2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi"

Transkript

1

2 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

3

4 BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler ile baaryla uyguladmz sk maliye politikalar neticesinde bütçe açnn GSMH ya oran, 2002 ylndaki % 14,6 seviyesinden % 1 lerin altna inmitir. Bu durum bütçeyi hem iyi hazrladmz hem de iyi yönettiimizi açk bir ekilde göstermektedir. Salkl bir bütçenin olmazsa olmaz artlarndan birisi düük enflasyon dieri de kamu tercihinin tam olarak yanstlmasna imkan salayan yüksek bütçe esnekliidir. Hükümetimizin uygulad ekonomi politikalar neticesinde enflasyon tek haneli rakamlara inmi, bütçede yer alan faiz giderlerinin arlnn dümesi ve bütçe açklarnn makul seviyelere inmesi neticesinde bütçenin esneklii artmtr. lk icraat döneminde salkl bütçe yapmann temel artlarn oluturan ve gerekli iklimi salayan Hükümetimiz, ikinci icraat döneminde kamu harcamalarnn kalitesinin artmas yönünde önemli admlar atacaktr. Kamu harcamalarnn niteliini artrmann en önemli yollarndan biri; bütçeleme anlaynda Performans Esasl Bütçeleme yaklamna geçmektir sayl Kanunda ana hatlaryla belirlenmi olan Performans Esasl Bütçe, kaynaklarn performans esasna göre datlmasn temel alan ve hesap verebilirliin sonuç üzerinde odakland bir bütçeleme yaklamdr. Bakanlm bu konuda kamu idarelerinde uygulanabilecek bir model oluturmak suretiyle 2008 Yl Maliye Bakanl Performans Esasl Bütçesini hazrlamtr. Bu sayede bütçe, Maliye Bakanlnn ulamay hedefledii stratejik amaçlar, bu amaçlar için talep edilen ödenekler ile sonuçta ulalacak olan göstergelerin de yer ald bir yapya kavumutur. Girdi odakl olan bütçeleme anlaymzn ancak çkty da içermesi halinde modern bütçeleme anlayn mali sistemimize yerletirmi olabiliriz. Performans esasl bütçe, sonuç odakl bir anlayn yannda; effaflk, hesap verebilirlik ve bütçe hakknn çok daha ileri düzeyde tecelli etmesi gibi yeni mali yönetim anlaynn temel ilkelerinin gerçeklemesini de salamaktadr. Bu nedenle önemsediim bu çalmann ilerleyen yllarda daha da gelierek Türk Kamu Maliyesine yeni açlmlar getirmesini, dier kamu idarelerine örnek tekil etmesini ve yeni kamu mali yönetimi sisteminin yerlemesi bakmndan katk salamasn temenni ederim. Kemal UNAKITAN Maliye Bakan

5

6 ÜstYöneticiSunuu Kamuda benimsenmi olan Stratejik Yönetim anlaynn önemli unsurlarndan birisi olan performans program kapsamnda 2008 yl Bakanlmz Performans Esasl Bütçesini hazrlam bulunmaktayz. Stratejik Yönetim anlaynn ilk adm stratejik plan hazrlamaktr, ikinci adm ise performans programdr. Performans program; plan ile bütçe ilikisini kuran, kaynaklarn performans esasna göre datlmasn temel alan ve hesap verebilirlii sonuç odakl bir yapya tayan bütçeleme yaklamdr. Performans program ile bütçenin tek bir dokümanda birlemesiyle oluan Performans Esasl Bütçe; yerlemesi ve sonuç almas uzun yllar süren, kültürel deiimle yakndan ilgili olan, yönetimin sahipliini, takibini gerektiren ve hesap verebilirlii kamu yönetiminde ilke olarak benimsemi kurumlarda sonuç alnabilen bir sistemdir. Performans Esasl Bütçeleme sistemine geçi amacyla, Bakanlmz Strateji Gelitirme Bakanlnn koordinatörlüünde, dier kamu idarelerine örnek olabilecek bir model oluturmak üzere, Nisan 2007 tarihinde çalmalar balatlmtr. Tüm Bakanlk birimlerinin katld bu çalmalar sonucunda oluan Model, 2008 yl Bakanlk bütçe teklifi hazrlama süreciyle entegre edilmi ve harcama birimlerinin bütçe tekliflerini Birim Performans Program ile birlikte oluturmalar salanmtr. Bakanlk Performans Esasl Bütçesi, söz konusu Birim Programlarnn Strateji Gelitirme Bakanl tarafndan konsolide edilerek ve bütçe ile ilikinin net bir ekilde ortaya konulmasyla oluturulmutur. Ülkemiz kamu mali yönetim sistemi, 2002 ylndan sonra; uygulanan maliye politikalar sayesinde salam bir yapya kavumu, gerçekletirilen reformlar neticesinde modern bir yapya dönümütür. Bu kapsamda Maliye Bakanl, etkin maliye politikalarn belirlemek, kamu kaynaklarnn toplanmasnda ve harcanmasnda etkinlii salamak, Devlet tanmazlarn ekonomiye kazandrmak, suç ekonomisi, yolsuzluk ve kayt d ekonomiyi azaltmak, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlatrmak ve Hazine hakkn savunmak hususlarnda destek salamaktadr. Bu balklar altnda oluturulan Bakanlk 2008 yl Performans Esasl Bütçesi; 27 stratejik hedef, 202 performans hedefi, 90 performans göstergesi ve 103 faaliyet/projeden olumaktadr yl Bakanlk Bütçesinde söz konusu hedef ve göstergelere ulamak için gerçekletirilecek faaliyet ve projelerde kullanlmak üzere YTL ödenek yer almaktadr. Stratejik Yönetim anlaynn bundan sonraki aamas; ulalan seviyelerin, hedeflenen seviyelerle karlatrlmas suretiyle yaplacak olan performans deerlendirmesidir. lerleyen yllarda daha da gelieceine ve örnek olmasndan dolay kamu yönetiminde önemli bir boluu dolduracana inandm Maliye Bakanl 2008 yl Performans Esasl Bütçesini hazrlayan Bakanlmz personeline teekkür eder, bu çalmann ülkemizde Stratejik Yönetim anlaynn yerlemesine katk salamasn dilerim. Hasan Basri AKTAN Müstear

7

8 ÇNDEKLER IGENELBLGLER...1 A. Örgüt Yaps...3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. nsan Kaynaklar...4 D. Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar...5 E. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi...5 F. Dier Hususlar...6 II PERFORMANSBLGLER...9 A. Stratejik Amaç B. Stratejik Amaç C. Stratejik Amaç D. Stratejik Amaç E. Stratejik Amaç F. Stratejik Amaç G. Stratejik Amaç H. Stratejik Amaç I. Stratejik Amaç IIIBÜTÇEVEPERFORMANSHEDEF/GÖSTERGEBLGLER...45

9

10 I GENEL BÝLGÝLER 1

11 2

12 A.ÖrgütYaps 3

13 B.Yetki,GörevveSorumluluklar 13/12/1983 tarih ve 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlna verilmi olan görevler unlardr: Maliye politikasnn hazrlanmasna yardmc olmak, maliye politikasn uygulamak, Devletin hukuk danmanln ve muhakemat hizmetlerini yapmak, Harcama politikalarnn gelitirilmesi ve uygulanmas ile Devlet bütçesinin hazrlanmas, uygulanmas, uygulamann takibi ve yönlendirilmesine ilikin hizmetleri yürütmek, Devlet hesaplarn tutmak, saymanlk hizmetlerini yapmak, Gelir politikasn gelitirmek, Devlete ait mallar yönetmek, kamu mallar ile kamu kurum ve kurulularnn tanmaz mallar konusundaki yönetim esaslarn belirlemek ve bunlara ilikin dier ilemleri yapmak, Her türlü gelir gider ilemlerine ait kanun tasarlarn ve dier mevzuat hazrlamak veya hazrlanmasna katlmak, Milletleraras kurulularn Bakanlk hizmetlerine ilikin çalmalarn takip etmek, bu konulardaki Bakanlk görüünü hazrlamak, yurt d ve yurt içi faaliyetleri yürütmek, Suç gelirlerinin aklanmasnn önlenmesine ilikin usûl ve esaslar belirlemek, Çeitli kanunlarla Maliye Bakanlna verilen görevleri yapmak, Yukardaki görevlerin uygulanmasn takip etmek, deerlendirmek, incelemek, tefti etmek ve denetlemek. C.nsanKaynaklar Maliye Bakanl personelinin birimlere göre dalm aada gösterilmitir. MaliyeBakanlPersonelininBirimlereGöreDalm MERKEZ TARA YURTDII TOPLAM Tefti Kurulu Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl Mali Suçlar Aratrma Kurulu Bakanl Strateji Gelitirme Bakanl Bahukuk Müavirlii ve Muhakemat Genel Müdürlüü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü Muhasebat Genel Müdürlüü Gelir Politikalar Genel Müdürlüü Milli Emlak Genel Müdürlüü Personel Genel Müdürlüü Maliye Yüksek Eitim Merkezi Bakanl AB ve D likiler Dairesi Bakanl dari Ve Mali ler Dairesi Bakanl Bilgi lem Dairesi Bakanl Basn ve Halkla likiler Müavirlii Özel Kalem Müdürlüü Savunma Sekreterlii TOPLAM

14 D.FizikselveTeknolojikKaynaklar Maliye Bakanlnda mevcut olan büro makineleri aadaki tabloda yer almaktadr: BÜROMAKNELER ADET Telefon Faks 126 Tarayc 107 Yazc Bilgisayar (masaüstü+dizüstü) Projeksiyon 45 TV 40 DVD 1 Video Konferans Sistemi 2 Fotokopi Makinesi 55 Akll Tahta 1 Webcam 6 Bakanln donanm envanteri ise aadaki tabloda gösterilmektedir: ENVANTER ADET Sunucu Switch 684 Wireless Modem 26 Firewall-Software 11 Veri Taban Sunucusu 118 Uygulama Gelitirme Ortam 8 Desteklenen Protokoller TCP/IP Web Sunucusu 16 Uygulama Sunucusu 41 Kurulu Güç 170Kw Saklama Ünitesi 5 Bakanln fiziksel sunucu envanteri aadaki tabloda gösterilmektedir: ENVANTER ADET Web Sunucusu 16 Uygulama Sunucusu 41 Veri Taban Sunucusu 118 Uygulama Gelitirme Ortam 8 Desteklenen Protokoller TCP/IP E.YönetimveçKontrolSistemi 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarnca stratejik yönetim anlaynn benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esasl Bütçeleme ile stratejik plann ilikilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu sistemlerin salkl çalmasn salayacak etkin ve etkili bir iç kontrol yapsnn kurulmas gerekmektedir. ç kontrol; idarenin amaçlarna, belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun olarak; - Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, - Varlk ve kaynaklarn korunmasn, - Muhasebe kaytlarnn doru ve tam olarak tutulmasn, - Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamannda ve güvenilir olarak üretilmesini salamak üzere idare tarafndan oluturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve dier kontroller bütünüdür. ç kontrolün idarenin yönetim sorumluluunda olmas nedeniyle, merkezi uyumlatrma birimleri tarafndan yaplan düzenlemeler dnda idarece; - Stratejik plann uygulanmasna yönelik faaliyetlerin tanmlanmas, - Faaliyetlere, i ve ilemlere ait i ak emalar hazrlanmas, - Süreçler, süreç sahipleri ve sorumlularnn tanmlanmas, - Personelin görev, yetki ve sorumluluklar ile kontrol prosedürlerinin belirlenmesi, - Kurumun amaç, hedef ve politikalarnn yerine getirilmesinde karlalacak risklere ilikin risk yönetiminin planlanmas, - Etkileimli bir bilgi yönetim sisteminin kurulmas ve bir iletiim a ile kontrol listeleri ve kontrol öz deerlendirme formlarnn oluturulmas, gerekmektedir. ç kontrol uygulamalar kapsamnda amaçlanan risk odakl iç kontrol sisteminin kurulmasdr. Belirlenecek riskli alanlarda, iç kontrol faaliyetleri younlatrlarak iç kontrol faaliyetleri sonucu hazrlanacak raporlar kamuoyunun bilgisine sunularak kamu kaynaklar yönetiminin ve denetiminin etkinlii salanmaya çallmaktadr. 5

15 Bu dorultuda; Strateji Gelitirme Bakanlnda iç kontrol, yönetim sorumluluu çerçevesinde sürekli ve sistematik bir ekilde yürütülerek bir yönetim arac olarak kullanlmakta ve riskli alanlar tespit edilerek bu alanlarda kontroller younlatrlmaktadr. Ayrca Maliye Bakanlnn tüm harcama birimlerinde ödemeye esas belgeler ön mali kontrole tabi tutulmaktadr. Kontrole tabi tutulan tüm mali ilemler sonucu 2008 ylndan itibaren her yl sonunda Ön Mali Kontrol Deerlendirme Raporu hazrlanacaktr. ç kontrol uygulamalar çerçevesinde Stratejik Yönetim Sistemi Projesi ile süreç analizi çalmalar yürütülerek performans esasl bütçelemeye temel tekil edecek süreçlerin belirlenmesi, etkin ve etkili bir iç kontrol sistemine imkân tanyacak alt yapnn oluturulmas konusunda çalmalar yaplmaktadr. Bu anlamda özellikle Bakanlk kurumsal yapsnn, misyon ve vizyonunu gerçekletirecek hale gelmesinin en önemli aamalardan biri süreçlerinin çkarlabilmesidir. Çkarlan bu süreçlerin tam ve hatasz olmalarn, faydal sonuçlar üretebilmelerini salamak için gerekli olan, süreç analizlerinin yaplabilmesidir Bu anlamda süreçlerin çkarlmas çalmalarnda üç aamal bir yol izlenmektedir. Birinci aamada Strateji Gelitirme Bakanlna ait i süreçleri tanmlanarak modellenecek, modellenen i süreçleri analiz edilerek bir analiz deerlendirme raporu yaynlanacaktr. kinci aama olarak Bakanlk harcama süreçleri çkarlarak modellenecek ve bunun sonucunda da bir analiz deerlendirme raporu yaymlanacaktr. Yaymlanacak olan bu analiz deerlendirme raporunun ana unsurunu mevcut süreçlerde var olan tekrarlarn, katma deer yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi ve iyiletirme önerileri oluturacaktr. Üçüncü aama ise modellenen harcama süreçlerinin Maliye SGB.net sistemine aktarlmasdr. Bununla birlikte harcama süreçlerindeki tüm girdi ve çktlarda standardizasyonun salanmas, harcamalarn takibi, raporlanmas, kyaslanmas ve iç kontrol alt yaps için gerekli bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadr. Maliye SGB.net sisteminde elde edilen veriler ayn zamanda etkin bir iç kontrol sisteminin alt yapsnn oluturulmas yönünde önem tamaktadr. ç kontrolün dier bir uygulamas olarak kamu kaynaklarnn harcanmas aamasnda oluabilecek kamu zararlarnn takibi, Kamu Zararlarnn Tahsil Esas ve Usulleri Hakkndaki Yönetmelik gereince yaplmaktadr. Yine iç kontrol uygulamalar kapsamnda iç ve d denetim raporlar izlenmektedir. Bunlarn sonucunda Kamu Alacaklar Deerlendirme Raporu ile ç Denetim ve D Denetim zleme Raporlar 2008 ylndan itibaren hazrlanacaktr. F.DierHususlar Harcamac bir idare olarak Maliye Bakanl ilk defa 2008 yl bütçesiyle birlikte stratejik planlamaya dayal performans esasl bütçeye geçecektir. Bu geçiin amac, 5018 sayl Kanunun öngörüsüne paralel olarak, plan-bütçe ilikisinin kurulmas, ödeneklendirmenin performans ölçütleriyle birlikte oluturulmas ve bu sayede hesap verebilirliin sonuç odakl, maliyet-fayda/maliyet-etkinlik analizlerine dayanan bir yapya kavuturulmasn salamaktr. Bu vesileyle nihai hedef, kamu kaynaklarnn etkin kullanlmasn gerçekletirmektir. Bu hedeflere ulalmasn salayacak olan performans esasl bütçeleme, harcamac idarelerde stratejik planlama anlaynn yerlemesini ve bütçeleme anlaynn deiimini gerektirdii için önemli bir anlay ve kültür deiiklii ile mümkün olabilen bir nitelik arz etmektedir. Söz konusu anlay ve kültür deiikliinin ise bir yl gibi ksa bir sürede olumasn beklemek mümkün deildir. Maliye Bakanl 2008 Yl Performans Esasl Bütçesi bu gerçekten hareketle hazrlanm olup, uzun vadeli bir deiimin ilk yl ürünüdür. Aadaki ekilde Maliye Bakanl Performans Esasl Bütçesi uygulanrken kullanlan Stratejik Yönetim Modelinin emas yer almaktadr. Modele göre herhangi bir tema kapsamnda yer alan bir stratejik amacn alt dalmlar, harcama birimi ile ilikisi ve nihayetinde bütçe ile olan ilikisi gösterilmektedir. 6

16 Stratejik Yönetim Sistemi T E M A Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Harcama Birimi A Harcama Birimi B Harcama Birimi A Harcama Birimi B Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet Bütçe Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Maliye Bakanl Performans Esasl Bütçesi ile ilgili olarak açklanmas gereken hususlarn banda Bakanlk bütçesinin kapsam gelmektedir. Maliye Bakanl bütçesi içerik itibariyle iki ksmdan olumaktadr. Bunlardan birincisi; mevzuatla Bakanla verilmi olan görevlerin ifas için tahsis edilmi olan ksmdr ki performans esasl bütçenin konusunu oluturur. Bütçenin dier ksm ise; Maliye Bakanlnn daha çok mali sistemin yöneticisi olmasndan dolay yedek ödenek ve genel bütçe dna yaplan transferler gibi harcamalarn yer ald veya kanunen ödenmesi zorunlu olan ksmdr. Performans esasl bütçe, idarenin performansn sorgulad için Maliye Bakanlnn performans ile ilikisi olmayan bu ikinci ksm 2008 Yl Maliye Bakanl Performas Esasl Bütçesinde sadece kalem olarak yer alm ve herhangi bir stratejik amaçla ilikilendirilmemitir. Bakanlk 2008 yl Performans Esasl Bütçesi hazrlanrken dikkate alnan bir dier husus da dolayl maliyetlerin faaliyetlerle ilikisi kurulurken benimsenen yöntemdir. Bakanln dolayl maliyetleri, destek hizmetlerinden kaynaklanan maliyetler olduu için Destek Maliyetleri kavram kullanlmtr. Harcama birimlerinin gerçekletirmi olduu destek hizmetleri aadaki emada gösterilmitir. Birim Düzeyinde Destek Hizmetleri DESTEK HZMETLER Merkez Tekilat Destek Hizmetleri Bakanlk Düzeyinde Destek Hizmetleri Tara Tekilat Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri öncelikle ikiye ayrlmtr. Harcama birimi düzeyinde yaplan harcamalardan herhangi bir faaliyetle dorudan ilikisi bulunmayanlar, o birimin tüm faaliyetlerine, faaliyetlerde istihdam edilen personele orantl olarak datlmtr. Bakanlk düzeyinde gerçekletirilen ve herhangi bir faaliyetle dorudan ilikisi bulunmayan harcamalardan; - Merkezde gerçekletirilen harcamalar merkez faaliyetlerinin tümüne, - Tarada gerçekletirilen harcamalar tara faaliyetlerinin tümüne faaliyetlerde istihdam edilen personel saysna orantl olarak datlmtr. 7

17 8

18 II PERFORMANS BÝLGÝLERÝ 9

19 10

20 Str. Amaç Kodu ÖDENEKLERN STRATEJK AMAÇLARA DAILIMI Stratejik Amaç Açklamas Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdam ve uluslararas rekabet gücünü artracak etkin maliye politikalarnn bütüncül bir yaklamla belirlenmesine katk salamak Kamu kaynaklarnn toplanmasnda ve amacna uygun harcanmasnda etkinlii, verimlilii, hesap verebilirlii ve effafl salamak Devletin sahip olduu tanmazlar rasyonel bir ekilde deerlendirerek Türkiye ekonomisine salanan katma deeri artrmak Hizmetten yararlananlara hzl ve kaliteli hizmet sunacak ekilde kurumsal geliimi salamak Bilgi sistemleri arasnda entegrasyonu salayarak mali yönetim ve kontrol sistemlerini güçlendirmek Kii hukukunu gözeten, etkin ve hzl bir hukuk hizmeti salayacak mekanizmalar oluturmak Ödenek (YTL) Suç ekonomisini, yolsuzluu ve kayt d ekonomiyi azaltmak Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlatrmak Kamu maliyesi alannda AB ye uyumu ve uluslararas etkinlii artrmak Stratejik Amaç Toplam Performans Esasl Bütçe ile likilendirilmeyen Bakanlk Ödenekleri Bakanlk Tarafndan Kullanlan Ödenekler Toplam Dier darelere Aktarlacak Transfer Ödenekleri Toplam Bakanlk Bütçesi Ödenek Toplam

21 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK AMAÇ 9 EKONOMİK BÜYÜMEYİ, SOSYAL ADALETİ, İSTİHDAMI VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK ETKİN MALİYE POLİTİKALARININ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA BELİRLENMESİNE KATKI SAĞLAMAK 1.STRATEJKAMACAHZMETEDENBRMLERVEÖDENEKLER SH1 SH2 SH3 SH4 Maliye Tefti Kurulu Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl Strateji Gelitirme Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü Gelir Politikalar Genel Müdürlüü Toplam STRATEJKHEDEF1: Tekbirortavadelibütçepolitikabelgesitemelindeçok yllbütçelemeanlaynyerletirmek ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Orta vadeli harcama çerçevesi, mali disiplini ve kamu kaynaklarnn stratejik önceliklere göre datlmasn salayan saydam bir planlama ve bütçeleme sürecidir. Bu çerçevede orta vadeli hedefler belirlenmekte ve bu hedefler dorultusunda kaynak tahsisi yaplmaktadr sayl Kanun uyarnca Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plann hazrlanmas öngörülmütür. Orta Vadeli Program Devlet Planlama Tekilat Müstearl tarafndan, Orta Vadeli Mali Plan ise Maliye Bakanl tarafndan hazrlanmaktadr. Maliye politikalarnn bütüncül bir yaklamla belirlenmesine katk salamak amacyla, tek bir orta vadeli bütçe politika belgesi oluturulmas ve bu belge temel alnarak çok yll bütçe uygulamasnn gelitirilmesi hedeflenmektedir. Böylece ilgili yln bütçeleri orta vadeli harcama çerçevesinde yer alan öncelik ve tavanlar dikkate alnarak hazrlanacak ve harcama alanlar ile politika alanlar arasndaki ban daha sk kurulmas salanacaktr. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: 12

22 PH PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES ylnda uluslararas alanda orta vadeli harcama sistemi bakmndan önde gelen en az be ülke incelenerek rapor hazrlanacaktr. ncelenen ülke says VY PH 2008 ylnda mevcut bütçe dokümanlar uluslararas en iyi uygulama örnekleri dikkate alnarak gözden geçirilecektir. ncelenen bütçe doküman says VY VY STRATEJKHEDEF2: Bütçehazrlksürecininetkinliiniartrarakkamunun öncelik ve ihtiyaçlarna uygun olarak rasyonel bir ekilde kaynaktahsisisalamak ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Kamu kaynaklarnn, kamunun öncelik ve ihtiyaçlarna uygun olarak datlmas amacyla bütçe sürecinde uygulanacak yöntemlerin modern bütçeleme tekniklerini de içeren daha bilimsel yöntemlerden olumas hedeflenmektedir sayl Kanun uyarnca uygulanmas öngörülen performans esasl bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlarn ve bu fonksiyonlarn yerine getirilmesi ile gerçekletirilecek stratejik amaç ve hedefleri belirleyen ve kaynaklarn bu amaç ve hedefler dorultusunda tahsisini ve kullanlmasn performans programlar araclyla salayan, performans ölçümü yaparak ulalmak istenilen hedeflere ulalp ulalamadn deerlendiren ve sonuçlar raporlayan bir bütçeleme sistemi olarak tanmlanabilir. Performans Esasl Bütçeleme Sistemi etkin ve verimli bir ekilde uygulanabildii takdirde Türk Mali Sistemine önemli katklar salayacaktr. Bu kapsamda Performans Esasl Bütçeleme Sistemine kademeli geçi devam etmekte olup, sistemin Analitik Bütçe Snflandrmas ile uyumlu bir hale getirilmesi için alternatif model ve yöntemler üzerinde çallmaktadr. Bu stratejik amaç kapsamnda ayrca gider mevzuatnn gözden geçirilmesine yönelik aktif mekanizmalar oluturulacaktr. Bununla birlikte bütçe tekliflerinin ve bütçe müzakerelerinin daha rasyonel bir temele oturtulmas, teklif edilen bütçe ile yaplan tahsisler arasnda uyum salanmas, teklif-tahsis, tahsisgerçekleme sapmalarnn nedenleriyle birlikte ortaya konmas dorultusunda çalmalar yaplacaktr. Böylece kamu idarelerinin amaç ve hedefleri ile kaynak tahsisi arasnda sk bir ba kurulmu olacaktr. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: Stratejik Amaç 1 PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES PH 2009 yl bütçesinde kaynak tahsisi, gelitirilecek olan Performans Esasl Bütçeleme Sistemi ne göre yaplacaktr. PEB modelini uygulamaya geçen kurum says VY PH Kamu kaynaklar orta vadeli plan ve programa uygun olarak datlacaktr Bütçe aç /GSMH oran (yüzde) Bütçenin öngörülen tavandan sapma oran (yüzde)

23 STRATEJKHEDEF3: Kamu gelir ve giderleri ile kamu istihdam politikalarnn belirlenme sürecinde bilimsel yöntemlerle alternatifpolitikalarüretmek ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalar, yaanan istikrarszlklarn yaratt belirsizlikler nedeniyle, 2002 ve daha önceki yllarda krizleri amaya yönelik ksa vadeli çözümler gelitiren anlayla oluturulmaktayd. Ancak 2003 ylndan itibaren ekonominin ulat istikrar düzeyi sayesinde, bilimsel yöntemlerin arlkta olduu ekonomik modelleme ve analizler ülkemiz için de yaplabilir hale gelmitir. Ekonomideki kaynak tahsisini etkileyebilme gücü açsndan, Maliye Bakanl tarafndan alnan kararlarn, ekonominin geneli üzerindeki etkisinin yan sra ekonomik aktörler arasndaki etkileimin incelenmesi, uzun vadeli sonuçlarnn hesaplanmas ve ileriye yönelik tahminlerin yaplabilmesi amacna yönelik çalmalarda bulunulmas, 5018 sayl Kanun çerçevesinde getirilen yeni kamu mali yönetim anlaynn bir gereidir. Bu nedenle politika önerileri oluturmada bilimsel yaklamlar benimsemek, gelitirmek ve uygulamak amacyla politika analizine ilikin kapasitenin gelitirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, ekonomide sektörler arasndaki etkileimi iyi deerlendirip kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanm salanarak çok yll analitik öngörülerde bulunabilmek mümkün olacaktr. Bu amaçla sektörel bazda ekonomik analiz yapacak kapasiteye ulalmas ve üretilen raporlarn düzenli olarak kamuoyu ile paylalmas planlanmaktadr. Bu kapsamda; Harcama politikas analizi yaplacak, Gelir bütçesi analizi yaplacak, Politika analizi yapma konusunda kapasite oluturularak 2008 ylnda iki sektörde politika analizi yaplacak, 2009 yl bandan itibaren bulgular kamuoyu ile paylalmaya balanacak ve oluturulan politika analizi kapasitesi 2010 ylna kadar dier sektörlere de uygulanacaktr. Devlet bütçesinin önemli unsurlarndan biri de personel giderleridir. Bu nedenle personel giderlerinde verimlilik salanmas bütçenin etkinliinde önemli bir yere sahip olup, personel istihdamnn niteliinin kamu hizmetlerinin kalitesine olan katks da ayrca dikkate alnmas gereken bir husustur. stihdamda verimlilik gözetilerek personel giderlerinde etkinliin salanmas bakmndan personel mevzuatnn sürekli gözden geçirilerek gelimelere ve artlara duyarl bir yapya kavuturulmas kaçnlmazdr. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarna ilikin mevcut sorunlar ile ikayetleri ortadan kaldracak ve personel istihdamnda verimlilii ön plana çkaracak düzenlemeleri içerecek kanun tasla hazrlanmas planlanmaktadr. Söz konusu kanun taslanda, bütçe imkanlarnn elverdii ölçüler ve süreçlerin de göz önünde tutulmas suretiyle, ücret sistemini sadeletirecek, dengesizlikleri ve adaletsizlikleri giderecek, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilii artrmaya yardmc olacak düzenlemelerin yaplmas hedeflenmektedir. Ayn kapsamda yürütülmekte olan norm kadro çalmas; belli bir takvim çerçevesinde balatlm olup, pilot idarelerde tamamlanmakta olan ön deerlendirmeler, kamuda yeniden yaplanma süreci göz önünde bulundurularak, nihai aamaya tanacaktr. Mali yönetimi biçimlendirmede etkili araçlardan biri olan kanunlar, kamusal tercihin nasl yapldnn da bir göstergesidir. Maliye Bakanl, kamusal tercihin en doru ekilde yaplmasn salamak üzere harcama politikalarn etkileyebilecek kanunlar hakknda görü oluturmak ve bildirmek suretiyle yasama sürecinin ilemesinde önemli bir yere sahiptir. Mevzuat Hazrlama Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik, hem mevzuat hazrlama sürecini yeni batan düzenlemekte, hem de 14

24 ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin analizine dayal bir düzenleyici etki analizinin, kanun tasarlarnn hazrlanmasndan önce yaplmasn öngörmektedir. Maliye Bakanl, mevzuat hazrlama sürecinin önemli bir aamasnda yer aldndan, düzenleyici etki analizi bünyesindeki etkilerin irdelenmesinde önemli bir rol üstlenmeli ve kamu kaynaklarnn kullanmndaki tercihin salkl bir biçimde yaplmasna yardmc olmaldr. Bu nedenle dier kamu idarelerince hazrlanan tasarlarn yannda bu tasarlara ilikin düzenleyici etki analizlerinin de deerlendirilmesi hususunda Bakanlk kapasitesinin artrlmas hedeflenmektedir. Söz konusu hedefe ulalmas halinde, kamu idareleri tarafndan hazrlanarak Bakanla gönderilen kanunlarn hatta dier düzenleyici ilemlerin etkilerinin salkl bir biçimde ölçülmesi ve bu yolla kamu kaynaklarnn kullanmndaki tercihin isabetli bir biçimde yaplmasna katk salanm olacaktr. Yukarda belirtilen çalmalar sayesinde üretilen politika alternatiflerinin, son yllarda güçlü bir seviyeye ulaan ekonomik ve sosyal yapmz daha da güçlendirmesi ve istikrarn devamna katk salamas hedeflenmektedir. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: Stratejik Amaç 1 PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES PH 2008 ylnda politika analizi yapma konusunda kapasite oluturulup iki sektörde uygulanacaktr. Politika analizi kapasitesinin uyguland sektör says Politika analizi kapasitesi ile ilgili hazrlanan rapor says PH 2008 yl sonuna kadar kamu idarelerinde ve Maliye Bakanlnda kamu harcamalarn etkileyecek düzenlemelerin mali etkisinin ölçümüne ilikin analiz kapasitesi gelitirilecektir. Mali etki analizi konusunda eitim verilen kii says Etki analizi konusunda çkarlan kitapçk says Düzenleyici etki analizi raporu saysnn ayn dönem içindeki düzenleme saysna oran - - %5 %10 %15 PH 2008 yl sonuna kadar 7 pilot kurumun norm kadro çalmalarn tamamlamas salanacaktr. Çalmalarn tamamland pilot kurum says PH 2008 yl sonuna kadar kamu personelinin mali ve sosyal haklarna ilikin dengesizliklerin, adaletsizliklerin ve karmakln giderilmesine yönelik kanun tasla hazrlanacaktr. Hazrlanan kanun tasla says PH 2008 yl sonuna kadar mevcut ekonometrik modeller gelitirilerek duyarllk, güvenirlik ve risk analizleri yaplacak ve 2008 ylndan itibaren düzenli olarak bütçe performans raporlar yaymlanacaktr. Yaplan analiz says Modellerin açklama oran (yüzde) Yaymlanan bütçe performans raporu says

25 STRATEJKHEDEF4: Kamu gelirlerinin toplanmasnda verimlilii ve etkinlii artrmaya ve vergi yükünün adil dalmn salamayayönelikgelirpolitikalargelitirmek ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Optimal vergi haslatnn salanmas, vergi yükünün gelir gruplar arasnda adil dalm, ekonomik kalknmann tevik edilmesi ve sosyal adalet ilkelerine uygun gelir bölüümünün salanmas gelir politikalarnn temel hedefleridir. Gelir politikalarnn odana ekonomik kalknma ve büyümeyi koymak ve kamu gelirlerinin ekonomik faaliyetleri engelleyen, rekabeti bozan ve piyasa ekonomisinin kendi kurallar içinde ilemesini zorlatran bir yap arz etmemesi gerektii hususu, büyüme odakl gelir politikamzn temel ilkesidir. Ekonomik kalknmay ve sosyal refah artn sürekli klmak için gerekli kamu kaynaklarnn toplanmasnda etkinlii, verimlilii ve adaleti salayacak gelir politikalarnn oluturulmas vergiye gönüllü uyum eksikliini ve denetim olgusuna olumsuz bak ortadan kaldrabilecektir ylnda Maliye Bakanl, vergi yükü, gelir dalm ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler ile gelir bütçesi analizi yapacak, mevzuata ilikin çalmalar yaparak bunlarn sonuçlarn takip edecektir. Yaplan düzenlemelerin vergi sistemindeki yansmalarn takip edebilmek amacyla her yl genel gelir vergisi analiz raporu düzenlenecektir. Bu rapor, vergi sistemimizde yaplan düzenlemelerin getirecei etkileri ve ekonomik yansmalarn görmemize k tutacaktr. Bu amaçla gelir vergisinin tahakkuk ve tahsilat miktarlarndan yola çklarak verginin toplam vergi gelirleri ve GSMH içindeki pay, vergi haslatnn mükellefler arasndaki dalm ile mükellef saylarnn ortaya konulmas bakmndan önemli olup, söz konusu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacn da tamaktadr. Gelir üzerinden alnan vergilerden kurumlar vergisinde de son yllarda yaplan düzenlemelerin yansmalarn görebilmek amacyla raporlar hazrlanmaya devam edilecektir. Bu raporlarla kurumlar vergisinin tahakkuk ve tahsilat miktarlarndan yola çkarak verginin toplam vergi gelirleri ve GSMH içindeki pay, vergi haslatnn faaliyet gruplar arasnda dalm ve mükellef saylarnn ortaya konulmas amaçlanmaktadr. Raporlarda ayrca effaflk ve hesap verebilirlik ilkelerinin sonucu olarak dönemler itibariyle kurumlar vergisi bütçe hedefleri ile gerçeklemelerinin kamuoyuyla paylalmas amaçlanmaktadr. Ekonomik anlamda vergi gelirlerinden KDV ve ÖTV nin yansmalarn görmek üzere gerekli raporlama faaliyetlerinde bulunulacaktr. Yaplan analiz ve deerlendirmelerin altnda hem toplanan vergilerin takibinin salanmas hem de ekonomik yansmalarnn görülmesi daha bilimsel çalmalarla salanm olacaktr. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES PH Gelir vergisi ve uygulamas ile ilgili olarak ylda 4 rapor hazrlanacaktr. Rapor says/yl VY VY PH Kurumlar vergisi ve uygulamas ile ilgili olarak ylda 4 rapor hazrlanacaktr Rapor says/yl VY VY ylnda kamu gelirlerinin toplanmasnda verimlilii ve etkinlii arttrmaya ve vergi yükünün adil dalmn PH salamaya yönelik rapor hazrlanacaktr. Rapor says/yl VY VY

26 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK AMAÇ 9 KAMU KAYNAKLARININ TOPLANMASINDA VE AMACINA UYGUN HARCANMASINDA ETKİNLİĞİ, VERİMLİLİĞİ, HESAP VEREBİLİRLİĞİ VE ŞEFFAFLIĞI SAĞLAMAK 2.STRATEJKAMACAHZMETEDENBRMLERVEÖDENEKLER SH5 SH6 SH7. SH8 Maliye Tefti Kurulu Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl Strateji Gelitirme Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü Muhasebat Genel Müdürlüü Gelir Politikalar Genel Müdürlüü Toplam STRATEJKHEDEF5: Kamu idarelerine bütçe ile tahsis edilen kaynaklar, bütçehedeflerivesnrlariçindeetkinkullandrmak ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Bütçe açnn makul seviyelerde tutulmas ve mali disiplinin salanarak sürdürülmesi amacyla kamu idarelerinin kamu kaynaklarn belirlenen öncelikler ve genel bütçe hedeflerine uygun olarak kullanmalarn salamak Maliye Bakanlnn temel hedefidir. Harcamalarda tasarrufu salamak, ödeneklerin datm ve kullanmn belirli esaslara balamak ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulmas zorunlu düzenlemeleri yapmak, Bakanlmzn bu alanda yapaca çalmalarda ön plana çkan yöntemlerdir. Bu çalmalar ile mali disiplinin kalite ve devamllnn salanmas amacyla kalc harcama reformlarna önem verilecek, bütçe esnekliklerinin artrlmas ve bu suretle bütçenin iktisat politikalarna ve iktisadi büyüme sürecine daha fazla katk yapmas salanacaktr. Ayn zamanda bütçe teklif ve ek ödenek taleplerinin önceden belirlenmi standart ve ölçütlere dayandrlarak ve ödenek ihtiyacnn mahallinde tespitine ve izlenmesine yönelik mekanizmalar gelitirilerek, stratejik önceliklere göre tahsis edilen bütçe ödeneklerinin amaç ve hedeflere uygun olarak performans esasna göre kullandrlmas salanacaktr. Bu amaçla kamu hizmetlerinin kaynak ihtiyacnn tespitine yönelik yeni yöntemler gelitirilmesi, uygulanmas ve kaynak tahsis sürecinin daha etkin bir ekilde yürütülmesi salanacaktr. Bu hedef dorultusunda idarelerde yerinde inceleme yaplarak bütçe ödenek ihtiyacnn daha salkl belirlenmesi bir yöntem olarak benimsenecektir. Böylelikle idarelerin gerçek ihtiyaçlarna uygun olarak tespit edilen tekliflerin idare bütçesinde yer almas imkanlar dahilinde 17 Stratejik Amaç 2

27 salanacaktr. Yine bu hedef dorultusunda eitimler verilecek ve böylece hedefe ulamada paydalarn bilgi seviyesinin artrlmas salanacaktr. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES PH 2008 ylnda kamu hizmetlerine yönelik kaynak ihtiyacnn tespitine ilikin yeni yöntemler gelitirilecektir. Gelitirilen yöntem says Eitim alan kii says Hazrlanan rehber says STRATEJKHEDEF6: Kamukaynaklarnntoplanmasnda,harcanmasnda vedenetlenmesindekurumsalvetoplumsalbilinci artrmak ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Kamu harcamalarna kaynak tekil eden, vergileri ödeyen vergi mükelleflerinin, toplanan bu vergiler ile bu vergilerin nerelere harcand konusunda bilgi sahibi olmas için yaplacak çalmalar hassasiyetle yerine getirilecektir. Kamu kaynaklarnn toplanmasnda toplumsal bilincin artrlmas Bakanlmz bal idareleri vastasyla salanrken, büyük il merkezlerinde oluturulan Danma Bürolarnda mükelleflerin vergi kanunlar ile bunlarn uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi, aydnlatlmas ve eitilmesine devam edilecektir. Toplumsal bilinci artrma çalmalar ayn zamanda panel, doküman, basl eser ve raporlarla da gerçekletirilmeye çallacaktr. Ayrca kamu kurulularndan gelen teknik bilgi talepleri 2008 ylnda da karlanacaktr. Öte yandan 5018 sayl Kanunun tam ve doru olarak anlalabilmesi ve uygulanabilmesi için eitim, panel ve materyal oluturma çalmalarna devam edilecektir. Yeni kamu mali yönetimi harcama yaklamnn kamu idarelerinde salkl bir ekilde yerlemesi için Bakanlk ayn zamanda, yeni mevzuat ksa sürede hayata geçirerek dier idarelere örnek olma stratejisini benimsemi bulunmaktadr. Ayrca; yükseköretim kurumlarnda ders vermek, kamu idarelerinde eitim vermek ve ulusal bilgilendirme toplantlarna katlmak suretiyle toplumsal ve kurumsal bilinci artrma konusundaki çalmalara devam edilecektir. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES PH Yükseköretim kurumlarnda ders veren personel says VY VY PH 2008 ylnda kamu kurulularndan gelen teknik bilgi taleplerinin karlanma oran % 80 e çkartlacaktr PH Yaymlanarak kamuoyuna sunulmu eser says VY VY PH Aylk yaymlanan rapor says PH Düzenlenecek panel says VY VY

28 STRATEJKHEDEF7: Genel yönetim sektörüne ilikin mali raporlama sistematiini uluslararas standartlara uygun hale getirmek ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM sayl Kanunun devlet muhasebesi alannda getirdii önemli yeniliklerden biri, kapsama dahil idareler için uluslararas muhasebe ve raporlama standartlarna uygun ve tahakkuk esasna dayanan Tek Düzen Muhasebe Sistemini öngörmesidir. Ayrca mali raporlar; uluslararas standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanllk, yöntemsel geçerlilik ve ulalabilirlik ilkeleri çerçevesinde, muhasebe kaytlarndaki verilere dayanlarak ve istatistiksel yöntemler kullanlarak hazrlanmak zorundadr. Bakanlmz 5018 sayl Kanunun kapsad tüm kamu idareleri için muhasebe alanna ilikin olarak uluslararas standartlarda mali raporlar hazrlamay ve kamuoyuna düzenli bilgi ak salamay hedeflemektedir. Bu amaçla; - Ülkemizde kamuya ait mali verilerin muhasebe sisteminden çkarlmas için çalmalar balatlm olup, uluslararas muhasebe standartlar incelenerek ülkemize uyarlama çalmalarna 2008 ylnda da devam edilecektir. - Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde muhasebe standartlarnn belirlenerek tüm uluslararas kurululara sunulabilecek nitelikte genel kabul görmü mali raporlar üretilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulamak için Uluslararas Kamu Sektörü Muhasebe Standartlar incelenecek ve bunlarla uyumlu olan Devlet Muhasebesi Standartlar çkartlacaktr. Genel yönetim kapsamndaki idarelerden merkezi yönetimin ve mahalli idarelerin verileri mevcut durumda derlenmekte olup, sosyal güvenlik kurumlarndan veri almaya elverili bir durum yaratlm bulunmaktadr. Genel yönetim kapsamndaki idarelerden salkl veri alnabilmesi için strateji olarak öncelikle veri derlemede sknt yaanan birimlerle ortak çalmalar yaplmak suretiyle yaanan skntlarn ortadan kaldrlmas amaçlanmaktadr. kinci olarak da mevcut verilerin kalitesini yükseltecek çalmalar yürütülecektir. Veri kalitesinin yükseltilmesine ilikin çalmalar nitelikli personel çaltrlmas, eitim faaliyetleri ve denetim faaliyetlerinin younlatrlmas gibi araçlarla yaplacaktr. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: Stratejik Amaç 2 19

29 PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES PH 2008 ylnda 3 adet IPSAS standard deerlendirilerek ülkemize uyarlanacaktr. Uyarlanan IPSAS standard says Toplam uyarlanan IPSAS Standard/Toplam IPSAS standard 0 3/20 6/20 10/20 15/20 PH Devlet muhasebesi kaytlar tutularak, 2008 ylnda Genel yönetime ilikin mali raporlar uluslararas standartlara uygun olarak üretilecektir. Genel yönetimin tamamna ait bütçe uygulama sonuçlarn kamu hesaplar bülteninde yaymlamak - - %100 %100 %100 Genel yönetimin tamamna ait, COFOG (Kamu Giderlerinin Fonksiyonel Snflandrlmas) snflamasna paralel bütçe giderlerinin fonksiyonel snflama tablosunu yaymlamak - - %100 %100 %100 PH Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin mali raporlar ve muhasebe düzenlemeleri standartlara uygunluk bakmndan ylda en az bir kez incelenecektir. Mali raporu incelenen genel yönetim kapsamndaki kamu kurumu says/genel yönetim kapsamndaki kamu kurumu says - - %100 %100 %100 PH Muhasebe düzenlemelerinin AB Müktesebat ile uyumlatrlmas için 2008 ylnda AB Müktesebat ile ilgili düzenlemeler yaplacaktr sayl Kanun kapsamna girmeyen mali kaynaklarn muhasebeletirilmesi ile ilgili düzenleme yapmak Uyumlatrlan alan says/belirlenen toplam alan says - - % PH Genel yönetime ilikin ESA 95 ve GFSM 2001 kriterlerine uygun tablolar üretilecek ve ilgili uluslararas kurululara sunmak üzere 2008 ylnda mevcut tablolar GFSM 2001 formatnda üretilecektir. GFSM 2001 formatnda hazrlanan tablo says/toplam tablo says - - %100 %100 %100 STRATEJKHEDEF8: Kamukaynaklarnnyönetimindeetkinlikanalizi uygulamasngelitirmekveyerletirmek ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, tanr ve tanmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü deerler olarak ifade edilebilecek olan kamu kaynaklarnn kullanmnda görevli ve yetkili olanlar, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini gözetmekle yükümlüdürler. Kamu gelirlerinin kullanlmasnda geçmi dönemlerde söz konusu ilkelerin göz ard edilmesi sonucu sorunlar ülkemizde ekonomik krizlere neden olmutur. Bu kapsamda kamu kaynaklarnn kullanlmasnda analiz yöntemleri gelitirmek ve uygulamak topluma önemli katklar salayacaktr. Bakanlmz, kamu kaynaklarnn yönetiminde etkinlik ve verimlilik analizi uygulamalarn hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Kamu gelirleri dahil olmak üzere kamu kaynaklarnn kullanlmasnda riskli alanlar tespit edilecek ve bu alanlarda risk, etkinlik ve verimlilik analizleri yaplacaktr. Bu kapsamda; 20

30 - Kamu harcamalarnda riskli alanlarn tespiti amacyla otomasyon sistemleri üzerinden analizler yaplmas, - Bu analizlere ilikin kriterlerin belirlenmesi, gelitirilmesi, - Belirlenen riskli alanlarn denetlenmesi, - Elde edilen sonuçlarn raporlanmas, - Suç saylan eylem ve ilemleri görülenler hakknda inceleme ve soruturma yaplmas, - Tespit edilen kamu zararnn tahsiline ilikin yasal prosedürün balatlmas, çalmalar gerçekletirilecektir. Kaynaklarn yönetiminde etkinlik analizi uygulamas kapsamnda, harcamac bir idare olarak Maliye Bakanlna tahsis edilen kaynaklarn etkinlii iç kontrol sisteminin kurulmas suretiyle gerçekletirilecektir. Bu kapsamda 2008 ylnda etkileimli bir bilgi yönetim sisteminin kurulmas ve bir iletiim a ile kontrol listelerinin oluturulmas öngörülmektedir. Belirlenecek riskli alanlarda, iç kontrol faaliyetleri younlatrlarak iç kontrol faaliyetleri sonucu hazrlanacak raporlar kamuoyunun bilgisine sunularak kaynaklarn yönetiminin ve denetiminin etkinlii salanacaktr. Ayrca süreç analizi çalmalar yürütülerek performans esasl bütçelemeye temel tekil edecek süreçlerin belirlenme çalmalar yaplacaktr. Bu amaçla ilk aamada çekirdek süreçler ve buna bal alt süreçler çkarlacaktr. Son aama olarak süreçlerde görülen aksaklklarn iyiletirilmesi salanacaktr. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: Stratejik Amaç 2 PERFORMANS HEDEF/GÖSTERGES PH 2008 yl sonuna kadar muhasebe verileri araclyla riskli alanlar belirleyecek bilgisayar destekli kayt kontrol sistemleri oluturulacaktr. 21

31 22 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK AMAÇ 9 3.STRATEJKAMACAHZMETEDENBRMLERVEÖDENEKLER SH9 SH10 TOPLAM Maliye Tefti Kurulu Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlüü STRATEJKHEDEF9: Tanmazmallarnekonomiyekazandrlmassürecini iyiletirmek ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altndaki tanmazlarla ilgili olarak geni bir yetkiye sahip olan Bakanlmz, tanmazlarla ilgili hizmetlerini, gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular ile ibirlii yapmak suretiyle yürütmekte ve edinim, yönetim ve elden çkarma ilemleri ile ekonomiye kazandrmaktadr. Edinim ilemleri tanmazlarla ilgili olarak trampa, arsa/kat karl inaat, satn alma ve kamulatrma ile ba ilemlerini; yönetim ilemleri kiraya verme, irtifak hakk tesisi ve kullanma izni, tahsis, yatrm, inaat ve onarm, ecrimisil ve kamu konutlar ilemlerini; DEVLETİN SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZLARI RASYONEL BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİREREK TÜRKİYE EKONOMİSİNE SAĞLANAN KATMA DEĞERİ ARTIRMAK Toplam elden çkarma ilemleri ise tanmazlarn sat, devredilmesi ve terk ilemlerini kapsamaktadr. Mevcut durumda bu ilemlerin yaplmas srasnda mevzuat ve karar alma süreçlerinden kaynaklanan sorunlar, tanmazlarn ekonomiye kazandrlmas sürecinde etkinlik ve verimlilik ilkelerinin tam olarak uygulanamamasna ve zaman kaybna neden olmaktadr. Bu kapsamda Bakanlmz, tanmazlar hakknda; edinim, yönetim ve elden çkarma konusunda elde edilen bilgileri zamannda ve doru analiz etmeyi, atl vaziyette kalmamalar için en son teknolojik imkânlar vastasyla gerekli tespitler ile ekonomik deer haline dönütürmeyi ve bu kapsamda ulusal ve uluslararas piyasalardaki dalgalanmalar takip ederek gerekli politikalarn belirlenmesine katk salamay hedeflemektedir. Tanmazlar üzerinde; kamu yarar, turizm, eitim, salk ve sosyal yatrmlar tevik, fuarclksergileme, kalknmada öncelikli yörelerde yaplacak yatrmlar tevik amaçl irtifak hakk tesis edilebilmekte, bu amaçlar dndaki irtifak hakk tesisine ilikin usul ve esaslar ise Bakanlmzca belirlenmektedir. Ülkemizdeki tanmazlarn mülkiyetinin büyük bir ksmnn Devlete ait olmasnn getirdii avantajlardan biri olarak hizmet üretiminin en temel ve en maliyetli unsuru olan tanmaz (arsa/arazi) tahsis ilemleri araclyla, tanmazlar, ticari faaliyet içermeyen kamu hizmetleri için kamu idarelerinin kullanmna bedelsiz olarak braklmakta ve bu yolla ayn hizmetin dardan satn alnmas ya da 16

32 kiralanmas/irtifak hakk tesis edilmesi bedeli karl kadar, kamu idareleri bütçelerine dolayl yoldan mali katk salanmaktadr. Bu anlamda kamu idarelerinin tanmaz ihtiyaçlarn salkl ekilde karlamak üzere tahsis ilemleri yürütülecektir. gale urad tespit edilen tanmazlara yönelik ecrimisil ilemlerine 2008 ylnda da devam edilecektir sayl Devlet hale Kanununa göre sat bata olmak üzere, toplu konut amaçl, sanayi bölgelerine, belediyelere, konut kooperatiflerine, ticaret borsalarna, teknoloji gelitirme bölgelerine, yatrmclara; sat, rayiç deerden sat, harca esas deerden sat, bedelsiz devir ve terk ilemlerine 2008 ylnda da devam edilecektir. PH Hükümet konaklarnn yapmn programlamak ve bunlarn onarmlarn yapmak Bakanlmz görevleri arasnda olup, fiziksel imkanlarn niteliinin kamu hizmetinin kalitesine dorudan etki ettiinin bilinciyle bütçe imkanlar çerçevesinde yatrmlarn bir an önce ekonomiye kazandrlmas hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2007 ylnda 17 hükümet kona tamamlanmtr ylnda 12 hükümet konann daha tamamlanmas ve 17 hükümet konann da yapmna balanlmas hedeflenmektedir. Bu stratejik hedefin 2008 yl maliyeti YTL olarak tespit edilmi olup, ayn yla ilikin performans hedefleri ile göstergeleri u ekildedir: PERFORMANSHEDEF/GÖSTERGES * ylnda tanmaz edinimi, yönetimi ve elden çkarma ilemlerinin yaplmas srasnda mevzuat ve karar alma süreçlerinden kaynaklanan kurum içi kurum d sorunlar çözülerek gelirler artrlacaktr. Sat, kira, irtifak hakk tesisi, ecrimisil, vb. ilemler neticesinde elde edilen gelirler (Milyon YTL) Stratejik Amaç 3 PH 2008 ylnda kamu hizmetlerinin görülmesi için verilen destek miktar artrlacaktr. Tamamlanan hükümet kona says *2007 rakamlar Ocak-Ekim aylarna ait rakamlardr. STRATEJKHEDEF10: Devletin sahip olduu tanmazlar ekonomik ve sosyal amaç ve önceliklere uygun ekilde deerlendirerek eldeedilenkatmadeeriartrmak ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. D.P.G Mal ve Hizmet Alm G Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 09 Yedek Ödenekler 0 SHToplam DolaylMaliyet TOPLAM Türkiye genelinde Hazinenin özel mülkiyetinde olan, Devletin hüküm ve tasarrufu altndaki yerler ile ilikili tanmazlarn says toplam adet olup yalnzca Hazineye ait tescilli tanmazlarn yüzölçümü yaklak km 2 ve bu tanmazlarn toplam yüzölçümünün ülkemizin toplam yüz ölçümüne oran yaklak % 15 tir. Bakanlmz Devlete ait bu tanmazlar; yatrm ve istihdamn teviki, çarpk kentleme ve konut sorununun çözümü, kamu hizmetlerinin görülmesi, özelletirme ve irtifak ilemleri, yerel yönetimlere yaplan destekler ile erozyonla mücadele ve aaçlandrma gibi sosyal ve ekonomik amaç ve önceliklere uygun ekilde deerlendirmekte ve ekonomik ve sosyal bir katma deer yaratmaktadr. Bu kapsamda: sayl Kanunla; baz illerde vergi ve sigorta primi tevikleri uygulamak, enerji destei salamak ve yatrmlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatrmlar ve istihdam imkânlarn artrmak amaçlanmtr. Kalknmada öncelikli yöreler kapsamndaki iller ile Türkiye statistik Kurumunca 2001 yl için belirlenen fert bana gayri safi yurt içi hâsla tutar ABD Dolar veya daha az olan iller ile bu iller dnda kalan ve Devlet Planlama Tekilat 17 23

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI ENERJ VE TAB T.C. KAYNAKLAR BAKANLII ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI KASIM 2006 ÇNDEKLER: 1. GR 3 2. STRATEJK PLANLAMA VE YÖNETM 5 2.1. Strateji 5 2.2. Stratejik Plan 5 2.3. Stratejik Yönetim 5

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı