Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MAYIS PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MAYIS PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER"

Transkript

1 T.C. R esmı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 MAYIS 1976 PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/11521 Hükümetimiz ile Avrupa Konseyi iskân Fonu arasında 25 Ocak 1976 tarihinde imzalanan ilişik 35 milyon DM'lik genel kredi ile DM'- Iık sosyal fon kredisi sağlanması konularındaki iki anlaşma ile eklerinin, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/3/1976 tarihli ve ESGM-ESUD / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 4/3/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMtREL Devlet Bakanı Basbalban YanHımcraı A. TÜRKES Devlet Bakanı Basbalkan Yardım ası Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Balkanı S. ÖZTÜRK CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTORK Devlet Baıkaaı Başbakan Yardımcısı Prof- Dr. T. FEYZİOĞLV Devlet Bakanı V. O. ASİLTÜRK Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkraz Mukavelesi Avrupa'daki Millî Mülteciler ve nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu (bundan sonra «Fon denecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra «müstakriz denecektir) diğer yandan, Türk Hükümetinin 2 Ekim 1972; 13 Haziran 1974; 18 Nisan 1975; 21 Kasım 1975 ve 30 Ocak 1976 tarihli taleplerim; Avrupa Konseyi Nüfus ve Meslekî Eğitim Bölümünün kabul edilebiurlik konusundaki 5 Ekim 1972; 4 Temmuz 1974; 22 Nisan 1975 ve 2 Şubat 1976 tarihli görüşlerini; Guvernör'ün 12 Ekim 1972; 10 Eylül 1974; 25 Nisan 1975 ve 3 Şubat 1976 tarihli raporlarım; Fon Yönetim Kurulu'nun 216 (1972), 217 (1972), 254 (1974), 262 (1975), 275 (1975), 276 (1975) ve Addendum sayılı kararlarım, Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine Ek, 3 üncü Protokolü, 6 Ekim 1970 tarihli Fon İkraz Nizamnamesi'ni, gözönünde bulundurarak, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR: Devflet Bakamı Devtet Bakanı Adalet Balkanı M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLV MBlfö Sayınıma Bakamı toisten Bakanı Dışişleri Bakam F. MELEN O- ASİLTÜRK /. S. ÇAĞLAYANGlL Maliye Bakanı Millî Eğitini Bakanı BaymdmlA Bakanı Doç. Dr. Y- ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Güm. w Tukel Bakanı H. BASOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Bak. V. Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. F- ADAK. N- MENTEŞE /. MÜFTÜOĞLU Saeayıi re T«?k. Bakanı En- ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Balkanı A. DOĞRU S. KILIÇ L- TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleni Bakanı Orman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLl Genç. ye Spor Bakanı Kültür Balkanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM Contrat de prêt entre Le Fonds de Réétablissement du Conseil de L'Europe et Le Gouvernement de la République de Turquie Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-après appelé «Fonds), d'une part, et le Gouvernement de la République de Turque (ci - après appelé «Emprunteur) d'autre part, VU les demandes du Gouvernement turc en date des 2 Octobre 1972, 13 Juin 1974, 18 Avril 1975, 21 Novembre 1975 et 30 Janvier 1976, VU les avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date des 5 Octobre 1972, 4 Juillet 1974, 22 Avril 1975 et 2 Février 1976, VU les rapports du Gouverneur en date des 12 Octobre 1972, 10 Septembre 1974, 25 Avril 1975 et 3 Février 1976, VU les Résolutions 216 (1972), 217 (1972), 254 (1974), 262 (1975), 275 (19750, 276 (1975) et Addendum du Conseil d'administration du Fonds, VU le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 1970, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : i

2 Sahife: 2 (Remî Gazete) 24 MAYIS 1976 MADDE Bu îkraz, bu mukavelenin İmzası tarihinde yürürlükte bulunan îkraz Nizamnamesindeld genel şartlara ve bu mukavele İle saptanan özel şartlara göre kabul olunmuştur. I MADDE 2 / Fon müstakrize, aşağıdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere, DM , bir ikrazda bulunmayı taahhüt eder: Fon/Proje <54 (1972), F/P 55 (1972), F/P 68 (1974) II. Dilim, F/P 6 (1974) Addendum, F/P 71 (1975 III. Dilim ve F/P 73 (1976). Müstakriz Fon'a, global ikrazın yukarıda sıralanan projeler arasındaki kesin dağılımını büâhare büdirecektir. Aynı zamanda Müstakriz, Fon'a, Projeler tümüyle gerçekleşinceye kadar bu ikrazın kullamlmasına ilişkin her türlü bilgiyi vermeyi taahhüt eder. MADDE 3 îkraz 7 yıl vadeli olup, 2 yıh ödemesiz devredir ve anapara 7 yılda, eşit taksitlerde, itfa edilecektir. Faiz oram yıllık % 1 dir. Yılda 360 gün ve ayda 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde, ilk kez 25 Temmuz 1976 tarihinde olmak üzere, her yıl 25 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinde ekteki İtfa Tablosuna uygun olarak (Ek: 1) ödenecektir. Anapara 25 Ocak 1979 tarihinden itibaren, ekteki itfa tablosuna uygun olarak, yıllık taksitler halinde ve ük kez 25 Ocak 1979 olmak üzere, her yılın 25 Ocak günü ödenecektir. MADDE 4 îkraz tutan, Fon tarafından DM , lık */o 4 rüsbettnde bir prim kesildikten sonra 4 Şubat 1976 günü DM , ma eşit bir meblağ halinde ödenecektir. İşbu Anlaşma'nm yürürlüğe giriş tarihi olan 25 Ocak 1976 ile, ödemenin yapılacağı 4 Şubat 1976 tarihi arasındaki 9 gün zarfında işleyecek DM. 125, a eşit faiz tutan da 4 Şubat 1976 günü ödenecektir. Ban ödemeler, Türk Hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez kası, İdare Merkezi, Ankara, hesabına ödenecektir. MADDE 5 İkrazın kullanılabilmesi maksadiyle, müstakriz Fon'a, zamanında, ilişik bonoyu (Ek: 2) verir. Bono, DM olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen mebaliğin ödenmesi müstakriz! yukarıda 3 üncü maddede belirtilen vecibelerden kurtarır. İşbu ikrazın anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle, aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler müstakriz tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, müstakriz Fon'a karşı bütün vecibelerden kurtulur. MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ, ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % l nisbetinde bir faiz ödenmesini gerektirir. Bu ilâve faiz: a. Gerekli ödeme yapılmamış veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmının ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren, b. Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksitinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren ödenecektir. Bu iki hal aynı zamanda vukubulduğu takdirde ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen bütün mebaliğ ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. MADDE 8 İşbu ikraz gereğince müstakriz tarafından Fon lehine DM olarak tediye edilecek bütün mebaliğ, Frankfurt/Main'de kain, Berliner Handels-und Frankfurter Bank'a ödenir. MADDE 9 Gerek işbu mukavelenin akdi, icrası ve tasfiyesinden gerek verilen İkrazın yapüabilmesi ve garantisinden, gerek işbu ikraz ile ilgili hukukî veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve umumiyetle bu vasıfta olan masraflarla diğer bütün masraflar müs takrize aittir. Fon 'un ikraz Nizamnamesi "nin 4 üncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile ilgili masraflar için ise sözü geçen bölümün 25 inci madde hükümleri uygulanır. Article 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat. Article 2 Le Fonds s'engage à accorder un prêt social global de DM à l'empnmteur que celui-ci devra affecter au financement des projets suivants: Fonds/Projet 54 (1972), F/P 55 (1972) F/P 68 (1974) rime tranche, F/P 68 (1974) Addendum, F/P 71 (1975) III me tranche et F/P 73 (1976). L'emprunteur s'engage à communiquer au Fonds ultérieurement mais aussitôt que possible la répartition définitive du prêt grobal parmi les différents projets ci-dessus. Il s'engage aussi à fournir au Fonds toute Information relativ à l'utilisation de ce prêt jusqu'à réalisation totale des projets en question. Article 3 Le prêt aura une durée de 7 ans avec 2 ans de franchise et 5 ans d'amortissement égaux. Le taux d'intérêt du prêt est de l % l'an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jcurs par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement à terme échu les 25 Janvier et 25 Juillet de chaque année et pour la première fois le 25 Juillet 1976 suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Le capital est remboursable annuellement à partir du 25 Janvier 1979, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé, la première fois le 25 Janvier 1979 et ensuite le 25 Janvier de chaque année. Article 4 Le montant du prêt sera versé par le Fonds, sous déduction d'une prime de 4 % soit DM égal à DM le 4 Février Les intérêts entre le 25 Janvier 1976, jour de l'entrée en vigueur du présent contrat, et le 4 Février 1976, jour du versement, égals à 9 jours et au montant de DM seront versés également le 4 Février Les versements seront effectués par la Berliner Handels - und Frankfurter Bank, Francforts s/main, chez la Banque Centrale de la République de Turquie S. A. direction Générale, Ankara, en faveur de l'emprunteur. Article 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory - note ci - annexée (Annexe II). La promissory - note est libellée et payable en DM. Article 6 Le versement des montants prévus sur la promissory - note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à due concurrence de ses obligations définies à l'article 3 ci - dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt ainsi que tous les intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci - dessous, seront dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de ses obligations envers le Fonds. Article 7 Tous intérêts et sommes non versées en tout ou en partie dans le mois qui suit l'échéance, donnent lieu au paiement d'un intérêt de 1 % l'an sur le montant du principal restant dû. Ce Supplément d'intérêt doit être versé: a) à compter de la période pour laquelle les intérêts étaient dus, s'il ya non-paiement, ne serait-ce que d'une partie du montant des intérêts restant dus et, b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. Si ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. Article 8 Toutes sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables en faveur du Fonds en DM auprès de la Berliner Handelsund Frankfurter Bank à Francfort s/main. Article 9 Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liquidation du présent contrat, soit la mobilisation et la garantie du prêt accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce prêt, sont à la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit chapitre seront applicables.

3 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahif e : 3 MADDE 10 Akit taraflar. Fon ikraz Nizamnamesi'nln 4 üncü bölümünde öngörülen şartlar çerçevesinde verilen bir hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili ve uluslararası hiçbir kazai veya tiger bir merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzi' <*ttan faydalanmamayı taahhüt ederler. MADDE 11 Müstakriz, bu mukaveleden doğan yükümlülüklerden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişküerinde ikrazın kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden faydalanamıyacaktır. Müstakriz üe üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz. MADDE 12 İkrazın bu mukavelenin 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasında Fon tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik veya tahsis yapmama, Fon İkraz Nlzarnnameslnin 3 üncü bölümünün 13,(h) maddesi hükümleri uyarınca İkrazın durdurulması, iptali veya talep edilebiürliği için yeterli bir saik telakki edilir. MADDE 13 İşbu mukavele 25 Ocak 1976 da yürürlüğe girecektir. MADDE 14 İşbu mukavele ve bununla ilgüi kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nm 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokolü'nün 1 inci madde 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekliyle, Fon ve ikinci derecede de Luxembourg hukukuna tabidir. MADDE 16 Fon Yönetim Kurulunca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edüen Fon İkraz Nizamnamesi bu mukavelenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Nizamnamenin herhangi bir hükmü ile işbu mukavelenin herhangi bir hükmü arasında çelişiklik bulunması halinde mukavele hükmü geçerli saydır. MADDE 16 İşbu mukavele, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların her birinde bir nüsha bulunur. Ankara'da 25 Ocak 1976 tarihinde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Asaf GÜVEN Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreteri EK I İTFA TABLOSU Paris'te 25 Ocak 1976 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu adına Charles Henri BONFILS Guvemör Türkiye Cıımhuriyeti Hükümetine DM , ük 25 Ocak 1976 tarihli Sosyal Global İkraz Fon/Proje 54 (1972), 55 (1972), 68 <1974) ve 71 (1975); vade 7 yü, ödemesiz dönem 2 yıl faiz oram '% 1 emisyon fiyatı % 96 altı aylık vadeler. Taksit % ı ük İtfa edilen ödenecek Vadeler tutarları faiz anapara anapara Article II) Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds. Article 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se Soustraire en partie ou en totalité aux obligations découlant du présent contrat. Le Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pourraient surgir entre l'emprunteur et des tiers. Article 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectation du prêt telle qu'elle a été décrite à l'article 2 du présent contrat, qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, à l'annulation ou à l'exigibilité du prêt conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêts du Fonds. Article 13 Le présent contrat entrera en vigueur le 25 Janvier Article 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er alinéa 3, du Troisième protocole Additionnel du 6 Mars 1959 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et, à titre subsidiaire, par le droit allemand. Article 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil d'administration, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudit Règlement et une disposihien queleonque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. Article 16 Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également foi. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes. Fait à Ankara le 25 Janvier 1976 Pour le Gouvernement de la République de Turquie Asaf Güven Secrétaire Général du Trésor et l'ocei Fait à Paris le 25 Janvier 1976 Pour le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe Charles Henri Bonfils Gouverneur I ANNEXE TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRET SOCIAL GLOBAL-FONDS/PROJETS 54 (1972)-55(1972)-63 (1974) et 70(1975), du '25 Janvier 1976, de DM , au GOUVERNE MENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUE, ANKARA-taux d'intérêt, 1 %-échéances semestrielles-durée 7 Ans, dont 2 ans de franchise et 5 annuités annuelles égales-prix d'émission 96 intérêts remboursement capital échéances montant dû à 1 % du capital restant dû DM DM DM DM DM DM DM DM 25/7/ , , 25/7/ , 2.500, ' /1/ , 2J , 25/1/77 2.5O0, /7/ J500, 5O0.0O0, 25/7/ /1/ , 2J50O, , 25/1/78 2J500, , 25/7/78 2J500, 2J500, , 25/7/78 2J500, 2.600, , 25/1/79 102J5OO, , , 25/1/ J500, , , 26/7/ , 2.000, , 25/7/ , /1/ , 2.000, , 25/1/tO , 2.000, , /7/ , 1:500, , 25/7/ , 1.500, , 25/1/ , 1:500, , , 25/1/ , , , 25/7/81' 1.000, 1.000, , 5/7/ , 1.000, , 25/1/ , 1.000, , , 2S/1/ , 1.000, , , 25/7/88 500, , 25/7/82 500, , 25/1/ , , 25/1/ , 500, , , , , , ,

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 EK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ANKARA II BONO DM, , 25 Ocak 1976 Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu'na aşağıda gösterilen tarihlerde, taksitler halinde Beş Yüz Bin Alman Marklık ( , DM) ödemeyi taahhüt eder, Bu tarihlerde ödemeler, anaparanın taksiti ile bakiye anaparanın faizini kapsayan şekilde yapılır. Tarih Miktarlar (DM) 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/82 500, 25/1/83 Iİ00.500, YukarıdaJd öıtemeler Avrupa Konseyi İskân Fonu lehine Berliner Handels-und FranJcfurter Bank, Frankfurt/Main'a Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde herhangi bir siyasî veya vergi makamı tarafından bu belgeye karşı haliha sırda vcva gelecekte konulacak her türlü, vergi resim ve harca tabi tu/ulmadan yapılacaktır. Bu bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu taraf ından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 25 Ocak 1976 tarihinde Paris'te verilmiş olan ikraza karşılık teşkil eder. Bu bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadarla faizin tümü bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. Bono sahibinin bu bonodan doğan haklarından herhangi birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklarından feragat sayümıyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti A. Asaf GÜVEN Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreteri Avrupa Konseyi İskân Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkraz Anlaşması Avrupa'daki Millî Mülteciler ve nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu (bundan sonra «Fon denecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra «müstakriz denecektir) diğer yandan, Türk Hükümetinin 2 Ekim 1972; 13 Haziran 1974; 18 Nisan 1975; 21 Kasım 1975 ve 30 Ocak 1976 tarihli taleplerini; Avrupa Konseyi Nüfus ve Meslekî Eğitim Bölümünün kabul edilebilirlik konusundaki 5 Ekim 1972; 4 Temmuz 1974; 22 Nisan 1975 ve 2 Şubat 1976 tarihli görüşlerini; Guvernör'ün 12 Ekim 1972; 10 Eylül 1974; 25 Nisan 1975 ve 3 Şubat 1976 tarihli raporlarım; Fon Yönetim Kurulu'nun 216 (1972), 217 (1972), 254 (1974), ), 275 (1975), 276 (1975) ve Addendum sayılı kararlarım, Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine Ek, 3 üncü Protokolü, ANNEXE II GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC ANKARA PROMISSORY NOTE DM , 25 January 1978 FOR VALUE RECEIVED, the undersigned Government of the Turkish Republic, Ankara, by this Promissory-note promises to pay to the Fonds de Reetablissement du Conseil de I'Europe or order, the principal sub of Five hundres Thousand Deutsche Marks (DM , ) in instalments on the dates hereinafter specified. On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest in the unpaid balance of the principal. Date Amounts (DM) 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/T , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ /7/ , 25/1/ , 25/7/82 500, 25/1/ , Above payments shall be made at the Berliner Handels-und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main, in favour of the Fonds de Reetablissement du Conseil de I'Europe, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the Government of the Turkish Republic, Ankara, or any political or taxing subdivision thereof. This promissory-note constitues a relation to a loan granted by the Fonds de Reetablissement du Conseil de I'Europe to the Government of the Turkish Republic dated in Paris on 25 January Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediatly become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof. The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder In any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance. Government of theturkish Republic Ministry of Finance Asaf Giiven Secretary General of the Treasury and OIEC Contrat de prêt entre Le Fonds de Réétablissement du Conseil de L'Europe et Le Gouvernement de la République de Turquie Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-aprés appelé «Fonds) d'une part. et le Governemertt de la République de Turquie (Ci-aprés appelé «emprunteur), d'autre part, VU les demandes du Gouvernement Turc en date des 2 Octobre 1972, 13 Juin 1974, 18 Avril 1975,21 Novembre 1975 et 30 Janvier 1976, VU les avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date des 5 Octobre 1972, 4 Juilleet 1974, 22 Avril 1975 et 2 Février 1976, VU les rapports du Gouverneur en date des 12 Octobre 1972, 10 Septembre 1974, 25 Avril 1975 et 3 Février 1976, VU les Résolutions 216 (1972), 217 (1972), 254 (1974), 262 (1975), 275 (1975), 276 (1975) et Arddendum du Conseil d'administration du Fonds,

5 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahif e : 5 6 Ekim 1970 tarihli Fon İkraz Nizamnamesi'ni, gözönünde bulundurarak, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR: MADDE 1 Bu İkraz, bu mukavelenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan İkraz Nizamnamesindeki genel şartlara ve bu mukavele ile saptanan özel şartlara göre kabul olunmuştur. MADDE 2 Fon, Müstakrize, aşağıdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere , DM'hk bir ikrazda bulunmayı taahhüt eder: Fon/Proie 54 (1972), F/P 55 (1972). F/P 68 (1974) II. Dilim, F/P 68 (1974) Addendum, F/P 71 III. Dilim (1975) ve F/P 73 (1976) Müstakriz Fon'a yukarıda sıralanan projeler arasındaki kesin dağılımı bilahara bildirecektir. Aynı zamanda, müstakriz Fon'a projeler tümüyle gerçekleşinceye kadar bu ikrazın kullanılmasına ilişkin her türlü bilgiyi vermeyi taahhüt eder. MADDE 3 İkraz 7 yıl vadeli olup, 2 yılı ödemesiz devredir ve 5 yılda, eşit taksitlerde itfa edilecektir. Faiz oranı yıllık '% dir. Yılda 360 gün ve ayda 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde, ilk kez 25 Temmuz 1974 tarihinde olmak üzere, her- yıl 25 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinde ekteki itfa tablosuna uygun olarak (Ek: 1) ödenecektir. Anapara ekteki itfa tablosuna uygun olarak 25 Ocak 1979 tarihinden itibaren yıllık taksitler hal'nde ve ilk kez 25 Ocak 1979 olmak üzere, her yılın 25 Ocak günü ödenecektir. MADDE 4 ödemeler, Türk Hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi, Ankara hesabına yapılacaktır. MADDE 5 İkrazın kullanılabilmesi maksadıyla, Müstakriz, Fon'a zamanında, ilişik bonoyu (Ek: 2) verir. Bono, DM. olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen mebaliğin ödenmesi müstakrizi yukarıda 3 üncü maddede belirtilen vecibelerden kurtarır. İkraz tutan, Fon taraf ından DM , lık % 4 nisbetinde bir prim kesildikten sonra. 4 Şubat 1976 tarihinde, DM , a eşit bir meblâğ halinde; işbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi olan 25 Ocak 1976 ile, ödemenin yapılacağı 4 Şubat 1976 tarihi arasındaki 9 gün zarfında işleyecek DM ,75 a eşit faiz tutarı da 4 Şubat 1976 günü ödenecektir. İşbu ikrazın anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler müstakriz tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, müstakriz Fon'a karşı bütün vecibelerden kurtulur. MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ, ödenmemiş anapara üzerinden yülık % 1 nisbetinde bir faiz ödenmesini gerektirir. Bu ilâve faiz: a. Gerekli ödeme yapılmamış veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmının ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren, b. Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksitinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren, ödenecektir. Bu kj hal aynı zamanda vukubulduğu takdirde ilk tarih esas! alınır. Vadesi gelen bütün mebaliğ ödendiği zaman ek faiz talebedilmez. MADDE 8 İşbu ikraz gereğince müstakriz tarafından Fon lehine DM. olarak tediye edilecek bütün mebaliğ, Frankfurt/Main'da kain Berliner Handels-und Frankfurter Bank'a ödenir. VU le Troisièime Protiocole Additionnelle l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 1970, SONT CONVENUS DE QUI SUIT : Article 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent conteat. Article 2 Le Fonds s'engage à accorder un prêt global de D M , à l'emprunteur que celui - ci devra affecter au financement des projets suivants: Fonds/Projet 54(1972), F/P 55(1972), F/P 69(1974) II. tranche, F/P 68 (1974) Addendum, F/P 71 III. tranche (1975), et F/P 73 (1976). L'emprunteur s'engage à communiquer au Fonds ultérieurement mais aussitôt que possible la répartition définitive du prêt global parmi les différents projets c'-dessus. II s'engage austi à fournir au Fonds toute information relatiye à l'utilisation de ce prêt jusqu'à réalisation totale des projets en question. Article 3 Le prêt aura une durée de 7 ans avec 2 ans de franchise et 5 ans d'amortissement égaux. Le taux d'intérêt du prêt est de %1'an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours mois, seront payables semestriellement à terme échu les 25 Jonoien et 25 Juillet de chaque année et pour la premié fois le 25 Juillet 1976 suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Le capital est remboursable annuellement à partir du 25 Janvier 1979, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé, la première fois le 25 Janvier 1979 et ensuite le 25 Janvier de chaque année. Article 4 Le montant du prêt sera versé par le Fonds, sous déduction d'une prime de 4 % soit DM égal à DM , le 4 Février Les intérêts entre le 25 Janvier 1976, jour de l'entrée en vigueur du présent contrat et le 4 Février 1976, jour du versement, égals à 9 jours et au montant de DM ,75, seront versés également le 4 Février Les versements seront effectués par la Berliner Handels-und Frankfurter Bank, Francfort s/ma'n, chez la Banque Centrale de la République de Turquie S. A., Direction Générale, Ankara, en faveur de l'emprunteur. Article 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci-annexée (Annexe II). La promissory-note est libellée et payable en Dm. Article 6 Le versement des montants prévus sur la promissory-note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à due concurrence de ses obligations définies à l'article 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt ainsi que tous Intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront dûment versés. l'emprunteur sera complètement libéré de ses obligations envers le Fonds. Article 7 Tous Intérêts et sommes non versées en tout ou en partie dans le mois qui suit l'échéance, donne lieu au paiement d'un intérêt de I */o l'an sur le montant du principal restant dû. Ce supplément d'intérêt doit être verse : a) à compter de la période pour laquelle les intérêts étaient dus, s'il y a non-pa'ement, ne serait-ceque d'une partie du montant des intérêts restant dus et, b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. Si ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. Article 8 Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables en faveur du Fonds en DM auprès de la Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt s/main.

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 MADDE 0 Gerek işbu Mukavelenin akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ikrazın yapılabilmesi ve garantisinden, gerek işbu -kraz İle ilgili hukuki veya hukuk ötesi İşlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve umumiyetle bu vasıfta olan masraflarla diğer bütün masraflar müs takrize aittir. Fon'un İkraz Nizamnamesi'nin 4 üncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile ilgili masraflar için ise sözü geçen bölümün 23 inci madde hükümleri uygulanır. MADDE 10 Akit taraflar, Fon İkraz Nizarrmamesinin 4 üncü bölümünde öngörülen şartlar çerçevesinde verilen bir hükmün sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadiyle dahili veya uluslararası hiçbir kazaî veya diğer bir merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan faydalanmamayı taahhüt ederler. MADDE 11 Müstakriz, bu mukaveleden doğan, yükümlülüklerden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişkilerinde ikrazın kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden faydalanamıyacaktır. Müstakriz ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılmaz. MADDE 12 İkrazın bu mukavelenin 2 inci maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasında Fon tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik veya tahsis yapmama, Fon İkraz Nizamnamesinin 3 üncü bölümünün 13 (h) maddesi hükümleri uyarınca ikrazın durdurulması, iptali veya talep edüebilirliği için yeterli bir saik telâkisi edilir. MADDE 13 İşbu mukavele 25 Ocak 1976 da yürürlüğe girecektir. MADDE 14 İşbu mukavele ve bununla ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'mn 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokolü'nün 1 inci madde 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekliyle. Fon ve ikinci derecede de Luxemfoourg nukukuna tabidir. MADDE 15 Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon İkraz Nizamnamesi bu mukavelenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü gecen Nizamname'nin herhangi bir hükmü ile işbu mukavelenin herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde mukavele hükmü geçerli sayılır. MADDE 16 İşbu mukavele, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, td nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların her birinde b i r nüsha bulunur. Ankara'da 25 Ocak 1976 tarihinde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adma As af GÜVEN Hazine Genel Müdürlüğü ve Mİ İT Genel Sekreteri EK I İTFA TABLOSU Paris'te 25 Ocak 1976 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi Milli Mülteciler ve Nüfus fazlalıkları İskan Fonu adına Charles Henri BONFTLS Guvemör Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine DM , hk 25 Ocak 1976 tarihli Global İkraz Fon/Proje 54 (1972), 5S (1972), 68 (1974) ve 71 (1975) vade 7 yıl; ödemesiz devre 2 yıl; 5 yıllık eşit taksitte itfa; % faiz, emisyon % 96 faiz altı aylık; Article 9 Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxguels pewent donner lieu soit la conclusion e'exécution et la liquidation du présent contrat, soit la mobilisation et la garantie du prêt accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra - judiciaires ayant leur origine dans ce prêt, sont à la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds, les dispositions de l'article 25 audit chapitre seront applicables. Article 10 Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Réglefment des Prêts du Fonds. Article 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dan le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire en partie ou en totalité aux obligations découlant du présent contrat. Le Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pourraient surgir entre l'emprun teur et des tiers. Article 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectation du prêt telle qu'elle a été décrite à l'article 2 du présent contrat, qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, & l'annulation ou & l'exigibilité du prêt conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêts du Fonds. Article 13 (Le présent contrat entrera en vigueur le 25 Janvier Article 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les disrositions de 1 article 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Additionel du 6 Mars 1969 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et' à titre subsidiaire, par le droit allemand. Article 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil d'administration du Ponds, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudit Règlement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. Article 16 Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également foi. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes. Fait à Ankara le 25 Janvier 1976 Pour le Gouvernement de la République de Turquie Asaf Guven Secrétaire Général du Trésor et de lûcei ANNEXE I TABLEAU D'AMORTISSEMENT Fait & Paris le 25 Janvier 1976 Pour le Fonds de Rétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe, Charles Henri Bonfils Gouverneur PRET GLOBAL FONDS/PROJETS 54 (1972) - 55 (1972) - 68 (1974) et 71 (1975) du 25 Janvier 1976, de DM , au GOUVERNE MENT DE LA REPTJBLTQUEDE-TORQUIE-ANKARA-taux d'intérêt 8 5/8 %-échéances semestrielles- durée 7 ans, dont 2 ans de franchise et 5 annuités annuelles égales - prix d'émission 96 V«

7 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 7 Taksit "A 9.625Hk Vadeler tutarlar faizler îtfa edilen anapara ödenecek anapara intérêts à remboursement capital Echéances montant dû.8 5/8 % du capital restant DM DM 25/7/76 U509.'375, , 25/1/ , , 25/7/ , , 25/1/78 1: , /7/78 1J509J375, , 25/1/79 «; , 1.509,375, 25/7/ Ö0, , 25/1/ , , 25/7/ ,625, , 25/1/ , , 25/7/ , , 25/1/ , , 25/7/ , , 35/1/ J875, , , , EK II DM , , 7.O0O , DM , , , , , , TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ANKARA B O N O DM Ocak 1976 Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu'na aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde otuz beş milyon DM'lık anaparayı ( , DM) ödemeyi taahhüt eder. Bu tarihlerde bakiye ödemeler, anaparanın taksiti ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. Tarih Miktarlar (DM) 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/79 8, , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ L875, Yukarıdaki ödemeler AVrupa Konseyi İskân Fonu lehine Berliner Handels - und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main'a Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde herhangi bir siyasî veya vergi makamı tarafından bu belgeye karşı halihazırda veya gelecekte konulacak her türlü vergi, resim ve harca tabi tutulmadan yapılacaktır. Bu bono, Avrupa, Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 25 Ocak 1976 tarihinde Pariste verilmiş olan ikraza karşılık teşkil eder. Bu bono İle ilgili herhangi Ibir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu taktirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadarki faizin tümü bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. Bono sahibinin bu bonodan doğan haklarından herhangi birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklarından feregat sayılmayacaktır. ' ' TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ a. ASAF GÜVEN HAİZİNE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MİİT GENEL SEKRETERİ DM DM DM DM 25/7/ , , 25/1/ , , , 25/7/ , tt , , 25/1/ , , , 25/7/ , , , 25/1/ , , , 28, , 25/7/ , , , 25/1/ , ,000, , 125/7/ , , 25/1/ , , , , 25/7/ , ,-r , 25/1/ , , , 25/7/ , , 25/1/ J875, 301J875, , ' , , , ANNEXE II GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC ANKARA PROMISSORY - NOTE DM , 25 January 1976 FOR VALUE RECEIVED, the undersigned Government of the Turkish Republic, Ankara, by this Promissory - note promises to pay to the Ponds de Reetablissement du Conseil de 1 "Europe or order, the principal sum of Thirty - five million Deutsche Marks (DM , ) in instalments on the dates hereinafter specified. On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest in the unpaid balance of the principal. Date Amounts (DM) 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , 25/1/ , 25/7/ , '25/1/ , Above payments shall be made at the Berliner Handels - und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main, in favour of the Fonds de Reetablissement du Conseil de 1 "Europe, without deduction for on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the Government of the Turkish Republic, Ankara, or any political or taxing subdivision thereof. This promissory - note constitues a relation to a loan granted by the Fonds de Reetablissement du Conseil de 1 "Europe to the Government of the Turkish Republic dated In Paris on January 25, Upon default on the prompt and fule payment of any interest on this note the entire principal and Interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof. The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitue a waiver of any of its rights in that or any other instance. GOVERNMENT OP THE TURKISH REPUBLIC f. Ministry of Finance Asaf Guven Secretary General of the Treasury and OIEC

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Adalet Bakanlığından: Gerek doğrudan doğruya gerekse 6724 ve 97 sayılı Kanunlardan faydalanmak suretiyle 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıktan Nisan 1976 sonuna kadar bitiren Cumhuriyet Savcı ve Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile bu sınıftan sayılanların sicü sayılan Ue adlarını gösterir listeler Hâkimler Kanununun 29. maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurduklan halde bu listede adlanm bulamayanlar ilân tarih inden itibaren 1 ay içinde Yüksek Savcılar Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. SAVCILIK SINIFI Nisan 1976 sonuna kadar 2 nci derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler Sıra Sicil No: No: Adı ve Soyadı Memuriyeti Ali Nevzat Odyakmaz Adapazan C. Savcı Yard Kemâl Ertem Karabük C. Savcı Yard Hürrem Kübalı Adana C. Savcı Yard Mehmet Bayram Kaya Taşova C. Savcısı İbrahim Hilmi Eminoğlu Zoneruldak C. Savcı Yard Ekrem özonay Ankara C. Savcı Yard İbrahim Aydın Adapazan C. Savcı Yard Ahmet Raşit Pirimoğlu İsparta C. Savcı Yard Nevin Güriz Cumhuriyet Başsavcı Yard Erdoğan Güven Artvin C. Savcı Yard Salim özdemir Hukuk İş. Gn. Müdür Müşa Rıza Cetiner Gaziantep C. Savcı Yard Yüksel Moral Adalet Müfettişi İdris Şemsettin Eren Gaziosmanpaşa C. Sav. Yard Celil Demircioğlu Karamürsel C. Savcısı özcan Şen Bakırköy C. Savcı Yard Üzeyir Naim Güvenç Baş Müfettiş Ayhan Dimici Kayseri C. Savcı Yard Mümtaz önder Samsun C. Savcı Yard Mehmet Ne.lat Sayıt Elazığ C. Savcı Yard Yusuf Ziya Kanat Vezirkönrü C. Savcı Yard Yüksel özel Adalet Bakanlığı özlük İsler* Genel Md. Yard. ve 2. Şfo. Md İrfan Bacaksız Akşehir C. Savcı Yard Mustafa Ersov Afvon C. Savcı Yard Muammer Coşkun Kahramanmaraş C. Sav. Yard Sabit Sankaya Adalet Müftt,isi Akm öncül Çankın C. Savcı Yard Mehmet Orhan Demiralp Malkara C. Savcısı Yavuz Faik Yazıcıoğlu Altındağ C. Savcı Yard Erol özkurt Yenimahalle C. Savcı Yard Ali Kemâl Fettahoğlu Giresun C. Savcı Yard Olcay Uşaklıgil Foça C. Savcısı Mustafa Arslan Zile C. Savcı Yard. Sisan 1976 sonuna kadar 3 üncü derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler tbrahlm Kozannftlu Tunceli C. Savcı Yard îsmall Kemal Kasapoğlu Bnlu C. Snvrı Yard Osman Can Yalvaç C Savcı Ynrd Günsel Usluel Ankara C. Savcı Yard Turhan Nalbantoğlu Antalya C. Savcı Yard Ahmet Kazancıoğlu Karacabey C. Savcısı Mesut Kenan Ergün Sungurlu C. Savcı Yard. Nisan 1976 sonuna kadar 4 üncü derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler Erkal Evliyaoğlu Beypazarı C. Savcısı Kadir Eroğlu Kurcaşile C. Savcısı Mehmet Kömürcü Eğridir C. Savcısı Yüksel Sıdal Balâ C. Savcı Yard İhsan Kartal Ermenek C. Savcısı Cihan Yamakoğlu Özlük İş. Gn. Müdür Başyardımcı ve 1. Şube Müdürü Abdülkadir Abacı Edremit C. Savcı Yard Ali Ergene Adana C. Savcı Yard. Sıra Sicil No: No: Adı ve Soyadı Memuriyeti Tümer Ünver Silifke C. Savcı Yard Yılmaz Çelik Dinçer Çorlu C. Savcı Yard Mehmet Fikret İlgaz Mut C. Savcısı Asım Sezai Köklü Kaynarca C. Savcısı Dr. İbrahim Çetin Yetkin istanbul C. Savcı Yard. Nisan 1976 sonuna kadar 5 inci derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler Dr. Alpaslan Nazlıoğlu Ankara C. Savcı Yard Ahmet Genç Devrek C. Savcısı Nisan 1976 sonuna kadar 6 net derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler Selâhattin Tekin Palu C. Savcısı Abdullah Alper Özdoğan Doğanhisar C. Savcısı Salih Tırnaksız Derinkuyu C. Savcısı Üresin Aysan Gülnar C. Savcısı Uğur Uysal Abana C. Savcısı Yalçm Ünal Kadınhan C. Savcı Yard Abdullah Günaydın ŞaJbanözü C. Savcı Yard Ahmet Çetinkaya Saruhanlı C. Savcı Yard İrfan Kadem " Yavuzeli C. Savcı Yard Abdurrahman Keleş Pozantı C. Savcı Yard Nihat Sertbulut Demirci C. Savcı Yard Tahsin Talih Bingöl C. Savcı Yard Erdal Özer Bor C. Savcı Yard İhsan Erbaş Van C. Savcı Yard Behçet Kayra Kurtalan C. Savcı Yard Ertuğrul Onan Alaca C. Savcısı Yücel Gök Çifteler C. Savcısı Orhan Aksoy Çerkezköy C. Savcı Yard Fevzi Boy Horasan C. Savcısı Yılmaz Günerdem Samandağ C. Savcı Yard Dr. Hasan Bıyıklı Ankara C. Savcı Yard Osman Talat Derktaş Şebinkarahisar C. Savcı Yard Nisan 1976 sonuna kadar 7 nci derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler Abdülhamit Tüzün Güven Balya C. Savcı Yard Hamdi Helvacıoglu ASn C. Savcı Yard Mustafa Asım Baldır Hakkari C. Savcı Yard Zeki Deniz Muş C. Savcı Yard ibrahim Merih Palandöken Pazarcık C. Savcı Yard Ali Şanver Sansröl C. Savcı Yard Abdülkadir Yavuz Pmarhisar C. Savcısı Nuri Tekin Tomarza C. Savcısı Ahmet Davut Karademir Eldivan C. Savcısı Yusuf Yanık Güdül C. Savcısı Hüseyin Ercan Araç C. Savcı Yard özgen Özalp Çumra C. Savcısı Şükrü Yurtta Pozantı C. Savcı Yard R8 BekİT.Selçuk Sınrlıreı C Savcı Yard Ali Erol Özgene Birecik C. Savcısı Mustafa Canbolat Tosya C. Savcı Yard «Zckerlva Ünal Anamur C. Savcı Yard. 18 Ramazan Çetin Çameli C. Savcı Yard özden Tttnttk Serik C Savcı Yard Süleyman Bozbıyık Gündo&mus C. Savcı Yard Muzaffer Emren Azdavay C. Savcısı Nisan 1976 sonuna kadar 8 inci derecede bulundukları kademede terfi sürelerini bitirenler Ramazan Eroğlu Mazgirt C. Savcı Yard Günay Sürmeli Niksar C. Savcı Yard Ercüment Kahyaoğullan Hafckari Ç. Savcı Yard Ünal Başoğlu Solhan C. Savcı Yard Behiç Şahin Gevaş C. Savcı Yard Kemal Karaca Şefaatli C. Savcı Yard Mustafa Emre Çüngüş C. Savcı Yard İsmail Doğan Tekinşen Çatak C. Savcı Yard Enver Naci özçörekçi Sason C. Savcı Yard Nevzat Uzel Kiği C. Savcı Yard,

9 24. MAYIS 1976 (Resmî Garete) Sahîfe : 9 Sıra Sicil No: No: Adı ve Soyadı Memuriyeti Ziya Hurşit Karakurt Özalp C. Savcı Yard Nejat Tan Hamur C. Savcı Yard Hüseyin Kaya Sitopi C. Savcı Yard Nevzat Ertaş Mazıdağı C. Savcı Yard Durmuş Ali Dursun Ağın C. Savcı Yard Mehmet Çavuşoğlu Göle C. Savcı Yard Hasan Gerçeker Doğubeyazıt C. Savcı Yard Kasım Yorgancılar Narman C. Savcı Yard Veli Yaşar Mercan Digar C. Savcı Yard M. Nihat Turan Almuş C. Savcı Yard Mehmet Temiz Hilvan C. Savcı Yard Mehmet Demir Hani C. Savcı Yard Karar Koray Atak Tortum C. Savcı Yard Galip Kök Torul C Savcı Yard Ekrem Canöztürk Aralık C. Savcı Yard Süha Görgün Eskipazar C. Savcı Yard sayılı Hâkimler Kanununun 47. maddesini tadil eden 6531 sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle Nisan 1976 sonuna kadar 1. sınıfa ayrılacaklara ait liste aşağıda gösterilmiştir sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarım göremeyenler ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Savcılar Kuruluna itiraz edebilirler Mehmet Rahmi Kurtuluş istanbul C. Savcı Yard. a Ertuğrul Nejat İzmit C. Savcı Yard. Büyükerkan Doğan Gedikoğlu Kadıköy C. Savcı Yard Orhan Nuri Kartal Hatay C. Savcı Yard Ömer öcal Vezirköprü C. Savcısı Orhan Çam Adalet Müfettişi Selim Necip Deda C. Başsavcı Yard özcan Bermek Ankara C. Savcı Yard Osman Nuri Karateke Ank. Dev. Güv. Mah. C. Savcı Y Cumhur Poyraz Adalet Müfettişi Hasan Günday Ankara C. Savcı Yard Mevlüt Selamoğlu Aydm C. Savcı Yard Ahmet Kâmil Mutlucan Adalet Müfettişi Tahsin Çelik istanbul C. Savcı Yard. US Tevfik Fikret Palasar Menemen C. Savcı Yard Cahit Akçalı C. Başsavcı Yard Arif Şıdım Aksaray C. Savcı Yard Eşref Kahramankaya Marmaris C. Savclsı Hayrettin Tuğcu Adalet Müfettişi Adil Durmuş istanbul C. Savcı Yard Hulusi Güney Bursa C. Savcı Yard Mehmet Metin Çelenligil istanbul C. Savcı Yard Mustafa Uçkan İstanbul C. Savcı Yard., Ahmet İlhan Göçmen Ardahan C. Savcısı Ahmet Şemsettin Özkmay Bergama C. Savcı Yard Mehmet Bayramkaya Taşova C. Savcısı Nevin Güriz C. Başsavcı Yard Mustafa Arslan Zile C. Savcı Yard Ali Fethi Çetiner Sandıklı C. Savcı Yard Mustafa Turan Bingöl İnebolu C. Savcı Yard. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : İki yıllık yükselme sürelerini aldıkları son derece aylıkta Nisan 1976 sonuna kadar doğrudan doğruya dolduranlara 6724 ve 97 sayılı Kanunlardan faydalanmak suretiyle dolduranlardan yükselmeğe mani mahkeme hükmü veya disiplin cezası bulunmayan Hâkim ve Hâkim Yardımcıları ile bu sınıftan sayılanların sicil sayılan ile adlarım gösterir listeler Hâkimler Kanununun 29. maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurduklan halde bu listede adlarım bulamayanlar ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Hâkimler Kuruluna yazılı olarak itiraz sdabilirler. HÂKİMLİK SINIFI Nisan 1976 tonuna kadar 657 sayılı Kanunun bam maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 2. derecesinde bulundukları kademede dertçe terfi süresini bitiren Hâkimlere ait deftmr Sıra Sicil No: No: Adı ve Soyadı Memuriyeti t. Ali Bingöl Müfettiş Hâkim M. Esat Kılmç Azdavay Sorgu Hâkimi Hasip özcan Manisa Hâkimi Faika Erkut Çatalca Hâkimi Perihan Ersen Yargıtay Tetkik Hâkimi Vecahat Topal Salihli Ağır Ceza Mah. Üyesi E. Talat Korkut Altmtaş Sorgu Hâkimi A. Hikmet Savaş Mengen Hâkimi Ali Civan Yücel İnebolu Hâkimi Nihal Kural Afyon Sorgu Hâkimi M. Mehmet Gökdere Lüleburgaz Hâkimi Ş. Nail Eryaşar Siirt Hâkimi Gülser Demirbilek Yargıtay Tetkik Hâkimi Erol Tümer Fetiye Hukuk Hâkimi Mustafa Sezen Sinop Ağır Ceza Mah. Üyesi 1* Hasan Hanağası Kandıra Sorgu Hâkimi İhsan Eryürekli Osmancık Ceza Hâkimi Ertop Kanmaz Sungurlu Ceza Hâkimi Mehmet Uygun Gaziantep Ağır Ceza Mah. Bşk A. Cemal Göğüs Müfettiş Hâkim Abdurrahman Kartopu Diyarbakır Hukuk Hâkimi Abidin Solmaz Yargıtay Tetkik Hâkimi Mustafa Yakupoğlu Ankara Hâkimi Necmettin Küçükaf Zile Hukuk Hâkimi V. Yaşar PazarUoğlu Kemalpaşa Ceza Hâkimi Sadi Uysal Yargıtay Tetkik Hâkimi E. Yaşar Cengi* Göksün Sorgu Hâkimi M. Kâzım İnce Havran Sorgu Hâkimi Lütfü Marangozogin Malatya Ağır Ceza Mah. Üytsi Yılmaz Poyraz Burdur Hâkimi İsmail Bakırcı Elmalı Ceza Hâkimi Doğan Akbulut 'Şereflikoçhisar Hâkimi A. Metin Çiftçi Müfettiş Hâkim Selçuk Erdem Zonguldak Hukuk Hâkimi Orhan Somunoğlu Gaziantep Ağır Ceza Mah. Üye. 36 İS 165 Cahit Gençkaya -Trabzon Ağır ve Mah. Başkanı ıs. Feridun Güray Müfettiş Hâkim Aytekin Başkaya Aydm Hâkimi Vefa Kurttepeli Alanya Hâkimi R. Rüştü Güngör Adapazan Sorgu Hâkimi Kenan Yüksel İskenderun Hukuk Hâkimi Adnan Ersoy Nazilli Hâkimi Aşkm Üstüner Afyon Ceza Hâkimi Osman Gürkan Antalya Hakimi E. Adil Ergün Gülşehir Ceza Hâkimi Nurettin Üzer Zonguldak Sorgu Hâkimi Ayhan Alanyalı Kütahya Ağır Ceza Mah. Üyesi Alper Kürük Urla Sorgu Hâkimi A. Nami Temel Sivas Ağır Ceza Mah. Üyesi Mehmet Aydm Gaziantep Sorgu Hâkimi Memduh özden Sivas Hâkimi IH. Oktay Konuralp Gemlik Sorgu Hâkimi Ercan Egemen Yargıtay Tetkik Hakimi Mete Aksoy Bartın Hâkimi İsa Vardal Zonguldak Hâkimi Cafer Doğan Muğla Hâkimi Melik Gündoğdu Alaşehir Ceza Hâkimi Ünal Yılmaz Karamürsel Sorgu Hâkimi O. Şermi Sezer Kırşehir Hukuk Hâkimi Murtaza Anıl Afyon Hâkimi S. özer Aydınöz Burhaniye Ceza Hâkimi S. Bahattin Kurtkan Denizli Hâkimi Metin Güvenç Dikili Hâkimi Ali Yavru Denizli Hâkimi A. Müfit Yüksel Karabük Hâkimi ** Mehmet Günde! Gülşehir Hukuk Hâkimi

10 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Sıra Sicil No: No: Adı ve Soyadı Memuriyeti M. Nurettin Özatan Nevşehir Hukuk Hâkürü Gönen Eriş Yargıtay Tetkik Hâkimi Adil Acar Erzurum Hukuk Hâkimi Süleyman Sertöz Sultanisar Hâkimi T. Fikret Gökçen Salihli Hâkimi Rasim Hacımahmutoğlu Malatya Hukuk Hâkimi Alpay Olcay Polatlı Ceza Hâkimi Mesut Sueri Muğla Hâkimi IH. Süha Terzibaşıoğlu Sivas Hâkimi Teoman Üneri Yargıtay Tetkik Hâkimi Ekrem Yalçın Hatay Hâkimi Mehmet Çetin Müfettiş Hâkim Necdet Güner Edirne Sorgu Hâkimi Cevdet Adabağ Ceyhan Tapulama Hâkimi Turhan öztekin Kars Hâkimi Hüseyin îmamoğlu Osmaniye Ağır Ceza Mah. Bşk H. Gülen Yalçmkaya Anayasa Mahkemesi Geçici Raportörü Nisan 1976 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren sayılı Kanuna bağlı gnsterae tablosunun 3. oerpcesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâkimlere ait liste I Dündar Burslan M. Yüksel Kılıçaslan F. Necla Coşkuntürk Yılmaz Turan Süleyman Çakar Erdem Kaya Uğuray Baloğlu Osman Mazlumoğlu Ö. Faruk Karacabey Levent Ardahan II Mehmet Bülbül Kemal Karış Suat Gündüz Z. Selçuk Kelleözü Kemal öztürk Cengiz Güven Yüksel Pişkin Günay Akkuş Metin Böke A. îsmaü Hekimoğlu Bedri tnamh Yaşar Sanoğlu Sadettin Kundak Rifat Başer Yadigar Göksel Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimi Müfettiş Hâkim Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Mudanya Sorgu Hâkimi Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Safranbolu Sorgu Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimi Sındırgı Hâkimi Burhaniye Sorgu Hâkimi Tarsus Hâkimi Bodrum Hâkimi Beyşehir Ceza Hâkimi Balâ Hukuk Hâkimi Kozan Ceza Hâkimi Kastamonu Hâkimi Bilecik Hâkimi Marmaris Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimi Ayvalık Sorgu Hâkimi Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Erdemli Ceza Hâkimi Bilecik Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimi Nisan 1976 sonuna kadar 657 'sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 4. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâkimlere ait liste Erdoğan Güngör Tufanbeyli Sorgu Hâkimi Erbay Taylan Yargıtay Tetkik Hâkimi Ercan Poyrazoğlu Çumra Sorgu Hâkimi Nurcan Batum Yargıtay Tetkik Hâkimi Güzin Abik Yargıtay Tetkik Hakimi Nasuhi Oral Adapazarı Hâkimi Feyzi Özsoysal Aksaray Hukuk Hâkimi Enver Eroğlu Finike Sorgu Hâkimi Aydın Ertürk Sungurlu Hâkimi Ahmi Kargın Osmancık Tapulama Hâkimi Talat özçelik Kilis Hukuk Hâkimi Nisan 1976 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 5. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâkimlere ait liste îlksev Tazebay Yargıtay Tetkik Hâkimi Rıza Taşkıran Tirebolu Hâkimi Sıra No: 3~~ Sicil No: Adı ve Soyadı Memuriyeti E. Hasan Koyukan Güven özgür Yüksel Fazıloğlu N. Tahir Sarıkaya Bünyan Sorgu Hâkimi Gönen Hâkimi İğdır Sorgu Hâkimi Darende Sorgu Hâkimi Nisan 1976 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 6. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâkimlere ait liste H. Hüsnü Karadayı Çay Sorgu Hâkimi, A. Orhan Yeğin Kofçaz Hâkimi Y. Şahin Anıl Midyat Hâkimi Fehmi Gözler Ayvacık Sorgu Hâkimi M. Yaşar Nur Çumra Hâkimi Hüseyin Deniz Yenipazar Sorgu Hâkimi Yalçın Erkumay Yargıtay Tetkik Hâkimi Ender Eğilmez Gökçeada Sorgu Hâkimi Cevdet Anaç Araklı Hâkimi Namık önal Siverek Hâkimi Şerafettin Şirin Şebinkarahisar Hâkimi Ö. Yalçın Aktar Perşembe Sorgu Hâkimi M. Ali Yanmer Selendi Sorgu Hâkimi Nihat Yavuz Kağızman Hâkimi M. Hilmi Mutlu Haymana Ceza Hâkimi M. Adnan Erbaş Sivrihisar Sorgu Hâkimi Nihat Yavuz Kaman Hukuk Hâkimi A. Uğur Turan Uluborlu Hâkimi Ahmet Karaca Akseki Hâkimi Ali ilkay Nusaybin Sorgu Hâkimi Mehmet Ünsoy Gevaş Sorgu Hâkimi Nisan 1976 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 7. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâkimlere ait liste M. Hulusi özek Horasan Sorgu Hâkimi M. Cengiz Kıyıcı Anamur Sorgu Hâkimi Müslüm Tunaboylu Mucur Sorgu Hâkimi Şeref Kanal Çemişgezek Tapulama Hâkimi Vural Savaş Gülnar Ceza Hâkimi Mevlüt Zor Beytüşşebbap Sorgu Hâkimi Salim Sayım Palu Hâkimi Orhan Atalay Karaburun Sorgu Hâkimi Erol Güvener Kızıltepe Hâkimi ibrahim Karancı Osmaneli Hâkimi Mehmet Güler Sorgun Hâkimi Ahmet Atıcı Yumurtalık Hâkimi Kemal özsönmez Oğuzeli Hâkimi Ahmet Pınar Birecik Hâkimi Mahmut Munyar Darende Hâkimi Fevzi Doğru Seben Hâkimi Zeki Çembere! Bozova Tapulama Hâkimi Mehmet Ustaoğlu Afşin Hâkimi Uçkun Bike Tortum Hâkimi Mustafa Güneş Uludere Hâkimi Turgut Kotan Yapraklı Hâkimi Celal Uysal tkizdere Hâkimi Nisan 1976 sonuna kadar 657 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 8. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren Hâkimlere ait liste Nihat Mete Karakocan Hâkim Yrd Lütfi Emek Kiraz Hâkim Yrd Y. Engin Salimoğlu Araban Hâkim Yrd Faik Andırın Susuz Hâkim Yrd N. Cengiz Çifçi Mutki Hâkim Yrd Eyüp Karataş Selim Hâkim Yrd Cengizhan Avuz Sason Hâkim Yrd Ali Sinanoğlu Ovacık - Tunceli Hâkim Yrd Selçuk Subaşı Gürpınar Hâkim Yrd Adnan Kocatürk Yusufeli Hâkim Yrd Mahmut Acar Alucra Hâkim Yrd A. Vehbi Aksoy Çayıralan Hâkim Yrd Yaşar Yücel Mazıdağı Hâkim Yrd.

11 ?4 MAYIS 1976 Sahife. : 11 Sıra Sicil No: No: Adı ve Soyadı Memuriyeti Sıra No: Sicil No: Adı ve Soyadı Memuriyeti ~Ti~ "Î9726 M. Şevki Küçük Tutak Hâkim Yrd Mustafa Önder Korsan Hâkim Yrd Arif Olgun Şemdinli Hâkim Yrd S. Eyüp Yağcı Tekman Hâkim Yrd A. Nazım Kaynak Tutak Hâkim Yrd Yücel Yılmaz Mazgirt Hâkim Ytrd M. Hakkı Hasgül Aybastı Hâkim Yrd Basri Turan Lice Hâkim Yrd H. Şükrü Tingir Gercüş Hâkim Yrd Erhan Coşkun Gündoğmuş Hâkim Yrd Kadir Özbek Diyadin Hâkim Yrd B. R. Nejat Özkuyumcu Halfeti Hâkim Yrd Dilaver Aygen Çekerek Hâkim Yrd Erdal Sanlı Çınar Hâkim Yrd Necmettin Bilen Dicle Hâkim Yrd Erol Ciritci Derik Hâkim Yrd İsmail Ersan Ömerli Hâkim Yrd L. Sabri Kondu Felahiye Sorgu Hâkimi Tuncer Özmen Kiği Hâkim Yrd Halil Akdağ Gölbaşı Hâkim Yrd Erdal Şahin Bozova Hâkim Yrd A. Yalcın Öğütcan Narman Hâkim Yrd Mehmet Ökten Silopi Hâkim Yrd Mustafa Bat Özalp Hâkim Yrd Sadettin Çukur Başkale Hâkim Yrd M. Kamuran Saraç Hınıs Hâkim Yrd Tercan Ural Tuzluca Hâkim Yrd Mustafa Liman 1 Hozat Hâkim Yrd Kenan Öz ten Ardanuç Hâkim Yrd. 8~ T M. Rahmi Aksoy Tabir Mihrnandarlı Niyazi Yıldız H. Fuat öney A. Nihat Görgün Mustafa Yanık Ş. Ali Kabaoğlu H. İbrahim Gültekin Tacettin Esan Süleyman Albayrak M. Turan Erten O. Yılmaz Kültür A. Hikmet Korkmae Oğuz Allan Asaf Arısoy Hayri Karadoğan T. Yılmaz Darendelioğlu Tabir Ergün özmeh Bilen Mehmet Büyükateş Cengiz Oğuz Dr. T. Necati Yüce Yüksel Çarkçıoğlu Hasan Özkan Hüseyin Ceylan H. Şahap Yön ten A. Suat Ustan. Ali Kavasoğlu A. Kemal Özdemir Faruk Kantarcı Şaban Ütün x Polatlı Hâkimi Çumra Ceza Hâkimi Karapınar Hâkimi Kırklareli Ağırceza Mah. Üyesi Bafra Hâkimi Ödemiş Hâkimi Simav Hukuk HâMmi Bafra Sorgu Hâkimi K. Maraş Hâkimi Elmadağ Sorgu Hâkimi Taşlıçay Sorgu Hâkimi Bergama Hâkimi Sivas Hâkimi Alanya Ceza Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimi Müfettiş Hâkim Fatsa Hâkimi Müfettiş Hâkim Torbalı Tapulama Hâkimi K. Maraş Hukuk Hâkimi Müfettiş Hâkim Erzurum Hâkimi Lüleburgaz Hukuk Hâkimi Süifke Hukuk Hâkimi Urfa Hâkimi Muğla Hâkimi Niğde Ceza Hâkimi Konya Hâkimi Müfettiş Hâkim Turgutlu Hâkimi Nisan 1976 sonuna kadar 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 6531 sayılı Kanunla değişik 47. maddesi gereğince birinci sınıf tetkikatına tabi Mavili Çağlar istanbul Hâkimi tutulacaklara ait liste aşağıda gösterilmiştir. Ö Baki Işıl Bolu Hâkimi 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 6531 sayılı Kanunla değişik 47. Rasim Paşaoğlu Ödemiş Ceza Hâkimi maddesinden faydalanmak suretiyle sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek A. Talat Başçil Çayırlı Hukuk Hâkimi Ö. Mümtaz Düşmez Adana Hukuk Hâkimi Hâkimler Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. A. Toros Karabay Diyarbkır Ağırceza Mahkemesi Muammer Olgaç Ödemiş Ağırceza Mah. Üyesi Üyesi H. Hilmi Sarsılmaz Uşak Ağırceza Mah. Üyesi İhsan Özmen Müfettiş Hâkim Kemal Çankaya Tokat Hâkimi Hulusi Tosuner Düzce Hukuk Hâkimi M. Kemal Savaşer Gürün Sorgu Hâkimi M. Esat Kıhnç Azdavay Sorgu Hâkimi H. Adnan Alkaya Erbaa Sorgu Hâkimi Gülser Demirbilek Yargıtay Tetkik Hâkimi T. Ulvi Çeliker Bayındır Sorgu Hâkimi IH. Gülen Yalçınkaya Anayasa Mahkemesi Geçici M. Kemal Keçik Uşak Hâkimi Raportörü ILÂNLAR Sıra No Yol Su ve Elektrik İşleri 3. Bölge Müdürlüğünden: İşin Adı Muğla - Milas I. grup sanat yapılan Muğla - Milas II. grup sanat yapılan K. bedeli Lira Kr ,18 G. teminatı Lira Kr. İ H A L E Tarihi Saati ,45 28/5/ ,92 28/5/ Yukarıda isim, keşif bedelleri, geçici teminat miktarlan ihale günü ve saati bildirilen menfez inşaat işleri 5539 sayılı kanunun 26. maddesine göre yaptırılacaktır. 2 Eksiltme Muğla YSE. Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Muğla YSE. Müdürlüğünde görülebilir. 4 İsteklilerden istenen belgeler; a) 1976 yılı Ticaret Odasma kayıtlı olduklarım belirten belge, b) En az işin keşif bedeli kadar iş yapmış olduğuna dair belge veya (C) grubu mütaahhitlik belgesi, c) Geçici teminatın İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz veya kanuni şekilde hazırlanmış banka teminat mektubu (Limit dahili) <5 İstenen vesikalarla birlikte teklif mektuplan 28/5/1976 günü j saat 9.00 kadar Emanet Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Keyfiyet ilân olunur / 1-1 T. C. Devlet Demiryollan istanbul Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından : Muhtelif malzeme alınacaktır. 1 Aşağıda yazılı malzeme hizalarındaki gün ve saatlerde Sirked'- deki Komisyon binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 Geçici teminatı teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 3 TCDD. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. emsi Miktarı Günü Saati 1 Balast yabası 2 Yer muşambası 3 Muhtelif matkap ucu 4 Sert maden ucu 5 Muhtelif motor yatağı 5000 Adet 950 Mt 26 Kalem 3 Kalem 18 Kalem 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ / 2-2

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda 2 grup halinde gösterilen malzemeler karşılarında belirtilen tahmini bedeller Üzerinden ve her grup ayrı ayn bir ihale konusu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıkarümıştır. Grup No Malzemenin cinsi Lastik takoz toz lastiği ve aksamı Lastik takoz toz lastiği ve aksamı Miktarı Tahmini bedeli Lira Kr. Geçici teminatı Lira Kr. 36 Kalem , ,40 45 Kalem , 10657,50 2 Eksiltme ve ihalesi (8/6/1976) günü saat (16.00) da Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı (Ulus - Anafartalar Işhanı Kat 10) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Satm Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden (26, ) TL. bedelkarşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek mal müdürlükleri veya deftardarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz aslının ve posta nulunun eönderumesi halinde posta İle de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 4 Gruplardan birinin, veya ikisinin eksiltmesine iştirak edilebilir. 5 Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayn alınması şart olup bu husus şartnamenin 35. maddesinde belirtilmiştir. 6 Teklif mektupları ile dış zarfların nasü hazırlanacağı, ihtiva edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 19. ve 36. maddesinde izah edilmiştir. 7 Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflannu? eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. (9 No. lu oda) 8 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapüacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur /4-3 Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 1 Okulumuz tesviye atelyesinin elektrik tesisatı, , lira keşif bedeli ile, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 Eksiltme 4/6/1976 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat de Endüstri Meslek Lisesi hizmet binasında toplanacak Satm Alma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3 Bu ihalenin geçici teminatı 3.525, liradır. 4 İstekliler bu işin ihale dosyasını ve özel şartnamesini mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak okulda görebilirler. 5 Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte geçici teminatlarını Sivrihisar Malmüdürlüğü veznesine yatırarak, bu işi yapabileceklerine dair Vilâyetten alacakları belge ile teklif mektuplarını ve teminat makbuzunu, ihale satinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri şart olup, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur / 4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli ,50 TL., geçici teminatı 6556,08 TL. olan dosya numaralı 33 kalem Inter Pikap yedek parçalarının satınalmması 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 4/6/1976 Cuma günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak isteyen firmalar işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi A Blok 7. kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname bedeli 25, TL. olup makbuz mukabili alınır. İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Duyurulur / 4-3 Elang Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden : -e e e- Bölgemiz işyerlerinin İhtiyacı olan ve aşağıda tahmini bedeli, geçini teminatı, İhale gün ve saati yazılı İşler için cinsi, miktarı belirtilen kaoalı kamyonlarla demir kesme makaslan 2490/31. maddesine göre kapalı zarfla ihalesi Bölge İhale Komisyonunca yapılacaktır. 1 İhalelerden malzeme al uruna ait ise iştirak edeceklerin kapalı zarflarında 1976 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi veya esnaflık belgesi, geçici teminatı, kamyonların kiralanmasına İştirak edeceklerin ise 1976 yılı vizeli ticaret odası belgesi veya esnaflık belgesi, kamyonların kendisine ait olduğuna dair belge veyahut bu İşte iş süresince çalıştırılacağına dair Noterlikten kamyon sahibiyle yapılmış noterlik akid belgesiyle geçici teminatı kapalı zarflarında ibraz etmeleri şarttır. 2 İstekliler belirtilen ihale günün ihale saatinden bir saat evveline kadar usulüne göre tanzim ettikleri kapalı zarflarım makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Kanuna göre tanzim edilmemiş kap ah zarflarla postadan Komisyona geç gelen kapalı zarflar Komisyonca kabul edilmeyecektir. S İhale dosyalan her gün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Ma'zeme Servisinde görülebilir. Duyurulur. 4 İhale edilecek işlerin; Tahmini bedeli Geçici teminatı 1 H A L E N 1 N İşin cinsi ve miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 1 Asfalt lhzarat şantiyeleri için İki adet kamyon kiralanması , , 9/6/1976 Çarşamba Asfalt Bit. Sathi Kap. şantiyeleri için iki adet kamyon kiralanması , , 9/6/1976 Çarşamba Asfalt sıkıştırma şantiyeleri İçin iki adet kamyon kiralanması , , 10/6/1976 Perşembe İki adet demir kesme makası alımı , 1.800, 10/6/1976 Perşembe /«Söke Makinist Ortaokulu ve Makina Personel Eğitim Merkez Müdürlüğünden: Belge Keşif bedeli G. teminatı müracaat İ H A L E Eksiltmeye konulan 1? Lira Kr. Lira Kr. son günü Tarihi Günü Saati 1 adet işçi lojmanı ve 100 tonluk su deposu , , 28/6/1976 1/7/1976 Perşembe Arazi drenaj ve sulama kanalı inşaatı , , 28/6/1976 1/7/1976 Perşembe Yukarıda mahiyeti belirtilen inşaatlar 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Söke Makinist Ortaokulu ve Makina Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Söke Makinist Ortaokulu Müdürlüğünde görülebilir 4 İstekliler için en az keşif tutarında (C) gurubunda müteahhitlik karnesi ile 24/3/1972 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan YönetmeUğe uygun olarak gerekli evrak ile eksiltme şartnamesinde belirtilen belgeler Ue birlikte işçi lojmanı ve su deposu için Aydın Bayındırlık Müdürlüğünden, arazi drenaj ve sulama kanalı için İzmir Toprak Su Bölge Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye giriş belgesini ibraz etmek mecburiyetindedirler. «arttır. 5 Yeterlik belgesi alan lstlrakçüerin diğer İhale evrakları İle birlikte ihale saatinden en geç bir saat önce İhale Komisyonuna vermeleri 6 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaa /4-3

13 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 13 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 1 Ofisimiz ihtiyacı olan 130 adet 3"luk, 80 adet 4"luk olmak üzere cem'an 210 adet Otko Vana şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan (kapalı zarf) teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu işe ait geçici teminat TL. dir. 3 Teknik ve idarî şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğü ile istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 10/6/1976 günü saat e kadar dış zarfın üzerine (Otko Vanaz işine ait tekliftir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne posta ile gönderecek veya elden tevdii edecektir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Teklif mektupları 10/6/1976 günü saat de Satın Alma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 6 Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir / 3-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 1 Bolu-Mudurnu yolu Km: arasına çekilecek alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 Teklifler 4/6/1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat de Ankara 4. Bölge Müdürlüğü Bakım Servisi odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankra'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bakım Şefliğinde tetkik edilebilir. 4 İştirak belgesi alabilmek için isteklilerin aşağıda tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (müracaatta Bölge evrakı kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine 1 - (C) grubundan en az bu işin I. keşif bedeli miktarında müteahhitlik karnesinin aslını veya emanet İnşaat Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini veya keşif bedelinin yansı kadar benzeri tek bir iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesini. 2 - Yapı araçlan bildirisini (Bildiride gösterilen araçların taşeronun bu işe ayıracağı araçlar olması ve kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin, kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ile araçlann kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur. 3 - Malî durum bildirisini, 4 - Taahhüt bildirisini, 5 - İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza, sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 - İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şube şefinden alınmış belgeyi, 7 - Vekâletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları (1, 2, 4 de yazılı belgelerin bizzat taşeron taraf ından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edenler geçerli sayılmaz. 5 Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin, yeterlik belgeleri ile birlikte 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile şirketlerin, hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi aşağıda gösterilen kesin teminat miktarını Bölge veznesine yatırdıklanna dair tasdikli makbuzunu, özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. İlân olunur. Yaptırılacak İş: Bolu-Mudurnu yolu Km: arası alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli, I. Keşif Bedeli: ,50 TL., Yatırılacak kesin teminat: , TL., Belge için son müracaat tarihi : 2/6/1976, Son teklif verme saati: 11.00, tarihi: 4/6/1976. Devrek Belediye Başkanlığından : 7862 / Belediyemiz oto terminal binalannın yapım işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Belediye Encümeninde 29 Haziran 1976 Salı günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Fen İşlerindi görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) , liralık geçici teminatım, b) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanacak olan taahhüt, teçhizat, teknik personel ve mali durum bildirileri eki banka referans mektubu Bayındıiıik Bakanlığından alınmış olduğu (C) gurubu müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle, Zonguldak Bayındırlık Müdürlüğünden alacaktan yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte bir zarfa koymaları lazımdır. 6 tsteklilerin teklif mektuplannı 29 Haziran 1976 Salı günü saat e kadar Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye giriş belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/6/1976 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir. 9 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 44 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP Keşif Bed. Geç. Tem. Karne Son Müracaat İ H A L E N İ N İŞİN ADI Lira Kr. Lira Kr. Grubu Tarihi Günü Tarihi Günü Saati Gaziantep Merkez Jandarma Subay Astsubay Loj. (16 Daire) , ,. (C) 7/6/1976 Pazartesi 11/6/1976 Cuma Gaziantep Yetiştirme Yurdu 8.50O.OO0, , (B) 11/6/1976 Cuma' 15/6/1976 Salı Gaziantep - Nizip Lisesi Pansiyonu , (C) 14/6/1976 Pazartesi 18/6/1976 Cuma 11.oo Gaziantep 2. Teknik Lise ve Ens. Meslek Lisesi , , (B) 18/6/1976 Cuma 22/6/1976 Sah Urfa Kız Meslek Lisesi ', , (B) 21/6/1976 Pazartesi 25/6/1976 Cuma Yukarıda isimleri yazılı bulunan işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işlerin eksiltmesi, Abdullah Edip Caddesi özel İdare İşhanı Kat: 2/Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Mezkûr Müdürlükte göriiebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) Karşılarında yazılı geçici teminatım, b) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayii Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış yapı araçlan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklıyan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, Tafahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan grubu yukanda belirtilen keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mi teahhitlik karnesi aslını ibraz sureti ile Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarını ihale saatından bir saat öncesine kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Yeterlik belgesi almak için son müracaat günleri yukarıda beurtilmiştir. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edllme3. Keyfiyet ilân olunur, 7598 /4-2

14 Sahife : 14 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Bolu Belediye Başkanlığından: 1 Şehrimizin su şebekesinde kullanılmak üzere 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile malzeme satın alınacaktır. 2 İşin keşif bedeli , lira olup muvakkat teminatı 3.000, liradır. 3 İhale 8 Haziran 1976 Salı günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşlerinde görülebilir. 5 İsteklilerin 8 Haziran 1976 Salı günü saat e kadar 1976 yılı Ticaret Odası belgesi ile teklif mektuplarını Belediye Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân olunur / 1 Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçayır Semtindeki Hayvan Pazarı civarına hayvan satıcıları için yapılması gerekli Kahvehane, Tuvalet ile Çıkınlar Mahallesine yaptırılacak Tuvalet 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 İşin keşif bedeli ,87 lira olup muvakkat teminatı , liradır. 3 thale 8 Haziran 1976 Salı günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Fen tşlerinde görülebilir. 5 İsteklilerin 8 Haziran 1976 Sah günü saat e kadar 1976 yılı Ticaret Odası belgesi ile teklif mektuplarını Belediye Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara ahnmayacağı ilân olunur / Şehrimizin muhtelif Cadde ve Sokaklanndaki kanalizasyon işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 İşin keşif bedeli ,04 lira olup muvakkat teminatı , liradır. 3 thale 8 H a z i r a n 1976 Sah günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartname mesaî saatleri dahilinde Belediye Fen İşlerinde görülebilir. 5 İsteklilerin 8 Haziran 1976 Sah günü saat e kadar 1976 yılı Ticaret Odası belgesi ile teklif mektuplarını Belediye Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân olunur / 4-2 Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/7 Davacı Küre Orman İsletmesi tarafından davalı Küre'nin Caybükü K. den Hasan oğlu, 1940 Dlu Hasan Demire! aleyhine açüan tazminat Salihli Belediye Başkanlığından ; 1 eee davasının duruşması sırasında davalının adresi meçhul olduğundan Hanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 13/7/1976 Salı günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde davanın gıyabında görüleceği gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: İhraç edilmek üzere ton arpa satışa çıkarılmıştır. İhalesi 8 Haziran 1976 Salı günü saat de Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu satışa ait ilân ve hususi şartlarımız; Genel Müdürlüğümüz (Satış Müdürlüğünden), istanbul, İzmir, İskenderun, Samsun, Konya, Afyon, Diyarbakır, Erzurum Bölge, istanbul Hububat ve Mersin Şube Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak alınabilir. İlgililere duyurulur / 1-1 Şebinkarahisar Kaymakamlığından : Endüstri Pratik Sanat Okulu Müdürlüğünün; , lira keşif bedelli öğretmen konutu yarım inşaatı, elektrik ve sıhhi tesisat işi 2490 savdı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeve konulmuştur. 2 Eksiltme, 9/6/1976 Çarşamba günü Endüstri Pratik Sanat Okulu Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda saat de yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer ihale evrakları hergün mesa' saatları içerisinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin; a) liralık geçici teminatını, b) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, taahhüt beyannamesi, mali durum bildirisi ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 5 İsteklilerin teklif mektuplarını, 9/6/1976 Çarşamba günü saat ye kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vereceklerdir. 6 Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 4/6/1976 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8 Keyfiyet ilân olunur / «1 Belediyemiz Kurşunlu Kaplıcaları Tıbbi ve Turistik Tesislerl'ne alt aşağıda İsimleri yazılı binalar 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur 2 Bu işlerin eksiltmeleri hizalarında yazılı tarihlerde Salihli Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Salihli Belediyesi Fen Işleri'nde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin, A İslerin karşılarında yazılı geçici teminatı, B 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası vesikasını, O Müracaat dilekçesi ile birlikte eksütme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesini, tek nik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarım bildirir mali durum bildirisini ve banka referans mektubunu, idari özel şartnamede belirtilen şimdiye kadar yaptıkları işlerin (adresleri ve keşif belelleri'de dahil olmak üzere) bir listesini. Bayındırlık Bakanhğı'ndan almış oldukları (isimleri karşılarında gösterilen gruptan ve enaz keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine girebileceklerini gösterir) müteahhitlik karnesinin ibrazı suretiyle, Salihli Belediyesi Yeterlik Belgesi Komisyonu'ndan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları Ue birlikte zarfa Yaymaları lâzımdır. 0 İsteklilerin teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat Öncesine kadar makbuz mukabili Belediye Başkanlığı *na vereceklerdir. 6 Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Eksiltmeye çıkarılan İşler: Sıra Keşif Bed. Geç. Tem. Karne No. İşin Adı Lira Kr. Lira Kr. Gurubu Son müracaat tarihi Kurşunlu Kaplıcaları Tıbbi ve Turistik Tesisleri Otel inşaatı İhale gün ve saati: 10/6/1976 Saat: Kurşunlu Kaplıcaları Tıbbi ve Turistik Tesisleri Yan Tesisler İnşaatı (Gazino, WC, Resepsiyon, Kahve; Yüzme Havuzu, Çarşı Binaları.) 17/6/1976 Saat : İhale gün ve saati : , , , ,19 2/6/1976 mesai saati sonuna kadar. 9/6/1976 mesai saati sonuna kadar /4-3

15 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife: 15 Ankara 6. İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 974/2441 S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü taraf ından Kemal Orhan aleyhine açılan davamın yapılan duruşmasında: Adı geçen davalı adına ilânen davetiye çıkarıldığı halde duruşmaya gelmediğinden, adı geçene gıyap kararı çıkarılmasına karar verildiğinden duruşmanın atılı bulunduğu 24/5/1976 günü saat 9.25 de hazır bulunması, aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur B-Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Yenişehir İncirli Köyünden Fatma Gülsever tarafından adresi meçhul kocası Hüseyin Gülsever aleyhine açılan Boşanma davası sebebi 11e davalıya dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş isede 15/4/1976 tarihli ou duruşmaya davalı Mehmet oğlu 1337 D. lu Hüseyin Gülsever gelmediğinden bu defa duruşmanın 20/5/1976 günü saat 9.30 a bırakıldığı ve gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği davalıya gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olum* Petrol işleri Genel Müdürlüğünden: ÎSTÎMLÂKE MÜTEALLİK No : 156 Tarihi: 8/4/1976 KARAR Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirket sahip bulunduğu BB/BOT/1663 hak sıra numaralı belgeye istinaden Türkiye Irak Petrol boru hattı güzergâhına isabet eden ve petrol ameliyatı için lüzumlu olan Hatay ilinin Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilkent Köyünde kâin metre karelik arazinin itirazlı olması nedeniyle satan alınması mümkün olmadığından Petrol Kanununun 87. ve İstimlâk Kanununun 4. maddesi gereğince istimlâkine karar verilmesi için 22/1/1976 tarihli dilekçesi ile talepte bulunmuştur. Yaptırılan tetkikat neticesinde Türkiye-Irak Petrol Boru hattı güzergâhı bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olduğu anlaşılan ve itirazlı olması nedeniyle satın alınması mümkün olmayan, istimlâkinde kamu yararı bulunan aşağıda müfredatı ve ekli 1/5000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen arazinin toplam metre karelik kısmının Petrol Kanununun 87. ve istimlâk Kanununun 4. maddeleri gereğince istimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verildi. istimlâkine karar verilen arazinin: ili: Hatay ilçesi: Dörtyol Köyü: Yeşilkent Parsel No. Pafta No. Maliki istimlâki istenen miktar (m 2 ) al-2c al-2b al-2b a2-la a2-la a2-la al-2b Kocaeli 1. İş Hâkimliğinden: 971/869 İtirazlı TOPLAM / 1 Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı Foster Wheller Turkey INC ve Hikmet Çiğdem aleyhine ikame olunan alacak davasınm yapılan açık duruşması sonunda : Dosya içinde mevcut delillere, son alman kusur bilirkişisinin raporuna göre davacı tarafından (İş kazasında vefat eden Hasan Filizkal murislerine bağlanan gelir) yapılmış olan TL. smm davalı Foster Wheller Şirketinden %50, diğer davalı Hikmet Çiğdem'den % 30 olmak üzere müteselsilen tahsili Ue davacıya verilmesine, tahsis tarihi olan 14/3/1969 tarihinden itibaren kanunî faiz yürütülmesine, ayrıca yapılan 300 üra cenaze masrafının, 240 lirasının davalılardan müteselsilen tahsiline, masrafm yapıldığı 30/12/1968 tarihinden itibaren kanunî faiz yürütülmesine, davacının fazlaya ait talebinin reddine, kabul edilen miktar üzerinden olmak üzere TL. ücreti vekaletin davalılardan müteselsilen tahsiline, 6270 lira harçdan peşin alman 1850 lira harem mahsubu ile bakiye 4420 lira harem davalılardan müteselsilen tahsiline, davacının yapmış olduğu 3122 TL. müşterek masrafm 6/7 nisbetinde olmak üzere davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davacının Hikmet Çiğdem için yapmış olduğu 225 lira ilân masrafının da 6/7 nisbetinde olmak üzere davalı Hikmet Çiğdem'den tahsili ile davacıya verilmesine, temyiz yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı Şirket vekilinin yüzünde davalı Hikmet Çiğdem'in yokluğunda 19/11/1975 tarihinde verilen karar ilân tarihinden itibaren müddeti içinde temyiz edilmediği (Hikmet Çiğdem tarafından) takdirde Hikmet Çiğdem hakkındaki hükmün kesinleşeceği ilân olunur Komiser istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine liğinden : Sayı : 207/24 İdare Merkezi istanbul'da bulunan, Gümüşsüyü Halı Sanayii ve Ticaret A. Ş. tarafından 1973 yılında ihraç edilmiş olan 10 yıl vadeli % 15 faizli, hamiline yazılı birlik kupürü , lira itibarî değerli 300 adet toplam , liralık tahviller 29/4/1976 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : Sayı: 212/27 idare Merkezi istanbul'da bulunan Ivaliz Holding A. Ş. tarafından ihraç edilen 18 faizli, 5 yıl vadeli hamiline yazılı, 5.0O0. lira itibarî 0/ değerde 400 adet, , lira itibari değerde 200 adet, , lira itibari değerde 100 adet ve , lira itibarî değerde 40 adet, toplam , liralık 1. tertip tahviller 29/4/1976 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır Petrol işleri Genel Müdürlüğünden: İSTIMLÂKE MÜTEALLIK KARAR No : 157 Tarihi: 8/4/1976 Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirket sahip bulunduğu BB/BOT/1663 hak sıra numaralı belgeye istinaden Türkiye Irak Petrol boru hattı güzergâhına isabet eden ve petrol ameliyatı için lüzumlu olan Hatay ilinin Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilkent Köyünde kâin metre karelik arazinin itirazlı olması nedeniyle satın alınması mümkün olmadığından Petrol Kanununun 87. ve tstimlâk Kanununun 4. maddesi gereğince istimlâkine karar verilmesi için 22/1/1976 tarihli dilekçesi ile talepte bulunmuştur. Yaptırılan tetkikat neticesinde Türkiye-Irak Petrol Boru hattı güzergâhı bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olduğu anlaşılan ve itirazlı olması nedeniyle satın alınması mümkün olmayan, istimlâkinde kamu yaran bulunan aşağıda müfredatı ve ekli 1/5000 ölçekli haritalarda hudutlan gösterilen arazinin toplam metre karelik kısmının Petrol Kanununun 87. ve istimlâk Kanununun 4. maddeleri gereğince istimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verildi. istimlâkine karar verilen arazinin : ili: Adıyaman ilçesi: Merkez istimlâki istenen Köyü Parsel No Cilt No. Sayfa No Maliki miktar (m ) 2 G.Kaya ilçesi: Besni Kızılin Fethi Koyuncu 4600 Bozan oğlu Reşit Koyuncu 1622 Abdurrahman oğlu itirazlı 1864 Adile Yıldınm 5125 Mustafa Kızı ve Müşterekleri Müslüm Yıldırım 3802 Mehmet oğlu Adıyaman ili Genel istimlâk Toplamı /2

16 Sahife : 16 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Ankara Levazım Amirliği 3 No. la Satın Alma Komisyona Başkanlığından Aşağıda yazılı (4) kalem Hondela 2490 sayılı Kanunim 81 ncl maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. C İ N S Î Yaylı Róndela 5/16" Ad , Yaylı Róndela 3/8" Ad İçten yüdız róndela No Ad , İçten yüdız róndela 3/8" Ad , M.Bedeli Geç.Tem. İhale Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarih Gün Saati Tamamı: , 2.790, 3/6/1976 Perşembe 7044 / Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Üç) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. IstekUlerin kanuni şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C İ N S İ Bakır tel, hattı Hava-i 10 mm. Bakır tel, hattı Hava-i 16 mm M. Bedeli Geç. Tem. ihale Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarih Gün Saati 500 Kg. 250 Kg , ,- Tamamı: ,- 8 mm lik suntaplak 1000 Ad ,- 3/6/1976 Perşembe 3.150, , 3/6/1976 Perşembe 7045 / Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Tamir ve Doğrama Atelyesi Müdürlüğünden: sayılı Kanun hükümleri gereğince aşağıda cins ve miktarı yazılı sentetik oto boyası, selülozik astar boya ve selülozik tiner kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 2 Satın alınacak malzemelerin muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 3 Satm alınacak malzemeye ait idari ve teknik şartnameler Müdürlüğümüzden (Ankara'da Varlık Mahallesinde) mesai saatleri içersinde teinin edilebilir. 4 Söz konusu malzemenin ihalesi karşısında gösterilen tarih re saatte Müdürlüğümüz binasmda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 ncl maddeleri gereğince hazırhyacakları vesikalarla birlikte kapalı zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 6 Dileyen aşağıdaki kalemlerden herbiri veya tamamı için teklif verebilir. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Miktarı Muh. Bed. M. Tem. İhalenin C i n s i Kg. Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati Sentetik oto boyası (Numune renge göre) ,50 3/6/ Sentetik oto boyası (Beyaz) 500 Sentetik oto boyası (Siyah) ,50 s ,50 > Selülozik astar boya (gri) , Selülozik tiner ,50 İLAN KARARI: 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile satm alacağımız sentetik oto boyası, astar boya ve tinere ait ilânımızın aşağıda gösterilen tarihlerde Resmî Gazete'de, Ankara ve istanbul'da çıkan günlük gazetenin birinde 4 er defa İlânına karar verildi. 7432/4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli , TL., geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı 10 kalemde çift tesirli oto amortisörlerinin imal ettirilerek satmalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 3/6/1976 Perşembe günü saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 50, TL. bedelle alınabilir. İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret.sanayi odası veya esnaf belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içinde koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 7435/4-S Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: Aşağıda keşif bedelleri, İhale gün ve saatleri geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeleri Bölge idare binasmda Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu işlere ait ihale dosyalan istanbul Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinden 50, lira mukabilinde temin edilebilir. (Dosyanın tamamı ihaleye iştirak edenler tarafından dairede imza edilecektir.) İsteklilerin Belge müracaat son günü saat a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine, bu işin ilk keşif bedelinin en az yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu İşin en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aranmaz.) 1 Yapı araçlan bildirisi (Bildiride ana İnşaat makinalannm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bulunmamalan) 2 Mali Durum Bildirisi, 3 Taahhüt bildirisi, 4 Teknik personel bildirisi (Yukanda No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten İmza edilenler kabul edilmez) banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli imza sirküleri kanuni ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lazımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (teminat banka mektubu İse selahiyetll kişilerin İmzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin İmza sirküleri veya vekâletnamesim (Fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacaklan teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nâzan itibare alınmaz. Duyurulur. Keşif Bedeli Geç. Teminatı İhale Belge müracaat İşin Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati son günü Kocaall - Ortaköy yolu Km arası kazı, sanat yapılan üst yapı ve müteferrik işler. Babaeski - Havsa yolu Çimenlidere Köprüsü Yaklaşım imlâları Km arası alt yapı, sanat yapısı ve üst yapı işleri , , , , 14/6/1976 Pazartesi 14/6/1976 Pazartesi /6/ /5/ / 4-8

17 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahif e : 17 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda gösterilen malzeme karşısında yazılı tahmini bedel üzerinden 2490 sayıb yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. Malzemenin cinsi: Silindir gömlekleri, Miktarı: 36 kalem, Tahmini bedeli: , TL., Geçici teminatı: 60376, TL., İhalenin, Tarihi: 8/6/1976, Saati: Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10 katında YSE Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tararından yapılacaktır. 3 Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 50, TL. bedelle verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ilede arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 4 İhaleye iştirak edecek imalâtçı firmalar silindir gömleklerini imal ettiklerine dair Makina Mühendisleri Odasından kalite belgesi almış olacaklardır. İmalâtçı firmalar, kalite belgesini, satıcı firmalar ise imalâtçı firmanın kalite belgesini ve yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ihale günü teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir. Kalite belgesini ibraz etmeyen firmalar ihaleye iştirak edemezler. 5 İsteklilerin, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuz koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No. lu oda). 6 Postadaki gecikmeler, telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. 7596/*-3 Etibank Genel Müdürlüğünden: İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Bankamızca Şark Kromları İşletmesinde yapılacak sosyal binalar ve yan tesisler inşaatı 1976, 1977 ve 1978 yılı Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri birim fiyat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 1 İhale 29 Haziran 1976 Salı günü saat 14^00 de Etibank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 İşin 1976 yılı birim fiyatları ile ilk keşif tutan , TL. olup, geçici teminatı , TL. dır. 3 İsteklilerin: a) B grubundan enaz , TL.lık müteahhitlik karnesi, b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair belge, c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar ile birlikte 1/6/1976 Sah günü saat ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra\veya telgrafla yapüan müracaatlar kabul edilmez. 4 İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, bu belgeler 18/6/1976 Cuma gününden itibaren Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 5 Tekliflerin, ihale günü saat ye kadar Bankamız Umumî Muhaberat Servisine verilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6 Teklif alma dosyası Şark Kromları İşletme Müdürlüğünde ve Bankamız İnşaat Dairesinde görülebilir. 7 İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için Eksiltme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Bankamız Finansman Şubesine yatırılıp alınacak 1.000, TL. lık makbuz karşılığı İnşaat Dairesinden alınır. 8 Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya düediğine yapmakta serbesttir / 3-3 Eskişehir TCDD Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 29 kalem rakorlu ve bez lastik hortum satın alınacaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı olan 29 kalem rakorlu ve bezli lâstik hortum resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 2 Eksiltmesi 16/6/1976 tarih Çarşamba günü saat de Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 4 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz acuna göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 5 Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 6 Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 7 E.LJvLS. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir / 2-2 Top ve Otomotiv Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemiz ihtiyacı için döner tablalı freze mengenesi 50 adet, sabit matkap mengenesi 150 adet, döner tablalı planva mengenesi 25 adet şartnameye göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle satm alınacaktır. Tekliflerin engeç 3/6/1976 saat e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine verilmesi şarttır. Geç verilen teklifler, postada vaki gecik- I meler kabul edilmez. I Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 8-3 Muş Valiliğinden : Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 1' Aşağıda durumları yazılı bulunan (2) İnşaat İşi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 527 sayılı Kanunla ymara sari olup, kapalı zart usulü üe eksiltmeye konulmuştur (2 No. lu iş saridir.) 2 Eksiltme aşağıda yazılı gün ve saatlerde Muş Bayındırlık Müdürlüğü binasında İhale Komisyonunca yapılacaktır. 3 -Eksiltme 'şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek- için İsteklilerin: A) Bayındırlık Müdürlüğü namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatım, B) 1976 yılına alt ticaret veya sanayi* odası belgesini, C) (Her iş için ayrı ayın olmak üzere müracaat dilekçeleri İle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi sermaye ve lcredl olanaklarım açıklayan mail durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındır lık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını İbraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları İle birlikte zarfa koymaları lazım dır. 5 İsteklilerin teklif mektuplarım İhale günü İhale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saatleri sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez keyfiyet İlân olunur. İsta adı 1) Muş Topraiksu konut inşaatı 2) Muş Veteriner Sağlık Merkezi ikmal İnşaatı Keşif bedeli lira Kr , , Geçici Tem. Lira Kr , , Tarihi î H 7/6/1197 7/6/197«A L E N İzzzzzz N Yeterlik belgesi için Saati son müracaat tarihi Karne grubu Günü Pazartes i Pazartes i /6/1976 4/6/1976 C C 7645/44

18 Sabife: 18 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden: MUHTELİF CİNS YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 1. Aşağıda cinsleri yazılı yedek parçalar kapalı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Sıra No asasa Cinsssi Muhtelif ebatta iç ve dış lastik VT4 - VT5 kompresör yedek parçalan Matkap uçları Andorya motor yedek parçaları Muhtelif amperi! akü 1100 enter pikap yedek parçaları model landrover yedek parçalan TM 140 Austin yedek parçalan J-20O Gladyatör yedek parçalan W -100 Dodge yedek parçalan En son teklif verme tarihi 14/6/1976 günü saat dlr. Malzemelere ait şartname Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No Kat 2 Ankara'daki İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satın Alma Şubesi Şefliğinden temin edilebilir. 4. İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 3-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı , TL. olan dosva numaralı 18 kalem patinaj zincirleri ve sereri tertibatlarının imal ettirilerek satınalınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 7/6/1976 Pazartesi günü saat da Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak astiyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname bedeli 25, TL. olup makbuz mukabili alınır. Posta ile şartname gönderiimez. İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sabitesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur /*3 Manisa Topraksu Başmühendisliğinden: Eksiltmeye konulan iş K. Bedeli G.Tem. Bel.Mür İHALENİN Lira Kr. Lira son gün Tarihi Saati 1 - Manisa - Akhisar - Çamönü (Karasonya) sulama projesi , /5/1976 4/6/ Manisa - Saruhanlı - Lütfiye sulama projesi , /5/1976 4/6/ Manisa - Akhisar - Çamönü sulama tesisi elektrik projesi , /5/1976 4/6/ Yukarıda mahiyetleri belirtilen inşaatlar 2490 sayılı Kanun Hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Manisa Topraksu Başmühendisliğinin Anafartalar Mahallesi Konut Sok. No. 36 dakl binasında yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ayni adresdeki Başmühendisliğimizde görülebilir. İhaleye gireceklerin bir ve ikinci sıradaki işler için (C) grubu, üçüncü sıradaki iş için de en az keşif tutarında gösterilen iş kadar, yapmış olduğu inşaat alt iş bitirme belgesini ve 24/3/1972 gün nolu Resmî Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe uygun olarak gerekli evrak İle eksiltme şartnamesinde belirtilen belgeleri İbraz etme mecburiyetindedirler. Yeterlik belgesi alan İştirakçilerin, ihale evrakım ihale saatinden engeç (bir) saat önce komisyona vermeleri şarttır. Telgrafla yapılacak müracaatlar v* postadaki gecikmeler dikkate alınmaz /«Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü Kayseri 9. Bölge Müdür lüğünden: Eksiltmeye konan işin adı: Kayseri - Kırşehir - Nevşehir Niğde İlleri" köyyollarında yapılacak astarlı ve astarsız tek kat asfalt sathî kaplama. Keşif Bedeli: ,55 TL., Geçici Teminatı: ,35 TL., İhale Tarih ve Saati: 7/6/1976. Pazartesi Saat: Yukarıda belirtilen işin İhalesi Kayseri YSE. 9. Bölge Müdürlüğü binasında komisyon tarafından 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İhale evrakı ve eklen çalışma saatleri içinde Ankara YSE Genel Müdürlüğü ile YSE Kayseri 9. Bölge Müdürlüğü asfalt Şefliğinde görülebilir. 3 Bu iş için geçici teminatı Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Mu durluğu veznesine makbuz mukabıknde yatırılacaktır (Teminatlar mek tup olarak verildiği takdirde limit içi müddetslz veya son müracaat gününden itibaren en az 3 ay müddetli olacaktır 4 İhaleye girmek isteyenlerin yeterlik belgesi almak için 3/6/1976 Perşembe gunu çalışma saati sonuna kadar YSE 9 Bölge Müdürlüğünden alacakları örnek dilekçe ve ekli belgelen (5. maddede yazılı) eksiksiz tamamlıyarak müracaat edeceklerdir. Yeterlik belgesi 7/7/1976 Pazartesi günü saat 9.00 da verilecektir. 5 İsteklilerin: a) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış halı faaliyet belgesi, b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve suresi dolmamış (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelinin7d8f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f nesi üe işin teknik özelliğinde asfalt sathî kaplama yaptığım isbateden tas dıklı resmi belge c) Çalışma tasansı ve teçhizat bildirisi 1 Adet Asfalt Dıstirbutorü '(5. tekerü ve püskürtme borulu kamyon üzerine monte 5-7 ton) 1 Adet süpürge makinesi (Çekilir tip) 1 Adet Tandem silindir (5-6 Ton) 3 Adet Mıcır serieı (2, 5-3 m genişlik) 4 Adet Asfalt ısıtma kazam (10-20 Ton) 1 Adet Asfalt pompası (20-30 Ton/Saat) Makine parkının kendisine ait olduğunu, ısbat eden belgeleri, veya kira mukaveleleri. d) Teknik personel bildirisi, e) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali tutam bıldınsı, f) Dilekçenin verildiği tanhde elinde bulundurduğu işlerin taahhüt bildirisi, g) Sözleşmeye esas İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, h) İş yerlerini görüp tetkik ettiklerine dair YSE. 9. Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belge, i) Geıçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şirket sirküleri. 6 Yeterlik belgesi alan isteklilerin hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz ve imza mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. 7 Postada olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez, keyfiyet ilân olunur /4-2 İzmit Teknik Lise Müdürlüğünden: Okulumuza 2490 sayüı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle 5/50/6 kapasitede Crosbar tipi tam otomatik telefon santralı tesis ettirilecektir İşin keşif bedeli , lira geçici teminatı , liradır. İhale 2/6/1976 günü saat da okulda yapılacaktır. Taliplerin Kocaeli Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi almalan arflanm ihale saatinden bir saat önce komisyona vermeleri ve postada meydana gelecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı Hân olunur. T413y4-3 Devlet Üretme 1 Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 1 İdaremizce temin edilecek dövizle 8 adet süt sağım maklnas teklif alma usulü ile satm alınacaktır. 2 Bu İşe alt şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Dağıtma îşleri Müdürlüğünden temin edilir. 3 İstekliler teklif mektuplarım en geç 1/6/1976 Salı günü saat ye kadar Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edllmea. B İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir /4-4 T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: Keşif bedeli , (Altmışbin) lira olan boya ve badana işle rimizin ihalesi 31 Mayıs 1976'Pazartesi günü saat da kapalı zarfla yapılacaktır, isteklilerin 6M00, TL. sı teminat ile tekliflerini ihale saatine kadar vermeleri ve keşif ile şartnameyi hergün Levazım Müdürlüğümüzde görmeleri ilân olunur, 7424/2-2

19 21 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 19 Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda «insi. miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları va zıh (Dört) kalem (Jelatin boş İlâç kapları) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanun! şekilde hazıruyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. C i n a i Geçici Miktarı M. bedeli teminatı İ H A L E Adet Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 1 Jelatin boş ilâç kapsülü Fildişi yeşil , , 3/8/ Jelatin boş ilâç kapsülü Fildişi mavi , , Perşembe 3 Jelatin bos ilâç kapsülü Fildişi kırmızı , , Saat : Jelatin boş Uâç kapsülü Fildişi , , 2.275,000, , 7333/4-3 Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına Konya er destek teçhizat atelvesi ve motor atelyesi ile gar 8 cephanelik binası ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,42 lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 9/6/1976 Çarşamba günü saat da komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Taliplerin en geç 3/6/1976 günü saat a kadar Ankara'da Hv. K. Inş. D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-3 Ankara Yapı Meslek Lisesi Müdürlüğünden; 1 Ankara Yapı Meslek Lisesi Elektrik Tesisatı Onarımı İnşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , Liradır. 3 Eksiltme, Ankara'da Yapı Meslek Lisesi Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonun da 7 Haziran 1976 Pazartesi günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar, Ankara Yapı Meslek Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, b) ,32 liralık geçici teminatını, c) Müracaat dilekçelerine Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (C) Grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesini, Teknik Personel ve Kredi imkânlarını bildiren Mali Durum Beyannamesi ile, Banka Referans Mektubu bağlamak suretiyle, Ankara Valiliğine müracaatla, Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik Belgesini, Teklif Mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler', Teklif Mektuplarını 7 Haziran 1976 Pazartesi günü saat e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesini almak için isteklilerin dilekçelerini 4/6/1976 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Baymdırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikâl ettirmeleri gerekir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil- Keyfiyet ilân olunur. 7700/«Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden: 1 25 ve 40 m/m. lik 150 şer adet Voltman Su Sayacı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 2 Teklif edilecek bedelin en az % 7,5 nispetinde geçici teminat verilmesi şarttır. 3 İhale ile ilgili teknik ve idarî şartnameler mesai saatleri içinde idaremiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 ihalesi 8/6/1976 Salı günü idarede Alım Satım Komisyonu huzurunda saat de yapılacaktır. 5 Teminatı olmayan ve belirtilen müddet içersinde verilmeyen teklifler komisyonca nazarı itibare alınmaz. 6 idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir /3-2 İçişleri Bakanlığından: 1 Bakanlığımız Tetkik Kurulu Başkanlığı ihtiyacı için (3000) adet föyvolant yaptırılacaktır. Bu işin muhammen bedeli (60.000) liradır. 2 Talipler bu işe ait şartname ve numuneyi mesai saatlerinde bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 4/6/1976 Cuma günü saat 15,00 de Bakanlık binası içerisindeki Levazım Müdürü odasında yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 Bu işin muvakkat teminatı liradır. 6 İstekliler, kayıtlı oldukları Ticaret Odası Başkanlığının 1976 yılı vizesnii havi Ticaret Odası vesikasmı, bu gibi taahhüt işini yapmış ise işi yaptığını kanıtlayan dairesinden aldığı belgelerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir. 7 Teklif mektupları 4/6/1976 Cuma günü saat de kadar Levazım Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez /«Ankara Defterdarlığından: M bedeli Teminatı Dosya No. Alt olduğu dair Satıaı çıkartılan taşınmaz maun niteliği Lira Kr. Ura Kr Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Üç yılda birikecek tahminen ton yemek ve ekmek artığı , , ncü Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı Üç yılda birikecek tahminen Kg. yemek ve ekmek artığı , 1.215, Merkez Jandarma Bölge Müfettişliği Üç yılda birikecek tahminen Kg. yemek ve ekmek artığı , Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Bir yılda birikecek tahminen 365 ton çöp , 1.643, /1 Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1961 model T motor ve H. seri No. lu Jeep Pick-up oto , 1.313, /3 Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1961 model T motor ve T. seri No. lu Jeep Pick-up oto , 1.313, /3 Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1961 model T motor H. seri No. lu Jeep Pick-up oto , 1.313, 1 Yukarıda dosya No. lan, ait olduğu daire ve niteliği yazılı taşınır mallar hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 2480 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü Ue ayn ayn satışa çıkartılmıştır. 2 İhalesi 8/6/1976 tarihine tesadüf eden Sah günü saat de Mülî Emlâk Müdürlüğünde teşekkül olunacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Bu ise ait ihale dosyalan her gün mesai saatleri dahilinde Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülür. 4 Taliplerin satm almak istedikleri taşınır mallara ait yatıracak lan teminata karşılık alacaklan makbuzlarla birlikte hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri Postada vaki gecikme kabul edilmez.) İlân olunur. 7345/4«

20 Sahife : 20 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından: 1 adet düşük hareketli kurutma ve vernik pişirme fırını satm alınacaktır. 1 Yukarıda yazılı malzeme dahilden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe ait şartname TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci veznelerinden 75, TL. mukabilinde temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 14 Haziran 1976 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 4 Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu mutlak surette yazılacaktır. 5 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir / 2-1 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş Manisa Hastane I. inşaatı olup, İlk keşif bedeli , liradır. 2 Eksiltme 8/6/1976 tarihine rastlayan Salı günü saat 16.00da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satm Alma Komisyonunda birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakım ve eklerini Ankara'da Adakale Sokak No. 30 da Genel Müdürlük inşaat İşleri Müdürlüğü Keşif Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 4 Eksiltmeye girebilmek için istekliler; a) 1976 yılına ait ticaret odası belgesini, b) Usulü dairesinde ,64 liralık muvakkat teminatım, c) Bu işe ait iştirak belgesini, Kapalı zarflarına koyacaklardır. 5 Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli. İsteklilerin en geç 2/6/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz.) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış, keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya noter suretiyle münhasıran kurumdan alacakları plan teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik personel ile noterden mün'akit taahüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Keşif Bürosundan b uiş için alınmış belgeyi eklemeleri lâzımdır. 6 İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı Yenen Apt. No. 225 Kavaklıdere, Ankara'da 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince belediyelerce istenilecek ilân resmî ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve emlâk alım vergileri bina inşaat vergisi idareye aittir.) 9 Kurum ihaleye yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 2-1 YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş Bakırköy, Osmaniye Dispanser binası inşaatı olup, ilk keşif bedeli ,42 liradır. 2 Eksiltme 10/6/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16.00'da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satm Alma Komisyonunda birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Adakale Sokak No. 30 da Genel Müdürlük İnşaat İşleri Müdürlüğü Keşif Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 4 Eksiltmeye girebilmek için istekliler; a) 1976 yılına ait ticaret odası belgesini, b) Usulü dairesinde ,10 liralık muvakkat teminatını, c) Bu işe ait iştirak belgesini, Kapalı zarflarına koyacaklardır. 5 Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli, İsteklilerin en geç 7/6/1976 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta umumi evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz.) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış, keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya noter suretiyle münhasıran Kurumdan alacakları plan teçhisat, taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik personel ile noterden mün'akit taahüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi eklemeleri lâzımdır. 6 İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı Yemen Apt. No. 225 Kavaklıdere, Ankara'da 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince belediyelerce istenüecek ilân resmî ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhitde aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve emlâk alım vergileri bina inşaat vergisi idareye aittir.) 9 Kurum ihaleye yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 2-1 ' TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: YETERLİK BİDİRİSİ HAKKINDA DUYURU 1 Müessesemizde yapımı sürdürülen DE lokomotiflerde kullanılmak üzere 30 takım Kg. ton, metre, adet cer motor gövdesi İşinin eksiltme suretiyle yapılacak ihalesi için müteahhit seçimi yapılacaktır. 2 İhaleye girecek firmaların yeterlik isteme dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir. a) Daha önce, yapılan bir ihalede asgari , TL. lık aynı cins benzer malzemenin imalâtı yapmış ve bu ihaleyi sözleşmesine uygun olarak neticelendirmiş olduğuna dair, iş yaptığı müesseselerden alman belge ile dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işler, b) Ticaret ve sanayi odasından veya sair bir resmî makamdan, bu işe ait olmak üzere, ticaret sicüine kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belge, (Bu belgenin, bildiri ilân tarihinden sonraki tarihli olması şarttır.) c) Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan malî durum belgesi, d) Üretim kapasitesini oluşturan araç, gereç ve teknik personel sayışım bildiren belge, e) Mühendis odalanndan alınmış, benzer işe ait kalite veya yeterlik belgesi, f) Türk loydu tarafından benzer işlere ait tanzim edilen belge, g) TSE tarafından tanzim edilen kalite belgesi, 3 Yeterlik isteme dilekçesinde, firmanın kanuni ikametgâh adresini açık olarak belirtmesi lâzımdır. 4 Eksik belgeli dilekçe ile yapılacak müracaatlar, bu belgeler sonradan gönderilse dahi tetkike alınmayacaktır. 5 İstekliler gerçek veya tüzel kişi olacaktır, özel veya resmen tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 6 Söz konusu iş, bütün masraflar müteahhide ait olmak üzere ELMS'ye teslim edilecektir. 7 İşin kapsamı 30 takım cer motor gövdesi ham olarak ELMS'ce verilecek ve işleme işi yaptırılacaktır. 8 İşin ikmal süresi en geç 210 gün olarak saptanmıtşır. 9 Yeterlik belgesi, ancak kapasite ve mail imkânları ile tecrübeleri bakımından ELMS'ce yeterli görülen firmalara verilir. 10 Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri 1/6/1976 günü saat 15.00'e kadar ELMS Malzeme Müdürlüğü İç Alımlar Şefliğine makbuz karşılığında ve yazı ekinde vermelidir. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. Yeterlik belgesi verilmesi kararlaştırılan firmalara bu işe ait eksiltmeye iştirakleri için durum bir yazı ile kanuni ikametgâhına bildirilir. 11 Müteahhidin bildirdiği kanunî ikametgâha vaki olacak her nev'i tebligat müteahhidin şahsına yapılmış sayılacaktır / 2-1

21 2i MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 21 Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanlığından: 1 Akademimizde yayınlanacak dergi ve kitapların dizgi, baskı, ciltleri işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. S İşin tahmini bedeli 1( ) Yüzdoksandokuzbmyediyüzelli TL. 3 Eksiltme Akademimiz İhale Komisyonunca 10 Haziran 1976 Çarşamba günü saat de Akademimizde yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi, mukavele örneği ve diğer evrak Akademimiz Muhasebe ve Tahakkuk servisinden temin edilebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden: a) (C^birbinikiyüzotuzyedi lira elli kuruş) Geçici teminat b) Şimdiye kadar yılda en az 500 (Beşyiiz) sayfalık bir ilmi eseri basan ile tamamladığını gösterir belge. c) 2490 sayılı Kanun İle şartnamede gösterilen diğer belgelerin ibraza istenir. d) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesi istenir. 6 İstekliler teklif mektuplarını engeç 10 Haziran 1976 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilemez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 1 TL , (Yüzseksenbeşbin lira) keşif bedelli Fabrikamız Artova bölge binaları çatı onarımı ve dış badanalarının yapılması işi 1976 birim Katlarına göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 İhale 7/6/1976 Pazartesi günü saat 10.00'da Fabrikamız ofis binasında yapılacaktır. 3 İhaleye iştirak için muvakkat teminat TL , (Dokuzbin lira) dır. 4 Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinde görülebilir. 5 Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / TL , keşif bedeli Çekerek bölgesi büro lojman sahası ihata duvarları inşaatı 1976 yılı birim fiatlarına göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 İhale 8/6/1976 Salı günü saat d a Fabrikamız ofis binasında yapılacaktır. 3 Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinde görülebilir. 4 İhaleye iştirak için muvakkat teminat TL , (Altıbln lira) dır. 5 Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 2-1 Ankara Demlryol Fabrikası Satm Alma Komisyonu Reisliğinden: 1 PA 4185 V motorlarına ait silindir su ceketinden 264 adet resim ve şartnamesine göre imal ettirilecektir. 2 İhale kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapılacaktır. 3 Resim ve şartnameler 50, TL. sı mukabilinde veznemizden alınabilir. 4 Geçici teminat 5.000, TL. dir. 5 Teklif mektuplarının en geç 4 Haziran 1976 Cuma günü saat 'e kadar Komisyonumuza verilmesi lâzımdır. 6 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından: 7864 / Fakültemiz ve hastahanesinin 1976 malî yılı sonuna kadar ihtiyacı çeşitli brülor, elektrik, inşaat ve hırdavat malzemeleri 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73 üncü maddesine göre teklif almak sureti 'ile satm alınacaktır. 2 İhtiyaç malzeme listeleri ve ekleri her gün saatleri arası Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı Alım Satım Müdürlüğünde (Sıhhiye) görülebilir. 3 Teklif sahipleri tekliflerim hem rakam, hem de yazı ile yazarak yan tutan ile genel tutarının % 6 nispetinde teminatlarını da teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir. Nakit teminat için, Tıp Fakültesi Ayniyat Levazım Müdürlüğünden tahsilat müzakkeresi alınarak Ankara Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğü veznesine (Tandoğan Meydanı) na yatırılacaktır. Banka mektupları Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına hitaben olacaktır. a) İştirakçiler tamamına teklif verebilecekleri gibi istediği kaleme de teklif verebilir. 4 Teklif mektupları en geç 15/6/1976 Perşembe günü saat 9.30'a kadar Satm Alma Komisyonuna makbuz mukabili teslim etmeleri şarttır. 5 İhale Tıp Fakültesi Hastanesinde (Cebeci) Başhekimlik binasında toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. İlân olunur / 2-1 PTT Genel Müdürlüğünden: İNŞAAT İLÂNI , TL. keşif bedelli Elbistan Santral binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı , TL. dır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Adana PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 11/6/1976 Cuma günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 8/6/1976 Salı günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat 15.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüz ihaleyi yapıp mapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir / 2-1 Etibank Genel Müdürlüğünden: İNŞAAT İLÂNI Bankamızca Bursa Uludağ Wolfram Tesislerinde yapılacak olan sosyal binalar ve yan tesisler inşaatı B. B. Yapı İşlerinin 1976, 1977 ve 1978 yılı fiatları ile ve birim fiat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 1 İhale 6 Temmuz 1976 Salı günü saat 14.00'de Etibank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 İşin 1976 yılı birim fiatları ile ilk keşif tutarı , olup, geçici teminatı , TL.dır. 3 İsteklilerin: a) B grubundan en az , TL. lık müteahhitlik karnesi, b) Benzerî bir işi taahhüt suretiyle yaptığına dair belge, c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar, ile birlikte 3/6/1976 Perşembe günü saat ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 4 İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, bu belgeler 25/6/1976 Cuma gününden itibaren Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 5 Tekliflerin, ihale günü saat 12.00'ye kadar Bankamız Umumi Muhaberat Servisine verilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6 Teklif alma dosyası Bursa Çekirge Uludağ Wolfram Tesis Müdürlüğünde ve Bankamız İnşaat Dairesinde görülebilir. 7 İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için eksiltme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Bankamız Finansman Şubesine yatırılıp almacak 1.000, TL. lık makbuz karşılığı İnşaat Dairesinden alınır. 8 Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 3-1 Çifteler Harası Müdürlüğünden: ASTRAGAN DERİ SATILACAKTIR 1 Kurumumuz karagül kuzularından istihsal edilen takriben (500) adet astraganlık ham deri 9/6/1976 Çarşamba günü saat 14 00'de Mahmudiye Hara Merkezinde açık arttırma ile satılacaktır. 2 Satışa iştirak edeceklerden (5.000, ) lira depozit alınacaktır. 3 Bu satışın şartnamesi Kurumumuzda görülebilecektir. İlân olunur / 2-1

22 Sahife : 22 (Resmî Gazete) 24 MjAYIS 1976 Yozgat Valiliğinden: 1 Yozgat Devlet Hastanesinde yaptırılacak olan su isale hattı işi 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. >2 İşin keşif bedeü ( , ) TL. dir. 3 Eksiltme Yozgat'ta Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü odasinde ihale komisyonunda 11/6/1976 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin. A) (15.750, ) TL. lık geçici teminatını, B) (1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartname sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mail durum bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebueceklerini gösterir iş bitirme belgesini ibraz etmek suretiyle İl Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 11/6/1976 Cuma günü saat a kadar makbuz karşılığında İhade Komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/6/1976 Pazartesi günü İl mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Bayındırlık Baaknlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden : 4 İhale 11/6/1976 Cuma günü saat (15.00) de Yücetepe Mahallesi İsmet İnönü Bulvan Ankara, DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 İhale tasansı ve ekleri (1000) TL. mukabilinde 4. maddede vazıh adresten 24/5/1976 tarihinden itibaren temin edilebilir. 6 İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 4/6/1976 Cuma günü saat (17.00)'ye kadar bir dilekçe üe müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikalan eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış Müteahhitlik karnesi, aslı, (A) grubundan en az ( , ) TL. lık. b) Bu güne kadar ikmâl ettiği ve halen taahhüdü altmda bulunan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmâl tarihleri ve yapüan iş bedelleri, c) 3. maddede istenilen makine ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik eden vesikaalr, veya kiralıyacak ise, kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makine ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş -programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 7 İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklannı 8/6/1976 Salı sabahından itibaren DSİ. Proje vs İnşaat Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek öğrenebilirler. 8 4/6/1976 Cuma günü saat (17.00) ye kadar ihale tasansı ve eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 11/6/1976 Cuma günü saat (14.45) e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSt. Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanhğı'na makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez / 2-1 Karayollan Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi Başkanlığından : Şartnamesine göre 400 K. V. A. gücünde 2 adet Transformatör (2 Ad. Hava kurutucu, 2 Ad. Buchholz rölesi, 2 adet kadranlı termometre ile komple) satm alınması işi, , lira keşif bedelle, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 15 Haziran 1976 Salı günü saat de Bölge İdare binasmda eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat liradır. Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayollan Gn. Md. lüğü Mlz. Şb. Md. de. İzmir'de Karayollan 2., istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye gireceklerin geçici teminat ile (teminat banka mektubu ise selâhiyetli kişilerin imzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekaletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerim hamil usulüne uygun olarak 2490 sayüı kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. Duyurulur / 4-1 Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 İzmir DSİ. II. Bölge Müdürlüğü hudutlan içerisinde bulunan (Aşağı Büyük Menderes Söke Ovası Sulaması III. Kısım inşaatı) İşi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 İnşaatın muhammen keşif bedeli ( , ) TL. olup geçici teminatı ( ) TL. dır. 3 Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere İş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette: 5 ad. Ekskavatör (1,5 yd 3), 4 ad. Dozer (2 si D8 2 si D7) 2 ad. GreydeT, 3 ad. Keçiayağı silindir ve çekicisi, 2 ad. Trakskavatör 1,5 yd 3 lük, 1 ad. Yıkama - Eleme Tesisi, 2 ad. kompresör ve kafi miktarda, Betoniyer, Vibratör, Arazöz, Motopomp, Damperli Kamyon ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Çukurova Oto- 7 yolu Mercin - İskenderun arası Mühendislik hizmetleri işinin 6150 sayıa Kamına ve teklif isteme yöntemine göre iki kesim halinde ihalesi için yerli «Ortak Girişim ya da yerli firmalar arasından bir seçim yapılacaktır. 1. Mühendislik Hizmetleri; a) Yol Geometrik projelendirilmesi, b) Jeolojik arazi ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, c) Sanat yapılarının projelendirilmesi, ana başlıklan altmda otoyol projesi için gerekli tüm proje hizmetlerini kapsamaktadır. 2. Firmalar secime tek başlanna ya da bir «Ortak Girişim kurarak katılabileceklerdir. Tek basma katılacak firmalat yukarıda belirtilen hizmet sahalarının tümünden yeterlik almak zorundadır. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim yukarıda belirtilen sahalann tümünden, ortakların biri belirtilen sahaların en az birinden yeterlik almak zorundadır. 3. Firmalar çok özellik taşıyan konularda gerekirse yabancı uzman çalıştırabileceklerdir. 4. Firma seçimine katılmak isteyen ilgililerin aşağıdaki belgeleri bir başvuru yazısıyla birlikte en geç 15 Haziran 1976 Salı günü saat ya kadar aşağıdaki adrese elden vermeleri ya da postayla göndermeleri vereklidir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmayacaktır. 5. Firma seçimi için gerekli belgeler; a) İlk ilândan sonra alınmış Ticaret Odası kayıt belgesi fotokopisi, b) İlk ilândan sonra alınmış mühendis ya da Mimar Odası kayıt Belgesi fotokopisi, c) İmza sirküleri ya da örneği fotokopisi, d) Varsa vekâletname fotokopisi, e) Şirket halinde kuruluş belgesi fotokopisi, f) Firma seçimi soru formu, g) Eleman biyografileri, h) Kredi durumunu gösterir banka yazısı, i) Varsa noter tasdikli ortak girişim belgesi fotokopisi, f) ve g) de istenen firma seçimi soru formu ve eleman biyografi formları aşağıdaki adresten temin edilebilir. Ortak Girişim olması halinde ortakların herbiri tarafından ayrı ayn hazırlanan belgeler. Ortak Girişim adına Sorumlu Ortak tarafından verilecektir. Belgeleri eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adres : Karayolları Genel Müdürlüğü OtoyollaT Dairesi Başkanlığı Yücetepe - Ankara 7661/4-1

23 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahif e : 23 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 1 Ofisimiz İzmit Bölge Müdürlüğü için Devlet Malzeme Ofisinden satm alınacak 1 adet kamyon şasesinin itfaiye arabası haline getirilmesi işi şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan (kapalı zrf) teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu işe ait geçici teminat , TL. dır. 3 Teknik ve idari şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğü ile istanbul, İzmit Bölge Müdürlüğünden terrün edilebilir. 4 İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım engeç 14/6/1976 günü saat e kadar dış zarfın üzerine (1 adet kamyon şase- sinin itfaiye arabası haline getirilmesine ait tekliftir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne posta ile gönderecek veya elden tevdii edeceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Teklif mektupları 14/6/1976 günü saat de Satan Alma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 6 Ofisimiz 2490 sayüı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiat ve evsaf yönünden ıen uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir / 2-1 Erbaa Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : Muh. Bed. Tutan Muvakkat t. İ İH H A A L L E N İ N C i n a i Miktan Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Şekli Tarihi Saati Süt - Yoğurt 1800 Kilo , , 1.113,75 A. Eksiltme 14/6/1976 Ekmek 9000 Kilo 3, , 2.045,25 Kapalı zarf Çeşitli bakkaliye malı 24 Kalem , , ,65 Kemikli koyun eti 1600 Kilo 35, , 4.200, Kemikli sığır eti 2500 Kilo 27, ,26 Çeşitli sebze ve meyve 20 Kalem , , ,60 İlaç ve tıbbi malzeme 42 Kalem , , , Kömür nakliyesi 200 Ton 90, , 1.350, Kuru odun 35 Ton 465, , 1.220,65 1 Erbaa Devlet Hastanesinin 1976 mali yılı ihtiyacı olup yukarıda müfredatı yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 14 Haziran 1976 Pazartesi günü belirli saatlerde devlet-hastanesi baştabiplik makamında kapalı zarf ve açık eksiltme usulüyle taliplerine ihalesi yapılacaktır. 2 Şartnameler mesai saatleri dahilinde her gün hastane idaresinde görülebilir. 3 İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlayacakları belge ve teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat önce Komisyona teslim etmiş olmaları ve postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur / Sıra No. ~ Köyişleri Bakanlığı Topraksu Adana Ekip Başmüdürlüğünden: İ Ş İ N A D I Karaisalı - Beydemir Hacılı II. Kısım Karaisalı - Beydemir Hacılı Toprak Muh. Merkez - Aflâk - Çiçekli - Çaylı II. kısım Ceyhan - Kızıldere IV. Kıs. Sul. Su. Tm. Bahçe - Hasanbeyli I. Kısım Sul. Su. Tm Bahçe - Arıklıtaş Köyü Sulama Tes. Tufanbeyli - Tozlu Onarım Projesi. Tufanbeyli - Bozgüney Köyü Sul. Su. Tem. Tufanbeyli - Yamanlı IV. Ks. Malzeme Nok. Osmaniye - Akyar - Dereobası - Fakıuşağı K. Sul. Pro. Keşif Tutarı Lira Kr , , , , ,32 Karne Grubu C c c c c ,20 Tek. Yet. Bl , , , ,79 C Eksiltme Nev'i Kapalı zarf Geçici Tem. Lira Kr , , , , , , , , İhalenin Yapılacağı Tarih Gün Saat 2/6/1976 Çarşamba Yukarıda keşif tutarları yazılı işler hizalarında gösterilen tarihte 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale Adana Karşıyaka Zirai Donatım karşısındaki Başmühendislik binasında kurulu komisyonca yapılacaktır. Keşif cetveli, proje ve şartname adı geçen Başmühendislikte görülebilir. Eksiltmeye katılmak isteyenlerin işin karşısında gösterilmiş olan teminatı vermesi ve 2490 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddesinde yazılı niteliklere haiz olması 1976 yılı Ticaret Odasında kayıtlı bulunması 28/5/1976 günü mesai sonuna kadar Başmühendisliğimize verecekleri dilekçe ile yukarıda işin karşısında yazılı asgari C grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi, çalışma tasarısı ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi dilekçenin verildiği tarihte elinde bulunan işleri bildirir taahhüt beyannamesi, kredi imkânlarını bildirir mali durum beyannamesini ekeleyerek ihaleye iştirak belgesi almaları lâzımdır. İstekliler ihale saatinden bir (1) saat önce aranılan belgeleri ihtiva eden teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vereceklerdir. Telgrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda ihale No., cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktan gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın almacaktır. Sıra No İhale No D D-025/ D D D D-140/ D-052 Cinsi ve Miktan 75 adet damperli kamyonlara kasa imali 1 adet 400 KVA'lık güç transformatörü 69 adet damperli kamyonlara kasa imali 18 adet elektrik motorlu redüktör Meteoroliji aletleri 330 adet muhtelif güç transformatörü Enjeksiyon Krikosu Şartname Bedeli Lira Kr. 50, 10, 50, 15, 10, 100, 15,-^ Muvakkat Tem. Lira Kr , , , 4.500, , 4.000, İ H A L E Tarihi 7/6/1976 7/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Maltepe R-7 Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerde ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane - istanbul) temin edilecektir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarını. İdare Şartnamenin 9 ncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1 Saati

24 Sahife : 24 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Karabük Devlet Orman işletmesi Müdürülğünden: Parti Miktarı M. Be. Geç.Te. Deposu Emvalin cins ve nev'i No. M 3. Dm 3. Lira Lira Eğriçalik II. S.N. B. Kaym T Soymalık Eğriçalik III. S.N.B. Kayın T O Mermer II. S.N.B. Kayın T O Mermer III. S.N.B. Kayın T Hamzalar I. S.N.B. Kaym T Hamzalar II. S.N.B. Kayın T Hamzalar III. S.N.B. Kaym T Harmanlar I. S.N.B. Kaym T Harmanlar II. S.N.B. Kaym T Harmanlar III. S.N.B. Kaym T YEKÛN Yukarıda cins ve miktarı yazılı 23 parti soymalık kayın tomruğun I ve II nci sınıfının mal tutar bedelinin % 50 si peşin % 50 si banka mektubu karşılığı % 9 faizi peşin alınmak kaydiyle 3 aylık vadeli III. S. N. B. Kaym tomrukları mal tutar bedellerinin % 25 şi peşin % 75 şi ise banka mektubu karşılığı % 9 faizin peşin olmak suretiyle 6 ay vadeli olarak Alivren açık artırmalı satışa konulmuştur. Açık artırma 3/6/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat de İşletmemiz satış salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. Alivreli olarak ihaleye çıkarılan 23 parti soymalık kaym emvaline soymalık kapasite'belgesi bulunan Kontraplak ve Kaplamacılar iştirak edebileceklerdir. İlân edilen depoya yeteri miktarda uygun evsafta kaym emvali gelmediği takdirde satılan miktarın teslimi diğer satış depolarından yapılacaktır. Alivreli olarak satışa çıkarılan kaym emvalinin satış miktarlarının takribi olduğu ve kesin miktarın kat'i teminat alınırken beurlenebileceği İhaleye çıkarılan kaym emvali ile ilgiü bazı hususların 4/A model şartnamesinde maddeler halinde gösterilmiş olduğu, Bu satışa ait ilân ve şartnameleri satış partileri tevhit cetveli Ankara Zonguldak, Kızılcahamam, Bolu, Düzce, Hendek, istanbul, Bartın, Devrek ve Kastamonu, Adapazarı İşletme Müdürlükleri Ue İsletmemiz Müdürlüğünde ve ilgili orman bölge şefliklerinde görülebilir. Taliplilerin beürli gün ve saatte teminat mektpulan Ue birlikte satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur / 1-1 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından 1, 2, 6, 12 ve 50 Kg. lık toplam 316 adet kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı dolumu yaptırılacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; '1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, (b) Ankara'da Tunus Caddesi No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Lamartin Cad. 3/5 Doğu Palas Han Kat: 4 Taksim adresindeki istanbul Mümessilliğinden bedelsiz temin edilebilir. 2 İhale 11/6/1976 Cuma günü saat 15.30'da Müessese Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunda yapılacağından no. lu dosya üe ilgilidir, Meşruhattı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları Ue birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar muhaberat servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Behrtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler üe postadaki vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayüı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen veya kısmen dilediğini yapmakta serbesttir / 1-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünden: ıl Aşağıda keşif bedeli kat'i teminatı, ihale tarih ve saati yazılı işin eksiltmesi, 5539 sayılı kanunun 26. maddesine istinaden kapalı teklif alma pazarlık suretiyle, Konya'da Bölge Müdürlüğümüz binasmda toplanacak komisyonda yapılacak. 2 Keşif ve şartnameler Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir. 3 Eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklilerin 1976 yüı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odaları veya esnaf belgeleri ve aşağıda gösterilen miktarda kati teminat vermeleri. b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı iş için tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar dilekçe Ue Karayollan 3. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, (müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine bu işin keşif bedelinin yansı kadar benzeri İş yaptıklarına dair resmi daireden alınmış belge veya keşif bedeli kadar (A 3 ve C) grubu müteahhitlik karnesi, ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu, mau durum, makina tesisat ve taahhüt bildirilerini teçhizat bildirisinde gösterecekleri ana inşaat m akmalarının sahibi olduklarını tevsik eden belgeleri ile müteahhitlerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Bölgemizden alacaktan belgeyi dilekçelerine ekuyerek yeterlik belgesi almalan, 4 İsteklilerin hazırlıyacaklan kapalı tekuf mektuplarım ihale saatına kadar Konya'da Bölgemiz İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeoeği duyurulur. İşin Cinsi: Konya - CihanbeyU 4. Bölge Hd. yolu Km. arası alttemel malzemesi ihraç, nakil ve figüresi., Keşif Bed. Ura Kr.: ,00 Kati Tem. lira Kr.: ,18, Belge Mür. Son Gün: 31/5/1976 Pazartesi, EksUtmenin tarih ve saati: 4/6/1976 Cuma / 1-1 Kastamonu Topraksu Başmühendisliğinden : Aşağıdaki işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlacaktır. 1 ihale Atatürk Caddesi Çam Apt. daki Topraksu Başmühendisliğinde yapılacaktır. 2 Proje şartname ve ekleri çalışma saatleri içinde Başmühendisliğimizde görülebilir. 3 İsteklilerin iştirak belgesi alabilmek için keşif bedeli TL. nın üstündeki işler için C grubu en az işin keşfi kadar değerde müteahhitlik karnesinin aslına, TL.nm altındaki işler için bu gibi işleri yaptıklannı gösterir belgelerini, aynca bunlara ilâveten plan ve teçhizat beyannamesini, teknik tatbik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlannı bildiren malî durum bildirisini dilekçelerine ekliyerek 4/6/1976 günü saat e kadar müracaat etmeleri; 4 İhaleye girebilmek için; a) 1976 yılı vizesi görmüş ticaret ve sanayi odası belgesi, b) Her iş için hizalannda gösterilen kadar geçici teminat yatırdıklannı gösterir makbuzu ve iştirak belgesini koyacaklan usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat önce makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 5 Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Sıra Keşif Bed. G. Tem. İhale tarihi No. İşin yeri Lira Kr. Lira Kr. ve saati 1 Kast-Taşköprü-Bekdemirekşi II. kısım sulama tesisi inşaatı 2 Kast-Araç-Gemi köyü sul. tesisi 3 Kast-Merkez-Zankalar ve civar köyler sulama tes. 4 Kast-Araç-Huruçören köyü sul. tesisi 5 Kast-Devrekâni-Balaban- 1ar köyü sul. tesisi 6 Kast-Tosya-Koldan arkı I. kısım sul. tesisi , ,85 7/6/ , ,18 7/6/1976^ , ,74 7/6/ , ,71 8/6/ , /6/ , ,55 8/6/ /1-1 Sümerbank Alım ve Salam Müessesesi Müdürlüğünden: Bahçekapı - istanbul Bozüyük Seramik Sanayii Müessesemiz için >0 ton potasyum karbonat (% 96'lık) maddesi kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle satınalınacaktır. Teklif zarfının üstüne 3335/76 dosya numaramız yazılmak suretiyle en geç 1/6/1976 günü akşamına kadar Müessesemiz veya istanbul Şubemiz hollerindeki alım teklif kutusuna atılmış veya bu tarihe kadar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. Teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun tercih edilecektir /1-1

25 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife ; 25 Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden: K o n u s u Keş. Bed. Lira Kr. G. Tem. Lira Kr. Keskin İlçesi şıklar-uzunlar köy- yolu üzerindeki köprü-menfez inşaatı (L-2x7.50 E-4.00) Kırıkkale İlçesi Pazarcık köy yolu üzerindeki köprü-menfez ikmâli inşaatı (L-7.50 E-400) Keskin İlçesi Ortasöken köy yolu üzerindeki , ,59 köprü-menfez ikmâli inşaatı (L-300 E-60O) Kırıkkale İlçesi Pazarcık köy yolu üzerinde yaptırılacak 0 80 lik yerinde dökme büz menfez inş. Yukarıda keşif beeli ve geçici teminat miktan yazılı Köprü-Menfez işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 16/6/1976 Çarşamba günü saat de Vilâyet Konağında D a i m i Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat a kadar teminat makbuz veya banka mektubu, 1976 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3 gün evvel (tatil günleri hariç) Vilâyet makamı kanalı ile îl Y.S.E. Müdürlüğüne müracaatla bu işler için alacakları fenni yeterlik belgesi ile birlikte usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflannı makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : Aşağıda adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı ile, ihale gün ve saatleri belirtilen işler; Üniversitemiz ihale yönetmeliği esaslarına göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keş. Tut. G. Tem. İhale İhale İşin adı Lira Lira tarihi saati 1 - Ziraat Fakültesi Mikrobiyoloji ve gübre laboratuvan İnş. işi , 8/6/ Ziraat Fakültesi Mantar Üretme Laboratuvan İnşaatı işi , Ziraat Fakültesi Meyve Muhafaza ve ambalajlama tçs. İk. İnş. işi , Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Yurdu Onarım işi , Hukuk Fakültesi Büyük Ona. işi , Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yük. Ok. Büyük Ona. işi O , 15/6/ Fen Fak. Jeoloji Mühendisliği II. kısım inşaatı işi , Fen Fak. Alabalık, Rasathane Gölbaşı Balıkçılık Araştırma Binası Onanm işi , Ziraat Fak. Diploma Sonrası Yük. Okulu III. kısım inşaatı işi , Ziraat Fak. Trafo, Kalorifer Dairesi ve Onanm işi , a) Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı binasında İnşaat Komisyonunca yapılacaktır. b) Bu işlere ait ihale dosyaları Rektörlük binasındaki Yapı işleri Dairesinde görülebilir. c) Eksiltmeye iştirak edeceklerin 3/6/1976 günü saat ye kadar, şartnamelerde istenen evraka ekledikleri bir dilekçe ile Yapı İşleri Dairesine müracaat etmeleri şarttır. d) Eksiltme şartnamelerinde istenen evrakı tam olarak eklemeyerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. Her müracaat için istenilen evrakın ayn ayrı eklenmesi şarttır. Bir müracaata eklenen evrak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez. e) idaremizden, bundan önceki işlerde iştirak belgesi aldığı halde, ihaleye zarf atmayanlara iştirak belgesi verilmez. f) idare yaptığı inceleme sonucu, iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. g) Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar inşaat Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. h) Yukarıda ihaleye çıkarılan işlerde, iştirakçilere 3 den fazla iştirak belgesi verilmez. ı) Üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7869/2-1 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektronik işleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Sıra Malzemenin Miktan Bedeli No. cinsi kalem Lira G. Tem. ihalenin Lira Kr. tarihi saati 1 Palet Baklası ,92 11/6/ Traktör palet pim ve bruçları ,80 11/6/ Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 50, bedelle verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatınlaıak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 4 I. ve II. sırada gösterilen malzemelerin ihalesine iştirak edecek imalâtçı firmalar, Palet Baklası ve Traktör palet, pim ve burçlan imal ektiklerine dair Makina Mühendisleri Odasından kalite belgesi almış olacaklardır. Kalite belgesi, ihale tarihinde geçerli olacak ve bu belgeyi ihale günü teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir. Kalite belgesini ibraz etmiyen imalâtçı firmalar, ihaleye iştirak edemezler. 1. sırada gösterilen malzemelerin ihalesine iştirak eden satıcı firmalarına ihaleye iştirak edebilirler. Ancak, teslim edecekleri baklaların menşei şehadetnamesini teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir. 5 İsteklilerin, şartnamelerde istenilen, vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No.lu oda) 6 Postadaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 7911/4-1 Seyitgazi Kaymakamlığından: 1 Seyitgazi İlçesi Sağlık Merkezi binası onanm işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ,40 liradır. 3 E k s i l t m e 10 Haziran 1976 Perşembe günü saat te Seyitgazi Hükümet Tabipliği odasında kurulacak eksiltme ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 4 İhalenin geçici teminatı 5.175, liradır. 5 Kat'i teminatı ihale bedelinin % 15 dir. 6 Taliplilerde 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde aranan şartlara haiz olmalan gereklidir. 7 Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlıktan almış olduklan (C) grubundan iş bitirme belgesi en az bu işin keşif bedeli kaadr işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini veya iş bitirme belgesini bağlamak suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünün belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesinin teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 8 Gerekli şartname ve keşif özeti mesai saatleri dahilinde Seyitgazi Hükümet Tabipliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 9 Postadaki gecikmelerden Hükümet TabipUği mesul değildir. 10 Talipliler ihale gün ve saatinden bir saat önce Komisyona, teklif mektuplarını makbuz mukabili vermeleri şarttır. İş bu ilân on maddeden ibarettir /1-1

26 Sahife : 26 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Yüksek ihtisas Hastanesi Baştabibliğinden : 1 Aşağıda yazılı işler 2490 sayılı Kanunun, hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Hastanemiz Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : A) Her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarım, B) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, C) (Her işi için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, banka referansım, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen müteahhitlik karnesi grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin asıllarım, ibraz suretiyle yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarım aşağıda bildirilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. işin Adı K. Bedeli Geç. Tem İhale Son mü- Karne Lira Lira Tarihi Saati caat Ta. Grubu 1 - Kalorifer kazanlarının yenilenmesi /6/ /6/1976 H 2 - Merkezi oksijen tesisata /6/ /6/1976 G 7599 / 4-1 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Divriği Konsantrasyon Pelet ve Yardımcı Tesisleri Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan İş: Yeni Demlrdağ İstasyonu ve Bağlantı Hatlarında kullanılacak Balas temini, Keşif tutan TL ,, Geçici teminat TL.: ,, Eksiltme günü: 15/6/1976, Müracaat son günü : v 7/6/ Kurulmakta olan tesislerimiz için, Divriği'de 1976 yılı Bayındırlık Bakanlığı ve Karayollan Genel Müdürlüğü Birim Fiatları ile keşif tutan yukanda belirtilen İş yaptmlacaktır. 3 Konuya ilişkin ihale evrakı, Tesis Müdürlüğümüz Hin Tunus Caddesi No. 63 Kavaklıdere - Ankara adresinden 150, TL. sı bedeli mukabili temin edilebilir. 4 İsteklilerin, müracaat son günü mesai saati sonuna kadar referanslan ile birlikte, yeterlik belgesi almak üzere başvurmalan gerekmektedir. 5 Genel Müdürlüğümüz, 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir / 3-1 PTT Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz ihtiyacı için 8/6/1976 tarihinde ihalesi yapılacak olan 5000 adet elektronik talumprisür cihazının ihale tarihi 30/7/1976 olarak değiştirilmiştir. Duyurulur /1-1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Aşağıda cins ve miktarı yazılı elektronik hesap makinesi kısa teknik şartnamesi ve ticarî şartnamesine göre iç ve dış piyasadan satm alınacaktır. 1 istekliler bu alıma ait kısa teknik şartname, ticarî şartname ile sözleşme tasansını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya istanbul ve izmir bölge müdürlüklerinden temin edebilirler. 2 Teklifler en geç 8/6/1976 Salı günü saat a kadar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 numaralı Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 3 Ofis satm alma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte serbesttir. Miktan Malzemenin cinsi adet Elektronik hesap makinası-bantsız Sınıf: 2 (12 haneli) Tip : 2 cins : 2 (çift hafızalı) Model: B Elektronik hesap makinası-bantlı Sınıf: 2 (12 haneli) Tip : 2 Cins : 1 (tek hafızalı) Elektronik hesap makinası-bantsız Sınıf : 2 (12 haneli) Tip : 1 hafızasız Elektronik hesap makinası-bantlı Sınıf: 2 (12 haneli) Tip : 2 Cins : 2 (çift hafızalı) Elektronik hesap makinası-bantsız Sınıf: 2 (12 haneli) Tip : 2 Cins : 1 (tek hafızalı) Elektronik hesap makinası-bantsız Sınıf: 3 (16 haneli) Tip : 2 (Cins : 2 (çift hafızalı) Model: A Elektronik hesap makinası-bantlı Sınıf: 3 (14 haneli) Cins : 2 (çift hafızalı) Tip : 2 Pf.rti adedi Bolu-Düzce Orman Kereste Fabrikası Müürlüğünden: /1-1 Miktan M. Bed. ı 7.5 Tem. Emvalin cins ve nevi Adet M 3 D 3 Lira Lira 1 1. Sı. Y. Al. Fı. Kay. Ker O 2 2. Sı. Y. Al. Fı. Kay. Ker Sı. Y. Al. Fı. Kay. Ker Sı. Y. Al. Fı. Kay. Ker Sı. Nor. Boy Fı. Kay. Ker Sı. Ks. Boy Fı. Kay. Ker Sı. Fı. Kayın Ker Ufak mal N. Boy Fı. Kay. Ker Stan. Dı. N. B. Y. Al. Fr. Kay. K Stan. Dı. Ks. B. Y. Al. Fr. Kay. K Yukanda cins ve nevi miktarlan yazılı (27) parti orman envali hizalannda yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırmaya çıkanlmıştır. 2 ihale 4 Haziran 1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat de Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda kayın keresteler % 25 i peşin % 75 i banka mektubu karşılığında 6 ay vade ile (Alınacak mektuplar limitli, müddetsiz olacaktır.) satılacaktır. 3 Teminatlar satış günü saat a kadar müdürlük veznesine yatırılmış olacaktır. 4 Bu satışa ait şartname ebat listeleri ORÜS Genel Müdürlüğü Bolu Orman Başmüdürlükleri ile Ankara, Bolu, Adapazan ve istanbul Orman İşletme Müdürlüklerinde envai ise fabrika istif yerinde görülebilir. 5 Satışla ilgili vergi, resim % 03 karar pulu, % 3.75 dellaliye /o 3 vilayet hissesi, % 3 Bakanlık fonu alıcısına, ilân masraflan fabrikaya aittir /1-1 Yenimahalle 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1975/1077 Karar No: 1976/95 53 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Mahkememizden verilen 11/2/1976 tarihli ilâmı ile 53 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 100 lira hafif para cezası ile hükümlü Yozgat İli Çekerek Kazası nüfusunda kayıtlı Naci oğ doğumlu Hasan Şahin aramalara bunamadığmdan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. M

27 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 27 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 1 Hamidiye ayrımı Kuyubaşı ve Kuyubaşı - Ankara îl hududu yolu boyundaki depo yerlerine çekilecek asfalt mıcırı ve elek artığı malzeme nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşerondan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 Teklifler 31/5/1976 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat da Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Servisi odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde tetkik edilebilir. 4 İsteklilerin: a) (C) gurubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş örneğinin veya işin keşif bedelinin yarısı kadar (Bir yıl içinde yaptığı işler toplamı) işle ilgili iş bitirme belgesi, b) Mali durum bildirisi, c) Taahhüt bildirisi, d) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerinin şirket olması halinde şirket sirkülerinin (Yukarıda yazılı belgelerin bizzat taşeron tarafından imzalanması şarttır.) e) 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi ve aşağıda gösterilen kesin teminaı miktarını Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzunu özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekliyerek son teklif verme tarih ve saatına kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. İlân olunur. Yapılacak iş : Hamidiye ayrımı Kuyubaşı ve Kuyubaşı-Ankara il hududu yolu boyundaki depo yerlerine çekilecek asfalt mıcırı ve elek artığı malzemesi nakli işi, 1. keşif bedeli: ,60 TL., Yatırılacak kesin teminatı: , TL., Son teklif verme saati ve tarihi: 31/5/1976 Pazartesi, Saati: da / Ankara-Istanbul yolu km arası banketlerine çekilecek tüvenan malzeme nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26. madde sine göre taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 Teklifler 3/6/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat de Ankara 4. Bölge Müdürlüğü Bakım Servisi odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayollan 4 Bölge Müdürlüğü Bakım Şefliğinde tetkik edilebilir. 4 İştirak belgesi alabilmek için isteklilerden aşağıda tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri. (Müracaatta Bölge evrakı kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine: 1 (C) grubundan en az bu işin birinci keşif bedeli miktarında müteahhitlik karnesinin aslını veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini veya keşif bedelinin yansı kadar benzeri tek bir iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, 2 Yapı araçları bildirisini (Bildiride gösterilen araçların taşeronun bu işe ayıracağı araçlar olması ve kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin, kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ile araçların kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur. 3 Mali durum bildirisini. 4 Taahhüt bildirisini. 5 İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini. 6 İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şube şefinden alınmış belgeyi. 7 Vekâletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almalan (2, 3, 4, 5 de yazılı belgelerin bizzat taşeron tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edenler geçerli sayılmaz. 5 Teklif ve taahhüt, mektubu vereceklerin, yeterlik belgeleri ile birlikte 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin, hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi aşağıda gösterilen kesin teminat miktannı Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzunu, özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. İlân olunur. Yapılacak iş : Ankara-Istanbul yolu km T banketleri için Tüvenan malzeme nakli, 1. keşif bedeli: ,68, Yatırılacak kesin teminat: , TL., Belge için son müracaat tarihi: 1/6/1976, Son teklif verme saat ve tarihi: 3/6/1976 saat / Kırıkkale-Çerikli yolu km arası toprak işleri ile sanat yapıları yapımı işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. 2 Teklifler 3/6/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat da Ankara'da Karayollan 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi odasında açılacaktır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayollan 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 4 İştirak belgesi alabilmek için isteklilerin aşağıda tesbit ^edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (müracaatta Bölge evrak kaydı tarihi muteberdir.) a) Bildirilerine (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli miktarında müteahhitlik karnesinin aslı (veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini). b) Yapı araçları bildirisini (Bildiride gösterilen araçların bu işe ayıracağı araçlar olması ve kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin, kiralanacak ise kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile kiralayana ait olduğunu gösterir belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur.) c) Malî durum bildirisini, d) Teknik personel bildirisini, e) Taahhüt bildirisini, f) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde şirket sirkülerini, g) Vekâletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almalan (fo,. c. d, e) yazılı belgelerin bizzat taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekâleten imza edenler geçerli sayılmaz.) ' 5 Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin, hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi aşağıda gösterilen kesin teminat miktannı Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzu özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Yaptırılacak iş: Kınkkale-Çerikli yolu km arası toprak işleri ile sanat yapıları yapımı işi, 1. keşif bedeli: ,76 TL. Yatırılacak kesin teminat: , TL., Belge için son müracaat tarihi : 1/6/1976, Son teklif verme saat ve tarihi: 3/6/1976 saat / 2-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü- ' dürlüğünden: 1 GölbaşuKulu yolunun asfalt sathi kaplama yapılmasında sulama işlerinde arazöz olarak kullanılmak üzere 3 adet 10 tonluk kamyon çalıştırılması işi, 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak usulüyle yaptırılacaktır. 2 Teklifler 31/5/1976 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat de Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Servisi odasında Komisyon Başkanlığı tarafından açılacaktır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde tetkik edilebilir yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile aşağıda gösterilen kesin teminat miktarını Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzunu özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekliyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Hân olunur. Yapılacak iş : Arazöz olarak 3 adet 10 tonluk kamyon çalıştırılması, 1. keşif bedeli : , TL., Yatınlacak kesin teminat miktan : , TL., Son teklif verme saat ve tarihi: 31/5/1976 Pazartesi saat de / 2-1

28 Sahife : 28 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Bölgesi Merkez Şarkikaraağaç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Emvalin Parti Miktarı % 7,5 M. Bed. Geç. T. Deposu cins ve nev'i Adedi Adet M*. Lira Lira Ağıllıca 2. S.N.B.Çk. Tom O Pınarbaşı 2. S.N.B.Çk. Tom Ağıllıca 3. S.N.B.Çk. Tom Pınarbaşı 3. S.N.B.Çk. Tom ! S.K.B.Çk. Tom S.N. B. Kök. Tom S.K.B. Kök. Tom S.N.B. Ard. Tom S.K.B. Ard. Tom Çam Sanavi Oriıınu F Küre Sedir Sanayi Odunu Ardıç Sanayi Odunu Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 3/6/1976 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat de Bademli Bölge Şefliği binasında toplanacak komisyon huzurunda vadeli açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Satış: Bütün emvallerin % 50 peşinatları ile kanuni vergiler ve % 9 nizamı faiz peşin tahsil edilir. Bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz ve limitli banka teminat mektubu karşüığında satış yapılır. Başkaca mehil verilmez. 3 Satışa 15/B model şartnamesinin 3. maddesinde belirtilen hususlara haiz müşteriler iştirak edebilir. 4 Teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adı satış tarihi ve parti numaraları belirtilmesi şarttır. 5 Satışa ait ilân, şartname ve tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, ilân, şartname, tevhit cetveli ve eb'at listesi İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Isparta,Afyon, Antalya, Gölhisar, Eğirdir, Adana, Kütahya, Burdur, Denizli, Akseki, Bucak ve Beyşehir İşletme Müdürlükleri ile Yalvaç, Konya, Akşehir, Bademli, Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 6 Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile komisyona müracaatları ilân olunur / 1-1 Burhaniye Kadastro Mahkemelerini Görmeye Yetkili Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/20 Burhaniye Hürriyet Meydanı Bayraktar Apt. Kat 3 te mukim davacı Hüsnü Bayraktar vekili Avukat Mehmet Geniş tarafından, Burhaniye Hacıahmet Mah. den Fatma Karaman aleyhine açtığı kadastro tahdidine itiraz davasmm yapılan duruşmaları sırasmda verilen ara karan uyarmca : Burhaniye Hacıahmet Mah. de mukim iken semti meçhulde bulunan yapılan tahkikattan anlaşılan davalı Behçet kızı Fatma Karamana işbu dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş duruşma günü 9/6/1976 Çarşamba günü saat 9'a bırakılmıştır. Duruşmanın bırakıldığı gün ve saatte Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur Devlet Orman İşletmesi Demirköy Müdürlüğünden: D e p o s u Cins, nev'i ve evsafı Parti Adedi Miktarı M. Dm'. 3 M. bedeli Lira Kr. % 15 Tem. Lira Kr. Mülâhazat Panayır yolu ormaniçi istifi (Ç. Tepe Bölgesi) I. S. N. B. Kaym tomruk , Soymalık I. S. K. B , II. S. N. B , , II. S. K. B , 9.326, III. S. N. B , , III. S. K. B , 8.340, İkiztepe Taşyol Rampası Dr. tçi tst. ven I. S. N. B. Kaym tomruk , (K. Kule Bölgesi I. S. N. B , 1.440, II. s. N. B , 7.020, II. s. K. B ,r , III. s. N. B , 7.098, III. s. K. B , 4.170, Vavatepe Rampası Ormaniçi îstif yeri I. s. N. B. Kaym tomruk , 2.500, (K. Kule Bölgesi) I. s. N. B , 1.440, II. s. N. B ,, 7.020, II. s. K. B , 9.326, III. s. N. B , 4.170, III. s. K. B , 4.170, K. Dere Ormaniçi Yol Rampası (K. Dere Böl.) I. s. N. B. Kaym tomruk , I. s. K. B , II. s. N. B , , II. s. K. B , 9.326, III. s. N. B , , III. s. K. B , 8.340, , 1 İşletmemizin Kadınkule Bölgesi Vavatepe ve İkiztepe Taşyofl; Kurudere Bölgesi Kurudere yol rampası ile Çakmaktepe Bölgesi Panayır yolu orman içi hamyol istif yerlerine inecek olan 33 parti orman emvali vadeli açık artırmalı olarak, kanunî vergileri ile banka mektubu faizi peşin alınmak kaydiyle I. ve II. sınıf kayın tomruklarından mal tutar bedelinin % 50'si peşin % 9 faizi nakit olarak peşin ve bakiye % 50'si müddetsiz banka mektubu alınarak 3 ay vadeli, III sınıf kayın tomruğun mal tutar bedelinin % 25 ve /o 9 faizi peşin olarak % 75'i müddetsiz banka mektubu alınmak üzere 6 ay vadeli olarak satılacaktır. 2 Vad=li alivreli açık artırma 4/6/1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 İhaleye sunulan III. sınıf kaym tomruğunun satılmaması halinde I ve II. sınıf kaym tomruklarından satılmayan III. sınıf miktar nispetinde % oranında düşme yapılacak ve elde edilen miktar üzerinden işlem yapılacaktır. 4 Satışa çıkarılan I ve II. sınıf kaym emvalleri III. sınıf kaym emvalinin % 45'i nispetinde olduğundan I. ve II. sınıf kaym emvallerinin ihalesi, geçici ihalesi yapılan III. smıf kaym emvallerinin % 45'i nispetinde olacağından I. ve II. sınıf emvallerin M 3, lerinde satılmayan III. sınıf kaym tomruğunun % 40'ı nispetinde düşme yapılabilir. 5 İhaleye çıkarılan partilere soymalık kaym emvali işleyen tüm sanayi kolları kapasite belgeleri ile birlikte iştirak edebilirler. 6 Temhıat banka mektubu olarak verecek olanların mektuplarında işletme adı ile satış tarihlerine yazdırmaları gerekir. 7 İhale günü saat den sonra teminat kabul edilmeyeceği gibi hisse senetleri de teminat olarak kabul edilmeyecektir. 8 Bu satışa ait şartname, ilân ve satış partileri tevhit cetveu Orman Genel Müdürlüğümüz ve Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Çanakkale ve istanbul Orman Bölge Başmüdürlükleri ile Kırklareli, Vize, Çatalca ve istanbul İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 9 Taliplilerin belirlenen gün ve saatte teminat makbuzları üe birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 6065/1-1

29 24 MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 29 Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Başkanlığından Komisyonu Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı <Üç) kalem (Sodyum ve Odun) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Âmirliğmde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C I N S I M. Bedeli Geç.Tem. İhale Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarih Gün Saati Sodyum Hipoklorit (30 litrelik plastik çanta bi- 3/6/ donlar içinde) Kg , , Perşembe Karışık tutuşturmalık Odun Kg , , 3/6/ K. Tutuş, odun (Yansı) Kg , , Perşembe 7263/4-4 Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (Üç) kalem (Yiyecek) kapab zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C I N S I Dolmalık Biber Sivri Biber Taze Bamya Miktan M. Bedeli Geç. Tem. İhale Lira Kr. Lira Kr. Tarih Gün Saati Kg , , 1'fi' Kg , , Sah 400OOKg , , , , 1/6/1976 Sah Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça hşma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihal* saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığı na vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmen. C I N S Î Şeftali (Öğ) Şeftali (Er) Armut Armut (öğ) (Er) M Bedeli Geç. Tem. İhale Miktan Lira Kr. Lira Kr. Tarih Gün Saat' Kg Kg. Tamamı : Kg. 7O000 Kg. Tamamı : , , , , , , 7.250, , , , ,- 7/6/1976 Pazartesi /6/197«TUM Pazartesi 7261 /4-4 Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazıls (tki) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça hşma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığı na vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C I N S I Taze üzüm (Öğ.Hst) Taze üzüm (Er) M.Bedeli Geç.Tem. İhale Miktan Lira Kr. Lira Kr. Tarih Gün Saati Kg Kg , , Tamamı: , , , 9/6/ , Çarşamba 7260/44 Menemen Bölge TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 Aşağıda yazılı işin alımı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe İhaleye çıkarümıştır. 2 İşin cinsi: 60 adet tekil bulgar somyah Karyola, Tahmini bedeli : , lira, Geçici teminatı: 1.980, lira, İhale tarihi: 10/6/1976, İhale saati : , 3 İhale belirtilen gün ve saatte Menemen Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 4 Bu İse alt şartname've ekleri Miessede veya Menemen Mal Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 İsteklilerin şartnamede belirtilen 7os&ik üe geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazır layacaklan teklif mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar komisyon baskanhftma tealim etmeleri şarttır. 6 Posta gecikmeleri ve telgraflarla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 7644/4-4 Afyon Yetiştirme Yurdu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından: Afyon Merkez Yetiştirme Yurdu öğrencileri için aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedelleri yazılı olan erzaklar 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme 28/5/1976 Cuma günü saat de Birlik Başkam Vali Muavininin çalışma odasında yapılacaktır. 2 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Avfon Merke? Yetiştirme Yurdunda görülebilir. Istivene posta ile ücretsiz gönderilir. 3 Eksütmeve girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan, teminat ve Kanunî belgelerini ihale saatinden bir saat önce komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve postdaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. insi Miktan Sığır eti (kemiksiz) 2000 Kg. 38. Ekmek (730 gramlı) Ad. 2,50 Sanayi bütengaz (45 Kg. lı) 115 Tüp 135, Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : M. fiatı Tutan LiraKrş. Lira Krş. M. tem. Lira Krş , , , 1.163, 6783 /4-4 1 Döviz temini ve ithalatı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satmalınacaktır. 2 Sipariş No : , Konusu : 84 kalem yürüyüş takımlan, Son teklif verme tarihi ve saati: 28/6/1976, saat 17.30, Zarfların açılış tarih ve saati: 29/6/1976 saat İsteklilerin antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile Anafartalar Işhanı kat 10 daki Satınalma Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek şartname alabilirler. Dilekçelerinde şartname numarasının ve teklif getirtecekleri firmanın sarih adresini belirteceklerdir. 4 Teklifler en geç 2. maddede yazılı gün ve saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ettirilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaklardır. 5 Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukarıda belirtilen esaslar dairesinde satınalma komisyonu başkanlığından temin edilmiş olması gereklidir. 6 Beher şartname bedeli 300, (Üçyüz) liradır. İsteklilerin şartname alabilmesi için alacaklan şartname bedelini saymanlık veznesine yatırdıklanna dair makbuzu Satınalma Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gereklidir. Duyurulur / 2-2 Gercüş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/9 Davacı Gercüş Bağlarbaşı Mahallesinden Mehmet Yılmaz, Gercüş Bağlarbaşı (Ammara) Mahallesi 32 hane, 1 cilt, 84 sayfada nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine'den olma, 1949 D.lu oğlu Ali Yılmaz'm 7/11/1974 günü Keban Barajı yapım çalışması sırasında idaresindeki kamyonla baraj gölüne düştüğünü, o tarihten beri kendisinden haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesini istemekle, gaip hakkında bilgileri olan kimselerin üç ay içinde Gercüş Asliye Hukuk Hâkimliğinin 1975/9 sayılı dosyasından bahisle Mahkememize bilgi vermeleri ve gaip hayatta ise keza onunda adresini bildirmeleri ilân olunur. 6859

30 Sahife : 30 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 A. U. Tıp Fakültesi Dekanlığından : 1 Fakültemiz 1976 malı yılı inşaat, tesisat ve yenileme B. Onarım işleri 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73. maddesinin 5 ve 6. fıkralarına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 2 Eksiltme şartname dosyası Sıhhiye'de Merkez (Morfoloji) binası Alım Satım Müdürlüğünde 8.30-'16.30 arasında görülebilir. 3 İhale 11/6/1976 Cuma günü saat de Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik binasında toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 4 İhalenin keşif bedeli , TL. olup geçici teminatı , TL. dır. Nakit yatıracakların Alım Satım Müdürlüğünden alacakları tahsilat müzekkeresini A. U. Muhasebe Md. (Tandoğan'a) yatıracaklardır. a) , TL. geçici teminatları (Banka mektupları limit dahil A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı) adına olacaktır. b) T. C. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az (2 katı) keşif bedeli kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, c) 1976 mali yılı tasdikli ticaret odası belgesini, d) En az ihale yekunu 'kadar benzeri bir işin kesin kabulünü yaptırdığına dair belgeyi, e) İşin yerini görüp gerekli evrakı incelediklerine dair A. Ü. Tıp Fakültesi İnşaat Müdürlüğünden alacakları iştirak belgesini, 5 A. Ü. Tıp Fakültesi İnşaat Müdürlüğünden ihale tarihinden en az iki gün evvel alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 1750 sayılı Üniversiteler Kanunun 73. maddesinin 5 ve 6. fıkralarının tarifine göre hazırlayacakları evraklarını kapalı zarfa koyacakları ve kapalı zarflarını 11/6/1976 Cuma günü ihale saatinden bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. a) İdare yaptığı inceleme sonucu ihaleye katılmak için yeterlik belgesi verip vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Yeterlik belgesi verilmeyen istekliye idare neden bildirmez. b) İştirakçilerin alacakları en az , TL. banka referans mektubu ilk gazete ilân tarihinden sonraki tarihli olması ve A. Ü. Rektörlüğüne hitaben yazılması şarttır. 7 Telgrafla yapılan müracaatlar ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. İlân olunur. 8036/2-1 Adana İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanlığından: Akademi'mize alınacak 2 adet 36 kişilik Audio-Active-Visuel Lisan Laıbaratuan 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1 Teklif mektubu örneği, özel teknik ve idarî şartname Akademi İhale Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir. 2 İşin muhammen bedeli , TL. sı olup geçici teminat , TL. sidir. 3 Eksiltmeye girecek firmaların 2490 sayılı Kanunda belirtilen vecibeleri yerine getirerek teklif mektuplarını en geç 16 Haziran 1976 Çarşamba günü saat a kadar makbuz karşılığında Akademi İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 4 Eksiltmeye katılacak firmaların Kanunda belirtilen belgeleri 11 Haziran 1976 Cuma günü mesai saati sonuna kadar almaları gerekir. Telgrafla müracat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Bölgesi Kemer Burdur Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: Deposu Akçaör, Satışa çıkarılan emvalin Parti Miktarı M. Bed. %7,5T. Cins ve nev'i Adedi Adet M Lira Lira 3 3 S. Nb. Çk. Tom S. Nb. Çz. Tom. 4 3 S. Ks. B. Çk. Tom. 5 3 S. Ks. B. Çz. Tom Toplam: işletmemiz Kemer Bölgesi Akçaören son deposunda mevcut 1976 yılı istihsalinden olmak üzere 39 partide mevcut muhtelif cins orman emvali 31/5/1976 Pazartesi günü işletmemiz Kemer Bölge Şefliği satış salonunda vadeli açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 2 İştirakçilerden muhammen bedel üzerinden % 7,5 muvakkat teminat alınır. Teminat mektubu vereceklerin, işletmemizin adı, satış tarihi ve parti numaralarını teminat mektubu üzerinde göstermeleri ve aynı günü saat e kadar İşletmemiz mutemedine yatırmaları şart olup, en geç aynı günü saat de satışa başlanacaktır. Teminatlar aynı günü saat 9.00 dan itibaren alınmaya başlanır. Şartnamenin 8. maddesine göre üzerine Orman emvali ihalesi yapılanlar emval bedelinin % 50 si peşin, vergileri ile birlikte yatırmaları, bakiye % 50 si için süresiz banka mektubu vermek suretiyle emvali teslim alabilirler. 3 Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, İsparta Orman Başmüdürlüğü, Ankara, İsparta, Antalya, Kütahya, Denizli Eğridir, Bucak, GÖlhisar Şarkikaraağaç, Eskişehir İşletmeleriyle İşletmemiz Kemer Bölge Şefliği Ue İşletmemiz Müdürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir. Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur / 1-1 Ermenek Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Bölgesi Parti MİKTAR M. Bed. %7,5T. Deposu Emvalin cins ve nev'i adedi Adet Hacim Lira Lira Narlısu III. S. N. B. Çz. Tom. Çamlıca III. S. K. B. Çz. Tom. Çamlıca Çz. Sanayi Odunu O 8.60O Toplam: İşletmemize ait yukarda müfredatı yazüı 37 parti orman emvalinin tamamı hizalarındaki muhammen bedel üzerinden 31/5/1976 Pazartesi günü saat de işletmemiz satış salonunda toplanacak Satış Komisyonu önünde % 50 si peşin % 50 si müddetsiz banka mektubu karşılığı üç ay vadeü olarak satılacaktır. 2 Her türlü veri ve resimler alıcıya ait olup % 50 bedel üe birlikte peşin alınacaktır. Yalnız ilân masrafı İşletmemize aittir. 3 Emvalin her hangi biri veya bütün partüeri satışdan kaldırmak ihale yapıp yapmamakta komisyon serbestir. ' 4 TaHplerin 31/5/1976 Pazartesi günü en geç saat ye kadar muvakkat teminatlarmı yatırmaları şarttır. 5 Satışa ait şartname, Eb'at listesi ve teminatları gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü, Mersin, Karaman, Silifke, Adana, Antakya İşletme Müdürlükleriyle, Konya ve İskenderun Bölge Şefliklerinde görülebilir. 6 Emvalin bulunduğu Narlısu Deposu Ermenek - Mut Şosesi üzerinde olup Mut'a 60 kilometredir. 7 Taliplilerin teminat makbuzlarıyla birlikte Komisyonumuza müracaatları Uân olunur / 1-1 Sürmene Devlet Orman İşletmesi î'didürlüğünden: 1 İşletmemizin Yanbolu, Çaykira ve Uzungöl depolarında mevcut: 7 Partiden ibaret 1337 adet karş lığı M S. N. B. Ladin Tomruk Beher M 3, ü 860, TL. dan 2 Partiden ibaret 185 adet ka'şüiğı M S. K. B. Ladin Tomruk Beher M 3.ü 690, TL. dan, 7 Partiden ibaret 1447 adet karşılığı M S.N.B.Ladin Tomruk Beher M 3, ü 690, TL. dan, 1 Partiden ibaret 68 adet karşılığı M S. K. B. Ladin Tomruk Beher M 3, ü 420, TL. dan, 13 Partiden ibaret 5906 adet karşılığı M S. Ladin Maden Direk beher M 3, ü 450, TL. dan M 3. Orman emvali açık artırma suretiyle üç ay vadeli % 50 peşin olarak satışa çıkarılmıştır. 2 Satış 31/5/1976 tarihinde İşletmemiz binasmda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Teminatlar en geç 31/5/1976 günü saat de kadar alınır. Banka mektubu vereceklerin parti numaralarım ve İşletme adım belirtmeleri lazımdır. 4 Satışa ait Uân şartnameler Ankara, istanbul ve İşletmemiz Müdürlükleriyle, Bayburt, Of, Sürmene Bölge Şefliklerinde görülebiur. 5 İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları Uân olunur / 1-1 Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden: '1975/8 Davacı Küre Orman İdaresi tarafında ndavah Küre'nin Avcıpınarı Köyünden Hakkı oğlu, 1932 D.lu, Mehmet Keşci aleyhine açılan tazminat davasının duruşması sırasında davalının adresi meçhul olduğundan Uânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı, 13/7/1976 S a h günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 6861

31 ?A MAYIS 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 31 Devlet Orman İşletmesi Bilecik Müdürlüğünden: 1 İşletmemiz Dodurga ve Muratdere Bölgelerinin Dodurga ve Erikli depolarında mevcut adet M 3, orman emvali 24 parti halinde 4/6/1976 tarihinde Cuma günü saat da Dodurga Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda masrafları ile mal bedelinin % 40 ı peşin bakiyesi üç ay vadeli müddetsiz ve kat'i banka teminat mektubu karşılığında açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Muhammen bedeler; II. S. N. B. Çam Tom. 900, IILS.N.B. Çam Tom. 725, III. S. Ks. B. Çam Tom. 460, III. S. N. B. Kök. Tom. 725, III. S. Ks. B. Kök. Tom. 460, II. S. Çam Mad. Direk 425, II. S. Kök. Mad. Direk 415 liradır. 3 Satışa iştirak edecek keresteci ve kereste imalâtçıları 15/B model şartnameye göre ticaret odasında kayıtlı olduklarım ve son senenin vizesini yaptırdıklarına dair lüzumlu belgeleri, ihtiyaç sahibi şahıslar ise yapacakları inşaata ait tomruk miktarını bildirir Bayındırlık Müdürlüğünden veya mahallî belediyeden alacakları tasdikli metraj cetvelini teminat yatırmazdan önce ibraz etmeleri şarttır. İstenilen belgeleri ibraz etmiyenlere ihaleye iştirak edemezler. 4 Alıcıların belirli gün ve saatten yarım saat evveline kadar almak istedikleri partilerin geçici % 7 5 teminatını yatırıp makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur /1-1 Devlet Orman İşletmesi Alanya Müdürlüğünden: Parti Muh. Bed. % 7,5 T. Deposu Cins ve nevi adedi Adet Miktar Lira Lira Sed. -1. Kum 3. S.N.B. Çz. T O Sed. -1. Kum 3. S.K.B. Çz. T Sedre Çz. Md. Direk T Sed. - İ. Kum Çz. Sn. Odunu Söğütalamı Çk. Sn. Odunu Söğütalam Çk. Md. Direği Incekum Çam kapak Taht St Incekum 1 Çz. Kereste İşletmemizin yıllan istihsali olup yukanda müfredatı yazılı orman emvalinin % 50 si peşin bedel, % 50 si müddetsiz banka mektubu karşığmda 3/6/1976 Perşembe günü saat da işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık arttırma ile satılacaktır. % 7,5 teminatlar saat ye kadar yatınlacağmdan açık arttırmaya gireceklerin şartname hükümlerini okuyarak teminat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatlan, satışa ait ilân, şartname ve tevhit listesi Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ile buna bağlı işletmeler ve Mersin, Adana İsparta İşletmeleriyle Konya Orman Bölge Şefliğinde görülebilir. Taliplerin satış gününde teminat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur / 1-1' Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel MUdürlUfU I. Bölge Müdürlüğünden : 14. Şube dahilindeki muhtelif yolların röfüj ve diğer dikim alanlarının bakım işleri ile.diğer müteferrik bakım İşleri ,74 lira kesif bedelle, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konmuştur. İhale 9 Haziran 1976 Çarşamba günü saat de Bölge idare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat , Uradır. Bu İşe alt İhale dosyası Ankara'da Karayollan Genel Md. Mlz Şb. Md. lüğünde İzmir'de Karayollan 2., istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler en geç 2 Haziran 1976 günü saat a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; en az , lira keşif bedelli aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu işin en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aranmu) 1 Yapı araçlan bildirisi (Bildiride ana İnşaat maklnalannın sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira üe hariçten temin edilecek *n inşaat caakin&lın İçin beyanda bulunm*m*l*n) 2 Malî durum bildirisi, 3 Taahhüt bildirisi, 4 Teknik personel bildirisi, (Yukanda 1, 2, 3, 4 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler kabul edilmez) banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve İşyeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (Teminat banka mektubu ise selâhiyetli kişilerin İmzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 ticaret ve sanayi odası vesikası vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini İstekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin İmza sirküleri veya vekâletnamesini (Fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilanımızdan sonra alınmış hail faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaklan teklif mektuplarını en geç İhale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı ltibare alınmaz.. Duyurulur / 4-4 Haydarpaşa - İzmit ekspresyolu kavşak ve kantar sahalan aydınlatma tesisleri yapımı İşi ,75 lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 9 Haziran 1976 Çarşamba günü saat de Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat , liradır. Bu işe alt ihale dosyası Ankara'da Karayollan Genel Md. Mlz. Şb. Md. lüğünde İzmir'de Karayollan 2., istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler en geç 2/6/1976 günü saat a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (G veya H) grubundan ve en az bu işin İlk keşfi kadar müteahitlik karnesi ve bu işin İlk keşif bedelinin en az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge, 1 Yapı araçları bildirisi (Bildiride ana İnşaat maklnalannın sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana İnşaat makinalan İçin beyanda bulunmamalan) 2 Mail dunun bildirisi, 3 Taahhüt bildirisi, 4 Teknik personel bildirisi, (Yukanda 1, 2, 3, 4 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler kabul edilmez) banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanuni İkametgâh belgesi ve işyeri görme belgelerini ekliyerek bu İş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (Teminat banka mektubu ise selâhiyetli kişilerin imzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 ticaret ve sanayi odası vesikası vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine İlâveten şirketin İmza sirküleri veya vekâletnamesini (Fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazan ltibare ahnmaa. Duyurulur /4-4 Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hakimliğinden: Dosya No: 1976/139 Davacı Hazine vekili tarafından davalılar Ayhan Seval, Mustafa Çökmez, Gani Özcan, Aliye Baki, Emine Esendemir, Gülsen Satirli, Hüseyin Askın, Mehmet Salih Aykun, Hüseyin Şevket Petoğlu, Muammer Başaran, Lütfi Başaran, Nurhan Eryılmaz, Fevzi Yıldırım Ertekin ve Mehmet Akkaya aleyhlerine açüan Tapu iptali ve Tescü davasının yapılan yargılaması sırasmda: Davacı hazine tarafından yukanda isimleri yazılı davalılar aleyhine açılan Mühye köyünde 98 Parsel ile Kadastronun 1686 ada, 7 parselinin çatışmasından meydana gelen 1040 M2. lik kısmının hazine adına tescili davasının yapılan duruşması sırasında davalılardan Ayhan Seval, Mustafa Çökmez, Gani özcan, Aliye Baki, Emine Esendemir, Gülsen Satirli Hüseyin Aşkın, Mehmet Salih Aykut, Hüseyin Şevket Patoğlu, Muammer Başaran Lütfi Başaran Nurhan Eryılmaz, Fevzi Yıldırım Ertekin ve Mehmet Akkaya adlarına çıkarılan davetiyelerin adrselerinde bulunmadıklanndan bahisle tebliğ edilemediği ve yapılan tahkikat sonucuda adresleri meçhul kaldığından tebligatın resmi gazete ve ilân yolu üe yapılmasına karar verilmiş bulunmakla işbu üanın yapılış tarihinen sonra adı geçen davalıların duruşmamn bırakıldığı 24/5/1976 Pazartesi günü saat 9.55 de mahkeme salonunda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde adlarına gıyap karan çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur. 6959

32 Sahife : 32 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1976 Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 Fabrikamızda yapılacak , (Dokuzyüzbin) lira 1 inci keşif bedelli (Çelik konstrüksiyon imalât ve montajı fabrikamızca yapılacak olan) Pancar Analiz Laboratuvan inşaatı kapalı zarf usulü ve teklif almak suretiyle ve Bayandıriık Bakanlığının 1976 yılı birim fiyatları esasına göre ihale edilecektir. 2 İhale 3 Haziran 1976 Perşembe günü saat de Fabrikamız Ofis binasında yapılacaktır. 3 Bu işe ait geçici teminat tutan , (Kırkbeşbin) lira olup, banka teminat mektubuda nakit yerine geçerlidir. 4 İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Fabrikamız İnşaat ve Ticaret Servislerinde görülebileceği gibi 150, (Yüzelli) lira mukabilinde temin edilebilir. 5 Yeterlik belgesi alınabilmesi için isteklilerin şartnamede belirtilen belgeleri ihtiva eden dilekçelerini 28 Mayıs 1976 Cuma günü saat a kadar, yeterlik alan iştirakçiler ise en geç 3 Haziran 1976 Perşembe günü saat e kadar tekliflerini Fabrikamız Muhaberat Servisine vermeleri gerekir. 6 Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 7693/M Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyona Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Ordu ilâç Fb. ikmal inşaatı İşi yaptırtacaktır. Keşif bedeli ,34 Ura olup, geçici teminatı Uradır. İhalesi 7/6/1976 Pazartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacaklan teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 3/6/1976 günü saat a kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Müdürlüğüne müracaat ederek ye terlik belgesi almaları şarttır / 4-4 Kapalı zarf usulü üe M. S. B. ve Gnkur. binaları kalorifer tesisatı onanım yaptırtacaktır. Keşif bedeli ,75 Ura olup geçici teminatı Uradır. İhalesi 4/6/1976 Cuma günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım AmirUğinde görülebiür. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacaklan teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 31/5/1976 günü saat a kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat ederek yeteruk belgesi almalan şarttır / 4-1 Kapalı zarf usulü ile Muh. Alayı Karargâh binası tadilatı İşi yaptırılacaktır. Keşif bedeu Ura olup, geçici teminatı Uradır. Keşif ve şartname her gün Komisyonda ve istanbul Levazım AmirUğinde görülebiur. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacaklan teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 31/5/1976 günü saat a kadar Ankara'da Ankara İnş. Emi. Müdürlüğüne müracaat ederek yeteriik belgesi almalan şarttır /4-4 Kapalı zarf usulü ile Nizamiye Karakol inşaatı işi yaptırtacaktır. Keşif bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 4/6/1976 Cuma günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım AmirUğinde görülebiür. TaUplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacaklan teklif zarflanm en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. TaUplerin en geç 31/5/1976 günü saat a kadar Ankara'da Ankara İnş. Emi. Müdürlüğüne müracaat ederek yeteriik belgesi almalan şarttır /4-4 Kapalı zarf usulü ile Cebeci Şehitliği mezar yapımı İşi yaptırtacaktır. Keşif bedeu ,95 Ura olup, geçici teminatı Uradır. İhalesi 7/6/1976 Pazartesi günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım AmirUğinde görülebüir. TaUplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacaklan teklif zarflanm en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 3/6/1976 günü saat a kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. ne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-4 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğünden : Malzemenin cinsi: Mahruti Çadır, Miktan: 70 Ad.. Muhammen BedeU Ura Tutan: , G Teminatı Ura: 4.750,00. ihalenin gün ve saati: (P. tesl) 31/5/ YUkanda müfredatı yazılı malzeme alımı hizasında belirtilen gün ve saatte 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usul1111«eksutmesl Bölgemiz İdare binasmda komisyon marifeti Ue İcra kılınacaktır. IstekUler bu İşe ait şartnameleri Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğünde) istanbul - Küçükyalı'da Karayollan 1 Van'da XI Bölge Müdürlüğünde is saatleri dahilinde mürar-ant.la göreblurler. TaUpU; Bu işin hizasında belirtilen miktarda geçici teminat makbuz veya banka teminat mektuplarım yılına alt Ticaret veya Sanayi Odası ve kanuni İkametgâh belgelerini; istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten 2490 sayıl) kanunun 3 maddesinde belirtilen belgelerle birlikte usulüne uygun olarak hazırlıyacaklan mühürlü teklif mektuplan gireceği işin ihale saatından engeç bir saat önce komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır Postadaki vaki olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. Keyfiyet duyurulur. Millet Meclisi Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 7311 /4-4 Meclisimiz bahçesinin bir yıllık ihtiyacı İçin 1000 m 3 yanmış gübresi kapalı zarf usulü Ue satm alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Meclisimiz Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile istanbul'da MilU Müdürlüğünde görülebilir ahır Levazım Saraylar Muhammen bedeu , Ura geçici teminatı liradır İhalesi 10 Haziran 1976 Perşembe günü saat 16.00'da Millet Meclisi Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. İhaleye İştirak etmek İsteyenlerin 2490 sayüı İhale kanununa göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1976 yılı Ticaret Odası belgesini İbraz etmeleri Uân olunur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7119,4-4 Van Devlet Hastanesinden: C i n s i Miktan kalem M.bedeU TL. G. teminatı TL. Şekil Tarihi Günü Saati Kuru gıda maddeleri , ,50 Kapalı zarf 28/5/1976 Cuma Koyun eti , Kapalı zarf 28/5/1976 Cuma Ekmek ,50 Kapalı zarf 28/5/1976 Cuma Yukanda dns ve miktan muhammen bedeli muvakkat teminatı ihale şeku tarih ve zamanı belirtilen malzemeler 2490 sayüı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle satm alınacaktır. 2 Şartname her gün mesai saatleri içinde hastanene İdaresinde görülebiunir. 3 İsteklilerin 2490 sayüı kanunun gerektirdiği belge teminat makbuz ve 1976 yıh Ticaret Odası kayıt belgesi ve bu işlerle iştigal ettiklerine dair belgelerin ibraz etmeleri, belgelerin ihale saatinde?; bir saat önce Satm Alma Komisyonuna ibraz etmeleri ilân olunur. 4 Posta vaki gecikmeler kabul edilmez BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1995 PAZARTESİ Sayı : 22254 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE Sayı : 20634

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN.

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 ŞUBAT 1977 PAZAR Sayı: 15856 KARARNAME

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlen için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 4 1 Eylül 4 Eylül 1985 Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur ÇARŞAMBA

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Ocak 1993 PERŞEMBE Sayı : 21465 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Nisan 1994 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Nisan 1994 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Nisan 1994 SALI Sayı : 21916 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 94/5362 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1984 PERŞEMBE Sayı: 18569 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1984 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1984 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığım başvurulur 23 Mayıs 1984 ÇARŞAMBA Sayı: 13409 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1980 PAZARTESİ Sayı: 17061 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: 18049 J YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

T. AML. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 12 Eylül 1980 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T. AML. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 12 Eylül 1980 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET İ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal, engelli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 30/09/2013 TARİHİNDE YAZILISI, 04/11/2013-06/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ, 03-06/02/2014 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLÜSÜ YAPILAN LÜĞÜ, VE LÜĞÜ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI TEMSİLCİLER KURULU NDA GÖREVLİ ÜYELER DURMUŞ YILMAZ Başkan Vakıf Senedi nin 16 ncı maddesi uyarınca Çalışan ALİ ATİLA Başkan Yardımcısı Genel Kurul Emekli MUHAMMET ÜNAL Sekreter

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM.

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM. Görev Yeri Unvanı Sicil Adı Soyadı ADIYAMAN 2 Adıyaman 1 Adıyaman Bşk. 41095 AHMET ŞEKER Adıyaman 2 Adıyaman Hâkim 165940 FATİH SEVİNÇ BESNİ 4 Mülhakat Adıyaman 1 Besni Hâkim 122267 İBRAHİM SEMİZ Adıyaman

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı