İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach"

Transkript

1 İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Sftware Develpment with Aspect Oriented Apprach Oytun Kurtar, Oya Kalıpsız, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Özet Nesneye Yönelik Prgramlama (NYP), yazılım mühendisliği için önemli bir dönüm nktasıdır. Çünkü NYP, günlük yaşantımızda karşılaştığımız prblem çözme mantığına benzer larak, prblemleri nesne mdeli larak ele alabilmemizi sağlayan bir prgramlama mekanizması sunar. Fakat NYP teknikleri, yazılım sistemlerindeki artan ihtiyaçlar ve karmaşıklaşan prblemler karşısında bazı gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu çalışmada NYP tekniklerinin eksik kaldıkları yerlerde kullanılabilecek yeni teknikleri içeren bir prgramlama yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Bu yeni yaklaşım İlgiye Yönelik Prgramlama (Aspect Oriented Prgramming, İYP) adı ile anılmaktadır. Çalışma süresince, bazı tasarımların neden gerçek kd içerisinde uygulanmasının zr lduğu ve karmaşıklığa neden lduğu incelenmiş ve bunu gidermek için kullanılan İlgiye Yönelik Prgramlama (İYP) teknikleri üzerinde durulmuştur. Abstract Object Oriented Prgramming (OOP) is a very imprtant milestne in Sftware Engineering, since it prvides a prgramming mechanism t handle prblems as an bject mdel, similar t ur daily life prblem slving mechanism. But in sme cases, OOP techniques remain insufficient due t increasing needs and the cmplexity f the sftware systems. In this wrk, insufficient parts f the OOP techniques will be discussed and the apprach called Aspect Oriented Prgramming (AOP) will be intrduced. During this wrk, reasns f difficulty f applying sme design types in actual cde and reasns f the results in cmplexity is examined, and fcused n the AOP techniques t vercme these prblems. 1. Giriş İhtiyaçları sürekli artan ve karmaşıklaşan iş dünyasındaki birçk firma, bu gereksinimlerini yazılım ürünleri ile karşılamayı talep etmekte, süreçlerini bu uygulamalar ile takip ederek verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. Klay adapte edilebilir, düşük maliyetli ve değişiklik yönetimi klay yapılabilen uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde geliştirilen uygulamaların büyük bir kısmı, özellikle kurumsal uygulamalar, tek bir dsya içerisine yazılmış tek bir mdülden luşmuş yapıda değildirler Bunlar, sistem gereksinimlerini karşılamak için luşturulmuş mdül kleksiynlarının bir arada çalışmasından luşmaktadırlar. NYP Tenikleri kullanılarak geliştirilen bu uygulamalarda prgram mdülleri karmaşık hedefler içeren alt mdüllere ayrıştırılmaktadır. Aynı hedefleri içeren kdların mdüller içerisinde tekrarlanması ise kd karmaşasına yl açmakta ve uygulamaların yönetilebilirliğinin azalmasına yl açmaktadır. İlgiye Yönelik Prgramlama nın (İYP) hedefi bu ve benzeri yazılım geliştirme prblemlerine çözüm getirmektir. Bu yeni prgramlama yaklaşımı, dağıtık işlevselliği merkezileştiren mdüller lan ilgilerin luşturulması üzerine kurulmuştur. 2. İYP Temel Kavramlar İlgiye Yönelik Prgranlama yaklaşımı ile Yazılım Dünyasına yeni girmiş terimler bulunmaktadır. Bunların bilinmesi bu yazılım geliştirme tekniğinin anlaşılmasına temel luşturmaktadır. İlgi: İlgiye Yönelik Prgramlamanın temeli ilgi terimidir. İlgi, özel bir amaç veya kavram anlamına gelmektedir. Teknik terim larak ifade edilirse ilgiler; yazılım geliştiriciler tarafından ele alınması gereken işlevsel veya işlevsel lmayan kalite hedefli sistem bileşenleridir. Enine Kesen İlgi: Birçk ilgi, sistemin temel fnksiynelitesini etkileme eğilimindedir. Sistemin temel fnksiynları ile bütünleşik çalışan ve bu temel fnksiynların işleyişini etkileyen ilgilere Enine Kesen İlgiler (Crsscutting Cncerns) adı verilir. Enine kesen ilgiler, sistemin diğer fnksiynları ile birlikte çalışmak durumunda lduğundan bunların mdüller içine yayılması, prjenin ileri safhalarında kntrl edilebilirliğin zrlaşmasına hatta imkansız hale gelmesine neden labilmektedir Birleşme Nktaları (Jin Pints): Bir sistemdeki Birleşme Nktaları ana mdül içinde tanımlanan, bu mdül içerisinde bir başka kdun (örneğin bir enine kesen ilginin) icra etmeye başlaması gereken yeri belirten iyi tanımlanmış yerler lmalıdır. İcra Nktaları : (Pintcuts): Birleşme Nktaları ile belirlenmiş özel yerlere gelindiğinde sisteme eklenecek

2 lan işlevin uygulamanın hangi kısmına ekleneceğinin bilgisinin barındırır. İcra nktaları 3 çeşittir: Önce (Befre): Belirlenmiş metddan önce çalışır. Esnasında (Arund): Belirlenmiş metd ile birlikte çalışır. Kşul barınırır. Snra (After): Belirlenmiş metddan snra çalışır İcra Edilecek Kd (Advice): Bir birleşme nktasına gelindiğinde, enine kesen ilgi kdu içerisinde tanımlanan icra nktasında, işletilecek lan kdu ifade etmek için kullanılır. İYP İlgileri (Aspects ): İYP prgramlama metdljisinde, ayrıştırılmış tüm enine kesen işlevlerin bulunduğu birimlere İYP ilgisi (aspect) adı verilmektedir.aspectj ile geliştirildiğinde bu ilgilerin tamamı java sınıfları yapısındadırlar. Bu nedenle bu ilgilerden, sistemin ana sınıfları ile birlikte çalışan ilgi sınıfları larak bahsedilecektir. Ek Tip Tanımlamaları (Inter-Type Decleratins): İYP prgramlama yaklaşımı, mevcut sınıfların genişletilmesi, yeni tip ve metdların da eklenebilmesi için kullanılmaktadır. Ek Tip Tanımlamaları, İYP için önemli bir kavramdır çünkü sınıflara esnek tip tanımlama özelliği eklemektedir. Dkuma (Weaving): İYP de, dkuyucu adı verilen mekanizma ayrıştırılmış halde bulunan ilgileri bir araya tplar. Diğer bir deyişle farklı çalışma mantığı lan ilgileri, çalışmaları gerektikleri nktaları belirleyerek birleştirir ve gereksinimleri karşılayan sistemin meydana gelmesini sağlar. 3. İYP Süreçlerinde UML UML (Unified Mdelling Language), yazılım mimarilerinin yaratılması ve dkümante edilmesi için kullanılan standart grafiksel bir dildir. Birçk metd ve teriye kaynak teşkil edebilecek fikirler ve kavramlar içermektedir. UML, birçk diyagram tipi, mdelleme elemanı, gösterim şekli içeren sayısız mdelleme tekniği sunmaktadır. Bu teknikler farklı karakteristiklerdeki yazılım prjelerinin mdellenmesi için farklı yllar sunar. Bu bölümde İYP süreçlerinde UML dili kullanımı incelenecektir. İYP ile yazılım gereksinimlerinin ayrıştırılması Şekil 1 de görülmektedir. Belirlenmiş enine kesen ilgilerin sistemde tariflenmesi Tabl1 de görülmektedir.. Enine Kesen İlgi: Tanım: Gereksinimler Listesi Tabl 1: Bir tabl örneği <Adı> <Çalışma tanımlaması> <, Orta, Düşük> <İlgiyi tanımlayan gereksinimler> <İlgi tarafından etkilenen UML mdelleri> Şekil 1: Gereksinimlerin Ayrıştırılması 4. İYP ve GOF Kalıpları Yazılım mühendisliğinde tasarım kalıbı, sıkça karşılaşılan prblemlere karşı geliştirilmiş genel uygulanabilen çözüm larak tanımlanabilir. Bir tasarım kalıbı direkt larak kda dönüştürülebilecek tamamlanmış bir tasarım değildir. Farklı durumlarda prblemlerin çözümü için kullanılabilen bir tanımlama veya çözüm şablnudur. Nesneye Yönelik Prgram geliştirmede sıkça kullanılan Gang f Fur (GOF) tasarım kalıpları, sadece belirli bir dil veya kısmi bir prgramlama yaklaşımı için tasarlanmamışlardır. Tasarım kalıpları yazılım sistemlerinin yeniden kullanılabilirliğine katkıda bulunmak ve sıkça karşılaşılan prblemlere çözüm getirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Belirli prblemlere etkin çözümler getiren tasarım kalıpları bazen uygulamalar içerisinde enine kesen ilgiler prblemine sebep labilmektedirler. İYP de tasarım kalıplarının uygulanmasının amacı, bu kalıpların uygulanmasındaki enine kesen ilgiler prblemine çözüm getirmektir Tasarım Kalıplarının İlgiye Yönelik Prgramlama ile Uygulanması Günümüzde tasarım kalıplarının İYP ile uygulanması alanında birçk araştırmalar yapılmaktadır. Tasarım kalıplarının İYP ile uygulanması ile elde edilecek birçk avantaj bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki başlıklar şeklinde listelenebilir: Yerellik Yeni işlevsellik kazandıran kdlar ilgiler içerisinde tanımlanır, böylece uygulamaların kdlarında değişiklik yapılmasına gerek kalmaz ve mdülerizasyn sağlanmış lur.

3 Yeniden Kullanılabilirlik İşlevsellik kdunun ilgiler içerisinde uygulanması büyük randa syutlama sağlar. Bu özellik sayesinde tanımlanan arayüzler aracılığıyla yeniden kullanılabilirlik ranı artar Birleştirme Şeffaflığı Uygulamanın bütününde karmaşıklığa sebep lmadan birçk tasarım kalıbının bir nesneye uygulanabilmesi sağlanır Eklenip Ayrılabilirlik Tasarım kalıpları kullanılarak geliştirilen bir uygulamada uygulanmış tasarım kalıbı uygulamanın genelini etkilemez. İlgiye Yönelik Prgramlama ile bir parametre değişimi tasarım kalıbının aktif veya pasif yapılabilmesini sağlar. 5. İYP Yaklaşımı ile Yazılım Geliştirme Uygulaması Çalışma süresince anlatılan İYP yaklaşımının bir örnek üzerinde incelenmesinin, bu yaklaşım ile birlikte gelen avantajlar ve dezavantajların görülmesi açısından faydalı lacağı düşünülmüştür. Uygulamada öncelikle gereksinimler analiz edilmiş ve işlevsel gereksinimler ile enine kesen ilgiler ayrıştırılmıştır. Daha snra uygulamanın nesneye dayalı diyagramları çizilmiş ve enine kesen ilgiler eklenerek aradaki farklar, İYP ile sistemin gerçeklenmesi incelenmiştir. Sistem gereksinimlerine göre uygun araç seçilmiş, ilgilerin içeriklerine ve sisteme etkilerine göre tasarım kalıpları ile gerçeklemeleri sağlanacaktır. Tasarım Kalıplarındaki enine kesen ilgiler prblemi de göz önünde bulundurularak bu ilgiler için belirlenen tasarım kalıpları açıklanmış ve bu tasarım kalıplarının İYP ile uygulanmasıyla elde edilen sınıf diyagramları luşturulmuştur. Belirlenmiş bu prje tasarımı ve planına göre de uygulama gerçekleştirilmiş ve snuçlar incelenmiştir. Örnek sistem bir Fatura Takip Uygulamasıdır. Gereksinimlerin analizi ile başlayan uygulama gerçekleştirim süreci, enine kesen ilgilerin tespiti, açıklanması ve ilgiye yönelik gerçekleştirme süreci ile ele alınarak tamamlanmıştır Gereksinimlerin Belirlenmesi İlgiye Yönelik yaklaşım ile geliştirilecek lan Fatura Takip Sistemi (FTS) uygulamasının gereksinim analizi süreci snunda gereksinimleri luşturulmuştur. FTS, genel hatlarıyla satış snucunda üretilecek lan fatura bilgilerinin naya müteakip e-psta aracılığıyla ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesini kapsayan bir uygulamadır Enine Kesen İlgilerin Belirlenmesi Gereksinim Analizi sırasında listelenen sistemle ilgili tüm gereksinimlerin bir kısmı sistemden beklenen esas işlevler, diğer bir kısmı ise geliştirilecek lan tüm işlevleri etkileyecek lan ilgilerdir. Bölümün ilk kısmında belirtilen Gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanmış ilgiler, çizelgelerde görülmektedir. Bu ilgiler, gereksinim analizi sırasında çıkarılmış lan gereksinimlerden, sistemden beklenen esas işlevselliği enine kesen ve esas işlevsellikle birlikte arka planda çalışması gereken fnksiynelliktir. Bu kapsamda belirlenmiş lan 3 adet enine kesen ilgi bulunmaktadır E-Psta Gönderme Fatura Giriş, Onaylama veya reddedilme gibi işlevlerle birlikte veya bu işlevlerden snra çalışması gereken bir işlev lup, temel işlemleri enine kesen bir ilgi larak belirlenmiştir. Tabl 2, bu ilginin UML diyagramını göstermektedir. Tabl 2: E-Psta Gönderim İlgisi Enine Kesen İlgi Otmatik E-psta Gönderimi Tanım Sistem, fatura talebi luşturma, naylama, iptal, reddetme ve silme durumlarında tanımlı kullanıcı listesine e-psta göndermelidir. Gereksinim Listesi Veritabanı İşlemleri G1,G2,G3,G5,G6,G8 Senarylar: Fatura Talebi Oluşturma, Fatura Talebi Silme, Fatura Talebi Onaylama, Fatura Talebi Reddetme ve Fatura Talebi İptal Etme Sistem işlevleri lan kayıt, silme ve düzenleme gibi işlevlerin, sistemin iş mantığı ile birlikte çalışması gerekliliğinden dlayı kd karmaşasının önlenmesi amacıyla veritabanı işlemlerinin farklı bir katman tarafından yapılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Veritabanı işlemleri ilgisinin UML diyagramı Tabl 3 de görülmektedir. Enine Kesen İlgi Tanım Tabl 3: Veritabanı İşlemleri İlgisi Veritabanı İşlemleri Sistemin, tüm veritabanı kayıt, kuma ve silme işlerini esas mdüllerden syutlanmış bir ara katman tarafından gerçeklemesi GereksinimListesi G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 Senarylar: Fatura Talebi Oluşturma, Fatura Tal. Silme, Fat.Tal Onaylama, Fatura Talebi Reddetme ve Fatura Talebi İptal Etme, Ödeme Girişleri, Fatura Taksit Eşleme

4 Günlük Tutma Sistemi Sistem Fnksiynalitesi ile birlikte çalışması gereken sistem günlüğünün tutulması da enine kesen ilgi larak belirlenmiş ve Tabl 4 de görülen UML diyagramı luşturulmuştur. Enine İlgi Tanım Gereksinim Listesi Tabl 3: Günlük Tutma İlgisi Kesen Günlük Tutma Sistem, tüm işlemlerden snra işlemi yapan kişi, işlem yapılan tarih ve yapılan işlem bilgilerini kaydetmelidir. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12 Senarylar: Fatura Talebi Oluşturma, Fatura Talebi Silme, Fatura Talebi Onaylama, Fatura Talebi Reddetme ve Fatura Talebi İptal Etme, Ödeme Girişleri, Fatura Taksit Eşleme, Taksit Güncelleme, Fatura Taksit Eşleme 5.3. Belirlenen İlgilerin GOF Kalıpları ile Tasarlanması Sistem gereksinimlerinden ayrıştırılarak luşturulmuş ilgilerin İlgiye Yönelik Prgramlama teknikleri ile gerçeklenmesinden önce bu ilgilerin nasıl tasarlanacağı knusu üzerinde durulması gerekmektedir. Çalışma süresinde İYP Tekniklerinin GOF Kalıpları üzerindeki etkilerinin ölçümlenmeye çalışılmasından dlayı ilgiler GOF Kalıplarından uygun lanlarının belirlenerek tasarım yapılmıştır Otmatik E-psta Gönderme İlgisi: FTS uygulamasında fatura talep kayıtları ile ilgili tüm durum değişiklikleri hakkında tüm tanımlı kullanıcı listesine e-psta gönderilmesi talep edilmektedir. Standart Java uygulaması ile geliştirildiğinde tüm fatura işlemlerinin gerçekleştiği kdların altında e-psta gönderim ile ilgili kdların da yer alması gerekmektedir. Bu da kd karmaşasına sebep labileceği gibi, e-psta gönderim kdlarıyla ilgili yapılacak bir değişikliğinde tüm bu kdların geçtiği yerlerde kd düzeltmesi yapmayı gerektirir. Bu nedenle e-psta gönderim işlemi, prgramın genelini etkileyen bir enine kesen ilgi larak belirlenmiştir. E- psta gönderme ilgisinin tasarım kalıplarıyla gerçekleştirilmesi kd yayılımı ve dağıtımını engelleyecektir. Bunun için Gözlemci Tasarım Kalıbı uygun bulunmuştur. Gözlemci tasarım kalıbı, gözlenen nesnelerin durum değişikliklerinin algılanıp gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu yapı temel alınarak fatura taleplerinin durum değişikliklerinin algılanarak tmatik e-psta gönderiminin tetiklenmesi, gözlemci tasarım kalıbı ile gerçeklenmiştir. Gözlemci Tasarım Kalıbının yapısı itibari ile uygulama içerisinde gözlemci ve gözlenen nesnelerin lması gerekmektedir. E-psta gönderim esnasında gözlenen nesne Fatura nesneleri gözlemleyen nesne ise MailGnderim sınıfı ise gözlemci knumundadır. Bu durumda Fatura nesnelerinde meydana gelen bir durum değişikliği, MailGnderim nesnesindeki e-psta luşturma ve luşturulan e-pstayı gönderme metdlarını tetikleyecek ve enine kesen ilgi kdunun çalıştırılması sağlanacaktır Veritabanı İşlemleri İlgisi Uygulamada faturaların ve ödemelerin sisteme kaydettirilmesi, kaydedilmiş faturaların listelenmesi, durumlarının değiştirilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması, günlük kayıtlarının tutulması gibi veritabanından bilgi kuma, veritabanına bilgi yazma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi bir enine kesen ilgi larak tasarlanmıştır. Bu enine kesen ilgi kdlarının uygulama içerisindeki kdlarla birlikte yazılıp kd yayılımına ve karmaşasına sebebiyet vermemesi için işlevsel sınıflardan syutlanmaları gerekmektedir. Uygulamada, veritabanı bütünlüğü için eklenmiş lan Hibernate çatısı kd stili ile luşturulmuş bir Data Access Object (DAO) ara sınıfı kullanılmaktadır. Bu ara sınıf uygulama işlevleri ile direk larak bağlantılı lan OdemeYneticisi ve FaturaYneticisi sınıfları ile iletişim halindedir. DAO arasınıfı içerisinde verilerin kaydedilmesi, kunması ve çeşitli sql kmutlarının kullanılan hibernate çatısına uygun yazılmış lan metdları mevcuttur. Bu ara sınıfla iletişim halinde bulunan FaturaYneticisi ve OdemeYneticisi sınıfları tüm uygulamanın veritabanı işlemleri ile ilişkili tek bağlantı nktaları lmalarından ötürü bu sınıfların yaratılmış tek bir kpyaları lması tüm işlemlerin bu kpyalar üzerinden gerçekleştirilmesi veritabanı bütünlüğü ve bellek kullanımı açısından gerek şarttır. Bir sınıfın tek bir kpyasının yaratılmasının istendiği durumlarda kullanılan Yegane Tasarım Kalıbı, Veritabanı İşlemleri ilgisi için kullanılabilir. Bu tasarım kalıbının İYP yaklaşımıyla uygulanmasıyla tüm veritabanı işlemi gerektiren sınıflar tarafından (eğer yaratılmamışsa) FaturaYneticisi veya OdemeYneticisi sınıflarının bir kpyasının yaratılabilmesi sağlanacaktır Günlük Tutma Uygulamaya eklenecek lan günlük tutma işlevi sistem kullanıcıları tarafından yapılacak lan tüm işlemlerin kullanıcı ve tarih bazında kayıtlarının tutulmasını kapsamaktadır. Yapılacak lan işlemlerin snunda günlüğünün tutulması, günlük tutma kdunun tüm metdlar içerisine gömülmesini gerektirir. Bu özelliğinden dlayı günlük tutma işlevi de sistemden bir enine kesen ilgi larak tanımlanmıştır. Tüm işlem kmutlarından snra tanımlanması gereken bir ilgi lan günlük tutma, işletilecek lan uygulama kmutlarının kaydedilmesi içerdiğinden dlayı tasarım kalıpları bölümünde anlatılan Kmut Tasarım Kalıbı kullanılarak gerçeklenebilir. Kmut Tasarım Kalıbı nın İYP ile uygulanması ile işletilecek lan tüm kmutların tek bir icra nktası ile gerçeklenmesi

5 sağlanabilir. Böylece uygulama, tasarım kalıbının enine kesen ilgi özelliğinden de yalıtılmış lur. Yaratılacak lan günlük tutma sınıfı, sistem tarafından gerçekleştirilen temel işlemlerin tanımlanmış ldukları FaturaYnetici ve OdemeYneticisi sınıflarına uygulanacak ve bu sınıflar içerisindeki tüm metdlar ile birlikte çalışması sağlanacaktır. 6. Snuçlar Bu çalışmada, günümüzde sürekli artan yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için NYP yaklaşımını temel alarak nun eksiklerini tamamlamayı hedef alan kullanım alanı genişlemekte lan İYP yazılım geliştirme yaklaşımı çeşitli yönleriyle incelenmiş, birçk prblemin çözümünde kullanılan GOF tasarım kalıplarının bu yeni yazılım geliştirme yaklaşımı ile gerçekleştirimi üzerinde durulmuştur. İncelenen bu yeni yaklaşım, örnek Fatura Takip Sistemi üzerindeki enine kesen ilgilerin gerçekleştiriminde kullanılmıştır. Kullanılan yöntemin sisteme kattığı avantajlar ve dezavantajlar incelenmiştir. Sistem ilgilerinin ayrıştırılması ile belirlenmiş lan Enine Kesen ilgiler, İYP ilgileri larak tasarlanmışlardır. Belirlenmiş bu ilgiler GOF Kalıpları ve İYP tekniklerinin bir arada uygulanmasıyla gerçeklenmiştir. GOF Kalıplarına İYP tekniğinin uygulanmasıyla kalıpların gerçeklenmesi sırasında meydana gelen gereksiz kd tekrarlaması ve arayüz gerçeklemesinden kaynaklanan kd yeniden yazımı engellenmiştir. Tasarım kalıplarının gerçeklenmesi aşamasında her tasarım kalıbının kuralı syut bir ilgide tanımlanmış, daha snra tanımlanan gerçek bir ilgide bu syut ilgide tanımlanmış lan kural mevcut ilgi verileriyle gerçeklenmiştir. İlgi kuralının syut ilgi ile tanımlanması, sisteme daha snradan eklenecek lan aynı kuralın kullanımını gerektiren farklı ilgiler lması durumunda tasarım kalıbının yeniden kullanılabilirliğini sağlamıştır. Sistemin İYP tekniği kullanılarak uygulanması ile mevcut uygulama kdları değiştirilmeden yeni işlevlerin eklenmesi sağlanmıştır. Bu nedenle mevcut uygulama kdları farklı uygulamalarda da kullanılabilmektedir. İlgilerin sisteme eklenip ayrılması için mevcut ilgi kdunun eklenip çıkarılması yeterlidir. Uygulamanın kdlarında bir değişiklik yapılmasına gerek kalmamaktadır. Uygulamanın geliştirilmesi esnasında her yeni eklenen özellik ilgi sınıfları şeklinde eklendiğinen dlayı sistemin bakım yapılabilirliği de klaylaşmıştır. Çalışmanın gerçekleştirimi esnasında karşılaşılan en büyük güçlük tasarım kalıplarının İYP uygulamalarının pratikte çk az kullanılmış lmasıdır. Kurumsal uygulama geliştirme rtamlarında da İYP yaygın larak kullanılmamakta ve daha çk akademik düzeyde incelemeleri ve araştırmaları yapılmaktadır. Bu nedenle kurumsal düzeydeki uygulamaların geliştirilmesinde kullanılabilmesi için pratik bilgi, zamanmaliyet hesaplamalarının ve derleme-çalışma zamanı perfrmans planlamalarının prje özellikleri bazında değerlendirilerek yapılması gerekmektedir. Belirli alanlardaki uygulamalara temel sağlayacak, genişletilebilir ve bakımı yapılabilir, klay yönetilebilir ve zaman maliyet planlarına uygun bir yapının luşturulması zr bir süreçtir. Bu çalışmada anlatılan GOF kalıpları ve İYP yaklaşımının kullanımı, yazılım geliştirme süreci snunda istenilen özelliklere sahip uygulamalar geliştirilmesine yardımcı lacak, NYP yaklaşımı ile karşılaşılan birçk prbleme çözüm lacaktır. Bu knulardaki akademik araştırmaların genişletilmesine destek lmak ve İYP kullanımının yaygınlaştırılması bu çalışmanın hedeflerinden biridir. 7. Kaynaklar [1] Araúj, J., Mreira, A., Brit, I. ve Rashid A., (2002), Aspect-Oriented Requirements with UML, Wrkshp n Aspect-Oriented Mdelling with UML, Octber 2002, Dresden Germany. [2] Bdkin, R. ve Laddad, R., (2004), Zen and The Art Of Aspect Oriented Prgramming, Aspects can greatly simplify design and maintanence f cmplex systems, Linux Magazine [3] Charfi, A. ve Mezini, M., (2005), Applicatin f Aspect-Oriented Prgramming t Wrkflws The case f Web Service Cmpsitin with AO4BPEL, Sftware Technlgy Grup, March 2005, Susse, Tunisia. [4] Charfi, A. ve Mezini, M., (2006), Aspect-Oriented Wrkflw Languages, cpis 2006, 3 Nv. 2006, Mntpellier-France. [5] Kande, M., Kienzle J. ve Strhmeier H., (2002a), Frm AOP t UML- a bttm-up apprach, Prceedings f the AOM with UML wrkshp at AOSD, [6] Pawlak, R., Seinturier, L., ve Retaillé, J.P, (2005), Fundatins f AOP fr J2EE Develpment, Apress, USA

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

İLGİYE YÖNELİK YAKLAŞIMLA YAZILIM GELİŞTİRME

İLGİYE YÖNELİK YAKLAŞIMLA YAZILIM GELİŞTİRME YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLGİYE YÖNELİK YAKLAŞIMLA YAZILIM GELİŞTİRME Bilgisayar Müh. Oytun KURTAR FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Programında

Detaylı

GPS Mesajlarının Nesneye Yönelik Yazılım Tasarım Prensiplerinden Genişlemeye Açık, Değişikliğe Kapalı Prensibine Göre Ele Alınması

GPS Mesajlarının Nesneye Yönelik Yazılım Tasarım Prensiplerinden Genişlemeye Açık, Değişikliğe Kapalı Prensibine Göre Ele Alınması Dkuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt 19 Sayı 55.1(Özel Sayı) Ocak 2017 Dkuz Eylul University-Faculty f Engineering Jurnal f Science and Engineering Vlume 19 Issue

Detaylı

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir.

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir. 1 BENZİN İSTASYONU OTOMASYONU Orka SQL Prgramının sektöre özel yazılımlarından, Benzin İstasynu Otmasynu çözümü ile pmpa prgramlarındaki kayıtları prgramınıza tmatik transfer edebilirsiniz. Transfer Edilen

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 9. HAFTA: YAZILIM GERÇEKLEŞTİRİMİ Bu bölümde, gerçekleştirim, yani kdlama aşamasının genel özellikleri üzerinde durulacak, kdlama

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir.

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir. Kısaca ; Servis Pzitif; Teknik servis hizmeti sağlayan firmalar için bulut tabanlı geliştirilmiş özel yazılım çözümüdür. Kurulum gerektirmez, internet lan her nktadan erişim imkanı sağlar. Hizmet sağlayıcı

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Aksiyn Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 23.01.2012 - SAMBA Uygulaması - Aksiyn Ekleme Ekranı Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı

Detaylı

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Dğrulama ve Geçerleme Organizasyn Yaklaşımı Erdem Yıldırım 1, Mehmet Umut Pişken 2 1 STM (Savunma Teknljileri Mühendislik) A.Ş., Yazılım Mühendisi, Ankara

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 5 Rekürsif Algoritmalar. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 5 Rekürsif Algoritmalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Algritma Geliştirme ve Veri Yapıları 5 Rekürsif Algritmalar Bir kd parçasının işlevini yerine getirmesi için kendi kendisini kullanmasına rekürsiflik denir. Özellikle bölünerek daha küçük parçalara ayrılan

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 06.10.2011 Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 06.10.2011 1 Açelya Atilla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 7. HAFTA: YAZILIM TASARIMI NESNEYE YÖNELİK TASARIM Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım günümüz yazılım geliştirme rtamlarının en

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2016 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI 6Ci1t, lsay1 (Mart 2002) Eneji Sistemlerinde Kesme Y önterni ile Güvenilirlik Anafu FVatansever, FUysal, EYamkğ1u, YUyarğh ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI Fahri VATANSEVER,

Detaylı

NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme

NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme NETIKS Uygulamaları Yenilikleri Versiyn Önkşulu 1.2 Uygulama Netiks İnsan Kaynakları Uygulaması nda her mdül için yapılan değişiklikler ve yeni özellikler açıklanmaktadır. Organizasyn Şeması Taşıma İşlemi

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri MERKEZ YAZILIM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, Merkez yazılımın izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli API bilgilerini sunmaktır. Bu dküman, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01 KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ MKS EKRAN KILAVUZU v.01 AMAÇ... 3 KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş... 4 KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal... 7 KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar... 10

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Canlı Kullanıma Açıldı

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Canlı Kullanıma Açıldı ÖZEL SAYI 05 AĞUSTOS 2009 Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Birl YÜRÜTEN i 425 2506 numaralı telefndan arayınız veya yuruten@altay.vm.tr elektrnik psta adresini kullanınız

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları MÜHATEM Yazılım Prgramlama Kütüphanesi Çağatay Ündeğer (a), Altan Yavaş (b), Mustafa Ocak (b), Umut Akın (b), Ziya İpekkan (b) (a) STM A.Ş., Kafkas Sk. N:56, Beştepe, Ankara, cundeger@stm.cm.tr (b) Genelkurmay

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I 0 Veri Tabanı Uygulamaları I İÇİNDEKİLER 1.. VERİ TABANI UYGULAMALARI: MS ACCESS (1/2) 1.1. Veri Tabanı Nedir? 1.2. Veri Tabanı Yapısı ve Üzerinde

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015.

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015. TC Kayıt N 139968 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELER] KURUMU TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Aratırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724 /tßqb 28122015

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör nedir? Bilinen dsya uzantıları Yeni klasör luşturmak Dsya ve klasörleri yeniden isimlendirmek Dsya ve klasörleri silmek Windws gezgini ile dsya ve klasörleri yönetmek

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

SAP PartnerEdge VAR Tarafından Verilen Destek Özel Şartları ve Koşulları ( VAR Tarafından Verilen Destek Modeli )

SAP PartnerEdge VAR Tarafından Verilen Destek Özel Şartları ve Koşulları ( VAR Tarafından Verilen Destek Modeli ) Tanımlar ve Yrumlar 1. Tanımlar SAP PartnerEdge VAR Tarafından Verilen Destek Özel Şartları ve Kşulları ( VAR Tarafından Verilen Destek Mdeli ) Özel Kd SAP tarafından değil de İş Ortağı, Desteklenen Sn

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) Değerli Öğretim Elemanları, Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otmasyn sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri,

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

1. AS30 Hisse Alım Satım Onaylama

1. AS30 Hisse Alım Satım Onaylama 1. AS30 Hisse Alım Satım Onaylama Aracı kuruluşlar Hisse senedi Piyasası ve Hisse Tercihli Rep Piyasası işlemlerine ilişkin takas tarihi bazında alım satım kayıtlarını naylayabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

Faturalarda Son Ödeme Tarihi

Faturalarda Son Ödeme Tarihi SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Faturalarda Sn Ödeme Tarihi Hastanelerimizde gerçekleştirilen Sayıştay Denetlemesi snrasında fatura çıktılarında gösterilmesi istenen

Detaylı

ProtaStructure Suite 2016 SP8 Yeni Özellikler

ProtaStructure Suite 2016 SP8 Yeni Özellikler PrtaStructure Suite 2016 SP8 Yeni Özellikler PrtaDetails Yapı Ağacı, Karşılama Ekranı, Çekmenüler ve Araç Çubukları yenilendi ve kmutlara ulaşım daha klay bir hale getirildi. PrtaDetails Detay Çizim Yöneticisi

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Bölüm 1 Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Tasarım belirli bir ihtiyacın karşılanması veya bir prblemin çözümü için bir plan luşturmaktır birçk karar vermeyi gerektiren, yaratıcı ve çk tekrarlı bir süreçtir

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 10-11. Nesneye Yönelik Sistem Tasarımı Haftanın Amacı Bilişim sistemleri geliştirmede nesneye yönelik sistem tasarımı

Detaylı

Film Arşiv Sistemi. Yazılım Tasarım Belgesi

Film Arşiv Sistemi. Yazılım Tasarım Belgesi 1. Sürüm Tarihçesi Film Arşiv Sitesi Yazılım Tasarım Belgesi Sürüm Tarih Yazarlar Açıklamalar 1.0 28.12.2010 Rana ALGAN Elif BONCUK Bu belge sistemin tasarım detaylarını içerir. 2. Giriş 2.1 Amaç ve Kapsam

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WINDOWS 7 İÇERİK Giriş Sürümler Windws u kişiselleştirmek Masaüstünü Görev çubuğunu Başlat menüsünü Dsya ve Klasör İşlemleri 2 Pencereler Arası Geçiş ve Byutlandırma Genel bilgiler Windws gezgini

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Aşağıdaki depolar için aktarım işlemi:

Aşağıdaki depolar için aktarım işlemi: 1. TEBEOS prgramına, web servisi aracılığıyla e-fatura aktarımı yapan deplar eklendi. Daha önce kendi web sitelerinden e-faturanın bilgisayarlara indirilmesi ylu ile aktarım yapılmakta iken, güncelleme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ Sezgen Mehmet, Demirtaşlı Murat (ULUSAL CAD A.S.) GĠRĠġ Özet Araç Takip Sistemi (ATS) sayesinde günümüzde

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı