ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1-B Maslak, Şişli, İstanbul adresinde mukim ING Faktoring A.Ş. (FAKTOR) ile.... adresinde mukim (müşteri) arasında imzalanan / / tarihli Faktoring Sözlemesi nde yer alan tüm hükümler yanında, ancak ilk önce gelmek üzere aşağıda düzenlenen İşbu İhracat faktöringinde uygulanacak hükümler taraflar arasında gerçekleşecek ihracat faktoring işlemlerinde uygulanacaktır. I. GENEL OLARAK; MÜŞTERİ, İthalat ve İhracat rejimine ilişkin mevzuat ile KAMBİYO mevzuatına ve bu yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek değişikliklere uygun hareket etmeyi, mal, hizmet bedelini yurda getirmeyi peşinen kabul, taahhüt ve garanti etmektedir. Mevcut ve ileride meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile tahakkuk eden, edecek bilcümle vergi, resim, harç, fon giderleri, ceza v.s. ve bunlarda meydana gelebilecek artışlar, ferîleri ile her ne nam ve ad altında olursa olsun ihdas olunacak, tahakkuk ettirilecek giderler MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 2. MÜŞTERİ, NTR (Notification of Transfer of Receivables) formunun gönderilmesi sırasında, temlik konusu alacağın BSMV ye tabi işlemlerden olması halinde FAKTOR e bilgi vermekle; söz konusu olan BSMV tutarını ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, FAKTOR ün zararından sorumlu olacaktır. 3. Diğer tarafından MÜŞTERİ, yukarıda 1. Madde hükmü sebebi ile tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerinin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai sorumlulukların tarafına ait olduğunu gayrikabilirücü beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle Mevzuat hükümleri uyarınca FAKTOR un sorumluluğuna başvurulması halinde, MÜŞTERİ; FAKTOR un özel ya da kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler, merciler, mahalli idareler karşısında ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 4. Döviz kurlarındaki artış veya eksilmeler sureti ile meydana gelebilecek tüm riskler MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ bu riskleri de komisyon v.s. gibi giderlere ilişkin artışları karşılamayı, sözleşmenin döviz kurlarındaki artış nedeniyle, ifa edilemez hale geldiği gerekçesiyle uyarlanmasını talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. 5. MÜŞTERİ işbu hüküm ile FAKTOR e, muhabir FAKTOR ya da bankayı tayin yetkisini tanımaktadır. MÜŞTERİ, FAKTOR e tanıdığı bu tayin yetkisine dayalı olarak belirlenen, muhabir FAKTOR ya da bankanın işlemlerinden, davranışlarından bir zarara uğraması halinde muhabir FAKTOR ya da banka kusurlu olsa dahi, FAKTOR un bir sorumluluğunun mevcut olmayacağını kabul etmektedir. 6. Faktoring Genel Sözleşemesi çerçevesinde veya İşbu sözleşmede yer almayan hususlarda ve bu sözleşme hükümleri ile bağdaştığı ölçüde FAKTOR, tarafından MÜŞTERİ ye temin edilen Uluslararası Faktoring Genel Kuralları (GRIF-General Rules for International Factoring) hükümleri uygulanacaktır. MÜŞTERİ, FAKTOR un internet sitesinde de yayımlanan ya da daha önce kendisine imza karşılığı verilen bu sözleşmelerin, bu uluslararası 1

2 kural ve anlaşmaların hükümlerini orjinal metninden incelediğini, ancak iş bu kural ve hükümlerin çerçevesinde faktoring hizmetleri verilebileceğini, uluslararası faktoring işlemlerinin ancak bu hükümler çerçevesinde uygulanması imkanının bulunduğunu bildiğini ve ayrıca bunlara uygun hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 7. MÜŞTERİ, FAKTOR e temlik ettiği ihracat alacaklarının muhabir FAKTOR u uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde yurtdışı faktoring hizmetlerinin icrası konusunda özel olarak yetkilendirmekte ve FAKTOR e temlik ettiği yurtdışı satışlarından doğmuş ya da doğacak alacaklarının Muhabir Faktor tarafından yine uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde serbestçe ve dilediği zamanlarda yasal takip ve dava konusu yapılabileceğini, ancak muhabir FAKTOR tarafından girişilen bu yasal takip ve davanın, akdolunan sulh sözleşmelerinin FAKTOR e karşı işbu sözleşme ve bilcümle ekleri nedeniyle doğmuş borçlarını ödemesine engel teşkil etmediğini, muhabir FAKTOR tarafından başlatılabilecek takiplerin, açılabilecek davaların ve akdedilen sulh sözleşmelerinin, ya da borçlular tarafından temlik konusu alacakla ilgili olarak Muhabir Faktore karşı açılabilecek davalarda, takip ve sair işlemlerin işbu madde hükmü ile MÜŞTERİ nin muhabire vermiş bulunduğu özel yetkiye dayalı olarak MÜŞTERİ nam ve hesabına Muhabir Faktor tarafından kendisini temsilen yürütüleceğini, işbu madde hükmü uyarınca Muhabir Faktor tarafından girişilen takip ve davalarla ilgili ücret, masraf ve sair giderlerin MÜŞTEİR tarafından karşılanacağını, Muhabir Faktorun takip ya da dava açması halinde FAKTOR un dilerse kendine temlik edilmiş bulunan alacakların tamamı veya bir kısmı için Faktoring Genel sözleşmesinin (III/4.2) maddesi hükmünü uygulayabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu halde MÜŞTERİ, alacağın Muhabir Faktor tarafından gereği gibi takip olunmadığından, dava ve/veya takibin kendisine ihbar edilmediğinden bahisle FAKTOR den bir talepte bulunmayacaktır. MÜŞTERİ, alacağın takibi ve tahsiline ilişkin masrafları, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek tahsil ücretini, yargılama masrafları, vekâlet ücreti ve bilcümle ferîlerini talep üzerine derhal tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür. Söz konusu faiz ve ücretin ödenmesi, takip ve tahsilâtın başarıya ulaşması şartına bağlı değildir. İşbu madde hükümleri uyarınca borçluya karşı dava açılmış ve/veya takibe geçilmiş olması, MÜŞTERİ ye yapılmış ön ödemelerin FAKTOR e iadesi, tahakkuk etmiş faktoring ücretinin, faiz, masraf ve komisyon alacaklarının FAKTOR e ödenmesi talebinin, takip ya da dava sonuna ertelenmesine yol açmayacaktır. MÜŞTERİ söz konusu alacakları FAKTOR un ilk yazılı talebinde derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 8- MÜŞTERİ ayrıca faktoring işlemlerine konu alacakla ilgili olarak alacağın mevcut olmadığı, devrinin geçersiz bulunduğu, muvazaa, üçüncü kişilere zarar verme, mal kaçırma gibi haller de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle iptali halinde, kendisine ödenmiş alacak tutarını ferileri ile birlikte FAKTOR ün talebi üzerine derhal FAKTOR e iade ile yükümlüdür. Bu hükmün uygulanması için mutlaka bir mahkemenin ya da resmi makamın kararına ihtiyaç olmayıp, Muhabir Faktorun, borçlu ile sulh akdi yapmış bulunması da yeterlidir. MÜŞTERİ nin bu iade yükümlülüğü uluslararası faktoring kuralları uyarınca bir süreye tabi bulunmamaktadır. II.ÇALIŞMA ESASLARI MÜŞTERİ aşağıda yer alan belgeleri belirtilen şartlarla FAKTOR e ibraz etmeyi ve ihracat faktoringine ilişkin usul ve esaslara uygun hareket edeceğini gayrikabilirücu kabul beyan ve taahhüt etmektedir. 2

3 I- FAKTOR E SUNULACAK BELGELER FAKTOR e gönderilecek olan NTR (Notification and Transfer of Receivables) formu; -Faktoring için temlik edilen faturaların özelliklerini ve faturaların teslim şartlarını içerir nitelikte. -Formun üzerinde yer alan tüm alanlar eksiksiz doldurulmuş ve fatura bilgileri ile uyumlu olarak -Firma yetkililerince kaşe + imza tamamlanmış olarak teslim edilmelidir. 2. FATURA - Alıcı ünvanı ve adresi: Mutlaka LOB ( Limit Onay Bildirimi) ile size bildirilen alıcı ünvanı ve adres ile bire bir aynı olmalıdır. Alıcı ünvanı ve adresinde olabilecek herhangi bir değişiklik mutlaka yükleme öncesi FAKTOR e bildirilmeli ve onay beklenmelidir. Mallar alıcının adresi dışında bir yere teslim edilecekse, bu detay fatura üzerinde belirtilmeli ve sipariş formunda da yer almalıdır. - Vade: Faturanın üzerinde gün/ay/yıl olarak belirtilmelidir. Bu şekilde belirtilmeyen vadeler için NTR da belirtilen vade esas alınır. LOB de, garantinin geçerli olacağı maksimum satış vadesi belirtilmiş ise fatura tarihi ve vade tarihi arasındaki gün sayısının bu vadeyi aşmamasına özen gösterilmelidir. - Temlik Pulu: FAKTOR tarafından gönderilecek temlik pulunun, hem alıcıya hem de FAKTOR e gönderilen fatura nüshasında mutlaka bulunması gerekmektedir. Tercih edilirse, pul yerine, pulun üzerindeki metin faturanın üzerine bilgisayardan matbu olarak da yazılabilir. Faturanın üzerinde temlik pulu dışında bir başka detay bulunmamalıdır. Pul metninin kenarı mutlaka firmanızın ıslak kaşe ve imzasını taşımalıdır. Temlik pulu ile temlik ihbar mektubunun uyumlu olduğunun kontrolü MÜŞTERİ ye ait olup, FAKTOR ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. - Faturaların Temliki: Faktoring işlemleri başladıktan sonra alıcıya kesilen henüz vadesi gelmemiş olanlar da dahil tüm faturaların (numune faturaları dahil), ve credit noteların alıcının FAKTOR e gönderdiği debit note ların (alıcı limitinde aşım olsa dahi) temlik edilmiş olması zorunludur. Aksi bir durumda temlikli tüm faturalara ilişkin muhabir garantisi geriye dönük olarak ortadan kalkacaktır. GRIF uyarınca fatura temliki FAKTOR e mutlaka vadeden en geç 5 gün önce yapılmalıdır. Faturaları bu süreden sonra ulaşan alacaklar garanti dışında kalacaktır. - Türkçe Fatura: Temlik konusu alacağa ilişkin mallar ile ilgili diğer dökümanların alınabilmesi ve malın yurtiçi gümrüğü terk edebilmesi için düzenlenmesi gereken fatura temlik kaşesini ihtiva eder şekilde MÜŞTERİ tarafından imzalanıp; FAKTOR e teslim edilecektir. 3. GÜMRÜK BEYANNAMESİ - İhracata ilişkin Gümrük Beyannamesinin banka nüshası üzerinden işlem yapılır. Banka nüshasının geç temin edildiği durumlarda, firma nüshasının, malların çıkış tarih ve kaşesini taşıyan GB esas alınır. 3

4 - İmalatçı: Aracı ihracatçı ile yapılan işlemlerde ihracatçı firmanın düzenlediği fatura üzerine MÜŞTERİ nin imalatçı sıfatı ile tanımlanmış olması ve bu bilginin GB (Gümrük Beyannamesi) ile uyumlu olması gerekmektedir. - GB nin mal mukabili teslim şekli ile açılması gerekir. - Beyannamenin üzerindeki fiyat, ağırlık v.b. gibi değerlerin faturadaki değerler ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. - GB bilgileri fatura ve konşimento ile tamamen uyumlu olmalıdır. Değişiklikler FAKTOR e yazılı olarak bildirilmelidir. 4. KONŞİMENTO VE TESLİM BELGESİ - Konşimentodaki bilgiler, diğer tüm evraklardaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır - Konşimento alıcı adına düzenlenmelidir. Teslim alıcıdan farklı bir teslim adresine yapılacaksa, buna ilişkin onay FAKTOR den alınmalı, bu bilgi fatura / sipariş formu ile uyumlu olmalıdır. - Teslim belgesi ise, teslim adresindeki kişi tarafından kaşe+tarih+imza ile teyit edilmelidir. 5. TRANSFER TALİMATI - MÜŞTERİ tarafından talep edilen ön ödeme ve bakiye ödemelerle ilgili talimattır. FAKTOR, ön ödeme ve bakiye ödeme talimatlarına ilişkin olarak aldığı kaşe ve yetkili imzaları ihtiva etmeyen talimatları işleme koymayabilir. 6. SİGORTA POLİÇESİ - Teslim şekli CIF, CIP gibi sigorta yükümlülüğünün satıcıda olduğu yüklemelerde sigorta poliçesi mutlaka evraklara eklenmelidir 7. SİPARİŞ FORMU (ORDER FORM) - Fatura ile beraber yazılı sipariş bilgi ve belgesi ibraz edilmelidir. Sipariş formu ihtilaf takibi ve alıcı adına tahsilât yapılabilmesi için zorunlu bilgi ve belgelerdendir. - Yüklemenin, fatura adresi yani, LOB de yer alan adres dısında bir yere yapılması durumunda, bu bilginin sipariş formunda mutlaka yer alması gerekmekte, ya da ilgili alıcı talimatının FAKTOR e ulaştırılması gerekmektedir. 8. SATIŞ SÖZLEŞMESİ - Alıcı ile MÜŞTERİ arasında imzalanmış olan bir satış sözleşmesi varsa bunun bir kopyasının FAKTOR e gönderilmesi gerekmektedir. Alıcı ile MÜŞTERİ arasında bir sözleşme mevcut olmasına rağmen bunun FAKTOR e ibraz edilmemesi, GRIF (General Rules For International Faktoring) ihlalidir. 9. ARACI İHRACATÇI KULLANILMASI 4

5 İhracatçı ve imalatçı arasındaki sözleşmenin bir nüshasının FAKTOR e gönderilmesi gerekmektedir. Aracı İhracatçı içeren ihracat işlemlerinde, imalatçı (MÜŞTERİ), aracı ihracatçı ve FAKTOR arasında bir protokol imzalanmalıdır. 10. FAKTORİNG TANITIM MEKTUBU LOB ekinde gönderilen Introductory Letter (faktoring tanıtım mektubu), alıcıya muhabir faktoring kuruluşlarını tanıtır ve faktoring işlemine başlandığını bildirir. Bu mektupların MÜŞTERİ nin antetli kağıdına basılarak, alıcının LOB da belirtilen ünvan ve adresine hitaben tarih belirtilerek yazılmalı ve gönderilmelidir. Alıcıların kabul ettiklerini ve gördüklerini belirtir şekilde kaşeleyip imzaladığı nüshalar da FAKTOR e gönderilmelidir. II- DİĞER HUSUSLAR FAKTOR FCI kapsamında GRIF i kabul ederek uluslararası faktoring işlemleri yapmaktadır. GRIF uluslararası faktoring çalışması içinde sözleşme ve/veya introductory letter imzalayan tarafları bağlar. 1- FAKTOR, faturaların yükleme tarihinden sonraki en geç 5 gün içinde tarafımıza gönderilmesi esasına göre çalışmaktadır. 2- Çek, poliçe ve bunun gibi ödeme yöntemlerinin kullanılabileceği durumlarda, FAKTOR ile mutabık kalınması koşuldur. FAKTOR ödeme vasıtalarının Muhabir Faktor adına düzenlenmesini veya ciro edilmesini talep edebilir. Alıcının sehven veya iradi olarak MÜŞTERİ ye fatura bedelini ödemesi durumunda, tutar sınırı olmaksızın ödeme bilgisinin ve bu bedelin alıcıdan geldiğini kanıtlayan ödeme belgesinin FAKTOR e aynı gün teyit edilmesi gerekmektedir. 3- İhtilaf ve uyumsuzluklar (dispute) alıcı ve MÜŞTERİ arasında çözülür ve FAKTOR e MÜŞTERİ tarafından bildirilir. Konuya ilişkin FAKTOR tarafından MÜŞTERİ ye yapılan bildirimlerin 10 gün içinde MÜŞTERİ tarafından çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Süresinde çözüme ulaşamayan ihtilaflı faturalar, firmanıza geri temlik edilerek faktoring sözleşmesi dışına alınır. 4- Muhabir garantisi altındaki ve ihtilafsız faturalar için yapılacak Garanti ödemesi (PUG),, ilgili faturanın vade+90 gün içinde alıcı tarafından ödenmemiş olması kaydıyla; alıcının ilgili fatura / faturaların vadesinden sonraki 180 gün içinde ihtilaf çıkarması haline ilişkin olarak, FAKTOR ün ilk yazılı talebi üzerine ait bulundukları döviz cinsi üzerinden tüm faizi ve ferileri ve muhabirin alıcıya karşı başlatmış olduğu yasal takibin oluşmuş tüm masrafları ile birlikte MÜŞTERİ nin derhal nakden ve defaten FAKTOR e ödeyeceğini kabul ve beyan ettiği bir taahhütnameyi FAKTOR e teslim etmesi ve aşagıdaki belgelerde eksiklik olmaması koşulu ile yapılır. - LOB da bildirilmiş alıcı adı ve adresine düzenlenmiş fatura nüshası ve ilgili yükleme belgeleri (konşimento, ATR ve Gümrük Beyannamesi çıkış nüshası) 5

6 - Malın alıcıya teslim belgesi / teslim konşimentosu - Sipariş Formu - Alıcı tarafından teslim alınmış olduğunu kanıtlayan alıcı imzasını ihtiva eden Tanıtım Mektubu/Introductory letter 5- GRIF e göre, fatura vadesi gün içinde çıkan ihtilaflar faktoring garantisinin askıya alınmasına neden olmaktadır. Bu faturalara ilişkin garanti geriye dönük olarak kalkar ve FAKTOR tarafından MÜŞTERİ ye geri temlik yapılır. Bu durumda garanti altında yapılan ödeme( PUG ) oluşmuş tüm masrafları ile birlikte MÜŞTERİ tarafından derhal FAKTOR e geri ödenir. İşbu İhracat Faktoringinde Uygulanacak Hükümler, / / tarihli Faktoring Sözleşmesi nin mütemmim cüz ü niteliğinde olup; iki nüsha olarak düzenlenmiştir. MÜŞTERİ ING FAKTORİNG A.Ş 6

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı