Tarih : Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?"

Transkript

1 Tarih : Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması zorunlu zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri taşıyan elektrik kayıtlar bütünüdür. 2. E-DEFTER KULLANMAK ZORUNDA OLAN KİMLERDİR? 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile, b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter geçiş yapmak zorundadır. Belirtilen mükelleflerden sadece hizmet alınması halinde e-fatura ve e-defter sistemine geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. E-defter uygulamasına geçmek için E-fatura sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmamaktadır. İhtiyari olarak sadece E-defter sistemine geçilebilecektir. Aynı şekilde ihtiyari olarak E-fatura sistemine geçen mükelleflerin de E-defter sistemine geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 3. E-DEFTER KULLANIMINA GEÇİŞ SÜRECİ NEDİR? Elektronik deftere ilişkin başvuru ve tutmaya başlama sürelerine ilişkin olarak açıklama 67 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılmıştır. Bu sirkülere göre; a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

2 b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, c) Özel Hesap Dönemi kullananların ise tarihinde Elektronik defter kullanmaya başlamaları zorunludur. Kasım ayı içinde e-defter uygulamasına başvuranların kağıt ortamında tuttukları defteri Aralık ayı sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırmaları zorunludur. En geç tarihi itibariyle e-defter sistemine geçilmez ise defterler hiç tasdik edilmemiş sayılacak ve defter tutmamaya ilişkin ceza hükümlerine tabi olunacaktır tarihinden itibaren e-deftere geçme zorunluluğu olduğu halde kağıt defter tutulmuş ise bu kağıt defterin hiçbir geçerliliği olmayacaktır. 4. E-DEFTER BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILACAK? E- Defter başvurusu adresindeki e-defter Başvuru bağlantısından ilgili formlar doldurulup onaylandıktan sonra tamamlanmış olacaktır. e-deftere sadece elektronik ortamda (www.e-defter.gov.tr) başvurulabilecek olup kağıt ortamda kesinlikle başvuru yapılamaz. Tüzel kişi başvurusunda mali mühür, gerçek kişi başvurusunda ise elektronik imza gerekmekte olup ayrıca mükellefin elektronik defter üretmeye uyumlu yazılım programı olmalıdır. Ayrıca tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği de gereklidir. (e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için gerekli değildir.) 5. MALİ MÜHÜR, BERAT DOSYASI ve ZAMAN DAMGASI e-defterler, KESİNLİKLE tüzel kişilerde mali mühür (gerçek kişilerde e-imza) ile imzalanacaktır. Böylece, e-defter resmi açılış tasdiki yapılmış olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı da e-defter üzerindeki mükellef imzasını kendi mührüyle imzalar ve böylece berat dosyası oluşur. Berat dosyası, ilgili deftere ait bilgileri(defter adı, dönemi vb.) içermektedir ve beraat dosyası olmaz ise defterin hiçbir geçerlilik hükmü yoktur. Defterler, mali mühür beratlarıyla saklanmalı ve gerektiğinde bu beratıyla ibraz edilmelidir. Mükellef, e-fatura ve e-defterde aynı mali mührü kullanabilir.

3 Mali Mühür Berat Dosyası: 1 Seri No.lu Elektronik Defter Tebliğinde yer alan bilgiler çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak GİB tarafından belirtilen standartlara uygun bilgileri içeren ve başkanlık mali mührü ile ile onaylanmış elektronik dosyadır. Zaman Damgası : Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeniyle beratların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. e-defter de farklı bir zaman damgası üretimi uygulanması ihtiyarıdır zorunlu değildir. Zaman damgası TÜBİTAK üretimi olup sadece berata uygulanan elektronik bir işlemdir. İlgili dönemde, teknik sorun olması v.s. diğer zorunlu nedenlerden dolayı, o ay defterinizi oluşturduğunuzu ve GİB sistemine yüklemeye çalıştığınızı söz konusu zaman damgasıyla ileride ispatlanabilecektir. 6. E-DEFTER SİSTEMİNDE TUTULACAK DEFTERLER HANGİLERİDİR? Güncel mevzuat olarak sirkülerimiz tarihi itibariyle yevmiye defteri ve defteri kebir e-defter sisteminde tutulabilecektir. 7. E-DEFTER TASDİK USULÜ VE ZAMANI NEDİR? Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder. E-defter aylık dönemler itibari ile oluşturulup gerçek kişi mükellefler elektronik defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar elektronik imza veya mali mühür ile onaylamaları gerekmektedir. Tüzel kişi mükellefler ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylarlar. Dolayısıyla Aralık ayına ait elektronik defterin 30 Nisan tarihine kadar onaylanması ve berat alınması gerekmektedir. E-defterde ay atlaması yapılamaz ilgili ayda kayıt olmasa bile boş bir berat oluşturulması, berat alındıktan sonra yapılacak düzeltmelerin tespit edildiği dönemde yapılması gerekmektedir.

4 8. E-DEFTER NASIL OLUŞTURULACAK? E-defter GİB tarafından onaylı uyumlu yazılım ile bilgisayarda oluşturulduktan sonra mali mühür (e-imza) ile onaylanılacak ve sistem mali mühür (e-imza) değeri (elektronik belge) üretecektir. Bu belge de e-defter beratının içine konulacak ve GİB nın sitesindeki e-defter beratına yüklenilecek. GİB da kendi mali mührünü yükleyecek ve sonra mükellef te bu beratın onaylanmış son halini kendi bilgisayarına indirerek e-defter ile muhafaza edecektir. Bazı yazılımlar GİB dan gelen onaylanmış beratı otomatik yapabilecektir. E-defter aşamaları ; I- Tebliğ de belirtilen şekil ve formatta aylık defter hazırlanacak (Entegratör firmalarca hazırlanan yazılımlarda teknik olarak mevcut olacaktır. Mükellefin muhasebe uygulayıcısının özel entegratörün e-defter sistemine girip muhasebe kayıtlarını düzenlemesi yeterli olacaktır.) II- Gerçek kişiler e-imza, tüzel kişiler mali mühür ile imzalayacaklar. III- Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınacak. IV- E-defterin imza/mühür değerini taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanacak/mühürlenecek. V- E-defter uygulamasına e-imza/mühür ile girilecek. VI- E-defter beratı uygulamaya yüklenecek. VII- GİB uygulamadan gelen E-defter beratını kendi mührü ile onaylayacak. VIII- Mükellef E-defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza edecek. 9. E-DEFTERİN MUHAFAZA VE İBRAZINDA YÜKÜMLÜLÜKLER Muhafaza ve İbraz; her türlü elektronik veri, kayıt, doğrulama ve görüntüleme araçlarının E-defterin doğruluk, bütünlük, inkar edilemezlik ve değişmezliğinin tümünü kapsar. E-defterler kağıt ortamda saklanamaz, saklansa bile hiçbir yasal geçerliliği yoktur. E-defter beratlarıyla birlikte yasal süresinde (V.U.K. nda asgari 5 yıl - T.T.K. nda asgari 10 yıl) saklanmak ve yetkililerce istenildiğinde incelemeye ibraz edilmek zorundadır. E-Defter beratı olmaksızın bilgisayarda saklanan defterin hiçbir geçerlilik hükmü yoktur. Vergi incelemesinde veya bir mahkemede istenildiğinde, e-defterin mutlaka GİB onaylı son beratıyla birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

5 10. E-DEFTER TUTMAMANIN CEZASI Ceza hükümleri aşağıdaki gibidir. - TTK 64.maddesine göre açılış ve kapanış tasdiki yapılmaması nedeniyle 4.000,00.-TL idari para cezası - TTK 6. fıkrası gereği Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası (6.000,00.-TL ile ,00.-TL arası) - Vergi Usul Kanun u 352. maddesinde tutulması mecburi defterlerin tutulmaması veya tasdike tabi defterlerin tasdik edilmemiş olması, noksan usulsüz ve karışık olması durumlarında birinci derece usulsüzlük cezası - Katma Değer Vergisi Kanun un indirimin belgelendirmesini düzenleyen 34. maddesinde Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir. olarak ifade edilmiş olup, e-defter kapsamındaki mükellefler e-defter tutmamaları sonucunda yüklenilen vergilerin reddi ve re sen takdir gibi ağır yaptırımlar ile muhatap olabilecektir. 11. DİĞER HUSUSLAR - e-faturanın kağıt çıktısı irsaliye olarak kullanılabilir. - E-defter olarak sadece şu an geçerli mevzuata göre yevmiye ve kebir defteri tutulabilecektir. - e-defterde yevmiye kaydına ilişkin belgeler (fatura tarih-no, çek no, banka hesap no vb.) ilgili muhasebe kaydında mutlaka gösterilmelidir. Eğer, belgeye dayanmıyorsa yevmiye kaydında belge bölümü boş bırakılacaktır. - Ödeme kaydı türü (kasa, banka, çek vb.), oluşturulan yevmiye kaydına mutlaka yazılması gerekmektedir. - Satış sırasında ödeme yapılmamış ise ödeme türü daha sonra ödeme aşamasında mahsup fişine yazılacaktır. - E-Defterde birden fazla ödeme aracı (kasa, banka, çek) varsa bunlar tek bir yevmiye maddesinde ifade edilemiyorsa her ödeme için ayrı ayrı yevmiye kaydı yapılması gerekmektedir. - E-defterde de Aylık veya 3 aylık muhasebe kapanış yansıtma kayıtları zorunlu değildir. - Açılış ve kapanış fişleri e-defterde de olacaktır. - E-deftere ait kayıtların bozulması, zarar görmesi, silinmesi gibi durumlarda 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı na haber verilmesi gerekmektedir. - E-defterlerin oluşturulduğu bilgi işlem sistemlerin haciz edilmesi halinde 3 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı na haber verilmesi gerekmektedir.

6 - Ay atlaması yapılmamalıdır. Boş dahi olsa o aya ilişkin e-deftere mali mühür ve berat vurularak GİB sistemine aktarılmalıdır. - GİB berat dosyası alınan dönem için geçmişe dönük kayıt yapılamaz. Tespit edildiği dönemde düzeltme kaydı yapılmalıdır. Geçmişe dönük berat alınana döneme ilişkin gelen fatura geldiği berat alınmamış döneme kayıt edilecektir. Saygılarımızla, BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR 0015617: Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Merhaba, Şirket personeli yurtiçinde harcama yaptıktan sonra ilgili fişleri (yemek, taksi, otel. vs.) ibraz ederek ödeme

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29 Versiyon

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 05.01.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 İndirimli Oran İadesi İle İlgili Bilgiler Kanunu 119 Seri No.lu Genel Tebliği çerçevesinde İadesi alımları ile ilgili izlenmesi gereken hususlar ve bilgiler aşağıda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı