Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler"

Transkript

1 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2 Cihangir ÖZCAN, Yasemin ÇETÝNER ÖZET Kaza sonrasý ve acil hastalýk durumunda saðlýk personeli tarafýndan zamanýnda ve etkili acil yardým ve donanýmlý ambulanslarla acil servislere taþýnmasý ve gereken týbbi müdahale insan yaþamý için önemli bir güvencedir. Türkiye de resmi ve özel hastanelerin acil servislerinin fizik yapý, týbbi malzeme, saðlýk insan gücü ve organizasyonlara ve çalýþma yöntemine ait yasal metnin varlýðý önemli geliþmelerdir. Hasta ve yaralýnýn olay yerinden hastane acil servisine taþýyan kara, hava ve deniz ambulanslarýnýn tipi, içlerinde bulunan demirbaþ ve týbbi malzemelerin varlýðý ile üzerinde görev yapan personellerin niteliði önemlidir. Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde 2250 Kara ambulansý il düzeyinde bulunan 1450 adet 112 istasyonlarýnda hizmet vermektedir. Yayýmlanan bir yasal metin sayesinde hizmetler tanýmlanmýþ ve ambulanslar tiplerine ve içlerindeki malzemelere göre standardize edilmiþ ve ruhsatlandýrýlmýþtýr. Görev yeri 112 istasyonlarý olan ve ambulanslarda görev yapan paramedikler acil saðlýk sisteminin kilit personeldir. Ön Lisans mezunu olan paramediklerin ilk mezunlarý 1995 yýlýnda iþ hayatýna baþlamýþlardýr. Görev yeri ve sorumluluklarýna ait yasal metin mevcuttur. Ancak unvan, atama ve iþ koþullarýna ait sorunlarý bulunmaktadýr. Anahtar Kelimeler: Acil servis, 112 Ýstasyon, Paramedik SUMMARY Effective and on-time emergency care with linked transportation to medical settings using well-equipped ambulances connected with essential medical management after an accident or in emergency medical situations are inevitable security measures for human life. The application of legal regulations regarding structural requirements, medical equipment, medical manpower, organization, and operation mode of emergency services in both governmental and private hospitals in Turkey are important improvement. Type of land, air and boat ambulances that transport patients or injured from the scene to hospital emergency services, their equipments, and the quality of working personnel are important issues. The Turkish Ministry of Health incorporates, 2250 land ambulances serving in cities boundaries, and 1450 ambulances serving in 112 emergency call stations. Both service and ambulances are standardized and authorized by legal regulations. Paramedics working in 112 emergency call stations and ambulances are the key personnel's in emergency health care services. The first paramedics with an associate degree are employed after their graduation in 1995 in these emergency call stations. Although there are legal regulations for their assigned position and responsibilities, there are still issues about their legal titles, designations, and terms of work. Key Words: Emergency Services, 112 Emergency Call Stations, Paramedics GÝRÝÞ Dünyada saðlýk hizmetlerinin sunumunda acil saðlýk hizmetlerinin yeri ve önemi giderek artmaktadýr. Günümüzde bulaþýcý hastalýklara karþý yürütülen baþarýlý çalýþmalar, kronik hastalýklara özgü oluþturulan programlar, týp teknolojisindeki yeni geliþmeler ve saðlýk politikalarýndaki olumlu deðiþimler ve uygulamalar sonucu bireyin doðuþtan yaþam süresi 1.Yrd.Doç.Dr.,Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD 2.Öðr.Gör.,Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD uzamýþtýr. Bu niceliksel geliþmenin beraberinde bireyin yaþam kalitesinde, haklarýnda ve saðlýk hizmeti alýmýna ait beklentilerinde niteliksel farkýndalýk oluþmaya baþlamýþtýr. Bu durum, saðlýk hizmet sunumu yapan resmi ve özel saðlýk kurumlarýnda yasal, teknolojik ve insan gücü düzeyinde reorganizasyona ve yeniden yapýlanmaya gidilmesini zorlamaya baþlamýþtýr. Tüm dünyada geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin ölüm hýzlarýndaki olumlu düþüþlerin yanýnda ölüm nedenlerin baþýnda koroner kalp 34

2 Türkiye'de Acil Saðl k Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüºler hastalýklarý, kanser ve kazalar gelmektedir. Son yýllarda geliþen tabiat olaylarý ve iklim deðiþiklikleri nedeniyle oluþan felaketlerde meydana gelen kazalar sonucu yaralanma ve ölümler ciddi boyutlara ulaþmýþtýr. En sýk görülen trafik, ev ve iþ kazalarý sonucu kiþi saðlýðýna yaptýðý kötü sonuçlarýnýn yanýnda ekonomik ve iþ gücü kaybý ile ruhsal sorunlarý da beraberinde getirmektedir.(1) Bu incelemede, Türkiye de acil saðlýk hizmetlerinin kurumsal ve yasal geliþiminin irdelenmesi yanýnda, kazazedeyi olay yerinden hastane acil servislerine getirilmesinde kullanýlan ambulanslarýn yasal durumlarý ile taþýmada ve acil bakýmda görev alan saðlýk personeli olan Paramediklerin okul eðitimleri, istihdamlarý, görev, yetki ve sorumluluklarý yanýnda mevcut sorunlarýna da deðinilecektir. Acil Týp Sistemi(ATS); Saðlýk sorunlarýnda hastalarýn daha fazla zarar görmesini veya ölümü engellemek için gerekli olan hýzlý müdahale ve hýzlý karar vermeyi içeren saðlýk hizmet bölümü olarak tanýmlanýr. Diðer bir tanýmlama ise ATS acil bir olayýn bildirilmesinden kesin tedavi verilmeye kadar gecen sürede acil hasta bakýmýný saðlayan sistemdir. Sistemde temel amaç hasta ve yaralýlara en kýsa zamanda en iyi acil bakýmý verebilmek için gereken kurumsallaþmayý saðlamaktýr. Dünyada yeni açýlan birçok acil týp sistemi Anglo-Amerikan modelini uygula-maktadýr. Bu modelde hastalar daha yüksek kalitede bakým alabilmeleri için hastanelere en hýzlý bir þekilde taþýnýrlar. Bu modele uyum saðlayan ülkeler arasýnda A.B.D, Ýngiltere, Ýrlanda, Hollanda, Avustralya, Kanada ve Türkiye gelmektedir. Franko-German modelinde ise hastane imkanlarýný hastaya ulaþtýrmak için acil doktorlarý ve ileri teknoloji hastanýn bulunduðu sahaya taþýnýr. Bu modeli halen Avusturya, Fransa, Almanya, Norveç, Rusya, Ýsviçre ve Finlandiya gibi ülkeler uygulamaktadýrlar.(2) Geliþmiþ acil týp sisteminde hastane öncesi ve hastane acil ünitelerinin hizmet kalitesi açýsýndan deðerlendirebilmek amacýyla bazý ölçütler kullanýlmaktadýr. Bu özellikler arasýnda iletiþim, eðitim, insan gücü, karþýlýklý yardým, transport, ulaþabilirlik, tesisler, yoðun bakým üniteleri, bakýmýn transferi, hasta katýlýmý, halk eðitimi, toplum güvenliði kurumlarý, standart medikal kayýtlar, baðýmsýz denetleme ve deðerlendirme ile afet baðlantýsýnýn varlýðý yer almaktadýr. Türkiye'de hastane öncesi acil bakým hizmetleri ilk kez 1986 yýlýnda Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul 077no'lu telefon ile ulaþýlan 077 Hýzýr Acil Servis adýyla hizmete baþlamýþtýr. Bu 3 þehirde Büyükþehir belediyesi sisteme destek olarak sürücü, araç, telsiz haberleþme olanaklarý, akaryakýt, týbbi malzeme ile acil yardým istasyonlarý ve çaðrý karþýlama merkezi için yer tahsis etmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý ise, saðlýk personeli ve kýsmen týbbi malzeme saðlanmýþtýr. Hizmetin kuruluþ aþamasýnda hekimlerin bir kýsmý Ankara'da hizmetle ilgili eðitim almýþlardýr. Bu dönemde verilen hizmet; telefon numarasýnýn akýlda kalýcý olmasý ve yaygýn duyuru yapýlmasý nedeniyle yoðun taleple karþý karþýya kalmýþtýr. Ancak hizmetler daha çok taþýmacýlýk aðýrlýklý olarak sürdürülmüþtür.(3) 1994 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý'nýn baþlattýðý bir proje ile, 112 nolu telefonla ulaþýlan 112 Acil Yardým ve Kurtarma Hizmetleri geliþtirilmiþtir. Öncelikle ambulans alýmlarý yapýlarak sistem desteklenmiþtir. 3 büyük ildeki hizmetlerin iyileþtirilmesi sonrasý kapsam içine uygun ve hazýr olan iller alýnmýþtýr. Diðer taraftan hastanelerin acil servislerinde fiziksel ve teknolojik yenilenme çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý merkez teþkilatý bünyesinde Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluþturulmuþtur. Hizmetin taþrada yürütülmesini yönetmek üzere her saðlýk müdürlüðü bünyesinde Acil Yardým ve Kurtarma Hizmetleri (AYKH) Þube Müdürlükleri kurulmuþtur. Bu konuda eðitim almýþ personel henüz yeterli sayý ve niteliðe ulaþmýþ olmadýðýndan ambulans hekimi olarak pratisyen doktorlar ve yardýmcý personel olarak da doktor dýþý saðlýk personeli sistemde çalýþmýþtýr yýlýnda saðlýk müdürlüðü bünyesinde yer alan bu þube müdürlüðünün ismi Acil Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Bu þubeye baðlý olarak da 112 Ambulans Servis Baþhekimliði kurulmuþtur. Bu baþhekimliðe Komuta Kontrol Merkezi ile alanda bulunan 112 istasyonlarý baðlanmýþtýr. Ayrýca il genelinde acil saðlýk hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluþlar arasýndaki koordinasyon ve iþbirliðini saðlamak üzere Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu oluþturulmuþtur.(4) 35

3 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 Günümüzde Saðlýk Bakanlýðýnýn merkez teþkilatý içinde Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Acil ve Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðý mevcuttur. Acil saðlýk hizmetlerine ait politika belirlemede, personelin eðitim programlarýnýn esaslarýný tanýmlamada ve mevzuat çalýþmalarýna katýlmak üzere Acil Saðlýk Hizmetleri Danýþma Kurulu kurulmuþtur. Kurulun baþkanlýðýný ve sekretarya iþlemlerini ilgili genel müdürlük yürütmektedir. 81 ilde Saðlýk müdürlüðü bünyesinde yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Birimlerinin eðitilmiþ ekipleri sayesinde afetler sonrasý kazalara gereken müdahaleler yapýlmaktadýr. Acil saðlýk hizmetleri ile ilgili yasal metin yýlýnda yayýmlanmýþ olup 2004 yýlýnda bazý maddelerde düzeltme ve ilaveler yapýlmýþtýr. Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðinde hastanýn sevk idaresi, hizmet birimleri olan istasyonlarýn tipi, özellikleri ve görevleri yanýnda hastaneler bünyesinde yer alan acil servislerin kurulma özellikleri ve fizik yapý, týbbi ve demirbaþ malzeme listeleri ve iþleyiþ tanýmlarý yer almaktadýr. Ayrýca bu yönetmelik içinde acil yardým çaðrý yöntemi, hasta nakli, çalýþan personelin eðitimi, niteliði, iletiþim sistemi, kayýt ve bildirim ile denetimin nasýl yapýlacaðý konusundaki iþlemler yer almaktadýr. Günümüzde hastanelerde sunulan acil saðlýk hizmetlerine ait kalite ve akreditasyon çalýþmalarý yürütülmekle beraber acil servislere baþvurularda yapýlmasý gereken iþlemler genelgelerle net bir þekilde tanýmlanmýþtýr. (4,5) Ambulans Hizmetleri: Dünyada acil týp hizmetlerinin ve ambulanslarýn geliþiminin büyük savaþlarla paralellik göstermesi ilgi çekicidir. Milyonlarca insanýn hayatýna mal olan savaþlarda elde edilen hasta ve yaralý bakýmý deneyimleri insan hayatýný kurtaracak sistemlerin doðmasýna neden olmuþtur. 1700'lü yýllarda Napoleon'un ordusunda görev alan cerrahlar, Ambulance Volantes ile yaralý askerlerin cephe gerisine taþýnmasýna saðlamýþ ve ilk triyajý uygulamýþtýr. 1861'de Amerikan Ýç Savaþý'nda ateþli silahlarýn mekanizmasýnýn deðiþmesi yaralanma tiplerinin deðiþmesine yol açmýþtýr. 1917'de I. Dünya Savaþý'nda yaralýlarýn erken transportunun yaþam þansýný arttýrdýðý fark edildi. 1939'da Dünya Savaþý'nda ilk organize týbbi bakým üniteleri kullanýldý ve ilk týbbi hava taþýmacýlýðý yapýldý. 1954'de Kore Savaþý'nda helikopter týbbi hava taþýmacýlýðýnda deðiþmez yerini aldý. Bu savaþta özel eðitim almýþ týbbi personelin hekimlik benzeri bazý uygulamalarý yapýlabileceði görüldü yýlýnda Moskova'da doktorlar ilk kez ambulans ile sokaklara çýkmýþlar ve bu uygulama daha sonra Ýrlanda'da uygulanmýþtýr. 1963'de Vietnam Savaþý'nda sahra hastaneleri ile saðlýk hizmeti cepheye taþýnýrken, hýzlý helikopter transportunun yaralýlar üzerindeki olumlu etkisi ortaya konulmuþtur.(6) Türkiye de ambulans hizmetlerine ait geliþmeler incelendiðinde, resmi hastanelerin birer adet ambulans bulundurulmasý zorunluluðu ile baþlar. Daha sonra özel hastaneler yasal metinlerine göre, ambulans bulundurma zorunluluðu dikkat çekmektedir den sonra Kýzýlay ve özel ambulans þirketlerinin hizmet sunumlarý gündeme gelmiþ ve Saðlýk Bakanlýðý da Hýzýr 077 uygulamasý ile hasta taþýmacýlýðýný üstlenmiþtir. Daha sonraki yýllarda iller düzeyinde 112 sistemine uygun istasyonlar kurularak yeni ambulans alýmlarý yapýlmýþtýr. Ayrýca belediyeler ve bazý kurum ve kuruluþlar ambulans bulundurmaya baþlamýþtýr. Bu arada resmi saðlýk kurumlarýna baðýþ ambulans sayýlarý önemli boyuta gelmiþtir. Son yýllarda özel ambulans þirketlerinin hizmetlerine ait geliþmelerin yanýnda müstakil özel diyaliz merkezlerinde ve týp merkezlerinde ambulans bulundurma zorunluluðu ambulans sayýlarýnda artýþ saðlamýþtýr.ayrýca trafik kazalarý ve afetler sonrasý kamuoyunda ambulans hizmetlerine ait beklentiler artmýþ olup günümüzde de ambulans konusu gündemdeki yerini korumaktadýr tarihinde yayýmlanan Ambulanslar ve Acil Saðlýk Araçlarý ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliði ile bu konuda çok önemli bir yasal boþluk kapatýlmýþtýr. Bu yasal metne göre ambulanslar ulaþým þekline göre kara, deniz ve hava olarak üçe ayrýlmaktadýr. Kara ambulanslarý da kullaným amacýna göre hasta nakil, acil yardým ve özel donanýmlý ambulanslar olarak sýnýflandýrýlýr. Bu yönetmelikte acil hizmet birimlerinin tipleri, çalýþma ortamý ve görevleri tanýmlanmýþtýr. Ayrýca ambulans tiplerine göre içerisinde bulunmasý gereken týbbi, demirbaþ ve sarf malzemelerine ait listeler yer almaktadýr. 36

4 Türkiye'de Acil Saðl k Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüºler Yönetmeliðin diðer bölümünde acil yardým çaðrýsý, nakil, telefon iletiþimi, kayýt ve bildirim, finansman ve denetim biçimine ait bilgiler bulunmaktadýr.(7) Ýl saðlýk müdürlüðü bünyesinde bulunan ambulans servisi baþhekimliði, komuta kontrol merkezi ve acil saðlýk istasyonlarýnýn çalýþma usul ve esaslarýný tanýmlayan yasal metin tarihinde Ýl Ambulans Servisi Çalýþma Yönergesi olarak yayýmlanmýþtýr. Özellikle istasyon ve ambulanslarda görev yapan personelin görevleri ve sorumluluklarý tanýmlanmýþtýr. Bunun yanýnda her ambulansa ait ruhsat alýnmasý ve üzerinde görev yapacak personelin tiplerinin tanýmlanmasý ve görev yapacak þoförlerin temel ilk yardým sertifikasýnýn bulunmasý þartý çok önemli geliþmedir. Ayrýca kara ambulanslarýnýn Avrupa Kara Ambulanslarý Standardýna (EN 1789) uygun hale gelmesi için çalýþmalar tamamlanmasý uyum süreci acýsýndan deðerli bir adýmdýr. Son yýllarda konunun öneminin giderek artmasýnýn sonucu 112 acil istasyon sayýsý 1460 çýkmýþ ve kara ambulans sayýsýnýn Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarýna göre 2250 ye ulaþmasýnýn yanýnda kar paletli ambulanslar ile deniz ve hava ambulanslarýnýn hizmete girmesi de bu alandaki diðer geliþmelerdir. (8, 9, 10, 11, 12) Hastane Öncesi ve Acil Servislerde Saðlýk Çalýþanlarý ve Paramedikler Türkiye'de acil týbbýn akademik olarak baþlatýlmasý ve geliþimi 1990'lý yýllarýn baþlarýnda olmuþtur. Yýllardýr hastanelerimizin acil servislerinde ve ambulanslarda acil týp konusunda yeterince bilgi ve beceriye sahip olamayan, acil týbbi yardým eðitimi almamýþ saðlýk çalýþanlarý, acil týbbi araç ve ekipmanlarýn eksikliði içerisinde, rotasyonlarla veya görevlendirmelerle yürütülmeye çalýþýlan bir acil týp hizmeti vardý. Tüm bu durum hasta ve yaralýlara sunulan acil týbbi bakýmýn kalitesini düþürmekteydi. Geçmiþte medyada saðlýk haberlerinde en çok yer alan ve eleþtirilen konularýn baþýnda acil servislerin ve ambulanslarýn hizmetleri gelmekteydi. Yýllarca devlet hastanelerinin acil servislerde çalýþan pratisyen hekimlerle ilgili temel sorunlar yaþanmaktadýr. Bunlarýn baþýnda nöbet sayýlarý ve ücretleri, devamlýlýk, istekli olmak, mecburi hizmet, hizmet içi eðitim eksikliði gibi sorunlar yer almaktadýr. Bu hizmet üniversite hastanelerinin acil servislerinde ise farklý ana bilim dalý asistanlarý ile týp fakültesi son sýnýf öðrencileri tarafýndan yürütülmektedir. Hizmetin sorumluluðunu cerrahi veya dâhiliye bilim dallarý yüklenmektedir yýlýndan sonra Tababet Uzmanlýk Tüzüðüne göre Acil Týp Uzmanlýðý ana bilim dallarý kurulmuþ ve asistanlar alýnmaya baþlamýþtýr. Günümüzde 3 yýl süren bu eðitim sýrasýnda ve sonrasýnda acil servislerde acil týp asistan ve uzmanlarý aktif olarak yer almaktadýrlar. Bazý üniversite hastanelerinin acil servis sorumluluðunu da Acil Ana Bilim dallarý üstlenmiþtir. Hekimlere yönelik Mecburi Hizmet yükümlülüðü sonucu bazý devlet hastanelerin de acil týp uzmanlarý görev yapmasý önemli geliþmelerdir. Saðlýk hizmeti sunmada önemli olan saðlýk hizmetleri, ekip anlayýþýnda götürülür ilkesi acil saðlýk hizmetlerinde benimsenmiþ olup, bu anlayýþa ilave olarak zamanýnda, doðru müdahale ve uygun medikal teknoloji kullanarak kýsa sürede etkin olarak hastanýn durumunun düzeltmesi prensibi de yer almaktadýr. Hastane öncesi ve acil servislerde verilen hizmetin yürütülmesinde hekim, hemþire, saðlýk memurlarý yanýnda acil týp teknisyenleri ve paramedikler görev yapmaktadýrlar. Öncelikle saðlýkta teknisyen ve tekniker tanýmlarýný net bir þekilde tanýmlamak gerekir. Saðlýk meslek liselerinin Acil Týp bölümünü 4 yýlda tamamlayanlara teknisyen unvaný verilmektedir. Bu grubun meslek tanýmlamasý ve istihdamýnda unvan olarak acil týp teknisyeni kullanýlmaktadýr. Üniversitelerin Saðlýk hizmetleri yüksek okullarýnýn 2 yýllýk ön lisans programlarýný bitirenlerde Tekniker unvaný verilmektedir. Türkiye'de ilk defa 1995 yýlýnda Dokuz Eylül üniversitesinde ön lisans programý açýlmýþ ve mezun olanlara Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri ünvaný verilmiþtir. Daha sonra 2007 yýlýnda Yüksek Öðrenim Kurumu tarafýnda Paramedik ve 2010 yýlýnda ise programýn adý tekrar deðiþtirilmiþ ve unvanlarý Ýlk ve Acil Yardým Teknikeri olarak kabul edilmiþtir.(6, 13) Paramedik, hasta ve yaralýlara acil týbbi bakýmý hastane dýþýnda, alanda ve evde profesyonel seviyede baþlatan, ambulansla transport 37

5 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 esnasýnda devam ettiren, acil serviste hasta ve yaralýlarý teslim alan saðlýkçýklara gerekli bilgi ve kayýtlarý teslim edinceye kadar görevine devam eden, ayný zamanda ambulansýn sürücülüðünü de yapan, iki yýllýk üniversite mezunu, ön lisans diplomalý saðlýk personelidir. (6) 1993 yýlýnda acýlan ilk ön lisans programýný yýllar içinde diðer ilerdeki yeni programlar izlemiþtir. Eylül 2010 tarihi itibarý ile 37 resmi ve özel üniversite bünyesinde 41 adet paramedik programýnda eðitim ve öðretim devam etmektedir. Bu programlarda eðitimöðretim yýlý içinde 2700 öðrenci eðitim görecektir. Günümüze kadar 3400 öðrenci mezun olmuþ, mezunlarýn bir kýsmý devlet memuru, bir kýsmý sözleþmeli olarak Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 112 istasyon veya acil servislerinde çalýþmaktadýr. Diðerleri ise özel ve sivil toplum kurumlarýnýn saðlýk birimlerinde veya ambulanslarýnda görev yapmaktadýrlar. Bir saðlýk meslek grubuna ait yetki ve sorumluluklar ile çalýþacaklarý alanlar yasa ile tanýmlanmýþsa okul eðitiminin müfredatý da kolay hazýrlanabilmektedir. Ayný zamanda iþ hayatlarýnda atanma ve yetki kargaþasý olmamaktadýr. Acil týp teknisyen ve teknikerlerine yönelik kanun düzeyinde düzenleme 2005 yýlýnda Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair kanununa yapýlan ek madde ile düzenlenmiþtir. Bu madde Acil týbbi yardým ve bakým ile sýnýrlý kalmak ve Saðlýk Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmeliðinde belirtilmek kaydýyla acil týp teknikerleri ile acil týp teknisyenleri hastaya müdahale edebilir, bu hususta lazým gelen iþ ve iþlemleri yapabilirler. Hastane öncesi acil týbbi yardým veren personel özel tip kýyafet giyer. þeklinde yasada yer almýþtýr. (14) Kanunun bu maddesine dayanýlarak, tarihinde Acil Saðlýk Hizmetleri yönetmeliðinin 10. maddesinde düzenleme yapýlmýþtýr. Eski adlarý olan Ambulans ve Acil Bakým Teknikerlerinin yetki ve sorumluluklarý tanýmlanmýþtýr. Bu yetki ve sorumluluklar aþaðýda sýralanmýþtýr; (5) 1.Ýntravenöz giriþim yapmak 2.Hastaneye ulaþýncaya kadar, kabul edilen acil ilaçlarý ve sývýlarý kullanmak 3.Oksijen uygulamasý yapmak 4.Endotrakeal entübasyon uygulamasý yapmak 5.K a r d i y o - p u l m o n e r r e s ü s i t a s y o n v e defibrilasyon yapmak 6.Travma stabilizasyonu yaparak hastanýn nakle hazýr hale gelemsini saðlamak 7.Uygun taþýma tekniklerini bilmek ve uygulamak 8.Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak 9.Kýrýk, çýkýk ve burkulmalarda stabilizasyonu saðlamak 10.Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak 11.Acil doðum durumunda doðum eylemine yardýmcý olmak Yukarýda tanýmlanan görevler yanýnda eriþkin ve çocuklara ait acil bakým ve tedavi ile ilgili akýþ þemalarý hazýrlanmýþtýr. Bu akýþ þemalarý, ön lisans programý uygulayan üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan ve hizmet içi eðitim uygulamalarýnda rehber olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca bu akýþ þemalarý olay yerinde ve ambulans üzerindeki uygulamalarda standart bir hizmet akýþý saðlanmaktadýr. Bu saðlýk meslek grubuna 2003 yýlýnda kurulan P a r a m e d i k D e r n e ð i ö n e m l i k a t k ý l a r saðlamaktadýr. Bunlarýn baþýnda ön lisans eðitimlerinde gereksinim olan okullar arasý iþbirliði, mezuniyet sonrasý il saðlýk müdürlükleri ile yürütülen modüler eðitimlerindeki eðitici destekleri, düzenledikleri sempozyumlar yanýnda unvan ve özlük haklarýna ait ortaya k o y d u k l a r ý g a y r e t l e r i m e s l e ð i n kurumsallaþmasýna büyük katkýlarý olmaktadýr. Yaklaþýk 15 yýllýk genç bir mazisi olan bu meslek grubunun saðlýklý geliþiminin yanýnda ön lisans eðitiminin kalitesi, istihdamý, ünvanlarý, atanmalarý ile iþ yaþamý ve ortamý ve özlük haklarý konusunda önemli sorunlarý mevcuttur. Bu sorunlarýn baþýnda iki konu çözümlenmesi gereken acil konulardýr. 1-Bu meslek grubunun ünvanýnýn Yüksek Öðrenim Kurumu tarafýndan sýk sýk deðiþtirilmesi gelmektedir. Sýrasýyla önce Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri, sonra Paramedik þimdi ise Ýlk ve Acil Yardým Teknikeri olmuþtur. Bu yeni tanýmlama üniversitelerde ve çalýþanlar arasýnda gerekçesini açýklamada zorluklar yaratmýþ ve uluslararasý tanýmdan uzaklaþtýrmýþtýr. Ayrýca ilk yardýmýn tanýmýnda 38

6 Türkiye'de Acil Saðl k Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüºler saðlýk personeli olmayan ve belli bir eðitim almýþ kiþilerin ilaçsýz ve týbbi araç gereç kullanmaksýzýn yaptýðý iþlemler dizisi olarak tanýmlanýr. Bu durum teknikerlerin yeni ünvanlarý ile büyük bir çeliþki yaratmaktadýr. 2-Saðlýk meslek lisesi mezunu Acil Týp Teknisyenlerinin uzaktan veya açýk öðretim yöntemi ile ön lisanslarýný tamamlayarak paramedik ünvanlarýný kazandýrma projeleri iki meslek grubuna ve üniversitelerde yürütülen mevcut programlara zarar verebilecektir. Bu konu hassas olduðu kadar ileride mezunlar arasýnda iki farklý grup oluþmasýna yol açacaktýr. Ayrýca yürütülen bu ön lisans programlarýnda kuramsal derslerin yanýnda ambulans üzerinde ve acil ve yoðun bakýmlarda beceri kazandýrma eðitimleri mevcuttur. Ancak uzaktan veya açýk öðretim projesinden beklenen bu istendik davranýþlarýn kazandýrýlmasý zor olup beraberinde sorunlar yaratabilecektir. SONUÇ Kazalar ve sonrasý meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarý tüm toplum katmanlarýný ilgilendiren bir halk saðlýðý sorunudur. Kazazedenin ve hastanýn bulunduðu olay yerine en hýzlý bir þekilde ulaþýlmasý gereken týbbi iþlemlerin yapýlarak uygun ambulans ile hastane acil servisine taþýnmasý ve müdahale yapýlmasý beklenen acil bakým süreçleridir. Burada saðlýk yöneticilerine, bu hizmette görev yapan saðlýk personeline büyük görevler düþmektedir. Türkiye'de resmi ve özel yataklý tedavi kurumlarýnýn acil bakým ünitelerinde son yýllarda fiziksel yapý ve teknolojik donaným açýsýndan olumlu geliþmeler mevcuttur. Ancak buralarda görev yapan personellerin eðitimleri, özlük haklarý ve diðer sorunlarý çözümlenmelidir. Bu hizmetlerle ilgili yasal metnin mevcut olmasý da önemli bir geliþmedir. Olay yerinde yapýlan acil yardým sonrasý acil servislere taþýma, kara, hava ve deniz ambulanslarý ile yapýlmaktadýr. Ülkemizde bu araçlarýn görüntü ve içerik olarak standart hale getirilmesi yanýnda sayýlarýnýn artmasý önemlidir. Ancak olay yerine ulaþabilirlik süresi ve hizmet kalitesi üzerinde durulmasý gereken konulardýr. Acil saðlýk sistemi içinde saðlýk ekibinde yer alan ön lisans mezunu Paramedikler 112 istasyonlarýnda yalnýz veya hekimlerle beraber olay yerinde ve ambulans üzerinde çalýþmaktadýrlar. Ancak bu meslek grubunun ön lisans eðitimleri için üniversiteler yeterince kontenjan açmýþ olmalarýna karþýn ünvanlarý ve atamalarý konusunda sorunlar mevcuttur. Ayrýca acil týp teknisyenlerini uzaktan veya açýk öðretim yöntemi ile paramedik yetiþtirme projesi gelecekte önemli bir sorun olacaðý dikkatlerden kaçmamalýdýr. KAYNAKLAR 1) Güler Ç, Akýn L. Halk Saðlýðý Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý 2006, ss; ) Sosyal S, Karaoðlu Ö, Topaçoðlu H. Acil Týp Sistemleri. Cerrahpaþa Týp Dergisi 2003, 34-1 ss; ) Kayser B. Türkiye de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Ýstasyon Tipleri 4. Paramedik Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Nisan 2008,Ankara,web:htp;//parder.org.tr.eriþim tarihi ) Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliði Tarihli Sayýlý Resmi Gazete. 5) Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Tarihli sayýlý Resmi Gazete. 6) Sarýkaya S. (2009), Alanda Acil Bakým Kitabý,Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý. Ýstanbul,ss: ) Ambulanslar ve Acil Saðlýk Araçlarý ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliði Tarihli, sayýlý Resmi Gazete. 8) Ýl Ambulans Servisi Çalýþma Yönergesi Tarih. 872 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý Yönergesi. 9) Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri ile Acil Bakým Teknisyenlerinin Çalýþma Usul ve Esaslarýna Dair Teblið Tarihli, sayýlý Resmi Gazete. 10) Sofuoðlu T,Erol O,Topaçoðlu. (20099 Ambulans Ekipleri Standardizasyonu Kitabý. AAHD yayýnlarý No 1.Neþa Yayýncýlýk, Ýzmir,ss ) Eþki A. ve arkadaþlarý. (2008) Ambulans Sürüþ Teknikleri Eðitim Kitabý, Parder Yayýnlarý, Anýl Matbaacýlýk Ltd. Þti, Ankara, ss: ) Akdað R, TC Saðlýk Bakanlýðý 2010 Mali Yýlý Bütçe S u n u m u. T B M M G e n e l K u r u l u Ankara,web:htp:// bütçe-sunum,eriþim tarihi ) Heckman J. ve arkadaþlarý.(1992) Hasta ve Yaralýlarýn Acil Bakým ve Nakledilmesi Kitabý.Nasetti Týbbi Cihazlar San. Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul,ss : ) 1219 sayýlý Tababet ve Þaubatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun Tarihli, 5371 sayýlý Resmi Gazete. 39

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları

Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları Öğr. Gör. Galip USTA Artvin Çoruh Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri MYO/İlk ve Acil Yardım Programı ATT ve PARAMEDİK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014 Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik PARAMEDİK? Her ne sebep ile olursa olsun, acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaralılara,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26463 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði: Yasama Uzmanlýðý Mehmet Ali Aydýn* 1. Giriþ Yeni yüz yýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve geliþmeler, sosyal kurumlarý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı