Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences"

Transkript

1 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ ARAŞTIRMASI YÖNTEMİYE OPTİMUM TASARIMI OPTIMUM DESIGN OF INDUSTRIA PRECAST BUIDINGS BY HARMONY SEARCH AGORITHM Mehmet PAANCİ Fen Blmler Ensttüsü, Pamukkale Ünverstes, 0070, Denzl. Gelş Tarh/Receved: , Kabul Tarh/Accepted: do: /pajes Özet Bu çalışmada sezgsel armon araştırma optmzasyon teknğ le Türkye de çoğunlukla tek katlı olarak nşa edlen prefabrk endüstr yapıların tasarımının yapılabldğ br çözüm yaklaşımı gelştrlmştr. Çalışmada, 6 metre yükseklğnde ve 3 açıklığa sahp tpk br prefabrk bna Deprem Yönetmelğ ve Türk Standartları dkkate alınarak farklı zemnler çn boyutlandırılmıştır. Gelştrlen çözüm yaklaşımının duyarlılığını test etmek amacıyla beş farklı parametre grubu le çok sayıda analz yapılmıştır. Elde edlen sonuçlar, armon araştırması optmzasyon teknğ le verlen tüm kısıtların sağlanarak yönetmelk uyumlu optmum tasarımının yapılabldğn göstermştr. Anahtar kelmeler: Prefabrk bnalar, Armon araştırması, Optmum tasarım. Grş Büyük açıklıkların geçlmesne mkan vermes, nşaat süresnn kısa olması ve nşaat sürecnn mevsmsel şartlardan etklenmemes gb avantajlar sebebyle, prefabrk yapılar ülke genelnde yaygın olarak kullanılan br yapı türüdür. Bu yapılar özellkle sanay bölgelernde, büyük çoğunluğu tek katlı ve brleşmler mafsallı olarak nşa edlrler []. 998 Adana-Ceyhan ve 999 Kocael ve Düzce depremlernden sonra bu yapıların öneml br oranı hasar görmüş veya yıkılmıştır. Yaşanan bu felaketler sebebyle bu yapıların hesap esasları, deprem etkler altında davranışı vb. gb konuları kapsayan pek çok çalışma yapılmıştır []-[4]. 007 yılına gelndğnde se bu yapıların tasarımı le hükümlere son şekl verlmştr. Yapılan tüm bu çalışmalar, ülke ekonomsne ve ş sthdamına katkısı olan bu yapıların tasarımının önemne şaret etmektedr. Son yıllarda farklı alanlardak pek çok mühendslk problemnn çözümünde sezgsel optmzasyon teknkler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [5]-[]. Yapılan bu çalışmalar, öneml mühendslk problemlernden br olan prefabrk sanay yapılarının tasarımı çn de bu teknklern kullanılableceğn göstermştr. teratürde sıklıkla kullanılan ve yapıların optmum tasarımından su dağıtım şebekelernn tasarımına dek pek çok alan çalışma yapılmış []-[5], teknklernden br de armon araştırması teknğdr. Dğer sezgsel optmzasyon teknkler le karşılaştırıldığında bu teknğn en öneml avantajlarından br uzman olmayan kşler tarafından da kolayca programlanablr olmasıdır. Bu çalışmada, makas doğrultusunda 3 açıklıklı ve 6 m yükseklğndek tpk br prefabrk sanay yapısının y ve kötü zemnler üzerndek tasarımı çn armon araştırması optmzasyon teknğne dayanan br çözüm yaklaşımı Abstract In ths study, a soluton model that can desgn precast ndustral buldngs, mostly constructed one-storey n Turkey, s developed usng heurstc harmony search (HS) algorthm. In the study, 6 m hgh and 3 spans typcal precast buldng s desgned for dfferent sol types by consderng the Turksh Earthquake Code and standards. In order to eamne senstvty of developed soluton model, numerous analyses performed wth fve dfferent parameter groups. Results ndcate that code complant optmum precast buldng desgn can be made wth HS algorthm provdng all gven constrants. Keywords: Precast buldngs, Harmony search, Optmum desgn. gelştrlmştr. İlgl yaklaşım kapsamında yapılan çözümlern tümünde Deprem Bölgelernde Yapılacak Bnalar Hakkında Yönetmelk 007 (DBYBHY 007), [6] ve Türk Standartları [7]-[9] dkkate alınmıştır. Elde edlen sonuçlar, prefabrk yapıların optmum tasarımı çn gelştrlen çözüm yaklaşımının etkn br şeklde kullanılableceğn göstermştr. Problem Formülasyonu Çalışmada kullanılan tek katlı ve mafsallı prefabrk yapının görünümü şematk olarak Şekl de verlmştr. Şekl : Tpk tek katlı prefabrk sanay yapısı ve çerçeveler (Üst: 3 boyutlu model, Orta: X yönü düzlem çerçeve, Alt: Y yönü düzlem çerçeve). 85

2 M. Palanc Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 0, 04, Sayfalar 85-9 Tek katlı prefabrk sanay yapılarında çatı düzlemndek bağlantıların mafsallı olması sebebyle, çerçeveler brbrnden bağımsız olarak hareket etmektedr. Dolayısıyla prefabrk sanay yapılarının analz çn düzlem çerçeveler ayrı ayrı dkkate alınmaktadır. Bu durumda prefabrk sanay yapısı dört çerçeve le temsl edleblr: X yönünde ç ve dış çerçeveler (X-ç ve X-dış) le Y yönünde ç ve dış çerçeveler (Y-ç ve Y-dış). X-ç çerçeves 3 ve 4 nolu kolonlardan, X-dış çerçeves se ve nolu kolonlardan oluşmaktadır. Benzer şeklde Y-ç çerçeves ve 3 nolu kolonlardan, Y-dış çerçeves ve 4 nolu kolonlardan oluşmaktadır. Şekl de verlen yapının X ve Y yönünde adet dış çerçeves var ken X yönünde 5, Y yönünde adet ç çerçeves bulunmaktadır. Armon araştırması optmzasyon teknğ le yapılan çözümlerde bazı yapısal elemanların özellkler sabt kabul edlmştr. Örneğn, makas ve aşık uzunluklarının tamamı sırasıyla 0 m ve 7.5 m alınmış ve her makasa 9 adet aşığın oturduğu kabul edlmştr. Ayrıca br adet makasın ağırlığı (gmakas) 5. ton ve br aşığın ağırlığı (gask) 0.9 ton alınmıştır. Bnanın çatısında kullanılan kaplamanın ağırlığı 5 kg/m ve kar yükü (hareketl yük) 75 kg/m olarak alınmıştır. Sonuçta tasarım çn bnaya etkyen düşey ve yatay yükler X-ç çerçeves çn hesaplanmış ve şematk olarak Şekl de gösterlmştr. X-ç çerçeves çn yapılan hesaplamalar dğer çerçeveler çnde ayrı ayrı yapılmış ve algortma le çözüm sırasında dkkate alınmıştır. Şeklde verlen yatay (Vt,deprem) yükün hesabı çn Denklem () kullanılmıştır [6]. A0 I. S( T ) W R V t, deprem. Prefabrk sanay yapılarının büyük br çoğunluğunun brnc derece deprem bölgelernde nşa edlmes sebebyle etkn yer vmes (A0) 0.4 ve bna önem katsayısı (I) alınmıştır. Denklem () de yer alan taşıyıcı sstem davranış katsayısı (R) deprem yönetmelğnde yer alan deprem yüklernn tamamının, üsttek bağlantıları mafsallı olan kolonlar tarafından taşındığı tek katlı bnalar fadesne göre 3 alınmıştır. Denklemde yer alan S(T) nn hesabı çn bna peryodunun (Tbna) hesaplanması ve zemn karakterstk peryotlarının (TA, TB) belrlenmes gerekr. Tasarımlar sırasında farklı zemn özellklern dkkate almak amacıyla deprem yönetmelğnde [6] yer alan zemn sınıflarından yararlanılmış ve zemn karakterstk peryotları y zemnlerde (Z) TA=0.s, TB=0.3s., kötü zemnlerde (Z4) TA=0.s, TB=0.9s alınmıştır. Bna peryodunun (Tbna) hesabı çn se Denklem () kullanılmıştır. T bna m K bna bna () () Denklem () de yer alan mbna bna kütlesn, Kbna se bna rjtlğn temsl etmektedr. Bna ağırlığı se ölü ve hareketl yükler dkkate alınarak Denklem (3)-(5) le hesaplanmıştır. Denklem (3) te beton brm hacm ağırlığı (beton).5 t/m 3, B, H ve fadeler se kolon boyutlarını ve kolon yükseklğn (bna yükseklğ) fade etmektedr. Denklem (5) te yer alan n se deprem yönetmelğ [6] göz önünde alınarak 0.3 alınmıştır. G ks ks ( g, makas 9. g, ask) ( betonb. H. ) W bna G n. Q Q Q kar & m bna W g G kaplama Denklem () dek dğer br fade olan Kbna ın hesabı çn mafsallı prefabrk sanay yapılarının davranışı esas alınmıştır. Tek katlı prefabrk sanay yapılarının kolon uçlarından mafsallı olarak tasarlanması sebebyle yapıdak kolonların konsol davranışı göstermektedr. Bu özellkten yararlanarak her kolon rjtlğ Denklem (6) kullanılarak hesaplanablr. Denklem (6) dak elastste modülü TS-500 [7] de verlen Denklem (7) le hesaplanmıştır. Kolon atalet moment se Denklem (8) le hesaplanablmektedr. 3EI k 3 E 350 f 4000 ck I B H 3 (3) (4) (5) (6) (N/mm ) (7) Sonuçta, kolon rjtlklernn toplanması le bna rjtlğ elde edlr (Denklem (9)). ks K bna k. Tasarım Değşkenlernn Belrlenmes Prefabrk yapıların rjtlğ ve peryodu yapıda kullanılan betonarme kolonların boyutları le doğrudan alakalıdır. Bu nedenle gelştrlen yaklaşımda optmzasyon modelnn lk karar değşken olarak kolun boyutları alınmıştır. Çalışmada kullanılan kolon boyutları keskl (ayrık) değşken olarak alınmış ve maksmum ve mnmum boyutlar Denklem (0) da gösterlmştr. Denklemden de anlaşılacağı gb tasarımlarda kare kestl kolonlar kullanılmıştır. (8) (9) 350 B H 650 (mm) (0) Şekl : X-ç çerçeves boyutları ve çerçeveye etkyen düşey ve yatay yüklern şematk olarak gösterm. 86

3 M. Palanc Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 0, 04, Sayfalar 85-9 Kolon boyutlarının belrlenmesnn ardından dkkate alınması gereken dğer br husus se kolonlardak donatı yüzdesnn ne olacağıdır. Bu yapılardak kolonların konsol davranması ve yüksek olmasından dolayı eğlme momentler yüksektr. Yüksek momentler sebebyle de donatı oranları artmaktadır. DBYBHY 007, [6] de betonarme kolonlarda kullanılacak mnmum ve maksmum donatı oranları % -% 4 olarak verlmştr. Söz konusu durum göz önüne alınarak boyuna donatı oranı maksmum ve mnmum aralığında keskl karar değşken olarak alınmıştır. Bu noktada hatırlatılması gereken durum çözüm algortması le tasarımlar gerçekleştrlrken seçlen boyuna donatı oranının tüm kolonlarda eşt olması sağlanmıştır. Tasarımlar sırasında kullanılan dğer br değşken se beton sınıfıdır. Prefabrk yapıların ön üretml ve kalte kontrolünün yapılması sebebyle bu yapılarda kullanılan beton kaltes yüksektr. Fakat çalışmada daha genş br beton sınıfı aralığını alablmek amacıyla beton sınıfı keskl karar değşken olarak 0-30 MPa arasında alınmıştır. Algortma le çözüm sürecnde boyuna ve enne donatı malzemes sınıfı S40 (fyk=40 MPa) alınmıştır. Yönetmelk ve standartlarda, tasarımı yapılan bnalarda kullanılacak beton ve donatı malzemeler çn belrl br emnyet payı verlmş ve tasarımlarda emnyet katsayılarına bölünmüş malzeme özellklernn kullanılması zorunlu hale getrlmştr. Bu sebeple tasarımlar sırasında TS-500 [7] de verlen beton ve donatı çn emnyet katsayıları sırasıyla.5 ve.5 alınmıştır. Sonuçta prefabrke sstemler çn yönetmelk ve standartlar tarafından getrlen yük kombnasyonları oluşturulmuş ve kolonlar algortma le çözüm sırasında ele alınan malzeme ve kest özellklerne göre tasarımlandırılmıştır.. Tasarım Kısıtlarının Belrlenmes Prefabrk yapıların tasarımı sırasında karşılaşılan en öneml kısıtlardan br de deplasman sınırıdır. Tek katlı prefabrk br yapının tpk yer değştrme görünüşü Şekl 3 te verlmştr. Şekl 3: Tek katlı prefabrk sanay yapısının deplasman profl. DBYBHY-007 de, her deprem doğrultusu çn etkn görel kat ötelenmes Denklem () kullanılarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu değern se bnanın herhang br katında se 0.0 değernden küçük olması gerekmektedr. R. 0.0 () Denklemde yer alan () Şekl 3 ten de görüldüğü gb bnanın lgl deprem yönündek yer değştrme talebn fade etmektedr. Denklemde yer alan se bna yükseklğdr ve çalışmada 6 m olarak alınmıştır. Bu durum tasarımlar sırasında kısıt olarak alınmış ve her k yönde kontrol edlmştr. Yapıların tasarımındak en öneml kısıtlardan br de taşıyıcı elemanların deprem ve statk yüklerden dolayı oluşan zorlanmaları karşılamak zorunda olmasıdır. Şekl 4 te tek katlı tpk br prefabrk yapıda meydana geleblecek moment ve kesme kuvvet dyagramları gösterlmştr. Şekl 4: Yatay yük sonucu yapıda meydana gelen zorlanmalar (üst: moment dyagramı, alt: kesme kuvvet dyagramı). Şekl 4 den görüldüğü gb taşıyıcı elemanların oluşacak bu kest zorlanmalarına en az eşt veya daha yüksek kapasteye sahp olması gerekmektedr (Denklem ()). Bu yüzden, bu tasarım krter göz önüne alınmış ve algortmaya kısıt olarak eklenmştr. M, kapaste M, statk & V, kapaste V, statk () Kolonların statk ve deprem yükler altında tasarımından sonra her kolonun moment kapastesnden dolayı doğacak kesme değer hesap edlmş ve kesme kapastes le kıyaslanmıştır (Denklem (3). V e, M, kapaste kolon & V r V, e, 0 (3) Taşıyıcı elemanların kesme kapastes Denklem (4) kullanılarak hesaplanmıştır. İlgl denklemde yer alan Vc ve Vw sırasıyla betonun ve enne donatının kesme kapastelerdr. Sonuçta Denklem (3) te verlen fade de gelştrlen çözüm yaklaşımında kısıt olarak göz önüne alınmıştır. V r, Vc, Vw,.3 Amaç Fonksyonun Belrlenmes (4) Br mühendslk problem olan prefabrk yapıların tasarımına lşkn karar değşkenlernn ve kısıtlarının belrlenmesnden sonra problemn matematksel fades yan amaç fonksyonunun tanımı yapılmıştır. Bu çalışmada, mnmum kest ve malzeme (boyuna donatı, beton sınıfı) kullanılarak yönetmelk koşullarını sağlayan br prefabrk bnanın optmum tasarımı hedeflenmş ve fonksyon Denklem (5) te verldğ gb oluşturulmuştur. Fonksyonun, karar değşkenler arasındak değer farklılıklarından etklenmemes amacıyla (çözüm sürecnde etkl) armon le araştırma sürecnde seçlen karar değşken o karar değşkennn en büyük değerne bölünerek normalzyonu sağlanmıştır. Karar değşkenlernn sınırları se Denklem (6)-(8) de verlmştr. ks B AF B Kısıtlar: maks, l l, maks f f ck ck, maks 350 B 650,, 3,, ks g g (5) (mm) (6) % %4 (7) l 0 f 30 ck (MPa) (8) Denklem (5) te yer alan g ve g, penaltı değerlerdr ve her kısıt çn ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ayrıca denklemde = alınmış böylece optmzasyon teknğ le araştırma sürecnde amaç fonksyonu, penaltı değer kadar büyütülerek krterlern sağlanmadığı durumlarda, yan çözüm uzayının dışındak 87

4 M. Palanc Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 0, 04, Sayfalar 85-9 bölgeden tekrar çözüm uzayının çersne geçş sağlanmaya çalışılmıştır. R., 0.0 se g R. 0, 0.0 se (9) Denklem (9), prefabrk bnalar çn stenen yer değştrme krternn sağlanmadığı durumlar çn kullanılmış ve penaltı değer 0 veya alınarak hedef fonksyonuna eklenmştr. İknc penaltı fonksyonu se Denklem (0) de verlmştr. Denklem (0), esasen Denklem () ve Denklem (3) te verlen şartların kontrolünün sağlanması çn kullanılmıştır. Tasarımda aranılan şartların sağlanmaması durumunda lgl fonskyona değer verlerek amaç fonksyonu penaltı yan cezaya maruz kalmaktadır. 0,,,, ks çn M,kapaste M,statk& Vr, Ve, se g, aks halde 3. Armon Araştırması Optmzasyon Teknğ (0) Armon araştırması optmzasyon teknğ lk olarak Geem ve dğ. [7] tarafından gelştrlmştr. Bu optmzasyon teknğ, bugüne kadar brçok mühendslk problemnn çözümünde kullanılmıştır. Armon araştırma optmzasyon teknğ, br orkestrada yer alan müzsyenlern çaldıkları notalar le armonk açıdan en y melodnn elde edlmes prensbne dayanmaktadır. Optmzasyon modellernde se en y çözüme amaç fonksyonunun global optmuma gdleblmes le varılmaktadır. Bu yöntem avantajlı kılan yönler se: ) Karar değşkenler çn özel br başlangıç çözümü tanımlanmasına gerek kalmaması; ) Brden çok çözümle optmzasyon şlemne devam ettğ çn lokal optmum çözümlerne takılmaktan kurtulablmes; 3) Hem sürekl hem de ayrık değşkenler çn kullanılablmesdr. Armon araştırması teknğ le br optmzasyon problemnn çözümü aşağıda verlen beş hesap adımına göre yapılmaktadır: 3. Problemn Belrlenmes ve Çözüm Parametrelernn Ayarlanması İlk adımda, optmzasyon problem tanımlanmaktadır, aşağıda örnek br tanımlama verlmştr. mn{f()} [, &, ] =,,3,..., N,mn,maks () Burada f() mnmze edlecek amaç fonksyonunu, karar değşkenlern,,mn, ve,maks sırasıyla karar değşkenlernn alt ve üst sınır değerlern, N se karar değşken sayısını göstermektedr. Bu adımda ayrıca armon belleğ kapastes (), armon belleğn dkkate alma oranı (HMCR), ton ayarlama oranı (PAR) ve maksmum terasyon sayısı gb büyüklükler de verlmektedr. 3. Armon Bellğnn Oluşturulması Bu adımda, verlen çözüm uzayı çersnden tamamı rastgele olarak üretlmş karar değşkenler çn amaç fonksyonu değerler hesaplanarak armon belleğ Denklem () de verldğ gb doldurulur. N N N N N N N N f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) () 3.3 Yen Armonnn Oluşturulması Bu adımda, yen armonde yer alacak olan her değşkenn üretm =(,, 3,, N), 3 kurala göre uygulanır: () armon belleğnn kullanılması, () ton ayarlama, (3) rastgele seçm. Değşkenlern armon belleğnn çersnden seçlp seçlmeyeceğ se, değer 0 le arasında seçlen HMCR oranına göre yapılmaktadır. HMCR, br karar değşken çn armon belleğnden seçlme olasılığı gösterrken, (-HMCR) yen karar değşkennn mevcut çözüm uzayı çersnden rastgele olarak seçlmesne karşılık gelmektedr. Seçm şlemnn nasıl yapıldığı Denklem (3) te verlmş. '... HMCR olasılığı le ' ',mn..., maks (-HMCR) olasılığı le =,,3 N (3) Bu aşamadan sonra armon belleğnden seçlen karar değşkenlernn ton ayarlama şlemne tab tutulup tutulmayacına karar verlr. Bu şlem se ton ayarlama oranı (PAR) le kontrol edlr. Ton ayarlama şlem Denklem (4) te verldğ şeklde yapılmaktadır. ' Rand (0,)* bw PAR olasılılığı le ' ' (-PAR) olasılığı le (4) Burada bw se ton ayarlama çn seçlen bant genşlğn, Rand(0,) se değer 0 le arasında değşen ünform rasgele sayıyı fade etmektedr. Denklem (3) ve (4) de yer alan HMCR ve PAR parametreler, algortmanın sırasıyla global ve lokal optmum çözümler elde etmes amacıyla kullanılmaktadır. teratürde HMCR ve PAR parametreler çn sırasıyla ve arasında ve armon belleğ kapastes () çn 0-50 arasındak değerlern seçlmes önerlmektedr [3]. 3.4 Armon Belleğnn Güncellenmes Bu adımda, yen oluşturulan armon le bellektek en kötü armon arasındak amaç fonksyonlarının değerler karşılaştırılır ve eğer yen armon bellekte bulunan en kötü armonden daha y sonuç verr se en kötü armon bellekten çıkarılarak yerne yen armon vektörü atanır. 3.5 Durma Koşulunun Kontrolü Bu adımda, verlen durma koşulunun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edlr. Koşulun sağlanmaması durumunda 3. adım le 5.adım arasındak şlemler stenen koşul sağlanıncaya kadar tekrar edlr. Çalışma kapsamında ele alınan problemn armon araştırması optmzasyon teknğ le çözümü adım adım maddeler halnde aşağıda verlmştr. Tasarım çn hazırlanan bu çözüm yaklaşımı yaygın olarak kullanılan elektronk tablolama programlarından br olan Mcrosoft Ecel n arka planında çalışan Vsual Basc [0] programla dl kullanılarak hazırlanmıştır. Adım. Başla Adım. Problem Parametrelern Tanımla (Başlık 3.) a) Karar değşkenler ve sayısı, b) Karar değşkenlernn maksmum ve mnmum değerlern belrle, c) Amaç fonksyonu, d) Kısıtlar, e) Armon parametrelernn tanımla (, HMCR, PAR). Adım 3. Arman belleğn rasgele doldur ve adet vektör çn amaç fonksyonunun değern hesapla (Başlık 3.) 88

5 M. Palanc Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 0, 04, Sayfalar 85-9 Adım 4. Yen armony oluştur (Başlık 3.3) Adım 5. Yen armony vektörünü bellektek en kötü vektör le karşılaştır. Eğer yen armon en kötü armonden y se Adım 6 ya geç, değlse Adım 7 ye atla. Adım 6. Yen çözüm vektörünü en kötü çözüm vektörünün yerne koy (Başlık 3.4) Adım 7. Durma koşulunu kontrol et, sağlanıyorsa Adım 8 e gt, sağlanmıyorsa Adım 4 e dön. (Başlık 3.5) Adım 8. DUR 4 Sayısal Uygulama Çalışma kapsamında brnc derece deprem bölgesnde bulunan y ve kötü zemn (Z ve Z4) grupları üzernde nşa edlen prefabrk bnanın tasarımı, gelştrlen çözüm yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan optmzasyon teknğne at çözüm parametrelernn sonuçlar üzerndek etksn test etmek amacıyla farklı, HMCR ve PAR değerlernden oluşan 5 farklı parametre grubu rastgele oluşturulmuş ve Tablo de verlmştr. Ayrıca kullanılan algortma le elde edlen sonuçların kararlılığını test etmek amacıyla her parametre grubu farklı başlangıç çözümlern çerecek şeklde 30 kez çalıştırılmış ve sonuçlar statstksel olarak özetlenmştr. Sonuçta, her k zemn grubu çn toplam 300 analz gerçekleştrlmştr. Yapılan analzlern tümünde maksmum terasyon sayısı 0,000 olarak seçlmştr. Analzler 64bt şletm sstemnde.30 GHz Intel 5-40M şlemc ve 4GB ram belleğe sahp blgsayarda gerçekleştrlmştr. çözüm algortmasının kararlığının br göstergesdr. Amaç fonksyonlarının değerler arasında standart sapmanın en düşük elde edldğ parametre grubu her ne kadar PG5 grubu olsa da standart sapma değernn tüm gruplarda % n altında olduğu görülmektedr. Yapılan analzler netcesnde tüm parametre gruplarında elde edlen optmum tasarımın karar değşkenlernn değerler Tablo 3 te verlmştr. Tablo 3: Z zemn sınıfı çn elde edlen en y amaç fonksyonuna karşılık gelen bna tasarım sonuçları. Karar değşkenler Boyuna don. Oranı (l) %.6 nolu kolon boyutu (B) 350 nolu kolon boyutu (B) nolu kolon boyutu (B3) nolu kolon boyutu (B4) 350 Beton sınıfı (N/mm ) 0 Şekl 5 te se her parametre grubunda elde edlen yakınsama grafkler verlmştr. Şeklden de görüldüğü gb amaç fonksyonu değerlernn özellkle 000 terasyon sonucunda brbrne oldukça yaklaşmaktadır. Daha önceden de belrtldğ gb prefabrk endüstr sanay yapılarının yüksek ve brleşmlernn mafsallı olması özellkle kesme etklernn düşük olmasına neden olmakta ve kesme le lgl krterler çoğunlukla yönetmelkte yer alan mnmum şartlar belrlemektedr. Analzler sonucunda elde edlen tüm tasarımlardak yatay donatı aralıkları 00 mm ve 8 mm çapında donatı kullanılarak tasarımlandırılmıştır. Tablo : Çözüm algortmasında kullanılan armon parametreler. Parametre/Grup PG PG PG3 PG4 PG HMCR PAR Prefabrk Sanay Yapısının İy Zemn (Z) Sınıfı Üzernde Tasarımı Z zemn sınıfı çn yapılan analzler netcesnde tasarımı yapılan prefabrk bnanın bütün parametre gruplarında tüm kısıtları sağladığı belrlenmştr. Tablo de Z zemn sınıfı üzernde nşa edlen prefabrk sanay yapısının her parametre grubu çn elde edlen amaç fonksyonu değerlernn en y, en kötü, ortalama ve standart sapması değerler verlmştr. Tablo : Parametre grubuna göre Z zemn sınıfı çn elde edlen sonuçlar. Sonuç/ Grup PG PG PG3 PG4 PG5 En kötü En y Ortalama Std. Sap. (%) Tablo den de görüldüğü gb her parametre grubu çn elde edlen en kötü sonuçların parametre grubuna göre değşkenlk gösterdğ fakat görel olarak brbrlernden uzak olmadığı görülmektedr. Tablo 'de verlen en y amaç fonksyonu değerler tüm parametre gruplarında aynıdır. Ayrıca parametre gruplarından elde edlen sonuçların ortalamalarının brbrne oldukça yakın olması uygulanan Şekl 5: Z zemn sınıfı çn tasarım yakınsama grafğ. İy zemn üzernde yapılan analzler, kolon boyutlarının belrlenmesnde özellkle yapıda meydana gelen zorlanmaların etkl olduğunu göstermştr. Ayrıca tasarımlarda krtk olan kestlern, ç çerçevelerden elde edldğ belrlenmştr. 4. Prefabrk Sanay Yapısının Kötü Zemn (Z4) Sınıfı Üzernde Tasarımı Çalışmanın bu bölümünde se kötü zemn üzerne nşa edlen yapının gelştrlen çözüm yaklaşımı le tasarımı yapılmıştır. Böylece hem farklı zemnler üzerne nşa edlen yapılar arasındak yapısal farklılar tespt edlmş hem de armon araştırma teknğne at farklı çözüm parametrelernn herhang br zemn sınıfı üzerndek etks araştırılmıştır. Yapılan analzlerde ncelenen prefabrk sanay yapısının her parametre grubu çn elde edlen amaç fonksyonu değerlernn en y, en kötü, ortalama ve standart sapması karşılaştırmalı olarak Tablo 4 te verlmştr. Analzler 89

6 M. Palanc Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 0, 04, Sayfalar 85-9 sonucunda tüm kısıtların bütün gruplarda sağlandığı ve yapısal tasarımların gerçekleştrldğ belrlenmştr. Tablo 4: Parametre grubuna göre Z4 zemn sınıfı çn elde edlen global sonuçlar. Sonuç/ Grup PG PG PG3 PG4 PG5 En kötü En y Ortalama Std. Sap. (%) Tablo 4 ncelendğnde en y amaç fonksyonu değerlernn tüm gruplarda aynı olduğu görülmektedr. Elde edlen sonuçlar standart sapmanın %.7-.6 arasında olduğunu ve her parametre grubundan elde edlen ortalama amaç fonksyonu değerlernn brbrne yakın olduğunu göstermektedr. Z zemn sınıfında olduğu gb Z4 zemn sınıfında da amaç fonksyonları arasında standart sapmanın en düşük elde edldğ parametre grubu PG5 grubudur ve bu sırayı PG, PG3, PG4 ve PG grupları takp etmektedr. Analzler sonucunda elde edlen optmum tasarım çn karar değşkenlernn almış olduğu değerler Tablo 5 te verlmştr. Tablo 5: Z4 zemn sınıfı çn elde edlen en y amaç fonksyonuna karşılık gelen bna tasarım sonuçları. Karar değşkenler Boyuna don. Oranı (l).45% nolu kolon boyutu (B) 350 nolu kolon boyutu (B) nolu kolon boyutu (B3) nolu kolon boyutu (B4) 500 Beton sınıfı (N/mm ) 0 Şekl 6 da se her br parametre grubuna at yakınsama grafkler verlmştr. Şekl 6 ncelendğnde her parametre grubunun amaç fonksyon başlangıç değerlernn brbrnden farklı olduğu görülmektedr. Bu durum daha önceden de belrtldğ gb armon le araştırma sürecnde belleğn rastgele oluşturulduğu ve rastgele başladığını göstermektedr. Her ne kadar başlangıçta amaç fonksyonu değerler brbrnden farklı olsa da terasyon sürec çersnde fonksyon değerlern brbrlerne yaklaştıkları görülmektedr. Bu da belleğn kendn güncelledğnn br göstergesdr. Şekl 6: Z4 zemn sınıfı çn tasarım yakınsama grafğ. İy zemn sınıfında olduğu gb kötü zemn sınıfında da tüm tasarımlardan elde edlen yatay donatı aralığının 00 mm ve 8 mm çapında olduğu yan yönetmelktek mnmum şartların sağlanmış olduğu belrlemştr. Ancak kötü zemn sınıfı çn elde edlen kestlern y zemn sınıfına göre daha yüksek olduğu görülmektedr. Kötü zemnde spektrum köşe peryodunun daha yüksek olmasından dolayı bna elastk peryotları sabt hız bölgesnde kalmaktadır. Bu durumda yapıya etkyen deprem kuvvetlern ve yatay yer değştrme taleplern arttırmaktadır. Artan talepler sebebyle de kolon kestler büyümeye başlamaktadır. Sonuçta kötü zemndek yapıda kolon kestlernn, yapıda meydana gelen zorlanmalardan ve krtk hale gelmeye başlayan görel kat ötelenmes sınırından etklendğ belrlenmştr. Ayrıca tasarımlarda krtk olan kestlern bnanın ç çerçevelernde meydana geldğ belrlenmştr. 5 Sonuçlar ve Önerler Bu çalışmada, sezgsel armon araştırması teknğ le Türkye de özellkle sanay bölgelernde, büyük çoğunluğu tek katlı ve brleşmler mafsallı olarak nşa edlen prefabrk yapıların optmum tasarımı çn çözüm yaklaşımı gelştrlmştr. Tasarım çn, brnc derece deprem bölgesnde yer alan, bna önem katsayısı I= ve Z ve Z4 zemn sınıfları üzernde nşa edldğ düşünülen 6 metre yükseklğnde ve X yönünde 30m, Y yönünde se 67.5m açıklığa sahp tpk br prefabrk sanay yapısı ele alınmıştır. Çalışmada, algortmanın durma koşulu olarak terasyon sayısı 0,000 alınmış ve kullanılan armon araştırma teknğndek parametrelern global mnmum ve lokal mnmum çözümler üzerndek etksn göstermek amacıyla 5 farklı parametre grubu oluşturulmuştur. Ayrıca her parametre grubu farklı başlangıç çözümlern dkkate alacak şeklde 30 kez çalıştırılarak kullanılan algortmanın parametrelernn çözüm üzerndek duyarlılığı ve elde edlen sonuçların kararlılığı araştırılmıştır. Algortma le yapılan çözümlerde elde edlen tüm tasarımların bütün kısıtları sağladığı ve kullanılan tüm parametre gruplarında en y amaç fonksyonu değerlernn aynı olduğu belrlenmştr. Parametre grupları arasında yapılan kıyaslamalarda hesaplanan ortalama amaç fonksyonu değerler her k zemn grubunda da brbrne oldukça yakındır. Bu durum kullanılan algortmanın kararlı olduğu vurgulayan öneml br göstergedr. İy zemn (Z) sınıfı çn yapılan analzlerde standart sapma değerler küçükten büyüğe doğru PG5, PG, PG, PG4 ve PG3 ken kötü zemn (Z4) sınıfında bu sıralamayı PG5, PG, PG3, PG4 ve PG grupları zlemektedr. Her k zemn sınıfında standart sapmanın en düşük elde edldğ grup PG5 parametre grubudur. Dolayısıyla prefabrk yapıların tasarımında bu parametre grubunun kullanılması y br terch olablr. Yapılan değerlendrmeler netcesnde kullanılan çözüm algortması le farklı yönetmelk, kısıt ve/veya farklı zemn sınıfları çnde tasarımların gerçekleştrlebleceğ ve hatta bu yapıların doğrusal olmayan analzlern de çeren performansa dayalı tasarımlarının yapılablmesnn mümkün olduğu belrlenmştr. Elde edlen sonuçlar, brçok mühendslk problemnn çözümünde kullanılan armon araştırması optmzasyon teknğnn, prefabrk sanay yapılarının tasarımında da etkn olarak kullanılableceğn göstermştr. 6 Kaynaklar [] Palanc, M., "Mevcut Prefabrk Sanay Yapılarının Deprem Performansının Bna Envanterlerne Dayalı Tahmn", Yüksek sans Tez, Pamukkale Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Denzl, 5 s, 00. [] Özden, K., Prefabrke İnşaata Şartname Hükümler ve Hesap Esasları, Prefabrke İnşaat Teknolojler 90

7 M. Palanc Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 0, 04, Sayfalar 85-9 Sempozyumu Bldrler Ktabı, Türkye Deprem Vakfı, İstanbul, 997. [3] Ersoy, U., Prefabrk Yapıların Deprem Etkler Altında Davranışı, Prefabrke İnşaat Teknolojler Sempozyumu Bldrler Ktabı, Türkye Deprem Vakfı, İstanbul, 997. [4] Özmen, G., Yüzügüllü, O. & Zorbozan, M., Yen Deprem Yönetmelğnn Prefabrke Yapılar Bakımından İrdelenmes, Türkye Deprem Vakfı, TDV/TR , İstanbul, 997. [5] Goldberg, D.E., Genetc Algorthms n Search, Genetc Algorthms n Search, Optmzaton and Machne earnng, -88, 989. [6] Manezzo, V., Gambardella,.M. & De ug, F., Ant Colony Optmzaton, New Optmzaton Technques n Engneerng, 0-7, 004. [7] Geem, Z.W., Km, J.H. & oganathan, G.V., A new Heurstc Optmzaton Algorthm: Harmony Search, Smulaton, 60-68, 00. [8] Yıldız, A.R., Hybrd Taguch-Harmony Search Algorthm for Solvng Engneerng Optmzaton Problems, Internatonal Journal of Industral Engneerng Theory,Applcatons and Practce, 86-93, 008. [9] Kravanja, S., Turkalj, G., Slh, S., Zula, T., Optmal desgn of sngle-story steel buldng structures based on parametrc MINP optmzaton, Journal of Constructonal Steel Research, 86-03, 03. [0] Yıldız, A.R., Comparson of evolutonary-based optmzaton algorthms for structural desgn optmzaton, Engneerng Applcatons of Artfcal Intellgence, , 03. [] Ashraf, S.M., Darane, A.B. Performance evaluaton of an mproved harmony search algorthm for numercal optmzaton: Melody Search (MS), Engneerng Applcatons of Artfcal Intellgence, 30 3, 03. [] Ayvaz, M.T., Smultaneous Determnaton of Aqufer Parameters and Zone Structures wth Fuzzy c-means Clusterng and Meta-Heurstc Harmany Search Algorthm, Advances n Water Recources, , 007. [3] ee, K.S., Geem, Z.W., ee, S.H. & Bae, K.W., The Harmony Search Heurstc Algorthm for Dcrete Structural Optmzaton, Engneerng Optmzaton, , 005. [4] Saka, M.P., Optmum Geometry Desgn of Geodesc Domes Usng Harmony Search Algorthm, Advances n Structural Engneerng, Clt 0, No 6, , 007. [5] Kayhan, A.H., Armon araştırması le İvme Kaydı Seçm ve Ölçeklendrme, İMO Teknk Derg, , 0. [6] DBYBHY., Deprem Bölgelernde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelk, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, 007. [7] TS 500., Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Ensttüsü, Ankara, 000. [8] TS 498., Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklern Hesap Değerler, Türk Standartları Ensttüsü, Ankara, 987. [9] TS 9967., Taşıyıcı Elemanları, Taşıyıcı Sstemler ve Bnalar-Prefabrke Betonarme ve Öngermel Betondan- Hesap Esasları le İmalat ve Montaj Kuralları, Türk Standartları Ensttüsü, Ankara, 99. [0] Mcrosoft Corporaton, Mcrosoft Ecel Vsual Basc for Applcatons Reference, Mcrosoft Press, A.B.D.,

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU

KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU XVIII ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 26-30 Ağustos 2013, Celal Bayar Ünverstes, Mansa KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU S Özgür Değertekn 1, Mehmet Ülker 2, M Sedat

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu *

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu * İMO Teknk Derg, 2015 7077-7098, Yazı 434 Çok Katlı Kompozt Çelk Çerçevelern Genetk Algortma le Dnamk Sınırlayıcılı Optmzasyonu * Musa ARTAR* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Yapı sstemlernn mnmum ağırlık olacak şeklde,

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ VII. Ulusal Hdroloj Kongres 26-27 Eylül 2012, Süleyman Demrel Ünverstes, Isparta YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Cilt:11 Sayı: 4 s , 2008 Vol: 11 No: 4 pp , M. Yasin ÖZSAĞLAM, Mehmet ÇUNKAŞ ÖZET

Cilt:11 Sayı: 4 s , 2008 Vol: 11 No: 4 pp , M. Yasin ÖZSAĞLAM, Mehmet ÇUNKAŞ ÖZET Polteknk Dergs Journal of Polytechnc Clt: Sayı: 4 s.99-305, 008 Vol: No: 4 pp.99-305, 008 Optmzasyon Problemlernn Çözümü çn Parçaçık Sürü Optmzasyonu Algortması M. Yasn ÖZSAĞLAM, Mehmet ÇUNKAŞ ÖZET Optmzasyon

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey ISS:1306-3111 e-journal of ew World Scences Academy 2010, Volume: 5, umber: 1, Artcle umber: 1A0066 Serhat Duman EGIEERIG SCIECES M. Kenan Döşoğlu Receved: March 2009 Al Öztürk Accepted: January 2010 Pakze

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerj Üretm Üzerne Etks Mücaht OPAN 1 Temel TEMİZ 1 Adnan ÖNER 1 Eyüp DUMLU 2 Gelş Tarh: 10.03.2009

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendslğ Konferansı, 16-20 Ekm 2007, İstanbul Sxth Natonal Conference on Earthquake Engneerng, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt: 10, Sayı:3, 2008 Çarpımsal Ceza Model İle Tamsayılı Programlama Sabr Erdem Özet Doğrusal olmayan optmzasyon problemlernn çözüm yöntemlernden brs,

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Aerodinamik Akışların Modellenmesinde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması

Aerodinamik Akışların Modellenmesinde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması Aerodnamk Akışların Modellenmesnde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması Mehmet Önder Efe, Marco Debas, Peng Yan, Htay Özbay 4, Mohammad Sammy 5 Elektrk ve Elektronk Mühendslğ Bölümü TOBB Ekonom

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı