KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA"

Transkript

1 Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacaðý duyurulan Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Týp Fakültesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'nin açýlýþ programý belli oldu. Daha önce Cumhurbaþkaný Gül'ün yoðun programý nedeniyle birkaç kez ertelenen açýlýþ programýyla ilgili olarak bilgiler veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Þükrü Boylu, Baþhekimlik tarafýndan belirlenen taþýnma programý baþarýyla tamamlandý ve hastanemiz þuanda yeni binasýnda halkýmýza hizmet veriyor. Hastanemizin açýlýþýný Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül'ün yapmasý kararlaþtýrýlmýþ ve bu konudaki çalýþma Aydýn Valiliði'nce yürütülmüþtü. Görüþmeler sonucunda Cumhurbaþkanýmýzýn 14 Mayýs 2010 tarihinde Aydýn'a geleceði bize iletildi ve bizde açýlýþ programýný hazýrladýk. ADÜ Týp Fakültesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi 14 Mayýs saat 16.00'da Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan hizmete açýlacak. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz açýlýþýn ardýndan týp fakültesi hastanemizde incelemelerde bulunacak dedi. BELEDÝYE, YABANCI KONUKLARINI AÐIRLADI - AB Lenonardo yenilik transferi projesi için Kuþadasý'na gelen konuklar, belediyeyi ziyaret etti. Üçüncü Sektör bir sonraki toplantýsý ise 18- Kapasitesi Ýnþasý adlý 20 Kasým 2010 tarihinde Leonardo Yenilik Transferi Yunanistan'ýn Patras Projesi çerçevesinde üçüncü þehrinde yapýlacak. toplantýsý için Kuþadasý'na Ýngiltere'nin gelen 11 konuk ülke koordinatörlüðünde, temsilcisi, Kuþadasý Avusturya, Bulgaristan, Belediyesi'ni ziyaret etti. Ýtalya, Yunanistan ve Belediye Baþkan Vekili Türkiye'nin ortak ülkeler Ahmet Kireç ve meclis olarak yer aldýðý ve üyeleri ile görüþen konuklar, Türkiye'nin Kuþadasý Kuþadasý Belediyesi'nin Özürlüleri Koruma Derneði çalýþmalarýyla ilgili bilgi aldý. tarafýndan temsil edilen bu Ziyaretçiler de projeyle ilgili projenin " Proje Müdürleri ayrýntýlý bilgileri Belediye Üçüncü Yönetim yetkililerine aktardý. Proje Toplantýsý"nda þimdiye kapsamýnda Kuþadasý'na kadar proje kapsamýnda yer gelen konuklar daha sonra alan faaliyetler masaya Kuþadasý Özürlüler Köyü'ne yatýrýldý ve detaylý olarak ziyarette bulundu. Toplam 2 ortaklar birbirlerini yýl sürecek olan bu projenin bilgilendirdiler. GÜNLÜK SÝYASÝ YEREL GAZETE 06 Mayýs 2010 Perþembe DÖNER KEBAP SALONU EV VE ÝÞYERLERÝNE SERVÝS YAPILIR TEL: SABRÝ MUMCU CADDESÝ NO:13 ÇANKAYA OTELÝ KARÞISI KUÞADASI KUÞADASI PLAJLARINA "EN ÝYÝ ÇEVRE EÐÝTÝM" ÖDÜLÜ - Plaj kategorisinde Kuþadasý Belediyesi'ne "en iyi çevre eðitim etkinlikleri" sertifikasý verilecek. Kuþadasý Belediyesi, "En Ýyi Etkinlikleri" sertifikasý veriliyor. Bu Kuþadasý Belediye Baþkaný M. Çevre Eðitim Etkinlikleri" kapsamda 07 Nisan 2010 tarihinde Esat Altungün, 29 Mart 2009 sertifikasýna layýk görüldü. Türkiye Çevre Eðitim Vakfý'nda, tarihinde seçilir seçilmez yaptýklarý Plaj ve marinalarýn çevre Çevre ve Orman Bakanlýðý, Kültür ilk iþlerden birinin Kuþadasý eðitimi konusundaki çalýþmalarýný ve Turizm Bakanlýðý, Bölgesel plajlarýný halka açmak ve teþvik etmek amacýyla plajlar için Çevre Merkezi-REC Türkiye ve düzenlemek olduðunu belirterek, 2001, marinalar için 2006 yýlýndan Ankara Üniversitesi Eðitm Bilimleri "Yaptýðýmýz bu çalýþmalarýn itibaren sezon içerisinde Mavi Fakültesinden oluþan jüri ürününü hem belediye hem de Bayrak programý kapsamýnda deðerlendirmesi sonucu plaj þehir olarak almanýn haklý çevre eðitim etkinliklerini en etkili kategorisinde Kuþadasý Belediyesi gururunu ve mutluluðunu þekilde gerçekleþtiren ve bunlarý bu sertifikaya layýk görüldü. yaþýyoruz. en iyi þekli ile raporlayan belediye, Kuþadasý Belediyesi'ne Plajlardaki çalýþmalarýmýz turistik tesis, yerel dernek ve sertifikasý 2010 yýlý Mavi Bayrak daha da geliþtirilerek devam marinalara "En Ýyi Çevre Eðitim töreninde verilecek. edecek" dedi. AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA Amerikan askeri bulunan Ramage isimli askeri gemi 5 gün Kuþadasý Limaný'nda demirli kalacak. Amerikan Askeri Gemisi Ramage liman ziyareti yapmak için Kuþadasý limanýna yanaþtý. 300 Amerikan askerinin bulunduðu gemi 5 gün boyunca Kuþadasý'nda kalacak. Kuþadasý limanýna sabah erken saatlerden itibaren yanaþmaya baþlayan askeri gemi için yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Amerikan askeri gemisi acente yetkilileri, özellikle askerlerin dinlenmesi ve temel ihtiyaçlarýn giderilmesi için kalacaklarýný, gemideki askerlerin Meryemana gibi ören yerlerine de Kuþadasý limanýnda 5 gün boyunca bölgede bulunan Efes ve gideceklerini belirttiler. MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNDEN BAÞKAN ALTUNGÜN'E ZÝYARET Makine Mühendisleri Odasý Belediye sýnýrlarý içersinde Odamýzý Belediye Baþkaný Esat Aydýn Temsilciliði yönetim kurulu temsile yetkili olduðunu ve Mesleki Altungün de, Belediye olarak sivil üyeleri, Kuþadasý Belediye Baþkaný sýnýrlarýmýza giren her türlü teknik toplum örgütleri ile beraber Esat Alyungün'ü ziyaret etti. konularda belediye ile birlikte hareket etmeyi ve onlarýn bilgi ve Baþkan Altungün'ün hareket etmeye ve yardýmcý tecrübelerinden her zaman makamýnda gerçekleþen ziyarete olmaya hazýrýz. yararlanmayý prensip olarak Makine Mühendis-leri Odasý Aydýn Kalorifer kazanlarý, basýnçlý benimsedik. Bu ziyaretten ve Oda Þube Baþkaný Metin Albeyoðlu, kaplar, asansörler gibi denetime Baþkanýmýz Metin Albeyoðlu'nun Oda Sekreter Fikri Aydýn, oda tabii her türlü denetimlerde olumlu yaklaþýmýndan memnuniyet yönetim kurulu üyeleri Ýrfan Erkan, Kuþadasý Belediyesi ile birlikte duyduk diye konuþtu. Makine Mühendisleri Odasý olacaðýz diye konuþtu. Kuþadasý Temsilcisi Özer Kayalý ile Kuþadasý oda üyeleri Mustafa Karul, Mustafa Baðýþlamýþ, Doðan Seyhun, Yasin Toz ve Emrah Evgin katýldý. Ziyarette konuþan oda Baþkaný Metin Albeyoðlu, Kuþadasý'nda ikamet eden üyelerimiz ile yapýlan temayül yoklamasý sonucu Kuþadasý Mesleki Denetim Sorumlusu olarak tekrar görevlendirilen Özer Kayalý'nýn Kuþadasý

2 06 Mayýs 2010 OLAYLARIN ÝÇÝNDEN Selim Esen Baba'ya mektup Baba, Mektup elinize geçmiþ olduðu zaman aranýzdan ayrýlmýþ bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin desem de üzüleceðinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karþýlamanýzý istiyorum, insanlar doðar, büyür, yaþar, ölürler, önemli olan çok yaþamak deðil, yaþadýðý süre içinde fazla þeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karþýlýyorum ve kaldý ki, benden evvel arkadaþlarým hiçbir zaman ölüm karþýsýnda tereddüt etmemiþlerdir. Benim de etmeyeceðimden þüphen olmasýn, oðlun ölüm karþýsýnda aciz ve çaresiz kalmýþ deðildir, o bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduðunu biliyordu. Seninle düþüncelerimiz ayrý ama beni anlayacaðýný tahmin ediyorum. Sadece senin deðil Türkiye'de yaþayan Türk ve Kültür halklarýnýn da anlayacaðýna inanýyorum. Cenazem için avukatlarýma gerekli talimatý verdim. Ayrýca savcýya da bildireceðim. Ankara'da 1969'da öldürülen arkadaþým Taylan Özgür'ün yanýna gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi Ýstanbul'a götürmeye kalkma, annemi teselli etmek sana düþüyor, kitaplarýmý küçük kardeþime býrakýyorum, kendisine özellikle tembih et, onun bilim adamý olmasýný istiyorum, bilimle uðraþsýn ve unutmasýn ki, bilimle uðraþmak da bir yanda insanlýða hizmet etmektir. Son anda yaptýklarýmdan en ufak bir piþmanlýk duymadýðýmý belirtir, seni, annemi, aðabeyimi ve kardeþimi devrimciliðimin olanca ateþiyle kucaklarým. Oðlun, Deniz Gezmiþ 6 Mayýs 1972, Ankara Gece AYDIN, DUBAÝ'DE TANITILACAK - Aydýn, 2010 ATM Dubai fuarýnda stant açacak. demokrat 'DÝNLE KÜÇÜK ADAM' KUÞADALILARLA BULUÞTU 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma günü etkinlikleri kapsamýnda Dinle Küçük Adam oyunu Belediye Meclis salonunda sahnelendi. Vasýf Öngören Sanat Merkezi Halk Tiyatrosu tek kiþilik interaktif performansý, sanatçý Mehmet Elmas oynadý. Freud'un dostu ve yardýmcýsý Wilhelm Reich'in olaðanüstü manifestosu Dinle Küçük Adam seyircilerin kimi zaman güldükleri kimi zaman hüzünlendikleri oyun Kuþadasý Belediyesinin katkýsýyla gerçekleþti. Sahnede üstün bir baþarý gösteren oyuncu Mehmet Elmas; Ýnsanýn içindeki yaþam gücü zayýftýr; tehlikelere karþý dayanýksýz durumdadýr. Vebalý bireye elini uzatsa, kolunu kaptýracak, varý-yoðu alýnacak, sonra da kendisiyle alay edilecek ya da ihanete uðrayacaktýr, güvendiði herkes onu aldatacaktýr. Bu böyle gelmiþtir; ancak böyle gitmemelidir. Ýnsanýn içindeki yaþam gücünün korunma ve geliþmesi savaþýmýnda, katýlýk gerektiði durumlarda katý olunmasýnýn zamaný gelmiþtir; insan, hakikatlere korkmadan tutunduðu sürece katý davranýþlarla doðallýðýný yitirecek deðildir dedi. SELÇUK'TA "BAZ ÝSTASYONU" TEPKÝSÝ Aydýn'ýn Selçuk ilçesinde 14 Mayýs Mahallesi'ne baz istasyonu kurulmasýna tepki gösteren bir grup vatandaþ, Belediye Baþkaný H.Vefa Ülgür ile görüþtü. Geçen hafta 14 Mayýs Mahallesi'nde 4 katlý bir binanýn çatýsýna güneþ enerjisi sistemi görünümlü baz istasyonu kurulduðunu, mühürlenen baz istasyonunun eklentiler yapýlarak halen iþletildiðini söyleyen bir grup vatandaþ, Selçuk Hükümet Konaðý önünde bir araya geldi. Yaklaþýk 70 kiþi, Selçuk Kaymakamý Aziz Ýnci ile görüþmek istedi. Kaymakam Aziz Ýnci'nin makamýnda bulunmamasý nedeniyle görüþme gerçekleþmedi. Bunun üzerine vatandaþlar, Selçuk Belediye Baþkaný H.Vefa Ülgür'ü ziyaret etti. 14 Mayýs Mahallesi sakinleri, Baþkan Ülgür'den söz konusu baz istasyonunun bir an önce kaldýrýlmasýný istedi. Selçuk Belediye Baþkaný H.Vefa Ülgür, geçen hafta içerisinde mühürlenen baz istasyonuna eklentiler yapýlarak, halen iþletilmesinin suç olduðunu, belediye encümeninin ilgili firmaya gereken cezayý vereceðini ifade ederek, "Elimizden gelen tüm yasal haklarý kullanacaðýz" dedi. Kalabalýk ayrýca, Baþkan Ülgür'den mahallelerinde ezan sesini duyamadýklarýný, kendileri tarafýndan konulan ses yayýn cihazýnýn çalýþmasýna izin verilmesini istediler. Baþkan Ülgür, vatandaþlarýn dilekçe ile baþvuru yapmasý halinde gerekli yasal iþlemlerin yapýlacaðýný, bu baþvurudan sonra yayýna izin vereceklerini söyledi. Vatandaþlar, Baþkan Ülgür'e teþekkür ederek belediye binasýndan ayrýldýlar. ÝLÇEMÝZDE ELEKTRÝK VE SU KESÝNTÝSÝ Aydem Elektrik Daðýtým A.Þ. görevlilerinin yapacaðý trafo bakým çalýþmalarý nedeniyle Kuþadasý'nýn bazý mahallelerinde Mayýs tarihlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Enerji olmadýðý için bazý bölgelere su da verilemeyecek. Aydem Elektrik Daðýtým A.Þ.'den yapýlan açýklamaya göre, trafo bakým çalýþmalarý nedeniyle 2 gün boyunca ile saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Enerji olmadýðý için Ege, Bayraklýdede, Türkmen, Deðirmendere, Kadýnlar Denizi ve Ýkiçeþmelik mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Aydýn Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Aydýn Turizm Seyahat Acenteleri ve oteller ile birlikte Aydýn'ýn yurtiçi ve yurtdýþý fuarlarda daha etkin bir þekilde tanýtýmýnýn yapýlabilmesi için 4-7 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Dubai Turizm Fuarýna katýlacak. Fuar hazýrlýklarýyla ilgili olarak bilgiler veren Vali Hüseyin Avni Coþ, Aydýn'ýn tarih, deniz, sanat, kültür, turizm, tarým ürünleri ile ilgili özelliklerinin sergileneceði fuarda; Kuþadasý, Didim, Güzelçamlý, Akbük, Davutlar ve Millipark plajlarý, Didim-Apollon, Tralleis, Nysa, Afrodisas ve diðer antik kentler ile tarým ürünleri tanýtýmlarý yapýlacaktýr yýlýnda ATM Dubai fuarýný yaklaþýk 15 bin ziyaretçinin gezdiði belirtilmektedir. ATM Dubai 2010 fuarýnda Aydýn'ý tanýtarak ilimiz turizminin geliþmesine önemli katký saðlamayý hedefliyoruz dedi. BEBEÐÝNÝ EMZÝRÝRKEN UYUYAN KADIN, ÇOCUÐUNU BOÐARAK ÖLDÜRDÜ Aydýn'da yeni doðum yapan bir anne bebeðini emzirdiði sýrada uyuyup kalýnca, havasýz kalan bebek boðularak öldü. Edinilen bilgiye göre, Aydýn Merkez Kocagür köyünde hamile olan S.Ü. erken doðum teþhisiyle hastaneye kaldýrýldý. Düþük kilolu bir bebek dünyaya getiren S.Ü. bebeðini emzirirken uyuyup kaldý. Uyandýðýnda bebeðin morardýðýný fark eden anne, hemþirelerden yardým istemesi üzerine bebeðin öldüðü anlaþýldý. Anne S.Ü. bebeðin ölümüyle ilgili kimseden davacý yada þikayetçi olmadýðýný belirtirken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi. GÜNLÜK SÝYASÝ YEREL GAZETE Sahibi: SILA TUR. EML. ÝNÞ. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝLETÝÞÝM Tel&Fax: E-posta: YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayýn Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Bekir KAYA Yayýmlanan yazýlarýn tüm sorumluluðu imza sahibine aittir. Resmi Ýlan (Sütun / Cm) : 7.00 TL Mahkeme Ýlanlarý (Sütun / Cm) : 7.00 TL Þirket, dernek vb. ilanlar pazarlýða tabidir. 3 Aylýk Abonelik 6 Aylýk Abonelik Yýllýk Abonelik Yukarýdaki Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. : TL : TL : TL Yönetim yeri ve adresi: Kahramanlar Cd. Tarým Kredi Ýþmerkezi No: 24 Kuþadasý Tel: Bu gazete basýn meslek ilkelerine uyar. Baský: KÖRFEZ GAZ. MAT. LTD. ÞTÝ.

3 06 Mayýs 2010 Av. Faruk HAKSAL superonline.com KEÞKE! Sabah günaydýn, dediðimiz Yine örneðin, ilk insandan baþlayarak, perde bir kral çýkar ortaya perde ve kademe kademe hukuk veya bir siyasi parti içinde soluk almaya baþlýyoruz... baþkaný... Veya netekim bir cunta Dünyaya ilk çýðlýðýný atan lideri... Ya da bir F tipi Hoca Efendi bebek, aile hukuku içine, otururlar suyun baþýna... Ve kendisinden önce çizgileri çizilerek, oturduklarý yerden suyun akacaðý hükümleri madde madde sýralanmýþ yerin koordinatlarýný oluþtururlar bir düzenin içine doðuyor Ve bu [hep birlikte ya da tek baþlarýna ] düzeni izleyerek büyümeye... Yani, Maaþlý danýþmanlarý ve tekmil yaþantýsýný tekrar etmeye baþlýyor. kafa sallayýcýlarý ile birlikte ve yasal Evin dýþýna attýðýmýz ilk adýmla mevzuat tarafýndan yasal kýlýnmýþ da hukukun düzenlediði dere çok sesli bir gürültü içinde, yataðýnýn içinde yürüyüþümüzü mutabýk kýlarlar güttükleri sürdürüyoruz Sokaðýn düzeni, iþ toplumu, dokuz ay on gün dünyasýnýn karmaþýk yapýsý, trafik beklemeli bir vaziyetlerde... keþmekeþi, öteki insanlarla Ve sonuç olarak toplum mutlu, münasebetlerimiz; bizi yönetenlere biz kutlu... Onlar ererler karþý haklarýmýz, siyasete atýlma muratlarýna, halkýmýz çýkar koþullarý ve sair iliþki ler zinciri ile kerevetine; gül gibi yaþar gideriz, ilgili "oyun"un kurallarý hep birlikte; saðlýcakla... Evet, oyunun kurallarýný hukuk Ýþte bu mutluluðun belirliyor Hukuk düzenleniyor, omurgasýna toplumsal mutabakat belirleniyor; çizgileri ve sýnýrlarý adý verilir hukuk çiziyor. Ve iþte bu mutabakatý meþru Hukuk, sadece, öteki insanlar kýlan hukuktur karþýsýnda menfaatlarýmýzýn Hukuk, efendilerine hizmet savunulmasý gibi dar bir alana eden bir hükümler külliyatýdýr... sýkýþtýrýlmasý mümkün olmayan bir Adalet yoktur... Düzen vardýr! kavram. Ýþte o düzenin adý da Bilim adamlarý hukuku, hukuktur!.. bireylerin, kendi aralarýnda Bilmiyorum kaçýncý kez vardýklarý global [hep birlikte] bir yazdýðýmý bu öz-deyiþi... Kaç kez toplumsal mutabakat a verdikleri tepindim üzerinde kirletilmiþ bu isim olarak tanýmlýyor. kavramlarýn! Ve ister istemez insan da, iþte Hiç kimse haklý bulmadý bu bu noktada düþünmeye baþlýyor özlü sözü. Yani bu yönde ve buna benzer Hiç kimse, olur mu caným öyle bir düzeyde, hani bu çok renkli þey [de] demedi düzlemde ve somutu soyuta Kimse, adaleti, düzeni ve eriþtirme ya da soyuttan somut hukuku, içine boca edildiði öneriler elde etme ortamýnda... çukurdan çýkartmaya davranmadý Yani anlatmaya çalýþtýðýmýz bu Hiç kimse hukukun, toplumu karmaþýk ve yoðun düzlemde güden güçler tarafýndan ne ölçüde düþünmeye baþlayýp, bu çileli bir sorun haline getirildiðini uðraþa kendinizi kaptýrdýnýz mý sorgulamadý. Ýþiniz iþ, gidiþiniz gidiþtir; bilesiniz! Ve yine hiç kimse, günümüzün Meselenin bu çerçeve içinde gündemini oluþturan Anayasa düþünülmesi, kendiliðinden bir çok Deðiþikliði Paketi ne böyle bir temel kavramý yerinden oynatýyor açýdan bakmayý denemedi ve kültür magandalarýnýn moda Peki ya ne oldu? deyiþi ile, etik deðerin rengini Ben bu satýrlarý yazdým, o sarartýyor... kadar Siyah ve beyaz arasýnda oluþan Hiç kimse, yere fýrlatýlan bir birden çok "Gri" tonunu fark hukuk için, pardon yani(!) etmemizi saðlýyor; gerçeði damýtýyor demedi... ve neredeyse gözümüzün içine Hiç kimse, hukukun üstünde kadar sokuyor. oluþan lekeleri silip, tozunu almaya Örneðin Yukarýda sözü edilen kalkýþmadý. toplumsal mutabakat, oluþumu, Kimse istifini bile bozmadý. sanmayýn ki toplumun bütününü Üstelik istif de, istif olsa kapsayan bir uzlaþmanýn resmidir... keþke... Çünkü, toplumun bireyleri Anaya deðiþikliði de, reform hiçbir zaman, gerçek anlamda bir Ve hukuk da hukuk... mutabakata varmýþ deðillerdir... Keþke! demokrat Aydýn Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, Aydýn Belediyesi Evcil Hayvan Bakým, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlarýn sahiplenilmesi için Sahipsiz Köpeklere Sahip Olun adlý bir kampanaya baþlattý. Son günlerde hýzlý bir deðiþimle örnek hayvan barýnaklarý arasýna giren Aydýn Belediyesi Evcil Hayvan Bakým, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi aþýlarý ve bakýmlarý yapýlan sokak hayvanlarýný sahiplenecekleri bekliyor. Konuyla ilgili barýnakta bir basýn toplantýsý düzenleyen Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu ile Veteriner Ýþleri Müdürü Eray Talþýk, barýnak hakkýnda basýna bilgi verdi. Toplantýda 300 hayvan kapasiteli barýnakta þu anda 160 sahipsiz hayvanýn barýndýðýný söyleyen Veteriner Ýþleri Müdürü Eray Talþýk, Buraya getirdiðimiz hayvanlarýn kuduz, parazit gibi tüm aþýlarýný yapýyoruz. Hastalýklarýný tedavi ediyor, kýsýrlaþtýrýyoruz. Daha sonra bu hayvanlarý doðal yaþama salýyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yaptýðýmýz protokol çerçevesinde üniversiteyle birlikte kýsýrlaþtýrma çalýþmalarýmýz sürüyor dedi. Barýnaðý gezerek hayvanlarý seven Baþkan DÝDÝMLÝ TURÝZMCÝLERÝN 'HER ÞEY DAHÝL' TEPKÝSÝ Atabay: Bu sistem çok yanlýþ; Bakanlýk Master planý yaparak bu sistemi kaldýrmalý Didim Turizm Derneði Baþkaný Deniz Atabay, 'Her Þey Dahil sisteminin ülke turizmine zarar verdiðini ve kaldýrýlmasý gerektiðini iddia etti yaz sezonu hazýrlýklarýný baþladýðý Didim'de yerli ve yabancý turistlerin rezervasyonlarý artarken, Didim Turizm Derneði Baþkaný Deniz Atabay herþey dahil sisteminin kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Atabay, Ucuzluk kavramý biraz Avrupa insanýnýn hayata yorumlamasýyla ilgili. Konsept yanlýþlýðý var. Þuan ülkemizde ve Didim'de her þey dahil sitemi var; ben buna þahsen karþýyým. Bizim kendimiz güvenmeliyiz. Bu sistem çok yanlýþ Ýspanya ve Ýtalya bundan ayrýldý. Didim'in 60 kilometre sahil þeridi var. Uluslar arasý plajý var. Buraya gelen Ýngiliz sadece ucuzluk için geliyorsa bir þey diyemem. Ülkemizin kýsa sürede master planý hazýrlayarak her þey dahil sisteminden çýkmasý lazým. Bakanlýðýn bu iþleri ön ayak olmasý lazým. Bizler deðerlerimizi ucuza satmamalýyýz. Turizm karþýlýk bir kültür alýþ veriþidir. Düþünebilir misin farklý bir ülkeye gidiyorsunuz ama sadece otelde kalýp yiyip içip yatýyorsunuz. Maalesef turizm bu noktada. Didim'e tursit 15 gün gelip kalýyor ama Apollonu görmeden gidiyor þeklinde konuþtu. Sayfa 3 BAYAN BAÞKANDAN ÖRNEK KAMPANYA - Baþkan Çerçioðlu; sahipsiz köpeklere sahip olun kampanyasý baþlattý. Çerçioðlu burada yaptýðý açýklamada, Barýnaðý tertemiz bakýmlý bir hale getirdik. Buranýn geliþimi sürecek ve Türkiye'nin örnek hayvan barýnaklarýndan birisi olacaktýr. Buradaki hayvanlarýn tedavi, aþý, gýda gibi tüm ihtiyaçlarýný belediyemiz karþýlamaktadýr. Bizim vatandaþlardan isteðimiz buradaki hayvanlarý sahiplenmeleri. Buraya gelip hiçbir ücret ödemeden bu hayvanlardan alacak vatandaþlarýmýzý bekliyoruz. Bu hayvanlarýn sahiplendikten sonraki bakýmlarýný da biz üstleneceðiz. Yeter ki onlara sahip çýkan bir yuva kuran çýksýn þeklinde konuþtu. Ýçlerinde evcil ve av köpeklerinin de bulunduðu köpeklerden sahiplenmek isteyenlerin Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'ne baþvurmalarý yeterli olacak. NÝTELÝKLÝ TESÝSE ÝHTÝYACIMIZ VAR Didim Turizm Derneði Baþkaný Atabay Didim'de nitelikli tesis ihtiyacýnýn olduðunu da söyleyerek, Bizim nitelikli tesislere ihtiyacýmýz var. Baþka ülkelerin düþtüðü ya da þehirlerin düþtüðü duruma düþmek istemiyoruz.bizim 10 bine yataða ihtiyacýmýz var. Bunun dýþýnda yat limanýmýz açýldý. Deniz gümrük kapýmýz açýldý. Yunan adalarýn karþýlýklý seferlerimiz var. Diðer konuda bizim derneðimiz olarak dalgýç turizm yapmak istiyoruz ve bunu cazip hale getirmek istiyoruz dedi. Eþsiz bir manzarada doyumsuz lezzetler Korumar Hotel De Luxe - Kuþadasý Rezervasyon: S E D Ý R R E S T A U R A N T Günbatýmýnýn ihtiþamý, Ege balýðýnýn çok özel tadý, Fransýz ve Ýtalyan mutfaklarýnýn lezzet harmonisi... Davet, kutlama, iþ, grup yemekleriniz ve özel günleriniz için kaliteli servisi, seçkin mönüleri ve özel fiyatlarý ile hizmetinizde

4 ÇINARALTI Restaurant

5 06 Mayýs 2010 ÇÝLEÐÝN FAYDALARI SAYMAKLA BÝTMÝYOR - C, B ve K vitamini - Kolestrolü düþüren ve açýsýndan zengin bir damar týkanýklýðýný meyve olan çilek cildi önleyen çilek, antioksidan nemlendiriyor, tazelik özelliði ile de baðýþýklýk ve güzellik veriyor. sistemini güçlendiriyor. Rengi ve kokusu ile stresi azaltýr. Ateþi düþürür. insanlarýn aðzýný sulandýran çilek, Romatizma ve karaciðer tadý ve faydalarýyla da en sevilen rahatsýzlýklarýna iyi gelir. Cildi meyveler arasýnda yer alýyor. nemlendirir, tazelik ve güzellik Aydýn Ticaret Borsasý Baþkaný verir. Üre asidi ve ürat tuzlarý Adnan Bosnalý, Aydýn'ýn en birikintilerini, vücutta birikmiþ önemli ürünlerinden bir olan zehirli maddeleri de dýþarý atar. çileði herkesin yemesini tavsiye Ayrýca çilekte diðer meyvelerde etti. bulunmayan salisilik asit vardýr. Çileðin adeta her derde Bu romatizma ilacýnýn esas deva bir meyve olduðunu maddesidir. Romatizma mafsal kaydeden Bosnalý, Aydýn'da iltihabý (Artarit) eklemlerde ürat yetiþen ürünler adeta ecza birikmesi (damla hastalýðý),damar deposu gibi. Ýncir tanýtýmýnýn sertliði, böbrekte kum taþ yanýnda çilek ve ilin diðer sebze teþekkülü gibi rahatsýzlýklarý önler ve meyvelerinin tanýtýlmasýný da varsa zamanla bunlarýn geçmesini istiyoruz. Yapýlan araþtýrmalara saðlar. göre, çilekte bol miktarda demir Þeker hastalarýnýn da ve fosfor bulunuyor. Ayrýca C, B tüketebildiði çileðin 100 gramýnda ve K vitamini açýsýndan da zengin 59 mg. C vitamini, (bu oran olan çilek, vücuda kuvvet veriyor, limondan bile fazla), 1 mg. kolesterolü düþürüyor ve damar sodyum, 174 mg. potasyum, 21 týkanýklýðýný önlüyor. Ayný mg. kalsiyum bulunuyor. Çileðin zamanda çok iyi bir antioksidan hazmý zor olduðu için midesi olan çilek baðýþýklýk sistemini de hasta ve tembel olanlarýn çileðin güçlendiriyor. Bu nedenle suyunu içmeleri önerilirken, cilt hekimlerin de tavsiyesi ile her hastalýðý olanlarda alerjiye baðlý yaþta herkesin daha saðlýklý bir olarak kaþýntýya neden olabiliyor. yaþam için çilek tüketmesini Çileðin yapraklarý da iyi öneriyoruz dedi. kurutulmak þartýyla çay Kansere karþý koruyucu yapýmýnda kullanýlabiliyor. Ayrýca özelliði de bulunan, sindirim çileðin kök ve yapraklarýnýn da sisteminin düzenli çalýþmasýný faydalarý biliniyor. 300 gram çilek saðlayan çileðin faydalarý þu yapraðý ve kökü 1 gece ýslatýlarak þekilde sýralanýyor: ertesi gün 1 litre suda 20 dakika Baðýrsak kurtlarýnýn kaynatýlýp çay gibi içilirse mafsal dökülmesinde fayda saðladýðý iltihabý, damar sertliði, tansiyon kadar, idrar söktürür ve vücuttaki yüksekliði, karýnda su toplanmasý, zararlý maddeleri vücuttan böbrek ve mesane uzaklaþtýrýr. Kaný temizler. Diþ rahatsýzlýklarýnda, kum ve taþ etlerini güçlendirir ve aðýz rahatsýzlýklarýnda hastalara fayda kokusunu giderir. Sakinleþtirici veriyor. etkisi ile tansiyonu düþürür ve HAYAL DÜKKANI Sizleri tüm hastalýklardan, olumsuzluklardan, nazarlardan koruyacak "DOÐAL TAÞLAR" için HAYAL DÜKKAN'ýna gelin. Doðal ve þifalý taþlardan Küpe, Kolye, Bilezik, Tesbih, Yüzük çeþitlerimizi mutlaka görün. Kahramanlar Cad.Tarým Kredi Pasajý Yeni Tapu Altý NO:23 Tel: Kuþadasý / TÜRKÝYE demokrat PERSONEL ÝLANI Emlak ve Ret a Car'da görevlendirilmek üzere yabancý dil bilen, ehliyetli bay ve bayan personel alýnacaktýr. CV : : SEVDÝKLERÝNÝZÝ SEVÝNDÝRMEK ÝÇÝN SÝZE BÝR TELEFON KADAR YAKINIZ CANO ÇiÇEKÇiLiK Sayfa 4 AYDIN 5. YÖRÜK ÞENLÝKLERÝ YAPILDI - Binlerce Yörük Karaçakal Yaylasý'nda bir araya geldi - Þenlikte þehitler için Kur'an okunup dualar edildi. Aydýn'ýn Yenipazar Ýlçesi'nde, Kur'an okunup dualar edildi. bu yýl 5.'si düzenlenen Yörük Þenliðe, Aydýn Yörüklerinin Þenlikleri ülkenin deðiþik illerinden yaný sýra, Muðla, Denizli, Uþak, binlerce Yörüðü bir araya getirdi. 8 Afyon, Isparta, Ýzmir, Ýstanbul, Asýrlýk mazisi bulunan Karaçakal Gaziantep ve deðiþik illerde Köyü'nün yaylasýnda yapýlan yaþayan Yörük boylarýndan çok þenlikler Yörük geleneklerinde sayýda davetli katýldý. Þenlikte ilk olduðu gibi Türk Bayraðý'nýn defa karþýlaþan bir çok Yörük de dikilmesiyle baþladý. Oldukça renkli hasret giderdiler. geçen ve geleneksel hale getirilen Kültür Bakanlýðý'nýn da Yörük Þenliklerinde Þehitler için desteklediði þenliklerde Bakanlýk Kur'an okunup dualar edildi. sanatçýlarý da yer aldý. Kültür ve Karaçakal Yörüklerinin ilk Turizm Bakanlýðý Ýzmir Türk yaylaklarý arasýnda yer alan ve Dünyasý'nýn dans ve müzik Karaçakal Yaylasý'nda topluluðunun sanatçýlarý Sýla Akýþýk gerçekleþtirilen þenliðe Aydýn Valisi ve Tahsin Duru'nun seslendirdiði Hüseyin Avni Coþ, Yenipazar eserler ilgiyle izlendi. Kaymakamý Ünal Kýlýçarslan, çevre Saygý duruþu ve Ýstiklal ilçe ve beldelerin belediye Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan gerçekleþtirenlere teþekkür etti. Bu baþkanlarý, Aydýn Ýl Kültür ve Þenlik Aydýn Valisi Hüseyin Avni etkinliklerle ayný zamanda Turizm Müdürü Nuri Aktakka, Coþ'un Yörük Beyi Çadýrýna Türk unutulmaya yüz tutmuþ gelenek Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Bayraðý'ný dikmesi ile baþladý. ve göreneklerin gençlere Alýcýk, Karaçakal Köyü Muhtarý Yöresel kýyafetli Yörük kadýnlarý, aktarýldýðýný da kaydeden Vali Coþ, Mehmet Ali Cengiz, Karaçakal þenliðe katýlanlara yöresel Ülkemizin birlik ve beraberliðinde Yörükleri Yardýmlaþma ve yemeklerin ardýndan yayýk ayraný istikbalinde Yörüklerin ne kadar Dayanýþma Derneði Baþkaný Duran ikram edildi. Bu arda þenlik önemli olduðunu hepimiz biliyoruz. Teke ile ülkenin deðiþik illerinde kapsamýnda Yörüklerinin göçebe Teknolojik geliþmeler ve deðiþik yaþayan binlerce Yörük katýldý. hayatlarý sýrasýnda kullandýklarý nedenlerle örf ve adetimizi Þenlik hazýrlýklarýna yaklaþýk malzemelerden oluþan çeþitli unutmamýzýn, bizi biz yapan bir hafta önceden baþlayan sergiler açýldý. deðerlerden uzaklaþmamýzýn Karaçakal Yörükleri temsili olarak Aydýn Valisi Hüseyin Avni olumsuz etkileri ve zararlarý büyük kurduklarý kýl çadýrlarda Coþ, törende yaptýðý konuþmada, olur. Bu nedenle muhakkak misafirlerini aðýrladýlar. Sabah geçmiþ dönemlerdeki tarihi evlatlarýmýza gençlerimize saatlerinde baþlayan þenliklerde deðerlerin bu günlere taþýnarak köklerimizi anlatmamýz gerekir. Örf önce ülke savunmasýnda tekrar yaþatýlmasýnýn önemine ve adetlerimizi ülkemizin birlik ve yaþamlarýný yitiren tüm þehitler için deðinerek organizasyonu beraberliðinin de sigortasýdýr. Bu nedenle bunlarýn genç nesillere aktarýlmasý çok önemlidir. Köklerimizden özümüzden kopmadan bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bu güzel etkinliði gerçekleþtiren herkese teþekkür ediyorum dedi. Dernek Baþkaný Duran Teke ise, dernek olarak günden güne yok olmaya yüz tutan Yörük geleneklerini sürdürmeye çalýþtýðýný kaydederek etkinliðe destek veren herkese teþekkür etti. Akþam saatlerine kadar devam eden þenliklerde, ülkenin deðiþik illerinden gelen binlerce Yörük doyasýya hasret giderdi. ÇÝNE'DE ÞÜPHELÝ ÖLÜM - Ünlüce Köyü'nde bir þahýs tarlasýnda ölü bulundu. Aydýn'ýn Çine ilçesine baðlý Ünlüce Köyü'nde bir þahýs tarlasýnda ölü bulundu. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan þüpheli bulunan ölüm olayý ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgiye göre ilçeye baðlý Ünlüce Köyü'nde yaþayan 52 yaþýndaki Niyazi Kaçar çalýþmak için gittiði tarlasýndan geri dönmeyince yakýnlarý durumundan endiþe ederek tarlaya gitti. Tarlada þahsýn cesedi ile karþýlaþan yakýnlarý durumu jandarmaya haber verdi. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan el konulan olayda þahsýn cesedi otopsi için Çine Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.

6

7

8 06 Mayýs 2010 ÝHMAL EDÝLEN 'RETÝNA YIRTILMASI' KÖRLÜÐE NEDEN OLUYOR Aydýn Göz Hastanesi Hekimi Prof. Dr. Erkin Kýr: Miyoplar retina yýrtýlmasýna karþý gözlerini daha sýk muayene ettirmeli yüzünden, bu iki tabakanýn arasýna sývý sýzmasýyla geliþir. En sýk, gözün uzamasýna baðlý olan yüksek miyopilerde gözlenir ve görmeyi ciddi þekilde azaltan bir göz hastalýðýdýr. Retina dekolmanýnýn nedenleri; Vitreus gözün ortasýný dolduran þeffaf bir jeldir. Yaþlandýkça vitreus retinayý yapýþýk olduðu yerlerden çekebilmektedir. Genelde vitreus retinadan sorunsuz bir þekilde ayrýlýr. Ancak bazý durumlarda retina bir veya birkaç yerden yýrtýlýr. Bu yýrtýk yerinden sývý girmeye baþlar ve retinayý bulunduðu yerden ayýrýr. Aydýn Göz Hastanesi Bunun dýþýnda, Miyopi, daha önce Konsültan Hekimlerinden Prof. Dr. geçirilmiþ katarakt cerrahisi, Erkin Kýr, körlüðe neden olan en glokom, aðýr göz travmasý, diðer önemli hastalýklardan birinin retina gözde daha önce meydana gelmiþ hastalýklarý olduðunu belirtti. Bu retina dekolmaný, ailede retina sorunun erken çözümü için erken dekolmaný hikayesi, göz teþhisin þart olduðunu belirten doktorunca retinada zayýf yerlerin Prof. Dr. Erkin Kýr, özellikle saptanmýþ olmasý retina dekolmaný miyopilerin retina yýrtýlmasýna karþý riskini artýran durumlardýr. Retina gözlerini daha sýk muayene dekolmanýnýn belirtileri, ýþýk ettirmesini önerdi. çakmalarý, yeni oluþan uçuþmalar, Retina dekolmaný; Retina görme alanýnýzda gri bir perdenin sinir tabakasýnýn altýndaki pigment hareket etmesi, belirli bir alaný epiteli tabakasýndan ayrýlmasý görememe. (yýrtýðýn yerine göre olarak tanýmlayan Aydýn Göz baktýðýnýz cismin alt veya üstünü Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. görmemeye baþlarsýnýz), Erkin Kýr, Çoðunlukla retinada görmenin tamamen kaybýdýr oluþan yýrtýk veya delikler ifadelerine yer verdi. FAREYLE MÜCADELE ÇALIÞMALARI - Tarla faresi popülâsyonunu baský altýnda tutmak için çiftçiler eðitiliyor. Aydýn'da artan Tarla Faresi popülâsyonunu baský altýnda tutmak ve ürün kaybýný en aza indirmek için Tarým Ýl Müdürlüðü'nce 22 Mart'ta baþlayan eðitim seferberliði aralýksýz devam ediyor. Aydýn Tarým Ýl Müdürlüðü'nce oluþturulan üç ekip, her akþam merkez ilçeye baðlý üç köyde Tarla Faresi ile mücadele konusunda köylülere bilgi veriyor. Bu güne kadar merkez ilçeye baðlý 18 köyde eðitim toplantýsý yapýlýrken; diðer merkez köylerde de her gün üç köyde olmak üzere eðitimlere devam ediliyor. Yapýlan toplantýlarda çiftçilere fareyle mücadele yöntemi olarak öncelikle kültürel tedbirlerin yapýlmasý ve zorunlu hallerde ilaçlý mücadeleye baþvurmalarý anlatýlýyor. Çiftçilere ilaçlý mücadelede dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgiler verilirken, ilaçlý mücadelede bütün köy halký ile birlikte yaptýklarýnda baþarý þanslarýnýn artacaðý kaydediliyor. demokrat Sayfa 5 TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIR Retinal yýrtýklarýnýn, genelde lazer veya kryoterapi (dondurarak) ile yapýldýðýný kaydeden Prof. Dr. Kýr, Bu iþlemler ayaktan poliklinik ortamýnda yapýlabilmektedir. Retina dekolmaný vakalarýnda, hemen hemen tüm vakalar ameliyat ile tedavi edilir. Lazerle yapýlan tedavi sonrasý takip önemlidir. Bir gözde yýrtýk ya da dekolman yapan nedenler, diðer gözde de büyük bir olasýlýkla oluþabilir. Ailede dekolman varsa, aile bireyleri mutlaka kontrol altýnda tutulmalýdýr. Yüksek miyopisi (6 dioptri ve üstü) olan kiþiler hiç yakýnmalarý yoksa bile 2 yýlda bir göz dibi muayenesinden geçirilmelidirler. Göze direkt gelen darbelerden sonra ihmal edilmeden göz dibi muayenesi yapýlmalýdýr. Gözde ýþýk çakmasý, en kýsa zamanda göz dibi muayenesini gerektiren acil bir durumdur. Daha önce retinasýnda yýrtýk oluþmuþ ya da yýrtýk riski taþýyan hastalar ve yüksek miyopisi olanlar sert hareketlerden, sýçrayýp atlamalardan ve aðýr yük taþýmaktan sakýnmalýdýrlar. Dekolman ameliyatý ne kadar çabuk yapýlýrsa, baþarý þansýnýn o kadar yüksek olacaðý unutulmamalýdýr dedi. Aydýn Göz Hastanesi Hekimlerinden prof. Dr. Erkin Kýr, Ameliyatta gözüne gaz konulanlarýn, baloncuðun tamamen kaybolduðu söylenene kadar kesinlikle uçak yolculuðu yapmamasý gerektiðinin de altýný çizdi. AYDINLI VETERÝNERLERDEN ET TAVSÝYESÝ Aydýn Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Muharrem Uçmaklýoðlu: Kesinlikle özel sektöre ithalat izni verilmemelidir Aydýn Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Muharrem Uçmaklýoðlu, oluþan et fiyatlarýnýn spekülatif olduðunu iddia ederek, Kesinlikle özel sektöre ithalat izni verilmemelidir dedi. Aydýn Veteriner Hekimler odasý üyeleriyle birlikte oda binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen Muharrem Uçmaklýoðlu, son günlerde et fiyatlarýnýn yükseldiðine iþaret etti. Hükümetin yükselen et fiyatlarýna müdahale etmesinin doðru olduðunu ancak bu kararda geç kalýndýðýný öne süren Uçmaklýoðlu, Kesinlikle özel sektöre ithalat izni verilmemelidir. Et Balýk Kurumlarý vasýtasýyla yapýlacak ithalatta, kesinlikle et ithalatý yapýlmamalý, ithal edilecek olan besi hayvanlarý zoonoz hayvan hastalýklarý, hormon ve ilaç kalýntýlarý bakýmýndan kontrol ve denetimleri yapýlarak getirilmelidir. Üreticinin elindeki besi hayvanlarýmýzý ihtiyacýmýza cevap verebilecek kadar olduðu da göz önünde bulundurulmalý. Ýthalat, kesinlikle kalýcý ve devamlý olmamalýdýr. En güzeli hiç hayvan ithal edilmemeli, besi üreticimiz desteklenerek, sübvanse edilmelidir. Kaçak ve kontrolsüz kesimlerin engellenmesi için kontrol ve denetimler artýrýlmalý. Bu konudaki cezalar caydýrýcý nitelikte olmalýdýr. Hayvansal ürünlerle ilgili vergi oranlarý düþürülmeli. KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmelidir. Zoonoz hayvan hastalýklarý ile mücadele edilmeli. Bu konuda veteriner hekimlerin etkinliði artýrýlmalýdýr diye konuþtu. AYDIN LÝSESÝ MEZUNLARI BÝR ARAYA GELDÝ Aydýn Lisesi Mezunlar Derneði (ALMED) yönetim kurulu tarafýndan düzenlenen etkinlikte; okuldan yýllar önce mezun olan eski ve yeni mezunlar bir araya geldi. ALMED yönetim kurlu tarafýndan Aymendo Tesislerinde düzenlenen dayanýþma etkinliðine ALMED Baþkaný Tülay Aydýn ve Aydýn Lisesi mezunlarý katýldý. Etkinlikte konuþan ALMED Baþkaný Tülay Aydýn, etkinliðe istenilen katýlýmýn saðlanamamasý nedeniyle biraz üzgün olduklarýný ancak buna karþýn ALMED'in çok güçlü bir yapýya sahip olduðunu savundu. Aydýn Lisesi'nin verdiði ve ülkeye mal olmuþ mezunlarýyla tanýndýðýna iþaret eden Aydýn, Türkiye'yi yöneten ve Türkiye'de bir çok iyi yerlere gelen bir çok kiþi Aydýn Lisesi mezunudur. Kimimiz Nazilli'de, kimimiz Söke'de, kimimiz Ankara'da oturuyor. Ama hepimiz Aydýn Lise'liyiz. En güzel gençlik günlerimiz, Aydýn Lisesi gibi büyük eðitim abidesinde geçti. Ne mutlu bize acýsýyla tatlýsýyla bu anýlarý paylaþtýk. ALMED olarak 5 yýldýr düzenlediðimiz bu etkinlikle Aydýn Lisesi'nin eski ve yeni mezunlarýný buluþturuyoruz. Geleneksel hale gelen bu etkinliðimizden elde edilen gelirle ALMED olarak ihtiyaç sahibi öðrencilerimize burs vererek, eðitimlerine katký saðlýyoruz dedi. Etkinliðin sonunda Aydýn Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Selma Þen, Aydýn Lisesine saðladýklarý desteklerinden ötürü ALMED Baþkaný Tülay Aydýn'a çiçek vererek, teþekkür etti. Berke ajans BROÞÜR KATALOG AFÝÞ MENÜ AMERÝKAN SERVÝS MATBU EVRAK Gazetecilik Reklam Organizasyon ARTIK AZ MÝKTARDAKÝ RENKLÝ BASKILARINIZI DERT ETMEYÝN! HER TÜRLÜ RENKLÝ OFSET BASKI ÝÞLERÝ YENÝ DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMÝMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Saðlýk Caddesi Adalýoðlu Ýþhaný Kat:2 No:78 (1. Noter Karþýsý) KUÞADASI Tel & Faks : E-posta: ÝSTER 1 ADET! ÝSTERSE 1000!

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı