Sahip olman n yeni yolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahip olman n yeni yolu"

Transkript

1 Sahip olman n yeni yolu

2 Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25

3 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi tan y n Araçlar n z Intercity den kiralad n zda, düflünmeniz gereken tek fley, onlar keyifle kullanman n zevkine varmakt r. Bizimle otomobilin zahmetine, masraf na de il; rahatl na, dinamizmine sahip olursunuz. Bugün Türkiye de kiralanan her 4 araçtan birinin Intercity taraf ndan kiralanm fl olmas n n alt nda yatan neden iflte bu Intercity fark d r. Sizi de Intercity dünyas na davet ediyoruz.

4 Baflar m z n kilometre tafllar IFRS (Uluslararas Muhasebe Standartlar ) lk yabanc yat r m Superbrands: En be enilen marka Türkiye deki en büyük Japon yat r m stanbul Park n 10 senelik iflletme hakk n ald k Türkiye nin her yerinde ikame araç hizmeti araç rakam n aflan ilk firma KOB lere ilk haz r filo Türkiye nin ilk filo kiralama flirketi ISO 2001 Kalite Standartlar K fl lasti i uygulamas

5 1991 Türkiye nin bugünkü anlamda operasyonel filo kiralamas yapan ilk firmas olarak kurulduk Türkiye nin her yerinde müflterilerine ikame araç sa layan ilk operasyonel kiralama firmas olduk. Bizi tan y n 1996 K fl lasti i uygulamas n bafllatt k Sektöründe, uluslararas muhasebe standartlar nda faaliyet gösteren ilk firma olduk. (IFRS) Yabanc yat r mc lar, Intercity nin baflar l ifl modeline ortak oldular. British Standarts Institute (BSI) taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Standard belgesini sektörümüzde ilk olarak biz ald k Türkiye nin Superbrands araflt rmas nda araç kiralama sektöründe tüketicinin en be endi i marka olarak yer alan ilk ve tek araç kiralama flirketi konumunu kazand k. Kiralanan araç adedinde araç rakam n aflan ilk firma olduk Operasyonel kiralamay ilk haz r filo uygulamas yla KOB lere ulaflt rd k Türkiye de bugüne kadar gerçekleflmifl en büyük do rudan Japon yat r m Intercity için gerçeklefltirildi stanbul Park n 10 senelik iflletme hakk n ald k.

6 fl modelimizin baflar s sadece Türkiye de de il tüm dünyada de er buluyor Güçlü ve büyüyen yap s yla Intercity geçmiflte oldu u gibi bugün de size kesintisiz, en ileri hizmeti vermeye devam ediyor. Ça n gerektirdi i tüm koflullara sahip bu güç sadece yurt içinde de il, uluslararas planda da sektörün standartlar n belirliyor. Bizi tan y n Y llard r yönetti imiz 10 binlerce arac n tüm bilgi ve birikimini sizin kullan m n zdaki her araç için özenle uyguluyor, benzersiz bir güven iliflkisi oluflturuyoruz. Oluflturdu umuz yeniliklerle gelifltirdi imiz böylesi bir kurumsal düzeyi uzaktan izleyen, uygulama süreklili i gösteremeyen çeflitli firmalar n geri kald veya çekildi i hizmet yar fl nda güçlenerek yolumuza devam ediyoruz y l nda Dünya Bankas kuruluflu olan International Finance Corporation ile Hollanda ve Alman Kalk nma Bankas n n bulundu u uluslararas konsorsiyum Intercity ye ortak oldu y l nda Japonya n n en büyük flirketler toplulu u Mitsubishi Grubu %45 hisse alarak Intercity ile ortakl k kurdu y l nda stanbul Park n 10 senelik iflletme hakk n ald k. Y llar içinde birçok rakibinin çekildi i hizmet yar fl nda Intercity güçlenerek yoluna devam ediyor.

7 4 1 Size özel çözüm Uzun süreli dostluklar Siz sadece baflar n za odaklan n 3 2 Sürekli yan n zday z

8 Intercity ile çal flma süreci 1 - Size özel çözüm Farkl sektörlerden, her boyuttaki binlerce firmayla çal flman n tecrübesini sizin için, size özel çözümler için kullan r z. 2 - Siz sadece baflar n za odaklan n Siz kendi baflar n z için odaklan n; biz ifl orta n z olarak araçlar n z n her türlü zahmet ve masraf n üstleniriz. 3 - Sürekli yan n zday z Türkiye nin her yerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet a m z ve yetkin kadromuzla her an yan n zday z. Intercity fark 4 - Uzun süreli dostluklar Bizim ifl modelimiz, bir kerelik de il, uzun vadeli dostluklar oluflturmak üzerine kuruludur. Sizlerden gelen her tür geri dönüfl bizim için de erlidir.

9 Diledi iniz marka, diledi iniz model: Tam model seçene iniz var

10 1 - Size özel çözüm Farkl sektörlerden, her boyuttaki binlerce firmayla çal flman n tecrübesini sizin için kullan r z. Sanayi devlerinden KOB lere, her ölçekteki firmalar için uygun filo seçeneklerini tasarlar z. Bunun için, önce sizi dinler, flirketinizi analiz eder, ihtiyaçlar n z belirleriz. Ard ndan süratle, size en uygun çözüm paketini sunar z. Farkl sektörlerden ve farkl firmalardan edindi imiz y llara dayanan tecrübeyi sizinle paylafl r z. Araç park m z n zenginli i, marka ve modellerimizin çeflitlili i sayesinde, organizasyon yap n z göz önünde tutarak size en uygun seçenekleri sunar z. Intercity fark De iflken kontrat süreleri (1 y l, 2 y l, 3 y l, 4 y l) Türkiye de ilk defa paketler halinde araç kiralama seçene i Genifl marka ve model portföyü Sektörünün en fazla ve çeflitli 0 araç park Sektördeki en h zl 0 araç teslim süresi Türkiye nin her yerinden araç teslimi

11 2 - Siz sadece baflar n za odaklan n Arac n z kullanmaya bafllad n z andan itibaren hedefimiz sizin için operasyonel mükemmelli i sa lamakt r. Türkiye nin en büyük araç filosunu yöneten deneyimli kadromuz ve üstün altyap m z sayesinde deyim yerindeyse siz filonuzu unutursunuz. fl orta n z olarak araçlar n her türlü zahmet ve masraf n biz üstleniriz. Size düflen sadece baflar ya odaklanmakt r. Finansal avantajlar Ayl k ödemelerde sürpriz yok Vergi kayb yok Sermaye ya da kaynak ç k fl yok Operasyonel avantajlar Sigortayla ilgilenmek yok Periyodik bak m ve onar m masraf yok HGS temini, yüklemesi yok Ekstra personel yok Yak t temini ve yönetimi

12 Her fleyi biz üstleniyoruz Sermaye ya da kaynak ç k fl yok Yak t temini ve yönetimi Ceza takibi yok Ayl k ödemelerde sürpriz yok Intercity fark HGS HGS temini, yüklemesi yok Vergi kayb yok Araç muayene takibi yok Sigortayla ilgilenmek yok MTV Motorlu Tafl tlar Vergisi ve egzos pulu ödemesi yok Ekstra personel yok Periyodik bak m ve onar m masraf yok

13 Sermaye ya da kaynak ç k fl yok Araç sat n almak için kullanmad n z kredinizi farkl kaynaklarda iflinizi büyütmek için kullanabilirsiniz. Kira ödemeleri, flirket bilançosunda pasifte yer almad için flirketinizin kredi imkânlar n hiçbir flekilde etkilemez. Ayl k kira bedeli faturalar n n tamam, 3 ayl k bilanço döneminde gider olarak kaydedilebilir. Araçlar n z satarken u rayaca n z de er kayb ndan kurtulursunuz. Ayl k ödemelerde sürpriz yok Intercity den araç kiralad n zda her ay belirli bir kira tutar öder; bütçenizi, plan n z buna göre yapars n z. Ani süprizler, beklenmedik giderler, kaza-onar m, sigorta masraflar ödemezsiniz.

14 Vergi kayb yok Intercity nin kesece i ayl k kira faturas n n direkt gider yaz labilmesi, flirketinize vergi avantaj sa lar. Kira faturas ndaki KDV miktar, takip eden ilk ay firman z n ödeyece i KDV den mahsup edilerek vergi avantaj yarat r. Sigortayla ilgilenmek yok Araçlar n zorunlu trafik sigortalar Intercity taraf ndan takip edilir ve yap l r. Intercity den kiralad n z tüm araçlar kaskoludur. Tüm bu sigorta ifllemleri için zaman ve kaynak ay rman za gerek yoktur. Intercity fark Periyodik bak m ve onar m masraf yok Arac n z n periyodik bak mlar n biz takip eder ve ücretsiz gerçeklefltiririz. Arac n z kaza ya da ar za yapt nda tüm tamirlerini biz takip eder ve arac n z size sorunsuz, çal fl r bir flekilde teslim ederiz.

15 Ekstra personel yok fiirketiniz, personel ve zamandan tasarruf eder. Personele ödenecek olan maafl, sigorta, ikramiye ve yan ödemeler gibi pek çok maliyeti ödemek zorunda kalmazs n z. fiirket kaynaklar n do ru flekilde kullanarak verimlili inizi art r rs n z. MTV MTV (Motorlu Tafl tlar Vergisi) ve egzos pulu ödemesi yok Ocak ve Temmuz ay dönemlerindeki MTV ödemeleri ve egzos muayeneleri Intercity taraf ndan takip edilir. Araç muayene takibi yok Muayene zaman gelen araçlar n takibi, randevular n n al nmas, muayene öncesi araç kontrollerinin yap lmas, hepsi Intercity nin ifli.

16 HGS HGS temini, yüklemesi yok HGS cihazlar n n temini, ar za-yenileme ifllemleri takibini yine Intercity yapar. Ceza takibi yok Cezalar n taraf m za ulaflmas n n ard ndan yasal indirimlerden faydalanmak üzere ödemesi yap larak internet üzerindeki sistemimize kaydedilir. Yak t yönetimi ile yak t israf yok, para ve zaman kazanc n z var Size ve iflinize uygun araç portföyünü belirleyerek yak t giderlerinizden tasarruf etmenizi sa lar z. Bununla beraber sizi u raflt rmamak ad na yak t anlaflmas n sizin ad n za biz yap yoruz. Faturalarla biz u rafl yoruz. Daha çok zaman kazan p daha az fatura ödüyorsunuz. Intercity fark

17 Yayg n hizmet a

18 3 - Sürekli yan n zday z Türkiye nin her köflesinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet a m zla her an yan n zday z. Günlük 500 araca servis ve bak m hizmet verebilen stanbul, Ankara ve zmir servislerimizin yan s ra, ülke çap nda 750 nin üzerinde anlaflmal yetkili servislerimiz sayesinde en h zl hizmeti sunar z. Sizi yak ndan tan yan sat fl sonras hizmetler - müflteri temsilciniz her türlü ihtiyac n z için daima yan n zda. Kiralama yapt n z her segmentteki, her markaya ait tüm modeller için Türkiye nin birçok yerinde bulunan en büyük muadil araç park ndan en k sa sürede yararlan rs n z. Intercity fark 7/24 hizmet En büyük ve zengin muadil araç havuzu stanbul, Ankara ve zmir de Intercity servisleri Tüm Türkiye de anlaflmal 750 yetkili servis Ülke çap nda çekici hizmeti Yetkin ve tecrübeli müflteri hizmetleri temsilcileri Böylece ifliniz durmaz, rakiplerinizden bir ad m önde olursunuz.

19 Rakipsiz müflteri memnuniyeti % 98 Intercity tüketicinin en be endi i marka ve y llard r %98 müflteri memnuniyetine sahip

20 4 - Uzun süreli dostluklar Intercity ifl modeli, bir kerelik de il, uzun vadeli dostluklar üzerine kuruludur. Sizin memnuniyetiniz için öneri ve flikâyetlerinizi sürekli olarak kay t alt na al r, performans m z artt rmak için çal fl r ve sürekli yenilikler sunar z. Kira süreci bitmeden önce bir sonraki birlikteli imizin planlanmas için sizinle irtibata geçeriz. Böylece iflinizin kesintisiz devam etmesini sa lar z. Çünkü bizim için önemli olan k sa vadeli ç karlar de il; uzun vadeli dostluklar kurmakt r. Müflteri memnuniyeti ölçümleri Sürekli iletiflim ndirimli 2. el sat fl Türkiye nin her yerinden araç iade imkân De iflen koflullar n z ve beklentilerinize uygun teklifler Intercity fark Güvenilir ifl orta n z Intercity sayesinde farkl çözümler aray fl içine girmezsiniz.

21 adetlik araç park ile hizmet verdi imiz i aflk n ifl orta m zdan oluflan portföyü sizin kat l m n zla güçlendirmekten gurur duyaca z.

22 Ofislerimiz STANBUL MERKEZ: Akf rat Mahallesi Göçbeyli Bulvar No: 1 stanbul Park B Kule Tuzla / stanbul Tel : Faks : STANBUL SERV S: Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak No: 29-29/ Ümraniye / stanbul Tel: Faks: ANKARA: Bahçekap Mahallesi 5. Cadde No: 2/7 fiaflmaz / Etimesgut / Ankara Tel : Faks: ZM R: Fatih Mahallesi 203 Sokak D, E Blok No: 12 Sarn ç / Gaziemir / zmir Tel: Faks: ANTALYA: Aspendos Bulvar. Mancalar fl Merkezi No: 128 Kat: 2 Daire: 5 / Antalya Tel: Faks: ADANA: Mersin Yolu Üzeri 9. km. No: 52 Sar hamza Köyü Mevkii Seyhan / Adana Tel: BURSA: Yeni Yalova Yolu Caddesi 14. Km Ovaakça / Bursa Tel: SAMSUN: Samsun - Ordu Karayolu 10. Km Kirazl k / Samsun Tel: FETH YE: Atatürk Caddesi No: 60/E Fethiye / Mu la Tel: Faks: letiflim

23 Hizmetinizdeyiz Filonuz söz konusu oldu unda her konuda, her yerde, her zaman bize güvenebilirsiniz. Bir sorunuz olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırız

24 Sahip olman n yeni yolu

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı