KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA"

Transkript

1 Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacaðý duyurulan Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Týp Fakültesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'nin açýlýþ programý belli oldu. Daha önce Cumhurbaþkaný Gül'ün yoðun programý nedeniyle birkaç kez ertelenen açýlýþ programýyla ilgili olarak bilgiler veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Þükrü Boylu, Baþhekimlik tarafýndan belirlenen taþýnma programý baþarýyla tamamlandý ve hastanemiz þuanda yeni binasýnda halkýmýza hizmet veriyor. Hastanemizin açýlýþýný Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül'ün yapmasý kararlaþtýrýlmýþ ve bu konudaki çalýþma Aydýn Valiliði'nce yürütülmüþtü. Görüþmeler sonucunda Cumhurbaþkanýmýzýn 14 Mayýs 2010 tarihinde Aydýn'a geleceði bize iletildi ve bizde açýlýþ programýný hazýrladýk. ADÜ Týp Fakültesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi 14 Mayýs saat 16.00'da Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan hizmete açýlacak. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz açýlýþýn ardýndan týp fakültesi hastanemizde incelemelerde bulunacak dedi. BELEDÝYE, YABANCI KONUKLARINI AÐIRLADI - AB Lenonardo yenilik transferi projesi için Kuþadasý'na gelen konuklar, belediyeyi ziyaret etti. Üçüncü Sektör bir sonraki toplantýsý ise 18- Kapasitesi Ýnþasý adlý 20 Kasým 2010 tarihinde Leonardo Yenilik Transferi Yunanistan'ýn Patras Projesi çerçevesinde üçüncü þehrinde yapýlacak. toplantýsý için Kuþadasý'na Ýngiltere'nin gelen 11 konuk ülke koordinatörlüðünde, temsilcisi, Kuþadasý Avusturya, Bulgaristan, Belediyesi'ni ziyaret etti. Ýtalya, Yunanistan ve Belediye Baþkan Vekili Türkiye'nin ortak ülkeler Ahmet Kireç ve meclis olarak yer aldýðý ve üyeleri ile görüþen konuklar, Türkiye'nin Kuþadasý Kuþadasý Belediyesi'nin Özürlüleri Koruma Derneði çalýþmalarýyla ilgili bilgi aldý. tarafýndan temsil edilen bu Ziyaretçiler de projeyle ilgili projenin " Proje Müdürleri ayrýntýlý bilgileri Belediye Üçüncü Yönetim yetkililerine aktardý. Proje Toplantýsý"nda þimdiye kapsamýnda Kuþadasý'na kadar proje kapsamýnda yer gelen konuklar daha sonra alan faaliyetler masaya Kuþadasý Özürlüler Köyü'ne yatýrýldý ve detaylý olarak ziyarette bulundu. Toplam 2 ortaklar birbirlerini yýl sürecek olan bu projenin bilgilendirdiler. GÜNLÜK SÝYASÝ YEREL GAZETE 06 Mayýs 2010 Perþembe DÖNER KEBAP SALONU EV VE ÝÞYERLERÝNE SERVÝS YAPILIR TEL: SABRÝ MUMCU CADDESÝ NO:13 ÇANKAYA OTELÝ KARÞISI KUÞADASI KUÞADASI PLAJLARINA "EN ÝYÝ ÇEVRE EÐÝTÝM" ÖDÜLÜ - Plaj kategorisinde Kuþadasý Belediyesi'ne "en iyi çevre eðitim etkinlikleri" sertifikasý verilecek. Kuþadasý Belediyesi, "En Ýyi Etkinlikleri" sertifikasý veriliyor. Bu Kuþadasý Belediye Baþkaný M. Çevre Eðitim Etkinlikleri" kapsamda 07 Nisan 2010 tarihinde Esat Altungün, 29 Mart 2009 sertifikasýna layýk görüldü. Türkiye Çevre Eðitim Vakfý'nda, tarihinde seçilir seçilmez yaptýklarý Plaj ve marinalarýn çevre Çevre ve Orman Bakanlýðý, Kültür ilk iþlerden birinin Kuþadasý eðitimi konusundaki çalýþmalarýný ve Turizm Bakanlýðý, Bölgesel plajlarýný halka açmak ve teþvik etmek amacýyla plajlar için Çevre Merkezi-REC Türkiye ve düzenlemek olduðunu belirterek, 2001, marinalar için 2006 yýlýndan Ankara Üniversitesi Eðitm Bilimleri "Yaptýðýmýz bu çalýþmalarýn itibaren sezon içerisinde Mavi Fakültesinden oluþan jüri ürününü hem belediye hem de Bayrak programý kapsamýnda deðerlendirmesi sonucu plaj þehir olarak almanýn haklý çevre eðitim etkinliklerini en etkili kategorisinde Kuþadasý Belediyesi gururunu ve mutluluðunu þekilde gerçekleþtiren ve bunlarý bu sertifikaya layýk görüldü. yaþýyoruz. en iyi þekli ile raporlayan belediye, Kuþadasý Belediyesi'ne Plajlardaki çalýþmalarýmýz turistik tesis, yerel dernek ve sertifikasý 2010 yýlý Mavi Bayrak daha da geliþtirilerek devam marinalara "En Ýyi Çevre Eðitim töreninde verilecek. edecek" dedi. AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA Amerikan askeri bulunan Ramage isimli askeri gemi 5 gün Kuþadasý Limaný'nda demirli kalacak. Amerikan Askeri Gemisi Ramage liman ziyareti yapmak için Kuþadasý limanýna yanaþtý. 300 Amerikan askerinin bulunduðu gemi 5 gün boyunca Kuþadasý'nda kalacak. Kuþadasý limanýna sabah erken saatlerden itibaren yanaþmaya baþlayan askeri gemi için yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Amerikan askeri gemisi acente yetkilileri, özellikle askerlerin dinlenmesi ve temel ihtiyaçlarýn giderilmesi için kalacaklarýný, gemideki askerlerin Meryemana gibi ören yerlerine de Kuþadasý limanýnda 5 gün boyunca bölgede bulunan Efes ve gideceklerini belirttiler. MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNDEN BAÞKAN ALTUNGÜN'E ZÝYARET Makine Mühendisleri Odasý Belediye sýnýrlarý içersinde Odamýzý Belediye Baþkaný Esat Aydýn Temsilciliði yönetim kurulu temsile yetkili olduðunu ve Mesleki Altungün de, Belediye olarak sivil üyeleri, Kuþadasý Belediye Baþkaný sýnýrlarýmýza giren her türlü teknik toplum örgütleri ile beraber Esat Alyungün'ü ziyaret etti. konularda belediye ile birlikte hareket etmeyi ve onlarýn bilgi ve Baþkan Altungün'ün hareket etmeye ve yardýmcý tecrübelerinden her zaman makamýnda gerçekleþen ziyarete olmaya hazýrýz. yararlanmayý prensip olarak Makine Mühendis-leri Odasý Aydýn Kalorifer kazanlarý, basýnçlý benimsedik. Bu ziyaretten ve Oda Þube Baþkaný Metin Albeyoðlu, kaplar, asansörler gibi denetime Baþkanýmýz Metin Albeyoðlu'nun Oda Sekreter Fikri Aydýn, oda tabii her türlü denetimlerde olumlu yaklaþýmýndan memnuniyet yönetim kurulu üyeleri Ýrfan Erkan, Kuþadasý Belediyesi ile birlikte duyduk diye konuþtu. Makine Mühendisleri Odasý olacaðýz diye konuþtu. Kuþadasý Temsilcisi Özer Kayalý ile Kuþadasý oda üyeleri Mustafa Karul, Mustafa Baðýþlamýþ, Doðan Seyhun, Yasin Toz ve Emrah Evgin katýldý. Ziyarette konuþan oda Baþkaný Metin Albeyoðlu, Kuþadasý'nda ikamet eden üyelerimiz ile yapýlan temayül yoklamasý sonucu Kuþadasý Mesleki Denetim Sorumlusu olarak tekrar görevlendirilen Özer Kayalý'nýn Kuþadasý

2 06 Mayýs 2010 OLAYLARIN ÝÇÝNDEN Selim Esen Baba'ya mektup Baba, Mektup elinize geçmiþ olduðu zaman aranýzdan ayrýlmýþ bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin desem de üzüleceðinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karþýlamanýzý istiyorum, insanlar doðar, büyür, yaþar, ölürler, önemli olan çok yaþamak deðil, yaþadýðý süre içinde fazla þeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karþýlýyorum ve kaldý ki, benden evvel arkadaþlarým hiçbir zaman ölüm karþýsýnda tereddüt etmemiþlerdir. Benim de etmeyeceðimden þüphen olmasýn, oðlun ölüm karþýsýnda aciz ve çaresiz kalmýþ deðildir, o bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduðunu biliyordu. Seninle düþüncelerimiz ayrý ama beni anlayacaðýný tahmin ediyorum. Sadece senin deðil Türkiye'de yaþayan Türk ve Kültür halklarýnýn da anlayacaðýna inanýyorum. Cenazem için avukatlarýma gerekli talimatý verdim. Ayrýca savcýya da bildireceðim. Ankara'da 1969'da öldürülen arkadaþým Taylan Özgür'ün yanýna gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi Ýstanbul'a götürmeye kalkma, annemi teselli etmek sana düþüyor, kitaplarýmý küçük kardeþime býrakýyorum, kendisine özellikle tembih et, onun bilim adamý olmasýný istiyorum, bilimle uðraþsýn ve unutmasýn ki, bilimle uðraþmak da bir yanda insanlýða hizmet etmektir. Son anda yaptýklarýmdan en ufak bir piþmanlýk duymadýðýmý belirtir, seni, annemi, aðabeyimi ve kardeþimi devrimciliðimin olanca ateþiyle kucaklarým. Oðlun, Deniz Gezmiþ 6 Mayýs 1972, Ankara Gece AYDIN, DUBAÝ'DE TANITILACAK - Aydýn, 2010 ATM Dubai fuarýnda stant açacak. demokrat 'DÝNLE KÜÇÜK ADAM' KUÞADALILARLA BULUÞTU 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma günü etkinlikleri kapsamýnda Dinle Küçük Adam oyunu Belediye Meclis salonunda sahnelendi. Vasýf Öngören Sanat Merkezi Halk Tiyatrosu tek kiþilik interaktif performansý, sanatçý Mehmet Elmas oynadý. Freud'un dostu ve yardýmcýsý Wilhelm Reich'in olaðanüstü manifestosu Dinle Küçük Adam seyircilerin kimi zaman güldükleri kimi zaman hüzünlendikleri oyun Kuþadasý Belediyesinin katkýsýyla gerçekleþti. Sahnede üstün bir baþarý gösteren oyuncu Mehmet Elmas; Ýnsanýn içindeki yaþam gücü zayýftýr; tehlikelere karþý dayanýksýz durumdadýr. Vebalý bireye elini uzatsa, kolunu kaptýracak, varý-yoðu alýnacak, sonra da kendisiyle alay edilecek ya da ihanete uðrayacaktýr, güvendiði herkes onu aldatacaktýr. Bu böyle gelmiþtir; ancak böyle gitmemelidir. Ýnsanýn içindeki yaþam gücünün korunma ve geliþmesi savaþýmýnda, katýlýk gerektiði durumlarda katý olunmasýnýn zamaný gelmiþtir; insan, hakikatlere korkmadan tutunduðu sürece katý davranýþlarla doðallýðýný yitirecek deðildir dedi. SELÇUK'TA "BAZ ÝSTASYONU" TEPKÝSÝ Aydýn'ýn Selçuk ilçesinde 14 Mayýs Mahallesi'ne baz istasyonu kurulmasýna tepki gösteren bir grup vatandaþ, Belediye Baþkaný H.Vefa Ülgür ile görüþtü. Geçen hafta 14 Mayýs Mahallesi'nde 4 katlý bir binanýn çatýsýna güneþ enerjisi sistemi görünümlü baz istasyonu kurulduðunu, mühürlenen baz istasyonunun eklentiler yapýlarak halen iþletildiðini söyleyen bir grup vatandaþ, Selçuk Hükümet Konaðý önünde bir araya geldi. Yaklaþýk 70 kiþi, Selçuk Kaymakamý Aziz Ýnci ile görüþmek istedi. Kaymakam Aziz Ýnci'nin makamýnda bulunmamasý nedeniyle görüþme gerçekleþmedi. Bunun üzerine vatandaþlar, Selçuk Belediye Baþkaný H.Vefa Ülgür'ü ziyaret etti. 14 Mayýs Mahallesi sakinleri, Baþkan Ülgür'den söz konusu baz istasyonunun bir an önce kaldýrýlmasýný istedi. Selçuk Belediye Baþkaný H.Vefa Ülgür, geçen hafta içerisinde mühürlenen baz istasyonuna eklentiler yapýlarak, halen iþletilmesinin suç olduðunu, belediye encümeninin ilgili firmaya gereken cezayý vereceðini ifade ederek, "Elimizden gelen tüm yasal haklarý kullanacaðýz" dedi. Kalabalýk ayrýca, Baþkan Ülgür'den mahallelerinde ezan sesini duyamadýklarýný, kendileri tarafýndan konulan ses yayýn cihazýnýn çalýþmasýna izin verilmesini istediler. Baþkan Ülgür, vatandaþlarýn dilekçe ile baþvuru yapmasý halinde gerekli yasal iþlemlerin yapýlacaðýný, bu baþvurudan sonra yayýna izin vereceklerini söyledi. Vatandaþlar, Baþkan Ülgür'e teþekkür ederek belediye binasýndan ayrýldýlar. ÝLÇEMÝZDE ELEKTRÝK VE SU KESÝNTÝSÝ Aydem Elektrik Daðýtým A.Þ. görevlilerinin yapacaðý trafo bakým çalýþmalarý nedeniyle Kuþadasý'nýn bazý mahallelerinde Mayýs tarihlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Enerji olmadýðý için bazý bölgelere su da verilemeyecek. Aydem Elektrik Daðýtým A.Þ.'den yapýlan açýklamaya göre, trafo bakým çalýþmalarý nedeniyle 2 gün boyunca ile saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Enerji olmadýðý için Ege, Bayraklýdede, Türkmen, Deðirmendere, Kadýnlar Denizi ve Ýkiçeþmelik mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Aydýn Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Aydýn Turizm Seyahat Acenteleri ve oteller ile birlikte Aydýn'ýn yurtiçi ve yurtdýþý fuarlarda daha etkin bir þekilde tanýtýmýnýn yapýlabilmesi için 4-7 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Dubai Turizm Fuarýna katýlacak. Fuar hazýrlýklarýyla ilgili olarak bilgiler veren Vali Hüseyin Avni Coþ, Aydýn'ýn tarih, deniz, sanat, kültür, turizm, tarým ürünleri ile ilgili özelliklerinin sergileneceði fuarda; Kuþadasý, Didim, Güzelçamlý, Akbük, Davutlar ve Millipark plajlarý, Didim-Apollon, Tralleis, Nysa, Afrodisas ve diðer antik kentler ile tarým ürünleri tanýtýmlarý yapýlacaktýr yýlýnda ATM Dubai fuarýný yaklaþýk 15 bin ziyaretçinin gezdiði belirtilmektedir. ATM Dubai 2010 fuarýnda Aydýn'ý tanýtarak ilimiz turizminin geliþmesine önemli katký saðlamayý hedefliyoruz dedi. BEBEÐÝNÝ EMZÝRÝRKEN UYUYAN KADIN, ÇOCUÐUNU BOÐARAK ÖLDÜRDÜ Aydýn'da yeni doðum yapan bir anne bebeðini emzirdiði sýrada uyuyup kalýnca, havasýz kalan bebek boðularak öldü. Edinilen bilgiye göre, Aydýn Merkez Kocagür köyünde hamile olan S.Ü. erken doðum teþhisiyle hastaneye kaldýrýldý. Düþük kilolu bir bebek dünyaya getiren S.Ü. bebeðini emzirirken uyuyup kaldý. Uyandýðýnda bebeðin morardýðýný fark eden anne, hemþirelerden yardým istemesi üzerine bebeðin öldüðü anlaþýldý. Anne S.Ü. bebeðin ölümüyle ilgili kimseden davacý yada þikayetçi olmadýðýný belirtirken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi. GÜNLÜK SÝYASÝ YEREL GAZETE Sahibi: SILA TUR. EML. ÝNÞ. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝLETÝÞÝM Tel&Fax: E-posta: YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayýn Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Bekir KAYA Yayýmlanan yazýlarýn tüm sorumluluðu imza sahibine aittir. Resmi Ýlan (Sütun / Cm) : 7.00 TL Mahkeme Ýlanlarý (Sütun / Cm) : 7.00 TL Þirket, dernek vb. ilanlar pazarlýða tabidir. 3 Aylýk Abonelik 6 Aylýk Abonelik Yýllýk Abonelik Yukarýdaki Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. : TL : TL : TL Yönetim yeri ve adresi: Kahramanlar Cd. Tarým Kredi Ýþmerkezi No: 24 Kuþadasý Tel: Bu gazete basýn meslek ilkelerine uyar. Baský: KÖRFEZ GAZ. MAT. LTD. ÞTÝ.

3 06 Mayýs 2010 Av. Faruk HAKSAL superonline.com KEÞKE! Sabah günaydýn, dediðimiz Yine örneðin, ilk insandan baþlayarak, perde bir kral çýkar ortaya perde ve kademe kademe hukuk veya bir siyasi parti içinde soluk almaya baþlýyoruz... baþkaný... Veya netekim bir cunta Dünyaya ilk çýðlýðýný atan lideri... Ya da bir F tipi Hoca Efendi bebek, aile hukuku içine, otururlar suyun baþýna... Ve kendisinden önce çizgileri çizilerek, oturduklarý yerden suyun akacaðý hükümleri madde madde sýralanmýþ yerin koordinatlarýný oluþtururlar bir düzenin içine doðuyor Ve bu [hep birlikte ya da tek baþlarýna ] düzeni izleyerek büyümeye... Yani, Maaþlý danýþmanlarý ve tekmil yaþantýsýný tekrar etmeye baþlýyor. kafa sallayýcýlarý ile birlikte ve yasal Evin dýþýna attýðýmýz ilk adýmla mevzuat tarafýndan yasal kýlýnmýþ da hukukun düzenlediði dere çok sesli bir gürültü içinde, yataðýnýn içinde yürüyüþümüzü mutabýk kýlarlar güttükleri sürdürüyoruz Sokaðýn düzeni, iþ toplumu, dokuz ay on gün dünyasýnýn karmaþýk yapýsý, trafik beklemeli bir vaziyetlerde... keþmekeþi, öteki insanlarla Ve sonuç olarak toplum mutlu, münasebetlerimiz; bizi yönetenlere biz kutlu... Onlar ererler karþý haklarýmýz, siyasete atýlma muratlarýna, halkýmýz çýkar koþullarý ve sair iliþki ler zinciri ile kerevetine; gül gibi yaþar gideriz, ilgili "oyun"un kurallarý hep birlikte; saðlýcakla... Evet, oyunun kurallarýný hukuk Ýþte bu mutluluðun belirliyor Hukuk düzenleniyor, omurgasýna toplumsal mutabakat belirleniyor; çizgileri ve sýnýrlarý adý verilir hukuk çiziyor. Ve iþte bu mutabakatý meþru Hukuk, sadece, öteki insanlar kýlan hukuktur karþýsýnda menfaatlarýmýzýn Hukuk, efendilerine hizmet savunulmasý gibi dar bir alana eden bir hükümler külliyatýdýr... sýkýþtýrýlmasý mümkün olmayan bir Adalet yoktur... Düzen vardýr! kavram. Ýþte o düzenin adý da Bilim adamlarý hukuku, hukuktur!.. bireylerin, kendi aralarýnda Bilmiyorum kaçýncý kez vardýklarý global [hep birlikte] bir yazdýðýmý bu öz-deyiþi... Kaç kez toplumsal mutabakat a verdikleri tepindim üzerinde kirletilmiþ bu isim olarak tanýmlýyor. kavramlarýn! Ve ister istemez insan da, iþte Hiç kimse haklý bulmadý bu bu noktada düþünmeye baþlýyor özlü sözü. Yani bu yönde ve buna benzer Hiç kimse, olur mu caným öyle bir düzeyde, hani bu çok renkli þey [de] demedi düzlemde ve somutu soyuta Kimse, adaleti, düzeni ve eriþtirme ya da soyuttan somut hukuku, içine boca edildiði öneriler elde etme ortamýnda... çukurdan çýkartmaya davranmadý Yani anlatmaya çalýþtýðýmýz bu Hiç kimse hukukun, toplumu karmaþýk ve yoðun düzlemde güden güçler tarafýndan ne ölçüde düþünmeye baþlayýp, bu çileli bir sorun haline getirildiðini uðraþa kendinizi kaptýrdýnýz mý sorgulamadý. Ýþiniz iþ, gidiþiniz gidiþtir; bilesiniz! Ve yine hiç kimse, günümüzün Meselenin bu çerçeve içinde gündemini oluþturan Anayasa düþünülmesi, kendiliðinden bir çok Deðiþikliði Paketi ne böyle bir temel kavramý yerinden oynatýyor açýdan bakmayý denemedi ve kültür magandalarýnýn moda Peki ya ne oldu? deyiþi ile, etik deðerin rengini Ben bu satýrlarý yazdým, o sarartýyor... kadar Siyah ve beyaz arasýnda oluþan Hiç kimse, yere fýrlatýlan bir birden çok "Gri" tonunu fark hukuk için, pardon yani(!) etmemizi saðlýyor; gerçeði damýtýyor demedi... ve neredeyse gözümüzün içine Hiç kimse, hukukun üstünde kadar sokuyor. oluþan lekeleri silip, tozunu almaya Örneðin Yukarýda sözü edilen kalkýþmadý. toplumsal mutabakat, oluþumu, Kimse istifini bile bozmadý. sanmayýn ki toplumun bütününü Üstelik istif de, istif olsa kapsayan bir uzlaþmanýn resmidir... keþke... Çünkü, toplumun bireyleri Anaya deðiþikliði de, reform hiçbir zaman, gerçek anlamda bir Ve hukuk da hukuk... mutabakata varmýþ deðillerdir... Keþke! demokrat Aydýn Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, Aydýn Belediyesi Evcil Hayvan Bakým, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlarýn sahiplenilmesi için Sahipsiz Köpeklere Sahip Olun adlý bir kampanaya baþlattý. Son günlerde hýzlý bir deðiþimle örnek hayvan barýnaklarý arasýna giren Aydýn Belediyesi Evcil Hayvan Bakým, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi aþýlarý ve bakýmlarý yapýlan sokak hayvanlarýný sahiplenecekleri bekliyor. Konuyla ilgili barýnakta bir basýn toplantýsý düzenleyen Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu ile Veteriner Ýþleri Müdürü Eray Talþýk, barýnak hakkýnda basýna bilgi verdi. Toplantýda 300 hayvan kapasiteli barýnakta þu anda 160 sahipsiz hayvanýn barýndýðýný söyleyen Veteriner Ýþleri Müdürü Eray Talþýk, Buraya getirdiðimiz hayvanlarýn kuduz, parazit gibi tüm aþýlarýný yapýyoruz. Hastalýklarýný tedavi ediyor, kýsýrlaþtýrýyoruz. Daha sonra bu hayvanlarý doðal yaþama salýyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yaptýðýmýz protokol çerçevesinde üniversiteyle birlikte kýsýrlaþtýrma çalýþmalarýmýz sürüyor dedi. Barýnaðý gezerek hayvanlarý seven Baþkan DÝDÝMLÝ TURÝZMCÝLERÝN 'HER ÞEY DAHÝL' TEPKÝSÝ Atabay: Bu sistem çok yanlýþ; Bakanlýk Master planý yaparak bu sistemi kaldýrmalý Didim Turizm Derneði Baþkaný Deniz Atabay, 'Her Þey Dahil sisteminin ülke turizmine zarar verdiðini ve kaldýrýlmasý gerektiðini iddia etti yaz sezonu hazýrlýklarýný baþladýðý Didim'de yerli ve yabancý turistlerin rezervasyonlarý artarken, Didim Turizm Derneði Baþkaný Deniz Atabay herþey dahil sisteminin kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Atabay, Ucuzluk kavramý biraz Avrupa insanýnýn hayata yorumlamasýyla ilgili. Konsept yanlýþlýðý var. Þuan ülkemizde ve Didim'de her þey dahil sitemi var; ben buna þahsen karþýyým. Bizim kendimiz güvenmeliyiz. Bu sistem çok yanlýþ Ýspanya ve Ýtalya bundan ayrýldý. Didim'in 60 kilometre sahil þeridi var. Uluslar arasý plajý var. Buraya gelen Ýngiliz sadece ucuzluk için geliyorsa bir þey diyemem. Ülkemizin kýsa sürede master planý hazýrlayarak her þey dahil sisteminden çýkmasý lazým. Bakanlýðýn bu iþleri ön ayak olmasý lazým. Bizler deðerlerimizi ucuza satmamalýyýz. Turizm karþýlýk bir kültür alýþ veriþidir. Düþünebilir misin farklý bir ülkeye gidiyorsunuz ama sadece otelde kalýp yiyip içip yatýyorsunuz. Maalesef turizm bu noktada. Didim'e tursit 15 gün gelip kalýyor ama Apollonu görmeden gidiyor þeklinde konuþtu. Sayfa 3 BAYAN BAÞKANDAN ÖRNEK KAMPANYA - Baþkan Çerçioðlu; sahipsiz köpeklere sahip olun kampanyasý baþlattý. Çerçioðlu burada yaptýðý açýklamada, Barýnaðý tertemiz bakýmlý bir hale getirdik. Buranýn geliþimi sürecek ve Türkiye'nin örnek hayvan barýnaklarýndan birisi olacaktýr. Buradaki hayvanlarýn tedavi, aþý, gýda gibi tüm ihtiyaçlarýný belediyemiz karþýlamaktadýr. Bizim vatandaþlardan isteðimiz buradaki hayvanlarý sahiplenmeleri. Buraya gelip hiçbir ücret ödemeden bu hayvanlardan alacak vatandaþlarýmýzý bekliyoruz. Bu hayvanlarýn sahiplendikten sonraki bakýmlarýný da biz üstleneceðiz. Yeter ki onlara sahip çýkan bir yuva kuran çýksýn þeklinde konuþtu. Ýçlerinde evcil ve av köpeklerinin de bulunduðu köpeklerden sahiplenmek isteyenlerin Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'ne baþvurmalarý yeterli olacak. NÝTELÝKLÝ TESÝSE ÝHTÝYACIMIZ VAR Didim Turizm Derneði Baþkaný Atabay Didim'de nitelikli tesis ihtiyacýnýn olduðunu da söyleyerek, Bizim nitelikli tesislere ihtiyacýmýz var. Baþka ülkelerin düþtüðü ya da þehirlerin düþtüðü duruma düþmek istemiyoruz.bizim 10 bine yataða ihtiyacýmýz var. Bunun dýþýnda yat limanýmýz açýldý. Deniz gümrük kapýmýz açýldý. Yunan adalarýn karþýlýklý seferlerimiz var. Diðer konuda bizim derneðimiz olarak dalgýç turizm yapmak istiyoruz ve bunu cazip hale getirmek istiyoruz dedi. Eþsiz bir manzarada doyumsuz lezzetler Korumar Hotel De Luxe - Kuþadasý Rezervasyon: S E D Ý R R E S T A U R A N T Günbatýmýnýn ihtiþamý, Ege balýðýnýn çok özel tadý, Fransýz ve Ýtalyan mutfaklarýnýn lezzet harmonisi... Davet, kutlama, iþ, grup yemekleriniz ve özel günleriniz için kaliteli servisi, seçkin mönüleri ve özel fiyatlarý ile hizmetinizde

4 ÇINARALTI Restaurant

5 06 Mayýs 2010 ÇÝLEÐÝN FAYDALARI SAYMAKLA BÝTMÝYOR - C, B ve K vitamini - Kolestrolü düþüren ve açýsýndan zengin bir damar týkanýklýðýný meyve olan çilek cildi önleyen çilek, antioksidan nemlendiriyor, tazelik özelliði ile de baðýþýklýk ve güzellik veriyor. sistemini güçlendiriyor. Rengi ve kokusu ile stresi azaltýr. Ateþi düþürür. insanlarýn aðzýný sulandýran çilek, Romatizma ve karaciðer tadý ve faydalarýyla da en sevilen rahatsýzlýklarýna iyi gelir. Cildi meyveler arasýnda yer alýyor. nemlendirir, tazelik ve güzellik Aydýn Ticaret Borsasý Baþkaný verir. Üre asidi ve ürat tuzlarý Adnan Bosnalý, Aydýn'ýn en birikintilerini, vücutta birikmiþ önemli ürünlerinden bir olan zehirli maddeleri de dýþarý atar. çileði herkesin yemesini tavsiye Ayrýca çilekte diðer meyvelerde etti. bulunmayan salisilik asit vardýr. Çileðin adeta her derde Bu romatizma ilacýnýn esas deva bir meyve olduðunu maddesidir. Romatizma mafsal kaydeden Bosnalý, Aydýn'da iltihabý (Artarit) eklemlerde ürat yetiþen ürünler adeta ecza birikmesi (damla hastalýðý),damar deposu gibi. Ýncir tanýtýmýnýn sertliði, böbrekte kum taþ yanýnda çilek ve ilin diðer sebze teþekkülü gibi rahatsýzlýklarý önler ve meyvelerinin tanýtýlmasýný da varsa zamanla bunlarýn geçmesini istiyoruz. Yapýlan araþtýrmalara saðlar. göre, çilekte bol miktarda demir Þeker hastalarýnýn da ve fosfor bulunuyor. Ayrýca C, B tüketebildiði çileðin 100 gramýnda ve K vitamini açýsýndan da zengin 59 mg. C vitamini, (bu oran olan çilek, vücuda kuvvet veriyor, limondan bile fazla), 1 mg. kolesterolü düþürüyor ve damar sodyum, 174 mg. potasyum, 21 týkanýklýðýný önlüyor. Ayný mg. kalsiyum bulunuyor. Çileðin zamanda çok iyi bir antioksidan hazmý zor olduðu için midesi olan çilek baðýþýklýk sistemini de hasta ve tembel olanlarýn çileðin güçlendiriyor. Bu nedenle suyunu içmeleri önerilirken, cilt hekimlerin de tavsiyesi ile her hastalýðý olanlarda alerjiye baðlý yaþta herkesin daha saðlýklý bir olarak kaþýntýya neden olabiliyor. yaþam için çilek tüketmesini Çileðin yapraklarý da iyi öneriyoruz dedi. kurutulmak þartýyla çay Kansere karþý koruyucu yapýmýnda kullanýlabiliyor. Ayrýca özelliði de bulunan, sindirim çileðin kök ve yapraklarýnýn da sisteminin düzenli çalýþmasýný faydalarý biliniyor. 300 gram çilek saðlayan çileðin faydalarý þu yapraðý ve kökü 1 gece ýslatýlarak þekilde sýralanýyor: ertesi gün 1 litre suda 20 dakika Baðýrsak kurtlarýnýn kaynatýlýp çay gibi içilirse mafsal dökülmesinde fayda saðladýðý iltihabý, damar sertliði, tansiyon kadar, idrar söktürür ve vücuttaki yüksekliði, karýnda su toplanmasý, zararlý maddeleri vücuttan böbrek ve mesane uzaklaþtýrýr. Kaný temizler. Diþ rahatsýzlýklarýnda, kum ve taþ etlerini güçlendirir ve aðýz rahatsýzlýklarýnda hastalara fayda kokusunu giderir. Sakinleþtirici veriyor. etkisi ile tansiyonu düþürür ve HAYAL DÜKKANI Sizleri tüm hastalýklardan, olumsuzluklardan, nazarlardan koruyacak "DOÐAL TAÞLAR" için HAYAL DÜKKAN'ýna gelin. Doðal ve þifalý taþlardan Küpe, Kolye, Bilezik, Tesbih, Yüzük çeþitlerimizi mutlaka görün. Kahramanlar Cad.Tarým Kredi Pasajý Yeni Tapu Altý NO:23 Tel: Kuþadasý / TÜRKÝYE demokrat PERSONEL ÝLANI Emlak ve Ret a Car'da görevlendirilmek üzere yabancý dil bilen, ehliyetli bay ve bayan personel alýnacaktýr. CV : : SEVDÝKLERÝNÝZÝ SEVÝNDÝRMEK ÝÇÝN SÝZE BÝR TELEFON KADAR YAKINIZ CANO ÇiÇEKÇiLiK Sayfa 4 AYDIN 5. YÖRÜK ÞENLÝKLERÝ YAPILDI - Binlerce Yörük Karaçakal Yaylasý'nda bir araya geldi - Þenlikte þehitler için Kur'an okunup dualar edildi. Aydýn'ýn Yenipazar Ýlçesi'nde, Kur'an okunup dualar edildi. bu yýl 5.'si düzenlenen Yörük Þenliðe, Aydýn Yörüklerinin Þenlikleri ülkenin deðiþik illerinden yaný sýra, Muðla, Denizli, Uþak, binlerce Yörüðü bir araya getirdi. 8 Afyon, Isparta, Ýzmir, Ýstanbul, Asýrlýk mazisi bulunan Karaçakal Gaziantep ve deðiþik illerde Köyü'nün yaylasýnda yapýlan yaþayan Yörük boylarýndan çok þenlikler Yörük geleneklerinde sayýda davetli katýldý. Þenlikte ilk olduðu gibi Türk Bayraðý'nýn defa karþýlaþan bir çok Yörük de dikilmesiyle baþladý. Oldukça renkli hasret giderdiler. geçen ve geleneksel hale getirilen Kültür Bakanlýðý'nýn da Yörük Þenliklerinde Þehitler için desteklediði þenliklerde Bakanlýk Kur'an okunup dualar edildi. sanatçýlarý da yer aldý. Kültür ve Karaçakal Yörüklerinin ilk Turizm Bakanlýðý Ýzmir Türk yaylaklarý arasýnda yer alan ve Dünyasý'nýn dans ve müzik Karaçakal Yaylasý'nda topluluðunun sanatçýlarý Sýla Akýþýk gerçekleþtirilen þenliðe Aydýn Valisi ve Tahsin Duru'nun seslendirdiði Hüseyin Avni Coþ, Yenipazar eserler ilgiyle izlendi. Kaymakamý Ünal Kýlýçarslan, çevre Saygý duruþu ve Ýstiklal ilçe ve beldelerin belediye Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan gerçekleþtirenlere teþekkür etti. Bu baþkanlarý, Aydýn Ýl Kültür ve Þenlik Aydýn Valisi Hüseyin Avni etkinliklerle ayný zamanda Turizm Müdürü Nuri Aktakka, Coþ'un Yörük Beyi Çadýrýna Türk unutulmaya yüz tutmuþ gelenek Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Bayraðý'ný dikmesi ile baþladý. ve göreneklerin gençlere Alýcýk, Karaçakal Köyü Muhtarý Yöresel kýyafetli Yörük kadýnlarý, aktarýldýðýný da kaydeden Vali Coþ, Mehmet Ali Cengiz, Karaçakal þenliðe katýlanlara yöresel Ülkemizin birlik ve beraberliðinde Yörükleri Yardýmlaþma ve yemeklerin ardýndan yayýk ayraný istikbalinde Yörüklerin ne kadar Dayanýþma Derneði Baþkaný Duran ikram edildi. Bu arda þenlik önemli olduðunu hepimiz biliyoruz. Teke ile ülkenin deðiþik illerinde kapsamýnda Yörüklerinin göçebe Teknolojik geliþmeler ve deðiþik yaþayan binlerce Yörük katýldý. hayatlarý sýrasýnda kullandýklarý nedenlerle örf ve adetimizi Þenlik hazýrlýklarýna yaklaþýk malzemelerden oluþan çeþitli unutmamýzýn, bizi biz yapan bir hafta önceden baþlayan sergiler açýldý. deðerlerden uzaklaþmamýzýn Karaçakal Yörükleri temsili olarak Aydýn Valisi Hüseyin Avni olumsuz etkileri ve zararlarý büyük kurduklarý kýl çadýrlarda Coþ, törende yaptýðý konuþmada, olur. Bu nedenle muhakkak misafirlerini aðýrladýlar. Sabah geçmiþ dönemlerdeki tarihi evlatlarýmýza gençlerimize saatlerinde baþlayan þenliklerde deðerlerin bu günlere taþýnarak köklerimizi anlatmamýz gerekir. Örf önce ülke savunmasýnda tekrar yaþatýlmasýnýn önemine ve adetlerimizi ülkemizin birlik ve yaþamlarýný yitiren tüm þehitler için deðinerek organizasyonu beraberliðinin de sigortasýdýr. Bu nedenle bunlarýn genç nesillere aktarýlmasý çok önemlidir. Köklerimizden özümüzden kopmadan bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bu güzel etkinliði gerçekleþtiren herkese teþekkür ediyorum dedi. Dernek Baþkaný Duran Teke ise, dernek olarak günden güne yok olmaya yüz tutan Yörük geleneklerini sürdürmeye çalýþtýðýný kaydederek etkinliðe destek veren herkese teþekkür etti. Akþam saatlerine kadar devam eden þenliklerde, ülkenin deðiþik illerinden gelen binlerce Yörük doyasýya hasret giderdi. ÇÝNE'DE ÞÜPHELÝ ÖLÜM - Ünlüce Köyü'nde bir þahýs tarlasýnda ölü bulundu. Aydýn'ýn Çine ilçesine baðlý Ünlüce Köyü'nde bir þahýs tarlasýnda ölü bulundu. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan þüpheli bulunan ölüm olayý ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgiye göre ilçeye baðlý Ünlüce Köyü'nde yaþayan 52 yaþýndaki Niyazi Kaçar çalýþmak için gittiði tarlasýndan geri dönmeyince yakýnlarý durumundan endiþe ederek tarlaya gitti. Tarlada þahsýn cesedi ile karþýlaþan yakýnlarý durumu jandarmaya haber verdi. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan el konulan olayda þahsýn cesedi otopsi için Çine Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.

6

7

8 06 Mayýs 2010 ÝHMAL EDÝLEN 'RETÝNA YIRTILMASI' KÖRLÜÐE NEDEN OLUYOR Aydýn Göz Hastanesi Hekimi Prof. Dr. Erkin Kýr: Miyoplar retina yýrtýlmasýna karþý gözlerini daha sýk muayene ettirmeli yüzünden, bu iki tabakanýn arasýna sývý sýzmasýyla geliþir. En sýk, gözün uzamasýna baðlý olan yüksek miyopilerde gözlenir ve görmeyi ciddi þekilde azaltan bir göz hastalýðýdýr. Retina dekolmanýnýn nedenleri; Vitreus gözün ortasýný dolduran þeffaf bir jeldir. Yaþlandýkça vitreus retinayý yapýþýk olduðu yerlerden çekebilmektedir. Genelde vitreus retinadan sorunsuz bir þekilde ayrýlýr. Ancak bazý durumlarda retina bir veya birkaç yerden yýrtýlýr. Bu yýrtýk yerinden sývý girmeye baþlar ve retinayý bulunduðu yerden ayýrýr. Aydýn Göz Hastanesi Bunun dýþýnda, Miyopi, daha önce Konsültan Hekimlerinden Prof. Dr. geçirilmiþ katarakt cerrahisi, Erkin Kýr, körlüðe neden olan en glokom, aðýr göz travmasý, diðer önemli hastalýklardan birinin retina gözde daha önce meydana gelmiþ hastalýklarý olduðunu belirtti. Bu retina dekolmaný, ailede retina sorunun erken çözümü için erken dekolmaný hikayesi, göz teþhisin þart olduðunu belirten doktorunca retinada zayýf yerlerin Prof. Dr. Erkin Kýr, özellikle saptanmýþ olmasý retina dekolmaný miyopilerin retina yýrtýlmasýna karþý riskini artýran durumlardýr. Retina gözlerini daha sýk muayene dekolmanýnýn belirtileri, ýþýk ettirmesini önerdi. çakmalarý, yeni oluþan uçuþmalar, Retina dekolmaný; Retina görme alanýnýzda gri bir perdenin sinir tabakasýnýn altýndaki pigment hareket etmesi, belirli bir alaný epiteli tabakasýndan ayrýlmasý görememe. (yýrtýðýn yerine göre olarak tanýmlayan Aydýn Göz baktýðýnýz cismin alt veya üstünü Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. görmemeye baþlarsýnýz), Erkin Kýr, Çoðunlukla retinada görmenin tamamen kaybýdýr oluþan yýrtýk veya delikler ifadelerine yer verdi. FAREYLE MÜCADELE ÇALIÞMALARI - Tarla faresi popülâsyonunu baský altýnda tutmak için çiftçiler eðitiliyor. Aydýn'da artan Tarla Faresi popülâsyonunu baský altýnda tutmak ve ürün kaybýný en aza indirmek için Tarým Ýl Müdürlüðü'nce 22 Mart'ta baþlayan eðitim seferberliði aralýksýz devam ediyor. Aydýn Tarým Ýl Müdürlüðü'nce oluþturulan üç ekip, her akþam merkez ilçeye baðlý üç köyde Tarla Faresi ile mücadele konusunda köylülere bilgi veriyor. Bu güne kadar merkez ilçeye baðlý 18 köyde eðitim toplantýsý yapýlýrken; diðer merkez köylerde de her gün üç köyde olmak üzere eðitimlere devam ediliyor. Yapýlan toplantýlarda çiftçilere fareyle mücadele yöntemi olarak öncelikle kültürel tedbirlerin yapýlmasý ve zorunlu hallerde ilaçlý mücadeleye baþvurmalarý anlatýlýyor. Çiftçilere ilaçlý mücadelede dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgiler verilirken, ilaçlý mücadelede bütün köy halký ile birlikte yaptýklarýnda baþarý þanslarýnýn artacaðý kaydediliyor. demokrat Sayfa 5 TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIR Retinal yýrtýklarýnýn, genelde lazer veya kryoterapi (dondurarak) ile yapýldýðýný kaydeden Prof. Dr. Kýr, Bu iþlemler ayaktan poliklinik ortamýnda yapýlabilmektedir. Retina dekolmaný vakalarýnda, hemen hemen tüm vakalar ameliyat ile tedavi edilir. Lazerle yapýlan tedavi sonrasý takip önemlidir. Bir gözde yýrtýk ya da dekolman yapan nedenler, diðer gözde de büyük bir olasýlýkla oluþabilir. Ailede dekolman varsa, aile bireyleri mutlaka kontrol altýnda tutulmalýdýr. Yüksek miyopisi (6 dioptri ve üstü) olan kiþiler hiç yakýnmalarý yoksa bile 2 yýlda bir göz dibi muayenesinden geçirilmelidirler. Göze direkt gelen darbelerden sonra ihmal edilmeden göz dibi muayenesi yapýlmalýdýr. Gözde ýþýk çakmasý, en kýsa zamanda göz dibi muayenesini gerektiren acil bir durumdur. Daha önce retinasýnda yýrtýk oluþmuþ ya da yýrtýk riski taþýyan hastalar ve yüksek miyopisi olanlar sert hareketlerden, sýçrayýp atlamalardan ve aðýr yük taþýmaktan sakýnmalýdýrlar. Dekolman ameliyatý ne kadar çabuk yapýlýrsa, baþarý þansýnýn o kadar yüksek olacaðý unutulmamalýdýr dedi. Aydýn Göz Hastanesi Hekimlerinden prof. Dr. Erkin Kýr, Ameliyatta gözüne gaz konulanlarýn, baloncuðun tamamen kaybolduðu söylenene kadar kesinlikle uçak yolculuðu yapmamasý gerektiðinin de altýný çizdi. AYDINLI VETERÝNERLERDEN ET TAVSÝYESÝ Aydýn Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Muharrem Uçmaklýoðlu: Kesinlikle özel sektöre ithalat izni verilmemelidir Aydýn Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Muharrem Uçmaklýoðlu, oluþan et fiyatlarýnýn spekülatif olduðunu iddia ederek, Kesinlikle özel sektöre ithalat izni verilmemelidir dedi. Aydýn Veteriner Hekimler odasý üyeleriyle birlikte oda binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen Muharrem Uçmaklýoðlu, son günlerde et fiyatlarýnýn yükseldiðine iþaret etti. Hükümetin yükselen et fiyatlarýna müdahale etmesinin doðru olduðunu ancak bu kararda geç kalýndýðýný öne süren Uçmaklýoðlu, Kesinlikle özel sektöre ithalat izni verilmemelidir. Et Balýk Kurumlarý vasýtasýyla yapýlacak ithalatta, kesinlikle et ithalatý yapýlmamalý, ithal edilecek olan besi hayvanlarý zoonoz hayvan hastalýklarý, hormon ve ilaç kalýntýlarý bakýmýndan kontrol ve denetimleri yapýlarak getirilmelidir. Üreticinin elindeki besi hayvanlarýmýzý ihtiyacýmýza cevap verebilecek kadar olduðu da göz önünde bulundurulmalý. Ýthalat, kesinlikle kalýcý ve devamlý olmamalýdýr. En güzeli hiç hayvan ithal edilmemeli, besi üreticimiz desteklenerek, sübvanse edilmelidir. Kaçak ve kontrolsüz kesimlerin engellenmesi için kontrol ve denetimler artýrýlmalý. Bu konudaki cezalar caydýrýcý nitelikte olmalýdýr. Hayvansal ürünlerle ilgili vergi oranlarý düþürülmeli. KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmelidir. Zoonoz hayvan hastalýklarý ile mücadele edilmeli. Bu konuda veteriner hekimlerin etkinliði artýrýlmalýdýr diye konuþtu. AYDIN LÝSESÝ MEZUNLARI BÝR ARAYA GELDÝ Aydýn Lisesi Mezunlar Derneði (ALMED) yönetim kurulu tarafýndan düzenlenen etkinlikte; okuldan yýllar önce mezun olan eski ve yeni mezunlar bir araya geldi. ALMED yönetim kurlu tarafýndan Aymendo Tesislerinde düzenlenen dayanýþma etkinliðine ALMED Baþkaný Tülay Aydýn ve Aydýn Lisesi mezunlarý katýldý. Etkinlikte konuþan ALMED Baþkaný Tülay Aydýn, etkinliðe istenilen katýlýmýn saðlanamamasý nedeniyle biraz üzgün olduklarýný ancak buna karþýn ALMED'in çok güçlü bir yapýya sahip olduðunu savundu. Aydýn Lisesi'nin verdiði ve ülkeye mal olmuþ mezunlarýyla tanýndýðýna iþaret eden Aydýn, Türkiye'yi yöneten ve Türkiye'de bir çok iyi yerlere gelen bir çok kiþi Aydýn Lisesi mezunudur. Kimimiz Nazilli'de, kimimiz Söke'de, kimimiz Ankara'da oturuyor. Ama hepimiz Aydýn Lise'liyiz. En güzel gençlik günlerimiz, Aydýn Lisesi gibi büyük eðitim abidesinde geçti. Ne mutlu bize acýsýyla tatlýsýyla bu anýlarý paylaþtýk. ALMED olarak 5 yýldýr düzenlediðimiz bu etkinlikle Aydýn Lisesi'nin eski ve yeni mezunlarýný buluþturuyoruz. Geleneksel hale gelen bu etkinliðimizden elde edilen gelirle ALMED olarak ihtiyaç sahibi öðrencilerimize burs vererek, eðitimlerine katký saðlýyoruz dedi. Etkinliðin sonunda Aydýn Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Selma Þen, Aydýn Lisesine saðladýklarý desteklerinden ötürü ALMED Baþkaný Tülay Aydýn'a çiçek vererek, teþekkür etti. Berke ajans BROÞÜR KATALOG AFÝÞ MENÜ AMERÝKAN SERVÝS MATBU EVRAK Gazetecilik Reklam Organizasyon ARTIK AZ MÝKTARDAKÝ RENKLÝ BASKILARINIZI DERT ETMEYÝN! HER TÜRLÜ RENKLÝ OFSET BASKI ÝÞLERÝ YENÝ DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMÝMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Saðlýk Caddesi Adalýoðlu Ýþhaný Kat:2 No:78 (1. Noter Karþýsý) KUÞADASI Tel & Faks : E-posta: ÝSTER 1 ADET! ÝSTERSE 1000!

9 KUSADASl - demokrat 06 Mayýs 2010 BAYAN DOKTORUN ÝNTÝHARINA SORUÞTURMA Doktor Sibel'in intiharýyla ilgili soruþturma baþlatýldý. Aydýn Valisi Hüseyin Avni Coþ, Söke'nin Sarýgerme beldesinde ilaç içerek intihar eden Dr. Sibel Demirbilek'in ölümüyle ilgili olarak ortaya atýlan iddialarla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný belirtti. Ýntihar sebebinde herhangi bir hata kusur bulunduðu takdirde bunun hesabýnýn sorulacaðýný kaydeden Vali Coþ, doktorun ölümünden dolayý fevkalade üzgün olduklarýný dile getirdi. Coþ, Hayatýný kaybeden doktor arkadaþýmýz bir yýl içerisinde çeþitli görevlendirmeler yapýlmýþ. Ýntihar sebebiyle ilgili çeþitli iddialar var. Fakat bize herhangi bir konu iletilmedi. Fakat doktorumuzun yakýnlarýnýn aðzýndan çýkanlar doðrultusunda araþtýrma ve soruþturma baþlattýk. Bizde evraklarý da mevcut, ne olduðu bittiði soruþturma sonrasý belli olacak. Bir memur için 5 kerede 10 kerede görevlendirme yapýlabilir. Fakat bu bir insan için intihar sebebi olmamalýydý. Bu durumdan da daha yeni haberdar oldu. Kendisi okumuþ tahsilli birisi. Böyle bir sorununu amirlerine iletip çözüm yolu arayabilirdi. Keþke konudan daha önce haberdar olsaydýk da çözüm arayýþý içerisine girseydik. Biz olayý hastane aþamasýnda öðrendik. Ve konuyla ilgili yakýndan ilgilenip, hastane baþhekimiyle sürekli görüþme halinde olduk. Fakat doktorlarýmýz elinden geleni yapmasýna raðmen kurtaramadý dedi. ÇOK ÜZGÜNÜZ Dr. Sibel Demirbilek'in hayatýný kaybetmesinden dolayý üzgün olduklarýný kaydeden Vali Coþ, þunlarý söyledi: Doktorumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Fevkalade üzgünüz. Bu konuyla ilgili yakýnlarýyla da görüþeceðiz. Bir eksiklik varsa hukuk kurallarý çerçevesinde bir yerlerde hata olduðu tespit edilirse bunun hesabý sorulur. Fakat þu aþamada kesin bir sonuç olmadýðý için bir þey demek doðru deðildir. Bize her gün onlarca lüzumsuz telefon geliyor. Bu konuda bize intikal ettirilebilirdi. Ýntihar ederek böyle bir sorun çözülemez. Ama biz yasal çerçevede araþtýrma ve soruþturmamýzý yapacaðýz AYDIN'DA ÝLK KEZ UÇAK AMBULANSLA HASTA NAKLÝ YAPILDI... Aydýn'da yapýlan muayenesinde beyninde kitle tespit edilen 2,5 aylýk bebek ilk kez gerçekleþen bir iþlemle uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi. 30 Nisan 2010 tarihinde Aydýn - Aydýn Belediye Meclisi Mayýs ayý 1. oturumu yapýldý. Aydýn Belediye Meclisi, TOKÝ ile ortak iþbirliði yaparak Toplu Konut ve Sosyal Donatý Binalarýnýn yapýlabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'na yetki verdi. Aydýn Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý 1. oturumu, belediye meclis salonunda yapýldý. Aydýn Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda görüþülen gündem maddelerinde aþaðýdaki kararlar imza altýna alýndý. Aydýn bölgesinde doðal gaz daðýtýmýný yapacak olan Aydýn Doðal Gaz Daðýtým A.Þ. nin bedelsiz olarak devredeceði Belediyemiz hissesine düþen Devlet Hastanesine kusma ve ishal þikayeti ile baþvuran 2,5 aylýk Arda Ertop adlý bebek, çocuk servisine yatýrýlarak ilk müdahalesi yapýldý. Bir süre sonra bebekte kasýlma olunca tüm tahlilleri ile beraber beyin tomografisi çekildi ve beyin cerrahý uzmanýn da deðerlendirmesi sonucu kafa içersinde 8 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Ýlk tedavisi yapýldýktan sonra yoðun bakýma ihtiyacý olan bebeðe uygun yer aranýrken Vali Hüseyin Avni Coþ ve Saðlýk Müdürü Dr. Hüsnü Týrpancý hastaya yer bulmak için devreye girdi. Giriþimler sonucunda 02 Mayýs 2010 tarihinde Arda Bebek için Ankara Cebeci Eðitim ve Araþtýrma Hastane'sinde yer bulundu. Saðlýk Bakanlýðý'nca yeni hizmete sunulan uçak ambulansý Sayfa 6 TOKÝ, AYDIN'DA ÝKÝNCÝ KEZ TOPLU KONUT YAPACAK yüzde 4,046 oranýndaki pay ile ortak olunmasý hususu görüþülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi Sayýlý Belediye Kanununun 75'nci maddesi gereðince TOKÝ ile ortak iþbirliði yaparak Toplu Konut ve Sosyal Donatý Binalarýnýn yapýlabilmesi için protokol yapmak ve bu konuda sözleþme imzalamak üzere Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'na yetki verilmesi hususu oybirliði ile kabul edildi. Ýmar planý gereðince müstakil inþaata elveriþli bulunmayan Belediye hisseleri ile bitiþiðindeki parsellerle þuyulanmasý gereken sýyrýk Belediye arsalarýnýn diðer hissedar veya þuyulanmasý gereken diðer parsel maliklerine müracaatlarý durumunda emlak beyan deðerinin altýnda devreye girerek bebeði almak için Selçuk Havaalaný'na geldi. Hasta bebek Arda Ertaop, uçak ambulansla sevk edilerek Ankara'ya havadan nakli gerçekleþtirdi. Ankara Cebeci Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne yatýrýlan bebeðin tedavisinin devam ettiði bildirildi. Aydýn'da ilk kez gerçekleþen kalmamak kaydýyla ve kýymet takdir komisyonunca takdir edilen bedeller üzerinden satýþýna 2010 yýlý sonuna kadar izin verilmesi ve Belediye Encümeninin bu konuda yetkili kýlýnmasý hususu görüþülmek üzere Ýmar ve Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Ýl merkezinde yaþayan 40 yaþ ve üzeri bayanlarda saðlýk taramasý yaparak, meme kanserinde erken taný ve tedavi hususlarýnda halký bilinçlendirme amaçlý çalýþmalarýn baþlatýlmasý ve Aydýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile müþterek çalýþma yapýlmasý hususu görüþülmek üzere Saðlýk, Spor ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na havale edildi. 06 Mayýs 2010 Perþembe günü yapýlacak Mayýs ayý Meclis toplantýsý 2. oturumunun saati olarak belirlendi. uçak ambulansla nakil iþlemi hakkýnda bilgiler veren Vali Coþ, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu yeni faaliyete geçirdiði uçak ambulanslar sayesinde artýk yurt genelinde de uzak mesafe kavramý ortadan kalkarak nakiller gerçekleþtirilip birçok hayatlar kurtarýlabilmeye baþlanmasý vatandaþlarýmýzca takdirle karþýlanmýþtýr dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Eşsiz bir manzarada doyumsuz lezzetler

Eşsiz bir manzarada doyumsuz lezzetler KUSADASl - demokrat 27 Ağustos 2011 Sayfa 3 SÖKE TEKZEN YENİDEN KAPILARINI MÜŞTERİLERİNE AÇTI - NİSAN AYI İÇİNDE YANAN SÖKE TEKZEN MAĞAZASI YENİDEN SÖKELİLER VE MÜŞTERİLERİ İLE BULUŞTU - Perakende satışın

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

KUSADASl - demokrat 12 Mart 2010 Sayfa 5 AYDIN'DA SEKTÖR TOPLANTILARI 'Ekonomi, sanayi ve ticaret' konulu toplantı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı Vali Coş: Kriz döneminde, kredi notu yükseltilen ender

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı