E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır HİZMET ALAN Unvanı : (Sözleşme metninde FİRMA olarak ifade edilmiştir.) Adresi : _ - İstanbul Vergi Dairesi - No : _ _ Tel - Faks No : XXX XXXX XXX XXXX KEP Hesabı : _ 1.2. HİZMET SAĞLAYICI / ÖZEL ENTEGRATÖR Unvanı : TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sözleşme metninde TÜRKKEP olarak ifade edilmiştir.) Adresi : 19 Mayıs Mh. 19 Mayıs Cd. No:4 Nova Baran Plaza Kat: Şişli - İstanbul Vergi Dairesi - No : Mecidiyeköy Tel - Faks No : KEP Hesabı : Taraflar, yukarıdaki adreslerini ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini tebligat adresi olarak kabul ederler. Bu adreslerinde, KEP adreslerinde, telefonlarında, faks ve e-postalarındaki değişikliği yazılı olarak birbirine tebliğ ederek bildirmedikleri takdirde, tebliğ imkânsızlığından doğabilecek olumsuz sonuçlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf sorumludur. Adres değişiklikleri taraflara tebliğ edilmedikçe bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. MADDE 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü, Elektronik Fatura (e-fatura): Elektronik Fatura ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı, Elektronik Fatura ile ilgili Yasal Düzenlemeler: Maliye Bakanlığı tarafından, 05 Mart 2010 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397), 28 Haziran 2012 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416), 14 Aralık 2012 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) ve 21 Şubat 2013 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) ile 08 Şubat 2013 tarihli ve VUK.58 / sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 58. İşbu Sözleşmede bulunmayan tanımlar için Elektronik Fatura ile ilgili yasal düzenlemelerdeki tanım ve açıklamalar geçerlidir. 1

2 MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 3.1. İşbu sözleşmenin konusu, FİRMA nın Özel Entegratör Hizmeti kapsamında Elektronik Fatura dan yararlanması için, e-fatura ile ilgili Yasal mevzuata uygun düzenlenen e-fatura Uygulamasına uyumunun sağlanması ve uyum süreci ile ilgili mevzuat danışmanlığı hizmetlerinin verilmesine ilişkin koşulların belirlenmesidir İşbu sözleşme, FİRMA nın oluşturduğu faturaların TÜRKKEP tarafından Kurumsal Mali Mühür ile imzalanması, Gelir İdaresi Başkanlığı na aktarılması, arşivlenmesi ve EK-1 de detaylandırılan hizmetlerin verilmesi şartlarını kapsamaktadır İşbu sözleşmeye konu özel entegrasyon uygulaması ve özel entegratör ve var olan ERP sisteminin entegrasyonu için hazırlanan entegrasyon yazılımının mülkiyeti TÜRKKEP e aittir. TÜRKKEP söz konusu yazılımın hakkının devri ve tahsisi konusunda tek hakim olduğunu, işbu sözleşmenin akdedilmesi hususu da dahil olmak üzere işbu sözleşmede üstlendiği yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerden doğan taahhütlerini yerine getirmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder İşbu sözleşme, TÜRKKEP ile FİRMA nın e-fatura entegrasyonu için geliştirdiği yazılımı ve eklerde yer alan Entegrasyon yazılımı ve Kurulum Ücretinin ödenmesini ve bu anlaşmanın şartlarına bağlı olarak FİRMA ya verilen entegrasyon yazılımı ve sözleşme kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. MADDE 4. TÜRKKEP in YÜKÜMLÜLÜKLERİ TÜRKKEP, ürünü olan bu sözleşmenin konusu özel entegratör uygulamasını, e-fatura ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlayarak FİRMA ya sunmakla, FİRMA nın uygulamaya bağlanıp kullanması için gerekli entegrasyon yazılımını ve kurulumunu çalışır durumda FİRMA ya teslim etmekle ve e-fatura ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hizmet vermekle yükümlüdür. MADDE 5. FİRMA nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. FİRMA, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı ürün, danışmanlık ve yıllık bakım bedelini taraflar arasında belirlenen şekilde ödemekle, aldığı ürünü e-fatura ile ilgili düzenlemelere uygun olarak kullanmakla yükümlüdür FİRMA, çalışanları ya da çeşitli sözleşmeler kapsamında çalışanlarının (danışmanlar ve dış kaynak kullanımları dâhil), bu anlaşmanın içerdiği tüm şartlarına uymalarını sağlamakla ve bu şartlara uygunluğu sağlayacak gerekli tüm ortam ve çalışmaları sağlamakla yükümlüdür FİRMA, işbu sözleşme kapsamında TÜRKKEP tarafından verilen hizmetleri, diğer Özel Entegratörlerin kullanması için transfer edemez, tahsis edemez, paylaşamaz FİRMA, e-fatura yazılımının tamamının veya herhangi bir kısmının kaynak kodunun, türetilmesi amacıyla yapılacak çalışmaları engellemekle ve engelleyecek ortamı ve şartları ve işbu sözleşme kapsamı haricinde kullanılmamasını, kopyalanmamasını sağlamakla ve ayrıca kaynak kodun gizliliğini sağlayacak ortamı oluşturmakla yükümlüdür FİRMA, kendi personelinin ve/veya dış kaynaklı çalışanlarının, işbu anlaşmada yetkilendirilmemiş şekilde e-fatura yazılımını kullanmasından haberdar olması durumunda, bu kullanımın derhal durdurulmasını sağlamakla ve izinsiz kullanım konusunda 1 (bir) iş gününden çok olmamak koşulu ile en kısa sürede TÜRKKEP i bilgilendirmekle yükümlüdür 2

3 MADDE 6. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME DETAYLARI 6.1. Taraflar arasında anlaşılan ödemeye esas bedel ve detaylar EK-2 de belirlenmiştir TÜRKKEP nin EK-2 de belirlenen satış fiyatlarına sözleşme tarihinde yürürlükte olan KDV, diğer vergi, stopaj, resim ve harçlar dâhil değildir. Bu vergi/harç oranlarında ve/veya değerlerinde yasal değişiklikler olduğunda ya da yeni vergi/harçlar eklendiğinde, fiyata etkisi TÜRKKEP tarafından ayrıca hesaplanarak, FİRMA ya fatura edilir veya mevcut faturalara eklenir FİRMA, aşağıda belirtilen şekilde TÜRKKEP e ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder: Toplam bedelin %40 ı, Gelir İdaresi Başkanlığı na entegrasyon testi için gerekli belgeler gönderildikten ve entegrasyon testi aşamasının başladığına dair onay yazısının gelmesinden sonra düzenlenecek olan fatura tarihinden itibaren 7 gün içerisinde. Toplam bedelin %60 ı, projenin tamamlandığının TÜRKKEP tarafından bildirilmesini müteakip düzenlenecek fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde FİRMA nın ödemelerinde temerrüde düşmesi durumunda, TÜRKKEP in yasal faizlerle tazminat talep etme hakkı saklıdır. MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, YENİLENMESİ ve SONA ERMESİ 7.1. İşbu sözleşmenin süresi taraflarca imza altına alınmasından sonra 1 (bir) yıldır. Ancak taraflarca sözleşme süresi sona ermeden 30 (otuz) gün öncesine kadar fesih ihbarı yapılmadığı takdirde işbu Sözleşme 1 (bir) yıl süre ile aynı şartlarla kendiliğinden uzatılmış sayılır Tarafların işbu Sözleşme de belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini yerine getirmemesi halinde, diğer Taraf, yazılı olarak ve mümkünse Kayıtlı Elektronik Posta ile sözleşmeye aykırılık oluşturan durumu belgeleri ile bilgilendirerek sözleşmeyi feshetme hakkında sahip olur. Fesih hakkının kullanılması durumunda, feshe neden olan taraf hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını ve bu sebeple fesheden tarafın doğmuş veya doğacak zararlarını tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu durumun 15 (onbeş) günü aşması halinde Taraflar ın sözleşmeyi karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshetme hakkı saklıdır. MADDE 8. GARANTİ SÜRESİ ve KAPSAMI 8.1. Yazılım/Ürünler için garanti kapsamı; garanti süresi içinde ihbar edilen bozuk ya da ayıplı yazılımın/ürünün onarımı ya da değiştirilmesinden ibarettir. Yazılımın/ürünün onarımı mümkün ise değişim talep edilemez Aşağıdaki durumlarda oluşan hasarlar garanti kapsamında değerlendirilemez: Yazılımın kurulu bulunduğu ürün sunucusunun çalıştığı donanımlardaki arızalardan dolayı oluşan bozulma ve kayıplar, Yazılımın bulunduğu ürün sunucusuna virüs bulaşması, Yazılım ın çalışmasına engel teşkil edecek ve TÜRKKEP tarafından yazılı olarak onaylanmamış işletim sistemlerinin kurulması ve/veya üçüncü parti uygulamaların sunucu üzerinde kurulup çalıştırılması, Uygulamaların bulunduğu sunucu sistemlerinden uygulamanın çalışmasını etkileyecek ürün ve işletim sistemi dosyalarının ve FİRMA nın kendi donanımları üzerinde arşivlenmiş olan her türlü elektronik belge ve kayıtların FİRMA yetkililerince silinmesi, 3

4 Yazılımın kurulu bulunduğu ürün sunucusuna gelebilecek dâhili ve harici siber saldırılar TÜRKKEP tarafından sağlanacak kullanıcı kılavuzu talimatına FİRMA tarafından uyulmaması nedeniyle oluşabilecek hatalar Uygulama ve arşiv veri tabanına yetkisiz erişimlerden kaynaklanan hata ve sorunlar. MADDE 9. SON HÜKÜMLER 9.1. Uyuşmazlık: Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda, İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir Devir ve Temlik: Taraflardan herhangi biri diğer Taraf'ın yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen işbu Sözleşme konusu YAZILIM'ı veya işbu Sözleşme den kaynaklanan borç, hak ve alacaklarını herhangi bir üçüncü şahsa devir ya da temlik edemez. İzinsiz devir halinde, diğer Taraf işbu Sözleşme yi derhal feshetmek hakkına sahip olur Feragat: Tarafların işbu Sözleşme den kaynaklanan haklarını kullanmaması, Taraflarca yazılı olarak diğer Taraf'a bildirilmediği sürece, Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün Taraflara sağlamış olduğu haklardan açıkça vazgeçtiği veya sahip olduğu hakları kullanmaktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz Sözleşme ve Eklerindeki Değişiklikler: İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan bu ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir Sözleşme nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Sözleşme konusunda yapılan anlaşmanın tamamını teşkil eder ve her iki Tarafça yazılı ya da sözlü olarak daha önce yapılmış ya da imzalanmış olan tüm diğer anlaşmaların, sözleşmelerin, protokollerin vb. yerine geçer Temsil Yasağı: Taraflar dan hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta diğer Taraf ın hukuksal temsilcisi, acentesi veya vekili olmayıp; diğer Tarafı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf adına veya hesabına hiçbir surette 3.kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunmaz Mücbir Sebepler: Taraflar ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilir. (Örnek olarak grev, lokavt, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, Türk Telekomünikasyon A.Ş ve/veya internet bağlantısını sağlayan servis sağlayıcılardan kaynaklanan arıza ve gecikmelere ilişkin yaşanacak teknik arıza ve gecikmeler ve benzeri haller kastedilmektedir). Taraflar, kendi kontrolünde olmayan bu ve benzeri olayları da içeren durumlarda, yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmazlar. Ürün temini ve ürün kuruluşundan doğacak aksamalardan, FİRMA da bulunan yazılımın ihtiyaçlarını karşılamamasından dolayı TÜRKKEP sorumlu tutulamaz. İşbu durumun 15 (onbeş) günü aşması halinde Taraflar ın sözleşmeyi karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshetme hakkı saklıdır Gizlilik, İşbirliği ve Rekabet: Taraflar; birlikte yapacakları işlerde azami hassasiyeti göstermeyi, gerekli işbirliğinde bulunmayı ve işbirliğini sürekli geliştirmeyi; Türk Ticaret Kanunu ndaki hükümler idaresinde birbirleri ile haksız rekabet etmemeyi, diğer Taraf a ait her türlü ticari faaliyeti, tasarrufları, bilgisayar yazılım ve donanım ürünlerine ilişkin edinecek gizli bilgileri, ticari sırları, dokümanları sözleşmenin yürürlüğü süresince ve sonrasında gizli bilgi olarak kabul ederek sır olarak saklamayı, fikri ve sınai haklarını karşılıklı koruyarak gözetmeyi, kabul, beyan 4

5 ve taahhüt ederler. Taraflar, bu madde içeriğinde yazılı yükümlülüklerin ihlali halinde bunlardan doğan her türlü zararı tazminle yükümlüdür Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Hususlar: İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri ile Elektronik Fatura ile ilgili yasal düzenlemelerin hükümleri uygulanır Damga Vergisi: İşbu Sözleşme ile ileride yapılabilecek ek sözleşme, protokol ve eklerden dolayı doğacak Damga Vergisi ve sair her türlü vergi, harç, fon ve sair masraflar taraflarca eşit olarak ödenir. MADDE.10: YÜRÜRLÜLÜK ve SÖZLEŞME NÜSHASI İşbu Sözleşme tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer. İşbu sözleşme kapsamında ifa edilecek işin/hizmetin başlama tarihi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihtir İşbu sözleşme / /20 tarihinde 5 (beş) sayfa ve 2 (iki) orijinal nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak ve karşılıklı müzakere edilerek serbest rızalarıyla imzalanmıştır. SÖZLEŞME EKLERİ EK-1: HİZMETLERİN DETAYI EK-2: FİYAT ve ÖDEME KOŞULLARI XXXX.. A.Ş. TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 5

6 EK-1: HİZMETLERİN DETAYI E-Fatura Çözüm Hizmetleri FİRMA işlemlerinin (Müşteriler, tedarikçiler, yurtdışı grup şirketleri ile olan ilişkiler) e-fatura kapsamında incelenmesi Mevcut fatura uygulamalarını kullanacak firma ve cari şirket bilgilerinin belirlenmesi ve sisteme tanıtılması Özel Entegratör E-Fatura ve E-Arşiv başvurusu, Kurumsal mühür başvurusu, alınması, kurulması IT çözümü uygulanması FİRMA ya, TÜRKKEP Özel Entegratör Uygulamasına Tanımlanması ve kullanıcı açılması FİRMA nın isteği doğrultusunda fatura gerekli onay sürecinin kurulması FİRMA IT ekibine satış ve alım fatura aktarımları için gereken formatın verilmesi FİRMA IT ekibi tarafından sağlanan e-fatura veri yapısının test edilmesi E-Fatura Gateway kurulması GİB test aktarımlarının uygulanması Kurumsal arşivleme sistemine entegrasyon Power-user ya da SPOC (Single Point Of Contact) eğitimi Çalışma günleri mesai saatleri için telefonla IT desteği E-Fatura Uyumluluk: Mevzuat ve Finans Süreçleri Danışmanlık Hizmetleri Gelir İdaresi Başkanlığı nın e-fatura hakkında çıkarmış olduğu tebliğ, sirküler, vb gelişmelerden haberdar edilmeniz ve sizinle ilgili olabilecek konularda önceden uyarılmanız, Firmanız özelinde tereddüt edilen konuların özelge talebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı na sorulması ve tereddüdün giderilmesi, Bilgi işlem entegrasyonu işleminin firmanız tarafından yapılması durumunda ilgili teknik ekibin mevzuat çerçevesinde yönlendirilmesi, E-Fatura Entegrasyon başvuru ve izin sürecinin yönetilmesi, 6

7 EK-2 FİYAT ve ÖDEME KOŞULLARI Kapsamı EK-1 de belirtilen hizmetlerimiz için ücret teklifimiz: 1-) HW, SW, OS : TL 2-) Entegrasyon Yazılımı Kurulumu : TL 3-) Mevzuat ve teknik danışmanlık : TL/ay 4-) Özel Entegratör Fatura&Saklama : TL/fatura Teklif fiyatımıza %18 KDV dahil edilmemiştir. 7

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı