ANKARAS-Sirküler/ , ANKARA. ELEKTRONĠK DEFTER (e-defter)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARAS-Sirküler/2014-20 02.12.2014, ANKARA. ELEKTRONĠK DEFTER (e-defter)"

Transkript

1 ANKARAS-Sirküler/ , ANKARA KONU: Soru-cevap şeklinde E-defter uygulaması HK. ELEKTRONĠK DEFTER (e-defter) MüĢavirliğimizce hazırlanan bu sirkülerin amacı, genel olarak tarihi itibariyle e- defter uygulamasına geçecek olan mükelleflere yönelik olarak hazırlanmıģtır. Bu amaca yönelik olarak müģavirliğimizce önem arz eden konular soru-cevap Ģeklinde sunulmuģtur. ġüphesiz uygulama baģladığında ve detaylara inildikçe karģılaģılacak soru ve sorunlar olacaktır. Bu soru ve sorunlara iliģkin yorumlarımız ise müģavirliğimizce sonraki sirkülerimizde ayrıca yayımlanacaktır. SORU-1) e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsıyor? CEVAP-1) e-defter uygulamasına, e-fatura uygulaması kapsamında olan(zorunlu ya da isteğe bağlı olarak geçenler) tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Diğer bir deyiģle e-fatura uygulayan tüm mükellefler e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Sadece Ġktisadi Kamu KuruluĢları kapsam dıģında tutulmuģtur. SORU-2) Ġhtiyari olarak e-defter uygulamasına geçilebilir mi? Geçilirse e-faturaya geçme zorunluluğu var mıdır? CEVAP-2) Ġhtiyari olarak e-defter uygulamasına geçilebilir. Ġsteyen mükellefler e-defter uygulamasından yararlanabilir, e-defter tutabilirler. E-defter uygulamasına geçmek isteyen mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. SORU-3) Hangi defterler e-defter uygulamasına tabi olacak? CEVAP-3) ġu an için sadece Yevmiye Ve Kebir Defterleri e-defter uygulamasına tabi olacaktır. SORU-4)E-defter uygulaması ne zaman baģlayacak? CEVAP-4) tarihinde yayımlanan 67 numaralı VUK sirkülerine göre; a Aralık ayı içerisinde baģvuranlar tarihinden itibaren, b Aralık ayından önce baģvuranlar en geç 2014 Aralık ayından baģlamak üzere, c. Özel hesap dönemine tabi olanların tarihinden önce e-defter uygulamasına BaĢvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, e- defter tutmaya baģlamaları gerekmektedir. MüĢavirliğimizce (özel hesap dönemine tabi olanlar hariç) baģvuruların tarihinden itibaren en kısa zamanda baģvurmaları önerilmektedir.

2 SORU-5) e-defter uygulaması için baģvuru nereye ve nasıl yapılacak? CEVAP-5) e-defter baģvurusunun, internet sitesinde belirtilen BaĢkanlık veya Genel Müdürlük adresine elektronik ortamda yapılması zorunludur. Kağıt ortamında yapılacak baģvurular değerlendirilmeyecektir. SORU-6) BaĢvuru için zorunlu olan Ģartlar nelerdir? CEVAP-6) BaĢvuru için aģağıda belirtilen Ģartların yerine getirilmesi gerekir; a. Gerçek kiģi mükelleflerin, 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları, b. Tüzel kiģi mükelleflerin, 397 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiģ olması, c. Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın, uyumluluk onayı almıģ bir yazılım olması. Yukarıdaki Ģartları taģıyan mükellefler elektronik ortamda baģvuruda bulunabileceklerdir. BaĢvurusu onaylananlar (e-defter izni alanlar) baģvuru tarihini takip eden ayın baģından itibaren elektronik defter tutmaya baģlayacaklardır. SORU-7) Mükellefler kendi özel yazılımlarını kullanabilirler mi? Özel yazılım dıģında hangi yazılım programları kullanılabilir? CEVAP-7) a. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliģtiren ve tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini baģarı ile tamamlayıp Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından onay almıģ mükellefler, bu programları kullanabilirler. b. Kendi geliģtirdikleri yazılım programı bulunmayan mükellefler aģağıda belirtilen ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından onay almıģ uyumlu yazılımları kullanabilirler; Yazılım Üreticisi Logo Yazılım San. ve Tic. A.ġ. Netsis Yazılım San. ve Tic. A.ġ. Mikro Yazılımevi San. ve Tic. A.ġ. ISIS BiliĢim Teknolojileri San.Tic.Ltd.ġti. F.I.T Bilgi ĠĢlem Sistemleri Servisleri Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi Yazılım Adı Logo E-Defter Netsisedefter Mikro Yazılımevi E-Defter uygulaması ISIS e-defter FIT SAP e-defter Çözümü

3 Partnera Bilgi Sistemleri ve Dan.Hiz.A.ġ. C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd.ġti Uzman BiliĢim DanıĢmanlık A.ġ. Link Bilgisayar Sis. Yazılımı ve Donan. San. ve Tic. A.ġ. NETBT DanıĢmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. Link Bilgisayar Sis. Yazılımı ve Donan. San. ve Tic. A.ġ. Tabim BiliĢim Eğitim DanıĢmanlık San. Tic. A.ġ. Ġnfina Yazılım A.ġ. Logo Yazılım San. ve Tic. A.ġ. Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.ġ. Sfs-Dev DanıĢmanlık Bilgi ĠĢlem San. Tic. Ltd. ġti Login Bilgisayar Yazılımları A.ġ. Zirve Bilgi Teknolojileri Medikal Turizm Sanayi Ticaret Ltd.ġti. TÜRMOB-TESMER TEMEL EĞT. VE STAJ. MRKZ. EĞT. YAY. YAZ. H. ĠġLETMESĠ ETA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. ORKA BĠLGĠSAYAR TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED VBT BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ ANONĠM ĠNTECON BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. ĠNTECON BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Derece Yazılım Hizmetleri Tic. A.ġ. VEGA BĠLGĠSAYAR HĠZMETLERĠ LĠMĠTED SOFT BĠLGĠ ĠġLEM DANIġMANLIK VE Partnera E-Defter Uygulaması Cybersoft e-defter Uygulaması Experteam e-defter Uygulaması Link GüneĢ e-defter NETSign-edefter Yeni Nesil e-defter TABĠM Muhasebe e-defter Infleks Muhasebe edefter Uygulaması Logo E-Defter Likom Yazılım E-Defter Uygulaması SFS GL E-defter Uygulaması LOGĠN ERP e-defter Zirve e-defter LUCA E-DEFTER UYGULAMASI EtaSQL E-Defter Üretme Program Modülü Orka e-defter i-gate E-Defter Uygulaması Intecon Infor Ln E-defter Intecon Infor Baan IV E-defter Paralog Vega E-Defter SOFT E-Defter Uygulaması

4 TĠCARET A.ġ. SNI BĠLGĠSAYAR VE TEKNOLOJĠ DANġ.ĠNġ.TEKS.OTOM.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. NEBĠM NEYĠR BĠLGĠSAYAR SANAYĠĠ VE HĠZMETLERĠ ANONĠM D.T.P. Bilgi ĠĢlem ĠletiĢim ve Sanayi Ticaret Limited ġirketi Dia Yazılım San. ve Tic. A.ġ. BĠMSA Uluslararası ĠĢ, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.ġ. MEDEPĠA BĠLGĠSAYAR DANIġMANLIK HĠZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. MELASOFT BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED Ġdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. ġti. Netle Yazılım Sanayi ve Ticaret A.ġ. ALFA YAZILIM DANIġMANLIK LĠMĠTED Ġnfoera Yazılım DanıĢmanlık Proje Yönetimi Turizm San. Tic. Ltd. ġti. Sentez Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. Akın Yazılım Bilgisayar Ġth.Ġhr.San.Tic.Ltd.ġti. DATASOFT BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ YAZILIM VE DONANIM SANAYĠĠ ve TĠCARET LĠMĠTED Mebitech BiliĢim A.ġ. Intertech Bilgi ĠĢlem ve Pazarlama Tic. A.ġ. Efinans Elektronik Ticaret ve BiliĢim Hizmetleri A.ġ. NOVACON BĠLĠġĠM DAN. ve DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. VBT BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ ANONĠM UYUMSOFT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE TEKNOLOJĠLERĠ TĠCARET ANONĠM SNI e-defter Nebim V3 E-Defter Workcube DĠA E-Defter BĠMSA E-DEFTER UYGULAMASI Medepia E-Defter Çözümü Melasoft E-Defter VisionPlus e-defter Netle-defter ALFA e-defter - SAP Ġnfoera e-defter Uygulaması Sentez LIVE ERP e-defter AKINSOFT WOLVOX E-Defter Datasoft e-defter Medy InterDefter efinans ERP Bağımsız e-defter Uygulaması Oradata E-Defter Uygulaması i-gate E-Defter Uygulaması Uyumsoft e-defter

5 NATĠCA TEKNOLOJĠ DANIġMANLIK TĠC. LTD. ġtġ. Tekron BiliĢim Teknolojileri Tic.Ltd.ġti. Metasis Teknoloji Tic.Ltd.ġti. ERA Enformasyon Sist. Dan. Hizmetleri ĠnĢ. Taahhüt Tic. Ltd ġti. ĠUS YAZILIM BĠLĠġĠM SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġtġ. D.T.P. Bilgi ĠĢlem ĠletiĢim ve Sanayi Ticaret Limited ġirketi BTPRO BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ. BTC BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ. Medyasoft DanıĢmanlık ve Eğitim A.ġ. CPM Yazılım Bilgisayar Tic. A.ġ. KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hiz.A.ġ. Netsim Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.ġ. TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. SOFT Bilgi ĠĢlem DanıĢmanlık ve Ticaret Anonim ġirketi RESĠTAL YAZILIM HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.ġ. SoftTech Yazılım Teknolojileri AraĢtırma GeliĢtirme ve Pazarlama Ticaret A.ġ. Parge Yazılım DanıĢmanlık ve Tic. A.ġ. IAS Bilgi ĠĢlem DanıĢmanlık San. Ve Tic. A.ġ. IFS KURUMSAL BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ A.ġ. DoğuĢ Bilgi ĠĢlem ve Teknoloji Hizmetleri A.ġ. Mikrokom Bilgisayar Programları Yazılım Tic. A.ġ. Mavi BiliĢim ve DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd. Natica E-Defter Yazılımı Tekron tekdefter Metasis E-Defter Uygulaması ERA e-defter Uygulaması e-genius Ms Dynamics AX 2009 e-defter Çözümü NetInvoice BTPRO Defterdar BTC e-defter Çözümü ABH e-defter eplatform CPM Master E-Defter KoçSistem e-defter Çözümü Netsim E-Defter Uygulaması Türkkep E-Defter Uygulaması SOFT Platform Bağımsız E-Defter Uygulaması Resital EDefter Link e-defter Softtech e-defter Uygulaması Pargesoft E-Defter CANIAS ERP E-DEFTER IFS Kurumsal Bilgi Sistemleri e-defter Modülü DoğuĢ E-Defter GMS.NET e-defter Mavi E-Defter

6 ġti. BentaĢ Bilgisayar Endüstri Mühendislik ve Ticaret A.ġ. SET Bilgisayar Yazılım Donanım Eğitim ve MüĢavirlik Hizmetleri Ltd.ġti. Ayasofyazılım BiliĢim ve ĠletiĢim Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. ġti. Kod Yazılım ve Proje Hizmetleri Turizm Ticaret Limited ġirketi Teknosol Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. ġti. Veriban Elkt. Veri ĠĢleme ve Saklama Hiz. A.ġ. Innova BiliĢim Çözümleri A.ġ. ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ve Pazarlama Ticaret A.ġ. MAVĠNCĠ BĠLĠġĠM END. UYG. EGT. VE DAN. HĠZ. SAN. TĠC. LTD. ġtġ. TetaĢ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. MĠRA YAZILIM ve BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ TĠCARET LĠMĠTED Uzman BiliĢim DanıĢmanlık A.ġ. ĠNTECON BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ TĠC.LTD.ġTĠ. TECCON BĠLGĠSAYAR YAZILIM VE DANIġMANLIK LTD.ġTĠ. DTEK BiliĢim Sistem ve Çözümleri San Tic Ltd ġti OBASE BĠLGĠSAYAR VE DAN.HĠZ.TĠC.A.ġ. G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti KomtaĢ Bilgi Yönetimi DanıĢmanlık ve Ticaret Anonim ġirketi Elma e-defter SetNet e-defter A-Defter Sedna E-Defter Vera E-Defter Veriban e-defter PayFlex E-Defter GTP E-Defter Mavinci SAP E-Defter Uygulaması TetaĢ e-defter Uygulaması MĠRA/ERP E-DEFTER Experteam e-defter Plus Uygulaması Intecon E-defter TECCON DEFTER Dtech e-defter E-Defter Ox Connector Orkestra E-Defter KomtaĢ E-defter SORU-8) e-defter hangi dönemler itibariyle oluģturulacak? CEVAP-8) e-defter, elektronik defter dosyaları Ģeklinde ve aylık dönemler itibariyle oluģturulur.

7 SORU-9) Elektronik defter dosyaları nasıl oluģturulacak, GĠB na nasıl verilecek ve nasıl onaylattırılacak? CEVAP-9) Elektronik defter dosyalarının oluģturulması ve onaylattırılmasında aģağıdaki yol izlenecek; a. Aylık dönemler itibariyle oluģturulan elektronik defter dosyaları, mali mühür (veya elektronik imza) ile imzalanır. (Mali mühürün kaybolması ihtimaline karģı bir adet yedek satın alınması müģavirliğimizce önerilmektedir.) b. Ġmzalama sonucu oluģan mühür değeri alınır. (Ġspat anlamında) c. Mühür değerini içeren elektronik defter berat dosyası (berat dosyası) hazırlanır (olayın omurgası budur) ve mali mühür (veya elektronik imza) ile imzalanır. d. e-defter uygulamasına bağlanılır. (www.edefter.gov.tr) e. Berat dosyası e-defter uygulamasına yüklenir. f. Berat dosyası, GĠB na ait mali mühür ile imzalanır ve mükellefin eriģimine sunulur. (KarĢı Onay) g. GĠB na ait mali mühür ile onaylanan berat dosyası, mükellef tarafından indirilir. h. Bu berat dosyaları, istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. SORU-10) Aylık dönemler itibariyle oluģturulan elektronik defter dosyaları hangi tarihlerde GĠB na bildirilecek? CEVAP-10) Aylık dönemler itibariyle oluģturulan elektronik defter dosyaları, takip eden 3. (üçüncü) ayın sonuna kadar onaylatılacak. Sadece Aralık dönemine ait berat dosyaları takip eden 4. (dördüncü) ayın sonuna kadar onaylatılacaktır. Onaylattırılan dosyalarla ilgili daha sonra her hangi bir iģlem yapılamayacaktır. SORU-11) Elektronik defter dosyaları kaç yıl süreyle muhafaza edilecek? CEVAP-11) Elektronik defter dosyaları, T.T.K. hükümlerine göre 10 (ON) yıl süreyle muhafaza edilmek ve istendiğinde ibraz edilmek zorundadır. SORU-12) Elektronik defterlerin açılıģ ve kapanıģ tasdik iģlemleri nasıl olacak? CEVAP-12) Elektronik defter kullanmaya baģlayanlar 2015 yılı ve takip eden yıllar için (sadece yevmiye ve kebir defterleri için) yapılması zorunlu açılıģ ve kapanıģ tasdikleri için notere baģvurmayacaklardır. Ocak dönemine iliģkin berat dosyasının GĠB tarafından mühürlettirilmesi iģlemi AÇILIġ TASDĠKĠ, Aralık dönemine iliģkin berat dosyasının GĠB tarafından mühürlettirilmesi iģlemi ise KAPANIġ TASDĠKĠ yerine geçecektir.

8 SORU-13) Berat Dosyalarının GĠB na onaylattırılması iģlemi o aya ait iģlemlerin incelenmesi anlamına gelir mi? CEVAP-13) Berat Dosyalarının GĠB na onaylattırılması iģlemi sadece dosyanın gönderildiği anlamına gelir. Bu iģlem hiçbir Ģekilde o aya ait iģlemlerin ĠNCELENDĠĞĠ ANLAMINA GELMEZ. Bilgilerinize sunar, e-defter uygulamasının Ģirketiniz için baģarılı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla,

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır.

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır. E - FATURA Amaç ve Fayda Ürün Grubu Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0 KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler Yayın Tarihi: 25.07.2011 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2011-286 Sayfa No:1/33

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR 0015617: Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Merhaba, Şirket personeli yurtiçinde harcama yaptıktan sonra ilgili fişleri (yemek, taksi, otel. vs.) ibraz ederek ödeme

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN VERĠLECEK EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı