Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý"

Transkript

1 "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi kazandý. Bugün kardeþlik kazandý. Bugün hizmet, bugün vefa kazandý. Bugün gençlerimiz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz, engellilerimiz, yoksullarýmýz kazandý" diyerek sözlerine baþlayan Muzaffer Külcü, "Bu sonuçlarla bugün ayrýca Yeni Türkiye kazandý. 3 TE Uslu'dan muhalefete istifa çaðrýsý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bugüne kadar herkes eteðinde ki taþý döktü þimdi ise son sözü halk söyledi" dedi. 3 TE 40 KURUÞ Kütüphaneler Haftasý etkinliklerle kutlanacak Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý Ali Özüdoðru Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Kütüphaneler Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerle kutlanacaðýný belirtti. Kütüphane konusunda olumlu çaðrýþým oluþturmak, kitap, kütüphane ve okuma kültürü, okuma alýþkanlýðý konularýnda algýyý yükseltmek, dünya kütüphaneciliðindeki önemli geliþmeleri ilgililerle paylaþmak amacýyla 1964'ten... 2 DE KAN-DER'den yemek "Mevlana Deðiþim Programý Türkiye'nin dünyadaki yeri için önemli bir fýrsattýr" Mevlana Deðiþim Programý düzenlenen programla Hitit Üniversitesinde tanýtýldý. Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörlüðü etkinlikleri kapsamýnda Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý Akademik Deðiþim Programlarý Mevlana Deðiþim Programý Uzmaný Fýrat Güzeldað'ýn konuþmacý olarak yer aldýðý tanýtýma Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. DE Yapýlan seçimler sonrasýnda dün saat itibarý ile Merkez de bulunan toplam 545 sandýktan 542 sandýk açýldý. Açýlan merkezdeki sandýklardan 3 Ýddialý Partinin oy daðýlýmlarý ise þu þekilde oluþtu: AKP 0 Bin yüz 55 oy ve yüzde 50.5 oy oraný, CHP 49 Bin 3 Yüz 303 oy ile yüzde 35, MHP 16 Bin 6 yüz 22 oy ve yüzde 11. oy aranýna sahip oldular. Ýl Geneli toplam 10 sandýktan açýlan 1145 sandýk tan çýkan Oy ve oranlarý ise: AKP 6 Bin 3 yüz 64 oy ile Yüzde 53, CHP 53 BÝN 12 Oy ve Yüzde 26.5, MHP ise 32 Bin Oy ile yüzde 16 oranýnda oy aldýlar. Ýlçelerde ise Kargý, Osmancýk, Alaca, Bayat, Ýskilip, Ortaköy ve Boðazkale olmak üzere toplam Ýlçe de AKP li belediye baþkanlarý, Dodurga da DP, Sungurlu, Laçin ve Uðurladað da MHP, Oðuzlar ve Mecitözü'nde ise CHP li partilerin adaylarý belediye baþkanlýðýný kazandýlar. 3 TE Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin (KAN-DER) düzenlediði yardýmlaþma yemeðine yoðun katýlým oldu. Geçtiðimiz Cumartesi günü As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlan programa çok sayýda kadýn katýldý. Bir zamanlar hayatýmýzdaki en önemli unsur televizyonlardý. Gerçi bir kuþak için halen öyle olmaya da devam ediyor. Televizyonlarda bize ne gösterilirse ona inanýr, onunla duygulanýr, ona güler, ona üzülürdük. 'den 0'e herkeste bir televizyon kültürü oluþmuþtu. Fakat bu kültür her zaman da sorgulanmýþtý. DE DE Doç. Dr. Abdurrahman Asan SOKAK MI SANAL ALEM MÝ? AHMET ÖLÇER "Seçimde oyumuzu artýrarak baþarýlý olduk" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçim sonuçlarýnýn hemen hemen belli olmasýnýn ardýndan parti binasýnda basýn açýklamasý yaptý. AK Parti'nin il merkezinde oylarýný yüzde 6.'e yükselttiðini ifade eden Ahmet Sami Ceylan, "2009'da yüzde 4 oy almýþtýk. Þimdi ise 20 puan yükselterek yüzde 6.'e çýkarttýk. Ýl Merkezinde ise yüzde 54'e yükselttik. CHP yüzde 30, MHP ise yüzde 12 oy aldý. Ýl genelinde ise CHP yüzde 15 MHP ise yüzde 14 oy aldý" dedi. 3 TE Berberlerde 'yaz saati' uygulamasý Çorum Berber ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, berber ve kuaför esnafýnýn yaz saati uygulamasýna geçeceðini bildirdi. Köse, yaptýðý açýklamada, yaz saati uygulamasýna geçilmesi nedeniyle bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinde deðiþikliðe gidildiðini söyledi. 2 DE Sandýk kurullarýnda görevli Milli Eðitim çalýþanlarýna ek ders verilsin talebi 4 TE "Demokratikleþme için herkes sorumluluk almalý" 2 DE

2 2 Kütüphaneler Haftasý etkinliklerle kutlanacak Ýmsâk : 03:49 Güneþ : 05:1 Öðle : 11:51 Ýkindi : 15:23 Akþam : 1:13 Yatsý : 19:34 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 14. Hafta Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Kütüphaneler Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerle kutlanacaðýný belirtti. Kütüphane konusunda olumlu çaðrýþým oluþturmak, kitap, kütüphane ve okuma kültürü, okuma alýþkanlýðý konularýnda algýyý yükseltmek, dünya kütüphaneciliðindeki önemli geliþmeleri ilgililerle paylaþmak amacýyla 1964'ten bu yana her yýl mart ayýnýn son haftasýnýn Kütüphane Haftasý olarak kutlandýðýný kaydeden Özüdoðru, "50. Kütüphane Haftasý, "Hayat Boyu Kütüphaneler" sloganýyla, 31 Mart-06 Nisan 2014 tarihleri arasýnda kutlanacak olup Ýlimizdeki resmi açýlýþ töreni, 01 Nisan 2014 Salý günü, saat Ali Özüdoðru 14.00'te, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilecektir. Þair ve Yazar Yýlmaz Erdoðan'ýn "Hayat Boyu Kütüphaneler" konulu konferansý ve "Ýnce Kâðýt Oymacýlýðý (Kat'ý) Sergisi" açýlýþýnýn da yapýlacaðý program 02 Nisan Çarþamba günü saat.00'da Yunus Emre Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilecek. Saat arasýnda ise 0 il merkezinde, büyükþehirlerin ilçelerinde toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, toplumda okuma alýþkanlýðý konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla kütüphaneciler, yazar çizerler, öðrenciler, okurlar tarafýndan hep birlikte düzenlenecek olan programda PTT önünde 15 dakika kitap okuma etkinliði yapýlacak. Saat 14.00'da Çorum Merkez Ömerbey Köyü, Çatak yolu civarýnda Hitit Üniversite ve Ýl Halk Kütüphanesi iþbirliði ile Kütüphane Hatýra Ormaný'na fidan dikilecek. Uður ÇINAR HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Cemâzil-âhýr ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 12.23'de ilk defa, Asya kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri ÝNCECÝKTEN BÝR KAR YAÐAR Ahmet Saatçi ELEMAN ARANIYOR Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere en az 2 yýllýk tecrübe sahibi Önlisans veya Lisans mezunu Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : ELEMAN ARANIYOR Alagözler Otomotivde çalýþtýrýlmak üzere Askerliðini yapmýþ en az lise mezunu Bay Ön Muhasebe elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Aþaðý Sanayi Leblebiciler Sitesi No: Tel : SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: "Demokratikleþme için herkes sorumluluk almalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi gündeme iliþkin yaptýðý açýklamada, "Dinlemeler, þantajlar, montajlar ülkemizi "Büyük Türkiye" idealinden saptýrma mücadelesidir. Türkiye'nin tüm ortak deðerleri hedef alýnýyor. Ýhanette sýnýr tanýmayanlar ve casusluk faaliyeti yapanlar en aðýr þekilde cezalandýrýlmalýdýr. Son dinlemeler terör devleti Ýsrail ve katil Esed'in zulümlerine son verecek iradeyi sabote etmektir. Milli iradeyi hedef alan karanlýk plan tutmayacak" dedi. 30 Mart yerel seçimlerini de yaþanan olaðanüstü olaylar kapsamýnda deðerlendiren Saatçi, "Gezi olaylarýyla baþlayýp 1 Aralýk küresel kalkýþmayla devam eden ayak oyunlarý seçimleri yerel seçim olmaktan çýkardý. Yerel yönetimlerin eksikliði ve yanlýþlarýný konuþma ortamýný da ortadan kaldýrdý. Projeler konuþulmadý, hizmetler gündeme getirilmedi. Küresel operasyon aslýnda konuþulmasý gereken her þeyi perdeledi. Muhalefet Gezi olaylarý ve 1 Aralýk küresel operasyonu olmasaydý meydanlarda ne konuþacaktý? Muhalefet rakibini demokrasiyle, projeyle, demokratik devlet, daha çok özgürlük, daha çok kardeþlik, daha çok sorunlardan kurtulma gibi yaklaþýmla Berberlerde 'yaz saati' uygulamasý Çorum Berber ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, berber ve kuaför esnafýnýn yaz saati uygulamasýna geçeceðini bildirdi. Köse, yaptýðý açýklamada, yaz saati uygulamasýna geçilmesi nedeniyle bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinde deðiþikliðe gidildiðini söyledi. Bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn kapanýþ saatinin saat 20.00'den 21.00'e çýkarýldýðýný belirten Köse, yeni saat uygulamasýnýn hayýrlý ve bol kazanç getirmesini temenni etti. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 244 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : alt edemeyeceðini görünce, kayýt dýþý siyasetten ve küresel operasyonlardan medet umar hale geldi" þeklinde kaydetti. Yaþanan süreci 'ihanet' olarak tanýmlayan Saatçi, "Paralel yapýlar sandýða müdahale ettiler. Ortaya kayýt dýþý siyaset çýktý. Uluslararasý istihbarat örgütlerinin de içinde yer aldýðý ihanetler yaþandý. Açýkçasý hükümet illegal yollarla alaþaðý edilmek istendi. Ancak tüm bunlara raðmen istenen kaos ortamý oluþturulamadý ve seçim günü geldi. Yerel seçim sonucunda halkýn vereceði cevap ya küresel güçlerin iþtahýný artýracak ya da iþtahýný kaçýracak. Hep birlikte göreceðiz. Son sözü millet söyleyecek. Seçim sonrasý kirliliðe bulaþanlar için elbette acý bir faturasý olacak" ifadelerini kullandý. Sandýða müdahalenin geri teptiðini ancak halen bir takým yapýlarýn seçim sonuçlarýný deðersizleþtirmek için arayýþlar içerisinde olduðunu vurgulayan Saatçi, meydana gelen olaylarýn yeni bir sayfa açýlmasýna neden olacaðýný dile getirerek, "Yaþanan süreç ile hükümetin ve devletin yüzleþmesi gerekmektedir. Kamuoyuna da çaðrýda bulunuyoruz. Demokratikleþme ve normalleþme için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Gazipaþa miniklerinden yaþlýlara ziyaret Gazipaþa Ortaokulu öðrencileri Okul Müdürü Musa Ediz ile Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinde barýnan yaþlýlarý ziyaret ettiler. Ziyarette Toplum Saðlýðý Merkezi yöneticileri ve personeli de öðrencilere eþlik ettiler. Öðrenciler yaþlýlara çiçekler vererek sohbet ettiler. Musa Ediz öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada, "Sizler çevrenizdeki yaþlýlarý korumalý, onlara saygý göstermeli, destek olmalý ve yalnýz býrakmamalýsýnýz. Özellikle bayram günlerinde veya onlarýn özel günlerinde yanlarýnda olduðunuzu onlara hissettirmelisiniz. Bugün onlarýn bulunduklarý bu yerlere bir gün sizlerinde geleceðinizi unutmamalýsýnýz" dedi. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýncecikten bir kar yaðar Tozar Elif Elif diye Deli gönül abdal olmuþ Gezer Elif Elif diye Elif'in uðru nakýþlý Yavru balaban bakýþlý Yayla çiçeði kokuþlu Kokar Elif Elif diye Elif kaþlarýný çatar Gamzesi sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar Elif Elif diye Evlerinin önü çardak Elif'in elinde bardak Sanki yeþil baþlý ördek Yüzer Elif Elif diye Karac'oðlan eðmelerin Gönül vermez deðmelerin Ýliklemiþ düðmelerin Çözer Elif Elif diye KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,190 2,191 EUR 3,013 3,014 STERLiN 3,642 3,644 JPY YENi 0,213 0,214 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: CEMÝLBEY CAD. 4/E - CUMA PAZARI YANI GÖKMEN ECZANESÝ TEL: 04 ULUKAVAK MAH..TARAKÇI SOK. NO :1/20 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza...16 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi kazandý. Bugün kardeþlik kazandý. Bugün hizmet, bugün vefa kazandý. Bugün gençlerimiz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz, engellilerimiz, yoksullarýmýz kazandý" diyerek sözlerine baþlayan Muzaffer Külcü, "Bu sonuçlarla bugün ayrýca Yeni Türkiye kazandý. Ekonomik istikrarýyla, güçlenen demokrasisiyle, uluslararasý itibarýyla büyüyen Türkiye, yoksulluklarýn, yolsuzluklarýn, yasaklarýn belini kýran Yeni Türkiye kazandý. Bizimle beraber inanan, gözünü ve gönlünü Türkiye'ye ayarlamýþ bu seçimin sonuçlarýný bekleyen Bosna kazandý, Kosova kazandý, Mýsýr, Suriye, Tunus kazandý, yani ümmetin mazlum coðrafyasý kazandý" dedi. Yýllardýr milleti, bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam, gýda paketine, makarnaya oyunu satanlar diye aþaðýlayanlarýn bir kez daha tokat yediðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Millet, AK Partimizde hakkýyla temsil ediliyor olmanýn hazzýna vardý. Millet, emanetin yiðitçe sahip çýkýlýyor olmasýnýn huzuruna kavuþtu. Bu seçim sonuçlarý genel anlamda tam da iþte buna iþaret etmektedir. Millet AK Parti'yi ve Baþbakanýmýzý adeta kendisinin aynýsý olarak ya da sözün tam anlamýyla kendisi olarak görmektedir. Aslýnda bugün siz, oy atmadýnýz, bugün millete tuzak kuranlara büyük bir tokat attýnýz. Bu sonuçlardan herkesin almasý gereken en net mesajlardan birisi inanýyorum ki budur" ifadelerini kullandý. "Þimdi seçim bitti. Yorucu bir kampanya, uzun bir süreç yaþadýk. Biz kimseyi üzmemeye çalýþtýk. Bizim için sert sözler, aðýr sözler, dedikodu ve iftiralar yapanlar oldu. Biz onlarýn hepsini de dün olduðu gibi bugün de milletimizin vicdanýna havale ediyoruz. Bu akþam onlar için de yeni bir sayfa açýlýr inþallah. Bizim, bilmeden üzdüðümüz kiþiler varsa onlardan da helallik diliyoruz" diyerek sözlerine devam Külcü, "AK Parti Çorum'da da büyüdü, Türkiye'de de büyüdü. Bu ne demek? Bu belediyeden ve hizmetlerinden memnunum demek. Bu AK Parti'den, Tayyip Erdoðan'dan razýyým demektir. Aziz Kardeþlerim, þunu bilin ki biz de sizden razýyýz. Biz de sizinle huzurlu, biz de sizinle mutluyuz. Biliyoruz ki oyumuzu artýrarak, sorumluluðumuzu da artýrdýnýz. Þimdiye kadar da hep hassas olmaya çalýþtýk, emanetinize karþý hep özenli olduk. Ama bugün omuzlarýmýzdaki yükü daha da artýrdýnýz. Bu bizim için elbette bir onur vesilesidir. Ýnþallah bundan sonra daha da çok çalýþacaðýz, daha güzel bir Çorum'u hep birlikte inþa edeceðiz. Biz emanetçi olduðumuzu bilenlerdeniz. Bu makamlarýn gerçek sahibinin millet olduðunu bilenlerdeniz. Millete efendilik yapmadýk, yapmayacaðýz. Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz. Dün de gurura, kibire kapýlmadýk. Ýnþallah bugün de gurura kibire kapýlmayacaðýz. Asla bir seçim þýmarýklýðý yaþamayacaðýz. Bu kadrolar hep mütevazý oldu, mütevazý kalmaya devam edecek inþallah. Biz sevincimizi, mutluluðumuzu bu þehre kazandýrdýðýmýz eserlerimizle yaþayacaðýz. Bu þehre 5 altýn yýl yaþattýk. Hizmetlerimizle þehrin her noktasýný sevindirdik. Bu þehirde yaþayan her kardeþimize elimizi uzattýk. Partili, partisiz herkes baþarýmýza þehadet etti. Bugünkü oranla Çorum, buna bir kez daha þehadet etti. Ýnþallah önümüzdeki 5 yýllýk dönem de 2. altýn dönem olacak. Dönem sonuna geldiðimizde yine biz susacaðýz, yine eserlerimiz konuþacak. Biz ne olduðumuzu, nasýl hizmet ettiðimizi bu þehre olan aþkýmýzý dün nasýl gece gündüz çalýþarak ortaya koymuþsak inþallah 2. beþ yýl da aynen öyle geçecek. Þu 5 yýlda ortaya koyduðumuz performansýmýz, eserlerimiz gösteriyor ki, emanetin hakkýný verdik. Hemþehrilerimiz bizi artýk hiçbir dönemle mukayese etmiyor, bizim bu günümüzü dünümüzle ölçüyorlar. Bizim için asýl hedef budur. Allah'a hamdolsun. Bunu baþardýk. Çýtamýz sürekli yükseldi. Ýlklerin belediyesi olduk. Belediyecilik hizmetlerimizin hem çeþidi hem standardý açýsýndan Türkiye'nin gözde belediyelerinden birisi olduk. Þimdi yeni bir döneme giriyoruz. Kendimizi tazeledik. Heyecanýmýzý tazeledik. Meydanlardan aldýðýmýz coþkuyla yarýn sabah yeni bir baþlangýç yapacaðýz. Kardeþlerim þundan emin olun, Dün çalýþtýðýmýzdan daha çok çalýþacaðýz. Dün ürettiðimizden daha çok üreteceðiz. Çorum'u el birliði ile büyütmeye, güzelleþtirmeye devam edeceðiz. Yani ikinci 5 yýlýnda hakkýný vereceðiz inþallah. 5 yýldýr adaletten ayrýlmadýk ayrýlmayacaðýz. Kardeþliðimize halel getirecek bir davranýþta asla bulunmadýk, bulunmayacaðýz. Kardeþliðimizi bozacak bir sözü hiç söylemedik, söylemeyeceðiz. Birileri oralardan oy devþirmeye çalýþýrken biz, biriz, beraberiz, birlikte Çorum'uz diye haykýrdýk. Ýnþallah yine öyle kalýp 14 mahallemize ve 23 bin insanýmýza adalet içinde hizmet edeceðiz. Yaptýðýmýz hiçbir iþimizde oy hesabý yapmadýk. Yaptýðýmýz hiçbir iþimizde seçim hesabý yapmadýk. Çünkü biz insanýmýza, insan olduðu için deðer veren bir medeniyetin mensuplarýyýz. Seçime yatýrým yapanlar þimdiye kadar hep sandýða gömülüp kaldý. Milletimiz, millet için iþ yapaný ise, AK Partimizde olduðu gibi, hep baþýna taç, gönlüne sultan etmiþtir. Aslýnda söylediklerimin hepsini bugün, milletimiz sandýkta söyledi. Bu Türkiye'yi sizler inþa ediyorsunuz. Yeni Türkiye, inþallah sizlerin eseri olacaktýr. Ben bu süreç içerisinde, özelde kendi belediyemiz için yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzda bizim hep yanýmýzda olan ve yükün büyüðünü çeken baþta Merkez Ýlçe Baþkanýmýz Mustafa Köse kardeþim olmak üzere, Merkez Ýlçe Teþkilatýmýza, Ýl yönetimimize, gençlik kollarýmýza, kadýn kollarýmýza, tüm teþkilatýmýza teþekkür ediyorum. Sürecin baþýndan beri, bizim belediye baþkanlýðýmýz için çok çalýþan, AK Parti'nin Çorum'da kazanmasý için çok çalýþan milletvekillerimize yürekten teþekkür ediyorum. Ayrýca, 50 kiþilik ekipleriyle Çorum'u baþtan sona tarayan gönüllü çalýþma ekibimiz, haným kardeþlerime çok çok teþekkür ediyorum. Hülasa sadece bedeniyle deðil yüreðiyle yanýmýzda olan herkese gönülden þükranlarýmý arz ediyorum. Yine erken saatlerden geç saatlere kadar çalýþmaya devam edeceðiz. Yarýn sabah saat 0'de Bismillah diyerek yeni dönem mesaimize baþlayacaðýz. Bu duygularla sileri tekrar sevgiyle, muhabbetle selamlýyorum" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Uslu'dan muhalefete istifa çaðrýsý "Yeni bir sayfa açacaðýz" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, seçim sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan dün Belediye binasýndan halka hitap etti. Gece gündüz demeden çalýþtýklarýný ve bunun karþýlýðýný aldýklarýný ifade eden Mustafa Köse, emeði geçenlere teþekkür etti. "Bize tuzak kuranlara geleceðimizi ipotek altýna almaya çalýþanlara en güzel cevabý verdiniz" diyerek sözlerine devam eden Köse, "Seçimlerden önce sandýklarý patlatacaðýz demiþtik patlattýk. Bundan sonra artýk yeni bir sayfa açacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. "Seçimde oyumuzu artýrarak baþarýlý olduk" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçim sonuçlarýnýn hemen hemen belli olmasýnýn ardýndan parti binasýnda basýn açýklamasý yaptý. AK Parti'nin il merkezinde oylarýný yüzde 6.'e yükselttiðini ifade eden Ahmet Sami Ceylan, "2009'da yüzde 4 oy almýþtýk. Þimdi ise 20 puan yükselterek yüzde 6.'e çýkarttýk. Ýl Merkezinde ise yüzde 54'e yükselttik. CHP yüzde 30, MHP ise yüzde 12 oy aldý. Ýl genelinde ise CHP yüzde 15 MHP ise yüzde 14 oy aldý" dedi. "Milletimiz Baþbakan recep Tayyip Erdoðan'a sahip çýktý. Ýstikrara oy verdi" diyen Ceylan, "Biz açýklamalarýmýzda 'ya istikrar devam veya eski günlere dönülecek" demiþtik. Halkýmýz istikrarý seçti. Tüm Çorumlulara teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Ýl Genel Meclisinde büyük bir ihtimalle AK Partinin merkezde 6 CHP'nin yada MHP'nin ise 1 tane meclis üyeliði alacaðýný kaydeden Ceylan, "Ýlçelerde ise 9 tanesini kazandýk. Çorum'da AK Parti oyunu yükselterek baþarýyla çýktý. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Bu seçimde önceki seçimlede olduðu gibi halkýmýz bize daha fazla destek verdi. 533 bin nüfusun vebali bizim üzerimizde ve ayrým yapmadan hizmete devam edeceðiz" diyerek sözlerrini tamamladý. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bugüne kadar herkes eteðinde ki taþý döktü þimdi ise son sözü halk söyledi" dedi. Mahalli Ýdareler seçim sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada halka seslenen Milletvekili Salim Uslu, þu an sonuçlara göre muhalef partilerinden il ve ilçe baþkaný yada belediye baþkan adaylarýndan birisinin AK Parti'ye oy verdiðini kaydetti. Kendisini dinleyen vatandaþlara "Mutluluðu hakediyorsunuz. Montajcýlar þantajcýlar yasta Tayyip Erdoðan'a yalanlar isnad edenlerin hepsi yasta" diyen Uslu, "Eðer onlarda biraz onur varsa 'siyaseti beceremedik' diyerek isötifa ederler. Bugüne kadar herkes eteðinde ki taþý döktü þimdi son sözü halk söyledi" diyerek sözlerini tamamladý.

4 4 Sandýk kurullarýnda görevli Milli Eðitim çalýþanlarýna ek ders verilsin talebi Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, mahalli idareler seçimlerinde sandýk kurullarýnda ve il/ilçe seçim kurullarýnda görevli olmalarý nedeniyle zorunlu olarak eðitime tutulmalarýndan dolayý yönetim/ders görevini ifa edemeyen yönetici ve öðretmenlerin, bu sürelere rastlayan aylýk karþýlýðý ders ve ek ders görevlerini yapmýþ sayýlarak söz konusu tarihlere iliþkin ek ders ücretlerinin ödenmesi konusunda gereðinin yapýlmasý için Sendika Genel Merkezi aracýlýðýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunduklarýný söyledi. Bulanýk açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararda, Bakanlýða baðlý her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diðer eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerin aylýk ve ücretle okutacaklarý veya okutmuþ sayýlacaklarý haftalýk ders saatlerinin sayýsý, ders görevi alacaklarýn nitelikleri ve benzeri diðer hususlar belirlenmiþtir. Söz konusu kararýn 25. maddesinde, "Bu Karar kapsamýnda ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapýlmýþ olmasý, ek ders görevinden sayýlan veya ek ders görevinin yapýlmýþ sayýlacaðý hâller bakýmýndan ise bu kararda belirlenen koþullarýn oluþmasý þarttýr. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleþtirme görevlisi ve bu kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleþtiðine iliþkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diðer gerçekleþtirme görevlileri müteselsilen sorumludur" hükmü yer almaktadýr. Görüldüðü gibi, Bakanlýk kadrolarýnda görev yapan yönetici ve öðretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevin fiilen yapýlmýþ olmasý veya Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararýn 16. maddesinde belirlenen durumlarla sýnýrlý olarak ders görevinin yapýlmýþ sayýlmasýna baðlý bulunmaktadýr." Kararýn mezkûr madde hükmü gereðince, Bakanlýða baðlý eðitim kurumlarýnda görev yapan yönetici ve öðretmenlerin, seçim çalýþmalarý nedeniyle kurslara katýldýklarý günlerde aylýk ve ek ders ücreti karþýlýðý ders görevlerini yapmýþ sayýlmalarý gerektiðini belirten Bulanýk, Eðitim Bir Sen Genel Merkezinin Milli Eðitim Bakanlýðý'na bir yazý göndererek, mahalli idareler seçimlerinde sandýk kurullarýnda ve il/ilçe seçim kurullarýnda görevli olmalarý nedeniyle zorunlu olarak eðitime tutulmalarýndan dolayý yönetim/ders görevini ifa edemeyen yönetici ve öðretmenlerin, bu sürelere rastlayan aylýk karþýlýðý ders ve ek ders görevlerini yapmýþ sayýlarak söz konusu tarihlere iliþkin ek ders ücretlerinin ödenmesini istediklerini kaydetti. Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI HASTAYLA YÖRESEL ÝLETÝÞÝM FARKI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yaþlý teyze hastaneye gelir. Yürüme zorluðu çektiði için kapýdaki görevli personel tekerlekli sandalyeye bindirir ve muayene sýrasý alacaðý bankoya doðru götürürken, ''teyze hangi doktora muayene olacaksýn? Ona göre sýrasýný alalým'' diye sorunca, ''YAVRUM, YÜREÐÝM ÇOK AÐRIYOR. O DOKTORA GÝDECE- ÐÝM'' der. Ama görevli personel yüreðim (köyde kalbim manasýnda) aðrýyordan bir þey anlamadýðý için tekrar ''teyze, hangi bölümü istiyorsun, dâhiliye mi, hariciye mi, kardiyoloji mi?'' diye sýralayýnca '' YAV- RUM PARA ÖNEMLÝ DEÐÝL EN ÝYÝSÝNE GÖTÜR'' der. Anlaþamayýnca 'teyze aðrýyan yerini göster' deyince kadýncaðýz kalbini gösterir. Aktif Yaþam Kulübü'nden yaþlýlara jest Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Yaþam Kulübü Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi, Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Alaca MYO'dan teknik gezdi Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Ýþleme Bölümü Gýda Teknolojisi programý öðrencileri Kýrýkkale Organize Sanayii Bölgesinde bulunan Kamberoðullarý Hayvancýlýk, Ýnþaat, Ýç-Dýþ Ticaret ve Ýmalat Sanayi Limited Þirketleri bünyesinde ki Melih Sucuk'u gezdi. Geziye Alaca MYO Öðr. Gör. Büþra Cebeci ve Öðr. Gör. Eda Ýlhan rehberlik etti. Teknik gezide ilk olarak üretim tesislerinin tanýtýldýðý bir tanýtým toplantýsý yapýldý. Toplantý sonrasý Melih Sucuk yetkili mühendisi eþliðinde sucuk ve pastýrma üretim aþamalarý, etin hamur haline getirilmesinden dolum ve ambalajlamaya kadar bütün iþlemler ayrýntýlý olarak anlatýldý. Bahadýr YÜCEL Yaþlýlarýn dertlerini dinlemek, bu hayatta yalnýz olmadýklarýný göstermek ve bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek amacýyla Aktif Yaþam Kulübü üyelerinin yaptýðý ziyarette hem duygusal hemde eðlenceli anlar yaþandý. Huzurevi sakinlerinden 5 yaþýndaki Kadir amca sorduðu matematik sorularý ve bilmecelerle sohbeti renklendirdi. Kadir amcanýn "Anne Babanýzý buraya getirmeyin, onlara siz bakýn" demesi hem yarasýnýn derinliðini gösterdi hem de duygu dolu anlar yaþattý. Elif teyze ise yöneltilen " Kaç çocuðunuz var?" sorusuna verdiði "Sizler varsýnýz ya!"cevabý üzerine Aktif Yaþam Kulübü üyelerini gururlandýrdý. Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafýndan yapýlan açýklamada "Aktif Yaþam Kulübü olarak bugün yapmamýz gereken bir vazifeyi yerine getirdiðimize inanýyoruz.umuyoruz ki yaþlýlarýmýzýn az da olsa günlerinin güzel geçmesine faydamýz olmuþtur.bundan sonra da ziyaretlerimiz devam edecek" denildi. Bahadýr YÜCEL Yazýcý son yatýrýmýný zirveye yaptý Osmancýk Belediyesi park yatýrýmlarýna bir halka daha ekledi. Esentepe Mahallesinin zirvesinde yeni bir park daha hizmete sokuldu. Bitme aþamasýna gelmiþ parktaki son çalýþmalarý yerinde inceleyen Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Esentepe Mahallemizin üst kýsýmlarýnda, þehir manzarasýna hakim bir konumda, tam bir doðal seyir terasý özelliðindeki parkýmýz yaklaþýk 00 m2 alana sahiptir. Ýçinde kale temalý çocuk oyun gruplarý, dýþ mekan bireysel spor aletleri, salýncak seti, çatýlý piknik masalarý, modern aydýnlatma üniteleri ve WC ile satýþ büfesine sahip parkýmýz çeþitli bitki örtüleriyle bezenmiþ bir rekreasyon alanýdýr. Biz bir park yaparken sadece yeþil alan kazandýrmýyoruz. Biliyoruz ki o parkýmýz bulunduðu bölgede komþuluk iliþkilerini geliþtirecek, çocuklar ve ebeveynlerine birlikte olma, birlikte vakit geçirme alýþkanlýðý kazandýracaktýr. Her parkýmýz bize deðiþik tecrübeler kazandýrdý, Bir sonraki parkýmýzýn bir öncekinden iyi olmasýna çabaladýk. Bu son parkýmýza sadece bölgede oturan vatandaþlarýmýzýn deðil bütün ilçe halkýnýn raðbet göstereceðini tahmin ediyoruz. Parkýmýzýn adýný, bulunduðu yüksek konum nedeniyle "Zirve Park" koyduk. Bu ismin bulunduðu alana ayrý bir anlam yükleyeceðini sanýyoruz. Ýlçemize hayýrlý olsun"dedi. Bahadýr YÜCEL Köy hayatýndan bi haber olan genç nesil özellikle yaþlý kesimle iletiþim kurarken zorlanabiliyor. Bu nedenle mahalli kullanýlan kelimeler önem arz etmektedir. Þöyle ki, geçmiþte kemik testi yaptýrmak için hastaneye annemi götürmüþtüm. Bir önceki hasta yaþlý bir teyze ve ilgili saðlýk personeli genç biriydi. 'Haným saða dön, haným sola dön' türü konuþuyor ama tam iletiþim saðlayamadýðý bekleme salonundan duyuluyordu. Bir ara dýþarý çýkýnca personele 'kusura bakmazsanýz bir uyarý yapabilir miyim?' deyince, ''buyurun'' dedi. Bende 'hitap ederken haným deðil de, TEY- ZE diye hitap ederseniz, ayrýca saðýný solunu el hareketiyle gösterirseniz daha rahat anlaþabilirsiniz. Belki de köyden gelen yaþlý teyzem haným kelimesini ilk defa duyuyor' deyince, teþekkür etti ve annem içeri girdiðinde teyze diye hitap etti. Ýletiþimi daha rahat saðladý. Köyden rahmetli Ali amcamýz ishal þikâyetiyle doktora gider. Doktor ''Amca þikâyetin ne?'' deyince, ''doktor bey, yüreðim (ishalim) koca çayýn seli (köyün yakýnýnda seliyle ünlü bir dere) gibi gidiyor.'' Der. Doktor anlamaz. Ayrýntýya girince baþlar köy diliyle anlatmaya.. Çayýný yudumlayan doktor, bu durum karþýsýnda ''Amca sabah sabah bir bardak çay içecektim, içine ettin'' der. Rahmetli köye gelip bunu anlatýnca, hala dilden dile bir espri konusu olarak dolaþmaktadýr. Netice olarak her yörenin kendine has dili vardýr. Özellikle halkla iç içe görevi olan öðretmen, imam, giþe memurlarý, saðlýk personeli vs. farklý bir bölgeye - köye gittiðinde ilkönce orada deðiþik anlamda kullanýlan kelimeleri, lakaplarý öðrenmesinde rahat iletiþim için fayda vardýr * HASTA - DOKTOR Hasta doktora gitti: Doktor dedi: geçmiþ ola Anlat bakalým ama kýsa ola Doktor Bey, Ayaktan mý, baþtan mý anlatayým? Baþtan aþaðý baþla bakayým Tamam, kýsaca anlatayým: Baþým, kulaðým, ensem aðrýyor Göz az görüyor, saçým aðarýyor Boynumu sanki biri hep sallýyor Nefes alamýyorum boðazým daralýyor Bazen sað, bazen sol göðsüm çarpýyor Midem ekþiyip, kalbim hýzlý atýyor Baðýrsaklarým çok gaz yapýyor Karaciðer yað, böbrek taþ yapýyor Kaburga kemiklerim bir bir sýzýlýyor Sinirlenince tansiyon, þeker zýplýyor Beynimde sanki durmadan arý výzlýyor Kollarým tam yukarý kakmýyor, Parmaklarým sýký tutmuyor Belimde gece rahat uyutmuyor Dizlerimin aðrýsý WC'ye oturtmuyor Týrnaklarým da doðru dürüst çýkmýyor Hele topuk dikeninin, sýkýntýsý bitmiyor Derdim daha pek çok amma, Þimdilik yeter, birazcýk kýsa ola Aklýma gelmeyenler sonraya kala Anlaþýldý Ýyi ki kýsa oldu Baþhekime söyleyelim Tüm doktorlar toplansýn Diðer hastalar postalansýn Hemencik tedaviye baþlansýn Ýþin içinden ancak çýkarýz Senin gibi hasta gelse, Tüm poliklinikleri týkarýz Hay Allah razý olsun senden doktor bey Unuttuklarýmý da hatýrlayacaðým birer birer Bayan tahlillerin tertemiz, hiçbir þeyin yok Sen hastalýk hastasýsýn, hastaneye gelme çok Hadi yolun açýk, gönlün rahat olsun bre kadýn, Bizleri meþgul etmek mi senin muradýn? Nasýl konuþuyorsun sen bana, Müsaade etmedin anlatmama Seni þikâyet edeceðim, T a - B A K A N A (M. Odabaþý)

5 5 Kenan Nuhut, oyunu Tanyeri'nde kullandý Külcü önce oyunu kullandý sonra okullarý ziyaret etti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde oyunu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda kullandý. Baþkan Muzaffer Külcü, beraberinde eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan ile birlikte oy kullanacaðý Fatih Sultan Mehmet Ortaokuluna geldi. Burada eþi Hatice Külcü ile birlikte ayný sandýða oyunu atan Baþkan Külcü daha sonra vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Külcü daha sonra beraberindekiler ile Mustafa Kemal Ortaokulu, Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ve Ýlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek vatandaþlar ile sohbet etti. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve eþi Cemile Nuhut dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde oyunu Tanyeri Ýlköðretim Okulunda kullandýlar. Oy kullanma iþlemi bittikten sonra CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut eþi Cemile Nuhut, CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Kenan Nuhut Ali Rýza Suludere ve parti yöneticileri ile birlikte Tanyeri Ýlköðretim Okulunun önünde açýklama yaptýlar. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, "Bugün sandýkta ki gördüðüm irade çok güzel. Sandýklara yoðun ilgi vardý. Bu akþam Çorum halký belediye baþkanýný seçecek seçilene þimdiden baþarýlar diyorum" dedi. Yasin YÜCEL Milletvekili Baðcý oyunu Osmancýk'ta kullandý AK Partililer sonuçlarý il binasýnda takip etti Dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimleri sonuçlarýný AK Parti kurmaylarý Ýl Baþkanlýðý binasýndan takip ettiler. Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde oyunu seçim bölgesi olan Osmancýk'ta kullandý. Milletvekili Baðcý, ailesi ile birlikte Osmancýk Osmangazi Ýlköðretim Okulu 0 Nolu sandýkta oy kullandý. Baðcý, oyunu kullandýktan sonra sandýk kurullarýný ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti. Haber Servisi Ceylan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ve teþkilat mensuplarý seçim sonuçlarýný, il binasýnda oluþturulan alanda takip ettiler. Haber Servisi AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde okullarý gezerek sandýk kurullarýný ziyaret etti. Salim Uslu ziyaretlerinde sandýk kurullarý ve vatandaþlarla sohbet etti. Uslu, karþýlaþtýðý CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ile de bir süre konuþtu. Yasin YÜCEL Uslu'dan sandýk turu Ýlk sandýk Tola Mehmet Köyü'nden geldi YGS'ye devlet okullarý damga vurdu 2014 YGS'de devlet okullarý baþarýlarý ile göz doldurdu. 500 tam puanla Türkiye birincisi olanlar Fen liselerinden çýktý. Ýkinci ve üçüncü olanlar da yine devlet okullarýndan. Ankara Fen Lisesi, Malatya Fen Lisesi, Ýstanbul Çapa Anadolu Öðretmen Lisesi, Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi, Ýstanbul Erkek Lisesi baþarýlarý ile adlarýndan söz ettiren okullar oldu. YGS 1, YGS 2 ve YGS 6 testlerinde 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasýnda bulunan Ankara Fen Lisesi öðrencisi Ertem Nusret Taþ (1), okulunun baþarýsýnda çok büyük katkýsý bulunduðunu söyledi. YGS-3, YGS-4 ve YGS-5 puanýnda birinci olan Oðuz Türkyýlmaz ise, Malatya Fen Lisesi öðrencisi... Türkyýlmaz, "Baþarýmda öðretmenlerimin katkýsý büyük" dedi. Ýstanbul Çapa Anadolu Öðretmen Lisesi'nden Salih Akyel, YGS-2'den Türkiye ikincisi, Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi'nden Þafak Ceren Uslu YGS-3'ten Türkiye üçüncüsü, Ýstanbul Erkek Lisesi'nden Fatih Dinç YGS-6'dan Türkiye üçüncüsü oldu. Dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde saat 1.00'de oy verme iþleminin tamamlanmasýnýn ardýndan sandýk kurullarý sayýmlarý yaptýlar. Çorum'da il merkezinde ise sayýmý biten ilk sandýk Tola Memet Köyün'den oldu.ýlçe Seçim Kuruluna dün ilk gelen sandýk Merkeze baðlý Tola Mehmet Köyü'nün 154 numaralý sandýðý oldu. 32 seçmenin oy kullandýðý sandýkta 1 oy ise geçersiz sayýldý. Yoðun güvenlik önlemlerinin alýndýðý Ýlçe Seçim Kurulunda ise partilerin temsilcileri olarak ise AK Parti'den Rumi Bekiroðlu, Saadet Partisi'nden Mustafa Aþýla, MHP'den Zaferalp Üstünel hazýr bulundu. K. Kaan YÜCEL

6 6 "KIRIM KONGO KANAMALI ATEÞÝ" Üniversite öðrencilerinden kitap yardýmý Hitit Üniversitesi bünyesinde faliyet gösteren Aktif Yaþam Kulübü, 3. senesinde. okula kitap desteðinde bulundu.aktif Yaþam Kulübü'nün baþlattýðý kitap kampanyasýný basýnda gören Yeþilova Köyü Ýlkokulu öðretmenlerinden Leyla Doðan, Aktif Yaþam Kulübü yönetime ulaþarak okullarý için kitap desteðine ihtiyaçlarý olduðunu belirterek destek talebinde bulundu. Bu talep sonucunda Aktif Yaþam Kulübü bu sene ki 2. kitap yardýmýný Sakarya'nýn Yeþilova Köyü'ne yaptý. Aktif Yaþam Kulübü Yönetimi adýna konu hakkýnda yapýlan açýklamada "Aktif Yaþam Kulübü olarak kitaplarýn ne kadar deðerli olduðunun farkýndayýz ve bu amaçla her sene programýmýza kitap kampanyasýný ekliyoruz.her sene çoðunluðu Çorum'da kalmak üzere kitaplarý farklý okullara aktarýyoruz.bu okulun bize ulaþmasýný saðlayan basýndaki arkadaþ ve abilerimiz çok önemli bir görev üstlenmiþlerdir.projelerimizin Türkiye'nin her yerinden duyulmasýný ve daha çok kiþiye ulaþýlmasýný saðlayan deðerli basýn mensuplarýna teþekkür ediyoruz.ama her projemizde olduðu gibi bu projemizinde daha etkin olmasýný saðlayan rektörümüze teþekkür etmeden de geçemeyeceðim.hem kitap hem de farklý projelerimiz devam edecek" denildi. Bahadýr YÜCEL Kursiyerlerden yaþlýlara ziyaret Halk Eðitim Müdürlüðü ile 5.Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi bünyesinde eðitim gören hasta ve yaþlý refakatçisi ve engelli bakýmý kursiyerleri Atýl Uzelgün Huzurevin'i ziyaret ettiler. Ziyaret hakkýnda bilgi veren Hemþirelik Bölümü alan þefi Mustafa Yiðit, "Hem kursiyerlerimizin aldýklarý eðitimi yaþayarak tecrübe edinmelerini saðlamak hem de yaþlýlarýn yalnýz olmadýklarýný hissettirmek adýna ziyaretimizi gerçekleþtirdik. Kapýdan giriþimizden itibaren duygu seline kapýldýk. El öpmenin bir insaný ne kadar mutlu ettiðine þahit olduk, dünün gençleriyle bugünün gençlerinin bir arada olmasý anlamlý bir mesaj oluþturdu. Yaþlýlarýn sadece huzur evinde yaþayarak huzur bulmadýklarýný belirterek, bu ziyaretlerimizle kursiyerlerimize onlarýn ne kadar kýymetli olduðunu ve ilgiye muhtaç olduklarýný göstermeye çalýþtýk" ifadelerini kullandý. Huzurevi sakinleri anlamlý ve mutlu bir gün geçirdiklerini belirterek 5.Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi yöneticilerine, kurs öðretmenlerine ve kursiyerlere teþekkür ettiler. Kubilay Kaan YÜCEL Alacalý çiftçilere TARSÝM bilgilendirmesi Alaca Ziraat Odasý'nda Devlet Destekli Tarým Sigortalarý (TARSÝM) konusunda çiftçi toplantýsý düzenlendi. Alaca Ziraat Odasý'nda görevli Tarým Danýþmanlarý Ezgi Fatma Açýkgöz ve Ali Rýza Bektaþ tarafýndan TARSÝM konusunda çiftçi bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Alaca Ziraat Bankasý Müdürü Ýhsan Albayrak, Ziraat Bankasý personellerinden Yavuz Ulaþ ve Ayþe Gödek'in yaný sýra Alaca Merkez ve köylerinden gelen çiftçiler katýldý. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda, don, sel, kuraklýk, fýrtýna, dolu, heyelan vb. doðal âfetlerden zarar görmesi halinde ürünlerinin sigorta kapsamýna alýnmasý ve zararlarýnýn telâfi edilmesi konularýnda üreticilere uzmanlar tarafýndanbilgiler verildi. "Tarým Sigortalarýnýn Genel Ýþleyiþi ve Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Nasýl Sigorta Kapsamýna Alýnacaðý" konularýnda bilgilendirmenin yapýldýðý toplantýda çiftçilerin ne yapmalarý gerektiði ayrýntýlý olarak anlatýldý. Toplantýya konuþmacý olarak katýlan Alaca Ziraat Bankasý Müdürü Ýhsan Albayrak, bölgedeki mevcut tarýmsal potansiyel ve iklimsel riskler göz önüne alýndýðýnda çiftçilerimizin tarýmsal ürün ve hayvanlarýný, doðal afetlerden gelebilecek zararlara karþý teminat altýna almak için Tarým Sigortasý yaptýrmalarýnýn önemini vurguladý yýlý itibariyle bitkisel ürünlerini, büyük ve küçükbaþ hayvanlarýný ve kümes hayvanlarýný sigortalayan üreticilerin ödemeleri gereken sigorta priminin yüzde 50'sinin, don teminatýnda 2/3'ünün devlet tarafýndan karþýlýksýz destek olarak karþýlandýðýný belirten Albayrak, tarým sigortasý sisteminin devletin denetimi, gözetimi ve garantisinde olan bir sigorta sistemi olduðunu belirtti. Danýþmanlýk sistemi kapsamýnda düzenlenen toplantýnýn sonunda, katýlýmcýlarla Ezgi Fatma Açýkgöz ve Alirýza Bektaþ arasýnda soru-cevap þeklinde bilgi paylaþýmýnda bulunularak, danýþmanlar tarafýndan hazýrlanan çiftçi mektuplarý toplantýya katýlan çiftçilere daðýtýldý. Haber Servisi Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA); etkeni virüs dediðimiz mikroplarýn sebep olduðu ölümcül seyredebilen bir enfeksiyon hastalýðýdýr. Hastalýðýn etkeni olan virüsün taþýyýcýsý olarak rol alan keneler, yabani hayvanlar çiftlik hayvanlarý ve insanlar arasýnda virüsün taþýnmasýna ve çoðalmasýna aracýlýk etmektedirler. KKKA doðal dengenin deðiþimiyle (iklim, bitki örtüsü yabani hayvan sayýsýndaki artýþ vb.)doðrudan ilgili bir hastalýktýr. Hastalýk ilk olarak tespit edildiði Kýrým'da da doðal dengelerin deðiþmesi sonucu ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn giriþi için yasaklanan ve tarýma kapalý alanlar tekrar tarýma açýldýðýnda hastalýk görülmeye baþlamýþ. Doðal dengelerin bozulmasýnda ve buna baðlý olarak hastalýðýn görülmesinde sürekli avlama yasaðý veya kontrolsüz avcýlýk ve yayla yasaðý gibi faktörlerinde önemli etkileri bulunmaktadýr. Doðal hayatta yaban hayvan sayýsýndaki artýþ kenelerin kan emmeleri ve üremeleri için uygun ortamýn oluþmasýna zemin hazýrlamýþ, zaten çok fazla yumurtlama özeliðine sahip kene sayýsýnýn hýzla artmasýna sebep olmuþtur. Virüs, küçük odaklar þeklinde yaban hayvanlarý ile kene arasýnda devamlýlýðýný saðladýðýna inanýlmaktadýr. Hastalýk yaban hayatý ile insanlarýn iç içe olduðu yerlerde kene sayýsýnýn artýþýna baðlý olarak çýkmaktadýr. Ayrýca yerden beslenen kuþlar ile (keklik, çulluk, karga) göçmen kuþlarýnda keneleri baþka alanlara taþýnmasýnda etkili olduðu bilinmektedir. Keneler, kurak ve yarý kurak bozkýr iklimini sevmekte kuru taban örtüsüne sahip bodur ormanlýk alanlarda yaygýn görülmektedir. Hastalýk insanlara kenelerin ýsýrmasý veya kenelerle temas sonucu bulaþýr. Yabani kemirici hayvanlar, kuþlar ve keneler hastalýðýn doðadaki saklayýcýsý durumundadýrlar. Keneler beslenmek için bu hayvanlardan kan emerler, kan emme sýrasýnda aldýklarý virüsü; insanlardan kan emerken bulaþtýrýrlar. Hastalýk daha çok hayvancýlýkla uðraþanlarda, mezbaha çalýþanlarýnda ve kýrsal alanda yaþayanlarda görülebilmektedir. Enfekte hayvanlarýn kan ve dokularý ile temas sonucu da geçiþ olabilmektedir. Ayrýca hastane kaynaklý enfeksiyon oluþturma riski de bildirilmektedir. KIRIM-KONGO KANAMALI ATEÞÝNDEN NASIL KUÞKULANILIR? Kene ýsýrmasý veya kene ile temas hikâyesi varsa, Çalý, çýrpý, su kenarlarý veya gür otlarýn bulunduðu alanlara piknik amaçlý veya diðer bir sebeple gitmeleri söz konusu ise, Hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna veya diðer dokularýna temaslarý var ise, Bu hastalýða yakalanmýþ kiþilerin kan ve vücut sývýlarýna bir temaslarý olmuþ ise Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinden þüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. Kuluçka Süresi Kene tarafýndan ýsýrýlma ile virüsün alýnmasýný müteakip kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür; bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, ifrazat veya diðer dokulara doðrudan temas sonucu bulaþmalarda bu süre 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir. KKKA'nýn Belirtileri Nelerdir; Ateþ, ani baþlayan baþ aðrýsý Kas aðrýsý Kýrýklýk, halsizlik Karýn aðrýsý, kusma, ishal de görülebilir. Belirgin iþtahsýzlýk Ýlk günlerde yüzde ve göðüste kýzarmalar, gözlerde kanamalar ortaya çýkabilir. Göðüs ve karýnda baþlamak üzere vücuda yayýlan küçük nokta þeklinde kanamalar olabilir. Hastalýk tablosuna burun ve diþeti kanamalarý da eþlik edebilir. K.K.K.A.'nin Tedavisi Var mýdýr? Vücuduna kene yapýþan kiþiler gün kadar ani baþlayan ateþ, baþ aðrýsý, halsizlik, bulantý, kusma gibi þikayetler yönünden kendini izlemelidir. Böyle þikâyetlerin olmasý durumunda; en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý halinde hastalýðýn teþhis ve tedavisi için gereken iþlemler yapýlabilmektedir. Korunma ve Kontrol Kene riski olan yerlerde bulunulduðunda vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açýk renkli elbiseler tercih edilmelidir. Kenelerin vücuda gireceði açýklýklar kapatýlmalýdýr. (pantolon paçalarýnýn çorap içine konulmasý, çizme giyilmesi vb..) Vücut kene yönünden sýk sýk kontrol edilmelidir. Özellikle bebek ve çocuklar kýrsal alan ziyaretinden sonra kontrol edilmelidir. Vücut üzerinde keneler öldürülmemeli patlatýlmamalýdýr. Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla sigara basmak veya kolonya ve gazyaðý dökmek gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr. Ýnsanlarýn veya hayvanlarýn kanlarýna korunmasýz temas edilmemelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarýný kenelere karþý uygun akarisitlerle ilaçlamalý, hayvan barýnaklarý kenelerin yaþamasýna imkân vermeyecek þekilde olmalýdýr. (Çatlaklar ve yarýklar tamir edilmeli, badana yapýlmalýdýr.) Kene vücuttan ne kadar çabuk çýkarýlýrsa hastalýk riski de o kadar azalmaktadýr. Keneyi vücuttan uzaklaþtýrma konusunda bilgi sahibi olmayanlar dýþýnda, kenenin çýkarýlmasý için saðlýk kuruluþuna baþvurmaya gerek yoktur. Kene mücadelesi çok önemli olmasýna raðmen oldukça zor görülmektedir. Keneler yumurta dönemleri hariç diðer dönemlerinde de insanlardan kan emebilir, yaþamak için konakçýlarýndan kan emmek zorundadýrlar. Nisan-Ekim aylarýnda aktiftirler. K.K.K.A hastalýðýnda kene mücadelesi çok zor olduðundan burada önemli olan insan-kene temasýnýn engellenmesidir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü

7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No: ÇORUM SOKAK MI SANAL ALEM MÝ? AHMET ÖLÇER "Mevlana Deðiþim Programý Türkiye'nin dünyadaki yeri için önemli bir fýrsattýr" Mevlana Deðiþim Programý düzenlenen programla Hitit Üniversitesinde tanýtýldý. Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörlüðü etkinlikleri kapsamýnda Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý Akademik Deðiþim Programlarý Mevlana Deðiþim Programý Uzmaný Fýrat Güzeldað'ýn konuþmacý olarak yer aldýðý tanýtýma Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Yurtiçindeki yükseköðretim kurumlarý ile yurtdýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini mümkün kýlan bir hareketlilik programý olan Mevlana Deðiþim Programý diðer deðiþim programlarýndan farklý olarak, Erasmus Programýna katýlan ülkeler haricinde hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsýyor. Hitit Üniversitesi Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Mevlana Deðiþim Programý hakkýnda kýsa bir bilgi verdikten sonra koordinatörlüðün çalýþmalarýndan bahsetti. Mevlana Deðiþim Programýný, Türkiye'nin dünyadaki yeri için önemli bir fýrsat olduðunu ifade eden Doç. Dr. Asan, programýn baþarýsýný Türkiye'nin baþarýsý olarak gördüðünü vurguladý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn üstün çabalarý sayesinde 1 yýl içinde 9 ülkeden 24 üniversite ile Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzalandýðýný kaydeden Asan, deðiþime baþlamýþ þanslý üniversitelerden birisi olarak, Hitit Üniversitesi'nin eðitim öðretim yýlýnda 6 öðretim üyesi ve öðrenci ile deðiþime katýldýðýný belirtti. Toplantýnýn devamýnda Mevlana Deðiþim Programý'nýn kapsamý ve iþleyiþi hakkýnda detaylý bilgi veren Uzman Fýrat Güzeldað, sunumunun ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. Uzm. Güzeldað, konuþmasýnýn sonunda emeði geçen herkese ve misafirperverliðinden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Doç. Dr. Abdurrahman Asan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise bu tür bir etkinliðin Hitit Üniversitesi evsahipliðinde düzenlenmesinden dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Haber Servisi KAN-DER'den yemek Bir zamanlar hayatýmýzdaki en önemli unsur televizyonlardý. Gerçi bir kuþak için halen öyle olmaya da devam ediyor. Televizyonlarda bize ne gösterilirse ona inanýr, onunla duygulanýr, ona güler, ona üzülürdük. 'den 0'e herkeste bir televizyon kültürü oluþmuþtu. Fakat bu kültür her zaman da sorgulanmýþtý. Acaba televizyon faydalý mý zararlý mý diye Tüm bu sorgulamalar televizyonun insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen çeþitli çalýþma ve araþtýrmalarýn yapýlmasýna da neden oldu. Araþtýrmacýlar televizyonun, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattýðýna dair uyarýlar yapmaya baþladý. Yoksa televizyon toplumsal yapýyý tehdit mi ediyordu? Devletin denetim mekanizmalarý konuyla ilgili olarak, ihtiyaç duyulduðunda gerekli müdahale haklarýnýn kendilerinde olduðunun altýný çiziyordu. Yani bir tehdit söz konusu olamazdý. Bu ülkede televizyon kanallarý, hiçbir zaman kimsenin kendi iradesine býrakýlmamýþtýr. Yasal yayýn yapan televizyon kanallarý hem devlet tarafýndan hem de kanallarýn kendi iç denetim mekanizmalarý tarafýndan sürekli kontrol altýnda tutulmuþ ve uygunsuz yayýnlara müsaade edilmemiþtir. Bilgi ve teknoloji her geçen gün daha da geliþmiþ ve ilerlemiþtir. Artýk televizyonlar o eski ihtiþamlý günlerini kaybetmiþ, yeni jenerasyon facebook, twitter ve youtube ile yetiþmeye baþlamýþtýr. Fakat bu durum beraberinde bir takým tehdit ve risk unsurlarýný da getirmiþtir. Çünkü internet üzerindeki denetim mekanizmasý televizyonlara nazaran zayýf kalmýþtýr. Öyle ki, özellikle facebook, twitter ve youtube gibi internet sitelerine giren kimselere ne yaþlarý ne de kimlikleri sorulmuþtur. Hiçbir ebeveyn, çocuðunun tanýmadýðý kimselerle görüþmesini veya arkadaþlýk kurmasýný istemez. Ya da ben öyle düþünüyorum Ne yazýk ki bugün farkýnda olmadan bu duruma izin veriliyor. Sosyal medya denen ortamda insanlar tanýmadýðý kimselerle arkadaþ oluyor. Tanýmadýðý kimselerin durumunu beðeniyor, paylaþýmýna yorum yapýyor, ortak platformda tartýþmalara katýlýyor. Sonuç olarak kiþiler arasý bir etkileþim oluyor. Bu durum tamamen yanlýþtýr diyemeyiz ancak tehlike unsurlarý oldukça fazladýr. Þöyle düþünün; Sokaða çýktýðýnýzda karþýnýza kötü niyetli kaç kötü insan çýkabilir? Peki bilgisayar karþýsýnda kaç tane? Emin olun bugün sokaklar internet dünyasýndan daha temizdir. Eskiden topluma Zaralý unsurlarýn kuytu köþelerde veya yer altý diye tabir edilen yerlerde olduðunu düþünür ve ona göre davranýrdýk. Fakat þimdilerde bu zararlý unsurlar sanal alemde faaliyet göstermekte. Hem de denetim ve kontrolden uzak bir biçimde Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin (KAN-DER) düzenlediði yardýmlaþma yemeðine yoðun katýlým oldu. Geçtiðimiz Cumartesi günü As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlan programa çok sayýda kadýn katýldý. Slayt gösterisi Hülya Karabýyýk ile KAN-DER'in yaptýðý etkinliklerin gösteriminin ardýndan Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hülya Karabýyýk, kýsa bir konuþma yaptý. Karabýyýk, dernek olarak kanser hastalarý yararýna yaptýklarý birçok etkinliðin bulunduðunu dile getirerek, hanýmlardan bu tür etkinliklere destek olmalarýný istedi. Bugüne kadar kendi yaptýklarý çalýþmalar ile kanser hastalarýnýn ve ailelerinin yanýnda olduklarýný onlarýn tedavilerine bir nebze olsun katký sunmak için çalýþtýklarýný vurgulayan Karabýyýk, "Çorum'da 130 hastamýz var. Bu kadar hasta ve ailesine sadece kendi imkânlarýmýz ile yardým etmek çok zor. Bu tür etkinliklere katýlarak bizlere destek olmanýz bizleri mutlu edececektir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Dergileri için Büyük ile röportaj yaptýlar Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu öðrencileri Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete Okul Müdür Vekili Vahap Sönmez, Türkçe öðretmenleri Sakine Pýnar ve Serdal Türkarslan ile öðrenciler katýldý. Öðrenciler, Yatýlý Bölge Ortaokulu'nun yýlda iki defa yayýnladýklarý Kýrçiçekleri dergisinin 4.sayýsý için Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile röportaj yaptýlar. Yasin YÜCEL

8 YAÞAM Yanlýþ alýnan kan testleri hastayý ölüme götürüyor Kadýn, gece yarýsý yanýndan kaybolan kocasýný bulmak için kalkar. Evde yalnýzlýk içinde, aþaðýdan bir ses duyar. Aþaðý iner ve tekrar dinlemeye baþlar, ama kocasýný bulamaz. Biraz daha aramak için aþaðý depo'ya iner, orda kocasýný dizleri üstüne çökmüþ, duvara dönmüþ aðladýðýný görür... Ve merakla sorar: - "Kocacýðým, neyin var, ne oldu?" Kocasý: - "Hatýrlýyor musun, Baban bizi beraber yakaladýðýnda bir soru sormuþtu, ya evlenirsin yada 20 yýl hapis çekersin."... Kadýn þaþýrarak: - "Eeee ne oldu?" Adam: - "Bugün, hapisten çýkmýþ olacaktým." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Doðru ve uygun malzemelerle yapýlmayan kan alma iþlemi, hastalar için hayatî risklere yol açýyor. Araþtýrmalara göre her yýl yaklaþýk 0 bin kiþi hatalý test sonuçlarý sebebiyle hayatýný kaybediyor. Kan alma, hasta taný ve tedavi takibinin önemli bir parçasýný oluþturuyor. Her gün saðlýk çalýþanlarýnca toplanan milyonlarca kan örneði için laboratuvarlarda çeþitli testler yapýlýyor. Kan örneklerinin uzman personel tarafýndan alýnmasý ve uygun malzemeler kullanýlmasý test sonucunu etkiliyor. Klinik Biyokimya Uzmanlarý Derneði nin (KBUD) araþtýrmasýna göre, laboratuvarlarda yapýlan hatalarýn yüzde 6 i preanalitik-analiz öncesi denilen test isteminin doktor tarafýndan yapýlmasý ile baþlayan ve kan örneðinin testin yapýlacaðý cihaza girmesine kadar geçen süreçte meydana geliyor. Hatalarýn yüzde 14 ü laboratuvar aþamasýnda, yüzde 1 i ise test sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde oluþuyor. KBUD Preanalitik Grubu Baþkaný Prof. Dr. Asým Dengeli beslenerek bahar yorgunluðundan kurtulun! Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Yüksek, dengeli beslenmenin bahar yorgunluðundan kurtulmak için önemli olduðunu söyledi. Yüksek, "Bahar aylarýna girerken sindirimi kolay ve kalorisi düþük yiyeceklerden oluþan 3 ana ve 1-2 ara öðün tüketilmeli. Baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesini saðlayan ve artan vitamin-mineral ihtiyacýnýn karþýlanmasý açýsýndan önemli olan koyu yeþil, sarý, turuncu, kýrmýzý, mor sebze ve meyveler tercih edilmelidir." dedi. Memorial Þiþli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Merve Yüksek, saðlýklý beslenerek bahar yorgunluðunun etkilerini azaltmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. Yüksek, bahar yorgunluðundan kurtulmak için tempolu yürüyüþü içeren aktif bir yaþam tarzýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Yüksek, düzenli egzersiz ve uykunun önemine deðinerek, "Haftada 3 gün 45 dakika süreyle yapýlacak tempolu yürüyüþ vücut aðýrlýðýnýn dengelenmesine, metabolizmanýn hýzlanmasýna, kiþinin kendisini daha saðlýklý ve zinde hissetmesine yardýmcý olmaktadýr. Özellikle yürüyüþ, koþu, bisiklet, yüzme, dans gibi egzersizler tercih edilmelidir. Düzensiz uyku kiþinin kendisin daha yorgun hissetmesine neden olacaðýndan, her gün 6- saat uyumaya özen gösterilmelidir." þeklinde konuþtu. Posalý yiyeceklerin kabýzlýk gibi baðýrsak problemlerine karþý iyi geldiðini söyleyen Yüksek, "Yeterli posa tüketimi için öðünlerde mutlaka sebze yemeði veya salata tüketmenin, gün içerisinde de 5- porsiyon sebze-meyve ve haftada 1-3 kez kurubaklagil yemeklerinin saðlýklý bir beslenme için gerekli. Posalý yiyeceklerin kansere karþý koruyucu etki gösteriyor." dedi. Dengeli beslenmenin bahar yorgunluðundan kurtulmak için önemli olduðunu dile getiren Yüksek þunlarý söyledi: "Bahar aylarýna girerken sindirimi kolay ve kalorisi düþük yiyeceklerden oluþan 3 ana ve 1-2 ara öðün tüketilmeli. Baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesini saðlayan ve artan vitamin-mineral ihtiyacýnýn karþýlanmasý açýsýndan önemli olan koyu yeþil, sarý, turuncu, kýrmýzý, mor sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Geceleri aðýr ve yaðlý yemek yememeye özen gösterilmelidir. Kýzartýlmýþ, baharatlý, asitli, acýlý, salamura besinlerden uzak durulmalýdýr. Sývý tüketimi artýrýlmalý, saðlýklý bir baðýrsak florasý için probiyotik (kefir, probiyotik yoðurt) ve prebiyotik (soðan, sarýmsak, Önen, laboratuvar testlerinin hekimlerin teþhis ve tedavi için karar vermelerinde etkisinin yüzde 5 olduðunu belirtiyor. Prof. Önen, analiz öncesi preanalitik evrenin, hekimin bir laboratuvar testi için doðru istek yapmasýndan baþlayýp, doðru hastadan doðru zamanda uygun kan-idrar örneði alýnmasýna, alýnan örneklerin uygun þartlarda transfer edilmesine, uygun ayrýþtýrýlýp örnek elde edilmesine ve saklanmasýna ve son olarak da kalite ve kontrol için uygun analizörlere yüklenmesine kadar geçen süreyi kapsadýðýný kaydediyor. Önen, Amerika da yapýlan araþtýrmaya göre, hatalý test sonuçlarý nedeniyle yýlda 50 ila 0 bin hasta hayatýný kaybediyor. Laboratuvar öncesi hatalarý en aza indirmenin yolu hastanelerde iþi sadece kan almak olan flebetomist dediðimiz doðru numune alan insanlarýn olmasýdýr. Maalesef bu kadro ülkemizde yok. diyor. 12 saat boyunca su dýþýnda yemek, meyve sývý almamalý. Sadece su içilmeli. 1 saat boyunca sigara içilmemeli. (CÝHAN) kurubaklagiller vb.) özellikteki besinler öðünlerden eksik edilmemelidir." Yüksek, baharda artan stresin olumsuz etkilerinden korunmak için vitaminlerle zengin gýdalar tüketmenin önemine deðinerek, "Tam tahýllý ekmek, kurubaklagiller, süt ürünleri, kýrmýzý et, tavuk, yumurta ve yeþil yapraklý sebzeler gibi B grubu vitaminlerinden zengin gýdalar beslenme planýnda mutlaka bulundurulmalýdýr. Omega-3 yað asitlerinin stres hormonlarýný azaltýcý etkisi bulunmaktadýr. Haftada 1-2 defa somon balýðý tüketilmeli, her gün 2-3 ceviz veya -15 fýndýk ara öðün olarak tercih edilmelidir." önerilerinde bulundu. Bahar aylarýnda yükselen ýsý ve nem ile birlikte vücuttan sývý kaybýnýn artmakta olduðunu belirten Yüksek, kafeini azaltýp sývý tüketimini artýrmanýn bu kaybý önleyeceðini vurguladý. Yüksek, "Bu nedenle sývý tüketimi artýrýlmalý, günde 2-3 lt (-15 bardak) su içilmelidir. Yüksek miktarlarda alýnan kafein kalp çarpýntýsýna ve vücutta su kaybýna neden olabilir. Kahve, çay, soðuk meþrubatlar, kakao ve benzerleri gibi kafeinli içecekler azaltýlmalý, toksinlerden arýnmak için bitki çaylarý tercih edilmelidir. Antioksidanlardan zengin olan yeþil çay ve C vitamininden zengin kuþburnu baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmektedir. Rezene ve adaçayý midebaðýrsak sistemini rahatlatmakta, hazmý kolaylaþtýrmaktadýr. Melisa ve papatya genel rahatlatýcý özelliði ile stres kaynaklý uykusuzluk durumlarýnda tercih edilebilir. Ginseng de yorgunluk hissine karþý enerji verici özelliðiyle bahar döneminde tercih edilebilecek bitki çaylarýndandýr." dedi. (CÝHAN) Sinema 22:55 Manhattan'da bir restoranýn þefi olan Kate, kendi koyduðu kurallarýn hiçe sayýlmasýna dayanamayan ve sonunda büyük arýzalar çýkaran bir kadýndýr. Bu nedenle restoranýn sahibi tarafýndan terapiye gönderilir. Böylece aile olma deneyimi de yaþayacak olan Kate, restoranýn yeni aþçýsý Nick'in geliþiyle kurallarýnýn altüst ediliþine de tanýk olur. Bu arada, Nick'le karþýtlarýn çekiciliði prensibinin ýþýðýnda bir aþk öyküsüne de kucak açar. Oyuncular : Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Bob Balaban Yönetmen : Scott Hicks Eðlence Dizi Kara Para Aþk Aþk Tarifi 21:45 Güldür Güldür Ýsmail, bankasýný deðiþtirmek ister ancak kiþisel bankacýsý Burcu bunu yanlýþ anlar. Burcu, neden Ýsmail'in ilk banka evraklarýný bile saklýyor? Düðünde tango yapabilmek için dans dersleri alan Bilal ve Yeter'in gittiði dans kursunda neler oluyor? Okullarý yýkýlmak üzere olan meslek liseliler, düz liseye giderse neler yaþanýr? Þevket, Burcu ve Ýbrahim in balayýný nasýl kabusa çevirecek? Evlenmek isteyen Ýbrahim ve Yeter'in aileleri birbirini sevmezse gençler nasýl kavuþur? Hepsi ve daha fazlasý Güldür Güldür Show'da. 23:15 Roma uçaðýnda Ömer le burun buruna gelen Elif in korktuðu baþýna gelmiþtir. Roma ya vardýklarýnda bir valiz dolusu parayý yakalanmadan gümrükten geçirmek ve bunu yaparken de Ömer i atlatmak zorundadýr. Ömer ise Elif in tavýrlarýndan baþýnýn ciddi bir þekilde belada olduðunu anlamýþtýr. Bütün karþý koymalarýna raðmen Elif e yardým etmeye, ayný zamanda elmaslarý bulmaya çalýþýr. Roma sokaklarýnda, elmaslarýn peþinde iz sürerlerken karþýlarýna çýkan gerçekler Elif i derinden sarsar. Elif, sonunda babasýnýn büyük bir kara para aklama tezgahýnýn içinde olduðunu öðrenir. Adile Naþit Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naþit'in babasý komedyen Komik-i Þehir Naþit, annesi de Türkiye Ermenisi tiyatro oyuncusu Amelya Haným'dýr. Aðabeyi Selim Naþit ve 1950'de evlendiði eþi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçýsýdýr. Adile Naþit eþi Ziya Keskiner'in Temmuz 192'deki ölümünden sonra 16 Eylül 193 tarihinde Cemal Ýnce ile gizlice evlendi. Sinema dünyasýnda, Rýfat Ilgaz'ýn ünlü eseri Hababam Sýnýfý'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduðu kadar, Münir Özkul ile karþýlýklý oynadýðý filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naþit 11 Aralýk 19'de doðduðu þehir olan Ýstanbul'da 5 yaþýndayken baðýrsak kanseri sonucu yaþamýný yitirmiþtir. Cenaze töreni 13 Aralýk 19 tarihinde Þiþli Camii'nde düzenlendi. Öðleyin kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðýna defnedilmiþtir. Ýstanbul Karacaahmet mezarlýðýnda ilk eþi Ziya Keskiner ve oðlu Ahmet Keskiner ( ) ile birlikte yatmaktadýr. Oyunlarýnda ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahasý onu Türk Sinemasýnýn unutulmaz isimleri arasýna yerleþtirmiþtir. Adile Naþit canlandýrdýðý anne karakterleri nedeniyle 195 yýlýnda Yýlýn Annesi seçilmiþtir. Tiyatroya baþlayýþý: Babasý öldükten sonra okulunu býrakan Adile Naþit 14 yaþýnda Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Piþkin'in grubunda "Herþeyden Biraz" oyunu ile Ýstanbul turnesine çýkan. Adile Naþit sonradan Muammer Karaca'nýn tiyatrosuna girdi arasýnda komedyen Aziz Basmacý ve Vahi Öz ile birlikte kurduklarý toplulukta çalýþtý. Sonradan 1954'te döndüðü Muammer Karaca tiyatrosunda 1960'a kadar çalýþtý. AVOKADO SOSLU MAKARNA Malzemeler 500 gr. makarna 4 adet domates 4 adet dolmalýk biber 1 diþ sarmýsak 2 çorba kaþýðý zeytinyaðý Tuz, Karabiber Sosu Ýçin: 1 adet avokado 1/2 limonun suyu 2 diþ sarmýsak 1 adet orta boy soðan 1 adet domates 1 tatlý kaþýðý kýrmýzý pul biber Yemeðin Tarifi Domatesleri ikiye bölün. Bir fýrýn tepsisine, domates, ince doðranmýþ sarmýsak ve dolmalýk biberi koyun. Üzerlerine zeytinyaðý sürün, 190 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda 20 dakika piþirin. Sosu için, avokadoyu soyun, çekirdeðini çýkartýp çok ince kýyýn. Limon suyu gezdirin. Avokado, ince kýyýlmýþ soðan, sarmýsak ve domatesi blendýrda çekip, pul biber ekleyin. Makarnayý haþlayýp, süzün. Tekrar tencereye koyun. Sostan 2 çorba kaþýðý ayýrdýktan sonra kalanýný makarnaya karýþtýrýn. Makarnayý servis tabaðýna alýn. Kenarlarýný biberle süsleyip üzerine kalan sosu gezdirin. Bir kiþi Allah tan baþka kimseye ihtiyacý olmadýðýna inanýrsa; Allah da onu baþkasýna muhtaç etmez. -Hz. Mevlana Elveda Rumeli Adanalý 0.00 Kahvaltý Haberleri.00 Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Dizi Tv Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Karadayý Kara Para Aþk Kanal de Sabah 0.00 Zeynep Dr. Feridun Kunak Show Tv Filmi Uður Arslan la Umut Var Tv Filmi 1.45 Kanal Ana Haber 1.45 Hayat Dediðin Saloko Kanal Haber Saati Tokatçý Fatih Harbiye Derviþ Petrol Krallarý Damgalý Kadýn Cennet Mahallesi 0.30 Show Dünyasý.00 Her Þey Dahil Gülben Misafýr Ol Bana Adýný Feriha Koydum 1.30 Show Ana Haber Güldür Güldür Geniþ Aile Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane 1.00 Arka Sokaklar 1.50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Bir Milyon Canlý Para Sarayýn Doktoru 0.00 Sabah Haber 0.30 Küçük Hanýmefendi.00 TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev Aþk Tarifi Tv Filmi Tv Filmi Belgesel Merhaba Yenigün 0.35 Tv Filmi 0.30 Saðlýcakla. Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi 1.00 Ana Haber Bülteni 1.50 Ýki Dünya Arasýnda Ýki Dünya Arasýnda

9 CHP seçim çalýþmasýný karanfil daðýtarak tamamladý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Örgütü, 30 Mart seçim çalýþmalarýný karanfil daðýtarak tamamladý. CHP Ýl Örgütü tarafýndan cumartesi günü Barýþ ve Kardeþlik yürüyüþü düzenlendi. Özdoðanlar Kavþaðý'ndan Saat Kulesi'ne kadar yürüyen CHP'liler, vatandaþlara karanfil daðýtarak birlik ve beraberlik mesajý verdiler. Yürüyüþ ve karanfil daðýtma etkinliðine, CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan AK Parti'den seçim öncesi sevgi yürüyüþü AK Partililer dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde sevgi yürüyüþü gerçekleþtirdiler. Cumartesi günü yapýlan yürüyüþ öncesinde AK Partililer ilk olarak Turan Kýlýçcýoðlu Stadyumu önünde toplandýlar. Stadyumda baþlayan ve Saat Kulesi önünde sona eren yürüyüþe AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nýýman Kurtulmuþ'un Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Faruk Özkader, Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýl Genel Meclisi vebelediye Meclis üyesi adaylarý, Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý ile çok sayýda partili katýldý.yürüyüþ boyunca vatandaþlara karanfil daðýtan CHP'liler, yol güzergahýnda bulunan AK Parti ve MHP Seçim bürolarýna da uðrayarak burada bulunan partililere de karanfil verdiler. Kubilay Kaan YÜCEL Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yürüyüþ sonunda Saat Kulesi önünde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaptýðý konuþmada halka hitap etti. Konuþmanýn ardýndan program sona erdi. Bahadýr YÜCEL 9 GÖLET SULAMA ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM-MECÝTÖZÜ GÖLETLERÝ (FÝGANÝ VE KOZÖREN) SULAMALARI yapým iþi 434 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü ÇAN KAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 0 (312) (312) c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : m PE0 boru hattý, borulu þebeke sanat yapýlarý, sulama sahasýndaki iþletme ve bakým yollarý ile Kozören Regülatörü yer al maktadýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum-Mecitözü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren gün içinde yer tesli mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 550 (Beþyüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G- Nolu Oda Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü Çanka ya/ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 0 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve 2961 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/AN- KARA adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: 30 Resmi ilanlar de Eðer bu varsa patates kýzartmasý yemeyin Pek çok kiþiden "Kýzartma bana kilo aldýrýyor" cümlesini duymuþsunuzdur. Hatta kendiniz için de bunu söylüyor olabilirsiniz. Bazýlarýna baktýðýnýzda 'Yiyor yiyor kilo almýyor' dediðiniz de olmuþtur. Ýþte bu noktada Harvard'lý araþtýrmacýlar devreye giriyor. Pek çok kiþinin yedikten sonra suçluluk hissettiði kýzarmýþ gýdalar aslýnda herkese kilo aldýrmýyor. Araþtýrmalara göre, kýzarmýþ gýdalar obeziteye genetik olarak yatkýn olan kiþilerde daha fazla kilo alýmýna neden oluyor. Araþtýrmada obeziteye yatkýn genlere sahip olan kiþilerle tam tersi kiþiler kullanýldý. 3 bin kiþiye haftada dört kez kýzarmýþ patates, tavuk gibi ürünler yedirildi. Bir süre sonra bakýldýðýnda genleri obeziteye yatkýn olanlarýn, diðerlerine göre iki kat fazla kilo aldýðý görüldü. Dolayýsýyla bazýlarý gerçekten kilo ve yiyecekler konusunda çok daha þanslý çýktý. 40 fuara 15.5 milyon ziyaretçi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) verilerine göre 2013 yýlýnda düzenlenen toplam 40 fuarý, 15 milyon 500 bin 4 kiþi ziyaret etti. Yabancý ziyaretçi sayýsý 52 bin 4 oldu. TOBB 2013 yýlý fuar istatistiklerini açýkladý. Buna göre 2013 yýlýnda düzenlenen toplam 40 fuarý, 15 milyon 500 bin 4 kiþi ziyaret etti. Yabancý ziyaretçi sayýsý 52 bin 4 oldu. Fuarlarda, toplam 60 bin 520 firma stant açtý. Ziyaretçi sayýsý sýralamasýnda; 3 milyon 26 bin kiþi ile tarým, seracýlýk, hayvancýlýk ve teknolojileri alanýndaki fuarlar birinci, 2.1 milyon ziyaretçi sayýsý ile kitap ve süreli yayýnlar sektörü ise ikinci oldu. Üçüncülüðü 1 milyon 934 bin ziyaretçi ile genel fuarlar aldý. Fuar sayýsý açýsýndan da birinci yine tarým, seracýlýk, hayvancýlýk ve teknolojileri sektörü. 49 fuar sayýsýna sahip bu sektörü, 35 fuarla ýsýtma, soðutma, havalandýrma, doðalgaz ve sistemleri, inþaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hýrdavat, tesisat alanýndaki fuarlar izledi. Eðitim, eðitim ekipmanlarý ve teknolojileri fuarlarý ise 34 organizasyon ile üçüncü oldu. En fazla fuar 206 adet ile Ýstanbul'da düzenlenirken, ikinciliði 2 fuarla Ýzmir, üçüncülüðü de 24 fuarla Ankara aldý. Fuarlarýn aylara göre istatistiðine bakýldýðýnda ise en çok fuar Mart ayýnda düzenlendi. Sýralamada Mart'taki 6 fuarý, 54 fuar ile Kasým ayý izledi.

10 MHP'nin "Zafer Konvoyu" Baþkanlýkta sandýða yansýmadý KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Seçimlerden bir gün önce iddialý miting düzenleyen MHP Baþkanlýkta kendisinden beklenen oy sayýsýna ulaþamadý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde cumartesi günü "Zafer Konvoyu" düzenledi. Buharaevler Pazar yerinde araçlarýyla bir araya gelen çok sayýda partili buradan þehir turu için hareket ettiler. Düzenlenen konvoyda Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan halký selamladý. Gerçekleþtirilen konvoyla partililer, kent merkezini turlayarak vatandaþlarý selamladý. Konvoya; MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarý, Ülkü Ocaklarý ile bazý sivil toplum kuruluþlarý da destek verdi. Kubilay Kaan YÜCEL ÖSYM, sorularýn tamamýný neden yayýnlamýyor? Kadýnlarý tehdit eden hastalýklar ÖSYM Baþkaný Ali Demir, sýnav sonrasý sorularýn tamamýnýn yayýnlanmamasýna yapýlan eleþtirilere cevap verdi. TRT Haber canlý yayýnýnda Nasuhi Güngör'ün konuðu olan ÖSYM Baþkaný Ali Demir, sýnav sonrasý sorularýn yayýnlanmamasýna yönelik tepkiler için açýklama yaptý. Ali Demir, YGS sonuçlarýnýn açýklandýðýný da canlý yayýnda duyurdu. Ali Demir özetle þunlarý söyledi: "Þeffaf bir kurum olacaðýz. Þeffaflýðýn zirvesinde olduðumuzu söyleyebilirim. Her aday kendi cevap kaðýdýný görebiliyor. Tüm hesaplama süreçlerimiz þeffaf bir þekilde yayýnlanmýþ durumda. Sorularýn yayýnlanmamasý þeffaflýða aykýrý deðil. Bizim ölçümüzdeki bütün kurumlar, sadece sýnav öncesi örnek sorular yayýnlar. Sýnav sonrasý ise belli baþlý sorularý yayýnlar. Biz de parlamentonun geçirdiði kanun doðrultusunda sorularýmýzýn yüzde 20'sini yayýnlayacaðýz dedik ve yayýnladýk. Bu adaylarýn kendilerini kontrol etmeleri için yeterli bir sayýdýr. Neden açýklamýyoruz? Bir kere ÖSYM tarihinde soru nitelikleri, tamamen soru yazýlarýnýn, denetleycilerin kararlarýyla oluyor. Bir soru zor mudur, kolay mýdýr, bunlar tamamen adaylarýn verdikleri cevaplarla belirlenebiliyor. Bizim de yapmak istediðimiz budur. Sürekli eleþtiri alýyoruz, sýnav kolay veya zor diye. Sorularýn tamamýný yayýnlamamýzýn nedeni sýnavlarý eþdeðer hale getirebilmektir. Þimdiye kadar bu denemeleri yapabilseydik, biz sýnavlarý birbirine daha eþ deðer yapabilirdik." SORULARI KAR AMAÇLI YAYINLAMAK SUÇTUR Sorularýn bazý özel kurumlarca sadece kar amaçlý olarak yayýnlanmasý kanunlarýmýza göre suçtur. Yatýrýmcýlar için daha güvenli bir sistem Sermaye Piyasasý Kurulu, SPK ile getirilen tazmin sisteminin; aracý kurum açýsýndan mali durumun zayýflamasýyla tazmin süreci boyunca mali durumunu düzeltme imkanýnýn saðlandýðýný belirterek, böylece yatýrýmcýlar için daha güvenli bir sistemin oluþturulduðu vurguladý. Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, bugün Resmi Gazete'de yayýmlanan Yatýrýmcýlarýn Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik" ile Sermaye Piyasasý Kuruluyla yatýrýmcýlarýn yatýrým kuruluþlarý nezdinde bulunan nakit ve sermaye piyasasý araçlarýnýn tazmin kapsamýna alýndýðý belirtildi. Açýklamada mali durumu zayýflayan bir aracý kurum hakkýnda tedrici tasfiye kararýnýn alýnýp süreç baþlatýlmadýðý sürece herhangi bir tazmin söz konusu olmayacaðý vurgulanarak, "En erken ödeme aracý kurumun aktif ve pasifinin belirlenmesinden sonra yapýlan "avans ödemeleri'dir sayýlý SPKn.'a göre ise, tedrici tasfiye sürecinin öncesinde de tazmini mümkün kýlan bir ön ödeme aþamasý getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.tazmin sisteminin; aracý kurum açýsýndan mali durumu zayýfladýðýnda tazmin süreci boyunca mali durumunu düzeltme imkaný ile yatýrýmcý açýsýndan ise tedrici tasfiye süreci tamamlanmadan alacaklarýný tahsil imkaný saðladýðý belirtilen açýklamada þöyle denildi: "Mali durumu zayýfladýðý belirlenen yatýrým kuruluþu hakkýnda en geç üç ay içinde Kurulumuz tarafýndan yatýrýmcýlarý tazmin kararý alýnarak tazmin süreci baþlatýlabilecektir. Bu þekilde, bir ara aþama öngörülerek aracý kurumlarýn mali yapýlarýnda geçici olarak ortaya çýkabilecek sorunlarýn yatýrýmcýya yansýmadan önlenmesi amaçlanmýþtýr. Yatýrýmcýlar için daha güvenli bir sistem oluþturulmuþtur." Anemi, osteoporoz gibi bazý hastalýklar kadýnlarda erkeklerden daha çok görülüyor. Özellikle kadýnlarýn karþý karþýya kaldýðý rahatsýzlýklarý sýralayan Op. Dr. Fuat Demir, rahatsýzlýklarýn tedavisinde erken teþhisin önemini vurguladý. Saðlýklý bir yaþam sürdürebilmek için her geçen gün kendimize biraz daha fazla dikkat etsek de çeþitli nedenlerle hastalanýrýz. Rahatsýzlýklar kimi zaman basit bir soðuk algýnlýðýdýr ancak kimi zaman da yoðun bir tedavi ya da operasyon gerektirecek kadar ciddi olabilir. Karþýlaþýlan hastalýklar, kalýtýmsal ya da çevresel nedenlerden olabileceði gibi bazý rahatsýzlýklar erkeklere oranla kadýnlarda daha sýk gözlemlenir. Op. Dr. Fuat Demir, erkeklere oranla kadýnlarda daha sýk gözlemlenen hastalýklarý þöyle sýraladý: Meme kanseri: Akciðer kanserinden sonra, dünyada görülme sýklýðý en yüksek olan kanser türü meme kanseridir. Erkeklerde de görülmekle beraber, kadýn vakalarý erkek vakalarýndan 0 kat fazladýr. Meme kanseri oraný 20'li yaþlarda çok düþüktür; kademeli olarak artar; yaþ arasýnda sabit bir oranda görülür; 50 yaþýndan sonra ciddi bir þekilde artýþ gösterir. Günümüzde oldukça sýk rastladýðýmýz meme kanserine karþý en iyi koruyucu yöntem erken teþhistir. Ýdrar kaçýrma: 35 yaþýn üzerindeki her 5 kadýndan birinde idrar kaçýrma gözlemlenir. Kiþinin sosyal hayatýný olumsuz yönde etkileyerek, kiþiyi eve baðýmlý bir hale getiren rahatsýzlýk; genellikle öksürme, hapþýrma, gülme gibi karýn içi basýncýn arttýðý durumlarda ortaya çýkar. Ýdrar kaçýrma tedavileri; cerrahi olmayan tedaviler ve cerrahi tedaviler olmak üzere ikiye ayrýlýr. Doðru tedaviyi seçmek için öncelikle idrar kaçmasýna yol açan hastalýðý doðru tespit etmek gerekir. Çok basit bir idrar yolu enfeksiyonunun ilaçla tedavisi, idrar kaçmasýný tedavi edebilir. Her hastaya ameliyat gibi bir uygulamanýn idrar kaçýrma tedavisinde yeri yoktur. Kansýzlýk (Anemi) : Kandaki hemoglobin deðerinin azalmasýndan kaynaklanan anemi, kadýnlarda genellikle demir eksikliðine baðlý olarak oluþur. Yetersiz demir alýnmasý; normal beslenme sýrasýnda gýdalar yoluyla alýnan demirin yetersizliðinde görülür. Sosyo-ekonomik düzeyi düþük toplumlarda, beslenme alýþkanlýklarý yanlýþ olan insanlarda daha sýk görülmektedir. Yorgunluk, halsizlik, baþ dönmesi, çabuk yorulma, çalýþma kapasitesinde azalma, sýk hastalanma, iþtahsýzlýk, bulantý, üþüme ve konsantrasyon bozukluðu gibi belirtiler gösterir. Kansýzlýk tedavisinde, uygun demir ilaçlarýnýn hekiminiziniz önerdiði doz ve sürede kullanýlmasý yeterlidir. Kemik erimesi (Osteoporoz) : Yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyen osteoporoz, en yalýn tarifiyle kemik yoðunluðunun azalmasýdýr. Kemik yoðunluðunun azalmasý sonucunda kemik yapýsý bozulur ve kýrýlganlýk artar. Kýrýklar ve sonucunda ortaya çýkan yataða baðýmlýlýk yaþamý tehdit eden komplikasyonlara neden olur. Osteoporoz genellikle 45 yaþýndan sonra görülmeye baþlar ve yaþla birlikte görülme sýklýðý artar. Modern çaðýn hastalýklarý arasýnda yer alan osteroporozun en önemli nedeni; menopozdur. Kadýnlarda, zayýf ve ince yapýlý olanlarda, yaþlýlarda, ailesinde osteoporoz olanlarda, yeme davranýþ bozukluðu olanlarda(anoreksiya), kalsiyumdan bakýmýndan eksik olarak beslenenlerde, hareketsiz yaþam sürenlerde ve sigara içenlerde osteoporoz görülme olasýlýðý daha fazladýr. Osteoporoz baþlangýcýnda hastada genellikle hiçbir þikayet olmaz. Ancak hastalýk ilerledikçe kemik dokusunun direnci geri dönüþü olmayacak bir þekilde azalýr ve kemiklerde yaygýn aðrýlar ortaya çýkar. Osteoporozun ileri dönemlerdeki komplikasyonu ise fraktürler yani kemiklerdeki kýrýklardýr. Bu nedenle kiþilerin 35 yaþýndan itibaren kalsiyum bakýmýndan zengin beslenmeleri, düzenli hareket etmeleri, sigarayý býrakmalarý, kahve tüketiminiz azaltmalarý ve güneþten yeterince yararlanmalarý gerekir.

11 11 Tuncay Kýlýç, ilk resmi maçýna çýktý Tuncay Kýlýç 2 sezon önce Çorumspor'dan PTT 1. Lig'de yer alan Ýzmir'in sarý kýrmýzýlý takýmýna transfer olan Tuncay Kýlýç, Cumartesi günü Göztepe A takýmý ile ilk resmi karþýlaþmasýna Gümüþhanespor maçýnda çýktý. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta þampiyonluk kovalayan Göztepe'nin Cumartesi günü deplasmanda oynadýðý Gümüþhanespor maçýnda ilk resmi maçýna çýkan 1 yaþýndaki Çorumlu futbolcu 90 dakika oyunda kalarak takýmýnýn 90. Dakikada bulduðu tek golle maçý 1-0 kazanmasýnda önemli katkýsý oldu. Hatýrlanacaðý üzere devre arasý transferde birçok takýmdan transfer teklifi alan Tuncay menajeri Bekir Takkaç ve Çorum Amatör Küme takýmlarýndan PTT'de antrenörlüðünü yapan Mehmet Arduç ve Hayrettin Karaca'nýn direktifleri doðrultusunda 1 yýllýðýna yeniden Göztepe ile anlaþma saðlamýþtý. U13 LÝGÝ MAÇLARI Futbol sezonu Amatör Küme U13 Futbol Ligi maçlarý Cumartesi günü oynanan altý karþýlaþma ile baþladý. U13 Ligi'nin ilk maçý ise Çimentospor ile PTT Gençlikspor arasýnda oynandý. Sezonun ilk maçýnda Çimentospor rakibini Arda'nýn golüyle 1-0 yenmeyi baþardý. Günün kapanýþ maçýnda ise Alaca Belediyespor Kültürspor'u 0-2'lik skorla yenerek evine döndü. ÇÝMENTOSPOR: 1 PTT GENÇLÝKSPOR: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM: Fatih Derviþoðlu. ÇÝMENTOSPOR: Emircan, Mertcan, Elvan Alagöz, Mehmet, Kaan, Ömür, Arda, Savaþ, Taner, Mehmet Akif, Halitcan, Meriç, Mehmet Emin, Serhat, Ali. PTT GENÇLÝKSPOR: Gültekin, Burak, Hamza, Nurullah, Berkant, Eray, Furkan, Fatih, Ahmet, Emir Arsan, Ali, Hüseyin, Emir Deniz, M. Eren, M. Ahmet, Ahmet Can, Murat, Emirhan. GOL: 3. dak. Arda (Çimentospor). Alaca iþi ikinci yarýda bitirdi HE KÜLTÜRSPOR: 0 ALACA BELEDÝYESPOR : 2 SAHA: 2 NOlu. HAKEM: Mehmet Tuðluk. HE KÜLTÜRSPOR: Rahman, Metin, Enes, Furkan, Doðukan, M. Emir, Eray, Ömer, Emre, Ozan, Mert, Tahsin, Abdussamed, Mehmet, Ahmet, Murathan. ALACA BELEDÝYESPOR: Fýrat, Okan, Üzeyir, Mikail, Mehmet, Ahmet, Ozan, Kürþat, Eren, Mustafa, Yusuf, Cankar, Esat, Mehmet, Erol, Abdulkadir, Furkan, Ümit. GOLLER: 35. dak. Eren, 45. dak. Mikail (Alaca Belediyespor). Spor Servisi Baki Aygün: 2012 yýlýndaki baþarýyý tekrarlamak istiyoruz Uluslararasý Okul Sporlarý Federasyonu (ISF) faaliyet programýnda yer alan Liseler Dünya Kros Þampiyonasý 30 Mart - 5 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýsrail Emek Hamayanot þehrinde yapýlacak. Ýsrail'de düzenlenecek olan þampiyonada Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Baki Aygün, milli takým kafilesinde Federasyon Temsilcisi olarak görev yapacak.ülkemizi bu þampiyona da Türkiye þampiyonu olan erkeklerde Erzurum Adnan Menderes Anadolu Lisesi, kýzlarda Aðrý Kýz Teknik ve Meslek Lisesi takýmlarý temsil edecek. Ayrýca takým derecesi haricinde ferdi derece yapan sporculardan kurulu Kýz ve Erkek Federasyon Karma takýmlarý da ayný yarýþmada Dünya þampiyonluðu için mücadele edecek. Ýl Temsilcisi Baki Aygün daha önce 2012 yýlýnda Antalya'da yapýlan Dünya Liseler Futbol Þampiyonasýnda da organizasyon komitesinde görev aldýðýný, 2014 Haziran ayýnda Trabzon da yapýlacak Dünya Liseler Hentbol Þampiyonasý'nýn organizasyon komitesinde de federasyon tarafýndan görevlendirildiðini belirti. Aygün, okul sporlarýnýn icrasýnda göstermiþ olduðu gayreti federasyon ve özellikle Federasyon Baþkaný Ayhan Pala'nýn takdiri sonucunda bu görevin verildiðini söyledi. Aygün "2012 yýlýnda Malta'da yapýlan Dünya Liseler Kros Þampiyonasý'nda ülkemizi Aðrý Naci Gökçe Lisesi erkek takýmý ve Aðrý Kýz Meslek Lisesi kýz takýmlarý temsil ederek Dünya þampiyonu olmuþtu. 2 yýlda bir yapýlan bu þampiyonada Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu olarak yarýþmaya katýlan okul ve karma takýmlarla ayný baþarýyý tekrarlamak istiyoruz" dedi. U19 LÝGÝ 2. KÜME MAÇLARI U19 LÝGÝ 2. KÜME MAÇLARI Ulukavakspor son dakikalarda açýldý ULUKAVAKSPOR: 2 OSMANCIK BELEDÝYESPOR: 0 SAHA 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Emrah Okan, Arslan Arkan, Ercan Davarcýoðlu. ULUKAVAKSPOR: A. Kadir, M. Seydi, Miraç, Kahraman, E. Talip, H. Celal (Ömer), Ýbrahim, Musa (Ünal), Ahmet Ak, Enven, Ahmet Demir (Yusuf). OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Barýþ, Volkan, Furkan, Ersin, Sadýk, K. Taner, Eray, Abdulkadir (Baki), Muhammet, Sefer, Barýþ (Uður Deniz).x KIRMIZI KARTLAR: 46. dak. Sefer (Osmancýk Belediyespor), 5. dak. Enver (Ulukavakspor). GOLLER: 4. dak. Enver, 6. dak. Ahmet Ak (Ulukavakspor). Ýskilip derbisinde gülen taraf Ýskilipspor oldu ÝSKÝLÝPSPOR: 4 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 2 SAHA: Ýskilip Ýlçe. HAKEMLER: Mahmut Selçok.Mustafa Eves, Tarýk Bozkurt. ÝSKÝLÝPSPOR: Þahin, Ergün (Hakan) Özden, Yunus, Remzi(Özkan), Yusuf, Mustafa, Soner, Kemal, Ömer (Arap), Sercan. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Halil, Salih (fatih), Metin, Soner, Sezai (Furkan), Mücahit, Aydýn, Uður, Sefa, Burak, Remzi. KIRMIZI KART: 4. dak. Yunus (Ýskilipspor). GOLLER: 23. ve 34. dakikalarda Kemal, 40. ve 5. dakikalarda Mustafa (Ýskilipspor), 55. ve 5. dakikalarda Aydýn, 0. dak. Sefa (Ýskilip Belediyespor). ADNAN YALÇIN Osmancýkgücü gol oldu yaðdý OSMANCIKGÜCÜSPOR: TEDAÞ ÇORUMGÜCÜ: 0 SAHA: 2 NOLU: HAKEM: Furkan Alagöz. KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI Sungurlu Milli Eðitim: 3 - Ýl Milli Eðitim: 2 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Mahmut Uysal, Tuncay Sevim. SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Alperen, Mustafa, Aydýn, Özkan, Seçkin, Murathan, Aþkýn. ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Turgut Uðuz, Altan, Ýsa, Burhan, Yusuf, Dilaver, Turgut OSMANCIKGÜCÜSPOR: Tolga, Onat. Ali Mert, Tunahan Zengin, Samet, Ahmet, Ýsmail, Kenan, Oðuzhan, Mustafa, Berat, Doðancan, Tunahan Duman, Abdullah, Bayram, Furkan, Mustafa Melih, Bekir. TEDAÞ ÇORUMGÜCÜS- POR:Emircan, Hasan, Ergülü, Abdulkadir, Erkan, Satýlmýþ, Batuhan, Samet, Ömer, A. Emirhan, Alper, Abdulsamet, Adnan, Enes, Mustafa, Özkan, GOLLER: 16. dak. Kenan, 29.ve 34. dakikalarda Berat, 3. dak. Furkan, 42. ve 52. dakikalarda Tunahan, 5. dak. Abdullah (Osmancýkgücüspor) Ulukavak 1 eksikle kazandý ULUKAVAKSPOR: 2 ÇORUMSPOR: 1 SAHA: 2 NOLU. HAKEM: Emre Alagöz. ULUKAVAKSPOR: Tolga, Orhan, Sefa, Mert, Adem, Volkan, Emre, Barýþ, Ahmet Hakan, Ýbrahim, Kürþat, Ali Tayyip, Ý, Semih, Enes, Alper, Fazlý, Muhammet, Mehmet. ÇORUMSPOR : Umut, Volkan, Ýsa, Ýbrar, Aykut, Kenan, Alperen, Batuhan, Berkehan, Mustafa, Þahin, Eren, Hacý, Nurettin, Sezer, Mahmut, Enes. GOLLER: 29. dak. Mert, 60. dak. Ýbrahim (Ulukavakspor), 40. dak. Batuhan (Çorumspor), KIRMIZI KART: 4.dak. Emre (Ulukavakspor). Yýldýrým, Mehmet. Hitit Dersanesi: 3 - Uður Makina: 0 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Can Acar. HÝTÝT DERSANESÝ : Selim, Gökhan, Sultan, Ýlker, Tayfun, Emre, Oðuzhan. UÐUR MAKÝNA : Altuð, Metin, Can, Murat, Erdal, Mahmut, Mustafa, Yusuf. Mimar Sinan son dakikada güldü ÇORUM BELEDÝYESPOR: 2 MÝMAR SÝNAN GENÇLÝK:3 SAHA: 2 Nolu. HAKEM: Furkan Alagöz. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Caner, Mustafa, Rýdvan, Berkay, Arda, Hakan, Eren, Onat, Murat, Tahsin, Eray, Can, Muharrem, Berkant Daldal, Berkant Dülger, Ege. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Abdurrahman, Mahmut, Mevlüt, Furkan Aykaç, Emre, A. Samet, Batuhan, Enes, Engincan, Tevfikcan, Mehmet, Seyit, Yasin, Muhammet, Furkan Güccan. GOLLER:20. dak. Enes, 35. dak. Tevfikcan, 62. dak. Emre (Mimar Sinan Gençlikspor), 31. ve 33. dakikalarda Murat (Çorum Belediyespor). Gol sesi çýkmadý GENÇLERBÝRLÝÐÝ: GENÇLÝKSPOR: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM: Furkan Karakuþ. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Berk, Batuhan, Haþim, Memduh, Semih, Okan, Hasan, Zafer, Mustafa Piþiren, Emre, Yasin, Arda, Harun, Alper, Uður, Melih, Mustaf Gündoðdu. 190 GENÇLÝKSPOR: Umut Kardaþ, Batuhan Sarý, Sefa, Umut Sezai, Mustafa, Enes, Emrah, Arda, Batuhan Çýrakoðlu, Mert, Samet, Onur, Selim, Kenan, Emirhan, Emre, Tuna, Ferdi. Liselerde þampiyon bugün belli oluyor Liselerarasý Genç Erkekler Futbol Ýl Birincisi bugün oynanacak olan final karþýlaþmasýnýn ardýndan belli olacak. Yarý final karþýlaþmalarýnda rakiplerini 2-0'lýk sonuçlarla eleyen Spor Lisesi ile Merkez Ticaret Meslek Lisesi bugün saat 11.30'da oynayacaklarý final karþýlaþmasý sonunda þampiyon olarak kupayý almak için mücadele edecekler. Þampiyonluk maçýnýn öncesinde ise üçüncülük maçýnda saat.00'da Cumhuriyet Lisesi ile Eti Anadolu Lisesi karþýlaþacaklar. Maçlar sonunda düzenlenecek ödül töreninde ise dereceye giren takýmlara ödülleri verilecek. ADNAN YALÇIN

12 Elazýð Belediyespor maçý Çarþamba günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon planlamasýna göre 29. Hafta karþýlaþmalarýný hafta içinde Çarþamba günü oynatacak. Buna göre Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk 5 hedefini kovalayan Çorum Belediyespor evinde oynayacaðý 29. Hafta karþýlaþmasý Elazýð Belediyespor maçýný 2 Nisan Çarþamba günü saat 14.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynayacak. Lider Düzyurtspor'un evinde Balçova Belediyespor'a yenildiði hafta Çorum Belediyespor puan farkýný 6'ya indirme þansýný deðerlendiremedi. Belediyespor bir 0-0 þansý daha tepti! 6 YENÝ AKSARAYSPOR: 0 BELEDÝYESPOR: 0 STAD: Aksaray Atatürk HAKEMLER: Bilal Kunt *, Murat Ceylan *, Aydýn Karsavuran * 6 YENÝ AKSARAYSPOR: Yunus *, Ramazan *, Hakký *, Macit Arabacý *, Ýbrahim *, Gökhan *, Akif *(Dk 63 Yasin *), Süleyman **, Cemil **, Alptuð *(Dk 6 Muhammet *), Hasan *(Dk 5 Hakan*) ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý ***, Osman *(Dk. 3 Okan *), Nedim **, Ýmam **, Yakup **, Furkan *, Eray * Buðra *, Murathan *(Dk. 6 Kývanç *), Murat *(Dk. 62 Oðuzhan Yalçýn *), Emir * SARI KARTLAR: Hakký( 6 Yeni Aksaray), Eray(Belediyespor) Ligin. Haftasýnda lider Düzyurstpor'un puan kaybýnýn verdiði moralle 6 Yeni Aksarayspor maçýna çýkan Belediyespor, 6 Yeni Aksayspor ile deplasmanýnda 0-0 berabere kalarak çok önemli bir þansý daha elinin tersi ile kenara itti. Kastamonu bölgesinden Bilal Kunt'un yönettiði karþýlaþmada Çorum Belediyespor sahaya kalede Çaðrý, savunmada Osman, Ýmam, Nedim, Yakup orta alanda Furkan, Eray, Murathan, Buðra, Murat ilerde ise tek forvet Emir ile sahaya çýktý. Kazanmasý gereken bir karþýlaþmada tek forvet Emir ile gol arayan Hakký Öztabað ikinci yarýda ise çift ön liberolu oyun sistemine devam ederek kazanmasý gereken bir maçta savunma güvenliðini ön plana almasý dikkat çekti. Ýkinci yarýda yaptýðý 3 deðiþiklikten sonuç alamayan kýrmýzý siyahlýlar kazanmasý gereken bir maçta daha aldýðý beraberlikle zirveye yaklaþma þansýný bir kez daha tepti. Sezonun ikinci yarýsýnda deplasmanda bir türlü istediði galibiyetleri alamayan kýrmýzý siyahlýlar yine bir deplasman maçýnda puan kaybý yaþayarak haftayý geride býraktý. 6 Yeni Aksarayspor maçýndan 1 puan alan Belediyespor ligin. haftasýný 46 puanla lig sýralamasýnda bir basamak yukarý çýkarak dördüncü sýrada kapattý. MAÇTAN DAKÝKALAR 6. Dakika: Evsahibi takýmýn kazandýðý serbest vuruþta Süleyman'ýn vuruþunu Çaðrý son anda kornere çeldi. 14. Dakika: Murat'ýn pasýnda bomboþ pozisyonda Buðra topu kontrol edemeyince araya giren Süleyman tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 23. Dakika: Murathan'ýn soldan ortasýnda kafalardan seken topa arka direkte Buðra kafayý vurdu yerden seken topu kaleye girecekken kaleci Yunus topa sahip oldu 2. Dakika: Cemil'in ortasýnda Hasan iyi yükseldi kafayý vurdu top direðin hemen yanýndan auta gitti. 34.Dakika: Aksaray ekibinin ataðýnda Alptuð uzaktan sert vurdu yan direk dibinden auta çýktý. Ýlk yarý 0-0 sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 52. Dakika: Aksaray savunmasýnýn hatasýnda Murat kaptýðý topla ceza sahasýna girerken yere indirildi. Belediyesporlu futbolcularýn penaltý beklediði pozisyonda hakem pozisyonun ceza sahasý dýþýnda olduðuna hükmetti. 1. Dakika: Sol kanattan Hakký'nýn ortasýnda Hasan vuracakken Yakup tam zamanýnda araya girerek topu kornere gönderdi. 3. Dakika: Savunmamýzdan Ýmam'ýn kafayla uzaklaþtýrmak istediði topu kontrol eden Cemil sert vurdu kaleci çaðrý topu kornere çeldi. 5. Dakika: Evsahibi takýmýn baskýsýnda Hasan'ýn tehlikeli þutunu yine Çaðrý topu kurtardý.. Dakika: Belediyespor kalesinin bunaldýðý dakikalarda kaleci Çaðrý önce Gökhan'ýn vuruþunda ardýndan Cemil'in vuruþunda mükemmel refleksle gole izin vermedi. 9. Dakika: Ceza sahasý içinde oluþan karambolda Cemil'in yerden vuruþu kaleci Çaðrý'da kaldý. ADNAN YALÇIN Belediyespor'un ilk yarýdaki Aksaray maçýndan bir kale önü mücadelesi Macit, Belediyespor'a karþý oynadý Ara Transfer döneminde Çorum Belediyespor'dan 6 Yeni Aksarayspor'a transfer olan Macit Arabacý Çorum Belediyespor'a karþý 90 dakika forma giydi. Eski takým arkadaþlarýna karþý 90 dakika savunmada görev yapan Macit Belediyespor forvetlerine gol izni vermedi. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar DÜZYURTSPOR 1-2 BALÇOVA BLD M. EVRENSEKÝ 1-4 HACETTEPE 6 YENÝ AKSARAY 0-0 ÇORUM BLD MALTEPESPOR 1-0 ELÝBOL SANDIKLI ÇIKSALIN SPOR 4-2 SANCAKTEPE BLD ELAZIÐ BELEDÝYE 1-2 BATMAN PETROL DARICA G.BÝRLÝÐÝ 0-1 ORHANGAZÝSPOR BURSA NÝLÜFER 1-1 ÜNYESPOR ERZURUM BB 2-1 SAKARYASPOR Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.HACETTEPE SPOR 3.BATMAN PETROL 4.ÇORUM BELEDÝYE 5.ELÝBOL SANDIKLI 6.M. EVRENSEKÝ.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.ERZURUM BB 9.SANCAKTEPE BLD.MALTEPESPOR 11.ORHANGAZÝSPOR 12.BURSA NÝLÜFER 13.BALÇOVA BLD 14.6 YENÝ AKSARAY 15.ÇIKSALIN 16.SAKARYASPOR 1.ÜNYESPOR 1.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI SAKARYASPOR. - BURSA NÝLÜFER ÜNYESPOR - MALTEPESPOR SANCAKTEPE BLD - DARICA G.BÝRLÝÐÝ ÇORUM BELEDÝYE - ELAZIÐ BELEDÝYE ELÝBOL SANDIKLI - 6 YENÝ AKSARAY BALÇOVA BELEDÝYE - M. EVRENSEKÝ BATMAN PETROL - DÜZYURTSPOR HACETTEPE SPOR - ÇIKSALIN SPOR ORHANGAZÝSPOR - ERZURUM BB

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı