Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler"

Transkript

1 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2 Cihangir ÖZCAN, Yasemin ÇETÝNER ÖZET Kaza sonrasý ve acil hastalýk durumunda saðlýk personeli tarafýndan zamanýnda ve etkili acil yardým ve donanýmlý ambulanslarla acil servislere taþýnmasý ve gereken týbbi müdahale insan yaþamý için önemli bir güvencedir. Türkiye de resmi ve özel hastanelerin acil servislerinin fizik yapý, týbbi malzeme, saðlýk insan gücü ve organizasyonlara ve çalýþma yöntemine ait yasal metnin varlýðý önemli geliþmelerdir. Hasta ve yaralýnýn olay yerinden hastane acil servisine taþýyan kara, hava ve deniz ambulanslarýnýn tipi, içlerinde bulunan demirbaþ ve týbbi malzemelerin varlýðý ile üzerinde görev yapan personellerin niteliði önemlidir. Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde 2250 Kara ambulansý il düzeyinde bulunan 1450 adet 112 istasyonlarýnda hizmet vermektedir. Yayýmlanan bir yasal metin sayesinde hizmetler tanýmlanmýþ ve ambulanslar tiplerine ve içlerindeki malzemelere göre standardize edilmiþ ve ruhsatlandýrýlmýþtýr. Görev yeri 112 istasyonlarý olan ve ambulanslarda görev yapan paramedikler acil saðlýk sisteminin kilit personeldir. Ön Lisans mezunu olan paramediklerin ilk mezunlarý 1995 yýlýnda iþ hayatýna baþlamýþlardýr. Görev yeri ve sorumluluklarýna ait yasal metin mevcuttur. Ancak unvan, atama ve iþ koþullarýna ait sorunlarý bulunmaktadýr. Anahtar Kelimeler: Acil servis, 112 Ýstasyon, Paramedik SUMMARY Effective and on-time emergency care with linked transportation to medical settings using well-equipped ambulances connected with essential medical management after an accident or in emergency medical situations are inevitable security measures for human life. The application of legal regulations regarding structural requirements, medical equipment, medical manpower, organization, and operation mode of emergency services in both governmental and private hospitals in Turkey are important improvement. Type of land, air and boat ambulances that transport patients or injured from the scene to hospital emergency services, their equipments, and the quality of working personnel are important issues. The Turkish Ministry of Health incorporates, 2250 land ambulances serving in cities boundaries, and 1450 ambulances serving in 112 emergency call stations. Both service and ambulances are standardized and authorized by legal regulations. Paramedics working in 112 emergency call stations and ambulances are the key personnel's in emergency health care services. The first paramedics with an associate degree are employed after their graduation in 1995 in these emergency call stations. Although there are legal regulations for their assigned position and responsibilities, there are still issues about their legal titles, designations, and terms of work. Key Words: Emergency Services, 112 Emergency Call Stations, Paramedics GÝRÝÞ Dünyada saðlýk hizmetlerinin sunumunda acil saðlýk hizmetlerinin yeri ve önemi giderek artmaktadýr. Günümüzde bulaþýcý hastalýklara karþý yürütülen baþarýlý çalýþmalar, kronik hastalýklara özgü oluþturulan programlar, týp teknolojisindeki yeni geliþmeler ve saðlýk politikalarýndaki olumlu deðiþimler ve uygulamalar sonucu bireyin doðuþtan yaþam süresi 1.Yrd.Doç.Dr.,Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD 2.Öðr.Gör.,Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD uzamýþtýr. Bu niceliksel geliþmenin beraberinde bireyin yaþam kalitesinde, haklarýnda ve saðlýk hizmeti alýmýna ait beklentilerinde niteliksel farkýndalýk oluþmaya baþlamýþtýr. Bu durum, saðlýk hizmet sunumu yapan resmi ve özel saðlýk kurumlarýnda yasal, teknolojik ve insan gücü düzeyinde reorganizasyona ve yeniden yapýlanmaya gidilmesini zorlamaya baþlamýþtýr. Tüm dünyada geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin ölüm hýzlarýndaki olumlu düþüþlerin yanýnda ölüm nedenlerin baþýnda koroner kalp 34

2 Türkiye'de Acil Saðl k Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüºler hastalýklarý, kanser ve kazalar gelmektedir. Son yýllarda geliþen tabiat olaylarý ve iklim deðiþiklikleri nedeniyle oluþan felaketlerde meydana gelen kazalar sonucu yaralanma ve ölümler ciddi boyutlara ulaþmýþtýr. En sýk görülen trafik, ev ve iþ kazalarý sonucu kiþi saðlýðýna yaptýðý kötü sonuçlarýnýn yanýnda ekonomik ve iþ gücü kaybý ile ruhsal sorunlarý da beraberinde getirmektedir.(1) Bu incelemede, Türkiye de acil saðlýk hizmetlerinin kurumsal ve yasal geliþiminin irdelenmesi yanýnda, kazazedeyi olay yerinden hastane acil servislerine getirilmesinde kullanýlan ambulanslarýn yasal durumlarý ile taþýmada ve acil bakýmda görev alan saðlýk personeli olan Paramediklerin okul eðitimleri, istihdamlarý, görev, yetki ve sorumluluklarý yanýnda mevcut sorunlarýna da deðinilecektir. Acil Týp Sistemi(ATS); Saðlýk sorunlarýnda hastalarýn daha fazla zarar görmesini veya ölümü engellemek için gerekli olan hýzlý müdahale ve hýzlý karar vermeyi içeren saðlýk hizmet bölümü olarak tanýmlanýr. Diðer bir tanýmlama ise ATS acil bir olayýn bildirilmesinden kesin tedavi verilmeye kadar gecen sürede acil hasta bakýmýný saðlayan sistemdir. Sistemde temel amaç hasta ve yaralýlara en kýsa zamanda en iyi acil bakýmý verebilmek için gereken kurumsallaþmayý saðlamaktýr. Dünyada yeni açýlan birçok acil týp sistemi Anglo-Amerikan modelini uygula-maktadýr. Bu modelde hastalar daha yüksek kalitede bakým alabilmeleri için hastanelere en hýzlý bir þekilde taþýnýrlar. Bu modele uyum saðlayan ülkeler arasýnda A.B.D, Ýngiltere, Ýrlanda, Hollanda, Avustralya, Kanada ve Türkiye gelmektedir. Franko-German modelinde ise hastane imkanlarýný hastaya ulaþtýrmak için acil doktorlarý ve ileri teknoloji hastanýn bulunduðu sahaya taþýnýr. Bu modeli halen Avusturya, Fransa, Almanya, Norveç, Rusya, Ýsviçre ve Finlandiya gibi ülkeler uygulamaktadýrlar.(2) Geliþmiþ acil týp sisteminde hastane öncesi ve hastane acil ünitelerinin hizmet kalitesi açýsýndan deðerlendirebilmek amacýyla bazý ölçütler kullanýlmaktadýr. Bu özellikler arasýnda iletiþim, eðitim, insan gücü, karþýlýklý yardým, transport, ulaþabilirlik, tesisler, yoðun bakým üniteleri, bakýmýn transferi, hasta katýlýmý, halk eðitimi, toplum güvenliði kurumlarý, standart medikal kayýtlar, baðýmsýz denetleme ve deðerlendirme ile afet baðlantýsýnýn varlýðý yer almaktadýr. Türkiye'de hastane öncesi acil bakým hizmetleri ilk kez 1986 yýlýnda Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul 077no'lu telefon ile ulaþýlan 077 Hýzýr Acil Servis adýyla hizmete baþlamýþtýr. Bu 3 þehirde Büyükþehir belediyesi sisteme destek olarak sürücü, araç, telsiz haberleþme olanaklarý, akaryakýt, týbbi malzeme ile acil yardým istasyonlarý ve çaðrý karþýlama merkezi için yer tahsis etmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý ise, saðlýk personeli ve kýsmen týbbi malzeme saðlanmýþtýr. Hizmetin kuruluþ aþamasýnda hekimlerin bir kýsmý Ankara'da hizmetle ilgili eðitim almýþlardýr. Bu dönemde verilen hizmet; telefon numarasýnýn akýlda kalýcý olmasý ve yaygýn duyuru yapýlmasý nedeniyle yoðun taleple karþý karþýya kalmýþtýr. Ancak hizmetler daha çok taþýmacýlýk aðýrlýklý olarak sürdürülmüþtür.(3) 1994 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý'nýn baþlattýðý bir proje ile, 112 nolu telefonla ulaþýlan 112 Acil Yardým ve Kurtarma Hizmetleri geliþtirilmiþtir. Öncelikle ambulans alýmlarý yapýlarak sistem desteklenmiþtir. 3 büyük ildeki hizmetlerin iyileþtirilmesi sonrasý kapsam içine uygun ve hazýr olan iller alýnmýþtýr. Diðer taraftan hastanelerin acil servislerinde fiziksel ve teknolojik yenilenme çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý merkez teþkilatý bünyesinde Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluþturulmuþtur. Hizmetin taþrada yürütülmesini yönetmek üzere her saðlýk müdürlüðü bünyesinde Acil Yardým ve Kurtarma Hizmetleri (AYKH) Þube Müdürlükleri kurulmuþtur. Bu konuda eðitim almýþ personel henüz yeterli sayý ve niteliðe ulaþmýþ olmadýðýndan ambulans hekimi olarak pratisyen doktorlar ve yardýmcý personel olarak da doktor dýþý saðlýk personeli sistemde çalýþmýþtýr yýlýnda saðlýk müdürlüðü bünyesinde yer alan bu þube müdürlüðünün ismi Acil Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Bu þubeye baðlý olarak da 112 Ambulans Servis Baþhekimliði kurulmuþtur. Bu baþhekimliðe Komuta Kontrol Merkezi ile alanda bulunan 112 istasyonlarý baðlanmýþtýr. Ayrýca il genelinde acil saðlýk hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluþlar arasýndaki koordinasyon ve iþbirliðini saðlamak üzere Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu oluþturulmuþtur.(4) 35

3 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 Günümüzde Saðlýk Bakanlýðýnýn merkez teþkilatý içinde Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Acil ve Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðý mevcuttur. Acil saðlýk hizmetlerine ait politika belirlemede, personelin eðitim programlarýnýn esaslarýný tanýmlamada ve mevzuat çalýþmalarýna katýlmak üzere Acil Saðlýk Hizmetleri Danýþma Kurulu kurulmuþtur. Kurulun baþkanlýðýný ve sekretarya iþlemlerini ilgili genel müdürlük yürütmektedir. 81 ilde Saðlýk müdürlüðü bünyesinde yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Birimlerinin eðitilmiþ ekipleri sayesinde afetler sonrasý kazalara gereken müdahaleler yapýlmaktadýr. Acil saðlýk hizmetleri ile ilgili yasal metin yýlýnda yayýmlanmýþ olup 2004 yýlýnda bazý maddelerde düzeltme ve ilaveler yapýlmýþtýr. Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðinde hastanýn sevk idaresi, hizmet birimleri olan istasyonlarýn tipi, özellikleri ve görevleri yanýnda hastaneler bünyesinde yer alan acil servislerin kurulma özellikleri ve fizik yapý, týbbi ve demirbaþ malzeme listeleri ve iþleyiþ tanýmlarý yer almaktadýr. Ayrýca bu yönetmelik içinde acil yardým çaðrý yöntemi, hasta nakli, çalýþan personelin eðitimi, niteliði, iletiþim sistemi, kayýt ve bildirim ile denetimin nasýl yapýlacaðý konusundaki iþlemler yer almaktadýr. Günümüzde hastanelerde sunulan acil saðlýk hizmetlerine ait kalite ve akreditasyon çalýþmalarý yürütülmekle beraber acil servislere baþvurularda yapýlmasý gereken iþlemler genelgelerle net bir þekilde tanýmlanmýþtýr. (4,5) Ambulans Hizmetleri: Dünyada acil týp hizmetlerinin ve ambulanslarýn geliþiminin büyük savaþlarla paralellik göstermesi ilgi çekicidir. Milyonlarca insanýn hayatýna mal olan savaþlarda elde edilen hasta ve yaralý bakýmý deneyimleri insan hayatýný kurtaracak sistemlerin doðmasýna neden olmuþtur. 1700'lü yýllarda Napoleon'un ordusunda görev alan cerrahlar, Ambulance Volantes ile yaralý askerlerin cephe gerisine taþýnmasýna saðlamýþ ve ilk triyajý uygulamýþtýr. 1861'de Amerikan Ýç Savaþý'nda ateþli silahlarýn mekanizmasýnýn deðiþmesi yaralanma tiplerinin deðiþmesine yol açmýþtýr. 1917'de I. Dünya Savaþý'nda yaralýlarýn erken transportunun yaþam þansýný arttýrdýðý fark edildi. 1939'da Dünya Savaþý'nda ilk organize týbbi bakým üniteleri kullanýldý ve ilk týbbi hava taþýmacýlýðý yapýldý. 1954'de Kore Savaþý'nda helikopter týbbi hava taþýmacýlýðýnda deðiþmez yerini aldý. Bu savaþta özel eðitim almýþ týbbi personelin hekimlik benzeri bazý uygulamalarý yapýlabileceði görüldü yýlýnda Moskova'da doktorlar ilk kez ambulans ile sokaklara çýkmýþlar ve bu uygulama daha sonra Ýrlanda'da uygulanmýþtýr. 1963'de Vietnam Savaþý'nda sahra hastaneleri ile saðlýk hizmeti cepheye taþýnýrken, hýzlý helikopter transportunun yaralýlar üzerindeki olumlu etkisi ortaya konulmuþtur.(6) Türkiye de ambulans hizmetlerine ait geliþmeler incelendiðinde, resmi hastanelerin birer adet ambulans bulundurulmasý zorunluluðu ile baþlar. Daha sonra özel hastaneler yasal metinlerine göre, ambulans bulundurma zorunluluðu dikkat çekmektedir den sonra Kýzýlay ve özel ambulans þirketlerinin hizmet sunumlarý gündeme gelmiþ ve Saðlýk Bakanlýðý da Hýzýr 077 uygulamasý ile hasta taþýmacýlýðýný üstlenmiþtir. Daha sonraki yýllarda iller düzeyinde 112 sistemine uygun istasyonlar kurularak yeni ambulans alýmlarý yapýlmýþtýr. Ayrýca belediyeler ve bazý kurum ve kuruluþlar ambulans bulundurmaya baþlamýþtýr. Bu arada resmi saðlýk kurumlarýna baðýþ ambulans sayýlarý önemli boyuta gelmiþtir. Son yýllarda özel ambulans þirketlerinin hizmetlerine ait geliþmelerin yanýnda müstakil özel diyaliz merkezlerinde ve týp merkezlerinde ambulans bulundurma zorunluluðu ambulans sayýlarýnda artýþ saðlamýþtýr.ayrýca trafik kazalarý ve afetler sonrasý kamuoyunda ambulans hizmetlerine ait beklentiler artmýþ olup günümüzde de ambulans konusu gündemdeki yerini korumaktadýr tarihinde yayýmlanan Ambulanslar ve Acil Saðlýk Araçlarý ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliði ile bu konuda çok önemli bir yasal boþluk kapatýlmýþtýr. Bu yasal metne göre ambulanslar ulaþým þekline göre kara, deniz ve hava olarak üçe ayrýlmaktadýr. Kara ambulanslarý da kullaným amacýna göre hasta nakil, acil yardým ve özel donanýmlý ambulanslar olarak sýnýflandýrýlýr. Bu yönetmelikte acil hizmet birimlerinin tipleri, çalýþma ortamý ve görevleri tanýmlanmýþtýr. Ayrýca ambulans tiplerine göre içerisinde bulunmasý gereken týbbi, demirbaþ ve sarf malzemelerine ait listeler yer almaktadýr. 36

4 Türkiye'de Acil Saðl k Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüºler Yönetmeliðin diðer bölümünde acil yardým çaðrýsý, nakil, telefon iletiþimi, kayýt ve bildirim, finansman ve denetim biçimine ait bilgiler bulunmaktadýr.(7) Ýl saðlýk müdürlüðü bünyesinde bulunan ambulans servisi baþhekimliði, komuta kontrol merkezi ve acil saðlýk istasyonlarýnýn çalýþma usul ve esaslarýný tanýmlayan yasal metin tarihinde Ýl Ambulans Servisi Çalýþma Yönergesi olarak yayýmlanmýþtýr. Özellikle istasyon ve ambulanslarda görev yapan personelin görevleri ve sorumluluklarý tanýmlanmýþtýr. Bunun yanýnda her ambulansa ait ruhsat alýnmasý ve üzerinde görev yapacak personelin tiplerinin tanýmlanmasý ve görev yapacak þoförlerin temel ilk yardým sertifikasýnýn bulunmasý þartý çok önemli geliþmedir. Ayrýca kara ambulanslarýnýn Avrupa Kara Ambulanslarý Standardýna (EN 1789) uygun hale gelmesi için çalýþmalar tamamlanmasý uyum süreci acýsýndan deðerli bir adýmdýr. Son yýllarda konunun öneminin giderek artmasýnýn sonucu 112 acil istasyon sayýsý 1460 çýkmýþ ve kara ambulans sayýsýnýn Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarýna göre 2250 ye ulaþmasýnýn yanýnda kar paletli ambulanslar ile deniz ve hava ambulanslarýnýn hizmete girmesi de bu alandaki diðer geliþmelerdir. (8, 9, 10, 11, 12) Hastane Öncesi ve Acil Servislerde Saðlýk Çalýþanlarý ve Paramedikler Türkiye'de acil týbbýn akademik olarak baþlatýlmasý ve geliþimi 1990'lý yýllarýn baþlarýnda olmuþtur. Yýllardýr hastanelerimizin acil servislerinde ve ambulanslarda acil týp konusunda yeterince bilgi ve beceriye sahip olamayan, acil týbbi yardým eðitimi almamýþ saðlýk çalýþanlarý, acil týbbi araç ve ekipmanlarýn eksikliði içerisinde, rotasyonlarla veya görevlendirmelerle yürütülmeye çalýþýlan bir acil týp hizmeti vardý. Tüm bu durum hasta ve yaralýlara sunulan acil týbbi bakýmýn kalitesini düþürmekteydi. Geçmiþte medyada saðlýk haberlerinde en çok yer alan ve eleþtirilen konularýn baþýnda acil servislerin ve ambulanslarýn hizmetleri gelmekteydi. Yýllarca devlet hastanelerinin acil servislerde çalýþan pratisyen hekimlerle ilgili temel sorunlar yaþanmaktadýr. Bunlarýn baþýnda nöbet sayýlarý ve ücretleri, devamlýlýk, istekli olmak, mecburi hizmet, hizmet içi eðitim eksikliði gibi sorunlar yer almaktadýr. Bu hizmet üniversite hastanelerinin acil servislerinde ise farklý ana bilim dalý asistanlarý ile týp fakültesi son sýnýf öðrencileri tarafýndan yürütülmektedir. Hizmetin sorumluluðunu cerrahi veya dâhiliye bilim dallarý yüklenmektedir yýlýndan sonra Tababet Uzmanlýk Tüzüðüne göre Acil Týp Uzmanlýðý ana bilim dallarý kurulmuþ ve asistanlar alýnmaya baþlamýþtýr. Günümüzde 3 yýl süren bu eðitim sýrasýnda ve sonrasýnda acil servislerde acil týp asistan ve uzmanlarý aktif olarak yer almaktadýrlar. Bazý üniversite hastanelerinin acil servis sorumluluðunu da Acil Ana Bilim dallarý üstlenmiþtir. Hekimlere yönelik Mecburi Hizmet yükümlülüðü sonucu bazý devlet hastanelerin de acil týp uzmanlarý görev yapmasý önemli geliþmelerdir. Saðlýk hizmeti sunmada önemli olan saðlýk hizmetleri, ekip anlayýþýnda götürülür ilkesi acil saðlýk hizmetlerinde benimsenmiþ olup, bu anlayýþa ilave olarak zamanýnda, doðru müdahale ve uygun medikal teknoloji kullanarak kýsa sürede etkin olarak hastanýn durumunun düzeltmesi prensibi de yer almaktadýr. Hastane öncesi ve acil servislerde verilen hizmetin yürütülmesinde hekim, hemþire, saðlýk memurlarý yanýnda acil týp teknisyenleri ve paramedikler görev yapmaktadýrlar. Öncelikle saðlýkta teknisyen ve tekniker tanýmlarýný net bir þekilde tanýmlamak gerekir. Saðlýk meslek liselerinin Acil Týp bölümünü 4 yýlda tamamlayanlara teknisyen unvaný verilmektedir. Bu grubun meslek tanýmlamasý ve istihdamýnda unvan olarak acil týp teknisyeni kullanýlmaktadýr. Üniversitelerin Saðlýk hizmetleri yüksek okullarýnýn 2 yýllýk ön lisans programlarýný bitirenlerde Tekniker unvaný verilmektedir. Türkiye'de ilk defa 1995 yýlýnda Dokuz Eylül üniversitesinde ön lisans programý açýlmýþ ve mezun olanlara Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri ünvaný verilmiþtir. Daha sonra 2007 yýlýnda Yüksek Öðrenim Kurumu tarafýnda Paramedik ve 2010 yýlýnda ise programýn adý tekrar deðiþtirilmiþ ve unvanlarý Ýlk ve Acil Yardým Teknikeri olarak kabul edilmiþtir.(6, 13) Paramedik, hasta ve yaralýlara acil týbbi bakýmý hastane dýþýnda, alanda ve evde profesyonel seviyede baþlatan, ambulansla transport 37

5 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 esnasýnda devam ettiren, acil serviste hasta ve yaralýlarý teslim alan saðlýkçýklara gerekli bilgi ve kayýtlarý teslim edinceye kadar görevine devam eden, ayný zamanda ambulansýn sürücülüðünü de yapan, iki yýllýk üniversite mezunu, ön lisans diplomalý saðlýk personelidir. (6) 1993 yýlýnda acýlan ilk ön lisans programýný yýllar içinde diðer ilerdeki yeni programlar izlemiþtir. Eylül 2010 tarihi itibarý ile 37 resmi ve özel üniversite bünyesinde 41 adet paramedik programýnda eðitim ve öðretim devam etmektedir. Bu programlarda eðitimöðretim yýlý içinde 2700 öðrenci eðitim görecektir. Günümüze kadar 3400 öðrenci mezun olmuþ, mezunlarýn bir kýsmý devlet memuru, bir kýsmý sözleþmeli olarak Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 112 istasyon veya acil servislerinde çalýþmaktadýr. Diðerleri ise özel ve sivil toplum kurumlarýnýn saðlýk birimlerinde veya ambulanslarýnda görev yapmaktadýrlar. Bir saðlýk meslek grubuna ait yetki ve sorumluluklar ile çalýþacaklarý alanlar yasa ile tanýmlanmýþsa okul eðitiminin müfredatý da kolay hazýrlanabilmektedir. Ayný zamanda iþ hayatlarýnda atanma ve yetki kargaþasý olmamaktadýr. Acil týp teknisyen ve teknikerlerine yönelik kanun düzeyinde düzenleme 2005 yýlýnda Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair kanununa yapýlan ek madde ile düzenlenmiþtir. Bu madde Acil týbbi yardým ve bakým ile sýnýrlý kalmak ve Saðlýk Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmeliðinde belirtilmek kaydýyla acil týp teknikerleri ile acil týp teknisyenleri hastaya müdahale edebilir, bu hususta lazým gelen iþ ve iþlemleri yapabilirler. Hastane öncesi acil týbbi yardým veren personel özel tip kýyafet giyer. þeklinde yasada yer almýþtýr. (14) Kanunun bu maddesine dayanýlarak, tarihinde Acil Saðlýk Hizmetleri yönetmeliðinin 10. maddesinde düzenleme yapýlmýþtýr. Eski adlarý olan Ambulans ve Acil Bakým Teknikerlerinin yetki ve sorumluluklarý tanýmlanmýþtýr. Bu yetki ve sorumluluklar aþaðýda sýralanmýþtýr; (5) 1.Ýntravenöz giriþim yapmak 2.Hastaneye ulaþýncaya kadar, kabul edilen acil ilaçlarý ve sývýlarý kullanmak 3.Oksijen uygulamasý yapmak 4.Endotrakeal entübasyon uygulamasý yapmak 5.K a r d i y o - p u l m o n e r r e s ü s i t a s y o n v e defibrilasyon yapmak 6.Travma stabilizasyonu yaparak hastanýn nakle hazýr hale gelemsini saðlamak 7.Uygun taþýma tekniklerini bilmek ve uygulamak 8.Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak 9.Kýrýk, çýkýk ve burkulmalarda stabilizasyonu saðlamak 10.Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak 11.Acil doðum durumunda doðum eylemine yardýmcý olmak Yukarýda tanýmlanan görevler yanýnda eriþkin ve çocuklara ait acil bakým ve tedavi ile ilgili akýþ þemalarý hazýrlanmýþtýr. Bu akýþ þemalarý, ön lisans programý uygulayan üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan ve hizmet içi eðitim uygulamalarýnda rehber olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca bu akýþ þemalarý olay yerinde ve ambulans üzerindeki uygulamalarda standart bir hizmet akýþý saðlanmaktadýr. Bu saðlýk meslek grubuna 2003 yýlýnda kurulan P a r a m e d i k D e r n e ð i ö n e m l i k a t k ý l a r saðlamaktadýr. Bunlarýn baþýnda ön lisans eðitimlerinde gereksinim olan okullar arasý iþbirliði, mezuniyet sonrasý il saðlýk müdürlükleri ile yürütülen modüler eðitimlerindeki eðitici destekleri, düzenledikleri sempozyumlar yanýnda unvan ve özlük haklarýna ait ortaya k o y d u k l a r ý g a y r e t l e r i m e s l e ð i n kurumsallaþmasýna büyük katkýlarý olmaktadýr. Yaklaþýk 15 yýllýk genç bir mazisi olan bu meslek grubunun saðlýklý geliþiminin yanýnda ön lisans eðitiminin kalitesi, istihdamý, ünvanlarý, atanmalarý ile iþ yaþamý ve ortamý ve özlük haklarý konusunda önemli sorunlarý mevcuttur. Bu sorunlarýn baþýnda iki konu çözümlenmesi gereken acil konulardýr. 1-Bu meslek grubunun ünvanýnýn Yüksek Öðrenim Kurumu tarafýndan sýk sýk deðiþtirilmesi gelmektedir. Sýrasýyla önce Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri, sonra Paramedik þimdi ise Ýlk ve Acil Yardým Teknikeri olmuþtur. Bu yeni tanýmlama üniversitelerde ve çalýþanlar arasýnda gerekçesini açýklamada zorluklar yaratmýþ ve uluslararasý tanýmdan uzaklaþtýrmýþtýr. Ayrýca ilk yardýmýn tanýmýnda 38

6 Türkiye'de Acil Saðl k Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüºler saðlýk personeli olmayan ve belli bir eðitim almýþ kiþilerin ilaçsýz ve týbbi araç gereç kullanmaksýzýn yaptýðý iþlemler dizisi olarak tanýmlanýr. Bu durum teknikerlerin yeni ünvanlarý ile büyük bir çeliþki yaratmaktadýr. 2-Saðlýk meslek lisesi mezunu Acil Týp Teknisyenlerinin uzaktan veya açýk öðretim yöntemi ile ön lisanslarýný tamamlayarak paramedik ünvanlarýný kazandýrma projeleri iki meslek grubuna ve üniversitelerde yürütülen mevcut programlara zarar verebilecektir. Bu konu hassas olduðu kadar ileride mezunlar arasýnda iki farklý grup oluþmasýna yol açacaktýr. Ayrýca yürütülen bu ön lisans programlarýnda kuramsal derslerin yanýnda ambulans üzerinde ve acil ve yoðun bakýmlarda beceri kazandýrma eðitimleri mevcuttur. Ancak uzaktan veya açýk öðretim projesinden beklenen bu istendik davranýþlarýn kazandýrýlmasý zor olup beraberinde sorunlar yaratabilecektir. SONUÇ Kazalar ve sonrasý meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarý tüm toplum katmanlarýný ilgilendiren bir halk saðlýðý sorunudur. Kazazedenin ve hastanýn bulunduðu olay yerine en hýzlý bir þekilde ulaþýlmasý gereken týbbi iþlemlerin yapýlarak uygun ambulans ile hastane acil servisine taþýnmasý ve müdahale yapýlmasý beklenen acil bakým süreçleridir. Burada saðlýk yöneticilerine, bu hizmette görev yapan saðlýk personeline büyük görevler düþmektedir. Türkiye'de resmi ve özel yataklý tedavi kurumlarýnýn acil bakým ünitelerinde son yýllarda fiziksel yapý ve teknolojik donaným açýsýndan olumlu geliþmeler mevcuttur. Ancak buralarda görev yapan personellerin eðitimleri, özlük haklarý ve diðer sorunlarý çözümlenmelidir. Bu hizmetlerle ilgili yasal metnin mevcut olmasý da önemli bir geliþmedir. Olay yerinde yapýlan acil yardým sonrasý acil servislere taþýma, kara, hava ve deniz ambulanslarý ile yapýlmaktadýr. Ülkemizde bu araçlarýn görüntü ve içerik olarak standart hale getirilmesi yanýnda sayýlarýnýn artmasý önemlidir. Ancak olay yerine ulaþabilirlik süresi ve hizmet kalitesi üzerinde durulmasý gereken konulardýr. Acil saðlýk sistemi içinde saðlýk ekibinde yer alan ön lisans mezunu Paramedikler 112 istasyonlarýnda yalnýz veya hekimlerle beraber olay yerinde ve ambulans üzerinde çalýþmaktadýrlar. Ancak bu meslek grubunun ön lisans eðitimleri için üniversiteler yeterince kontenjan açmýþ olmalarýna karþýn ünvanlarý ve atamalarý konusunda sorunlar mevcuttur. Ayrýca acil týp teknisyenlerini uzaktan veya açýk öðretim yöntemi ile paramedik yetiþtirme projesi gelecekte önemli bir sorun olacaðý dikkatlerden kaçmamalýdýr. KAYNAKLAR 1) Güler Ç, Akýn L. Halk Saðlýðý Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý 2006, ss; ) Sosyal S, Karaoðlu Ö, Topaçoðlu H. Acil Týp Sistemleri. Cerrahpaþa Týp Dergisi 2003, 34-1 ss; ) Kayser B. Türkiye de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Ýstasyon Tipleri 4. Paramedik Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Nisan 2008,Ankara,web:htp;//parder.org.tr.eriþim tarihi ) Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliði Tarihli Sayýlý Resmi Gazete. 5) Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Tarihli sayýlý Resmi Gazete. 6) Sarýkaya S. (2009), Alanda Acil Bakým Kitabý,Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý. Ýstanbul,ss: ) Ambulanslar ve Acil Saðlýk Araçlarý ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliði Tarihli, sayýlý Resmi Gazete. 8) Ýl Ambulans Servisi Çalýþma Yönergesi Tarih. 872 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý Yönergesi. 9) Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri ile Acil Bakým Teknisyenlerinin Çalýþma Usul ve Esaslarýna Dair Teblið Tarihli, sayýlý Resmi Gazete. 10) Sofuoðlu T,Erol O,Topaçoðlu. (20099 Ambulans Ekipleri Standardizasyonu Kitabý. AAHD yayýnlarý No 1.Neþa Yayýncýlýk, Ýzmir,ss ) Eþki A. ve arkadaþlarý. (2008) Ambulans Sürüþ Teknikleri Eðitim Kitabý, Parder Yayýnlarý, Anýl Matbaacýlýk Ltd. Þti, Ankara, ss: ) Akdað R, TC Saðlýk Bakanlýðý 2010 Mali Yýlý Bütçe S u n u m u. T B M M G e n e l K u r u l u Ankara,web:htp:// bütçe-sunum,eriþim tarihi ) Heckman J. ve arkadaþlarý.(1992) Hasta ve Yaralýlarýn Acil Bakým ve Nakledilmesi Kitabý.Nasetti Týbbi Cihazlar San. Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul,ss : ) 1219 sayýlý Tababet ve Þaubatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun Tarihli, 5371 sayýlý Resmi Gazete. 39

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Psikiyatri Eðitimi ve Etik

Psikiyatri Eðitimi ve Etik Psikiyatri Eðitimi ve Etik Baþaran DEMÝR*, Yasemin OÐUZ** ÖZET Psikiyatri uzmanlýk eðitiminin giderek geliþtiði ülkemizde, bu eðitimin etik yönü ve içeriði üzerinde daha sýk durulmaya baþlanmýþtýr. Bu

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı