GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER. YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER. YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI"

Transkript

1

2 GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI E-FATURA-E-DEFTER LUCA UYGULAMASI * LUCA KOZA * LUCA NET * LUCA E-FATURA * LUCA E-DEFTER

3 GÜNCEL ĠSTATĠSTĠKLER TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 5561 FĠRMA, 2 kamu kurum ve kuruluģu SĠSTEME DAHĠLDĠR, TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 19 ÖZEL ENTEGRATÖR FAALĠYET GÖSTERMEKTEDĠR, TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 15 ġġrket E-FATURA SAKLAMA HĠZMETĠ VERMEKTEDĠR. YAKLAġIK FĠRMA onay BEKLĠYOR ve KAMU SERTĠFĠKASYON MERKEZĠ günde CĠVARINDA MALĠ MÜHÜR ÜRETĠYOR.

4 TÜRK VERGĠ ĠDARESĠNĠN YOL HARĠTASI FATURA, DEFTER, BEYANNAME DÜN E-FATURA, E-DEFTER, E-BEYANNAME BUGÜN ÖNCEDEN HAZIRLANMIġ BEYANNAME YARIN

5

6

7

8 E-FATURA UYGULAMASI 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama, baģlangıçta Anonim ve Limited Ģirketlerin kullanımına açılmıģtır. 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kiģi mükellefler uygulamaya katılmıģlardır.

9

10 . E FATURA UYGULAMASINA DAHĠL OLANLAR SÖZ KONUSU KRĠTERLERDE DĠKKAT ÇEKEN BAZI HUSUSLAR ġu ġekġldedġr; MĠKTAR VE TUTAR KISTASI YOKTUR. MADENĠ YAĞ VE ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERĠNĠN KULLANIM AMACI KISTAS DEĞĠLDĠR. SATIġ TUTARLARI HER TÜRLÜ SATIġI ĠÇERMEKTEDĠR. SATIġ TUTARLARININ BRÜT RAKAMLARI DĠKKATE ALINMAKTADIR. KISTAS OLARAK SADECE 2011 YILI BRÜT SATIġ TUTARI ÖNGÖRÜLMÜġTÜR.

11 E FATURA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER * E-FATURA AYRI BĠR BELGE TĠPĠ OLMAYIP, VERGĠ USUL KANUNU NUN NCĠ MADDELERĠNDE AÇIKLANAN FATURANIN MODERN TĠCARĠ ĠHTĠYAÇLARA UYGUN HALE GETĠRĠLMĠġ TÜRÜDÜR. KÂĞIT FATURA ĠLE AYNI HUKUKĠ NĠTELĠKLERE SAHĠPTĠR. DOLAYISIYLA KAPSAMA DAHĠL MÜKELLEFLER TARAFINDAN, AYNI MAL VEYA HĠZMET SATIġI ĠġLEMĠNDE HEM KÂĞIT FATURANIN HEM DE ELEKTRONĠK FATURANIN BĠR ARADA DÜZENLENMESĠ MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. * E-FATURA KAPSAMINDA BELĠRTĠLEN MÜKELLEFLERDEN SADECE MAL ALIMI GERÇEKLEġTĠRENLER E-FATURA SĠSTEMĠNE GEÇECEKLERDĠR, HĠZMET ALIMLARI KAPSAM DAHĠLĠNDE DEĞĠLDĠR. * ÖZEL HESAP DÖNEMĠNE SAHĠP MÜKELLEFLER BRÜT SATIġ HASILATLARININ HESAPLANMASINDA 2011 TAKVĠM YILINDA SONA EREN ÖZEL HESAP DÖNEMĠ BRÜT SATIġ HASILATINI DĠKKATE ALACAKLARDIR.

12 E FATURA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER E-fatura UYGULAMASINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLER FATURA DÜZENLEMEDEN ÖNCE MUHATABIN ĠNTERNET ADRESĠNDE YER ALAN KAYITLI KULLANICI LĠSTESĠNE KAYITLI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDECEKLER, KAYITLI KULLANICI ĠSE ELEKTRONĠK FATURA, KAYITLI KULLANICI DEĞĠLSE KAĞIT FATURA DÜZENLEYECEKLERDĠR. BELĠRLENEN MÜKELLEFLERDEN MAL VEYA HĠZMET ALAN VE TESPĠT EDĠLEN HADLERĠN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLERĠN DE ĠSTEMELERĠ HALĠNDE ELEKTRONĠK DEFTER VE ELEKTRONĠK FATURA UYGULAMALARINDAN YARARLANABĠLĠRLER.

13 E FATURA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER UYGULAMAYA YENĠ KAYDOLAN MÜKELLEFLERĠN, KAYITLI KULLANICILAR LĠSTASĠNDE ĠLAN EDĠLMELERĠNĠ ĠZLEYEN 7 GÜN ĠÇERĠSĠNDE E-FATURA DÜZENLEMELERĠ VE ALMALARI, DĠĞER KAYITLI KULLANICILARIN YENĠ KAYIT OLAN KULLANICILARA BU SÜRE ĠÇERĠSĠNDE e-fatura GÖNDERMELERĠ ZORUNLU DEĞĠLDĠR. e-fatura UYGULAMASINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLER HESAPLARIN AKTĠVE EDĠLMESĠNĠ TAKĠP EDEN 7 GÜNDEN SONRA KAYITLI KULLANICILARA e-fatura GÖNDERMEK VE ALMAK ZORUNDADIRLAR. GEÇMĠġ TARĠHLĠ FATURA DÜZENLENMESĠ MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. V.U.K. GEREĞĠ SÜRE 7 GÜNDÜR.

14 E FATURA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER E-FATURA DÜZENLENEBĠLMESĠ ĠÇĠN HER ĠKĠ TARAFINDA SĠSTEME KAYITLI OLMASI GEREKMEKTEDĠR. E-FATURA SĠSTEMĠNE DAHĠL OLMAYAN BĠR MÜKELLEFE E-FATURA DÜZENLEMEK MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. AYNI ġekġlde SĠSTEME DAHĠL OLMAYAN BĠR MÜKELLEFE E-FATURA DÜZENLEYĠP, PDF ÇIKTISINI VERMENĠN HUKUKĠ BĠR GEÇERLĠLĠĞĠ YOKTUR. E-FATURA SĠSTEMĠ ġu AN ĠÇĠN BA-BS FORMLARI BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ETKĠLEMEMEKTEDĠR. ĠLERLEYEN DÖNEMLERDE UYGULAMANIN YAYGINLAġMASI ĠLE BĠRLĠKTE E-FATURA SĠSTEMĠNE DAHĠL OLAN KULLANICILAR ĠÇĠN ba-bs BĠLDĠRĠMĠNĠNĠN KALDIRILMASI GÜNDEME GELEBĠLĠR.

15 E FATURA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER E-FATURA UYGULAMASINDA; FATURA, UYGULAMA YANITI, SĠSTEM YANITI OLMAK ÜZERE 3 FARKLI BELGE TÜRÜ BULUNMAKTADIR. E-FATURA UYGULAMASINDA YÖNLENDĠRME «ZARF» ĠLE YAPILIR. ZARF, FATURALARIN KĠMDEN KĠME AKTARILACAĞINI VE TAġINAN DOKÜMANIN NĠTELĠĞĠNE DAĠR BĠLGĠLERĠ ĠÇERĠR. ZARF BĠRDEN FAZLA BELGEYĠ ĠÇEREBĠLDĠĞĠNDEN, TOPLULAġTIRMA KOLAYLIĞI SAĞLAR VE BEKLEME SÜRESĠNĠ AZALTIR. ZARF ĠLE SADECE FATURA DEĞĠL, UYGULAMA VE SĠSTEM YANITLARI DA TAġINIR.

16 E FATURA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER AYNI ZARFIN ĠÇĠNE FARKLI TÜRDE BELGELER KONULAMAZ. ZARFIN ĠÇĠNDEKĠ FATURALARDAN BĠR TANESĠNĠN BĠLE ĠMZASI GEÇERSĠZ OLDUĞUNDA, ZARFIN TAMAMI GEÇERSĠZ SAYILIR. ZARF ĠÇĠNDEKĠ HER FATURA TEK TEK ĠMZALANMALIDIR. BĠR ZARFTA SADECE TEK BĠR MÜKELLEFE AĠT FATURALAR BULUNABĠLĠR.

17 E FATURA BAġVURU SÜRECĠ GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI NIN YENĠ ZĠRAAT MAHALLESĠ ETLĠK CADDESĠ NO: DIġKAPI/ANKARA ADRESĠNDE BULUNAN GĠB DENETĠM VE UYUM YÖNETĠMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NA YAZILI OLARAK BAġVURULABĠLECEĞĠ GĠBĠ DEN DE BAġVURU YAPILABĠLĠR. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN BELGELER ġġrket ADINA ĠMZA YETKĠSĠNE SAHĠP KĠġĠ TARAFINDAN DOLDURULMALIDIR. VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRLÜKLERĠNE YA DA VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIKLARINA YAPILAN BAġVURULAR GEÇERSĠZDĠR.

18 E FATURA BAġVURU SÜRECĠ. UYGULAMADAN YARARLANMAK ĠSTEYEN MÜKELLEFLER AġAĞIDA YER ALAN. BELGELER ĠLE GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI NA YAZILI OLARAK BAġVURUDA BULUNACAKTIR. "E-FATURA UYGULAMASI BAġVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESĠ" NĠN ĠMZALI ASLI, TÜZEL KĠġĠ MÜKELLEFLER TARAFINDAN "ELEKTRONĠK MALĠ MÜHÜR SERTĠFĠKA SAHĠBĠ TAAHHÜTNAMESĠ" NĠN ĠMZALI ASLI, ġġrket KURULUġ SÖZLEġMESĠ TĠCARET SĠCĠL GAZETESĠNDE TARĠHĠNDEN ÖNCE YAYIMLANMIġ ĠSE ĠLGĠLĠ TĠCARET SĠCĠL GAZETESĠNĠN NOTER ONAYLI ÖRNEĞĠ VEYA ASLININ GETĠRĠLMESĠ HALĠNDE BAġKANLIKÇA ONAYLANMAK ÜZERE FOTOKOPĠSĠ, BAġVURU FORMUNA TÜZEL KĠġĠ MÜKELLEFLERĠN ADINA ĠMZA ATAN KĠġĠ VEYA KĠġĠLERĠN YETKĠLĠ OLDUĞUNU GÖSTEREN NOTER ONAYLI ĠMZA SĠRKÜLERĠ ÖRNEĞĠ VEYA ASLININ GETĠRĠLMESĠ HALĠNDE BAġKANLIKÇA Onaylanmak üzere FOTOKOPĠSĠ.

19

20 ÜLKEMĠZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI MART 2010

21

22

23 E- FATURA Ġġ AKIġI SATICI ALICI SĠSTEM YANITI GĠB SĠSTEM YANITI

24

25

26 Elektronik Fatura Uygulama Senaryoları Temel Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu, sadece e- faturanın, gönderen sistemden-alıcı sisteme ulaģma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır. Ticari Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosuna ek olarak, posta kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya ĠADE hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle, e-fatura Uygulaması, kurumdan kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini bekler. Kabul, red veya iade bildirimi, yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arģivlenmelidir.

27

28 MUHAFAZA ve ĠBRAZ E-Faturanın muhafaza ve ibraz yükümlülüğü mükellefin kendisine aittir. BaĢkanlıktan izin almıģ saklamacı kuruluģların sisteminde saklama yapılabilir. Saklama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmalıdır. YurtdıĢında veya yabancı bir bulutta saklama yapılamaz. Yurtiçinde saklama yapmak Ģartıyla yurtdıģında ikincil bir arģiv tutulabilir.

29

30 UYGULAMA HEDEFĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Bankalar Bireysel Kullanıcı Ticari Kullanıcı Kamu kurumları Özel Entegratör 30

31 ÖZELLĠKLĠ KONULAR. E-FATURADAN ÖNCE ĠRSALĠYE DÜZENLENMESĠ HALĠNDE, ĠRSALĠYE TARĠHĠ VE. ĠRSALĠYE NUMARASI ĠRSALĠYE BĠLGĠLERĠ ALANINDA GÖSTERĠLEBĠLĠR. E-FATURA UYGULAMASI SEVK ĠRSALĠYESĠ KULLANIMI ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAMAKTADIR. MEVCUT TEBLĠĞLER IġIĞINDA E-FATURA KULLANAN MÜKELLEFLER, SĠSTEMDE KAYITLI KULLANICILARA ĠRSALĠYELĠ FATURA DÜZENLEYEMEZLER. BU GĠBĠ DURUMLARDA E-FATURA DÜZENLENĠP AYRICA SEVK ĠRSALĠYESĠ TANZĠM EDĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR.

32 ÖZELLĠKLĠ KONULAR. DÖVĠZLĠ FATURA UYGULAMASI V.U.K. MAD.215/2-A UYARINCA MÜMKÜN OLMAKLA. BĠRLĠKTE PORTAL ÜZERĠNDEN DÖVĠZLĠ FATURA DÜZENLEMEK MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. FATURALARDA HER BĠR VERGĠ TÜRÜ VE ORANI ĠÇĠN AYRI TOPLAM OLUġTURULMASI ZORUNLUDUR. PORTALDAN KDV TEVKĠFATLI FATURA DÜZENLEMEK MÜMKÜNDÜR. FATURAYA «-» / (NEGATĠF) TUTAR GĠRĠLEMEMEKTEDĠR ANCAK FATURA KALEMLERĠ VEYA VERGĠ ÖNCESĠ FATURA TOPLAMI ÜZERĠNDEN ĠSKONTO YA DA ARTIRIM YAPMAK MÜMKÜNDÜR. SĠSTEM 2 NCĠ ĠSKONTOYA ĠZĠN VERMEMEKTEDĠR.

33 ÖZELLĠKLĠ KONULAR. E-FATURANIN «ĠLAVE DOKÜMAN, FATURA ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER DOKÜMANLARA AĠT. BĠLGĠLER» KISMINA ĠRSALĠYE, SĠPARĠġ, HESAP DURUMU, E-POSTA, VB. HER TÜRLÜ BELGE EKLENEBĠLĠR. BĠR FATURA ĠÇĠN BĠRDEN FAZLA ĠADE FATURASI DÜZENLEMEK MÜMKÜNDÜR. MEVCUT DÜZENLEMELER IġIĞINDA KAMU KURUMLARINA E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. ANCAK HEM MÜKELLEFĠN HEM DE KAMU KURUMUNUN SĠSTEME KAYITLI OLMASI DURUMUNDA E-FATURA KULLANILIR.

34 ÖZELLĠKLĠ KONULAR. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI, GEREK GÖRMESĠ HALĠNDE UYGULAMADAN YARARLANAN. MÜKELLEFLERĠN BĠLGĠ ĠġLEM SĠSTEMĠNĠ/SĠSTEMLERĠNĠ DENETLEME YETKĠSĠNE SAHĠPTĠR. BU DENETĠMLER SIRASINDA MÜKELLEFLER, GEREKLĠ HER TÜRLÜ ĠMKÂNI (UYGUN DONANIM VE YAZILIMLAR, TERMĠNALLERE ULAġIM ĠZĠNLERĠ VE UZMAN PERSONEL GĠBĠ) SAĞLAMAK ZORUNDADIR. MÜKELLEFLER, BĠLGĠ ĠġLEM SĠSTEMĠNĠ/SĠSTEMLERĠNĠ OLUġTURAN YAZILIM, DONANIM, DOSYA, DOKÜMANTASYON VE DĠĞER UNSURLARI, HĠÇBĠR ġekġlde KISMEN VEYA TAMAMEN VERGĠ ĠNCELEME ELEMANLARININ VE BAġKANLIKÇA GÖREVLENDĠRĠLECEK PERSONELĠN ERĠġĠMĠNĠ VE DENETĠMĠNĠ ENGELLEYECEK BĠR SÖZLEġME VEYA LĠSANSA KONU EDEMEZ.

35 CEZAĠ YAPTIRIMLAR GETĠRĠLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYANLAR HAKKINDA, VERGĠ USUL. KANUNUNUN CEZA HÜKÜMLERĠ UYGULANIR. E-FATURA UYGULAMASINA DÂHĠL. OLMA ZORUNLULUĞU GETĠRĠLEN MÜKELLEFLER ELEKTRONĠK FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLAN DĠĞER MÜKELLEFLERE KÂĞIT ORTAMINDA FATURA DÜZENLEYEMEZLER; DÜZENLEMELERĠ HALĠNDE KÂĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN BU FATURALAR HĠÇ DÜZENLENMEMĠġ SAYILIR VE VERGĠ USUL KANUNU NUN 353 ÜNCÜ MADDESĠ UYARINCA, 190 TL DEN AZ OLMAMAK ÜZERE, DÜZENLENMEDĠĞĠ KABUL EDĠLEN FATURA TUTARININ %10 U ORANINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESĠLĠR. BU NEDENDEN DOLAYI KESĠLECEK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TOPLAMI HER BĠR TESPĠT ĠÇĠN TL YĠ, BĠR TAKVĠM YILI ĠÇĠNDE ĠSE TL YĠ AġAMAZ (422 SIRA NO.LU V.U.K.G.T. ĠLE 2013 YILI ĠÇĠN GEÇERLĠ) AYRICA E-FATURA UYGULAMASI KAPSAMINDA, E-FATURA ALMASI GEREKĠRKEN KÂĞIT FATURA KABUL EDEN MÜKELLEFLERĠN, ĠLGĠLĠ VERGĠ MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE BAHSE KONU KDV YĠ ĠNDĠRĠM KONUSU YAPAMAYACAKLARI VE KÂĞIT FATURADA YER ALAN TUTARI GĠDER YAZAMAYACAKLARI TABĠĠDĠR.

36

37

38

39

40

41

42

43 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri beratı, büyük defter beratı Mali mühür ile imzalanan XBRL Formatındaki e-defter belgesinden imzalama sonucunda elde edilen hash-code çıktısı

44 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri Yevmiye Defteri dokümanı için entriestype (Doküman Tipi) alanı journal olarak iģaretlenerek oluģturulacaktır.

45 Elektronik Defter Örneği Büyük defter XBRL GL taksonomisi, e-defter için özel olarak seçilmiģtir. Örneğin; hazırlanmak istenen doküman tipi documentinfo veri grubu içinde yer alan entriestype (Doküman Tipi) alanı iģaretlenerek belirlenmektedir. Büyük Defter dokümanı için bu alan ledger olarak iģaretlenerek oluģturulacaktır.

46 GĠB E-FATURA PORTAL UYGULAMASI senaryo yöntem- belge türü

47

48

49

50

51

52

53 Elektronik Değişim BAŞLADI!!! E-Çözümler LUCA e-çözümleri ile Bu Dönüşümde Sizlerin Yanında LUCA E-FATURA E DEFTER UYGULAMASI

54 LUCA E-FATURA UYGULAMASI LUCA, E -FATURA UYGULAMASI ĠÇĠN KULLANICILARINA ĠKĠ FARKLI ÇÖZÜM SUNMAKTADIR 1- E-fatura portalı ile toplu fatura yükleme 2- AnlaĢma sağlanan özel entegratörlerle entegrasyon LUCA E- fatura modülü LUCA Net ve KOBĠ ürünleri arasında %100 entegrasyon vardır.

55 UYGULAMA 1; E-FATURA PORTALI ĠLE TOPLU FATURA YÜKLEME Fatura iģlem sayısı e kadar ayda 5000, tarihinden itibaren 500 faturadan az olan iģletmeler Portal kullanabilir. e-fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutmak isteyen iģletmeler, e- fatura alma ve gönderme iģlemlerini özel bir sunucu yazılım ve donanımına gereksinim duymadan portal üzerinden yapabilirler. LUCA Uygulaması: Faturalar, LUCA ürünlerinde (LUCA KOZA ve LUCA NET) hazırlanıp belirlenen klasöre gönderilir. Kullanıcının bilgisayarında oluģturulan bu dosyalar Luca e-fatura uygulaması ile imzalanır ve doğrulanır. Ġmzalanan bu dosyalar, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın e-fatura Portalı na alınır ve buradan alıcısına gönderilir.

56

57 UYGULAMA 2; ANLAġMA SAĞLANAN ÖZEL ENTEGRATÖRLERLE ENTEGRASYON Fatura iģlem sayısı ayda 5000 faturadan fazla olan iģletmeler, LUCA Uygulaması: Kullanıcının portala girmesine gerek kalmaz. LUCA modülünde hazırlanan e-fatura özel entegratörün sistemine otomatik olarak gönderilir. Uygulaması birazdan anlatılacaktır.

58

59 LUCA NET VE LUCA KOZA E- FATURA DOSYA OLUġTURMA ĠġLEM ADIMLARI Firmanın genel e-fatura tanımlamaları ve yöntem seçimi yapılır.

60 LUCA NET VE LUCA KOZA E- FATURA DOSYA OLUġTURMA ĠġLEM ADIMLARI MüĢteri kartlarında ilgili tanımlamalar yapılır ve sistem yine T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaralarından ilgili müģterinin e-fatura kullanıcısı olup olmadığını Gelir Ġdaresinde yayımlanan liste ile kontrol edip uyarı verir. (Kayıtlı Kullanıcı ) Stok Kartlarında uluslararası birim tanımlamaları ve vergi tanımlamaları yapılır. Sistem üzerinden bu tanımlamalar standart ölçüde kullanıcılara sunulur.

61 LUCA NET VE LUCA KOZA E- FATURA DOSYA OLUġTURMA ĠġLEM ADIMLARI Faturalar LUCA NET ve LUCA KOZA ürünlerinde kaydedildikten sonra isteğe bağlı olarak toplu veya tek tek, Gelir Ġdaresi nin belirlediği formatta bilgisayara indirilir.

62 LUCA NET VE LUCA KOZA E- FATURA DOSYA OLUġTURMA ĠġLEM ADIMLARI

63 LUCA E FATURA MODÜLÜNÜN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR LUCA e-fatura modülünde, mali mühür sertifikası elektronik imza uygulaması ile TUBĠTAK-BĠLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu için alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģtır. Rapor kısaca elektronik imza ve/veya mobil imza uygulamalarının e-imza mevzuatında geçen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun Kamu SM tarafından değerlendirmesidir. Böylelikle LUCA e fatura uygulaması, Gelir Ġdaresinin belirlediği teknik Ģartların yanında Ġmza Doğrulaması ve Sertifika Doğrulaması nı da yapmaktadır

64

65

66

67

68

69

70

71

72 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

73 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

74 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

75 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

76 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

77 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

78 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

79

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır.

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır. E - FATURA Amaç ve Fayda Ürün Grubu Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA. Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012

AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA. Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012 AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012 ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL BĠLGĠLER ÖTV NĠN ÖZELLĠKLERĠ KAPSAMA GĠREN MALLAR SINIRLI (TOPLAM 274

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0 KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler Yayın Tarihi: 25.07.2011 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2011-286 Sayfa No:1/33

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı