İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach"

Transkript

1 İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Sftware Develpment with Aspect Oriented Apprach Oytun Kurtar, Oya Kalıpsız, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Özet Nesneye Yönelik Prgramlama (NYP), yazılım mühendisliği için önemli bir dönüm nktasıdır. Çünkü NYP, günlük yaşantımızda karşılaştığımız prblem çözme mantığına benzer larak, prblemleri nesne mdeli larak ele alabilmemizi sağlayan bir prgramlama mekanizması sunar. Fakat NYP teknikleri, yazılım sistemlerindeki artan ihtiyaçlar ve karmaşıklaşan prblemler karşısında bazı gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu çalışmada NYP tekniklerinin eksik kaldıkları yerlerde kullanılabilecek yeni teknikleri içeren bir prgramlama yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Bu yeni yaklaşım İlgiye Yönelik Prgramlama (Aspect Oriented Prgramming, İYP) adı ile anılmaktadır. Çalışma süresince, bazı tasarımların neden gerçek kd içerisinde uygulanmasının zr lduğu ve karmaşıklığa neden lduğu incelenmiş ve bunu gidermek için kullanılan İlgiye Yönelik Prgramlama (İYP) teknikleri üzerinde durulmuştur. Abstract Object Oriented Prgramming (OOP) is a very imprtant milestne in Sftware Engineering, since it prvides a prgramming mechanism t handle prblems as an bject mdel, similar t ur daily life prblem slving mechanism. But in sme cases, OOP techniques remain insufficient due t increasing needs and the cmplexity f the sftware systems. In this wrk, insufficient parts f the OOP techniques will be discussed and the apprach called Aspect Oriented Prgramming (AOP) will be intrduced. During this wrk, reasns f difficulty f applying sme design types in actual cde and reasns f the results in cmplexity is examined, and fcused n the AOP techniques t vercme these prblems. 1. Giriş İhtiyaçları sürekli artan ve karmaşıklaşan iş dünyasındaki birçk firma, bu gereksinimlerini yazılım ürünleri ile karşılamayı talep etmekte, süreçlerini bu uygulamalar ile takip ederek verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. Klay adapte edilebilir, düşük maliyetli ve değişiklik yönetimi klay yapılabilen uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde geliştirilen uygulamaların büyük bir kısmı, özellikle kurumsal uygulamalar, tek bir dsya içerisine yazılmış tek bir mdülden luşmuş yapıda değildirler Bunlar, sistem gereksinimlerini karşılamak için luşturulmuş mdül kleksiynlarının bir arada çalışmasından luşmaktadırlar. NYP Tenikleri kullanılarak geliştirilen bu uygulamalarda prgram mdülleri karmaşık hedefler içeren alt mdüllere ayrıştırılmaktadır. Aynı hedefleri içeren kdların mdüller içerisinde tekrarlanması ise kd karmaşasına yl açmakta ve uygulamaların yönetilebilirliğinin azalmasına yl açmaktadır. İlgiye Yönelik Prgramlama nın (İYP) hedefi bu ve benzeri yazılım geliştirme prblemlerine çözüm getirmektir. Bu yeni prgramlama yaklaşımı, dağıtık işlevselliği merkezileştiren mdüller lan ilgilerin luşturulması üzerine kurulmuştur. 2. İYP Temel Kavramlar İlgiye Yönelik Prgranlama yaklaşımı ile Yazılım Dünyasına yeni girmiş terimler bulunmaktadır. Bunların bilinmesi bu yazılım geliştirme tekniğinin anlaşılmasına temel luşturmaktadır. İlgi: İlgiye Yönelik Prgramlamanın temeli ilgi terimidir. İlgi, özel bir amaç veya kavram anlamına gelmektedir. Teknik terim larak ifade edilirse ilgiler; yazılım geliştiriciler tarafından ele alınması gereken işlevsel veya işlevsel lmayan kalite hedefli sistem bileşenleridir. Enine Kesen İlgi: Birçk ilgi, sistemin temel fnksiynelitesini etkileme eğilimindedir. Sistemin temel fnksiynları ile bütünleşik çalışan ve bu temel fnksiynların işleyişini etkileyen ilgilere Enine Kesen İlgiler (Crsscutting Cncerns) adı verilir. Enine kesen ilgiler, sistemin diğer fnksiynları ile birlikte çalışmak durumunda lduğundan bunların mdüller içine yayılması, prjenin ileri safhalarında kntrl edilebilirliğin zrlaşmasına hatta imkansız hale gelmesine neden labilmektedir Birleşme Nktaları (Jin Pints): Bir sistemdeki Birleşme Nktaları ana mdül içinde tanımlanan, bu mdül içerisinde bir başka kdun (örneğin bir enine kesen ilginin) icra etmeye başlaması gereken yeri belirten iyi tanımlanmış yerler lmalıdır. İcra Nktaları : (Pintcuts): Birleşme Nktaları ile belirlenmiş özel yerlere gelindiğinde sisteme eklenecek

2 lan işlevin uygulamanın hangi kısmına ekleneceğinin bilgisinin barındırır. İcra nktaları 3 çeşittir: Önce (Befre): Belirlenmiş metddan önce çalışır. Esnasında (Arund): Belirlenmiş metd ile birlikte çalışır. Kşul barınırır. Snra (After): Belirlenmiş metddan snra çalışır İcra Edilecek Kd (Advice): Bir birleşme nktasına gelindiğinde, enine kesen ilgi kdu içerisinde tanımlanan icra nktasında, işletilecek lan kdu ifade etmek için kullanılır. İYP İlgileri (Aspects ): İYP prgramlama metdljisinde, ayrıştırılmış tüm enine kesen işlevlerin bulunduğu birimlere İYP ilgisi (aspect) adı verilmektedir.aspectj ile geliştirildiğinde bu ilgilerin tamamı java sınıfları yapısındadırlar. Bu nedenle bu ilgilerden, sistemin ana sınıfları ile birlikte çalışan ilgi sınıfları larak bahsedilecektir. Ek Tip Tanımlamaları (Inter-Type Decleratins): İYP prgramlama yaklaşımı, mevcut sınıfların genişletilmesi, yeni tip ve metdların da eklenebilmesi için kullanılmaktadır. Ek Tip Tanımlamaları, İYP için önemli bir kavramdır çünkü sınıflara esnek tip tanımlama özelliği eklemektedir. Dkuma (Weaving): İYP de, dkuyucu adı verilen mekanizma ayrıştırılmış halde bulunan ilgileri bir araya tplar. Diğer bir deyişle farklı çalışma mantığı lan ilgileri, çalışmaları gerektikleri nktaları belirleyerek birleştirir ve gereksinimleri karşılayan sistemin meydana gelmesini sağlar. 3. İYP Süreçlerinde UML UML (Unified Mdelling Language), yazılım mimarilerinin yaratılması ve dkümante edilmesi için kullanılan standart grafiksel bir dildir. Birçk metd ve teriye kaynak teşkil edebilecek fikirler ve kavramlar içermektedir. UML, birçk diyagram tipi, mdelleme elemanı, gösterim şekli içeren sayısız mdelleme tekniği sunmaktadır. Bu teknikler farklı karakteristiklerdeki yazılım prjelerinin mdellenmesi için farklı yllar sunar. Bu bölümde İYP süreçlerinde UML dili kullanımı incelenecektir. İYP ile yazılım gereksinimlerinin ayrıştırılması Şekil 1 de görülmektedir. Belirlenmiş enine kesen ilgilerin sistemde tariflenmesi Tabl1 de görülmektedir.. Enine Kesen İlgi: Tanım: Gereksinimler Listesi Tabl 1: Bir tabl örneği <Adı> <Çalışma tanımlaması> <, Orta, Düşük> <İlgiyi tanımlayan gereksinimler> <İlgi tarafından etkilenen UML mdelleri> Şekil 1: Gereksinimlerin Ayrıştırılması 4. İYP ve GOF Kalıpları Yazılım mühendisliğinde tasarım kalıbı, sıkça karşılaşılan prblemlere karşı geliştirilmiş genel uygulanabilen çözüm larak tanımlanabilir. Bir tasarım kalıbı direkt larak kda dönüştürülebilecek tamamlanmış bir tasarım değildir. Farklı durumlarda prblemlerin çözümü için kullanılabilen bir tanımlama veya çözüm şablnudur. Nesneye Yönelik Prgram geliştirmede sıkça kullanılan Gang f Fur (GOF) tasarım kalıpları, sadece belirli bir dil veya kısmi bir prgramlama yaklaşımı için tasarlanmamışlardır. Tasarım kalıpları yazılım sistemlerinin yeniden kullanılabilirliğine katkıda bulunmak ve sıkça karşılaşılan prblemlere çözüm getirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Belirli prblemlere etkin çözümler getiren tasarım kalıpları bazen uygulamalar içerisinde enine kesen ilgiler prblemine sebep labilmektedirler. İYP de tasarım kalıplarının uygulanmasının amacı, bu kalıpların uygulanmasındaki enine kesen ilgiler prblemine çözüm getirmektir Tasarım Kalıplarının İlgiye Yönelik Prgramlama ile Uygulanması Günümüzde tasarım kalıplarının İYP ile uygulanması alanında birçk araştırmalar yapılmaktadır. Tasarım kalıplarının İYP ile uygulanması ile elde edilecek birçk avantaj bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki başlıklar şeklinde listelenebilir: Yerellik Yeni işlevsellik kazandıran kdlar ilgiler içerisinde tanımlanır, böylece uygulamaların kdlarında değişiklik yapılmasına gerek kalmaz ve mdülerizasyn sağlanmış lur.

3 Yeniden Kullanılabilirlik İşlevsellik kdunun ilgiler içerisinde uygulanması büyük randa syutlama sağlar. Bu özellik sayesinde tanımlanan arayüzler aracılığıyla yeniden kullanılabilirlik ranı artar Birleştirme Şeffaflığı Uygulamanın bütününde karmaşıklığa sebep lmadan birçk tasarım kalıbının bir nesneye uygulanabilmesi sağlanır Eklenip Ayrılabilirlik Tasarım kalıpları kullanılarak geliştirilen bir uygulamada uygulanmış tasarım kalıbı uygulamanın genelini etkilemez. İlgiye Yönelik Prgramlama ile bir parametre değişimi tasarım kalıbının aktif veya pasif yapılabilmesini sağlar. 5. İYP Yaklaşımı ile Yazılım Geliştirme Uygulaması Çalışma süresince anlatılan İYP yaklaşımının bir örnek üzerinde incelenmesinin, bu yaklaşım ile birlikte gelen avantajlar ve dezavantajların görülmesi açısından faydalı lacağı düşünülmüştür. Uygulamada öncelikle gereksinimler analiz edilmiş ve işlevsel gereksinimler ile enine kesen ilgiler ayrıştırılmıştır. Daha snra uygulamanın nesneye dayalı diyagramları çizilmiş ve enine kesen ilgiler eklenerek aradaki farklar, İYP ile sistemin gerçeklenmesi incelenmiştir. Sistem gereksinimlerine göre uygun araç seçilmiş, ilgilerin içeriklerine ve sisteme etkilerine göre tasarım kalıpları ile gerçeklemeleri sağlanacaktır. Tasarım Kalıplarındaki enine kesen ilgiler prblemi de göz önünde bulundurularak bu ilgiler için belirlenen tasarım kalıpları açıklanmış ve bu tasarım kalıplarının İYP ile uygulanmasıyla elde edilen sınıf diyagramları luşturulmuştur. Belirlenmiş bu prje tasarımı ve planına göre de uygulama gerçekleştirilmiş ve snuçlar incelenmiştir. Örnek sistem bir Fatura Takip Uygulamasıdır. Gereksinimlerin analizi ile başlayan uygulama gerçekleştirim süreci, enine kesen ilgilerin tespiti, açıklanması ve ilgiye yönelik gerçekleştirme süreci ile ele alınarak tamamlanmıştır Gereksinimlerin Belirlenmesi İlgiye Yönelik yaklaşım ile geliştirilecek lan Fatura Takip Sistemi (FTS) uygulamasının gereksinim analizi süreci snunda gereksinimleri luşturulmuştur. FTS, genel hatlarıyla satış snucunda üretilecek lan fatura bilgilerinin naya müteakip e-psta aracılığıyla ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesini kapsayan bir uygulamadır Enine Kesen İlgilerin Belirlenmesi Gereksinim Analizi sırasında listelenen sistemle ilgili tüm gereksinimlerin bir kısmı sistemden beklenen esas işlevler, diğer bir kısmı ise geliştirilecek lan tüm işlevleri etkileyecek lan ilgilerdir. Bölümün ilk kısmında belirtilen Gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanmış ilgiler, çizelgelerde görülmektedir. Bu ilgiler, gereksinim analizi sırasında çıkarılmış lan gereksinimlerden, sistemden beklenen esas işlevselliği enine kesen ve esas işlevsellikle birlikte arka planda çalışması gereken fnksiynelliktir. Bu kapsamda belirlenmiş lan 3 adet enine kesen ilgi bulunmaktadır E-Psta Gönderme Fatura Giriş, Onaylama veya reddedilme gibi işlevlerle birlikte veya bu işlevlerden snra çalışması gereken bir işlev lup, temel işlemleri enine kesen bir ilgi larak belirlenmiştir. Tabl 2, bu ilginin UML diyagramını göstermektedir. Tabl 2: E-Psta Gönderim İlgisi Enine Kesen İlgi Otmatik E-psta Gönderimi Tanım Sistem, fatura talebi luşturma, naylama, iptal, reddetme ve silme durumlarında tanımlı kullanıcı listesine e-psta göndermelidir. Gereksinim Listesi Veritabanı İşlemleri G1,G2,G3,G5,G6,G8 Senarylar: Fatura Talebi Oluşturma, Fatura Talebi Silme, Fatura Talebi Onaylama, Fatura Talebi Reddetme ve Fatura Talebi İptal Etme Sistem işlevleri lan kayıt, silme ve düzenleme gibi işlevlerin, sistemin iş mantığı ile birlikte çalışması gerekliliğinden dlayı kd karmaşasının önlenmesi amacıyla veritabanı işlemlerinin farklı bir katman tarafından yapılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Veritabanı işlemleri ilgisinin UML diyagramı Tabl 3 de görülmektedir. Enine Kesen İlgi Tanım Tabl 3: Veritabanı İşlemleri İlgisi Veritabanı İşlemleri Sistemin, tüm veritabanı kayıt, kuma ve silme işlerini esas mdüllerden syutlanmış bir ara katman tarafından gerçeklemesi GereksinimListesi G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 Senarylar: Fatura Talebi Oluşturma, Fatura Tal. Silme, Fat.Tal Onaylama, Fatura Talebi Reddetme ve Fatura Talebi İptal Etme, Ödeme Girişleri, Fatura Taksit Eşleme

4 Günlük Tutma Sistemi Sistem Fnksiynalitesi ile birlikte çalışması gereken sistem günlüğünün tutulması da enine kesen ilgi larak belirlenmiş ve Tabl 4 de görülen UML diyagramı luşturulmuştur. Enine İlgi Tanım Gereksinim Listesi Tabl 3: Günlük Tutma İlgisi Kesen Günlük Tutma Sistem, tüm işlemlerden snra işlemi yapan kişi, işlem yapılan tarih ve yapılan işlem bilgilerini kaydetmelidir. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12 Senarylar: Fatura Talebi Oluşturma, Fatura Talebi Silme, Fatura Talebi Onaylama, Fatura Talebi Reddetme ve Fatura Talebi İptal Etme, Ödeme Girişleri, Fatura Taksit Eşleme, Taksit Güncelleme, Fatura Taksit Eşleme 5.3. Belirlenen İlgilerin GOF Kalıpları ile Tasarlanması Sistem gereksinimlerinden ayrıştırılarak luşturulmuş ilgilerin İlgiye Yönelik Prgramlama teknikleri ile gerçeklenmesinden önce bu ilgilerin nasıl tasarlanacağı knusu üzerinde durulması gerekmektedir. Çalışma süresinde İYP Tekniklerinin GOF Kalıpları üzerindeki etkilerinin ölçümlenmeye çalışılmasından dlayı ilgiler GOF Kalıplarından uygun lanlarının belirlenerek tasarım yapılmıştır Otmatik E-psta Gönderme İlgisi: FTS uygulamasında fatura talep kayıtları ile ilgili tüm durum değişiklikleri hakkında tüm tanımlı kullanıcı listesine e-psta gönderilmesi talep edilmektedir. Standart Java uygulaması ile geliştirildiğinde tüm fatura işlemlerinin gerçekleştiği kdların altında e-psta gönderim ile ilgili kdların da yer alması gerekmektedir. Bu da kd karmaşasına sebep labileceği gibi, e-psta gönderim kdlarıyla ilgili yapılacak bir değişikliğinde tüm bu kdların geçtiği yerlerde kd düzeltmesi yapmayı gerektirir. Bu nedenle e-psta gönderim işlemi, prgramın genelini etkileyen bir enine kesen ilgi larak belirlenmiştir. E- psta gönderme ilgisinin tasarım kalıplarıyla gerçekleştirilmesi kd yayılımı ve dağıtımını engelleyecektir. Bunun için Gözlemci Tasarım Kalıbı uygun bulunmuştur. Gözlemci tasarım kalıbı, gözlenen nesnelerin durum değişikliklerinin algılanıp gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu yapı temel alınarak fatura taleplerinin durum değişikliklerinin algılanarak tmatik e-psta gönderiminin tetiklenmesi, gözlemci tasarım kalıbı ile gerçeklenmiştir. Gözlemci Tasarım Kalıbının yapısı itibari ile uygulama içerisinde gözlemci ve gözlenen nesnelerin lması gerekmektedir. E-psta gönderim esnasında gözlenen nesne Fatura nesneleri gözlemleyen nesne ise MailGnderim sınıfı ise gözlemci knumundadır. Bu durumda Fatura nesnelerinde meydana gelen bir durum değişikliği, MailGnderim nesnesindeki e-psta luşturma ve luşturulan e-pstayı gönderme metdlarını tetikleyecek ve enine kesen ilgi kdunun çalıştırılması sağlanacaktır Veritabanı İşlemleri İlgisi Uygulamada faturaların ve ödemelerin sisteme kaydettirilmesi, kaydedilmiş faturaların listelenmesi, durumlarının değiştirilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması, günlük kayıtlarının tutulması gibi veritabanından bilgi kuma, veritabanına bilgi yazma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi bir enine kesen ilgi larak tasarlanmıştır. Bu enine kesen ilgi kdlarının uygulama içerisindeki kdlarla birlikte yazılıp kd yayılımına ve karmaşasına sebebiyet vermemesi için işlevsel sınıflardan syutlanmaları gerekmektedir. Uygulamada, veritabanı bütünlüğü için eklenmiş lan Hibernate çatısı kd stili ile luşturulmuş bir Data Access Object (DAO) ara sınıfı kullanılmaktadır. Bu ara sınıf uygulama işlevleri ile direk larak bağlantılı lan OdemeYneticisi ve FaturaYneticisi sınıfları ile iletişim halindedir. DAO arasınıfı içerisinde verilerin kaydedilmesi, kunması ve çeşitli sql kmutlarının kullanılan hibernate çatısına uygun yazılmış lan metdları mevcuttur. Bu ara sınıfla iletişim halinde bulunan FaturaYneticisi ve OdemeYneticisi sınıfları tüm uygulamanın veritabanı işlemleri ile ilişkili tek bağlantı nktaları lmalarından ötürü bu sınıfların yaratılmış tek bir kpyaları lması tüm işlemlerin bu kpyalar üzerinden gerçekleştirilmesi veritabanı bütünlüğü ve bellek kullanımı açısından gerek şarttır. Bir sınıfın tek bir kpyasının yaratılmasının istendiği durumlarda kullanılan Yegane Tasarım Kalıbı, Veritabanı İşlemleri ilgisi için kullanılabilir. Bu tasarım kalıbının İYP yaklaşımıyla uygulanmasıyla tüm veritabanı işlemi gerektiren sınıflar tarafından (eğer yaratılmamışsa) FaturaYneticisi veya OdemeYneticisi sınıflarının bir kpyasının yaratılabilmesi sağlanacaktır Günlük Tutma Uygulamaya eklenecek lan günlük tutma işlevi sistem kullanıcıları tarafından yapılacak lan tüm işlemlerin kullanıcı ve tarih bazında kayıtlarının tutulmasını kapsamaktadır. Yapılacak lan işlemlerin snunda günlüğünün tutulması, günlük tutma kdunun tüm metdlar içerisine gömülmesini gerektirir. Bu özelliğinden dlayı günlük tutma işlevi de sistemden bir enine kesen ilgi larak tanımlanmıştır. Tüm işlem kmutlarından snra tanımlanması gereken bir ilgi lan günlük tutma, işletilecek lan uygulama kmutlarının kaydedilmesi içerdiğinden dlayı tasarım kalıpları bölümünde anlatılan Kmut Tasarım Kalıbı kullanılarak gerçeklenebilir. Kmut Tasarım Kalıbı nın İYP ile uygulanması ile işletilecek lan tüm kmutların tek bir icra nktası ile gerçeklenmesi

5 sağlanabilir. Böylece uygulama, tasarım kalıbının enine kesen ilgi özelliğinden de yalıtılmış lur. Yaratılacak lan günlük tutma sınıfı, sistem tarafından gerçekleştirilen temel işlemlerin tanımlanmış ldukları FaturaYnetici ve OdemeYneticisi sınıflarına uygulanacak ve bu sınıflar içerisindeki tüm metdlar ile birlikte çalışması sağlanacaktır. 6. Snuçlar Bu çalışmada, günümüzde sürekli artan yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için NYP yaklaşımını temel alarak nun eksiklerini tamamlamayı hedef alan kullanım alanı genişlemekte lan İYP yazılım geliştirme yaklaşımı çeşitli yönleriyle incelenmiş, birçk prblemin çözümünde kullanılan GOF tasarım kalıplarının bu yeni yazılım geliştirme yaklaşımı ile gerçekleştirimi üzerinde durulmuştur. İncelenen bu yeni yaklaşım, örnek Fatura Takip Sistemi üzerindeki enine kesen ilgilerin gerçekleştiriminde kullanılmıştır. Kullanılan yöntemin sisteme kattığı avantajlar ve dezavantajlar incelenmiştir. Sistem ilgilerinin ayrıştırılması ile belirlenmiş lan Enine Kesen ilgiler, İYP ilgileri larak tasarlanmışlardır. Belirlenmiş bu ilgiler GOF Kalıpları ve İYP tekniklerinin bir arada uygulanmasıyla gerçeklenmiştir. GOF Kalıplarına İYP tekniğinin uygulanmasıyla kalıpların gerçeklenmesi sırasında meydana gelen gereksiz kd tekrarlaması ve arayüz gerçeklemesinden kaynaklanan kd yeniden yazımı engellenmiştir. Tasarım kalıplarının gerçeklenmesi aşamasında her tasarım kalıbının kuralı syut bir ilgide tanımlanmış, daha snra tanımlanan gerçek bir ilgide bu syut ilgide tanımlanmış lan kural mevcut ilgi verileriyle gerçeklenmiştir. İlgi kuralının syut ilgi ile tanımlanması, sisteme daha snradan eklenecek lan aynı kuralın kullanımını gerektiren farklı ilgiler lması durumunda tasarım kalıbının yeniden kullanılabilirliğini sağlamıştır. Sistemin İYP tekniği kullanılarak uygulanması ile mevcut uygulama kdları değiştirilmeden yeni işlevlerin eklenmesi sağlanmıştır. Bu nedenle mevcut uygulama kdları farklı uygulamalarda da kullanılabilmektedir. İlgilerin sisteme eklenip ayrılması için mevcut ilgi kdunun eklenip çıkarılması yeterlidir. Uygulamanın kdlarında bir değişiklik yapılmasına gerek kalmamaktadır. Uygulamanın geliştirilmesi esnasında her yeni eklenen özellik ilgi sınıfları şeklinde eklendiğinen dlayı sistemin bakım yapılabilirliği de klaylaşmıştır. Çalışmanın gerçekleştirimi esnasında karşılaşılan en büyük güçlük tasarım kalıplarının İYP uygulamalarının pratikte çk az kullanılmış lmasıdır. Kurumsal uygulama geliştirme rtamlarında da İYP yaygın larak kullanılmamakta ve daha çk akademik düzeyde incelemeleri ve araştırmaları yapılmaktadır. Bu nedenle kurumsal düzeydeki uygulamaların geliştirilmesinde kullanılabilmesi için pratik bilgi, zamanmaliyet hesaplamalarının ve derleme-çalışma zamanı perfrmans planlamalarının prje özellikleri bazında değerlendirilerek yapılması gerekmektedir. Belirli alanlardaki uygulamalara temel sağlayacak, genişletilebilir ve bakımı yapılabilir, klay yönetilebilir ve zaman maliyet planlarına uygun bir yapının luşturulması zr bir süreçtir. Bu çalışmada anlatılan GOF kalıpları ve İYP yaklaşımının kullanımı, yazılım geliştirme süreci snunda istenilen özelliklere sahip uygulamalar geliştirilmesine yardımcı lacak, NYP yaklaşımı ile karşılaşılan birçk prbleme çözüm lacaktır. Bu knulardaki akademik araştırmaların genişletilmesine destek lmak ve İYP kullanımının yaygınlaştırılması bu çalışmanın hedeflerinden biridir. 7. Kaynaklar [1] Araúj, J., Mreira, A., Brit, I. ve Rashid A., (2002), Aspect-Oriented Requirements with UML, Wrkshp n Aspect-Oriented Mdelling with UML, Octber 2002, Dresden Germany. [2] Bdkin, R. ve Laddad, R., (2004), Zen and The Art Of Aspect Oriented Prgramming, Aspects can greatly simplify design and maintanence f cmplex systems, Linux Magazine [3] Charfi, A. ve Mezini, M., (2005), Applicatin f Aspect-Oriented Prgramming t Wrkflws The case f Web Service Cmpsitin with AO4BPEL, Sftware Technlgy Grup, March 2005, Susse, Tunisia. [4] Charfi, A. ve Mezini, M., (2006), Aspect-Oriented Wrkflw Languages, cpis 2006, 3 Nv. 2006, Mntpellier-France. [5] Kande, M., Kienzle J. ve Strhmeier H., (2002a), Frm AOP t UML- a bttm-up apprach, Prceedings f the AOM with UML wrkshp at AOSD, [6] Pawlak, R., Seinturier, L., ve Retaillé, J.P, (2005), Fundatins f AOP fr J2EE Develpment, Apress, USA

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması Esra Şahin 1, İlgi Keskin Kaynak 1, Hakime Koç 2 1 Program

Detaylı

ODTÜ Süreç Yönetim Uygulamaları

ODTÜ Süreç Yönetim Uygulamaları ODTÜ Süreç Yönetim Uygulamaları Bahar Şengün 1 Derya Kasacı 1 Rabia Karataş 1 Yasemin Yalçın 1 1,2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1 e-posta: sengun@metu.edu.tr Özetçe

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Deniz Savunma Sistemleri Alanında Sistematik Yazılım Yeniden Kullanım Yaklaşımı

Deniz Savunma Sistemleri Alanında Sistematik Yazılım Yeniden Kullanım Yaklaşımı Deniz Savunma Sistemleri Alanında Sistematik Yazılım Yeniden Kullanım Yaklaşımı Bülent DURAK 1, Eren Koçak AKBIYIK 2, İbrahim Onuralp YİĞİT 3 1,2,3 ASELSAN A.S. Savunma Sistem Teknolojileri Grubu 1 durak@aselsan.com.tr,

Detaylı

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman REHBER DOKÜMAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKARILMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN 528/2012 (AB) SAYILI TÜZÜK (BÜT) HAKKINDA REHBER DOKÜMAN Baskı 1.0 Temmuz 2013 2 Baskı 1.0 Temmuz 2013 YASA UYARI İşbu dküman

Detaylı

3.ve 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR

3.ve 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR ANAOKULU Öğrencilerimizle duygularımızdan heyecan ve öfkeyi knuştuk. Bu duyguları hangi durumlarda ne yğunlukta hissettiğimizi, bu duyguları hissederken vücudumuzda neler lduğu; özellikle kalp çarpıntısı

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı