktif olarak yer aldý. Kazým Koyuncu önce bir kaç arkadaþýyla birlikte Dinmeyen isimli bir müzik grubu kurdu. 90 lý yýllar boyunca Laz müziði ve kültürü üzerinde yoðunlaþtý. Bu dönemde M. Ali Beþli ile birlikte Lazca Rock müzik yapan Zugaþi Berepe grubunun kuruluþuna ön ayak oldu. Geleneksel Laz ezgilerini modern müzik formatlarýyla sentezlemeyi baþaran sanatçý, üretken çalýþmalarýyla bir çok otantik ezginin günümüze taþýnmasýný saðladý. Kazým Koyuncu, insan hayatýnýn hiçe sayýldýðý, barýþýn deðil savaþýn, yaþatmanýn deðil yok etmenin erdem sayýldýðý günümüz Türkiye sinde inadýna ayakta duran bir sanatçýydý. Çernobil felaketi Karadeniz in üzerine karabasan gibi çöktü 1987 yýlýnda Ukrayna da yaþanan Çernobil felaketinde yalnýz bu ülkede ölenlerin sayýsý, 125 bin civarýnda. Oysa bu rakamýn ifade edilenden daha az, 25 bin civarýnda olduðu iddiasýnda olan Gül Göktepe gibi bilim adamlarýna sahip Türkiye. Hepimizin bildiði gibi Karadeniz de Çernobil felaketinin ardýndan kanser vakalarýnda dehþet verici bir artýþ baþ gösterdi. Saðlýk Bakanlýðý kanserle savaþ derneðinin verileri þöyle; Rize artýþ oraný: % 32 Trabzon artýþ oraný % Edirne artýþ oraný % Yukarýdaki tablo facianýn boyutlarýný son derece net bir biçimde gösteriyor bizlere. Üstüne üstlük, facianýn yaþandýðý dönemde en ufak bir tedbir alýnmadýðý gibi, Karadeniz de üretilen ve radyasyondan fazlasýyla etkilenmiþ olan çay ve fýndýk, dönemin Özal hükümeti tarafýndan ihraç edilemeyince iç piyasaya sürülmüþtü. Sorumsuz bakanlar önlem alacaklarý yerde karþýmýza geçip höpürdeterek çay içiyorlardý o günlerde. Ya gerçekler Fakat bütün bu þovlarýn ardýndan ortaya çýkan tablo son derece acý oldu. Aradan geçen yýllarda Karadeniz de kanser nedeniyle ölümlerin sayýsýnda devasa bir büyüme söz konusuydu. Gözünü kar hýrsý bürümüþ yöneticiler, bizzat halka ihanet ederek elde kalan fýndýklarý öðrenci yurtlarýna ve askeri birliklere göndererek tüketilmesini saðlamýþlardý. Bu manzaradan daha vahimi hala bu yöneticilerin nükleer santrallerin tehlike taþýmadýðýný söyleyebilmeleri. Gözlerimizin içine baka baka yalan söylerken, emperyalizme ve çok uluslu þirketlere uþaklýk eden bu yöneticiler bizleri yönettikçe hep biz kaybedeceðiz. Onlar için savaþýp, birbirimizi öldüreceðiz. Bu gidiþi tersine çevirebilmek için, emperyalizmin ve kapitalizmin insanlýðý tükeniþe sürükleyen kar hýrsýna karþý birlikte mücadele edelim. Skudas xelkepesi cumale poda (Lazca yaþasýn halklarýn kardeþliði ) 2 Jiyan

3 Kapitalizm göz boyamayý iyi bilir. Þapkasýndan bir tavþan gibi karþýtlarýný çýkarmasý en büyük marifetlerindendir. Kitlelerin aleyhine olaný lehine, lehine olaný aleyhine gösterme becerisi dünyanýn her yanýnda sömürü düzenini sürdürmesini saðlar. Dün kahraman dediðini bugün düþman yapar. Bugünün düþmanýný eðer iþine gelirse yarýn kurtarýcý ilan eder. Emperyalist-kapitalist düzen bir yalan imparatorluðudur. Emperyalist istilacýlar önce Afganistan ý Taliban dan kurtarma adýna iþgal ettiler. Taliban ý besleyip büyüten baþýný ABD nin çektiði emperyalist güçlerdi. Bugün Ladin i insanlýðýn en büyük düþmaný ilan edenler dün onu yetiþtiren emperyalist-kapitalist güçlerdi. Peþinden Irak ýn iþgali geldi. Saddam ýn elinde bulunan kitle imha silahlarý dünyayý tehdit ediyordu. Irak iþgal edildi. Ortaya kitle imha silahý çýkmadý. Saddam ý insanlýk düþmaný ilan edenler yýllarca onu Ýran a karþý besleyip, destekleyen emperyalist güçlerdi. Ýþleri bitip, ortaklýk bozulunca Saddam ý düþman ilan ettiler. Afganistan ý, Irak ý, zulüm gidecek, demokrasi gelecek diye iþgal eden emperyalist güçler, þimdi Afganistan ve Irak ýn kanýný emiyorlar. Saddam rejimi iþçiemekçi düþmaný bir rejimdi ve yýkýldý. Bölgesel açýdan tehlikeli olan BAAS rejiminin yerini alan Bush rejimi ise sadece bölgeyi deðil bütün dünyayý tehdit ediyor. Afganistan ve Irak ý iþgal eden, Suriye ve Ýran ý iþgal etmek için bahane üstüne bahane üreten emperyalizm, sýra Ýsrail in Filistin i iþgal etmesine gelince miyop oluyor. Bombalarý atan Ýsrail e deðil, canýný, topraðýný, namusunu korumaya çalýþan Filistin direniþçilerine þiddeti durdur diyor. Ýþte bu emperyalizmin ikiyüzlü politikasýdýr. Bu iki yüzlü politikanýn, yalanlarýn bir sonucu olarak Londra daki metro istasyonlarýnda emekçilerin yoðun þekilde iþlerine gittiði saatte bombalar patladý. Ýþgali gerekçe gösteren El-Kaide, Ýstanbul, Madrid vb. saldýrýlardaki gibi bombalarýn ardýndaki isim. Lakin biliyoruz ki bombalarýn gerçek sorumlusu emperyalist iþgali gerçekleþtiren, dünyaya sürekli yalan söyleyen, baskýyý, iþgali, sömürüyü pervasýzca sürdüren Blair, Bush gibi emperyalist-kapitalistlerdir. Patlayan bombalar sonucu ne yazýk ki yine iþçi ve emekçiler öldü, yaralandý; ayný Irak, Afganistan ve Filistin de olduðu gibi Ve yine ne yazýk ki bombalarýn patlamasý en çok baþ sorumlular Blair ve Bush un ekmeðine yað sürdü. Kitlelerin emperyalist yalanlar karþýsýnda savunmasýz kalmalarýna, kafalarýnýn karýþmasýna yol açýyor bu saldýrýlar. Ýþçi ve emekçiler þunu unutmamalýdýr: patlayan bombalarý lanetliyoruz, bu bombalar hepimize atýlmýþtýr, canlarýný yitirenler yine iþçi ve emekçiler olmuþtur, ama bombalarý atan El-Kaide olsa da gerçek sorumlular Blair, Bush ve emperyalist iþgali sürdürenlerdir. Hem emperyalist iþgalin hem de El-Kaide gibi güçlerin önünü kesecek ABD, AB, AKP, Ordu, Patron... yalanlarýna karþý tek çözüm: Ýþçilerin birliði ve enternasyonalist devrimci iþçi partisinin inþasý olan ise iþçi ve emekçilerin dünya çapýnda iþgale ve sömürüye karþý birlikte hareket etmesidir. *** Ýþgalci ABD nin canýný 1 Mart tezkeresi çok sýkmýþtý. Bush ve hempalarý bunu unutmadý. Her fýrsatta dile getirdi. Ýþ sonunda, Türkiye de ABD düþmanlýðý artýyor, bu da bizim hoþumuza gitmiyor diyen ABD li emperyalistlerin açýktan tehditlerine kadar geldi. Tehdit açýktý: biz bunun hesabýný sorarýz! Ýçeride satýlýk kalemlerin ve sömürge valisi kýlýklý tiplerin, baðýmsýzlýk bizim neyimize, niye müttefikimizin tatlý canýný sýkýyoruz ki yönlü iðrenç açýklamalarý da bu tehditlere eþlik etti. Sonunda diyet ödendi: Ýncirlik Üssü, içeriðini tahmin etmesi hiç de zor olmayan bir çerçevede ABD askeri gücüne bahþedildi. Emperyalizme bu boyun eðiþ, bu iþbirliði, bu ortaklýk kuþkusuz yeni deðil. Yeni olan sömürge olmanýn nimetlerinden, erdemlerinden bahsedenlerin bu kadar açýktan tutum aldýklarý bir Türkiye manzarasýnýn bir karabasan gibi atmosferimizi sarmasý. Baþta Baþbakan ve AKP hükümeti olmak üzere patronlar, askerler, sendikacýlar, gazeteciler, öðretim görevlileri ve nicesi bu koroda yerini aldý. En babacanýnýn babalýðýnýn sýnýrý ise ancak Avrupa Birliði nin sularýnda yüzebilecek kadar bir ufka sahip. Hangi büyük emperyalist blok içinde yer alalým? Alalým ki iþçi sýnýfýnýn ve yoksul emekçi halklarýn akýtýlan kanlarýndan düþen kýrýntýlarý birer akbaba gibi nasiplenebilelim! Bu manzarayý kabul etmiyoruz. Bu zehirli atmosferden nefessiz kalýp ölecek olsak da bir nefes bile çekmeyeceðiz. Ýþte bize, biz iþçi ve emekçilere, hayýr diyen devrimcisosyalistlere öfkeleri bundan. ABD niz de, AB niz de, ÝMF li hayatlarýnýz da sizin olsun. Sizlerin sunacaðý zehirli, hastalýklý zenginlik sofrasýnda yerimiz yok. Bizim yerimiz Afganlý, Iraklý, Filistinli, Bolivyalý kardeþlerimizin sofrasýdýr. Aman ha dikkat edelim! Türkiye Arjantin olabilir demiþ bakanýmýz Latif! Hiç merak etmesin, yakýndýr Baþýndan beri AKP hükümetinin iþçi emekçi düþmaný bir hükümet olduðunu görüyor ve söylüyoruz. AKP; geçmiþiyle, programýyla, uygulamalarýyla, lider ve kadro yapýsýyla bunu her gün bizlere kanýtladý. Geldiðimiz nokta þudur: katliamlarý yaþarken bir bez parçasý etrafýnda koparýlan demokrasi komedileriyle, sömürü diz boyu olmuþken anlatýlan laiklik masallarýyla, emperyalizm Ortadoðu da oluk gibi kan akýtýrken yurtta sulh, cihanda sulh fotoðrafý önünde poz veren apoletli büyüklerin Vatan-Millet-Sakarya ninnileriyle yürüyecek yol kalmamýþtýr. Bütün emperyalistkapitalist yalanlara karþý tek çözüm iþçilerin birliðidir. Birliðin çimentosu enternasyonalist devrimci bir iþçi partisinin inþasýdýr. Ýþçi Cephesi çimentoya katkýda bulunmak isteyen tüm güçler gibi yürüyüþüne devam ediyor Ýþçi Cephesi GÜNDEM 3 GÜNDEM

4 4 MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi yoksul halkýn birleþik mücadelesinde Son aylarda Türkiye de yaþanan bir dizi olay asker-polis rejiminin baský ve þiddet niteliðini bir kez daha teyit etti. MGK nýn, AB eksenli demokratik gericilik ortamýnýn yeþillendirdiði demokrasi yerine açýktan militarist baský ve þiddet politikalarýný tercih ettiðini görüyoruz. Mersin deki Newroz kutlamalarý sýrasýnda çocuklarýn Türk bayraðýný yerde sürümesi üzerine Genelkurmay Baþkaný, Kürtleri sözde vatandaþ ilan etmiþ ve hainlerden hesap sorulacak diyerek iki çocuðun þahsýnda tüm bir Kürt halkýný hedef tahtasý haline getirmiþti. Peþinden baþta Trabzon olmak üzere bir dizi ilde milliyetçi-faþist güruhun linç giriþimleri gerçekleþti. Bazý bölgelerde neden ve nasýl geliþtiði belli olmayan Kürt-Türk çatýþmalarý meydana geldi. Baba-oðul Uður ve Ahmet Kaymazlar terörizmle mücadele adýna resmen katledildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde emekçi kadýnlar öldüresiye dövüldü. Eðitim-Sen sendikasý kapatýldý. Hak arayýþlarý militarist yöntemlerle bastýrýldý. Ekonomik, demokratik ve kültürel haklarýný kullanan iþçilere, emekçilere, Kürtlere yönelik þiddettin ardý arkasý kesilmedi. Son olarak 17 MKP li devrimci katledildi. Kürt halkýna yönelik operasyonlar ise yeniden hýz kazandý. MGK yönetiminde asker-polis rejiminin temel amacý açýktýr: devrimci güçleri iþçi-emekçi kitlelerden koparmak, Kürt direniþini Türkiye iþçi sýnýfýndan ve emekçi yoksul halktan yalýtmak. Bu nedenle rejim mücadele ve direniþin olduðu tüm alanlarda MGK idaresinde ceberut devlet iþleyiþini devreye sokuyor. MGK rejiminin mesajý þu: Bu ülkeye demokrasi lüks. Demokrasi gelecekse de bana raðmen deðil bana göre iþleyecek. Sýnýrý ben çizerim AB süreciyle bir toplumsal illüzyon yaþayan sivil toplumcu, liberal sol kesimler ise; Türkiye, iç dinamikleriyle demokratik bir dönüþüm yaþayamaz anlayýþýndan hareketle umutlarýný AB li emperyalistlerin insafýna terk etmiþlerdi. Sözüm ona AB, Türkiye nin demokratik dönüþümünü saðlayacak, asker-polis rejimini ýslah edecek, memleket refaha erecekti. Ne AB emperyalizminin böyle bir planý ve niyeti var, ne de MGK öncülüðünde asker-sivil bürokrasi elitinin kendi ayrýcalýklarýný terk etme gibi bir niyeti bulunuyor. Tam tersine AB, kendi emperyalist projesiyle asker-polis rejimini bir potada eriterek faturasýný Türkiye iþçi sýnýfýna ve emekçi yoksul halka ödetecek þekilde emperyalist egemenlik alanýnýn içine Türkiye yi çekmek peþinde. ABD ve AB den gelen salvolarla hýrpalanan AKP hükümeti bir yandan bu geliþmelere ayak uydurmaya çalýþýrken diðer yandan rejimin cepheden saldýrýsýyla zor günler yaþýyor. Asker-polis rejiminin güçleri bir süredir AKP ye yönelik eleþtirilerinin þiddetini arttýrdý. Rejimin ana çekirdeðinde yer alan güçler (MGK / Genelkurmay ekseninde yüksek askeri erkan, cumhurbaþkanlýðý, Danýþtay, Yargýtay, YÖK ve bunlarýn çeþitli uzantýlarý, baðlantýlar) AKP yi açýktan rejim için acil ve öncelikli sorun olarak tanýmlamaya baþladýlar. Her biri baþka bir noktayý öncelikle öne çýkarsa da (örneðin MGK / Genelkurmay ekseninde yüksek askeri erkan PKK ve Kürt hareketini, Kuzey Irak ta kurulan Kürt devletini, iç ve dýþ güvenlik meselesini öne çýkarýyor; cumhurbaþkanlýðý, Danýþtay, Yargýtay, YÖK ve benzerleri ise laiklik ekseninden hareketle türban, kuran kurslarý, imamhatip okullarýný öncelikli mesele olarak ele alýyor), ortak noktalarý rejimin AKP hükümetinin iktidarý döneminde tehdit altýnda olduðu. CHP ise ana muhalefet partisi sýfatýyla bu korunun içinde yerini alýyor. Sol adýna hareket ettiðini söyleyen bir dizi parti, sendika, grup ve kiþinin de bu koronun içinde, yanýnda yöresinde yer aldýðýný belirtmekte yarar var. Arada hukuk devleti laflarý edenler olsa da orduyu göreve çaðýranlarýn sayýsý hem her geçen gün artýyor hem de ordu bu çaðrýlara her zaman hazýr kýta meyil gösteriyor. 28 Þubat ýn, orduevlerine baþörtülü ve sakallý konuklarýn girme iznini almasýyla sona erdiðini ilan eden soytarýlar bir yana býrakýlýrsa, laiklik ekseninde yaratýlan tartýþmalar iþçi sýnýfýnýn ve emekçi yoksul halkýn sorunlarýný ve ihtiyaçlarýný perdelemenin birer aracý olarak kullanýlýyor. Özelleþtirmeler, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi, düþük ücretler, iþsizlik, sendikasýzlaþtýrma, taþeronlaþtýrma, siyasi baský ve yýldýrma, yeni iþ ve ceza yasasý iþçi ve emekçilere yönelik perdelenmeye çalýþýlan baþlýklardan sadece birkaçý Rejimin militarist baský ve þiddet uygulamalarýnýn ve kapitalist sömürünün sonuçlarýnýn bu kadar aðýr faturalarý varken türban, kuran kursu vs. tartýþmalar sadece belirli zümrelerin kendi egemenlik alanlarýný saðlamlaþtýrmasýnýn birer aracý olmaktan öte anlam taþýmýyor. Ýnanç sorunlarýnýn da, kiþisel, kültürel haklar sorununun da, ekonomik, politik hak ve özgürlülerin de, iþçi sýnýfý ve emekçi yoksul halk lehine kalýcý þekilde çözümü için ihtiyacýmýz, iþçi ve emekçi halkýn iktidarýdýr. Böylesi bir iktidara gitmek için bugün yapýlmasý gereken en acil görev MGK rejimine karþý siyasal demokrasi talebini yükseltmek; demokrasi, hak ve özgürlük sorunlarýnýn çözümü için burjuvazinin planlarýna inanmaktan vazgeçmek; emperyalistler arasý çatlaklara yerleþerek demokrasi kýrýntýlarý peþinde koþmaktan ýrak durmak; sivil toplumcu, liberal sol, ulusalcýmilliyetçi hayalleri terk etmek; baðýmsýz, birleþik, devrimci-sosyalist ve enternasyonalist bir devrimci iþçi-emekçi hareketini hayata geçirmektir. Tüm olasýlýklarýn birer gerçekliðe dönüþmesi için olmazsa olmaz þart iþçi sýnýfýnýn önderliðidir Arif Benol

5 Aydýnlar Bildirgesi Halklarýmýzýn ufkunda kara bulutlar dolaþýyor: Bunun sorumlusu devlettir Devlet, savaþ politikasýnda ýsrar ediyor; Kürt halkýnýn üstüne silahlý operasyonlarla gitmeyi sürdürüyor. Mardin de 12 yaþýndaki çocuðu infaz ediyor; Van da, Diyarbakýr da halka ateþ açýyor; sivilleri öldürüyor, yaralýyor. Devlet, militarizmi körüklüyor; Tunceli de sivil ve silahsýz insanlarý havadan ve karadan bombalýyor; Ankara nýn göbeðinde kelepçelediði ve ayaðýndan yaraladýðý genci kurþuna dizerek naklen infaz gerçekleþtiriyor. Devlet, þövenizmi kýþkýrtýyor; Kürt halkýný sözde vatandaþ olarak anýyor; Trabzon da faþistlerin öncülüðünde sahnelenen linç giriþimlerini cesaretlendiriyor. Baþbakan ve ana muhalefet partisi baþkaný, linççilerin hassasiyet ini anlayýþla karþýladýðýný söylüyor. Solcu-gericiler, faþist saldýrganlýða ulusalcý mazeretler uyduruyor. Faþist hareket kýþkýrtýlýyor. Devlet anadilde eðitimi savunduðu için Eðitim-Sen i tasfiye etmekle tehdit ediyor. Devlet, topluma resmi ideolojiyi dayatýyor; 1915 Ermeni tehcirinin gerçek boyutlarýný kabul etmek bir yana, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Yüksek Öðrenim Kurulu (YÖK) bünyesinde oluþturduðu sözde komisyonlar aracýlýðýyla gerçekleri çarpýtýyor, ezen ulus milliyetçiliðini yeniden üretiyor. Kaynaðý bizzat devletin kendisi olan þiddetin sorumluluðunu baþka adreslerde aramak, aydýnýn vicdanýyla da, bilimsel gerçekçi kimliðiyle de baðdaþmaz. Nitekim 1990 lý yýllarda JÝTEM hesabýna çalýþan itirafçýlarýn son haftalarda yaptýklarý açýklamalar, organize þiddetin ilk ve dolaysýz sorumlusunun devlet olduðunu bir kez daha göstermektedir. Kaçýrýp kaybetme ve yargýsýz infaz gibi kontrgerilla uygulamalarýnýn ayrýntýlarý, bizzat kontrgerilla tetikçileri tarafýndan açýklanmasýna karþýn, devletin ilgili birimlerinin suçlularý yargýlamaya dönük hiç bir giriþimde bulunmamasý, saldýrganlýðýn yeniden baþlamasýný özendiriyor. Bizler, halklarýmýzýn ufkunun karartýlmasýna izin vermeyeceðimizi, hayatýn ve toplumun aydýndan beklediði sorumluluðu yerine getirmekten kaçýnmayacaðýmýzý duyuruyoruz. Ýþçi sýnýfý hareketini, tüm demokratik kitle örgütlerini, emekçileri ve toplumun bütün ezilenlerini birleþik bir cephe gibi davranmaya, birlikte mücadele çaðýrýyoruz. etmeye Ýmzalar: Haluk Gerger, Ýsmail Beþikçi, Ragýp Zarakolu, Varlýk Özmenek, Feyza Hepçilingirler, Sungur Savran, Muzaffer Oruçoðlu, Ferhat Tunç, Kutsiye Bozoklar, Ahmet Telli, Umur Hozatlý, Özcan Sapan, A. Hicri Ýzgören, Nihat Ateþ, Nail Satlýgan, Suzan Samancý, Ali Rýza Dizdar, Ahmet Oktay, Suavi, Savaþ Çekiç, Hasan Kýyafet, Aydýn Dere, Gülizar Tuncer, Ýbrahim Aksoy, Gülseren Yoleri, Necati Abay, Aydýn Þimþek, Racia Adar, Gültekin Tetik, Sedat Yýlmaz, Ali Ekber Kaya, Ercan Demir, Emin Karaca, Eren Keskin, Ahmet Soner, Þükrü Erbaþ, Nevzat Karakýþ, Celalettin Can, Mehmet Ali Kýrdök, Mihriban Kýrdök, Ercan Kanar, Ýbrahim Çiftçioðlu, Cahit Berkay, Vedat Sakman, Uður Kutay, Nurten Baydemir, Rahþan Köse, Zuhal Yýldýrým, Muharrem Demircioðlu, Yeþim Sönmez, Serap Kervancý, Aynur Özbakýr, Derya Demircioðlu, Iþýl Altýnmakas, Levent Canen, Ýbrahim Çiçek, Ruhan Mavruk, Mukaddes Çelik, Osman Özarslan, Metin Kayaoðlu, Vedat Aytaç, Keleþ Öztürk, Ayþe Yumli Yeter, Cem Dinç, Dursun Güngör, Erdoðan Emir, Hasan Oðuz, Nurettin Güleç, Ruhan Akbaba, Mustafa Sarýsük, Metin Kahraman, Mustafa Iþýk, Þanar Yurdatapan, Hüseyin Aygün, Volkan Yaraþýr, Ali Zülfikar, Haluk Çetin, Ali Haydar Cilasun, Aynur Doðan, Ýlyas Emir, Engin Yörükoðlu, Beser Þahin, Fadýl Öztürk, Önder Kýzýlkaya, Vecdi Erbay, Mihriban Demir, Leyla Toprak, Namýk Kuyumcu, Aydýn Öztürk, Zafer Diper, Þebnem Korur Fincancý, Ali Ekber Kaya, Fikret Baþkaya, Hasan Polat, Memik Horuz, Yeþim Ustaoðlu, Emekçi, Hacý Orman, Aziz Kemal Hýzýroðlu POLÝTÝKA 5

6 6 Avrupa Birliði ile neyin müzakeresi? Avrupa Komisyonu Haziran ayýnýn sonlarýnda Türkiye nin Avrupa Birliði ne üyeliði sürecinde gerçekleþtirilecek müzakerelerin 3 Ekim de baþlatýlmasýna karar verdi. Kabul edilen çerçeve belgeye göre, Türkiye nin Birliðe katýlýmý en erken 2014 yýlýnda olanaklý olabilecek. Belgede ayrýca, reformlarýn sürdürülmesi, uygulamalarýn güçlendirilmesi gereðine iþaret edilmekte, ve müzakerelerin mutlaka kesin üyelikle bitmesinin þart olmayacaðý uyarýsýnda bulunulmakta. Yani AB Komisyonu istediði an müzakereleri askýya alma yetkisini ve tehdidini elinde bulunduracak. Komisyonun bu kararý elbette AKP hükümeti, MGK rejimi ve TÜSÝAD- MÜSÝAD iþverenlerince son derece olumlu karþýlandý, hele hele Avrupa Birliði nin kendi krizinin derdine düþtüðü bir dönemde bu kararýn çýkmasý, neredeyse bir zafer olarak görüldü. Avrupa Komisyonu nun geniþlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn e göre Komisyonda Türkiye nin üyeliðine iliþkin hararetli siyasi tartýþmalar olmuþ. Bu öyküyü Avrupa basýnýndan da gayet iyi biliyoruz. Avrupalý burjuva siyasetçiler iþçi sýnýfýna hedef saptýrtabilmek için gündeme sürekli olarak Türkiye sorununu sürmekteler. Müslüman bir üçüncü dünya ülkesi AB nin üyesi olabilir mi? Öyle ki, Fransýz ve Hollanda emekçileri tarafýndan reddedilen AB Anayasasýnýn mimarý Giscard d Estaing bu yenilgiyi bile Türkiye nin üyeliði sorununa baðladý. Büyük bir yalan! Ýþçi Cephesi nin Haziran 2005 tarihli 17. sayýsýnda da yayýmladýðýmýz gibi, Fransa da Türkiye nin üyeliðine itiraz eden saðcý partilerin hepsi Anayasaya evet derken, hayýr diyen çoðunluðun ancak yüzde 18 i Türkiye nin AB üyeliðine karþý durumda. Yani faþist Le Pen taraftarlarýnýn bile yarýsýna denk düþen bir rakam bu. Özetle, Anayasanýn reddedilmesinin Türkiye nin üyeliðiyle bir ilgisi yok. Müzakerelerin geleceði Baþýndan beri söylediðimiz gibi Avrupa burjuvazisi Türkiye yi mutlaka AB ye katmak istiyor, bu noktada acaba bizi alacaklar mý? gibi bir soru söz konusu deðil. AB emperyalizminin, Türkiye gibi son derece büyük bir tüketici pazarý, oldukça teknik ve çok ucuz bir emek arzý, sanayi alt yapýsý ve Balkanlar, Ortadoðu ve Batý Asya ya hakim stratejik konumu olan bir ülkeyi kendi egemenlik alanýna katmak istememesi olanaklý deðil. Ne var ki, bazý sorunlarý var. Öncelikle, Türkiye ekonomisinin AB ile uyumlu hale gelebilmesi için idari, sýnai ve tarýmsal yapýlarda masraflý dönüþümlere ihtiyaç var, ve bunun faturasýný Avrupa nýn zaten ekonomik kriz içinde olan Fransa, Almanya gibi zengin ülkeleri istemiyor. Bu faturayý Türkiyeli emekçi yýðýnlarýn üstlenmesini talep ediyor, müzakereler sýrasýnda da hep talep edecek. Ýkincisi, Türkiye deki asker-polis rejimi devasa bir bürokrasinin üzerinde yükseliyor, ve emperyalist liberal politikalarýn istediði ekonomik ve idari dönüþümler bu sivil ve asker bürokrasinin, bunlarýn yedeðindeki mafya sermayesinin ayrýcalýklarýný tehdit ediyor, dolayýsýyla da AB üyeliðine faþist akýmlardan MGK cý sol kesimlere kadar itirazlar yükselebiliyor. Ama AB li emperyalistler her kararlarýnda, her uygulamalarýnda önlerine çýkabilecek bu tip farklý iktidar odaklarýnýn bulunmasýný istemiyor. Dolayýsýyla müzakereler sýrasýnda, bu kesimleri ayrýcalýklarýna dokunmadan, rejimin kendi halkýna yönelik baskýcý niteliðini bozmadan, kendi sistemlerine entegre edebilecek barýþçýl geçiþ formülleri arayacaklar ve dayatacaklardýr. Ve de buna, büyük bir ikiyüzlülükle demokratik dönüþüm adýný vereceklerdir. Ve nihayet AB hükümetleri, Kürdistan, Irak, Filistin, Ýran, Suriye, Lübnan gibi devrimci direniþlerle, ulusal kurtuluþ mücadeleleriyle dolu, yeni emperyalist müdahalelere gebe ülkelerin bulunduðu alev alev yanan bir Ortadoðu bölgesinde sýnýr sahibi olmak istemiyor. Zira bu durumda ya ABD emperyalizmi ile birlikte bölgenin bataklýðýna saplanacak, bölge halkýna karþý savaþa girecek, ya da ABD ile açýk bir çatýþmaya sürüklenmek zorunda kalacak. Yani kendi emperyalist egemenliði için manevra olanaklarýndan yoksun kalacak, ve de en önemlisi ABD nin bölgeye müdahalesine karþý çýkan kendi halklarýnýn mücadelesine toslayacak. AB parlamentosu her halde 1 Mart 2004 te ABD birliklerine Türkiye üzerinden geçiþ izninin verilip verilmemesini onaylayan TBMM yerinde olmak istemezdi. Özetle AB, Türkiye nin üyeliði konusunda çekimser deðil, yalnýzca tüm dönüþümlerin, emperyalist politikalarýn faturasýný Türkiye emekçilerine ödetip ülkeyi kulaðýndan çeke çeke kendi emperyalist egemenlik alanýna katmak istiyor. Alternatifi yaratmalýyýz Büyük çoðunluðu yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþam koþullarýna sahip, iþsizlikten kývranan, doðru dürüst saðlýk, eðitim, ulaþým ve belediye hizmetlerinden yararlanamayan, temel demokratik ve siyasi haklardan yoksun Türkiye iþçi sýnýfý ve emekçi halklarý, AB üyeliði ile birlikte asgari insani yaþam koþullarýna sahip olacaðý hayalini kurduðu bir dönemde onlara AB emperyalizminin niteliðini, AB üyeliði ile birlikte eldekilerin de yitirilip gideceðini anlatabilmek elbette çok zor. Ama en azýndan iþçi sýnýfýnýn öncüsüne, yani bugün özelleþtirmelere karþý mücadele eden, sendikalaþma savaþý veren, ekonomik ve siyasi haklarý için seferber olan mücadeleci iþçilere gerçekleri anlatabilmeli, onlarý AB hayallerinden kurtarýp Avrupa ve Ortadoðu emekçi yýðýnlarýnýn devrimci dayanýþmasý projesine kazanabilmeliyiz. Bu ancak inanýlýr bir enternasyonalist, devrimci ve sosyalist bir iþçiemekçi alternatifinin yaratýlabilmesi ile olanaklýdýr. Ýþçi Cephesi olarak biz buna devrimci kutbun inþasý görevi diyoruz ve baþta Troçkist, tüm devrimci odaklarý bu göreve davet ediyoruz. Aksi takdirde emekçi yýðýnlarý emperyalist burjuva ve Ýslamcý-faþist hayallerin çemberinden kurtarmak ve devrimci seferberliðe çekebilmek olanaklý olamayacaktýr. Ýþçi Cephesi

7 AKP Hükümeti: IMF emirlerini uygulamaya devam... Ýþçi sýnýfýnýn Türkiye de ve Dünya da yüzyýlý aþkýn süredir mücadeleleri sonucunda elde ettiði haklar günden güne eritilmektedir. Ve özelleþtirmelerle, yeni iþ yasalarýyla, sosyal güvenlik haklarýnýn týrpanlanmasýyla tahripler artmaktadýr. Geçtiðimiz haziran ayýnda bunun bir örneðini daha yaþadýk. Uluslararasý Para Fonu (IMF) ile yapýlan son stand- by anlaþmasý sonucunda verilecek 833 milyon dolarlýk kredinin verilme koþullarýndan olan yapýsal düzenlemeler (iþçi-emekçi haklarýnýn gaspý diye özetleyebiliriz) Meclis in kapatýlmasýna ramak kala IMF Türkiye temsilcisi Hugh Bredenkamp tarafýndan hükümete hatýrlatýldý. Kýsaca; Sosyal Güvenlik ve Bankacýlýk yasalarýnýn Meclis ten geçmemesi parayý alamamanýz anlamýna gelir demeðe getirildi. Peki 2006 yýlý baþýnda uygulamaya girecek olan ve yangýndan mal kaçýrýrcasýna kanunlaþtýrýlmak istenilen Sosyal Güvenlik ve Bankacýlýk yasalarý neleri içeriyor? Ve bu yasalar neleri götürüyor? Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý ile mezarda emeklilik bile hayal haline gelecek. Tasarý emeklilik yaþýný kademeli olarak artýrýrken, kanun yürürlüðe girdikten sonra sigortalý kadýnlar 58, erkekler ise 60 yaþýný doldurduklarý ve 9 bin günlük prim ödedikleri takdirde yaþlýlýk aylýðýndan yararlanabilecekler. 9 bin prim ödeme zorunluluðu getiren tasarý emeklilik aylýklarýnýn da düþmesine neden olacak. Sosyal Güvenlik demek, iþçi sýnýfýnýn yüzyýllardýr kazanýlmýþ ve emek gücünü satmanýn ötesinde geliri olmayanlarý güvenceye alan haklar olarak özetlenebilir. Ve artýk kapitalist eller, iþçinin- emekçinin bu en doðal haklarýna uzanmaktadýr. Milyonlarca iþçi, Baðkur lu, kamu emekçisi, iþsizler ve onlarýn yakýnlarý Sosyal Güvenlik Yasasý tasarýsýnýn kanunlaþmasýyla kaybederken, bu iþin kaymaðýný yiyecek bir avuç kapitalist kazanacaktýr. IMF gibi kurumlar kapitalistlerin ihtiyaçlarýna denk düþecek yasalarý uygulamakla görevli uþaklardýr sadece. Bankacýlýk Yasa Tasarýsý ile de, bankalarýn faaliyet izninin kaldýrýlmasý ve Fon a devrinin hangi koþullarda yapýlacaðýný, batýk bankanýn zararýnýn fonun karþýlamasý kararýný Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu na býrakýyor. BDDK en az beþ üyesinin oyuyla alacaðý kararla, bankanýn faaliyet iznini kaldýrabilecek. Ya da Kurul, kredi kuruluþlarýnýn temettü hariç ortaklýk haklarý ile yönetim ve denetimini, zararýn mevcut ortaklarýn sermayesinden indirilmesi kaydýyla, kýsmen veya tamamen devri, satýþý veya birleþtirilmesi amacýyla Fon a devretmeye yetkili olacak. Bankacýlýk yasasý ile hedeflenenler ise uzun süredir yabancý kapitalist tekellerin ve iþbirlikçilerinin bankacýlýk sektöründe yapýlmasýný istedikleri düzenlemeleri içeriyor. Yasanýn içeriðini açýklarken halkýn tasarruflarýný koruyacak þekilde demekle ortada bunu ihlal edecek bir maddenin ve içeriðin olduðunu da açýkça ele veriyorlar aslýnda. Kaldý ki bu yasanýn esasý bankacýlýk sektörünün emperyalist tekellere açýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Yani yerli kapitalistlerimiz yetmiyormuþ gibi þimdi yabancý tekeller de artýk halkýn tasarruflarýný deðerlendirme adý altýnda daha çok sömürme olanaðýna kavuþacaklar. Bu yasalar teker teker alýnma sýrasýna konulurken, haklarý ve özgürlükleri ellerinden alýnan emekçiye üyesi olduklarý sendikalar tarafýndan bu yasalarýn ne getireceði ne götüreceði konusunda bilgi verilmemesinin yanýnda, bu sendikal boþluðu denetleyecek bilinçte olan iþçileri örgütleyecek öncü problemi de tüm yakýcýlýðýyla eksikliðini hissettirmektedir. Mavi Mayýs POLÝTÝKA 7

8 HAZIRLIK, ÖRGÜTLÜLÜK, MÜCADELE Turkuaz/Çakýl fabrikasý sendikalaþma mücadelesi deneyimi ve dersleri 8 Turkuaz/Çakýl, Reebok için fason üretim yapan bir tekstil fabrikasý. Fabrika, Ümraniye de bir çok benzer fabrikanýn olduðu bir sanayi sitesinde. Dönem dönem deðiþmekle birlikte yaklaþýk 220 iþçi çalýþýyor. Turkuaz da yaklaþýk 9 yýl önce bir mücadele daha yaþanmýþtý. Yine Reha Tekstil, Ünlü tekstil gibi yakýn fabrikalarda bir dizi önemli mücadeleler yaþanmýþtý. Sözün kýsasý Turkuaz/Çakýl, sömürünün ve mücadelenin yaþandýðý bir iþçi havzasýnda. Bu havzadaki diðer fabrikalar gibi, sefil koþullarda çalýþan Turkuaz/Çakýl iþçileri, 7 ay önce kötü iþ koþullarýna ve düþük zamma tepki olarak örgütlenmeye baþladýlar. Örgütlenme önce modelhanede baþladý. Ancak modelhanedeki iþçiler sendikal örgütlemenin hazýrlýðý ve zorluklarý konusunda yeterince deneyimli deðildiler. Üstelik diðer bölümlerle de baðlarý zayýftý. En önemlisi iþleyen bir iþyeri komitesine sahip deðillerdi. Ancak belli bir oranda örgütlülüðü saðlamýþlardý. Modelhaneden baðýmsýz bir fabrika komitesi örgütlenmesi de dikimhane bölümünde vardý. Bu bölümde daha gizli bir örgütlenme sürdürülüyordu. Ancak modelhanedeki örgütlenmenin duyulmasý sonucunda bir anda iki örgütlenme yan yana geldi. Ve TEKSÝF Bakýrköy þubesinin Çoðunluðu saðlamak için 78 iþçi yeterli demesiyle bir anda tüm örgütlenmenin biçimi deðiþti. Mevcut örgütlenme zaten bu rakama yakýndý. Bu heyecanla, bir açýk toplantý yapýldý ve sendika üyelikleri tamamlanmaya çalýþýldý. Yeterli hazýrlýk yapýlmadan böylesi bir sürece girmek doðru olmamasýna raðmen, sendikanýn da verdiði moralle süreç hýzlandý. Artýk patronun da duyma olasýlýðý artmýþtý. Mücadele Baþlýyor Öncü iþçilerin bir kýsmý, arkadaþlarýný uyarmalarýna raðmen süreç bir kez baþlamýþtý... Bu noktadan sonra patrona karþý açýk mücadele baþladý. Öncülerin katkýsýyla, iþleyen geniþ bir komite oluþturulmaya çalýþýldý. Komite düzenli toplanarak süreci yönlendirmeye çalýþtý. Karar alma süreçlerinde geniþ toplantýlar yapýldý. Ýþçiler birbirlerini ikna ederek yola devam ettiler. Turkuaz iþçileri çoðunluðu saðlamanýn rahatlýðýyla hareket ederlerken sendika sürpriz bir açýklamayla geri döndü. Bakanlýkta kayýtlý iþçi sayýsý 220 idi ve 30 üyeye daha ihtiyaç vardý. Yaþanan moral bozukluðu öncülerin kararlý ve toparlayýcý tutumlarý sayesinde tersine döndü. Çoðunluðu saðlamak için bir seferberlik daha yapýldý. Patron da boþ durmadý. Modelhanedeki iþçileri, kendine ait baþka bir þirkete, Boncuk a kaydýrmak istedi. Modelhanedeki arkadaþlar avukat ve noter çaðýrarak çýkýþ ve geçiþleri imzalamadýlar. Çünkü kendi rýzalarý olmadan böyle bir deðiþiklik yapýlmasý kanunen yasaktý. Noterin gelmesi patronu sýkýþtýrdý. Arkadaþlar çalýþmaya devam ettiler. 25. maddeden tazminatsýz atýlmamak için iþ durdurmadýlar. Düzenli toplantýlarý, ev ziyaretleri izledi. Bu arada sitedeki patronlar da toplandý. Kesinlikle siteye sendika sokmama ve Turkuaz ýn patronuyla dayanýþma kararý aldýlar. Hatta Ünlü nün patronu gerekirse öncülüðü çeken devrimcileri vurdurmaya kadar gideceklerini açýkladý. Ancak bu durum iþçilere geri adým arttýramadý. Hazýrlýksýz baþlayan örgütlenme, gittikçe birliðin, moralin, birbirine ve sýnýfýna güvenin arttýðý bir örgütlenme biçimini aldý. Arkadaþlar iþten atýlmamak için çok dikkatli davranmaya baþladýlar. Ancak fabrikadaki örgütlülüðün gittikçe güçlendiðini gören patron son bir hamle daha yaptý ve 29. maddeden yani ekonomik veya teknolojik nedenlerden daralacaðýný ya da kapanacaðýný açýkladý. Resmi olarak baþvuru yaptýktan sonra bir avukat ve noter eþliðinde bu kararý iþçilere açýkladý. Her þey kanunlara uygundu. AKP hükümetinin yeni iþ yasasý tamamen patronlarýn lehine ve patron da bunu kullanarak iþçi çýkarmaya

9 baþladý. Sendikanýn görüþme talebini de kabul etmedi. Yeni giren iþçiler öncelikle olmak üzere iþçileri kademe kademe çýkarmaya baþladý. 29 Temmuzda son iþçi grubu da çýkarýlmýþ olacak. Patron 6 ay yeni iþçi alamaz. Eski iþçileri öncelikle almak zorunda. Fakat 6 ayýn sonunda yeni iþçi almaya baþlayacak. Þimdilik iþlerini fasona vermeye devam edecek. Amacý belli, sendikalaþmayý yani iþçilerin birliðini ve örgütlülüðünü engellemek. Atýlmalara Karþý Eylemler Peki bu süreç boyunca Turkuaz/ Çakýl iþçileri ne yaptý? Bu karar karþýsýnda kýsa süreli bir kafa karýþýklýðý da olsa, arkadaþlar örgütlü bir tepki verdiler. Ýþ yavaþlatma, mesaiye kalmama gibi eylemler yaptýlar. Öðle yemeklerinde, çay molalarýnda alkýþlý, sloganlý protestolar yaptýlar. Yakalarýna sendika hakkýmýz engellenemez yazýsý astýlar. Siyah bant taktýlar. Basýn açýklamalarý yaptýlar. Mücadeleyi yaymak çin çevre fabrikalara bildiriler daðýttýlar, destek istediler. Bölgedeki parti, sendika, sivil toplum kuruluþlarýný gezip mücadeleyi yaygýnlaþtýrdýlar. Patrona rahat nefes aldýrmadýlar. Son ana kadar haklarýný arayacaklarýný gösterdiler. Bu arada birlikteliklerini güçlendirmek için coþkulu bir Haziran etkinliði gerçekleþtirdiler. Ardýndan ailelerle pikniðe gidildi. 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, 2 Temmuz Sivas anmasý mitinglerine katýlýndý. Birçok salon toplantýsýnda mücadelelerini aktardýlar. En önemlisi, mücadeleyi uluslararasý bir boyuta taþýdýlar. Ýþçi sýnýfýnýn enternasyonalist mücadelesini saðlamak için düyadaki pek çok sendika ve partiden mücadelelerine destek istediler ve Reebok la Turkuaz ý protesto mesajlarý çekmelerini talep ettiler. Liverpol liman iþçilerinden, Ýspanya Eðitim Ýþçileri Sendikasýndan, Ýspanya metro iþçilerinden, göçmen iþçilerden, Enternasyonalist Mücadele (LI) grubundan ve Brezilya daki birçok sendikadan ve Uluslararasý Ýþçi Birliði nden (UÝB-DE) destek mesajlarý aldýlar. Bu arada bazý çevreler tarafýndan fabrikanýn iþgal edilmesi, iþ býrakýlmasý gibi öneriler de yapýldý. Bu iyi niyetli önerilerin mücadelelerine destek olamayacaðýný düþünerek iþçiler kabul etmediler. Birçok benzeri mücadelede de gördüðümüz gibi, iþ durdurmak 25. maddeden tazminatsýz iþtren atýlmakla sonuçlanabiliyor. Hatta iþveren para ödettirebiliyor. Bu yüzden doðru bir eylem biçimi olamazdý. Fabrikada sürekli avukat vbardý, noterde sýk sýk geliyordu.. Sonuç olarak her iki öneri de iþçiler taf-rafýndan kabul görmedi. Fabrika iþgalleri iþçi sýnýfý mücadelesinde önemli deneyimlerdir. Ülkemizde de bu tarz eylemler yaþanmýþtýr. Son olarak DÝSK Nakliyat-Ýþ üyesi iþçiler, iþyerlerini iþgal ettiler. Ýþçi cephesi fabrika iþgallerini savunur. Eðer patron zarar ettiðini söyleyip fabrikayý kapatýyorsa, iþçilerin fabrikaya el koymasý ve üretimi sürdürmesi, yani emeklerini ve iþlerini savunmasý meþrudur. Böylesi bir durumda, devletten iþçilerin kontrolünde fabrikayý millileþtirlmesini talep ederiz. Fabrika iþçiler tarafýndan üretilip yönetilir. Buna benzer örnekler Arjantin de yaþanýyor. Ancak gerek sýnýf mücadelesini Türkiye deki durumu, gerek devletin baský aygýtlarýnýn þiddeti böylesi mücadelelerin oluþmasýný engelliyor. Bir de bunlara fabrikadaki iþçilerin bilinç düzeylerinin, mücadele deneyimlerinin azlýðý eklenince böylesi bir eylemin baþarýsý neredeyse imkansýz hale geliyor. Patronun desteðiyle polis iþçileri çok sert bir müdahaleyle kolayca söküp atabilliyor. Böylesi durumlar, iþçiler açýsýndan muazzam bir yýkým, moral bozukluðu ile sonuçlanabiliyor. Arjantin de olduðu gibi, güçlü bir sýnýf hareketi olduðunda ve kitleler fabrikalarýn önünde barikat oluþturduðunda böylesi bir mücadele baþarýlý olabilir. Atýlmalarýn ardýndan Turkuaz iþçileri iþverene karþý kötü niyet davasý açtýlar. Çünkü sendikalý olduklarý için atýlmýþlardý. Kazanýrlarsa minimum 12 aylýk brüt maaþ üzerinden olmak üzere kötü niyet tazminatý kazanacaklar. Ancak bunun için davanýn iyi takip edilmesi, mücadelenin ve birlikteliðin inatla korunmasý gerekiyor. Sonuçlar 1) Turkuaz/Çakýl fabrikasý iþçileri hem sýnýf hareketindeki gerilemeye, hem de her tür baskýya raðmen örgütlenmeye baþladýlar ve son ana kadar da mücadelelerini kararlýlýkla sürdüdüler Üstelik böylesi bir süreçte kimse onlarýn baþarýlý olacaðýna inamazken onlar örnek bir mücadele verdiler. 2) Örgütlenmenin ve mücadelenin doðal sonucu olarak sýnýflarýný tanýdýlar, dostlarýný ve düþmanlarýný gördüler. Bantlarda çalýþtýklarý arkadaþlarýna güvenmeyi, birbirine kenetlenmeyi öðrendiler. Burjuvaziyi, yasalarýný, polisini, devletini tanýdýlar. 3) Mücadele içerisinde sürekli öðrendiler, yeni özgün eylem biçimleri geliþtirdiler. Yasal sýnýrlarý zorlayan bir dizi meþru eylem gerçekleþtirdiler. Ayrýca kendi öz güçleri etkinlikler yaptýlar Turkuaz iþçileri, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr diyenleri bir kez daha haklý çýkardýlar. 4) Ýþten çýkarmalara raðmen moral ve birliktelik düþmedi, sendikalaþmadan, örgütlenmeden dolayý piþmanlýk yaþanmadý. Atýlmalardan sonra bile kitlesel toplantýlar devam etti.kýdem tazminatlarýný büyük bir kýsmý aldý, son atýlanlar da 29 dan sonra alacaklar. Yaþadýðýmýz birçok mücadelede patronlar tazminat bile vermeden kaçtýlar. Turkuaz/Çakýl iþçilerinin haklarýný almalarýnýn nedeni, atýlmalarýna raðmen eylemleri ve kararlýlýklarý ile patronun üzerinde baský yaratmalarýdýr. Ayrýca sendikalaþmadan dolayý atýldýklarý için kötü niyet davasý açtýlar. 5) Turkuaz iþçileri eylemleri ve örgülülükleri ile sendika þubelerine yön veridler. Sendikalarýna sahip çýktýlar ve haklarýný aradýlar. Bu anlamda da örnek bir mücadele sergilediler. Ne sendikayý yüceltip kuyruðuna takýldýlar, ne de lanetleyip sendikadan kaçtýlar. Kendileri için, sýnýf mücadelesi için örgütlendiler. Kendi birliklerine, örgütlülüklerine güvendiler ve sendikadan istediklerini talep ettiler. 6) Mücadelelerinin sýnýf mücadelesi bir parçasý olduðunu gördüler. Mücadelelerini diðer sendikalara ve iþyerlerine yaymaya ve destek almaya çalýþtýlar. Deneyimlerini baþka iþçilerle paylaþtýlar. Dahasý sýnýf mücadelesini ulusal sýnýrlarýn ötesine uluslararasý alana taþýdýlar. Uluslararasý bir þirket olan 9

10 10 Reebok a karþý uluslararasý bir kampanya yürüttüler. 7) Turkuaz örgütlenmesinin en büyük eksikliði sürecin yeterli hazýrlýk yapýlmadan çok hýzlý ilerlemesidir. Böylesi bir örgütlenme, gizli bir komite etrafýnda örülen gizli bir çalýþma ile sürdürülebilir. Komite mücadeleyi sürdürebilecek bir donanýma, birlliðe sahip olmalýdýr. Geçmiþ mücadeleler, kanunlar, sendikalar vb... konularda hazýrlýklý olmalý ve arkadaþlarýný bilgilendirebilmelidir. Turkuaz da komite bir anda zorluklarý üstlenmek ve cevaplar üretmek zorunda kalmýþtýr. 8) Özellikle tekstil sektöründe olmak üzere, sendikalaþmak hergün biraz daha zorlaþmaktadýr. Buna raðmen artan sömürü iþçileri mücadeleye itiyor. Mücadele ederken öðreniyorlar, ancak yenilgilerin ardýrýndan kazanýmlarýn arttýrýlmasý, mücadelelerin yaygýnlaþtýrýlmasý ihtiyacýnýn yerini moral bozukluðu alýyor. Bunlara sendika bürokrasisinin ihaneti de eklenince mücadeleye, örgütlülüðe lanet ediliyor. Bu nedenle atýlmadan fabrikalarda kalabilmek çok önemli. Komite etrafýnda sabýrlý bir örgütlenme gerçekleþtirilmeli, bilinç yayýlmalý ve bantlardaki arkadaþlarýmýz ve hatta aileleri mücadeleye hazýrlanmalý. Sendikaya üye olmak ise en son adým olmalý. Çünkü aslolan örgütlüktür ve kazanýmlarýn garantisi de örgütlü, bilinçli iþçilerdir. 9) Burjuvazinin topyekün saldýrýlarýna karþý birleþik bir mücadele zorunludur. Böylesi küçük bir fabrikada bile patron dayanýþmasý üst düzeydedir. Ýþçiler de bu yüzden birlik olmalýdýr. Tek fabrikadaki örgütlenmenin çevredeki veya bölgedeki diðer fabrikalara aktarýlmasý ve topyekün bir mücadeleye sebatla hazýrlanýlmasý kazanýmlarýmýzýn kalýcý olmasýný saðlayacaktýr. 10) Burjuvazinin uluslararsýlaþmýþ üretimine karþý iþçiler de enternasyonalist bir mücadeleyi önlerine koymalý. 11) Sýnýf hareketi açýsýndan en büyük eksik Devrimci Ýþçi Partisi dir. Ýþçi sýnýfý hareketine yön verecek güçte bir devrimci önderlik mevcut deðildir. Mevcut önderlikler sýnýf mücadelesine akýl vermekten, radikal eylemler önermekten veya oy istemekten öteye gidememektedirler. Devrimci önderlik, ve Devrimci Ýþçi Partisi ancak sýnýf mücadelesinin alanlarýnda inþa edilebilir. Kazanýmlarýmýzý büyütecek, yarýný kuracak, enternasyonalist, devrimci bir iþçi parti için tüm devrimciler, iþçiler, emekçiler, yoksul köylüler, tüm sömürülenler görev baþýna! Sendikalaþmanýn önündeki engeller kaldýrýlsýn! Ýþten atýlmalar yasaklansýn! Kapatýlan fabrikalar iþçilerin denetiminde millileþtirilsin! Fuat Karan Mücadeleye devam... Türkiye de ve dünyada iþçiler yoðun bir sömürü ve baskýyla karþý karþýyalar. Milyonlarca emekçi gibi biz Turkuaz iþçileri de birçok sorunla karþý karþýyayýz. Emekçiler için çok da yabancý olmayan bu sorunlarý, Turkuaz Giyim iþçileri adýna sizlerle paylaþmak istiyorum. Turkuaz, Ümraniye Site yolunda Reebok a üretim yapan küçük bir tekstil fabrikasýdýr. Çakýl ise, Turkuaz a baðlý bir bölümdür. Biz, daha önce Turkuaz da çalýþýyorduk. Aralýk 2004 te Turkuaz ýn yan kuruluþu olan Çakýl Giyim e 45 kiþi adeta sürgün olarak gönderildik. Yeni insanlara ve bölümümüze alýþmaya çalýþtýk. Çakýl da aðýr çalýþma koþullarý vardý. Ayrýca bilgisiyar sistemi ile insanlarý adeta robotlaþtýrmýþlardý. Birbirimizle kýyasýya yarýþýyorduk. Bu da yetmezmiþ gibi 2 yýl zam alamamýþtýk. Yeni zam ayýnda da zam alamadýðýmýzý görünce harekete geçmeye karar verdik. Ýlk olarak iþ yavaþlatmaya ve mesaiye kalmamaya baþladýk. Bir süre sonra müdürlerin tehditleri arttý. Biz de, arkadaþlarýmýzýn isteði üzerine eylemimizden vazgeçmek zorunda kaldýk. Ancak tepkimiz bitmedi ve yeni arayýþ içerisine girerek sendikalaþma faaliyetine baþladýk. Kýsa sürede yeterli üye sayýsýna ulaþýp Çalýþma Bakanlýðýna yetki almak için baþvuruda bulunduk. Faliyetlerimizi öðrenen patron, bizim çoðunluðu saðlamamýzý engellemek için, baþka firmalarýn çalýþanlarýný hatta evindeki iþçileri bile Turkuaz/Çakýl iþçisi olarak gösterdi. Patronun bu saldýrýsý üzerine baþvurumuzu geri çekmek zorunda kaldýk. Çoðunluðu saðlamak için örgütlenmeye devam ettik. Kýsa sürede çoðunlu saðlayýp baþvurumuzu yeniledik. Geçen süre boyunca sendikal mücadeleler konusunda deneyimli arkadaþlar tarafýndan destek aldýk. Eðitimler, etkinlikler, söyleþiler düzenledik. Bu eðitim ve etkinliklerle hem birliðimizi güçlendirdik, hem de daha bilinçlendik. Baþaracaðýmýza olan inancýmýz daha da pekiþti. Fakat patron bir hamle daha yaptý.1 Haziranda iþlerin kötü gittiðini ve kapatma kararý aldýðýný açýkladý. Ýhbar süresinin baþladýðýný ve kademe kademe iþten çýkarýlacaðýmýzý belirti. Oysa iþleri gayet iyi gidiyordu. Fasonda iþleri diktirip biz dikiyormuþuz gibi barkodluyordu. Patron, bizi çýkartarak eylemlere bir son vereceðini samýþtý. Oysa biz yýlmadýk, eylemlerimize daha güçlü bir þekilde devam ettik. Çevre iþ yerlerine bildiri daðýttýk, basýn açýklamasý yaptýk. Mücadeleyi yaygýnlaþtýrmaya çalýþtýk. Eylemlerimiz patronu daha da kýzdýrdý. Sitedeki diðer fabrikalarýn patronlarý birleþtiler ve bizim hemen iþte çýkarýlmamýzý istediler. Çünkü sitede hiçbiri örgütlülük istemiyorlar. Bunun sonucunda çýkýþýmýza daha iki hafta olmasýna raðmen apar topar kapý önüne konulduk. Bu mücadelede çok þey öðrendik. Sýnýfýmýzý ve dostlarýmýzý tanýdýk. Patronlarýn birliðini gördük. Örgütlenip mücadele etmemiz gerektiðini gördük. Kendime þu soruyu sordum: On tane patron gayet güzel bir araya geliyor. Biz iþçiler neden yan yana gelemiyoruz? Biz bunu Turkuaz/ Çakýl da baþardýk. Ama birliði diðer fabrikalara da taþýdýðýmýzda daha büyük kazanýmlar elde edeceðiz. Bu birliði saðlamak için mücadele etmeye devam edeceðiz. Bir Turkuaz/Çakýl Ýþçisi

11 Erdemir in satýlmasýna karþý eylem Erdemir Türkiye nin en büyük ve en karlý iþletmelerinden biri. Bu nedenle de sermayenin gözdesi. Devlet satmak istiyor iyi çalýþmýyor diye, sermayenin devleri ise Erdemir i kapmak için yarýþýyor. Özelleþtirmenin yaklaþmasý üzerine Erdemir iþçileri Ereðli halkýnýn da katýlýmýyla bir miting gerçekleþtirdiler. Yaklaþýk 50 bin kiþinin katýldýðý eylemde Özelleþtirmeye hayýr dendi. AKP hükümeti lanetlendi. Öfkeli kalabalýk Ereðli sokaklarýný sloganlarýyla inletti. Eyleme destek veren Genel Maden-Ýþ üyesi iþçilerin disiplini, coþkusu alana damgasýný vurdu. Mitingden birkaç gün sonra açýklama yapan baþbakan Tayyip Erdoðan, Erdemir için Her yer pislik içinde...rezillik. Sanki buralar para basýyor dedi. Erdemir in zarar ettiðini söyleyen baþbakan, özelleþtirmeyle fabrikanýn canlanacaðýný açýkladý. Yavuz hýrsýz evsahibinden baskýn çýkar. Baþbakan da sermayeye peþkeþ çektiði Erdemir i kötüleyerek halký yanýltmaya çalýþýyor. Erdemir 2004 yýlýnda 2 milyar 69 milyon dolar net satýþ geliriyle ISO nun en büyük 500 sanayi kuruluþu içerisinde birincidir yýlýnda 21 ülkeye toplam 597 bin 793 tonluk ihracat gerçekleþtirdi yýlý sonunda 2,2 milyar dolar olan piyasa deðeri, Mart 2005 te 2,6 milyar dolara yükseldi. Sürekli modernize edilen fabrikada onbinlerce iþçi çalýþýyor. Ýþte baþbakanýn halký kandýrmak ve patronlara peþkeþ çekmek için rezil dediði Erdemir in mali bilançosu. Erdemir in özelleþtirilmesini durdurmanýn yolu birleþik mücadeleden geçiyor. Ancak bugüne kadar özelleþtirme karþýtý bir birlik oluþturulamadý. Fabrikadaki öncülüðün, bilinçli iþçilerden çok Türk Metal bürokrasisinin elinde olmasý ise bir baþka sorun. Ancak tabanda bir hareketin ve sendika üzerinde baskýnýn olduðu da bir gerçek. Bu þartlar altýnda özelleþtirlmenin engellenmesi çok kolay deðil, ama imkansýz da deðil. Erdemir iþçilerinin kazanmasýnýn yolu Tüpraþ, Türk-Telekom, Petkim, Liman iþçileri baþta olmak üzere tüm iþçilerin birleþik mücadelesinden geçiyor. (Not:Erdemir le ilgili haberler için adresini izleyebilirsiniz!) Fabrikalardan Müdürlerin taktikleri iþe yarar mý? Müdürlerin iþe giriþinin üzerinden neredeyse 1,5 ay geçti. Müdürler iþe baþladýklarý ilk hafta iþçileri bayýltýrcasýna çalýþtýrdý. Bu nedenle ilk baþlarda iþçilerle müdürler arasýnda bireysel tartýþmalar oldu. Bunun böyle gitmeyeceðini anlayan müdürler taktik deðiþtirdi. Þimdi müdürler iþçilere selam veriyor, hal-hatýr soruyor. Müdürlerin bu yeni davranýþý iþçileri hem þaþýrtýyor hem de bu müdürler aslýnda iyi insanlarmýþ demelerine neden oluyor. Bu taktikleri daha da ileriye götüren müdürler iþçilerin en ufak sorunuyla bile ilgilenir görünmeye baþladýlar. Ýþçilere, bundan sonra en ufak bir sorununuz olursa hiç çekinmeden bize gelin beraber halledelim diyorlar. Yine müdürler iþçilere, bizde zamanýnda sendikayla uðraþtýk, bizde solcuyuz karþý deðiliz böyle þeylere diyorlar Bir yandan da iþçilere hemþericilik, toprakçýlýk yapýyorlar, biz de þuralýyýz, buralýyýz, Aleviyiz vs. diyorlar. Ýþyerinde de çoðu iþçi arkadaþýmýz Alevi olduðu için müdürlerin bu söylediklerinde samimi olduklarýný sanýyorlar. Birçok iþçi arkadaþ þimdi en ufak bir sorunun müdürlere söylemeye baþladý. Oysa müdürler bu söz ve davranýþlarýnda samimi deðil. Bunlar maksatlý taktikler. Eðer iþçi arkadaþlar bunlara kanarsa müdürlerin taktikleri mücadelemize, örgütlülüðümüze zarar verecektir. Biz bilinçli iþçilere düþen görev ise müdürlerin izlediði siyasetin böl, parçala, yönet taktiði olduðunu iþçi arkadaþlara anlatmaktýr. Bizler müdürlerin bu söylediklerinin hiçbirine inanmamalýyýz. Müdürlerin bazýlarý Alevi olabilir, solcu olabilir hatta daha önce sendikayla uðraþmýþ da olabilir. Sonuç itibariyle þimdi onlar müdür bizler ise iþçiyiz, konumlarýmýz farklý çünkü onlar patronun çýkarlarýný savunmak içi varlar. Patronlar boþuna müdürlere 3-4 milyar ücret vermez. Bizleri daha iyi nasýl yönetip, daha iyi nasýl sömürüp, daha iyi nasýl iþ çýkarabiliriz diye onlara milyarlarca ücret veriliyor. Biz iþçilerin ücretleri ise açlýk sýnýrýnýn altýnda, 450 milyon alýyoruz. Bunun SINIF MÜCADELESÝ 11

12 SINIF MÜCADELESÝ 12 için bizim müdürlerle hiçbir ortak çýkarýmýz olamaz. Müdürler bize sorunlarýnýz olduðunda gelin diyebilirler. Ama bunu sadece bizi bölmek için yaparlar. Eðer bizim bir sorunumuz varsa biz bunlarý temsilcilerimizle halletmeliyiz. Bir Tekstil Ýþçisi Haklarýmýza sahip çýkalým! Ocak ayýnda zam yapýlmýþtý. Yapýlan zamla herkese kademe kademe zam oldu. Bizler ise þeflere gidip itiraz ettik. Þefler ara zam yapýlacak demiþlerdi. Ama bizim bölümden sadece 3 kiþiye zam yapýlmýþtý. Þimdi ise Altýncý ay zammý konuþuluyor. Geçen sene müdürün açýklamasýyla zamlar önceden senede 2 kere yapýlýrken þimdi 1 e düþürüldü. Bizler örgütlü ve birlik olmazsak patron yavaþ yavaþ diðer haklarýmýza da el atacak. Buna izin vermemek için birlik olmaktan baþka seçeneðimiz yok. Bir iþçi Coca Cola iþçilerine polis saldýrýsý Dudulu daki Coca Cola fabrikasýnda çalýþan iþçiler, DÝSK Nakliyat-Ýþ sendikasýna üye olduklar. Ýþyerinde çoðunluðu saðlayan iþçilerden 103 ü sendikalý olduklarý için iþten çýkarýldýlar. Bu haksýz saldýrýya karþý direnen iþçiler 62 gün boyunca iþyerlerini terketmediler. Ýþçiler 62 gün boyunca her tür baskýya direndiler. Daha önce sendikalý olan iþçiler önce sendikadan çýkartýldýlar. Daha sonra koþullar gittikçe aðýrlaþtý. Ücretler düþtü, çalýþma saatleri arttý. Bu da yetmez gibi Trakya Nakliyat isimli bir taþerona devredilirler. Bunun üzerine sendikalaþmaya baþlayan iþçiler, bu kez de iþten çýkarýldý. Bunun üzerine de Coca Cola iþçileri direniþe geçtiler. Direniþi durduramayan patron polisi çaðýrdý kiþilik bir çevik kuvvet ekibi fabrikayý bastý. Biber gazý ile iþçilere saldýrdý, darp etti. Ýþçiler gözaltýna alýnýrken, onlarý savunmaya çalýþan aileleri de darp edildi. Ýki iþçi yakýný sinir krizi geçirerek hastaneye kaldýrýldý. Avrupa birliði, demokrasi yalanlarý bir kez daha görülmüþtür. Askerpolis rejiminin maskesi düþmüþtür. Bu devletin polisi de, ordusu da, kanunu da patronlar içindir. Ýþçiler, ezilenler en ufak haklarýný aramaya kalktýklarýnda en aðýr saldýrýlarla karþý karþýya kalmaktadýrlar. Coca Cola iþçilerinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Coca Cola iþçilerini destekleyelim! Ulugay Ýlaç iþçileri direniyor Ýstanbul Topkapý daki Ýbrahim Ulugay iþçileri Lastik-Ýþ sendikasýna üye oldular. 403 iþçinin 204 ünü üye yaparak sendika çoðunluðu saðladý. Bakanlýða yetki baþvurusunda bulunuldu ve yetki alýndý. Fakat patron yetkiye itiraz etti. Ýtiraz üzerine iþçiler de eyleme geçti. Her gün alkýþlý protestolar gerçekleþtiren iþçiler ayrýca yemek boykotu yapýyorlar. Fabrika Ýtalyan Melorini Grubuna ait. Ulagay iþçileri örgütlülükleriyle, birlikleriyle, eylmeleriyle örnek oluyorlar. Fabrikaya sendikayý sokmakta kararlýlar. Tibet direniþi 110. gününde Tibet Ýstanbul Kurtköy de temzilik maddeleri üreten bir fabrika. Bu fabrikanýn iþçileri kötü iþ koþullarýna karþý örgütlenmeye baþladýlar. Örgütlülüðü kýrmak isteyen patron da iþçileri iþten çýkarmaya baþladý. Önce 8 iþçi atýldý. Parça parça devam eden atýlmalar 50 yi geçince iþçiler direniþe baþladýlar. Ýþçiler o günden beri fabrikanýn önünde kurduklarý çadýrda bekliyorlar. Parça parça atýlma olduðu için iþçiler parça parça dava açtýlar. Ýlk davayý açan 8 iþçi iþe geri dönüþ davasýný kazandýlar. Tibet iþçileri, tüm emekçileri her akþam 18 de Kurtköy deki fabrikalarýnýn önüne gelerek destek vermeye çaðýrýyorlar. Tibet iþçilerinin mücadelesini destekleyelim. Sivas Katliamý Lanetlendi 2 Temmuz 1993 te 35 insanýmýz Sivas ta, Refaf Partisi nin yönlendirdiði gerici, faþit kitle tarafýndan diri diri yakýlarak katledildi. Bu katliama baþta RP olmak üzere, tüm burjuva partiler (CHP dahil) ortak oldular. Göstermelik 5-6 kiþinin yargýlanmasý dýþýnda hiçbir cidi yargýlama olmadý. Olmasý da beklenemezdi çünkü bu gerici faþist kitle devletin emekçilere karþý palazlandýrdýðý güçlerdi. Aradan 12 yýl geçmesine raðmen Sivas katliamý unutulmadý. Bu yýlda baþta Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Sivas olmak üzere birçok ilde ölenler anýldý, katil devlet ve tetikçileri lanetlendi. Ýstanbul Kadýköy deki mitinge yaklaþýk 2000 kiþi katýldý. Pir Sultan Abdal Derneklerinin baþý çektiði kortejde, sendikalardan sadece Eðitim-Sen sendikasý vardý. Kitlenin büyük çoðunluðunu devrimci parti, dergi ve dernekler oluþturuyordu. Sivas katliamý dýþýnda 17 MKP (Maoist Komünist Partisi) üyesinin Mercan da devletin güvenlik güçleri tarafýndan katledilmesinin ve Adalet Bakanlýðý önünde Eyüp Beyaz ýn herkesin gözü önünde infaz edilmesinin yarattýðý hava alana yansýmýþtý. Sivas katliamý ne ilktir, ne de son olacak. Maraþ ta, Çorum da, Sivas ta, Gazi de, Mercan da, Ankara da katledilenlerin hepsinin faili bu rezil burjuva devlettir. Emek hareketi yükseldiði sürece burjuvazi ve onun gerici güçleri bu tür kýþkýrtmalara niyetlenecektir. Sivas katliamý tüm emekçi halka karþý yapýlmýþtýr. Bu nedenle birkaç gerici katilin yargýlanmýþ olmasý yeterli deðildir. O dönemin Cumhurbaþkaný baþta olamak üzere, baþbakan, tüm bakanlar, katliamý izleyen genel kurmay baþkaný, generaller ve emniyet müdürleri yargýlanmalýdýr. Bu ise, asker-polis rejiminin yýkýlmasýyla olanaklý olabilecektir. Biz devrimci Troçkistler, Sivas katliamýný ve diðer katliamlarý asla unutmayacak ve gerçek katilleri yargýlanana ve bunlarý besleyen sömürü düzeni yýkýlana kadar mücadeleyi sürdüreceðiz.

13 Uluslararasý Ýþçi Birliði Dördüncü Enternasyonal Deklarasyonu Londra saldýrýsýný kýnýyoruz Dün Ýngiltere nin baþkenti Londra da, çoðunlukla iþçilerin kullandýklarý saatlerde kamu araçlarýnda patlayan bombalar onlarca ölü ve yaralýya neden oldu. Eylemi, kendine El Kayide Avrupa Komandosu adý veren bir örgüt üstlendi. Bush ve Blair in iki yýl önce Irak ta, bu ülkenin zengin petrol yataklarý üzerindeki emperyalist egemenliði saðlamak üzere baþlattýklarý sömürgeleþtirme savaþýnýn barbarlýðý ve dehþeti þimdi saldýrgan ülkelerden birinin baþkentine yayýlmýþ durumda. Her zaman olduðu gibi, savaþý emperyalist ülkeler baþlatmakta, sonuçlarýný ise iþçiler ödemekte. Bu nedenle, 11 Mart 2004 te Ýspanyollarýn dediði gibi, bugün Ýngiliz halký da yöneticilerine Savaþý siz açýyorsunuz, ölüleri biz veriyoruz deme hakkýna sahiptir. Olanlarýn baþlýca politik sorumlusu Ýngiltere baþbakaný Tony Blair dir. Bush ile birlikte, ve kitle imha silahlarý yalanýna sýðýnarak, çok daha zayýf bir ülkeye saldýrmýþ ve iþgal etmiþtir. Bugün de bu sömürge durumunu binlerce iþgalci asker ve gerçek bir kitle katliamý gerçekleþtirerek sürdürmeye çalýþmaktadýrlar, ama gene de iþgalcileri topraklarýndan atýp egemenliklerini tekrar tesis etme mücadelesi veren Irak halkýnýn kahramanca direniþini kýramamýþlardýr. Blair in eylemde ölenler için duyduðu üzüntü ve þiddeti kýnamasý ikiyüzlülükten baþka bir þey deðildir. Onun ellerine, asla üzüntü duymadýðý binlerce Iraklý kurbanýn kaný bulaþmýþtýr, ve tabii ayný zamanda, emperyalist çýkarlarý savunmak üzere ölüme yolladýðý yüzlerce genç Ýngiliz askerinin kaný. UÝB-DE, Irak ve Filistin halklarýnýn ülkelerini iþgal edenlere karþý elde silah mücadele etme hakkýný savunmakta ve bu mücadelelerini desteklemektedir. Ama, týpký Filistin örgütü Hamas ve Lübnan partisi Hizbullah gibi, biz de bu tür eylemleri kýnýyoruz. Bizim için iki açýdan canice bir eylemdir bu. Çünkü, birincisi, geçen yýl Madrid te olduðu gibi, bu eylem de büyük çoðunluðuyla hükümetlerinin politikasýna karþý olan ve onu reddeden Ýngiliz iþçilerine ve halk kesimlerine yönelik olarak gerçekleþtirilmiþtir. Ýkincisi, bu tip eylemleri kýnýyoruz, çünkü Bush ve Blair in yenilgiye uðratýlabilmesinin en iyi yolu olan, Irak ve Filistin direniþ mücadelesinin emperyalist ülkelerdeki iþçi sýnýfýnýn mücadeleleriyle birleþtirilmesi gereksinimine zarar vermektedir. Bu eylemler, Blair in eline Irak savaþýný meþrulaþtýrmak ve Ýngiliz iþçi sýnýfý ve halký arasýnda kafa karýþýklýðý yaratmak için koz vermektedir. Eylemlerde yaþamlarýný yitirenlerle ve yaralananlarla dayanýþma içinde olduðumuzu ilan ediyoruz, ancak kitleleri, bu olaylarla Irak direniþini ve tüm Arap ve Müslüman halklarý mahkum etmeye çalýþabilecek olan emperyalist medyanýn giriþimlerine karþý uyarýyoruz. Tüm dünya iþçilerini ve halklarýný, bu tuzaða düþmemeye çaðýrýyor ve Irak halkýnýn haklý ve kahramanca direniþini ve iþgalci birlikleri topraklarýndan atma mücadelesini desteklediðimizi bir kez daha tekrarlýyoruz. Uluslararasý Sekreterlik Uluslararasý Ýþçi Birliði Dördüncü Enternasyonal (LIT-CI) Sao Paulo, 8 Temmuz 2005 Enternasyonal 13 Enternasyonal

14 Enternasyonal 14 IV. Enternasyonal in yeniden inþasý için Uluslararasý Ýþçi Birliði Dördüncü Enternasyonal in Temmuz 2005 te düzenlenen 8. Dünya Kongresi nedeniyle, Ýþçi Cephesi geleneðinin 1995 te yayýmladýðý ve Enternasyonal e iliþkin tutumunu sergileyen Enternasyonal Yöneliþimiz adlý belgenin bir bölümünü aktarýyoruz. Belgenin tamamý iscicephesi.org web sitesinde bulunmaktadýr. Ülkede sosyalist devrimi gerçekleþtirecek Leninist- Bolþevik parti inþa etmenin uzlaþmaz çabasý içinde olan hareketimiz, ayný zamanda, ulusal devrimci partilerin, dünya sosyalist devrim partisinin (Enternasyonal) bir parçasý olarak doðp geliþmek zorunda olduðunun bilincindedir. Devrimci Marksizm bize, hem teorik olarak öðretmiþ ve hem de pratik olarak göstermiþtir ki, dünya partisinin inþasýna sistematik olarak katkýda bulunmayan, onun organik bir parçasý olmayan ve bu inþaya öncelik tanýmayan herhangi bir ulusal inþa çabasý, her an bürokratik ve karþý devrimci aygýtlara uyarlanma tehlikesi ve eðilimi altýndadýr ve tarih bize bunun böyle olduðunu pek çok kez kanýtlamýþtýr. Ulusal Troçkizm enternasyonalist Marksizmin, ortodoks Troçkizmin önündeki en büyük engellerden biridir. Dolayýsýyla hareketimiz revizyonizmin darbeleri altýnda sistematik bir krize sürüklenen, güçleri parçalanan Enternasyonal in, günümüzde hala geçerliliðini ve zorunluluðunu koruyan 4. Enternasyonal in yeniden inþasýný öncelikli bir görev olarak ortaya koyar. Dünya partisini, onunla organik bir bütünlük içinde inþa etme görevini üstlenmedikçe, enternasyonalizmimiz ahlakçý bir söylemin ötesine geçemeyecek, ulusal inþamýz kaçýnýlmaz bir yenilgiye uðrayacaktýr. 4. Enternasyonal in inþasý açýsýndan, yaþanan kriz her ne kadar þiddetli olsa da bir yandan da son derece olumlu ve umut verici geliþmeler yaþanmaktadýr. Bu anlamda Doðu Avrupa devrimleri bir turnusol kaðýdý iþlevi görmüþ, bir yandan revizyonizmi mantýki sonucu olan tasfiyeciliðe iterken, bir yandan da, 4. Enternasyonal in yeniden inþasý sürecinde yer alabilecek güçler arasýnda yeni bir kümelenme süreci yaratmýþtýr. Bu geliþmeler þöyle özetlenebilir: Birleþik Sekreterlik in (B.S.) baþýný çeken Mandelci merkez (çoðunluk) ekibi, Doðu Devrimlerini ve Stalinizmin yýkýlýþýný, Proleterya açýsýndan tarihi yenilgiler olarak kabul ettikten sonra, eski ve yeni Stalinist aygýtlara uyarlanmýþ ve bir dizi ülkede kendi seksiyonlarýný laðvederek bu partilere katýlmaya baþlamýþ (Ýspanya, Ýtalya, Türkiye) ya da zaten içinde bulunduðu reformist partilerin karþýdevrimci bürokrasileriyle bütünleþmeye yönelmiþtir. B.S. için artýk Sürekli Devrim teorisi bir iktidarsýzlýk duygusu haline gelmiþ, geçiþ programýnýn sadece bir yaklaþým özelliði kalmýþ ve Enternasyonal çok uzak bir geleceðin imkaný haline dönüþmüþtür. Öte yandan B.S., bu revizyonist çizgiye karþý duran ve Troçkizmin temel tutumlarýnda ýsrar eden seksiyonlar ve eðilimler de içermektedir. (A.B.D. de Socialist Action, Hindistan seksiyonu, Ýngiltere ve Frasa seksiyonlarý içinde çeþitli eðilimler). Bu anlamda B.S. in krizi ve kendi kendini tasfiye süreci, dünya Troçkist hareketinde yeniden gruplaþmalar yaratabilecek özelliðe sahiptir. Bu anlamda grubumuz, B.S. deki bu geliþmeleri dikkatle izlemek ve 4. Enternasyonal in yeniden inþasý çabasýnda deðerlendirmek durumundadýr. Dünya Troçkist hareketinin bir baþka uluslararasý akýmý olan Lambertizm ise, Doðu Avrupa devrimlerini ve Stalinizmin yýkýlýþýný, dünya proleter hareketi açýsýndan bir geliþme olarak görmekle birlikte ve bir anlamda bunun da etkisiyle, sosyal demokratik aygýtlarla uyarlanma sürecini hýzlandýrmýþ ve Ýþçi Partisi taktiðiyle kendini bu tip partiler haline dönüþtürmeye giriþmiþtir. Örneðin Brezilya da, P.T. nin reformist Lula önderliði ve sendika bürokrasileriyle iþ birliði içinde olan Lambertistler, ana yurtlarý olan Fransa da, kendi etraflarýnda kurduklarý bir sözde Ýþçi Partisiyle, sosyal demokratik çizgilerini meþrulaþtýrmýþlar, resmileþtirmiþlerdir. Lambertizm ayrýca dünya partisi konusunda da, Leninist-Bolþevik Enternasyonal çizgisinden saparak, ulusal düzeyde izlediði stratejilerin ürünü olan (veya olacak) reformist sözde iþçi partilerinden oluþan bir Enternasyonal tezine sarýlmýþtýr. Parti içi uygulamada da Lambertizm, her muhalif kesimi tasfiye etme (örneðin Fransa da La Commune grubu) ve hakkýnda iftira kampanyasý yürütme pratiðini izlemektedir. Bütün bu nedenlerle, Mandelizm gibi lambertizm de, 4. Enternasyonalin yeniden inþasýna katýlamayacak revizyonist bir akým haline dönüþmüþtür. Uzun yýllar, özellikle Ýngiltere de, reformist iþçi partileri içinde entrism taktiði uygulamýþ olan Militant grubu bu gün çeþitli ülkelerde (Ýngiltere nin yaný sýra Almanya, Avustralya, Avusturya, Güney Afrika, Ýrlanda, Doðu Avrupa) baðýmsýz inþalar sürdürmektedir. Akýmýn tarihsel önderi Ted Grant, Doðu Avrupa devrimleri sonrasýnda, dünya Troçkizminin önünde açýlan yepyeni ufuklarý, belirli bir kötümserlikle reddederek, klasik entrism taktiðini sürdürmek istemiþ, ama çoðunluðun kararý tersine olunca, kurucusu olduðu akýmdan kopmuþtur(kendisiyle birlikte %5 lik bir azýnlýkla birlikte) deki bu geliþmeyle birlikte, bu güne deðin baðýmsýz Troçkist bir faaliyet sürdürmeyen Militant grubu yeni ve olumluluklara açýk yeni bir tarihsel sürece girmiþtir. Militant grubunun Ýngiltere de Ýþçi hareketi içinde belirli bir gücü olduðu (özellikle Liverpool da), Almanya da faþizme karþý tutarlý bir mücadele hattý izlediði bilinmektedir. Ayrýca bu akým, Irak, Bosna gibi geliþmeler karþýsýnda devrimci Troçkist politikalar savunmuþtur. Ne var ki öte yandan, Militant akýmý bir dünya partisinin yaratýlmasýnda net politikalara sahip deðildir. Daha çok ana partinin etrafýndaki (Ýngiltere) yav koordinasyon birimleri görünümündedir. Nitekim uluslararasý merkezlerinin adý da Bir Ýþçi Enternasyonali Ýçin Komite dir. (CIO)Seksiyonlar yerine ulusal koordinasyonlar benimsenmektedir. Öte yandan CIO, IV. Enternasyonal in

15 yeniden inþasýnýn deðil, adýndan da anlaþýlacaðý gibi yeni bir Ýþçi Enternasyonali nin kuruluþundan yanadýr. V. Kongresinden sonra LIT, Militan akýmýyla yeni bir iliþkiler sistematiði yaratmaya çalýþmýþtýr. Ne var ki Militan, daha henüz içine kapalý ve fazlaca tanýnmayan bir akýmdýr. Hareketimiz bu akýmý da izleyip daha yakýndan tanýmaya çalýþmak ve IV. ün inþasý açýsýndan deðerlendirme gayreti içinde olmalýdýr. Lutte Ouvrier (LO) akýmý da birçok bakýmdan, özellikle enternasyonal yöneliþimizin ulusal karakteri açýsýndan, Militan grubuna benzemektedir. Bu akýmýn ana partisi de Fransýz LO surun. Enternasyonal in, ancak güçlü ulusal partilerin yaratýlmasýndan sonra doðabileceðini savunan LO, demokratik merkeziyetçi bir dünya partisinin sistematik inþasýný reddetmekte ve ulusal Troçkist bir kavrayýþýn içinde sürüklenmektedir. Bu kavrayýþ, öbür yavru gruplarý birer uyduya dönüþtürmekte ve ayný ulusalcý anlayýþla sakatlamaktadýr. Bu ulusalcý Troçkist anlayýþ, gerek Fransýz LO sunda gerekse yavru gruplarýnda bir dizi yanlýþa, hatta sapmalara yol açabilmektedir. Örneðin, Fransýz LO su, BASKmücadelesi karþýsýnda tarafsýz kalma politikasýyla, Basklý kitleleri Fransýz devletinin hegemonyasýna terk edebilmektedir. Benzer bir anlayýþ, bizim LO cularýmýzýn Kürt meselesi karþýsýndaki tavrý için de geçerlidir. Öte yandan, bu akým her yerde son derece ekonomist bir çizgi izlemekte, sýnýf mücadelesini iþçilerin fabrika içindeki gündelik mücadelelerine hapsetmekte, toplumsal sýnýf mücadelelerinin öbür alanlarýndan uzak durmaktadýr. Örgüt anlayýþlarýndaki hiper-illegalizm ve saçmalýk kertesindeki kadro kriterleri, Leninist demokratik-merkeziyetçilikten uzak kalmalarýna ve neredeyse birer tarikata dönüþmelerine yol açmaktadýr. Bütün bunlara raðmen Fransa da iþçi hareketinde belirli bir yer tutan ve rol oynayan LO nun, son seçimlerde asgari bir Troçkist programý savunarak elde ettiði baþarý ( oy; % 5,6), bu akým için yeni bir tarihsel evrenin baþlangýcýna iþaret edebilmektedir. LOönderlerinden ve toplumsal figürü Arlette Laguier, LO nun kendisini destekleyen bütün herkesle yeni bir parti kurmak istediðini açýklamýþtýr. LO nun bu önerisinde ne kadar samimi olduðu önümüzdeki günlerde açýða çýkacaktýr, ancak ilk iþaretler pek hoþ deðildir. LO bir anlamda kendisini böyle bir parti haline getirmek istiyor gibi görünmektedir. Çünkü bu öneriyi kabul edip destekleyen öbür Troçkist gruplarla bir iþbirliði kurmakta isteksiz davranmaktadýr. Öte yandan Enternasyonal in inþasý LO nun programýnda gene yoktur. Bütün bunlara karþýn hareketimiz, Troçkizm in temel ilkelerinden sapmamýþ olan LOkonusunda uyanýk olmalý, bu hareketi izlemeli; onu ekonomist ve propogandist tutumundan kopararak kitle seferberliði içinde partinin ve enternasyonalin inþasý perspektifine kazanmanýn çabasý içinde olmalýdýr. Son dönemin en umut verici geliþmelerinden biri de, dünya Troçkizmi içinde tarihsel bir yere sahip olan Ýngiltere deki Devrimci Ýþçi Partisi nin (WRP) baþýný çektiði Ýþçi Enternasyonali nin, oportinist önderliðinden (Gerry Healy ve ekibi) kurtulduktan sonra. ortodoks Troçkist tutumunu yeniden saðlama almasý ve IV. Enternasyonal in inþasý doðrultusunda olumlu bir çizgi izlemeye koyulmasýdýr. Deneyimli bir önderliðe sahip olan ve Ýngiltere nin dýþýnda özellikle Doðu Avrupa ve Güney Afrika da örgütlü olan bu akým, bugün LIT ile birlikte Bosna ya Ýþçi Yardýmý kampanyasýnýn baþýný çekmektedir. Ýþçi Enternasyonali ile LIT arasýnda bir baðlantý komitesi kurulmuþtur ve bu komite, iki uluslararasý örgütün bir üst düzeyde yeni bir dünya örgütü halinde birleþebilmesinin çabasýný sürdürmektedir. Bu olumlu geliþmenin baþarýya ulaþmasý halinde, IV.Enternasyonal in yeniden inþasýnda çok önemli yeni bir adým atýlmýþ ve dünya Troçkizmine yol gösterilmiþ olacaktýr. LIT ise bizim için ayrýcalýklý bir konuma sahiptir. LIT bizim için, elli yýlý aþkýn bir süredir dünya Troçkizmi içinde ortaya çýkan sapmalara karþý Leninist -Bolþevik ilkeler doðrultusunda mücadele vermiþ, hiçbir karþýdevrimci aygýta hiçbir zaman uyarlanmamýþ, demokratik-merkeziyetçi dünya partisinin inþasý ile birlikte ulusal devrimci partilerin yaratýlmasýnda ortodoks Troçkist çizgiyi ýsrarla uygulamýþ ve bu yolda önemli baþarýlara ulaþmýþ olan bir dünya akýmýnýn örgütlenmiþ halidir. Moreno nun ölümünden sonra doðan önderlik boþluðu, ardýndan eski MAS önderliðinin oportinist ve maceracý sapmasý, LITiçinde çok ciddi bir krize yol açmýþ ve geliþimini sekteye uðratmýþtýr. Buna raðmen LIT, Latin Amerika nýn çoðu ülkesinde ve Avrupa daki seksiyonlarýyla birlikte politik ve örgütsel olarak ayakta kalmýþtýr ve krizin çözümü yolunda önemli mesafeler katetmiþtir. Brezilya da, Lula reformizminin tasfiye giriþimlerine PT den koparak birçok baþka akýmla birlikte PSTU yu kurarak cevap veren Sosyalist Birlik in (CS, Converyencia Sosyalista - LIT Brezilya seksiyonu) bu baþarýsý, dünya Troçkizmi açýsýndan dikkatle incelenmesi gereken bir geliþmedir. PSTU nun Brezilya iþçi sýnýfý içinde tuttuðu yer, dünya Troçkizmi açýsýndan bir nitelik dönüþümü yaratacak kertededir. Bunun IV. Enternasyonal in yeniden inþasý sürecinde önemli bir mevzi olduðunu görmemiz gerekiyor. LIT, bir Enternasyonal ya da IV. Enternasyonal in kendisi deðildir. Ama bugüne kadarki politik çizgisi, Marksist, ortodoks Troçkist geleneðiyle, onun inþasýnda vazgeçilmez bir güçtür. Hatta, sosyalist devrimin demokratik merkeziyetçi dünya partisinin inþasý yolunda on yýllardan beri mücadele eden kadrolarýyla ve örgütlülüðüyle, IV. ün yeniden inþa sürecinin motor gücüdür. IV. Enternasyonal in yeniden inþasý çabasýnda LIT in, bürokratik ve karþýdevrimci aygýtlarla bütünleþmemiþ öbür Troçkist akýmlarla programatik ve metodik temellerde birleþmeye hazýr olmasý, bu doðrultuda somut çabalar harcamasý, gerek kendisinin gerekse dünya Troçkizminin yaþadýðý krizden çýkýþ yolunu bir yandan sýnýf mücadelesiyle bütünleþmede, öbür yandan da teorik ve politik sorunlarýn açýk yürekli tartýþýlmasýnda görmesi, Troçkizm adýna bir güvence ve umuttur. LIT in ve IV. Enternasyonal in yeniden inþasýnda üstlenmemiz gereken pek çok görev bulunmaktadýr. Ardýl deðil, öncül bir rol ve iþlev üstlenmemiz gerektiðinin farkýnda olmalýyýz. Leninist partinin, dünya partisinin inþasý bizden bunu talep etmektedir. Enternasyonal 15 Enternasyonal

16 Bugün, Dördüncü Enternasyonal in yeniden inþasýnýn zamanýdýr Uluslararasý Ýþçi Birliði Dördüncü Enternasyonal in (UÝB- DE/ LIT-CI) Temmuz 2005 te düzenlenen 8. Dünya Kongresi nedeniyle, UÝB-DE nin kurucusu Nahuel Moreno nun 1982 de kaleme aldýðý Geçiþ Programý nýn Güncellenmesi baþlýklý çalýþmasýndan 41. Tez i yayýmlýyoruz. Tezlerin tamamý iscicephesi.org web sitesinde bulunmaktadýr. 16 Biz, Eþitler Komitesi etrafýnda bir araya gelen Troçkistler, Pablocu revizyonizmin sebep olduðu Dördüncü Enternasyonal in bölünmesi krizinde bu revizyonizme karþý mücadele etmiþ olmaktan, ve Enternasyonalin saflarýyla programýnda saf tutmuþ olmamýzdan gurur duyuyoruz. Güçlerimiz, tüm dünya çapýnda Troçkizmi ve Dördüncü Enternasyonal i savunan militanlarýn üçte ikisini bir araya getiren akýmlardýr. Son otuz yýldýr hareketimizin saflarý arasýnda yaþamakta olan revizyonizm ile Troçkizmin uzlaþmaz olduðu gerçeðinin tamamýyla bilincindeyiz. Emperyalizmin, ve esas olarak da kitle hareketine egemen olan, onu saptýran ve ezen karþý-devrimci aygýtlarýn uþaðý olarak revizyonizmin oynamýþ olduðu sürekli rolün bilincindeyiz. Revizyonizm, bölücü rolünü oynamýþtýr ve Enternasyonalle onun partilerinin kendilerini kitlesel etkiye sahip hakikî Troçkist partiler haline dönüþtürmelerine engel olmak için her türlü araçla çalýþmaya da devam etmektedir. Hiçbir þey, revizyonizmin oynadýðý rolü geçmiþte Bolivya daki ihanetinden ve halihazýrda Peru daki Halk Cephesi ne teslimiyetinden daha açýkça sergileyemez. Sadece revizyonizmin rolü hakkýnda bilinçli deðiliz ayrýca bu tezlerde de sergilendiði üzere yeni olgularý tahlil edebilmek, tahlillerimizi ve programýmýzýn kendisini zenginleþtirmek için Enternasyonalimizin karakterini veren ve gerçekler tarafýndan da teyit edilmiþ olan ilkelerinin hiçbirinden vazgeçmeden Geçiþ Programý nýn canlý, zengin ve Marksist metodunu kullanýyoruz. Ancak bu sayede ilkelerimizin hiç birine ihanet etmiyor ve karþýdevrimci aygýtlara teslim olmuyoruz; ve bu aygýtlara herhangi bir tarihi görev de biçmiyoruz. Tam tersine onlarý karþý-devrimin, iþçi hareketinin ve devrimci hareketin saflarýndaki, ajanlarý olarak sürekli ve düzenli olarak açýða vurmaya devam ediyoruz. Diðer yandan demokratik merkeziyetçiliðe de her zamankinden çok daha fazla inanýyoruz. Devrimci bir program, Troçkizmin programý olan Geçiþ Programý, zemininde gerçek bir demokratik merkeziyetçiliðe inanýyoruz. Troçkizmi saptýrmaya hizmet edecek olan bir demokratik merkeziyetçiliðe de Troçkizme karþý ilkesiz bir cephe kurmak için yaratýlan federatif türdeki çeþitli varyantlarýna da inanmýyoruz. Eþitler Komitesi Konferansý iþte bu yüzden Dördüncü Enternasyonal deki gerçek demokratik merkeziyetçilikle, 1951 de Pablocu revizyonizmin kýþkýrttýðý krizden bu yana kaybolmuþ olan bir demokratik merkeziyetçilikle tekrardan yola çýkýyor. Sadece Geçiþ Programý ný deðil ayný zamanda Enternasyonalimizin dünya ölçeðinde, Troçki nin yaþadýðý zamanda ve katlediliþinin ertesindeki on yýl boyunca da olduðu gibi Bolþevik biçimde örgütlenmesini savunuyoruz. Enternasyonalimizi bu programatik ve örgütsel zeminde yeniden inþa etmemiz gerçeði, Troçkist olduðunu iddia eden ama revizyonizmin baþlattýðý bu karýþýklýk yüzünden bize katýlmayan gruplarý, eðilimleri ve militanlarý kendi baþlarýna terk ettiðimiz anlamýna gelmez. Hatalar yaptýðýmýzýn bilincindeyiz ama bu hatalarýn revizyonizm yüzünden Enternasyonalimizin yaþadýðý parçalanma krizinden baþka bir açýklamasý yoktur. Marksistler olarak dünya devriminden, sýnýf mücadelesinin dünya çapýnda bütünlüðünden ve tabii ki Enternasyonalden yola çýkýyoruz. Bölünme, bizim Dördüncü Enternasyonal in tarafýnda ve programýnda saf tutmuþ olmamýzdan baðýmsýz olarak hepimizi, Eþitler Komitesi ni kuranlarý da ona baðlý olmayanlarý da lekelemiþtir. Bu sebepten, Troçkizmi savunan herhangi bir militaný veya örgütü kendi kaderine terk etmiyoruz. Tam tersine, Dördüncü Enternasyonal i yeniden inþa etmek demek, ayný zamanda ilkelere ve Geçiþ Programý na yönelik olarak savunmacý bir tavýr almamayý durdurmamýz, ve duruþlarýmýzýn veya Troçkist ilkeleri tanýmlayýþýmýzýn bazýlarýný kabul etmese bile Troçkizmin birliðinin kaçýnýlmaz olduðunu düþünen her samimî Troçkist grupla beraber faaliyet gösterme ve ortak komiteler kurma tekliflerini götürmek gibi cesur bir politika ile revizyonizmi kesinlikle bozguna uðratacak saldýrgan bir tavýr almamýz anlamýna gelir. Dolayýsýyla, bizimle tartýþmayý ve Troçkizm zemininde ortak faaliyet yürütmeyi kabul eden her Troçkist yoldaþa veya örgüte kardeþçe bir çaðrý yapýyoruz. Revizyonizme karþý bu yeni saldýrgan tavýr içinde, Peru da yaptýðýmýz gibi ortak Troçkist eylemlerde bulunmanýn en düþük olasýlýklarýný bile sömürmeliyiz. Ortak eylemlere yönelik bu giriþimler, bize tüm dünyada ve her ülkede sadece bir tek Troçkist örgütün olduðunu kati þekilde kanýtlama imkâný verecektir: bizim yeniden inþa edilmiþ olan Dördüncü Enternasyonal imiz, gerçek Troçkist Enternasyonal. Bu, ayrým çizgisini tanýmlamak ve tüm kitle hareketleriyle bütün gerçek Troçkistlerin þunu bileceði noktaya varmak için en iyi yol olacaktýr: Yeniden inþa edilmiþ olan Dördüncü Enternasyonal in dýþýndaki her þey revizyonizmdir, anti-troçkizmdir.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül 2005 http://iscicephesi.org ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 17 Haziran: 2005 http://iscicephesi.org Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-5 Avrupa Birliði ve Demokrasi

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Faþizme karþý omuz omuza

Faþizme karþý omuz omuza Unutmayýn biz kazanacaðýz - sayfa: 8-9 Gel Bush hesap ver - sayfa: 11 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 235 21 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL 1 MAYIS TA ýrkçýlýða, þovenizme, milliyetçiliðe Faþizme

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı