Türkiye'de ve Avrupa'da E-Fatura Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de ve Avrupa'da E-Fatura Uygulaması"

Transkript

1 Türkiye'de ve Avrupa'da E-Fatura Uygulaması Salih Bayar 1,2, M. Görkem Ülkar 1,3, Uğur Doğan 1 1 İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Merkezi, İstanbul 2 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2 Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul ideateknoloji.com.tr, ideateknoloji.com.tr Özet: Türkiye'deki ve Avrupa'daki uygulamaları, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tedarikçi ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tedarikçi ve alıcı arasındaki kontrolü Türkiye için Gelir İdaresi Başkanlığı nca (GİB) sağlanmaktadır. Türkiye'deki anlayış firmadan firmaya (B2B-Business to Business) fatura akışının GİB kontrolünde yapılmasına dayanmakta olup e- Fatura uygulamasının esas amacı şeffaflık sağlamak ve firmalardan vergi toplama kolaylığıdır. Oysaki Avrupa'daki uygulamasının esas amacı taraflar arasındaki fatura akışını hızlandırarak, maaliyet düşürmektir. Avrupa' da ayrıca uygulaması tedarikçinin alıcının alacaklılar hesabı yönetiminden izin almaksızın, alıcının alacaklılar hesabına doğrudan yapılanmış fatura verisinin girilebilmesi esasına dayanmaktadır. E-Fatura Elektronik Veri İç Dolaşımı (EDI-Electronic Data Interchange) ya da XML formatında yapısal fatura bilgisi içeren elektronik dokümandır. Bu çalışma kapsamında Türkiye'deki ve Avrupa'daki arasındaki farklılıklar ve Türkiye' de kullanılan altyapısının teknik analizi ve akış diyagramları detaylı olarak incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: E-Fatura, B2B, Elektronik Finansal Uygulama. E-Invoice Application in Europe and Turkey Abstract: E-Invoice applications in Turkey and Europe was established to provide a safe and healthy circulation of e-invoice, which is an electronic document format of invoice data, between suppliers and buyers. E-invoice circulation control between suppliers and buyers in Turkey is controlled and provided by Turkish Revenue Administration (TRA). Approach used in e-invoicing for Turkey is based on the control of TRA and the main objective of e-invoicing in Turkey is to support transparency and collect taxes from the stakeholders easily. However, in Europe, the main objective of e-invoicing is to reduce the cost of invoice processes while speeding up these processes. In addition to these, the process of e-invoicing in Europe is based on the methodology, where an electronic invoice should contain data from the supplier in a format that can be entered (integrated) into the buyer s Account Payable (AP) system without requiring any data input from the buyer s AP administrator. An e-invoice includes structured invoice data issued in Electronic Data Interchange (EDI) or XML formats. In this work, the differences between Turkish and European regulations for e-invoicing are addressed and the infrastructure of e-invoicing in Turkey is analyzed in detail. Keywords: E-Invoice, B2B, Electronic Financial Application.

2 1. Giriş Genel olarak uygulaması, hem Türkiye hem Avrupa hem de diğer dünya ülkelerinde kullanılmakta olup, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamaktadır. E-Fatura aynı zamanda, ilgili yetkili kurum ve merciler için mükelleflerden vergi toplama kolaylığını sağlayıp, alıcılar ve satıcılar arasındaki fatura kesme ve alma işlemlerini hızlandırma ve fatura işlemlerindeki maliyetleri düşürme amaçlı bir uygulamadır. E-Fatura nın satıcı, alıcı, yöneticiler ve idari kurumlar açısından kâğıt faturaya kıyasla avantajları şu şekilde sıralanabilir: Mali tasarruf, Hızlı ödeme, erişim, Kolaylaştırılmış süreç kontrolü ve denetim, Tutarlılığın arttırılması, Üretkenliğin artması, Kolaylaştırılmış nakit yönetimi, Gelişmiş müşteri hizmetleri, Karşılıklı anlaşmazlıkların asgari seviye indirilmesi, Bilgi düzenleme ve değişikliğin hızlı ve az maliyetli olması, Çevre dostu olması. 2. E-Fatura Uygulaması E-Faturanın Tanımı ve Kanuni Dayanağı: Vergi Usul Kanununun (VUK) 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinde ise faturanın şekli belirtilerek içermesi gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Söz konusu Kanunun 231 inci maddesinde de fatura düzenlenmesinde uyulacak kurallara, 232 nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine ilişkin esaslara yer verilmiştir. VUK nun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükmün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler ile oluşturulan e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir [1]. E-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (Gelir İdaresi Başkanlığı) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura nın Temel Yapı Taşları: Elektronik fatura ile ilgili düzenlemeler, mükelleflerin ihtiyaçları ve yükümlülükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı nın görevleri bakımından aşağıdaki temel esaslara uygun biçimde şekillendirilmiştir: Elektronik belgenin format ve standardı; oluşturulması basit, teknoloji bağımsız ve birlikte çalışabilirliğe uygun nitelikte olmalıdır. Format, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmeli (çerçeve bir format olmalı) ve ana yapı bozulmadan kolaylıkla çeşitlendirilebilmelidir. Elektronik belge, tarafları arasında kolaylıkla ve güvenli bir biçimde tedavül edebilmeli; taraflar birbirlerine merkezi bir yapı üzerinden zahmetsizce ve esnek biçimde ulaşabilmelidir. Gönderme-alma, kabul-ret gibi taraflar için hukuki sonuçları bulunan bilgiler belge tedavülü sırasında tarafsız bir biçimde kayıt altına alınmalıdır.

3 Şekil 1:Türkiye'deki E-Fatura Sistemi Elektronik belgenin kaynağı, bütünlüğü ve değiştirilemezliği garanti altına alınmalıdır. Belgenin önem arz eden bilgileri istendiğinde üçüncü kişilere karşı gizlenebilmelidir. Elektronik belge, uzun vadede de bozulmadan saklanabilmelidir. Elektronik belge, başta Başkanlık olmak üzere ilgili tüm üçüncü taraflara kolaylıkla ibraz edilebilmeli, işlenebilmeli, yönetim ve denetim mekanizmalarına nitelikli ve güvenilir veri sağlayabilmelidir. 3. Türkiye de E-Fatura Sisteminin Genel İşleyişi Error! Reference source not found. de görüldüğü gibi Türkiye de düzenlemek isteyen vergi mükellefleri (satıcılar), yalnızca sistemde tanımlı olan vergi mükelleflerine (alıcılara) fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde almak isteyen vergi mükellefleri de yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sağlanan uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla, Türkiye için fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. E-Fatura, tüm kullanılan ülkelerde yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Türkiye de mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan vergi mükellefleri, genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenleyebilecekleri gibi tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Şekil 2 de Türkiye nin ilk özel E-fatura entegratörü olan kurumumuzda uygulanan E- Fatura oluşturma adımları verilmiştir. Mükellef oluşturmuş olduğu yı, Excel, CSV, Text ya da XML olarak sistemimize yükleyebilmektedir. Farklı formatlarda alınan E-Fatura verisi, ya veritabanına eklenerek ya da kullanıcıya ait XSL dokümanı ile ilişkilendirilerek, arzu edilen formatına dönüştürülmektedir. Oluşturulan E-Fatura, mali mühür sertifikası ya da NES ile mühürlenip, imzalanmaktadır. İmzalanmış E- Fatura verisi hem yapısal (XSD kontrolü) hem de mantıksal (Şematron kontrolü) kontrollerden geçtikten sonra, karşı tarafa gönderilecek hale gelmektedir.

4 JAXB Taslak Sınıfların Oluşturulması Obje Halinde Excel XLS/XLSX Yeni Örnek JAXB CSV Ön İşleme Veritabanına Eklenmesi Sınıfın Doldurulması Marshalling TEXT Mükellef XML Dönüştürme İmzasız Mükellef XSLT Mali Mühür Sertifikası/ NES İmzalama Taslak Ön İşleme Mükellef Dönüşüm Tablosu Şematron Kontrol XSD Kontrol İmzalanmış Şekil 2: E-Fatura Oluşturma Adımları [2] 4. Avrupa da E-Faturanın Geçmişi: Avrupa da 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkân veren EDI (Electronic Data Interchange-Elektronik Veri Transferi) ile kullanılmaya başlanmıştır. EDI ile tanımlanmış noktalar arasında insan müdahalesi olmadan bilgisayar uygulamaları arasında eş zamanlı olmayan yapısal verinin şifrelenerek gönderimi yapıldığı için kaynağı ve değişmezliği sağlanabilmiştir larda yaşanan gelişim, büyük işletmelerin ticari akışlarını bir sistematiğe bağlama ihtiyacından ve karmaşıklaşan iş süreçlerini standart sistemler üzerinden kullanmak istemelerinden kaynaklanmıştır. Perakendecilik sektörü EDI kullanımını takip etmiştir. EDI nin standart bir forma ulaşması ise 1970 li yıllara uzanır. Kendi bünyelerinde EDI kullanan büyük tedarikçiler iş ortaklarını bu sistemler aracılığı ile bilgi ve belge değişimi konusunda zorlamışlar, kendileri ile ticari ilişkisi olan tarafları e-fatura sürecine dahil etmişlerdir. nın dünya ülkelerinde kullanmaya başlanması da büyük şirketlerin farklı coğrafi bölgelerde kendi işletim sistemlerini kurarak çalışması olarak gösterilebilir. EDI ın sektörlerin ihtiyaçlarına göre belirlenen yüksek maliyetli ve sermaye/ emek yoğun doğası 1990 lı yılların sonuna kadar sadece büyük işletmelerin kullanabildiği bir sistem olmasına neden olmuş ve e-fatura değişimi konusunda gelişim ancak açık kaynak standartların gelişimi ile mümkün olmuştur. Dünyada bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşümler ve internet ağlarının gelişimi ile elektronik fatura değişimi yönünde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İnternetin yaygınlaşması ile standartlar ile birlikte takas protokolleri alt yapı katmanı olarak sunulmuştur. Veri değişiminde

5 semantik veri modellerinin gelişimi ancak 1990 lı yıllarda gerçekleşmiştir de XML (Extensible Markup Language Genişletilebilir İşaretleme Dili), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan standartları tanımlamıştır. Veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi sayesinde XML in birçok alanda özellikle fatura değişiminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına sebep olmuştur. e- Fatura değişiminde gelişme ancak 2000 li yıllarda açık kaynak standartların gelişimi ile hız kazanmıştır. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC Avrupa Birliği KDV direktifidir. İşletmeler, gerek içinde bulundukları maliyet baskılarını hafifletmek gerekse yeni değerler oluşturmak konusundaki istekler çerçevesinde elektronik fatura konusuna daha da artan bir şekilde ilgi duymaya başlamışlardır. Üstelik elektronik faturaya olan ilgi sadece özel sektörle sınırlı olmayıp, kamu harcama süreçlerinde etkinliğin ve kontrol düzeyinin artırılması noktasında elektronik fatura kamu kesiminin de ilgisini çekmektedir. Kamunun öncülüğünde geliştirilen elektronik fatura uygulamaları elektronik faturanın gelişiminde anahtar rol oynamaktadır. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, elektronik fatura kullanımının arttırılmasını sağlamak amacı ile kamu kesimi ile ilgili faturalaşma işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini zorunlu kılan adımlar atmıştır. Bu konuda verilebilecek örneklerin başında yer alan Danimarka, 2005 Şubat ayından bu yana kamu kurumlarına ait faturaları sadece elektronik ortamda kabul edilmektedir. Avrupa da e-fatura paylaşımında lider ülkelere baktığımızda kamuya gönderilen faturaların e-fatura olması zorunluluğu uyumu ve katılımı arttırmıştır. Latin Amerika ülkelerinde vergi kaçırmayı önlemek amacıyla vergi otoritelerince ülkeler çapında projeler başlatılmış ve başarıya ulaşmıştır. Tedarikçi ve alıcılar ya faturalarını ya da en azından raporlarını gerçek zamanda doğrulama ve denetleme amacıyla vergi idaresine elektronik format halinde göndermek zorundadırlar. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve kaçakçılığı önleme çalışmalarının sonucu olarak e-fatura zorunlu tutulmuştur. İş süreçlerinin tamamını (fatura, defter, ödeme, vb) elektronik ortama taşıyanlar önemli maliyet avantajı elde etmişlerdir. 5. AB Ülkelerinde E-Fatura Uygulamasının Ana Hatları Elektronik fatura ile ilgili olarak en temel düzenleme niteliğinde olan 2001/115/EC sayılı Katma Değer Vergisi direktifi (28/11/2006 tarih ve 2006/112/EC sayılı KDV Ortak Sistemi hakkındaki Direktife entegre edilmiştir) faturalaşma işlemlerinin basitleştirilmesi ve harmonizasyonu amacına yönelik olarak hazırlanmış ve bünyesinde elektronik fatura alternatifine de yer verilmiştir. 2001/115 Avrupa Birliği direktifi ile e-faturanın oluşturulmasında, değiştirilmesinde kullanılacak üç temel yöntem belirlenmiştir. da kullanılacak yöntemler: EDI Elektronik İmza Diğer yöntemler 2001/115/EC sayılı Katma Değer Vergisi direktife rağmen Avrupa Birliği genelinde elektronik faturanın yaygın kullanımı konusunda istenen gelişmenin elde edildiğini söylemek oldukça zordur. Çünkü e-fatura konusunda Birlik genelinde çok farklı uygulamalar bulunmakta ve bunların birlikte işlerliğini sağlama noktasında da birçok sorun halen varlığını sürdürmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasına etki eden önemli faktörlerden başlıcaları aşağıda yer almaktadır. Avrupa genelinde e-fatura, birden fazla standartta ve oldukça geniş bir format yelpazesinde hazırlanmaktadır. Format ve standartlarının çokluğu, taraflar arasındaki elektronik faturalaşmaların birbirine uygun

6 hale getirilmesi ihtiyacını çıkarmaktadır. Bu durum faturalaşmada maliyet artışı yanında(dönüştürme maliyetleri) taraflar arasında birlikte çalışabilirliğin tam anlamı ile sağlanamamasına yol açmakta ve elektronik faturanın potansiyel faydaları da ortaya çıkamamaktadır. Türkiye örneğiyle kıyaslandığında, AB ülkeleri Maliye Bakanlıklarının e- faturalamayı destekledikleri, konuyla ilgili mevzuat çalışmalarında bulundukları gözlemlenmektedir. Ancak Türkiye den farklı olarak tek bir faturalama formatı ve teknolojisinin kullanılmadığı görülmektedir. Ödeme entegrasyonunun ise B2C segmentinde belli başlı Birlik üyelerinde görece daha ileri düzeyde olduğu görülmüştür. Çok sayıda format ve farklı farklı mesajlaşma tekniğiyle faturaların aktarılmasının yarattığı sorunları çözmek amacıyla belli bir platform etrafında toplama çalışmaları yürütüldüğü ve bu konuda birliklerin kurulmaya başlandığı dikkat çekmektedir (İtalya bankalar birliği uygulaması, Hollanda ve Belçika e-fatura platformu gibi). [3] 6. Türkiye deki ve Avrupa daki E-Fatura Uygulamaları Arasındaki Temel Farklar Türkiye örneğiyle kıyaslandığında, AB ülkeleri Maliye Bakanlıklarının e- faturalamayı destekledikleri, konuyla ilgili mevzuat çalışmalarında bulundukları gözlemlenmektedir. Ancak Türkiye den farklı olarak tek bir faturalama formatı ve teknolojisinin kullanılmadığı görülmektedir. Ödeme entegrasyonunun ise B2C segmentinde belli başlı Birlik üyelerinde görece daha ileri düzeyde olduğu gözlemlenmektedir. Çok sayıda format ve mesajlaşma tekniğiyle faturaların aktarılmasının yarattığı sorunları çözmek amacıyla belli platform ve birliklerin kurulmaya başlandığı dikkat çekmektedir. Avrupa da Bağımsız Kontrol Çeşitli formatlar Çeşitli mesajlaşma yöntemleri: EDI, XML ve diğer metotlar. E-Faturalaşma için iki yöntem var: -Servis sağlayıcılar aracılığıyla -Doğrudan entegrasyon yöntemiyle Temel Amaç: Fatura süreç maliyetlerini düşürmek ve bu süreçleri hızlandırmak. Türkiye de Merkezi Kontrol Sadece formatı E-Fatura verisi ve onay mesajları her daim GİB üzerinden iletilmekte. E-Faturalaşma için üç yöntem var: -Servis sağlayıcılar aracılığıyla -Doğrudan entegrasyon -GİB in web portalı aracılığıyla Temel Amaç: Vergi denetimi Türkiye deki ve AB deki e-fatura uygulamaları arasındaki en temel fark Türkiye deki e-faturaların GİB platformu üzerinden gönderilmesi zorunluluğudur. Avrupa da e-faturalaşma süreçleri çok büyük ölçüde servis sağlayıcılar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fatura göndermek veya almak isteyen işletmeler bu platformların sağladığı çeşitli araçları kullanmak suretiyle e-fatura uygulamasına dahil olmaktadırlar. Diğer taraftan, Hollanda örneğinde gördüğümüz üzere sadece kamu kurumlarına gönderilen e-faturalarda resmi bir platform kullanılmakta, bunun yanında ayrıca belirlenen standartlara uydukları sürece servis sağlayıcıların da bu resmi platforma bağlantı sağlamalarına imkân verilmektedir. 7. Kaynaklar [1] [2] [3] Uğur Doğan, 550 Soruda E-Fatura E- Defter, Seçkin Yayıncılık, Vergi & Maliye, 2. Baskı (Eylül 2013)

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ AHMET ALP Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA

Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA Aytül BİŞGİN Özet Küreselleşme ile birlikte uluslararası

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 www.tcmb.gov.tr 2014 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Alternatif Ödeme Aracı Olarak: Elektronik Çek Sistemi (E-Çek) 1 *

Alternatif Ödeme Aracı Olarak: Elektronik Çek Sistemi (E-Çek) 1 * 34 Alternatif Ödeme Aracı Olarak: Elektronik Çek Sistemi (E-Çek) 1 * Ayşegül KARABIYIK Kurum Uzmanı, BDDK Özet Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik ticaret ve elektronik finans işletmeler

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

AB FİNANSAL ARAÇ PİYASALARI YÖNERGESİ VE YÖNERGENİN YATIRIMCI-YATIRIM ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİLERİ

AB FİNANSAL ARAÇ PİYASALARI YÖNERGESİ VE YÖNERGENİN YATIRIMCI-YATIRIM ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİLERİ AB FİNANSAL ARAÇ PİYASALARI YÖNERGESİ VE YÖNERGENİN YATIRIMCI-YATIRIM ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİLERİ Nusret ÇETİN *, H. Ebru TÖREMİŞ ** Özet Finansal Araç Piyasaları Yönergesi, Avrupa Birliği nde

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR İbrahim ORGAN * iorgan@pau.edu.tr Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

SIRA SAYISI: 473 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 473 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 473 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU...

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... MKK KAYD-e SİSTEM ve e-mkk PROJESİ (Hesap Açma, Kıymet Transferleri, Rehin/Teminat ve Temerrüt Raporlama Modülleri) DANIŞMA VE GÖRÜŞ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı