Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pir Sultan ýn evine konuk olduk!"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan hemen sonra sola, Çýrçýr istikametine dönüyoruz.. 30 km. sonra, Altýnoluk Köyü içinden geçilerek saða dönüyor ve 5 km. gidildikten sonra, Banaz Köyüne ulaþýyoruz lý yýllarda, köyden büyük kentlere göç öncesinde, en fazla 110 haneye kadar ulaþan köyün fiziki büyüklüðü, þimdilerde hane sayýsýna düþmüþ li yýllarda, emeklilerin ve yurtdýþýnda yaþayanlarýn köye dönüþ yapmalarý, Banazlýlar tarafýndan, Banaz ýn tarihsel özelliðini sürdürme kararlýlýðýnýn bir iþareti olarak algýlanmýþ lü yýllara deðin, çevresi tamamen çeþitli aðaç türleriyle kaplý olan Banaz ýn, tarla açma ve Sivas'a yakacak odun satarak, ihtiyaç karþýlama zorunluluðu nedeniyle, 1970'lere deðin tam bir yaðma durumuyla karþý karþýya kalmasý, ormanlarýnýn neredeyse tükenmesine neden olmuþ 'lerde köy muhtarlýðýnýn 'keçi besleme yasaðý' ve düzenli kesim usulünü getirmesinden sonra, kesim iþi düzene girmiþ, fundalýk kurtulmuþ. Köy ortasýnda "Pir Sultan Pýnarý-Ilýcak" denilen ve kutsal olduðuna inanýlan bir kaynak bulunmaktadýr. Köy halký, hayvan sulama ihtiyacýný bu çeþmeden gideriyormuþ. Pir Sultan ýn evinde torunlarýndan Melek (yerde oturuyor) ile Hacýbektaþlý konuklar ; Soldan Saða (Naci Danacý, Leyla Kýndýþ, Hülya Aksoy, Derya Altuð). Pir Sultan Abdal'ýn yüzyýlda yaþamýþ olmasý, bu olaydan gidilerek Banaz'ýn yakýn tarihini öðrenmemize, kýsmen de olsa olanak saðlamaktadýr. Köyün, Babai isyanlarý nedeniyle, üç kez yer deðiþtirdiði ifade ediliyor.. Bu durum rivayetten öte, köye çeþitli uzaklýklarda yer alan ören yerlerinden de anlaþýlmaktadýr. Ýlk Okul 1950 yýlýnda açýlmýþtýr. 1970'lere kadar okur-yazar oraný %10 iken, 1980 sonrasý hýzlanarak günümüzde % 90'lara ulaþmýþ. Aydýn Þimþek in haberi sayfa 2 ve 3 DE Soldan saða: (Aliye Okur, Naci Özçelik, Gülsüm Göcer, HaydarAkalýn, Aydýn Þimþek (Oturan) Banaz da Pirsultan ýn evinde.. Devrimin dev yüreði: M.Zeki Tekiner BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: YEREL SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý.erken seçim gündemde. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý Bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektironik postasýna gönderebilirsiniz. Solmaz Akalýn Pir Sultan ýn Banaz daki Göz Yaþlarý Köþe Yazýsý Yaþar Seyman Avrupa'da Anadolu Esintisi Köþe yazýsý 4 DE 5 DE Zeki Tekiner i yakýndan tanýyan, CHP nin parti tarihini ve mücadelesini bilenlerden Nihat Doðan ýn anýlarýný sizlerle paylaþýyoruz.. 8 DE Nihat Doðan Bundan 28 yýl önce Nevþehir de faþistler tarafýndan öldürülen M. Zeki Tekiner o dönem CHP Nevþehir Ýl Baþkanýdýr. Avukattýr. Demokratlara, devrimcilere ve ait olduðu toplumun sorunlarýna gericiliðin ve muhafazakar-lýðýn imparatorluðunda sahip çýkan karalý ve namuslu bir insan. O dönem CHP adeta onunla anýlýr. Nevþehir de ve civar il ve ilçeler de olumlu özelliði bilinir. Herkesin sorunlarýna koþar, devrimcile-rin, demokratlarýn davalarýna bakar. Davalar da para almaz. Gittiði yerde peynir ekmek yer ama davasýný tartýþtýrmaz. Kararlýdýr. Onunla örgütlenmeler filizlenir. Gözü karadýr. CHP onunla vardýr. Ve faþistler onu yok ettiðinde Nevþehir de demokrasi mücadelesini yok edeceklerini bilir. Bugün bir çok CHP li ve devrimci onu saygý ile anýyor. Þimdi CHP li olanlar onun kiþisel tarihini ve toplumsal tarihe nasýl katký sunduðunu bilir mi, bilmez mi bilinmez. Ama onunla olanlar, onu bilenler, onu þu cümleler ile anlatýyorlar; Onu öldürenler biliyordu ki, Zeki ölürse Nevþehir de CHP ve demokrasi mücadelesinin önüne geçilecekti. Onu öldürdüler ve gerçekten istedikleri oldu Hazýrlayan Aydýn Þimþek 2 ve 3 DE Karakoçan Kaymakamý Görevden Alýnsýn! Karakoçan Kaymakamý Erdinç YILMAZ'ýn, hakkýndaki iddialar açýklýða kavuþturulana kadar görevden alýnmasý için harekete geçiyoruz. Sizler de köþe yazarlarýna, gazetelere, dergilere, siyasetçilere, Ýç iþleri Bakanlýðýna, milletvekillerine "KAYMAKAMIN GÖREVDEN ALINMASI" için yollayabilir, bu utanç verici duruma tepki gösterebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Karakoçan Kaymakamý görevden alýnana kadar bu kampanya devam edecektir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Haberin devamý 7 DE akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT

2 2 24 Haziran 2008 Salý Devrimin dev yüreði: M. Zeki Tekiner Bundan 28 yýl önce Nevþehir de faþistler tarafýndan öldürülen M. Zeki Tekiner o dönem CHP Nevþehir Ýl Baþkanýdýr. Avukattýr. Demokratlara, devrimcilere ve ait olduðu toplumun sorunlarýna gericiliðin ve muhafazakarlýðýn imparatorluðunda sahip çýkan karalý ve namuslu bir insan. O dönem CHP adeta onunla anýlýr. Nevþehir de ve civar il ve ilçeler de olumlu özelliði bilinir. Herkesin sorunlarýna koþar, devrimcilerin, demokratlarýn davalarýna bakar. Davalar da para almaz. Gittiði yerde peynir ekmek yer ama davasýný tartýþtýrmaz. Kararlýdýr. Onunla örgütlenmeler filizlenir. Gözü karadýr. CHP onunla vardýr. Ve faþistler onu yok ettiðinde Nevþehir de demokrasi mücadelesini yok edeceklerini bilir. Bugün bir çok CHP li ve devrimci onu saygý ile anýyor. Þimdi CHP li olanlar onun kiþisel tarihini ve toplumsal tarihe nasýl katký sunduðunu bilir mi, bilmez mi bilinmez. Ama onunla olanlar, onu bilenler, onu þu cümleler ile anlatýyorlar; Onu öldürenler biliyordu ki, Zeki ölürse Nevþehir de CHP ve demokrasi mücadelesinin önüne geçilecekti. Onu öldürdüler ve gerçekten istedikleri oldu. Zeki Tekiner i yakýndan tanýyan, CHP nin parti tarihini ve mücadelesini bilenlerden Nihat Doðan ýn anýlarýný sizlerle paylaþýyoruz.. Nihat Doðan kim? 1947 Hacýbektaþ doðumlu. 61 yaþýnda yýlýnda orta Okul öðrencisi iken CHP ye ilgisi annesi Makbule hanýmýn etkisi ile olmuþ. Liseyi bitiren Doðan yýllarýnda CHP ye resmen üye olur. O artýk Annesinin CHP sinde üyedir. Üyeliði Hüseyin Aydoðmuþ un Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý döneminde olmuþ yýlýnýn 4 Ekim inde Hacýbektaþ Ýlçe Gençlik Örgütünü kurar. Yapýlan ilk kongre de Hacýbektaþ Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný olur. Ayný yýl hem gençlik kollarý kurultay delegesi olur hem de Ana Kademe Kurultay ( Büyük Kongre) delegesi olur. Delegeliði 1980 faþit darbeye deðin sürer sonrasýnda kurulan SODEP (Sosyal Demokrat Halkçý Parti ) kurultay delegesi olur yýlýnýn 3 Kasým ýnda yapýlan bir kurultay ile SODEP HP (Haklçý Parti) birleþir ve bu birleþmeden SHP kurulur yýlýnda Ýlçe kongresi ile baþkan olur ve büyük kongre delegeliðine seçilir yýlýnda tekrar SHP nin ilçe baþkaný olur. Ayný yýl büyük kongre delegesi seçilir da belediye baþkan adayý olur. Bu dönem aday olmasýna baðlý olarak, tüzük gereði partiden istifa eder. Bugün hala CHP üyesi. Sulucakarahöyük/Aydýn Þimþek Not: M. Zeki Tekiner ile ilgili elinde belge, bilgi, fotoðraf ve anýsý olanlarýn gazetemize göndermesi durumunda deðerlendirmek istiyoruz. Sulucakarahöyük Gazetesi Yayýn Kurulu ******************************* ALÝ NÝHAT DOÐAN Devrimin dev yüreði: M. Zeki Tekiner M. Zeki Tekiner çeyrek asýrý geçkin bir zamandýr, aramýzdan ayrý bir Dünya da ve daima yüreðimizde yaþýyor. Bu konuda Gazetemizde çýkan haber ile birlikte 28 yýl öncesini acý ile, keder ile anýmsadým. Gazetemizin Yazýiþleri sorumlusu Aydýn Þimþek telefonla beni arayýp Aðbi Zeki Tekiner ile ilgili yaþadýklarýný yazmalýsýn.yazmalýsýn ki; 28 yýl sonra Zeki Tekiner i anmanýn yanýnda onunla ilgili Gazetemiz aracýlýðý ile yazýlý bir arþiv oluþsun.. Bu konuda senin hafýzana güveniyorum. demesi beni anýlarýmýzý yazmam konusunda adeta sorumluluk altýna soktu. Zeki aðbi ye dair yazmamýn zorunluluðunu yüreðimde hissetmekle birlikte; O nu bir nebze olsun bu yazýmla anmýþ olmak, böyle bir yüreðe olan özlemimizi dindirir kanýsýndayým... Çaðdaþ hukuk adamý, dürüst ve cesur bir siyasetçi olan TEKÝNER i ilk defa 1971 yýlýnýn Mayýs ayý baþlarýnda; Hacýbektaþ cezaevinde Siyasý tutuklu olarak bulunduðum sýrada tanýdým. O tarihte henüz evli olmadýðým rahmetli eþim Nezahat ALTUÐ ý ayný zamanda akraba olmamýz dolayýsýyla durumdan haberdar olduðu için Nevþehir de öðrenim gördüðü sýrada bir akrabasýyla, tavsiye üzerine kendisiyle görüþmüy ve benimle irtibata geçmesini saðlamýþtýr. Daha sonra Zeki Bey, Hacýbektaþ a gelerek, cezaevinde beni ziyaret etti. Benden vekaletname alarak; Cesur ve çaðdaþ hukukçu üslübuyla, ilk duruþmada tahliyemi ve ardýndan da beraatýmý saðladý. Böylece kendisiyle yakýnlýðýmýz baþlamýþ oldu... Kýsa bir zaman sonra 1973 yýlý genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden parlamentoya Nevþehir Milletvekili olarak girdi. Büyük Millet Meclisi ndeki yemin töreninden sonra, Nevþehir Ýl ve ilçelerini gezerek, örgüt yetkililerine teþekkür ziyaretinde bulundu. Hacýbektaþ Ýlçe örgütüne geldiðinde, babacan bir insan olduðunu þu cümlesiyle göstermiþtir; Benden önce Nevþehir CHP Milletvekili olan Ýsmail Hakký Esatoðlu, rahmetli olmamýþ olsaydý ( trafik kazasýnda hayatýný kaybetmiþtir), benim millet vekili olmak gibi bir düþünce içine girmem erkendi demiþtir. Sevgili okurlar; Zeki Bey le siyasette bir çok anýyý paylaþtýk. Hepsini burada dile getirmem olanaksýz. Fakat O nun nasýl bir kiþiliðe sahip olduðunu anlamanýz adýna bir örnek daha vermek istiyorum; 1976 yýlýnda ilçemizde görev yapmakta olan Ümit Sarýaslan, Nuri Evran ve þu anda soyadýný hatýrlamakta zorlandýðým Feramiz Öðretmenim baþta olmak üzere; birkaç öðretmen arkadaþ daha, öðrencilere solculuk aþýladý iddiasýyla sürgün edilmiþlerdi. Bu haksýzlýða tepki olarak bazý öðrenciler 19 Mayýs töreninden sonra sessiz bir yürüyüþe geçtiler. Bunu gören polis ve jandarma dipcikle müdahale etti. Ben duruma kayýtsýz kalamayýp olaya karýþýnca halkta destek verdi. Öðrencilerin bir kýsmý o gün, ben de 21 Mayýs gecesi tutuklandýn gün kadar tutuklu kaldýktan sonra, durumu öðrenen Zeki Bey, hiçbir karþýlýk talep etmeksizin hepimizin savunmasýný üstlendi. Kendisini o kadar mütevazi bir insandý ki; Tutuklu öðrencilerden birinin annesinin getirdiði peynir dürümüyle saatlerce çalýþmýþtý. Ýnsanlýk adýna mücadele veren herkesin yardýmýna karþýlýksýz koþan bir insandý... Zeki Tekiner, öldürülmeden kýsa bir süre önce evinin bahçesinde faþistlerin silahlý saldýrýsýna uðradý. Bu saldýrýdan sonra evine ziyarete gittiðimizde evinin oldukça yüksek bir duvarla çevrili olduðunu ve kapýsýnýn içerden uzaktan açýlabilen bir düzenekle Nihat Doðan 1974 desteklendiðini fark ettim. Sanýrým kendisi ve ailesi için endiþeliydi. Bizim yabancý olmadýðýmýza kanaat getirdikten sonra kapýyý kardeþi açtý. Bir süre sohbet ettikten sonra, Zeki Bey; Ýlçe baþkanlarýný toplayarak Valiyi ziyaret etme ve saldýrý olayýný konuþma düþüncesini dile getirdi. Bir zaman sonra Validen randevu almýþ olarak, bizleri yanýna çaðýrdý. O sýrada Zeki Bey in görevi Ýl baþkanlýðý idi. Dönemin Nevþehir valisi de Fevzi Alaoðlu idi. Hep birlikte Valinin makamýna gittik. Zeki Bey, ilçe baþkanlarýný isim ve ilçeleriyle tek tek Valiye tanýttý. Tüm ilçe baþkanlarýyla fikir birliði içinde olduðunu ve birlikte daha iyi bir deðerlendirme yapabiliriz kanýsýyla Vali beyi ziyarete gittiðimizi izah etti. Bizim düþüncemiz; Bu saldýrýnýn siyasi bir boyutu olduðu ve önlem alýnmazsa daha vahim olaylara yol açabileceði doðruldusundaydý. Vali, devlet adamý kimliðini unutmuþçasýna, Bize ulaþsýn bilgiler konunun siyasi olmadýðý yönünde, zatýaliniz bir hukukçu olduðunuz için büyük davalar almýþsýnýz. Saldýrýnýn bu yönde gerçekleþmiþ olabileceði duyumlarý aldýk diyerek düþüncesini açýk etti. (Devamý Sayfa 3 de) Bülent Ecevit ve partililer Tekiner in tabutunu taþýyor. Tekiner in gençlik fotoðrafýný ise; Eecevitin baþýnýn üstünde görünüyor) Abidin Karabacak tutuyor.

3 24 Haziran 2008 Salý Haydi çocuklar camiye! Devrimin dev yüreði:m.zeki (SUSURLUK) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na baðlý Susurluk Müftülüðü nün ilginç ilaný da kamusal alanda yaþanan gericiliðe bir baþka örnek teþkil ediyor. Diyanet kýsa süre önce yaptýðý bir açýklamada, kýz çocuklarýnýn eðitimine destek vermek konusunda Halk Eðitim Merkezleri yle ortak çalýþarak Kuran kurslarý açacaðýný söylemiþti. Þimdi de bir zamanlarýn ünlü aþý kampanyasý sloganýný çalarak çocuklarý camiye gitmeye davet eden Diyanet, haydi çocuklar camiye ilanýný Susurluk sokaklarýna astýrdý. Ýlanda, ilköðretim yaþlarýndaki iki erkek çocuðunun takkeli fotoðrafýný kullanan Diyanet, okullarýn tatil olmasýyla birlikte yaz kampý görüntüsündeki renkli ilanýyla eðitime katkýda bulunuyor. (Alevi Haber ajansý) SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: satýlýktýr. Tekiner Zeki Tekiner Baþtarafý sayfa 2 de O babacan ve sakin insan birden hiddetlenerek; Sayýn Vali! Sayýn Vali, sözlerinize lütfen dikkat edin. Neredeyse, bu saldýrýyý yapan Ýlçe baþkanlarýmýzdan biri ya da bir kaçý olabilir imasýnda bulunuyorsunuz! Bu nasýl devlet adamlýðý? Hiçbir devlet yetkilisinin olaylara saptýrma gibi bir tavrý olmamalýdýr! Diyerek, müsaade dahi Bir kiþi Alevi inancýnýn önderlerinden Güvenç Abdal ýn adýný ticari marka olarak tescil ettirdi. Alevi dernekleri tepkili ÝSTANBUL- Alevilik inancýnýn önemli temsilcilerinden Güvenç Abdal ýn adý marka olarak tescil ettirildi. Aleviler ise bu karara tepkili. Güvenç Abdal Araþtýrma, Eðitim, Kültür ve Tanýtma Derneði Türk Patent Enstitüsü nün verdiði tescilin iptali için yargýya baþvurmaya hazýrlanýyor. Dernek Baþkaný Muharrem Dalkýç Ýnanç önderleri istemeden; Arkadaþlar, gidiyoruz dedi. ve hep birlikte mekaný terk ettik. Bu olay Valinin tavrýný göstermiþ ve hiç bir güvenlik önlemi almamýþtý. Ve sonunda o acý olay cereyan etti... Önceden planlandýðý belli olan bu olay öncesinde Zeki Bey takibe alýnmýþ olmalýydý ki; Adliyedeki bir duruþmasýndan sonra yazýhanesine dönerken, kendisini çok seven esnaf Yavuz Yükselbaba tarafýndan çay ikramý için davet ediliyor; O nu takip eden, aslen Nevþehir li olmayan ama Nevþehir li faþistlerce yetiþtirilmiþ bir genç. O içerdeyken sigara alma bahanesiyle dükkana giriyor. Yavuz Yüksel baba sigara için rafa döndüðü sýrada silahýný ateþliyor. Zeki Bey i korumak için öne atýlan Yavuz Yüksel Baba da ayný silahtan çýkan kurþunla, Zeki Bey le birlikte hayatýný kaybediyor. Bizler bu haberi o sýrada iþletmekte olduðum belediye iþ hanýnýn teras katýndaki iþyerimde aldýk. TRT 20:00 haberlerinde duyurmuþtu olayý. Ertesi günü ilçemizden büyük bir katýlýmla yer aldýk Zeki Tekiner in cenaze töreninde. O dönemdeki tüm ilçe örgütlü üyelerine ve yýlmadan bizlerle birlikte o törende hazýr bulunan halkýma yýllar sonra bir kez daha buradan teþekkür etmek Ýnanç önderini de marka yaptýlar ticari meta olarak kullanýlamaz diye konuþuyor. Güvenç Abdal, Hacý Bektaþý Veli tarafýndan eðitilerek Karadeniz bölgesinin iskânýný yönetmek, Kürtün de yoðunlaþan Çepni Türkmenlerine sosyal ve inançsal önderlik yapmak, Alevi inancýný bu kitleye ulaþtýrmak için Kürtün e yollandý. Kürtün e giden Güvenç Abdal 1240 lý yýllarda Kürtün ün o günkü adýyla Taþlýca Köyü nü kurdu. Güvenç Abdal adýna bir de ocak bulunuyor. Bu ocak, Karadeniz Aleviliðinin (Gümüþhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, istiyorum. Nihat Doðan 2008 N. Doðan 1974 Rahmetli Zeki Bey ve Yavuz Yüksel Baba! Sizlerin saygýdeðer hatýralarý önünde hürmetle eðiliyor; Þükran ve minnetle anýyoruz. Huzur içinde yatýn... Samsun, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Amasya) demografik açýdan en büyük Alevi inanç-dede ocaklarýndan biri. Türk Patent Enstitüsüne 22 Mart 2007 tarihinde baþvuran Saffet Akkoyun, Güvenç Abdal isminin marka olarak tescilini aldý Mart ýnda verilen tescile göre Güvenç Abdal adý, eðlence hizmetlerinden film, televizyon ve radyo programlarý yapým, fotoðrafçýlýk, tercüme hizmetlerine kadar pekçok alanda marka olarak kullanýlabilecek. Güvenç Abdal Araþtýrma, Eðitim Kültür ve Tanýtma Derneði ise bu kararý öðrenir öðrenmez harekete geçti. Dernek gelecek hafta Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi ne kararýn iptali için dava açacak. Derneðin baþkaný Muharrem Dalkýç, karardan dolayý büyük üzüntü duyduklarýný belirterek, Ýnanç dünyasýna malolan insanlar ticari meta olamaz, markalaþtýrýlamaz. Bu kiþiler kamuya aittir, inanan insanlara aittir. Böyle bir þeyin düþünülmesi bile þýk deðil diye konuþuyor. Derneðin avukatý Ali Þepçi ise þöyle konuþuyor: Bu kiþi Aleviler için kutsal bir þahsiyettir. Hz. Muhammed in marka olarak kullanýlamayacaðý gibi... Düþünün bir restoran açýyorsunuz, kapýsýnda Güvenç Abdal yazýyor. Onur kýrýcý bir durum. Türk Patent Enstitüsü çok yoðun baþvuru aldýðý için sýnýrým yeterince inceleme yapmadý. UMAY AKTAÞ SALMAN/RADÝKAL

4 24 Haziran 2008 Salý Solmaz Akalýn Pir Sultan ýn Banaz daki Göz Yaþlarý Merhaba dostlar. Sizlere bir kez daha Pir Sultan ýn, Hünkarýmýn, yedi ulu ozanlarýmýn aþkýna seslenmek istiyorum. Banaz da aðlýyordu Pis Sultan, aðlýyordu çünkü kendisine gelen onca insanlara deðil, yaþadýðý köye deðil, çektiði zulümlere, halký için verdiði mücadeleye deðil, asýldýðý için deðil, aðlýyordu çünkü topraklarýnda hunharca ve vahþice kýzgýn ateþlere verilerek diri diri yakýlan 37 cana. Güzel canlar, unutmak mümkün müdür bizler için kültürünü ve de aydýnlýk bir geleceðin mücadelesini vermek isteyenlerin katledilmelerini unutmak mümkün müdür? Daraðacýnda asýlaný, derisi yüzüleni, kurþunlara dizilenleri mümkün müdür, unutmak? Hep duyarlýlýk ve çaðdaþlýktan bahsederken tekrar tekrar ayný katliamlarý bir kez daha yaþamak istemiyorsak, yapýlan ve de yapýlmasý gereken tüm anma etkinliklerinde üç, beþ, on kiþiyle deðil binlerce, onbinlercesinin bir araya gelmesi birlik ve beraberliðin anlamýnýn vurgulanmasý gerekir deðil mi? Bir daha canlarýmýz ateþlerde yanmasýn, analar aðlamasýn, yüreklerimiz kavrulmasýn bizler aman banane diyenlerden, ya da halkýný, milletin seçimlerin gelmesiyle bilenlerden olmamalýyýz. Ben ki Sulucakarahöyük Gazetemizin kurulduðu o günden bu güne tüm siz okurlarýma saygý, sevginin, hoþgörünün ve de birlik beraberliðin Serçeþmesi olan bu topraklarda üretimin, üretmenin daha da ayrý bir coþkuyla el ele vererek çok önemli olan deðerlerimizin korunmasýnýn büyük önem taþýdýðýný bir kez daha vurgulamak istedim. Biliyorum ki sizler de benim kadar hatta daha da fazlasýyla bu ülkenin ve de bizlerin nerelere sürüklenerek götürülmek istendiði gerçeðini biliyorsunuz. Evet bundan sonra hýzlý bir çalýþmanýn birlik ve beraberliklerin mutlaka ama mutlaka güzel, karlý sonuçlar doðuracaðýný bilmeliyiz. Önümüzde bir seçim süreci baþlamýþtýr. Bizler bir aðacýn ayný dallarýyýz, bu dallar kýrýlmak istendiði ve de kýrýldýðý an bu köklü aðaç kurumaya mahkumdur. Eðer bu aðacý hep dallarýyla meyveleriyle görmek istiyorsak aðacý yeþil ve saðlýklý yaþatmak zorundayýz. Bu yüzden çok saðlýklý düþünüp saðlam kararlar alýnarak ancak bundan sonra yarýnlarýn üzerine güzel hayaller, yaþam þekilleri kurabiliriz. Hacýbektaþ ýmýn deðerli canlarý elimize geçen zamaný ve de fýrsatlarý iyi bir þekilde deðerlendirmezsek, bunun bedellerini çok aðýr bir þekilde ödeyebiliriz ve de ödüyoruz. Son piþmanlýk fayda etmezmiþ. Saygýlarýmla Vatan ve Cumhuriyet Çalýþkan Ýnsanlarýn Omuzlarýnda Yükselir Mustafa Kemal Atatürk Prof.Ýzzettin Doðan dan çarpýcý açýklamalar Prof. Doðan la söyleþimizin üçüncü bölümünde Türkiye deki Alevilerin durumunu konuþtuk uzun uzun. Ýþte Doðan ýn aðzýndan çarpýcý baþlýklar: Bu ülkeyi Müslüman kýlan Alevilerdir. Türkleþtiren Alevilerdir, Alevilik tir. Türk kavimlerinin Anadolu ya giriþi 11. asýrdýr. Ama 1071 den, Malazgirt ten önce gelen kavimler var, bu yerler hâlâ yaþýyor. Urfa Kýsas ta, 87 ye yakýn saz þairi var. Ama kala kala 4 tane Alevi ve Türk köyü kalmýþ. Bir taraftan Þafiler önemli ölçüde baský yapmýþlar, bir taraftan Osmanlý Devleti döneminde büyük baskýlar var. Batý ya doðru göçe devam etmiþler ama orada hâlâ birkaç köy kalmýþ ve o köyler bugün hâlâ Aleviliði yaþýyorlar. Dersim diye bilinen Tunceli en önemli merkezlerden biri ve orada 37 ye yakýn Türk yerleþimi var. Aþiretler, baðlý olduklarý ocaklarla beraber gelmiþlerdir. Yani dini inanç önderleriyle birlikte gelmiþler, Dersim e yerleþmiþler ve oradan tüm Anadolu yu aydýnlatmaya çalýþmýþlardýr. O yüzden Bektaþilik yoktur Doðu da, Alevilik vardýr. Neden? Çünkü Hacý Bektaþi Veli nin Orta Anadolu ya geliþi 13. asýrdýr. Halbuki ondan 200 sene önce Anadolu Türkleþmeye, Müslümanlaþmaya, Alevileþmeye baþlýyor. Ama bugün Aleviliðin sorgusu yapýlýyor. Alevilik Müslümanlýk içinde mi, dýþýnda mý diye tartýþýlýyor. Türkiye, bu tür inanýlmaz tarihi hatalarý yaþýyor. Mevlana yý, Yunus u çýkarýn Türkiye karanlýkta kalýr Alevilik, yalnýz Alevilerin deðil, Türkiye nin büyük bir kültür sorunudur. Bugün Alevileri, yani büyük düþünce insanlarýný çýkartýn sahadan Türkiye karanlýkta kalýr. Mevlana yý çýkarýn, Yunus u çýkarýn, Hacý Bektaþ ý çýkarýn, yüzlerce, binlerce þairi çýkarýn aradan, Türkiye kültürel olarak karanlýkta kalýr. Yani o aydýnlýk Türkiye yi göremezsiniz. Bir Arap ülkesi görürsünüz ve Arap deðerlerini uygulayan ve Ýslami deðerler sistemini de þekil üzerine bina eden bir uygarlýk uygulamasý görürsünüz. Türkiye de Ýslam ý Araplaþtýrmaya çalýþýyorlar Anadolu da bugüne kadar yaþanan Müslümanlýk, Alevi Müslümanlýðýydý. Þimdi Araplaþtýrmaya çalýþýyorlar. En büyük sorun orada. Onun için Alevilerin önünü açmak istemezler. Çünkü Aleviliðin önü açýlýrsa, Aleviliðin Ýslam anlayýþý bu ülkede kamuoyuna ifade edilebilirse hiç þüpheniz olmasýn Türkiye de Sünni yurttaþ oraný yüzde 8-10 da kalýr. Öbürleri Müslümanlýðý Aleviler gibi anlayacaktýr. Zaten Türk kavimlerinin doðal olarak anlayýþlarý oydu. Anadolu yu Müslümanlaþtýran hareket Aleviliktir. 13. asýrda sadece Mevlana ya bakmayýnýz, Yunus a, Hacý Bektaþ a, Abdal Musa ya bakmayýnýz, onlardan çok önce Ebûl Vefa var. Doðu Anadolu da hakim olan, özellikle Ebûl Vefa ve çevresi, Dersim e gelip yerleþen ocaklardýr. O ocaklardýr oradaki meþaleyi yakanlar. Sonra, ikinci göç dalgasýnda Hacý Bektaþi Veli ve çevresi geldiðinde Orta Anadolu yu aydýnlattýlar. Ondan sonra orada yerleþenler yaktýklarý meþalelerle, Kýrým üzerinden Balkanlara geçenlerle birlikte Balkanlarý aydýnlattýlar ve bütün bu aydýnlanma hareketinin temelinde Türklerin Ýslam anlayýþý vardý. Yani Kuraný Kerim Bu ülkeyi Türkleþtiren ve Müslümanlaþtýran Alevilerdir ayetlerini saz ile, semah ile, kadýn erkek bir arada, dede huzurunda icra ederek, anlamak ve uygulamak vardý. Bugün de Balkanlara gittiðinizde ayný semahlarýn döndüðünü görürsünüz. Bu nasýl oluyor peki Sünni Osmanlý da? Çünkü Osmanlý da baþýnda Sünni deðildir. 16. asra, yani 1517 lere kadar Osmanlý Devleti nin dini, mezhebi yoktur. Seküler bir yapýsý vardýr den, yani hilafetin getirilmesinden itibaren, Yavuz Sultan Selim le birlikte yapý deðiþmiþtir ve Sünnilik resmi mezhep olarak kabul edilmiþtir. Kahire den 2 bine yakýn Sünni ulema getirilmiþtir. Sünniliðin eðitimine baþlanmýþtýr ve eðitimin kabul edilmesi için kýlýç kullanýlmýþtýr. Binlerce, onbinlerce baþ kesilmiþtir Sünniliðin yayýlmasý için ve Aleviliðin püskürtülmesi için. Alevilik daha özgürlükçü bir Ýslam anlayýþýný yansýtýr Cumhuriyetle beraber çok þey deðiþti. Cumhuriyet, din ve devlet iþlerini ayýrma politikasýyla, yeni doðacak devletin yapýsýný laik bir yapýya oturtmakla dinin devlet hayatýndan çýkmasýný ve yurttaþýn kendi sosyal yaþamýna indirgenmesini esas aldý. Nereye kadar? Çoðulcu demokrasinin Türkiye de iþlemeye baþlamasýna kadar lerden sonra din istismarýnýn çok oy getirdiði görüldüðü için yeniden eski yaralar kaþýnmaya baþlandý ve din istismarý kullanarak iktidar önemli ölçüde istikrar saðladý. Hangi manada? Yani sað dediðimiz, muhfazakâr geçinen ve laik cumhuriyetten yana çok da istekli olmayan siyasal iktidarlar dini duygularý sömürmeyi çok daha kolay bir hedef olarak kabul ettikleri ve daha kolay icra ettikleri için o yola girdiler ve Türkiye de bir de baktýk ki, Atatürk döneminde getirilen evrensel insani deðerleri benimseyen yeni nesiller yetiþtirmeyi hedef alan bir eðitim sistemi yerine yeniden imam hatip okullarýnýn, yüzbinlerce Kuran kursunun oluþtuðu ve insanlarýn anlamadýklarý bir dilde ve bilmedikleri bir yazýda kendilerini geliþtirmeye çalýþtýklarý yeni bir düzen doðmuþ oldu ve bu düzen yavaþ yavaþ meyvelerini verdi. 82 Anayasasý yla birlikte din derslerinin mecburi hale getirilip, sadece Sünni Ýslam, Ýslam diye Türk halkýna yutturulmaya devam edilince, 82 de doðan bebek 2005 te 23 yaþýnda oy verdiði zaman da, o kültürden beslenerek, o deðerlerle yetiþtiði için oylarýný kendisine öyle bir düzen vaat eden partilere vermeye baþladý. Ýþte iþin özü budur. Tabii öyle olunca da, Aleviliðin önünü mümkün olduðunca kapatmak gerekiyor. Çünkü Alevilik daha çaðdaþ, evrensel deðerleri içeren, kadýna çok önem veren, kadýn ve erkek arasýnda ayrým yapmayan bir Ýslam anlayýþýný ifade ediyor. Laiklik mi, demokrasi mi? deseler hiç düþünmeden laiklik derim Aleviler laiklik konusunda taraftýrlar. Benim kendi kurumumda taraftýrlar. Alevi dernekleri, Alevi kuruluþlarý, tümü siyaset dýþý uðraþ götürmekle birlikte, söz konusu olan laik cumhuriyetse orada taraf tutarlar. O konuda hiçbir tereddüt yok. Ýç savaþ çýkabilir! Bana þimdi, Ýki seçeneðiniz var hocam, laik düzen mi, demokratik düzen mi daha önemli? diye sorsalar, hiç tereddütsüz laik düzen derim. Neden? Çünkü laik düzen olduðu takdirde Türkiye nin þartlarý barýþ içinde bir yaþamý mümkün kýlar. Ama demokratik bir yapý laikliði feda etme pahasýna kuruluyorsa eðer, orada çok ciddi kaygýlarým var. Çünkü Türkiye de dini duygularý istismar etmek çok kolay. Ýktidar, bu þekilde çok kolay elde ediliyor ve elde edildikten sonra býrakmamak için, çýkar kavgalarýnda sürekli üstte kalmak için daha da fazla istimar edilecektir. Bu ise Türkiye yi iç savaþa götürür. Yani laikliðin olmadýðý bir demokraside Türkiye de bir iç çatýþma olacaktýr. Bu durum iç savaþa kadar varabilir. Peki ne yapmak lazým? Ýlla askerin müdahalesine gerek yok. Onun için vatandaþýn eðitim düzeyini, bilinç düzeyini yükselteceksiniz. YMÝNE ÞENOCAKLI -VATAN

5 24 Haziran 2008 Salý Yaþar Seyman Ulaþ Özdemir' den 'Bu Dem' Avrupa da S lerle esiyoruz Spor ve sanat 14 Haziran 2008 akþamý Strasbourg da AÞK OLA etkinliðini Strasbourg Belediye Baþkaný ile yan yana izledim. Fransa Alevi Federasyonu - FUAF 10. yýlýný sanatsal etkinlikle Fransa nýn en büyük salonu Zenith te binlerle kutladý NÝCE YILLARA FUAF Avrupa'da Anadolu Esintisi Avrupa daki Aleviler önce Almanya da üç etkinlikle on binleri bu yýlda Fransa da binleri bir araya getirmeyi baþardý Önce Bin Yýlýn Türküsü ile tarihlerini, kültürlerini sundular. Kadýnýn Türküsü ile dünya kadýnýnýn ortak dilini, sevdasýný mücadelesini anýp yeni yol haritasýný açýkladýlar. Aðýttan Umuda etkinliðinde analar artýk aðýt yakmasýn iletisini binlerle dillendirdiler. Aþk Ola projesi Anadolu Hümanizmasý ile Avrupa Rönesanssýnýn özü olan çaðdaþlýk, kültürlerin yüzünün birbirine dönüklüðü, birbirini besleyip çoðaltmasýný iki kadýn sesleriyle belleklere nakýþladý Fransýzca Francesca Sollevile ile Türkçe Mehpare Çelik AÞK Ola projesini; el ele omuz omuza inanýlmaz bir kadýn dayanýþmasý ile sundular. Gösteriye Avrupa dan katýlan binleri barýþ iletisi ile ayaða kaldýrýp hep bir aðýzdan Gelin canlar bir olalým türküsünü söylettiler Dört projenin de sanat yönetmeni Necati Þahin O sanat adýna mutfaktaki göçmen kadýný binlerin karþýsýnda semaha katýp ayaðýný yerden kesen, toplumsal uðraþa iten eylem adamý O ortak aklý buluþturan, sanatsal projelerle geleceðe ýþýk tutan bir sanat ustasý O ortak ekipten bir baþka güzel insan Tüm sesleri yöneten þef Zafer Gündoðdu Koregrafi ve danslarýn görkemli dili Mesut Gülþen Projelerin ardýndaki büyük güç Alevi örgütleri Ve binlerce isimsiz kahraman Binlerle yapýlan bu projelerin ilki Bin Yýlýn Türküsü Ýstanbul da gösterildi. Kadýnýn Türküsü, Aðýttan Umuda ve Aþk Ola projeleri ise; anayurt seyircisi ile buluþmayý bekliyor Binlerle yapýlan bu etkinlikler Avrupa da Anadolu nun çaðdaþ yüzünü yansýtýrken; Türk medyasýnda bu etkinlikler adýna yaprak kýmýldamýyor, tuþlardaki kalem parmaklar devinmiyor, ekranlar ýþýldamýyor Ne diyelim; projenin adýyla AÞK OLA! Oysa spor coþkusu ile yer gök inliyor Elbette spor coþkusuyla sanat yarýþabilir mi? Öyle olsa dünya bu kadar acý içinde kývranýr mý? Spor coþkusu tüm coþkularý gölgede býrakýr, susturur, ezer. Sporla coþarýz, taþarýz, tarih yazarýz. Oysa sanatýn coþkusu düþündürür. Dinginleþtirir. Söz ve öz uyumu bellek tazeler Yaþam anlam kazanýr Tarih yeniden güncellenir Sanat kalýcý izler býrakýr... Bir anda dolu baþaðýn eðikliði yansýr... 1 Temmuz 2008 de baþlayacak Fransa nýn AB Dönem Baþkanlýðý için Aleviler, Türkiye adýna Fransa da AÞK OLA projesi ile güzel bir baþlangýç yaptýlar Bu þölende beklenenin ötesinde görsel iletiler verildi Konuþma yerine yaþamýmda ilk kez þiir okudum. Madýmak ta yananlarýn isimleri tek tek okunarak yaþatýlsa da mumlarý bir bir söndü. O yangýnda çýkan büyük usta Arif Sað, yananlarýn isimleri okunurken; saz yerine kaval çaldý Beklenenler adýna ezber bozuldu 2 Temmuz 2008 yaklaþýyor Gelin hep birlikte beklenenin ötesinde beklenmeyen bir barýþ eylemi ile Madýmak sorununu çözün ve Aleviler için güzel bir baþlangýç yapýn BÝRGÜN - 22 Haziran 2008 Geçtiðimiz günlerde, Ali Akbar Moradi ile Ýran da yayýnlanan The Companion adlý albümü Türkiye de de daðýtýlmaya baþlanan Ulaþ Özdemir in yeni solo albümü Bu Dem Kalan Müzik tarafýndan yayýnlandý. Özdemir in, günümüzde unutulmaya yüz tutmuþ geleneksel Alevi-Bektaþi çalgýlarý dede sazý ve (ruzba) ile canlý olarak kaydettiði albüm, tamamý kendisi ve babasý tarafýndan derlenmiþ deyiþlerden oluþuyor. Özdemir in geleneksel Alevi-Bektaþi müziðini genç kuþaklara tanýtmak amacýyla kaydettiði albüm, bu demde süren bir muhabbetin kayda geçirilmiþ halini yansýtýyor. Demin Alevi-Bektaþi toplumu için, soluk, hayat, an, keyif, çað, zaman, devir, nefes, içki gibi hem zahir hem de batýn pek çok anlamý içeren, önemli kavramlardan birisi olduðunu ifade eden Özdemir, Demin her haline göndermeler içeren Bu Dem albümü, Alevi- Bektaþi müziðinin kutsal sazlarý dede sazý ve ruzba (cura) ile canlý çalýp seslendirdiðim deyiþlerden oluþmaktadýr. Genel olarak Maraþ yöresindeki dedelerden öðrendiðim ve bir kýsmýný babamla birlikte derlediðim ezgilerin büyük kýsmýný yeniden ele alýp, kendi müzikal birikimimle aktarmaya çalýþtým. Albümde yer alan deyiþleri, Alevi-Bektaþi edebiyatýnýn farklý dönemlerde yaþamýþ ozanlarýndan seçmeye çalýþtým. Albümü, neredeyse yüz yýllýk olan bu iki sazla, bir muhabbet havasýnda kaydetmemin baþlýca sebebi, günümüz çalýþmalarýnda pek rastlamadýðýmýz bu sazlarý genç kuþaklara duyurabilmek; muhabbetin, bu demde de Onlar Amerika nýn yerlileriydi. Beyaz Adam tarafýndan soykýrýma uðradýlar. Ancak sesleri bugüne kadar ulaþtý Beyazlarýn Amerika ya adým atmasýyla soykýrýma ya da asimilasyona uðrayan Kýzýlderililerin bazý sözleri, yüzlerce yýl öncesinden günümüze bilgelik taþýyor. Bir Kýzýlderili atasözü, Nimet de külfet de büyük ruhun elindedir. Bazen onun külfeti bizi nimetinden daha fazla akýllandýrýr derken, bir baþka atasözü ise Derinin rengi insanlarý farklý kýlmaz. Ýyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük yaratýcý hepimizi kardeþ olarak yaratmýþtýr ifadesiyle eþitliðin ve kardeþliðin deðerini gözler önüne seriyor. Kýzýlderili kültürü ile inanýþlarýný da yansýtan bilgelik dolu atasözlerinden bazýlarý þöyle: * Son ýrmak kuruduðunda, son aðaç yok olduðunda, son balýk öldüðünde, beyaz adam paranýn yenmeyen bir þey olduðunu anlayacak. * Verdikleri sözün sadece birini tuttu çatal dilli soluk yüzlüler; topraklarýnýzý alacaðýz, dediler ve aldýlar. * Yeryüzüne iyi muamele et. O babanýzýn malý deðil, onu çocuklarýnýzdan ödünç aldýnýz. * Yanlýþý gören ve önlemek için el uzatmayan, sürdüðünü gösterebilmektir. Ayrýca, bir zamanlarýn irfan meclislerinde, dem in erdem, erdem in cem, cem in her dem olduðu bir muhabbet ortamýna özlemin ifadesidir diyor. Alevi-Bektaþi müziði ve Anadolu daki farklý etnik gruplarýn müziklerine odaklanan derleme çalýþmalarýnýn yaný sýra Ýran da yaþayan Ehl-i Haklarla ilgili çalýþmalar yapan Ulaþ Özdemir, Ali Akbar Moradi, Kayhan Kalhor, Sussan Deyhim, Mamak Khadem ve Niyaz gibi Ýranlý sanatçýlara, gruplara baðlama ve sesiyle eþlik etti. Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Amerika da çeþitli konserlerin yaný sýra San Francisco, Sfinks, Brosella gibi dünya müziði festivallerinde yer alan Özdemir, bu konserlerde Alevi-Bektaþi müziðinin geleneksel çalgýlarý dede sazý ve ruzbayla örnekler seslendirdi. Ayný zamanda Alevi-Bektaþi müziðiyle ilgili çeþitli sunumlar yaptý. Bugüne kadar film, dizi, belgesel müziði çalýþmalarý da yapan Özdemir, görüntülü ortamlar için yazdýðý müziklerde, yaþadýðý coðrafyanýn farklý müzik kültürlerine göndermeler içeren beste ve düzenlemeler yapýyor. Evrensel Kýzýlderililer den bilgelik dolu sözler yanlýþý yapan kadar suçludur. * Aðlamaktan korkma. Zihindeki ýstýrap veren düþünceler gözyaþý ile temizlenir. * Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz de eþit oluruz. * Bir düþman çok, yüz dost azdýr. * Düþmanýmý cesur ve kuvvetli yap. Eðer onu yenersem utanç duymamayým. * Derinin rengi insanlarý farklý kýlmaz. Ýyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük yaratýcý hepimizi kardeþ olarak yaratmýþtýr. * Su gibi olmalýyýz. Her þeyden aþaðýda ama kayadan bile kuvvetli. * Komþunun hakkýnda hüküm vermeden önce iki ay onun makosenleriyle yürü. * Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaþayanlara ilave eder. * Bir kere al þunu demek, iki kere ben vereceðim demekten iyidir. * Gözün ile deðil yüreðin ile hüküm ver. * Eðer herkes bir baþkasý için bir þey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz.

6 24 Haziran 2008 Salý Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Sulucakarahöyük/BANAZ Haber röportal : Aydýn Þimþek Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan hemen sonra sola, Çýrçýr istikametine dönüyoruz.. 30 km. sonra, Altýnoluk Köyü içinden geçilerek saða dönüyor ve 5 km. gidildikten sonra, Banaz Köyüne ulaþýyoruz lý yýllarda, köyden büyük kentlere göç öncesinde, en fazla 110 haneye kadar ulaþan köyün fiziki büyüklüðü, þimdilerde hane sayýsýna düþmüþ li yýllarda, emeklilerin ve yurtdýþýnda yaþayanlarýn köye dönüþ yapmalarý, Banazlýlar tarafýndan, Banaz ýn tarihsel özelliðini sürdürme kararlýlýðýnýn bir iþareti olarak algýlanmýþ lü yýllara deðin, çevresi tamamen çeþitli aðaç türleriyle kaplý olan Banaz ýn, tarla açma ve Sivas'a yakacak odun satarak, ihtiyaç karþýlama zorunluluðu nedeniyle, 1970'lere deðin tam bir yaðma durumuyla karþý karþýya kalmasý, ormanlarýnýn neredeyse tükenmesine neden olmuþ 'lerde köy muhtarlýðýnýn 'keçi besleme yasaðý' ve düzenli kesim usulünü getirmesinden sonra, kesim iþi düzene girmiþ, fundalýk kurtulmuþ. Köy ortasýnda "Pir Sultan Pýnarý-Ilýcak" denilen ve kutsal olduðuna inanýlan bir kaynak bulunmaktadýr. Köy halký, hayvan sulama ihtiyacýný bu çeþmeden gideriyormuþ. Pir Sultan Abdal'ýn yüzyýlda yaþamýþ olmasý, bu olaydan gidilerek Banaz'ýn yakýn tarihini öðrenmemize, MUCUR YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Hizmetine Açýlmýþtýr Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: Gsm kýsmen de olsa olanak saðlamaktadýr. Köyün, Babai isyanlarý nedeniyle, üç kez yer deðiþtirdiði ifade ediliyor.. Bu durum rivayetten öte, köye çeþitli uzaklýklarda yer alan ören yerlerinden de anlaþýlmaktadýr. Ýlk Okul 1950 yýlýnda açýlmýþtýr. 1970'lere kadar okur-yazar oraný %10 iken, 1980 sonrasý hýzlanarak günümüzde % 90'lara ulaþmýþ. Pir Sultan Abdal Anýtý ve Amfi Tiyatrosu, Temmuz Sivas Þehitleri Anýtý,Topuzlu Baba Türbesi ve Topuzlu Baba Kültür Merkezi, Hasan Dede Tekkesi, Ilýcak Pýnarý geziyoruz. Ilýcak Pýnarý Pir Sultan ýn, Binbir Bacalý TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Pir Sultan ýn evinde torunlarýndan Melek (yerde oturuyor) ile Hacýbektaþlý konuklar ; Soldan Saða (Naci Danacý, Leyla Kýndýþ, Hülya Aksoy, Derya Altuð). Pir in evinde tavanda asýlý sepetler Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Banaz da yaþadýðý dönemde (eski köy) kaybolan ördeklerini bu pýnarýn suyunda yüzerlerken bulduðu ve pýnarýn güzelliði karþýsýnda büyülendiði; bu nedenle Banaz ý buraya taþýyalým dediðine dair, söylenceye konu olan köy çeþmesiymiþ. Köyde Pir Sultan ýn evi olduðunu öðreniyoruz. Orayýda görmek istiyoruz. Topuzlu Baba Türbesi ve Topuzlu Baba Kültür Merkezi nin bulunduðu yereden ayrýlýp köye gidiyoruz arabamýzla. Sora sora Pir Sultan ýn evini buluyoruz. Ýki katlý bakýmsýz. Yanýnda bir çeþme var. Çeþmede Pir Sultan Abdal torunlarýndan Haydar Þimþek in anýsýna Gürbüz-Salih hayratý yazýsý yer alýyor. Ev kapalý. Açtýrýyoruz. Alt kattan içeri giriyoruz. Tünel gibi ilerliyoruz. Ýçerisi serin. Evin bir angar gibi kullanýldýðýný görüyoruz. Tarým aletleri, motor evin alt katýnda. Ýlerleyip baþka bir bölüme geciyoruz. Burasýna nisbeten titizlenilmiþ ve korunmuþ bir görüntü hakim. Bizi Pir Sultan ýn kaç kuþaktan olduðunu öðrenemediðimiz torunlarýnda Melek Þimþek karþýlýyor. Sýçak, içten ve daima gülen birisi. Ben Mehmet Þimþek in geliniyim diyor bize. Mehmet Þimþek in kim olduðunu soruyoruz Kayýnbabam ve Pirsultanýn torunlarýndandýr. Kendisi Dede dir. diyor. Meltem bize evde iki kiþinin kaldýðýný belirtiyor. Ev de Dede Mehmet Þimþek ile oðlu Ayhan Þimþek kalýyormuþ. Melek Ankara da kalýyormuþ.. Melek sorularýmýz karþýsýnda Size ben Ayhan ý çaðýrayým diyor ve gidip ayhaný çaðýrýyor. Ayhan ile tanýþýyoruz. Kendisine evin hikayesini soruyoruz. -Bize ev hakkýnda biraz bilgi veririmisin? -Ayhan Bu ev Pir Sultan ýn kaldýðý, yaþamýný sürdürdüðü evdir. -Eve bakým, tadilat yaptýrdýnýz mý? - Hayýr.Hiç yapmadýk. Gördüðünüz orjinal halidir. - Kültür Bakanlýðý aracýlýðý ile restorasyon düþündünüz mü? - Aðbi düþündük ama elimizden alýrlar diye biraz korktuk. Ama hala aile olarak bu konuyu görüþüyoruz. Bir karar vereceðiz. -Siz Pir Sultanýn torunlarýsýnýz galiba... -Evet. Torunlarýyýz. Soy seceremizi belirten bir belge elimizde var. -Kaç kuþaktan torunlarý oluyorsunuz? -Þimdi size bunu söyleyemeyeceðim. Yani tam olarak söyleyemeyeceðim. Ama torunlarýyýz. -Bu konuda var olan bilgini bizimle paylaþýrmýsýn? - Bizim Pir Sultan dan gelen kuþaklarýmýzý kurutmak için bir neslimize aðu içirildiðini ama buna raðmen ölmedikleri söylenir. Yani aðuya raðmen keramet gösterdikleri anlatýlýr. -Kime aðu içirilmiþ? Bir isim, isimler var mý bildiðin? -Aðu içirilenin ismin Ali olduðunu söylerler ama ben tam emin deðilim. Sohbetimizin burasýnda Ayhan sanki yeterli bilgi verememenin sýkýntýsýný yaþýyor ve bize þu açýklmayý yapýyor Aðbi Anadolu da yaþam fedakarlýk istiyor. Büyüklerimiz kültürümüzü kendisi yaþýyor. Bizlere aktarmýyorlar. Ayhaný biraz rahatlatmak istiyorum. Sorumla konuyu baþka bir yere taþýmak istiyorum. Devamý sayfa 8 de YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel:

7 24 Haziran 2008 Salý 7 Karakoçan Kaymakamý Görevden Alýnsýn! Karakoçan Kaymakamý Erdinç YILMAZ'ýn, hakkýndaki iddialar açýklýða kavuþturulana kadar görevden alýnmasý için harekete geçiyoruz. Sizler de köþe yazarlarýna, gazetelere, dergilere, siyasetçilere, Ýç iþleri Bakanlýðýna, milletvekillerine "KAYMAKAMIN GÖREVDEN ALINMASI" için yollayabilir, bu utanç verici duruma tepki gösterebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Karakoçan Kaymakamý görevden alýnana kadar bu kampanya devam edecektir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Baykal'dan Tuncay Özkan Ýtirafý Özkan'ýn isteðine Önder Sav çok kýzacak. Vatan Gazetesi yazarý Can Ataklý CHP Lideri Deniz Baykal'la yaptýðý sohbeti yazdý: Baykal'la sohbetimizde Tuncay Özkan ve Kanaltürk konusu açýldý. "Bir ara CHP'ye katýlacaktý galiba ama þimdi parti kurdu" dedim. Baykal çok ilginç bir cevap verdi: "Evet" dedi, "Geldi, hayli uzun konuþtuk, benden CHP Genel Sekreterliði'ni istedi." Bunu medyada okumuþtum. Baykal, "Konu aslýnda aramýzda kalacaktý, ama nasýlsa sýzdý" diye ekledi. Kanaltürk'e maddi destek konusunu doðrulayan Baykal, "Þimdi o yüzden baþýmýzý derde sokmak istiyorlar zaten" diyerek þunlarý anlattý: "Bir siyasi partinin kendisini medyada anlatmak istemesi kadar doðal bir þey yoktur. AKP neredeyse medyanýn tamamýna sahip olmuþ. Bizim de sesimizi duyurmamýz gerek. Kanaltürk'le bir tür reklam anlaþmasý yaptýk. Reklam deyince ille de Baykal'ýn resminin yayýnlanmasý gerekmiyor. Bizim görüþlerimizin, bizim söylemek istediklerimizin ekrana yansýmasýný da bir tür reklam olarak görmek gerek." Tekrar Tuncay Özkan'ýn Genel Sekreterlik istemesine dönerek, "Bu neden gerçekleþmedi?" diye sordum. Baykal, "Bir partiye Genel Sekreter olmak kolay deðil ki. Þu anda bu görevi yürüten Önder Sav çok uzun yýllar partiye hizmet vermiþ, kamuoyunda çok saygýn, kendini kanýtlamýþ bir isim. Tuncay Özkan'a partiye katýlmasýný ve mücadele vermesini tavsiye ettim. Pazarlýkla partiye girilemeyeceðini söyledim. Durumu görünce zaten kendisi de vazgeçti, partiye de girmedi" karþýlýðýný verdi. Milliyet KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR Kamil ÖNTAÞ Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA

8 Pir Sultan ýn evine konuk olduk! -Evet. Tek bir deðiþiklik yaptýk. -Nedir o deðiþiklik? -Þu gördüðünüz tandýr ocak burda deðildi.yerini deðiþtirdik buraya aldýk. Ayhan ile sohbetimiz bitmek üzere ve içeri konuklar geliyor. Sivas tan olduklarýný söylüyorlar. Bizden bilgi almak istiyorlar ev hakkýnda. Biz Ayhan ýn yardýmcý olabileceðini belirtiyoruz. Ayhan dan izin alýp, teþekkür ederek, ayrýlýyoruz Pir Sultan ýn evinden.. Ayhan bizden gazete istiyor ve telefonunu veriyor. Teþekkür ediyor,bizi dýþarýya kadar yolcu ediyor.. Ayrýlýyoruz Pir Sultan ýn Ocaðýndan. Aklýmýzý ve yüreðimizi oradan getirmemizin aðýr bir yük olduðunu bilerek... Evde bulunan soba Soldan saða: (Aliye Okur, Naci Özçelik, Gülsüm Göcer, HaydarAkalýn, Aydýn Þimþek (Oturan) Banaz da Pirsultan ýn evinde.. Not: Banaz ile ilgili bigileri Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý Bþk. Murtaza Demir in Banaz ile ilgili bilgilendirmelerinden yararlanarak sizlerle paylaþtým... Baþtarafý sayfa 6 da Sulucakarahöyük/BANAZ Haber röportaj: Aydýn Þimþek - Ayhan köy kaç haneli? -85 haneli.. -Banaz da Pir Sultan ýn torunlarý var. Peki Hýzýr Paþa nýn torunlarýndan olanlar varmý? -Evet var. -Peki iliþkiler nasýl? - Hýzýr Paþanýn soyundan gelenlerle Pir Sultan nýn soyundan gelenler arasýnda yýllardýr soðukluk var. -Nasýl?Örneðin gündelik hayattta birbirinizle görüþmez misiniz? Konuþmaz mýsýnýz? -Yok.Kesinlikle konuþulmaz. Görüþülmez. -Banaz da siyasi yapý nasýldýr? Örneðin insanlar hangi partiye oy veririler? - Burada CHP ye oy veririz. -Peki Hýzýr ýn torunlarý hangi partiye oy verirler? -Onlar da CHP ye veririler. Ama bir muhtarlýk secimi olduðunda biz kesinlikle ayný tercihleri kullanmayýz. Tartýþýr ve gerilim yaþarýz. Muhtarlýk seciminde durum tamamen deðiþir anlayacaðýnýz. - Genel secimlerde Pir Sultan soyundan gelenlerle Hýzýr Paþa soyundan gelenler ayný partiye oy veriyor lar ama muhtarlýk seciminde ayrýþýyorlar öylemi? -Evet. -Peki günlük hayatta nasýl bu durum? -Normal yaþantýmýzda her iki soy arasýnda gerilim mevcuttur. -Ayhan babanla bu evde kalýyorsunuz.. -Evet. -Ev kaç yýllýk? -Þu gördüðünüz aðaçlar 400 yýllýk. Yani evi ayakta tutan bu aðaçlar tam 400 yýllýktýr. Hiç deðiþmedi. Yani yaklaþýk bu ev 400 yýllýk bir tarihe sahip. -Evde hiç deðiþiklik yaptýnýz mý? Yarýn: Yazarýmýz Aydýn Þimþek in Murtaza Demir ile Banaz da gerçekleþtirmiþ olduðu röportaj yayýnlayacaðýz.. Rafta dizili tabak, tepsi,tas ve sürehiler... ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ RÝEDRÝCH ENGELS [142], Mart sonu ile 26 Mayýs 1884 arasýnda. Engels

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı