Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 5 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 7 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 7 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden 4 olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz.

6 Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar) olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler in teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn önerileriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için Ýçindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 5

7 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN FREN SÝSTEMÝ CAM SÝLECEÐÝ UYARI LAMBASI PARK/EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN DURUMDA (ELEKTRÝK SOKETÝ) ÜST VE ALT HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA ÇOCUK KOLTUÐU ALT BAÐLANTI KANCALARI VE KAYIÞI (LATCH) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM ÖN SÝS LAMBASI YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ EMNÝYET KEMERÝ KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ ELEKTRÝK ISITMALI ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI HAVALANDIRMA FANI DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI DIÞ AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇOCUK KOLTUÐU MOTOR TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET VE YIKAMA SUYU GÖSTERGESÝ DÖRTLÜ FLAÞÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI ACÝL DURUMLARDA GÖSTERGE PANELÝ KOLU ÇEKÝNÝZ AYDINLATMASI ARIZA ÝKAZ LAMBASI YAKITTA SU VAR ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ KIZDIRMA BUJÝSÝ PARK LAMBALARI KAPI AÇIK TENTE AÇIK ÇAKMAK ANA FAR DÜÐMESÝ 6

8 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol üst köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca motor bölmesinde bulunan bir etikette de yer almaktadýr. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý l Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 13 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI l Yedek Anahtarlar l Genel Bilgiler l DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - VARSA l Direksiyonu Kilitlemek için l Direksiyonu Kilidini Açmak için l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri - Varsa l Merkezi Kilit Sistemi l Otomatik kapý kilitleri - Varsa l Çocuk Emniyet Kilidi (Arka Kapýlarda) l UZAKTAN KUMANDA l Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý

11 10 l Kapýlarýn Kilitlenmesi l Sesli Uyarý Sistemi - Varsa l Ek Uzaktan Kumanda Cihazlarý l Genel Bilgiler l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 17 l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý l BAGAJ KAPAÐI l ACÝL DURUMLARDA ARKA KOLTUÐU YATIRMA KOLU.20 l ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR l Otomatik Açma Özelliði l Arka Cam Kumanda Düðmeleri l Rüzgar Türbülansý l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancasý l Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi. 24 l Emniyet Kemeri Gergileri l Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ... 33

12 l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. ACC (Aksesuar) LOCK (Kilitli) OFF (Kapalý) ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) START (ÇALIÞTIRMA) LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) OFF (Kapalý) ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) START (ÇALIÞTIRMA) 12 Araç Anahtarý Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da kullanabilirsiniz. Otomatik Þanzýmanlý Araçlarda Otomatik þanzýman vites kolunu PARK konumuna getirip, vites kolunun üzerinde bulunan düðmenin tekrar dýþarý çýktýðýndan emin olunuz. Kontak anahtarýný önce OFF (Kapalý) konumuna getiriniz, sonra LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkartýnýz. Kontak Anahtarý Konumlarý Anahtarý, vites kolunu PARK konumuna getirmeden önce çýkartmaya çalýþýrsanýz, anahtar geçici olarak bir süre kontak yuvasýnda kilitli kalabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, anahtarý hafifçe saða doðru çevirip yan tarafta açýklanan þekilde çýkartýnýz. Bir arýza oluþtuðu taktirde sistem, bu güvenlik fonksiyonunun çalýþmadýðý konusunda sizi uyarmak amacý ile anahtarý kontak yuvasýnda tutacaktýr. Bu durumda motoru çalýþtýrmanýz ve stop etmeniz mümkün olacak ancak anahtarýn kontak yuvasýndan çýkartýlabilmesi için servis çaðýrmanýz gerekecektir. Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda Kontak anahtarý ile gösterge panelinin arasýnda bulunan anahtar serbest býrakma düðmesine basýp basýlý durumda tutunuz. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkartýnýz. Kontak Anahtarý Konumlarý UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara park frenine, fren pedalýna ve de vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da baþka kumanda elemanlarýný çalýþtýrabilir, hatta aracý hareket ettirebilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz.

14 Kapýnýn Anahtarla Kilitlenmesi Anahtarýn her iki tarafýný da kullanabilirsiniz. Kapýyý kilitlemek için anahtarý geriye doðru, kapýnýn kilidini açmak için ise ileriye doðru çevirmeniz gerekmektedir. Kapý kilidinin yaðlanmasý hakkýnda bilgi almak için lütfen bu kullaným kýlavuzunun 7inci Bölümüne baþvurunuz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda iken sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. Kontak anahtarý yuvada iken sürücü kapýsý açýldýðýnda elektrik kumandalý kapý kilidi fonksiyonu çalýþmayacaktýr. SENTRY KEY ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem, aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten sonra Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn ampul kontrolünden sonra yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý Lambasýnýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla ilgili sorunlar yaþanabilir veya güvenlik korumasý ortadan kalkabilir. l Ayný anahtarlýkta bulunan yedek Sentry Key kontak anahtarý veya elektronik verici takýlý diðer parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýna fiziki olarak temas etmedikleri taktirde anahtarla (elektronik verici ile) ilgi bir soruna neden olmayacaklardýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer elektronik donaným sistemde giriþime neden olmayacaktýr. Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar araç elektronik sistemine programlanmýþtýr. Yedek Anahtarlar Araç sadece araç elektroniðine programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Key bir daha baþka bir araca programlanamaz. Satýþ esnasýnda araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlarýn çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç elektroniðine programlanmasý iþlemini içermektedir. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. 13

15 Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Avrupa Topluluðu Yönergesinin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. Bu sistem 1999/5/EC sayýlý Yönergeyi uygulayan aþaðýdaki ülkelerde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk. (Ýngiltere) Uygunluk Beyanýnýn aslýný internette kim_ec.html (site ingilizcedir) adresinde bulabilirsiniz. Bu sistemin çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. 14 DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - VARSA Aracýnýzda pasif direksiyon kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Bu kilit, kontak anahtarýnýn yuvasýnda takýlý olmadýðý durumlarda direksiyon simidinin hareket ettirilmesini önler. Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý deðilken direksiyon simidinin saða veya sola doðru yarým (1/2) tur çevrilmesi halinde direksiyon kilitlenecektir. Direksiyonu Kilitlemek için Motor çalýþýr durumda iken direksiyon simidini yarým tur çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak anahtarýný çýkartýnýz. Direksiyon simidini, kilitleninceye kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Direksiyon Kilidini Açmak için Kontak anahtarýný yuvasýna takýn ve motoru çalýþtýrýnýz. Anahtarý çevirmekte güçlük çekiyorsanýz, direksiyon simidini kilit açýlýncaya kadar saða veya sola doðru hafifçe çevirin. Eðer direksiyonu kilitlemek için saða doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe saða doðru çevirmeniz gerekecektir. Kilitlemek için sola doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe sola doðru çevirmeniz gerekecektir. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý içeriden kilitlemek için manuel kilit düðmesini kullanýnýz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Bu nedenle kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat ediniz. UYARI! Bir kaza anýnda güvenliðinizi saðlamak amacý ile, seyir sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken tüm araç kapýlarýný kilitleyiniz.

16 UYARI! Araçtan ayrýlýrken daima kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri - Varsa Ön kapý kaplama panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlarý kilitleyip açabilirsiniz. Merkezi Kilit Sistemi - Varsa Anahtar sürücü kapýsýndaki kilit yuvasýnda LOCK (Kilitli) konumuna getirildiðinde aracýn tüm kapýlarý ve bagaj kapaðý kilitlenecektir. Merkezi Kilit Açma sisteminin çift etkinleþtirme özelliði nedeniyle, aracýn tüm kapýlarýný ve bagaj kapaðýný bir seferde açmak (UNLOCK) için anahtarýn yuvasýnda beþ saniye içerisinde iki kez UNLOCK (AÇMA) konumuna getirilmesi gerekmektedir. Aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulamak suretiyle, bu özelliði devreden çýkartabilir ve tüm kapýlarla bagaj kapaðýnýn kilidini, anahtarý bir kez çevirerek açabilirsiniz. 2nci ve 3üncü adýmlar 10 saniye içerisinde gerçekleþtirilmelidir. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumunda sona ermek üzere dört ON (AÇIK) konumundan OFF (KAPALI) konumuna getiriniz (motoru çalýþtýrmayýnýz). 3. Kapý üzerindeki iç kilit düðmesini UNLOCK (kilit açma) konumuna getiriniz. 4. Çift etkinleþtirme özelliðini baþarýyla devre dýþý býrakýldýðýný belirten bir sinyal sesi duyacaksýnýz.. Yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayarak sistemi yeniden devreye alabilirsiniz. Otomatik Kapý Kilitleri - Varsa Aþaðýdaki koþullarýn tümü gerçekleþtiðinde kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 1. Tüm kapýlar kapalý 2. Aracýn hýzý 24 km/saatin (15 mil/saat) üzerinde 3. Gaz pedalý basýlý durumda Otomatik Kapý Kilidi özelliði aþaðýda belirtilen iþlemler yardýmýyla devreye alýnýp devreden çýkarýlabilir: 2nci ve 3üncü adýmlar 10 saniye içerisinde gerçekleþtirilmelidir. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumunda sona ermek üzere dört kez ON (AÇIK) konumundan OFF (KAPALI) konumuna getiriniz (motoru çalýþtýrmayýnýz). 3. Kapý üzerindeki iç kilit düðmesini LOCK (kilitli) konumuna getiriniz. 4. Programlama iþleminin baþarýyla tamamlandýðýný belirten bir sinyal sesi duyacaksýnýz. 15

17 Yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayarak sistemi yeniden devreye alabilirsiniz Çocuk Emniyet Kilidi - (Arka Kapýlarda) Arka koltukta bulunan çocuklara daha güvenli bir ortam saðlanmasý amacýyla arka kapýlar çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr. Sistemi etkinleþtirmek için ilgili arka kapýyý açarak kumanda kolunu YUKARIYA kaldýrýnýz. Herhangi bir arka kapýnýn çocuk kilidi etkinleþtirildiðinde, kapý iç kilit düðmesi açýk durumunda olsa bile, kapý sadece dýþarýdan açýlabilecektir. 16 UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk emniyet kilitleri etkinleþtirildiðinde arka kapýlarýn sadece dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Sistem etkinleþtirilmiþ durumda iken acil durumlarda dýþarý çýkabilmek için, kapý iç kilit düðmesini yukarýya kaldýrýp (açýk duruma getirip) camý indirdikten sonra kapýyý dýþ kapý kolu yardýmýyla açýnýz. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 7 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý saðlar. Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý: Sürücü kapýsýnýn kilitlerini açmak için anahtarlýðýn üzerinde bulunan UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez, tüm kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn kilitlerini açmak için de beþ saniye içerisinde iki kez basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile iki kez yanýp sönecek ve kapý kilitleri açýldýktan sonra iç aydýnlatma lambalarý yanacak ve yaklaþýk 30 saniye süreyle yanmaya devam edecektir. Merkezi kilit sistemi paragrafýnda açýklanan prosedürü uygulamak suretiyle, bir düðmeye basarak tüm kapý kilitlerini açýp kapatabilirsiniz. Kapýlarýn Kilitlenmesi: Tüm kapýlarý ve bagaj kapaðýný kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile bir kez yanýp sönecektir. Korna Uyarý Sistemi - Varsa Kapýlar kilitlendiðinde korna yardýmýyla sesli uyarý veren sistemi aþaðýda açýklanan prosedürü uygulayarak etkinleþtirip devre dýþý býrakabilirsiniz. 1. Kontak anahtarýný yuvaya takýp ON (Açýk) konumuna getiriniz. 2. Uzaktan kumanda cihazýnýn üzerindeki UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine basýp dört ila on saniye süre ile basýlý tutunuz. 3. UNLOCK (Kilit açma) düðmesine basmaya devam ederken ayný zamanda LOCK (Kilitleme) düðmesine de basýnýz.

18 4. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Ýþlemin tamamlandýðý sesli uyarý ile bildirilecektir. Araç Premium Güvenlik Alarmý sisteminde bu özellik sunulmamaktadýr. Ek Uzaktan Kumanda Cihazlarý Aracýnýza en fazla 4 adet uzaktan kumanda cihazý programlanabilmektedir. Üretim sýrasýnda 2 adet uzaktan kumanda cihazý programlanmýþtýr. Ek uzaktan kumanda cihazý temin etmek için bayinize baþvurunuz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalarýna neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü 1 ila 2 yýl arasýndadýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yakýn bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 2016 veya eþdeðeri pillerin kullanýlmasý önerilmektedir. NOT : Uzaktan kumanda cihazýnýn arka muhafazasý üzerindeki pil kutup baþlarýna veya basýlý devre kartýna temas etmeyiniz. 1. Uzaktan kumanda cihazýný düðmeleri aþaðýya bakacak þekilde çevirerek madeni bir para veya benzeri bir alet ile ek yerinden ikiye ayýrýnýz. Bu sýrada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihazýný tekrar monte etmek için iki parçasýný bastýrarak kapatýnýz. Ek yerlerindeki aralýk her tarafta eþit olmalýdýr. Uzaktan kumanda cihazýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. PREMIUM ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem kapýlarý, motor kaputunu, bagaj kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Sistem cam kýrýlmasý gibi harici müdahaleleri ultrasonik algýlama sistemi yardýmýyla izlemektedir. Kendine ait bataryasý bulunan 110 desibel gücündeki bir siren, araca yapýlan müdahaleler nedeniyle elektrik baðlantýlarýnýn ve iletiþimin kesildiðini algýlayabilmektedir. 17

19 Alarm tetiklendiðinde, sistem 30 saniye süreyle sesli sinyal verecektir. Tetikleme cihazý devre dýþý býrakýlmadýðý taktirde sistem 5 saniye bekledikten sonra 30 saniye daha sesli sinyal verecektir. Tetikleme durumunun devam etmesi halinde bu durum 5 dakika boyunca tekrarlayacaktýr. Ultrasonik sensörü etkinleþtirildiðinde alarm sistemi sireni 30 saniye süreyle tetikleyecektir. Alarm sisteminin bu kýsmý kurulduðunda, aracýn içerisinde meydana gelen herhangi bir hareket alarmý tetikleyecektir. Sürücü kapýsýnda bulunan kilit silindirini anahtarla açmak suretiyle araca girerken sirenin çalmasýný önlemek için, geçerli bir Sentry anahtarý kullanmanýz ve 5 saniye içerisinde kontak anahtarýný ON/START (AÇIK/ÇALIÞTIRMA) konumuna getirmeniz gerekmektedir. Alarmýn kurulmasý: 1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra araçtan ininiz. 2. Kapýyý, kapý üzerinde bulunan kilit silindiri, elektrik kumandalý kilit düðmesi ya da uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz. 3. Gösterge tablosunda bulunan uyarý lambasý 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Bu durum sistemin kurulmakta olduðunu göstermektedir. 16 saniyelik sürenin sonunda uyarý lambasý yavaþ bir þekilde yanýp 18 sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir. Sentry Key Ýmmobilizer Sistemi ile donatýlmýþ araçlar geçerli bir anahtar yardýmýyla güvenli bir þekilde çalýþtýrýlabilmektedir. Geçerli anahtar söz konusu araca programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar kullanýldýðýnda ise tetiklenecektir. Evcil hayvanlarýn ya da çocuklarýn, araç içerisindeki hareketleriyle alarmý tetiklemelerine neden olmadan alarmý kurulmuþ bir araç içerisinde býrakýlmalarýný saðlamak amacý ile, alarm sisteminin iç algýlama sensörü dýþýndaki tüm dýþ müdahaleleri izleyecek þekilde kurulmasý mümkün olmaktadýr. Ýç algýlama sensörünü devre dýþý býrakmak için kapý kilit silindirini ya da uzaktan kumanda cihazýný veya her ikisini birden kullanmak suretiyle, LOCK (Kilitleme) talebini 5 saniye içerisinde üç kez etkinleþtiriniz. Alarmý daha sonra yeniden kurduðunuzda iç algýlama alarmý sensörleri otomatik olarak etkinleþtirilecektir. Sistemin devre dýþý býrakýlmasý: Ön kapýlardan birinin kilidini kontak anahtarý ya da uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla açýnýz. Kapýnýn kilidini kontak anahtarý yardýmýyla açýyorsanýz, 5 saniye içerisinde anahtarý ON/START (AÇIK/ÇALIÞTIRMA) konumuna getirmediðiniz taktirde alarm etkinleþtirilecektir. Aracý geçerli bir Sentry anahtarla çalýþtýrdýðýnýzda sistemi devreden çýkacaktýr. Geçerli anahtar söz konusu araca programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar kullanýldýðýnda ise tetiklenecektir. Akü baðlantýsýnýn ayrýlmasý sistemin devre dýþý kalmasýna neden olmayacaktýr. Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr.

20 BAGAJ KAPAÐI Aracý çalýþtýrmak için kullandýðýnýz anahtar kapýlarý kilitleyip açmak ve bagaj kapaðýný açmak amacý ile de kullanýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý kilide yerleþtirerek saða doðru çeviriniz. Bagaj kapaðýnýn kilidini uzaktan kumanda cihazý ya da ön kapýlarda bulunan elektrik kumandalý bagaj açma düðmesi yardýmýyla da açabilirsiniz. Merkezi kilit özelliðinin (varsa) bagaj kapaðý kilit silindiri yardýmýyla etkinleþtirilmesi de mümkün olmaktadýr. Kilidi açýldýktan sonra bagaj kapaðý anahtar yardýmý olmadan açýlýp kapatýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için, bagaj kapaðý kolunun arka tarafýnda bulunan bagaj kapaðý açma düðmesine basýp bagaj kapaðýný tek hareketle çekerek açýnýz. Bagaj kapaðý kolu Bir elektrik arýzasý oluþtuðu ya da uzaktan kumanda cihazý çalýþmadýðý taktirde, anahtarý bagaj kapaðý kilit silindirine yerleþtirip saða doðru çeviriniz. Bagaj kapaðý kolu yardýmýyla bagaj kapaðýný tek hareketle çekerek açýnýz. UYARI! l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz. l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullanmanýz gerektiðinde, tüm camlarý kapatýnýz ve klima fan düðmesini hýzlý konuma getiriniz. Araç içi sirkülasyon konumunu KULLANMAYINIZ. Bagaj kapaðý açýk durumda iken gazlý amortisörler ile desteklenmektedir. Ancak gaz basýncý sýcaklýða baðlý olarak düþeceði için soðuk havalarda bagaj kapaðýný açarken bu desteklere yardýmcý olmanýz gerekebilecektir. 19

21 ACÝL DURUMLARDA ARKA KOLTUÐU YATIRMA KOLU UYARI! Çocuklarýn þapkalýk paneli 1 (Üst) ya da 2 (Orta) konumunda iken dýþarýdan týrmanarak veya aracýn içinden geçerek bagaj bölmesine girmesine izin vermeyiniz. Aracýnýzýn baþýnda deðilken bagaj kapaðýný her zaman kapatýnýz. Bagaj bölmesine girdikten sonra çocuklar aracýn içinden geçerek girmiþ olsalar bile bagaj bölmesinden çýkamayabilirler. Bagajda mahsur kalan çocuklar havasýzlýktan ya da güneþ çarpmasýndan ölebilirler. Bir güvenlik önlemi olarak sol arka koltuk sýrtlýðýnda Acil Durumlarda Arka Koltuðu Yatýrma Kolu bulunmaktadýr. Þapkalýk paneli 1 (Üst) ya da 2 (Orta) konumunda iken bagajda herhangi bir kiþinin mahsur kalmasý durumunda, sol arka koltuk sýrtlýðýnýn kilidi, kilit mekanizmasýnda bulunan fosforlu kol aþaðý doðru çekilmek suretiyle açýlabilmektedir. Acil durumlarda arka koltuðu yatýrma kolu Koltuk sýrtlýðýnýn kilidi açýldýktan sonra ileri doðru itmek suretiyle yatýrýlarak kabine geçiþ saðlanmaktadýr. Elastik halkanýn daima acil durumlarda arka koltuðu yatýrma kolunun üzerinde bulunmasýna dikkat ediniz. Kol esnek halka üzerinden tamamen aþaðý doðru çekildiði taktirde, orijinal konumuna dönemeyebilecek ve koltuk sýrtlýðý mekanizmasý düzgün bir þekilde çalýþmayabilecektir. ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR Elektrikli cam kumanda düðmeleri orta konsolda klima kumanda düðmelerinin üzerinde yer almaktadýr. Sol üst düðme sol ön cama, sað üst düðme ise sað ön cama kumanda etmektedir. Sol alt düðme sol arka cama, sað alt düðme ise sað arka cama kumanda etmektedir. Cam kumanda düðmelerinin arasýnda bulunan cam kilidi düðmesi, orta zemin konsolunun arka kýsmýnda bulunan arka cam kumanda düðmelerinin etkisiz hale getirilmesi amacý ile kullanýlmaktadýr. Elektrikli cam kumanda düðmeleri 20

22 UYARI! Kontak anahtarý yuvasýnda iken çocuklarý araçta yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Yolcular, özellikle de çocuklar, elektrik kumandalý cam düðmelerini kullanýrken cama sýkýþabilirler. Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir. Otomatik Açma Özelliði Sürücü ve ön yolcu kapýsý cam düðmelerinde otomatik açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesine direnç noktasýný geçecek þekilde basýp býraktýðýnýzda cam otomatik olarak açýlacaktýr. Camý durdurmak için düðmeye ikinci kez herhangi bir yönde basmanýz yeterli olacaktýr. Camý yarým açmak için cam düðmesine direnç noktasýný geçmeden basýnýz ve camý durdurmak istediðiniz an býrakýnýz. Arka Cam Kumanda Düðmeleri Arka cam kumanda düðmeleri orta zemin konsolunun arka kýsmýnda yer almaktadýr. Arka Elektrikli Cam Kumanda Düðmeleri Rüzgar Türbülansý Rüzgar türbülansý kulaklarýnýzda basýnç oluþmasýna ya da helikopter sesine benzer bir ses duymanýza neden olacaktýr. Camlar ya da tavan penceresi (varsa) açýk durumda iken rüzgar türbülansý oluþabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azaltýlmasý mümkündür. Rüzgar türbülansý arka camlar açýk durumda iken oluþuyorsa, ön ve arka camlarýn birlikte açýlmasý türbülans etkisini azaltacaktýr. Rüzgar türbülansý tavan penceresi açýk durumda iken oluþuyorsa, tavan penceresini bu durumu asgari düzeye indirecek þekilde ayarlayabilirsiniz. YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve yolcu için ön hava yastýklarýný ve sürücü ve ön yolcu için yan hava yastýklarýný içermektedir. Yetiþkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri durumunda, emniyet kemerlerini bebek ve çocuk koltuklarýný tespit etmek amacý ile kullanabilirsiniz. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcularýnýzýn mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði açýklanmaktadýr. UYARI! Sizin ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda çok daha ciddi yaralanma riskine maruz kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmalýsýnýz. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de karýþacaðýnýz bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da baþýnýza gelebilir. Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtardýðýný ve çarpýþma sýrasýnda ciddi yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir. 21

23 Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Aracýnýzdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktadýr. Emniyet kemeri toplayýcýsý çok ani duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullarda kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça hareket etmesini saðlamaktadýr. Ancak, bir kaza sýrasýnda emniyet kemeri kilitlenerek sizin aracýn iç aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskinizi azaltýr. UYARI! l Seyir esnasýnda aracýn içinde veya dýþýnda yük taþýnan bölümlerde bulunmak çok tehlikelidir. Bir çarpýþma anýnda bu bölümlerde bulunan yolcularýn ciddi þekilde yaralanma ya da hayatlarýný kaybetme riski çok yüksektir. l Yolcularýnýzýn araç içerisinde koltuk ve emniyet kemeri bulunmayan bir bölümde seyahat etmelerine izin vermeyiniz. l Aracýnýzda bulunan herkesin bir koltukta, emniyet kemeri uygun þekilde baðlanmýþ olarak oturmasýný saðlayýnýz. 22 UYARI! l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde onlar taþýyabilir. l Emniyet kemerinin yanlýþ yere takýlmasý herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için bu talimatlara uyunuz. l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý 1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Geriye yaslanýp koltuðu ayarlayýnýz. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýnda, kolunuzun yanýnda bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak þekilde ayarlayýnýz. KÝLÝTLEME DÝLÝ 3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz klik sesi ile anlayabilirsiniz.

24 UYARI! Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya takýnýz. Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz. Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir. Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma anýnda aðýrlýðýn güçlü kemiklerinize verilmesini saðlayýnýz. Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr. 4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel bölgesindeki boþluðu almak için þekilde gösterildiði gibi omuz tarafýndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok sýký ise, gevþetmek için kemer dilini geriye doðru kaydýrarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan çýkartmayýnýz. UYARI! l Bel emniyet kemerinin bel hizasýndan daha yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü olan leðen ve kalça kemiklerinize deðil, karnýnýza baský yapacaktýr. Bel emniyet kemerini mümkün olduðunca bel hizasýna yakýn takýnýz ve üzerinize tam oturmasýna özen gösteriniz. l Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz olduðundan emin olunuz. Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný, boynunuza baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz. Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr. 6. Emniyet kemerini çýkartmak için tokanýn üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr. Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz. UYARI! Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma, yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir. Arka Orta Bel/Omuz Emniyet Kemeri Toplayýcýsýnýn Kilitlenmesi Bu özellik arka koltuk sýrtlýðý mekanizmasýnýn tam olarak kilitlenmediði durumlarda kemer toplayýcýyý kilitlemek amacý ile kullanýlmaktadýr. Böylece arka koltuk sýrtlýðý yerine tam olarak oturmadan yolcunun arka orta koltuk bel/omuz emniyet kemerini takmasýna izin verilmemektedir. 23

25 l Arka orta koltuk bel/omuz emniyet kemerini çekemiyorsanýz arka koltuk sýrtlýðý mekanizmasýnýn tam olarak kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. l Arka koltuk sýrtlýðý mekanizmasý tam olarak kilitlenmiþ durumda iken dahi arka orta koltuk bel/omuz emniyet kemerini çekemiyorsanýz Otomatik Kilitlemeli Kemer Toplayýcý (ALR) sistemi etkinleþtirilmiþ olabilir. Bu özelliðin devreden çýkartýlabilmesi için emniyet kemerinin tamamen toplayýcýnýn içerisine girmesi gerekmektedir. Emniyet kemeri tamamen toplayýcýnýn içerisine girmeden emniyet kemerini yeniden çekmeniz mümkün olmayacaktýr. UYARI! Arka orta bel/omuz emniyet kemeri, arka koltuða birisi oturduðunda, koltuk sýrtlýðýnýn tamamen dik konumda ve kilitlenmiþ durumda olmasýný saðlayan bir kilitleme mekanizmasý ile donatýlmýþtýr. Arka koltuk sýrtlýðý tamamen dik konumda ve kilitlenmiþ durumda deðilken arka orta koltuk bel/omuz emniyet kemerini toplayýcýdan çekebiliyorsanýz aracý derhal yetkili servise götürmeniz gerekmektedir. Bu uyarýya uyulmamasý ciddi ya da ölümcül yaralanmalara neden olabilecektir. Ayarlanabilir üst omuz kemeri tespit kancasý Ön koltuklarda omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak þekilde yukarý veya aþaðý ayarlanabilir. Tespit kancasý üzerindeki düðmeye basarak serbest býraktýktan sonra boyunuza en uygun duruma getiriniz. Kýsa boyluysanýz kemeri aþaðýya, daha uzun boyluysanýz yukarýya alýnýz. Kancayý serbest býraktýðýnýzda kilitlenip kilitlenmediðini anlamak için aþaðý ve yukarý hareket ettirmeye çalýþýnýz. Kývrýlmýþ bel/omuz emniyet kemerinin düzeltilmesi Kývrýlmýþ bel/omuz kemerini aþaðýda açýklanan yöntem yardýmýyla düzeltebilirsiniz. 1. Emniyet kemeri kilitleme dilini sabit baðlantý noktasýna mümkün olduðu kadar yaklaþtýrýnýz. KÝLÝTLEME DÝLÝ SABÝT BAÐLANTI NOKTASI 2. Emniyet kemeri kilitleme dilinin cm (6-12 inç) üzerinden kemer kayýþýný tutarak 180 döndürmek suretiyle kývrýlmanýn kilitleme dilinin hemen üzerinden baþlamasýný saðlayýnýz. 24

26 3.Emniyet kemeri kilitleme dilini kývrýlmýþ kemer kayýþý üzerinde yukarý doðru çekiniz. Kývrýlmýþ kýsým kilitleme dilinin üst kýsmýndaki yuvaya girmelidir. 4. Emniyet kemeri kilitleme dilini kývrýlmýþ kýsýmdan tamamen kurtulana kadar yukarý doðru çekmeye devam ediniz. Emniyet Kemeri Gergileri Ön koltuklardaki emniyet kemerlerinde, çarpýþma sýrasýnda kemerlerin gevþekliðini alan gergiler bulunmaktadýr. Bir çarpýþma anýnda bu gergiler emniyet kemerini sýký bir þekilde tutarak emniyet kemeri sisteminin performansýný arttýrmaktadýr. Gergiler, çocuk koltuðunda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullanýcýlar için uygundur. Emniyet kemeri gergileri emniyet kemerinin düzgün bir þekilde takýlmamýþ olmasýný telafi etmez. Emniyet kemeri sýkýca takýlmalý ve düzgün bir þekilde yerleþtirilmelidir. Emniyet kemeri gergileri hava yastýðý kumanda modülü (bkz. Hava Yastýðý bölümü) tarafýndan tetiklenir. Ön hava yastýklarý gibi gergiler de tek kullanýmlýktýr. Hava yastýklarýnýn ve gergilerin devreye gireceði þiddette bir kazadan sonra hava yastýklarý da gergiler de deðiþtirilmelidir. Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar Hamile bayanlarýn hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalarýný öneririz. Bebeði emniyette tutmanýn en iyi yolu anneyi emniyette tutmaktýr. Hamile bayanlar emniyet kemerinin bel kýsmýný uyluk kemiklerinin etrafýna yerleþtirmeli ve kalça kemiklerine mümkün olduðunca oturmasýna özen göstermelidir. Kemer aþaðýda tutulmalý ve karýn üzerine gelmemelidir. Böylece olasý bir çarpýþma anýnda tüm aðýrlýðý güçlü kalça kemikleri taþýyacaktýr. Sürücü ve Ön Yolcu ilave koruma sistemleri (SRS) Hava Yastýðý Aracýnýzda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý bulunmaktadýr. Sürücü hava yastýðý direksiyon simidine yerleþtirilmiþtir. Ön yolcu hava yastýðý göðüste, torpido gözünün üst kýsmýnda bulunmaktadýr. Hava yastýðý kapaklarýnda kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktadýr. SÜRÜCÜ HAVA YASTIÐI YOLCU HAVA YASTIÐI DÝZ KORUYUCULARI Ön hava yastýklarý daha düþük kuvvetle açýlmasýna olanak saðlayan bir tasarýma sahiptir. 25

27 Yan hava yastýklarý, sürücü ve ön yolcu koltuklarýnýn içerisinde yer almakta ve kapaklarýnda SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktadýr. 26 UYARI! l Hava yastýðý kapaklarýnýn üzerine veya çevresine herhangi bir eþya koymayýnýz ve bu kapaklarý açmaya çalýþmayýnýz. Hava yastýklarýna zarar verebilir ve hava yastýðý gerektiðinde sizi koruyamayacaðý için yaralanabilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar sadece hava yastýklarý þiþtiðinde açýlmak üzere dizayn edilmiþtir. l Koltuklarýnýza kýlýf takmayýnýz ve yan hava yastýklarýyla aranýza hiçbir eþya koymayýnýz. Aksi taktirde yan hava yastýklarýnýn performansý olumsuz þekilde etkilenecek ve/veya bu eþyalarý size doðru fýrlatarak ciddi bir þekilde yaralanmanýza neden olabilecektir. l Kapýlarýn üzerine veya civarýna bardaklýk ya da baþka bir cisim takmayýnýz. Yan hava yastýklarý açýlýrken bu cisimleri fýrlatarak ciddi yaralanmalara neden olabilecektir. Hava yastýklarý orta ve yüksek þiddetteki darbelerde açýlýr. Emniyet kemerlerinin yaný sýra ön hava yastýklarý ve ön panel diz koruyucularý sürücü ve ön yolcu için daha fazla koruma saðlar. Yan hava yastýklarý da emniyet kemerleri ile birlikte yolcu korumasýný arttýrýr. Emniyet kemerleri sizi birçok çarpýþmada koruyacak þekilde geliþtirilmiþtir. Ön hava yastýklarý orta ve yüksek þiddetteki önden çarpmalarda açýlýr. Aracýnýz yan hava yastýklarý ile donatýlmýþsa orta ve yüksek þiddetteki yandan çarpmalarda çarpmanýn olduðu taraftaki yan hava yastýðý açýlacaktýr. Bazý çarpýþmalarda ise hem ön hem de yan hava yastýklarý açýlabilecektir. Ancak hava yastýklarýnýn açýldýðý çarpýþmalarda dahi hava yastýklarýnýn sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi doðru konumda tutacak olan emniyet kemerlerini de takmýþ olmanýz þarttýr. Hava yastýklarýnýn açýlmasý nedeniyle oluþabilecek zararlarý en aza indirebilmek için almanýz gereken bazý basit önlemler aþaðýda açýklanmaktadýr yaþ ve altýndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri takýlmýþ bir þekilde seyahat etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklarýnda oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yastýðý bulunan bir aracýn ön koltuðunda seyahat etmemelidir. Bu þekilde oturtulan çocuklar hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir. Aracýn emniyet kemerini gerektiði gibi takabilecek kadar büyük olmayan çocuklar ( Çocuk Koruma Sistemi baþlýklý bölüme bakýnýz) arka koltuða yerleþtirilen çocuk koltuklarýnda veya belden korumalý yardýmcý koltuklarda oturmalýdýr. Çocuk koltuðu veya belden korumalý yardýmcý koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka koltuklarda, mümkün mertebe cam kenarýnda, emniyet kemeri takýlý halde seyahat etmelidir. Çocuklarýn omuz emniyet kemerini kol altýnda veya arkalarýnda býrakmalarýna izin vermeyiniz. Aracýn kalabalýk olmasý nedeniyle 1 ila 12 yaþ arasýnda bir çocuðun ön koltukta seyahat etmesi gerekiyorsa koltuðu mümkün olduðu kadar geriye çekip uygun bir çocuk koltuðu kullanýnýz. Çocuk Koruma Sistemi baþlýklý bölüme bakýnýz.

28 Doðru kullandýðýnýzdan emin olmak için çocuk koltuðunun kullanma talimatlarýný mutlaka okuyunuz. 2. Tüm yolcular bel ve omuz emniyet kemerlerini düzgün bir þekilde takmalýdýrlar. 3. Sürücü ve ön yolcu koltuklarý hava yastýðýnýn açýlmasý için gerektiði kadar alan býrakmak amacý ile mümkün olduðu kadar geride kullanýlmalýdýr. 4. Kapýlara yaslanmayýnýz. Yan hava yastýklarý sizinle kapý arasýndaki alanda (gerektiðinde) þiddetli bir þekilde açýlacaktýr. UYARI! l Aracýnýzda sadece hava yastýðýnýza güvenerek seyahat etmek olasý bir kaza anýnda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yastýklarý sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çalýþmaktadýr. Hava yastýklarý bazý çarpýþmalarda açýlmayacaktýr. Aracýnýzda hava yastýðý donanýmý bulunsa bile daima emniyet kemerini takýnýz. l Direksiyon simidine veya ön göðse çok yakýn oturmak hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yastýklarýnýn açýlabilmesi için önlerinde boþ alan olmalýdýr. Ön koltuklara oturduðunuzda arkanýza yaslanarak kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya göðse uzatabilecek kadar boþ alan býrakýnýz. l Aracýnýz yan hava yastýklarý ile donatýlmýþsa bu hava yastýklarýnýn da açýlmak için boþ alana ihtiyaçlarý vardýr. Kapýya veya cama yaslanmayýnýz. Koltuðu ortalayarak dik bir þekilde oturunuz. Ön Hava Yastýðý Sistemi aþaðýdaki parçalardan oluþmaktadýr: l Hava Yastýðý Kumanda Modülü (ACM) l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG) l Sürücü ve ön yolcu hava yastýðý/þiþirme ünitesi l Özel Direksiyon Simidi ve Kolonu l Özel göðüs paneli l Ara Kablolar l Emniyet Kemeri Gergileri l Diz koruyucusu Yan hava yastýðý sistemi aþaðýdaki parçalardan oluþmaktadýr: l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG) (Ön hava yastýðý sistemi ile ortaklaþa kullanýlmaktadýr) l Sürücü koltuðunda bulunan yan hava yastýðý l Ön yolcu koltuðunda bulunan yan hava yastýðý l Hava Yastýðý Kumanda Modülü (Ön hava yastýðý sistemi ile ortaklaþa kullanýlmaktadýr) l Yan darbe sensörleri l Ara Kablolar Hava Yastýðý Sisteminin Çalýþmasý l Ön hava yastýðý kumanda modülü önden alýnan darbenin hava yastýðýnýn açýlmasýný gerektirecek kadar þiddetli olup olmadýðýný belirler. Ön kumanda modülü yandan alýnan darbeleri, devrilmeleri ve arkadan çarpmalarý algýlamaz. Kontak anahtarý START (Çalýþtýrma) veya ON (Açýk) konumlarýndan birine getirildiðinde, ön hava yastýðý kumanda modülü sistemin elektronik parçalarýnýn çalýþmaya hazýr olup olmadýðýný denetler. Bu parçalar arasýnda diz koruyucularý, ön göðüs, direksiyon simidi ve direksiyon kolonu dýþýnda yukarýda sayýlan tüm parçalar bulunmaktadýr. Kontak anahtarý OFF (kapalý) veya ACC (Aksesuar) konumunda iken ya da yuvada deðilken hava yastýklarý devrede deðildir ve þiþmeyecektir. 27

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI GÖVDE KAPUT... S-2 KAPUTUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 ÖN ÇAMURLUK PANELÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-4 KAPI... S-5 ÖN KAPININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 ÖN

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI GÖVDE ELEKTRÝK SÝSTEMÝ ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARININ KONTROLÜ... T- 3

Detaylı

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler! KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU

CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU CROSSFIRE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 3 4 5 6 7 8 9 ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLİKLERİ... 31 ÖN PANEL... 51 ARACIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı