Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan"

Transkript

1 "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý þeklinde sorulara muhatap olduklarýný ifade ederek ne yazýk ki bu sorularýn hepsini de "evet" demek zorunda kaldýklarýný söyledi. SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Rektör Alkan'dan Çorumlu akademisyenlere davet mektubu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 16 Mart'ta yapýlacak 7. kuruluþ yýldönümü kutlama programýna il dýþýnda görev yapan Çorumlu akademisyenleri mektup göndererek devam etti. Üç sayfalýk mektup da üniversitenin dünü ve bugününden bahseden Rektör Alkan, hedeflerini de dile getirdi. SAYFA 2 DE "Laf yetiþtirerek deðil hizmet üreterek çalýþýyoruz" CHSaðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen ambulanslarýn teslim töreni dün yapýldý. Kredi Yurtlar Kurumu karþýsýnda bulunan merkez 4 Nolu Acil Hizmetleri Ýstasyonu bahçesinde yapýlan törene Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Turgay Happani, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ile diðer davetliler katýldý. SAYFA 3 TE Baþbakan Kýrýkkale Belediye Baþkaný'ný ve Teþkilatý Azarladý Edinilen bilgilere göre Kýrýkkale'de AK Parti 'nin oy oranýnýn yüzde 60 civarýnda çýktýðýný ancak yerel seçim anketi sonuçlarýnda bu oranýn yüzde 11'e düþtüðünü belirten Erdoðan'ýn "Bu oran fecaat" diyerek Kýrýkkale belediye baþkaný ve il teþkilatýna kýzdýðý iddia edildi. KAYSERÝ BÝRÝNCÝ SIRADA Erdoðan anket sonuçlarýna göre Kayseride genel oy oranlarýnýn yüzde 65 olduðunu, kararsýzlar da dahil edildiðinde bu rakamýn yüzde 68'e çýktýðýný, yerel seçimlerde ise belediye baþkanýna oy vereceðini söyleyenlerin oranýnýn yüzde 72 olduðunu söyledi. YEDAÞ merkezde elektrik kesecek SAYFA 9 DA AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu AK Parti döneminde saðlýkta fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi bakamýndan önemli atýlýmlar yapýldýðýný ifade etti. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen ambulanslarýn teslim törenin de konuþan Salim Uslu, saðlýk hizmetlerinde koruyucu önlemlerin alýnmasýnýn da önemli olduðunu bununla ilgili aldýklarý tedbirlerle de anne ve çocuk ölümlerinin büyük oranda önüne geçildiðini belirtti. SAYFA 5 TE Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel Çorum'a ambulans sayýsýnýn artacaðýný söyledi. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen dört ambulansýn teslim törenin de konuþan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel acil hastalýk, yaralanma ve trafik kazasý gibi insan hayatýný doðrudan tehdit eden Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel: "Ambulans sayýsý 52'ye yükselecek" bir çok olayda, acil týbbi yardýmýn yerinde ve en kýsa sürede baþlatýlmasýnýn, hasta yada yaralýnýn uygun ekipman ve personel yardýmýyla tedavi kurumlarýna taþýnmasýnýn, tedavi kurumlarýnda bekletilmeden gereken müdahalenin yapýlmasýnýn, hayat kur- SAYFA 5 TE "Hitit Söyleþi Günleri" baþlýyor "Hitit Söyleþi Günleri" 2013 yýlýnda da yapýlacak. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... 'Gönül Elçileri' projesi Osmancýk'ta tanýtýldý Osmancýk'ta Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Gönül Elçileri' projesinin tanýtým toplantýsýnda konuþan Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy... Fast Fooda Hayýr, Çorbaya Evet Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri Fast Food alýþkanlýklardan biraz olsun uzaklaþtýrmak için "Bir Bardak Çorba Projesi"nin hayata geçirdi. SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA SAYFA 2 DE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Rektör Alkan'dan Çorumlu akademisyenlere davet mektubu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 16 Mart'ta yapýlacak 7. kuruluþ yýldönümü kutlama programýna il dýþýnda görev yapan Çorumlu akademisyenleri mektup göndererek devam etti. Üç sayfalýk mektup da üniversitenin dünü ve bugününden bahseden Rektör Alkan, hedeflerini de dile getirdi. Rektör Alkan mektubun sonunda ise, "Üniversitemizde gerçekleþen geliþmeler, hiç þüphesiz gece-gündüz demeden büyük bir heyecan ve inançla çalýþan 500'e yakýn akademik ve 300'ü aþkýn idari personelden oluþan ekibimiz ve sevgili öðrencilerimiz baþta olmak üzere, bizlere kalpten inanan ve her zaman, her vesile ile destek olan ilimizin Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri Fast Food alýþkanlýklardan biraz olsun uzaklaþtýrmak için "Bir Bardak Çorba Projesi"nin hayata geçirdi. "Fast Fooda Hayýr, Çorbaya Evet" sloganýyla gerçekleþtirilen proje kapsamýnda öðle arasýnda öðrencilere çorba ikram ediliyor. Kahvaltý yapmadan okula gelen ve öðle arasýnda da evine gitmeyen öðrencilerin sürekli olarak saðlýk yönünden elveriþsiz besinleri tüketmesi sorununun çözümü için Okul Müdürü Elvan Güneþ'in önerisi ile Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Bölümünün desteði ve gönüllü katýlýmcýlarla proje ortaya çýktý. Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinin öðle aralarýnda saðlýklý besinleri tüketme ve özellikle çorba gibi pratik yöresel yemeklerin saðlýklý beslenmedeki rolü ile ilgili bilinçlendirilmesine ve bir öðünde olsa öðrencilerin besin yönünden zengin ve saðlýklý beslenmelerine katký saðlamak amacýyla da gerçekleþtirilen uygulamadan öðle arasý evine gidemeyen ve öðle arasý beslenme getirmeyen bütün öðrenciler yararlanabiliyorlar. Bir aylýk deneme süresinde günlük 350- Yýl: 8 Sayý: 2408 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : tüm paydaþlarýnýn ortak bir sinerjisi sonucunda elde edilmiþtir. Göreve baþladýðýmýz günden bugüne kadar üniversitemizin ulusal ve uluslararasý saygýnlýða sahip, bilimsel olarak dünya standartlarýný yakalamýþ, bulunduðu ile ve bölgeye, topluma her anlamda katký saðlayan, üniversitesanayi iþbirliðini geliþtirmiþ, Çorum ile her yönden bütünleþmiþ bir üniversite olarak, ortaya koyduðumuz somut, ulaþýlabilir büyük hedefler doðrultusunda emin ve saðlam adýmlarla hýzla ilerlemekteyiz" diyerek akademisyenleri 16 Mart 2013 tarihinde yapýlacak olan Hitit Üniversitesinin 7. kuruluþ yýldönümü etkinliðine davet etti. Fast Fooda Hayýr, Çorbaya Evet 400 öðrenci uygulamadan yararlandý. Proje kapsamýnda öðrencilere yönelik saðlýklý beslenme konusunda seminerler düzenlenecek Okul yönetimi 1 günlük çorba daðýtýmý maliyetinin150 lira olduðunu ifade ederek, "Çorbada bizimde tuzumuz bulunsun diyen herkesi çorba içmeye ve çorba ikram etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandýlar. Gönül Elçileri Projesinin tanýtýmý için Kýz Teknik ve Meslek Lisesini ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy de "Bir Bardak Çorba" projesi kapsamýnda öðrencilere çorba ikram etti. Öðrencilerle sohbet eden Fatma Baþköy, daha sonra okul idarecileri ve öðretmenlerle çorba içti. Fatma Baþköy projeyi çok beðendiðini ve gönülden destek verdiðini dile getirerek "Bir Bardak Çorba" projesinin de bir nevi gönül elçiliði olduðunu ifade etti. Proje kapsamýnda haftada iki gün salý ve perþembe günleri öðle arasýnda öðrencilere sýcak çorba ikram ediliyor ve tamamen gönüllülük esasýna dayalý olarak devam ediyor. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:36 Güneþ :6:15 Ýþrak :7:05 Öðle :12:05 Ýkindi :15:08 Akþam :17:33 Yatsý :19:02 Evde kaldým ev bekledim Günü günüme ekledim Dertlerimi ben söyledim Bir ayakkabý yüzünden Ýçeriye giremez oldum Diþim vardý diþ kabýnda Niyet ettim dert yanmaya Beþ on gün orada kalmaya Harçlýk kalmadý almaya Azir tazir laflar oldu Gelin lafý beni yordu Kaderimde bunu gördü Ben evimde duramadým Ben halime çok acýyorum Bende beladan kaçýyorum Hazýrým ben saçýyorum Diþim koydum diþ kabýna Vardým diþi ben almaya Neler geldi þu baþýma Bir ayakkabý yüzünden Sinek uçmaz gözünden Beni vurdu dizimden Koçak derki gelen yazdýr Dertlerin bana azdýr Sen derdini taþa yazdýr 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta Bir kimse, bütün ilimleri kendinde toplasa da, Allahü teâlânýn rýzasýna uygun ibâdet etmedikçe, azaptan kurtulamaz. Molla Câmî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri CANIM ÇEKTÝ KÖYE GÝTTÝM HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,788 1,798 EUR 2,354 2,369 STERLiN 2,715 2,765 JPY YENi 0,019 0,0193 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YAÞAM ECZANESÝ TEL: ERMAN ECZANESÝ TEL: ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: AKSOY ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen ambulanslarýn teslim töreni dün yapýldý. Kredi Yurtlar Kurumu karþýsýnda bulunan merkez 4 Nolu Acil Hizmetleri Ýstasyonu bahçesinde yapýlan törene Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Turgay Happani, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ile diðer davetliler katýldý. Milletvekili Salim Uslu ve Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel'in konuþmalarýnýn ardýndan dört adet ambulans Dodurga, Alaca, Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ve Merkez 2 Nolu Ýstasyon'a 1'er adet olarak teslim edildi. Teslim törenin ardýndan ise 4 Nolu Acil Hizmetleri Ýstasyonu ile Ulukavak Mahallesinde yer alan 5 Nolu Acil Hizmetleri Ýstasyonlarýnýn açýlýþlarý yapýldý. Protokol üyeleri açýlýþlarýndan ardýndan merkezleri gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel: "Ambulans sayýsý 52'ye yükselecek" Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel Çorum'a ambulans sayýsýnýn artacaðýný söyledi. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen dört ambulansýn teslim törenin de konuþan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel acil hastalýk, yaralanma ve trafik kazasý gibi insan hayatýný doðrudan tehdit eden bir çok olayda, acil týbbi yardýmýn yerinde ve en kýsa sürede baþlatýlmasýnýn, hasta yada yaralýnýn uygun ekipman ve personel yardýmýyla tedavi kurumlarýna taþýnmasýnýn, tedavi kurumlarýnda bekletilmeden gereken müdahalenin yapýlmasýnýn, hayat kurtarma zincirinin vazgeçilmez halkalarý olduðunu söyledi. Geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de, acil saðlýk hizmetlerine verilen önemin giderek arttýðýný ve bu kapsamda Saðlýk Bakanlýðýnýn da önemli çalýþmalar yaptýðýný kaydeden Yücel, "Çorum Saðlýk Müdürlüðü 112 Acil Saðlýk Hizmetleri artan istasyon sayýlarý ve ambulanslarla daha modernleþmekte ve Çorum halkýna daha kaliteli hizmet sunmaktadýr" dedi. Çorum Saðlýk Müdürlüðüne baðlý olarak yürütülen 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinin, merkezde 5 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu, ilçelerde 14 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu olmak üzere toplam 19 istasyonda, 8 doktor, 31 paramedik, 168 Acil Týp Teknisyeni,74 þoför, 8 saðlýk memuru ve yardýmcý saðlýk personeli olmak üzere toplam 380 kiþi ile hizmet verdiðini dile getiren Yücel, "Ýlimizde 112 Acil Saðlýk Hizmetleri, 2000 yýlýnda Merkezde 1 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu ile baþlamýþ, 2004 yýlýnda 2 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu, 2007 yýlýnda 3 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu hizmete girmiþtir. Bugün resmi açýlýþýný yapacaðýmýz 4 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu, Hitit Üniversitesi ile Saðlýk Müdürlüðü iþbirliðinin güzel bir örneðidir. Ýstasyon için, binasýný ve ambulansýný Müdürlüðümüze tahsis eden Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne þükranlarýmýzý sunarýz. Bugün ayrýca Merkez 5 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunu ve Ýskilip 1 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunu yeni yerinde hizmete baþlatýyoruz" ifadelerini kullandý yýlýnda istasyon sayýsýnýn 19'a ulaþacaðýný açýklayan Yücel, "Yakýnda Sungurlu ve Osmancýk 2 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonlarý da hizmete baþlayacaktýr. Vakaya gidecek ambulanslar ülke genelinde, hava þartlarýný, coðrafi konumu ve trafik durumunu göz önüne alarak göreve çýkmakladýr. Haliyle çeþitli özellikte ambulanslara ihtiyaç duyulmaktadýr. Bunlar: Tek hasta taþýyan acil yardým ambulansý, 4 hasta taþýyan çoklu vaka ambulansý, obez hastalarý taþýyan yoðun bakým donanýmlý ambulans, kar paletli ambulans, helikopter ambulans, uçak ambulans, deniz ambulans ve trafik sýkýþýklýðýnda kullanýlacak olan motosiklet ve bisiklet ambulanslar olarak çeþitlendirilmiþ ve halkýmýzýn hizmetine Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ilimize tahsis edilen hizmet açýlýþýný yaptýðýmýz tam donanýmlý 4 ambulanstan 1 tanesi obez hastalarý taþýmakta kullanýlacak, ayný zamanda yoðun bakým hizmeti verebilecek olup, ilimizde ilktir. Ayrýca 1 adet 4 hasta taþýyan çoklu vaka ambulansý ve 1 adet kar paletli ambulans ilimize tahsis edilmiþ olup çok yakýnda hizmete girecektir. Böylece il bazýnda toplam ambulans sayýmýz 52'ye ulaþmýþ olacaktýr" dedi. Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonlarýnda hizmet veren olan ambulanslarýn kentsel vakaya ulaþým hýzýnýn ilk 10 dakikada yüzde 97, kýrsalda ise ilk 30 dakikada yüzde 91 olduðunu altýný çizen Yücel, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Acil Saðlýk Hizmetlerinin yaygýnlaþmasý ile ulaþýlan vaka sayýlarý, eklenen ambulans ve personellerin katkýlarýyla her geçen gün artmaktadýr yýlýnda 6 istasyon ile 3166 vakaya ulaþýlmýþ yýlýnda bu rakam 17 istasyonla 7800 vakaya, 2012 yýlýnda da 18 istasyon ile vakaya ulaþýlmýþtýr. Bu rakamlar ayný zamanda vatandaþlarýmýzýn 112 Acil Saðlýk Hizmetlerine farkýndalýðýnýn arttýðýný ve kolay ulaþabildiðini ifade etmektedir. 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonlarýmýz ve ambulanslarýmýz, 24 saat hizmet vermekte olup, istasyonlardaki görevlilerimiz Komuta Kontrol Merkezi Baþtabipliðinden gelecek talimata göre harekete geçmek için tetikte beklemektedir. Kontrol merkezimiz online olarak ilimizdeki tüm hastanelerin servis ve yoðun bakýmlarýndaki boþ yataklarý görmekte olup, hastalarýn en uygun hastanelere sevkini saðlamaktadýr. Acil Saðlýk Hizmetlerini sunarken acil müdahaleye ihtiyacý olan hastaya gecikmeden ulaþmak için herkesin üzerine düþen birtakým görevleri olduðunu hatýrlatmakta fayda görüyorum. 112 Acil Yardým telefon hattýnýn gereksiz yere meþgul edilmemesi gerekmektedir. Yapýlan araþtýrmalar aramalarýn yüzde 80-85'inin saðlýkla alakasýnýn olmadýðýný ortaya çýkarmýþtýr. Trafikte hareket halindeki ambulansýn sanki kendi yakýnlarýmýza hizmet veriyormuþ gibi düþünülmesi ve hemen yol verilmesi gerekmektedir. Vaka baþýna ulaþmýþ saðlýk görevlilerinin deðiþik sebeplerle meþgul edilmemesi hemen müdahaleye baþlanmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir." "4 hastayý ayný anda taþýyan ambulansý Çorum'a kazandýrdýk" Ýl Saðlýk Müdürlüðü 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonlarýnýn açýlýþ ve ambulans teslim törenine katýlan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 112 filosuna katýlan yeni ambulanslarýn vakalara anýnda müdahale için büyük önem taþýdýðýný ifade etti. Geçen hafta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan illere daðýtýlan 384 ambulanstan 6 tanesini Çorum'a verdiklerini belirten Kafkas, bu 6 ambulans ile Çorum'daki acil müdahale ekibini de bir hayli güçlendirmiþ olduklarýný söyledi. Ýki yeni istasyonun yaný sýra Ýskilip'te bulunan bir istasyonun yerini deðiþtirme imkaný da elde ettiklerini belirten Kafkas, Çorum'a ayrýca Türkiye'de sayýsý bir hayli az olan 4 hastayý ayný anda taþýyabilme kapasitesine sahip çoklu ambulansý kazandýrmanýn sevincini yaþadýklarýný belirtti. Kafkas sözlerini þöyle tamamladý: "Çoklu ambulansýn yaný sýra Çorum'a obezite, acil müdahale, yoðun bakým ambulanslarý da kazandýrmýþ olduk. Daha önceleri tek çeþit ambulanslarýmýzý kullanýrken þu anda yedi çeþit ambulansýmýz var. Ambulans uçaðýmýz, ambulans helikopterimiz, ambulans botumuz gibi birçok çeþit ambulans ile hizmet vermekteyiz. Bu ambulanslarla hizmet sürdürüyoruz ki bunun kalitesi þuradan anlaþýlýyor bugün 1500 kiþiye acil müdahale edilen Çorum'da bu sene 23 bin insanýmýza acil durumda hiçbir ücret talep etmeden müdahale ediliyor. Bu ambulanslarýmýzýn da Çorum'a hayýrlý olmasýný diliyorum."

4 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesinin organize ettiði çarþamba düþünce seminerleri devam ediyor. Bu hafta Osmancýk Öðretmenevi Toplantý salonunda gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak eðitimci Avukat Ömer Kýlýç katýldý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili seminerde yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda Ömer Kýlýç'a ve katýlýmcýlara teþekkür etti. "Yakýn Tarihimizde Müslümanlar" konu baþlýðýnda katýlýmcýlara bilgi veren Ömer Kýlýç Ýslam coðrafyasýnda çekilen sýkýntýlara deðindi. "Ýslam Ümmeti parçalanmýþ bir araya gelmeleri gerekiyor. Üretmemiz, sorgulamamýz, analiz etmemiz lazým. Herkes görevini iyi yapmalý" diyerek sözlerine devam eden Ömer Kýlýç, "Bugün dönüþümü okuyarak, düþünerek derin bir bilgi sahibi olarak gerçekleþtirmemiz lazým" ifadelerini kullandý. Seminerin sonrasýnda ise Ömer Kýlýç sorularý yanýtladý.semineri Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Osmancýk Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Oðuzlar Müftüsü Turan Arslanoðlu, Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ ve Osmancýk Eðitim Bir Sen Temsilcisi Mahmut Tokel'in yaný sýra çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcisi izledi. TEK HABER 4 Mahir ODABAÞI OKUL YANARSA FATURA KÝME KESÝLÝR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Merkezde bir okul müdürüsünüz. Okul Aile Birliði'nin maddi imkânlarý diðer okullara göre daha iyi. Ama siz sivil savunma hizmetlerine biraz ilgisizsiniz, bu konuda yapýlmasý istenilen hususlara önem vermiyor boþ ver, bir þey olmaz diyerek fazla ciddiye almýyorsunuz, yapmadýðýnýz halde kâðýt üzerinde yapýldý gösteriyorsunuz. Öðrenci sayýnýz kalabalýk olduðu için ikili eðitim yapýyorsunuz. Soðuk bir kýþ günü akþam son ders zilin çalacaðý sýralarda çýkýþ kapýsýna yakýn noktada bulunan bilgisayar sýnýfýnda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý ve birden yayýlmaya baþlayarak çýkýþý kapadý. Tek bir çýkýþ kapýnýz var, birinci kattaki camlar da demirli.yangýn merdiveni var, ama güvenlik gerekçesiyle kapýsý kilitli, anahtarýn yerini sadece hizmetli personel biliyor. Aksilik o da bugün sevkli olduðu için okulda yok, telefonu cevap vermiyor. Yangýný ilk nöbetçi öðrenci gördü ve koþarak size haber verdi. Bu arada normal çýkýþ zili çalmak üzere aniden çalarsa daha büyük panik olacak. Ýdarede sadece siz varsýnýz, yardýmcýnýz Milli Eðitim'e gitmiþti. Nöbetçi öðrenciye hemen itfaiyeyi aramasýný söyleyip; sizde baðýrarak alarma basmaya ve yangýn söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapmaya koþtunuz. Önce alarm cihazýnýn yerini bulamadýnýz, yandaki sýnýf öðretmeni sesinizi duyup imdadýnýza yetiþti, dolabýn arkasýnda olduðunu söyledi. Siz dolabý çekip alarma basmaya çalýþýrken, o da yangýn söndürme cihazýný almak için koþtu. Alarma bastýnýz çalýþmadý. Öðrencilerin rast gele çýkmasýný önlemek için yanýnýza gelen baþka bir öðretmene üst katlarda ''YANGIN VAR! YANGIN VAR!'' diye baðýrmasýný söylediniz. Bu arada nöbetçi öðrenci 110 itfaiyenin hep meþgul çaldýðýný ve ulaþamadýðýný söyledi. Sizde itfaiye meþgul çalmaz deyip, öðrenciye kýzarak telefona koþtunuz; üç-beþ dakika sonra ulaþarak yangýný haber verdiniz. Bu arada tüm okul yangýndan haberdar oldu, baðrýþmalar duyulmaya baþladý. Dersi boþ olan öðrenciler koridora çýkmýþ, diðer öðrencilerden bir kýsmý da panikle, camlardan ''Yanacaðýz, Yanacaðýz!'' diye baðýrmaya baþlamýþtý. Öðretmenler öðrencileri teselli etmekte zorlanýyorlardý. Ayný zamanda elektrikler de kesildi, binada doðalgaz olmasý panik ortamýný daha da artýrdý. Bu arada tüm yangýn söndürme cihazlarý getirildi ama içinden sadece bir tanesi çalýþtý, o da kullanan öðretmenin tecrübesizliðinden boþa gitti. Ayný zamanda dahili yangýn hortumlarý açýldý ama vanasý takýlý olmadýðý için, epey uðraþýldý, tamam kullanýma hazýr derken aksilik bu seferde hortuma su gelmedi. Yangýný duyup koþarak okula gelen müdür yardýmcýsý su tesisatýnýn yangýn vanasýna baðlý olmadýðýný söyleyerek,''boþa uðraþmayýn.'' dedi. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri, koþarak okulun bahçesine geliyor, korkuyla çocuklarýnýn durumunu merak ediyorlar; fakat kimseden doðru dürüst net bilgi alamýyorlardý. Basýn da olayý haber almýþ, görüntülemeye çalýþýyordu. Çocuklarýn baðýrtýsýný duyan bazý anne babalar, okulun içerisine girmeye çalýþýyor, güvenlik nedeniyle içeriye almayan personelle tartýþýyorlardý. Okulda yangýn önlemlerinin gereði gibi alýnmadýðýný, bu noktada öðrencilere düzenli tatbikat yaptýrýlmadýðýný düþünen bazý veliler, röportaj yapan basýna okul idaresini sert bir dille eleþtiriyor, sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyorlardý. Okullardaki yangýn malzemelerinden ümit kesildiði anda; neyse ki itfaiyenin acý siren sesi duyulmaya baþlandý. Aksilik bu ya, bu seferde okulun etrafýna rast gele araç park eden velilerin araçlarýndan dolayý itfaiye içeriye girmekte zorlanýyor; okul bahçesinde tam anlamýyla bir kaos yaþanýyor, hava da iyice kararmaya baþlamýþ, kimse kimseyi dinlemiyor, herkes çocuðunu merak ediyor! Polisin uyarý anonsuyla itfaiyeye yol açýldý, itfaiye yangýna müdahale etmeye baþladý, ayný zamanda okula gelen sivil savunma arama kurtarma ekibi yangýn merdiveninin kapýsýný dýþardan kýrarak öðrencilerinden tahliye etmeye baþladý. Bu arada birinci sýnýf öðrencilerden bazýlarýnýn tahliye esnasýnda ezilerek yaralandýðý haberi bahçede duyuldu, bu haber öðrenci velilerinden bir kýsmýnýn tahliye kapýsýna koþmasýna sebep olduysa da, bu haberin gerçek olmadýðý, içerdeki tüm öðrencilerin tahliye edildiði polis anonsuyla hemen velilere duyuruldu. Okulda elektrik kesildiði ancak alternatif aydýnlatma olmadýðý için, veliler çocuklarýný arabalarýn farlarýyla ya da cep telefonunun ýþýðýyla bulmaya çalýþýyorlardý. Ýki öðrenci annesi aðlayarak polise yaklaþtý ve çocuklarýný bulamadýklarýný söyleyerek yardým istediler. Polisin kýsa süren araþtýrmasý sonrasýnda, annelerini bulamadýklarý için aðlayan çocuklarý, ayný sýnýftan baþka bir öðrencinin annesinin evine götürdüðü anlaþýldý ve herkes rahat bir nefes aldý. Havanýn aðarmasýyla yangýnýn aðýr faturasý da ortaya çýkmaya baþladý. Sýnýftaki tüm bilgisayarlarýn, yönetim bölümündeki malzemelerin, arþiv odasýndaki bütün evraklarýn yandýðý ve okulda bir ay eðitim öðretim verilemeyeceði tutanaklara yansýdý. (Bu arada tutanaðý tanzim eden yetkililer, "Meydana gelen zararýn yeniden telafisi için harcanacak paranýn % 1 'i yangýn önlemi olarak daha önceden harcanabilseydi bu manzara yaþanmazdý!" diye kendi aralarýnda mýrýldanýyorlardý) Bakanlýðýn yangýn önleme ve söndürme yönergesi gereðince yöneticiler hakkýnda görevi ihmal ve suiistimalden soruþturma açýldý. Soruþturma neticesinde okulda gerekli önlemleri zamanýnda almadýðý ve imkan dýþýnda olanlarý ilgili yerlere yazmadýðý için, okul müdürü ve sivil savunmadan sorumlu müdür yardýmcýsý kusurlu bulunup; idari görevden alýnarak baþka bir okula öðretmen olarak görevlendirildi. Yeni atanan okul müdürünü merak ediyorsanýz; önceliði Sivil Savunma Uzmanlýðýyla daima irtibat halinde olarak, sivil savunma tedbirlerini düzenli olarak almaya çalýþmak, tatbikatlarý bizzat kendi koordine ederek yapmak, böyle bir durumda velilerin nasýl hareket etmesi gerektiði hususlarýnda velileri bilgilendirmek ve imkânsýzlýk nedeniyle yapamadýklarýný vakit geçirmeden ilgili yerlere yazmak oldu. (Not : Bu yangýnlara hazýrlýk için hazýrlanmýþ olumsuz bir senaryodur ama haberlerde benzerini görürüz) YEDAÞ köylerde elektrik kesintisi yapacak Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün ve yarýn bazý köylerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada elektrik kesintilerinin yapýlacaðý tarih ve saatler ile etkilenecek yerler þöyle belirtildi: tarihinde saatleri arasýnda: Akören köyü ve Sirkeci, Hacýhasan Mah., Çampýnar köyü ve Eskiköy, Pelitpýnar Mah., Sütlüce köyü, Gökdere köyü ve yazý, Ýðdeði, Çal, Kýzýlkaya, Pamuklu Mah. Doðanköy, Yaylabaþý köyü, Amasya ili Gümüþhacýköy ilçesi Mürseller köyü ve Düþkünoðlu Mah tarihinde saatleri arasýnda: Ýskilip Merkez, köyleri ve özel trafolu müþterilerin tamamý, Bayat Ýlçesi Dorukseki, Çayköy, Hacýbayram, Yeniköy, Lapalar Mah., Saray, Yk. Emirhalil, Aþ. Emirhalil, Toyhane, Sühilan köyleri. Minik, Gülse geleceðin keman virtüözü olma yolunda Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu 3/A sýnýfý öðrencisi Gülse Atun geleceðin keman virtüözü olma yolunda emin adýmlarla ilerliyor. Minik Gülse zaman zaman okulda arkadaþlarýna konserler veriyor. Derslerinde de oldukça baþarýlý olan Gülse sýnavlarda da çok iyi dereceler yapýyor. Yaklaþýk 2 yýldýr keman çalan minik Gülse'nin Sýnýf öðretmeni Satýlmýþ Bilgen Gülse'nin iyi bir müzik kulaðý olduðunu ve 2 yýl gibi kýsa bir sürede keman çalmayý öðrendiðini belirterek, "Müzik derslerimiz baþta olmak üzere sýnýfýmýzda ve bazen de okulumuzda bizlere mini konserler veriyor. Müzik konusunda oldukça yetenekli olduðunu düþündüðüm Gülse çok deðil birkaç yýl içerisinde keman resitalleri sunabilecek konuma gelecektir. Böylesine yetenekli bir öðrencinin kesinlikle müzik alanýnda deðerlendirilmesi ve iyi bir müzik eðitimi almasýndan yanayým" dedi. Osmancýk DED'in konuðu Ömer Kýlýç oldu

5 HABER 5 "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý þeklinde sorulara muhatap olduklarýný ifade ederek ne yazýk ki bu sorularýn hepsini de "evet" demek zorunda kaldýklarýný söyledi. Türk Büro Sen Çorum Þubesi'nin ziyaretinde konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP'nin kurulduðu günden buyana temel unsurlarý olduðunu ve bu unsurlardan birinin de emek olduðunu vurguladý. Sivil Toplum kuruluþlarý ve sendikalarýn ülkenin ve demokrasinin olmazsa olmazlarýndan olduðunu ifade eden Atlas, "CHP olarak biz her zaman sendikalarýmýzýn yanýnda olduk ve bundan sonrada el ele omuz omuza olmaya devam edeceðiz" dedi. Hak arama mücadelesinde örgütlenmenin önemine deðinen Atlas, "Örgütlü bir toplum hak arama mücadelesinde baþarýya en yakýn olan toplumlardýr. Hak arama mücadelesinde hedefe çok çabuk ulaþacaðýna inanýyorum. Mevcut hükümet tek toplum yaratmak istiyor. Ben ne dersem onu yapsýnlar istiyorlar. Bunun en önemli örneði ise AKP'li milletvekilleridir. Baþbakan kalk diyor kalkýyorlar, otur diyor oturuyor. Bu demokratik tepkinizden dolayý, sizleri kutluyorum. Bu hak aramasýnda yetimin ve kundaktaki bebeðin süt ve mama mücadelesi de vardýr. Bizde CHP olarak bu haklý aramanýn yanýndayýz ve destekçisiyiz" diye konuþtu. Konuþmasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yönelik eleþtirilerde de bulunan Atlas, "Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanan belediye baþkaný 'yok' demektir. Belediye Baþkaný Külcüye bizler sesimizi duyuramadýk. Baþkaný biz tanýmýyoruz.biz bir kez daha sizlerin huzurunda sesleniyorum ama býrakmayacaðýný biliyorum. Çorum'a yakýþmayan bir belediye baþkaný var ve baþkan kesinlikle o koltuðu býrakmalý. Bizler farklý yerlere gittiðimizde soruyorlar bizlere Çorum belediye baþkaný Aðýr Cezada yargýlanýyor doðrumu diye bizlerde doðru diyoruz" þeklinde belirtti. "Ýþ býrakmak hakkýmýz" Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'a nezaket ziyaretinde bulunarak 27 Þubat'ta yapacaklarý iþ býrakma eylemi hakkýnda bilgi verdi. Türk Büro Sen yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette konuþan Çam, kamu çalýþanlarýnýn uðratýldýklarý hak kaybýna karþý 27 Þubatta iþ býrakma eylemi yapacaklarýný hatýrlatarak, "Ýþ býrakmak hakkýmýz" dedi. Çam, sendikalarýnýn kamu çalýþanlarý için var olduðunu belirterek, iþ kanunu ve fazla mesai ücretlerinin alýnmasýnda kayýplar yaþandýðýný ifade etti. Amaçlarýnýn kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýný hükümete iletmek olduðunu ifade eden Çam, "Kamu çalýþanlarýn mesaileri elinden alýndý. Ýþ güvencemiz ile ilgili de kamu da bazý sýkýntýlar yaþýyoruz. Biz devletin memuruyuz ama hükümet kendi memuruymuþuz gibi memurlara davranýyor" ifadelerini kullandý. Türkiye'de memur sayýsýnýn oldukça az olduðuna da deðinen Çam, "Türkiye'de her 29 vatandaþa bir memur düþmektedir. Avrupa ülkelerinde ise her 9 vatandaþa bir memur düþüyor. Hükümet memurluðu da taþeronlaþtýrmaya çalýþýyor" þeklinde konuþtu. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, "Bu demokratik tepkinizden dolayý, sizleri kutluyorum. Bu hak aramasýnda yetimin ve kundaktaki bebeðin süt ve mama mücadelesi de vardýr. Bizde CHP olarak bu haklý aramanýn yanýndayýz ve destekçisiyiz" þeklinde kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, memurlarýn sorunlarýnýn yer aldýðý dosyayý CHP Ýl Baþkaný Atlas'a verdi. "Laf yetiþtirerek deðil hizmet üreterek çalýþýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu AK Parti döneminde saðlýkta fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi bakamýndan önemli atýlýmlar yapýldýðýný ifade etti. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a gönderilen ambulanslarýn teslim törenin de konuþan Salim Uslu, saðlýk hizmetlerinde koruyucu önlemlerin alýnmasýnýn da önemli olduðunu bununla ilgili aldýklarý tedbirlerle de anne ve çocuk ölümlerinin büyük oranda önüne geçildiðini belirtti. Uslu sözlerine þöyle devam etti: "Daha önceleri bin çocuktan 31,5'i ölürken bu oran 10 yýlda anne ve çocuk ölümlerine karþý alýnan tedbirlerle binde 7,7'ye düþtü. Türkiye'de 630 acil ambulans varken 3 bine ulaþýlmýþsa hava, deniz, kara ambulanslarý ile tanýþýldýysa bunun çaðdaþ Türkiye'nin göstergesidir. AK Parti döneminde önemli hizmetler yaptýk. Fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi ve araç bakýmýndan saðlýk hizmetlerinde önemli atýlýmlar yaptýk. Saðlýktan yararlanma kiþi baþýna 789 dolara ulaþtý. Koruyucu önlemlerin alýnmasý da çok önemlidir. Bunun baþýnda da anne ve çocuk ölümleri gelmektedir. 10 yýlda anne ve çocuk ölümlerine karþý alýnan tedbirler ile daha önceleri bin çocuktan 31,5'i ölürken bu oran binde 7,7'ye düþtü. Ayrýca mecliste yeni kararlar aldýk. Þehit aileleri, gaziler kamuya ait toplumsal taþýma araçlarýndan ücretsiz yararlanacak. 245 bin engelliye özel eðitim kurumlarýnda hizmet sunuyoruz. Ýnsan odaklý çalýþarak bu hizmetleri saðlýyoruz. Mevcut imkanlarý rasyonel kullanarak sürekli teþviklerle Çorum'da 205 milyon TL yatýrýmcýya prim desteði saðlandý. Bu da Çorum'daki iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn altýna düþmesini saðlamýþtýr. Laf yetiþtirerek deðil, hizmet üreterek çalýþmalarýný sürdürdüklerini mevcut imkanlarý rasyonel kullanarak, insan odaklý çalýþarak ve insan gücünü iyi kullanarak, sürekli teþviklerle Çorum'da 205 milyon TL yatýrýmcýya prim desteði saðlandý. Bu da Çorum'daki iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn altýna düþmesini saðlandý.kendi yaðýnda kavrulmak suretiyle isabetli kararlar alarak eldeki imkanlarla vatandaþa daha iyi hizmetlerin mümkün olduðu görülmektedir. Konuþmamýza gerek yok. Biz hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Türkiye'de 630 acil ambulans varken 3 bine ulaþmýþsa hava, deniz, kara ambulanslarý ile tanýþmýþsak bu çaðdaþ Türkiye'nin göstergesidir. Hava ambulansý kullaným sayýsý binlerle ifade edilmektedir. Bu çaðdaþ Türkiye'nin göstergesidir. Laf yetiþtirerek deðil hizmet üreterek çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yeni istasyonlarýmýzýn ve ambulanslarýmýzýn Çorum'a hayýrlý olmasýný diliyorum." Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, geçtiðimiz hafta sonu BDP'li heyetin Çorum ziyaretine saðduyu ile yaklaþan herkese teþekkür etti. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya Yurttaþ, Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ve Haber Müdürümüz Fatih Akbaþ, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu babasý Mehmet Doðan'ý kaybeden Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ederek baþsaðlýðý dileklerini ilettiler. Halil Ýbrahim Doðan ise gazetemiz heyetine ziyaretten dolayý teþekkür etti. Geçtiðimiz hafta BDP'li heyetin Karadeniz turu kapsamýnda yaptýklarý Çorum ziyareti ile ilgili de deðerlendirme yapan Doðan, "BDP'li heyetin ziyareti öncesinde çok sýký tedbirler aldýk. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluþlarý ve Çorum halký da burada saðduyulu davrandýlar. Herkese bu saðduyulu hareketlerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

6 HABER TEK 6 'Gönül Elçileri' projesi Osmancýk'ta tanýtýldý Alaca Engelliler Derneðine teþekkür Sarý Süleyman köyü Okul Müdürü Fuat Bal ile öðretmen arkadaþlarý ve bir grup öðrenci Alaca Engelliler Derneðini ziyaret etti. Derneðin faaliyetlerini yakýndan görmek ve yapabilecekleri katkýlarý tespit etmek için geldiklerini belirten Okul Müdürü Fuat Bal Engelliler Haftasý kutlamalarýnda da ellerinden gelen yardýmý esirgemeyeceklerini belirterek geçen haftalarda engelli bir öðrencilerine tekerlekli sandalye hediye eden Derneðe teþekkür etti. Alaca Engelliler Derneði Baþkan Ahmet Görür ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, konuklarýna teþekkür etti. Alaca Mehmet Çelik Anadolu Lisesi öðrencileri de örnek bir davranýþ sergilediler. Öðrenciler topladýklarý yiyecek malzemelerini Alaca Engelliler Derneði vasýtasýyla engelli bir aileye ulaþtýrdýlar.dernek Baþkaný Ahmet Görür de bu örnek davranýþtan dolayý öðrencilere ve öðretmenlere teþekkür etti. Bayat Belediyesi 2013'e hýzlý girdi Osmancýk'ta Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Gönül Elçileri' projesinin tanýtým toplantýsýnda konuþan Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, "Biri bizi itelemeden gönül ve yürek iþlerinden bir ve beraber olarak çalýþmalýyýz. Bu nedenle herkesi gönül elçisi olmaya davet ediyorum" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayelerinde gerçekleþtirilen 'Gönül Elçileri' projesinin tanýtým toplantýlarýnýn biri de Osmancýk'ta yapýldý. Tanýtým toplantýsýna Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Kaymakam Ýbrahim Küçük, eþi Bilge Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, eþi Nihal Yazýcý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, okul yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Toplantýda yoðun bir katýlýmýn olmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Fatma Baþköy, "Diðer ilçeler içerisinde en yoðun katýlýmlý toplantýya Osmancýk ev sahipliði yapýyor. Bu güzelliði oluþturan Kaymakam Ýbrahim Küçük'e teþekkür ediyorum" dedi. -"GÖNÜL ELÇÝSÝ OLMAK SADECE KORUYUCU AÝLE OLMAK DEÐÝLDÝR"- "Gönül Elçileri" projesinin önemli ve verimli bir proje olduðunun altýný çizen Fatma Baþköy, "Baþbakanýmýzýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayelerinde 81 ilde hayata geçirilen bu proje önemli bir proje. Bu projenin koruyucu aile, kuþaklar arasý uyum, engelli hizmetleri, aile ve yoksulluk ile kadýn baþlýklarý altýnda beþ ayaðý bulunuyor. Gönül elçisi olmak sadece koruyucu aile olunacak, gönül elçisi olmak için baþvurulduðunda mutlaka koruyucu aile olunacak, evlat edindirilecek diye bir þey yok. Bu konuda sýkça soru alýyorum. Böyle bir þey yok. Gönül elçisi olmak salt olarak koruyucu aile olunacak diye bir þart yok. Bu projenin beþ ayaðý var ve bu baþlýklar altýnda gönül elçileri gönüllü olarak bu projenin çatýsý altýnda yer alacak" diye konuþtu. Hayýrda yarýþýlmasýný gerektiðinin altýný çizen Fatma Baþköy, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetleri olarak da hayýrda yarýþýlmasý gerektiðini söyledi. Duyarlý olunmasý gerektiðine vurgu yapan Baþköy þunlarý söyledi: "Devletimiz sosyal anlamda gerek sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý ve gerekse belediye imkanlarý gerekli hizmeti sunuyor. Ancak bu baþlý baþlýna yeterli olmuyor. Mutlaka bu anlamda toplum katkýsý da þart. Biz de komþumuz tokken nasýl aç yatamaz isek, bu konuda duyarlý olmalý ve hayýrda yarýþmalýyýz. Biri bizi itelemeden gönül ve yürek iþlerinde yer almalý bu konu da adeta birbirimizle yarýþmalýyýz. -"OSMANLI SADECE ÜLKE DEÐÝL GÖNÜLLERÝ FETHETTÝ"- Gönül iþlerinde yer almalýyýz. Çünkü hiçbir zaman ben dili yoktur. Biz dili vardýr. Biz dilini kullanabildiðimiz zaman birbirimize destek olduðumuz ve duyarlý olduðumuz zaman daha yaþanabilir bir topluma sahip olacaðýz. Ecdadýmýz sadece ülke deðil gönülleri de fethetmiþ. Bu noktada gönülleri fetheden bir ecdadýn torunlarý olarak bizler de gönül iþlerinde yer almalý gönülleri fethetmeliyiz. Nasýl ki Ýstanbul'un fethinde insanlar "Bizans kýlýcý yerine Osmanlý sarýðýný tercih ederiz" diyerek bir umutsuzluk, korku olduðunu ancak Osmanlý ile bu umutsuzluk ve korkularýn yok olduðunu gözler önüne sermiþlerdir. Biz de etrafýmýza duyarlý olmalý ecdadýmýzýn yolundan ilerlemeliyiz" -"BAÞKAN YAZICI'YA ZÝYARET"- Fatma Baþköy daha sonra Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret ederek gerçekleþtirilen sosyal projeler hakkýnda bilgiler aldý. Baþköy, toplantýnýn yoðun katýlýmla gerçekleþtirilmesinden duyduðu memnuniyeti Baþkan Yazýcý'yý ziyaretinde de dile getirdi. Bayat ilçesinde 2012 yýlýnda yapýlan alt çalýþmalarýndan dolayý bozulan yollar baþtan aþaðýya yenileniyor. Bayat'ýn 100 yýllýk içme suyu problemini bitiren projenin hayata geçirilmesiyle en önemli sorunu çözen Bayat Belediyesi 2013 yýlýnda üst yapý çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde start verdi. Yeni Mahalle Çorum Caddesinde baþlayan çalýþmalar devam ediyor. Ýlk etap da 6 bin m2 kilitli parke taþý döþenecek ve yaya yollarý yenilenecek. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda verdiði bilgide, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, "1960 yýllarda yapýlan ve kullaným ömrünü doldurmuþ olan saðlýksýz içme suyu þebekesinin yeniden yapým iþine 2012 yýlýnda baþlanarak verilmiþ bir sözü daha gerçekleþtirdik. Ýlçemize gelecek yýllarda planlý projeli büyüyen halkýnýn refah seviyesi yüksek mutlu bir yaþam tarzýna kavuþturmayý hedefliyoruz. Þebeke çalýþmalarý devam ederken bozulan yollarýn tamiratlarý da aralýksýz devam ediyor. Yýllardýr düzensiz olan þehir merkezindeki yol ve yaya yollarýný sil baþtan yeniliyoruz. Hedefimiz 2013 yýlýnda hiçbir vatandaþýmýzýn ayaðýný çamura deðmeyecek ortamý saðlamaktýr. Çorum Caddesi'nde kilitli parke taþ ve yaya yolu çalýþmalarý hummalý bir þekilde devam ediyor. Çalýþmalar plan ve program dahilinde bitecek" dedi. "Saðlýkçýlara ikamet þartýnýn kaldýrýlmasý olumlu bir karar oldu" Anayasa Mahkemesi, 663 Sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmündeki Kararname'nin (KHK) bazý hükümlerini iptal etti. Anayasa Mahkemesinin, personelin ikamet sýnýrlarý ve hasta bilgilerinin paylaþýmýný düzenleyen bazý maddelerin iptaline karar vermesiyle, saðlýk çalýþanlarýnýn, saðlýk kuruluþlarýna 30 dakikada ulaþabilecek mesafede ikamet etmeleri zorunluluðu ortadan kalktý. Daha önce yaptýðý açýklamalarda söz konusu uygulamayý, saðlýk çalýþanlarý için kazanýlmýþ haklarýn gasp edilmesi, haksýzlýk ve adaletsizlik olarak nitelendiren Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, kanunlarýn, yönetmeliklerle uygulamadan kaldýrýlmasýný sert sözlerle eleþtirerek þu ifadeleri kullanmýþtý: "Genelge ile yasaya aykýrý düzenleme yapamazsýnýz. Bu bir hukuk cinayetidir. Hukukun ayaklar altýna alýnmasýdýr. Böyle bir düzenleme karþýsýnda insanlar hukuka olan güvenlerini kaybetmekteler. Zaruri hallerde bile mülki amiri yetkilendiren ve tamamen çalýþanlar üzerinde baský oluþturmayý amaçlayan bu düzenleme derhal iptal edilmelidir." Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu genelgeye dayanak kabul edilen maddeyi iptal etmesiyle birlikte, hastaneye en fazla 30 dakika uzaklýkta ikamet mecburiyetinin ortadan kaldýrýlmasýyla ilgili olarak, 2010 yýlýnda Torba Yasa ile kaldýrýlan ikametgâh zorunluluðunun, 2011 yýlýnda saðlýk çalýþanlarý için yeniden gündeme getirilmesi ve sorun haline dönüþtürülmesinin büyük bir haksýzlýk olduðunu, bu haksýzlýktan dönülmesinin saðlýk çalýþanlarý adýna olumlu bir geliþme olduðunu ve hukuka olan güvenin yeniden tesis edildiðini söyledi. Bu tür adaletsiz uygulamalarýn yeniden gündeme getirilmemesi gerektiðini belirten Erözgün, Tüm Saðlýk Sen olarak, bütün saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý için mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi

7 HABER 7 "Kamu Hastanelerini yap, kirala,devret modeli"ne itiraz Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Kamu Hastanelerinin yap-kiraladevret modeli hakkýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, "TBMM Plan Bütçe Komisyonu'da görüþülerek, Sendikamýzýn çekincelerinin yer aldýðý "Kamu Hastanelerini yap-kirala-devret modeli" ile yapýlmasýný da düzenleyen "yasa tasarýsý", tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda görüþülmeye baþlanýrken, sendika genel merkezimiz, saðlýkta geri dönüþü olmayan adýmlarýn atýlmamasý konusunda hükümet yetkililerine ve milletvekillerine bir kez daha saðduyu içinde hareket etme çaðrýsýnda bulundu" dedi. Tasarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi, "Hazýrlanarak meclise sunulan tasarýda öngörülen sistemle, kamunun üzerindeki bakým, onarým, temizlik, güvenlik vb. saðlýk hizmetleri dýþýndaki, kamunun uzmanlýk alanýnda olmayan hizmetlerin kamu özel ortaklýklarýna devredileceðini akla getirmektedir. Bu haliyle kamu, ihale, bürokrasi vb. süreçlerle aðýr aksak ilerleyen, maliyet ve teknik destek gerektiren bu hizmetlerden elini çekerek, asli görevi olan saðlýk hizmetlerinin ifasýna daha etkili yöneleceði düþüncesinin, bugüne kadar benzer uygulamalar neticesinde olumsuz sonuçlarýnýn fazlasýyla görüldüðünü ve tasarýnýn bu haliyle yasalaþmasý için geçerli bir sebep olamayacaðýný düþünmekteyiz. Kamunun üzerindeki mali külfetin azaltýlmasý hedeflenirken, kampüs hastanelerle ilgili yapýlan ihalelerde belirlenen yýllýk kira bedellerinin fahiþ oranda olduðu göze çarpmaktadýr. Bir inþaatýn en büyük gider kalemlerinden olan arsa Hazine tarafýndan bedelsiz olarak tahsis edilirken, bu kadar yüksek kira bedellerinin neye göre tespit edildiðinin anlaþýlamamaktadýr. Bunun anlaþýlabilmesi için tüm hususlarýn kamuoyu ile paylaþýlmasý gerekmektedir. Þimdiye kadar ihalelerde böyle bir paylaþýmýn olmamýþtýr. Tasarýnýn 3. maddesinde; ihalelerde saydamlýk, rekabet, gizlilik ve kamuoyu denetimi öngörülmektedir. Hangi hususlarda saydamlýk, hangilerinde gizlilik olacaðý netleþmemektedir. Gizlilik olduðunda rekabetin nasýl saðlanacaðý bilinememektedir. Ayrýca da tüm bu gizlilik içerisinde kamuoyu denetimi nasýl gerçekleþecek anlaþýlamamaktadýr. Amacýn tüm ülkede saðlýk hizmetleri için yeni ve saðlýklý bir yapý oluþturmak ve bunu yaparken kamunun mali külfeti tek seferde karþýlamasý yerine, yýllara bölerek rahatlamasýný saðlamak olsa da, hesaplamalarýn sistemin bu amacý saðlayamayacaðýný, özel sektörün bizzat yürüteceði hizmet alanlarý ile elde edeceði kar da düþünüldüðünde, öngörülen yüksek yýllýk kira bedellerinin, kamunun ihale süreci sonunda zarar edebileceðini ve sistemin çökebileceðini göstermektedir" dedi. "Hizmeti verenin, hizmeti alana ezdirilmediði, çalýþanýn maðdur edilmediði bir sistem kurulmalýdýr" diyen Saatçi, "Hizmet alanlarýn yeni ve bakýmlý tesislerdeki maksimum menfaati gözetilirken, hizmeti verenlerin de memnuniyeti deðerlendirilmeli ve hatta hizmetlerin verimli sunumu için ön planda tutulmalýdýr. Hizmeti verenin, hizmeti alana ezdirilmediði, çalýþanýn maðdur edilmediði bir sistem kurulmalýdýr. Bu anlamda Saðlýk-Sen olarak saðlýkta telafisi güç olan adýmlarýn atýlmamasý ve saðlýk çalýþanlarýnýn sosyal, mali ve özlük haklarý noktasýnda maðdur edilmemeleri için bugün baþlayan ve 5 gün sürecek olan görüþmelerde, yasa tasarýsý ile ilgili hükümet yetkililerine ve milletvekillerimize bir kez daha saðduyu ile hareket etme çaðrýsýnda bulunuyoruz" þeklinde kaydetti. Tasarý hakkýnda ki çekincilerin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda dile getirildiðini kaydeden Saatçi, "Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu ve Saðlýk Bakanlýðý bürokratlarýnýn bulunduðu TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, meclis görüþmeleri öncesi yasa tasarýsý üzerine Saðlýk Sen'in çekince ve önerileri rapor halinde sunulmuþtu. Sendikamýz adýna Genel Baþkan Yardýmcýmýz Mustafa Örnek tarafýndan Komisyon'da gerçekleþtirilen sunum ve raporda, 2002 yýlýndan bu yana saðlýkta dönüþüm sürecinin baþlamasý ile birlikte ülkemizin saðlýk alanýnda önemli mesafeler katedildiði belirtilerek, bu süreçte saðlýk hizmetlerine eriþimin kolaylaþtýðýný ve saðlýk hizmetlerinde talebin 5 kat arttýðý, buna karþýn saðlýk çalýþanlarýnýn sayýsýndaki artýþýn ise yüzde 50 civarýnda olduðu ve saðlýkta dönüþüm sürecinde saðlýk çalýþanlarýnýn sürekli görmezden gelinerek ihmal edildiði taraf olduðu dile getirilmiþti. Saðlýk çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý olarak Bakan Müezzinoðlu'ndan çalýþanlarýn mali ve özlük haklarýnda iyileþme beklendiði ifade edilen raporda, saðlýkta dönüþüm sürecinde unutulduklarýný ve adeta yok sayýldýklarýný düþünen saðlýk çalýþanlarýnýn da beklentilerinin bu yönde olduðu vurgulanmýþtý" dedi. Tasarýda finansman modelinin öne çýktýðýna deðinen Saatçi, "Kamu-Özel Ýþbirliði Yasa Tasarýsý ile ilgili sendikanýn görüþlerine geniþ bir þekilde yer verilen raporda ayrýca, kamuda hizmetin bugüne kadar kamu-özel iþbirliði içerisinde sunulduðu, burada deðiþen tek þeyin finansman modeli olduðu ifade edilerek, hedefin, büyük saðlýk tesislerinin yüksek maliyetlerin yýllara bölünerek mali yükü hafifletilmek istenmesinin anlaþýlabilir olduðu ancak taslakta yer alan ve özellikle taslaðýn 1. maddesinin 2- E bendindeki 'Hizmet Bedeli' tanýmýndaki saðlýk hizmetinin de bu kapsamda ihale konusu yapýlabileceði konusunun çalýþanlar açýsýndan önemli olduðu kaydedilmiþti. Saðlýk kurumlarýnda 4/a, 4/b, 4/c, 4924, vekil ebe-hemþire, taþeron, hizmet alýmý gibi istihdam modellerine yeni bir model daha ekleneceðinin anlaþýldýðý dile getirilen raporda sonuç olarak, ortaya çýkacak bu durumun çalýþanlar açýsýndan olumsuzluðuna dikkat çekilmiþ ve Saðlýk-Sen'in saðlýk çalýþanlarýnýn mevcut mali ve özlük haklarýný riske atacak her türlü uygulamanýn karþýsýnda olacaðý bilinmeli atýlacak adýmlar buna göre belirlenmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. "Hitit Söyleþi Günleri" 2013 yýlýnda da yapýlacak. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Kültürlerarasý iletiþim ve etkileþimin yoðun yaþandýðý küreselleþen dünyamýzda, toplumlarýn bilim ve sanat alanýnda yapacaðý atýlýmlar önemlidir. Ýçinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda bilim, kültür ve düþüncede ilerleyemeyen toplumlarýn yok olacaðý da bir gerçektir. Bu "Hitit Söyleþi Günleri" baþlýyor nedenle kültürel deðerlerimizin ortaya çýkarýlmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr" dedi. Çorum'da kent söyleþilerinin baþlamasý ve kentin düne ait birçok deðerlerinin deneyimli insanlar kaybolmadan ele alýnmasýnýn gençler için önem taþýdýðýný dile getiren Özüdoðru, "Hitit Söyleþi Günleri, etkinlik dizilerinde konu ve kapsamlar daha geniþ tutularak geçmiþin yaþam kültürü, edebi terbiyesi ve insan olmaya önem veren gelenekleri gelecek kuþaklara aktarma gayesiyle bu yýl üçüncüsünü düzenlediðimiz etkinliklerin genç yeteneklere ve gelecek kuþaklara ýþýk tutacaðý umudunu taþýyoruz yýlýnda baþlayýp 2011 ve 2012 yýllarýnda devam ettirdiðimiz "Hitit Söyleþileri" adlý kültürel etkinliðimizi, sezonunda panellerle sürdürmekteyiz" þeklinde kaydetti. Çorum Valiliði ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün desteði ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþi Günleri"nin bu ayki konusu "Eski Kültürler ve Günümüzdeki Etkileri" olacak Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda 25 Þubat 2013 Pazartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek. Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemaný Prof. Dr. Ahmet Ünal'ýn yapacaðý panelin konuþmacýlarý ise Yrd. Doç. Dr. Özlem SÝR Gavaz, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ensert ve Araþtýrma Görevlisi Dr. Hamza Ekmen olacak. Agah Kafkas Panku'yu ziyaret etti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, beraberinde AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç olduðu halde, dün Panku Reklamcýlýk firmasýný ziyaret etti. Panku Kitle Ýletiþim, Reklamcýlýk, Danýþmanlýk, Dýþ Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti.'nin 1 Þubat'taki iþyeri açýlýþýna mesaj göndermiþ olan Kafkas, dünkü ziyaretinde de iþyerini gezdi ve þirket ortaklarýndan Mehmet Yolyapar ve Erçin Delibalta'yý kutlayarak baþarý dileðinde bulundu. Hitit Üniversitesi Tokat'ta tanýtýldý Hitit Üniversitesinin tanýtým çalýþmalarý devam ediyor. Tanýtým faaliyetlerinin bu sefer ki duraðý Tok oldu. Öðretim üyeleri Prof. Dr. Yakup Civelek, Doç. Dr. Ferit Uslu, Yrd. Doç. Dr. Ayla Albayrak, Öðr. Gör. E. Ensari Þahin ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biriminden Kadir Günkurusu'ndan oluþan heyet Tokat'ta sekiz lisede tanýtým yaptý. Etkinlikte Hitit Üniversitesi yükseköðretim programlarý ve üniversitenin öðrencilere sunduðu imkânlardan bahsedilerek, Hitit Üniversitesinde öðrenci olmak anlatýldý. Etkinlikler öðrencilere yapýlan sunum ve sonrasýnda soru ve cevap þeklinde gerçekleþti. Ekinliklere katýlan öðrenciler, gerçekleþtirilen organizasyondan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Üniversite görevlilerine teþekkür ettiler. Üniversite öðretim görevlileri Üniversiteyi tercih yapacak öðrencilere ve Üniversitenin daha da iyi tanýnmasýna önemli bir katký saðlayacaðýna inandýklarý bu organizasyonun, öðrenciler içinde, kendileri içinde memnuniyet verici olduðunu dile getirerek, Üniversitenin bir sonraki tanýtým etkinliðinin Ordu ile devam edeceðini belirttiler. "Sýnava dayalý yönetici atamalarý yapýlmalý" Eðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan Kamu personel rejiminde köklü deðiþiklik çalýþmalarýnýn gerçekleþtirildiði bu günlerde, MEB Yönetici Atama Yönetmeliðinde de deðiþiklik yapýlacaðý söylentileri ile gerçekleþtirilmesi öngörülen deðiþikliklerle yönetici atamalarýnda mülakat veya "sözlü sýnav" yönteminin yeniden gündeme geldiðini belirtti. Geçtiðimiz yýllarda siyasal kadrolaþma hedefiyle gündeme getirilen ve Danýþtay tarafýndan "objektif olmama" nedeniyle iptal edilen "sözlü sýnav" konusunun tekrar gündeme getirilmek istenmesinin, eðitim yöneticiliði üzerinden yeni bir siyasi kadrolaþma çalýþmasý anlamýný taþýdýðýný iddia eden Sezgin Kundukan, "Hatýrlanacaðý üzere Danýþtay geçmiþte buna benzer þekilde sözlü sýnav veya mülakat yoluyla yapýlan atamalarýn yürütmesini tamamýyla durdurmuþ ve iptal etmiþtir. Danýþtay'ýn iptal gerekçeleri ise atama þeklinin "en uygunun seçilmesi konusunda nesnel ölçüt öngörmeyen, atamaya yetkili makamýn öznel deðerlendirme ve mutlak takdirine meydan verecek mahiyet özelliði taþýyan," nitelikte olmasýdýr. Danýþtay'ýn idarenin eðitim yöneticilerini liyakate göre deðil, siyasi görüþlerine göre belirlemesini saðlayacak olan uygulamayý iptal etmesine karþýn, 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar gündeme gelen eðitim yöneticilerinin tespit edilmesinde "sözlü sýnav" gerçekleþtirilmesi yöneticilerin belirlenmesinde yeni bir kadrolaþma operasyonu anlamýna geleceði açýktýr. Milli Eðitim Bakanlýðý geçmiþ dönemlerde gerçekleþtirilen ve yüksek yargý duvarýna çarpan deðiþikliklerden vazgeçmeli, eðitim yöneticilerinin tespit edilmesinde mülakat gibi doðrudan "torpil" sistemini akla getiren yöntemler deðil, herkesin eþit olarak deðerlendirileceði ve bilimsel kriterlere dayanan ölçütler tespit edilmelidir. Bilindiði üzere mevcut Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Atama ve Yer Deðiþtirmelerine Ýliþkin Yönetmeliðin 23. maddesinin a bendinde "18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamýnda seçme sýnavý sonucuna göre müdürlük, müdür baþyardýmcýlýðý ve müdür yardýmcýlýðýna yapýlacak atamalar ilgili yýlýn ocak-þubat aylarýnda yapýlýr." denilmektedir kademeli eðitim modeline geçiþle birlikte dönüþtürülen birçok okulda yönetici açýðý oluþtuðu halde Milli Eðitim Müdürlüðü halen duyuruya dahi çýkmamýþtýr. Milli Eðitim Müdürlüðünü bu davranýþa iten zorunluluklarý kamuoyu bilmek istemektedir. Milli Eðitim Müdürlüðünü bu kayýtsýzlýða iten sebep yeni bir yönetmeliðin hazýrlandýðý þeklindeki söylenti ve telkinler midir? Müdürlüðümüz bu konuda kamuoyuna bir açýklama yapmak durumundadýr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Devlet kurumlarý söylem ve telkinlerle idare edilemez. Hukuk devletinin gereði olarak Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü ve Çorum Valiliðini var olan yasa ve yönetmeliklerin gereði þekilde davranýp sýnava dayalý yönetici atamalarýný bir an önce yapmaya çaðýrýyoruz" dedi.

8 YAÞAM 8 Hamilelikte stres, bebekte Deli, kahveye girdiðinde soluk soluðaydý.boþ bir masaya oturup ocaða seslendi; - Bana bir çay! çay geldi, þekerleri atýp karýþtýrdý.garsonadan yine Kelime Avý þeker istedi. Onlarý da atýp karýþtýrdý,yeniden istedi.garson; - Sekiz þeker koydun çaya,dedi þaþkýn þaþkýn, - Koydum ama, iþte görüyürsun, hepsi eriyor.. Günün Sudoku Bulmacasý kolik oluþmasýna sebep olabilir Susmaksýzýn çýðlýk çýðlýða aðlayan, kramp halinde sürekli kasýlan bir bebek pek çok annenin kâbusu. Ýnfantil kolik denilen bu durumun birçok nedeni olabilir. Besin alerjisi, besin intoleransý gibi nedenlerin yaný sýra hamilelikte stres de bebekte kolik görülmesine yol açabilir. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Arzu Yaþaroðlu Erkum, infantil kolik hakkýnda þu bilgileri veriyor: "Süt çocukluðu döneminde sýk görülen, nedeni açýsýndan halen gizemini koruyan, zaman zaman aileyi ve hekimi sýkýntýya sokabilen bir sendromdur. Farklý tanýmlarý olmasýna raðmen, büyüme ve geliþimi normal olan 0-3 aylýk bebekteki, en az 3 hafta süreli, haftada 3 günden fazla, günde 3 saatten fazla ve baþka bir nedenle açýklanamayan huzursuzluk ve aðlama dönemleridir. Görülme sýklýðý farklý çalýþmalarda yüzde 10 ile yüzde 40 arasýnda deðiþmektedir. Düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde daha sýk görülür. Huzursuzluk ve aðlama nöbetleri günün belirli bir saatinde, genellikle öðleden sonra ve akþam saatlerindedir. Bebeklerin yüzde 50'ye yakýnýnda belirtiler 3 ay içinde kaybolurken, yüzde 40'ýnda 6. aya, yüzde 10'unda bir yaþa kadar sürebilmektedir." Dr. Erkum, hastalýðýn nedenleri konusunda þunlarý dile getiriyor: "Yapýlan bazý araþtýrmalar, anne diyetindeki inek sütü, lahana, karnabahar, brokoli, turunçgiller, çikolata, soðan gibi besinlerle, annenin sigara ve kahve kullanýmýnýn infantil koliði artýrdýðýný tespit etmiþtir. Bu durumun, bir besin alerjisi veya besin intoleransý olabileceði düþünülerek, anne diyetinde kýsýtlamalar önerilmektedir. Bebekler, henüz geliþmemiþ nörolojik sistemleri nedeniyle, aðrý duyusuna karþý daha duyarlý olup, baðýrsak gerilmelerine daha fazla tepki vermektedirler. Hamilelikte sýk psikolojik stres yaþayan, gergin bir ruhsal durum içinde olan anne ve ailelerin bebeklerinde yine infantil kolik sýklýðý fazla bulunmuþtur." Hastalýðýn tanýsýnda aileden alýnan öykünün önemli olduðunu dikkat çeken Erkum, tedavi sürecini þöyle anlatýyor: "Tedavide öncelikle, ailenin endiþesini anlamak, bu durum ve süreç hakkýnda bilgilendirme yapmak gerekir. Annede veya aile içinde görülen, endiþe veya gerginliði azaltmanýn da tedavinin bir parçasý olacaðý vurgulanmalýdýr. Anne sigara kullanmamalý. Kahveyi 1-2 fincandan fazla tüketmemeli. Anne diyetinden inek sütü, turunçgiller, lahana, brokoli, karnabahar, turpgiller, çikolata, baharatlý gýdalar çýkartýlmalý. Bebek loþ, sessiz bir ortamda tutulmalý. Kolik sancýlarý sýrasýnda, kucakta veya beþikte hafifçe sallanmasý, ninni söylenmesi, ya da müzik veya ritmik seslerin (saç kurutma makinesi) dinletilmesi, bebekte rahatlama saðlayabilir. Ilýk banyo yaptýrmak, karnýna saat yönünde masaj yapmak rahatlatýcý diðer yöntemlerdir. Rezene, anason, nane çaylarýnýn etkinliði bazý çalýþmalarda gösterilmiþtir fakat güvenilirlikle ilgili çalýþma yoktur. Sonuç olarak uzun zamandýr araþtýrýlan, gizemini koruyan bu rahatsýzlýðýn en iyi tedavisinin zaman olduðu anlaþýlmýþtýr." Yerli Film Yarýþma 19:50 Hababam Sýnýfý Tatilde Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceðini düþünerek, Çamlýca Lisesi'ne gelen kýz öðrencileri kabul eder. Buna çok sevinen Hababam Sýnýfý, kýzlarý tavlamak için iþe koyulur. Ancak iþler umduklarý gibi gitmez. Kýsa zamanda Hababam Sýnýfý'nýn haylazlýklarýna uyum saðlayan kýzlar, erkeklere karþý bir savaþ baþlatýr. Sürekli erkeklerin tuzaklarýna düþen kýzlar, baþlarýna gelecekleri önceden öðrenebilmek için erkekler arasýnda bir ajan aramaya baþlar. 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Dört çiftin kýyasýya yarýþtýðý programda, çiftlerin birbirlerini ne kadar tanýdýklarý eðlenceli bir þekilde ekrana geliyor. Yarýþma üç farklý etaptan oluþuyor: Ýlk etapta bayanlar iddia masasýnda oturuyor ve eþlerine verilen görevleri yapýp yapamayacaklarýyla ilgili tahminler yürütüyor. Ýkinci etapta ise baylar iddia masasýna otuyor ve bu kez onlar eþleri hakkýnda çýkan görevler için tahminler yapýp, kararlar veriyor. Dört çift içinden en fazla puaný alan iki çift, programýn üçüncü etabýna geçiyor ve karþýlýklý olarak final oyununu oynuyorlar. Evlerde mobilyaya deðil onlara yer açýn Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uzmanlar, her geçen gün geniþ aile kavramýnýn azaldýðýný söylüyor. Aile içerisinde yaþanan birçok problemin geniþ aileyle aþýldýðýný belirten aile danýþmaný Fatma Taþ, özellikle büyük þehirlerde yaþlý ve çocuklarla yaþamaya uygun ev bulmanýn zor olduðuna dikkat çekiyor. Büyükþehirlerde yaþanan yalnýzlýk ayný zamanda gençlerde evlilik yaþýný daha da büyütüyor. Zira insanlar yakýndan tanýmadýðý ve köklü bir aile dostluðu yaþamadýðý gençlere evlilik gibi ciddi bir konuda kefil olmak istemiyor. Her geçen gün bireyselleþme ve yalnýzlýðý artýran günlük kiralanabilen, stüdyo ve 1+1 daireler ise dikkat çekici bir þekilde artýyor. Bu tespitler Aile Danýþmaný Fatma Taþ a ait. Aile içinde yaþanan küçük problemlerin bile çiftleri boþanma noktasýna getirdiðini söyleyen Taþ, aile büyüklerinin telkinleriyle birçok yuvanýn korunduðuna iþaret ediyor. Zira aile dostluklarý bile özellikle dede ve nine gibi aile büyüklerinin olmadýðý küçük yuvalarda yeterli ihtiyacý karþýlayamýyor. Artýk birçok apartman, site gibi yerleþimlerde zaruri komþuluk iliþkileri yaþanýyor. Evlerde yaþlýlara yer açýlmasý gerektiðini belirten Fatma Taþ gibi Mimar Kadir Karakoç da günün þartlarý nedeniyle yeni yapýlan evlerin yaþlý ve çocuklara uygun olmadýðýný dile getiriyor. Yabancý Film 20:00 Taþýyýcý 2 Frank Martin, iþinde çok baþarýlýdýr. Tehlikeli veya yasa dýþý maddeleri hiçbir soru sormadan bir noktadan diðerine taþýr. Ama en son sevkiyatýnda, uluslararasý esir tüccarlarýnýn kaçýrdýðý güzel bir kadýn, onun taþýma planlarýnda ölümcül problemler çýkmasýna neden olur. Artýk Frank, deðerli kargosunu ve kendi hayatýný kurtarmak için durmak bilmeyen, hareket dolu bir savaþa girmelidir. Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer (d. 22 Þubat 1788, Danzig - 21 Eylül 1860, Frankfurt), Alman bir filozof, yazar ve eðitmendir. Ayný zamanda Immanuel Kant'ýn en çok deðer verdiði öðrencisiydi. Schopenhauer, Alman felsefe dünyasýndaki ilklerdendir ve dünyanýn anlaþýlmaz, akýlsýz prensipler üzerine kurulu nedenselliklerinin olduðunu söyleyerek dikkatleri çekmiþtir.ayrýca Schopenhauer, Nietzsche'nin ilk akýl hocasýdýr.schopenhauer, Platon'un ve Immanuel Kant'ýn etkisinde idealizmin teorisini kendince anladýðý boyutunda temsil ederken, bu genel bakýþý subjektif idealizmin sýnýrlarýndan taþýramamýþ ve Hegel'in felsefesini de reddetmiþtir. Hegel, Schelling ve Fichte'ye ve sonradan kendisini fikirlerinden dolayý onore eden Schleiermacher'e karþý etkileyici polemikler yazmaktan çekinmemiþtir. Felsefesinin ilkesel bir kavramý irade kavramýdýr. Dünyanýn özü ve gerçekliði irade iken, fenomenlerden oluþan dünya, tasarýmdan baþka bir þey deðildir. Ýrade, Schopenhauer felsefesinde kendini bir zorunluluk olarak gösterir, ki onun düþüncesindeki kötümserliðin ve karamsarlýðýn kaynaðý da esas olarak budur. Ýnsan, tamamen kurtulamayacak olsa da istencin emrine boyun eðerek acý ve kederden kýsmen kurtulabilir. Bu noktada Schopenhauer'ýn düþüncelerinin belirli ölçüde, kaderciliðin aðýr bastýðý doðu felsefelerine yakýnlaþtýðý söylenebilir.schopenhauer'a göre; birbirlerini en çok büyüleyenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardýr.schopenhauer, görünen dünyanýn ardýnda yatan esas gerçekliðin istenç olduðunu ileri sürdü. Schopenhauer'a göre bu istenç akýlsýz, bilinçsiz bir öze sahipti ve kendisini fenomenler dünyasýnda gösteriyordu. Bütün görünenlerin kaynaðýydý. Ýnsan bedeni de onun eseriydi. Aklýn denetimde olmayan bu istenç, insanlarý parmaðýnda oynatýyor ve geçici tatminlerle veya ulaþýlamayan hayâllerle, insaný hiçbir zaman dýþýna çýkamayacaðý bir býkkýnlýk ve acý döngüsüne sokuyordu. Ona göre; bu anlamsýz, boþ, acýyla dolu ve kötü hayattan kaçýnmanýn tek yolu vardý: Ýstencimizi öldürmek! GÖKKUÞAÐI BÖREÐÝ Malzemeler 4 Adet Havuç 3 Adet Yufka 300 gr Kýyma 2 Adet Soðan 250 gr Ispanak Yapraðý 2 Su Bardaðý Süt Sývý Yað 3 Çorba Kaþýðý Tuz 2 Çorba Kaþýðý Kýrmýzýbiber Yemeðin Tarifi Havuçlarýn kabuklarýný bir býçak yardýmýyle kazýyýn. Sonra rendenin iri tarafý ile rendeleyin. Tavaya 1 çorba kaþýðý sývý yaðý alýn. Havuçlarý ilave edin. Rengi deðiþene dek kavurun. Ayrý bir Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atlý gidiverir. Benjamin Franklin tavaya 3 çorba kaþýðý sývý yaðý alýn. Kýymayý ekleyin ve kavurun. Yine ayrý bir tavaya 3 çorba kaþýðý sývý yaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný pembeleþene dek kavurun. Soðanýn yarýsýný iri parçalar þeklinde kesilmiþ ýspanaklarýn üzerine, diðer yarýsýný ise kýymanýn üzerine ilave edin. Düz ve temiz bir zemine yufkayý serin. Derin bir kapta 2 su bardaðý süt ve yarým su bardaðý sývý yaðý karýþtýrýn. Hazýrladýðýnýz bu karýþýmdan yeterli miktarda yufkanýn üzerine bir kaþýk yardýmýyle serpin. Havucu üzerine yayýn. Ýkinci yufkayý havucun üzerine yerleþtirin. Sütlü karýþýmdan serpin. Kýymalý harcý yayýn. Son olarak üzerine üçüncü yufkayý yerleþtirin. Sütlü karýþýmdan serpin. Ispanaklý harcý yayýn. Yufkalarý düzgün bir þekilde yuvarlayýn. 2 parmak kalýnlýðýnda dilimler kesin. Çok az yaðlanmýþ tepsiye dizin. Önceden ýsýtýlmýþ 200 dereceli fýrýnda piþirip, servis yapýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Taþýyýcý 2 Yabancý Film 21:45 New York ta Beþ Minare Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin 23:45 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Yarýþma Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:50 Hababam Sýnýfý Tatilde 21:45 Yüzüklerin Efendisi Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

9 HABER 9 YEDAÞ merkezde elektrik kesecek Vali Baþköy Oðuzlar'da inceleme yaptý Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ (YEDAÞ) bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle önümüzde ki hafta içi kentin merkezinin bazý bölgelerinde ve köylerde enerji kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Bahçe Sokaklar, Bahçeler sokaklar tarihinde saatleri arasýnda: Ýskilip Caddesi sað taraf tarihinde saatleri arsýnda: Derebekiþ, Doruk Bekiþ ve Çambekiþ köyleri. Son anda 20 bin TL'yi dolandýrýcýlardan kurtardý Çorum'da 60 yaþýndaki Y. Y'in, cep telefonu ile kendisini arayýp savcý olarak tanýtan kiþinin hesabýna yatýrdýðý 20 bin lira, polis oðlunun giriþimleri sonucu kurtarýldý. Emekli öðretmen Y. Y'yi arayýp, kendisini savcý olarak tanýtan kiþi, "Terör örgütü sizin hesabýnýzdaki paralarý ele geçirmeye çalýþýyor. Hesaplarýnýzdaki parayý çekip, bizim hesaba yatýrýrsanýz. Bu iþten kurtulursunuz. Biz size parayý iade ederiz" dedi. Telefondaki konuþmalara inanan Y. Y, bankada hesabýnda bulan 20 bin lirayý çekip PTT Þubesi'nde verilen hesaba yatýrdý. Parayý yatýrdýktan sonra bir baþka ilde polis olan oðlunu arayýp durumu bildirdi. Babasýnýn dolandýrýldýðýný anlayan oðlu, "Sakýn parayý yatýrdýðýný onlara söyleme ve telefonu da kapatma" dedi. Bir baþka telefonla da Çorum Emniyet Müdürlüðü ile temasa geçip meslektaþlarýndan yardým istedi. En yakýn ekipler, Gazi Caddesi üzerinde bulunan PTT þubesine yönlendirildi. Birkaç dakika içerisinde PTT binasýna gelen polisler, verilen eþkal üzerinde çalýþma yaparak Y. Y'ye ulaþtý. Polisin müdahalesiyle hesap bloke edilerek, havale iþlemi iptal edildi. 20 bin lirasý kurtarýlan Y.Y, ifadesi alýnmak üzere polis merkezine götürüldü. Ýlçe ziyaret ve incelemelerini sürdüren Vali Sabri Baþköy, bu kapsamda Oðuzlar ilçesinde inceleme ve denetimlerde bulunarak, Ýlçe Kaymakamý Ýbrahim Çelik'i makamýnda ziyaret etti ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Vali Baþköy, yapýlmasý planlanan Oðuzlar Kaymakamlýk lojmaný arsasýný da inceledi. Vali Sabri Baþköy, Oðuzlar'a yapýlmasý planlanan, Oðuzlar Kaymakamlýk Lojmanýna yönelik belirlenen arsalarý yerinde inceleyerek, Ýlçe Kaymakamý Ýbrahim Çelik ve Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'tan alternatifler ve yaþanan sýkýntýlar hakkýnda bilgi aldý. "BDP'nin Karadeniz turu Türkiye'nin birlik ve kardeþliðini sakatlamaya yönelik bir harekettir" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, bölücülüðün AK Parti tarafýndan zirveleþtirilip kurumsallaþtýrýlmaya çalýþýlmasýnýn, kardeþlik baðlarýnýn yýpratýlmasýna ve etnik tahrik ve provokasyonlarýn geniþleyerek tehlikeli bir eþiðe dayanmasýna yol açtýðýný iddia etti. Bahçeli, bin yýllýk kardeþlik, Türk milletinin anlam ve hayat kaynaklarýnýn meze yapýlarak iþtahla yenildiðini öne sürdü. Devlet Bahçeli, yaptýðý yazýlý açýklamada, AK Parti hükümetinin cepheleþmeyi kýþkýrtan ve toplumsal huzuru baltalamayý amaçlayan falsolu siyaset tercihinin bugünkü ortamda ülkenin en önemli sorunu haline geldiðini ifade etti. Türkiye'nin hükümetin sevk ve idaresinde 'akýllara durgunluk veren çeliþkiler halkasýnýn ve çetrefilli hadiseler yumaðýnýn' içine kýsýldýðýný savunan Bahçeli, bölücülüðün AK Parti tarafýndan zirveleþtirilip kurumsallaþtýrýlmaya çalýþýlmasýnýn, kardeþlik baðlarýnýn yýpratýlmasýna, etnik tahrik ve provokasyonlarýn geniþleyerek tehlikeli bir eþiðe dayanmasýna yol açtýðýný ileri sürdü. Milli ve manevi deðerlere karþý yapýlan tesir düzeyi yüksek saldýrýlarýn, infaz giriþimlerinin bölücü terör örgütüyle eþzamanlý ve koordinasyon halinde ilerletilmesinin tehditlerle dolu bir mecranýn kilidini açtýðýný iddia eden Bahçeli, 'biz' kavramýnýn içinin boþaltýlmasý, mensubiyet bilincinin altýnýn oyulmasý ve birlikte yaþama hissiyatýnýn hýrpalanmasýnýn önümüzdeki çok çetin ve var olma, yok olma sýnýrýnda geçecek bir imtihana iþaret ettiðini kaydetti. "BAÞBAKAN TÜRK MÝLLETÝNÝN KADERÝNÝ MASAYA YATIRMIÞTIR" Türk milletinin bir yanda 'süreç, barýþ, çözüm' sacayaðýnda aðýr bir þantaja maruz kalýrken, diðer yanda geri dönülmesi çok zor olacak daðýlma ve parçalanma girdabýna sokulmak istendiðini öne süren Bahçeli, þöyle devam etti: "AKP'nin, PKK ve Ýmralý canisiyle yürüttüðü müzakerelerin, teslim görüþmelerinin ve acizce sürdürdüðü mütareke arayýþlarýnýn ise bu gidiþatý kontrolden çýkaracaðý neredeyse kesine yakýn bir durum olarak görülmektedir. Baþbakan Erdoðan Ýmralý canisiyle Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderini akýl almaz ve hiçbir þekilde izahý olmaz þekilde masaya yatýrmýþtýr. Bu masada bin yýllýk kardeþlik, Türk milletinin anlam ve hayat kaynaklarý meze yapýlarak iþtahla yenilmektedir. Geliþmeler göstermiþtir ki etnik temelli bölücü terör AKP'yi felç etmiþ, karar alma özelliklerini ve milli onurunu bir daha canlanmamak üzere gömmüþtür. Baþbakan Erdoðan Ýmralý canisine karþý diz çökmüþ, PKK taleplerine boyun eðmiþ ve milli tezlerden hiçbir siyasi iktidarda görülmediði kadar taviz vermiþtir. Bu þahsiyetsizliðin, kimliksizliðin ve siyasi ahlak bozukluðunun arka planýnda Türk milletine þaþý ve yanlýþ bakýþ oldukça belirleyici bir rol icra etmiþtir. Maalesef, Ýmralý adasýnda müebbet hapis cezasýyla yatan teröristbaþý ülkemizin kaderi ve milletimizin akýbeti hakkýnda söz ve yetki sahibi mevkiine çýkmýþtýr." Günlerce Ýmralý'ya kimlerin gideceðinin tartýþýldýðý, AK Parti ile BDP arasýnda yaþanan isim pazarlýklarýnýn herkesin gözü önünde çeli, bu iki ayný evsaftaki bölücülük figürleri arasýnda Ýmralý hasretinin dinmesi adýna; karþýlýklý beyanlar, usulen yapýlan sýzlanmalar, sözde vize anlaþmazlýklarý her þeyin önüne geçtiðini ve Türkiye gündeminin buraya hapsedildiðini söyledi. "ÝMRALI CANÝSÝ TÜRKÝYE'NÝN AÐIRLIK MERKEZÝ HALÝNE DÖNÜÞTÜRÜLDÜ" AK Parti'nin BDP'li bazý isimlere yalandan ambargo koyduðunu ileri süren Bahçeli, kamuoyu tepkisini frenleyebilmek için 'yalama haline gelen veto kartýný' kullandýðý, yapýlan beyhude açýklamalarla karþýlýklý söz düellosuna dönen Ýmralý ziyaretlerinin makul isimlerle yapýlmasýnda ýsrarcý olunduðunu savundu Sonunda AK Parti'nin muradýna erdiðini, belirlediði BDP'li heyeti hazýr ettiðini kaydeden Bahçeli, "Baþbakan Erdoðan'ýn, iþini gücünü býrakýp varlýðýný ve taþýdýðý siyasi sorumluluðunu Ýmralý canisiyle kim ya da kimlerin görüþeceðine adamasý bölücülüðe merak salan birisinin hezeyanlarýndan baþka bir anlama gelmeyecektir. Ne acýdýr ki, Ýmralý canisi, AKP sayesinde Türkiye'nin aðýrlýk merkezi haline dönüþtürülmüþ, ayný zamanda geliþmelerin boyutunu ve yönünü tayin edecek sözde akil adam seviyesine çýkarýlmýþtýr. Baþbakan Erdoðan göz göre göre, tüm umut ve beklentisini, baþkanlýk hedefini onbinlerce insanýmýzýn kanýna girmiþ caniye baðlamýþtýr. Bunun için Ýmralý bekçiliðine soyunmaktan, Ýmralý havarisi olmaktan ve Ýmralý müþahidi rolünden gocunmamýþ, bundan da rahatsýzlýk duymamýþtýr. Baþbakan Erdoðan, siyasi menfaati doðrultusunda ve ikbal endiþelerinin izdüþümünde, Ýmralý canisiyle her anlamda ittifak kurmuþ ve birlikteliklerini çözüm süreci isimli çöküþün þahitliðiyle nikah aþamasýna getirmiþtir. Kanlý ve saldýrgan emellerden, kirli ve karanlýk hesaplardan, silah ve bomba taraflarýndan barýþ ve çözüm uman bu zihniyetin Türk milletine büyük bir vefasýzlýk ve insafsýzlýk yaptýðý her türlü izahtan varestedir. Baþbakan'ýn bu uðurda, dün her türlü kötü ve yutulmasý mümkün olmayan hakaretleri sýraladýðý bölücülüðün siyaset ayaðý BDP'yi, gizli bir koalisyon ortaðý gibi yanýna almasý tam bir rezalet ve ilkesizlik örneðidir." görüþüne yer verdi. "KARADENÝZ TURU HASSASÝYETLERÝN ALDIÐI BOYUTU GÖSTERMESÝ BAKIMINDAN ANLAMLI" AK Parti-BDP ortaklýðýnýn tüm tezgah, tahrik ve gündemdeki etnik kutuplaþmalarýn faili olarak Türkiye'nin birlik ve kardeþliðini sakatlamaya yöneldiðini belirten Bahçeli, BDP'nin Çorum'da baþlayýp þimdilik Samsun'da durmak zorunda kaldýðý Karadeniz turunun, bunlardan yalnýzca birisi olduðunu vurguladý. AK Parti'nin teþvik ve yol açmasýyla BDP'li bir grup milletvekilinin baþlattýðý Karadeniz turunun, hassasiyetlerin aldýðý ve ulaþtýðý boyutu göstermesi bakýmýndan son derece anlamlý olduðunu kaydeden Bahçeli, "AKP ve BDP'nin eþgüdüm ve rol paylaþýmý halinde sinsice Karadeniz'i hedef almasýný, asil ve cesur Karadeniz insanýmýzý ihanet planlarýna dahil etme yüzsüzlüklerini iyi okumak ve anlamlandýrmak gerekmektedir. Hatýrlanmalýdýr ki, Baþbakan Erdoðan bu ayýn baþýnda, partisinin Karadeniz illerinin milletvekilleriyle bir araya gelmiþ, bilhassa PKK ve Ýmralý canisiyle onursuzca yürütülen müzakerelerin kendi yörelerinde anlatýlmasýný ve itirazlarýn giderilmesini istemiþtir. Peþinden, yine Baþbakan'ýn müsamahasý ve icazetiyle BDP'li dört milletvekili Karadeniz'e adeta çýkarma yapmýþ ve Ýmralý canisiyle yapýlan görüþmeleri masumiyet kisvesiyle yapýldýðýný anlatmak üzere görevlendirilmiþlerdir. Maksat çözüm süreci rumuzlu çöküþ ve çözülüþ planý konusunda Karadeniz'in tertemiz insanýný kandýrmak ve yanlýþa rýza göstermesini temin etmek noktasýnda düðümlenmiþtir." dedi. "KARADENÝZ AÇILIMI MÝLLÝ DALGAYLA KESÝLDÝ, YARIM BIRAKILDI" PKK'nýn dümen suyunda zehir saçan kiþilerin Karadeniz'e açýlmalarýnýn milli dalgayla kesildiðini ve yarým býrakýldýðýný ifade eden Bahçeli, þunlarý kaydetti: "AKP ve BDP sýnýrlý sorumlu bölücülük kooperatifinin artniyetli ve köksüz isimleri, Karadeniz'in mert insanlarýna kafatasý koalisyonu, derin yapýlanma, saygýsýzlar, Ergenekon uzantýlarý, gladyo temsilcileri iftirasýný vurmaya kalkýþmamalý, þerefli insanlarýmýzý daha fazla karalamayý sürdürmemelidir. Baþbakan Erdoðan; PKK'nýn yedeði suçlamasýyla hakir görüp azarladýðý, Kandil'e gitsinler diyerek istikamet gösterdiði, teröristlerle kucaklaþtýklarýný söyleyerek aleyhlerine yeri göðü ayaða kaldýrdýðý BDP'lileri Karadeniz'e iterek Türkiye'yi gerginliðe havale etmiþtir. Bilinmelidir ki, Sinop ve Samsun'da meydana gelen olaylarýn müsebbibi ve birinci dereceden azmettiricisi daha düne kadar süren beyanlarýyla BDP'lileri hedef gösteren Baþbakan Erdoðan'dan baþkasý deðildir. BDP'lileri PKK'nýn uþaðý olarak gösterip, hatta Kandil'in boðazlarýndaki ipi gevþetmeden hiçbir þeyi yapamayacaklarýný söyleyen Baþbakan'ýn, Sinop ve Samsun'daki olaylardan Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu göstermeye çalýþmasý izansýzlýðýn, körlüðün ve dayanaksýz atmanýn bu þahsiyetin zihnini esir aldýðýný göstermiþtir." "KARADENÝZ'ÝN MERT ÝNSANLARI AKP'NÝN PKK'YA YANAÞMASINA ÝTÝRAZ ETTÝ" Bu gerçekler ortada dururken kendisinin 'Teröristle kucaklaþanlarla görüþmem' diyerek terslediði BDP'lilere þimdi saygý gösterilmesini öfkeyle dile getirmesinin, tükenmiþ ve iflas etmiþ bir siyasetçinin nafile bayanlarýndan baþka bir manaya gelmeyeceðine iþaret eden Bahçeli, Karadeniz'in mert insanlarýnýn aslýnda AK Parti'nin PKK'ya yanaþmasýna ve yanýnda haince durmasýna itiraz ettiðini ve bu yolla da tepkisini dile getirdiðini ifade etti.daha birkaç ay önce, asýlmasý konusunda görüþler ileri sürüp, hatta idam cezasýnýn tekrar geri getirilmesini dillendiren Baþbakan Erdoðan'ýn, þimdi teröristbaþýndan sözde barýþ ve çözüm umar bir duruma gelerek, vatandaþlarýn da bu þekilde davranmasýný beklemesinin tarifi olmayan bir çeliþkinin ve basiretsizliðin ürünü olduðunu savunan Bahçeli, "Baþbakan'ýn her sözünden, bir süre sonra anýnda dönüþ göstermesi, dünüyle taban tabana zýtlýklar sergilemesi kendisi açýsýndan normal ve sýradan olabilecektir. Fakat Türk milleti böylesi bir tutarsýzlýðýn ve ahlaki kýrýlmanýn hiçbir zaman içinde olmayacak, doðrularýndan ve ilkelerinden dönemsel þartlar öyle gerektiriyor bahanesiyle ayrýlmayacaktýr. Baþbakan Erdoðan, milliyetçiliðin törpülenmesi, Türklük deðerlerinin ayaklar altýna alýnmasý için Karadeniz'i deney sahasý olarak görmüþ ve buradaki kardeþlerimizi ahlaksýzca kullanmaya ve test etmeye cüret etmiþtir. Þayet Karadeniz olur verirse, bölünmenin ve daðýlmanýn kolayca hayata geçeceðini þuursuzca hesap etmiþtir. Elbette yanlýþ hesap Karadeniz'den dönmüþ ve AKP'nin kucaðýnda patlamýþtýr. Þüphesiz Baþbakan Erdoðan ve hükümetinin Türklük deðerlerini, millet anlayýþýný ve Türk milliyetçiliðini anlamsýzlýða, boþluða ve hiçliðe taþýma uðraþlarý, karþýlaþtýðýmýz en ciddi meselelerin liste baþýna yerleþmiþtir. Bölücülüðü tahkim, Türk milliyetçiliðini tahrip ve milleti taciz ederek hain projelerine ulaþacaðýna saflýkla inanan Baþbakan ve hükümetinin, fitne elçiliðine ve nifak üretimine odaklanmasý Milliyetçi Hareket Partisi var olduðu müddetçe mümkün olmayacaktýr. Kimse boþuna uðraþmamalýdýr; Türk- Kürt kavgasý çýkarmaya, derin kardeþlik hukukunu yaðma etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Devamlý körüklenen etnik kutuplaþmanýn Türkiye'nin mahvýna neden olacaðý, son yurdumuzu Yugoslavya'nýn bir kopyasý haline dönüþtüreceði hesaba katýlmalý ve herkes, en baþta da hükümet aklýný baþýna almalýdýr." þeklinde konuþtu. "AYIRMA KALLEÞLÝÐÝNE KARÞI BÝRLÝKTE YAÞAMA ÝDEALÝ" 'AK Parti'nin Türk milletini 36'ya ayýrma kalleþliðine karþý en büyük güvencenin milletin asýrlarý aþan, güçlükleri bir bir yenen birlikte yaþama ideali' olduðunun altýný çizen Bahçeli, þöyle devam etti: "Kim ne yaparsa yapsýn bundan ödün verilmeyecek ve bölücülük lobisine sýrtýný yaslayan gafil ve densizlere fýrsat tanýnmayacaktýr. Büyük Türk milleti, milli kýymetlerini ayaklar altýna almaya, milliyetçiliði karalamaya çalýþan BOP kurnazlýðýný en kýsa sürede sandýkta ayaðýnýn altýna alacak ve çiðneyecektir. Ýmralý canisiyle ýsrar ve hevesle sürdürülen ihanet görüþmelerini meþrulaþtýrmak ve karþý çýkýþlarý hafifletmek için Türk milliyetçiliði düþmanlýðýnýn ana tema olarak seçilmesi bizzat Türk milleti tarafýndan ezilecek ve sahiplerinin baþýnda paralanacaktýr. Baþbakan'ýn Türk milliyetçiliðini ýrkçýlýk, ayrýmcýlýk ve kafatasçýlýk olarak mahküm etmeye yeltenen bitmek bilmeyen provakatif çýkýþlarý inþallah maya tutmayacak, doðudan batýya, kuzeyden güneye tüm Türk vatandaþlarý buna karþý seslerini yükseltecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin varlýðýna, milli onuruna ve geleceðine heyecanla sahip çýkmaya devam edecek, Türk milletinin birliðinin ve milli kimliðinin üzerinde özenle titreyecektir. Artýk Baþbakan konuþtukça batmakta, battýkça da tüm denge ve ölçülerinden kopmaktadýr. Þuur altýnda, millet ve milliyetçiliðe yönelik olarak bastýramadýðý ön yargýlar, kompleksler ve düþmanlýk duygularý bulunan bu kafa yapýsýnýn siyaseten imha olmasý yakýndýr. Baþbakan'ýn yeminli milliyetçilik hasýmlýðý, Türklüðü yok etmeye ve Türkiye'nin üniter yapýsýný bozmaya ayarlý niyetleri kýsa süre içinde hüsrana uðrayacaktýr. Zira asýrlarca bir ve beraber kalmýþ, bundan dolayý da iri ve diri durmuþ büyük Türk milleti, kendini bilmez bir meczup tarafýndan teslim alýnamayacak ve bozguna uðratýlamayacak kadar güçlü ve kudretlidir.

10 HABER 10 "Terör tehdidiyle vatandaþý baþkanlýk sistemine ikna etmeye çalýþacaklar" Yargýtay'dan 16 yaþýndan küçük evliliðe veto Yargýtay 2. Hukuk Dairesi'nin, 16 yaþýndan küçük Yetiþ Tiryaki'nin evlenmesine izin verilmesine dair yerel mahkeme kararýný bozma kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kararda davacýlar Cevat ve Fatime Tiryaki tarafýndan 2006 yýlýnda açýlan davada, çocuklarý Yetiþ Tiryaki'nin evlenmesine izin verilmesinin istenildiði, yerel mahkemenin de davayý kabul ettiði ifade edildi. Medeni Kanun'un ilgili 124. maddesinde yer alan "Ancak, hakim olaðanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altý yaþýný doldurmuþ olan erkek veya kadýnýn evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir" hükmüne raðmen hükmün temyiz edilmeyerek kesinleþtiðinin ifade edildiði Yargýtay kararýnda, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn temyiz etmesiyle dosyanýn Yargýtay'a geldiði belirtildi. Evlenmesine izin verilmesi istenilen 1991 doðumlu Yetiþ Tiryaki'nin dava ve hüküm tarihinde on altý yaþýný doldurmadýðýnýn anlaþýldýðýnýn belirtildiði kararda, þu ifadelere yer verildi: "Mahkemece, kanuni þartýn oluþmamasý nedeniyle davanýn reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykýrý olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykýrýdýr. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalý kanun yararýna bozma isteðinin açýklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasýna, oybirliðiyle karar verildi." CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, BDP heyetinin Ýmralý'ya gidecek olmasýna iliþkin, "AKP, BDP ve Ýmralý'nýn anayasal ittifaký vardýr, yeni anayasanýn özellikle baþkanlýk sistemi konusundaki bir ittifaký vardýr. Bu ittifakýn Türkiye'nin önüne sunmaya planladýðý seçenek ya baþkanlýk sistemi ya terör yani terör tehdidiyle vatandaþý baþkanlýk sistemine ikna etmeye çalýþacaklar, kimse bu tuzaða düþmemeli" dedi. Hamzaçebi, Haberleþme ve Özel Hayatýn Gizliliði Araþtýrma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Mehmet Kesimoðlu, Erdal Aksünger, Namýk Havutça ve Ýlhan Cihaner ile birlikte TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. CHP Adana eski Milletvekili Tacidar Seyhan'ýn gerek komisyon üyesi olarak yapmýþ olduðu faaliyetler gerekse anayasanýn milletvekili olarak kendisine tanýdýðý görev alaný içerisindeki faaliyetleri nedeniyle bir soruþturmaya tabi tutulduðunu belirten Hamzaçebi, "Medyada yer alan haberlere göre Sayýn Tacidar Seyhan'ýn milletvekili olarak yapmýþ olduðu faaliyetler bir savcýlýk soruþturmasýnýn konusu olmuþtur. Tacidar Seyhan'ýn soru önergelerine dahi konu olmuþ olan faaliyetleri nedeniyle soru önergesinde sormuþ olduðu hususlar nedeniyle sorguya çekilmesi demokrasiye, özgürlüklere, anayasal sisteme, kuvvetler ayrýlýðýna tam bir müdahaledir" dedi. Haberleþme ve Özel Hayatýn Gizliliði Araþtýrma Komisyonu'nun yasa dýþý dinlemeleri araþtýracaðýna iþaret eden Hamzaçebi, "Ancak yargýnýn bu tutumu yani savcýlýk soruþturmasýnýn bu kapsamý bu içeriði ileride þimdiki komisyonunun üyelerinin yapmýþ olduðu faaliyetlerinin de soruþturmaya konu olabileceðinin iþaretidir" diye konuþtu. -TBMM BAÞKANI'NA ÇAÐRIDA BULUNDU- TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'e çaðrýda bulunan Hamzaçebi, "TBMM Sayýn Baþkaný'ný da yasama sorumsuzluðuna sahip çýkmaya kuvvetler ayrýlýðýnýn bu ilkesini yasamaya iliþkin ilkesini hayata geçirmeye davet ediyorum. CHP olarak bu tutumu kýnýyoruz" dedi. Tacidar Seyhan'ýn yalnýz olmadýðýný kaydeden Hamzaçebi, "CHP Grubu kendisinin arkasýndadýr ancak parti ayrýmý yapmaksýzýn tüm milletvekillerinin Tacidar Seyhan'ýn arkasýnda olmasýný talep ediyorum" dedi.denizli Milletvekili Ýlhan Cihaner de, "Tacidar Seyhan'ýn üyesi olduðu bir komisyon o dönem kurulmuþ olan hukuk dýþý dinlemelerle ilgili bir komisyon faaliyetleri çevresinde birtakým kiþilerle yapmýþ olduðu görüþmeler þu anda suç olarak kendisinin önüne getirilmiþ durumda" diyerek tepkisini dile getirdi. -BERFO ANA- Berfo Ana'nýn vefat ettiðini belirten Hamzaçebi, "Berfo Ana'nýn bu mücadelesi Türkiye'deki tüm kayýplarýn tüm faili meçhullerin mücadelesidir ayný zamanda. Oðlunun mezarýný göremeden kendisi mezara girdi, bu çok acý bir durumdur" diye konuþtu. -HABERAL- CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ýn Ortadoðu Organ Nakli Derneðin baþkaný olduðunu belirten Hamzaçebi, "Kendisi tutukluyken bu baþkanlýða seçildi. Önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Dünya Organ Nakli Derneði Baþkanlýðý seçimlerine de yine kendi iradesi dýþýnda baþkan adayý olarak önerilmiþtir" dedi. Haberal'ýn tutuklu olduðu koþullarý gösteren bir krokiyi çizerek kendisine gönderdiðini ifade eden Hamzaçebi, "Yani hücresini kendisi çizdi, bana gönderdi, nasýl bir ortam içerisinde yaþadýðýný, burada gayet iyi gösteriyor, son derece küçük bir alan" diye konuþtu. -SORULAR- Bir basýn mensubunun, "Savcýlýðýn Sayýn Seyhan hakkýndaki soruþturmasý bir gözdaðý olarak algýlanabilir mi?" sorusuna Hamzaçebi, "Þüphesiz Bu bir gözdaðýdýr, Sayýn Tacidar Seyhan'a gözdaðýdýr. Milletvekilinin yasama faaliyeti hiçbir þekilde soruþturma konusu olamaz. Bu anayasaya aykýrýdýr" yanýtýný verdi. "Gözdaðý derken yeni komisyon üyelerine bir gözdaðý olabilir mi?" þeklindeki soruya da Hamzaçebi, "Mevcut komisyonun çalýþmalarýný da etkileyecektir. Böylesi bir psikolojik baský ortamýnda milletvekilinin rahat görev yapma imkaný yoktur" diye konuþtu. Apple ve Facebook'u çökerten site Ýnternet bankacýlýðý aktif müþteri sayýsý 10 milyona yaklaþtý Türkiye'de internet bankacýlýðýný kullanan aktif müþteri sayýsý 2012 yýlýnda bir önceki yýla göre 1.8 milyon kiþi artarak, 9 milyon 630 bin kiþiye yükseldi. Türkiye Bankalar Birliði (TBB), Aralýk 2012 internet ve mobil bankacýlýk istatistiklerini açýkladý. TBB üyesi bankalardan internet bankacýlýðý hizmeti veren 26 bankanýn bilgilerinden oluþan raporda bireysel ve kurumsal veya tüzel müþteri ayrýmýnda internet bankacýlýðý istatistikleri, il bazýnda aktif müþteri sayýlarýnýn daðýlýmý ile mobil bankacýlýk hizmeti veren 13 banka verisinden oluþan istatistikler yayýmlandý. Buna göre internet bankacýlýðýný kullanan aktif müþteri sayýsý 2012 yýlýnda bir önceki yýla göre 1.8 milyon kiþi artarak, 7 milyon 803 binden 9 milyon 630 bin kiþiye yükseldi. Ýnternet bankacýlýðý yapmak üzere sistemde kayýtlý olan ve en az bir kez giriþ iþlemi yapmýþ toplam bireysel müþteri sayýsý, Aralýk 2012 itibariyle, 22 milyon 611 bin olurken, son bir yýl içerisinde en az bir kez giriþ iþlemi yapmýþ toplam bireysel müþteri sayýsý ise 13 milyon 884 bin kiþi olarak belirlendi. -AKTÝF BÝREYSEL MÜÞTERÝ SAYISI 1 MÝLYON 827 BÝN KÝÞÝ ARTTI- Ekim-Aralýk 2012 döneminde yaklaþýk 9.6 milyon bireysel müþteri en az bir kez internet bankacýlýðý giriþ iþlemi yaptý. Bu miktar, toplam kayýtlý bireysel müþteri sayýsýnýn yüzde 43'ünü oluþturdu. Yýlýn son çeyreðinde, aktif bireysel müþteri sayýsýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 827 bin kiþi, bir önceki üç aylýk döneme göre ise 655 bin kiþi artýþ oldu. -KURUMSAL MÜÞTERÝ SAYISI 2.2 MÝLYON KÝÞÝYE ULAÞTI- Ýnternet bankacýlýðý yapmak üzere sistemde kayýtlý olan ve en az bir kez giriþ iþlemi yapmýþ kurumsal müþteri sayýsý 2012 itibariyle, 2 milyon 193 bin kiþi oldu. Bunlarýn 922 bini yýlýn son çeyreðinde en az bir kez giriþ iþlemi yaptý. Son bir yýl içerisinde en az bir kez giriþ iþlemi yapmýþ kurumsal müþteri sayýsý ise 1 milyon 132 bin kiþi düzeyinde gerçekleþti. Ýnternet bankacýlýðý için kayýt yaptýran ve en az bir kez giriþ iþlemi yapmýþ toplam müþterilerin yüzde 43'ü Ekim-Aralýk 2012 döneminde en az bir kez internet bankacýlýðý iþlemi yaptý. Ekim- Aralýk 2012 döneminde, toplam aktif müþteri sayýsýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 946 bin kiþi, bir önceki üç aylýk döneme göre ise 691 bin kiþi artýþ oldu. ÞLEM HACMÝ 89.3 MÝLYAR TL- Ekim-Aralýk 2012 döneminde internet bankacýlýðý ile gerçekleþtirilen 10.2 milyon adet yatýrým iþleminin hacmi 89.3 milyar TL oldu. Temmuz-Eylül 2012 dönemine göre iþlem hacminde 13.3 milyar TL tutarýnda bir artýþ gerçekleþti. Dördüncü çeyrekte gerçekleþtirilen yatýrým iþlemleri hacminde birinci sýrayý 23.6 milyar TL tutarý ile yatýrým fonlarý iþlemleri alýrken, bunu vadeli hesaplar, döviz iþlemleri ve gerçekleþen hisse senedi iþlemleri izledi. En yüksek ortalama iþlem hacmi 37.9 bin TL ile repo iþlemlerinde gerçekleþti. Twitter, 2012 de birçok kez siber saldýrý tehdidi yaþadý, saldýrýlarýn bir kýsmý reddedildi, bir kýsmý da geçici teknik arýzalara ve bilgi sýzýntýlarýna neden oldu. Apple ve Facebook ise geçtiðimiz günlerde ardý ardýna siber saldýrýlara maruz kaldýklarýný açýkladý. Büyük firmalarýn maruz kaldýðý siber tehditler, buzdaðýnýn belki de sadece görünen ucu. AllThingsDigital sitesinin yazarlarýndan Mike Isaac, yakýn dönemde yaþanan saldýrýlarý mercek altýna aldý. Isaac, saldýrýlarýn ortak bir noktasý olduðuna dikkat çekti. Bu ortak nokta, saldýrýya maruz kalan sitelerin mobil geliþim hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan spesifik bir internet sitesini ziyaret etmiþ olmalarýydý. Dahasý, bu siteyi ziyaret edenler sadece teknoloji þirketleri deðil. Facebook ýn uðradýðý siber saldýrýyý inceleyen soruþturmacýlarýn verdiði bilgiye göre, söz konusu sitenin adý iphonedevsdk. Bu site, mobil teknolojilerle ilgilenen birçok firma için bir merkezi bilgi aðý gibi gösteriliyor. FACEBOOK ÇALIÞANLARI ARACILIÐIYLA SIÇRADI Facebook çalýþanlarý, iphone- DevSDK sitesini son haftalarda sýkça ziyaret etti. Sitenin HTML sine sýzdýrýlan kötü amaçlý bir kod, Oracle ýn internetin olmazsa olmaz yazýlýmý Java daki bir eklentideki açýðý kullandý. Bu þekilde, Facebook çalýþanlarýnýn dizüstü bilgisayalarýna bulaþtý. Facebook, konu hakkýnda bilgi talep eden AllThingsD sitesine geçtiðimiz hafta sayfasýnda yaptýðý açýklamanýn dýþýnda bilgi vermeyi reddetti. Bu geliþmelerin ardýndan, sakýn bir hataya düþerek iphonedevsdk sitesini ziyaret etmeyin. Sitenin risk taþýmadýðýna dair bir geliþme olana kadar, internet kullanýcýlarýnýn, yazýlým geliþtirici veya kurumlarýn bu siteye girmesi dijital güvenlikleri adýna tehdit içeriyor. iphonedevsdk AÇIKLAMA YAPTI iphonedevsdk sitesinin sahibi ve operatörü Ian Sefferman, dün AllThingsD ye açýklama yaptý. Sefferman, siber saldýrýlarla sitelerinin baðlantýsý hakkýnda þu ifadeleri kullandý: Sitemizin Facebook çalýþanlarýnýn bilgisayarlarýnýn etkilenmesinde araç olarak kullanýldýðý iddialarýný inceliyoruz. Bu iddianýn gerçek olmadýðý konusunda garanti verebiliriz. Facebook, siber saldýrý hakkýnda hemen diðer etkilenen þirketlerle temasa geçtiklerini duyurdu. Ancak bizimle temasa geçmediler. Ayrýca hiçbir yasal kurum ve teknoloji þirketi de bize ulaþmadý. Kullanýcýlarýmýzýn güvenliði bizim için çok önemli ve soruþturmayý sonuna kadar takip edeceðiz. Facebook, iphonedevsdk nýn açýklamasýnýn ardýndan All- ThingsD nin konu hakkýndaki görüþlerini sordu ancak cevap alamadý. APPLE DA MI AYNI SÝTEDEN HACK LENDÝ? Facebook un sessiz kalmasý, iphonedevsdk sitesinin Apple ýn uðradýðý siber saldýrýyla da ilgisi olmasýndan kaynaklanýyor olabilir. Apple, Salý günü yaptýðý açýklamada bazý Mac sistemlerinin internet tarayýcýlarýndaki Java eklentileri aracýlýðýyla hack lendiðini açýkladý. Þirket, iphonedevsdk sitesinin saldýrýyla baðlantýsý olup olmadýðý sorusunu cevapsýz býraktý. iphonedevsdk, kýsa bir süre önce yaþanan ve 250 bin Twitter kullanýcýsýnýn bilgilerine eriþildiði düþünülen hacker saldýrýsýnýn da kaynaðý olmuþ olabilir. Twitter ýn blog sayfasýnda konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, bilgi güvenliði birimi baþkaný Bob Lord, kullanýcýlara tarayýcýlarýndaki Java eklentisini devre dýþý býrakmalarýný istedi. Bu ipucu, saldýrýnýn Facebook ve Apple eylemleriyle baðlantýsý olabileceðine iþaret etti. Bir diðer önemli ipucu, Apple ýn Salý günü Java daki açýðý örtmek için yama olacak bir güncelleme sunmasý oldu. Twitter, Facebook gibi konu hakkýnda açýklama yapmayý reddetti. SALDIRI ÞEKLÝ FARKLI Teknoloji þirketlerinin maruz kaldýðý saldýrý, bireysel kullanýcýlar ve þirketlerin hedef seçildiði saldýrýlara kýyasla farklý. Watering hole saldýrýsý olarak tabir edilen yöntem, merkezi, popüler bir adres üzerinden düzenlenen saldýrý anlamýna geliyor. Bu merkez, birçok sektörden çok sayýda þirketin ziyaret ettiði bir yer olma özelliðini taþýyor. Facebook un güvenlik sorumlusu Joe Sullivan, geçtiðimiz hafta All- ThingsD sitesine yaptýðý açýklamada, Artýk herkes spearphishing hakkýnda bilgiye sahip... Bir internet sitesini hedef alarak saldýrý düzenlemek, bir kiþinin bilgisayarýný e-posta ve baðlantý (link) kullanmasýna gerek kalmadan etkileyebilmeniz anlamýna geliyor dedi. Spearphishing, bireysle kullanýcýlarý veya bir kurumdaki belli departmanlarý hedef alan bir phishing saldýrýsý olarak tanýmlanýyor. AllThingsD ye konuþan güvenlik analisti Ashkan Soltani ise, Bireysel yazýlým geliþtiricileri hedef almak yerine, su kuyusunu zehirleyerek ilerliyorlar yorumunu yaptý. GEÇMÝÞTE ÖRNEKLERÝ VAR Watering hole, teknoloji dünyasýnýn geçmiþte de maruz kaldýðý bir saldýrý türü. ABD nin baþkenti Washington D.C de bulunan Dýþiliþkiler Konseyi nin web sitesinde Aralýk 2012 de tespit edilen saldýrýda, düþünce kuruluþunun gazeteci, iþadamý ve iþ dünyasýndaki geniþ baðlantýlarýna eriþim saðlandý. Ancak iphonedevsdk kaynaklý olduðu düþünülen en son saldýrýlar, mobil dünyayý kapsamasý nedeniyle çok daha büyük bir hasara yol açabilir. Facebook un da blog sayfasýnda belirttiði gibi, Bu saldýrýda yalnýz deðildik. Diðer þirketlerin de bilgisayarlarýna sýzdýklarýný biliyoruz denildi. Akýllý telefon ve tablet bilgisayar kullanýmýnýn büyük bir hýzla artmasý ve geniþ coðrafyalara yayýlmasý, iphone ve ios üzerine özelleþmiþ iphonedevsdk sitesinden bilgi almak isteyen kurum sayýsýný da bir hayli artýrýyor. Facebook güvenlik sorumlusu Sullivan, iphonedevsdk, mobil yazýlým geliþtirmek isteyen herkesin ziyaret edeceði bir site ifadesini kullandý. Güvenlik analisti Sultani ise Birçok þirketin artýk daha dikkatli bir þekilde sistemlerini tarayacaðýna eminim. Ama önemli olan saldýrý altýnda olup olmadýðýnýzý anlayacak teknik bilgiye sahip olmanýz dedi.

11 SPOR 11 Çorumspor maçýný Evren Atýþ yönetecek HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Cihan Burgan Evren Atýþ Ýskilip, farklý galibiyet peþinde Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un yarýn kendi sahasýnda oynayacaðý Belediye Vanspor maçýný yönetecek hakem belli oldu. Hafta sonu Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmayý Zonguldak Bölgesi'nden Evren Atýþ yönetecek. Saat 13.30'da baþlayacak olan müsabakada Atýþ'ýn yardýmcýlýklarýný ise Kocaeli bölgesinden Murat Kurt ile Sakarya bölgesinden Ahmet Alemdar yapacak. Karþýlaþmada Zonguldak Bölgesi'nden Mustafa çevik ise 4. Hakem olarak görev yapacak. BELEDÝYESPOR MAÇININ HAKEMÝ CÝHAN BURGAN Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor'un Yimpaþ Yozgatspor ile deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmada AntalyaBölgesi'nden Cihan Burgan düdük çalacak. Yozgat Þehir Sahasý'nda saat 13.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Burgan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Antalya Bölgesinden Nihat Kaya ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Burdur Bölgesi hakemi Hakan Kývançise karþýlaþmada 4. Hakem olarak görev yapacak. 3. LÝG 1. GRUP'TA HAFTANIN HAKEMLERÝ Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. 23 ÞUBAT CUMARTESÝ: Fatih Karagümrük-Orhangazispor: Ozan Soykan 24 ÞUBAT PAZAR: ÇORUMSPOR-BELEDÝYE VANSPOR: EVREN ATIÞ Kýrýkhanspor-Siirtspor: Serhat Aslan Sandýklýspor-Ankara Demirspor: Emre Duz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor-Kastamonuspor: Murat Saraç Bergama Belediyespor-Gölcükspor: Barýþ Mekik Pazarspor-Kayseri Þekerspor: Murat Kaya Beþikdüzüspor-Anadolu Üsküdar 1908: Ahmet Aslan Ýstanbulspor-Tekirova Belediyespor: Adem Sarýtaþ 3. LÝG 3. GRUP'TA HAFTANIN HAKEMLERÝ Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. 24 ÞUBAT PAZAR: YÝMPAÞ YOZGATSPOR-ÇORUM BELEDÝYESPOR: CÝHAN BURGAN Gümüþhanespor-Kocaelispor: Fayat Bakan Isparta Emrespor-Kahramanmaraþ Belediyespor: Erkan Engin Darýca Gençlerbirliði-Elazýð Belediyespor: Hüseyin Altýntaþ Erzurum Büyükþehir Belediyespor-Diyarbakýrspor: Oktay Taþ Maltepespor-Arsinspor: Hasan Avcý Keçiörengücü-SancaktepeBelediyespor: Ercan Hellaç OYAK Renault-Beylerbeyi: Emrah Yýlmaz Altýnordu-Mardinspor: Ýlker Güneþ yaþlar minderde ter dökecek Yaþ Okullar Serbest ve Grekoromen Ýl Birinciliði müsabakalarý bugün ve yarýn gerçekleþtirilecek. Okul Sporlarý federasyonun 2013 faaliyet programý içerisinde yer alan Yaþ Okullar Serbest ve Grekoromen Ýl Birinciliði müsabakalarý bugün ve yarýn gerçekleþtirilecek. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezinde yapýlacak olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilecek. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezinde yarýn ise grekoromen stil il birinciliði yapýlacak. Saat 10.00'da yapýlacak olan müsabakalarla baþlayacak olan güreþler sonrasýnda dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasýnda Çorum'u temsil etme hakký kazanacak. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilimizi temsil eden Belediyespor, Eskipazar Beldiyespor önüne farklý galibiyet için sahaya çýkacak. Yarýn Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda saat 13.30'da lig sonuncusu Eskipazar Belediyespor'u konuk edecek olan temsilcimiz ilk yarýda deplasmanda 3-0 yenmiþti. Küme düþme potasýndan uzaklaþmak isteyen Ýskilip Belediyespor puan cetvelinde 19 puanla 9.sýrada yer alýrken, ligde tek galibiyeti bulunan Eskipazar Belediyespor ise 3 puanla ligin en alt sýrasýna demirledi. Armutçu: Hafife almayacaðýz Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu maç demecinde rakiplerini hafife almadan galibiyet için oynayacaklarýný söyledi. Son haftalarda bir çýkýþ yakaladýklarýný ve aldýklarý puanlarla camia olarak morallerinin düzeldiðini ve en önemlisi futbolcularýnýn yeniden özgüvenini kazandýðýný belirterek baþladýðý açýklamasýnda Armutçu, hafta içinde çok iyi hazýrlandýklarýný Çorumspor ile yapýlan antrenman maçýnýn da kendileri için çok iyi bir hazýrlýk olduðunu söyledi. Genç teknik adam Eskipazar Belediyespor'un ligdeki durumlarýna aldanmadan ciddiyet içinde rakiplerine saygý duyarak bir maç oynayacaklarýný ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarýnýn altýný çizdi. Sakatlýklarýnýn maç saatine kadar iyileþeceðini umduðunu belirten Armutçu, Yunus Emre'nin oynamayacak olmasýnýn kendilerini üzdüðünü ancak yerine oynayacak her futbolcusunun elinden geleni yapacaðýna inandýðýna vurgu yaparak taraftarlarýný maça davet etti. Masa Tenisi Liseli Gençler Grup Birinciliði Çorum'da gerçekleþtirildi Samanyolu Koleji finallerde Çarþamba günü yapýlan teknik toplantýnýn ardýndan ayný gün baþlayan Masa Tenisi Liseli Gençler (K-E) Grup Birinciliði dün yapýlan müsabakalarýn ardýndan sona erdi. Kendi illerinde birinci olarak daha sonra gruplara yükselen takýmlarýn mücadele ettiði grup birinciliði bay ve bayanlarda gerçekleþtirilirken, Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan müsabakalar sonrasý Çorum'u temsil eden Samanyolu Koleji erkeklerde üçüncü olarak yarý final gruplarýna katýlmaya hak kazandý. Müsabakalarýn bitiminin ardýndan takýmlara katýlým belgesi verilirken, ilk 3'e giren takýmlar yarý final gruplarýnda yer almaya hak kazandýlar. Dereceye giren takýmlar þu þekilde; Erkekler: 1. Asya Koleji-Ýstanbul, 2. Anadolu Lisesi-Yalova, 3. Samanyolu Koleji-Çorum, 4. Kipa 10. Yýl Anadolu Lisesi-Ýzmir Bayanlar: 1. Özel Toros Yaðmur Anadolu Lisesi-Antalya, 2. Anadolu Lisesi-Amasya, 3. Özel Sultan Murat Koleji-Sivas, 4. Turhal Sami Baklacý Anadolu Lisesi-Tokat PFDK'dan ceza yaðmuru Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin kuruluçorumspor ve Çorum Belediyespor'un gruplarýna adeta ceza oldu yaðdý. Çorum Belediyespor'un eski yardýmcý antrenörü Alaattin Arslan'ýn da 3 maç ceza aldýðý PFDK toplantýsýnda Çorumspor'un yarýn ki konuðu Belediye Vanspor'da ise kaleci antrenörü Fevzi Darðýn'a 4 maç ceza verildi. Geçtiðimiz Perþembe günü yapýlan toplantý sonrasýnda Çorumspor ve Çorum Beleidyespor'un rakiplerine verilen cezalar þöyle; "Siirtspor - Fatih Karagümrük A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn ve mensuplarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakayý kendi sahasýnda seyircisiz oynama ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna.ayný müsabakada Siirtspor kulübünün, görevli olmayan kiþilerin akredite edilmediði alanda yer almasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Siirtspor Kulübü idarecisi Mustafa Timurlenk'in toplam, 270 gün hak mahrumiyeti cezasý ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ayný müsabakada Siirtspor Kulübü idarecisi Mehmet Ali Þengöz'ün, müsabaka hakemine yönelik saldýrýsý ve hakareti nedeniyle takdiren 135 gün hak mahrumiyeti cezasý ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna.,gölcükspor - Kýrýkhanspor Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, Kýrýkhanspor Kulübü sporcusu Özkan Yýlmaz'ýn rakip takým sporcusuna ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezasý ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ayný müsabakada Kýrýkhanspor Kulübü sporcusu Erhan Gözetlik'in, rakip takým sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna.ayný müsabakada Kýrýkhanspor Kulübü teknik sorumlusu Alaattin Arslan'ýn, rakip takým sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasýna ve yedek kulübesine giriþ yasaðý cezasý ve para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ankara Demirspor Kulübü sporcusu Doðukan Uzunoðlu'nun, Ankara Demirspor - Çorumspor Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, rakip takým sporcusuna yönelik þiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Belediye Vanspor Kulübünün, Belediye Vanspor - Pazarspor Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ayný müsabakada Belediye Vanspor Kulübü kaleci antrenörü Fevzi Darðýn'ýn, müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi ve ihraç sonrasý müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir. Hitit Üniversitesi deplasmanda Hitit Üniversitesi 2 hafta aradan sonra Numunespor ile yarýn deplasmanda karþý karþýya gelecek. Bayanlar Voleybol Ligi C Grubunda yer alan Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý Ankara'da Numunespor karþýsýnda puan mücadelesi verecek. Ýstediði sonuçlarý bir türlü alamayan ve üst sýralarda ki rakiplerinden puan alma baþarýsý gösteremeyen Hitit Üniversitesi 24 puanlý Ankara temsilcisi galibiyet mücadelesi verecek. Bu karþýlaþma öncesinde Hitit Üniversitesi 8 puanla 6.sýrada yer alýrken Ankara temsilcisi Numunespor ise 24 puanla 3.sýrada yer aldý. Ankara Beþtepe Spor Salonunda oynanacak olan karþýlaþma saat 15.00'da baþlayacak.

12 Voleybol turnuvasý bugün start alacak Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. Kuruluþ yýldönümü etkinliði kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen voleybol turnuvasý 25 takýmýn katýlýmýyla bugün baþlayacak. "4. Geleneksel 10 Nisan Polis Kupasý Kurumlar Arasý ve Müesseseler Arasý Voleybol Turnuvasý" adý altýnda, organize edilen turnuvanýn ilk karþýlamalarý bugün Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonu'nda oynanacak. Günün ilk karþýlaþmasýnýn baþlama saati Zeki Gül'den amatörce savunma! Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül önceki gün gazetemizde çýkan "Ali, Erol ve Osmanlarý almadýlar" baþlýklý haberimize yerel bir gazeteye demeç vererek cevap verdi. Baþkan Gülaçýklamalarýnda, Ali Koçak transferinin futbolcunun babasýnýn görüþmeye gelmemesinden gerçekleþmediðini belirti. Baþkan Gül'ün futbolcunun menajeri ve babasý ile tekrar görüþme yapmayýp, futbolcunun durumundan Bandýrmaspor'a gitmesiyle haberdar olduðunu açýklayarak hem bu transferde istekli olmadýklarýný hem de profesyonel bir takým olan Belediyespor'une denli amatör bir düþünceyle yönettiklerini gözler önüne serdi. BAÞKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI ÝNANDIRICI BULUNMADI Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Osman Bodur ile Osman Seçgin transferini ise kýrmýzý siyahlý kulübün geleceði açýsýndan zarar vermemek için kadrolarýna katmak istemediklerini belirtiyor.belediyespor Baþkaný Ali Koçak'ýn serbest kalmasýndan dolayý transferini gerçekleþtirmek istediklerini yerel gazeteye yaptýðý açýklamasýnda ifade ederken, Osman Bodur'un ve Erol'unyetiþtirme bedeli elinde bedelsiz olarak verilip gönderildiðini bilmemesi ile Bodur ileseçgin'in transferini Çorumspor'a zarar vermemek adýna yapmadýklarý açýklamasý spor kamuoyu tarafýndan inandýrýcý bulunmadý. Öte yandan Baþkan Gül'ün, Erol'un transferi konusunda da hiçbir açýklama yapmamasý da dikkat çekti. 'TEK ADAM' GÜL'E RAÐMEN Baþkan Zeki Gül'ün açýklamalarý inandýrýcý bulunmazken, mavi beyazlý kulüp için daha önemli bir tehlikenin vücut bulmaya baþladýðý ileri sürüldü. Spor kamuoyunun Çorumsporlu ve Çorumlu olan futbolcularý kadrolarýnda bulundurmak istemeyen bir düþüncenin Gül'ün baþkanlýðýna raðmenbelediyespor'a hükmettiði ve kamuoyunda taraftar bulmaya baþladýðý iddia ediliyor. Bu düþüncenin mavi beyazlý takýmýn her geçen gün antipatik bir görüntü vermesine neden olduðu da spor camiasý içerisinde dile getiriliyor. Belediyespor kader maçýna çýkýyor Çorumspor çýkýþý sürdürmek istiyor Kýlýç: Vanspor'u da yenmek istiyoruz Çorumspor'u hafta içinde hazýrlayan Halit Kýlýç, Belediye Vanspor'u da yenmek için sahaya çýkacaklarýný söyledi. Kýrmýzý siyahlý takýmý hafta içinde Belediye Vanspor maçýna çok iyi hazýrladýklarýný belirten Kýlýç, Anadolu Üsküdar galibiyeti ardýndan Ankara Demirspor maçýnda alýnan beraberlikle yeniden bir hava yakaladýklarýný bu olumlu havayý deðerlendirerek Belediye Vanspor'u da yeneceklerini söyledi. Lig mücadelesinde kesinlikle hedefsiz bir takým görüntüsü çizmeyeceklerini söylediðini hatýrlatan Kýlýç "Artýk bizde ligde kalma umudumuzu son maça kadar yaþatmak istiyoruz. Matematiksel þansýmýz ne kadar varsa onu baþarabilmek için sahada çok mücadele edip her maçý kazanmak istiyoruz. Bu arzumuzu Vanspor'u da Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta önce Anadolu Üsküdarspor galibiyeti ardýndan deplasmanda Ankara Demirspor beraberliði ile tüm dikkatleri üstüne çeken Çorumspor yarýn evinde aðýrlayacaðý Belediye Vanspor'u yenerek puan serisini sürdürmek isteyecek. Karþýlaþma yarýn saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak. Sezonun ilk yarýsýnda oynanan karþýlaþmayý 2-1 kaybedençorumspor 5 puanla ligin en alt sýrasýnda yer alýrken kýrmýzý siyahlýlarýn rakibi Belediye Vanspor 27 puanla puan cetvelinde 12. sýrada yer alýyor. Çorumspor'da sakat Samet Sur'un iyileþmesi ile sakat futbolcu bulunmazken, kart cezalýsý, Ubeydullah ile Samet Bayrak dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Kýrmýzý siyahlýlarýn sahaya: Serkan, Osman Seçgin, Metehan, Osman Bodur, Abdussamed, Fatih, Yasin Tüzün, Onur, Yasin Özkarslý, GökhanErol onbiri ile çýkmasý bekleniliyor. yenerek göstereceðiz." Taraftara da seslenen tecrübeli teknik adam, Çorum'un gençlerine sahip çýkmak adýna taraftarýn tribünlere gelerek destek vermesini istedi. Gümüþhanespor maçýnda 3 puaný son dakika golü ile kaçýran ve küme düþme potasýna giren Çorum Belediyespordeplasmanda Yimpaþ Yozgatspor ile kader maçýna çýkacak, yarýn Yozgat Þehir Stadý'nda oynanacak karþýlaþma 13.30'da baþlayacak. Yimpaþ Yozgatspor maçý ile ligde yol haritasýna yeni bir yön verecek olan mavi beyazlýlar bu karþýlaþmadan mutlak galibiyetle ayrýlmak istiyor. Ligde 23. Haftaya girilirken Belediyespor lig sýralamasýnda 23 puanla 13.sýrada yer alýrken 14. Sýrada yer alan Yimpaþ Yozgatspor'un 21 puaný bulunuyor. Ýlk yarýda Çorum'da oynanan karþýlaþmayý konuk Yimpaþ Yozgatspor 1-0 kazanmýþtý. Sakatlýðý süren Haydar ve dinlendirilen Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda eksik oyuncusu bulunmayan Çorum Belediyespor'da kart cezasý sona eren Okan forma giyebilecek. Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'ýnsahaya: Emrah, Ýbrahim Ethem, Volkan, Yiðitcan, Ýmam, Okan, Eray, Halil Ýbrahim, Mehmet Keleþ, Oðuzhan Yalçýn, Enderonbirini sürmesi bekleniliyor. Gümüþdað: Ýki takým içinde zor maç Yimpaþ Yozgatspor maçýnda alýnacak bir maðlubiyetle yollarýn ayrýlmasý gündeme gelen Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað sitelerinden yaptýðý maç demecinde þu görüþlerine yer verdi. "Yimpaþ Yozgatspor maçý her iki takým için kazanýlmasý gereken bir maç, ancak Çorum Belediyespor olarak bu maçý mutlak kazanacaðýmýza inancýmýz tam. Yimpaþ Yozgatspor düþmemeye oynayan takýmlar arasýnda ve tehlikeli bölgeden çýkmak istiyor. Son haftalarda üst üste aldýðý maðlubiyetlerden sonra Çorum Belediyespor maçýný adeta bir dönüþ maçý olarak görüyor ve mutlak galibiyet için oynayacak. Yimpaþ Yozgatspor için önemli olan maç bizim açýmýzdan da mutlaka kazanýlmasý gereken ve puan kaybýna tahammülümüz olmayacak bir maç olacak. Takým olarak geçtiðimiz hafta oynadýðýmýz Gümüþhanespor maçýndaki performansla oynadýðýmýz takdirde gülen taraf biz olacaðýz ve bu maçtan mutlak puanla döneceðiz. Bir haftadýr tempolu antrenman yapýyoruz. Taktik ve motivasyon olarak futbolcularýmýzý maça iyi hazýrlýyoruz. Futbolcularýmýz moral olarak maça hazýr. Bu maçý alarak hem takým olarak yükseliþe geçmek istiyoruz ve bu doðrultuda hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Bu hafta Yimpaþ Yozgatspor maçýnda sakat olan Haydar forma giyemeyecek, hafif sakatlýklarý bulunan Halil Ýbrahim ile Ender'in durumu da maç saatine kadar bekleyeceðiz." Yozgatspor galibiyet istiyor Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yarýn Çorum Belediyespor'u evinde konuk edecek Yimpaþ Yozgatspor karþýlaþmadan 3 puan bekliyor. Geçtiðimiz sezon baþýnda Çorumspor'a gelen ancak lisans krizi nedeniyle transferi gerçekleþemeyen Cem Çetin'de Yimpaþ Yozgatspor kadrosunda yer alýyor. Çetin, bu karþýlaþmayý kazanmak için sahaya çýkacaklarýný bu maçýn kendileri için çok büyük önem taþýdýðýna dikkat çekti. Çetin, Yozgat-Çorum arasýnda futboldaki rekabetin þehirde bu maçýn atmosferini de etkilediðini bu anlamda Çorum Belediyespor maçýnýn kendileri için ayrý bir önem taþýdýðýný belirterek ayrý bir motive ile bu maça hazýrlandýklarýný söyledi.tecrübeli futbolcu Cem Çetin son sözlerinde kazanýrken her iki takým adýna centilmenliðin ön planda olmasýný temenni etti. Gümüþdað kaderi bu maça baðlý Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað'ýn kaderi Yimpaþ Yozgatspor maçýna baðlý. Ligin ikinci yarýsýnda oynadý 5 lig mücadelesinde sadece 1 puan çýkarabilen mavi beyazlý takýmýn teknik patronu Hayrettin Gümüþdað'ýn görevine devam etmesi bu maçtan alýnacak 3 puana baðlý. Yozgatspor maçýndan alýnacak maðlubiyet ile Gümüþdað ile yollarýn ayrýlacaðý baþkan Gül tarafýndan da onaylanýrken, Gümüþdað'ýn bu maça hem takýmýnýn kaderi hem kendi kaderi açýsýndan ayrý bir önem verdiði öðrenildi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı