Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR (BÖLÜM 1) BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S1: İzmir in tüm ilçelerinden mali destek programlarına katılmak mümkün müdür? C1. Sosyal Kalkınma mali destek programlarına ilişkin hazırlanan başvuru rehberleri bölüm de belirtilen uygunluk kriterlerinden biri İzmir bölgesinde kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek tir. Dolayısıyla eğer İzmir il sınırları içerisinde kayıtlı iseniz ve başvuru sahiplerine ilişkin diğer uygunluk kriterlerini de taşımakta iseniz uygun bir başvuru sahibi olarak ilgili mali destek programına başvuruda bulunabilirsiniz. S2. Sosyal kalkınma proje teklif çağrısı için Resmi İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri proje teklifi sunabilirler mi? C2. Resmi ilköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje teklifi sunabilirler. S3. Özel ilköğretim okulları, özel liseler, Özel kurslar (Yetişkin eğitimi veren kurslar, tiyatro, müzik, bale kursları, rehabilitasyon merkezleri vb.) proje teklifi sunabilirler mi? C3. Özel ilköğretim okulları, özel liseler, özel kurslar, hukuki statüleri KOBİ veya Sosyal Kalkınma mali destek programları kapsamında belirtilen uygun başvuru sahiplerinin kriterlerini sağlamaları durumunda proje teklifi sunabilirler. Özel okullar veya kurslar, statülerinde/kuruluş sözleşmelerinde karın hissedarlara/yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasını yasaklayan bir hükmün olması ve böylece kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduklarını ispatlamaları durumunda Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje teklifinde bulunabilirler. Buna ek olarak karın gelecekte de hissedarlara/yönetim kurulu üyelerine dağıtılmayacağına dair yönetim organı kararını sunmaları istenir. S4. Çiftçiler Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri midir? C4. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında çiftçiler uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. PROJELERİN UYGUNLUĞU S1. İzmir Kalkınma Ajansı na daha önceden başladığımız projeler için başvuruda bulunulabilir mi? C1. Başvuru Rehberinin bölümünde belirtildiği gibi Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler uygun değildir. S2. Seracılık faaliyetleri mevcut mali destek programlarınız kapsamında uygun kabul edilmekte midir? C2. KOBİ ve Sosyal Kalkınma mali destek programları kapsamında seracılık uygun faaliyetler arasında yer almamaktadır. S3. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yeşil alanların ağaçlandırılması, peyzajının yapılması ve çevre düzenlemesi uygun projeler kapsamında mıdır? C3. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan başvuru rehberinin başlıklı uygun projeler bölümünde bu mali destek programı için hangi projelerin uygun olduğu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu programın amaçlarını gerçekleştirmeye katkıda bulunacak tüm projeler uygun olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtmiş olduğunuz faaliyetleri içeren bir proje programın amaçları ile örtüşmemektedir ve uygun bir proje konusu değildir.

2 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU S1. Yeni bina inşaatına ve eksik kalan bina inşaatının tamamlanmasına ilişkin maliyetler uygun mudur? C1. Söz konusu başlık kapsamında hem yeni bina inşaatına ilişkin maliyetler hem de inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin maliyetler uygun olarak kabul edilmemektedir. S2. Proje kapsamında satın alımlar nasıl yapılacaktır? C2. Satın alımlar, başvuru rehberinin ekleri arasında yer alan örnek sözleşmenin ekinde verilen Destek yararlanıcılarının tabi oldukları satın alma kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. S3. Eğitimciler ve diğer insan kaynakları için yapılacak ödemelere ilişkin bir ücret aralığı söz konusu mudur? C3. İnsan kaynaklarına yapılacak ödemelere ilişkin hiçbir ücret aralığı belirlenmemiştir. Ancak yapılacak bütçelemede insan kaynaklarına verilen ücretlerin yararlanıcının normalde verdiği ücretlerden ve piyasada oluşan değerlerden yüksek olmaması hususuna dikkat edilmelidir. S4. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında restorasyon faaliyetine ilişkin maliyetler uygun kabul edilmekte midir? C4. Programın önceliklerine uygun olan bir projenin uygulanması kapsamında mutlaka gerekli olması koşuluyla, bir bina ya da yapının restorasyonu gerçekleştirilebilir. Proje amacının sadece restorasyon faaliyeti olmaması gerekmektedir. S5. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yapılacak satın alımlarda leasing (finansal kiralama) yöntemi uygun mudur? C5. Leasing (finansal kiralama) yöntemi ile yapılan satın almalar ancak mülkiyetin sözleşme süresi içerisinde yararlanıcıya geçmesi ve satınalma kuralları çerçevesinde temini halinde uygundur, diğer hallerde uygun değildir. S6. Proje kapsamında kamu personeline ödeme yapılabiliyor mu? C6. Proje kapsamında kamu görevlilerine yapılacak ücret, maaş gibi ödemeler uygun maliyetler kapsamında yer almamaktadır. Ancak kamu görevlilerinin proje kapsamındaki yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyetler kapsamındadır. BÜTÇE S1. Eğitimcilerin ücretleri saat olarak mı yoksa gün olarak mı yazılacak? C1. Maliyet etkinliğinin sağlanması ve bütçede uygun bir şekilde gösterilmesi koşuluyla, eğiticilerin ücretleri saat veya gün esasında yazılabilir. DİĞER S1. Ön incelemede eksiklikler tespit edilirse düzeltme imkânı olacak mı? C1. Ön inceleme esnasında başvuru formu ve ekleri dışındaki destekleyici belgeleri eksik olan başvuru sahiplerine, beş günü geçmemek kaydıyla ek süre verilir. S2. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali destek tutarı yararlanıcıya ne şekilde ödenecektir? C2. Ödemeler, ön ödeme, ara ve nihai ödeme şeklinde olacaktır. Ön ödeme, teminat şartının yerine getirilmiş olması kaydıyla (sadece kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından toplam destek miktarının yüzde 10 u kadar talep edilir) sözleşmenin imzalanmasını müteakip yararlanıcının banka hesabına yatırılır.

3 Ara ödeme sözleşmede belirtilen dönemlerde hak ediş esasına göre gerçekleştirilir. Ajansın ara ödeme yapması; ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını tevsik eden belgelerin Ajansa teslimi ve kabulü şartına bağlı olarak gerçekleştirilir. Nihai ödeme ise projenin tamamlanmasını müteakip, yararlanıcı tarafından sunulacak rapor doğrultusunda gerekli incelemeler ve son bakiye dikkate alınarak yapılacaktır. Ara ve nihai ödemeler sunulacak ara ve nihai raporların ve geçerli harcama belgelerinin onaylanması sonrasında gerçekleştirilir SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR (BÖLÜM 2) BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S1. Bireysel olarak mali destek başvurusunda bulunabilir miyim? C1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için hazırlanan Başvuru Rehberi bölüm de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru sahiplerinin tüzel kişiliği haiz olması (Kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere) gerekmektedir. Dolayısıyla bireysel başvurular uygun değildir. S2. Projelerde ortak bulundurma şartı var mıdır? C2. Hayır, uygun başvuru sahipleri kapsamında olan kurum/kuruluşlar ortaklar ile birlikte proje teklifi sunulabilecekleri gibi tek başlarına da proje teklifi sunabilirler. Ancak, değerlendirme kriterleri arasında yer alan yöntem bölümünde ortaklık kurularak sunulan projeler diğerlerine göre daha fazla puanlandırılacaktır. PROJELERİN UYGUNLUĞU S3. Büyükşehir belediyesi bir ilçe belediyesinin yetki alanına giren bir ilçede proje yapmak isterse bu proje uygun mudur? C3. Başvuru rehberi bölüm de belirtilen kriterler doğrultusunda proje konusunun, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla eğer söz konusu projenin gerçekleştirilmesi ilgili mevzuat kapsamında uygun değilse söz konusu proje İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında da uygun kabul edilmemektedir. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU S4. Projeler kapsamında düzenlenecek eğitimlere katılacak kişilere katılımın devamlılığının sağlanması amacıyla herhangi bir ödeme yapılabilir mi? C4. Projenin faaliyetleri ile bir nedensellik bağının kurulması ve eğitimin devamlılığını sağlamada mutlak olarak gerekmesi durumunda katılımcılara günlük bir ödeme yapılabilir. Yapılacak ödeme günlük iaşe ve yol giderleri dahil 15 TL yi aşamaz. S5. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında araç alımı uygun bir maliyet midir? C5. Proje için mutlak olarak gerekli olması ve proje sonrasında da sürdürülebilir bir faaliyete dönük olması durumunda özel nitelikli araçların satın alınması uygun maliyet kapsamında sayılabilir. S6. Proje kapsamında Yararlanıcı kurum/kuruluş tarafından projeye tahsis edilen aracın proje faaliyetlerini gerçekleştirirken yapılacak benzin harcamaları uygun maliyet kapsamında mıdır? C6. Proje kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yararlanıcı tarafından tahsis edilecek aracın benzin masrafları uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Ancak bu maliyetlerin karşılanabilmesi için ilgili aracın plakası üzerine düzenlenmiş fatura ibrazı gerekmektedir. Bu kapsamda yararlanıcı tarafından

4 hangi amaçla, hangi faaliyet kapsamında, kaç km mesafe yapıldığını gösteren bir belgenin doldurulması istenecektir. Belge incelenecek ve azami 100 km için 14 litrelik yakıt uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir. S7. Proje kapsamında emekli bir kişinin istihdam edilmesi durumunda ödenecek ücret uygun maliyet kapsamında mıdır? C7. Evet, uygundur. Söz konusu kişiye yapılacak ödemeye ilişkin sosyal güvenlik primi ve diğer yükümlülükler, ilgili mevzuatta belirlenen düzenlemeler çerçevesinde hesaplanmalıdır. S8. Uygun maliyetler arasında yer alan gündelik giderlerine konaklama dahil midir? C8. Evet, dahildir. S9. İzmir kent merkezinden ilçelere yapılan seyahatlerde veya ilçeler arası seyahatlerinde gündelik maliyeti uygun kabul edilmekte midir? C9. Bu seyahatler kapsamında eğer konaklama yapılması gerekiyor ise gündelik ödemesi Başvuru Rehberi Bölüm de belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla uygun kabul edilmektedir. S10. Projede görev alacak personele ilişkin maaş ödemelerinde üst limit var mıdır? C10. Projede görevlendirilecek personele verilecek maaş, ihtiyaç duyulan nitelikteki personele piyasada verilen tutardan ve başvuru sahibinin benzer nitelikteki mevcut personeline verdiği maaştan yüksek olmamalıdır. S11. Projenin hazırlanmasına ilişkin maliyetler uygun mudur? C11. Hayır, sözleşme öncesi yapılan hiçbir maliyet uygun değildir. BÜTÇE S12. Projede yurtdışından bir uzmanın istihdam edilmesi durumunda bu kişinin maaşı proje bütçesinde nasıl gösterilmelidir? Sosyal Güvenlik Priminin ödenmesi zorunlu mudur? C12. Yabancı bir uzmanın projede istihdam edilmesi durumunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu uyarınca gerekli sigorta primi ve diğer yükümlülükler ödenmeli ve proje bütçesinde bu yükümlülükler de dahil edilerek hesaplanmalıdır.1.2 Bütçe kaleminde gösterilmelidir. S13. Bütçe de belirtilen rakamlar KDV dahil olarak mı belirtilecek? C13. Evet, bütçede rakamlar KDV dahil olarak belirtilecek. S14. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bütçede yer alan herhangi bir başlık için bir üst limit var mıdır? C14. İdari maliyetler için projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin %7 sini aşmamak gibi bir üst limit mevcuttur. Ayrıca, bütçelenen giderlerin projenin uygulanması için gerekli olduğunu ve diğer genel koşullara uygun olduğunu kontrol ediniz. DİĞER S15. Proje kapsamında yapılan tüm ödemeler proje hesabından havale ya da EFT yoluyla mı gerçekleştirilmelidir? C15. Proje kapsamında aylık toplam 1000 TL ye kadar yapılacak ödemeler elden yapılabilir ancak bunun üzerindeki tüm ödemeler proje hesabından gerçekleştirilmelidir.

5 S16. Proje kapsamında satın alacağımız makine ekipman ithal bir ürün olabilir mi? C16. Evet, proje kapsamındaki satın alacağınız makine ekipman Başvuru Rehberinin ekleri arasında yer alan EK F IV te belirtilen kurallara uyularak gerçekleştirilmesi durumunda ithal bir ürün olabilir. S17. Herhangi bir satın alıma ilişkin ortaya çıkan maliyetin kendimize düşen kısmını proje süresi sonrasına da sarkacak şekilde taksitlendirebilir miyiz? C17. Hayır, ödemelerin sözleşme süresi içerisinde yapılması ve mülkiyetin geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sözleşmede belirtilen dönemler itibariyle gerçekleştireceğiniz ara ödeme talepleri ile nihai ödeme talebi kapsamında sunacağınız raporlara ek olarak harcamayı gerçekleştirdiğinize ilişkin faturanın ve ödeme transferine ilişkin ispatlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla eş-finansman katkınızı proje süresi içerisinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. S18. İdari maliyetlerin götürü niteliğinde olması fatura ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırır mı? C18. Hayır. İdari maliyetler her ne kadar götürü bir tutar olsa da İzmir Kalkınma Ajansı izleme uzmanları tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlerde veya raporlama dönemlerinde bu harcamalara ilişkin faturaların ibraz edilmesi talep edilebilir. S19. Başvuru formunu doldururken bölümlerin her birinde belirtilen soruları silmeli miyiz? C19. Hayır, başvuru formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ve değiştirilmemelidir. İlgili bölümleri doldururken soruların hemen altından cevaplandırma işlemine başlanmalıdır. S20. Bir başvuru sahibi için geçerli olan en fazla dört proje teklifi sunabilme ve en fazla ikisi için mali destek alabilme kuralı ortak kuruluşlar için de geçerli midir? C20. Hayır, bu kural sadece başvuru sahipleri için geçerlidir. S21. Başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sağlanması gereken eş-finansman tutarının nakdi olarak proje hesabında görülmesi zorunlu mudur? Eş-finansman katkısı sözleşme imzalandıktan hemen sonra projeye dahil edilmeli midir? C21. Başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sağlanacak eş-finansman projeye özel olarak açılacak banka hesabı üzerinden harcamaları yapmak üzere kullanılacaktır. Eş-finansmanın projenin hesaplarında sözleşme imzalanır imzalanmaz görülmesi zorunlu değildir. Ancak, hak ediş esasına göre yapılacak ara ödemelerden önce, ajans tarafından yapılan ön ödemenin aynı orandaki yararlanıcı eş-finansmanı ile birlikte proje kapsamında uygun şekilde harcanması gerekmektedir. Bununla birlikte, raporlama dönemlerinde ödeme talepleri yapılırken yararlanıcının kendi payına düşen eş-finansman katkısını proje hesabına dahil ettiğini ve yapılan ödemelere ilişkin transferi oradan gerçekleştirdiğini ispatlaması gerekmektedir.

6 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular (Bölüm 3) BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibinin dört proje teklifinde bulunup en fazla ikisi için mali destek alabilmesi kuralı üniversite için mi geçerli yoksa üniversite bünyesinde yer alan her bir fakülte/yüksekokul/enstitü için mi geçerlidir? C1. Her bir fakülte, yüksekokul ve enstitü ayrı ayrı başvuru sahibi olabilir ve her birinin dört proje başvurusu yapma hakkı vardır. S2. İştirakçilerin İzmir de yasal olarak kayıtlı ve faal olma koşulunu taşıması gerekli midir? C2. Hayır. Başvuru Rehberi Bölüm de yer alan iştirakçiler bölümünde belirtildiği üzere iştirakçilerin başvuru sahibi ve ortaklarının taşıması gereken uygunluk kriterlerini taşımaları gerekmemektedir. Dolayısıyla, İzmir de yasal olarak kayıtlı ve faal olma koşulunu taşımayan kurum / kuruluşlar projeye iştirakçi olarak dahil olabilirler. S3. Mahalle muhtarları uygun başvuru sahibi midir? C3. Hayır. Mahalle muhtarları Başvuru Rehberi nin bölümünde belirtilen tüzel kişiliği haiz olmak koşulunu taşımadıklarından uygun başvuru sahibi değildirler. S4. Başvuru Rehberinde bir başvuru sahibinin aynı takvim yılı içerisindeki teklif çağrıları kapsamında en fazla dört proje teklifi sunabilme ve en fazla ikisi için mali destek alabileceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda 30 Aralık 2008 itibari ile ilan edilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında dört proje teklifi sunan bir kurum 2009 da ilan edilecek diğer mali destek programları kapsamında da dört adet proje teklifi sunabilme hakkına sahip midir? C4. Proje teklif çağrısı süreci tekliflerin sunulması için son tarihe kadar olan süreç olduğundan bir önceki takvim yılında başlayıp tekliflerin alınması cari yılda da devam eden proje teklif çağrıları cari yıl çağrısı olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla 2008 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde dört proje teklifi sunan başvuru sahipleri 2009 yılı içerisinde düzenlenecek diğer programlar kapsamında proje teklifi sunamazlar. S5. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Tarım Satış Kooperatifleri Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun bir başvuru sahibi olarak kabul edilmekte midir? C5. Başvuru Rehberi Bölüm de belirtilen uygunluk kriterleri arasında başvuru sahibi kar amacı gütmemesi koşulu yer almaktadır. Bu kapsamda bir kooperatifin kar amacı gütmeyen bir kooperatif olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki hususlardan en az birini yerine getirilmiş olması gerekmektedir. 1-Kooperatif tüzüğünde yer alan üyelere(ortaklara) kar(gelir-gider müspet farkı) dağıtılmasını yasaklayan hüküm 2-Kooperatif Genel Kurulunca alınmış üyelere(ortaklara) kar(gelir-gider müspet farkı) dağıtılmayacağına dair karar Bu hususlardan en az birini yerine getiren kooperatifler Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının kar amacı gütmeyen kuruluş olma koşulunu karşılamaktadırlar. S6. Genel Merkezi İzmir dışında olan ve İzmir de bir şubesi bulunan bir derneğin şube olarak başvuru sahibi olduğu projede genel merkez projeye ortak olarak katılabilir mi?

7 C6. Hayır, aynı tüzel kişilik çatısı altında bulunan bir derneğin genel merkezi ile şubeleri ya da iki farklı şubesi aynı projede ayrı ayrı ortak olarak yer alamazlar. S7. Genel Merkezi İzmir dışında olan bir vakfın İzmir de bulunan temsilciliği uygun bir başvuru sahibi midir? C7. Hayır, değildir. S8. İzmir bölgesinde kayıtlı olan bir Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi midir? C sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununa göre tüzel kişiliği haiz olan ve bu kanunla tanımlanan amaçları arasında kar elde etmek bulunmayan İzmir bölgesinde kayıtlı bir Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin no lu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümündeki diğer koşulları da karşılaması halinde Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibidir. S9. Aynı üniversitenin bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul ve enstitüler aynı projede ortak olarak yer alabilirler mi? C9. Evet, yer alabilirler. PROJELERİN UYGUNLUĞU S10. Hazırlanacak projenin uygulama süresi için herhangi bir alt sınır var mı? C10. Hayır. Projelerin uygulanma süresine ilişkin herhangi bir alt sınır söz konusu değildir. Ancak, uygulama süresi belirlenirken Sözleşme EK G-4 teki satın alma kurallarına göre satın alım yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU S11. Bilgisayar satın alımı uygun maliyetler arasında mıdır? C11. Projenin uygulanması için gerekli olması ve Başvuru Rehberi Bölüm de yer alan maliyetlerin uygunluğuna ilişkin diğer kriterleri taşıması koşuluyla uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. S12. Projeyi yürütmek üzere yapılacak danışmanlık hizmet alımı uygun maliyetler arasında yer almakta mıdır? C12. Başvuru Rehberi Bölüm Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kriterleri arasında Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek koşulu yer almaktadır. Bu kapsamda, projeyi yürütmek üzere yapılacak danışmanlık hizmetine ilişkin yapılacak satın alımlar uygun maliyetler kapsamında değildir. Ancak projenin faaliyetlerinden birine ilişkin teknik bir uzmanlık gerekmesi halinde bu faaliyete ilişkin danışmanlık hizmeti satın alınabilir. S13. Trafik sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigorta maliyetleri uygun maliyet midir? C13. Hayır, bu tür maliyetler uygun değildir. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek herhangi bir seyahat maliyetine ilişkin hizmet sunan firma tarafından yapılan faturalandırmada yer alan sigorta maliyetleri uygun olarak kabul edilmektedir. S14.Prefabrik, bungalov vb. yapıların satın alımı uygun maliyet midir? C14. Hayır, projenin yürütülmesi için gerekli olan binanın inşa edilmesi yerine kullanılacak bu türden satın almalar uygun maliyet kapsamında değerlendirilmemektedir.

8 S15. Mali destek başvurusunda bulunan bir kurumun mevcut personelinin proje kapsamında görevlendirilmesi durumunda söz konusu personele ilişkin ücret ödemesi uygun maliyet midir? C15. Kurumun mevcut personelinin söz konusu projede görevlendirilmesi durumunda bu personele ilişkin maliyetler bütçeye dahil edilebilecektir. Ancak bunun için üç koşul vardır. Birincisi söz konusu personelin halihazırda yaptığı görevin nasıl ve kim tarafından üstlenileceği projede belirtilmelidir. İkincisi söz konusu personelin projede belirtilen görevleri yerine getirebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Üçüncü koşul ise bir kişiye aynı anda tam zamanlı iki ücret ödemesinin yapılamayacağıdır. Ayrıca, bu personele yapılacak ödemeler proje kapsamında yapılacak harcamaların ödenmesi ile ilgili olan usule tabidir. S16. Projede yer alacak kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin yapılacak ödemeler eş finansman katkısı olarak sayılmakta mıdır? C16. Hayır, kamu görevlilerinin maaşları uygun maliyet olmadığından bütçeye dahil edilmeyecektir ve bunlara yapılan ödemeler eş finansman kapsamında sayılmayacaktır. S17. Projede görev alacak yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına herhangi bir ödeme yapılması mümkün müdür? C17. Projede görev alan yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Kanunu'na ve Yükseköğretim Kanunu'nun 36. maddesi ile diğer ilgili maddelerine uygun olarak çalışmaları halinde hizmetleri için ödeme yapılabilecektir. BÜTÇE S18. Yurt dışı seyahatlerine ilişkin yapılacak harcırah ödemeleri hangi limitler dahilinde bütçelendirilmelidir? C18. Başvuru Rehberi bölüm te belirtildiği üzere gündelik giderleri Maliye Bakanlığı nın her yıl için belirlediği Harcırah kanunu uyarınca gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında aylık/kadro derecesi ¼ olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmamalıdır. S19. Bütçeyi oluştururken yabancı para birimi cinsinden yapılacak satın alımlara ilişkin harcamalar nasıl bütçelendirilmelidir? C19. Zorunlu olarak yabancı para cinsinden yapılacak satın alımlara ilişkin harcamalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle TL ye dönüştürülerek bütçelendirilmelidir. Uygulama döneminde söz konusu satın alıma ilişkin harcama belgelerinin düzenlendiği tarihteki kur esas alınarak ödeme gerçekleştirilecektir. S20. Proje bütçesi uygulama sürecinde herhangi bir sözleşme değişikliği ile artırılabilir mi? C20. Hayır, Başvuru rehberi Bölüm 2,5 de belirtildiği üzere sözleşmede kesinleştirilen mali destek tutarı hiçbir şekilde sözleşme değişikliği ile artırılamaz. Proje bütçesi dışında yapılacak bütün harcamaların yararlanıcı tarafından karşılanması gerekir. Bu harcamalar uygun maliyet sayılmaz. S21. Proje ofisi olarak kiralanacak mülkiyetin sigortalanması zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise bu tür bir maliyet kalemini bütçeye dahil edilebilir mi? C21. Söz konusu faaliyet alanına ilişkin meri mevzuatça sigorta yaptırılmasına ilişkin herhangi bir hüküm varsa söz konusu sigortanın yaptırılması zorunludur. Mali destek programları kapsamında sigorta maliyetleri uygun olarak kabul edilmektedir ve idari maliyetler çerçevesinde ödeme yapılabilir. S22. Kurumumuzun KDV den muaf olduğu satın almalara ilişkin yapılacak bütçelendirmede KDV dahil edilmeli midir?

9 C22. Hayır, bu tür kalemlere ilişkin yapılacak bütçelendirmede söz konusu KDV muafiyetini dikkate alarak KDV hariç tutar belirtilmelidir. DİĞER S23. Yapılan teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda bir projenin altmış beş veya üzerinde puanlanması mali destek almaya hak kazanması için yeterli midir? C23. Bir projenin başarılı olarak sayılabilmesi için en az altmış beş puan alması gereklidir ancak mali destek almaya hak kazanabilmek için yeterli değildir. Altmış beş ve üzerinde puan alan projeler en yüksek puan alandan en az puan alana doğru sıralanır. Bütçe limitinin yeterli olduğu sıralamaya kadar olan projeler mali destek almaya hak kazanır. Altmış beş puan veya üzerinde puan alan ancak bütçe limiti nedeniyle ilk aşamada desteklenemeyecek projeler için yedek liste oluşturulur. S24. Değerlendirme sonucunda eşik değeri aşan projelerden aynı puanı alanlar arasındaki sıralamada öncelik hangi projelere verilecektir? C24. Altmış beş ve üzerinde puan alan projeler listelenirken aynı puanı alan projelerden daha önce başvurusu yapılan proje bir üst sırada yer alacaktır. S25. Projelerin değerlendirmeleri kimler tarafından gerçekleştirilecektir? C25. Projeler öncelikle uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadıkları ve şekli şartlara uyulup uyulmadığı açılarından bir ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu aşamayı geçen projelerin teknik ve mali değerlendirilmesi; kamu kurum ve kuruluşları personeli, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ve diğer gerçek kişiler arasından seçilen bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecektir. S26. Projemizin mali destek almaya hak kazanan projeler listesinde yer almasına karşın sözleşme imzalamaktan vazgeçmemiz durumunda herhangi bir yaptırım söz konusudur? C26. Hayır. Sözleşme imzalamak üzerine davet edilen ancak on gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Böyle bir durumun ortaya çıkması söz konusu başvuru sahipleri için herhangi bir yaptırıma neden olmaz. S27. Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne sahip bir dernek de eş finansman katkısında bulunmak zorunda mıdır? C27. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan tüm kurum ve kuruluşların en az % 25 oranında eş finansman katkısında bulunmaları zorunludur. S28. Bir başvuru sahibinin mali destek almaya hak kazanması durumunda mali destek hangi hesaba yatırılacaktır? C28. Ajansın mali destek kapsamında yapacağı her türlü ödeme, yararlanıcı tarafından kendi nam ve hesabına açılmış ve sözleşmede belirtilen projeye özel hesap numarasına yapılır. S29. Proje tamamlandıktan sonra da izlemeler devam edecek mi? C29. Evet. Projenin tamamlanmasının ardından yararlanıcının devam eden yükümlülükleri ile ilgili olarak izleme ziyaretleri yapılacaktır. S30. Projelerin gizliliği nasıl sağlanacaktır? C30. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 22 (1) maddesi uyarınca.değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu doğrultuda, Ajans projelerin gizliliğinin sağlanması adına her türlü önlemi alacaktır.

10 Ancak Başvuru Rehberi nin ikinci bölümünde belirtildiği üzere mali destek başvurusunda bulunulan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilecektir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir. S31. Başvuru rehberinin eklerinden olan Özgeçmiş kimler için sunulmalıdır? C31. Projede sadece kilit rol (proje koordinatörü, uzmanlar vb) alması planlan kişiler için özgeçmiş formunun sunulması gerekmektedir. S32. Projenin mali destek almaya hak kazanması durumunda sözleşmenin imzalanmasını ileriki bir tarihe ertelemek mümkün müdür? C32. Hayır, mümkün değildir. Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 24.maddenin 3.fıkrası uyarınca sözleşme, başvuru sahibine yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on gün içerisinde imzalanmalıdır. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular (Bölüm 4) BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S1. Sosyal güvenlik prim borcunun yapılandırmasının başvuru tarihi itibariyle tamamlanamaması ve yapılandırma işleminin ancak sözleşme dönemine yetiştirilebilmesi durumunda söz konusu işletmenin yapacağı mali destek başvurusu uygun mudur? C1. Başvuru Rehberi bölüm de de yer alan destekleyici belgelerin başvuru esnasında sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla sunulması gereken belgeler arasında yer alan sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ya da borcun yapılandırıldığına ilişkin belge de başvuru için hazırlanacak zarfta yer almalıdır aksi takdirde söz konusu proje ön inceleme aşamasında başarısız olacaktır. S2. KOBİ tanımı kapsamında yer alan bir limited şirket karını ortakları arasında dağıtmayacağı kararı alması durumunda Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için uygun bir başvuru sahibi niteliğini tanışmış olur mu? C2. Hayır, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında limited şirketleri uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU S3. Yeni bina inşaatının modernleştirilmesi amacıyla yapılacak maliyetler (taban alanının mermer döşenmesi, duvarların fayansı vs...) uygun maliyet kapsamında mıdır? C3. Mevcut bir binanın projenin uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak tadilat, restorasyonu vb. faaliyetlere ilişkin inşaat işleri uygun maliyetler kapsamında olmakla birlikte devam eden inşaatın belirli bir kısmının tamamlanması uygun maliyetler arasında değildir. S4. Projemizin uygulanması için gerekli olan bina inşaatına sözleşme imzalanmadan önce başlamamız projemizin uygunluğunu engeller mi? C4. Hayır, uygun maliyetler kapsamında yer almayan bu tür faaliyetlerin sözleşme öncesinde tamamlanması herhangi bir engel teşkil etmez. Projenin uygulanması için bir ön koşul niteliğinde olduğu durumlarda bu tür faaliyetlerin mutlak olarak sözleşme öncesi tamamlanması gerekmektedir. S5. Proje kapsamında kırtasiye malzemelerine ilişkin yapılacak satın almalar uygun maliyetler arasında yer almakta mıdır?

11 C5. Evet, proje kapsamında kırtasiye malzemelerine ilişkin yapılacak harcamalar bütçede idari giderler başlığı altında uygun olarak kabul edilmektedir. S6. Kamu görevlilerine valilik onayı ile cumartesi günleri için ücret ödenebilir mi? C6. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi bölüm te belirtildiği üzere projelerde yer alacak kamu görevlilerine yolluk ve gündelik giderleri haricinde bir ödeme yapılamaz. S7. Proje kapsamında kursiyerlere ödenmesi planlanan günlük iaşe ve yol giderleri için proje bütçesinde tahsis edilen miktarın bir bölümü seminer sırasında gerekli olan başka masraflar için (çay, kahve v.b. ikram) kullanılabilir mi? C7. Hayır, proje bütçesinde belirtilen tutarlar ilgili oldukları kalemler için kullanılmalıdır. S8. Proje kapsamında hazırlanacak eğitim materyallerine ilişkin telif ücreti uygun maliyet midir? C8. Hayır. Telif ücreti uygun maliyet kapsamında değildir. DİĞER S9. Başvuru formunun 3.2 Kaynaklar bölümünde yer alan tablo yerine analitik bütçe dökümümüzü eklememiz uygun mudur? C9. Hayır, Başvuru formu ve diğer ekleri doldururken formatta hiçbir şekilde değişikliğe gitmeden tüm bölümleri doldurmanız gerekmektedir. S10. Mantıksal çerçeve bir sayfa olarak verilen formatta mı hazırlanacak, mevcut ayrılan yerin yetersiz kalması durumunda ilave sayfalara izin var mı? C10. Evet, bir sayfanın yeterli olmaması durumunda aynı format üzerinde daha fazla sayfa kullanabilirsiniz. S11. Başvuru Sahibi nin ortaklarının proje deneyimi olması değerlendirme aşamasında etkili olacak mıdır? C11. Başvuru sahibi ve ortaklarının mali ve işletme kapasitesi Başvuru Rehberi nin 23. sayfasında yer alan Değerlendirme Tablosu na göre değerlendirilecek olup, kurumların geçmiş deneyimleri bu kısımda göz önüne alınacaktır. S12. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerden veya ortaya çıkan çıktılardan gelir elde edilmesi mümkün müdür? C12. Proje faaliyetleri nedeniyle elde edilecek gelirler İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sözleşmede projeye sağlanacağı taahhüt edilen mali destek tutarından mahsup edilecektir. Buna ilişkin beklenen gelirler EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları bölümünün projeden elde edilecek gelirler kısmında belirtilmelidir.

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 KIRSALDA EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU S. Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU TURİZMDE REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU S: Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUġLAR BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN UYGUNLUĞU SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 S. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Proje kapsamında satın alımlar nasıl yapılacaktır?

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Kooperatifler ve bunların kurmuş olduğu birlikler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi midirler? Cevap: TR82 Bölgesi nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 20 Şubat 2012 Ankara BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU Soru

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - ÖNEMLİ UYARI Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde,

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 1 Serhat Kalkınma Ajansı nın 2011 yılı Teknik Destek Programı için belirlemiş olduğu öncelikler nelerdir? SERKA

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahiplerinin 1. Kooperatifler ve bunların kurmuş olduğu birlikler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi midirler? Cevap: TR82 Bölgesi nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN UYGUNLUĞU S: Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bireysel

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2

DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR-2 DİCLE KALKINMA AJANSI 0 MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR- BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Küçük Sanayi Sitesi'nde İl Özel İdaresi olarak lastik

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Evet. Başvuruda bulunmak isteyen işletmenin proje teklif

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ 10 Temmuz 2015 GÜNDEM 2015 Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci Uygulama Süreci Talep Edilen Evraklar Sözleşme ve Ekleri İmzalama Takvimi

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Programın Amacı Programın amacı; TRB2 bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015)

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) 2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) S1:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na tüzel

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Soru 1 Cevap 1 Projelere eş-finansman sağlanması zorunluluğu var mı? Projelere

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR No SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 KOBİ Mali Destek Programı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru nin Proje Başvuruları

Detaylı

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları nelerdir? Başvuru Rehberinin 1.3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak bölümünde

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI (TR51/15/İLTEK) ÖNEMLİ UYARI İLTEK MDP kapsamında Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU

DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU DAKA/2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S.NO SORU CEVAP REFERANS S.8 S.9 Ferdi başvurular uygunmu? KOBİ tanımına girecek işletmeler

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI EĞĐTĐM TOPLANTISI Ocak-Şubat 200 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2012 Ajansımızın 01.11.2011 tarihinde çıkmış olduğu Küçük Ölçekli

Detaylı

S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? C1: Açık ihale usulüne göre yapılan ancak sonuçsuz kalan ihalelerde, ihale açık ihale usulüne

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından kullanılan

Detaylı

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51/12/ÇEV) Bölüm 2.1.1.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51/12/ÇEV) Bölüm 2.1.1. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar, Kısal Kalkınma, Sosyal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -3-2012 Proje Teklif Çağrısı Çevreye

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-12-TCKB-01. SIKÇA SORULAN SORULAR (Yayımlanma Tarihi: 10.02.

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-12-TCKB-01. SIKÇA SORULAN SORULAR (Yayımlanma Tarihi: 10.02. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-12-TCKB-01 SIKÇA SORULAN SORULAR (Yayımlanma Tarihi: 10.02.2012) SORU 1. Turizme dönük tesisler derken kimler kastediliyor? Restoranlar

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. Uygun Başvuru Sahibi

SIKÇA SORULAN SORULAR. Uygun Başvuru Sahibi Uygun Başvuru Sahibi 1.... kurumu uygun Başvuru Sahibi midir? Uygun Başvuru Sahibi her program için farklılık arz edip ilgili programın Başvuru Rehberi'nde "2.3.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler

Detaylı

DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS

DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS DAKA /2009 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.BÖLÜM S.NO SORU CEVAP REFERANS S.1 Ferdi başvuru yapılabilir mi? KOBİ tanımına uymaları ve başvuru sahiplerine ilişkin diğer koşulları

Detaylı

Proje hazırlama danışmanlığı hizmetine ait giderler ne zaman belgelendirilmelidir?

Proje hazırlama danışmanlığı hizmetine ait giderler ne zaman belgelendirilmelidir? Proje hazırlama danışmanlığı hizmetine ait giderler ne zaman belgelendirilmelidir? Cevap : Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş olan harcamalar uygun maliyet değildir; ancak yararlanıcıların 15 Ekim

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 1. Kamu işletmeleri bu programa başvuru yapabilir mi? Programa kar amacı gütmeyen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 1 Öncelik 2 kapsamında yerel ürünlere yönelik başvurularda proje konusunun tarımsal ürün

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

İktisadi Kalkınma (İKAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

İktisadi Kalkınma (İKAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi İktisadi Kalkınma (İKAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Kooperatifler ve bunların kurmuş olduğu

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE!

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

T.C. FIRATKALKINMA AJANSI

T.C. FIRATKALKINMA AJANSI T.C. FIRATKALKINMA AJANSI 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ PROGRAM ÖZETİ ADI AMACI BÜTÇESİ BAŞVURU YERİ DESTEK TUTARI PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİBİ TEKNİK DESTEK Bölgedeki kurum ve

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 13 1 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYE-01 SIKÇA SORULAN SORULAR (16/07/2015)

2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYE-01 SIKÇA SORULAN SORULAR (16/07/2015) 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYE-01 SIKÇA SORULAN SORULAR (16/07/2015) S1: Daha önce kurulmuş olan ancak mali sıkıntılardan dolayı faaliyete geçiremediğimiz

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Dicle Kalkınma Ajansı, 14.07.2011 tarihi itibariyle proje teklif çağrısını

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2014 Ajansımızın 16.12.2013 tarihinde çıkmış olduğu 2014 Yılı Mali Destek

Detaylı

İktisadi Kalkınma (İKAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

İktisadi Kalkınma (İKAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi İktisadi Kalkınma (İKAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Kooperatifler ve bunların kurmuş olduğu

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Proje Uygulama Rehberi Sözleşme yönetimi Sözleşme yükümlülükleri Satın alma kuralları Projelerin izleme çerçevesi Sözleşmelerin Yönetimi Sözleşme; Tarafların yükümlülükleri Raporlama Maliyetlerin uygunluğu

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2016 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: KKTC-16-TDKB-01 SIKÇA SORULAN SORULAR - 01 1. Daha önceki Kısmi Hibe

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı